PŘÍLOHA č. 11j) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. STUDIE PROVEDITELNOSTI v rámci prioritní osy 4, číslo Výzvy 3.4

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍLOHA č. 11j) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. STUDIE PROVEDITELNOSTI v rámci prioritní osy 4, číslo Výzvy 3.4"

Transkript

1 PŘÍLOHA č. 11j) příruček pr žadatele a příjemce OP VaVpI STUDIE PROVEDITELNOSTI v rámci priritní sy 4, čísl Výzvy / 16 NEŘÍZENÁ KOPIE l ÚČINNOST OD l ČÍSLO VERZE 1.0 l 1/16

2 Studie prveditelnsti Pr prjekty předkládané v rámci Operačníh prgramu Výzkum a vývj pr invace, priritní sa 4 Infrastruktura pr výuku na vyských šklách spjenu s výzkumem, blast pdpry 3.4 Pdpra infrastruktury pr výuku spjenu s výzkumem. Základní snva: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE PROFIL ŽADATELE PROJEKTU Charakteristika vyské škly a jejích sučástí realizujících věcnu náplň prjektu Plán rzvje vyské škly a její sučásti realizující věcnu náplň prjektu Akreditvané studijní prgramy/bry VaV aktivity dtčených sučástí Splupráce s pdniky v blasti transferu znalstí a technlgií PŘEDMĚT PROJEKTU Cíle a věcná náplň prjektvéh záměru Mnitrvací indikátry POPIS STAVEBNĚ-TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ Připravenst prjektu k realizaci Lkalizace prjektu Stavebně-technická část prjektu Způsb řešení výstavby / mdernizace Rzpčet stavebních výdajů Envirnmentální kritérium Přízení či mdernizace vybavení a zařízení suvisející se stavbu Zprvznění infrastruktury CHARAKTERISTIKA POŘIZOVANÉHO PŘÍSTROJOVÉHO A STROJOVÉHO VYBAVENÍ HARMONOGRAM PROJEKTU ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ / 16 NEŘÍZENÁ KOPIE l ÚČINNOST OD l ČÍSLO VERZE 1.0 l 2/16

3 Zkratky a vysvětlivky Zkratka (pdrbný seznam zkratek je bsahem PPŽ) ESOP PPŽ SP TA Vysvětlení Elektrnický systém Operačníh prgramu VaVpI Příručka pr žadatele Studie prveditelnsti Technický Annex = Technický ppis prjektu Technický ppis prjektu bsahuje základní parametry prjektu a knkrétní závazky příjemce dtace, které jsu sučástí Rzhdnutí pskytnutí dtace (Rzhdnutí) a jsu závazkem vůči Řídicímu rgánu. Úvdní kmentář Studie prveditelnsti představuje zásadní dkument pr prces hdncení, jelikž bsahuje knkrétní infrmace pr hdntitele s přímu vazbu na výběrvá kritéria. Tent dkument ppisuje prjektvý záměr a má za cíl umžnit jeh psuzení, ppř. i bhájit realizvatelnst prjektu. Dkument bude vypracván v jazyce českém. Dkument vypracujte stručně, přehledně a věcně. Srzumitelnst je důležitým faktrem při hdncení kvality prjektvéh záměru. Pkud je pr účely srzumitelnsti a průkaznsti nutné uvést rzsáhlejší text, tabulku či seznam, vlžte jej d samstatné přílhy a v příslušné kapitle na tut přílhu dkažte. 3 / 16 NEŘÍZENÁ KOPIE l ÚČINNOST OD l ČÍSLO VERZE 1.0 l 3/16

4 1. Základní údaje Plžka Název prjektu Název žadatele Statutární zástupce Kntaktní sba prjektu Dtčené sučásti žadatele 1 Zahájení prjektu Předpkládané zahájení realizace prjektu Předpkládané uknčení realizace prjektu Celkvé způsbilé výdaje Z th investiční výdaje Z th neinvestiční výdaje Celkvé nezpůsbilé výdaje Celkvé náklady prjektu Kmentář shduje se s údajem vlženým d Benefit7 shduje se s údajem vlženým d Benefit7 shduje se s údajem vlženým d Benefit7 shduje se s Benefit7 názvy a sídl všech dtčených sučástí prjektu shduje se s Benefit7, frmát: DD/MM/YYYYrzumí se 1. kalendářní den měsíce, ve kterém byl prjekt zahájen, zahájení prjektu musí vždy předcházet vzniku prvních způsbilých výdajů prjektu shduje se s Benefit7, frmát: DD/MM/YYYY shduje se s Benefit7, frmát: DD/MM/YYYY, rzumí se vždy pslední kalendářní den měsíce, ve kterém bude realizace prjektu uknčena 2. Prfil žadatele prjektu Představení žadatele prjektu demnstruje předpklady a připravenst k řešení navrhvanéh prjektu a bsahuje zejména následující věcné údaje v dpvídající struktuře: 2.1. Charakteristika vyské škly a jejích sučástí realizujících věcnu náplň prjektu Maximálně 1 strana Stručně představte VŠ a její sučást/sučásti (ve smyslu 22 dst. 1 písm. a), b), c) zákna č. 111/1998 Sb., vyských šklách), která/které bude/budu realizvat daný prjekt, tj. pr jaké sučásti bude infrastruktura primárně určena (dále dtčené sučásti). O dtčených sučástech uveďte následující infrmace: 4 / 16 1 Ve smyslu 22 dst.1 písm. a), b) zákna č. 111/1998 Sb., vyských šklách a změně a dplnění dalších záknů (zákn vyských šklách), ve znění pzdějších předpisů. NEŘÍZENÁ KOPIE l ÚČINNOST OD l ČÍSLO VERZE 1.0 l 4/16

5 Odkaz na interní dkument VŠ, který tut sučást zřizuje a stanví její sídl Stručná infrmace infrastrukturní základně dtčené sučásti rzsah, umístění, způsb využívání (případně dkaz na kapitlu 4 Ppis stavebně-technickéh řešení). Stručně ppište celkvu rientaci a prfilaci dtčených sučástí vyské škly, které budu realizvat věcnu náplň prjektu. (Pdklad pr věření kritéria přijatelnsti č. 8). Ppis stavebně-technickéh řešení 2.2. Plán rzvje vyské škly a její sučásti realizující věcnu náplň prjektu Maximálně 1 strana Ppište stručně sučasný stav a strategii vyské škly jak celku. Hlavní částí textu bude výtah z Dluhdbéh záměru vyské škly na rky a jeh aktualizací, z kteréh by měl být zřejmé, že dále ppisvaný prjekt je sučástí tht záměru. Výtah z dkumentu by neměl být kpií celéh dkumentu či jeh pasáží, spíše se dpručuje stručnu frmu a vlastními slvy ppsat ty části dkumentu, které jsu relevantní pr hdncení prjektu. Kapitla bude bsahvat charakteristiku a ppis plánu rzvje dtčené/ých sučást/í s důrazem na: Celkvé infrastrukturní a technické zázemí (návaznst stavební a přístrjvé infrastruktury na strategii VŠ) a jeh plánvaný rzvj Aktivity spjené s prjektvým záměrem. Není nutné citvat pasáže předmětných dkumentů, pstačí dkaz na příslušnu kapitlu. (Pdklad pr hdncení kritéria B.1) 2.3. Akreditvané studijní prgramy/bry Maximálně 2 strany, na případné přehledy a tabulky dkažte d příslušné přílhy. V tét kapitle uveďte infrmace existujících a připravvaných/plánvaných akreditacích a jejich změnách včetně důvdnění, a t s důrazem na studijní bry dtčené prjektvým záměrem a na dktrské studijní prgramy. Okmentujte zde trendy ve vývji pčtu studentů, které byly pdkladem pr kalkulaci výsledných hdnt mnitrvacích indikátrů prjektu a uvedených v kapitle 3.2 Mnitrvací indikátry. Kalkulaci uveďte d kntextu dluhdbéh záměru a buducí prfilace VŠ. Zhledněte v kalkulaci demgrafický vývj, aktuální změny ve financvání ze strany MŠMT, vývj na trhu práce, případně další 5 / 16 faktry. Data pčtech studentů včetně grafickéh zpracvání uveďte pdrbně v rámci přílhy Prjektvé žádsti č. 4, 1. část, na kteru zde dkažte. V přílze budu uvedeny tyt infrmace: NEŘÍZENÁ KOPIE l ÚČINNOST OD l ČÍSLO VERZE 1.0 l 5/16

6 Pčty studentů v jedntlivých akreditvaných studijních prgramech (dtčených prjektvým záměrem), jejich vývj v psledních letech. Infrmace uveďte v členění, kde budu samstatně kmentvány pčty studentů v prezenčních a v kmbinvaných frmách studia. Histrický vývj pčtu studentů dle jedntlivých fakult, studijních prgramů (v relevantních případech i na úrvni studijních brů) za všechny dtčené sučásti včetně predikce až d rku 2015 (zpracvat přehledně graficky). Histrický vývj pčtu přihlášených a přijatých studentů d prvních rčníků dle jedntlivých fakult, studijních prgramů (v relevantních případech i na úrvni studijních brů) za všechny dtčené sučásti (zpracvat přehledně graficky). (Pdklad pr hdncení kritéria B.1, B.2) 2.4. VaV aktivity dtčených sučástí Maximálně 4 strany, na případné přehledy, detailní ppisy (puze v přímé suvislsti s prjektvým záměrem) a tabulky dkažte d příslušné přílhy. Výzkumná agenda (dsavadní i plánvané aktivity) na úrvni dtčených sučástí a pracvišť dtčených prjektem Uveďte rzsah a věcnu náplň VaV aktivit dtčených sučástí s důrazem na studijní prgramy dtčené prjektvým záměrem Ppište kvalifikaci výzkumných a akademických pracvníků, kteří budu zajišťvat relevantní a efektivní využití přizvanéh vybavení k výukvým a výzkumným aktivitám (puze stručný ppis, samstatná přílha (ve frmě frmuláře) bude bsahvat seznam klíčvých veducích pracvníků výzkumných týmů a jejich prfesní živtpisy včetně dsavadních výsledků). Zapjení studentů (především magisterských a dktrských studijních prgramů) d VaV agendy a jejich VaV aktivity s přímu vazbu na realizaci prjektu, pdíl studentů dktrských studijních prgramů na výsledcích VaV), (Pdklad pr kntrlu kritéria přijatelnsti č. 17, pdklad pr hdncení kritéria B.1, B.4) 2.5. Splupráce s pdniky v blasti transferu znalstí a technlgií Maximálně 4 strany, na případné přehledy, detailní ppisy a tabulky dkažte d příslušné přílhy. Dsavadní splupráce s pdniky v blasti transferu znalstí a technlgií s důrazem na rky / 16 Uveďte suhrnný ppis / kmentář ke splupráci s pdniky v blasti transferu znalstí a technlgií NEŘÍZENÁ KOPIE l ÚČINNOST OD l ČÍSLO VERZE 1.0 l 6/16

7 Uveďte bjem transferu technlgií a znalstí směřující d pdniků v Kč v následující tabulce V přílze č. 5 uveďte přehled jedntlivých akcí transferu technlgií a znalstí v jedntlivých letech s rzlišením směřvání d a mim regin Knvergence sumu tét přílhy je následující tabulka Transfery technlgií a znalstí Celkem Transfery technlgií a znalstí celkem (Kč) z th v reginech Knvergence (Kč) Předpkládaná buducí splupráce s pdniky v blasti transferu znalstí a technlgií s důrazem na bdbí udržitelnsti prjektu Uveďte suhrnný ppis / kmentář k plánvané splupráci s pdniky v blasti transferu znalstí a technlgií. Plánvané hdnty by měly být v suhrnném kmentáři věrhdně zkalkulvány / důvdněny. Ppis by měl uvádět bjemy dluhdbé (již existující) splupráce, u které lze dlžit/předpkládat její trvání. V případě nvých transferů by měl být uveden, v jakých blastech činnsti žadatele se předpkládají a na jaku VaV aktivitu žadatele navazují. Plánvané transfery technlgií a znalstí v dbě udržitelnsti Rk uknčení prjektu Celkem Plánvané transfery technlgií a znalstí celkem (Kč) 7 / 16 z th v NEŘÍZENÁ KOPIE l ÚČINNOST OD l ČÍSLO VERZE 1.0 l 7/16

8 reginech Knvergence (Kč) Z ppisu by měl být mžn získat pdklady pr dpvědi na následující tázky: Má dsavadní žadatelem prkazvaná splupráce s pdniky v blasti transferu znalstí a technlgií vazbu na výuku a výzkum v rámci studijních plánů dtčených prjektvým záměrem? Přispívá tat splupráce s pdniky v blasti transferu znalstí a technlgií ke zvýšení kvality pskytvané výuky a prváděnéh výzkumu dtčených prjektvým záměrem? Má prjektvý záměr ptenciál ke zvýšení kvality splupráce s pdniky v blasti transferu znalstí a technlgií? (Pdklad pr psuzení kritérií přijatelnsti 18 a 19, pdklad pr hdncení kritéria B.3) 3. Předmět prjektu Cílem tét části je ppsat předmět a věcnu náplň prjektvéh záměru veducí k naplňvání cílů výzvy. Ppis bsahuje knkrétní infrmace pr hdntitele, který je beznámen s daným brem. Neuvádějte duplicitně infrmace, které jsu (a věcně náleží) d jiných kapitl dkumentu. Na tyt kapitly v případě ptřeby dkazujte. (Pdklad pr hdncení kritérií B.1, B.2, B.3) 3.1. Cíle a věcná náplň prjektvéh záměru Ppište účel a cíle prjektu 2 s hledem na cíle výzvy v rzsahu maximálně 3 strany. Ppis prjektvéh záměru, který bude přispívat k naplňvání cílů výzvy, tzn. musí být ppsána jednznačná vazba výstupů prjektu na výuku a prváděný výzkum a dále vazba realizvaných aktivit na cíle výzvy. Z ddanéh ppisu musí být zřejmé, že prjektvý záměr představuje v místě a čase lgicky prvázaný celek s vazbu na výuku a výzkum prváděné v rámci dtčených studijních prgramů/brů. Vysvětlete vzájemnu prvázanst jedntlivých dílčích prjektvých aktivit, které dhrmady jak celek budu přispívat k naplnění celkvéh prjektvéh záměru. 8 / 16 2 Účel a cíle prjektu budu v případě schválení prjektu pdkladem pr vytvření Technickéh ppisu prjektu, který bude nedílnu sučástí Rzhdnutí pskytnutí dtace. NEŘÍZENÁ KOPIE l ÚČINNOST OD l ČÍSLO VERZE 1.0 l 8/16

9 Text by měl umžnit zhdncení následujícíh: Představuje prjektvý záměr lgicky prvázaný celek s vazbu na výuku a výzkum prváděné v rámci dtčených studijních prgramů/brů? Přispívá prjektvý záměr k zachvání aneb zvýšení kvality pskytvané výuky a prváděnéh výzkumu? Dlžil žadatel prvázanst existujících výzkumných aktivit a dsažených VaV výsledků s předkládaným prjektvým záměrem? Zhledňuje prjektvý záměr aktuální trendy v dtčeném studijním prgramu/bru? Je prjekt zaměřen na rzvj technických a přírdvědných studijních prgramů/brů? Má prjektvý záměr ptenciál ke zvýšení kvality splupráce s pdniky v blasti transferu znalstí a technlgií? 3.2. Mnitrvací indikátry Kód Název indikátru Hdnta k datu uknčení realizace prjektu Pčet studentů mající prspěch z nvé / reknstruvané infrastruktury Pčet studentů mající prspěch z nvé / reknstruvané infrastruktury, studenti dktrských studijních prgramů Rzšířené neb zreknstruvané kapacity 4121 Rzšířené neb zreknstruvané kapacity, plchy labratří spjené s výuku Cílvá hdnta k Závaznst závazný pzn. tent indikátr musí být naplněn k datu ; k datu uknčení realizace prjektu má infrmativní charakter závazný pzn. tent indikátr musí být naplněn k datu ; k datu uknčení realizace prjektu má infrmativní charakter vlitelný 9 / 16 vlitelný NEŘÍZENÁ KOPIE l ÚČINNOST OD l ČÍSLO VERZE 1.0 l 9/16

10 4122 Rzšířené neb zreknstruvané kapacity, plchy nezbytné pr terciární vzdělávání spjené s VaV 4123 Rzšířené neb zreknstruvané kapacity, plchy knihven 4124 Rzšířené neb zreknstruvané kapacity, plchy jiné vlitelný vlitelný vlitelný Vybudvané kapacity vlitelný 4125 Nvě vybudvané kapacity, plchy labratří spjené s výuku 4126 Nvě vybudvané kapacity, plchy nezbytné pr terciární vzdělávání spjené s VaV 4127 Nvě vybudvané kapacity, plchy knihven 4128 Nvě vybudvané kapacity, plchy jiné vlitelný vlitelný vlitelný vlitelný - - Zreknstruvané, rzšířené a nvě vybudvané nízkenergetické kapacity Nedchází vlivem prjektu k zábru dsud nezastavěné půdy? (Envirnmentální indikátr) nezávazný nezávazný 10 / 16 Zde jsu uvedeny mnitrvací indikátry stanvené ŘO OP VaVpI pr účely mnitrvání a hdncení předkládaných prjektů. Mnitrvací indikátry jsu tříděny d kategrií Závazné mnitrvací indikátry, Pvinně vlitelné mnitrvací indikátry a Nezávazné mnitrvací indikátry. V tabulce je uvedena NEŘÍZENÁ KOPIE l ÚČINNOST OD l ČÍSLO VERZE 1.0 l 10/16

11 infrmace závaznsti a termínu, d kteréh musí být uvedené indikátry naplněny, jelikž neddržení uvedených hdnt může být předmětem sankcí. V těcht kategriích se zadávají hdnty indikátrů, kterých bude realizací prjektu dsažen v suladu s Příručku pr žadatele, přílhu č.8 Příručky pr žadatele. 4. Ppis stavebně-technickéh řešení V tét části SP bude ppsán stavebně technické řešení, pkud je sučástí prjektu. V pačném případě bude v tét části prezentvána stavební připravenst prstr pr umístění přizvanéh zařízení a vybavení. Pkud není ppsána v předchzí části, měla by z textu vyplývat vazba stavebně-technických aktivit prjektu na cíle prjektu, a měla by být prkázána jejich ptřebnst a přiměřenst. Neuvádějte příslušné ppisy a zdůvdnění duplicitně na více místech studie prveditelnsti, v případě ptřeby se dkazujte na kapitly, kde jsu příslušné texty uvedeny. V případě nestavebních prjektů bude dlžena technická a stavební připravenst prstr, d nichž žadatel plánuje přízení vybavení. Příslušný text bude uveden v kapitle 4.1, případně dle ptřeby v dalších subkapitlách a nepvinných přílhách. V případě nákupu staveb je nutné dlžit infrmace stavu nakupvané budvy (pžadvány jsu dva znalecké psudky) a jejím buducím využití. V příslušné subkapitle musí být dstatečně zdůvdněna ptřebnst nvých prstr. (Pdklad pr hdncení kritéria A.1, B.4) 4.1. Připravenst prjektu k realizaci Dlžte majetkprávní vztahy k nemvitstem, v rámci nichž bude prjekt realizván (uveďte frmu jednduché tabulky seznam nemvitstí, katastrální čísla a ppis majetkprávních pměrů ve vztahu k dtčené nemvitsti). Pdrbněji bude uveden v rámci pvinné přílhy Prjektvé žádsti č. 12. Ppište stávající stavebně pvlvací řízení (dtčené rgány a rganizace) infrmace stavu, v jakém se daný prces nachází. Suvisející dkumenty budu předlženy v rámci pvinné přílhy Prjektvé žádsti č. 9. V případě nestavebních prjektů ppište prstry, d nichž je plánván přízení vybavení. Z ppisu musí být zřejmé, že prstry jsu kapacitně, technicky a stavebně způsbilé a vhdné pr umístění a prvzvání přizvanéh vybavení. V případě ptřeby mžn dlžit nepvinnými přílhami, uveďte dkaz na tyt přílhy. (Pdklad pr psuzení kritéria A.1) 11 / 16 NEŘÍZENÁ KOPIE l ÚČINNOST OD l ČÍSLO VERZE 1.0 l 11/16

12 4.2. Lkalizace prjektu V textu kapitly uveďte ppis lkalizace a urbanistický kncept řešení prjektu, lkální kntext prjektu, spádvé území, dpravní a jiná dstupnst apd. (krátký ppis, ppřípadě výtah z průvdní zprávy a dkaz na její příslušnu část) Stavebně-technická část prjektu Způsb řešení výstavby / mdernizace V textu kapitly uveďte ppis plánvané výstavby /mdernizace. Jaké průzkumy a analýzy stávajícíh stavu (statika, skladby, ) byly prvedeny? Jakým způsbem prjekt mdernizaci řeší, jaké části nemvitsti jsu mdernizvány (ppsat kruhy a plchy, které se mdernizace týkají a jakým způsbem budu mdernizvány, uvést, zda budu mdernizvané prstry využity pr výuku / VaV, ppsat vazbu na cíle výzvy). V relevantních případech výstavby a rzsáhlejších mdernizací ppište i architektnické řešení (základní ppis), Pdrbné zdůvdnění ptřebnsti jedntlivých řešení, především prstrvých (důvdněnst navyšvání prstrvých kapacit - výstupy pasprtizace apd., případně dkaz na přílhu č. 3). V případě přizvání nvých prstr uveďte v rámci zdůvdnění jejich ptřebnsti také infrmace k dislkaci předmětných pracvišť, včetně infrmací plánvaném buducím využití prstr, které tat pracviště užívá v sučasné dbě. Ppište technicku/technlgicku část mdernizace budvy (jaké části technickéh zařízení budv budu mdernizvány a jakým způsbem). Text by měl umžnit zhdncení následujícíh: Je dlžen nevyhvující prstrvý a technický stav a nedstatečná funkčnst v sučasnsti využívaných prstr a zařízení suvisejícíh se stavbu vzhledem k charakteru a ptřebám výuky a suvisející VaV agendy na dtčených sučástech? Je prkázána hspdárnst, eknmičnst a účelnst navrhvaných stavebních aktivit? Jsu navrhvané stavební aktivity přiměřené cílům prjektu? (Pdklad pr psuzení kritéria A.1.3, B.4) 12 / 16 NEŘÍZENÁ KOPIE l ÚČINNOST OD l ČÍSLO VERZE 1.0 l 12/16

13 Rzpčet stavebních výdajů Uveďte pmcí přehledné tabulky, kde budu uvedeny celkvá cena, dále přepčty tét ceny na 1m 2 vybudvané či mdernizvané plchy (užitné plchy) a na 1m 3 bestavěnéh prstru mdernizvané plchy. Uveďte klíčvé infrmace rzpčtu stavebních výdajů a dkažte případně na příslušnu část prjektvé dkumentace. Uveďte tabulku vybudvaných či mdernizvaných plch (celkvu, bez rzdělení na jedntlivé místnsti) a plchu případné nvě budvané plchy a jejich vzájemné prcentuální prpjení. V textu kapitly bude uveden puze výsledek, který bude dkazvat na příslušné přílhy Prjektvé žádsti. (Pdklad pr psuzení kritéria A.1.3) Envirnmentální kritérium V textu kapitly stručně uveďte, zda a jakým způsbem bude naplněn envirnmentální kritérium, které bude dlžen v rámci přílhy Prjektvé žádsti č. 13. (Pdklad pr psuzení kritéria A.2.1) Přízení či mdernizace vybavení a zařízení suvisející se stavbu V kapitle uveďte případný kmentář a pdrbnější výčet přizvanéh vybavení a zařízení suvisejícíh se stavbu, které je uveden v prjektvé žádsti. Text musí důvdnit přízení vybavení a zařízení suvisejícíh se stavbu. (Pdklad pr psuzení kritéria A.1.3) 4.4. Zprvznění infrastruktury Ppis dislkačních aktivit suvisejících s realizací prjektu (stěhvání, przatímní prvz během realizace prjektu, zajištění kntinuity výuky a VaV). Uveďte, zda bude v suvislsti s dknčením realizace prjektu prbíhat zkušební prvz. Uveďte základní infrmace nákladech na prvzvání nvě přízených / zreknstruvaných prstr, které budu p dknčení realizace prjektu vznikat. V případě nárůstu prvzních nákladů musí být z infrmací patrné, že žadatel zajistí financvání v buducím bdbí. Pzn. Náklady na prvz p uknčení realizace prjektu nemhu být z prjektu financvány 13 / a 16 žadatel se musí frmu čestnéh prhlášení zavázat, že bude schpen tyt náklady financvat. (Pdklad pr psuzení kritéria A.1.2, B.5) NEŘÍZENÁ KOPIE l ÚČINNOST OD l ČÍSLO VERZE 1.0 l 13/16

14 5. Charakteristika přizvanéh přístrjvéh a strjvéh vybavení Kapitla není mezena pčtem stran, jejím účelem je uvést zásadní infrmace, které umžní prvést věcné hdncení prjektu z hlediska přizvanéh přístrjvéh a strjvéh vybavení. V případě prjektů, kde je plánván přizvání strjů a přístrjů většíh rzsahu, rzčleňte tut kapitlu na subkapitly tak, aby byl text přehledný. V tét kapitle ppište specifikaci přizvanéh přístrjvéh a strjvéh vybavení. V textu musí být uveden stručný ppis a pčet přizvanéh strjvéh a přístrjvéh vybavení, dále by měl z textu jednznačně vyplývat účel přízení tht vybavení (jasně identifikvatelná vazba na cíle prjektu ppsané v kapitle 3 Předmět prjektu), způsb a předpkládaná míra jeh využití a širší kntext využití zařízení z hlediska výuky a zejména z hlediska dluhdbých výzkumných aktivit dtčené sučásti (vazba na výzkumné aktivity ppsané v kapitle 2.4 VaV aktivity dtčených sučástí).. Uveďte jedntlivě vybavení (přístrje, labratrní zařízení a vybavení, apd.), které je nezbytné pr realizaci prjektu. Seznam bude sestávat z veškerých plžek plánvanéh klíčvéh vybavení, budu jmenvitě uvedeny všechny plžky s přizvací cenu 1 mil. Kč (bez DPH) a vyšší. Plžky s nižší hdntu budu sdruženy d tzv. funkčních mdulů, vždy však s hledem na dstatečnu míru pdrbnsti (nezbytnu pr zhdncení ptřebnsti a zásad hspdárnsti, účelnsti a efektivnsti) a věcné prvázansti (např. vybavení pčítačvé učebny výpčetní techniku, apd.). Seřaďte jedntlivé plžky a funkční mduly d tabulky sestupně pdle přizvací hdnty. Pd tabulku dplňte stručně účel a hlavní charakteristiku každé uváděné klíčvé plžky vybavení neb funkčníh mdulu. Klíčvé vybavení / funkční mdul Pčet kusů plžky Rk(y) přízení Plán. cena celkem bez DPH (tis. Kč) Plžka / Funkční mdul 1 (1 mil. Kč a více) Plžka / Funkční mdul 2 (1mil. Kč a více) Plžka / Funkční mdul 3 (1mil. Kč a více) Celkem X Pzn.: Dplňte ddatečné řádky pdle ptřeby. 14 / 16 Účel a hlavní charakteristiky přizvanéh vybavení/funkčních mdulů: V ppisu jedntlivých plžek / funkčních mdulů se zaměřte zejména na základní charakteristické vlastnsti přizvanéh vybavení. Účel přizvanéh vybavení knkretizujte vždy ve vztahu k cílům prjektu, tj. uveďte infrmace tm, jaký typ studentů bude klíčvé vybavení (zejména) využívat (Bc., Mgr., PhD., určen pr NEŘÍZENÁ KOPIE l ÚČINNOST OD l ČÍSLO VERZE 1.0 l 14/16

15 všechny typy studentů), pr jaké dtčené sučásti, studijní prgramy či bry bude využíván a jaký příns přinese dané vybavení d výuky /výzkumu v kntextu cílů prjektu. V případě vybavení, které je primárně určen k výzkumu dále uveďte, pr jaký druh výzkumu či vývje bude pužíván, a t zejména z hlediska dluhdbých výzkumných aktivit dtčené sučásti, na které uveďte dkaz. Uveďte, zda a v jakém plánvaném rzsahu bude zařízení pužíván v rámci realizace invativních transferů znalstí a technlgií. Plžka / Funkční mdul 1 Charakteristické vlastnsti: Účel přizvanéh vybavení: Uveďte, zda bude v suvislsti s dknčením realizace prjektu prbíhat zkušební prvz přizvanéh přístrjvéh a strjvéh vybavení. Uveďte základní infrmace nákladech na prvzvání nvě přízenéh vybavení, které budu p dknčení realizace prjektu vznikat. V případě nárůstu prvzních nákladů musí být z infrmací patrné, že žadatel zajistí financvání v buducím bdbí. Pzn. Náklady na prvz p uknčení realizace prjektu nemhu být z prjektu financvány a žadatel se musí frmu čestnéh prhlášení zavázat, že bude schpen tyt náklady financvat. Kmentáře k rzpčtu přizvanéh vybavení (detailní rzpčet prjektu v Přílze č. 2 Prjektvé žádsti bude bsahvat náklady na jedntlivé přizvané strje a přístrje v hdntě nad 1 mil. Kč a statních strjů a přístrjů sdružených d funkčních mdulů v pdbě samstatných plžek).. Časvý harmngram přizvání klíčvéh vybavení a zařízení a nehmtnéh majetku (platí pr všechny významné plžky, tj. plžky s přizvací cenu nad 1 mil. Kč bez DPH a funkční mduly).. (Pdklad pr hdncení kritéria B.1, B.4, B.5, B.6) 6. Harmngram prjektu Ganttův diagram resp. výstup bdbnéh charakteru, který umžňuje např. aplikace MS Prject. Harmngram prjektu rientačně vymezí základní časvé úseky prjektu ve smyslu přípravné fáze d Rzhdnutí pskytnutí dtace, realizační fáze a prvzní fáze; dále pdrbněji - ve smyslu definvaných aktivit a milníků - ppíše přípravnu a realizační fázi prjektu d uknčení data financvání. Sučástí je grafické 15 / 16 vyjádření vzájemně závislých aktivit (činnstí), resp. milníků prjektu. V suladu s údaji uvedenými v prjektvé žádsti v Benefit7 zde budu časvě a věcně rzklíčvány jedntlivé klíčvé aktivity. Bude uveden ppis těcht aktivit, přičemž uvedené údaje a infrmace musí suhlasit s tím, c bude uveden v Benefit7. NEŘÍZENÁ KOPIE l ÚČINNOST OD l ČÍSLO VERZE 1.0 l 15/16

16 Harmngram bude bsahvat: 1) Základní časvé úseky 2) Pdrbný ppis časvéh úseku přípravné a realizační fáze s hledem na jedntlivé investiční akce, resp. etapy. Sučástí harmngramu budu předpkládané termíny a harmngramy jedntlivých výběrvých řízení v rámci prjektu (včetně vyznačení příslušných lhůt), harmngram stavebních prací v případě stavebních prjektů (včetně dkazů na příslušnu část prjektvé dkumentace), harmngram zprvzňvání přízené infrastruktury, strjů a přístrjů. (Pdklad pr psuzení kritéria A.1.2, B.5) 7. Čestné prhlášení Žadatel prjektu tímt čestně prhlašuje, že veškeré uvedené údaje jsu úplné a pravdivé a je si vědm případných právních následků nepravdivéh prhlášení. Jmén statutárníh zástupce... Funkce statutárníh zástupce... Datum finalizace: Pdpis statutárníh zástupce / 16 NEŘÍZENÁ KOPIE l ÚČINNOST OD l ČÍSLO VERZE 1.0 l 16/16

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad pr bdbí 2007-13 Schválen MV ROP JZ dne 30. 5. 2011 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad

Více

Pozn.: v číselníku je často obsaženo více možností k výběru, ale pro program Interreg V-A ČR-Polsko jsou relevantní pouze možnosti výběru zde uvedené.

Pozn.: v číselníku je často obsaženo více možností k výběru, ale pro program Interreg V-A ČR-Polsko jsou relevantní pouze možnosti výběru zde uvedené. Zpráva realizaci prjektu / dílčí části prjektu Pzn.: v číselníku je čast bsažen více mžnstí k výběru, ale pr prgram Interreg V-A ČR-Plsk jsu relevantní puze mžnsti výběru zde uvedené. Úvdní strana dkumentu

Více

PŘÍLOHA č. 11l) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI v rámci prioritní osy 3, číslo výzvy 8.

PŘÍLOHA č. 11l) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI v rámci prioritní osy 3, číslo výzvy 8. PŘÍLOHA č. 11l) příruček pr žadatele a příjemce OP VaVpI ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI v rámci priritní sy 3, čísl výzvy 8.3 Přílha č. 11l): Závazná snva Studie prveditelnsti Pr prjekty předkládané

Více

PŘÍLOHA 1 ENERGETICKÝ MODEL PŘÍRŮSTKOVÝ ZÁVAZNÁ OSNOVA ZPRÁVY K FA/FEA. Manuál k Energetickému modelu Projekt: Aktualizace modelů a manuálů FEA

PŘÍLOHA 1 ENERGETICKÝ MODEL PŘÍRŮSTKOVÝ ZÁVAZNÁ OSNOVA ZPRÁVY K FA/FEA. Manuál k Energetickému modelu Projekt: Aktualizace modelů a manuálů FEA ENERGETICKÝ MODEL PŘÍRŮSTKOVÝ ZÁVAZNÁ OSNOVA ZPRÁVY K FA/FEA PŘÍLOHA 1 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.pzp.cz, dtazy@sfzp.cz Zelená linka pr zájemce dtace: 800 260

Více

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Poradenské služby pro MSP

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Poradenské služby pro MSP Přílha č. 1 Ministerstv průmyslu a bchdu České republiky Sekce fndů EU Řídící rgán OP PIK VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Pradenské služby pr MSP Platnst d: 22. 07. 2019

Více

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje Sylabus mdulu: E Finance a finanční nástrje Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jiří Krátký 26. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem mdulu,

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD Sídl: Masarykva 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 353/88, 360 21 Karlvy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502 353 e-mail:

Více

Zpráva o udržitelnosti projektu

Zpráva o udržitelnosti projektu Zpráva udržitelnsti prjektu Úvdní strana dkumentu Datvá plžka Plnění Pznámka Název dkumentu Průběžná zpráva udržitelnsti individuálníh prjektu č. X / Závěrečná zpráva udržitelnsti individuálníh prjektu

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD Sídl: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 379/84A, 360 21 Karlvy Vary tel.: 353 222 624 e-mail: ridicirgan@nuts2severzapad.cz PLÁN

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

OPPIK Program SLUŽBY INFRASTRUKTURY

OPPIK Program SLUŽBY INFRASTRUKTURY OPPIK Prgram SLUŽBY INFRASTRUKTURY říjen 2016 Cíl Výzvy a právní frmy v prgramu Služby infrastruktury (SI) Pdprvané aktivity prgramu SI Odvětvvé vymezení: CZ-NACE Způsbilé / Nezpůsbilé výdaje Frma a výše

Více

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení) I. Název prgramu (kód) Pdpra Místních akčních skupin Mravskslezskéh kraje 2015 (RRC/xx/2015) II. Vyhlašvatel prgramu, pskytvatel dtace Vyhlašvatelem prgramu a pskytvatelem dtace je Mravskslezský kraj,

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

Základní osnova podnikatelského záměru

Základní osnova podnikatelského záměru Přílha č. 4 prgramu Nemvitsti, Výzva IV Cestvní ruch Základní snva pdnikatelskéh záměru Úvd Obchdní jmén, Sídl, IČ/DIČ, Osba právněná jednat jménem žadatele Hlavní a vedlejší předmět pdnikání žadatele

Více

Pravidla pro předkládání projektových záměrů

Pravidla pro předkládání projektových záměrů I n stitucinální rzvjv ý p l á n 2012 Jihčeská univerzita v Českých Budějvicích Pravidla pr předkládání prjektvých záměrů verze k 5. 8. 2011 Pdmínky předkládání 1. Předkládání prjektvých záměrů (PZ) a.

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI.

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Na Slvance 2 182 21 Praha 8 eli-cz@fzu.cz www.eli-beams.eu Ppis Stavby: akce: Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pr předmntáž a uskladnění technlgie ELI. Na vyznačeném

Více

Seminář pro žadatele k Výzvám MAS pro OP Zaměstnanost Náklo

Seminář pro žadatele k Výzvám MAS pro OP Zaměstnanost Náklo Seminář pr žadatele k Výzvám MAS pr OP Zaměstnanst 13.5.2019 Nákl 844/03_16_047/CLLD_15_01_004 II. výzva OP Zaměstnanst (2019) pdpra zaměstnansti MAS Mravská cesta II. výzva OP Zaměstnanst (2019) pdpra

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

JAKÉ JSOU ZÁKLADNÍ PODMÍNKY FINANCOVÁNÍ

JAKÉ JSOU ZÁKLADNÍ PODMÍNKY FINANCOVÁNÍ NÁZEV DOTAČNÍHO TITULU Operační prgram Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Prgram Nemvitsti Výzva II CO LZE FINANCOVAT Z dtačníh titulu lze financvat tyt prjektvé záměry: Prjekt reknstrukce bjektu prjekt,

Více

Příloha A Informační memorandum k Projektu

Příloha A Informační memorandum k Projektu Přílha A Infrmační memrandum k Prjektu Sutěž výběr strategickéh partnera d splečnéh pdniku spluzakládanéh Dpravním pdnikem hl. m. Prahy, akcivá splečnst, za účelem maximalizace ptenciálu rzvje území stanic

Více

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PRO INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PRO INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PRO INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD SPECIFICKÝ CÍL 4.1 PRŮBĚŽNÁ VÝZVA Č. 68 PŘÍLOHA Č. 4B OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI - pr

Více

PROGRAM SPOLUPRÁCE Klastry II. výzva prodloužení

PROGRAM SPOLUPRÁCE Klastry II. výzva prodloužení Osnva studie prveditelnsti PROGRAM SPOLUPRÁCE Klastry II. výzva prdlužení pr klastry, které dsud nebdržely veřejnu pdpru na rzvj klastru ze zdrjů OPPP/OPPI 1. Stručný ppis prjektu Název prjektu klastru

Více

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad pr bdbí 2007-13 Schválen MV ROP JZ dne 11. 6. 2010 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Zastupena: Rbinem Pvšíkem,

Více

MMB M. Název: Projekty financované z Fondu kofinancování projektů - březen návrh rozpočtového opatření. Obsah: Návrh usnesení:

MMB M. Název: Projekty financované z Fondu kofinancování projektů - březen návrh rozpočtového opatření. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2017000000205 M Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Bma knané dne 7. března 2017 ZM7/ 24^2) Název: Prjekty financvané z Fndu kfinancvání prjektů - březen 2017 - návrh rzpčtvéh patření

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií III.1.1 Diverzifikace činnstí nezemědělské pvahy Charakteristika patření patření je zaměřen na realizaci jedntlivých aktivit ve venkvských blastech v rámci diverzifikace činnstí zemědělských subjektů (malých

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

Pražské služby, a.s. Analýza ekonomické situace s ohledem na realizaci záměru propachtování části podniku ve prospěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí -

Pražské služby, a.s. Analýza ekonomické situace s ohledem na realizaci záměru propachtování části podniku ve prospěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí - Pražské služby, a.s. Analýza eknmické situace s hledem na realizaci záměru prpachtvání části pdniku ve prspěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí - Říjen 2014 1 Manažerské shrnutí 1.1 Předmět a cíle prjektu

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, Česká republika Slezská univerzita v Opavě Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné Přílha Dluhdbéh záměru vzdělávací a

Více

Dotační program Dobrá střední škola v Ústeckém kraji 2017/2018 nezřizovaná Ústeckým krajem

Dotační program Dobrá střední škola v Ústeckém kraji 2017/2018 nezřizovaná Ústeckým krajem Krajský úřad Ústeckéh kraje Dtační prgram Dbrá střední škla v Ústeckém kraji 2017/2018 nezřizvaná Ústeckým krajem Pdmínky sutěže Dtační prgram Dbrá střední škla v Ústeckém kraji 2017/2018 nezřizvaná Ústeckým

Více

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů Metdická pmůcka Využívání záruk ČMZRB k zajišťvání bankvních úvěrů Cílem pmůcky je minimalizvat pdíl případů, kdy je nutn zamítnut žádst pskytnutí záruky z důvdu nesuladu s klíčvými pdmínkami prgramu pdpry.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti Pdací razítk MZ ČR/ Č.j.: Identif. Čísl prjektu: Žádst pskytnutí státní dtace na realizaci prjektu prevence HIV/AIDS pr rk 2010 A. becná část Žádsti Základní infrmace prjektu a dtačním titulu Název pskytvatele

Více

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám SUSEN generální ddávka staveb v areálu Řež Ddatečná infrmace č. 1 k zadávacím pdmínkám Č.j.:SUSEN/216937/DI/001 Zadavatel bdržel dne 18. 7. 2012 následující pžadavek na ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Druh

Více

Seminář pro žadatele k Výzvám MAS pro OP Zaměstnanost Náklo

Seminář pro žadatele k Výzvám MAS pro OP Zaměstnanost Náklo Seminář pr žadatele k Výzvám MAS pr OP Zaměstnanst 13.5.2019 Nákl 843/03_16_047/CLLD_15_01_004 II. výzva OP Zaměstnanst (2019) pdpra prrdinných patření MAS Mravská cesta Výzva je dstupná na webvých stránkách

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Vybudvání jazykvé labratře

Více

Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky

Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky Představení Centra pr reginální rzvj České republiky Setkání zpracvatelů MAP Olmuckéh kraje 28. 11. 2016 Ing. Dana Hutervá Rle Centra v IROP Centrum je státní příspěvkvá rganizace zřízená Záknem č. 248/2000

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Název zadavatele Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Sídl Na Slvance 1999/2, 182 21 Praha 8 IČ 68378271 Právní frma Zástupce zadavatele Název zakázky Druh zadávacíh

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE VÝZVA Č. 11 MAS NADĚJE O.P.S. (15/000/00000/342/000153) Výzva MAS Naděje o.p.s. PRV Žádosti o podporu v rámci operace 19.2.

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE VÝZVA Č. 11 MAS NADĚJE O.P.S. (15/000/00000/342/000153) Výzva MAS Naděje o.p.s. PRV Žádosti o podporu v rámci operace 19.2. SEMINÁŘ PRO ŽADATELE VÝZVA Č. 11 MAS NADĚJE O.P.S. (15/000/00000/342/000153) Výzva MAS Naděje.p.s. PRV Žádsti pdpru v rámci perace 19.2.1 Mst, 22. 06. 2018 PROGRAM SEMINÁŘE 08:50 09:00 Prezence účastníků

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce maléh rzsahu na stavební práce a ddávky, nespadající pd aplikaci Zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách. Druh zadávacíh řízení: Veřejná zakázka maléh rzsahu na

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

MMB Návrh usnesení:

MMB Návrh usnesení: MMB216657?f Rada města Brna Z7/19. zasedání Zastupitelstva města Brna knané dne 21. června 216 ZM7/ \\\

Více

1 Úvod Plán realizace Dlouhodobého záměru UHK pro rok

1 Úvod Plán realizace Dlouhodobého záměru UHK pro rok 1 Úvd... 4 2 Plán realizace Dluhdbéh záměru UHK pr rk 2018... 6 2.1.1 Invace studijních prgramů (P1/DC1) pdle pžadavků praxe, pr zvýšení kvality, splupráce s dběratelsku sféru, prstupnsti prgramů atd....

Více

30. výzva Ministerstva životního prostředí

30. výzva Ministerstva životního prostředí Čísl výzvy v MS 2014+: 05_16_030 Název výzvy v MS 2014+: MŽP_30. výzva, PO 4, SC 4.4, klvá 30. výzva Ministerstva živtníh prstředí k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Operačníh prgramu Živtní prstředí

Více

Základní osnova podnikatelského záměru

Základní osnova podnikatelského záměru Přílha č. 4 prgramu Nemvitsti, Výzva III Základní snva pdnikatelskéh záměru Úvd Obchdní jmén, Sídl, IČ/DIČ, Osba právněná jednat jménem žadatele Hlavní a vedlejší předmět pdnikání žadatele včetně číselnéh

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1 Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016., zadávání veřejných zakázek 1 Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky (služba,

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit Přílha č. 2 Ppis pdprvaných aktivit Pdprvané aktivity pdpry typu A - Systémvá pdpra sciální práce v bcích (maximální dba realizace 24 měsíců): 1) Výkn sciální práce dle 63 zákna č. 111/2006 Sb., pmci v

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Stavba

Více

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 RÝMAŘOVSKO,.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 Místní akční skupina reginu bcí a měst Břidličná, Dětřichv nad Bystřicí, Dlní Mravice, Hrní Měst, Jiříkv, Lmnice, Malá Mrávka, Malá Štáhle, Rýmařv, Ryžviště,

Více

OP PIK Potenciál Výzva 1

OP PIK Potenciál Výzva 1 AZ DOTACE EU OP PIK - Ptenciál 2015 OP PIK Ptenciál Výzva 1 Cílem výzvy prgramu Ptenciál je pdpra zavádění a zvyšvání kapacit splečnstí pr realizaci výzkumných, vývjvých a invačních aktivit a zárveň i

Více

Provozní podpora systému PROXIO

Provozní podpora systému PROXIO Přílha č. 1 Zadavatel: Městská část Praha 14, IČ: 00231312 ul. Bří. Venclíků 1073 198 21 Praha 9 VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce Prvzní pdpra systému PROXIO Zadávací

Více

PŘÍLOHA D Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA D Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA D Pžadavky na Dkumentaci PŘÍLOHA D Pžadavky na Dkumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné pžadavky Ddavatel dkumentaci zpracuje a bude dkumentaci v celém rzsahu průběžně aktualizvat při každé změně verze

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE dle ustanvení 38 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD Sídl: Masarykva 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 353/88, 360 21 Karlvy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502 353 e-mail:

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

Informace o aktuálním stavu implementace GeoInfoStrategie

Informace o aktuálním stavu implementace GeoInfoStrategie Infrmace aktuálním stavu implementace GeInfStrategie Eva Kubátvá, dbr egvernmentu Kateřina Knečná, dbr prjektvéh řízení Seminář GeInfStrategie a TA ČR - - splupráce Technlgické agentury ČR při implementaci

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS Setkání starstů MAS ORLICKO Operační prgramy a strategie MAS České Libchavy, 22. 9. 2015 Ing. Ivana Vanická Ing. Alice Bržkvá Ing. Lukáš Bednář Ing. Tmáš Vacenvský Obsah prezentace: - Integrvaný reginální

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Nové železniční spojení Drážďany Praha

Nové železniční spojení Drážďany Praha Knference prjektu Přeshraniční splupráce pr rzvj železniční dpravy Sask ČR Nvé železniční spjení Drážďany Praha Ing. Petr Prvazník Odbr strategie Ústí nad Labem, 25. října 2018 Obsah Studie prveditelnsti

Více

Manuál k vyplnění Monitorovacích listů

Manuál k vyplnění Monitorovacích listů Manuál k vyplnění Mnitrvacích listů Mnitrvací listy jsu k dispzici na Prtálu farmáře v zálžce Mnitring pdnikatelskéh plánu/prjektu Mnitrvací list. Mnitrvací listy jsu k dispzici u všech prplacených prjektů

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Nabídka zajištění dotací z EU

Nabídka zajištění dotací z EU Nabídka zajištění dtací z EU Invace - Ptenciál pdnikatelské subjekty Eurfrum Grup, a.s. Na Zámecké 11, 140 00 Praha 4 E-mail: inf@capcnsult.cz Tel./fax: 272 730 431 Mbil: 732 747 993 736 607 729 Vážená

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Doplňující informace, resp. odpovědi na nejčastější dotazy v rámci výzvy k podávání žádostí o dotace v programu Podpora rozvoj regionů 2019+:

Doplňující informace, resp. odpovědi na nejčastější dotazy v rámci výzvy k podávání žádostí o dotace v programu Podpora rozvoj regionů 2019+: Dplňující infrmace, resp. dpvědi na nejčastější dtazy v rámci výzvy k pdávání žádstí dtace v prgramu Pdpra rzvj reginů 2019+: Pdpra bnvy a rzvje venkva Pdpra bcí s 3 001 10 000 byvateli Pdpra bcí s více

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Technická specifikace zakázky

Technická specifikace zakázky Přílha č. 2 Smluvy díl Technická specifikace zakázky Název veřejné zakázky: Prjektvá dkumentace a suvisející služby (dále také zakázka). I. Základní specifikace Obec: Pdlí u Brna NUTS CZ0643583634 Katastrální

Více

Návrh rozpočtu a finanční plán ICUK na rok 2017

Návrh rozpočtu a finanční plán ICUK na rok 2017 Návrh rzpčtu a finanční plán ICUK na rk 217 1 Výchdiska pr sestavení plánu Základními výchdisky pr sestavení finančníh plánu na rk 217 jsu: - Kncepce ICUK na rk 217 Prjektvá žádst SMART akcelerátr Předkládaný

Více

Výzva pro předkládání grantových projektů OP LZZ

Výzva pro předkládání grantových projektů OP LZZ Výzva pr předkládání grantvých prjektů OP LZZ Pdpra sciálních služeb kmunitníh typu vzniklých p transfrmaci PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ Ministerstv práce a sciálních věcí ČR Odbr implementace

Více

3h MMB20Í «

3h MMB20Í « Rada města Brna 3h MMB20Í7000000208 «Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Brna knané dne 7. března 2017 ZM7/ 2/tG^ Název: Prjekt Stavební úpravy bjektu Budínská 2" - psuzení prjektu, návrh rzpčtvéh patření

Více