D OPROVÁZE N Í S E NIORA TRPÍCÍHO D E M E N CÍ A J E HO RODINY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "D OPROVÁZE N Í S E NIORA TRPÍCÍHO D E M E N CÍ A J E HO RODINY"

Transkript

1 ANOTACE D OPROVÁZE N Í S E NIORA TRPÍCÍHO D E M E N CÍ A J E HO RODINY Mgr. Miroslav Snášel Práce s lidmi s demencí vyžaduje nejen solidní znalosti průběhu onemocnění, ale klade nároky také na osobnost lidí v pomáhajících profesích. Často se stává, že čelí křivým obviněním nebo se musí vyrovnat s těžko pochopitelným způsobem komunikace, který zdánlivě nemá reálný základ. Významnou roli v procesu spolupráce hraje komunikace s rodinou, schopnost navázat kontakt a získat informace o životě daného člověka. Užitečnými pomocníky jsou znalosti v oblasti metod práce s lidmi. ÚVODEM Vážení čtenáři, vážené čtenářky, každý z nás občas potřebuje, aby ho někdo doprovodil. Někdy se jedná o praktickou pomoc, jindy zase jde spíše o psychickou podporu nebo duchovní vedení. Je patrné, že pokud druhého doprovázíme, hraje naše osoba významnou roli. Mám na mysli určitou vnitřní usebranost, schopnost uvědomovat si motivy našeho chování, ale také konkrétní dovednosti a znalosti. Předkládaný text má napomáhat orientaci na cestě doprovázení člověka, který trpí demencí a jeho rodinných příslušníků. Jeho cílem je seznámit vás s obtížemi, které můžete zakoušet, ale také s praktickými metodami, které se dají využít v konkrétním životě. Základní demografické údaje V posledních desetiletích se zvyšuje průměrný věk obyvatelstva. Jak uvádí Marešová, jen ve druhé polovině 20. století vzrostl počet seniorů starších 65 let na dvojnásobek. Evropa je v současné době nejstarším regionem světa. Prognóza předpovídá, že v roce 2050 bude v Evropě dvakrát více seniorů starších 65 let než dětí ve věku do 15 let. Na základě údajů, Projekt CZ.1.07/3.1.00/ Další vzdělávání v oblasti psychosociální podpory a duchovní péče Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR

2 které prezentuje P. Smolík, je mezi obyvateli starších 65 let 5% lidí trpících některou z forem demence a u osob starších 80 let stoupá jejich zastoupení ve společnosti na 25%. Na půdě OSN je v současné době realizován program Aktivní stárnutí, který je založen na změně postoje společnosti ke starým lidem. Vychází ze společenské podpory umožňující starším lidem plně se zapojit do společenského života (pokračovat v ekonomické aktivitě, později odcházet do důchodu, zapojit se do jiných společensky prospěšných činností jako dobrovolnictví, pečovatelství, do kulturních aktivit apod.). 1 Stárnutí populace s sebou nese řadu otázek a výzev, na které je třeba reagovat. Jednou z možností je vzdělávání pracovníků v pomáhajících profesích, ale také rodinných příslušníků osob s demencí. Současný trend směřuje k podpoře člověka v jeho přirozeném prostředí, kde hrají nezastupitelnou úlohu právě rodinní příslušníci. ČLOVĚK S DEMENCÍ Demenci lze podle Zvolského dělit do tří skupin: Demence atroficko-degenerativní (např. Alzheimerova choroba) Demence vaskulárního typu (např. Multiinfarktová demence) Demence symptomatické (sekundární např. Farmakogenní demence) 2 Nejčastěji se vyskytuje Alzheimerova choroba. Uvádí se plíživý rozvoj choroby s rovnoměrně postiženými paměťovými funkcemi. Pacienti zapomínají staré, ale i nové paměťové obsahy a dochází k postižení osobnosti v např. v oblasti estetického vnímání. Typická je ztráta zájmu o dřívější koníčky a dezorientace, kdy se postižení přestávají orientovat ve svém bytě apod. Nemocní postupně ztrácí schopnost péče o sebe a postupně jsou odkázáni na pomoc okolí. 3 Chování člověka s demencí může nepřipraveného pracovníka či rodinného příslušníka zaskočit nebo vyvést s rovnováhy. U lidí s demencí lze pozorovat rovněž zhoršující se krátkodobou paměť, poruchy orientace a mnohdy zvyšující se počet agresivních reakcí, které mohou být následkem zhoršené schopnosti poradit si v neznámých situacích. Pomáhající 1 2 Zvolský, P. a kol. Speciální psychiatrie. Praha: Karolinium, 1996, s Zvolský, P. a kol. Speciální psychiatrie. Praha: Karolinium, 1996, s. 19

3 mohou být osočováni, že jim vzali peníze nebo mohou za věci, které nemají reálný základ. Je velmi obtížné nereagovat na nařčení tohoto druhu osobně a vztahovačně. Jako velmi náročné vnímám situace, kdy např. rodič s demencí nepoznává své děti a chová se k nim hrubě. Člověk s demencí často také nepoznává svůj domov a odchází jinam s přesvědčením, že jde domů. Náročné mohou být také situace spojené s toaletou nebo hygienou, kdy mohou být pomáhající za svoji péči častováni urážlivými poznámkami. Podobných situací může být řada. Mohou být úsměvné, ale i trpké. Za těmito projevy je důležité umět spatřovat člověka, který měl a stále má svoji důstojnost, a respektovat jeho potřeby. Nepochybuji o tom, že právě dobrá průprava a další vzdělání mohou pomoci ostatním pomáhajícím, aby dokázali být oporou i v této velmi náročné životní situaci. U lidí trpících demencí je třeba využívat jejich zdrojů a schopností, využívat adekvátní zdravotnické pomůcky, které jim usnadní sebeobsluhu a zvýší jejich bezpečnost v praktickém životě. Je žádoucí, aby člověk zůstal co nejdéle v přirozeném domácím prostředí a bylo mu vytvořeno zázemí, kde může v rámci svých možností a schopností žít a užívat si přítomnosti ostatních. Celostní přístup k člověku Biomedicínský model lékařské péče Ještě do 19. století většina lidí umírala na důsledky infekčních onemocnění. Průměrná délka života se tehdy pohybovala kolem 37 let. Ve dvacátém století došlo k rapidnímu nárůstu délky života právě díky rozvoji lékařské péče. Zde hrál biomedicínský model lékařské péče stěžejní úlohu. Čím je charakteristický? Vnímá tělo a duši jako oddělené skutečnosti a zaměřuje se převážně na léčbu těla. Hledá příčinu daných onemocnění a snaží se je léčit. Nemoc vnímá spíše nezávislou na psychických a sociálních faktorech. Zaměřuje se na somatickou stránku nemoci. Prvořadým zájmem je nemoc. Zdraví je vnímáno jako samozřejmost. Nezaměřuje se na prevenci onemocnění. Bio-psycho-socio-spirituální model zdraví

4 V současné době je však ve světě propagován celostní přístup k člověku, jehož charakteristika je následující: Považuje tělo a psychiku za dva neoddělitelné aspekty s přihlédnutím k působení sociálních vlivů. Zaměřuje se na prevenci a je multidisciplinární. Prvořadá pozornost je věnována udržení zdraví a vitality se zachováním aktivního přístupu k životu Staví na silných stránkách osobnosti a jejich rozvoji, případně udržení. Je založen na dynamickém přístupu k životu. 4 Celostní přístup nám bude východiskem při uvažování o fungování člověka. Zaměříme se na jeho pochopení jako bio-psycho-socio-spirituální entity. 4 Štilec, M. Program aktivního stylu života pro seniory. Praha: Portál, 2004,

5 VÝZNAM ZNALOSTI BIOGRAFIE PŘI PRÁCI S ČLOVĚKEM TRPÍCÍM DEMENCÍ Jsou chvíle, kdy neumíme nebo nestačíme zvládat úkoly, které před nás život postavil. Mnohdy se jedná o záležitosti spojené s naším zdravotním stavem, jindy můžeme prožívat vážnou duševní krizi. V podobných situacích je dobré vědět, že je tady někdo, na koho se mohu obrátit. Často se jedná o anonymní instituci či člověka, kterého nám někdo doporučil nebo jsme jeho kontaktní údaje zjistili jiným způsobem. Dostáváme se do situace, kdy jsme nuceni navázat kontakt s druhým člověkem, kterému budeme říkat pomáhající. Pro řadu lidí to není jednoduchá situace, ale co naplat, musíme se odhodlat a na zjištěné telefonní číslo zavolat. Pomáhající (sociální pracovník, psycholog, lékař, pracovník v sociálních službách) by měl být na podobné situace připraven a reagovat s pochopením. Je důležité si uvědomit, že už tady se začíná vytvářet vztah, který se v případě spolupráce bude dále rozvíjet. Jedná se o vztah partnerský, kdy mají obě strany příležitost nechat se obdarovat přítomností toho druhého. Pomáhající by měl být na setkání připraven nejen po stránce odborné, ale i lidské a umět uplatňovat empatii, aktivní naslouchání, schopnost pracovat se získanými informacemi. Při práci s lidmi trpícími demencí je také důležitá schopnost identifikovat neverbální projevy v komunikaci, schopnost integrovat do spolupráce rodinné příslušníky a blízké, schopnost spolupracovat s jinými institucemi či odborníky a v neposlední řadě dovednosti týkající se zjišťování biografie daného člověka. V případě spolupráce pomáhajícího se seniorem je důležité si uvědomit, že daný klient má za sebou poměrně dlouhou životní cestu, řadu zkušeností, radostí, ale také zklamání, probděných nocí, že má svoje zvyklosti, přání, ale také schopnosti a dovednosti. Z hlediska práce s biografii je pro nás důležité vidět život druhého v konkrétních souvislostech, abychom porozuměli jeho chování a někdy těžko pochopitelným projevům. Informace vždy zjišťujeme proto, abychom mohli druhému kompetentně pomoci. Životní příběhy lidí jsou velmi intimní povahy, což musíme brát při jejich zjišťování v potaz. Vždy bychom měli být schopni obhájit, proč jsou právě zjišťované údaje pro nás důležité a jakým způsobem je využijeme v praxi. Znalost biografie, kterou můžeme vnímat jako písemnou nebo ústní formou předávanou minulost daného člověka, patří k nepostradatelným zejména u lidí trpících demencí. Dobrá

6 znalost druhého je podmínkou vzájemné spolupráce při individuálním plánování a tvorbě aktivizačních programů. Život druhého však s sebou přináší vzpomínky na nelehká životní období, křivdy a trápení, čehož si musíme být jako profesionálové vědomi. Je dobré mít v záloze někoho, kdo umí kompetentně pracovat s prodělanými traumaty a dokáže druhého povzbudit a podpořit. V současné době lze doporučit metody, které nám umožní kompetentně získávat potřebné informace a nakládat s nimi. Názorným příkladem může být psychobiografický model vytvořený rakouským profesorem E. Bohmem pro práci s uživateli trpícími demencí. 5 Fáze regrese, které popsal E. Bohm umožňují využití různých pracovních postupů, abychom dokázali vystihnout specifické potřeby daného uživatele a kompetentně na ně reagovat. V případě, kdy je člověk kognitivně dostupný, lze zvolit rozhovor, dotazník, reminiscenci. V dalším stádiu, kdy je člověk dostupný emočně, je vhodná Preterapie nebo Validace. V situaci bazální dostupnosti, se využívá koncepce bazální stimulace nebo Validace. Znalost popsaných metod práce je nezbytnou podmínkou pro tvorbu propracovaných a smysluplných plánů při práci s uživateli trpícími demencí. Osvojení daných znalostí 5

7 a dovedností vyžaduje dostatek času, ale také podmínky na pracovišti, které prohlubují u pracovníků potřebu dalšího vzdělávání. Je nutno dodat, že při práci s lidmi nestačí pouhá znalost určitých postupů a jejich mechanická aplikace do praxe. Stejně významné jako dobré odborné znalosti jsou lidské kvality a hodnoty, jako jsou zájem o druhého, umění naslouchat, empatie, schopnost osobního nasazení pro druhého a trpělivost.

8 METODY VYUŽITELNÉ V PRAXI Základy Preterapie Autoři: G. Prouty a D. V. Werde Cíle preterapie: Navázat komunikaci s klienty, jejichž schopnost navázat nebo udržet psychický kontakt je narušena. Pomoci klientům navázat kontakt s realitou. Navázat kontakt se sebou samým a s ostatními. Zlepšit komunikaci klientů v rozličných pobytových zařízeních. 6 Metafora stromu: Koruna: Obsahuje popis problémů a nedostatků, na kterých je třeba pracovat. Můžeme je vnímat v oblastech bio-psycho-socio-spirituálních. Uvedu příklady v každé pojmenované rovině: Tělesná rovina: diabetes, vysoký krevní tlak, potíže se sluchem atd. Psychické potíže: deprese, úzkost, pocity beznaděje, opuštěnosti. Sociální rovina: omezený kontakt s rodinou, sousedy, přáteli, osamocenost. Spirituální rovina: pochybnosti o boží spravedlnosti, ztráta smyslu života. Kořeny: Jde o soubor silných stránek a předností daného klienta. Můžeme je rovněž vnímat optikou komplexního přístupu: 6 Prouty, G. a kol. Preterapie. Praha: Portál, 2005

9 Tělesná rovina: dobrá tělesná kondice, kvalitní spánek, dodržování životosprávy, pravidelná činnost. Psychická rovina: sebevědomí, moudrost, mám někoho rád, na něčem mi záleží. Sociální rovina: někam patřím, mám přátele, mám svoje místo. Spirituální rovina: vidím smysl života i v překonávání překážek, mám naději, víra. Mezi korunou a kořeny musí být nastolena rovnováha. Nezaměřujeme se tedy pouze na obtíže, ale též na silné stránky dané osobnosti. Člověka vnímáme pozitivně a snažíme se najít body, kterých se v průběhu spolupráce budeme držet. Zmíněná dovednost a multidisciplinární přístup vedou k efektivní a smysluplné práci s uživatelem a dají se v první řadě využít při individuální práci, která začíná seznámením a zjišťováním informací o dané osobě. Autoři popisují tzv. psychologický kontakt, který funguje ve třech úrovních: 1. kontaktní reflexe, 2. kontaktní funkce, 3. zlepšení kontaktu, které se hodnotí podle projevů kontaktního chování. V této situaci lze použít 5 reflexí: situační, obličejové, tělové, slovní, zopakované. 7 7 Prouty, G. a kol. Preterapie. Praha: Portál, 2005

10 Konkrétní využití na pracovišti: podnětné prostředí (mapy, kalendáře, věci běžného užití, noviny atd.), podpora emocionálního kontaktu (jak se daný uživatel asi cítí?), pravidelné setkávání uživatelů a zaměstnanců, práce orientovaná na realitu (návštěvy výstav a různých kulturních akcí), posilovat komunikační kontakt (vyprávění o různých událostech, např. II. sv. válka), volnočasové aktivity, osobní charakter vybavení pracoviště. Základy Reminiscenční (vzpomínkové) terapie Autorkou je herečka Pam Schweizer, která vytvořila v Londýně velké reminiscenční centrum. Nemáme vždy příležitost vytvořit celé centrum, ale můžeme využít řadu prvků reminiscence v praxi. Cíle reminiscence: Uvědomit si, že prožitý život má cenu a smysl. Zaměstnat myšlení a paměť. Setkávat se ve skupině. Získat informace a využít je v individuálním plánování. Potvrdit vlastní identitu a kontinuitu vlastního života. 8 Vzpomínky a jejich význam Při vybavení vzpomínek mají senioři možnost bilancovat svůj vlastní život, dávat mu smysl, potvrzovat svou vlastní identitu, být aktivní, zaměstnávat své myšlení a paměť a předávat svou zkušenost a informace o minulosti. Vzpomínání usnadňuje vzájemnou komunikaci mezi seniory, pomáhá překonávat izolaci v novém prostředí a vyrovnání se se závažnými změnami. Mezi důležité zásady práce patří vytvoření podpůrné atmosféry, čehož lze dosáhnout prostřednictvím vhodné dobové hudby či zhlédnutím dobového filmového dokumentu. Jako prověřená varianta navození vzpomínek je např. návštěva muzea řemesel či jiné vhodné 8 Janečková, H. Reminiscence. Praha: Portál, 2010

11 instituce. Další alternativa vyvolání raných vzpomínek může být prohlížení fotografií, sestavení tabla či práce s mapou, kde jsou uživatelé služby vyzváni, aby ukázali místo, kde se narodili či strávili dětství. Při práci se vzpomínkami se zaměřujeme na pozitivní aspekty, ale může se stát, že klient se rozvzpomene na zážitky traumatizující či jinak skličující. Tady je třeba volit vhodnou terapeutickou intervenci ve formě individuální práce. Metoda se dá využit také při práci s uživateli, kteří trpí demencí. Jak se ke vzpomínkám můžeme dostat? Využitím vzpomínkových kufříků, které si uživatel nebo jeho rodina připraví. Využitím a zapojení všech smyslů ve vztahu k minulosti (zrak, čich, chuť, sluch, zrak, hmat). Vybavením jedné místnosti (zařízení) předměty z období, kdy byli klienti ještě děti nebo mladí. Při vybavení můžeme použít dobové předměty, např. žehličky či různé nástroje. Techniky využitelné v praxi: Knihy života, Mapy života, Vzpomínkové krabice, Práce s mapou Základy Validace Autorkou Validace je Američanka německého původu paní Feilová. Její metoda je do značné míry ovlivněna psychodynamickými přístupy a humanistickou psychologii zejména přístupem zaměřeným na člověka. Je založená na respektu k druhému člověku a významnou roli zde hraje schopnost empatie vůči klientovi. Cíle validace: Pomoci vyřešit nedořešené problémy z minulosti. Vrátit lidem pocit vlastní hodnoty. Pomoci člověku, aby byl schopen akceptovat sám sebe. Překonávat životní ztráty a těžkosti. 9 9 Rheinwaldová, E. Novodobá péče o seniory. Praha: Grada, 1999

12 Feilová hovoří o dosažení vlastní integrity. Pokud se podaří této mety dosáhnout, je člověk schopen respektovat sám sebe. Umí respektovat svoje nedostatky, ale také doceňuje své předosti. Těší se na budoucnost a žije intenzivním sociálním životem. Autorka rozlišuje několik stadií špatné orientace u osob trpících demencí. 1. Stadium nedostatečné orientace. 2. Stadium časové dezorientace. 3. Stadium opakování pohybů. 4. Stadium vegetování. 10 Validace nás učí vnímat chování člověka s pochopením a empatií. Na první pohled nepochopitelné projevy chování bereme vážně a snažíme se jim porozumět. Každý člověk si zaslouží, abychom ho vnímali jako individualitu, jako někoho, kdo má právo na vlastní prožitky a zaslouží si být respektován. Techniky využitelné v praxi: Centrování, Používání nekomplikovaných slov a otázek, Opakování, Předkládání extrému, Představení opaku, Vzpomínání na minulost, Zrcadlení, Používání hudby, Upřednostňování smyslu, Navázání kontaktu s každou nenaplněnou lidskou potřebou, Práce s hlasem, Předkládání neurčitých záměn, které mají různé možnosti interpretace. Koncept bazální stimulace Jak uvádí K. Friedlová, propagátorka konceptu bazální stimulace v ČR, bazální stimulace se soustřeďuje na oblasti podpory vnímání, komunikace a mobilizace zachovalých schopností klienta. Koncept vychází z poznatků pedagogiky, fyziologie, anatomie, neurologie, vývojové psychologie a ošetřovatelství. Základním principem konceptu je zprostředkovat člověku vjemy ze svého těla a stimulací vnímání organismu mu umožnit lépe vnímat okolní svět a následně s ním navázat komunikaci. Základními prvky konceptu jsou pohyb, komunikace 10 TAVEL, P. Validácia terapeutický přístup k starým dementným pacientom. [online] , [cit ]. Dostupný z WWW:

13 a vnímání a jejich úzké propojení. Na klienta je pohlíženo jako na partnera a jsou respektovány jeho zachovalé schopnosti v oblasti vnímání, lokomoce a komunikace. Cíle bazální stimulace: rozvoj vlastní identity umožnění vnímání okolního světa navázání komunikace s okolím orientace v prostoru a čase lokomoční schopnosti zlepšení funkce organismu vnímání vlastního těla 11 Prvky základní stimulace: Somatická stimulace: Patří sem zkušenost s vlastním tělem. Skrze tělo si člověk uvědomuje sebe sama. Ruce pomáhajícího jsou komunikačním kanálem a umožňují získat uživateli spoustu informací o sobě samém i okolním světě. V kontaktu s druhým, zejména při pomoci s hygienou či oblékáním, zasahujeme do intimní oblasti druhého člověka. V případě, že mezi pomáhajícím a uživatelem vznikl vztah důvěry, můžeme využít možnosti fyzického kontaktu k vědomé somatické stimulaci, k podpoře a stimulaci dýchání, pohybu. Pro praxi v pomáhajících profesích lze doporučit iniciační dotyk. Jeho smyslem je navázat kontakt a dát druhému najevo, že budeme spolupracovat. Vhodná místa jsou rameno, paže a ruka. Vestibulární stimulace: Souvisí s pohybem. Zdravý člověk běžně mění své pohyby a jeho rovnovážné ústrojí je permanentně stimulováno. Prostřednictvím bazální stimulace lze poskytnout podporu rovnovážného ústrojí, zlepšit prostorovou orientaci a vnímání pohybu. Vestibulární stimulaci lze provádět např. u uživatele ležícího na lůžku prostřednictvím zcela nepatrných pohybů jeho hlavou. Vibrační stimulace: Dochází ke stimulaci kožních receptorů pro vnímání vibrací a receptorů hluboké citlivosti ve svalech, šlachách a vazivovém aparátu kostí a kloubů. Vnímání vibrací se děje ve směru od periferie dovnitř těla a zprostředkovává člověku 11 Friedlová, K. Bazální stimulace v základní ošetřovatelské péči. Praha: Grada, 2007, ISBN

14 intenzivní vjemy jeho těla. K vibraci využíváme různé druhy vibrátorů nebo našich rukou. Používají se také hudební nástroje či hlas. Nástavbová stimulace: Optická stimulace Auditivní stimulace Taktilně-haptická stimulace Olfaktorická stimulace Orální stimulace Friedlová, K. Bazální stimulace v základní ošetřovatelské péči. Praha: Grada, 2007, ISBN

15 PRAKTICKÉ MOŽNOSTI DOPROVÁZENÍ A PODPORA RODINY Pro sestavení vhodného plánu je důležitá dobrá znalost biografie daného člověka, ale také jeho současný stav. Z tohoto důvodu je důležitá konzultace s lékařem nemocného, ale také s příslušnými odborníky, kteří poskytují sociální služby. U osob trpících demencí je kvalitní opatrování a aktivizace možná pouze tehdy, jestliže jsou známy jejich zájmy, preference/oblíbené a neoblíbené aspekty života, jakož i biografické údaje a aktuální zdravotní stav. 13 Měli bychom se zaměřit na zjištění sociálních vazeb Dotazování klienta/klientky a/nebo jeho/jejích rodinných příslušníků, jaké preference, zájmy, sklony, nelibosti a obavy klient chová. Dotazy na manželství, manžela/manželku. Má klient/klientka děti? Jaký je jejich kontakt? Jakou práci klient/klientka vykonával/a? Jaké koníčky má klient/klientka? Posouzení stavu onemocnění Přezkoumání paměťových schopností: Na co si klient/klientka dobře vzpomíná? Dětství? Manželství? Vlastní děti? Poslední popř. dosavadní období života nebo období vzdálené minulosti? Test krátkodobé paměti: Vybavuje si klient/klientka poslední večer. Pamatuje si klient/klientka, co během dne jedl/a nebo dělal/a? Test dlouhodobé paměti: Co si vybavuje klient o dřívějších obdobích svého života? Zná svátky, popř. je časově zorientovaný/á? Příp. zjištění agresivity: Zjistit, co způsobuje agresivní projevy v chování a co naopak člověka dovede uklidnit. 13

16 Zjištění mobility Pohybovat se s klientem/klientkou za účelem zjištění, jak se pohybuje po svém bytě, domě, venku, při nakupování. Chůze do schodů Kontrola rovnováhy Možné aktivity Procházky s aktivizací, tzn. zapojení nějakého dění/události do činnosti procházení např. jaké květiny, stromy vidíme, zahrnutí tématu kolem projíždějícího hasičského auta do komunikace, atd. Vaření nebo pečení - např. příprava ovocného salátu návštěva supermarketu, krájení ovoce - procvičování motorických dovedností co potřebuji, jak se připravuje - procvičování paměti Vyrábění/tvoření předmětů nebo vedení rozhovorů v závislosti na aktuálním ročním období resp. s ohledem na aktuální svátky (Velikonoce, Vánoce, atd.), osévání slunečnic, řeřichy popisování ptáků na balkoně, vyrábění slaměných hvězdiček, zdobení svíček (v případě zájmu je potřeba materiál opatřit společně s klientem/klientkou popř. nakoupit po dohodě s ní/m) Hraní her (vhodné pořízení souboru her) Člověče nezlob se - současné procvičování motorických schopností Hádání předmětů se zavřenýma očima různé předměty např. kartáček, šálek, atd. překrýt šátkem a Předčítání z novin, přednes básní, písní Aktivizace nebo uklidnění pomocí hudby tleskání, tanec vsedě Aktivizace pomocí fotografií, událostí nebo situací stimulování klientů např. při povídání nad fotografiemi Příklad aktivizace:

17 Návštěva jarmarku Ve středověku patřily jarmarky k nejdůležitějším společenským událostem: ekonomicky významné byly nejen proto, že se zde obchodovalo se zbožím, nýbrž také proto, že obchodníci přicházeli často z velkých dálek, pobývali na místě jarmarku delší čas a část svého zisku zde utratili za ubytování, v obchodech atd. Vzpomínání: Na kterých jarmarcích jste byl/a? S kým jste tam byl/a? Návštěva jarmarku: Co tam všechno najdeme? Sepíše seznam věcí, které na jarmarku najdeme např. pražené mandle, cukrová vata, perníková srdce, bonbony, oplatky, ořechy, svařené víno, pálenka. Popište vůni pražených mandlí. Stánky/atrakce: střelnice, stánek s losy, (řetízkový) kolotoč, flašinet, lodičková houpačka, ruské kolo, strašidelný hrad, siloměr - kladivo Nechte referovat o zážitcích ze siloměru. 14 Rodina nemocného Rodina může poskytnout nemocnému zázemí a oporu. Soužití s nemocným demencí však bývá náročné fyzicky i emocionálně a je důležité, aby byli rodinní příslušníci řádně připraveni. Důležitá je také spolupráce s některou z organizací, které poskytují adekvátní sociální služby v místě bydliště. Rodinní příslušníci mají často očekávání, která nekorespondují s posláním a cíly poskytovatelů sociálních služeb. Cílem poskytované služby bývám často podpora a pomoc ke svépomoci. 14

18 Příklad: Starší paní (85 let) žije se svojí dcerou, která se o ni stará. Ta prakticky nedovolí, aby matka podnikla sama jakoukoliv aktivitu a v podstatě jí přepečovává. Dcera je vyčerpaná a neví jak dál. Z toho důvodu osloví pečovatelskou službu, aby za matkou docházela. Pečovatelka seniorku aktivizuje a zaměřuje se na oblast podpory, což vyvolává konflikty s její dcerou, která má představu, že pokud si matka službu platí, má se pečovatelka o vše potřebné postarat. V případě, že dochází k nenaplnění často nereálných očekávání, může docházet k problémovým situacím, kterým se dá předejít vyjasněním smyslu spolupráce, což bývá úkolem sociálního pracovníka. Ten by měl být schopen upozornit na situace, které mohou být pro rodinu problematické. Příklad: Obviňování Někdo mi ukradl peníze. Ztratilo se mi spodní prádlo. Dali mi pod postel kupu hnoje. V těchto případech není snadné reagovat v klidu, přestože podobné chování je průvodním jevem onemocnění demence. Doporučení: Nereagovat podrážděně a konfrontačně. Je možné říci: Pojďte se tam podívat atd.

19 Příklad: Opakované dotazy S narůstajícím stupněm demence se zhoršuje schopnost orientace klienta. To se může týkat místa, osob, ale také času. Zejména v případě méně častých událostí bývá orientace obzvlášť náročná. Doporučení: Jak reagovat na opakované dotazy? Nereagovat konfrontačně ve smyslu: Už jsem Vám to říkal pětkrát. Zaměřit se spíše na prožitek (strach, hněv, atd.) Zachovat princip strukturalizace a vizualizace /zachovat denní řád a snažit se zviditelnit řečená slova např. použitím piktogramů. Příklad: hledání, hromadění Lidé mají tendenci často něco hledat (brýle, telefon, peníze) Doporučení: Jak se chovat? Staré jídlo dejte opatrně pryč. Sledujte možné skrýše. Okopírujte důležité dokumenty. Ostatní problematické situace: Tendence odcházet pryč domů Agresivní projevy při hygieně (osočování, fyzická agresivita) Lidé mohou být manipulování různými domovními prodejci Nebezpečí požití jedovaté látky (SAVO, jar) Nebezpečí úrazu, vzniku požáru Člověk se může ztratit Sociální pracovník příslušné organizace (Charita, Diakonie, Pečovatelská služba atd.) může doporučit možnosti řešení situace. V úvahu připadá např. respitní péče - odlehčovací služba v domácnosti nebo denní centra a stacionáře pro seniory.

20 Z hlediska podpory rodinných příslušníků pečujících o osoby s demencí připadá v úvahu svépomocná skupina. Jedná se o skupinu lidí, které spojuje stejný okruh problémů. Lidé si zde mohou vyměňovat informace, zkušenosti, poskytují si psychickou podporu, to vše s vědomím, že nejsou v tak náročné situaci sami. Lze doporučit také nabídku seminářů, kde se zájemci mohou dovědět potřebné informace a naučit patřičným dovednostem jako je komunikace s člověkem s demencí nebo základům ošetřovatelství. ZÁVĚR Doprovázení druhého v náročných životních situacích vyžaduje mnoho energie a odvahy. To platí obzvláště pro rodinné příslušníky, kteří musí čelit často nezvyklým a těžko pochopitelným projevům, které s sebou onemocnění demencí přináší. Důležitou úlohu hraje schopnost sebereflexe, konkrétní znalosti a dovednosti, které spadají do oblasti metod práce s lidmi. Žádná metoda však nemůže být dostatečně účinná bez vnímání jedinečnosti a neopakovatelnosti každého člověka. Za primární lze považovat respekt k důstojnosti druhé osoby, navzdory jejímu omezení a empatický přístup k potřebám člověka trpícího demencí. Tam, kde je úcta k druhému, která se projevuje důvěrou a schopností naslouchat je položený základ pro rozvoj další spolupráce. V neposlední řadě je třeba si uvědomit, že i doprovázející potřebuje doprovázení a respekt. Rád bych na tomto místě poděkoval všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili nebo přispěli ke vzniku projektu dalšího vzdělávání v oblasti psychosociální a duchovní péče a všem, kteří se rozhodli být oporou druhému člověku v těžké životní situaci.

21 OTÁZKY K ZAMYŠLENÍ Jak se může projevovat člověk trpící demencí (Alzheimerovou chorobou)? Jaké možnosti navázání kontaktu znáte? Vyjmenujte Vaše silné stránky a pokuste se vystihnout silné stránky člověka, kterého doprovázíte. Jak se na nich dá stavět? V průběhu doprovázení je důležité umět odpočívat. Jak relaxujete a kde čerpáte sílu k tak náročné službě druhým? V čem může spočívat duchovní doprovázení druhého? Zamyslete se nad koncepcí holistického přístupu k člověku. Které složky obsahuje? Jaké rizikové situace si vybavíte, když se řekne doprovázení člověka s demencí?

22 SEZNAM POUŽITÉ A DOPORUČENÉ LITERATURY Frankl, V.E. A přesto říci životu ano. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství: 1996 Friedlová, K. Bazální stimulace v základní ošetřovatelské péči. Praha: Grada, 2007 Grün, A. Život je teď. Praha: Portál, 2010, ISBN Janečková, H. Reminiscence. Praha: Portál 2010, ISBN Kopřiva, K. Lidský vztah jako součást profese. Praha: Hestia, Křivohlavý, J. Povídej - naslouchám. Praha: Návrat, Křivohlavý, J. Vážně nemocný mezi námi. Praha: Avicenum, Křivohlavý, J. Pozitivní psychologie. Praha: Portál, 2004, ISBN X Křivohlavý, J. Křesťanská péče o nemocné. Praha: ADVENT, 1991 Parkes, C., M., a kol. Poradenství pro smrtelně nemocné a pozůstalé. Brno: SPOL, 2007 Pichaud, C., Thareová, I. Soužití se staršími lidmi. Praha: Portál, Prouty, G. a kol. Preterapie. Praha: Portál, 2005, ISBN Rheinwaldová, E. Novodobá péče o seniory. Praha: Grada, 1999 Svatošová, M. Víme si rady s duchovními potřebami nemocných? Praha: Grada, 2012 Štilec, M. Program aktivního stylu života pro seniory. Praha: Portál, 2004 TAVEL, P. Validácia terapeutický přístup k starým dementným pacientom. [online] , [cit ]. Dostupný z WWW: Trachtová E. Potřeby nemocného v pečovatelském procesu. Praha: NCO NZO, 2004 Vágnerová, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, Walsh, D. Skupinové hry a činnosti pro seniory. Praha: Portál, 2005 Yalom, Y. Pohled do slunce. Praha: Portál, 2008 Internetové odkazy:

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas?

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO KRIZOVÁ INTERVENCE Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO Cíle prezentace Definování krize Představit formy krizové intervence Nastínit prvky krizové intervence Proč je potřebné myslet na krizovou intervenci

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

a) Podporujeme soběstačnost a samostatnost klientů a nevytváříme závislost na službě

a) Podporujeme soběstačnost a samostatnost klientů a nevytváříme závislost na službě 1. Poslání Domova pro seniory Bechyně V našem domově poskytujeme klientům sociální pobytovou službu. Zajišťujeme jim zde prožití klidného stáří v příjemném a bezpečném prostředí. Naše služba patří seniorům,

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Akreditovaná vzdělávací instituce č. 2011/1580-I MPSV, č. j. 2011/89230 222 MPSV, 28. Října 8, Děčín 1, IČO: 727 00 858

Akreditovaná vzdělávací instituce č. 2011/1580-I MPSV, č. j. 2011/89230 222 MPSV, 28. Října 8, Děčín 1, IČO: 727 00 858 Mgr. Jana Merhautová (supervizor v sociálních a zdravotních organizacích, lektor, arteterapeut, zařazena do Národního registru nezávislých odborníků v sociálních službách) SEZNAM KURZŮ ČÍSLO AKREDITACE,

Více

STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Skalice, p.o. Skalice 1, 671 71 Hostěradice Sociální služba Domov se zvláštním režimem STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Skalice, p.o. je pobytové zařízení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanského sdružení MEDUŇKA 2000 za rok 2014 Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. Slovo úvodem Rok 2014 byl druhým rokem naší samostatné práce a lze říci, že to byl

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Adaptace nemocného na hospitalizaci

Adaptace nemocného na hospitalizaci Adaptace nemocného na hospitalizaci Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2010 Irena Tondorvá Bc. Adaptace nemocného na hospitalizaci

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Pomáháme učitelům odborně růst

Pomáháme učitelům odborně růst Střední zdravotnická škola Kroměříž Sborník ke konferenci Pomáháme učitelům odborně růst Vzdělávací programy pro učitele odborných předmětů na středních zdravotnických školách. CZ.1.07/1.3.00/19.0020 Obsah

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

Pacientům s Alzheimerovou chorobu rozumíme. Zdravotní péče o pacienty s Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou a jinými typy stařecké demence

Pacientům s Alzheimerovou chorobu rozumíme. Zdravotní péče o pacienty s Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou a jinými typy stařecké demence Ondřejov - Zvánovice 365 dní v roce 24 hodin denně 7 dní v týdnu Pacientům s Alzheimerovou chorobu rozumíme. Zdravotní péče o pacienty s Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou a jinými typy stařecké demence

Více

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Pojem dlouhodobá péče ( long-term-care) OECD definuje LTC péči jako určité spektrum služeb určených lidem závislých na pomoci v některých ze

Více

Psychoterapeutická podpora při umírání

Psychoterapeutická podpora při umírání Psychoterapeutická podpora při umírání Umírající je člověk Stroj Věc Pacient PROČ? Osobní nepřijetí smri Pocit bezmoci Důsledek Odosobnění Vyhýbání se kontaktu Útěk do hyperaktivity Sdělení diagnozy s

Více

Logopedie Logopedie se zabývá nápravou vrozených či získaných poruch komunikačních schopností. Na rozvoj komunikačních dovedností se zaměřujeme v předmětu Řečová výchova. Žákům s rozsáhlejšími řečovými

Více

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč DOTACE: 25 000 Kč Podpořit setrvání lidí v pokročilých a konečných

Více

PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUEMNTACE PODROBNÁ SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH TÉMAT OBSAHOVÁ NÁPLŇ

PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUEMNTACE PODROBNÁ SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH TÉMAT OBSAHOVÁ NÁPLŇ PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUEMNTACE PODROBNÁ SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH TÉMAT OBSAHOVÁ NÁPLŇ Zadavatel: ICOS Český Krumlov, o.p.s. Název zakázky: Dodávka akreditovaných kurzů pro poskytovatele sociálních služeb

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte Om 1. informace o dítěti Jméno a příjmení Rodné číslo Místo narození Trvalý pobyt Faktický pobyt 2. rodiče Rodiče Otec Matka Jméno a příjmení Stav Trvalý pobyt Přechodný

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Sociální stárnutí, životní změny

Sociální stárnutí, životní změny Sociální stárnutí, životní změny Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Ladislava Ulrychová Stáří je ztráta životního programu

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období: Počet hodin ročník: 33 Učební texty: Náboženství 1., 2. i 3. období 1 1., 2. i 3. období A) Cíle a charakteristika náboženství

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY Projekt poskytování sociální péče v domácnosti v oblasti intenzivní paliativní péče. Pilotní projekt realizuje společnost

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA

Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA Současný stav Posledních 20 let zdravotně sociální péče jedná se o ní Posledních 20 let

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Název SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2011 Mgr. Olga Čadilová SYNDROM VYHOŘENÍ Burn - out Syndrom vyhoření vyhoření

Více

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Poslání: Podpora pečující rodiny tak, aby dítě nebo osoba s postižením i nadále žila v rodině a zároveň byl umožněn důstojný život pečující osobě i celé rodině. Obsahem

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Standard kvality č. 1 Posláním Domova je poskytování komplexních

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Posláním Geriatrického centra Je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům, kterou skutečně potřebují při řešení nepříznivých sociálních situací

Více

CENTRUM. Rožmitál pod Třemšínem. poskytovatel sociálních služeb

CENTRUM. Rožmitál pod Třemšínem. poskytovatel sociálních služeb CENTRUM Rožmitál pod Třemšínem poskytovatel sociálních služeb zařízení je příspěvkovou organizací Středočeského kraje Poslání: Zajistit dobré a účinné sociální služby, které jsou základním předpokladem

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM POBYTOVÁ SOCIÁLNÍ SLUŽBA (7776586) ODLEHČOVACÍ SLUŽBA (9346727) Číslo jednací Došlo dne:

Více

Informace. Sociální služby

Informace. Sociální služby Informace Sociální služby Sociální služby Sociální služby jsou služby, které nějakým způsobem pomáhají a poskytují podporu lidem se zdravotním postižením a jejich blízkým. Je to například osobní asistence,

Více

Informace o výzkumu mezi rodinnými pečujícími

Informace o výzkumu mezi rodinnými pečujícími Informace o výzkumu mezi rodinnými pečujícími PhDr. Eva Křížová, Ph.D., Centrum pro sociologii medicíny a zdravotnictví Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce v rámci projektu "Podpora rozvoje

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Příloha č. 1 Poskytovatel: Domov seniorů Břeclav Druh poskytované služby: denní stacionář 46 Název a místo realizace poskytované sociální služby: Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace Na Pěšině

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Somatopedie a logopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Somatopedie a logopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Somatopedie a logopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

- Psychický proces, zachycuje to, co v daném okamžiku působí na naše smysly.

- Psychický proces, zachycuje to, co v daném okamžiku působí na naše smysly. Otázka: Psychologie - psychické stavy, procesy a lidské činnosti Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Nicole 1. Psychické procesy: vnímání, představy, fantazie, pozornost, myšlení, paměť 2. Psychické

Více

Implementace konceptu stimulace vnímání

Implementace konceptu stimulace vnímání Implementace konceptu stimulace vnímání do ošetřovatelské péče Mgr.et Mgr. J.Dresslerová KARIM FN Brno Bohunice 16.11.2013 Schopnost vnímání se rozvíjí již v embryonálním životě vnímání vibrací vnímání

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Služby, programy a pomoc pro seniory ve městech

Služby, programy a pomoc pro seniory ve městech "MĚSTO, KTERÉ (SI) TVOŘÍME Město více generací/sociální aspekty městského rozvoje Služby, programy a pomoc pro seniory ve městech Mgr. Marcela Janečková Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče

Více

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Přemyslova 1618/12 Havířov Podlesí 736 01 Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 1 Pohled sociální pracovnice a dlouholeté pěstounky na kontakt

Více

Pečovatelská služba města Jílového

Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba Jílové Zřizovatel: Vedoucí územně samosprávného celku: Miroslav Kalvas Adresa zřizovatele Městský úřad Jílové Mírové náměstí 280 407 01 Jílové Ičo:00261408

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník Charakteristika předmětu ETICKÁ VÝCHOVA 6. ročník Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět: Etická výchova (EtV) je realizován v 6. ročníku jako volitelný předmět v rozsahu 1 hodina týdně.

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

Podpora neformálních pečovatelů

Podpora neformálních pečovatelů Podpora neformálních pečovatelů Sociální služby efektivně, transparentně, aktivně Praha, 10. března 2015 Parametry projektu od 1. 2. 2014 důvody realizace neexistuje komplexní zmapování potřeb pečujících

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI

ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KATEDRA FILOZOFIE A ETIKY V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH OPORA PŘEDMĚTU ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI pro kombinované studium oboru

Více

Žádost o poskytování sociální služby - domov pro seniory. 1. Žadatel:. příjmení a jméno. 2. Narozen(a): den, měsíc, rok

Žádost o poskytování sociální služby - domov pro seniory. 1. Žadatel:. příjmení a jméno. 2. Narozen(a): den, měsíc, rok Domov seniorů Beroun, příspěvková organizace Pod Studánkou 1884 266 01 BEROUN Žádost o poskytování sociální služby - domov pro seniory 1. Žadatel:. příjmení a jméno 2. Narozen(a): den, měsíc, rok 3. Bydliště:

Více

CHARITA V NAŠÍ SPOLEČNOSTI

CHARITA V NAŠÍ SPOLEČNOSTI CHARITA V NAŠÍ SPOLEČNOSTI Václav Fessl Lékařská fakulta UK ARK FN Plzeň Starý člověk není hloupý Konzervativní názor není synonymem pro zpátečnický postoj Peněţní sbírky na seniory jsou neúspěšné

Více

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PhDr. Lukáš Humpl Mgr. Marie Marková, PhD. Hana Vraspírová OBSAH PREZENTACE Systém psychosociální intervenční služby ve zdravotnictví = péče dovnitř První psychická

Více

Veřejný závazek společnosti Demosthenes o.p.s. Poslání

Veřejný závazek společnosti Demosthenes o.p.s. Poslání Veřejný závazek společnosti Demosthenes o.p.s. Poslání Obecně prospěšná společnost Demosthenes byla založena k zajišťování sociálních služeb pro občany v sociální nouzi, především dětem zdravotně postiženým

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Adresa Právní forma IČ Zřizovatel Geriatrické centrum Turkova čp. 785 Týniště nad Orlicí 517 21 /adresa Geriatrického centra je shodná s místem poskytování služeb / Příspěvková organizace

Více

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: doc.phdr.jana Kutnohorská, CSc. Organizace: Ostravská univerzita v Ostravě Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

ZPRÁVA PROJEKTOVÉHO MANAŽERA

ZPRÁVA PROJEKTOVÉHO MANAŽERA Podpora dalšího vzdělávání v oblasti kvality paliativní péče o klienty s demencí CZ.1.07/3.2.04/04.0046 ZPRÁVA PROJEKTOVÉHO MANAŽERA Výstup KA 3: EVALUACE A INOVACE OVĚŘENÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ 1 Hodnocení

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Etická výchova 4. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Základní komunikační dovednosti reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace, eliminuje hrubé výrazy z verbální

Více

Dobrovolnictví jako cesta k inkluzi Mgr. Eva Urbanovská Mgr. Eliška Vymazalová Dobrovolník je člověk, který si dostatečně věří v tom, že může sám změnit věci, se kterými není spokojen. Je to člověk, který

Více

Výběr z nových knih 10/2012 psychologie

Výběr z nových knih 10/2012 psychologie Výběr z nových knih 10/2012 psychologie 1. Inteligence a učení / Nick Lund ; Nigel Holt, Rob Lewis (eds.) ; [z anglického originálu... přeložila Helena Hartlová] -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2012 -- 146 s.

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

RC Zajíček - ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN 2013/2014

RC Zajíček - ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN 2013/2014 RC Zajíček - ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN 2013/2014 Obecný cíl: Naším cílem je pomoci dětem při upevňování základů pro postoje, znalosti a dovednosti životně důležité pro člověka, který se bude vyrovnávat s

Více

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice. Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.cz STANDARD 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Domov pro seniory

Více

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Demografický vývoj v ČR Dle prognózy EUROSTAT se předpokládá do r. 2050 dvojnásobný nárůst podílu nejstarší části populace: o 2007 podíl osob starších 65 let

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Katedra hodnocení textilií

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Katedra hodnocení textilií TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Katedra hodnocení textilií Hledám práci- nezaměstnanost Klášterková Lenka 28.3.2013 Obrázek č. 1- work [2] Osnova: Úvod: Hlavní část: Závěr Literatura -

Více