Z Á P I S Z 80. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z Á P I S Z 80. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 8. 9. 2010"

Transkript

1 Z Á P I S Z 80. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 8. září 2010 Přítomni: Omluveni: Přizváni: RNDr. Ivo Rubík. Ing. Petr Kolačkovský, p. Jaroslav Hložek, p. Vojtěch Kočka, MUDr. Renata Ranková (dostavila se později), JUDr. Tomáš Richtr, Mgr. Stanislav Berkovec (dostavil se později), p. Libor Dobner, ing. Pavel Bartoníček MUDr. Bohumil Vašek p. Richard Jankovič (ved. úseku investic a oprav), p. Pavel Štěpánek, DiS, vedoucí městské policie PROGRAM je přílohou tohoto zápisu Pan starosta přivítal přítomné členy rady města a sdělil, že dnešní jednání rady města bylo doplněno těmito dodatečnými podkladovými materiály: 3 Návrh na rozpočtové opatření č. 17/2010, 6/A Dodatek k rozpočtovému opatření č. 20/2010, 10/A Návrh na rozpočtové opatření č. 25/2010, 11/A Informace k akci: Optické připojení UPC na optickou síť elektronických komunikací v Slaném, 22 Návrh na schválení zhotovitele stavby přístavba 8. MŠ, 23/A Návrh na schválení žádosti na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových na bezúplatný převod pozemku č. 1417/1 v k. ú. Slaný z vlastnictví ČR do vlastnictví města z důvodu veřejného zájmu, 32 Návrh ceny knihy o slánském rodáku prof. Janu Šedivkovi, 34 Návrh na povolení výjimky v počtu žáků ZŠ Komenského náměstí, 35 Návrh na přijetí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace na akci Kolej piaristická s kaplí Panny Marie obnova střešního pláště objektu čp. 159 ve Slaném. Rada města schválila předložený a doplněný program rady města. ad 1 ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA ZA I. POLOLETÍ 2010 Rada města projednala plnění rozpočtu města za I. pololetí (6 pro) úkol č Ing. Zině Nové, vedoucí finančního odboru T: Zajistit předložení zprávy o plnění rozpočtu za I. pololetí 2010 na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

2 ad 2 NÁVRH NA ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 16/2010 Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 16/2010 a to převod finančních prostředků ve výši 167 tis. Kč v rámci schváleného rozpočtu z běžných výdajů do výdajů kapitálových na akci Instalace topných kabelů do žlabů na objektu č.p. 136 ve Slaném. (6 pro) úkol č Ing. Zině Nové, vedoucí finančního odboru T: Zajistit zpracování návrhu na rozpočtové opatření č. 16/2010 a předložit tento návrh ke ad 3 NÁVRH NA ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 17/2010 P. Jankovič, (ved. úseku investic a oprav), který byl přizván na jednání rady města, podal vysvětlení k proběhnutému výběrovému řízení a výsledku rozhodnutí hodnotící komise. V závěru rozložil jednotlivé finanční náklady potřebné na realizaci dané akce. Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 17/2010 a to navýšit výdajovou část rozpočtu o 10 mil. Kč na akci Přístavba mateřské školy ve Vítězné ulici ve Slaném a to přesunem finančních prostředků z nerozděleného zisku vedlejší hospodářské činnosti minulých let. (6 pro, 1 proti ) úkol č Ing. Zině Nové, vedoucí finančního odboru T: Zajistit zpracování návrhu na rozpočtové opatření č. 17/2010 a předložit návrh ke schválení zastupitelstvu města. úkol č P. Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu odboru správy majetku T: Zařadit dokončení akce do rozpočtu města na rok ad 4 NÁVRH NA ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 18/2010 Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit RO č. 18/2010 a to přesun 44 tis. v rámci rozpočtu odboru správy majetku z běžných výdajů do výdajů kapitálových na akci Úprava okolí kaple Božího hrobu část elektroinstalace a přijmutí 300 tis.kč z darovacích smluv a ze smlouvy o reklamě od společností Heineken Česká republika, a.s. Krušovice, J&T BANKA, a.s. Praha a STRABAG,a.s. Praha do výdajů odboru kultury a památkové péče na obnovu kaple Božího hrobu a jejího okolí. (6 pro, 1 zdrž.) úkol č Ing. Zině Nové, vedoucí finančního odboru T: Zajistit zpracování návrhu na rozpočtové opatření č. 18/2010 a předložit tento návrh ke ad 5 NÁVRH NA ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 19/2010 P. Štěpánek, Dis (velitel městské policie), který byl přizván na jednání rady města, objasnil výdaje potřebné na péči o služební psy, provoz, činnost, opravy u Městské policie Slaný. Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit RO č. 19/2010 a to navýšení běžných výdajů Městské policie Slaný o 260 tis.kč a to zapojením 215 tis.kč z rezervy finančního odboru a 45 tis.kč převodem z úspory finančního odboru na úrocích z úvěru na reformu veřejné správy. (7 pro, 1 nepřít.) úkol č Ing. Zině Nové, vedoucí finančního odboru T: Zajistit zpracování návrhu na rozpočtové opatření č. 19/2010 a předložit tento návrh ke ad 6 NÁVRH NA ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 20/2010 Rada města doporučila ke schválení RO č.20/2010 přijetím těchto dotací:

3 zvýšení neinvestiční dotace od MPSV ČR na výplatu příspěvku na péči o ,-- Kč pro rok 2010 účelovou neinvestiční dotaci od MV ČR z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost pro rok 2010 částku ,92 Kč na projekt Procesní optimalizace a implementace strategického plánování, procesního, projektového a finančního řízení a aktualizace Modelu CAF účelovou neinvestiční dotaci od Středočeského kraje ve výši ,-- na činnost odborného lesního hospodáře za II. čtvrtletí roku 2010 doplatek neinvestiční dotace z roku 2009 od MF ČR v částce ,-- Kč na volby do Evropského parlamentu roku 2009 účelovou dotaci od MK ČR v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a památkových zón ,-- Kč na pokračování obnovy městského opevnění a ,-- Kč na výměnu dlažby v prostorách Modletického domu.(7 pro, 1 nepřít.) úkol č Ing. Zině Nové, vedoucí finančního odboru T: Zajistit předložení rozpočtového opatření č. 20/2010 na nejbližší zastupitelstvo města. ad 6/A DODATEK K ROZPOČTOVÉMU OPATŘENÍ Č. 20/2010 Rada města doporučila ke schválení dodatek k rozpočtovému opatření č. 20/2010 přijetím těchto dotací: - dotace od MV ČR ve výši ,-- Kč na akci Kamerová oka na autobusovém nádraží a převod podílu k dotaci ve výši ,-- z ORJ projektový manažer odboru správy majetku na realizaci této akce - dotace od MF ČR ve výši ,-- Kč na akci Revitalizace historického jádra města Slaný kanalizace a vodovod ve Vinařického ulici - dotace od MZ ČR ve výši ,-- na akci Splašková kanalizace ve Slaném-Kvíci. (8 pro) úkol č Ing. Zině Nové, vedoucí finančního odboru T: Zajistit předložení dodatku rozpočtového opatření č. 20/2010 na nejbližší zastupitelstvo města. ad 7 NÁVRH NA ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 21/2010 Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit návrh na rozpočtové opatření č. 21/2010 a to zapojit zvýšené příjmy za tříděný odpad od společnosti EKOKOM ve výši ,-- Kč a posílit běžné výdaje OŽP na provoz sběrného dvora a zapojit neplánovaný příjem z vratky daně z přidané hodnoty ve výši 900 tis.kč a posílit běžné výdaje OŽP v oblasti údržby veřejné zeleně. ( 7 pro, 1 proti) úkol č Ing. Zině Nové, vedoucí finančního odboru T: Zajistit zpracování návrhu na rozpočtové opatření č. 21/2010 a předložit tento návrh ke ad 8 NÁVRH NA ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 22/2010 Rada města k výše uvedenému rozpočtovému opatření vedla rozsáhlou rozpravu v části poskytnutí prostředků pro Knihovnu V. Štecha pro tisk knihy Přes ostnaté dráty Paměti českého tvrdohlavce. Následně doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č.22/2010 v upraveném znění, a to navýšení příjmů a výdajů odboru kultury ORG 619 hvězdárna o přeplatek za plyn ve hvězdárně za rok 2009 ve výši ,-- Kč. (7 pro, 1 nepřít.) úkol č Ing. Zině Nové, vedoucí finančního odboru T: Zajistit zpracování návrhu na rozpočtové opatření č. 22/2010 a předložit tento návrh ke schválení zastupitelstvu města dle rozhodnutí rady města.

4 ad 9 NÁVRH NA UVOLNĚNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z INVESTIČNÍHO FONDU ŠKOLNÍ JÍDELNY SLANÝ, NA SADECH 1238 NA NÁKUP NOVÉHO KONVEKTOMATU A NÁVRH NA ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 23/2010 Rada města schválila použití investičního fondu ŠJ Slaný, Na Sadech 1238 ve výši ,-- Kč na pořízení nového konvektomatu. (7 pro, 1 zdrž.) Rada města doporučila ke schválení RO č.23/2010 a to zapojení neplánovaných příjmů z vratky daně z přidané hodnoty (položka 2222) a navýšení výdajů odboru školství a tělovýchovy o ,-- Kč jako investiční příspěvek města na zakoupení nového konvektomatu. (7 pro, 1 zdrž.) úkol č Ing. Zině Nové, vedoucí finančního odboru T: Zajistit zpracování návrhu na rozpočtové opatření č. 23/2010 a předložit tento návrh ke ad 10 NÁVRH NA ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 24/2010 Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit RO č.24/2010 a to navýšení rozpočtu ORJ 3001-projektový manažer na podílech k dotacím o částku tis.kč zapojením přebytků rozpočtového hospodaření z minulých let ve výši 20 mil. Kč a zapojením nerozděleného hospodářského výsledku vedlejší hospodářské činnosti z minulých let ve výši tis.kč v upraveném znění. (7 pro, 1 nepřít.) úkol č Ing. Zině Nové, vedoucí finančního odboru T: Zajistit zpracování návrhu na rozpočtové opatření č. 24/2010 a předložit tento návrh ke ad 10/A NÁVRH NA ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 25/2010 Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 25/2010 a to navýšit výdajovou část rozpočtu o 97 tis. Kč na akci Všehlušická vybudování parkovacích míst a to přesunem finančních prostředků z akce Rekonstrukce ulice Kreibichova. (7 pro, 1 nepřít.) úkol č Zině Nové, vedoucí finančního odboru T: Zajistit zpracování návrhu na rozpočtové opatření č. 25/2010 a předložit tento návrh ke ad 11 NÁVRH NA ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE VE PROSPĚCH VLASTNÍKA KABELOVÉHO VEDE- NÍ NN V POZEMKOVÉ PARCELE Č. K. 408 V K. Ú. NETOVICE Rada města schválila zřízení věcného břemene spočívající v právu zřízení a uložení, provozu, údržby a oprav kabelového vedení NN v pozemkové parcele č. k. 408 v k. ú. Netovice ve vlastnictví Města Slaného pro oprávněného, t. j. ČEZ Distribuce a. s. za jednorázovou úplatu dle schválených sazeb radou města ze dne , t. j. 100,- Kč/bm hlavního kabelového vedení a 60,- Kč/bm přípojky. K výsledné ceně bude připočtena DPH. (7 pro, 1 nepřít.) úkol č P. Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu odboru správy majetku T: Uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. ad 11/A INFORMACE K AKCI OPTICKÉ PŘIPOJENÍ UPC NA OPTICKOU SIŤ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ V SLANÉM Rada města neschválila umístění Optické sítě UPC v pozemcích a komunikacích ve vlastnictví Města Slaného. (8 pro) úkol č P. Jiřímu Sejkorovi, vedoucími odboru správy majetku T: Vyrozumět žadatele o rozhodnutí rady města.

5 ad 12 NÁVRH NA VÝPOVĚĎ Z NÁJMU BYTU Č. 3 V ČP V RABASOVĚ ULICI VE SLANÉM PODLE 711, ODST. (2), PÍSM. B) OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU Rada města schválila výpověď z nájmu bytu č. 3 v č. p v Rabasově ulici ve Slaném dle 711, odst. (2), písm. b) Občanského zákoníku a zajištění veškerých náležitostí spojených s vyklizením bytu. (8 pro) úkol č P. Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu odboru správy majetku T: Zajistit výpověď z nájmu bytu a veškeré náležitosti spojené s vyklizením bytu dle usnesení rady města. ad 13 NÁVRH NA UZAVŘENÍ NOVÉ SMLOUVY O NÁJMU SLUŽEBNÍHO BYTU O VELIKOSTI 3+1 V ČP. 222 NA HLAVÁČKOVĚ NÁMĚSTÍ VE SLANÉM Rada města schválila uzavření nové smlouvy o nájmu služebního bytu v č. p. 222 na Hlaváčkově náměstí ve Slaném s panem Václavem Mištou na období od do s tím, že výše nájemného bude stanovena dle sazeb schválených radou města. (8 pro) úkol č P. Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu odboru správy majetku T: Zajistit uzavření nové smlouvy o nájmu služebního bytu dle usnesení rady města. ad 14 ŽÁDOST OLGY ČERNÉ, BYTEM SLANÝ, RABASOVA 1437 O ODPUŠTĚNÍ NÁJEMNÉHO Z DŮVODU HAVÁRIE NA VODOVODNÍM POTRUBÍ Rada města neschválila odpuštění nájemného za užívání bytu č. 6 v č. p v Rabasově ulici ve Slaném. (8 pro) úkol č P. Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu odboru správy majetku T: Informovat žadatele o usnesení rady města. ad 15 ŽÁDOST JÚLIUSE KOVÁČE O PŘIDĚLENÍ UBYTOVÁNÍ V ČP. 392 V OUVALOVÉ ULICI VE SLANÉM Rada města neschválila přidělení ubytování v č. p. 392 v Ouvalové ulici ve Slaném panu Júliusovi Kováčovi, trvale bytem Klobuky č. p. 59. (8 pro) úkol č P. Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu odboru správy majetku T: O rozhodnutí rady města informovat žadatele. ad 16 NÁVRH NA ÚPRAVU VÝŠE ZÁKLADNÍHO MĚSÍČNÍHO NÁJEMNÉHO U BYTŮ SE SMLOUVOU UZAVŘENOU NA NÁJEMNÉ REGULOVANÉ Rada města odložila schválení úpravy základního měsíčního nájemného pro byty s regulovaným nájemným s účinností od (8 pro) úkol č P. Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu odboru správy majetku T: Informovat vedení RDK servis s. r. o. Slaný o rozhodnutí rady města. ad 17 NÁVRH NA STANOVENÍ VÝŠE NÁJEMNÉHO ZA PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR A POZEMKŮ, KTERÉ JSOU V MAJETKU MĚSTA SLANÉHO, ZA UMÍSTĚNÍ REKLAMNÍCH A TELEKOMUNIKAČNÍCH ZAŘÍZENÍ NA A V NEMOVITOSTECH MĚSTA SLANÉHO, ZE PRONÁJEM NEBO ZA UMÍSTĚNÍ INFORMAČNÍCH SKŘÍNĚK NA A V NEMOVITOSTECH MĚSTA SLANÉHO, ZA DOČASNÉ UŽÍVÁNÍ POZEMKŮ V MAJETKU MĚSTA SLANÉHO ZA ÚČELEM INSTALACE SLOUPKŮ MIOS A ZA ZŘÍZENÍ VĚCNÝCH BŘEMEN NA A V NEMOVITOSTECH MĚSTA SLANÉHO, PLATNÝCH OD Rada města schválila s platností od výši nájemného za pronájem nebytových prostor a pozemků, které jsou v majetku Města Slaného, za umístění reklamních a telekomunikačních zařízení na a v nemovitostech Města Slaného, za pronájem nebo za umístění informačních skříněk na a v nemovitostech Města Slaného, za dočasné užívání pozemků v majetku Města Slaného za účelem instalace sloupků MIOS a za zřízení věcných

6 břemen na a v nemovitostech Města Slaného v upraveném znění a to o zvýšení koeficientu u heren na hodnotu 4. ((6 pro, 1 zdrž.,1 nepřít.) ad 18 NÁVRH DALŠÍHO POSTUPU VE VĚCI SMLUV O NÁJMU BYTU, JEJICHŽ PLATNOST KONČÍ V 10/2010 Rada města schválila uzavření nových Smluv o nájmu bytu s výše uvedenými nájemci a vypořádání složených finančních prostředků dle původní Smlouvy o nájmu bytu. (7 pro, 1 nepřít.) úkol č Ing. Josefu Rabasovi, řediteli RDK servis s. r. o. Slaný T: Informovat uživatele bytů o rozhodnutí rady města. ad 19 NÁVRH NA PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR V ČP. 8 VE SMEČENSKÉ ULICI VE SLANÉM Rada města schválila pronájem nebytového prostoru v čp. 8 ve Smečenské ulici ve Slaném o celkové výměře 95,29 m 2 p. Bohumíru Pejchalovi, bytem Praha 10 Vršovice, Slovinská 993/27 s tím, že nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za celkové roční nájemné ve výši ,- Kč, které se bude upravovat počínaje rokem 2012 o částku odpovídající roční míře inflace tak, jak bude zveřejněna Českým statistickým úřadem (nebo jinou k tomu oprávněnou státní institucí) za kalendářní rok předcházející kalendářnímu roku, pro který se výše nájemného stanovuje. Takto upravená výše nájemného bude základem pro výpočet nájemného na další následující rok. (5 pro, 2 proti, 1 zdrž.) úkol č P. Karlu Hamplovi, řediteli KZMS Slaný T: Uzavřít nájemní smlouvu na pronájem nebytového prostoru dle usnesení rady města. úkol č P. Jaroslavu Hložkovi, místostarostovi T: Projednat s vybraným nájemcem restaurace úpravu podmínek pronájmu, tzn. provést zaplacení tří nájmů dopředu. ad 20 ODVOLÁNÍ ŽADATELE Z FONDU NA OBNOVU DOMŮ Rada města neschválila přidělení příspěvku z Fondu na obnovu domů pro rok 2010 manželům Jaroslavu a Haně Kulichovým, Arbesova 1077/32, Slaný jako majitelům nemovitosti čp. 965 v Třebízské ulici ve Slaném. (8 pro) úkol č P. Jaroslavu Hložkovi, místostarostovi T: Informovat žadatele o rozhodnutí rady města. ad 21 NÁVRH NA ODPRODEJ POZEMKOVÉ PARCELY Č. K. 1300/8 O VÝMĚŘE 609 M 2 ORNÁ V K. Ú. SLANÝ K výše uvedenému podkladovému materiály byly vzneseny protinávrhy a to: dotčenou pozemkovou parcelu neprodávat a navýšit cenu pozemkové parcely na částku 1250,- Kč. Oba protinávrhy nebyly schváleny. Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit odprodej pozemkové parcely č. k. 1300/8 o výměře 609 m 2 orná v k. ú. Slaný za kupní cenu Kč/m 2 K.N.Š. spol. s r. o., se sídlem Lázeňská 304, Slaný. (5 pro, 2 proti, 1 zdrž.) úkol č P. Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu odboru správy majetku T: Zajistit vypracování důvodové zprávy pro zastupitelstvo města dle usnesení rady města. ad 22 NÁVRH NA VYŘAZENÍ FIREM A PŘIDĚLENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZHOTOVITELI STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA PAVILONU V OBJEKTU 8. MŠ SLANÝ Rada města vyřadila nabídky č. 1 a 2 od firem WAREX spol. s r. o. a HORA COMPANY s. r. o. (pro)

7 Rada města schválila jako ekonomicky nejvhodnější nabídku na stavbu Stavební úpravy a přístavba pavilonu k objektu 8. MŠ Slaný nabídku č. 3 od uchazeče MAO a. s., Huťská 1557, Kladno. (7 pro, 1 zdrž.) úkol č P. Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu odboru správy majetku T: Informovat uchazeče o rozhodnutí rady města. ad 23 NÁVRH NA DOPORUČENÍ SCHVÁLENÍ NÁVRHU POKYNŮ PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU SLANÝ Rada města po projednání doporučila zastupitelstvu města rozhodnout o schválení Pokynů pro zpracování ÚP Slaný. (6 pro, 2 nehlasovali) úkol č Ing. Lence Horáčkové, vedoucí stavebního úřadu T: Zpracovat důvodovou zprávu na jednání zastupitelstva města s návrhem na schválení Pokynů pro zpracování návrhu územnímu plánu Slaný. ad 23/A NÁVRH NA SCHVÁLENÍ ŽÁDOSTI NA ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH NA BEZÚPLATNÝ PŘEVOD POZEMKU Č. 1417/1 V K. Ú. SLANÝ Z VLASTNICTVÍ ČR DO VLASTNICTVÍ MĚSTA Z DŮVODU VEŘEJNÉHO ZÁJMU Rada města po projednání doporučila zastupitelstvu města rozhodnout o schválení žádosti na bezúplatný převod pozemku č. 1417/1 v k. ú. Slaný na ÚZSVM z důvodu veřejného zájmu. (8 pro) úkol č P. Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu odboru správy majetku T: Zpracovat důvodovou zprávu na jednání zastupitelstva města s návrhem na schválení žádosti na bezúplatný převod pozemku č. 1417/1 v k. ú. Slaný na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Střední Čechy, odbor Odloučené pracoviště Kladno. ad 24 NÁVRH NA VYDÁNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY MĚSTA SLANÉHO Č. 2/2010 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Rada města doporučila zastupitelstvu města ke schválení obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010 o místních poplatcích podle předloženého návrhu. (8 pro) úkol č Ing. Petru Kolačkovskému, tajemníkovi MěÚ Slaný T: Zajistit předložení úpravy OZV č. 2/2010 o místních poplatcích na nejbližším zasedání zastupitelstva města. ad 25 NÁVRH NA VYDÁNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY MĚSTA SLANÉHO Č. 1/2010 O URČENÍ MÍST PRO PROVOZOVÁNÍ VÝHERNÍCH HRACÍCH PŘÍSTROJŮ NA ÚZEMÍ MĚSTA SLANÉHO Rada města doporučila zastupitelstvu města ke schválení obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 o určení míst pro provozování výherních hracích přístrojů na území města Slaného podle předloženého znění. (8 pro) úkol č Ing. Petru Kolačkovskému, tajemníkovi MěÚ Slaný T: Zajistit předložení úpravy OZV č. 1/2010 o určení míst pro provozování výherních hracích přístrojů na území města Slaného na nejbližší zasedání zastupitelstva města. ad 26 NÁVRH NA VYDÁNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY MĚSTA SLANÉHO Č. 3/2010 O TRVA- LÉM OZNAČOVÁNÍ PSŮ A EVIDENCI OZNAČENÝCH PSŮ A JEJICH CHOVATELŮ Rada města doporučila zastupitelstvu města ke schválení obecně závaznou vyhlášku č. 3/2010 o trvalém označování psů a evidenci označených psů a jejich chovatelů podle předloženého znění. (8 pro) úkol č Ing. Petru Kolačkovskému, tajemníkovi MěÚ Slaný T: Zajistit předložení úpravy OZV č. 3/2010 o trvalém označování psů a evidenci označených psů a jejich chovatelů na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

8 ad 27 NÁVRH NA UVOLNĚNÍ PROSTŘEDKŮ Z REZERVNÍHO FONDU Rada města schválila použití prostředků z rezervního fondu na vybavení dvou tříd výškově stavitelným nábytkem ZŠ Slaný Rabasova 821. (8 pro) úkol č Bc. D. Karfíkové, vedoucí odboru školství a tělovýchovy T: Informovat Základní školu Slaný, Rabasova 821, okres Kladno, o povolení čerpání z rezervního fondu. ad 28 NÁVRH NA ÚPRAVU CENÍKU U VYBRANÝCH SLUŽEB V INFOCENTRU SLANÝ Rada města schválila úpravu ceníku u vybraných služeb v Infocentru Slaný v předloženém znění. (8 pro) ad 29 NÁVRH DODATKU Č. 3 KNIHOVNÍHO ŘADU KNIHOVNY V. ŠTECHA Rada města schválila dodatek č. 3 Knihovního řádu Knihovny V. Štecha v předloženém znění. (8 pro) ad 30 ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ HVĚZDÁRNY VE SLANÉM V ROCE 2009 Rada města projednala Zprávu o činnosti Městské hvězdárny ve Slaném v roce 2009 a vyslovila poděkování vedoucímu zařízení p. Jaroslavu Trnkovi za odvedenou práci. ad 31 ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU NA DOSTAVBU ŠATEN PRO MLÁDEŽNICKÁ MUŽSTVA SK SLANÝ Rada města žádost projednala a schválila poskytnutí mimořádného finančního příspěvku z rozpočtu Města Slaný ve výši ,- Kč. (8 pro) úkol č Ing. Zině Nové, vedoucí finančního odboru T: Připravit návrh na rozpočtové opatření na poskytnutí mimořádného finančního příspěvku z rozpočtu Města Slaného ve schválené výši na nejbližší zasedání zastupitelstva města. ad 32 NÁVRH NA STANOVENÍ PRODEJNÍ CENY ZA KNIHU O PROF. JANU ŠEDIVKOVI NAHOŘE JE DOLE Rada města schválila prodejní cenu jednoho výtisku knihy Nahoře je dole ve výši 169,- Kč. (8 pro) ad 34 NÁVRH NA POVOLENÍ VÝJIMKY V POČTU ŽÁKŮ ZŠ KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ Rada města schválila výjimku v počtu žáků v pátých třídách v ZŠ Komenského náměstí 618 na počet 32 žáků na třídu. (8 pro) ad 35 NÁVRH NA PŘIJETÍ DOTACE A UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE NA AKCI KOLEJ PIARISTICKÁ S KAPLÍ PANNY MARIE OBNOVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ ČP. 159 VE SLANÉM Rada města schválila přijetí dotace z prostředků Středočeského kraje z Fondu kultury a obnovy památek ve výši ,- Kč pro realizaci projektu Kolej piaristická s kaplí Panny Marie obnova střešního pláště objektu č.p. 159 ve Slaném. (8 pro) Rada města dále schválila uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace mezi dvěma smluvními stranami Středočeským krajem a Městem Slaný. (8 pro) úkol č RNDr. Ivu Rubíkovi, starostovi města T: Uzavřít výše zmíněnou smlouvu o poskytnutí účelové dotace. ad 33 SDĚLENÍ A PŘIPOMÍNKY Pan starosta přednesl několik sdělení a připomínek: pozval všechny na sobotní akci Rožnění uherského (martinického býka) a Královské kování a současně zdůraznil mimořádnou akci v 9.30, kde budou v piaristické kapli

9 představeny čtyři nejstarší bible z muzejní sbírky, zejména barevnými ilustracemi vybavenou bibli Kutnohorskou (1489), připomenul významnou akci v Městském divadle v hod., kde bude prezentace českého vydání knihy Nahoře je dole o životě slánského rodáka prof. Jana Šedivky upozornil na zahájení výstavy ve hod v Městské centru Grand pod názvem Češi na moří pocta Eduardu Ingrišovi a druhá část výstavy Cestovatelé, objevitelé, dobrodruzi, prostě srdcaři, která představuje plejádu českých osobností a legendárních dvojic v hod. bude v malé galerii Vlastivědného muzea zahájena výstava Stavebnice MERKUR P. Hložek informoval o uvedení nového kalendáře Města Slaného na rok 2011 do prodeje ve hod. Zapsali a zpracovali : Ing. Petr Kolačkovský, Jaroslava Prošková Ověřil: Vojtěch KOČKA. RNDr. Ivo Rubík starosta města

Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011

Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011 Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 2. března 2011 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, MUDr. Bohumil Vašek, p. Libor Dobner,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 80 Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 06. 08. 2014 Přítomni: Omluveni: Mgr. Martin Hrabánek, Jaroslav Hložek, p. Petr Čapek, MUDr. Bohumil Vašek,

Více

Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004

Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004 Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 22. prosince 2004 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Ing. Pavel Bartoníček, p. Karel

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 6 Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný Den konání: 29. 7. 2015 Přítomní radní: Omluven: Přítomni: číslo jednání: 36/2015/RM Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec,

Více

Z Á P I S Z 9. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 14. března 2007

Z Á P I S Z 9. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 14. března 2007 Z Á P I S Z 9. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 14. března 2007 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 14. března 2007 Přítomni: Přizván: RNDr. Ivo Rubík, Ing. Petr Kolačkovský, p. Jaroslav Hložek,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 38/2015/RM Den konání: 19. 08. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 22/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 29. 4. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 8 Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 05. 08. 2015 Přítomní radní: Omluven: Přítomni: číslo jednání: 37/2015/RM Ing. Pavel Zálom, RNDr. Ladislav

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků pod částí dvou garáží v lokalitě Chmelnice 2. Informace o plnění

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 10-2010 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 13. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 33. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 11. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek, S. Hasenkopfová (příchod v 16.40 h) Dále přítomni:

Více

Zápis ze 6. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 1. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice

Zápis ze 6. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 1. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Zápis ze 6. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 1. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Přítomni: viz prezenční listina Ověřovatelé zápisu: Ing. Eliška Machačová, Aleš Rubek Jednání

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015. U S N E S E N Í z 21. schůze Rady města Kojetína, konané dne 16. září 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zřízení kogenerační jednotky v

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Usn.č. 20/01 1) Usn.č. 20/02 1)

Usn.č. 20/01 1) Usn.č. 20/02 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) ze 20. zasedání konaného dne 15. 7. 2015 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 Usnesení z 46. zasedání Rady města, konaného dne 19. dubna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis, Padlých hrdinů 638 4. Informace o možnostech

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 70 Vydána dne 23.4.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2298. Zpráva o vyřízení interpelací 2299. Zápis o kontrole

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 229/15rm schvaluje program dnešní schůze rady města 230/15rm schvaluje poskytnutí

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 12/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 4. 3. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 19.9.2011.

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 19.9.2011. Příloha č. 3 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 20.10.2011 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod.

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Přítomni: K. Baka, Ing. F. Homola, Ing. E. Klašková, J. Lipták, V.

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 731/50/2012/RMS schválila návrh programu 50. schůze rady města Slatiňany 732/50/2012/RMS schválila ceny

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 21. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 06.10.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu.

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu. Z Á P I S o průběhu I. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 22. prosince 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Petr Kadela zahájil I. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009

USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009 USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: Návrhová komise: Ověřovatelé zápisu: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 16 zastupitelů dle

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

Usnesení z 24. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 24. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 24. řádného jednání Rady města Ostrov Vydáno dne 17. 12. 2007 (350 přečtení) Usn. RM č. 833/07 - Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování

Více

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 41. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 30.01.2012 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Benice, konaného dne 23. 6. 2011 od 19.00 ve společenském centru U sv. Prokopa

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Benice, konaného dne 23. 6. 2011 od 19.00 ve společenském centru U sv. Prokopa USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Benice, konaného dne 23. 6. 2011 od 19.00 ve společenském centru U sv. Prokopa Zastupitelstvo MČ Praha Benice I. schvaluje Návrhovou komisi ve složení Ing.

Více

Zápis č. 21/2012. ze zasedání Zastupitelstva Městské části Praha-Satalice, konaného dne 28. 3. 2012 v Základní škole Praha-Satalice

Zápis č. 21/2012. ze zasedání Zastupitelstva Městské části Praha-Satalice, konaného dne 28. 3. 2012 v Základní škole Praha-Satalice Zápis č. 21/2012 ze zasedání Zastupitelstva Městské části Praha-Satalice, konaného dne 28. 3. 2012 v Základní škole Praha-Satalice Přítomni: PhDr. František Jenčík, Mgr. Milada Voborská, p. Richard Čech,

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 99 Vydána dne 16.11.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3130. Zpráva o vyřízení interpelací 3131. Návrh na

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 139/02-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23. 09. 2014 a 16. 12. 2014.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 139/02-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23. 09. 2014 a 16. 12. 2014. U S N E S E N Í z 6. schůze Rady města Kojetína, konané dne 11. února 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města (tisk

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

36. VÝPIS Z USNESENÍ

36. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 36. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.01.2008 1/2008-36. RM V s c h v a l u j e restrukturalizaci Městské policie Dvůr Králové nad Labem

Více

USNESENÍ Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy číslo 37/1 ze dne 14. 4. 2014

USNESENÍ Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy číslo 37/1 ze dne 14. 4. 2014 číslo 37/1 Bezpečnostní situace - informaci strážníka městské policie o bezpečnostní situaci v městské části Praha Dolní Měcholupy za měsíce únor a březen 2014 číslo 37/2 Rozpočtové změny - zvýšení rozpočtu

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

U S N E S E N Í R 951/11-08

U S N E S E N Í R 951/11-08 U S N E S E N Í z 47. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 18. listopadu 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 2050, Luční čtvrť

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015

Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015 Rozbor hospodaření města Benešov nad Ploučnicí za 2. čtvrtletí 2015 Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015 Projednáno: radou města dne: zastupitelstvem města dne: Zpracoval:

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (mat. č. 230/2015) Usnesení č. 218/2015 vydání souhlasného stanoviska dle 33 odst. 6

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 21. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 8.8.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 21. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 8.8.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 8.8.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.10.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

USNESENÍ z 29. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy konaného dne 9. 9. 2013

USNESENÍ z 29. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy konaného dne 9. 9. 2013 1) Bezpečnostní situace - informaci strážníka městské policie o bezpečnostní situaci v městské části Praha Dolní Měcholupy II. PODĚKOVÁNÍ - SDH Dolních Měcholup od občanů z Radotína za pomoc při povodních

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

U S N E S E N Í 13. zasedání Rady obce Soběšovice, konaného dne 29.4.2015 v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 65/2015

U S N E S E N Í 13. zasedání Rady obce Soběšovice, konaného dne 29.4.2015 v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 65/2015 U S N E S E N Í 13. zasedání Rady obce Soběšovice, v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 65/2015 V Soběšovicích dne 30.4.2015 Zpracoval : Valošková Petra Přehled přijatých usnesení

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213)

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) USNESENÍ č. 196/16-13 R I. u k l á d á vedoucí odboru VaSV zveřejnit záměr pronájmu bytu č. 13 v domě čp. 637 v Bechyni

Více

Rada města Příbora. 102/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 102/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 102. schůze Rady města Příbora konané dne 9. září 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

U snesení. ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 74/.1.1 Pracovní cesta na setkání Frýdlantů dle Zásad

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

ZÁPIS z 21. zasedání finančního výboru ze dne 2. 12. 2013. Přítomni: Peštuková, Buchta, Švubová, Kubíček, Vysloužil, Zaoral

ZÁPIS z 21. zasedání finančního výboru ze dne 2. 12. 2013. Přítomni: Peštuková, Buchta, Švubová, Kubíček, Vysloužil, Zaoral ZÁPIS z 21. zasedání finančního výboru ze dne 2. 12. 2013 Přítomni: Peštuková, Buchta, Švubová, Kubíček, Vysloužil, Zaoral Nepřítomni: Slavík - rezignace Hosté: Peitlová, Frenštátská, Vinklerová Zapisovatel:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 62 konaného dne 2. října 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 62 konaného dne 2. října 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 62 konaného dne 2. října 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 5.5. 2014 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. _ Přítomno: 7 členů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 5/02/2015- RO U Příloha k usnesení z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

USNESENÍ z 36. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy konaného dne 15. 3. 2010

USNESENÍ z 36. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy konaného dne 15. 3. 2010 1) Bezpečnostní situace Zastupitelstvo MČ Praha Dolní Měcholupy - informaci strážníka městské policie o situaci v Městské části Praha - Dolní Měcholupy za únor 2010 2) Navýšení kapacity ZŠ - informaci

Více

USNESENÍ z 14. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 17.9.2008

USNESENÍ z 14. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 17.9.2008 USNESENÍ z 14. zasedání zastupitelstva dne 17.9.2008 Místo konání: Přítomno : Omluven: restaurace Clubu Kino, Fügnerova ul. 18 zastupitelů dle prezenční listiny Jan Prskavec, Ing. Tomáš Hlaváček, Mgr.

Více

z 34. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne 3. 5. 2004 od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu

z 34. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne 3. 5. 2004 od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu z 34. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne 3. 5. 2004 od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu --------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Navrátil, Ing. Vosáhlo, PaedDr.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010 Roč ník 2010 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 4 Vydána dne 26.11.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 92. Zpráva o činnosti finančního výboru Zastupitelstva

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30. 3. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, p. Hanák, Ing. Kovařík, pí Rozkydalová, pí Horáková, Mgr. Fialová, Ing. Koždoň,

Více

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 159. schůze konané dne 03.11.2014. Usnesení č. 159/3192/2014 159/3205/2014

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 159. schůze konané dne 03.11.2014. Usnesení č. 159/3192/2014 159/3205/2014 Výsledky projednání Rady města Kolína ze 159. schůze konané dne 03.11.2014. Usnesení č. 159/3192/2014 159/3205/2014 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

Usnesení z 24. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 13. prosince 2005

Usnesení z 24. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 13. prosince 2005 Zastupitelstvo MČ Usnesení z 24. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 13. prosince 2005 návrhovou komisi ve složení:ing. Lenka Alinčová, p. Vilém Vaníček Ověřovatele zápisu z dnešního

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více