PŘEHLED USNESENÍ. 61. zasedání Rady města Bučovice ze dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEHLED USNESENÍ. 61. zasedání Rady města Bučovice ze dne"

Transkript

1 PŘEHLED USNESENÍ 61. zasedání Rady města Bučovice ze dne /61/RM/2017 OSV 01 - Návrh smlouvy o poskytnutí účelového příspěvku z rozpočtu obce ke spolufinancování sociálních služeb v rámci ORP Bučovice, Metodika k financování sociálních služeb na území města Bučovice na rok 2018 návrh smlouvy o poskytnutí účelového příspěvku z rozpočtu obce ke spolufinancování sociálních služeb v rámci správního obvodu ORP Bučovice na rok 2018 a Metodiku k financování sociálních služeb obcí v ORP Bučovice. 1318/61/RM/2017 OM 02 - Záměr - prodej části pozemku par.č. 936 v k.ú. Černčín I. Rada města ruší usnesení Rady města ze dne č. 1203/57/RM/2017 OM 02. I záměr prodeje části pozemku par.č. 936 v k.ú. Černčín v rozsahu 19 m 2 dle Geometrického plánu č /2013, za podmínek: cena: stanovena v souladu s ceníkem pro majetkoprávní vypořádání Kč/m 2 + DPH dle platných právních předpisů oddělovací geometrický plán bude vyhotoven na náklady kupujícího náklady na správní poplatek za vklad do katastru hradí kupující návrh na vklad do katastru nemovitostí lze doručit katastrálnímu úřadu až po vydání kolaudačního rozhodnutí na stavbu na pozemku 1319/61/RM/2017 OM 03 - Odkoupení pozemku 618/135 v k.ú. Vícemilice odkoupení pozemku par.č. 618/135 v k.ú. Vícemilice o celkové výměře 16 m 2 od pana M R, bytem kupní cena dle důvodové zprávy náklady spojené s vkladem vlastnického práva hradí město Bučovice 1320/61/RM/2017 OM 04 - Prodej pozemků par.č. 1385/1 a 1385/9 v k.ú. Bučovice prodej pozemků par.č. 1385/1 a 1385/9 v k.ú. Bučovice společnosti penzion rustico s.r.o, se sídlem Slavkovská 84, Bučovice, IČ: , za podmínek: Cena dle znaleckého posudku + DPH dle platných právních předpisů. Náklady na vklad do katastru nemovitostí a znalecký posudek hradí kupující. Zřízení věcného břemene služebnosti stezky a cesty ve prospěch každého vlastníka jednotek č. 87/1 a 87/2 v budově čp. 87 na pozemku par.č. 1385/2 v k.ú. Bučovice a pozemků par.č. 1385/5 a 1385/6 v k.ú. Bučovice. Věcné břemeno spočívá v právu vlastníka panujících nemovitých věcí užívat služebné pozemky pro chůzi a jízdu v rozsahu 1274 a 1276 občanského zákoníku. Pro vlastníka jednotky č. 87/1 a pozemku v k. ú. Bučovice bezúplatné, pro vlastníka jednotky č. 87/2 a pozemku par. č. 1385/5 v k. ú. Bučovice úplatné věcné břemeno, jednorázová úplata ve výši 100 Kč. Stránka 1 z 5

2 Zřízení věcného břemene služebnosti okapu v rozsahu 1270 občanského zákoníku a přístupu ke štítové zdi pro opravy, úpravy, údržbu a rekonstrukce ve prospěch každého vlastníka pozemku par.č v k.ú. Bučovice. Jednorázová úplata ve výši 100 Kč. 1321/61/RM/2017 OM 05 - Prodej pozemku par.č. 234/2 a par.č. 235 v k.ú. Marefy prodej pozemků par.č. 234/2 a par.č. 235 v k.ú Marefy manželům M D a V D oba bytem za celkovou kupní cenu ve výši Kč + DPH dle platných předpisů. Náklady na vklad do katastru nemovitostí hradí kupující. Kupní cena byla stanovena s ohledem na skutečnost, že v roce 1974 žadatelé pozemky již jednou zaplatili, ale nedošlo k uzavření a zaknihování dohody o osobním užívání pozemku. 1322/61/RM/2017 OM 06 - Změna pachtovní smlouvy rozšíření předmětu pachtu s Pavlem Obdržálkem, IČ: , Rašovice 26, Bučovice, o pozemek par.č. 482/9 v k.ú. Marefy, s účinností od /61/RM/2017 OM 07 - BS VB Dálkový kabel Ždánice, Lovčice, Věteřov uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrských sítí k uložení kabelového vedení veřejné komunikační sítě na budoucích služebných pozemcích par.č. 1983/1, 566/2, 567/38, 1983/2, 2010/2, 567/7, 567/8, 567/5, 643/3, 643/5, 1229/23, 1970/31, 1970/1, 1208/7, 1170/1, 1208/8 a par.č. 1200/1 v k.ú. Kloboučky s firmou VIVO CONNECTION, spol. s r.o., IČ , se sídlem Nádražní 1178/7, Šlapanice, za účelem uložení vedení veřejné komunikační sítě v rámci projektu "Dálkový kabel Ždánice, Lovčice, Věteřov" na dobu určitou 80 let. Služebnost bude spočívat v povinnosti strpět uložení kabelového vedení, vstup a vjezd na předmětný pozemek za účelem kontroly, oprav a údržby inženýrských sítí. Úplata je stanovena dle platné směrnice. I uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrských sítí k uložení kabelového vedení veřejné komunikační sítě na služebných pozemcích par.č. 1983/1, 566/2, 567/38, 1983/2, 2010/2, 567/7, 567/8, 567/5, 643/3, 643/5, 1229/23, 1970/31, 1970/1, 1208/7, 1170/1, 1208/8 a par.č. 1200/1 v k.ú. Kloboučky s firmou VIVO CONNECTION, spol. s r.o., IČ , se sídlem Nádražní 1178/7, Šlapanice, za účelem uložení vedení kabelové televize v rámci projektu "Dálkový kabel Ždánice, Lovčice, Věteřov" na dobu určitou 80 let. Služebnost bude spočívat v povinnosti strpět uložení kabelové vedení, vstup a vjezd na předmětný pozemek za účelem kontroly, oprav a údržby inženýrských sítí. Úplata je stanovena dle platné směrnice. 1324/61/RM/2017 OM 08 - VB - kanalizační stoka uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti kanalizační stoky na pozemku par.č. 2713/1 v k.ú. Bučovice ke stavbě "Odkanalizování Města Bučovice - m.č. Marefy" s vlastníkem pozemku, kterým je Česká Republika, právo hospodařit s majetkem státu - Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ: , Dlážděná 1003/7, Praha - Nové Město, jako povinným a Městem Bučovice, IČ , Jiráskova 502, Bučovice, jako oprávněným. Geometrický plán č /2017 zpracovala firma ZK-Brno s.r.o. a ověřil Katastrální úřad dne , PGP / Úplata ve výši Kč + DPH. Náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí hradí oprávněný. 1325/61/RM/2017 OM 09 - VB - služebnost práva vedení inženýrský sítí k RD č.p. 67 v k.ú. Vícemilice Stránka 2 z 5

3 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene vedení IS kanalizační přípojky a plynovodní přípojky na služebných pozemcích par.č. 445/1, 445/2, 372/7 a 278/1 v k.ú. Vícemilice ve prospěch oprávněného pozemku par.č. 423 v k.ú. Vícemilice. Věcné břemeno spočívá v právu vlastníka pozemku par.č. 423 v k.ú. Bučovice provést na služebných pozemcích stavbu inženýrských sítí - kanalizační přípojky a plynovodní přípojky, právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraňováním inženýrských sítí. Oprávněným je Ing. O F, bytem Úplata dle Směrnice č. 06/2017 ve výši Kč + DPH dle platných předpisů. Oprávněný z věcného břemene nese náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí. 1326/61/RM/2017 OM 10 - VB " Bučovice, kabel NN sídliště Polní" uzavření smlouvy č. PV /001 o zřízení věcného břemene umístění kabelu NN sídliště Polní na služebných pozemcích par.č. 75, 79, 2711/27, 2711/35 a par.č. 2711/36 v k.ú. Bučovice. Věcné břemeno spočívá v právu zřízení, provádění obsluhy, údržby, kontroly a oprav distribuční soustavy - kabelové vedení NN, podpěrný bod NN, pojistková skříň - uložené v a na předmětných pozemcích, a za tím účelem vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v mezích a hranicích vypracovaného geometrického plánu č.: /2017, který zhotovila firma ADITIS s.r.o., který ověřil Ing. Martin Šklíba dne pod č.: 554/2017 a za Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Vyškov potvrdil(a) Ing. Petra Zemánková dne pod č.: 1227/2017 Oprávněným je společnost E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ: , zastoupený na základě plné moci ze dne společností E.ON Česká republika, s.r.o. se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice. Úplata ve výši Kč + 21% DPH Kč návrh na vklad do KN. 1327/61/RM/2017 OM 11 - BS VB - služebnost IS - Vodovodní přípojka k BD č.p. 727 uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a podmínkách ke zřízení stavby Vodovodní přípojka k BD č.p. 727", na budoucím služebném pozemku par.č v k.ú. Bučovice ve prospěch oprávněných jednotek 727/1, 727/2, 727/3, 727/4, 727/5, 727/6 v budově čp. 727 na pozemku par.č. 1772/1 v k.ú. Bučovice. Věcné břemeno bude spočívat v právu provést stavbu inženýrských sítí - vodovodní přípojky a právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraňováním inženýrských sítí. Budoucími oprávněnými jsou vlastníci jednotek J D a M D, oba bytem,. V F a Bc. M F, bytem, I F bytem, P H, bytem R P a J P, oba, H P, bytem, J S, bytem, P Š, bytem. Úplata bude stanovena v souladu se Směrnicí č. S 06/2017. I uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene ke stavbě Vodovodní přípojka k BD č.p. 727" na služebném pozemku par.č v k.ú. Bučovice ve prospěch oprávněných jednotek 727/1, 727/2, 727/3, 727/4, 727/5, 727/6 v budově čp. 727 na pozemku par.č. 1772/1 v k.ú. Bučovice. Věcné břemeno spočívá v právu provést stavbu inženýrských sítí - vodovodní přípojky a právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraňováním inženýrských sítí. Oprávněnými jsou vlastníci jednotek J D a M D, oba bytem,. V F a Bc. M F, bytem, I F bytem, P H, bytem R P a J P, oba, H P, bytem, J S, bytem, P Š, bytem Úplata dle Směrnice č. S 06/2017. Stránka 3 z 5

4 Uzavření smlouvy se schvaluje za předpokladu, že rozsah věcného břemene bude stejný, jako je uveden ve Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. 1328/61/RM/2017 OM 12 - VB GasNet, s.r.o. - plynová přípojka pro RD č.p. 542 v k.ú. Bučovice uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnost práva vedení IS pro plynárenské zařízení STL plynovodní přípojka pro rodinný dům č. pop. 542 v obci a části obce Bučovice, ul. Mírová, č. stavby přes služebný pozemek par.č. 823 v k.ú. Bučovice mezi městem Bučovice, IČ , Jiráskova 502, Bučovice, jako povinným a společností GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, Ústí nad Labem, IČ: , která je zastoupena na základě plné moci společností GridServices, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, Brno IČ: jako oprávněným a investory J a M S, oba bytem Věcné břemeno spočívá v právu zřídit a provozovat na služebném pozemku plynárenské zařízení a právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení. Úplatu dle Směrnice č. 22/2013 ve výši Kč + DPH a náklady na vklad do katastru nemovitostí hradí investor. 1329/61/RM/2017 OM 13 - Umístění kontejneru na sběr šatstva ukončení Dohody o spolupráci, která byla uzavřena dne mezi městem Bučovice a Diecézní charitou Brno, se sídlem třída Kpt. Jaroše 1928/9, Brno 60200, IČ , o bezúplatném umístění kontejneru na textil a obuv na pozemku par.č. 1402/3 v k.ú. Bučovice dohodou. I uzavření nové dohody o spolupráci uzavřenou mezi městem Bučovice a Diecézní charitou Brno, se sídlem třída Kpt. Jaroše 1928/9, Brno 60200, IČ , o bezúplatném umístění kontejneru na textil a obuv na pozemku par.č. 1402/3 v k.ú. Bučovice. 1330/61/RM/2017 KT 01 - Přehled úkolů ze Zastupitelstva města Bučovice I. Rada města bere na vědomí plnění úkolů ze Zastupitelstva města Bučovice. 1331/61/RM/2017 Materiál na stůl záměr nájmu budovy čp. 56, která je součástí pozemku par.č. 160 v k.ú. Marefy od na dobu určitou do manželům A a R G, oba bytem 1332/61/RM/2017 OM 01 - Záměr - směna pozemků v k.ú. Vícemilice záměr směny částí pozemků v k.ú. Vícemilice z vlastnictví P H, bytem : par.č. 618/13 o výměře cca 136 m 2, orná půda par.č. 618/69 o výměře cca 145 m 2, orná půda par.č. 618/77 o výměře cca 99 m 2, orná půda a z vlastnictví Ing. M H, bytem : par.č. 618/11 o výměře cca 82 m 2, orná půda par.č. 618/9 o výměře cca 79 m 2, orná půda Stránka 4 z 5

5 za pozemky v k.ú.vícemilice z vlastnictví města Bučovice, IČ , se sídlem Jiráskova 502, Bučovice: par.č. 644/105 o celkové výměře 230 m 2, orná půda par.č. 644/108 o celkové výměře 1000 m 2, orná půda par.č. 644/111 o celkové výměře 205 m 2, orná půda za podmínek: oddělovací geometrický plán hradí město Bučovice náklady spojené s vkladem vlastnického práva hradí město Bučovice Stránka 5 z 5

21. zasedání Zastupitelstva města Bučovice ze dne

21. zasedání Zastupitelstva města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 21. zasedání Zastupitelstva města Bučovice ze dne 11.12.2017 332/21/ZM/2017 Zprávy o činnosti rady I. Zastupitelstvo města bere na vědomí usnesení z jednání rady ze dne 6. 9. 2017, 20.

Více

5. zasedání Rady města Bučovice ze dne

5. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 5. zasedání Rady města Bučovice ze dne 7.1.2019 82/5/RM/2019 KZ 01 - Žádost o poskytnutí slev poskytnutí slev na kulturní akce pořádané městem Bučovice členům Spolku zdravotně postižených

Více

59. zasedání Rady města Bučovice ze dne

59. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 59. zasedání Rady města Bučovice ze dne 6.9.2017 1258/59/RM/2017 OM 01 - Záměr - prodej pozemku par.č. 234/2 a par.č. 235 v k.ú. Marefy záměr prodeje pozemků par.č. 234/2 a par.č. 235

Více

63. zasedání Rady města Bučovice ze dne

63. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 63. zasedání Rady města Bučovice ze dne 15.11.2017 1356/63/RM/2017 OE 01 - Žádost o poskytnutí dotace - Motoklub Vícemilice finanční dotaci pro Motoklub Vícemilice, zastoupeného starostou

Více

66. zasedání Rady města Bučovice ze dne

66. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 66. zasedání Rady města Bučovice ze dne 20.12.2017 1439/66/RM/2017 OE 01 - Změna odpisového plánu Mateřské školy Bučovice na rok 2017 upravený odpisový plán Mateřské školy Bučovice, příspěvkové

Více

84. zasedání Rady města Bučovice ze dne

84. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 84. zasedání Rady města Bučovice ze dne 1.10.2018 1815/84/RM/2018 OŽP 01 - Návrh smlouvy o odběru kuchyňského oleje a tuku firmy FRITEX, s. r. o., sídlem Vladislav návrh smlouvy o dodávkách

Více

PŘEHLED USNESENÍ. 16. zasedání Rady města Bučovice ze dne

PŘEHLED USNESENÍ. 16. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 16. zasedání Rady města Bučovice ze dne 10.4.2019 238/16/RM/2019 OÚP 01 - Výběr zhotovitele a uzavření smlouvy o dílo na akci "Rekonstrukce střechy BD na ulici Součkova v Bučovicích" výběr

Více

17. zasedání Rady města Bučovice ze dne

17. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 17. zasedání Rady města Bučovice ze dne 24.4.2019 268/17/RM/2019 POL 01 - Odpis pohledávky odpis pohledávky Polikliniky Bučovice, p. o., v celkové výši 142 Kč, která je nevymahatelná.

Více

1. zasedání Rady města Bučovice ze dne

1. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 1. zasedání Rady města Bučovice ze dne 12.11.2018 1/1/RM/2018 OM 01 - Záměr - směna pozemků v k. ú. Vícemilice záměr směny pozemku parc. č. 618/66 o celkové výměře 334 m 2 v k. ú. Vícemilice

Více

8. zasedání Rady města Bučovice ze dne

8. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 8. zasedání Rady města Bučovice ze dne 6.2.2019 122/8/RM/2019 OM 28 - Pozemkové úpravy v k. ú. Bučovice, Kloboučky, Marefy a Vícemilice I. Rada města jmenuje Františka Doležala, nar.,,

Více

56. zasedání Rady města Bučovice ze dne

56. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 56. zasedání Rady města Bučovice ze dne 26.6.2017 1163/56/RM/2017 POL 01 - Prodloužení nájemní smlouvy bytu - U Škol 955/6 prodloužení nájemní smlouvy s nájemcem: Mgr. A N,, bytem k bytu

Více

19. zasedání Rady města Bučovice ze dne

19. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 19. zasedání Rady města Bučovice ze dne 5.6.2019 319/19/RM/2019 KZ 01 - Smlouva o realizaci díla Bučovice 1645 - Městské slavnosti smlouvu o realizaci díla mezi městem Bučovice, Jiráskova

Více

9. zasedání Rady města Bučovice ze dne

9. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 9. zasedání Rady města Bučovice ze dne 20.2.2019 162/9/RM/2019 MŠ 01 - Dohoda mezi Mateřskou školou Bučovice, příspěvkovou organizací a zřizovatelem městem Bučovice na termínu zápisu dětí

Více

64. zasedání Rady města Bučovice ze dne

64. zasedání Rady města Bučovice ze dne z 7 29.5.2014 11:59 PŘEHLED USNESENÍ 64. zasedání Rady města Bučovice ze dne 14.5.2014 484/64/RM/2014 Materiál na stůl - Informace o jednání - přístupová cesta ke koupališti I. Rada města bere na vědomí

Více

59. zasedání Rady města Bučovice ze dne

59. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 59. zasedání Rady města Bučovice ze dne 5.2.2014 368/59/RM/2014 SZSS 01 - Prodloužení nájemní smlouvy bytu - U Škol 954 Eva Lišková,, bytem k bytu č. 8 v budově čp. 954 v Bučovicích na

Více

I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: NÁVRH USNESENí: JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P

I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: NÁVRH USNESENí: JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P Á I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU MATERIÁL BEZ OSOBNíCH ÚDAJU MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAvou MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 DNE: 28.11.2016 JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: Dle přiložené

Více

70. zasedání Rady města Bučovice ze dne

70. zasedání Rady města Bučovice ze dne 1 z 6 29.9.2014 16:19 PŘEHLED USNESENÍ 70. zasedání Rady města Bučovice ze dne 17.9.2014 666/70/RM/2014 SZSS 01 - Rozhodnutí o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou v Bučovicích, Zhradní 886 uzavření

Více

č. 15 /2017 M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA k zasedání Rady města Bystřice na Pernštejnem

č. 15 /2017 M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA k zasedání Rady města Bystřice na Pernštejnem M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA k zasedání Rady města Bystřice na Pernštejnem č. 15 /2017 konané dne 31.10. 2017 11/15/2017 : Smlouva o zřízení VB Popis : Pan V.

Více

42. zasedání Rady města Bučovice ze dne /42/RM/2016 POL 01 - Přidělení uvolněného bytu č. 2 na ul. Součkova 416

42. zasedání Rady města Bučovice ze dne /42/RM/2016 POL 01 - Přidělení uvolněného bytu č. 2 na ul. Součkova 416 PŘEHLED USNESENÍ 42. zasedání Rady města Bučovice ze dne 23.11.2016 777/42/RM/2016 POL 01 - Přidělení uvolněného bytu č. 2 na ul. Součkova 416 přidělení bytu č. 2 v I. podlaží budovy čp. 416 na pozemku

Více

47. zasedání Rady města Bučovice ze dne

47. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 47. zasedání Rady města Bučovice ze dne 15.2.2017 908/47/RM/2017 POL 01 - Prodloužení nájemní smlouvy - Slavkovská 160,161 prodloužení nájemních smluv na ul. Slavkovská 160 a 161, 68501

Více

2. zasedání Rady města Bučovice ze dne

2. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 2. zasedání Rady města Bučovice ze dne 3.12.2018 21/2/RM/2018 OŽP 01 - Návrh smlouvy o spolupráci k zajištění vybraných veterinárních asanačních činností mezi městem Bučovice a Útulkem

Více

38. zasedání Rady města Bučovice ze dne

38. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 38. zasedání Rady města Bučovice ze dne 31.8.2016 630/38/RM/2016 OŽP 01 - Umístění nádob na potravinářský olej a tuky - návrh smlouvy návrh smlouvy o umístění nádob na potravinářský olej

Více

23. zasedání Zastupitelstva města Bučovice ze dne

23. zasedání Zastupitelstva města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 23. zasedání Zastupitelstva města ze dne 9.4.2018 376/23/ZM/2018 Zprávy o činnosti rady I. Zastupitelstvo města bere na vědomí usnesení z jednání rady ze dne 24.01.2018, 14.02.2018, 28.02.2018

Více

Zápis z 7. zasedání rady města

Zápis z 7. zasedání rady města Zápis z 7. zasedání rady města Datum konání: Místo konání: 08. 01. 2019 od 08.15 hod do 9.45 hod. Malá zasedací místnost městského úřadu Mariánské Lázně Přítomno: 7 radních Tisk č. 1 Smlouva o budoucí

Více

51. zasedání Rady města Bučovice ze dne

51. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 51. zasedání Rady města Bučovice ze dne 10.4.2017 1004/51/RM/2017 POL 01 - Žádost o pronájem garáže na DPS Zahradní 886 - Střítecký, Janíček, Holan panu Vladimíru Stříteckému, nar., bytem,

Více

68. zasedání Rady města Bučovice ze dne

68. zasedání Rady města Bučovice ze dne z 11 12.8.2014 8:59 PŘEHLED USNESENÍ 68. zasedání Rady města Bučovice ze dne 6.8.2014 589/68/RM/2014 OÚP 01 - Doložení zajištění finančních prostředků na realizaci akce "Revitalizace veř. osvětlení města

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 94

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 94 MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 94 DNE: 27. 8. 2018 JEDNACÍ ČÍSLO: 1650/2018/OP NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: Dle přiložené tabulky NÁVRH USNESENÍ: Rada města po projednání schvaluje majetkoprávní

Více

50. zasedání Rady města Bučovice ze dne

50. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 50. zasedání Rady města Bučovice ze dne 20.3.2017 973/50/RM/2017 POL 01 - Prodloužení nájemních smluv - Slavkovská 161 - opakovaný materiál prodloužení nájemních smluv nájemcům na ul.

Více

11. zasedání Zastupitelstva města Bučovice ze dne

11. zasedání Zastupitelstva města Bučovice ze dne 1 z 5 PŘEHLED USNESENÍ 11. zasedání Zastupitelstva města ze dne 30.3.2016 132/11/ZM/2016 Zprávy o činnosti rady usnesení z jednání rady ze dne 14. 12. 2015, 17. 12. 2015, 27. 1. 2016, 15. 2. 2016 a 7.

Více

PŘEHLED USNESENÍ. 26. zasedání Rady města Bučovice ze dne

PŘEHLED USNESENÍ. 26. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 26. zasedání Rady města Bučovice ze dne 27.1.2016 265/26/RM/2016 POL 01 - Prodloužení nájemní smlouvy Slavkovská 161 - opakovaný materiál prodloužení nájemní smlouvy paní Monice Jiříčkové

Více

6. zasedání Zastupitelstva města Bučovice ze dne

6. zasedání Zastupitelstva města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 6. zasedání Zastupitelstva města Bučovice ze dne 27.5.2019 68/6/ZM/2019 Zprávy o činnosti rady I. Zastupitelstvo města bere na vědomí usnesení z jednání rady ze dne 11.03.2019, 14.03.2019,

Více

Obsah majetkoprávních jednání RM č. 578/2016/OP dne : Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR p.č., m 2 (rozsah) Využití

Obsah majetkoprávních jednání RM č. 578/2016/OP dne : Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR p.č., m 2 (rozsah) Využití Rozšíření vlastnictví u RD č.p. 322 na Obsah majetkoprávních jednání RM č. 578/2016/OP dne 4.4.2016: Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR p.č., m 2 (rozsah) Využití a) Prodej pozemku Ing. P. M., ZR k.ú.

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 26. 2. 2014 od 16:00 hodin

Více

Výsledky projednání. z XIII. zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov

Výsledky projednání. z XIII. zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov Výsledky projednání z XIII. zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne 5.5.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov zastupitelstvo obce Zlechov zvolilo: USNESENÍ č. 192: Zastupitelstvo

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 13

Město Broumov určeno Radě města č. 13 Město Broumov určeno Radě města č. 13 Majetkové záležitosti k jednání dne: 13.4.2015 předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK dne: 8.4.2015 předloženo RM dne: 9.4. 2015 Komentář: 1) Výběrové

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNR3-80/2017 Datum jednání: 27.09.2017 2) Program jednání (USN-R3-1743/2017) Program: 1. Zahájení 2. Program jednání 3. Kontrola plnění usnesení 4. Přidělení nájemního bytu v Nepomuku,

Více

69. zasedání Rady města Bučovice ze dne

69. zasedání Rady města Bučovice ze dne 1 z 7 29.9.2014 16:01 PŘEHLED USNESENÍ 69. zasedání Rady města Bučovice ze dne 27.8.2014 635/69/RM/2014 SZ 01 - Smlouva o poskytování služeb - koupaliště Bučovice smlouvu mezi poskytovatelem služeb Lenkou

Více

Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou. Usnesení z 27. zasedání

Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou. Usnesení z 27. zasedání Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou Usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou konané dne 19. 9. 2018 Z/73/2018-27. Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. NÁVRH ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ:

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. NÁVRH ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ: Příloha č. 1 usnesení z 37. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 14. dubna 2014 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. NÁVRH ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ: část stav.p.č. 307 o výměře cca 90 m 2 kat.území

Více

PŘEHLED USNESENÍ. 45. zasedání Rady města Bučovice ze dne

PŘEHLED USNESENÍ. 45. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 45. zasedání Rady města Bučovice ze dne 11.1.2017 834/45/RM/2017 POL 01 - Prodloužení nájemních smluv - Slavkovská 161 - opakovaný materiál prodloužení nájemních smluv nájemcům na ul.

Více

2. zasedání Rady města Bučovice ze dne

2. zasedání Rady města Bučovice ze dne 1 z 6 3.12.2014 16:21 PŘEHLED USNESENÍ 2. zasedání Rady města Bučovice ze dne 26.11.2014 32/2/RM/2014 OÚP 01 Revitalizace VO města Bučovice - II. etapa podání žádosti o dotaci v rámci dotačního programu

Více

ul. 5. května schodiště zastávka

ul. 5. května schodiště zastávka A. Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti umístění železniční zastávky jako práva věcného spočívající v právu zřídit a provozovat železniční zastávku včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v

Více

za Pilskou nádrží k.ú. Zámek Žďár k.ú. Město Žďár ul. Jihlavská, ZR 1 Viz text k.ú. Město Žďár

za Pilskou nádrží k.ú. Zámek Žďár k.ú. Město Žďár ul. Jihlavská, ZR 1 Viz text k.ú. Město Žďár Obsah majetkoprávních jednání RM č. 931/2017/OP dne 30.1.2017: Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR p.č., m 2 (rozsah) Využití a) Prodej pozemku - vyhlášení záměru Ing. M. K., ZR k.ú. Zámek ZR za Pilskou

Více

Město Vimperk Steinbrenerova 6, Vimperk, IČO:

Město Vimperk Steinbrenerova 6, Vimperk, IČO: a usnesením č. 698 Rady města Vimperk ze dne 17.7.2017 záměr č. 43/21/2017 změny nájemní smlouvy č. 40-130/13 uzavřené dne 17.03.2017 mezi městem Vimperk a Městskými službami Vimperk, s. r. o. jejímž předmětem

Více

49. zasedání Rady města Bučovice ze dne

49. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 49. zasedání Rady města Bučovice ze dne 8.3.2017 936/49/RM/2017 POL 01 - Žádost o přivolení podnájmu uzavření podnájemní smlouvy mezi nájemcem Mgr. Andreou Javoříkovou, a podnájemníky

Více

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2.

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2. Příloha č. 1 usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 4. března 2013 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: 3. 4. stav.p.č. 387 o výměře 15m 2 kat.území Butov kupní cena 200,-Kč/m 2 s

Více

Výpis usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Hovorany konaného dne od hodin v sále sokolovny

Výpis usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Hovorany konaného dne od hodin v sále sokolovny Výpis usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Hovorany konaného dne 13. 6. 2017 od 17.00 hodin v sále sokolovny Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Usnesení 96. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 96. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 96. schůze Rady města Šternberka ze dne 7.7.2014 Číslo 2729 Zodpovídá: OdPVV Termín: 7.7.2014 program schůze dne 07.07.2014 Číslo 2730 Zodpovídá: OŠK Termín: 11.7.2014 s o u h l a s í s udělením

Více

PŘEHLED USNESENÍ. 27. zasedání Rady města Bučovice ze dne

PŘEHLED USNESENÍ. 27. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 27. zasedání Rady města Bučovice ze dne 15.2.2016 312/27/RM/2016 POL 01 - Rozhodnutí o přidělení bytů v Domě s pečovatelskou službou v Bučovicích, Zahradní 886 uzavření smlouvy o nájmu

Více

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí USNESENÍ z 3. řádného jednání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 17. března 2015 v 16 hodin v budově Městského kulturního zařízení Uničov na Moravském náměstí UZ01/3/2015 Schválení programu

Více

Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne

Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 22. 9. 2014 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/17/1/2014 Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na

Více

PŘEHLED USNESENÍ. 19. zasedání Rady města Bučovice ze dne

PŘEHLED USNESENÍ. 19. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 19. zasedání Rady města Bučovice ze dne 30.9.2015 154/19/RM/2015 SZSS 01 - Prodloužení nájemní smlouvy Slavkovská 161 I. Rada města ruší usnesení Rady města ze dne 19.8.2015 č. 90/17/RM/SZSS

Více

SMĚRNICE č. 1/2018. ke zřizování věcných břemen v obci Malá Úpa

SMĚRNICE č. 1/2018. ke zřizování věcných břemen v obci Malá Úpa SMĚRNICE č. 1/2018 ke zřizování věcných břemen v obci Malá Úpa 1 Předmět úpravy 1.1. Tato směrnice upravuje zřizování věcných břemen k nemovitým věcem ve vlastnictví obce Malá Úpa. 1.2. Směrnice je upravena

Více

15. zasedání Rady města Bučovice ze dne

15. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 15. zasedání Rady města Bučovice ze dne 24.6.2015 1/15/RM/2015 OES 01 - Zpráva o činnosti školní psychologické poradny za školní rok 2014/15 I. Rada města bere na vědomí zprávu o činnosti

Více

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 55/ a č. 56/ Tisk 1070/ /RM

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 55/ a č. 56/ Tisk 1070/ /RM U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 3. 9. 2014 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 19.05.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 záměr na pronájem nebytových prostor o výměře 84 m 2 v budově č.

Více

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Příloha č. 01 usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 3. a) přesné určení nemovitosti: část poz.p.č.

Více

Usnesení. z 82. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: Radnice

Usnesení. z 82. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: Radnice Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 82. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 30.10.2017 od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: Radnice Rada města schvaluje: 3053/R/301017: předložený

Více

3. Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Chropyně

3. Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Chropyně Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze zasedání č. 7 konaného dne 18. června 2015 Usnesení ZM 1/07/2015: návrhovou komisi ve složení: předseda Mgr. Stanislav Kalinec a

Více

40. zasedání Rady města Bučovice ze dne

40. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 40. zasedání Rady města Bučovice ze dne 5.10.2016 709/40/RM/2016 MŠ 01 - Oznámení o zapojení do projektu zapojení Mateřské školy Bučovice do výzvy - Podpora škol formou zjednodušeného

Více

Město Netolice Zastupitelstvo města Netolice Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Netolice, konaného dne od 17,00 hodin.

Město Netolice Zastupitelstvo města Netolice Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Netolice, konaného dne od 17,00 hodin. Město Netolice Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Netolice, konaného dne 24.09.2018 od 17,00 hodin. Usnesení č. 42-53/2018 Zasedání Zastupitelstva města Netolice (dále jen zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNR3-47/2016 Datum jednání: 10.08.2016 Program jednání (USN-R3-1012/2016) Program: 1. Zahájení 2. Program jednání 3. Kontrola plnění usnesení 4. Přidělení nájemního bytu v Nepomuku, J.Kubíka

Více

USNESENÍ ze 43. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. července 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ ze 43. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. července 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ ze 43. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. července 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/43/2016 Schválení programu 43. schůze Rady města Uničova

Více

Příloha č. 01. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: usnesení ze 05. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 26. února 2015

Příloha č. 01. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: usnesení ze 05. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 26. února 2015 Příloha č. 01 usnesení ze 05. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 26. února 2015 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: poz.p.č. 532/2 o výměře 178 m 2 ostatní plocha a část poz.p.č. 532/1 o výměře

Více

S o u b o r u s n e s e n í

S o u b o r u s n e s e n í S o u b o r u s n e s e n í z 24. zasedání Zastupitelstva města Vyšší Brod konaného dne 12.09.2017 od 17:30 hodin v zasedací místnosti města K bodu: 1. Určení ověřovatelů zápisu / 95 odst. 1 zákona o obcích/

Více

k.ú. Zámek ZR ul. Nová, ZR 2 k.ú. Město ZR Dolní, Libušínská, ZR 1 Nádražní, ZR 6 Brodská, ZR 3 k.ú. Město ZR ul. Pelikánova, ZR 7

k.ú. Zámek ZR ul. Nová, ZR 2 k.ú. Město ZR Dolní, Libušínská, ZR 1 Nádražní, ZR 6 Brodská, ZR 3 k.ú. Město ZR ul. Pelikánova, ZR 7 Obsah majetkoprávních úkonů RM č. 53-834/2016/OP dne 14.11.2016: Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR p.č., m 2 (rozsah) Využití a) Prodej pozemku - vyhlášení záměru Manželé P., ZR k.ú. Město ZR ul. Veselská,

Více

Město Staré Město. Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ve prospěch

Město Staré Město. Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ve prospěch stavby St. Město, Východní, K1, kab. smyčka (kabelové vedení NN, kabelová skříň) na pozemku p. č. 6064/247 ve vlastnictví města Staré Město, v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště. stavby St. Město, Luční

Více

Tento výpis usnesení byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Tento výpis usnesení byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků. Tento výpis usnesení byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků. Výpis Usnesení č. 2-2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Libeř konaného

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 73

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 73 MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 73 DNE: 25. 9. 2017 JEDNACÍ ČÍSLO: 1216/2017/OP NÁZEV: Majetkoprávní jednání ANOTACE: Dle přiložené tabulky NÁVRH USNESENÍ: Rada města po projednání schvaluje majetkoprávní jednání

Více

Město Lomnice nad Popelkou U S N E S E N Í. z 6. schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne

Město Lomnice nad Popelkou U S N E S E N Í. z 6. schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne Město Lomnice nad Popelkou U S N E S E N Í z 6. schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne 21. 1. 2019 Rada města doporučuje zastupitelstvu města 11 / 19 / RM schválit Podklad pro sestavení dohody

Více

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 :. loravskosí.hzsi ;;--AÍ.KY I Disíribiiíní siuíby. s.r.o. Ttíefenergjf *o lead.sm.57698. 6/BVB... zastoupený: ič: DIČ:" bankovní účet: Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 Ing, Ivanem S 708 90 692 náměstkem

Více

Město Sezemice. Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice. Rada města Sezemice: Den konání jednání: Místo jednání:

Město Sezemice. Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice. Rada města Sezemice: Den konání jednání: Místo jednání: Město Sezemice Rada města Sezemice Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice Den konání jednání: 22.02.2017 Místo jednání: Městský úřad Sezemice - zasedací místnost Číslo jednací: č.

Více

PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 13. zasedání Zastupitelstva města Jirkova dne

PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 13. zasedání Zastupitelstva města Jirkova dne PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 13. zasedání Zastupitelstva města Jirkova dne 18.5.2016 1/13/ZM/2016 - Volba návrhové komise Zastupitelstvo města-volí návrhovou komisi ve složení: Libor Duchoň. Mgr. Šárka

Více

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 16. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 23. června 2009 do 22. září 2009.

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 16. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 23. června 2009 do 22. září 2009. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 16. zasedání dne 23. září 2009 Z M 1 / 1 6 / 2 0 0 9 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 16. zasedání paní Janu Bajgarovou a

Více

lllllll MMB Název:

lllllll MMB Název: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14.4.2015 lllllll MMB2015000000248 ZM7/ OáU, fo Název: Návrh prodeje pozemků p.č. 546/1, p.č. 546/2 a p.č. 546/3 v k.ú. Starý Lískovec

Více

Zápis o rozhodnutí starostky města dle 100 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích dne (schváleno usnesením ZM č. 424 dne

Zápis o rozhodnutí starostky města dle 100 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích dne (schváleno usnesením ZM č. 424 dne Zápis o rozhodnutí starostky města dle 100 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích dne 10.04.2017 (schváleno usnesením ZM č. 424 dne 03.04.2017) Přítomni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová Zdeněk Ženíšek,

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 8. února 2017

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 8. února 2017 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 8. února 2017 u p r a v e n á v e r z e č. RM 21/2017 při výkonu funkce jediného společníka společnosti Správa majetku Kynšperk nad Ohří, spol.

Více

MĚSTO ČELÁKOVICE MATERIÁL Č. 4.2 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC Č. 5/2015 DNE

MĚSTO ČELÁKOVICE MATERIÁL Č. 4.2 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC Č. 5/2015 DNE 4.2 Zastupitelstvo města Čelákovic V Čelákovicích dne 10. 06. 2015 Podkladový materiál předkládá Ing. Miloš Sekyra, místostarosta města Podkladový materiál zpracoval/a Lucie Nešněrová, referent OH, Mgr.

Více

Město Sezemice. Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice. Rada města Sezemice:

Město Sezemice. Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice. Rada města Sezemice: Město Sezemice Rada města Sezemice Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice Den konání jednání: 18.07.2018 Místo jednání: zasedací místnost, Městský úřad Sezemice Číslo jednací: SEZ-4791/2018/TAJ/Rá

Více

Příloha č. 01. usnesení ze 06. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 16. dubna 2015

Příloha č. 01. usnesení ze 06. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 16. dubna 2015 Příloha č. 01 usnesení ze 06. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 16. dubna 2015 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: stav.p.č. 75 o výměře 27 m 2 zastavěna garáží a

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 91

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 91 MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 91 DNE: 25. 6. 2018 JEDNACÍ ČÍSLO: 1598/2018/OP NÁZEV: Majetkoprávní jednání ANOTACE: Dle přiložené tabulky NÁVRH USNESENÍ: Rada města po projednání schvaluje majetkoprávní jednání

Více

USNESENÍ Z 14. JEDNÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU ZE DNE

USNESENÍ Z 14. JEDNÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU ZE DNE USNESENÍ Z 14. JEDNÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU ZE DNE 12. 09. 2016 Usnesení č. 386/09/2016 Rada Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou po projednání program 14. zasedání

Více

Návrh na usnesení. Důvodová zpráva

Návrh na usnesení. Důvodová zpráva Tisk číslo: 3.1. Majetkoprávní záležitosti kupní smlouva c) kupní smlouva d) snímek KN s vyznačením pozemku ZM schvaluje v souladu s ustanovením 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 21. 9. 2016 od 16:00 hodin

Více

54. zasedání Rady města Bučovice ze dne 9.10.2013

54. zasedání Rady města Bučovice ze dne 9.10.2013 PŘEHLED USNESENÍ 54. zasedání Rady města Bučovice ze dne 9.10.2013 245/54/RM/2013 OŽP 1 - Dodatek č.2 ke smlouvě č.23 O nakládání s biol. rozložitelným odpadem Dodatek č. 2 o cenovém ujednání ke smlouvě

Více

I. schválila. Věcné břemeno spočívá v právu zřízení, provozování, údržby a oprav přípojky vodovodu k vodovodnímu řadu a vodoměrné šachty.

I. schválila. Věcné břemeno spočívá v právu zřízení, provozování, údržby a oprav přípojky vodovodu k vodovodnímu řadu a vodoměrné šachty. U S N E S E N Í z 48. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 01.03.2017 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 žadateli dle přílohy prodloužení pronájmu bytové jednotky č. 112

Více

35. zasedání Rady města Bučovice ze dne

35. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 35. zasedání Rady města Bučovice ze dne 6.6.2016 513/35/RM/2016 SZ 01 - Smlouva o poskytování služeb - letní koupaliště smlouvu mezi poskytovatelem služeb Lenkou Vanderkovou se sídlem:

Více

I. schválila. Věcné břemeno spočívá v právu zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění kabelu NN a skříně SS.

I. schválila. Věcné břemeno spočívá v právu zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění kabelu NN a skříně SS. U S N E S E N Í z 70. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 28.02.2018 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 od 01.04.2018 měsíční odměnu ve výši *** Kč za správu veřejného pohřebiště

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

USNESENÍ č. 26 ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna konaného dne

USNESENÍ č. 26 ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna konaného dne USNESENÍ č. 26 ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna konaného dne 5. 6. 2018 1. Zastupitelstvo města schvaluje program zastupitelstva města, včetně doplnění bodu - hlášení zastupitelstva v místním

Více

5338 travní porost -ve výměře 1102 m 2. Výstavba propojovací komunikace Brněnská - Jamská. A. V.,Vyškov k.ú. Město ZR ul.

5338 travní porost -ve výměře 1102 m 2. Výstavba propojovací komunikace Brněnská - Jamská. A. V.,Vyškov k.ú. Město ZR ul. Obsah majetkoprávních úkonů RM č. 877/2016/OP dne 12.12.2016: Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR p.č., m 2 (rozsah) Využití a) Nabytí pozemku - schválení A. V.,Vyškov k.ú. Město ZR ul. Jamská, ZR 1 5338

Více

USNESENÍ 23. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne

USNESENÍ 23. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne USNESENÍ 23. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne 18.11.2009 1/23/ZM/2009 - I. návrh rozpočtu na rok 2010. I. návrh rozpočtu na rok 2010. 2/23/ZM/2009 - Rozpočtová opatření č. 31-43 I. rozpočtová

Více

MMK/SML/44/2015/10. z věcného břemene. věcného břemene. smluvní strany")

MMK/SML/44/2015/10. z věcného břemene. věcného břemene. smluvní strany) ^'z-yy-i..a.sky K_RAJ KRAJSKÝ OK AD, í isf.íismi,ouvy(dodatkn) -3.: jotf/e í/sf. # 1785 a násl. a ust 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění MMK/SML/44/2015/10 se sídlem:

Více

PŘEHLED USNESENÍ. 22. zasedání Rady města Bučovice ze dne

PŘEHLED USNESENÍ. 22. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 22. zasedání Rady města Bučovice ze dne 9.11.2015 195/22/RM/2015 SZSS 01 - Prodloužení nájemní smlouvy - Slavkovská 161 - opakovaný materiál prodloužení nájemní smlouvy Danihelová Věra,

Více

Místo zasedání: Městské kulturní středisko Chropyně, místnost č. 10 Začátek a konec jednání: 16:09-18:32 Počet přítomných členů: 14 (dle prezenční

Místo zasedání: Městské kulturní středisko Chropyně, místnost č. 10 Začátek a konec jednání: 16:09-18:32 Počet přítomných členů: 14 (dle prezenční Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze zasedání č. 12 konaného dne 30. června 2016 Místo zasedání: Městské kulturní středisko Chropyně, místnost č. 10 Začátek a konec jednání:

Více

ZÁPIS č. 14/18 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne

ZÁPIS č. 14/18 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne ZÁPIS č. 14/18 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne 14.12.2018 Přítomni: starosta Ing. Kamil Ferda místostarosta Ing. Jan Trecha ostatní členové rady Mgr. Lenka Badinová Mgr. Martin Zaplatílek host

Více

Usnesení z 36. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 36. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 36. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 26.10.2015 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/36/RM/2015 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 8/34/RM/2015, 2/34/RM/2015,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 24.10.2016 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Ing. Jan Tůma MPA. Martina Jírovcová,

Více

USNESENÍ č. 14 ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna konaného dne

USNESENÍ č. 14 ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna konaného dne USNESENÍ č. 14 ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna konaného dne 15. 11. 2016 1. Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu týkající se nesplněných úkolů z Rady města Újezd u Brna za rok 2016.

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNR4-1/2018 Datum jednání: 07.11.2018 2) Program jednání (USN-R4-1/2018) Program: 1. Zahájení 2. Program jednání 3. Kontrola plnění usnesení 4. Smlouva o sdružení prostředků na společnou

Více