Úlohy domácí části I. kola kategorie A

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úlohy domácí části I. kola kategorie A"

Transkript

1 6. ročník Matematické olympiády Úlohy domácí části I. kola kategorie. Označme n součet všech desetimístných čísel, která mají ve svém dekadickém zápise každou z číslic 0,,..., 9. Zjistěte zbytek po dělení čísla n sedmdesáti sedmi. Řešení. Nejdříve zjistíme hodnotu čísla n, potom už jeho zbytek po dělení číslem 77 určíme snadno. V zadání popsaná desetimístná čísla nebudeme sčítat přímo. Hledaný součet snáze najdeme tak, že zjistíme, kolikrát se která číslice nalézá ve všech sčítancích na místě jednotek, desítek, stovek atd. Následně určíme, jaký je příspěvek každé číslice do celkového součtu n. Jestliže je číslice na místě jednotek, potom na zbylých devět míst můžeme zbylých devět číslic rozmístit libovolně, jen na první místo nesmíme dát číslici 0. Na první místo tedy můžeme dát některou z osmi různých číslic (každou kromě 0), následně na druhé místo některou z osmi různých číslic (každou kromě té, již jsme dali na první místo), na třetí místo některou ze sedmi různých číslic (každou kromě číslic na prvních dvou místech) atd. Číslice se proto na místě jednotek nalézá = 8 8! krát. Stejnou úvahou zjistíme, že číslice se nalézá 8 8! krát i na místě desítek, stovek, tisíců atd. Jen na první pozici se nalézá až 9! krát, protože tehdy na zbylých devět míst můžeme zbylých devět číslic rozmístit libovolně nemáme omezení pro číslici 0. Příspěvek číslice do celkového součtu je tedy 8 8! + 8 8! ! ! ! 0 9 = = 8 8! + 9 8! 0 9 = 8! Číslice se zřejmě nalézá ve všech sčítancích na jednotlivých místech stejněkrát jako číslice, takže její příspěvek do celkového součtu je dvojnásobný. Příspěvek číslice 3 je trojnásobný, příspěvek číslice 4 čtyřnásobný atd. Počet výskytů číslice 0 na jednotlivých místech je sice jiný než u ostatních číslic, ale zjišťovat ho nemusíme, protože příspěvek číslice 0 do součtu je nulový. Dohromady tak máme n = 8! ( ) = 45 8! () Hledaný zbytek bychom mohli už nyní určit vyčíslením hodnoty n a vydělením číslem 77. My se však vyhneme zdlouhavému násobení a dělení velkých čísel. Z vyjádření () vidíme, že n je dělitelné sedmi (protože činitel 8! je násobek sedmi). Protože 77 = 7, musí být násobkem sedmi i zbytek čísla n při dělení sedmdesáti sedmi. Ještě určíme zbytek čísla n po dělení jedenácti. riviálně platí 45 (mod ) a snadno vypočítáme, že 8! = (mod ). Určení zbytku čísla můžeme urychlit známým tvrzením: Číslo s dekadickým zápisem a k a k... a a 0 dává při dělení jedenácti stejný zbytek jako číslo a 0 a + a... + ( ) k a k. Dostáváme tak = 0 (mod ). Ke stejnému výsledku bychom dospěli i jinou úvahou: Jestliže bychom číslici 0 připustili i na první pozici, všech čísel by bylo 9!. Nevyhovujících čísel s nulou na počátku je 8!. Vyhovujících čísel je tedy 9! 8! = 9 8! 8! = 8 8!.

2 elkově tedy vychází n = 45 8! = 50 6 (mod ) (využili jsme to, že součin činitelů dává stejný zbytek jako součin jejich zbytků). Zbytkem při dělení čísla n sedmdesáti sedmi je tedy číslo z množiny {6, 7, 8, 39, 50, 6, 7}, které je dělitelné sedmi, tedy číslo 8. Jiné řešení. Připusťme, že na prvním místě zápisu čísel může být i nula. Potom mezi všemi čísly, která mají ve svém desítkovém zápise každou z číslic 0,,..., 9, se každá číslice vyskytuje na každém z deseti míst 9! krát. Proto je součet všech takových čísel s = 9!( )( ) = 9! = 9! 5 (0 0 ). Musíme však odečíst součet těch (navíc započítaných) desetimístných čísel, která začínají nulou. o jsou vlastně všechna devítimístná čísla, jež mají ve svém desítkovém zápise každou z číslic,,..., 9. nalogicky jako předtím odvodíme, že jejich součet je s = 8!( )( ) = 8! = 8! 5 (0 9 ). Zřejmě 7 s a 7 s, takže i 7 s s = n. Navíc díky známému rozkladu víme, že čísla 0 k+ + = (0 + )(0 k 0 k ) jsou dělitelná jedenácti, proto s = 9! 5(0 5 )(0 5 + ) 9! 5(0 5 ) 0 0 (mod ), s = 8! 5 (0 9 ) = (8 7) (6 5 4) (3 5) (0 9 + ) ( ) 30 ( ) 5 (mod ), tedy n = s s = 5 6 (mod ). Závěr je stejný jako v prvním řešení. Návodné a doplňující úlohy: N. Určete počet všech desetimístných čísel, která mají ve svém desítkovém zápise každou z číslic 0,,..., 9. [0! 9!] N. Učitel si myslí číslo. Žákům prozradil, že jeho číslo končí číslicí 6 a dává při dělení třinácti zbytek 9. Určete, jaký zbytek dává učitelovo číslo při dělení číslem 65. [Učitelovo číslo n splňuje n (mod 5), n 9 (mod 3). Protože 65 = 5 3, musí být hledaný zbytek z množiny {9, 9 + 3, 9 + 6, , 9 + 5}. Z těchto čísel jedině = 6 dává správný zbytek při dělení pěti.] N3. Dokažte, že číslo s dekadickým zápisem a k a k... a a 0 dává při dělení jedenácti stejný zbytek jako číslo a 0 a + a... + ( ) k a k. [vrzení plyne z toho, že 0 (mod ), tudíž 0 k ( ) k (mod ).] D. Dokažte, že jestliže čísla a, b dávají při dělení číslem d postupně zbytky u, v, jsou zbytky čísel ab, uv při dělení číslem d stejné. D. Dokažte, že zbytky čísel, 0, 0, 0 3,... při dělení libovolným lichým prvočíslem různým od 5 tvoří periodickou posloupnost.. Na setkání bylo několik lidí. Každí dva, kteří se neznali, měli mezi ostatními přítomnými právě dva společné známé. Účastníci a se znali, ale neměli ani jednoho společného známého. Dokažte, že i měli mezi přítomnými stejný počet známých. Ukažte rovněž, že na setkání mohlo být právě šest osob.

3 Řešení. Účastníky setkání budeme znázorňovat plnými kroužky a to, že se dva lidé znají, budeme znázorňovat spojením příslušných kroužků čarou. Množinu známých účastníka různých od označme M a množinu známých účastníka různých od označme M (obr. ). Podle zadání jsou množiny M, M disjunktní. M M Obr. ni jeden člověk z M se nezná s, neboť a nemají společného známého. Protože každý z M má s právě dva společné známé, přičemž jedním z nich je, nalézá se druhý mezi zbylými známými účastníka, tedy v množině M. Přitom žádní dva lidé X, Y z M nemohou znát téhož člověka Z v M. V opačném případě by se totiž Z neznal s (neboť, nemají společné známé) a zároveň by X, Y, tvořili trojici jejich společných známých (obr. a), což je v rozporu se zadáním. M X Y Z M M X Y M Obr. a Obr. b Shrňme ještě jednou poznatky odvozené v předchozím odstavci: Každý člověk z M zná někoho z M a žádní dva lidé z M neznají téhož člověka v M (obr. b). Odtud plyne, že v množině M je aspoň tolik lidí jako v množině M. Stejnou úvahou ovšem dokážeme (výměnou rolí a ), že v množině M je aspoň tolik lidí jako v množině M. Přátelé a mají tedy mezi přítomnými stejný počet známých. V druhé části řešení už jen vymyslíme a znázorníme nějaké vyhovující rozložení známostí mezi šesticí osob, z nichž dvě jsou a, znají se a nemají společné známé. Z první části už víme, že tyto osoby musejí mít stejný počet známých. Stačí tedy například každého z dvojice známých, spojit s dvěma dalšími osobami a mezi takovouto čtveřicí osob dokreslit čáry tak, aby bylo splněno zadání. Objevíme tak vyhovující graf na obr. 3a (jeho ekvivalentní zobrazení je na obr. 3b). Obr. 3a Obr. 3b akovému znázornění se říká graf ; účastníci jsou vrcholy a známosti jsou hrany grafu. 3

4 Jiné řešení. Nechť M, M jsou tytéž množiny jako v prvním řešení. udeme používat pojmy z teorie grafů. Nechť M obsahuje m vrcholů a M obsahuje n vrcholů. Protože každý vrchol z M má s společného známého a zároveň není známým vrcholu, musí mít s právě jednoho známého v M (aby byla splněna podmínka ze zadání, že mají právě dva společné známé). Proto z každého vrcholu v M vychází právě jedna hrana do M. Dohromady tudíž vychází z M do M právě m hran. nalogicky z M vychází do M právě n hran. Jsou to však tytéž hrany, takže nutně m = n. Návodné a doplňující úlohy: N. Na setkání bylo několik lidí. Každí dva, kteří se neznali, měli mezi ostatními přítomnými právě jednoho společného známého. Nikdo se neznal se všemi. Účastníci a se znali, ale neměli ani jednoho společného známého. Dokažte, že na setkání byla osoba, která neznala ani. [Kdyby neměl kromě žádného známého, musel by každý znát, což nevyhovuje zadání. Proto má kromě aspoň jednoho známého X. Podobně má kromě známého Y. Přitom X a Y se nemohou znát, proto musejí mít společného známého Z, kterého nezná ani.] D. Dokažte, že rozložení na obr. 3a je jediné vyhovující rozložení se šesti osobami. D. Na setkání bylo několik lidí. Každí dva, kteří se neznali, měli mezi ostatními přítomnými právě tři společné známé. Účastníci a se znali, ale neměli ani jednoho společného známého. Dokažte, že i měli mezi přítomnými stejný počet známých. [Označme M množinu známých účastníka různých od a M množinu známých účastníka různých od, m = M, n = M. Zřejmě z každého vrcholu M vycházejí právě dvě hrany do M a obráceně, z každého vrcholu M vycházejí právě dvě hrany do M, takže m = n neboli m = n.] D3. Ve skupině n žáků se někteří kamarádí. Víme, že každý má mezi ostatními aspoň čtyři kamarády. Učitelka chce žáky rozdělit na dvě nejvýše čtyřčlenné skupiny tak, aby každý měl ve své skupině aspoň jednoho kamaráda. a) Ukažte, že v případě n = 7 lze žáky požadovaným způsobem vždy rozdělit. b) Zjistěte, zda lze žáky vždy takto rozdělit i v případě n = 8. [60 I 4] 3. Označme S střed kružnice vepsané, těžiště a V průsečík výšek daného rovnoramenného trojúhelníku, který není rovnostranný. a) Dokažte, že bod S je vnitřním bodem úsečky V. b) Určete poměr délek stran daného trojúhelníku, je-li bod S středem úsečky V. Řešení. Označme vrcholy daného trojúhelníku písmeny,, tak, aby byla jeho základna. Velikosti stran a úhlů trojúhelníku budeme označovat standardním způsobem, tj. = a, = = b, β = γ = 90 α. Nechť H je střed základny. a) Veďme vrcholem výšku, osu úhlu a těžnici trojúhelníku a jejich průsečíky s přímkou označme postupně P, D a M. Všechny tři leží na polopřímce (body D, M dokonce na úsečce ). Zřejmě stačí dokázat, že bod D je vnitřním bodem úsečky MP. Rozebereme dva případy. Jestliže b > a (obr. 4a), je zřejmě β > 60. Odtud máme b M P = 90 β < = 30 < β = D, D S P takže P < D. Osa úhlu dělí stranu trojúhelníku v poměru přilehlých stran, proto D / D = a/b <, odkud V β D < = M. Dohromady tedy P < D < a H < M, tedy bod D leží uvnitř úsečky MP. Obr. 4a Jestliže a > b (obr. 4b), je β < 60 a analogicky dostáváme P = 90 β > = 30 > β = D, D / D = a/b >, 4

5 V b P a S H Obr. 4b D M β b a S V H v Obr. 5 takže P > D > = M, tedy i v tomto případě leží bod D uvnitř úsečky MP. b) Nejdříve vyjádříme délky úseček H, SH, V H pomocí délek stran trojúhelníku a pomocí délky v výšky H (obr. 5), kterou ovšem dokážeme rovněž vyjádřit pomocí délek a, b, neboť z Pythagorovy věty v trojúhelníku H máme v = b 4 a. ěžiště dělí těžnici H v poměru :, takže H = 3 v. Úsečka SH je poloměrem ϱ vepsané kružnice a její délku vypočítáme ze známého vzorce S = ϱ s pro obsah trojúhelníku, kde s označuje polovinu jeho obvodu: SH = ϱ = S s = av av = (a + b) a + b. rojúhelníky V H a H jsou podobné, protože jsou oba pravoúhlé a V H = = 90 β = α = H. Pro příslušné délky stran proto máme V H : H = = H : H, odkud V H = H H = a 4v. Protože body S,, V leží na polopřímce H, je rovnost S = SV ekvivalentní rovnosti H + V H = SH, takže dosazením za jednotlivé délky a využitím vztahu pro výšku v postupně (ekvivalentními úpravami) dostáváme 3 v + a 4v = av a + b, 4v (a + b) + 3a (a + b) = 4av, 3a (a + b) = 4v (5a b), 3a (a + b) = 4(b 4 a )(5a b), 3a (a + b) = (b + a)(b a)(5a b), a 3ab + b = 0, (a b)(a b) = 0. 3a = ab 5a 4b, 5 ϱ β

6 Protože podle zadání je a b, je bod S středem úsečky V, právě když a = b, tedy právě když je poměr délek stran vyšetřovaného trojúhelníku roven : :. Jiné řešení. a) Protože S,, V jsou vnitřní body polopřímky H (body S, jsou dokonce vnitřní body úsečky H), stačí ukázat, že rozdíly HS H a HV HS jsou nenulové a mají oba stejné znaménko. ez újmy na obecnosti nechť a =, tj. H = H =. Z pravoúhlých trojúhelníků SH, H a V H dostáváme HS = tg β, H H = 3 = tg β 3 a HV = tg(90 β) = tg β. Díky vztahu tg x = tg x tg x při označení t = tg β máme HS H = t t 3( t ) = t( 3t ) 3( t ), HV HS = t t t = 3t. t Protože β je ostrý úhel různý od 60, platí β (0, 45 ) a β 30, odkud pro hodnotu t = tg β vyplývají vztahy 0 < t < a 3t, takže oba zkoumané rozdíly jsou buď kladné (jestliže β < 60 ), anebo záporné (jestliže β > 60 ). b) Podíl rozdílů z části a) má vyjádření HS H HV HS = t( 3t ) 3( t ) t 3t = t 3( t ). od S je středem úsečky V, právě když je uvedený podíl roven. Proto v oboru (0, ) řešíme rovnici t 3( t ) =, která tam zřejmě má jediný kořen t = 3 t, odkud tg β = 5 t = 5. V trojúhelníku H tedy kromě H = platí H = tg β = 5, takže podle Pythagorovy věty máme = + 5 = 4. Strany trojúhelníku jsou proto v poměru : 4 : 4 neboli : :. Jiné řešení. a) Označme vrcholy daného trojúhelníku stejně jako v prvním řešení, dále O střed opsané kružnice, 0 patu výšky z vrcholu a střed strany. Protože osa úhlu při vrcholu protíná oblouk opsané kružnice v jeho středu M (obr. 6), je zřejmé, že díky podmínce O V (jež je ekvivalentní s tím, že daný trojúhelník není rovnostranný) protne tato osa stranu uvnitř úsečky 0, a tudíž bod S leží uvnitř úsečky V. b) Využijeme známou vlastnost tří základních bodů trojúhelníku, těžiště, středu O opsané kružnice a průsečíku V výšek. Uvedené tři body leží totiž v přímce v libovolném trojúhelníku, přičemž těžiště vždy dělí úsečku OV v poměru :. Uvedená 6

7 O S V 0 M Obr. 6 vlastnost jednoduše plyne z toho, že trojúhelník tvořený středními příčkami daného trojúhelníku je jeho obrazem ve stejnolehlosti se středem v těžišti a koeficientem. protože osa každé ze stran trojúhelníku je zároveň výškou trojúhelníku, je střed O kružnice opsané danému trojúhelníku zároveň průsečíkem výšek trojúhelníku, takže bod O je v uvedené stejnolehlosti obrazem bodu V a O = V. Pokud tedy střed S kružnice vepsané trojúhelníku půlí úsečku V, dělí body a S (v tomto pořadí) orientovanou úsečku OV na tři shodné části. Pro kolmé průměty, S 0 a 0 bodů O, S a V na stranu (obr. 7) proto platí = 0 + 3(S 0 0 ) = 3S 0 0. udeme-li uvedenou rovnost chápat jako rovnost orientovaných úseček (nebo vektorů) na přímce, vyhneme se nutnosti rozlišovat, zda je úhel při vrcholu větší či menší než 60, protože jak už víme, na pořadí zmíněných bodů to nemá vliv. O S S 0 V γ 0 Obr. 7 Do nalezené rovnosti teď můžeme dosadit b za, a za S 0 ( S 0 = je délka úseků obou tečen z vrcholu ke kružnicí vepsané trojúhelníku ) a konečně ze dvou podobných pravoúhlých trojúhelníků 0 a (shodují se ve společném úhlu ) vychází 0 = a /b. Dostáváme tak b = 3a a b neboli b 3ab + a = 0. 7

8 Poslední rovnost lze přepsat jako (b a)(b a) = 0, a protože a b, musí být b = a. Jiné řešení. Část a) už nebudeme znovu dokazovat, použijeme stejný postup i označení jako v předchozím řešení. b) Nejprve ukážeme, že v trojúhelníku, v němž je při vrcholu úhel větší než 60, nemůže osa úhlu středem úsečky V vůbec procházet. K tomu využijeme známou vlastnost průsečíku výšek: jeho obraz V v osové souměrnosti podle strany leží na kružnici k trojúhelníku opsané (obr. 8). Protože za uvedeného předpokladu leží body a O (v tomto pořadí) na polopřímce O až za bodem V, leží zřejmě obrazy, O bodů, O v uvedené osové souměrnosti ve vnější oblasti kružnice k. V její vnější oblasti leží ovšem i obraz vrcholu ve středové souměrnosti podle středu úsečky V : bod je totiž průsečíkem polopřímek a O, protože O je zároveň kolmá na (OO je kosočtverec) a je tak obrazem přímky O ve stejnolehlosti se středem a koeficientem. Úhlopříčka rovnoběžníku V (na níž leží těžnice trojúhelníku V ) proto určitě protne kružnici k uvnitř pásu rovnoběžek V a. Osa úhlu při vrcholu však protíná kružnici k ve středu M příslušného oblouku a přímka OM leží vně zmíněného pásu. V O V O M k Obr. 8 Předpokládejme tedy, že v daném trojúhelníku je při vrcholu úhel menší než 60 a že střed S vepsané kružnice půlí úsečku V. Označme Q střed úsečky, S 0 bod dotyku vepsané kružnice se stranou a U patu kolmice z bodu na výšku V (obr. 9). Úsečky U a QS 0 jsou zřejmě příčky trojúhelníku 0 rovnoběžné s odpovídajícími stranami 0 a 0 ve dvoutřetinové vzdálenosti od protějších vrcholů. Je tedy O Q S S 0 V U 0 Obr. 9 8

9 také US 0 Q (body U, S 0 totiž dělí orientované úsečky 0, resp. 0 ve stejném poměru : ), a protože bod S 0 leží zřejmě na haletově kružnici s průměrem Q a zároveň bod U leží na haletově kružnici s průměrem, je QUS 0 kosočtverec. rojúhelník S 0 S je rovnoramenný a z rovnosti obvodových úhlů příslušných tětivě U kružnice s průměrem plyne U = U = QS 0 U. Kdyby body, U a S 0 neležely v přímce, průsečík U ramen U, S 0 U shodných úhlů S U, SS 0 U by ležel na ose souměrnosti úsečky S 0, takže trojúhelník US 0 by byl rovnoramenný. Protože však tětivě U přísluší obvodový úhel U, pro jehož velikost dle předpokladu platí 90 γ < 30, je délka této tětivy menší než poloměr příslušné kružnice neboli U < Q = US 0. Vzhledem k uvedenému rozporu musí body, U a S 0 ležet v přímce, takže S 0 je střední příčkou trojúhelníku. rojúhelník S 0 je rovnoramenný, proto je rovnoramenný i trojúhelník. Odtud okamžitě plyne, že b = a. Návodné a doplňující úlohy: N. Dokažte, že v každém trojúhelníku dělí osa úhlu protilehlou stranu v poměru stran přilehlých. [Jestliže D je průsečík strany a osy úhlu, lze poměr q obsahů trojúhelníků D a D vyjádřit dvěma způsoby: q = : (výšky z vrcholu D mají stejnou velikost) a zároveň q = D : D (výšky z vrcholu splývají).] N. V rovnoramenném trojúhelníku se základnou délky a a rameny délky b vyjádřete velikost poloměru ϱ vepsané kružnice. [ϱ = a 4b a /(a+b) = a (b a)/(b + a)] N3. Dokažte platnost součtového vzorce tg(x + y) = (tg x + tg y)/( tg x tg y). D. Na odvěsnách délek a, b pravoúhlého trojúhelníku leží postupně středy dvou kružnic k a, k b. Obě kružnice se dotýkají přepony a procházejí vrcholem proti přeponě. Poloměry uvedených kružnic označme ϱ a, ϱ b. Určete největší kladné číslo p takové, že nerovnost + p( ϱ a ϱ b a + ) b platí pro všechny pravoúhlé trojúhelníky. [58 II ] 4. Nechť p, q jsou dvě různá prvočísla, m, n přirozená čísla a součet mp q + nq p je celé číslo. Dokažte, že platí nerovnost m q + n p >. Řešení. by se dala lépe využít podmínka celočíselnosti, upravíme součet zlomků na tvar mp + nq p(mp ) + q(nq ) =. q p pq Čitatel posledního zlomku je násobkem jeho jmenovatele, takže je dělitelný jak prvočíslem p, tak prvočíslem q. Protože první sčítanec čitatele je násobkem p, musí jím být i druhý sčítanec, tedy p q(nq ). Z nesoudělnosti prvočísel p, q odtud dostáváme p nq. Podobně máme q p(mp ), tedy q mp. Přirozené číslo mp + (nq ) (které můžeme zapsat i ve tvaru (mp ) + nq) je proto dělitelné jak číslem p, tak číslem q, a tedy (díky nesoudělnosti p, q) i součinem pq. Pro jeho velikost tudíž platí odhad mp + nq pq, takže mp + nq > pq. Po vydělení obou stran číslem pq dostaneme nerovnost, již jsme měli dokázat. 9

10 Poznámka. Klíčové tvrzení pq mp + nq můžeme dokázat i jinak. Protože p nq a q mp, nutně pq (nq )(mp ) = mnpq (mp + nq ). Odtud již plyne pq mp + nq. Návodné a doplňující úlohy: N. Najděte několik čtveřic m, n, p, q vyhovujících předpokladům zadání. [Vyhovuje libovolná čtveřice, pro niž jsou oba zlomky (mp )/q, (nq )/p celá čísla.] N. Nechť a, b, c jsou přirozená čísla. Dokažte, že jestliže jsou a, b nesoudělná a a bc, je a c. [Protože (a, b) =, existují celá čísla x, y taková, že ax + by =. Protože a bc, existuje k takové, že ak = bc. Odtud aky = bcy = c( ax), tedy c = a(ky + cx) neboli a c.] N3. Pro celá čísla a, b, c, d platí b a + c, a b + d. Dokažte, že ab ad + bc + cd. [ab (a + c)(b + d) = ab + (ad + bc + cd)] D. Určete všechna celá kladná čísla m, n taková, že n dělí m a m dělí n. [59 II 3] D. Určete všechny dvojice (m, n) kladných celých čísel, pro které je číslo 4(mn+) dělitelné číslem (m + n). [60 II 3] D3. Najděte všechny trojice navzájem různých prvočísel p, q, r splňující následující podmínky: p q + r, q r + p, r p + 3q. [55 III 5] 5. Jsou dány dvě shodné kružnice k, k o poloměru rovném vzdálenosti jejich středů. Jejich průsečíky označme a. Na kružnici k zvolme bod tak, že úsečka protne kružnici k v bodě různém od, který označíme L. Přímka protne kružnici k v bodě různém od, který označíme K. Dokažte, že přímka, na níž leží těžnice z vrcholu trojúhelníku KL, prochází pevným bodem nezávislým na poloze bodu. Řešení. Označme S, S středy kružnic k, k. Nechť P je takový bod kružnice k, že P S je jejím průměrem. Ukážeme, že hledaným pevným bodem je bod P, tj. dokážeme, že střed úsečky KL leží s body P, na jedné přímce. Označme Q bod souměrně sdružený s bodem S podle středu S kružnice k. o znamená, že S Q je průměrem kružnice k a úhel S Q je pravý, Q je tudíž tečnou kružnice k. Vzhledem k podmínkám úlohy musíme bod volit uvnitř kratšího oblouku Q kružnice k. Z osové souměrnosti podle osy S S je i P tečnou kružnice k, proto je bod K vnitřním bodem kratšího oblouku P kružnice k (obr. 0). K P S S Q L k k Obr. 0 Protože kružnice mají stejné poloměry, jsou trojúhelníky S S, S S rovnostranné a velikost středového úhlu S je 0. Příslušný obvodový úhel P má proto velikost 60. Navíc body, jsou souměrně sdružené podle přímky P S, takže 0

11 P = P a trojúhelník P je rovnostranný. 3 Všechny obvodové úhly nad shodnými tětivami P, P, mají tedy velikost 60 (jestliže vrchol leží na delším oblouku), resp. 0 (jestliže vrchol leží na kratším oblouku). U tětivy to platí i pro obvodové úhly na kružnici k, protože obě kružnice jsou shodné. Z uvedeného dostáváme = 60, P L = 60, P K = 0. Z rovnosti prvých dvou úhlů plyne rovnoběžnost přímek P L a K a z toho, že součet prvního a třetího úhlu je 80, plyne rovnoběžnost přímek P K a L. Čtyřúhelník P LK je tedy rovnoběžník, odkud už přímo plyne dokazované tvrzení (úhlopříčky rovnoběžníku se navzájem půlí, takže přímka P prochází středem úsečky KL). Jiné řešení. Označme body stejně jako v prvním řešení. Jediné, co potřebujeme dokázat, je, že P LK je rovnoběžník. ody, jsou souměrně sdružené podle přímky P S, proto vzhledem k vlastnostem obvodových a středových úhlů platí (obr. ) P L = P S = S = a odtud už plyne P L K. Čtyřúhelník P LK je tedy lichoběžník (pořadí jeho vrcholů je dáno tím, že bod K je vnitřním bodem kratšího oblouku P, jak víme z prvního řešení), a protože je tětivový (je vepsán kružnici k ), musí být rovnoramenný. Jeho úhlopříčky KL, P jsou tedy shodné, a protože z výše zmíněné souměrnosti máme P = P, platí též KL = = P. Čtyřúhelník KP L je tětivový a jeho protilehlé strany KL, P jsou shodné, takže to rovněž musí být rovnoramenný lichoběžník 4 (obr. ). Odtud už dostáváme P K L. K P S k k Obr. Poznámka. Dané tvrzení platí, i když připustíme, že kružnice k, k mají různé poloměry, přičemž S leží na k ; v druhém uvedeném řešení jsme totiž shodnost kružnic L 3 o ostatně plyne i z toho, že P,, S, jsou čtyři ze šesti vrcholů pravidelného šestiúhelníku vepsaného do k. 4 Vyplývá to například z rovnosti obvodových úhlů P L, KP L nad shodnými tětivami P, KL, anebo jednoduše ze souměrnosti podle osy úsečky L.

12 mlčky využili jen ke zjištění, na kterém z oblouků P bod K bude ležet. Na další úvahy však poloha bodu K nemá podstatný vliv. Podobně lze rozborem několika případů ukázat, že tvrzení úlohy platí i v případě, kdy bod L na kružnici k je určen jako její druhý průsečík s přímkou. Návodné a doplňující úlohy: N. Dokažte, že každý tětivový lichoběžník je rovnoramenný. [Jestliže P QRS je tětivový lichoběžník se základnou P Q, ze střídavých úhlů plyne QP R = SRP. Obvodové úhly nad tětivami QR, P S tedy mají stejnou velikost, a proto musejí být tětivy QR, P S shodné. Jiný způsob: Osa každé tětivy prochází středem kružnice, proto je osa strany P Q totožná s osou strany RS (jsou rovnoběžné a procházejí společným bodem) a podle této osy jsou úsečky P S, QR souměrně sdružené, tedy shodné.] N. Dokažte, že ve čtyřúhelníku se úhlopříčky navzájem půlí, právě když to je rovnoběžník. [Jestliže se v čtyřúhelníku D úhlopříčky půlí v bodě S, jsou trojúhelníky S, DS shodné a ze střídavých úhlů D, analogicky D. Jestliže D je rovnoběžník s průsečíkem úhlopříček S, plyne ze střídavých úhlů shodnost trojúhelníků S, DS, tj. shodnost úseček S, SD, resp. S, S.] D. Je dán tětivový čtyřúhelník D. Dokažte, že spojnice průsečíku výšek trojúhelníku s průsečíkem výšek trojúhelníku D je rovnoběžná s přímkou D. [58 I ] D. Je dána kružnice k s tětivou, která není průměrem. Na její tečně vedené bodem zvolíme bod X a označíme D průsečík kružnice k s vnitřkem úsečky X (pokud existuje). rojúhelník D doplníme na lichoběžník D vepsaný do kružnice k. Určete množinu průsečníků přímek a D odpovídajících všem takovým lichoběžníkům. [59 III 4] 6. Najděte největší reálné číslo k takové, že nerovnost (a + kab + b ) (k + )(a + b) ab platí pro všechny dvojice kladných reálných čísel a, b. Řešení. Pro k = se dá nerovnost po vykrácení upravit na tvar (a+b) ab, což je známá nerovnost mezi aritmetickým a geometrickým průměrem platná pro libovolná kladná čísla a, b. Hledané největší k je tedy určitě aspoň. Zkoumejme dále danou nerovnost jen za předpokladu k. Ekvivalentní úpravou (protože k + > 0) dostaneme (a + kab + b ) (k + )(a + b) ab a po vydělení obou stran kladným číslem b máme ( a b + k a ) ( a ) b + (k + ) b + a b. Označme a/b = x. Vhodnou volbou kladných čísel a, b nabude x libovolné kladné hodnoty. Dále proto stačí zabývat se nerovností (x 4 + kx + ) (k + )(x + )x a hledat největší k takové, že uvedená nerovnost je splněna pro každé kladné x. Po jednoduchých ekvivalentních úpravách směřujících k osamostatnění k dostáváme k ( (x + )x x ) ( x 4 + (x + )x ), k(x 3 x + x) (x 4 x 3 x + ), kx(x x + ) ( x 3 (x ) (x ) ), kx(x ) (x ) (x + x + ).

13 Pro x = je poslední nerovnost splněna vždy. Pro x nerovnost vydělíme kladným výrazem x(x ) a získáme přímo odhad pro k: k (x + x + ) x ( = + x + ). () x Pro kladné x je x+/x s rovností jedině pro x =. Pro x výraz x+/x nabývá všech hodnot z intervalu (, ), pravá strana () tudíž nabývá všech hodnot z intervalu (6, ). Z toho je zřejmé, že největší k takové, že () platí pro všechna kladná x, je k = 6. Jiné řešení. Danou nerovnost ekvivalentně upravíme: k + (a + b) + (k )ab ab, a + b ( ) a + b ab + (k ). () k + ab a + b Označme u = (a + b)/ ab = a/b + b/a. Poslední výraz jako součet dvou navzájem převrácených kladných čísel může nabýt libovolné hodnoty z intervalu, ). Úpravou nerovnosti () za podmínky k + > 0 dostáváme ( u + (k ) ) neboli u k + u + (k ) 0. (3) k + u Kvadratická funkce na levé straně poslední nerovnosti má pro každé k kořen u = a její koeficient u kvadratického členu je kladný. Nerovnost (3) proto platí pro každé u, právě když vrchol odpovídající paraboly leží v levé polorovině určené přímkou u =. Protože uvedená kvadratická funkce nabývá minima pro u 0 = 4 (k+), je poslední nerovnost splněna pro každé u, právě když k + 4 neboli k 6. Závěr. Hledaná největší hodnota je k = 6. Návodné a doplňující úlohy: N. Určete, jaké hodnoty nabývá výraz x + /x pro x > 0. [Protože ( x / x) 0, máme x + /x. Rovnost nastává pro x =. Výraz nabyde i všechny hodnoty větší než, protože rovnice x + /x = p má pro p > dva kladné kořeny p ± p 4.] N. Určete všechny hodnoty parametru p, pro které kvadratická funkce f(x) = x +px+p nabývá v oboru kladných čísel jen kladných hodnot. [Protože f(x) = (x + )(x + p ), jsou kořeny funkce a p. Daná podmínka je splněna, právě když ani jeden z kořenů není kladný, tedy právě když p.] D. Dokažte, že pro libovolná kladná reálná čísla a, b platí ab (a + 3ab + b ) 5(a + b) a + b, a pro každou z obou nerovností zjistěte, kdy se mění v rovnost. [59 I 5] D. Dokažte, že pro libovolná různá kladná čísla a, b platí a + b < (a + ab + b ) a < + b. 3(a + b) [58 I 6] 3

Shodná zobrazení. bodu B ležet na na zobrazené množině b. Proto otočíme kružnici b kolem

Shodná zobrazení. bodu B ležet na na zobrazené množině b. Proto otočíme kružnici b kolem Shodná zobrazení Otočení Příklad 1. Jsou dány tři různé soustředné kružnice a, b a c. Sestrojte rovnostranný trojúhelník ABC tak, aby A ležel na a, B ležel na b a C ležel na c. Řešení. Zvolíme vrchol A

Více

(4x) 5 + 7y = 14, (2y) 5 (3x) 7 = 74,

(4x) 5 + 7y = 14, (2y) 5 (3x) 7 = 74, 1. V oboru celých čísel řešte soustavu rovnic (4x) 5 + 7y = 14, (2y) 5 (3x) 7 = 74, kde (n) k značí násobek čísla k nejbližší číslu n. (P. Černek) Řešení. Z první rovnice dané soustavy plyne, že číslo

Více

64. ročník matematické olympiády Řešení úloh krajského kola kategorie A

64. ročník matematické olympiády Řešení úloh krajského kola kategorie A 64. ročník matematické olympiády Řešení úloh krajského kola kategorie A 1. Středy stran AC, BC označme postupně, N. Střed kružnice vepsané trojúhelníku KLC označme I. Úvodem poznamenejme, že body K, L

Více

67. ročník matematické olympiády III. kolo kategorie A. Přerov, března 2018

67. ročník matematické olympiády III. kolo kategorie A. Přerov, března 2018 67. ročník matematické olympiády III. kolo kategorie Přerov, 8.. března 08 MO . Ve společnosti lidí jsou některé dvojice spřátelené. Pro kladné celé číslo k 3 řekneme, že společnost je k-dobrá, pokud

Více

Úlohy klauzurní části školního kola kategorie B

Úlohy klauzurní části školního kola kategorie B 65. ročník matematické olympiády Úlohy klauzurní části školního kola kategorie B 1. Kolika způsoby je možno vyplnit čtvercovou tabulku 3 3 čísly,, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4 tak, aby součet čísel v každém čtverci

Více

Úlohy domácí části I. kola kategorie C

Úlohy domácí části I. kola kategorie C 63. ročník Matematické olympiády Úlohy domácí části I. kola kategorie C 1. Určete, jaké nejmenší hodnoty může nabýt výraz V = (a b) + (b c) + (c a), splňují-li reálná čísla a, b, c dvojici podmínek a +

Více

Úlohy krajského kola kategorie A

Úlohy krajského kola kategorie A 64. ročník matematické olympiády Úlohy krajského kola kategorie A 1. Je dán trojúhelník ABC s tupým úhlem při vrcholu C. Osa o 1 úsečky AC protíná stranu AB v bodě K, osa o 2 úsečky BC protíná stranu AB

Více

Úlohy krajského kola kategorie A

Úlohy krajského kola kategorie A 62. ročník matematické olympiády Úlohy krajského kola kategorie A 1. Je dáno 21 různých celých čísel takových, že součet libovolných jedenácti z nich je větší než součet deseti ostatních čísel. a) Dokažte,

Více

5. P L A N I M E T R I E

5. P L A N I M E T R I E 5. P L A N I M E T R I E 5.1 Z Á K L A D N Í P L A N I M E T R I C K É P O J M Y Bod (definice, značení, znázornění) Přímka (definice, značení, znázornění) Polopřímka (definice, značení, znázornění, počáteční

Více

61. ročník matematické olympiády III. kolo kategorie A. Hradec Králové, března 2012

61. ročník matematické olympiády III. kolo kategorie A. Hradec Králové, března 2012 61. ročník matematické olympiády III. kolo kategorie Hradec Králové, 5. 8. března 01 MO 1. Najděte všechna celá čísla n, pro něž je n 4 3n + 9 prvočíslo. (leš Kobza) Řešení. Zadaný výraz lze jednoduchou

Více

Úlohy klauzurní části školního kola kategorie A

Úlohy klauzurní části školního kola kategorie A 6. ročník matematické olympiády Úlohy klauzurní části školního kola kategorie A. V oboru reálných čísel řešte soustavu rovnic y + 3x = 4x 3, x + 3y = 4y 3. 2. V rovině uvažujme lichoběžník ABCD se základnami

Více

Úlohy klauzurní části školního kola kategorie A

Úlohy klauzurní části školního kola kategorie A 62. ročník matematické olympiády Úlohy klauzurní části školního kola kategorie A 1. V obdélníku ABCD o stranách AB = 9, BC = 8 leží vzájemně se dotýkající kružnice k 1 (S 1, r 1 ) a k 2 (S 2, r 2 ) tak,

Více

pro každé i. Proto je takových čísel m právě N ai 1 +. k k p

pro každé i. Proto je takových čísel m právě N ai 1 +. k k p KOMENTÁŘE ÚLOH 43. ROČNÍKU MO, KATEGORIE A 1. Přirozené číslo m > 1 nazveme k násobným dělitelem přirozeného čísla n, pokud platí rovnost n = m k q, kde q je celé číslo, které není násobkem čísla m. Určete,

Více

Úlohy krajského kola kategorie C

Úlohy krajského kola kategorie C 6. ročník matematické olympiády Úlohy krajského kola kategorie C. Pro libovolná reálná čísla x, y, z taková, že x < y < z, dokažte nerovnost x 2 y 2 + z 2 > (x y + z) 2. 2. Honza má tři kartičky, na každé

Více

Návody k domácí části I. kola kategorie C

Návody k domácí části I. kola kategorie C Návody k domácí části I. kola kategorie C 1. Dokažte, že pro libovolné reálné číslo a platí nerovnost Určete, kdy nastane rovnost. a 2 + 1 a 2 a + 1 a + 1. 1. Dokažte, že pro libovolná reálná čísla x,

Více

Úlohy domácího kola kategorie B

Úlohy domácího kola kategorie B 47. ročník Matematické olympiády Úlohy domácího kola kategorie B 1. Magický čtverec je čtvercová tabulka přirozených čísel, v níž je součet všech čísel v každém řádku, v každém sloupci i na obou úhlopříčkách

Více

[obr. 1] Rozbor S 3 S 2 S 1. o 1. o 2 [obr. 2]

[obr. 1] Rozbor S 3 S 2 S 1. o 1. o 2 [obr. 2] Příklad Do dané kruhové výseče s ostrým středovým úhlem vepište kružnici (obr. ). M k l V N [obr. ] Rozbor Oblouk l a hledaná kružnice k se dotýkají v bodě T, mají proto v tomto bodě společnou tečnu t.

Více

Úlohy klauzurní části školního kola kategorie A

Úlohy klauzurní části školního kola kategorie A 64. ročník matematické olympiády Úlohy klauzurní části školního kola kategorie 1. Určete počet cest délky 14, které vedou po hranách sítě na obrázku z bodu do bodu. élka každé hrany je jedna.. Je dán rovnoběžník,

Více

64. ročník matematické olympiády III. kolo kategorie A. Praha, března 2015

64. ročník matematické olympiády III. kolo kategorie A. Praha, března 2015 64. ročník matematické olympiády III. kolo kategorie Praha, 22. 25. března 2015 O 1. Najděte všechna čtyřmístná čísla n taková, že zároveň platí: i) číslo n je součinem tří různých prvočísel; ii) součet

Více

Návody k domácí části I. kola kategorie B

Návody k domácí části I. kola kategorie B Návody k domácí části I. kola kategorie B 1. Najděte všechna osmimístná čísla taková, z nichž po vyškrtnutí některé čtveřice sousedních číslic dostaneme čtyřmístné číslo, které je 2 019krát menší. (Pavel

Více

49. roënìk matematickè olympi dy, III. kolo kategorie A. BÌlovec, 9.ñ12. dubna 2000

49. roënìk matematickè olympi dy, III. kolo kategorie A. BÌlovec, 9.ñ12. dubna 2000 49. roënìk matematickè olympi dy, III. kolo kategorie BÌlovec, 9.ñ. dubna 000 . Nechť n je přirozené číslo. Dokažte, že součet 4 n + 4 n je dělitelný třinácti, právě když n je sudé. (J. Šimša) Řešení.

Více

Úlohy domácí části I. kola kategorie C

Úlohy domácí části I. kola kategorie C 68. ročník Matematické olympiády Úlohy domácí části I. kola kategorie C 1. Neznámé číslo je dělitelné právě čtyřmi čísly z množiny {6, 15, 20, 21, 70}. Určete, kterými. (Michal Rolínek) Řešení. Pokud by

Více

Úlohy krajského kola kategorie C

Úlohy krajského kola kategorie C 67. ročník matematické olympiády Úlohy krajského kola kategorie C 1. Najděte nejmenší přirozené číslo končící čtyřčíslím 2018, které je násobkem čísla 2017. 2. Pro celá čísla x, y, z platí x 2 + y z =

Více

Klauzurní část školního kola kategorie A se koná

Klauzurní část školního kola kategorie A se koná 56. ročník matematické olympiády Úlohy klauzurní části školního kola kategorie 1. rčete všechna reálná čísla s, pro něž má rovnice 4x 4 20x 3 + sx 2 + 22x 2 = 0 čtyři různé reálné kořeny, přičemž součin

Více

Úlohy domácí části I. kola kategorie B

Úlohy domácí části I. kola kategorie B 67. ročník Matematické olympiády Úlohy domácí části I. kola kategorie B 1. Najděte všechny mnohočleny tvaru ax 3 + bx + cx + d, které při dělení dvojčlenem x + 1 dávají zbytek x + a při dělení dvojčlenem

Více

MATEMATIKA 5. TŘÍDA. C) Tabulky, grafy, diagramy 1 - Tabulky, doplnění řady čísel podle závislosti 2 - Grafy, jízní řády 3 - Magické čtverce

MATEMATIKA 5. TŘÍDA. C) Tabulky, grafy, diagramy 1 - Tabulky, doplnění řady čísel podle závislosti 2 - Grafy, jízní řády 3 - Magické čtverce MATEMATIKA 5. TŘÍDA 1 - Přirozená čísla a číslo nula a číselná osa, porovnávání b zaokrouhlování c zápis čísla v desítkové soustavě d součet, rozdíl e násobek, činitel, součin f dělení, dělení se zbytkem

Více

Analytická geometrie lineárních útvarů

Analytická geometrie lineárních útvarů ) Na přímce: a) Souřadnice bodu na přímce: Analtická geometrie lineárních útvarů Bod P nazýváme počátek - jeho souřadnice je P [0] Nalevo od počátku leží čísla záporná, napravo čísla kladná. Každý bod

Více

Omezíme se jen na lomené čáry, jejichž nesousední strany nemají společný bod. Jestliže A 0 = A n (pro n 2), nazývá se lomená čára uzavřená.

Omezíme se jen na lomené čáry, jejichž nesousední strany nemají společný bod. Jestliže A 0 = A n (pro n 2), nazývá se lomená čára uzavřená. MNOHOÚHELNÍKY Vlastnosti mnohoúhelníků Lomená čára C 0 C C C 3 C 4 protíná samu sebe. Lomená čára A 0 A A... A n- A n (n ) se skládá z úseček A 0 A, A A,..., A n- A n, z nichž každé dvě sousední mají společný

Více

- shodnost trojúhelníků. Věta SSS: Věta SUS: Věta USU:

- shodnost trojúhelníků. Věta SSS: Věta SUS: Věta USU: 1/12 PLANIMETRIE Základní pojmy: Shodnost, podobnost trojúhelníků Středová souměrnost, osová souměrnost, posunutí, otočení shodná zobrazení Středový a obvodový úhel Obsahy a obvody rovinných obrazců 1.

Více

Úlohy klauzurní části školního kola kategorie A

Úlohy klauzurní části školního kola kategorie A 63 ročník matematické olympiády Úlohy klauzurní části školního kola kategorie 1 Dokažte, že pro každé celé číslo n 3 je n-místné číslo s dekadickým zápisem druhou mocninou některého celého čísla 1 1 8

Více

65. ročník matematické olympiády III. kolo kategorie A. Pardubice, dubna 2016

65. ročník matematické olympiády III. kolo kategorie A. Pardubice, dubna 2016 65. ročník matematické olympiády III. kolo kategorie A Pardubice, 3. 6. dubna 2016 MO 1. Nechť p > 3 je dané prvočíslo. Určete počet všech uspořádaných šestic (a, b, c, d, e, f) kladných celých čísel,

Více

Úlohy krajského kola kategorie B

Úlohy krajského kola kategorie B 65. ročník matematické olympiády Úlohy krajského kola kategorie B 1. Určete všechny trojice celých kladných čísel k, l a m, pro které platí 3l + 1 3kl + k + 3 = lm + 1 5lm + m + 5. 2. Je dána úsečka AB,

Více

Rozpis výstupů zima 2008 Geometrie

Rozpis výstupů zima 2008 Geometrie Rozpis výstupů zima 2008 Geometrie 20. 10. porovnávání úseček grafický součet úseček grafický rozdíl úseček... porovnávání úhlů grafický součet úhlů grafický rozdíl úhlů... osa úhlu úhly vedlejší a vrcholové...

Více

A[a 1 ; a 2 ; a 3 ] souřadnice bodu A v kartézské soustavě souřadnic O xyz

A[a 1 ; a 2 ; a 3 ] souřadnice bodu A v kartézské soustavě souřadnic O xyz 1/15 ANALYTICKÁ GEOMETRIE Základní pojmy: Soustava souřadnic v rovině a prostoru Vzdálenost bodů, střed úsečky Vektory, operace s vektory, velikost vektoru, skalární součin Rovnice přímky Geometrie v rovině

Více

Úlohy domácí části I. kola kategorie B

Úlohy domácí části I. kola kategorie B 64. ročník Matematické olympiády Úlohy domácí části I. kola kategorie B. V oboru reálných čísel řešte soustavu rovnic x 5 + y 9 = 6, x 2 9 + y 2 5 = 52. Řešení. Z první rovnice dané soustavy plyne y 9

Více

Úlohy domácí části I. kola kategorie B

Úlohy domácí části I. kola kategorie B 6. ročník Matematické olympiády Úlohy domácí části I. kola kategorie B. Mezi všemi desetimístnými čísly dělitelnými jedenácti, v nichž se žádná číslice neopakuje, najděte nejmenší a největší. Řešení. Uvažovaná

Více

Témata absolventského klání z matematiky :

Témata absolventského klání z matematiky : Témata absolventského klání z matematiky : 1.Dělitelnost přirozených čísel - násobek a dělitel - společný násobek - nejmenší společný násobek (n) - znaky dělitelnosti 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,10 - společný

Více

CVIČNÝ TEST 9 OBSAH. Mgr. Václav Zemek. I. Cvičný test 2 II. Autorské řešení 5 III. Klíč 17 IV. Záznamový list 19

CVIČNÝ TEST 9 OBSAH. Mgr. Václav Zemek. I. Cvičný test 2 II. Autorské řešení 5 III. Klíč 17 IV. Záznamový list 19 CVIČNÝ TEST 9 Mgr. Václav Zemek OBSAH I. Cvičný test 2 II. Autorské řešení 5 III. Klíč 17 IV. Záznamový list 19 I. CVIČNÝ TEST 1 Vypočítejte (7,5 10 3 2 10 2 ) 2. Výsledek zapište ve tvaru a 10 n, kde

Více

11. VEKTOROVÁ ALGEBRA A ANALYTICKÁ GEOMETRIE LINEÁRNÍCH ÚTVARŮ

11. VEKTOROVÁ ALGEBRA A ANALYTICKÁ GEOMETRIE LINEÁRNÍCH ÚTVARŮ 11. VEKTOROVÁ ALGEBRA A ANALYTICKÁ GEOMETRIE LINEÁRNÍCH ÚTVARŮ Dovednosti: 1. Chápat pojmy orientovaná úsečka a vektor a geometrický význam součtu, rozdílu a reálného násobku orientovaných úseček a vektorů..

Více

Trojúhelník a čtyřúhelník výpočet jejich obsahu, konstrukční úlohy

Trojúhelník a čtyřúhelník výpočet jejich obsahu, konstrukční úlohy 5 Trojúhelník a čtyřúhelník výpočet jejich obsahu, konstrukční úlohy Trojúhelník: Trojúhelník je definován jako průnik tří polorovin. Pojmy: ABC - vrcholy trojúhelníku abc - strany trojúhelníku ( a+b>c,

Více

( ) ( ) 6. Algebraické nerovnice s jednou neznámou ( ) ( ) ( ) ( 2. e) = ( )

( ) ( ) 6. Algebraické nerovnice s jednou neznámou ( ) ( ) ( ) ( 2. e) = ( ) 6. Algebraické nerovnice s jednou neznámou Další dovednosti: -iracionální nerovnice -lineární nerovnice s parametrem -kvadratické nerovnice s parametrem Možné maturitní otázky: Lineární a kvadratické nerovnice

Více

Úlohy domácí části I. kola kategorie B

Úlohy domácí části I. kola kategorie B 65. ročník Matematické olympiády Úlohy domácí části I. kola kategorie B. Pro přirozená čísla k, l, m platí k + m + klm = 05 404. Určete všechny možné hodnoty součinu klm. Řešení. I když rovnice v zadání

Více

Čtyřúhelník. O b s a h : Čtyřúhelník. 1. Jak definovat čtyřúhelník základní vlastnosti. 2. Názvy čtyřúhelníků Deltoid Tětivový čtyřúhelník

Čtyřúhelník. O b s a h : Čtyřúhelník. 1. Jak definovat čtyřúhelník základní vlastnosti. 2. Názvy čtyřúhelníků Deltoid Tětivový čtyřúhelník Čtyřúhelník : 1. Jak definovat čtyřúhelník základní vlastnosti 2. Názvy čtyřúhelníků 2.1. Deltoid 2.2. Tětivový čtyřúhelník 2.3. Tečnový čtyřúhelník 2.4. Rovnoběžník 2.4.1. Základní vlastnosti 2.4.2. Výšky

Více

2. Vyšetřete všechny možné případy vzájemné polohy tří různých přímek ležících v jedné rovině.

2. Vyšetřete všechny možné případy vzájemné polohy tří různých přímek ležících v jedné rovině. ZS1BK_PGE1 Geometrie I: Vybrané úlohy z elementární geometrie 1. Které geometrické útvary mohou vzniknout a) jako průnik dvou polopřímek téže přímky, b) jako průnik dvou polorovin téže roviny? V případě

Více

Přijímací zkouška na MFF UK v Praze

Přijímací zkouška na MFF UK v Praze Přijímací zkouška na MFF UK v Praze pro bakalářské studijní programy fyzika, informatika a matematika 2016, varianta A U každé z deseti úloh je nabízeno pět odpovědí: a, b, c, d, e. Vaším úkolem je u každé

Více

Úlohy domácí části I. kola kategorie A

Úlohy domácí části I. kola kategorie A 62. ročník Matematické olympiády Úlohy domácí části I. kola kategorie A. Najděte všechny dvojice prvočísel p, q, pro které existuje přirozené číslo a takové, že pq p + q = a2 + a +. Řešení. Budeme se nejprve

Více

PRIMA Přirozená čísla Celá čísla Desetinná čísla Číselná osa Pravidla pro násobení a dělení 10, 100, 1000..a 0,1, 0,01, 0,001.. Čísla navzájem opačná

PRIMA Přirozená čísla Celá čísla Desetinná čísla Číselná osa Pravidla pro násobení a dělení 10, 100, 1000..a 0,1, 0,01, 0,001.. Čísla navzájem opačná PRIMA Přirozená čísla Celá čísla Desetinná čísla Číselná osa Pravidla pro násobení a dělení 10, 100, 1000..a 0,1, 0,01, 0,001.. Čísla navzájem opačná Racionální čísla Zlomky Rozšiřování a krácení zlomků

Více

Návody k domácí části I. kola kategorie C

Návody k domácí části I. kola kategorie C 61. ročník Matematické olympiády Návody k domácí části I. kola kategorie C 1. Najděte všechny trojčleny p(x) = ax 2 + bx + c, které dávají při dělení dvojčlenem x + 1 zbytek 2 a při dělení dvojčlenem x

Více

P L A N I M E T R I E

P L A N I M E T R I E M T E M T I K P L N I M E T R I E rovinná geometrie Základní planimetrické pojmy od - značí se velkými tiskacími písmeny, např.,,. P, Q. Přímka - značí se malými písmeny, např. a, b, p, q nebo pomocí bodů

Více

Syntetická geometrie I

Syntetická geometrie I Shodnost Pedagogická fakulta 2018 www.karlin.mff.cuni.cz/~zamboj/ Vzdálenost dvou bodů Definice (Vzdálenost) Necht A, B, C ρ. Vzdálenost dvou bodů A, B v rovině je číslo AB a platí AB 0 AB = 0 A = B AB

Více

Syntetická geometrie II

Syntetická geometrie II Mnohoúhelníky Pedagogická fakulta 2018 www.karlin.mff.cuni.cz/~zamboj/ Čtyřúhelníky Definice (Čtyřúhelník) Jsou dány čtyři body A, B, C, D v rovině, z nichž žádné tři nejsou kolineární. Čtyřúhelník ABCD

Více

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 00 007 TEST Z MATEMATIKY PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ČÍSLO FAST-M-00-0. tg x + cot gx a) sinx cos x b) sin x + cos x c) d) sin x e) +. sin x cos

Více

CVIČNÝ TEST 39. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Tomáš Kotler. II. Autorské řešení 5 III. Klíč 11 IV. Záznamový list 13

CVIČNÝ TEST 39. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Tomáš Kotler. II. Autorské řešení 5 III. Klíč 11 IV. Záznamový list 13 CVIČNÝ TEST 9 Mgr. Tomáš Kotler OBSAH I. Cvičný test II. Autorské řešení 5 III. Klíč 11 IV. Záznamový list 1 I. CVIČNÝ TEST 1 bod 1 Do kruhu je vepsán rovnostranný trojúhelník. Jakou část obsahu kruhu

Více

Různostranný (obecný) žádné dvě strany nejsou stějně dlouhé. Rovnoramenný dvě strany (ramena) jsou stejně dlouhé, třetí strana je základna

Různostranný (obecný) žádné dvě strany nejsou stějně dlouhé. Rovnoramenný dvě strany (ramena) jsou stejně dlouhé, třetí strana je základna 16. Trojúhelník, Mnohoúhelník, Kružnice (typy trojúhelníků a jejich vlastnosti, Pythagorova věta, Euklidovy věty, čtyřúhelníky druhy a jejich vlastnosti, kružnice obvodový a středový, úsekový úhel, vzájemná

Více

CVIČNÝ TEST 13. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Zdeňka Strnadová. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17

CVIČNÝ TEST 13. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Zdeňka Strnadová. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17 CVIČNÝ TEST 13 Mgr. Zdeňka Strnadová OBSAH I. Cvičný test 2 II. Autorské řešení 6 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17 I. CVIČNÝ TEST VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 1 V trojúhelníku ABC na obrázku dělí úsečka

Více

Úlohy domácí části I. kola kategorie B

Úlohy domácí části I. kola kategorie B 6. ročník Matematické olympiády Úlohy domácí části I. kola kategorie 1. Určete všechny trojice (a, b, c) přirozených čísel, pro které platí a + 4 b = 8 c. Řešení. Danou rovnici můžeme přepsat jako a +

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta SEMINÁRNÍ PRÁCE Z METOD ŘEŠENÍ 1 PLANIMETRIE 000/001 Cifrik, M-ZT První příklad ze zadávacích listů 1 Zadání: Sestrojte trojúhelník ABC, pokud je dáno: ρ

Více

Důkazy vybraných geometrických konstrukcí

Důkazy vybraných geometrických konstrukcí Gymnázium Christiana Dopplera, Zborovská 45, Praha 5 Ročníková práce Důkazy vybraných geometrických konstrukcí Vypracovala: Ester Sgallová Třída: 8.M Školní rok: 015/016 Seminář : Deskriptivní geometrie

Více

11. VEKTOROVÁ ALGEBRA A ANALYTICKÁ GEOMETRIE LINEÁRNÍCH ÚTVARŮ. u. v = u v + u v. Umět ho aplikovat při

11. VEKTOROVÁ ALGEBRA A ANALYTICKÁ GEOMETRIE LINEÁRNÍCH ÚTVARŮ. u. v = u v + u v. Umět ho aplikovat při . VEKTOROVÁ ALGEBRA A ANALYTICKÁ GEOMETRIE LINEÁRNÍCH ÚTVARŮ Dovednosti:. Chápat pojmy orientovaná úsečka a vektor a geometrický význam součtu, rozdílu a reálného násobku orientovaných úseček a vektorů..

Více

February 05, Čtyřúhelníky lichoběžníky.notebook. 1. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace

February 05, Čtyřúhelníky lichoběžníky.notebook. 1. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Registrační číslo projektu: Název projektu: Název a číslo globálního grantu: CZ.1.07/1.1.12/02.0010 Šumavská škola = evropská škola Zvyšování kvality ve vzdělání v Plzeňském kraji CZ.1.07/1.1.12 Název

Více

PLANIMETRIE 2 mnohoúhelníky, kružnice a kruh

PLANIMETRIE 2 mnohoúhelníky, kružnice a kruh PLANIMETRIE 2 mnohoúhelníky, kružnice a kruh Lomená čára A 0 A 1 A 2 A 3..., A n (n 2) se skládá z úseček A 0 A 1, A 1 A 2, A 2 A 3,..., A n 1 A n, z nichž každé dvě sousední mají společný jeden krajní

Více

Návody k domácí části I. kola kategorie A

Návody k domácí části I. kola kategorie A Návody k domácí části I. kola kategorie A 1. Najděte všechna prvočísla p, pro něž existuje přirozené číslo n takové, že p n + 1 je třetí mocninou některého přirozeného čísla. 1. Určete všechny trojice

Více

Úlohy domácího kola kategorie B

Úlohy domácího kola kategorie B 50. ročník Matematické olympiády Úlohy domácího kola kategorie B 1. Řešte v oboru kladných čísel soustavu rovnic 3x + y = 598,6, x + y = 73,4, v níž x a y označují po řadě čísla x a y zaokrouhlená na desítky.

Více

X = A + tu. Obr x = a 1 + tu 1 y = a 2 + tu 2, t R, y = kx + q, k, q R (6.1)

X = A + tu. Obr x = a 1 + tu 1 y = a 2 + tu 2, t R, y = kx + q, k, q R (6.1) .6. Analtická geometrie lineárních a kvadratických útvarů v rovině. 6.1. V této kapitole budeme studovat geometrické úloh v rovině analtick, tj. lineární a kvadratické geometrické útvar vjádříme pomocí

Více

6 Skalární součin. u v = (u 1 v 1 ) 2 +(u 2 v 2 ) 2 +(u 3 v 3 ) 2

6 Skalární součin. u v = (u 1 v 1 ) 2 +(u 2 v 2 ) 2 +(u 3 v 3 ) 2 6 Skalární součin Skalární součin 1 je operace, která dvěma vektorům (je to tedy binární operace) přiřazuje skalár (v našem případě jde o reálné číslo, obecně se jedná o prvek nějakého tělesa T ). Dovoluje

Více

66. ročníku MO (kategorie A, B, C)

66. ročníku MO (kategorie A, B, C) Příloha časopisu MATEMATIKA FYZIKA INFORMATIKA Ročník 25 (2016), číslo 3 Úlohy I. kola (domácí část) 66. ročníku MO (kategorie A, B, C) KATEGORIE A A I 1 Najděte všechna prvočísla p, pro něž existuje přirozené

Více

Syntetická geometrie I

Syntetická geometrie I Shodnost Pedagogická fakulta 2016 www.karlin.mff.cuni.cz/~zamboj/ Vzdálenost dvou bodů Necht A, B, C ρ. Vzdálenost dvou bodů A, B v rovině je číslo AB a platí AB 0 AB = 0 A = B AB = BA pozitivně definitní

Více

Sčítání a odčítání Jsou-li oba sčítanci kladní, znaménko výsledku je + +421 +23 = + 444

Sčítání a odčítání Jsou-li oba sčítanci kladní, znaménko výsledku je + +421 +23 = + 444 ARITMETIKA CELÁ ČÍSLA Celá čísla jsou. -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Celá čísla rozdělujeme na záporná (-1, -2, -3, ) kladná (1, 2, 3,.) nula 0 (není číslo kladné ani záporné) absolutní

Více

SHODNÁ A PODOBNÁ ZOBRAZENÍ V ROVINĚ

SHODNÁ A PODOBNÁ ZOBRAZENÍ V ROVINĚ Technická univerzita v Liberci Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Katedra matematiky a didaktiky matematiky HODNÁ PODOBNÁ ZOBRZENÍ V ROVINĚ Pomocný učební text Petra Pirklová Liberec, září 2013

Více

Internetová matematická olympiáda listopadu 2008

Internetová matematická olympiáda listopadu 2008 Internetová matematická olympiáda - 5. listopadu 008 ŘEŠENÍ ÚLOH 1. Obrazec na Obrázku 1 je složen z 44 čtverců o straně 6 mm. Bodem A veďte jedinou přímku, která daný obrazec rozdělí na dva obrazce o

Více

53. ročník matematické olympiády. q = 65

53. ročník matematické olympiády. q = 65 53. ročník matematické olympiády! 1. V rovině je dán obdélník ABCD, kde AB = a < b = BC. Na jeho straně BC eistuje bod K a na straně CD bod L tak, že daný obdélník je úsečkami AK, KL a LA rozdělen na čtyři

Více

Úlohy domácího kola kategorie A

Úlohy domácího kola kategorie A 49. ročník Matematické olympiády Úlohy domácího kola kategorie A 1. Nechť P (x), Q(x) jsou kvadratické trojčleny takové, že tři z kořenů rovnice P (Q(x)) = 0 jsou čísla 22, 7, 13. Určete čtvrtý kořen této

Více

Pracovní listy MONGEOVO PROMÍTÁNÍ

Pracovní listy MONGEOVO PROMÍTÁNÍ Technická univerzita v Liberci Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Katedra matematiky a didaktiky matematiky MONGEOVO PROMÍTÁNÍ Petra Pirklová Liberec, únor 07 . Zobrazte tyto body a určete jejich

Více

Úlohy II. kola kategorie A

Úlohy II. kola kategorie A 5. ročník matematické olympiády Úlohy II. kola kategorie A 1. Najděte základy z všech číselných soustav, ve kterých je čtyřmístné číslo (1001) z dělitelné dvojmístným číslem (41) z.. Uvnitř strany AB daného

Více

Úlohy domácí části I. kola kategorie B

Úlohy domácí části I. kola kategorie B 66. ročník Matematické olympiády Úlohy domácí části I. kola kategorie B 1. Každému vrcholu pravidelného 66úhelníku přiřadíme jedno z čísel 1 nebo 1. Ke každé úsečce spojující dva jeho vrcholy (straně nebo

Více

PLANIMETRIE úvodní pojmy

PLANIMETRIE úvodní pojmy PLANIMETRIE úvodní pojmy Je část geometrie zabývající se studiem geometrických útvarů v rovině. Základními stavebními kameny v rovině budou bod a přímka. 1) Přímka a její části Dvěma různými body lze vést

Více

ICT podporuje moderní způsoby výuky CZ.1.07/1.5.00/ Matematika planimetrie. Mgr. Tomáš Novotný

ICT podporuje moderní způsoby výuky CZ.1.07/1.5.00/ Matematika planimetrie. Mgr. Tomáš Novotný Název projektu ICT podporuje moderní způsoby výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0717 Název školy Gymnázium, Turnov, Jana Palacha 804, přísp. organizace Číslo a název šablony klíčové aktivity IV/2 Inovace

Více

Úlohy krajského kola kategorie A

Úlohy krajského kola kategorie A 66. ročník matematické olympiády Úlohy krajského kola kategorie A 1. Najděte všechny trojice celých čísel (a, b, c) takové, že každý ze zlomků má celočíselnou hodnotu. a b + c, b c + a, c a + b 2. Je dána

Více

55. ročník matematické olympiády

55. ročník matematické olympiády . ročník matematické olympiády! " #%$'&( *$,+ 1. Najděte všechny dvojice celých čísel x a y, pro něž platí x y = 6 10.. Je dán rovnostranný trojúhelník ABC o obsahu S a jeho vnitřní bod M. Označme po řadě

Více

Úloha 1. Petr si do sešitu namaloval takovýto obrázek tvořený třemi jednotkovými kružnicemi a jejich společnými

Úloha 1. Petr si do sešitu namaloval takovýto obrázek tvořený třemi jednotkovými kružnicemi a jejich společnými Tečny 2. jarní série Vzorové řešení Úloha 1. Petr si do sešitu namaloval takovýto obrázek tvořený třemi jednotkovými kružnicemi a jejich společnými tečnami, které procházejí jedním bodem. Všiml si, že

Více

prostorová definice (viz obrázek vlevo nahoře): elipsa je průsečnou křivkou rovinného

prostorová definice (viz obrázek vlevo nahoře): elipsa je průsečnou křivkou rovinného Elipsa Výklad efinice a ohniskové vlastnosti prostorová definice (viz obrázek vlevo nahoře): elipsa je průsečnou křivkou rovinného řezu na rotační kuželové ploše, jestliže řezná rovina není kolmá k ose

Více

obecná rovnice kružnice a x 2 b y 2 c x d y e=0 1. Napište rovnici kružnice, která má střed v počátku soustavy souřadnic a prochází bodem A[-3;2].

obecná rovnice kružnice a x 2 b y 2 c x d y e=0 1. Napište rovnici kružnice, která má střed v počátku soustavy souřadnic a prochází bodem A[-3;2]. Kružnice množina bodů, které mají od středu stejnou vzdálenost pojmy: bod na kružnici X [x, y]; poloměr kružnice r pro střed S[0; 0]: SX =r x 0 2 y 0 2 =r x 2 y 2 =r 2 pro střed S[m; n]: SX =r x m 2 y

Více

Téma 5: PLANIMETRIE (úhly, vlastnosti rovinných útvarů, obsahy a obvody rovinných útvarů) Úhly 1) Jaká je velikost úhlu? a) 60 b) 80 c) 40 d) 30

Téma 5: PLANIMETRIE (úhly, vlastnosti rovinných útvarů, obsahy a obvody rovinných útvarů) Úhly 1) Jaká je velikost úhlu? a) 60 b) 80 c) 40 d) 30 Téma 5: PLANIMETRIE (úhly, vlastnosti rovinných útvarů, obsahy a obvody rovinných útvarů) Úhly 1) Jaká je velikost úhlu? a) 60 b) 80 c) 40 d) 30 2) Vypočtěte velikost úhlu : a) 150 10 b) 149 22 c) 151

Více

Kružnice, úhly příslušné k oblouku kružnice

Kružnice, úhly příslušné k oblouku kružnice KRUŽNICE, KRUH Kružnice, úhly příslušné k oblouku kružnice Je dán bod S a kladné číslo r. Kružnice k(s;r) je množina všech bodů (roviny), které mají od bodu S vzdálenost r. Můžeme také říci. Kružnicí k

Více

CVIČNÝ TEST 5. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Václav Zemek. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 17 IV. Záznamový list 19

CVIČNÝ TEST 5. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Václav Zemek. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 17 IV. Záznamový list 19 CVIČNÝ TEST 5 Mgr. Václav Zemek OBSAH I. Cvičný test 2 II. Autorské řešení 6 III. Klíč 17 IV. Záznamový list 19 I. CVIČNÝ TEST 1 Zjednodušte výraz (2x 5) 2 (2x 5) (2x + 5) + 20x. 2 Určete nejmenší trojciferné

Více

Počítání v planimetrii Michal Kenny Rolínek

Počítání v planimetrii Michal Kenny Rolínek Počítání v planimetrii Michal Kenny Rolínek Cílem této přednášky je obohatit vaše znalosti z planimetrie o nové metody, založené na algebraickém přístupu. Nebudeme ovšem sáhodlouze upravovat obrovskévýrazy,jakbysemohlozdát.naopaksiukážemepříklady,vnichžnástrocha

Více

Necht L je lineární prostor nad R. Operaci : L L R nazýváme

Necht L je lineární prostor nad R. Operaci : L L R nazýváme Skalární součin axiomatická definice odvození velikosti vektorů a úhlu mezi vektory geometrická interpretace ortogonalita vlastnosti ortonormálních bázi [1] Definice skalárního součinu Necht L je lineární

Více

9. Je-li cos 2x = 0,5, x 0, π, pak tgx = a) 3. b) 1. c) neexistuje d) a) x ( 4, 4) b) x = 4 c) x R d) x < 4. e) 3 3 b

9. Je-li cos 2x = 0,5, x 0, π, pak tgx = a) 3. b) 1. c) neexistuje d) a) x ( 4, 4) b) x = 4 c) x R d) x < 4. e) 3 3 b 008 verze 0A. Řešeními nerovnice x + 4 0 jsou právě všechna x R, pro která je x ( 4, 4) b) x = 4 c) x R x < 4 e) nerovnice nemá řešení b. Rovnice x + y x = je rovnicí přímky b) dvojice přímek c) paraboly

Více

CVIČNÝ TEST 14. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Václav Zemek. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 19 IV. Záznamový list 21

CVIČNÝ TEST 14. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Václav Zemek. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 19 IV. Záznamový list 21 CVIČNÝ TEST 14 Mgr. Václav Zemek OBSAH I. Cvičný test 2 II. Autorské řešení 6 III. Klíč 19 IV. Záznamový list 21 I. CVIČNÝ TEST 1 bod 7x 11 1 Určete hodnotu výrazu pro x = 27. 11 7x 32 2 Aritmetický průměr

Více

CVIČNÝ TEST 35. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Tomáš Kotler. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17

CVIČNÝ TEST 35. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Tomáš Kotler. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17 CVIČNÝ TEST 35 Mgr. Tomáš Kotler OBSAH I. Cvičný test II. Autorské řešení 6 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17 I. CVIČNÝ TEST 1 Vypočtěte [( 3 3 ) ( 1 4 5 3 0,5 ) ] : 1 6 1. 1 bod VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE

Více

Modelové úlohy přijímacího testu z matematiky

Modelové úlohy přijímacího testu z matematiky PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Modelové úlohy přijímacího testu z matematiky r + s r s r s r + s 1 r2 + s 2 r 2 s 2 ( ) ( ) 1 a 2a 1 + a 3 1 + 2a + 1 ( a b 2 + ab 2 ) ( a + b + b b a

Více

Shodná zobrazení v rovině

Shodná zobrazení v rovině Shodná zobrazení v rovině Zobrazení Z v rovině je předpis, který každému bodu X roviny přiřazuje právě jeden bod X roviny. Bod X se nazývá vzor, bod X jeho obraz. Zapisujeme Z: X X. Množinu obrazů všech

Více

Opakování ZŠ - Matematika - část geometrie - konstrukce

Opakování ZŠ - Matematika - část geometrie - konstrukce Opakování ZŠ - Matematika - část geometrie - konstrukce Základní útvary v rovině Bod je nejzákladnější geometrický pojem. Body zapisujeme písmeny velké abecedy: A, B, N, H, Přímka Přímky zapisujeme písmeny

Více

Konstrukční úlohy. Růžena Blažková, Irena Budínová. Milé studentky, milí studenti,

Konstrukční úlohy. Růžena Blažková, Irena Budínová. Milé studentky, milí studenti, Konstrukční úlohy Růžena Blažková, Irena Budínová Milé studentky, milí studenti, zadání konstrukčních úloh si vylosujete v semináři nebo na přednášce, u každé konstrukční úlohy proveďte: - rozbor obsahuje

Více

Úlohy MO z let navržené dr. Jaroslavem Švrčkem

Úlohy MO z let navržené dr. Jaroslavem Švrčkem Úlohy MO z let 1994 2012 navržené dr. Jaroslavem Švrčkem 1. Je dána polokružnice o středu S sestrojená nad průměrem AB. Sestrojte takovou její tečnu t s dotykovým bodem T (A T B), aby platilo P BCS =

Více

Úlohy krajského kola kategorie C

Úlohy krajského kola kategorie C 68. ročník matematické olympiády Úlohy krajského kola kategorie C. Každé pole tabulky 68 68 máme obarvit jednou ze tří barev (červená, modrá, bílá). Kolika způsoby to lze učinit tak, aby každá trojice

Více

Analytická geometrie kvadratických útvarů v rovině

Analytická geometrie kvadratických útvarů v rovině Analytická geometrie kvadratických útvarů v rovině V následujícím textu se budeme postupně zabývat kružnicí, elipsou, hyperbolou a parabolou, které souhrnně označujeme jako kuželosečky. Současně budeme

Více

63. ročník matematické olympiády Řešení úloh krajského kola kategorie B. 1. Odečtením druhé rovnice od první a třetí od druhé dostaneme dvě rovnice

63. ročník matematické olympiády Řešení úloh krajského kola kategorie B. 1. Odečtením druhé rovnice od první a třetí od druhé dostaneme dvě rovnice 63. ročník matematické olympiády Řešení úloh krajského kola kategorie B 1. Odečtením druhé rovnice od první a třetí od druhé dostaneme dvě rovnice (x y)(x + y 6) = 0, (y z)(y + z 6) = 0, které spolu s

Více

68. ročník matematické olympiády Řešení úloh klauzurní části školního kola kategorie A

68. ročník matematické olympiády Řešení úloh klauzurní části školního kola kategorie A 68. ročník matematické olympiády Řešení úloh klauzurní části školního kola kategorie 1. Označme x 1, x 2 ne nutně různé kořeny dané rovnice. Podle Viètových vzorců platí x 1 + x 2 = p a x 1 x 2 = q. Z

Více