Z Á P I S Z 80. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z Á P I S Z 80. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 8. 9. 2010"

Transkript

1 Z Á P I S Z 80. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 8. září 2010 Přítomni: Omluveni: Přizváni: RNDr. Ivo Rubík. Ing. Petr Kolačkovský, p. Jaroslav Hložek, p. Vojtěch Kočka, MUDr. Renata Ranková (dostavila se později), JUDr. Tomáš Richtr, Mgr. Stanislav Berkovec (dostavil se později), p. Libor Dobner, ing. Pavel Bartoníček MUDr. Bohumil Vašek p. Richard Jankovič (ved. úseku investic a oprav), p. Pavel Štěpánek, DiS, vedoucí městské policie PROGRAM je přílohou tohoto zápisu Pan starosta přivítal přítomné členy rady města a sdělil, že dnešní jednání rady města bylo doplněno těmito dodatečnými podkladovými materiály: 3 Návrh na rozpočtové opatření č. 17/2010, 6/A Dodatek k rozpočtovému opatření č. 20/2010, 10/A Návrh na rozpočtové opatření č. 25/2010, 11/A Informace k akci: Optické připojení UPC na optickou síť elektronických komunikací v Slaném, 22 Návrh na schválení zhotovitele stavby přístavba 8. MŠ, 23/A Návrh na schválení žádosti na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových na bezúplatný převod pozemku č. 1417/1 v k. ú. Slaný z vlastnictví ČR do vlastnictví města z důvodu veřejného zájmu, 32 Návrh ceny knihy o slánském rodáku prof. Janu Šedivkovi, 34 Návrh na povolení výjimky v počtu žáků ZŠ Komenského náměstí, 35 Návrh na přijetí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace na akci Kolej piaristická s kaplí Panny Marie obnova střešního pláště objektu čp. 159 ve Slaném. Rada města schválila předložený a doplněný program rady města. ad 1 ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA ZA I. POLOLETÍ 2010 Rada města projednala plnění rozpočtu města za I. pololetí (6 pro) úkol č Ing. Zině Nové, vedoucí finančního odboru T: Zajistit předložení zprávy o plnění rozpočtu za I. pololetí 2010 na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

2 ad 2 NÁVRH NA ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 16/2010 Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 16/2010 a to převod finančních prostředků ve výši 167 tis. Kč v rámci schváleného rozpočtu z běžných výdajů do výdajů kapitálových na akci Instalace topných kabelů do žlabů na objektu č.p. 136 ve Slaném. (6 pro) úkol č Ing. Zině Nové, vedoucí finančního odboru T: Zajistit zpracování návrhu na rozpočtové opatření č. 16/2010 a předložit tento návrh ke ad 3 NÁVRH NA ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 17/2010 P. Jankovič, (ved. úseku investic a oprav), který byl přizván na jednání rady města, podal vysvětlení k proběhnutému výběrovému řízení a výsledku rozhodnutí hodnotící komise. V závěru rozložil jednotlivé finanční náklady potřebné na realizaci dané akce. Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 17/2010 a to navýšit výdajovou část rozpočtu o 10 mil. Kč na akci Přístavba mateřské školy ve Vítězné ulici ve Slaném a to přesunem finančních prostředků z nerozděleného zisku vedlejší hospodářské činnosti minulých let. (6 pro, 1 proti ) úkol č Ing. Zině Nové, vedoucí finančního odboru T: Zajistit zpracování návrhu na rozpočtové opatření č. 17/2010 a předložit návrh ke schválení zastupitelstvu města. úkol č P. Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu odboru správy majetku T: Zařadit dokončení akce do rozpočtu města na rok ad 4 NÁVRH NA ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 18/2010 Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit RO č. 18/2010 a to přesun 44 tis. v rámci rozpočtu odboru správy majetku z běžných výdajů do výdajů kapitálových na akci Úprava okolí kaple Božího hrobu část elektroinstalace a přijmutí 300 tis.kč z darovacích smluv a ze smlouvy o reklamě od společností Heineken Česká republika, a.s. Krušovice, J&T BANKA, a.s. Praha a STRABAG,a.s. Praha do výdajů odboru kultury a památkové péče na obnovu kaple Božího hrobu a jejího okolí. (6 pro, 1 zdrž.) úkol č Ing. Zině Nové, vedoucí finančního odboru T: Zajistit zpracování návrhu na rozpočtové opatření č. 18/2010 a předložit tento návrh ke ad 5 NÁVRH NA ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 19/2010 P. Štěpánek, Dis (velitel městské policie), který byl přizván na jednání rady města, objasnil výdaje potřebné na péči o služební psy, provoz, činnost, opravy u Městské policie Slaný. Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit RO č. 19/2010 a to navýšení běžných výdajů Městské policie Slaný o 260 tis.kč a to zapojením 215 tis.kč z rezervy finančního odboru a 45 tis.kč převodem z úspory finančního odboru na úrocích z úvěru na reformu veřejné správy. (7 pro, 1 nepřít.) úkol č Ing. Zině Nové, vedoucí finančního odboru T: Zajistit zpracování návrhu na rozpočtové opatření č. 19/2010 a předložit tento návrh ke ad 6 NÁVRH NA ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 20/2010 Rada města doporučila ke schválení RO č.20/2010 přijetím těchto dotací:

3 zvýšení neinvestiční dotace od MPSV ČR na výplatu příspěvku na péči o ,-- Kč pro rok 2010 účelovou neinvestiční dotaci od MV ČR z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost pro rok 2010 částku ,92 Kč na projekt Procesní optimalizace a implementace strategického plánování, procesního, projektového a finančního řízení a aktualizace Modelu CAF účelovou neinvestiční dotaci od Středočeského kraje ve výši ,-- na činnost odborného lesního hospodáře za II. čtvrtletí roku 2010 doplatek neinvestiční dotace z roku 2009 od MF ČR v částce ,-- Kč na volby do Evropského parlamentu roku 2009 účelovou dotaci od MK ČR v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a památkových zón ,-- Kč na pokračování obnovy městského opevnění a ,-- Kč na výměnu dlažby v prostorách Modletického domu.(7 pro, 1 nepřít.) úkol č Ing. Zině Nové, vedoucí finančního odboru T: Zajistit předložení rozpočtového opatření č. 20/2010 na nejbližší zastupitelstvo města. ad 6/A DODATEK K ROZPOČTOVÉMU OPATŘENÍ Č. 20/2010 Rada města doporučila ke schválení dodatek k rozpočtovému opatření č. 20/2010 přijetím těchto dotací: - dotace od MV ČR ve výši ,-- Kč na akci Kamerová oka na autobusovém nádraží a převod podílu k dotaci ve výši ,-- z ORJ projektový manažer odboru správy majetku na realizaci této akce - dotace od MF ČR ve výši ,-- Kč na akci Revitalizace historického jádra města Slaný kanalizace a vodovod ve Vinařického ulici - dotace od MZ ČR ve výši ,-- na akci Splašková kanalizace ve Slaném-Kvíci. (8 pro) úkol č Ing. Zině Nové, vedoucí finančního odboru T: Zajistit předložení dodatku rozpočtového opatření č. 20/2010 na nejbližší zastupitelstvo města. ad 7 NÁVRH NA ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 21/2010 Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit návrh na rozpočtové opatření č. 21/2010 a to zapojit zvýšené příjmy za tříděný odpad od společnosti EKOKOM ve výši ,-- Kč a posílit běžné výdaje OŽP na provoz sběrného dvora a zapojit neplánovaný příjem z vratky daně z přidané hodnoty ve výši 900 tis.kč a posílit běžné výdaje OŽP v oblasti údržby veřejné zeleně. ( 7 pro, 1 proti) úkol č Ing. Zině Nové, vedoucí finančního odboru T: Zajistit zpracování návrhu na rozpočtové opatření č. 21/2010 a předložit tento návrh ke ad 8 NÁVRH NA ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 22/2010 Rada města k výše uvedenému rozpočtovému opatření vedla rozsáhlou rozpravu v části poskytnutí prostředků pro Knihovnu V. Štecha pro tisk knihy Přes ostnaté dráty Paměti českého tvrdohlavce. Následně doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č.22/2010 v upraveném znění, a to navýšení příjmů a výdajů odboru kultury ORG 619 hvězdárna o přeplatek za plyn ve hvězdárně za rok 2009 ve výši ,-- Kč. (7 pro, 1 nepřít.) úkol č Ing. Zině Nové, vedoucí finančního odboru T: Zajistit zpracování návrhu na rozpočtové opatření č. 22/2010 a předložit tento návrh ke schválení zastupitelstvu města dle rozhodnutí rady města.

4 ad 9 NÁVRH NA UVOLNĚNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z INVESTIČNÍHO FONDU ŠKOLNÍ JÍDELNY SLANÝ, NA SADECH 1238 NA NÁKUP NOVÉHO KONVEKTOMATU A NÁVRH NA ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 23/2010 Rada města schválila použití investičního fondu ŠJ Slaný, Na Sadech 1238 ve výši ,-- Kč na pořízení nového konvektomatu. (7 pro, 1 zdrž.) Rada města doporučila ke schválení RO č.23/2010 a to zapojení neplánovaných příjmů z vratky daně z přidané hodnoty (položka 2222) a navýšení výdajů odboru školství a tělovýchovy o ,-- Kč jako investiční příspěvek města na zakoupení nového konvektomatu. (7 pro, 1 zdrž.) úkol č Ing. Zině Nové, vedoucí finančního odboru T: Zajistit zpracování návrhu na rozpočtové opatření č. 23/2010 a předložit tento návrh ke ad 10 NÁVRH NA ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 24/2010 Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit RO č.24/2010 a to navýšení rozpočtu ORJ 3001-projektový manažer na podílech k dotacím o částku tis.kč zapojením přebytků rozpočtového hospodaření z minulých let ve výši 20 mil. Kč a zapojením nerozděleného hospodářského výsledku vedlejší hospodářské činnosti z minulých let ve výši tis.kč v upraveném znění. (7 pro, 1 nepřít.) úkol č Ing. Zině Nové, vedoucí finančního odboru T: Zajistit zpracování návrhu na rozpočtové opatření č. 24/2010 a předložit tento návrh ke ad 10/A NÁVRH NA ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 25/2010 Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 25/2010 a to navýšit výdajovou část rozpočtu o 97 tis. Kč na akci Všehlušická vybudování parkovacích míst a to přesunem finančních prostředků z akce Rekonstrukce ulice Kreibichova. (7 pro, 1 nepřít.) úkol č Zině Nové, vedoucí finančního odboru T: Zajistit zpracování návrhu na rozpočtové opatření č. 25/2010 a předložit tento návrh ke ad 11 NÁVRH NA ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE VE PROSPĚCH VLASTNÍKA KABELOVÉHO VEDE- NÍ NN V POZEMKOVÉ PARCELE Č. K. 408 V K. Ú. NETOVICE Rada města schválila zřízení věcného břemene spočívající v právu zřízení a uložení, provozu, údržby a oprav kabelového vedení NN v pozemkové parcele č. k. 408 v k. ú. Netovice ve vlastnictví Města Slaného pro oprávněného, t. j. ČEZ Distribuce a. s. za jednorázovou úplatu dle schválených sazeb radou města ze dne , t. j. 100,- Kč/bm hlavního kabelového vedení a 60,- Kč/bm přípojky. K výsledné ceně bude připočtena DPH. (7 pro, 1 nepřít.) úkol č P. Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu odboru správy majetku T: Uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. ad 11/A INFORMACE K AKCI OPTICKÉ PŘIPOJENÍ UPC NA OPTICKOU SIŤ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ V SLANÉM Rada města neschválila umístění Optické sítě UPC v pozemcích a komunikacích ve vlastnictví Města Slaného. (8 pro) úkol č P. Jiřímu Sejkorovi, vedoucími odboru správy majetku T: Vyrozumět žadatele o rozhodnutí rady města.

5 ad 12 NÁVRH NA VÝPOVĚĎ Z NÁJMU BYTU Č. 3 V ČP V RABASOVĚ ULICI VE SLANÉM PODLE 711, ODST. (2), PÍSM. B) OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU Rada města schválila výpověď z nájmu bytu č. 3 v č. p v Rabasově ulici ve Slaném dle 711, odst. (2), písm. b) Občanského zákoníku a zajištění veškerých náležitostí spojených s vyklizením bytu. (8 pro) úkol č P. Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu odboru správy majetku T: Zajistit výpověď z nájmu bytu a veškeré náležitosti spojené s vyklizením bytu dle usnesení rady města. ad 13 NÁVRH NA UZAVŘENÍ NOVÉ SMLOUVY O NÁJMU SLUŽEBNÍHO BYTU O VELIKOSTI 3+1 V ČP. 222 NA HLAVÁČKOVĚ NÁMĚSTÍ VE SLANÉM Rada města schválila uzavření nové smlouvy o nájmu služebního bytu v č. p. 222 na Hlaváčkově náměstí ve Slaném s panem Václavem Mištou na období od do s tím, že výše nájemného bude stanovena dle sazeb schválených radou města. (8 pro) úkol č P. Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu odboru správy majetku T: Zajistit uzavření nové smlouvy o nájmu služebního bytu dle usnesení rady města. ad 14 ŽÁDOST OLGY ČERNÉ, BYTEM SLANÝ, RABASOVA 1437 O ODPUŠTĚNÍ NÁJEMNÉHO Z DŮVODU HAVÁRIE NA VODOVODNÍM POTRUBÍ Rada města neschválila odpuštění nájemného za užívání bytu č. 6 v č. p v Rabasově ulici ve Slaném. (8 pro) úkol č P. Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu odboru správy majetku T: Informovat žadatele o usnesení rady města. ad 15 ŽÁDOST JÚLIUSE KOVÁČE O PŘIDĚLENÍ UBYTOVÁNÍ V ČP. 392 V OUVALOVÉ ULICI VE SLANÉM Rada města neschválila přidělení ubytování v č. p. 392 v Ouvalové ulici ve Slaném panu Júliusovi Kováčovi, trvale bytem Klobuky č. p. 59. (8 pro) úkol č P. Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu odboru správy majetku T: O rozhodnutí rady města informovat žadatele. ad 16 NÁVRH NA ÚPRAVU VÝŠE ZÁKLADNÍHO MĚSÍČNÍHO NÁJEMNÉHO U BYTŮ SE SMLOUVOU UZAVŘENOU NA NÁJEMNÉ REGULOVANÉ Rada města odložila schválení úpravy základního měsíčního nájemného pro byty s regulovaným nájemným s účinností od (8 pro) úkol č P. Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu odboru správy majetku T: Informovat vedení RDK servis s. r. o. Slaný o rozhodnutí rady města. ad 17 NÁVRH NA STANOVENÍ VÝŠE NÁJEMNÉHO ZA PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR A POZEMKŮ, KTERÉ JSOU V MAJETKU MĚSTA SLANÉHO, ZA UMÍSTĚNÍ REKLAMNÍCH A TELEKOMUNIKAČNÍCH ZAŘÍZENÍ NA A V NEMOVITOSTECH MĚSTA SLANÉHO, ZE PRONÁJEM NEBO ZA UMÍSTĚNÍ INFORMAČNÍCH SKŘÍNĚK NA A V NEMOVITOSTECH MĚSTA SLANÉHO, ZA DOČASNÉ UŽÍVÁNÍ POZEMKŮ V MAJETKU MĚSTA SLANÉHO ZA ÚČELEM INSTALACE SLOUPKŮ MIOS A ZA ZŘÍZENÍ VĚCNÝCH BŘEMEN NA A V NEMOVITOSTECH MĚSTA SLANÉHO, PLATNÝCH OD Rada města schválila s platností od výši nájemného za pronájem nebytových prostor a pozemků, které jsou v majetku Města Slaného, za umístění reklamních a telekomunikačních zařízení na a v nemovitostech Města Slaného, za pronájem nebo za umístění informačních skříněk na a v nemovitostech Města Slaného, za dočasné užívání pozemků v majetku Města Slaného za účelem instalace sloupků MIOS a za zřízení věcných

6 břemen na a v nemovitostech Města Slaného v upraveném znění a to o zvýšení koeficientu u heren na hodnotu 4. ((6 pro, 1 zdrž.,1 nepřít.) ad 18 NÁVRH DALŠÍHO POSTUPU VE VĚCI SMLUV O NÁJMU BYTU, JEJICHŽ PLATNOST KONČÍ V 10/2010 Rada města schválila uzavření nových Smluv o nájmu bytu s výše uvedenými nájemci a vypořádání složených finančních prostředků dle původní Smlouvy o nájmu bytu. (7 pro, 1 nepřít.) úkol č Ing. Josefu Rabasovi, řediteli RDK servis s. r. o. Slaný T: Informovat uživatele bytů o rozhodnutí rady města. ad 19 NÁVRH NA PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR V ČP. 8 VE SMEČENSKÉ ULICI VE SLANÉM Rada města schválila pronájem nebytového prostoru v čp. 8 ve Smečenské ulici ve Slaném o celkové výměře 95,29 m 2 p. Bohumíru Pejchalovi, bytem Praha 10 Vršovice, Slovinská 993/27 s tím, že nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za celkové roční nájemné ve výši ,- Kč, které se bude upravovat počínaje rokem 2012 o částku odpovídající roční míře inflace tak, jak bude zveřejněna Českým statistickým úřadem (nebo jinou k tomu oprávněnou státní institucí) za kalendářní rok předcházející kalendářnímu roku, pro který se výše nájemného stanovuje. Takto upravená výše nájemného bude základem pro výpočet nájemného na další následující rok. (5 pro, 2 proti, 1 zdrž.) úkol č P. Karlu Hamplovi, řediteli KZMS Slaný T: Uzavřít nájemní smlouvu na pronájem nebytového prostoru dle usnesení rady města. úkol č P. Jaroslavu Hložkovi, místostarostovi T: Projednat s vybraným nájemcem restaurace úpravu podmínek pronájmu, tzn. provést zaplacení tří nájmů dopředu. ad 20 ODVOLÁNÍ ŽADATELE Z FONDU NA OBNOVU DOMŮ Rada města neschválila přidělení příspěvku z Fondu na obnovu domů pro rok 2010 manželům Jaroslavu a Haně Kulichovým, Arbesova 1077/32, Slaný jako majitelům nemovitosti čp. 965 v Třebízské ulici ve Slaném. (8 pro) úkol č P. Jaroslavu Hložkovi, místostarostovi T: Informovat žadatele o rozhodnutí rady města. ad 21 NÁVRH NA ODPRODEJ POZEMKOVÉ PARCELY Č. K. 1300/8 O VÝMĚŘE 609 M 2 ORNÁ V K. Ú. SLANÝ K výše uvedenému podkladovému materiály byly vzneseny protinávrhy a to: dotčenou pozemkovou parcelu neprodávat a navýšit cenu pozemkové parcely na částku 1250,- Kč. Oba protinávrhy nebyly schváleny. Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit odprodej pozemkové parcely č. k. 1300/8 o výměře 609 m 2 orná v k. ú. Slaný za kupní cenu Kč/m 2 K.N.Š. spol. s r. o., se sídlem Lázeňská 304, Slaný. (5 pro, 2 proti, 1 zdrž.) úkol č P. Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu odboru správy majetku T: Zajistit vypracování důvodové zprávy pro zastupitelstvo města dle usnesení rady města. ad 22 NÁVRH NA VYŘAZENÍ FIREM A PŘIDĚLENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZHOTOVITELI STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA PAVILONU V OBJEKTU 8. MŠ SLANÝ Rada města vyřadila nabídky č. 1 a 2 od firem WAREX spol. s r. o. a HORA COMPANY s. r. o. (pro)

7 Rada města schválila jako ekonomicky nejvhodnější nabídku na stavbu Stavební úpravy a přístavba pavilonu k objektu 8. MŠ Slaný nabídku č. 3 od uchazeče MAO a. s., Huťská 1557, Kladno. (7 pro, 1 zdrž.) úkol č P. Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu odboru správy majetku T: Informovat uchazeče o rozhodnutí rady města. ad 23 NÁVRH NA DOPORUČENÍ SCHVÁLENÍ NÁVRHU POKYNŮ PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU SLANÝ Rada města po projednání doporučila zastupitelstvu města rozhodnout o schválení Pokynů pro zpracování ÚP Slaný. (6 pro, 2 nehlasovali) úkol č Ing. Lence Horáčkové, vedoucí stavebního úřadu T: Zpracovat důvodovou zprávu na jednání zastupitelstva města s návrhem na schválení Pokynů pro zpracování návrhu územnímu plánu Slaný. ad 23/A NÁVRH NA SCHVÁLENÍ ŽÁDOSTI NA ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH NA BEZÚPLATNÝ PŘEVOD POZEMKU Č. 1417/1 V K. Ú. SLANÝ Z VLASTNICTVÍ ČR DO VLASTNICTVÍ MĚSTA Z DŮVODU VEŘEJNÉHO ZÁJMU Rada města po projednání doporučila zastupitelstvu města rozhodnout o schválení žádosti na bezúplatný převod pozemku č. 1417/1 v k. ú. Slaný na ÚZSVM z důvodu veřejného zájmu. (8 pro) úkol č P. Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu odboru správy majetku T: Zpracovat důvodovou zprávu na jednání zastupitelstva města s návrhem na schválení žádosti na bezúplatný převod pozemku č. 1417/1 v k. ú. Slaný na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Střední Čechy, odbor Odloučené pracoviště Kladno. ad 24 NÁVRH NA VYDÁNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY MĚSTA SLANÉHO Č. 2/2010 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Rada města doporučila zastupitelstvu města ke schválení obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010 o místních poplatcích podle předloženého návrhu. (8 pro) úkol č Ing. Petru Kolačkovskému, tajemníkovi MěÚ Slaný T: Zajistit předložení úpravy OZV č. 2/2010 o místních poplatcích na nejbližším zasedání zastupitelstva města. ad 25 NÁVRH NA VYDÁNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY MĚSTA SLANÉHO Č. 1/2010 O URČENÍ MÍST PRO PROVOZOVÁNÍ VÝHERNÍCH HRACÍCH PŘÍSTROJŮ NA ÚZEMÍ MĚSTA SLANÉHO Rada města doporučila zastupitelstvu města ke schválení obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 o určení míst pro provozování výherních hracích přístrojů na území města Slaného podle předloženého znění. (8 pro) úkol č Ing. Petru Kolačkovskému, tajemníkovi MěÚ Slaný T: Zajistit předložení úpravy OZV č. 1/2010 o určení míst pro provozování výherních hracích přístrojů na území města Slaného na nejbližší zasedání zastupitelstva města. ad 26 NÁVRH NA VYDÁNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY MĚSTA SLANÉHO Č. 3/2010 O TRVA- LÉM OZNAČOVÁNÍ PSŮ A EVIDENCI OZNAČENÝCH PSŮ A JEJICH CHOVATELŮ Rada města doporučila zastupitelstvu města ke schválení obecně závaznou vyhlášku č. 3/2010 o trvalém označování psů a evidenci označených psů a jejich chovatelů podle předloženého znění. (8 pro) úkol č Ing. Petru Kolačkovskému, tajemníkovi MěÚ Slaný T: Zajistit předložení úpravy OZV č. 3/2010 o trvalém označování psů a evidenci označených psů a jejich chovatelů na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

8 ad 27 NÁVRH NA UVOLNĚNÍ PROSTŘEDKŮ Z REZERVNÍHO FONDU Rada města schválila použití prostředků z rezervního fondu na vybavení dvou tříd výškově stavitelným nábytkem ZŠ Slaný Rabasova 821. (8 pro) úkol č Bc. D. Karfíkové, vedoucí odboru školství a tělovýchovy T: Informovat Základní školu Slaný, Rabasova 821, okres Kladno, o povolení čerpání z rezervního fondu. ad 28 NÁVRH NA ÚPRAVU CENÍKU U VYBRANÝCH SLUŽEB V INFOCENTRU SLANÝ Rada města schválila úpravu ceníku u vybraných služeb v Infocentru Slaný v předloženém znění. (8 pro) ad 29 NÁVRH DODATKU Č. 3 KNIHOVNÍHO ŘADU KNIHOVNY V. ŠTECHA Rada města schválila dodatek č. 3 Knihovního řádu Knihovny V. Štecha v předloženém znění. (8 pro) ad 30 ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ HVĚZDÁRNY VE SLANÉM V ROCE 2009 Rada města projednala Zprávu o činnosti Městské hvězdárny ve Slaném v roce 2009 a vyslovila poděkování vedoucímu zařízení p. Jaroslavu Trnkovi za odvedenou práci. ad 31 ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU NA DOSTAVBU ŠATEN PRO MLÁDEŽNICKÁ MUŽSTVA SK SLANÝ Rada města žádost projednala a schválila poskytnutí mimořádného finančního příspěvku z rozpočtu Města Slaný ve výši ,- Kč. (8 pro) úkol č Ing. Zině Nové, vedoucí finančního odboru T: Připravit návrh na rozpočtové opatření na poskytnutí mimořádného finančního příspěvku z rozpočtu Města Slaného ve schválené výši na nejbližší zasedání zastupitelstva města. ad 32 NÁVRH NA STANOVENÍ PRODEJNÍ CENY ZA KNIHU O PROF. JANU ŠEDIVKOVI NAHOŘE JE DOLE Rada města schválila prodejní cenu jednoho výtisku knihy Nahoře je dole ve výši 169,- Kč. (8 pro) ad 34 NÁVRH NA POVOLENÍ VÝJIMKY V POČTU ŽÁKŮ ZŠ KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ Rada města schválila výjimku v počtu žáků v pátých třídách v ZŠ Komenského náměstí 618 na počet 32 žáků na třídu. (8 pro) ad 35 NÁVRH NA PŘIJETÍ DOTACE A UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE NA AKCI KOLEJ PIARISTICKÁ S KAPLÍ PANNY MARIE OBNOVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ ČP. 159 VE SLANÉM Rada města schválila přijetí dotace z prostředků Středočeského kraje z Fondu kultury a obnovy památek ve výši ,- Kč pro realizaci projektu Kolej piaristická s kaplí Panny Marie obnova střešního pláště objektu č.p. 159 ve Slaném. (8 pro) Rada města dále schválila uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace mezi dvěma smluvními stranami Středočeským krajem a Městem Slaný. (8 pro) úkol č RNDr. Ivu Rubíkovi, starostovi města T: Uzavřít výše zmíněnou smlouvu o poskytnutí účelové dotace. ad 33 SDĚLENÍ A PŘIPOMÍNKY Pan starosta přednesl několik sdělení a připomínek: pozval všechny na sobotní akci Rožnění uherského (martinického býka) a Královské kování a současně zdůraznil mimořádnou akci v 9.30, kde budou v piaristické kapli

9 představeny čtyři nejstarší bible z muzejní sbírky, zejména barevnými ilustracemi vybavenou bibli Kutnohorskou (1489), připomenul významnou akci v Městském divadle v hod., kde bude prezentace českého vydání knihy Nahoře je dole o životě slánského rodáka prof. Jana Šedivky upozornil na zahájení výstavy ve hod v Městské centru Grand pod názvem Češi na moří pocta Eduardu Ingrišovi a druhá část výstavy Cestovatelé, objevitelé, dobrodruzi, prostě srdcaři, která představuje plejádu českých osobností a legendárních dvojic v hod. bude v malé galerii Vlastivědného muzea zahájena výstava Stavebnice MERKUR P. Hložek informoval o uvedení nového kalendáře Města Slaného na rok 2011 do prodeje ve hod. Zapsali a zpracovali : Ing. Petr Kolačkovský, Jaroslava Prošková Ověřil: Vojtěch KOČKA. RNDr. Ivo Rubík starosta města

Z Á P I S Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 10. října 2007

Z Á P I S Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 10. října 2007 Z Á P I S Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 10. října Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 10. října Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, ing. Petr Kolačkovský, p. Jaroslav Hložek, ing. Pavel Bartoníček,

Více

Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011

Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011 Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 2. března 2011 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, MUDr. Bohumil Vašek, p. Libor Dobner,

Více

Z Á P I S Z 27. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22. 02. 2012

Z Á P I S Z 27. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22. 02. 2012 Z Á P I S Z 27. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22. 02. 2012 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 22. února 2012 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Mgr. Martin Hrabánek, p. Libor Dobner

Více

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 16. března 2005 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek (dostavil se 16.40), Ing. Pavel Bartoníček,

Více

Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004

Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004 Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 22. prosince 2004 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Ing. Pavel Bartoníček, p. Karel

Více

Z Á P I S Z 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 27. 10. 2004

Z Á P I S Z 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 27. 10. 2004 Z Á P I S Z 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 27. 10. 2004 MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Místo konání: Čas konání: 27. 10. 2004 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Ing. Pavel Bartoníček, p. Karel Ležák,

Více

Z Á P I S Z 73. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 14. 4. 2010

Z Á P I S Z 73. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 14. 4. 2010 Z Á P I S Z 73. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 14. 4. 2010 Místo konání: Čas konání: 14. dubna 2010 MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Přítomni: Omluven: RNDr. Ivo Rubík. Ing. Petr Kolačkovský, p. Jaroslav Hložek, ing.

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 80 Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 06. 08. 2014 Přítomni: Omluveni: Mgr. Martin Hrabánek, Jaroslav Hložek, p. Petr Čapek, MUDr. Bohumil Vašek,

Více

Z Á P I S Z 59. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 28. 08. 2013

Z Á P I S Z 59. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 28. 08. 2013 Z Á P I S Z 59. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 28. 08. 2013 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 28. srpna 2013 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, p. Ladislav Schneider, p. Libor Dobner,

Více

Z Á P I S Z 14. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 08. 06. 2011

Z Á P I S Z 14. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 08. 06. 2011 Z Á P I S Z 14. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 08. 06. 2011 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 8. června 2011 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, p. Libor Dobner, p. Svatopluk Šváb,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 13/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 11. 3. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 84 Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 8. 10. 2014 Přítomni: Omluveni: Mgr. Martin Hrabánek, p. Jaroslav Hložek, p. Petr Čapek, p. Ladislav Schneider,

Více

Z Á P I S Z 3. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 20. prosince 2006

Z Á P I S Z 3. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 20. prosince 2006 Z Á P I S Z 3. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 20. prosince 2006 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 20. prosince 2006 Přítomni: Omluveni: RNDr. Ivo Rubík, Ing. Petr Kolačkovský, p. Jaroslav Hložek,

Více

Z Á P I S ZE 40. ŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 15. 10. 2008

Z Á P I S ZE 40. ŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 15. 10. 2008 Z Á P I S ZE 40. ŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 15. 10. 2008 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 15. října 2008 Přítomni: Hložek, Omluveni: Ing. Pavel Bartoníček, ing. Petr Kolačkovský,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 22/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 29. 4. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří

Více

Z Á P I S Z 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 12.02.2014

Z Á P I S Z 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 12.02.2014 Z Á P I S Z 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 12.02.2014 Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 12. 02. 2014 Přítomni: p. Jaroslav Hložek, p. Petr Čapek, p. Libor Dobner, p. Ladislav Schneider,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 01/2014/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 26. 11. 2014 Přítomni: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, RNDr. Ladislav Peška, Ing. Tomáš Drholec,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 6 Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný Den konání: 29. 7. 2015 Přítomní radní: Omluven: Přítomni: číslo jednání: 36/2015/RM Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec,

Více

Z Á P I S Z 9. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 14. března 2007

Z Á P I S Z 9. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 14. března 2007 Z Á P I S Z 9. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 14. března 2007 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 14. března 2007 Přítomni: Přizván: RNDr. Ivo Rubík, Ing. Petr Kolačkovský, p. Jaroslav Hložek,

Více

Z Á P I S Z 33. ŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 4. 6. 2008

Z Á P I S Z 33. ŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 4. 6. 2008 Z Á P I S Z 33. ŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 4. 6. 2008 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 4. června 2008 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, p. Vojtěch Kočka, p. Libor

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný Stránka 1 z 11 číslo jednání: 53/2015/RM Den konání: 09 12 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 38/2015/RM Den konání: 19. 08. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

Z Á P I S Z 53. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 30. 3. 2005

Z Á P I S Z 53. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 30. 3. 2005 Z Á P I S Z 53. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 30. 3. 2005 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 30. března 2005 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek Ing. Pavel Bartoníček, JUDr. Tomáš

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 16/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 25. 3. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

Z Á P I S Z MIMOŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 27. 7. 2005

Z Á P I S Z MIMOŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 27. 7. 2005 Z Á P I S Z MIMOŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 27. 7. 2005 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 27. července 2005 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík Ing. Petr Kolačkovský, p. Jaroslav Hložek, Ing.

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 8 Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 05. 08. 2015 Přítomní radní: Omluven: Přítomni: číslo jednání: 37/2015/RM Ing. Pavel Zálom, RNDr. Ladislav

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 26/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 27. 5. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří Zíma,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 07/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 21. 1. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, RNDr. Ladislav Peška, Ing. Tomáš Drholec,

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

Z Á P I S ZE 74. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 9.04.2014

Z Á P I S ZE 74. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 9.04.2014 Z Á P I S ZE 74. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 9.04.2014 Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 9.04.2014 Přítomni: p. Jaroslav Hložek, Mgr. Martin Hrabánek, p. Petr Čapek, p. Libor Dobner, p.

Více

148. VÝPIS Z USNESENÍ

148. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 148. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 23.09.2014 R/635/2014-148. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1. uk ončuje 1.1. platnost usnesení č.

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků pod částí dvou garáží v lokalitě Chmelnice 2. Informace o plnění

Více

Město Stráž pod Ralskem

Město Stráž pod Ralskem Upraveno v souladu se zákonem Č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z S. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 6. března 2013 Přítomní: Bc. Věra Reslová,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 25. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 26.10.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

36. VÝPIS Z USNESENÍ

36. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 36. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.01.2008 1/2008-36. RM V s c h v a l u j e restrukturalizaci Městské policie Dvůr Králové nad Labem

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 02/2014/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 03. 12. 2014 Přítomni: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, RNDr. Ladislav Peška, Ing. Tomáš Drholec,

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 29.9.2008 236/14z předložený program 14. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14.11.2011.

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14.11.2011. Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14.11.2011. Ověřitelé: ing. Jaromír Palán, Radek Veverka Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku přítomno 13 zastupitelů

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 10 Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 42/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 23 09 2015 Přítomní radní: Omluven: Přítomni: Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec,

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usn.č. 20/01 1) Usn.č. 20/02 1)

Usn.č. 20/01 1) Usn.č. 20/02 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) ze 20. zasedání konaného dne 15. 7. 2015 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usn.č. 51/2015 Zastupitelstvo Obce Brniště schvaluje bezúplatný převod níže uvedených pozemků - Darovací smlouvou

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013

U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013 U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU Z á p i s č. 4/2014 z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 24.3.2014 Přítomní členové rady: Omluveni:

Více

Zápis č. 21/2012. ze zasedání Zastupitelstva Městské části Praha-Satalice, konaného dne 28. 3. 2012 v Základní škole Praha-Satalice

Zápis č. 21/2012. ze zasedání Zastupitelstva Městské části Praha-Satalice, konaného dne 28. 3. 2012 v Základní škole Praha-Satalice Zápis č. 21/2012 ze zasedání Zastupitelstva Městské části Praha-Satalice, konaného dne 28. 3. 2012 v Základní škole Praha-Satalice Přítomni: PhDr. František Jenčík, Mgr. Milada Voborská, p. Richard Čech,

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Ad1) Starosta přivítal přítomné členy zastupitelstva obce Nemojany (dále jen ZO) a přítomné občany.

Ad1) Starosta přivítal přítomné členy zastupitelstva obce Nemojany (dále jen ZO) a přítomné občany. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nemojany (dále jen ZO), které se konalo dne 17.06.2013 v 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Nemojany. Přítomni: Zdeněk Chromý, Karel Šmerda, Emil Pěček,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Z Á P I S Z DESÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z DESÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z DESÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 28.11.2011 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Zápis. z 19. schůze Rady města Český Brod konané dne 14.8.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 19. schůze Rady města Český Brod konané dne 14.8.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 19. schůze Rady města Český Brod konané dne 14.8.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, p. Jeník, MUDr. Forstová, MUDr. Blažek, p. Fořt p. Brom - tajemník MěÚ, JUDr.

Více

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Benice, konaného dne 23. 6. 2011 od 19.00 ve společenském centru U sv. Prokopa

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Benice, konaného dne 23. 6. 2011 od 19.00 ve společenském centru U sv. Prokopa USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Benice, konaného dne 23. 6. 2011 od 19.00 ve společenském centru U sv. Prokopa Zastupitelstvo MČ Praha Benice I. schvaluje Návrhovou komisi ve složení Ing.

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný Den konání: 8. 7. 2015 Přítomní radní: Omluven: Přítomni: číslo jednání: 34/2015/RM Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání PROGRAMY rok 2010 45. zasedání dne 25.1.2010 v 17 00 hod. 3. Podněty č. 1-3 na změnu ÚP 4. OZV č.1/2010 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Smilovice 5. Prodej nemovitosti

Více

U s n e s e n í. ze 30. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 24. 04. 2012 v 08,00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U s n e s e n í. ze 30. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 24. 04. 2012 v 08,00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U s n e s e n í ze 30. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 24. 04. 2012 v 08,00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Kancelář tajemnice 30/1.1 Žádost o úpravu rozpočtu doporučuje

Více

Zápis. z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, p. Jeník, p. Fořt, MUDr. Blažek,MUDr. Forstová JUDr. Marková - právnička

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 78. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 31.10.2005 U S N E S E N Í 78. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 78/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

U S N E S E N Í. ze 3. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 25.6.2003 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu

U S N E S E N Í. ze 3. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 25.6.2003 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu U S N E S E N Í ze 3. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 25.6.2003 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Přítomni: Deml, Hruška, Jirsák, Košátko, Mgr. Kunt, Ing. Louda,

Více

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2008

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2008 M ě s t o Š e n o v okres Ostrava - město ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

USNESENÍ z 36. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy konaného dne 15. 3. 2010

USNESENÍ z 36. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy konaného dne 15. 3. 2010 1) Bezpečnostní situace Zastupitelstvo MČ Praha Dolní Měcholupy - informaci strážníka městské policie o situaci v Městské části Praha - Dolní Měcholupy za únor 2010 2) Navýšení kapacity ZŠ - informaci

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Kontrola plnění usnesení RM

Kontrola plnění usnesení RM Město Ostrov Usnesení z 22. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 18. října 2011 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 37. řádné jednání rady městské části, konané dne 1. 10. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Zápis. o průběhu 10. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 28. 11. 2011 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 10. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 28. 11. 2011 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 10. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 28. 11. 2011 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 70 Vydána dne 23.4.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2298. Zpráva o vyřízení interpelací 2299. Zápis o kontrole

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

Z Á P I S Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 31. 08. 2011

Z Á P I S Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 31. 08. 2011 Z Á P I S Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 31. 08. 2011 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 31. srpna 2011 Přítomni: Omluven: RNDr. Ivo Rubík, MUDr. Bohumil Vašek, p. Libor Dobner, Mgr.

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 6 Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 18 11 2015 Přítomní radní: Omluven: Přítomni: číslo jednání: 50/2015/RM Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec,

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15. 11. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, p. Hanák, Ing. Kovařík, Ing. Koždoň, p. Partyka, p. Příkazský, pí

Více

Přehled usnesení 17. RMČ ze dne 22.6.2011

Přehled usnesení 17. RMČ ze dne 22.6.2011 Přehled usnesení 17. RMČ R-295 Poskytnutí slevy z nájemného z bytu podle 698 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. v platném znění nájemcům bytu č. 15, Milánská 415, Praha 10 R-296 Dohoda o dobrovolné výměně

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 223/19/15 Rada obce Doubrava program 19. schůze Rady obce Doubrava konané dne 12. 10. 2015 1. Zahájení a procení záležitosti 2.

Více

Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015

Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015 Rozbor hospodaření města Benešov nad Ploučnicí za 2. čtvrtletí 2015 Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015 Projednáno: radou města dne: zastupitelstvem města dne: Zpracoval:

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 79. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 14.11.2005 U S N E S E N Í 79. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 79/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 8. zasedání ze dne 25.2. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Hlasování o programu: pro: proti: 0 Verifikace emisních redukcí za rok 2011

Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Hlasování o programu: pro: proti: 0 Verifikace emisních redukcí za rok 2011 Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny, s pozdějším příchodem Ing. N.Bustové Ing. K. Kocina Program jednání: 1.

Více

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem.

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Přítomni: Dle presenční listiny, která tvoří nedílnou součást tohoto zápisu,

Více