D OPROVÁZE N Í S E NIORA TRPÍCÍHO D E M E N CÍ A J E HO RODINY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "D OPROVÁZE N Í S E NIORA TRPÍCÍHO D E M E N CÍ A J E HO RODINY"

Transkript

1 ANOTACE D OPROVÁZE N Í S E NIORA TRPÍCÍHO D E M E N CÍ A J E HO RODINY Mgr. Miroslav Snášel Práce s lidmi s demencí vyžaduje nejen solidní znalosti průběhu onemocnění, ale klade nároky také na osobnost lidí v pomáhajících profesích. Často se stává, že čelí křivým obviněním nebo se musí vyrovnat s těžko pochopitelným způsobem komunikace, který zdánlivě nemá reálný základ. Významnou roli v procesu spolupráce hraje komunikace s rodinou, schopnost navázat kontakt a získat informace o životě daného člověka. Užitečnými pomocníky jsou znalosti v oblasti metod práce s lidmi. ÚVODEM Vážení čtenáři, vážené čtenářky, každý z nás občas potřebuje, aby ho někdo doprovodil. Někdy se jedná o praktickou pomoc, jindy zase jde spíše o psychickou podporu nebo duchovní vedení. Je patrné, že pokud druhého doprovázíme, hraje naše osoba významnou roli. Mám na mysli určitou vnitřní usebranost, schopnost uvědomovat si motivy našeho chování, ale také konkrétní dovednosti a znalosti. Předkládaný text má napomáhat orientaci na cestě doprovázení člověka, který trpí demencí a jeho rodinných příslušníků. Jeho cílem je seznámit vás s obtížemi, které můžete zakoušet, ale také s praktickými metodami, které se dají využít v konkrétním životě. Základní demografické údaje V posledních desetiletích se zvyšuje průměrný věk obyvatelstva. Jak uvádí Marešová, jen ve druhé polovině 20. století vzrostl počet seniorů starších 65 let na dvojnásobek. Evropa je v současné době nejstarším regionem světa. Prognóza předpovídá, že v roce 2050 bude v Evropě dvakrát více seniorů starších 65 let než dětí ve věku do 15 let. Na základě údajů, Projekt CZ.1.07/3.1.00/ Další vzdělávání v oblasti psychosociální podpory a duchovní péče Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR

2 které prezentuje P. Smolík, je mezi obyvateli starších 65 let 5% lidí trpících některou z forem demence a u osob starších 80 let stoupá jejich zastoupení ve společnosti na 25%. Na půdě OSN je v současné době realizován program Aktivní stárnutí, který je založen na změně postoje společnosti ke starým lidem. Vychází ze společenské podpory umožňující starším lidem plně se zapojit do společenského života (pokračovat v ekonomické aktivitě, později odcházet do důchodu, zapojit se do jiných společensky prospěšných činností jako dobrovolnictví, pečovatelství, do kulturních aktivit apod.). 1 Stárnutí populace s sebou nese řadu otázek a výzev, na které je třeba reagovat. Jednou z možností je vzdělávání pracovníků v pomáhajících profesích, ale také rodinných příslušníků osob s demencí. Současný trend směřuje k podpoře člověka v jeho přirozeném prostředí, kde hrají nezastupitelnou úlohu právě rodinní příslušníci. ČLOVĚK S DEMENCÍ Demenci lze podle Zvolského dělit do tří skupin: Demence atroficko-degenerativní (např. Alzheimerova choroba) Demence vaskulárního typu (např. Multiinfarktová demence) Demence symptomatické (sekundární např. Farmakogenní demence) 2 Nejčastěji se vyskytuje Alzheimerova choroba. Uvádí se plíživý rozvoj choroby s rovnoměrně postiženými paměťovými funkcemi. Pacienti zapomínají staré, ale i nové paměťové obsahy a dochází k postižení osobnosti v např. v oblasti estetického vnímání. Typická je ztráta zájmu o dřívější koníčky a dezorientace, kdy se postižení přestávají orientovat ve svém bytě apod. Nemocní postupně ztrácí schopnost péče o sebe a postupně jsou odkázáni na pomoc okolí. 3 Chování člověka s demencí může nepřipraveného pracovníka či rodinného příslušníka zaskočit nebo vyvést s rovnováhy. U lidí s demencí lze pozorovat rovněž zhoršující se krátkodobou paměť, poruchy orientace a mnohdy zvyšující se počet agresivních reakcí, které mohou být následkem zhoršené schopnosti poradit si v neznámých situacích. Pomáhající 1 2 Zvolský, P. a kol. Speciální psychiatrie. Praha: Karolinium, 1996, s Zvolský, P. a kol. Speciální psychiatrie. Praha: Karolinium, 1996, s. 19

3 mohou být osočováni, že jim vzali peníze nebo mohou za věci, které nemají reálný základ. Je velmi obtížné nereagovat na nařčení tohoto druhu osobně a vztahovačně. Jako velmi náročné vnímám situace, kdy např. rodič s demencí nepoznává své děti a chová se k nim hrubě. Člověk s demencí často také nepoznává svůj domov a odchází jinam s přesvědčením, že jde domů. Náročné mohou být také situace spojené s toaletou nebo hygienou, kdy mohou být pomáhající za svoji péči častováni urážlivými poznámkami. Podobných situací může být řada. Mohou být úsměvné, ale i trpké. Za těmito projevy je důležité umět spatřovat člověka, který měl a stále má svoji důstojnost, a respektovat jeho potřeby. Nepochybuji o tom, že právě dobrá průprava a další vzdělání mohou pomoci ostatním pomáhajícím, aby dokázali být oporou i v této velmi náročné životní situaci. U lidí trpících demencí je třeba využívat jejich zdrojů a schopností, využívat adekvátní zdravotnické pomůcky, které jim usnadní sebeobsluhu a zvýší jejich bezpečnost v praktickém životě. Je žádoucí, aby člověk zůstal co nejdéle v přirozeném domácím prostředí a bylo mu vytvořeno zázemí, kde může v rámci svých možností a schopností žít a užívat si přítomnosti ostatních. Celostní přístup k člověku Biomedicínský model lékařské péče Ještě do 19. století většina lidí umírala na důsledky infekčních onemocnění. Průměrná délka života se tehdy pohybovala kolem 37 let. Ve dvacátém století došlo k rapidnímu nárůstu délky života právě díky rozvoji lékařské péče. Zde hrál biomedicínský model lékařské péče stěžejní úlohu. Čím je charakteristický? Vnímá tělo a duši jako oddělené skutečnosti a zaměřuje se převážně na léčbu těla. Hledá příčinu daných onemocnění a snaží se je léčit. Nemoc vnímá spíše nezávislou na psychických a sociálních faktorech. Zaměřuje se na somatickou stránku nemoci. Prvořadým zájmem je nemoc. Zdraví je vnímáno jako samozřejmost. Nezaměřuje se na prevenci onemocnění. Bio-psycho-socio-spirituální model zdraví

4 V současné době je však ve světě propagován celostní přístup k člověku, jehož charakteristika je následující: Považuje tělo a psychiku za dva neoddělitelné aspekty s přihlédnutím k působení sociálních vlivů. Zaměřuje se na prevenci a je multidisciplinární. Prvořadá pozornost je věnována udržení zdraví a vitality se zachováním aktivního přístupu k životu Staví na silných stránkách osobnosti a jejich rozvoji, případně udržení. Je založen na dynamickém přístupu k životu. 4 Celostní přístup nám bude východiskem při uvažování o fungování člověka. Zaměříme se na jeho pochopení jako bio-psycho-socio-spirituální entity. 4 Štilec, M. Program aktivního stylu života pro seniory. Praha: Portál, 2004,

5 VÝZNAM ZNALOSTI BIOGRAFIE PŘI PRÁCI S ČLOVĚKEM TRPÍCÍM DEMENCÍ Jsou chvíle, kdy neumíme nebo nestačíme zvládat úkoly, které před nás život postavil. Mnohdy se jedná o záležitosti spojené s naším zdravotním stavem, jindy můžeme prožívat vážnou duševní krizi. V podobných situacích je dobré vědět, že je tady někdo, na koho se mohu obrátit. Často se jedná o anonymní instituci či člověka, kterého nám někdo doporučil nebo jsme jeho kontaktní údaje zjistili jiným způsobem. Dostáváme se do situace, kdy jsme nuceni navázat kontakt s druhým člověkem, kterému budeme říkat pomáhající. Pro řadu lidí to není jednoduchá situace, ale co naplat, musíme se odhodlat a na zjištěné telefonní číslo zavolat. Pomáhající (sociální pracovník, psycholog, lékař, pracovník v sociálních službách) by měl být na podobné situace připraven a reagovat s pochopením. Je důležité si uvědomit, že už tady se začíná vytvářet vztah, který se v případě spolupráce bude dále rozvíjet. Jedná se o vztah partnerský, kdy mají obě strany příležitost nechat se obdarovat přítomností toho druhého. Pomáhající by měl být na setkání připraven nejen po stránce odborné, ale i lidské a umět uplatňovat empatii, aktivní naslouchání, schopnost pracovat se získanými informacemi. Při práci s lidmi trpícími demencí je také důležitá schopnost identifikovat neverbální projevy v komunikaci, schopnost integrovat do spolupráce rodinné příslušníky a blízké, schopnost spolupracovat s jinými institucemi či odborníky a v neposlední řadě dovednosti týkající se zjišťování biografie daného člověka. V případě spolupráce pomáhajícího se seniorem je důležité si uvědomit, že daný klient má za sebou poměrně dlouhou životní cestu, řadu zkušeností, radostí, ale také zklamání, probděných nocí, že má svoje zvyklosti, přání, ale také schopnosti a dovednosti. Z hlediska práce s biografii je pro nás důležité vidět život druhého v konkrétních souvislostech, abychom porozuměli jeho chování a někdy těžko pochopitelným projevům. Informace vždy zjišťujeme proto, abychom mohli druhému kompetentně pomoci. Životní příběhy lidí jsou velmi intimní povahy, což musíme brát při jejich zjišťování v potaz. Vždy bychom měli být schopni obhájit, proč jsou právě zjišťované údaje pro nás důležité a jakým způsobem je využijeme v praxi. Znalost biografie, kterou můžeme vnímat jako písemnou nebo ústní formou předávanou minulost daného člověka, patří k nepostradatelným zejména u lidí trpících demencí. Dobrá

6 znalost druhého je podmínkou vzájemné spolupráce při individuálním plánování a tvorbě aktivizačních programů. Život druhého však s sebou přináší vzpomínky na nelehká životní období, křivdy a trápení, čehož si musíme být jako profesionálové vědomi. Je dobré mít v záloze někoho, kdo umí kompetentně pracovat s prodělanými traumaty a dokáže druhého povzbudit a podpořit. V současné době lze doporučit metody, které nám umožní kompetentně získávat potřebné informace a nakládat s nimi. Názorným příkladem může být psychobiografický model vytvořený rakouským profesorem E. Bohmem pro práci s uživateli trpícími demencí. 5 Fáze regrese, které popsal E. Bohm umožňují využití různých pracovních postupů, abychom dokázali vystihnout specifické potřeby daného uživatele a kompetentně na ně reagovat. V případě, kdy je člověk kognitivně dostupný, lze zvolit rozhovor, dotazník, reminiscenci. V dalším stádiu, kdy je člověk dostupný emočně, je vhodná Preterapie nebo Validace. V situaci bazální dostupnosti, se využívá koncepce bazální stimulace nebo Validace. Znalost popsaných metod práce je nezbytnou podmínkou pro tvorbu propracovaných a smysluplných plánů při práci s uživateli trpícími demencí. Osvojení daných znalostí 5

7 a dovedností vyžaduje dostatek času, ale také podmínky na pracovišti, které prohlubují u pracovníků potřebu dalšího vzdělávání. Je nutno dodat, že při práci s lidmi nestačí pouhá znalost určitých postupů a jejich mechanická aplikace do praxe. Stejně významné jako dobré odborné znalosti jsou lidské kvality a hodnoty, jako jsou zájem o druhého, umění naslouchat, empatie, schopnost osobního nasazení pro druhého a trpělivost.

8 METODY VYUŽITELNÉ V PRAXI Základy Preterapie Autoři: G. Prouty a D. V. Werde Cíle preterapie: Navázat komunikaci s klienty, jejichž schopnost navázat nebo udržet psychický kontakt je narušena. Pomoci klientům navázat kontakt s realitou. Navázat kontakt se sebou samým a s ostatními. Zlepšit komunikaci klientů v rozličných pobytových zařízeních. 6 Metafora stromu: Koruna: Obsahuje popis problémů a nedostatků, na kterých je třeba pracovat. Můžeme je vnímat v oblastech bio-psycho-socio-spirituálních. Uvedu příklady v každé pojmenované rovině: Tělesná rovina: diabetes, vysoký krevní tlak, potíže se sluchem atd. Psychické potíže: deprese, úzkost, pocity beznaděje, opuštěnosti. Sociální rovina: omezený kontakt s rodinou, sousedy, přáteli, osamocenost. Spirituální rovina: pochybnosti o boží spravedlnosti, ztráta smyslu života. Kořeny: Jde o soubor silných stránek a předností daného klienta. Můžeme je rovněž vnímat optikou komplexního přístupu: 6 Prouty, G. a kol. Preterapie. Praha: Portál, 2005

9 Tělesná rovina: dobrá tělesná kondice, kvalitní spánek, dodržování životosprávy, pravidelná činnost. Psychická rovina: sebevědomí, moudrost, mám někoho rád, na něčem mi záleží. Sociální rovina: někam patřím, mám přátele, mám svoje místo. Spirituální rovina: vidím smysl života i v překonávání překážek, mám naději, víra. Mezi korunou a kořeny musí být nastolena rovnováha. Nezaměřujeme se tedy pouze na obtíže, ale též na silné stránky dané osobnosti. Člověka vnímáme pozitivně a snažíme se najít body, kterých se v průběhu spolupráce budeme držet. Zmíněná dovednost a multidisciplinární přístup vedou k efektivní a smysluplné práci s uživatelem a dají se v první řadě využít při individuální práci, která začíná seznámením a zjišťováním informací o dané osobě. Autoři popisují tzv. psychologický kontakt, který funguje ve třech úrovních: 1. kontaktní reflexe, 2. kontaktní funkce, 3. zlepšení kontaktu, které se hodnotí podle projevů kontaktního chování. V této situaci lze použít 5 reflexí: situační, obličejové, tělové, slovní, zopakované. 7 7 Prouty, G. a kol. Preterapie. Praha: Portál, 2005

10 Konkrétní využití na pracovišti: podnětné prostředí (mapy, kalendáře, věci běžného užití, noviny atd.), podpora emocionálního kontaktu (jak se daný uživatel asi cítí?), pravidelné setkávání uživatelů a zaměstnanců, práce orientovaná na realitu (návštěvy výstav a různých kulturních akcí), posilovat komunikační kontakt (vyprávění o různých událostech, např. II. sv. válka), volnočasové aktivity, osobní charakter vybavení pracoviště. Základy Reminiscenční (vzpomínkové) terapie Autorkou je herečka Pam Schweizer, která vytvořila v Londýně velké reminiscenční centrum. Nemáme vždy příležitost vytvořit celé centrum, ale můžeme využít řadu prvků reminiscence v praxi. Cíle reminiscence: Uvědomit si, že prožitý život má cenu a smysl. Zaměstnat myšlení a paměť. Setkávat se ve skupině. Získat informace a využít je v individuálním plánování. Potvrdit vlastní identitu a kontinuitu vlastního života. 8 Vzpomínky a jejich význam Při vybavení vzpomínek mají senioři možnost bilancovat svůj vlastní život, dávat mu smysl, potvrzovat svou vlastní identitu, být aktivní, zaměstnávat své myšlení a paměť a předávat svou zkušenost a informace o minulosti. Vzpomínání usnadňuje vzájemnou komunikaci mezi seniory, pomáhá překonávat izolaci v novém prostředí a vyrovnání se se závažnými změnami. Mezi důležité zásady práce patří vytvoření podpůrné atmosféry, čehož lze dosáhnout prostřednictvím vhodné dobové hudby či zhlédnutím dobového filmového dokumentu. Jako prověřená varianta navození vzpomínek je např. návštěva muzea řemesel či jiné vhodné 8 Janečková, H. Reminiscence. Praha: Portál, 2010

11 instituce. Další alternativa vyvolání raných vzpomínek může být prohlížení fotografií, sestavení tabla či práce s mapou, kde jsou uživatelé služby vyzváni, aby ukázali místo, kde se narodili či strávili dětství. Při práci se vzpomínkami se zaměřujeme na pozitivní aspekty, ale může se stát, že klient se rozvzpomene na zážitky traumatizující či jinak skličující. Tady je třeba volit vhodnou terapeutickou intervenci ve formě individuální práce. Metoda se dá využit také při práci s uživateli, kteří trpí demencí. Jak se ke vzpomínkám můžeme dostat? Využitím vzpomínkových kufříků, které si uživatel nebo jeho rodina připraví. Využitím a zapojení všech smyslů ve vztahu k minulosti (zrak, čich, chuť, sluch, zrak, hmat). Vybavením jedné místnosti (zařízení) předměty z období, kdy byli klienti ještě děti nebo mladí. Při vybavení můžeme použít dobové předměty, např. žehličky či různé nástroje. Techniky využitelné v praxi: Knihy života, Mapy života, Vzpomínkové krabice, Práce s mapou Základy Validace Autorkou Validace je Američanka německého původu paní Feilová. Její metoda je do značné míry ovlivněna psychodynamickými přístupy a humanistickou psychologii zejména přístupem zaměřeným na člověka. Je založená na respektu k druhému člověku a významnou roli zde hraje schopnost empatie vůči klientovi. Cíle validace: Pomoci vyřešit nedořešené problémy z minulosti. Vrátit lidem pocit vlastní hodnoty. Pomoci člověku, aby byl schopen akceptovat sám sebe. Překonávat životní ztráty a těžkosti. 9 9 Rheinwaldová, E. Novodobá péče o seniory. Praha: Grada, 1999

12 Feilová hovoří o dosažení vlastní integrity. Pokud se podaří této mety dosáhnout, je člověk schopen respektovat sám sebe. Umí respektovat svoje nedostatky, ale také doceňuje své předosti. Těší se na budoucnost a žije intenzivním sociálním životem. Autorka rozlišuje několik stadií špatné orientace u osob trpících demencí. 1. Stadium nedostatečné orientace. 2. Stadium časové dezorientace. 3. Stadium opakování pohybů. 4. Stadium vegetování. 10 Validace nás učí vnímat chování člověka s pochopením a empatií. Na první pohled nepochopitelné projevy chování bereme vážně a snažíme se jim porozumět. Každý člověk si zaslouží, abychom ho vnímali jako individualitu, jako někoho, kdo má právo na vlastní prožitky a zaslouží si být respektován. Techniky využitelné v praxi: Centrování, Používání nekomplikovaných slov a otázek, Opakování, Předkládání extrému, Představení opaku, Vzpomínání na minulost, Zrcadlení, Používání hudby, Upřednostňování smyslu, Navázání kontaktu s každou nenaplněnou lidskou potřebou, Práce s hlasem, Předkládání neurčitých záměn, které mají různé možnosti interpretace. Koncept bazální stimulace Jak uvádí K. Friedlová, propagátorka konceptu bazální stimulace v ČR, bazální stimulace se soustřeďuje na oblasti podpory vnímání, komunikace a mobilizace zachovalých schopností klienta. Koncept vychází z poznatků pedagogiky, fyziologie, anatomie, neurologie, vývojové psychologie a ošetřovatelství. Základním principem konceptu je zprostředkovat člověku vjemy ze svého těla a stimulací vnímání organismu mu umožnit lépe vnímat okolní svět a následně s ním navázat komunikaci. Základními prvky konceptu jsou pohyb, komunikace 10 TAVEL, P. Validácia terapeutický přístup k starým dementným pacientom. [online] , [cit ]. Dostupný z WWW:

13 a vnímání a jejich úzké propojení. Na klienta je pohlíženo jako na partnera a jsou respektovány jeho zachovalé schopnosti v oblasti vnímání, lokomoce a komunikace. Cíle bazální stimulace: rozvoj vlastní identity umožnění vnímání okolního světa navázání komunikace s okolím orientace v prostoru a čase lokomoční schopnosti zlepšení funkce organismu vnímání vlastního těla 11 Prvky základní stimulace: Somatická stimulace: Patří sem zkušenost s vlastním tělem. Skrze tělo si člověk uvědomuje sebe sama. Ruce pomáhajícího jsou komunikačním kanálem a umožňují získat uživateli spoustu informací o sobě samém i okolním světě. V kontaktu s druhým, zejména při pomoci s hygienou či oblékáním, zasahujeme do intimní oblasti druhého člověka. V případě, že mezi pomáhajícím a uživatelem vznikl vztah důvěry, můžeme využít možnosti fyzického kontaktu k vědomé somatické stimulaci, k podpoře a stimulaci dýchání, pohybu. Pro praxi v pomáhajících profesích lze doporučit iniciační dotyk. Jeho smyslem je navázat kontakt a dát druhému najevo, že budeme spolupracovat. Vhodná místa jsou rameno, paže a ruka. Vestibulární stimulace: Souvisí s pohybem. Zdravý člověk běžně mění své pohyby a jeho rovnovážné ústrojí je permanentně stimulováno. Prostřednictvím bazální stimulace lze poskytnout podporu rovnovážného ústrojí, zlepšit prostorovou orientaci a vnímání pohybu. Vestibulární stimulaci lze provádět např. u uživatele ležícího na lůžku prostřednictvím zcela nepatrných pohybů jeho hlavou. Vibrační stimulace: Dochází ke stimulaci kožních receptorů pro vnímání vibrací a receptorů hluboké citlivosti ve svalech, šlachách a vazivovém aparátu kostí a kloubů. Vnímání vibrací se děje ve směru od periferie dovnitř těla a zprostředkovává člověku 11 Friedlová, K. Bazální stimulace v základní ošetřovatelské péči. Praha: Grada, 2007, ISBN

14 intenzivní vjemy jeho těla. K vibraci využíváme různé druhy vibrátorů nebo našich rukou. Používají se také hudební nástroje či hlas. Nástavbová stimulace: Optická stimulace Auditivní stimulace Taktilně-haptická stimulace Olfaktorická stimulace Orální stimulace Friedlová, K. Bazální stimulace v základní ošetřovatelské péči. Praha: Grada, 2007, ISBN

15 PRAKTICKÉ MOŽNOSTI DOPROVÁZENÍ A PODPORA RODINY Pro sestavení vhodného plánu je důležitá dobrá znalost biografie daného člověka, ale také jeho současný stav. Z tohoto důvodu je důležitá konzultace s lékařem nemocného, ale také s příslušnými odborníky, kteří poskytují sociální služby. U osob trpících demencí je kvalitní opatrování a aktivizace možná pouze tehdy, jestliže jsou známy jejich zájmy, preference/oblíbené a neoblíbené aspekty života, jakož i biografické údaje a aktuální zdravotní stav. 13 Měli bychom se zaměřit na zjištění sociálních vazeb Dotazování klienta/klientky a/nebo jeho/jejích rodinných příslušníků, jaké preference, zájmy, sklony, nelibosti a obavy klient chová. Dotazy na manželství, manžela/manželku. Má klient/klientka děti? Jaký je jejich kontakt? Jakou práci klient/klientka vykonával/a? Jaké koníčky má klient/klientka? Posouzení stavu onemocnění Přezkoumání paměťových schopností: Na co si klient/klientka dobře vzpomíná? Dětství? Manželství? Vlastní děti? Poslední popř. dosavadní období života nebo období vzdálené minulosti? Test krátkodobé paměti: Vybavuje si klient/klientka poslední večer. Pamatuje si klient/klientka, co během dne jedl/a nebo dělal/a? Test dlouhodobé paměti: Co si vybavuje klient o dřívějších obdobích svého života? Zná svátky, popř. je časově zorientovaný/á? Příp. zjištění agresivity: Zjistit, co způsobuje agresivní projevy v chování a co naopak člověka dovede uklidnit. 13

16 Zjištění mobility Pohybovat se s klientem/klientkou za účelem zjištění, jak se pohybuje po svém bytě, domě, venku, při nakupování. Chůze do schodů Kontrola rovnováhy Možné aktivity Procházky s aktivizací, tzn. zapojení nějakého dění/události do činnosti procházení např. jaké květiny, stromy vidíme, zahrnutí tématu kolem projíždějícího hasičského auta do komunikace, atd. Vaření nebo pečení - např. příprava ovocného salátu návštěva supermarketu, krájení ovoce - procvičování motorických dovedností co potřebuji, jak se připravuje - procvičování paměti Vyrábění/tvoření předmětů nebo vedení rozhovorů v závislosti na aktuálním ročním období resp. s ohledem na aktuální svátky (Velikonoce, Vánoce, atd.), osévání slunečnic, řeřichy popisování ptáků na balkoně, vyrábění slaměných hvězdiček, zdobení svíček (v případě zájmu je potřeba materiál opatřit společně s klientem/klientkou popř. nakoupit po dohodě s ní/m) Hraní her (vhodné pořízení souboru her) Člověče nezlob se - současné procvičování motorických schopností Hádání předmětů se zavřenýma očima různé předměty např. kartáček, šálek, atd. překrýt šátkem a Předčítání z novin, přednes básní, písní Aktivizace nebo uklidnění pomocí hudby tleskání, tanec vsedě Aktivizace pomocí fotografií, událostí nebo situací stimulování klientů např. při povídání nad fotografiemi Příklad aktivizace:

17 Návštěva jarmarku Ve středověku patřily jarmarky k nejdůležitějším společenským událostem: ekonomicky významné byly nejen proto, že se zde obchodovalo se zbožím, nýbrž také proto, že obchodníci přicházeli často z velkých dálek, pobývali na místě jarmarku delší čas a část svého zisku zde utratili za ubytování, v obchodech atd. Vzpomínání: Na kterých jarmarcích jste byl/a? S kým jste tam byl/a? Návštěva jarmarku: Co tam všechno najdeme? Sepíše seznam věcí, které na jarmarku najdeme např. pražené mandle, cukrová vata, perníková srdce, bonbony, oplatky, ořechy, svařené víno, pálenka. Popište vůni pražených mandlí. Stánky/atrakce: střelnice, stánek s losy, (řetízkový) kolotoč, flašinet, lodičková houpačka, ruské kolo, strašidelný hrad, siloměr - kladivo Nechte referovat o zážitcích ze siloměru. 14 Rodina nemocného Rodina může poskytnout nemocnému zázemí a oporu. Soužití s nemocným demencí však bývá náročné fyzicky i emocionálně a je důležité, aby byli rodinní příslušníci řádně připraveni. Důležitá je také spolupráce s některou z organizací, které poskytují adekvátní sociální služby v místě bydliště. Rodinní příslušníci mají často očekávání, která nekorespondují s posláním a cíly poskytovatelů sociálních služeb. Cílem poskytované služby bývám často podpora a pomoc ke svépomoci. 14

18 Příklad: Starší paní (85 let) žije se svojí dcerou, která se o ni stará. Ta prakticky nedovolí, aby matka podnikla sama jakoukoliv aktivitu a v podstatě jí přepečovává. Dcera je vyčerpaná a neví jak dál. Z toho důvodu osloví pečovatelskou službu, aby za matkou docházela. Pečovatelka seniorku aktivizuje a zaměřuje se na oblast podpory, což vyvolává konflikty s její dcerou, která má představu, že pokud si matka službu platí, má se pečovatelka o vše potřebné postarat. V případě, že dochází k nenaplnění často nereálných očekávání, může docházet k problémovým situacím, kterým se dá předejít vyjasněním smyslu spolupráce, což bývá úkolem sociálního pracovníka. Ten by měl být schopen upozornit na situace, které mohou být pro rodinu problematické. Příklad: Obviňování Někdo mi ukradl peníze. Ztratilo se mi spodní prádlo. Dali mi pod postel kupu hnoje. V těchto případech není snadné reagovat v klidu, přestože podobné chování je průvodním jevem onemocnění demence. Doporučení: Nereagovat podrážděně a konfrontačně. Je možné říci: Pojďte se tam podívat atd.

19 Příklad: Opakované dotazy S narůstajícím stupněm demence se zhoršuje schopnost orientace klienta. To se může týkat místa, osob, ale také času. Zejména v případě méně častých událostí bývá orientace obzvlášť náročná. Doporučení: Jak reagovat na opakované dotazy? Nereagovat konfrontačně ve smyslu: Už jsem Vám to říkal pětkrát. Zaměřit se spíše na prožitek (strach, hněv, atd.) Zachovat princip strukturalizace a vizualizace /zachovat denní řád a snažit se zviditelnit řečená slova např. použitím piktogramů. Příklad: hledání, hromadění Lidé mají tendenci často něco hledat (brýle, telefon, peníze) Doporučení: Jak se chovat? Staré jídlo dejte opatrně pryč. Sledujte možné skrýše. Okopírujte důležité dokumenty. Ostatní problematické situace: Tendence odcházet pryč domů Agresivní projevy při hygieně (osočování, fyzická agresivita) Lidé mohou být manipulování různými domovními prodejci Nebezpečí požití jedovaté látky (SAVO, jar) Nebezpečí úrazu, vzniku požáru Člověk se může ztratit Sociální pracovník příslušné organizace (Charita, Diakonie, Pečovatelská služba atd.) může doporučit možnosti řešení situace. V úvahu připadá např. respitní péče - odlehčovací služba v domácnosti nebo denní centra a stacionáře pro seniory.

20 Z hlediska podpory rodinných příslušníků pečujících o osoby s demencí připadá v úvahu svépomocná skupina. Jedná se o skupinu lidí, které spojuje stejný okruh problémů. Lidé si zde mohou vyměňovat informace, zkušenosti, poskytují si psychickou podporu, to vše s vědomím, že nejsou v tak náročné situaci sami. Lze doporučit také nabídku seminářů, kde se zájemci mohou dovědět potřebné informace a naučit patřičným dovednostem jako je komunikace s člověkem s demencí nebo základům ošetřovatelství. ZÁVĚR Doprovázení druhého v náročných životních situacích vyžaduje mnoho energie a odvahy. To platí obzvláště pro rodinné příslušníky, kteří musí čelit často nezvyklým a těžko pochopitelným projevům, které s sebou onemocnění demencí přináší. Důležitou úlohu hraje schopnost sebereflexe, konkrétní znalosti a dovednosti, které spadají do oblasti metod práce s lidmi. Žádná metoda však nemůže být dostatečně účinná bez vnímání jedinečnosti a neopakovatelnosti každého člověka. Za primární lze považovat respekt k důstojnosti druhé osoby, navzdory jejímu omezení a empatický přístup k potřebám člověka trpícího demencí. Tam, kde je úcta k druhému, která se projevuje důvěrou a schopností naslouchat je položený základ pro rozvoj další spolupráce. V neposlední řadě je třeba si uvědomit, že i doprovázející potřebuje doprovázení a respekt. Rád bych na tomto místě poděkoval všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili nebo přispěli ke vzniku projektu dalšího vzdělávání v oblasti psychosociální a duchovní péče a všem, kteří se rozhodli být oporou druhému člověku v těžké životní situaci.

21 OTÁZKY K ZAMYŠLENÍ Jak se může projevovat člověk trpící demencí (Alzheimerovou chorobou)? Jaké možnosti navázání kontaktu znáte? Vyjmenujte Vaše silné stránky a pokuste se vystihnout silné stránky člověka, kterého doprovázíte. Jak se na nich dá stavět? V průběhu doprovázení je důležité umět odpočívat. Jak relaxujete a kde čerpáte sílu k tak náročné službě druhým? V čem může spočívat duchovní doprovázení druhého? Zamyslete se nad koncepcí holistického přístupu k člověku. Které složky obsahuje? Jaké rizikové situace si vybavíte, když se řekne doprovázení člověka s demencí?

22 SEZNAM POUŽITÉ A DOPORUČENÉ LITERATURY Frankl, V.E. A přesto říci životu ano. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství: 1996 Friedlová, K. Bazální stimulace v základní ošetřovatelské péči. Praha: Grada, 2007 Grün, A. Život je teď. Praha: Portál, 2010, ISBN Janečková, H. Reminiscence. Praha: Portál 2010, ISBN Kopřiva, K. Lidský vztah jako součást profese. Praha: Hestia, Křivohlavý, J. Povídej - naslouchám. Praha: Návrat, Křivohlavý, J. Vážně nemocný mezi námi. Praha: Avicenum, Křivohlavý, J. Pozitivní psychologie. Praha: Portál, 2004, ISBN X Křivohlavý, J. Křesťanská péče o nemocné. Praha: ADVENT, 1991 Parkes, C., M., a kol. Poradenství pro smrtelně nemocné a pozůstalé. Brno: SPOL, 2007 Pichaud, C., Thareová, I. Soužití se staršími lidmi. Praha: Portál, Prouty, G. a kol. Preterapie. Praha: Portál, 2005, ISBN Rheinwaldová, E. Novodobá péče o seniory. Praha: Grada, 1999 Svatošová, M. Víme si rady s duchovními potřebami nemocných? Praha: Grada, 2012 Štilec, M. Program aktivního stylu života pro seniory. Praha: Portál, 2004 TAVEL, P. Validácia terapeutický přístup k starým dementným pacientom. [online] , [cit ]. Dostupný z WWW: Trachtová E. Potřeby nemocného v pečovatelském procesu. Praha: NCO NZO, 2004 Vágnerová, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, Walsh, D. Skupinové hry a činnosti pro seniory. Praha: Portál, 2005 Yalom, Y. Pohled do slunce. Praha: Portál, 2008 Internetové odkazy:

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas?

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

a) Podporujeme soběstačnost a samostatnost klientů a nevytváříme závislost na službě

a) Podporujeme soběstačnost a samostatnost klientů a nevytváříme závislost na službě 1. Poslání Domova pro seniory Bechyně V našem domově poskytujeme klientům sociální pobytovou službu. Zajišťujeme jim zde prožití klidného stáří v příjemném a bezpečném prostředí. Naše služba patří seniorům,

Více

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory OBSAH Hodnoty, které vyznává společnost Společenský status současných seniorů Jsou staří lidé skutečně všichni nemocní, nepříjemní a nešťastní?

Více

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina Duševní hygiena Mgr. Kateřina Vrtělová Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně www.gaudia.org./rakovina Co je to duševní hygiena? Často nás přinutí přemýšlet nad touto otázkou až nepříznivé

Více

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO KRIZOVÁ INTERVENCE Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO Cíle prezentace Definování krize Představit formy krizové intervence Nastínit prvky krizové intervence Proč je potřebné myslet na krizovou intervenci

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_13 Název materiálu: Prevence úrazů a nemocí Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Úrazy představují závažný zdravotnický problém. Cílempráce

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanského sdružení MEDUŇKA 2000 za rok 2014 Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. Slovo úvodem Rok 2014 byl druhým rokem naší samostatné práce a lze říci, že to byl

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

Zahradní terapie jako součást ergoterapie

Zahradní terapie jako součást ergoterapie Zahradní terapie jako součást ergoterapie zahradní terapie ergoterapie - psychiatrie Zakladatelé: - Philippe Pinel, Benjamin Rush 18 stol. morální léčba a zaměstnávání - Friends hospital ve Filadelfii

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

DOMOV DŮCHODCŮ ÚSTÍ NAD ORLICÍ

DOMOV DŮCHODCŮ ÚSTÍ NAD ORLICÍ DOMOV DŮCHODCŮ ÚSTÍ NAD ORLICÍ Domov důchodců Ústí nad Orlicí poskytuje komplex sociálních služeb, které si kladou za cíl umožnit seniorům a osobám s demencí plnohodnotný život s přihlédnutím k individualitě

Více

CENTRUM. Rožmitál pod Třemšínem. poskytovatel sociálních služeb

CENTRUM. Rožmitál pod Třemšínem. poskytovatel sociálních služeb CENTRUM Rožmitál pod Třemšínem poskytovatel sociálních služeb zařízení je příspěvkovou organizací Středočeského kraje Poslání: Zajistit dobré a účinné sociální služby, které jsou základním předpokladem

Více

Prvky mentální aktivizace. Mgr. Markéta Vaculová

Prvky mentální aktivizace. Mgr. Markéta Vaculová Prvky mentální aktivizace Mgr. Markéta Vaculová Aktivizace a zákon Zákon č.108/2006 Sb. o sociálních službách dává všem poskytovatelům povinnost zajistit všem uživatelům volnočasové aktivity nebo pracovat

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY Projekt poskytování sociální péče v domácnosti v oblasti intenzivní paliativní péče. Pilotní projekt realizuje společnost

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Vzdělávací agentura REMISVIT,z.ú. ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu 30.5.2014, spisová značka U42)

Vzdělávací agentura REMISVIT,z.ú. ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu 30.5.2014, spisová značka U42) Vzdělávací agentura REMISVIT,z.ú. ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu 30.5.2014, spisová značka U42). Nabízíme vzdělávání v akreditovaných kurzech u MPSV Kontakt: PhDr.

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Pojem dlouhodobá péče ( long-term-care) OECD definuje LTC péči jako určité spektrum služeb určených lidem závislých na pomoci v některých ze

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Název SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2011 Mgr. Olga Čadilová SYNDROM VYHOŘENÍ Burn - out Syndrom vyhoření vyhoření

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

DŮM NA PŮL CESTY HAVLÍČKŮV BROD

DŮM NA PŮL CESTY HAVLÍČKŮV BROD DŮM NA PŮL CESTY HAVLÍČKŮV BROD www.pestalozzi.cz Jaké je poslání Domu na půl cesty? Posláním pobytové služby Dům na půl cesty (dále jen DPC) Havlíčkův Brod je poskytovat odborným způsobem podporu mladým

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Posláním Geriatrického centra Je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům, kterou skutečně potřebují při řešení nepříznivých sociálních situací

Více

Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu. Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015

Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu. Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015 Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015 mentální postižení vrozené nebo do 2 let získané postižení psychických schopností člověka nemožnost dosáhnout

Více

Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA

Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA Současný stav Posledních 20 let zdravotně sociální péče jedná se o ní Posledních 20 let

Více

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ AKTUÁLNÍ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ ČAE pro Vás připravila pro následující pololetí roku 2012 několik vzdělávacích akcí, na které bychom Vás rádi pozvali. Budeme rádi, pokud Vás některá z nich osloví. Kompletní

Více

Dílčí část 1 Rozvojové aktivity pro pracovníky v sociálních službách

Dílčí část 1 Rozvojové aktivity pro pracovníky v sociálních službách Příloha č. 1 SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB Níže uvedené obsahy jednotlivých kurzů jsou pouze orientační, zadavatel umožňuje cíle kurzu naplnit i jiným obdobným obsahem kurzů dle akreditace uchazečů.

Více

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice. Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.cz STANDARD 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Domov pro seniory

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA

Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA Roman Pešek Asociace pomáhající lidem s autismem, APLA Praha, Střední Čechy Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Informace o výzkumu mezi rodinnými pečujícími

Informace o výzkumu mezi rodinnými pečujícími Informace o výzkumu mezi rodinnými pečujícími PhDr. Eva Křížová, Ph.D., Centrum pro sociologii medicíny a zdravotnictví Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce v rámci projektu "Podpora rozvoje

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Humanistické modely Virginia Henderson Teorie základní ošetřovatelské péče. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Humanistické modely Virginia Henderson Teorie základní ošetřovatelské péče. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Humanistické modely Virginia Henderson Teorie základní ošetřovatelské péče Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Biografie *1897 Kansas City USA, +1996 Branford USA Věnovala se ošetřovatelskému výzkumu

Více

PhDr. Radka Bužgová, Ph.D. PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D. Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita

PhDr. Radka Bužgová, Ph.D. PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D. Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita PhDr. Radka Bužgová, Ph.D. PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D. Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita Hodnocení potřeb v paliativní péči K identifikaci priorit, aktuálních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Doporučení v oblasti rozvoje komunitní péče pro lidi po poškození mozku. Mgr. Tereza Ţílová

Doporučení v oblasti rozvoje komunitní péče pro lidi po poškození mozku. Mgr. Tereza Ţílová Doporučení v oblasti rozvoje komunitní péče pro lidi po poškození mozku Mgr. Tereza Ţílová Obsah prezentace Současná situace komunitní péče Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Adresa Právní forma IČ Zřizovatel Geriatrické centrum Turkova čp. 785 Týniště nad Orlicí 517 21 /adresa Geriatrického centra je shodná s místem poskytování služeb / Příspěvková organizace

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Akreditovaná vzdělávací instituce č. 2011/1580-I MPSV, č. j. 2011/89230 222 MPSV, 28. Října 8, Děčín 1, IČO: 727 00 858

Akreditovaná vzdělávací instituce č. 2011/1580-I MPSV, č. j. 2011/89230 222 MPSV, 28. Října 8, Děčín 1, IČO: 727 00 858 Mgr. Jana Merhautová (supervizor v sociálních a zdravotních organizacích, lektor, arteterapeut, zařazena do Národního registru nezávislých odborníků v sociálních službách) SEZNAM KURZŮ ČÍSLO AKREDITACE,

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Komunitní plánování sociálních služeb na území ORP Projekt komunitního plánování sociálních služeb je realizován od června 2013 do května 2015. Realizátorem

Více

Název materiálu: Strach, úzkost Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 25. 2. 2013 Zařazení materiálu:

Název materiálu: Strach, úzkost Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 25. 2. 2013 Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

mezirezortní pracovní setkání Systémové pojetí sociální práce příklady z praxe Květa Staňková

mezirezortní pracovní setkání Systémové pojetí sociální práce příklady z praxe Květa Staňková mezirezortní pracovní setkání Systémové pojetí sociální práce příklady z praxe Květa Staňková Ostrava 10. října 2014 Řešení nepříznivé situace starších žen Paní J. má 76 let, paní M. 81, obě bydlí samy

Více

Humanistické modely Florence Nightingale Moderní ošetřovatelství. Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Humanistické modely Florence Nightingale Moderní ošetřovatelství. Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Humanistické modely Florence Nightingale Moderní ošetřovatelství Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Biografie *12.5.1820 Florencie, +13.8.1910 Londýn Od 1851 cestuje po Evropě + návštěvy nemocnic,

Více

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace, IČ 48379808, se sídlem Skořická 314, 338 43 Mirošov 1 Standard č.1 Domov pro seniory Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PhDr. Lukáš Humpl Mgr. Marie Marková, PhD. Hana Vraspírová OBSAH PREZENTACE Systém psychosociální intervenční služby ve zdravotnictví = péče dovnitř První psychická

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA OBSAH: POSLÁNÍ SLUŽBY KOMU JE SLUŽBA URČENA CÍLE SLUŽBY ZÁSADY PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ROZSAH A KAPACITA POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY KDE A

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Psychologie zvládání nádorových onemocnění

Psychologie zvládání nádorových onemocnění Psychologie zvládání nádorových onemocnění Mgr. Bc. Zdeněk Hrstka Katedra všeobecně vzdělávacích oborů Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové Klinika onkologie a radioterapie Fakultní nemocnice

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji rok první Ing. Stanislava Správková, Jaroslav Hodboď, Zuzana Habrichová Dis., Milan Kubík Dis. Kdo se podílel na vzniku služeb o.s. Fokus Mladá

Více

Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová

Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová ZZS kraje Vysočina Pelhřimov 29.10.2010 Úzkost - subjektivní zážitek doprovázený neblahým tušením, pocitem bezmocnosti, které se váží

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V R 1 Osoba zajišťuje péči o děti odpovídající jejich věku a zdravotnímu stavu Osoba pečuje/ má zajištěnu péči o svou hygienu podle svých potřeb, zvyklostí a zdravotního stavu Podpora a posilování rodičovských

Více

AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI V DOMOVĚ BŘEZINY

AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI V DOMOVĚ BŘEZINY AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI V DOMOVĚ BŘEZINY Pro uživatele jsou připravovány nejrůznější volnočasové a terapeutické činnosti. Pořádáme v domově společenské a kulturní akce, kterých se uživatelé mohou účastnit

Více

Sociální stárnutí, životní změny

Sociální stárnutí, životní změny Sociální stárnutí, životní změny Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Ladislava Ulrychová Stáří je ztráta životního programu

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 2/ 01/03/18 Autor Ing. Eva Hrušková Obor; předmět,

Více

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Zdravotní sestra a její pracovní náplň Ideální sestra je vysoce vzdělanou profesionálkou, která zvládá s přehledem a spolehlivě náročné situace a problémy,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 4 3 KOMUNIKACE PRO ZDRAVOTNÍ

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Demografický vývoj v ČR Dle prognózy EUROSTAT se předpokládá do r. 2050 dvojnásobný nárůst podílu nejstarší části populace: o 2007 podíl osob starších 65 let

Více

Doprovázení umírajících a pozůstalých

Doprovázení umírajících a pozůstalých Doprovázení umírajících a pozůstalých PhDr. Naděžda Špatenková, Ph.D. n.spatenkova@gmail.com Ostrava 17. března 2015 Umírání a smrt Život každého člověka jednou skončí i můj, i Váš, nás všech Zdravý selský

Více

DOTAZNÍK ke zjištění schopnosti zvládat samostatné bydlení

DOTAZNÍK ke zjištění schopnosti zvládat samostatné bydlení Podpora samostatného bydlení - dotazník 1 DOTAZNÍK ke zjištění schopnosti zvládat samostatné bydlení jméno a příjmení. datum narození. trvalé bydliště... Údaje uvedené v žádosti považuje MPS Louny za důvěrné

Více

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže.

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Určeno nejen pro muže. Cukrovka může mít negativní vliv na Váš sexuální život. Tato brožurka je určena jen pro Vaši informaci. V žádném případě nemůže nahradit lékařské

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ PACIENTA

ŽÁDOST O PŘIJETÍ PACIENTA Návštěva odborných lékařů v době pobytu Nejbližší osoby ŽADATEL ŽÁDOST O PŘIJETÍ PACIENTA DO ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Příjmení: Jméno: Titul: Datum narození: Příspěvek na péči: ANO stupeň: NE Adresa trvalého

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 8 RODINA A SEXUÁLNÍ ŽIVOT Čas ke studiu: 60 minut Cíl: Studiem této kapitoly poznáte hodnotu zázemí

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

Dotazník pro (sebe)posouzení

Dotazník pro (sebe)posouzení 1 Dotazník pro (sebe)posouzení Kontaktní informace Jméno (stačí křestní) E-mail Tel. Věk Aktuálně využívaná podpora Aktuálně mi poskytuje podporu: Neplacená péče rodiny, přátel nebo sousedů Placená (z

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Pod pojmem užívání drog rozumíme širokou škálu drogového vývoje od fáze experimentování,

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Katedra hodnocení textilií

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Katedra hodnocení textilií TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Katedra hodnocení textilií Hledám práci- nezaměstnanost Klášterková Lenka 28.3.2013 Obrázek č. 1- work [2] Osnova: Úvod: Hlavní část: Závěr Literatura -

Více

Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání. Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi. Bc. Klára Jalovcová Mgr.

Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání. Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi. Bc. Klára Jalovcová Mgr. Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi Bc. Klára Jalovcová Mgr. Irena Kulhánková Naše tři přání Prvním přáním je, aby rodinám byla poskytnuta

Více

Sebepoznání, sebereflexe a duševní hygiena zdravotnického pracovníka - prezentace

Sebepoznání, sebereflexe a duševní hygiena zdravotnického pracovníka - prezentace Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

CHARITA V NAŠÍ SPOLEČNOSTI

CHARITA V NAŠÍ SPOLEČNOSTI CHARITA V NAŠÍ SPOLEČNOSTI Václav Fessl Lékařská fakulta UK ARK FN Plzeň Starý člověk není hloupý Konzervativní názor není synonymem pro zpátečnický postoj Peněţní sbírky na seniory jsou neúspěšné

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více