D OPROVÁZE N Í S E NIORA TRPÍCÍHO D E M E N CÍ A J E HO RODINY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "D OPROVÁZE N Í S E NIORA TRPÍCÍHO D E M E N CÍ A J E HO RODINY"

Transkript

1 ANOTACE D OPROVÁZE N Í S E NIORA TRPÍCÍHO D E M E N CÍ A J E HO RODINY Mgr. Miroslav Snášel Práce s lidmi s demencí vyžaduje nejen solidní znalosti průběhu onemocnění, ale klade nároky také na osobnost lidí v pomáhajících profesích. Často se stává, že čelí křivým obviněním nebo se musí vyrovnat s těžko pochopitelným způsobem komunikace, který zdánlivě nemá reálný základ. Významnou roli v procesu spolupráce hraje komunikace s rodinou, schopnost navázat kontakt a získat informace o životě daného člověka. Užitečnými pomocníky jsou znalosti v oblasti metod práce s lidmi. ÚVODEM Vážení čtenáři, vážené čtenářky, každý z nás občas potřebuje, aby ho někdo doprovodil. Někdy se jedná o praktickou pomoc, jindy zase jde spíše o psychickou podporu nebo duchovní vedení. Je patrné, že pokud druhého doprovázíme, hraje naše osoba významnou roli. Mám na mysli určitou vnitřní usebranost, schopnost uvědomovat si motivy našeho chování, ale také konkrétní dovednosti a znalosti. Předkládaný text má napomáhat orientaci na cestě doprovázení člověka, který trpí demencí a jeho rodinných příslušníků. Jeho cílem je seznámit vás s obtížemi, které můžete zakoušet, ale také s praktickými metodami, které se dají využít v konkrétním životě. Základní demografické údaje V posledních desetiletích se zvyšuje průměrný věk obyvatelstva. Jak uvádí Marešová, jen ve druhé polovině 20. století vzrostl počet seniorů starších 65 let na dvojnásobek. Evropa je v současné době nejstarším regionem světa. Prognóza předpovídá, že v roce 2050 bude v Evropě dvakrát více seniorů starších 65 let než dětí ve věku do 15 let. Na základě údajů, Projekt CZ.1.07/3.1.00/ Další vzdělávání v oblasti psychosociální podpory a duchovní péče Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR

2 které prezentuje P. Smolík, je mezi obyvateli starších 65 let 5% lidí trpících některou z forem demence a u osob starších 80 let stoupá jejich zastoupení ve společnosti na 25%. Na půdě OSN je v současné době realizován program Aktivní stárnutí, který je založen na změně postoje společnosti ke starým lidem. Vychází ze společenské podpory umožňující starším lidem plně se zapojit do společenského života (pokračovat v ekonomické aktivitě, později odcházet do důchodu, zapojit se do jiných společensky prospěšných činností jako dobrovolnictví, pečovatelství, do kulturních aktivit apod.). 1 Stárnutí populace s sebou nese řadu otázek a výzev, na které je třeba reagovat. Jednou z možností je vzdělávání pracovníků v pomáhajících profesích, ale také rodinných příslušníků osob s demencí. Současný trend směřuje k podpoře člověka v jeho přirozeném prostředí, kde hrají nezastupitelnou úlohu právě rodinní příslušníci. ČLOVĚK S DEMENCÍ Demenci lze podle Zvolského dělit do tří skupin: Demence atroficko-degenerativní (např. Alzheimerova choroba) Demence vaskulárního typu (např. Multiinfarktová demence) Demence symptomatické (sekundární např. Farmakogenní demence) 2 Nejčastěji se vyskytuje Alzheimerova choroba. Uvádí se plíživý rozvoj choroby s rovnoměrně postiženými paměťovými funkcemi. Pacienti zapomínají staré, ale i nové paměťové obsahy a dochází k postižení osobnosti v např. v oblasti estetického vnímání. Typická je ztráta zájmu o dřívější koníčky a dezorientace, kdy se postižení přestávají orientovat ve svém bytě apod. Nemocní postupně ztrácí schopnost péče o sebe a postupně jsou odkázáni na pomoc okolí. 3 Chování člověka s demencí může nepřipraveného pracovníka či rodinného příslušníka zaskočit nebo vyvést s rovnováhy. U lidí s demencí lze pozorovat rovněž zhoršující se krátkodobou paměť, poruchy orientace a mnohdy zvyšující se počet agresivních reakcí, které mohou být následkem zhoršené schopnosti poradit si v neznámých situacích. Pomáhající 1 2 Zvolský, P. a kol. Speciální psychiatrie. Praha: Karolinium, 1996, s Zvolský, P. a kol. Speciální psychiatrie. Praha: Karolinium, 1996, s. 19

3 mohou být osočováni, že jim vzali peníze nebo mohou za věci, které nemají reálný základ. Je velmi obtížné nereagovat na nařčení tohoto druhu osobně a vztahovačně. Jako velmi náročné vnímám situace, kdy např. rodič s demencí nepoznává své děti a chová se k nim hrubě. Člověk s demencí často také nepoznává svůj domov a odchází jinam s přesvědčením, že jde domů. Náročné mohou být také situace spojené s toaletou nebo hygienou, kdy mohou být pomáhající za svoji péči častováni urážlivými poznámkami. Podobných situací může být řada. Mohou být úsměvné, ale i trpké. Za těmito projevy je důležité umět spatřovat člověka, který měl a stále má svoji důstojnost, a respektovat jeho potřeby. Nepochybuji o tom, že právě dobrá průprava a další vzdělání mohou pomoci ostatním pomáhajícím, aby dokázali být oporou i v této velmi náročné životní situaci. U lidí trpících demencí je třeba využívat jejich zdrojů a schopností, využívat adekvátní zdravotnické pomůcky, které jim usnadní sebeobsluhu a zvýší jejich bezpečnost v praktickém životě. Je žádoucí, aby člověk zůstal co nejdéle v přirozeném domácím prostředí a bylo mu vytvořeno zázemí, kde může v rámci svých možností a schopností žít a užívat si přítomnosti ostatních. Celostní přístup k člověku Biomedicínský model lékařské péče Ještě do 19. století většina lidí umírala na důsledky infekčních onemocnění. Průměrná délka života se tehdy pohybovala kolem 37 let. Ve dvacátém století došlo k rapidnímu nárůstu délky života právě díky rozvoji lékařské péče. Zde hrál biomedicínský model lékařské péče stěžejní úlohu. Čím je charakteristický? Vnímá tělo a duši jako oddělené skutečnosti a zaměřuje se převážně na léčbu těla. Hledá příčinu daných onemocnění a snaží se je léčit. Nemoc vnímá spíše nezávislou na psychických a sociálních faktorech. Zaměřuje se na somatickou stránku nemoci. Prvořadým zájmem je nemoc. Zdraví je vnímáno jako samozřejmost. Nezaměřuje se na prevenci onemocnění. Bio-psycho-socio-spirituální model zdraví

4 V současné době je však ve světě propagován celostní přístup k člověku, jehož charakteristika je následující: Považuje tělo a psychiku za dva neoddělitelné aspekty s přihlédnutím k působení sociálních vlivů. Zaměřuje se na prevenci a je multidisciplinární. Prvořadá pozornost je věnována udržení zdraví a vitality se zachováním aktivního přístupu k životu Staví na silných stránkách osobnosti a jejich rozvoji, případně udržení. Je založen na dynamickém přístupu k životu. 4 Celostní přístup nám bude východiskem při uvažování o fungování člověka. Zaměříme se na jeho pochopení jako bio-psycho-socio-spirituální entity. 4 Štilec, M. Program aktivního stylu života pro seniory. Praha: Portál, 2004,

5 VÝZNAM ZNALOSTI BIOGRAFIE PŘI PRÁCI S ČLOVĚKEM TRPÍCÍM DEMENCÍ Jsou chvíle, kdy neumíme nebo nestačíme zvládat úkoly, které před nás život postavil. Mnohdy se jedná o záležitosti spojené s naším zdravotním stavem, jindy můžeme prožívat vážnou duševní krizi. V podobných situacích je dobré vědět, že je tady někdo, na koho se mohu obrátit. Často se jedná o anonymní instituci či člověka, kterého nám někdo doporučil nebo jsme jeho kontaktní údaje zjistili jiným způsobem. Dostáváme se do situace, kdy jsme nuceni navázat kontakt s druhým člověkem, kterému budeme říkat pomáhající. Pro řadu lidí to není jednoduchá situace, ale co naplat, musíme se odhodlat a na zjištěné telefonní číslo zavolat. Pomáhající (sociální pracovník, psycholog, lékař, pracovník v sociálních službách) by měl být na podobné situace připraven a reagovat s pochopením. Je důležité si uvědomit, že už tady se začíná vytvářet vztah, který se v případě spolupráce bude dále rozvíjet. Jedná se o vztah partnerský, kdy mají obě strany příležitost nechat se obdarovat přítomností toho druhého. Pomáhající by měl být na setkání připraven nejen po stránce odborné, ale i lidské a umět uplatňovat empatii, aktivní naslouchání, schopnost pracovat se získanými informacemi. Při práci s lidmi trpícími demencí je také důležitá schopnost identifikovat neverbální projevy v komunikaci, schopnost integrovat do spolupráce rodinné příslušníky a blízké, schopnost spolupracovat s jinými institucemi či odborníky a v neposlední řadě dovednosti týkající se zjišťování biografie daného člověka. V případě spolupráce pomáhajícího se seniorem je důležité si uvědomit, že daný klient má za sebou poměrně dlouhou životní cestu, řadu zkušeností, radostí, ale také zklamání, probděných nocí, že má svoje zvyklosti, přání, ale také schopnosti a dovednosti. Z hlediska práce s biografii je pro nás důležité vidět život druhého v konkrétních souvislostech, abychom porozuměli jeho chování a někdy těžko pochopitelným projevům. Informace vždy zjišťujeme proto, abychom mohli druhému kompetentně pomoci. Životní příběhy lidí jsou velmi intimní povahy, což musíme brát při jejich zjišťování v potaz. Vždy bychom měli být schopni obhájit, proč jsou právě zjišťované údaje pro nás důležité a jakým způsobem je využijeme v praxi. Znalost biografie, kterou můžeme vnímat jako písemnou nebo ústní formou předávanou minulost daného člověka, patří k nepostradatelným zejména u lidí trpících demencí. Dobrá

6 znalost druhého je podmínkou vzájemné spolupráce při individuálním plánování a tvorbě aktivizačních programů. Život druhého však s sebou přináší vzpomínky na nelehká životní období, křivdy a trápení, čehož si musíme být jako profesionálové vědomi. Je dobré mít v záloze někoho, kdo umí kompetentně pracovat s prodělanými traumaty a dokáže druhého povzbudit a podpořit. V současné době lze doporučit metody, které nám umožní kompetentně získávat potřebné informace a nakládat s nimi. Názorným příkladem může být psychobiografický model vytvořený rakouským profesorem E. Bohmem pro práci s uživateli trpícími demencí. 5 Fáze regrese, které popsal E. Bohm umožňují využití různých pracovních postupů, abychom dokázali vystihnout specifické potřeby daného uživatele a kompetentně na ně reagovat. V případě, kdy je člověk kognitivně dostupný, lze zvolit rozhovor, dotazník, reminiscenci. V dalším stádiu, kdy je člověk dostupný emočně, je vhodná Preterapie nebo Validace. V situaci bazální dostupnosti, se využívá koncepce bazální stimulace nebo Validace. Znalost popsaných metod práce je nezbytnou podmínkou pro tvorbu propracovaných a smysluplných plánů při práci s uživateli trpícími demencí. Osvojení daných znalostí 5

7 a dovedností vyžaduje dostatek času, ale také podmínky na pracovišti, které prohlubují u pracovníků potřebu dalšího vzdělávání. Je nutno dodat, že při práci s lidmi nestačí pouhá znalost určitých postupů a jejich mechanická aplikace do praxe. Stejně významné jako dobré odborné znalosti jsou lidské kvality a hodnoty, jako jsou zájem o druhého, umění naslouchat, empatie, schopnost osobního nasazení pro druhého a trpělivost.

8 METODY VYUŽITELNÉ V PRAXI Základy Preterapie Autoři: G. Prouty a D. V. Werde Cíle preterapie: Navázat komunikaci s klienty, jejichž schopnost navázat nebo udržet psychický kontakt je narušena. Pomoci klientům navázat kontakt s realitou. Navázat kontakt se sebou samým a s ostatními. Zlepšit komunikaci klientů v rozličných pobytových zařízeních. 6 Metafora stromu: Koruna: Obsahuje popis problémů a nedostatků, na kterých je třeba pracovat. Můžeme je vnímat v oblastech bio-psycho-socio-spirituálních. Uvedu příklady v každé pojmenované rovině: Tělesná rovina: diabetes, vysoký krevní tlak, potíže se sluchem atd. Psychické potíže: deprese, úzkost, pocity beznaděje, opuštěnosti. Sociální rovina: omezený kontakt s rodinou, sousedy, přáteli, osamocenost. Spirituální rovina: pochybnosti o boží spravedlnosti, ztráta smyslu života. Kořeny: Jde o soubor silných stránek a předností daného klienta. Můžeme je rovněž vnímat optikou komplexního přístupu: 6 Prouty, G. a kol. Preterapie. Praha: Portál, 2005

9 Tělesná rovina: dobrá tělesná kondice, kvalitní spánek, dodržování životosprávy, pravidelná činnost. Psychická rovina: sebevědomí, moudrost, mám někoho rád, na něčem mi záleží. Sociální rovina: někam patřím, mám přátele, mám svoje místo. Spirituální rovina: vidím smysl života i v překonávání překážek, mám naději, víra. Mezi korunou a kořeny musí být nastolena rovnováha. Nezaměřujeme se tedy pouze na obtíže, ale též na silné stránky dané osobnosti. Člověka vnímáme pozitivně a snažíme se najít body, kterých se v průběhu spolupráce budeme držet. Zmíněná dovednost a multidisciplinární přístup vedou k efektivní a smysluplné práci s uživatelem a dají se v první řadě využít při individuální práci, která začíná seznámením a zjišťováním informací o dané osobě. Autoři popisují tzv. psychologický kontakt, který funguje ve třech úrovních: 1. kontaktní reflexe, 2. kontaktní funkce, 3. zlepšení kontaktu, které se hodnotí podle projevů kontaktního chování. V této situaci lze použít 5 reflexí: situační, obličejové, tělové, slovní, zopakované. 7 7 Prouty, G. a kol. Preterapie. Praha: Portál, 2005

10 Konkrétní využití na pracovišti: podnětné prostředí (mapy, kalendáře, věci běžného užití, noviny atd.), podpora emocionálního kontaktu (jak se daný uživatel asi cítí?), pravidelné setkávání uživatelů a zaměstnanců, práce orientovaná na realitu (návštěvy výstav a různých kulturních akcí), posilovat komunikační kontakt (vyprávění o různých událostech, např. II. sv. válka), volnočasové aktivity, osobní charakter vybavení pracoviště. Základy Reminiscenční (vzpomínkové) terapie Autorkou je herečka Pam Schweizer, která vytvořila v Londýně velké reminiscenční centrum. Nemáme vždy příležitost vytvořit celé centrum, ale můžeme využít řadu prvků reminiscence v praxi. Cíle reminiscence: Uvědomit si, že prožitý život má cenu a smysl. Zaměstnat myšlení a paměť. Setkávat se ve skupině. Získat informace a využít je v individuálním plánování. Potvrdit vlastní identitu a kontinuitu vlastního života. 8 Vzpomínky a jejich význam Při vybavení vzpomínek mají senioři možnost bilancovat svůj vlastní život, dávat mu smysl, potvrzovat svou vlastní identitu, být aktivní, zaměstnávat své myšlení a paměť a předávat svou zkušenost a informace o minulosti. Vzpomínání usnadňuje vzájemnou komunikaci mezi seniory, pomáhá překonávat izolaci v novém prostředí a vyrovnání se se závažnými změnami. Mezi důležité zásady práce patří vytvoření podpůrné atmosféry, čehož lze dosáhnout prostřednictvím vhodné dobové hudby či zhlédnutím dobového filmového dokumentu. Jako prověřená varianta navození vzpomínek je např. návštěva muzea řemesel či jiné vhodné 8 Janečková, H. Reminiscence. Praha: Portál, 2010

11 instituce. Další alternativa vyvolání raných vzpomínek může být prohlížení fotografií, sestavení tabla či práce s mapou, kde jsou uživatelé služby vyzváni, aby ukázali místo, kde se narodili či strávili dětství. Při práci se vzpomínkami se zaměřujeme na pozitivní aspekty, ale může se stát, že klient se rozvzpomene na zážitky traumatizující či jinak skličující. Tady je třeba volit vhodnou terapeutickou intervenci ve formě individuální práce. Metoda se dá využit také při práci s uživateli, kteří trpí demencí. Jak se ke vzpomínkám můžeme dostat? Využitím vzpomínkových kufříků, které si uživatel nebo jeho rodina připraví. Využitím a zapojení všech smyslů ve vztahu k minulosti (zrak, čich, chuť, sluch, zrak, hmat). Vybavením jedné místnosti (zařízení) předměty z období, kdy byli klienti ještě děti nebo mladí. Při vybavení můžeme použít dobové předměty, např. žehličky či různé nástroje. Techniky využitelné v praxi: Knihy života, Mapy života, Vzpomínkové krabice, Práce s mapou Základy Validace Autorkou Validace je Američanka německého původu paní Feilová. Její metoda je do značné míry ovlivněna psychodynamickými přístupy a humanistickou psychologii zejména přístupem zaměřeným na člověka. Je založená na respektu k druhému člověku a významnou roli zde hraje schopnost empatie vůči klientovi. Cíle validace: Pomoci vyřešit nedořešené problémy z minulosti. Vrátit lidem pocit vlastní hodnoty. Pomoci člověku, aby byl schopen akceptovat sám sebe. Překonávat životní ztráty a těžkosti. 9 9 Rheinwaldová, E. Novodobá péče o seniory. Praha: Grada, 1999

12 Feilová hovoří o dosažení vlastní integrity. Pokud se podaří této mety dosáhnout, je člověk schopen respektovat sám sebe. Umí respektovat svoje nedostatky, ale také doceňuje své předosti. Těší se na budoucnost a žije intenzivním sociálním životem. Autorka rozlišuje několik stadií špatné orientace u osob trpících demencí. 1. Stadium nedostatečné orientace. 2. Stadium časové dezorientace. 3. Stadium opakování pohybů. 4. Stadium vegetování. 10 Validace nás učí vnímat chování člověka s pochopením a empatií. Na první pohled nepochopitelné projevy chování bereme vážně a snažíme se jim porozumět. Každý člověk si zaslouží, abychom ho vnímali jako individualitu, jako někoho, kdo má právo na vlastní prožitky a zaslouží si být respektován. Techniky využitelné v praxi: Centrování, Používání nekomplikovaných slov a otázek, Opakování, Předkládání extrému, Představení opaku, Vzpomínání na minulost, Zrcadlení, Používání hudby, Upřednostňování smyslu, Navázání kontaktu s každou nenaplněnou lidskou potřebou, Práce s hlasem, Předkládání neurčitých záměn, které mají různé možnosti interpretace. Koncept bazální stimulace Jak uvádí K. Friedlová, propagátorka konceptu bazální stimulace v ČR, bazální stimulace se soustřeďuje na oblasti podpory vnímání, komunikace a mobilizace zachovalých schopností klienta. Koncept vychází z poznatků pedagogiky, fyziologie, anatomie, neurologie, vývojové psychologie a ošetřovatelství. Základním principem konceptu je zprostředkovat člověku vjemy ze svého těla a stimulací vnímání organismu mu umožnit lépe vnímat okolní svět a následně s ním navázat komunikaci. Základními prvky konceptu jsou pohyb, komunikace 10 TAVEL, P. Validácia terapeutický přístup k starým dementným pacientom. [online] , [cit ]. Dostupný z WWW:

13 a vnímání a jejich úzké propojení. Na klienta je pohlíženo jako na partnera a jsou respektovány jeho zachovalé schopnosti v oblasti vnímání, lokomoce a komunikace. Cíle bazální stimulace: rozvoj vlastní identity umožnění vnímání okolního světa navázání komunikace s okolím orientace v prostoru a čase lokomoční schopnosti zlepšení funkce organismu vnímání vlastního těla 11 Prvky základní stimulace: Somatická stimulace: Patří sem zkušenost s vlastním tělem. Skrze tělo si člověk uvědomuje sebe sama. Ruce pomáhajícího jsou komunikačním kanálem a umožňují získat uživateli spoustu informací o sobě samém i okolním světě. V kontaktu s druhým, zejména při pomoci s hygienou či oblékáním, zasahujeme do intimní oblasti druhého člověka. V případě, že mezi pomáhajícím a uživatelem vznikl vztah důvěry, můžeme využít možnosti fyzického kontaktu k vědomé somatické stimulaci, k podpoře a stimulaci dýchání, pohybu. Pro praxi v pomáhajících profesích lze doporučit iniciační dotyk. Jeho smyslem je navázat kontakt a dát druhému najevo, že budeme spolupracovat. Vhodná místa jsou rameno, paže a ruka. Vestibulární stimulace: Souvisí s pohybem. Zdravý člověk běžně mění své pohyby a jeho rovnovážné ústrojí je permanentně stimulováno. Prostřednictvím bazální stimulace lze poskytnout podporu rovnovážného ústrojí, zlepšit prostorovou orientaci a vnímání pohybu. Vestibulární stimulaci lze provádět např. u uživatele ležícího na lůžku prostřednictvím zcela nepatrných pohybů jeho hlavou. Vibrační stimulace: Dochází ke stimulaci kožních receptorů pro vnímání vibrací a receptorů hluboké citlivosti ve svalech, šlachách a vazivovém aparátu kostí a kloubů. Vnímání vibrací se děje ve směru od periferie dovnitř těla a zprostředkovává člověku 11 Friedlová, K. Bazální stimulace v základní ošetřovatelské péči. Praha: Grada, 2007, ISBN

14 intenzivní vjemy jeho těla. K vibraci využíváme různé druhy vibrátorů nebo našich rukou. Používají se také hudební nástroje či hlas. Nástavbová stimulace: Optická stimulace Auditivní stimulace Taktilně-haptická stimulace Olfaktorická stimulace Orální stimulace Friedlová, K. Bazální stimulace v základní ošetřovatelské péči. Praha: Grada, 2007, ISBN

15 PRAKTICKÉ MOŽNOSTI DOPROVÁZENÍ A PODPORA RODINY Pro sestavení vhodného plánu je důležitá dobrá znalost biografie daného člověka, ale také jeho současný stav. Z tohoto důvodu je důležitá konzultace s lékařem nemocného, ale také s příslušnými odborníky, kteří poskytují sociální služby. U osob trpících demencí je kvalitní opatrování a aktivizace možná pouze tehdy, jestliže jsou známy jejich zájmy, preference/oblíbené a neoblíbené aspekty života, jakož i biografické údaje a aktuální zdravotní stav. 13 Měli bychom se zaměřit na zjištění sociálních vazeb Dotazování klienta/klientky a/nebo jeho/jejích rodinných příslušníků, jaké preference, zájmy, sklony, nelibosti a obavy klient chová. Dotazy na manželství, manžela/manželku. Má klient/klientka děti? Jaký je jejich kontakt? Jakou práci klient/klientka vykonával/a? Jaké koníčky má klient/klientka? Posouzení stavu onemocnění Přezkoumání paměťových schopností: Na co si klient/klientka dobře vzpomíná? Dětství? Manželství? Vlastní děti? Poslední popř. dosavadní období života nebo období vzdálené minulosti? Test krátkodobé paměti: Vybavuje si klient/klientka poslední večer. Pamatuje si klient/klientka, co během dne jedl/a nebo dělal/a? Test dlouhodobé paměti: Co si vybavuje klient o dřívějších obdobích svého života? Zná svátky, popř. je časově zorientovaný/á? Příp. zjištění agresivity: Zjistit, co způsobuje agresivní projevy v chování a co naopak člověka dovede uklidnit. 13

16 Zjištění mobility Pohybovat se s klientem/klientkou za účelem zjištění, jak se pohybuje po svém bytě, domě, venku, při nakupování. Chůze do schodů Kontrola rovnováhy Možné aktivity Procházky s aktivizací, tzn. zapojení nějakého dění/události do činnosti procházení např. jaké květiny, stromy vidíme, zahrnutí tématu kolem projíždějícího hasičského auta do komunikace, atd. Vaření nebo pečení - např. příprava ovocného salátu návštěva supermarketu, krájení ovoce - procvičování motorických dovedností co potřebuji, jak se připravuje - procvičování paměti Vyrábění/tvoření předmětů nebo vedení rozhovorů v závislosti na aktuálním ročním období resp. s ohledem na aktuální svátky (Velikonoce, Vánoce, atd.), osévání slunečnic, řeřichy popisování ptáků na balkoně, vyrábění slaměných hvězdiček, zdobení svíček (v případě zájmu je potřeba materiál opatřit společně s klientem/klientkou popř. nakoupit po dohodě s ní/m) Hraní her (vhodné pořízení souboru her) Člověče nezlob se - současné procvičování motorických schopností Hádání předmětů se zavřenýma očima různé předměty např. kartáček, šálek, atd. překrýt šátkem a Předčítání z novin, přednes básní, písní Aktivizace nebo uklidnění pomocí hudby tleskání, tanec vsedě Aktivizace pomocí fotografií, událostí nebo situací stimulování klientů např. při povídání nad fotografiemi Příklad aktivizace:

17 Návštěva jarmarku Ve středověku patřily jarmarky k nejdůležitějším společenským událostem: ekonomicky významné byly nejen proto, že se zde obchodovalo se zbožím, nýbrž také proto, že obchodníci přicházeli často z velkých dálek, pobývali na místě jarmarku delší čas a část svého zisku zde utratili za ubytování, v obchodech atd. Vzpomínání: Na kterých jarmarcích jste byl/a? S kým jste tam byl/a? Návštěva jarmarku: Co tam všechno najdeme? Sepíše seznam věcí, které na jarmarku najdeme např. pražené mandle, cukrová vata, perníková srdce, bonbony, oplatky, ořechy, svařené víno, pálenka. Popište vůni pražených mandlí. Stánky/atrakce: střelnice, stánek s losy, (řetízkový) kolotoč, flašinet, lodičková houpačka, ruské kolo, strašidelný hrad, siloměr - kladivo Nechte referovat o zážitcích ze siloměru. 14 Rodina nemocného Rodina může poskytnout nemocnému zázemí a oporu. Soužití s nemocným demencí však bývá náročné fyzicky i emocionálně a je důležité, aby byli rodinní příslušníci řádně připraveni. Důležitá je také spolupráce s některou z organizací, které poskytují adekvátní sociální služby v místě bydliště. Rodinní příslušníci mají často očekávání, která nekorespondují s posláním a cíly poskytovatelů sociálních služeb. Cílem poskytované služby bývám často podpora a pomoc ke svépomoci. 14

18 Příklad: Starší paní (85 let) žije se svojí dcerou, která se o ni stará. Ta prakticky nedovolí, aby matka podnikla sama jakoukoliv aktivitu a v podstatě jí přepečovává. Dcera je vyčerpaná a neví jak dál. Z toho důvodu osloví pečovatelskou službu, aby za matkou docházela. Pečovatelka seniorku aktivizuje a zaměřuje se na oblast podpory, což vyvolává konflikty s její dcerou, která má představu, že pokud si matka službu platí, má se pečovatelka o vše potřebné postarat. V případě, že dochází k nenaplnění často nereálných očekávání, může docházet k problémovým situacím, kterým se dá předejít vyjasněním smyslu spolupráce, což bývá úkolem sociálního pracovníka. Ten by měl být schopen upozornit na situace, které mohou být pro rodinu problematické. Příklad: Obviňování Někdo mi ukradl peníze. Ztratilo se mi spodní prádlo. Dali mi pod postel kupu hnoje. V těchto případech není snadné reagovat v klidu, přestože podobné chování je průvodním jevem onemocnění demence. Doporučení: Nereagovat podrážděně a konfrontačně. Je možné říci: Pojďte se tam podívat atd.

19 Příklad: Opakované dotazy S narůstajícím stupněm demence se zhoršuje schopnost orientace klienta. To se může týkat místa, osob, ale také času. Zejména v případě méně častých událostí bývá orientace obzvlášť náročná. Doporučení: Jak reagovat na opakované dotazy? Nereagovat konfrontačně ve smyslu: Už jsem Vám to říkal pětkrát. Zaměřit se spíše na prožitek (strach, hněv, atd.) Zachovat princip strukturalizace a vizualizace /zachovat denní řád a snažit se zviditelnit řečená slova např. použitím piktogramů. Příklad: hledání, hromadění Lidé mají tendenci často něco hledat (brýle, telefon, peníze) Doporučení: Jak se chovat? Staré jídlo dejte opatrně pryč. Sledujte možné skrýše. Okopírujte důležité dokumenty. Ostatní problematické situace: Tendence odcházet pryč domů Agresivní projevy při hygieně (osočování, fyzická agresivita) Lidé mohou být manipulování různými domovními prodejci Nebezpečí požití jedovaté látky (SAVO, jar) Nebezpečí úrazu, vzniku požáru Člověk se může ztratit Sociální pracovník příslušné organizace (Charita, Diakonie, Pečovatelská služba atd.) může doporučit možnosti řešení situace. V úvahu připadá např. respitní péče - odlehčovací služba v domácnosti nebo denní centra a stacionáře pro seniory.

20 Z hlediska podpory rodinných příslušníků pečujících o osoby s demencí připadá v úvahu svépomocná skupina. Jedná se o skupinu lidí, které spojuje stejný okruh problémů. Lidé si zde mohou vyměňovat informace, zkušenosti, poskytují si psychickou podporu, to vše s vědomím, že nejsou v tak náročné situaci sami. Lze doporučit také nabídku seminářů, kde se zájemci mohou dovědět potřebné informace a naučit patřičným dovednostem jako je komunikace s člověkem s demencí nebo základům ošetřovatelství. ZÁVĚR Doprovázení druhého v náročných životních situacích vyžaduje mnoho energie a odvahy. To platí obzvláště pro rodinné příslušníky, kteří musí čelit často nezvyklým a těžko pochopitelným projevům, které s sebou onemocnění demencí přináší. Důležitou úlohu hraje schopnost sebereflexe, konkrétní znalosti a dovednosti, které spadají do oblasti metod práce s lidmi. Žádná metoda však nemůže být dostatečně účinná bez vnímání jedinečnosti a neopakovatelnosti každého člověka. Za primární lze považovat respekt k důstojnosti druhé osoby, navzdory jejímu omezení a empatický přístup k potřebám člověka trpícího demencí. Tam, kde je úcta k druhému, která se projevuje důvěrou a schopností naslouchat je položený základ pro rozvoj další spolupráce. V neposlední řadě je třeba si uvědomit, že i doprovázející potřebuje doprovázení a respekt. Rád bych na tomto místě poděkoval všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili nebo přispěli ke vzniku projektu dalšího vzdělávání v oblasti psychosociální a duchovní péče a všem, kteří se rozhodli být oporou druhému člověku v těžké životní situaci.

21 OTÁZKY K ZAMYŠLENÍ Jak se může projevovat člověk trpící demencí (Alzheimerovou chorobou)? Jaké možnosti navázání kontaktu znáte? Vyjmenujte Vaše silné stránky a pokuste se vystihnout silné stránky člověka, kterého doprovázíte. Jak se na nich dá stavět? V průběhu doprovázení je důležité umět odpočívat. Jak relaxujete a kde čerpáte sílu k tak náročné službě druhým? V čem může spočívat duchovní doprovázení druhého? Zamyslete se nad koncepcí holistického přístupu k člověku. Které složky obsahuje? Jaké rizikové situace si vybavíte, když se řekne doprovázení člověka s demencí?

22 SEZNAM POUŽITÉ A DOPORUČENÉ LITERATURY Frankl, V.E. A přesto říci životu ano. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství: 1996 Friedlová, K. Bazální stimulace v základní ošetřovatelské péči. Praha: Grada, 2007 Grün, A. Život je teď. Praha: Portál, 2010, ISBN Janečková, H. Reminiscence. Praha: Portál 2010, ISBN Kopřiva, K. Lidský vztah jako součást profese. Praha: Hestia, Křivohlavý, J. Povídej - naslouchám. Praha: Návrat, Křivohlavý, J. Vážně nemocný mezi námi. Praha: Avicenum, Křivohlavý, J. Pozitivní psychologie. Praha: Portál, 2004, ISBN X Křivohlavý, J. Křesťanská péče o nemocné. Praha: ADVENT, 1991 Parkes, C., M., a kol. Poradenství pro smrtelně nemocné a pozůstalé. Brno: SPOL, 2007 Pichaud, C., Thareová, I. Soužití se staršími lidmi. Praha: Portál, Prouty, G. a kol. Preterapie. Praha: Portál, 2005, ISBN Rheinwaldová, E. Novodobá péče o seniory. Praha: Grada, 1999 Svatošová, M. Víme si rady s duchovními potřebami nemocných? Praha: Grada, 2012 Štilec, M. Program aktivního stylu života pro seniory. Praha: Portál, 2004 TAVEL, P. Validácia terapeutický přístup k starým dementným pacientom. [online] , [cit ]. Dostupný z WWW: Trachtová E. Potřeby nemocného v pečovatelském procesu. Praha: NCO NZO, 2004 Vágnerová, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, Walsh, D. Skupinové hry a činnosti pro seniory. Praha: Portál, 2005 Yalom, Y. Pohled do slunce. Praha: Portál, 2008 Internetové odkazy:

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad 19. 20.9.2013 Brno HOSPIC Místo, kam chodí lidé důstojně umírat Naděje na DOBROU SMRT Naděje na KVALITNÍ

Více

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas?

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina Duševní hygiena Mgr. Kateřina Vrtělová Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně www.gaudia.org./rakovina Co je to duševní hygiena? Často nás přinutí přemýšlet nad touto otázkou až nepříznivé

Více

a) Podporujeme soběstačnost a samostatnost klientů a nevytváříme závislost na službě

a) Podporujeme soběstačnost a samostatnost klientů a nevytváříme závislost na službě 1. Poslání Domova pro seniory Bechyně V našem domově poskytujeme klientům sociální pobytovou službu. Zajišťujeme jim zde prožití klidného stáří v příjemném a bezpečném prostředí. Naše služba patří seniorům,

Více

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO KRIZOVÁ INTERVENCE Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO Cíle prezentace Definování krize Představit formy krizové intervence Nastínit prvky krizové intervence Proč je potřebné myslet na krizovou intervenci

Více

SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB

SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB Příloha č. 1 SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB Níže uvedené obsahy jednotlivých kurzů jsou pouze orientační, zadavatel umožňuje cíle kurzu naplnit i jiným obdobným obsahem kurzů dle akreditace uchazečů.

Více

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory OBSAH Hodnoty, které vyznává společnost Společenský status současných seniorů Jsou staří lidé skutečně všichni nemocní, nepříjemní a nešťastní?

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

REMINISCENCE. Práce se vzpomínkami seniorů

REMINISCENCE. Práce se vzpomínkami seniorů REMINISCENCE Práce se vzpomínkami seniorů CÍLE SEMINÁŘE 1. Získat teoretické znalosti o významu vzpomínek pro seniory 2. Získat teoretické znalosti o reminiscenční terapii a jejích metodách 3. Nacvičit

Více

ČASNÉ STADIUM DEMENCE, PODPŮRNÉ SKUPINY

ČASNÉ STADIUM DEMENCE, PODPŮRNÉ SKUPINY ČASNÉ STADIUM DEMENCE, PODPŮRNÉ SKUPINY PhDr. Eva Jarolímová Česká alzheimerovská společnost Šimůnkova 1600 Praha 8-Kobylisy, 182 00 ČASNÉ STADIUM DEMENCE Snížená motivace k činnostem, i těn dříve oblíbeným

Více

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Intervenční dimenze dramatické výchovy Dramatická výchova/ve speciální pedagogice dramika je pedagogickou disciplínou, která - využívá metody dramatického

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Vzdělávací agentura ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu , spisová značka U42)

Vzdělávací agentura ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu , spisová značka U42) REMISVIT,z.ú. Vzdělávací agentura ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu 30.5.2014, spisová značka U42) Nabízíme vzdělávání v akreditovaných kurzech u MPSV Poznáváme,, na

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Standard č. 1. Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby

Standard č. 1. Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby Terénní odlehčovací služba, jejímž zřizovatelem je Církevní střední zdravotnická škola s.r.o., Grohova 112/16, 602 00 Brno, má písemně

Více

Zahradní terapie jako součást ergoterapie

Zahradní terapie jako součást ergoterapie Zahradní terapie jako součást ergoterapie zahradní terapie ergoterapie - psychiatrie Zakladatelé: - Philippe Pinel, Benjamin Rush 18 stol. morální léčba a zaměstnávání - Friends hospital ve Filadelfii

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

Program relaxace a doprovázení. Miroslava Barešová Říjen 2015

Program relaxace a doprovázení. Miroslava Barešová Říjen 2015 Program relaxace a doprovázení Miroslava Barešová Říjen 2015 Obsah prezentace Domov důchodců Bystřany Začátky projektu Realizace projektu Přijetí klienta, dotazník Používané techniky Vedení dokumentace

Více

Prvky mentální aktivizace. Mgr. Markéta Vaculová

Prvky mentální aktivizace. Mgr. Markéta Vaculová Prvky mentální aktivizace Mgr. Markéta Vaculová Aktivizace a zákon Zákon č.108/2006 Sb. o sociálních službách dává všem poskytovatelům povinnost zajistit všem uživatelům volnočasové aktivity nebo pracovat

Více

Loucký Mlýn, domov se zvláštním režimem. Identifikátor služby: Název poskytovatele: Alzheimercentrum Prácheň o.p.s.

Loucký Mlýn, domov se zvláštním režimem. Identifikátor služby: Název poskytovatele: Alzheimercentrum Prácheň o.p.s. Název pracoviště: Loucký Mlýn, domov se zvláštním režimem Identifikátor služby: 4542627 Název poskytovatele: Alzheimercentrum Prácheň o.p.s. Adresa pracoviště: Radčice 58, Vodňany, 38901 IČO : 25156349

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

CENTRUM. Rožmitál pod Třemšínem. poskytovatel sociálních služeb

CENTRUM. Rožmitál pod Třemšínem. poskytovatel sociálních služeb CENTRUM Rožmitál pod Třemšínem poskytovatel sociálních služeb zařízení je příspěvkovou organizací Středočeského kraje Poslání: Zajistit dobré a účinné sociální služby, které jsou základním předpokladem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanského sdružení MEDUŇKA 2000 za rok 2014 Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. Slovo úvodem Rok 2014 byl druhým rokem naší samostatné práce a lze říci, že to byl

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

DOMOV DŮCHODCŮ ÚSTÍ NAD ORLICÍ

DOMOV DŮCHODCŮ ÚSTÍ NAD ORLICÍ DOMOV DŮCHODCŮ ÚSTÍ NAD ORLICÍ Domov důchodců Ústí nad Orlicí poskytuje komplex sociálních služeb, které si kladou za cíl umožnit seniorům a osobám s demencí plnohodnotný život s přihlédnutím k individualitě

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_13 Název materiálu: Prevence úrazů a nemocí Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Úrazy představují závažný zdravotnický problém. Cílempráce

Více

2016/2017. Nabídkový katalog preventivních programů

2016/2017. Nabídkový katalog preventivních programů 2016/2017 Nabídkový katalog preventivních programů NABÍDKA PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE POSKYTOVANÝCH CHARITNÍM STŘEDISKEM MAJÁK Cílem programů primární prevence je účinné a systematické předcházení rizikovým

Více

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Sociální standard Veřejný závazek Místo realizace: Účel standardu: Cíl standardu: SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Domov se zvláštním režimem Vejprty Krakonoš Jasně definovaná pravidla fungování

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Pojem dlouhodobá péče ( long-term-care) OECD definuje LTC péči jako určité spektrum služeb určených lidem závislých na pomoci v některých ze

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Posláním Geriatrického centra Je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům, kterou skutečně potřebují při řešení nepříznivých sociálních situací

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Název SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2011 Mgr. Olga Čadilová SYNDROM VYHOŘENÍ Burn - out Syndrom vyhoření vyhoření

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

DŮM NA PŮL CESTY HAVLÍČKŮV BROD

DŮM NA PŮL CESTY HAVLÍČKŮV BROD DŮM NA PŮL CESTY HAVLÍČKŮV BROD www.pestalozzi.cz Jaké je poslání Domu na půl cesty? Posláním pobytové služby Dům na půl cesty (dále jen DPC) Havlíčkův Brod je poskytovat odborným způsobem podporu mladým

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

Vzdělávací agentura REMISVIT,z.ú. ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu 30.5.2014, spisová značka U42)

Vzdělávací agentura REMISVIT,z.ú. ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu 30.5.2014, spisová značka U42) Vzdělávací agentura REMISVIT,z.ú. ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu 30.5.2014, spisová značka U42). Nabízíme vzdělávání v akreditovaných kurzech u MPSV Kontakt: PhDr.

Více

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E bydlení hospodaření finance volný čas samostatnost získání dovedností poradenství nácviky vztahy práce PRO KOHO TU JSME osoby, které vedou rizikový způsob života

Více

Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA

Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA Roman Pešek Asociace pomáhající lidem s autismem, APLA Praha, Střední Čechy Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

Příklad pozitivní práce s rodinou v pobytové sociální službě domov se zvláštním režimem Domov seniorů Nové Strašecí Domov Pohoda. PhDr.

Příklad pozitivní práce s rodinou v pobytové sociální službě domov se zvláštním režimem Domov seniorů Nové Strašecí Domov Pohoda. PhDr. Příklad pozitivní práce s rodinou v pobytové sociální službě domov se zvláštním režimem Domov seniorů Nové Strašecí Domov Pohoda PhDr. Miluše Jůnová Domov seniorů Nové Strašecí Domov Pohoda neof. název,

Více

Další vzdělávání dospělých Ústí n. L. REALIZOVANÉ AKCE V ROCE 2016

Další vzdělávání dospělých Ústí n. L. REALIZOVANÉ AKCE V ROCE 2016 Další vzdělávání dospělých Ústí n. L. REALIZOVANÉ AKCE V ROCE 2016 Datum Název Kraj 9.1.2016 Příprava na neohlášenou inspekci kvality sociálních služeb Ústecký kraj 21.1.2016 Povídejme si se seniory a

Více

SYMPTOMATOLOGIE A DIAGNOSTIKA

SYMPTOMATOLOGIE A DIAGNOSTIKA STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU SYMPTOMATOLOGIE A DIAGNOSTIKA Mgr. Pavlína Lysá ANAMNÉZA ANAMNESE - "VZPOMENOUT SI" ANAMNÉZA rozhovor lékaře s pacientem,

Více

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí.

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. - (1/1) má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích

Více

Žádost o poskytování sociální služby: ODLEHČOVACÍ SLUŽBA 1

Žádost o poskytování sociální služby: ODLEHČOVACÍ SLUŽBA 1 Žádost o poskytování sociální služby: ODLEHČOVACÍ SLUŽBA 1 1. Jméno, příjmení a titul žadatele:... 2. Bydliště: 3. Telefon:... 4. Kontaktní osoba:.. Bydliště: Telefon: 5. Žádám o poskytnutí pobytové odlehčovací

Více

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ AKTUÁLNÍ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ ČAE pro Vás připravila pro následující pololetí roku 2012 několik vzdělávacích akcí, na které bychom Vás rádi pozvali. Budeme rádi, pokud Vás některá z nich osloví. Kompletní

Více

Pomoc seniorům a lidem v závěru života ve střediscích Diakonie ČCE ve Valašském Meziříčí. Konference SPOLEČNOU CESTOU

Pomoc seniorům a lidem v závěru života ve střediscích Diakonie ČCE ve Valašském Meziříčí. Konference SPOLEČNOU CESTOU Pomoc seniorům a lidem v závěru života ve střediscích Diakonie ČCE ve Valašském Meziříčí Konference SPOLEČNOU CESTOU 13.9.2016 Představujeme se vám Diakonie ČCE ve Valašském Meziříčí Žerotínova 319/21

Více

Doporučení v oblasti rozvoje komunitní péče pro lidi po poškození mozku. Mgr. Tereza Ţílová

Doporučení v oblasti rozvoje komunitní péče pro lidi po poškození mozku. Mgr. Tereza Ţílová Doporučení v oblasti rozvoje komunitní péče pro lidi po poškození mozku Mgr. Tereza Ţílová Obsah prezentace Současná situace komunitní péče Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY Projekt poskytování sociální péče v domácnosti v oblasti intenzivní paliativní péče. Pilotní projekt realizuje společnost

Více

KATEDRA ANTROPOLOGIE A ZDRAVOVĚDY NÁVRH TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Akademický rok 2015/2016

KATEDRA ANTROPOLOGIE A ZDRAVOVĚDY NÁVRH TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Akademický rok 2015/2016 KATEDRA ANTROPOLOGIE A ZDRAVOVĚDY NÁVRH TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Akademický rok 2015/2016 Poznámka: V některých případech jde spíše o tematický rámec, tedy konkrétní téma bude vyprofilováno

Více

FLORAMOBIL PŘÍRODA AŽ K LŮŽKU. Floramobil byl vytvořen v rámci projektu Terapie přírodou a pro přírodu, díky finanční podpoře SFŽP a MŽP.

FLORAMOBIL PŘÍRODA AŽ K LŮŽKU. Floramobil byl vytvořen v rámci projektu Terapie přírodou a pro přírodu, díky finanční podpoře SFŽP a MŽP. FLORAMOBIL PŘÍRODA AŽ K LŮŽKU Floramobil byl vytvořen v rámci projektu Terapie přírodou a pro přírodu, díky finanční podpoře SFŽP a MŽP. ZAHRADNÍ TERAPIE NÁVRAT KE KOŘENŮM Léčba, terapie a relaxace skrze

Více

PRAVIDLA PRO DOBROVOLNÍKY. v Oáze pokoje

PRAVIDLA PRO DOBROVOLNÍKY. v Oáze pokoje PRAVIDLA PRO DOBROVOLNÍKY v Oáze pokoje Vytvořili: Mgr. Iva Kulhánková sociální pracovnice Oázy pokoje Mgr. Martina Petrová koordinátorka pro dobrovolníky Schválil: Mgr. Vlastimil Petr vedoucí Oázy pokoje

Více

Dílčí část 1 Rozvojové aktivity pro pracovníky v sociálních službách

Dílčí část 1 Rozvojové aktivity pro pracovníky v sociálních službách Příloha č. 1 SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB Níže uvedené obsahy jednotlivých kurzů jsou pouze orientační, zadavatel umožňuje cíle kurzu naplnit i jiným obdobným obsahem kurzů dle akreditace uchazečů.

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE

AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE Schváleno Zastupitelstvem města Plzně usnesením č. 347 ze dne 23. června AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZP NA LÉTA 2017 2018 Zpracoval: Odbor sociálních služeb Magistrát

Více

Akreditovaná vzdělávací instituce č. 2011/1580-I MPSV, č. j. 2011/89230 222 MPSV, 28. Října 8, Děčín 1, IČO: 727 00 858

Akreditovaná vzdělávací instituce č. 2011/1580-I MPSV, č. j. 2011/89230 222 MPSV, 28. Října 8, Děčín 1, IČO: 727 00 858 Mgr. Jana Merhautová (supervizor v sociálních a zdravotních organizacích, lektor, arteterapeut, zařazena do Národního registru nezávislých odborníků v sociálních službách) SEZNAM KURZŮ ČÍSLO AKREDITACE,

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA

Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA Současný stav Posledních 20 let zdravotně sociální péče jedná se o ní Posledních 20 let

Více

BAZÁLNÍ STIMULACE U NOVOROZENCŮ. Miluše Hurtová

BAZÁLNÍ STIMULACE U NOVOROZENCŮ. Miluše Hurtová BAZÁLNÍ STIMULACE U NOVOROZENCŮ Miluše Hurtová uznávaný pedagogicko ošetřovatelský koncept Historie autorem konceptu je Prof. Dr. Andrea Fröhlich 70. léta 20. století 80. léta 20. století zdravotní sestra

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU odlehčovací služby

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU odlehčovací služby Stáří nemusí být překážkou hezkého života INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU odlehčovací služby 1. Pro koho a proč jsme tady 2. Nabídka služeb shrnutí 3. Úhrada za poskytované služby 4. Návštěvy v Domově V

Více

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PhDr. Lukáš Humpl Mgr. Marie Marková, PhD. Hana Vraspírová OBSAH PREZENTACE Systém psychosociální intervenční služby ve zdravotnictví = péče dovnitř První psychická

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi klienty Centra sociálních služeb Kojetín, p. o.

Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi klienty Centra sociálních služeb Kojetín, p. o. Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi klienty Centra sociálních služeb Kojetín, p. o. V prosinci 2016 se naše organizace zabývala dotazníkovým šetřením mezi klienty Centra sociálních služeb Kojetín, p.

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

Informace o výzkumu mezi rodinnými pečujícími

Informace o výzkumu mezi rodinnými pečujícími Informace o výzkumu mezi rodinnými pečujícími PhDr. Eva Křížová, Ph.D., Centrum pro sociologii medicíny a zdravotnictví Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce v rámci projektu "Podpora rozvoje

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Adresa Právní forma IČ Zřizovatel Geriatrické centrum Turkova čp. 785 Týniště nad Orlicí 517 21 /adresa Geriatrického centra je shodná s místem poskytování služeb / Příspěvková organizace

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová 1) Produktivní chování a neproduktivní chování jedinec může reagovat na

Více

Vyhláška č. 505/2006 Sb.

Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška č. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb., vyhlášky č.

Více

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. ociální pedagog. Osobnost pedagoga volného času

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. ociální pedagog. Osobnost pedagoga volného času Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická ociální pedagog Osobnost pedagoga volného času O čem to bude Kuchařka jak na to je v nás Každý jsme jiný, proto každý bude upřednostňovat jiné

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009. Zřizovatelem služby je Český červený kříž oblastní

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Humanistické modely Virginia Henderson Teorie základní ošetřovatelské péče. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Humanistické modely Virginia Henderson Teorie základní ošetřovatelské péče. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Humanistické modely Virginia Henderson Teorie základní ošetřovatelské péče Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Biografie *1897 Kansas City USA, +1996 Branford USA Věnovala se ošetřovatelskému výzkumu

Více

Reminiscenční terapie

Reminiscenční terapie Reminiscenční terapie PhDr. Hana Janečková PhD. 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Česká alzheimerovská společnost Individuální potřeba vzpomínat Potvrzování vlastní identity, kontinuity vlastního

Více

AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI V DOMOVĚ BŘEZINY

AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI V DOMOVĚ BŘEZINY AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI V DOMOVĚ BŘEZINY Pro uživatele jsou připravovány nejrůznější volnočasové a terapeutické činnosti. Pořádáme v domově společenské a kulturní akce, kterých se uživatelé mohou účastnit

Více

Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov

Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov Mgr. Pavlína Fridrichovská DiS. Koordinátor podpory zdraví Nemocnice Pelhřimov Efektivní strategie podpory zdraví IV. Praha SZÚ 16. 6. 2016 Nemocnice Pelhřimov Nemocnice

Více

Zkušenosti s PPPD z pohledu doprovázející služby pro pěstounskou rodinu na přechodnou dobu. Amalthea o.s. Ria Černá

Zkušenosti s PPPD z pohledu doprovázející služby pro pěstounskou rodinu na přechodnou dobu. Amalthea o.s. Ria Černá Zkušenosti s PPPD z pohledu doprovázející služby pro pěstounskou rodinu na přechodnou dobu Amalthea o.s. Ria Černá Co je doprovázení - terénní sociální pracovník v rodině dle potřeb členů rodiny - úkoly

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice. Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.cz STANDARD 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Domov pro seniory

Více

Název materiálu: Strach, úzkost Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 25. 2. 2013 Zařazení materiálu:

Název materiálu: Strach, úzkost Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 25. 2. 2013 Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Multikulturní ošetřovatelství 1

Multikulturní ošetřovatelství 1 Multikulturní ošetřovatelství 1 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 1 Cíle předmětu Cílem předmětu je porozumět pojmům etnicita, kultura, duchovno, víra, náboženství, poznat základní charakteristiky

Více

DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, Přerov

DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, Přerov DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, 750 02 Přerov Realizace poskytování sociální služby DOMOV PRO SENIORY Domov pro seniory - poskytuje sociální službu seniorům od 60 let se sníženou soběstačností,

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Dr. Petr VELETA M.A. tanečník, choreograf a taneční terapeut. Hudba, pohyb a pozitivní komunikace, otevírají dveře do zapomnění

Dr. Petr VELETA M.A. tanečník, choreograf a taneční terapeut. Hudba, pohyb a pozitivní komunikace, otevírají dveře do zapomnění Dobrý den z Prahy Dr. Petr VELETA M.A. tanečník, choreograf a taneční terapeut Hudba, pohyb a pozitivní komunikace, otevírají dveře do zapomnění Taneční a pohybový program pro seniory se specifickými potřebami

Více

Vzdělávání sociálních pracovníků

Vzdělávání sociálních pracovníků Vzdělávání sociálních pracovníků Akreditační systém Ministerstva práce a sociálních věcí je ustaven zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ). Systém

Více

Specifikace vzdělávacích potřeb

Specifikace vzdělávacích potřeb Příloha č. 1 Specifikace vzdělávacích potřeb Specifikace cílové skupiny: Cílovou skupinou zakázky bude 21 pracovnic v sociálních službách, 1 sociální pracovnice a 1 vedoucí sociální pracovnice. Cílová

Více

PRAVIDLA PRO DOBROVOLNÍKY. v Domě pokojného stáří

PRAVIDLA PRO DOBROVOLNÍKY. v Domě pokojného stáří PRAVIDLA PRO DOBROVOLNÍKY v Domě pokojného stáří Vytvořili: Kateřina Göttlicherová, Dis. sociální pracovnice Domu pokojného stáří Nikola Hrtúsová vedoucí oddělení kontaktní osoba pro dobrovolníky Iva Holubářová

Více

Humanistické modely Florence Nightingale Moderní ošetřovatelství. Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Humanistické modely Florence Nightingale Moderní ošetřovatelství. Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Humanistické modely Florence Nightingale Moderní ošetřovatelství Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Biografie *12.5.1820 Florencie, +13.8.1910 Londýn Od 1851 cestuje po Evropě + návštěvy nemocnic,

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V T 1 Osoba v krizi aktivně kontaktuje zdroj pomoci, získává bezpečný a diskrétní prostor pro sdělení toho, o čem potřebuje hovořit, lépe se orientuje v aktuální situaci s podporou poskytovatele služby Základní

Více