Domov pro seniory Souhrn standardů pro zvyšování kvality služby v Domově důchodců ve Sloupu v Čechách

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Domov pro seniory Souhrn standardů pro zvyšování kvality služby v Domově důchodců ve Sloupu v Čechách"

Transkript

1 STANDARDY KVALITY Domov pro seniory Souhrn standardů pro zvyšování kvality služby v Domově důchodců ve Sloupu v Čechách

2 Obsah: 1. Cíle a způsoby poskytování služeb.str Ochrana práv uživatelů v DD Sloup v Čechách.. str Rizikové situace jejich řešení a prevence...str Nouzové a havarijní situace str Jednání se zájemcem o sociální službu str Individuální plánování průběhu sociální služby...str Vnitřní pravidla pro přijímání darů str Ukončení pobytu str Návaznost poskytované sociální služby na další zdroje...str Dobrovolnická činnost.str Pravidla pro zvyšování kvality sociální služby..str Systém výměny informací mezi zaměstnanci o službě..str Dokumentace klientů...str Rozsah osobních a citlivých údajů.str Seznam dostupných dokumentů..str Seznam použité literatury...str. 30 2

3 Jakmile jsem na rovině plné autenticity poznal, že člověk je svobodnou bytostí, jež si musí za každých okolností přát jen svobodu, poznal jsem současně, že musím jen přát svobodu druhým. Jistě svoboda jako definice člověka nezáleží na druhém, avšak jakmile se objeví angažovanost, jsem nucen přát současně se svobodou pro sebe svobodu pro druhé, mohu si brát svobodu za cíl jen tehdy, když si beru za cíl svobodu pro druhé. (Jean Paul Sartre 2004: 50) 1. Cíle a způsoby poskytování služeb 1.1. Poslání organizace: Domov pro seniory poskytuje pobytovou sociální službu a pečuje o občany starší 65 let, kteří jsou značně nebo zcela závislí na péči druhých osob a kterým péči nemůže zajistit rodina. Posláním domova je chránit lidská práva a suverenitu uživatelů. Zjišťovat a zajišťovat životní potřeby uživatelů v prostředí malých komunit tak, aby v rámci možností pobytového zařízení, jejich naplňování plynulo přirozeně, v klidu, trpělivě a s laskavostí vlastní rodinnému prostředí. Prostřednictvím ošetřovatelské péče, individuální práce s uživateli, rehabilitace a společenských aktivit se snažíme o zachování co největší míry soběstačnosti a individuality všech uživatelů Cílová skupina domova pro seniory (s kapacitou 60 lůžek): - občané starší 65 let, pobírající starobního nebo plný invalidního důchodu a kteří pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují komplexní péči, jež jim nemůže být zajištěna členy jejich rodiny ani pečovatelskou službou nebo jinými službami sociální péče. - občané z Libereckého kraje; občany z jiných regionů přijímáme v případě, že zde mají sociální kontakty nebo příbuzenské vazby. - občané, jejichž nepříznivý zdravotní stav omezuje převážně či úplně jejich schopnost sebeobsluhy a vyžadují pravidelnou pomoc (občané s částečným nebo úplným pohybovým omezením, občané postižení různými typy demence) Kontraindikace poskytování služby: - dle zákona č. 108/2006 Sb. - nepřijímáme seniory stižené úplnou slepotou - neposkytujeme kompenzační pomůcky (v rámci fyzioterapie se učí klienti pomůcky používat) - nepřijímáme seniory, jejichž zdravotní stav vyžaduje trvalé léčení a ošetřování v lůžkovém zdravotnickém zařízení - nepřijímáme žadatele, jejichž chování by narušovalo kolektivní soužití (např. z důvodu závislosti na návykových látkách, mentálního postižení apod.) 3

4 2. Ochrana práv uživatelů v DD Sloup v Čechách 2.1. Lidská práva uživatelů služby Posláním služby je zajistit obyvatelům pocit bezpečného domova a kvalitní odbornou péči. Domov důchodců zaručuje svým klientům ochranu lidských práv a svobod tak jak ji zaručuje Listina základních práv a svobod, která je součástí Ústavy. Listina nám ve čl.5 říká, že každý je způsobilý mít práva. Jelikož uživatelé naší služby jsou často v důsledku psychických a fyzických postižení omezeni v možnostech prosazovat a hájit svá práva, je povinností personálu dbát na jejich dodržování. Ve vztahu k poskytované službě se jedná zejména o zachování a ochranu těchto základních práv a svobod uživatelů domova pro seniory: a. Právo svobodné volby b. Právo osobní svobody a svobody pohybu c. Právo na ochranu soukromí a právo bydlet d. Právo na osobní a rodinný život e. Právo na důstojné zacházení a respekt f. Právo na přiměřené riziko g. Právo vlastnit majetek h. Právo podávat stížnosti i. Právo na listovní tajemství j. Právo rovnosti před zákonem k. Svoboda myšlení a náboženského vyznání l. Právo hospodařit se svými penězi Právo svobodné volby: Uživatel se sám rozhoduje, jak bude trávit svůj čas, kdy bude jíst, spát, provádět hygienu apod. Rozhoduje o svém oblečení, délce vlasů a vousů o tom co si nakoupí, vybírá si z nabídky aktivit dle svých zájmů. V případě, že klient již není schopen rozumově posoudit důsledky svého jednání, které je evidentně v rozporu s jeho zájmy, domov kontaktuje blízké osoby, případně zažádá soud o určení opatrovníka. Rizika porušení práva svobodné volby: a) Omezování práva svobodné volby v důsledku udržení harmonického chodu Domova. (harmonogramy koupání, provoz kuchyně a technického zázemí, personální možnosti) Řešení: Klient prostřednictvím klíčového nebo sociálního pracovníka vytváří svůj individuální plán péče a služby. Formou dohody se obě strany snaží najít řešení vyhovující klientovi a odpovídající možnostem organizace. b) Neschopnost klienta dát své rozhodnutí najevo, či se samostatně rozhodnout. Řešení: Klíčový pracovník ve spolupráci s týmem, sociálním pracovníkem, rodinou a blízkými osobami zjišťuje a zaznamenává podněty, ze kterých odvozuje vůli klienta. Zajišťuje kompenzační pomůcky napomáhající k vyjádření vlastní vůle. 4

5 Intimita a lidský přístup k uživatelům: Starý člověk trpící nejrůznějšími postiženími je postupně odsunut na okraj společnosti, čemuž se kvůli své závislosti na péči ostatních nemůže úspěšně bránit. Autonomie se udržuje jen těžko a starý člověk si ji nakonec může uchovat pouze symbolicky či formálně. Negativismus starých lidí je reakcí na fakt, že už o sobě a o svém životě nemohou rozhodovat jako dřív. (Vágnerová 2007: 401) Zmíněný negativismus staví mezi pečující osoby a seniory bariéry a k jejich překonání je nutné znát specifika psychiky seniorů, neboť jsou to pečující a zvlášť ti pracující v přímé péči se seniory v domovech, kdo jsou schopni a kdo musí měnit své přístupy a chování. Právo na osobní a rodinný život Zařízení respektuje případné partnerské vztahy mezi klienty domova, společné bydlení partnerů uvolní-li se dvoulůžkový pokoj. Není možné ubytovat společně partnery, pokud jeden z nich je z oddělení B, a to z důvodu možného narušení specifického režimu na tomto oddělení. Návštěvy jsou časově neomezené. Domov nedisponuje pokojem pro návštěvy. Případné přenocování v domově je nutné z provozních důvodů konzultovat a plánovat se sociálními pracovníky a vedením domova. Právo na důstojné zacházení a respekt Pokud si uživatel nepřeje jinak (písemně vyjádřeno v individuálním plánu), je personál povinen klientům vykat, jiné oslovení (např. dědo, babi, ) je nepřípustné. V případě, že si některý člen personálu všimne neuctivého oslovování klienta, je povinen to neprodleně oznámit vedoucímu oddělení nebo sociálnímu pracovníkovi, kteří prohřešek oznámí řediteli. Personál je povinen respektovat odlišné životní tempo uživatelů, odlišné zvyky, náboženské vyznání a duchovní hodnoty uživatelů. Právo na přiměřené riziko Domov podporuje klienty v zodpovědnosti za své jednání. Klient je samostatná osobnost, má právo rozhodovat o věcech, které se týkají jeho života a jednat dle svého uvážení, i v případě, že svým jednáním ohrožuje sám sebe (např. dieta, hygiena, hospodaření s financemi, zdravotní rizika). Nikdo není nucen dělat nic, co je v rozporu s jeho přesvědčením. Výjimkou jsou klienti zbavení způsobilosti k právním úkonům, za něž jedná v jejich zájmu opatrovník. Klient má právo odmítnout doporučení daná mu domovem, je však seznámen s možnými následky vyplývajícími z jeho chování. Pokud by svým jednáním ohrožoval chod domova nebo přímo spolubydlící, postupuje se dle Domovního řádu. Právo vlastnit majetek Uživatelé mají možnost vyzdobit si pokoje osobními předměty, drobným nábytkem. Mají vlastní ošacení. Cenné předměty a větší obnosy peněz je možné schovávat v depositech domova. Právo na listovní tajemství Poštu uživatelů vyzvedává na základě pověření hospodářka domova a sociální pracovník. Oba jsou zavázni mlčenlivostí a předávají poštu uživatelům. 5

6 Právo rovnosti před zákonem Domov zajišťuje klientům (v souladu s Mezinárodní úmluvou OSN o právech osob se zdravotním postižením) podporu při uplatňování právní způsobilosti a chrání klienty před jejím zneužitím. Tzn. je nakloněn podpoře samostatného rozhodování v právních úkonech před ustanovením opatrovníka. Domov má uzavřenu smlouvu s právníkem. Právník je k dispozici v průběhu měsíce prostřednictvím telefonu a u v časovém rozsahu 4 hodin. Jednou za dva měsíce je osobně přítomen v Domově po dobu dvou hodin. O termínu přítomnosti právníka v domově jsou všichni předem informováni na vývěskách. Svoboda myšlení a náboženského vyznání Vnitřní svět druhého člověka můžeme poznat hlavně tak, že on nám ho popíše svými slovy. Slova na jedné straně dorozumívání usnadňují, na druhé straně však mohou přispívat i k nedorozumění. Například tak, že předpokládáme, že pro druhého má určité slovo stejný význam jako pro nás. (Kopřiva 2008: 33) Respekt k myšlení, duchovním hodnotám náboženství uživatelů je základem pro Individuální plánování služby a vychází především z naslouchání a rozhovorů personálu a uživatelů. Pravidla zajišťující ochranu lidských práv jsou součástí Domovního řádu organizace Etické zásady zaměstnanců Je zřejmé, že právo svobodné volby, je základem pro naplnění všech ostatních lidských práv. Zajištění respektu k právům všech obyvatel vyžaduje od pracovníků osobní nasazení, odborné znalosti, praktické zkušenosti, empatii k lidem a dodržování etických zásad. a) Etické zásady pracovníků sociální služby: - Služba je založena na hodnotách demokracie a lidských práv, pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv uživatelů tak jak jsou vyjádřeny v Chartě lidských práv. - Pracovníci respektují jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu, či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílí na životě v domově. - pracovníci respektují právo každého jedince na seberealizaci v míře, aby současně nedocházelo k omezení takového práva druhých osob. b) Ve vztahu ke klientovi : - Pracovníci vedou klienty k vědomí odpovědnosti sám za sebe. - Pracovníci jednají tak, aby chránili důstojnost a lidská práva svých klientů. - Pracovníci pomáhají se stejným úsilím a bez jakékoliv formy diskriminace všem klientům. Při žádné formě diskriminace nespolupracují a nezúčastní se jí. - Chrání klientovo právo na soukromí a důvěrnost jeho sdělení. Data a informace požaduje s ohledem na potřebnost při zajištění služeb, které mají být klientovi poskytnuty, žádnou informaci o klientovi neposkytne bez jeho souhlasu. - Hledají možnosti jak zapojit klienty do procesu řešení jejich problémů. c) Ve vztahu k zaměstnavateli: - Pracovníci odpovědně plní své povinnosti vyplývající ze závazku ke svému zaměstnavateli. - Snaží se ovlivňovat pracovní postupy a jejich praktické uplatňování v domově s ohledem na co nejvyšší úroveň služeb poskytovaných klientům. 6

7 d) Ve vztahu ke svým kolegům: - Pracovníci respektují znalosti a zkušenosti svých kolegů. Spolupracují s nimi a tím zvyšují kvalitu poskytované sociální služby. - Respektují rozdíly v názorech a praktické činnosti svých kolegů. - Kritické připomínky k nim vyjadřují na vhodném místě a vhodným způsobem. e) Ve vztahu ke svému povolání a odbornosti: - Pracovníci se neustále snaží o udržení a zvýšení odborné úrovně práce a uplatňování nových přístupů a metod. - Jsou zodpovědní za své soustavné celoživotní vzdělávání a výcvik. - Pro svůj odborný růst využívají znalosti a dovednosti svých kolegů a dělí se o své znalosti a dovednosti Postup při zjištění porušování práv uživatelů DD Personál DD Zaměstnanci domova jsou povinni zabezpečit klientům nejvyšší možnou kvalitu služby. Musí dbát na to, aby práva uživatelů nebyla ohrožena. Při zjištění, že zaměstnanec tato práva porušil, příp. porušuje, musí být zajištěna náprava. Situaci prošetřuje ředitel domova, případně další odborníci (vedoucí oddělení, sociální pracovníci, u závažných činů Policie ČR). Dle závažnosti porušení práv uživatelů se přistupuje k následujícím sankcím: a) Pohovor nadřízeného s pracovníkem, domluva b) Výzva k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků c) Snížení osobního ohodnocení d) Ukončení pracovního poměru e) Ve velmi závažných případech (krádež, fyzické či psychické týrání, napadení, úmyslné ublížení na zdraví) okamžité propuštění Uživatelé Uživatelé jsou při přijetí do DD seznámeni s právy a povinnostmi, která v zařízení mají, s pravidly, jež je třeba dodržovat. Tato pravidla jsou vytyčena v domácím řádu domova a klienti se je podpisem Smlouvy o poskytnutí sociální péče zavazují dodržovat. Pokud dojde k tomu, že uživatel dohodnutá ustanovení porušuje, může domov přistoupit k následujícím sankcím: a) Pohovor klienta se sociálním pracovníkem, vedoucím oddělení, případně ředitelem domova, napomenutí, domluva (vysvětlení, jaké chování se od klienta očekává), pokud nedojde k nápravě: b) Ukončení pobytu klienta dle uzavřené smlouvy s klientem. Výpovědní lhůta činí 2 měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce po kalendářním měsíci, v němž byla tato výpověď klientovi doručena. Možnosti a pravidla pro podávání stížností jsou součástí Domovního řádu a přílohou Smlouvy o poskytnutí služby 7

8 3. Rizikové situace jejich řešení a prevence 3.1. Komunikace Komunikace je jednou z nejdůležitějších součástí prevence rizik. Proto, abychom byli schopni skutečného respektu ke všem lidským právům obyvatel domova je bezpodmínečně nutné nejen tato práva znát. Musíme také umět obyvatelům porozumět v jejich komunikaci, požadavcích a přáních stejně jako předat jim důležité informace a myšlenky srozumitelnou formou. Křehké citové prožitky při každodenní službě starým lidem jsou chůzí po tenkém ledě a k narušení psychické rovnováhy ať už na straně poskytovatele či uživatele dojde velmi snadno. Odtud je k porušení práv a svobod občanů - uživatelů již jen krůček. Cynické poznámky, jimiž obalujeme svá srdce, uniformita v přístupu, netaktní jednání mohou tvrdě dopadat na vnitřní prožívání obyvatel a téměř neviditelně, ale velmi krutě jim znepříjemnit poslední léta žití. Klient čeká na osobní vztah, sleduje drobné mimoslovní reakce, projevy přízně, tvář, úsměv. Porozumět vnitřnímu světu druhého člověka vyžaduje investovat empatii a vyvarovat se hodnocení odlišných názorů i přesto, že mohou být v přímém rozporu s naším vlastním přesvědčením. Zejména těžké je porozumět vnitřnímu světu, který je našemu vlastnímu žití generačně, kulturně či mentálně vzdálený. Chce -li tedy pomáhající pracovník poskytovat službu tak, aby nedošlo k porušení práv člověka, musí ovládat komunikační dovednosti, které mu umožní přiblížit se světu uživatele. Nestačí poslouchat slova, jež mohou být zmatená a zavádějící, ale všímat si také mimoslovních projevů, gest, mimiky. Ty mohou často prozradit mnohem více. Sedí li starý muž v předklonu, má překřížené nohy, rukama si drží ramena a kolíbá se, je evidentně nespokojený, uzavřený a dostat se k jeho pocitům nebude úplně snadné. Proto existují a jsou popsány jednoduché postupy, které mohou pomoci naladit se na důvěrný a zároveň profesionální rozhovor s uživatelem. Paní prof. Marie Václavíková sestavila několik zásad: Zásady pro komunikaci s dementním klientem: 1. Vytvořím vhodné podmínky pro komunikaci, naslouchám své intuici. (omezím hluk, přiblížím se výškově kvůli očnímu kontaktu) 2. Ujistím se, že oslovený mě vnímá. 3. Oslovím ho jménem, jméno používám co nejčastěji a s úctou. 4. Dobře se podívám, co klient dělá. 5. Nepřeruším jeho činnost. 6. Připojím se k němu v jeho činnosti a teprve, až dostatečně vnímá nabídnu své téma. 7. Důkladně vnímám jeho neverbální, mimické a tělesné projevy, gestikulaci. 8. Je třeba dostatek času naladím se a respektuji jeho tempo a nenechám se přinutit ke spěchu. 9. Pojmenovávám, co dělám a co má dělat či dělá on. 10. Povzbuzuji, dávám najevo, že věci zvládá, vyhýbám se přímé kritice. 11. Dodržuji zásadu TADY a TEĎ. (i ve vlastních myšlenkách) 12. Používám krátké, jednoduché věty. 13. Klient musí nejen slyšet, ale i vidět o čem, mluvím a dotýkat se věcí. (chci, aby se napil, předvedu pohybem pití z hrnku) 14. Mé pokyny obsahují vždy jen jeden splnitelný krok. 15. Pokyny jsou přesné a jednoznačné. (spustím s postele pravou nohu) 16. Nenutím ho, aby se opravil, aby pochopil svou chybu, nepřesvědčuji. 17. Vyhýbám se nadbytečným otázkám. 18. Pokud dojde k afektu, pokusím se poté usmířit. Promluvím si, použiji přiměřené, neverbální projevy držení ruky. 8

9 Slovní či mimoslovní agrese klienta - problémové situace Agrese není: nenávist vůči pečovateli, není to naschvál. Agrese je: neklid, projev nemoci, bolesti, studu, napětí, které klient neumí dát najevo jinak. Reakce na něco nepříjemného. Projev potřeby seberealizace, potřeby úcty. Proto zvolím: nedirektivní přístup a vhodnou strategii. Naučím se zvládnout situaci, najít cestu ke klientovi a omezit negativní vliv na ostatní Zklidňující vlivy: zpomalím tempo řeči, mluvím klidně, snížím gestikulaci, odložím nepříjemné úkony na později, ptám se, co si přeje, nepoučuji, nepřu se, vyjádřím pochopení a zájem o klienta. Co zhoršuje agresi: hodně podnětů v jednu chvíli, hluk, horko, zima, nepřehledný terén, nevhodné umístění předmětů, fyzické nepohodlí, bolest, neuspokojení potřeb, únava. Dojde-li ke konfliktní situaci je lépe zachovat klid a odejít (pokud není přímo ohroženo zdraví klienta), nechat situaci vychladnout. Není nutné zvítězit. Problém neřešit, ale předat vedoucímu nebo sociálnímu pracovníkovi Možné střety zájmů uživatelů a zaměstnanců DD Rizika vyplývající z probíhajících interpersonálních vztahů a) Rizikové situace vyplývající ze vztahů mezi jednotlivými klienty 1. Verbální agrese klienta zaměřená na jiného klienta (skupinu klientů) či agrese skupiny klientů směrem k jednomu/několika klientům. 2. Fyzická agrese klienta zaměřená na jiného klienta, případně na větší počet různých klientů. 3,Fyzické napadení jednoho či více klientů skupinou jiných klientů je méně pravděpodobné, i když ne nemožné. 3. Klient domova může způsobit majetkovou škodu jinému klientovi domova (zničení, ztráta, odcizení) b) Rizikové situace vyplývající ze vztahů mezi klienty a zaměstnanci domova 1. Verbální a/nebo fyzická agrese klienta zaměřená na zaměstnance. 2. Verbální a/nebo fyzická agrese zaměstnance zaměřená na klienta. 3. Verbální a/nebo fyzická agrese mezi zaměstnanci narušující průběh služby. 4. Klient může způsobit škodu na majetku zaměstnance nebo na majetku domova. 5. Zaměstnanec domova může způsobit majetkovou škodu klientovi. 6. Klient nerespektuje nařízení zaměstnanců domova vycházejících z domovního řádu a smlouvy. Řešení ze strany zaměstnance Přítomný personál zhodnotí vzniklou situaci a snaží se jí vyřešit domluvou, o situaci informuje neprodleně svého nadřízeného. O významných událostech sepisuje Mimořádné hlášení. V krajních případech volá Policii ČR. Všem zaměstnancům je doporučeno obracet se v rizikových situacích na své nadřízené, neřešit je šířením zkreslujících informací a pomluv. Řešení ze strany klienta Klient má možnost si stěžovat na verbální či fyzickou agresi, popř. upozornit na majetkovou škodu způsobenou zaměstnancem nebo jiným klientem dle pravidla o podávání stížností. V krajním případě může zavolat Policii ČR. V případě prokázané majetkové škody způsobené zaměstnancem či jiným klientem, mu je tato dotyčnými uhrazena. 9

10 Rizikové situace zaznamenané při provozu Prevence rizikových situací: V Domově se konají pravidelná setkání personálu s vedoucími oddělení, pravidelná setkávání vedoucího týmu a pravidelná setkávání klientů a zaměstnanců. Na všech těchto setkáních se řeší právě aktuální problémy a rizika provozu domova. Všichni zaměstnanci i klienti mají možnost seznámit se s Domovním řádem a Standardy kvality. Zaměstnanci se vzdělávají dle zákonných požadavků. Standardní rizikové situace jsou postupně zaznamenávány a aktualizovány v tomto dokumentu. Předcházení podobným situacím pozorováním změn v chování klientů, zaznamenávání rizikových projevů chování do dokumentace, vytváření důvěry mezi zaměstnanci a klienty (toto téma je také obsahem pravidelných supervizí), popř. medikace, návštěvy odborných lékařů (psychiatr, psycholog) a) Porušování léčebného režimu, nedodržování diety, medikace, chování v rozporu s doporučením lékaře: Řešení: Sestra provede edukaci klienta vysvětlí, proč je nutné dodržovat léčebný režim, jaké jsou možné komplikace v případě porušení, o tomto poučení provede zápis do dokumentace klienta. Klient podepíše, že byl poučen, a toto potvrzení má uloženo ve zdravotnické dokumentaci. Dále je však klientům ponecháno právo svobodně se rozhodovat o svém jednání. viz. Právo na přiměřené riziko. ( jen pokud ohrožuje pouze sebe ) b) Majetková rizika: Abychom se vyvarovali majetkových problémů, zaměstnanci věnují majetku klientů náležitou péči. Majetek klientů je přesně evidován na přijímacích protokolech a řádně spravován. Klienti mají možnost zamykat své skříně a stolky. Zaměstnanci používají pouze prostředky nezbytné pro výkon jejich povolání, nosí předepsaný pracovní oděv. c) Finanční rizika klientů: Jedná se zejména o možné neúměrné zadlužování klientů (půjčování od klientů, personálu nebo finanční půjčky od různých společností), zneužívání klientů jinými klienty (popř. personálem či rodinou). Řešení: pokud se objeví finanční riziko, je personál povinen ohlásit to svému nadřízenému. Riziková situace je přinesena na setkání týmu individuálního plánování, kde se tým pokusí najít řešení. O kritických situacích jsou sepisována mimořádná hlášení. Personálu se doporučuje nepůjčovat klientům peníze zejména proto, že někteří klienti si půjčují na více místech, ztrácejí přehled o výši dluhu a nejsou pak schopni dluhy ze svého příjmu zaplatit. Klienti jsou seznamováni s možnými riziky v individuálních rozhovorech se sociálními pracovníky. d) Nucení uživatelů k aktivitám: Pracovníci sociální péče v zařízení organizují řadu aktivizačních programů, účast na nich je však zcela dobrovolná. Vychází z individuálního plánování péče s každým klientem. Tehdy si klient sám nebo za pomoci svého klíčového pracovníka určí, čím by se chtěl ve volném čase zabývat, jaký je jeho cíl, k němuž by chtěl dospět atd. Vše závisí pouze na svobodné vůli každého klienta a nikdo nemůže být k aktivitám nucen. e) vynucování si péče ze strany klientů: Někteří uživatelé vyžadují poskytování služby i tehdy, jsou-li schopni se obsloužit sami (př. vyžadují pomoc s oblékáním, i když se dokážou obléci sami, chtějí vozit v kolečkovém křesle, ale jsou mobilní apod.) Řešení: Klient je seznámen s tím, že je mu poskytována péče podle stupně závislosti, do kterého byl zařazen dle zákonného řízení. Klienti jsou směřováni k co největší samostatnosti. Umění vést klienty k soběstačnosti je také součástí vzdělávání zaměstnanců. 10

11 f) Kouření v budovách: V zařízení jsou vymezeny prostory pro kuřáky, na pokojích klientů je kouření přísně zakázáno. Pokud bude některý klient opakovaně přistižen, že kouří mimo vymezené prostory, bude znečištěná místnost vymalována na náklady klienta. S klientem musí být ihned sepsáno hlášení o mimořádné události službu konajícím personálem. g) Zvířata v DD: Klienti si nemohou s sebou do domova přinášet zvířata, Povolenou výjimku představuje pouze drobné zvířectvo, jako jsou rybičky, papoušci apod. Podmínkou je, že se klient o tato zvířata dokáže plně postarat. Péči o zvířata ve společných prostorách a o zvířata klientů, kteří ztratili schopnost se o ně postarat zajišťují zaměstnanci. h) Pády, úrazy: U klientů již často bývá porušena rovnováha, připojují se závratě, problémy s koordinací, zapomenutí vlastní imobility kvůli rozvinuté demenci. Důsledkem toho může být pád (z postele, židle, vozíku či při chůzi) a následný úraz, který může mít nejvážnější důsledky. Toto nebezpečí hrozí zejména na kluzkých podkladech, např. v koupelně, v zimně na náledí apod. Prevence: Bezbariérové vstupy, protiskluzové podložky, zábrany na postelích, zabezpečení polohy v sedě, sypání chodníků v zimě, kompenzační pomůcky, doprovázení klienta. Použití zábran a zabezpečovacích pomůcek je vždy řešeno v týmu s ohledem na právo klienta na přiměřené riziko a je zaznamenáno v individuálním plánu a vedeno v ošetřovatelské dokumentaci. i) Opatření ochrany: Klienty s poruchou mobility a orientace ošetřovatelky polohují a zabezpečují na lůžku, nebo v sedě na inv. vozíku kvůli zamezení vzniku proleženin a výše zmíněných pádů a úrazů. Vzniká tím riziko omezování svobodného pohybu. Řešení: Při zjištění nutnosti použití opatření ochrany seznámí pracovník ostatní se situací. Tým společně situaci vyhodnotí, najde individuální řešení (vhodné polohovací pomůcky, vhodné prostředí apod), které se stane součástí ind. plánu a ošetřovatelské dokumentace. Používá se vždy nejmírnější forma ochrany se kterou klient souhlasí. Pokud není klient schopen situaci sám posoudit a ochrana mu vadí, konzultuje toto dále sociální pracovník s blízkými osobami, příp. požádá o opatrovnictví. j) Omezení pohybu: K nutnosti omezení pohybu může dojít při krizové situaci jako je agrese, ztráta sebekontroly v důsledku akutního zdravotního stavu apod. Prevence: Rizika se snažíme zaznamenat a podchytit v individuálních plánech vhodnými preventivními opatřeními jako je vhodné prostředí, forma komunikace, denní režim, zvyky klienta. Řešení: v případě krizové situace postupujeme podle pravidel, která použijeme v následujícím pořadí 1. Pokus o slovní nebo mimoslovní zklidnění situace. 2. Zmírnění napětí odvrácení pozornosti, naslouchání, rozptýlení klienta podle poznatků a zkušeností vyplývajících z individuálního plánování. 3. Upozornění klienta, že bude provedeno opatření omezující jeho pohyb. 4. V případě nutnosti provedení fyzického úchopu přivolání pomoci (pokud je to možné) a provedení úchopu. 5. Omezení pohybu je vždy jen dočasné, nikdy se nepoužívá jako trest nebo řešení nedostatku personálu. 6. O každé takové situaci je informován vedoucí pracovník a proveden zápis do ošetřovatelské dokumentace. Upozornění! Omezení pohybu medikací může provést jedině lékař. 11

12 k) Infekční choroby: Domov důchodců je zařízení s velkým počtem klientů, v zařízeních tohoto typu hrozí v případě výskytu některé z infekčních chorob epidemie. To pak dále klade velké nároky jak na zdraví klientů, tak na personál. Prevence: Sterilní materiál, očkování personálu (chřipka, hepatitida typu B), prevence, dodržování hygienických předpisů viz. hygienický řád l) Individuální rizika: Vzhledem k věku a zdravotnímu stavu klientů je nutno počítat s poruchami orientace, paměti či možností úrazu. Může dojít k tomu, že klient opustí zařízení (procházka, nákup) a nevrátí se zapomene na cestu, zabloudí, má nehodu. Prevence: Možná rizika jsou zaznamenána v osobních kartách. Tyto informace slouží personálu k předcházení zmiňovaným rizikovým situací. Povinností personálu je se s osobními kartami seznámit. m) Požár: Někteří uživatelé v domově jsou kuřáci. Může dojít k tomu, že klient odhodí nedopalek do koše na odpadky, spadne mu do postele apod. a následně vznikne požár. Ten může vzniknout také nevhodným používáním rychlovarné konvice apod. Prevence: Vyhrazené prostory pro kuřáky, hasicí přístroje na odděleních, evakuační plán, školení BZOP n) Poranění při práci: Někteří uživatelé vykonávají v rámci domova důchodců drobné pomocné práce (v kuchyni, prádelně, parku), může se stát, že při výkonu této činnosti dojde ke zranění. Ke zranění může dojít také tehdy, pracujeli klient mimo domov (např. u obyvatele obce) to se týká zejména klientů oddělení B. Prevence: Pracovní oděvy, ochranné pomůcky, dohled zaměstnanců. o) Chyba při podávání léků: Během lékování pro uživatele může dojít k záměně léků. Řešení: Okamžitě po zjištění této skutečnosti musí personál informovat jak uživatele tak vedoucí ošetřovatelského úseku nebo SZP sloužící na oddělení, která rozhodne o dalších krocích (např. převozu do nemocnice apod.) p) Klient zamčený na pokoji Na každém oddělení (sesterna) visí náhradní klíče od pokojů klientů. V případě této nouzové situace použije personál těchto náhradních klíčů. Případně oknem, v krajním případě vyražením dveří kontaktujte údržbu. Později se bude zjišťovat zavinění, vzniklé náklady za škodu hradí v plném rozsahu klient pouze, pokud se prokáže jeho zavinění. q) Šikana ze strany spolubydlícího Pokud personál zjistí šikanu, sepíše o tom Mimořádné hlášení, které předá sociálnímu pracovníkovi, který slouží na oddělení, a dále provede edukaci klienta. Sociální pracovník se pokusí pomocí rozhovoru nebo několika rozhovorů situaci s klientem vyřešit. Tuto situaci probere i s rodinnými příslušníky. V krajní nouzi je možné šikanovanou osobu přestěhovat. To však záleží na možnostech zařízení. V případě opakovaného zjištění šikanování to zařízení považuje za hrubé porušení soužití a bude s klientem ukončen pobyt. r) Ztráta klienta Klient, který nepřijde do domova důchodců v čase, který sám určil. Pokud se klient do zařízení nevrátí do 48 hodin, je sloužící sestra oddělení povinna zavolat na Polici ČR do Nového Boru a ohlásit tuto skutečnost.v případě nesvéprávného klienta je třeba kontaktovat policii ještě týž den. s) Nabídka úplatku Jelikož poptávka po umístění žadatele převyšuje nabídku a možnosti zařízení, může vzniknout prostor pro korupční jednání. Řešení: Zaměstnanci se v tomto případě řídí zákony ČR a o takovém jednání ihned informují nadřízeného pracovníka. Přijetí úplatku je nepřípustné. Stejně tak nelze upřednostnit přijetí žadatele na základě sponzorského daru. 12

13 t) Konfliktní příbuzný Každá návštěva smí navštěvovat pouze pokoj svého příbuzného a prostory určené ke společnému užívání. Pokud navštíví i jiný pokoj, musí mít souhlas daného klienta nebo klientů, kteří bydlí na pokoji. Požadavky příbuzných mohou být v rozporu s přáními a představami klienta. Řešení: Práva klienta jsou vždy na prvním místě, nastanou-li v tomto ohledu nejasnosti, sociální pracovník nebo vedoucí oddělení jedná o situaci s příbuzným. V případě nevhodného chování návštěvy má personál právo návštěvu vykázat ven z oddělení a udělat o tom zápis. Prostor pro postřehy personálu a zaznamenání nových zkušeností z každodenní reality pro zvýšení kvality služby: 13

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb Samota 224, 270 33 Jesenice, IČ 71209867 Tel.: 313 599 219, e-mail: sunkovsky@domovjesenice.cz, www.domovjesenice.cz -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

STANDARD Č. 2 OCHRANA PRÁV OSOB PRÁVA UŽIVATELŮ

STANDARD Č. 2 OCHRANA PRÁV OSOB PRÁVA UŽIVATELŮ STANDARD Č. 2 OCHRANA PRÁV OSOB PRÁVA UŽIVATELŮ Pečovatelská služba Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro předcházení situacím, v nichž by v souvislosti s poskytováním sociální služby

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, Přerov

DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, Přerov DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, 750 02 Přerov Realizace poskytování sociální služby DOMOV PRO SENIORY Domov pro seniory - poskytuje sociální službu seniorům od 60 let se sníženou soběstačností,

Více

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců,

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců, ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ DS Strana: 1/6 Změna: 0 Etický kodex zaměstnanců DS Wágnerka Tento etický kodex byl napsán z důvodu ujednocení náhledu na standardy chování všech zaměstnanců Domova pro seniory

Více

Popis realizace poskytované služby: PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Popis realizace poskytované služby: PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Poskytovatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih Popis realizace poskytované služby: PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Poslání pečovatelské služby Posláním naší služby je poskytování potřebné pomoci

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Pečovatelská služba CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SPOLEČNĚ PROTI ČASU o.p.s.

Pečovatelská služba CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SPOLEČNĚ PROTI ČASU o.p.s. Pečovatelská služba CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SPOLEČNĚ PROTI ČASU o.p.s. Obsah směrnice: I. Smysl směrnice II. Veřejný závazek III. Ochrana osob před předsudky a negativním hodnocením

Více

Směrnice č. 23/2013. Standardy kvality sociální služby. Standard č. 2 Ochrana práv osob Domov pro seniory

Směrnice č. 23/2013. Standardy kvality sociální služby. Standard č. 2 Ochrana práv osob Domov pro seniory Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

Směrnice č. 25/2012. Standardy kvality sociální služby. Standard č. 2 Ochrana práv osob Domov se zvláštním režimem

Směrnice č. 25/2012. Standardy kvality sociální služby. Standard č. 2 Ochrana práv osob Domov se zvláštním režimem Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Sociální standard Veřejný závazek Místo realizace: Účel standardu: Cíl standardu: SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Domov se zvláštním režimem Vejprty Krakonoš Jasně definovaná pravidla fungování

Více

Pravidla poskytování služby sociální rehabilitace

Pravidla poskytování služby sociální rehabilitace Vytvořil: Jaroslav Náhlík, Bc. Kateřina Valová Vytvořeno dne: 14. 6. 2016 Platné od: 20. 6. 2016 Frekvence revize: 1x ročně Odpovědná osoba: vedoucí sociální rehabilitace Pořadové číslo: 2 (od 2016) Metodické

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

Popis realizace poskytované služby: Odlehčovací služba pobytová

Popis realizace poskytované služby: Odlehčovací služba pobytová Poskytovatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih Popis realizace poskytované služby: Odlehčovací služba pobytová Poslání služby Našim posláním při zajištění odlehčovací pobytové služby

Více

I. Způsob podání žádosti o poskytnutí sociální služby a její náležitosti

I. Způsob podání žádosti o poskytnutí sociální služby a její náležitosti I. Způsob podání žádosti o poskytnutí sociální služby a její náležitosti (1) Pokud má zájemce o nabízenou službu zájem, podá vlastnoručně podepsanou žádost o poskytnutí sociální služby (dále jen žádost).

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 3. 5. 2017 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele

Více

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY dle 79 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Poskytovatel: Lístek, o.p.s. Kroupova 427/102a, 625 00 Brno - Starý Lískovec Název služby: Pečovatelská služba

Více

ŽÁDOST pro zájemce o poskytování sociální služby. Údaje o žadateli

ŽÁDOST pro zájemce o poskytování sociální služby. Údaje o žadateli SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Domov pro seniory Dubina Pardubice Blahoutova 646-649, 530 12 Pardubice tel.: 466 989 402 e-mail: dubina@ssmpce.cz ŽÁDOST pro zájemce o poskytování sociální služby Cílová

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

STANDARDY KVALITY Domova pro seniory

STANDARDY KVALITY Domova pro seniory STANDARDY KVALITY Domova pro seniory Souhrn standardů pro zvyšování kvality služby v Domově důchodců ve Sloupu v Čechách. Obsah: Poslání, cíle a způsoby poskytování služeb.str. 3 Pravidla pro ochranu práv

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Domov na Kalvárii s.r.o. Jaroměřice 271, 569 44 IČ: 287 74 604 VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY O nás Poskytovatelem je Domov na Kalvárii s.r.o., poskytující sociální službu typu pečovatelská

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA pro jednání se zájemcem o poskytnutí sociální služby v Sociálních službách, p.o. pro službu domov se zvláštním režimem

Více

Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch. Pravidla pro podávání a vyřizování stížností nebo připomínek

Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch. Pravidla pro podávání a vyřizování stížností nebo připomínek Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch Pravidla pro podávání a vyřizování stížností nebo připomínek Veškeré stížnosti a připomínky jsou posuzovány jako podnět ke zlepšení poskytovaných

Více

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace, IČ 48379808, se sídlem Skořická 314, 338 43 Mirošov 1 Standard č.1 Domov pro seniory Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Více

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice. Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.cz STANDARD 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Domov pro seniory

Více

STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB

STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Oblastní charita Uherský Brod Sociálně terapeutická dílna Ambulantní forma

Více

Příloha A - Popis realizace poskytování sociální služby

Příloha A - Popis realizace poskytování sociální služby Oblastní charita Kroměříž Denní stacionář 6. Denní stacionář pro seniory a zdravotně postižené, Ztracená 63, Kroměříž Příloha A - Popis realizace poskytování sociální služby 1. Základní údaje Poslání Posláním

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009. Zřizovatelem služby je Český červený kříž oblastní

Více

DOMÁCÍ ŘÁD 5. KOMUNITY

DOMÁCÍ ŘÁD 5. KOMUNITY DOMÁCÍ ŘÁD 5. KOMUNITY Naše komunita je zřízená od ledna 2007. Na 5. komunitě bydlí 8 obyvatel ve čtyřech dvoulůžkových pokojích. Všichni naši obyvatelé jsou zcela závislí na pomoci personálu. Tato pravidla

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Název poskytovatele Druh služby Identifikátor Forma služby Název zařízení a místo poskytování Armáda spásy Noclehárna 3573576 Ambulantní Centrum sociální služeb

Více

Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí

Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní

Více

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům ETICKÝ KODEX I. Základní ustanovení Účelem etického kodexu je stanovit základní pravidla chování organizace vůči klientům poskytované služby. Všichni zaměstnanci dbají na dodržování lidských práv a svobod

Více

Domov Jeřabina příspěvková organizace DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. SMĚRNICE č. 5/ 2013

Domov Jeřabina příspěvková organizace DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. SMĚRNICE č. 5/ 2013 Domov Jeřabina příspěvková organizace DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY SMĚRNICE č. 5/ 2013 PRAVIDLA PRO JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SLUŽBU Přílohy: 1. Informace o zájemci o poskytovanou

Více

Smlouva o poskytnutí péče multidisciplinárního týmu Domácí hospicové péče na Znojemsku

Smlouva o poskytnutí péče multidisciplinárního týmu Domácí hospicové péče na Znojemsku Smlouva o poskytnutí péče multidisciplinárního týmu Domácí hospicové péče na Znojemsku Smluvní strany 1) Jméno: Datum narození: Adresa: (dále jen uživatel ) Jméno: Datum narození: Adresa: (dále jen pečující

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

Vnitřní pravidla. Pečovatelské služby

Vnitřní pravidla. Pečovatelské služby Městský ústav sociálních služeb v Klatovech, příspěvková organizace vydává Vnitřní pravidla Pečovatelské služby v Klatovech, Balbínova 59/I Článek 1 Vnitřní pravidla obsahují zásady pro zajištění poskytované

Více

INFORMACE DOMOVA SENIORŮ VIDIM O STANDARDECH KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

INFORMACE DOMOVA SENIORŮ VIDIM O STANDARDECH KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB INFORMACE DOMOVA SENIORŮ VIDIM O STANDARDECH KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Domov seniorů Vidim, příspěvková organizace poskytuje sociální službu dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášky 505/2006,

Více

Práva a povinnosti uživatele a poskytovatele. DS U Antonína

Práva a povinnosti uživatele a poskytovatele. DS U Antonína Pojmy: Práva a povinnosti uživatele a poskytovatele Poskytovatel Ruprechtický farní spolek DS U Antonína Uživatel ten, kdo využívá službu. Uživatel jedná s poskytovatelem sám, osobně nebo v zastoupení

Více

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně uzavřená mezi 1) pan (paní)., nar... r.č..., trvalé., Mariánské Lázně 35301 v textu této smlouvy

Více

ZÁSADY pro uzavírání smluv o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou, K Penzionu 120, Dolní Lutyně

ZÁSADY pro uzavírání smluv o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou, K Penzionu 120, Dolní Lutyně ZÁSADY pro uzavírání smluv o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou, K Penzionu 120, Dolní Lutyně I. Úvodní ustanovení 1. Těmito zásadami se stanoví pravidla pro uzavírání nájemních smluv k obecním

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE Etický kodex stanoví základní standardy chování a přístupy zaměstnanců organizace k zájemcům o sociální službu, ke klientům služby i k jejich příbuzným, ke

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

Organizace: Novoměstské sociální služby-pečovatelská služba Žďárská 68. 592 31 Nové Město na Moravě. Telefonní kontakty

Organizace: Novoměstské sociální služby-pečovatelská služba Žďárská 68. 592 31 Nové Město na Moravě. Telefonní kontakty Informace o pečovatelské službě a Podmínky pro poskytování pečovatelské služby (PS) (Vnitřní dokument organizace, který je předán žadatelům o službu při Jednání se zájemcem o službu, které je součásti

Více

Standardy kvality pro OSPOD

Standardy kvality pro OSPOD 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své spádové oblasti. 1b Doba výkonu sociálně-právní

Více

Standard č. 1. Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby

Standard č. 1. Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby Terénní odlehčovací služba, jejímž zřizovatelem je Církevní střední zdravotnická škola s.r.o., Grohova 112/16, 602 00 Brno, má písemně

Více

Směrnice č. 9/2016. Standardy kvality sociální služby Domov pro seniory. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb

Směrnice č. 9/2016. Standardy kvality sociální služby Domov pro seniory. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz www. dd-dobetice.cz

Více

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017 Vnitřní předpis č. 1/2017 1. Cíle a předmět činnosti spolku 2. Organizační řád 3. Kompetence pracovníků v sociální službě 4. Práva a povinnosti zaměstnanců 5. Nouzové a havarijních situace 6. Závěrečné

Více

Domovní řád Chráněného bydlení Vejprty

Domovní řád Chráněného bydlení Vejprty Domovní řád Chráněného bydlení Vejprty Poskytovatel: Městská správa sociálních služeb Vejprty S.K.Neumanna 842/2 43191 Vejprty Služba je poskytována na adrese. Chráněné bydlení Vejprty Vysoká 936/11 Vejprty

Více

INTEGROVANÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ODLOCHOVICE

INTEGROVANÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ODLOCHOVICE INTEGROVANÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ODLOCHOVICE Odlochovice 1; Jankov 25703, IČO 70875324, DIČ CZ70875324, Tel. 317833201, fax. 317833452, e-mail: ror@ror.cz, http://www.ror.cz Standard č. 14 Nouzové

Více

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem Poslání: Posláním Domova se zvláštním režimem v Dolní Moravici, Diakonie ČCE - střediska v Rýmařově je poskytnout zázemí a celoroční pobyt, péči a podporu v každodenních činnostech,

Více

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též nestátními neziskovými organizacemi, církvemi, samosprávou

Více

Organizace: Příspěvková organizace SLUŽBY DOLNÍ KALNÁ, okres Trutnov Sídlo: Dolní Kalná, čp. 178, IČ:

Organizace: Příspěvková organizace SLUŽBY DOLNÍ KALNÁ, okres Trutnov Sídlo: Dolní Kalná, čp. 178, IČ: Organizace: Příspěvková organizace Sídlo: Dolní Kalná, čp. 178, 543 74 IČ: 751 26 711, ZALOŽENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Organizace byla zřízena na základě rozhodnutí zastupitelstva obce 21.11.2007. Její

Více

Charita Valašské Klobouky Školní 944, Valašské Klobouky IČO

Charita Valašské Klobouky Školní 944, Valašské Klobouky IČO Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Charita Valašské Klobouky Pečovatelská služba Terénní, ambulantní Charitní

Více

Pečovatelská služba města Jílového

Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba Jílové Zřizovatel: Vedoucí územně samosprávného celku: Miroslav Kalvas Adresa zřizovatele Městský úřad Jílové Mírové náměstí 280 407 01 Jílové Ičo:00261408

Více

Informační leták terénní pečovatelské služby

Informační leták terénní pečovatelské služby Vaše Harmonie o. p. s. Sídliště 1019, Šluknov 407 77 IČ: 22794581 DIČ: CZ22794581 Telefon / soc. pracovnice: 777 66 55 71 e-mail: vase.harmonie@seznam.cz web: www.vaseharmonie.cz Informační leták terénní

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 26. 1. 2015 INFORMACE

Více

CHARITA HLUČÍN. CHARITNÍ DOMOV SV. MIKULÁŠE domov pro seniory. vydává SOUBOR VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ K PRŮBĚHU PŘIJETÍ NOVÉHO KLIENTA - 01.05.

CHARITA HLUČÍN. CHARITNÍ DOMOV SV. MIKULÁŠE domov pro seniory. vydává SOUBOR VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ K PRŮBĚHU PŘIJETÍ NOVÉHO KLIENTA - 01.05. CHARITA HLUČÍN CHARITNÍ DOMOV SV. MIKULÁŠE domov pro seniory vydává SOUBOR VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ K PRŮBĚHU PŘIJETÍ NOVÉHO KLIENTA - 01.05.2016 - OBSAH: 1. Velmi stručně... 3 2. Úvod... 6 3. Zájemce o službu...

Více

Domovní řád. Poskytovatel: Služba je poskytována na adrese:

Domovní řád. Poskytovatel: Služba je poskytována na adrese: Domovní řád Domova se zvláštním režimem Vejprty Dukla Poskytovatel: Městská správa sociálních služeb Vejprty S. K. Neumanna 842/2 se sídlem: Přísečnická 456/6 431 91 Vejprty Služba je poskytována na adrese:

Více

Etický kodex pracovníků v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Šneček

Etický kodex pracovníků v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Šneček Etický kodex pracovníků v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Šneček Platnost a účinnost: od 1.1.2015 Vypracovala: Marie Vondráčková Schválila: Funkce: MUDr. Jana Tytlová ředitelka Počet stran:

Více

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Domov pro seniory Kamenec, (dále jen Domov pro seniory Kamenec) je celodenní pobytové zařízení v blízkosti centra města Ostravy s dostupným dopravním spojením

Více

NÁZEV POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: MÍSTO ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Popis realizace poskytování sociální služby

NÁZEV POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: MÍSTO ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Popis realizace poskytování sociální služby NÁZEV ŽADATELE: DRUH POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: NÁZEV POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: MÍSTO ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Generace Brno s.r.o. Terénní služba Pečovatelská služba Kuldova 3, Brno Popis realizace

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s.

ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s. ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s. Etický kodex byl vytvořen s cílem stanovit základní pravidla jednání pracovníků organizace v oblastech vztahu s uživatelem sociální služby, vztahu k dobrovolníkovi, mezi

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ASISTENČNÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ASISTENČNÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ASISTENČNÍ SLUŽBY Úvodní ustanovení S Vnitřními pravidly jsou seznámeni všichni zaměstnanci, klienti a žadatelé asistenční služby Charity Hlučín. Místo, čas a způsob poskytnutí péče :

Více

Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 Berounská 1292, 273 51 Unhošť VNITŘNÍ ŘÁD. č.j: DD2/2011

Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 Berounská 1292, 273 51 Unhošť VNITŘNÍ ŘÁD. č.j: DD2/2011 Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 Berounská 1292, 273 51 Unhošť VNITŘNÍ ŘÁD č.j: DD2/2011 1 OBSAH I. Charakteristika a struktura zařízení 1) název právnické osoby, která vykonává činnost zařízení, sídlo

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Zikova č. 618/14, 770 10 Olomouc * IČ 75004259 * tel.: 585757061 * fax: 585757066 * E-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz * cn5k73h SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Číslo smlouvy: Uživatel: Příjmení

Více

3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SOCIÁLNÍ SLUŽBU Standardy kvality sociálních služeb 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SOCIÁLNÍ SLUŽBU Kritérium Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla, podle kterých informuje zájemce o sociální službu srozumitelným

Více

INTEGROVANÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ODLOCHOVICE

INTEGROVANÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ODLOCHOVICE INTEGROVANÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ODLOCHOVICE Odlochovice 1; Jankov 25703, IČO 70875324, DIČ CZ70875324, Tel. 317833201, fax. 317833452, e-mail: ror@ror.cz, http://www.ror.cz STANDARD č. 2 OCHRANA

Více

Žádost o umístění do DPS Žebrák

Žádost o umístění do DPS Žebrák Jméno a příjmení: Datum narození: Trvalé bydliště: Telefon: Rodinný stav: Druh příjmu: (invalidní, starobní důchod, jiný) Žádost o umístění do DPS Žebrák Využívám sociální službu: (dovoz oběda, úklid domácnosti,

Více

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby:

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby: Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 44 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

Základní škola Karla Čapka, Praha 10, Kodaňská 16/658

Základní škola Karla Čapka, Praha 10, Kodaňská 16/658 Základní škola Karla Čapka, Praha 10, Kodaňská 16/658 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracovala: Marie Machátová, vedoucí vychovatelka ŠD Školská rada projednala dne: Pedagogická rada projednala dne: 3.9.2012

Více

57 Azylové bydlení Pobytová služba, poskytovaná pro území města Rumburk a Šluknovského výběžku.

57 Azylové bydlení Pobytová služba, poskytovaná pro území města Rumburk a Šluknovského výběžku. POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY 57 Azylové bydlení Pobytová služba, poskytovaná pro území města Rumburk a Šluknovského výběžku. Poskytovatel: CEDR komunitní centrum, občanské sdružení, Křižíkova 918/32,

Více

Souhrn standardů pro zvyšování kvality služby v Domově důchodců ve Sloupu v Čechách.

Souhrn standardů pro zvyšování kvality služby v Domově důchodců ve Sloupu v Čechách. STANDARDY KVALITY Souhrn standardů pro zvyšování kvality služby v Domově důchodců ve Sloupu v Čechách. Obsah: Poslání, cíle a způsoby poskytování služeb.str. 3 Pravidla pro ochranu práv uživatelů v DD

Více

Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa

Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa Popis realizace poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem Krásná Lípa (DZR Krásná Lípa) Místo poskytování: Krásná Lípa Druh poskytované sociální služby: pobytová sociální služba Cílová

Více

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 6.00 hod. do hod.

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 6.00 hod. do hod. NÁZEV ŽADATELE: Diecézní charita Brno IČO :44 99 02 60 DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 40 pečovatelská služba NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 40 JI 512 Charitní pečovatelská služba Telč, Špitální

Více

Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM

Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM 1. Zájem o poskytování sociální služby (zakroužkujte): Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem 1 2. Zájemce o službu Jméno a příjmení:...

Více

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 59/13 Skartační znak: S 5 Spisový znak:

Více

Terénní sociální služba v Ralsku

Terénní sociální služba v Ralsku Terénní sociální služba v Ralsku Zpracovala: Bc. Holasová Lenka Terénní sociální služba Terénní sociální služba v Ralsku je poskytována prostřednictvím terénních programů podle 69 zákona č. 108/2006 Sb.,

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing. Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

SMĚRNICE č. 12/2015 DOMOV PRO SENIORY ŠTERNBERK EVIDENCE ŽÁDOSTÍ, POŘADNÍK ZÁJEMCŮ O SLUŽBU A JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SLUŽBU

SMĚRNICE č. 12/2015 DOMOV PRO SENIORY ŠTERNBERK EVIDENCE ŽÁDOSTÍ, POŘADNÍK ZÁJEMCŮ O SLUŽBU A JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SLUŽBU Účetní jednotka: Označení: SMĚRNICE č. 12/2015 DOMOV PRO SENIORY ŠTERNBERK EVIDENCE ŽÁDOSTÍ, POŘADNÍK ZÁJEMCŮ O SLUŽBU A JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SLUŽBU Sociální služby Šternberk, p.o. Evidence žádostí, pořadník

Více

Popis realizace služby

Popis realizace služby Dům klidného stáří Pravětín /domov pro seniory dle 49 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách/ Popis realizace služby Posláním Domu klidného stáří Pravětín je poskytovat ubytování a sociální služby

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

VZOR. Smlouva o poskytnutí sociálně-aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi č. / rok. Smluvní strany této smlouvy, kterými jsou:

VZOR. Smlouva o poskytnutí sociálně-aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi č. / rok. Smluvní strany této smlouvy, kterými jsou: VZOR Smlouva o poskytnutí sociálně-aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi č. / rok Smluvní strany této smlouvy, kterými jsou: Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko Světlo ve Vrchlabí se sídlem: Lánovská

Více

Poslání: Cíle: Cílová skupina:

Poslání: Cíle: Cílová skupina: Poslání: Posláním Týdenního stacionáře Domova v Dolní Moravici, Diakonie ČCE - střediska v Rýmařově je poskytnout pobytové služby scelodenní péčí a podporou v úkonech soběstačnosti a sebeobsluhy od pondělí

Více

Domácí řád. Domov důchodců v Poličce DOMOV DŮCHODCŮ V POLIČCE

Domácí řád. Domov důchodců v Poličce DOMOV DŮCHODCŮ V POLIČCE DOMOV DŮCHODCŮ V POLIČCE Eimova 1020, 572 01 Polička, tel.: 461 722 700, 732 340 882, e-mail: ddpolicka@tiscali.cz, IČO: 7506 1457 Domácí řád Domov důchodců v Poličce Úvodní ustanovení Domácí řád obsahuje

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Pracoviště: Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4, 793 95 Město Albrechtice Pracoviště: Chráněné bydlení, Pod Hůrkou 754/26,

Více

OBLASTNÍ CHARITA SOBOTKA - Charitní pečovatelská služba. Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby

OBLASTNÍ CHARITA SOBOTKA - Charitní pečovatelská služba. Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby OBLASTNÍ CHARITA SOBOTKA - Charitní pečovatelská služba Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby Uživatel služby: jméno,příjmení:... bydliště:... a poskytovatel: OBLASTNÍ CHARITA SOBOTKA Charitní pečovatelská

Více

Znaky a vodítka procesu deinstitucionalizace (transformace ústavní péče v péči komunitní)

Znaky a vodítka procesu deinstitucionalizace (transformace ústavní péče v péči komunitní) Znaky a vodítka procesu deinstitucionalizace (transformace ústavní péče v péči komunitní) aktivita 5.1 Zpracování indikátorů hodnocení Kritérií transformace, humanizace a deinstitucionalizace vybraných

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce. Multifunkčnost sociálního pracovníka

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce. Multifunkčnost sociálního pracovníka Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Multifunkčnost sociálního pracovníka Představení, cíl příspěvku Mgr. Naděžda Škrabalová, DiS. Cílem je podpořit účastníky semináře při stanovování

Více