U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 12. října 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 12. října 2016"

Transkript

1 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 12. října 2016 č. 282/2016 u p r a v e n á v e r z e převod finančních prostředků ve výši ,00 Kč z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko v Kynšperku nad Ohří, příspěvková organizace, náměstí SNP 389, Kynšperk nad Ohří, IČO: a použití těchto finančních prostředků na zakoupení multifunkčního zařízení A3 do infocentra na základě žádosti ředitele, která tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení a vedoucí finančního odboru sdělit usnesení řediteli Městského kulturního střediska v Kynšperku nad Ohří, p. o, do č. 283/ bere na vědomí předloženou analýzu důvodů vedoucích k vykazovaným ztrátám v roce 2016 Městského kulturního střediska v Kynšperku nad Ohří, příspěvkové organizace, včetně rozboru návštěvnosti s přepočtem nákladů na jednoho návštěvníka (účastníka) a návrhu opatření ke snížení vykazované ztráty spojené s dovozem kulturních pořadů, výstav a provozu kina v roce 2016 a řediteli Městského kulturního střediska v Kynšperku nad Ohří připravit návrh zlepšení a zkvalitnění kulturních pořadů ve městě do č. 284/ doporučuje Zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří schválit a) změnu rozpočtu na rok 2016 rozpočtové opatření č. 5. Rozpočtové příjmy se navyšují o 157,85 tis. Kč a rozpočtové výdaje se navyšují o 127,15 tis. Kč. Rozpočtové příjmy po úpravě činí ,90 tis. Kč a rozpočtové výdaje po úpravě činí ,40 tis. Kč, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, b) financování snižuje se zapojení přebytku z minulých let (změna stavu na bankovních účtech) o 30,70 tis. Kč. Změna stavu na bankovních účtech po úpravě činí ,54 tis. Kč, c) změnu závazných ukazatelů dle přílohy č. 2 tohoto usnesení a 1

2 vedoucí finančního odboru předložit rozpočtové opatření č. 5 uvedené v bodu 1. tohoto usnesení, ke schválení na zasedání Zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří dne č. 285/2016 změnu odpisového plánu pro rok 2016 příspěvkové organizaci Mateřská škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace, Školní 525, Kynšperk nad Ohří, IČ , který tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení a vedoucí finančního odboru promítnout změnu odpisového plánu do rozpočtu města na rok 2016, kde bude zvýšen provozní příspěvek příspěvkové organizaci Mateřská škola Kynšperk nad Ohří, Školní 525, Kynšperk nad Ohří i její nařízený odvod do rozpočtu zřizovatele o 2.150,00 Kč. č. 286/2016 odpisové plány pro rok 2017 těmto příspěvkovým organizacím: 1. Mateřská škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, Školní 525, Kynšperk nad Ohří, IČO Mateřská škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, U Pivovaru 367, Kynšperk nad Ohří, IČO: Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, Jana A. Komenského 540, Kynšperk nad Ohří, IČO: Základní umělecká škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, Sokolovská 511, Kynšperk nad Ohří, IČO Městské kulturní středisko v Kynšperku nad Ohří, nám. SNP 389, Kynšperk nad Ohří, IČO: , které tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení a vedoucí finančního odboru zapracovat schválené odpisové plány do návrhu rozpočtu Města Kynšperk nad Ohří na rok 2017 a předložit návrh rozpočtu na jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne č. 287/2016 příspěvkové organizaci Mateřská škola Kynšperk nad Ohří, U Pivovaru 367/3, okres Sokolov, Kynšperk nad Ohří, IČ , změnu využití přijatých věcných a finančních darů od sponzorů schválených k zajištění občerstvení a k zakoupení malých dárků na projekt Den úsměvů, který se konal 3. září 2016 v rámci oslav 30. výročí od založení mateřské školy 2

3 (předchozí souhlas k přijetí darů udělen usnesením Rady města Kynšperk nad Ohří č. 79/2016 dne ); 2. uděluje souhlas s využitím přijatých peněžitých darů v rámci Školního vzdělávacího programu pro děti od dárců ve výši XXX a 3. ukládá vedoucí finančního odboru sdělit ředitelce usnesení do č. 288/ neschvaluje poskytnutí peněžitého daru Dobrovolnému svazku měst a obcí Kraslicka, náměstí 28. října 1438, Kraslice, IČ na strojovou úpravu a údržbu lyžařských běžeckých stop v Krušných horách v oblasti Kraslicka pro zimní sezonu 2016/2017 a vedoucí finančního odboru sdělit předsedkyni Dobrovolného svazku měst a obcí Kraslicka usnesení Rady města Kynšperk nad Ohří do č. 289/2016 uzavření dohod o pracovní činnosti s účinností od 13. října 2016 na dobu neurčitou s těmito členy Sboru dobrovolných hasičů v Kynšperku nad Ohří: Petrem Sommerem, XXX, a Františkem Chaloupkou, XXX a 2. pověřuje starostu podpisem dohod, které tvoří přílohu č. 1 a 2 tohoto usnesení. č. 290/ bere na vědomí výroční zprávu o činnosti Základní školy Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace za školní rok 2015/2016, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení. č. 291/ bere na vědomí výsledek vývoje produkce odpadů po zavedení sběru komodity BIO odpad ve městě Kynšperk nad Ohří v roce 2016, 3

4 2. schvaluje a) pokračování v zajišťování sběru komodity BIO odpad ve městě Kynšperk nad Ohří v roce 2017 v obdobném rozsahu jako v roce 2016, b) zahájení smluvního jednání o zajištění služby sběru a likvidaci komodity BIO odpad ve městě Kynšperk nad Ohří na rok 2017 se společností FCC Česká republika, s.r.o., IČO , se sídlem Ďáblická 791/89, Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C vedenou u Městského soudu v Praze a 3. ukládá vedoucí majetkového odboru: - vyrozumět současného dodavatele služby o zájmu města Kynšperk nad Ohří o zajištění služby pro rok 2017 v termínu nejpozději do , - zahájit smluvní jednání se společností FCC Česká republika, s.r.o. o nové smlouvě na rok 2017 v intencích podmínek současné SOD 14/2016. V nové smlouvě je možno zohlednit výsledky současně připravovaného dotazníkového průzkumu a provádět drobné korekce v počtu a objemech umisťovaných nádob apod., - předložit radě města ke schválení konečnou podobu nové smlouvy na rok 2017 na některou z příštích schůzí nejpozději do , - doplnit do připravovaného dotazníku na bioodpady nabídku možnosti zapůjčení kompostéru. č. 292/ doporučuje Zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří schválit prominutí poplatku z prodlení XXX za prodlení s platbou nájemného a služeb spojených s užíváním bytu XXX. Dlužník XXX, poplatek se promíjí po úhradě celé jistiny dluhu XXX z důvodu úhrady dluhu za zemřelého bývalého manžela a vedoucí majetkového odboru předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne č. 293/2016 uzavření smlouvy o právu provést stavbu Kynšperk nad Ohří, Štěpánská ul., opěrná stěna mezi p.p.č. 660/1 a 662, uzavřenou mezi XXX a Městem Kynšperk nad Ohří ve znění návrhu, který je přílohou č. 1 materiálu. Předmětem smlouvy je oprávnění provést stavbu na pozemku parcelní číslo 662 katastrální území a obec Kynšperk nad Ohří, vedeného u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Sokolov zapsaného na LV č pro XXX, vedoucí majetkového odboru předložit smlouvu k podpisu starostovi města do a 3. pověřuje starostu podpisem smlouvy. 4

5 č. 294/2016 uzavření smlouvy o užívání pozemku pro provedení stavby a o poplatku za omezené užívání pozemku a o technických podmínkách realizace stavby Vodovodní přípojka pro č.p. 1 - Zámecký komplex Kamenný Dvůr - výkopové práce budou prováděny na pozemcích ve vlastnictví města - pozemek parc. č. 61 v katastrálním území Kamenný Dvůr, obci Kynšperk nad Ohří, zapsaný u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Sokolov na listu vlastnictví č. 1 - pro Město Kynšperk nad Ohří, a pozemek parc. č v katastrálním území a obci Kynšperk nad Ohří, zapsaný u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Sokolov na listu vlastnictví č. 1 - pro Město Kynšperk nad Ohří mezi Městem Kynšperk nad Ohří a investorem stavby společností HYPERSTAVEBNINY CASTLE, s.r.o., IČO , se sídlem Plaská 614/10, Malá Strana, Praha 5, vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C , 2. souhlasí a) jako vlastník pozemků parc. č. 989/1 a 991/1 v katastrálním území a obci Kynšperk nad Ohří, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Sokolov na listu vlastnictví č. 1 pro Město Kynšperk nad Ohří, s umístěním dočasné stavby ochranného oplocení (bezpečnost kolemjdoucích obyvatel). Plot bude odnímatelný ze svařovaných pletivových dílců, sloupky budou zasazeny do kotvících šroubů zavrtaných v zemi. Jedná se o oplocení pozemků parc. č. 989/2 a 990 v katastrálním území a obci Kynšperk nad Ohří, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Sokolov na listu vlastnictví č pro XXX, b) jako vlastník pozemků parc. č. 957/1, 1015/2, 1017/1 a 1017/10 v katastrálním území a obci Kynšperk nad Ohří, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Sokolov na listu vlastnictví č. 1 pro Město Kynšperk nad Ohří, s provedením demolice Rodinného domu na adrese K. Havlíčka Borovského č.p. 407/14, Kynšperk nad Ohří, která bude prováděna na pozemku ve vlastnictví žadatele - pozemek parc. č. 1015/1 v katastrálním území a obci Kynšperk nad Ohří, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Sokolov na listu vlastnictví č. 329 pro XXX (dle Dokumentace bouracích prací, kterou vypracoval pan Jiří Vopat (IČO ), se sídlem Sokolovská č.p. 86/a, Karlovy Vary), c) jako vlastník sousedního pozemku - pozemek parc. č. 34 v katastrálním území Zlatá u Kynšperka nad Ohří, v obci Kynšperk nad Ohří, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Sokolov na listu vlastnictví č. 1 pro Město Kynšperk nad Ohří, se stavbou Nová venkovní část rozvodu plynu od stávajícího pilířku na pozemku parc. č. 25/1 v katastrálním území Zlatá u Kynšperka nad Ohří, v obci Kynšperk nad Ohří, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Sokolov na listu vlastnictví č pro XXX (na stavbu navazuje nový rozvod domovního plynovodu pro objekt RD č.p pozemek parc. č. 24 v k.ú. Zlatá u Kynšperka nad Ohří, v obci Kynšperk nad Ohří, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Sokolov na listu vlastnictví č pro XXX a 3. ukládá vedoucí majetkového odboru předložit smlouvu a souhlasy k podpisu starostovi do a 4. pověřuje starostu města podpisem smlouvy a souhlasů. 5

6 č. 295/2016 dohodu o ukončení nájmu k bytu XXX v Kynšperku nad Ohří dohodou ke dni s nájemcem XXX a vedoucí majetkového odboru: a) sdělit usnesení rady města žadateli b) vydat pokyn Správě majetku Kynšperk nad Ohří, spol. s r.o. k uzavření dohody o ukončení nájmu c) zveřejnit nabídku pronájmu bytu na úřední desce Města Kynšperk nad Ohří od č. 296/ neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu XXX v Kynšperku nad Ohří s XXX a vedoucí majetkového odboru sdělit usnesení rady města žadateli do č. 297/2016 uzavření smlouvy o pronájmu prostoru sloužícího podnikání, v budově v Kynšperku nad Ohří, č. p. 389 víceúčelová stavba, která je součástí pozemku parcelní číslo 176/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře m 2 v katastrálním území a obec Kynšperk nad Ohří, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Sokolov na listu vlastnictví č. 1, adresní místo: náměstí SNP 389, Kynšperk nad Ohří situovaného v 1. nadzemním podlaží sestávajícího z kavárny, baru, kuchyně, kanceláře, prostor pro skladování zásob a zázemí, které tvoří chodba s WC o celkové podlahové ploše 322 m 2 a v 1. podzemním podlaží, které tvoří místnosti pro uskladnění zásob, chodba a šatny společně s WC o celkové podlahové ploše 191 m 2, součástí pronájmu je i terasa o podlahové ploše 55 m 2, tj. celkem 568 m 2 za smluvní nájemné ve výši 444,00 Kč/m 2 /rok, tj ,00 Kč/rok bez DPH, které může být navyšováno indexem růstu inflace a se stanovením povinnosti složit jistotu ve výši 2 předpisů měsíčního nájemného z podlahové plochy prostoru sloužícího podnikání, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, s XXX a Městským kulturním střediskem v Kynšperku nad Ohří, příspěvková organizace, se sídlem Kynšperk nad Ohří, náměstí SNP 389, IČO , zastoupené ředitelem Ing. Vladimírem Palíkem, XXX, a) vedoucí majetkového odboru předat žádost o pronájem doručenou městu b) řediteli Městského kulturního střediska v Kynšperku nad Ohří, příspěvková organizace: - zajistit zpracování a uzavření nájemní smlouvy včetně předávacího protokolu předmětu nájmu v souladu s platnými právními předpisy, přijatým usnesením a zřizovací listinou, 6

7 - řádně převzít od současného nájemce předmět nájmu a veškeré zařizovací předměty, které jsou součástí předmětu nájmu, na základě předávacího protokolu, - projednat se současným nájemcem majetkoprávní vypořádání za provedení odděleného topného systému, zejména za plynový kondenzační kotel a 3. pověřuje ředitele Městského kulturního střediska v Kynšperku nad Ohří v souladu se zřizovací listinou podpisem nájemní smlouvy do č. 298/ doporučuje Zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří schválit prodej pozemku p. č. 640/3 (zahrada) o výměře 44 m 2 v katastrálním území a obec Kynšperk nad Ohří, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Sokolov, na listu vlastnictví č. 1 pro Město Kynšperk nad Ohří za cenu XXX, XXX a uzavření kupní smlouvy. Kupující uhradí další náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy, tzn. návrh na vklad do katastru nemovitostí, kupující bude poplatníkem daně z nabytí nemovitosti. Celkové náklady budou vyúčtovány při podpisu kupní smlouvy a vedoucí majetkového odboru sdělit usnesení žadateli a předložit materiál na jednání zastupitelstva města č. 299/2016 uzavření smlouvy o nájmu pozemku p. č. 407/2 (ostatní plocha jiná plocha) o výměře 61 m 2 v k. ú. Kynšperk nad Ohří, v obci Kynšperk nad Ohří, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Sokolov, na listu vlastnictví č. 1 pro Město Kynšperk nad Ohří, XXX, XXX na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, za cenu min. 2,60Kč/m 2 /rok (cena stanovená na rok 2016), která bude každoročně navyšována indexem růstu inflace pro účel využití jako zahrada, vedoucí majetkového odboru předložit smlouvu o nájmu k podpisu starostovi do a 3. pověřuje starostu podpisem smlouvy. č. 300/2016 uzavření smlouvy o nájmu pozemku p. č. 1268/2 (zahrada) o výměře 175 m 2 a části pozemku p. č. 1268/4 (orná půda) o výměře 172 m 2 oba v k. ú. Kynšperk nad Ohří, v obci Kynšperk nad Ohří, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Sokolov, na listu vlastnictví č. 1 pro Město Kynšperk nad Ohří XXX na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 7

8 měsíce, za cenu min. 2,60Kč/m 2 /rok (cena stanovená na rok 2016), která bude každoročně navyšována indexem růstu inflace pro účel využití jako zahrada, vedoucí majetkového odboru předložit smlouvu o nájmu k podpisu starostovi do a 3. pověřuje starostu podpisem smlouvy. č. 301/2016 uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání, v budově v Kynšperku nad Ohří, č. p. 19 rodinný dům, která je součástí pozemku parcelní číslo stavební 698, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 113 m 2 v katastrálním území Kynšperk nad Ohří, obec Kynšperk nad Ohří, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Sokolov na listu vlastnictví č. 1, adresní místo: náměstí Míru 19/2, Kynšperk nad Ohří, situovaného v přízemí, 2 místnosti a sociální zařízení o celkové výměře 62,38 m 2 pro XXX, za smluvní nájemné ve výši 444,00 Kč/m 2 /rok, tj ,00 Kč/rok bez DPH stanovené dle Zásad pro pronájem bytů, nebytových prostorů a pozemků v majetku Města Kynšperk nad Ohří, s výjimkou bytů v bytových domech J. K. Tyla čp. 881 a 882, Zámečnická čp. 501 a Jiráskova čp. 732, s výjimkou dvou půdních bytů, které bude navyšováno indexem růstu inflace, na dobu určitou 5 let s výpovědní dobou 3 měsíce, pro účel užívání - obchod s oděvy, se stanovením složit jistotu ve výši 2 předpisů měsíčního nájemného, vedoucí majetkového odboru předložit smlouvu o nájmu k podpisu starostovi do a 3. pověřuje starostu podpisem smlouvy. č. 302/ zplnomocňuje starostu města a) k projednání a uzavření smlouvy o krátkodobé výpůjčce prostorů učebny č. 1 (podlahová plocha 63,9 m 2 ), sborovny s kuchyňkou (podlahová plocha 41m 2 ) a tělocvičny (podlahová plocha 144,5m 2 ) v budově č.p. 764 (stavba občanského vybavení, objekt bývalé Střední živnostenské školy), adresní místo Školní 764/3, Kynšperk nad Ohří, který je součástí pozemku p.č /1 v k.ú. a obci Kynšperk nad Ohří zapsaného u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Sokolov, na listu vlastnictví č. 1 pro Město Kynšperk nad Ohří uzavřené mezi Prima Vizus, o.p.s, sídlo Cheb, Dolnická 2512/21, PSČ 35002, IČO , zastoupené ředitelem MUDr. Robertem Plachým, XXX zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl O, vložka 148 a Městem Kynšperk nad Ohří, ve znění návrhu, který je přílohou č. 1 materiálu, b) ke zveřejnění záměru výpůjčky prostorů učebny č. 1 (podlahová plocha 63,9 m 2 ), sborovny s kuchyňkou (podlahová plocha 41m 2 ) a tělocvičny (podlahová plocha 144,5m 2 ) v budově č.p. 764 (stavba občanského vybavení, objekt bývalé Střední živnostenské školy), adresní místo 8

9 Školní 764/3, Kynšperk nad Ohří, který je součástí pozemku p.č /1 v k.ú. a obci Kynšperk nad Ohří zapsaného u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Sokolov, na listu vlastnictví č. 1, na dobu neurčitou vždy 1 x v kalendářním měsíci a starostovi projednat úhradu nákladů za služby spojené s poskytováním prostor a podat informaci radě města na schůzi č. 303/ uděluje Mateřské škole Kynšperk nad Ohří, Školní 525, okres Sokolov, příspěvková organizace, se sídlem Školní 525, Kynšperk nad Ohří, IČO: souhlas s realizací projektu reg. č. CZ /0.0/0.0/16_022/ s názvem MŠ Kynšperk Zahradní 22 předloženého v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzvy MŠMT č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ I. v prioritní ose 3 OP VVV a vedoucí správního a sociálního odboru sdělit usnesení rady města ředitelce Mateřské školy Kynšperk nad Ohří, Školní 525, okres Sokolov do č. 304/2016 uzavření dohody o provedení práce s účinností od 19. října 2016 s panem Xing Ge Liu, XXX a 2. pověřuje starostu podpisem dohody, která tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení do Ing. Tomáš Svoboda v.r. starosta Mgr. Štěpánka Neubergová, MBA v.r. 1. místostarostka Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené usnesení rady města Kynšperk nad Ohří. Osobní údaje jsou nahrazeny symbolem vypuštění XXX. Plné znění usnesení (včetně příloh) zastupitelstva města a rady je k dispozici v podatelně městského úřadu. 9

10 10