Územní plán Dobroměřice. Tabulková část P R V K Y Ú S E S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Územní plán Dobroměřice. Tabulková část P R V K Y Ú S E S"

Transkript

1 Územní plán Dobroměřice Tabulková část P R V K Y Ú S E S

2 Urbanistický ateliér Ústí nad Labem Ústí nad Labem, Drážďanská O-PROJEKT, pracoviště Teplice Urbanistická struktura a architektura Fa Ing. A. Olžbut O-PROJEKT Ing. A. Olžbut Přírodní podmínky a životní prostředí, ochrana ZPF Vodní hospodářství, odkanalizování Doprava Energetika výpočetní technika Fa RNDr. J Tesařová RNDr. J Tesařová CSc. autorizovaný zpracovatel SES MK CENTRUN s. r.o. Ing. M. Kašpárek autorizovaný inženýr Fa Budinský Ing. Vl. Budinský autorizovaný inženýr Fa Šobr, Energetické projekty Ing. M. Šobr Fa Zelenková J. Zelenková spolupráce Fa Olžbutová J. Olžbutová Pořizovatel : Úřad územního plánování, Městského úřadu v Lounech Objednatel : Obec Dobroměřice, Zpracovatel : ing. Antonín Olžbut a kolektiv Teplice, Prosinec 2009

3 Obsah dokumentace Textová část Územní plán Odůvodnění územního plánu Tabulková část Grafická část Územní plán Ia) výkres základního členění m 1: Ib) hlavní výkres, m 1: Ib 1) dopravní část m 1: Ib 2) vodní hospodářství m 1: Ib 3) energetika m 1: Ic) výkres veřejně prospěšných staveb, m 1: Odůvodnění územního plánu IIa) koordinační výkres m 1: Ib) širší vztahy, m 1: IIc) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na půdní fond m 1: 5 000

4 NRBC 18 - Oblík-Raná Funkce: f,c,n Stabilita: 1-5 ORP: Louny Kultura: les,louka,sad,ost.pl.,orná Geologie: 13,12,193,291,245,281,287,183,6,7 Plocha: 928,209ha Fyziotyp: XT,KR,KU,SP,SD,DH,SE,RU, Obec: Lenešice, Libčeves, Chožov, Chraberce, Raná Katastr: Raná u L, Lenešice, Mnichov u L.,Chraberce,Charvatce u L, Libčeves, Mnich. Týnec Střety: 1,2,3,5,10,24 Ochrana dle zák.114/92: EVL, CHKO České středohoří, NPR Oblík, NPR Raná Ohrožení: 2,4,5,6,7,9,10,13,51 Jiná ochrana: OL Biochora: -2I.G-2P.B Bioregion : 1.14 Popis: Skupina výrazných vrchů Lounského Středohoří s vegetací přirozených teplomilných travnatých a křovinatých lad a přirozenými i degradovanými lesními skupinami, v úpatí partie zpustlých ovocných sadů, luk, v plochém terénu mezi vrchy pozemky orné půdy. Z větší části odlesněné, výše položené partie vrchů se strmými kamenitými svahy a drobnými výchozy skal s rozsáhlými plochami přirozené vegetace stepních lad převážně ze spol. Fest.val., v různých stadiích sukcese křovin podle charakteru stanoviště. Významný biotop četných ohrožených teplomilných botanických i zoologických druhů, jeho část je předmětem ochrany v NPR Raná a NPR Oblík. V méně exponovaných polohách svahů skupiny lesních porostů charakteru teplomilného suťového lesa, resp. hájů i teplomilných doubrav a lískových ořešin, bohatý podrost a bylinné patro s ohroženými druhy. Zčásti se vyskytují i degradované nepůvodní porosty s BOC, AK n. MD. Níže položené partie svahů s pozemky starých ovocných sadů HR, TR, JB n.or se sukcesí křovin a teplomilnou bylinnou vegetací spol.cirsio-brachypodion a Trifolion medii. Místy partie ochuzených polokulturních suchých až mezofilních luk s křovinnými liniemi podél kamenitých mezí. V ploché údolní partii mezi skupinou vrchů Oblíku a Rané zahrnuty pozemky orné půdy. Poznámka: Do řešeného území (k.ú. Dobroměřice) zasahuje nepatrným výběžkem na plochu orné půdy v severní části k.ú. Toto vymezení dle 2.ZaD ÚPN VÚC SHP je převzato z měřítka 1 : Podle upřesnění dle Plánu ÚSES ÚK (platnost předpokládána od r.2011) již NRBC 18 do k.ú. Dobroměřice zasahovat nebude. Opatření: 2,11,19,22,28,46,88,73,74 V budoucnu opatřní dle plánu páče o EVL. TABULKA 4 -

5 Pořadové číslo: LC 07 Katastrální území: Dobroměřice Název: Dobroměřický rybník Mapový list: 2-1, 3-1 Rozloha: 23,7 ha řada): 2 B 4, 2 BC 5a Stupeň ekologické stability: 3-4 Funkčnost: funkční 1.1. Mostecký bioregion, Milešovský bioregion, LC se nachází 1,7km na sever od obce Dobroměřice pod Červeným vrchem, vpravo od silnice na Most a zahrnuje vodní plochu Dobroměřického rybníka s pobřežními porosty jak stromovými ( v západní části) tak i křovitými a travinnými( severní až východní břeh). Pedologie: Černozemě typické, karbonátové na slinitých, jílovitých substrátech, těžké avšak s lehčí ornicí a těžkou spodinou, občasně až periodicky převlhčené.zoolog. : Reprezentativní společenstva živočišných druhů odpovídající bioregionu 1.1. Z dosud zjištěných živočišných druhů se zde vyskytují: ondatra pižmová, labuť velká,kachna divoká,lyska černá, pochop rákosní, káně lesní, racek chechtavý, ropucha zelená, skokan skřehotavý a užovka obojková. Fytolog.: V biocentru můžeme sledovat tato hlavní společenstva: vodní hladinu, společenstva obnaženého dna, pobřežní rákosové a orobincové porosty s navazující křovitou a stromovou vegetací. Rozsáhlejší souvislé porosty rákosu se nachází v S a SV části lokality, mimo rybník pak na Z od stavidla na místě vysýchjící drobné vodní plochy. Z dřevin se zde vyskytují: T0,TB,TŠ,BŘ,VR,HL,BČ,TR,RŠ,JŘ,0ST, z bylin: rákos obecný,orobinec uzkolistý,chrastice rákosovitá,lopuch plstnatý, kuklík městský,kopřiva dvoudomá,skřípinec Taber-nemontanův,jetel jahodnatý, šťovík přímořský, sítina Gerar-dova, rdesno blešník, r.červivec, opletník plotní, bolševník obecný, svízel močálový,ostřice šáchorovitá,o.kalužní, kozlík lékařský, pcháč zelinný, JA: mochna husí,podběl lékařský, ostřice hnědá, popenec břečťanolistý, pryskyřník lítý, ledenec přímořský, skřípina sp. Návrh opatření: Zachování současného stavu rostlinných i živočišných společenstev s běžnou údržbou břehových porostů. Při obnově stromového porostu prosazovat skladbu dřevin odpovídající vrbotopolovému luhu 1U2: DB 3,TP(B,Č,0)3,JM 2, JS 2,VR,0L. Lokalitu sledovat z hlediska posouzení jejího ornitologického významu a rozšíření vzácných druhů obojživelníků aj.. Lokalitu označit příslušnými tabulemi, včetně hlavní informační tabule na příjezdových místech,s návštěvním řádem, jež by měl zajišťovat ochranu všech druhů v průběhu roku se zpřísněnými kritérii v době rozmnožování u ohrožených druhů. Na pozemcích přiléhajících k břehovým porostům ( ve V a SV části) založit extenzivní luční porost v šíři min.40 m z důvodu minimalizace eutrofizace vody. Na pozemcích s ornou půdou omezit hnojení a nepoužívat herbicidy ( v SZ a S části za polní cestou). Kultura: louka, pastvina, vodní plocha, tok Kategorie ochrany, rok vyhlášení, číslo rozhodnutí: vodní toky a jejich nivy jsou VKP dle 3 odst.b. Zák. 114/92, CHKO České středohoří, IV. zóna ochrany, OP NRBK (částečně) TABULKA 5 -

6 Pořadové číslo: LC 08 Katastrální území: Dobroměřice Název: Červený vrch Mapový list: 2-1, 2-2, 3-1, 3-2 řada): 2 B 2, 2 AB 2, 2 D 1 Rozloha: 14,9 ha Stupeň ekologické stability: 3-4 Funkčnost: funkční Milešovský bioregion, LC se nachází cca 1,5 km na S od obce Dobroměřice vpravo od silnice na Most a zahrnuje lesní porosty na kopci Červený vrch ( kóta 289 m n. m.), který má na svém vrcholu bývalou sezónní restauraci a vysílací televizní věž. Na vrcholku vystupují na povrch vypálené červené jíly.pedologie: Hnědé půdy a drnové půdy (regosoly), rendziny a svažité půdy na píscích, velmi lehké a silně výsušné. Okrajově ze severu zasahuj í typické černozemě. Zoolog. : Reprezentativní společenstva živočišných druhů odpovídající bioregionu Fytolog.: Na J svazích na stanovišti zakrslých a dřínových doubrav 28-mi lety porost TA,JS(60,40), na Z svazích, kde stanoviště odpovídá habrové doubravě na píscích s ostřicí lesní 50-ti lety porost TA,HB,JS,MD (50,20,20,10), na SZ a S svazích s lesním typem habrové doubravy na píscích a při úpatí zakrslé doubravy s třtinou rákosovitou ti lety porost se zastoupením B0,B0Č,SM,MD,DB,vtroušeně LP,T0,JV, z keřů se v podrostu a na okrajích lesa: TR,S0,TŘ,HL,RŠ,BČ, MS,PZ,SK. Z bylin výskyt druhů: pérovník hřebenitý,papratka samičí, kerblík lesní, netýkavka malokvětá, zlatovlásek obecný, len rakouský, černýš rolní, prorostlík srpovitý, strdivka sedmihradská, oman srstnatý, srpek obecný, kavyl vláskovitý (oj), štírovník růžkatý, třezalka tečkovaná, jehlice trnitá, zeměžluč obecná, hvozdík kartouzek, řebříček obecný,pupava obecná,chrpa latnatá, JA: jahodník obecný, pryšec chvojka, mochna stříbrná,m.jarní, ledenec přímořský, kozinec rakouský Návrh opatření: Lesní porosty vyčlenit v LHP jako les zvláštního určení, při obnově prosazovat dřevinnou skladbu dle příslušných lesních typů s max.možným zastoupením listnáčů. Kultura: ostatní plocha, les Kategorie ochrany, rok vyhlášení, číslo rozhodnutí: les je VKP dle 3 odst.b. Zák. 114/92, CHKO České středohoří, IV. zóna ochrany TABULKA 6 -

7 Pořadové číslo: LC 11 Katastrální území: Louny, Dobroměřice Název: Za zastávkou Mapový list: 2-2 řada): 2 B 1, 2 B 3, 2 B 4 Rozloha: 3,0 ha z toho 1,15ha navrženo k založení Funkčnost: částečně funkční Stupeň ekologické stability: Mostecký bioregion. LC se nachází cca 0,7 km na JV od obce Dobroměřice v ohybu Dobroměřického potoka a zahrnuje pobřežní a mokřadní porost podél potoka a malého rybníčku bez přítoku, stromové a křovité porosty na úzké stráni s V expozicí nad říční terasou (od m n.m.) která je pozůstatkem po starém toku Ohře, dále i travnatou mez na sušším stanovišti. Mezi potokem a strání v rovině se nachází úzký pozemek orné půdy, který je nutno zahrnout. Pedologie: Na Z okraji drnové půdy černozemní na píscích, mělké překryvy spraše (do 30 cm), lehké, velmi výsušné, podél toku nivní půdy na nivních uloženinách. Zoolog. : Reprezentativní společenstva živočišných druhů. Fytolog.: Stanovištní podmínky pestré díky reliéfu a expozici. Na stráni stanoviště odpovídá lesnímu typu zakrslé doubravy, pod svahem lipové doubravy, přičemž současné složení dřevin tvoří: TA,DB,BČ,RŠ,HL,HR,BR,SO, s bylinným podrostem: kuklík městský, svízel povázka, měrnice černá, sveřep jalový, kostřava červená, v JA: violka vonná, pryšec obecný. Na travnaté mezi výskyt: pupavy obecné, řebříčku obecného,jitrocel kopinatý,tolice srpovitá,kostřava obrovská, kozinec cizrnový, chrpa luční,v JA: jahodník obecný, j.trávnice,rozrazil rezekvítek,mochna stříbrná, m.pětilístek Podél toku a rybníčku: TŠ,VR,JS,BČ, rákos obecný, orobinec širolistý, opletník,lopuch,kopřiva,bolševník ob.,pcháč zel.. Návrh opatření: Podél toku provádět běžnou údržbu břehových porostů, při obnově prosazovat odpovídající skladbu dřevin (LT vrbové olšiny:ol 6,VR 3,TP(TŠ,TB,TČ) 1,T0,JS. Na stráni potlačovat agresivní TA, při obnově preferovat skladbu dřevin: DB 8-9,HB 1,LP 1,BŘ,B0,T0,keře. Pruh OP zatravnit a ponechat v extenzivním využívání, bez hnojení Kultura: louka, tok, ostatní plocha, orná půda Kategorie ochrany, rok vyhlášení, číslo rozhodnutí: vodní toky a jejich nivy jsou VKP dle 3 odst.b. Zák. 114/92, OP NRBK K20 TABULKA 7 -

8 Pořadové číslo: LC 15 Katastrální území: Dobroměřice Název: Mezi strouhami Mapový list: 3-2 řada): 2 B 3,4, 2 B 5b Rozloha: 15,5 ha Stupeň ekologické stability: 3-4 Funkčnost: funkční 1.1. Mostecký bioregion, LC se nachází cca 1 km SZ od obce Dobroměřice, vlevo od silnice na Most a zahrnuje vodní plochu a přilehlé mokřadní porosty na ploše bývalé pískovny nyní zatopené podzemní vodou. Nadmořská výška cca 184 m. Pedologie: Převažují typické i karbonátové černozemě na spraši, středně těžké, převážně s příznivým vodním režimem, v JZ části též drnové půdy a rendziny na píscích, velmi lehké, výsušné. Zoolog. : Reprezentativní společenstva živočišných druhů odpovídající bioregionu 1.1. Fytolog.: Stanoviště se změněnými přírodními podmínkami po těžbě písku odpovídá nyní LT sprašových habrových doubrav a lipových doubrav, na březích rybníčků LT vrbových olšin. Stávající dřeviny: VR,BČ,HL,RŠ,0ST,SV, z bylin: sítina žabí a s. Gerard., rákos obecný, ostřice hnědá, o.kalužní, o,sp., jetel jahodnatý, zeměžluč spanilá, lipnice roční,1.luční, pcháč oset,p.zelinný, tužebník jilmový, kuklík městský, štětka barvířská, svízel močálový. Sušší travnatá místa: bělotrn obecný,srha říznačka,lipnice luční, žebříček obecný, jitrocel širolistý, štírovník růžkatý, srpek obecný, v JA: mochna plazivá,pryskyřník plazivý,p.prudký, smetánka lékařská, jahodník trávnice. Návrh opatření: Lokalitu ponechat v přirozeném vývoji s potřebnou údržbou břehových porostů a diferencovaným kosením travnatých ploch. Ochrana před vytvořením černé skládky a omezení vjezdu motorových vozidel, které souvisí s vhodným usměrněním rekreačního využití rybníků ( informační tabule na frekventovaných místech, nádoby na odpad). Zpřísněný zákaz vypalování trávy a rozdělávání ohně. Kultura: ostatní plocha, vodní plocha Kategorie ochrany, rok vyhlášení, číslo rozhodnutí: vodní plochy jsou VKP dle 3 odst.b. Zák. 114/92, CHKO České středohoří, IV. zóna ochrany, OP NRBK TABULKA 8 -

9 Pořadové číslo: LC 17 Katastrální území: Louny, Dobroměřice Název: U stadionu Mapový list: 3-2 řada): 2 B 2,3,4, 2 BC 5a - součást NRBK K20 Rozloha: 3,3 ha Stupeň ekologické stability: 3-4 Funkčnost: funkční 1.1. Mostecký bioregion, LC se nachází cca 250 m na JZ od obce Dobroměřice, resp.na jejím JZ okraji a zahrnuje pobřežní a mokřadní porosty řeky Ohře, extenzivní luční porost na levém břehu a lesní porost na svahu pod obcí. BC se nachází v nadmořské výšce m.pedologie: Nivní půdy na nivních uloženinách, středně těžké s příznivými vláhovými poměry, ve svahu hnědé půdy a rend-ziny na píscích, lehké, výsušné. Zoolog. : Reprezentativní společenstva živočišných druhů, Fytolog.: Na svahu stanovištní podmínky odpovídají LT bohatých habrových doubrav, místy na bázi svahu LT vlhké habrové doubravy. Porosty jsou v současnosti tvořeny cca 70-ti letým porostem JS,TA,KL,LP (50,30,10,10), místy cca 100 lety porost SM. Vtroušeně se objevuje DB. Keřový podrost tvoří: BČ,HL,0ST. Podél toku LT jilmového luhu, v současnosti převažuje VR,DB,HL,BR. Byliny: máta vodní, kypréj vrbice, kopřiva dvoudomá, lipnice roční, chmel otáčivý, česnáček lékařský, vikev ptačí, svízel přítula, krabilice marnivá, kerblík lesní, kostival lékařský, netýkavka obecná, toten krvavec, šalvěj luční,ja: orsej jarní, vlaštovičník větší, pryskyřník plazivý, ptačinec žabin. Návrh opatření: Břehové stromové porosty ponechat v přirozeném stavu, vyjma potřebné údržby břehových porostů. Při obnově prosazovat zastoupení dřevin odpovídající příslušnému LT jilmového luhu DB 4,JM 2,JS 2,HB 1,LP(JV) 1). Lesní porost na svahu vyčlenit v LHP jako les kategorie 3g3 -les zvláštního určení, při obnově prosazovat skladbu odpovídající příslušnému lesnímu typu s cílovým složením pro 1B5: DB 8,HB 1,LP(BK) 1,BŘ,DC,keře, a pro 1V1: DB 5,JS 2,JM 1,LP 1,HB l,jv. D7-506,D8+D16: M 7,10 (LS Zatec) Kultura: louka, tok, les Kategorie ochrany, rok vyhlášení, číslo rozhodnutí: les, vodní toky a jejich nivy jsou VKP dle 3 odst.b. Zák. 114/92 Lokalita NAURA 2000, CZ , Ohře TABULKA 9 -

10 Pořadové číslo: LC 18 Katastrální území: Louny Název: Městský park Mapový list: 3-3 řada): 2 B 4, 2 BC 4,5a Stupeň ekologické stability: 3, 4 - součást NRBK K20 Rozloha: 7,4 ha z toho 0,87 ha navržené Funkčnost: funkční 1.1. Mostecký bioregion, LC se nachází cca 750 m na SZ od centra města Louny v místech bývalého Lounského luhu na levém břehu reky Ohře v inundačním území směrem na Dobroměfice. K vybudování příměstského parku využil archit. J.Hilbert původního luhu s dosadbou cizích dřevin a parkovou úpravou. Pedologie: Nivní půdy na nivních uloženinách, středně těžké s příznivými vláhovými poměry. Zoolog. : Reprezentativní společenstva živočišných druhů. Fytolog.: Stanoviště odpovídá LT jilmového luhu, z něhož se dochovaly zbytky původních porostů, zejména letité JM,BA, JS,DB,OL,BŘ,LP,HB,JV. Z cizích dřevin např.:platan, kaštanovník, šácholan,ta,sm,md,bv,bj,sms,lt. Z bylin: bršlice kozí pysk, kuklík městský, česnáček lékařský,kopřiva dvoudomá, netýkavka malokvětá, pšeníčko rozkladité, břečťan popínavý, vlaštovičník větší,ja: orsej jarní, křivatec žlutý, violka vonná, dymnivka dutá, snědek chocholičnatý, pižmovka mošusová(oj). Z keřů: BČ,KR,BR,HL,KU,MČ,PA,PT,SV,ZT,ZK,TS. Návrh opatření: Postupná obnova porostů s přestárlými a nemocnými jedinci (provádět probírkou, ne plošně) s důrazem na skladbu dřevin odpovídající LT jilmového luhu:db 4,JM 2, JS 2,HB 1,LP(JV) 1). V severní části na navržených lučních porostech založit lesní porost (dle 1L3). Postupně potlačit TA a nahradit jej původními druhy luhu. Poznámka: Kultura: les, tok Kategorie ochrany, rok vyhlášení, číslo rozhodnutí: les, vodní toky a jejich nivy jsou VKP dle 3 odst.b. Zák. 114/92 Lokalita NAURA 2000, CZ , Ohře TABULKA 10 -

11 Pořadové číslo: NRBK K20 společenstev vodních NRBK K20 společenstev nivních úsek: Název: Stroupeč-Šebín úsek: Ohře před Dobroměřicemi řada): 2 BC 5a, 2 B 2,4 Katastrální území: Louny, Lenešice, Dobroměřice Mapový list: 3-2 Rozloha: délka úseku 700m, v šíři toku a břehového doprovodu, nebo min.45m Funkčnost: funkční Stupeň ekologické stability: Mostecký bioregion. Biokoridor sleduje tok řeky Ohře se souvislým pobřežním a mokřadním porostem, na který navazuj í na pravém břehu pozemky s ornou půdou a na levém břehu až do poloviny ( za ohyb s příkrými stráněmi) půdou zarůstající lada, po té chmelnice. Pedologie: Nivní půdy na nivních uloženinách, středně těžké s příznivými vláhovými poměry. Zoolog. : Reprezentativní společenstva živočišných druhů. Fytolog.: Společenstvo na stanovišti LT jilmového luhu s vyšším podílem plevelů díky splachům z okolních intenzivně obdělávaných polí. Výskyt druhů:vr,db,tč,hl,bč,ss,br chrastice rákosovitá, kopřiva dvoudomá, svízel přítula, s.severní, lipnice smáčkla, 1. luční, 1.roční, srha říznačka, jitrocel prostřední,j.kopinatý, vlaštovičník větší, mochna husí, jetel plazivý,j.zvrhlý, rdesno obojživelné, vikev ptačí, komonice bílá,ja: orsej jarní, pryskyřník plazivý, hluchavka bílá. Návrh opatření: Údržba břehových porostů s cílem udržení souvislého a různověkého porostu. Na obou březích založit travní porost v maxim, možné šířce, nehnojit a uplatňovat diferencované kosení. Při obnově stromového patra prosazovat dřevinnou skladbu dle příslušného LT jilmového luhu bršlicového - 1L2: DB 4,JM 2,JS 2,HB 1,LP(JV) 1. Poznámka: Kultura: mokřad, vodní tok Kategorie ochrany, rok vyhlášení, číslo rozhodnutí: mokřady, vodní toky a jejich nivy jsou VKP dle 3 odst.b. Zák. 114/92 Lokalita NAURA 2000, CZ Ohře TABULKA 11 -

12 Pořadové číslo: LK 07-X Katastrální území: Dobroměřice, Nečichy Název: Od rybnika k Obliku Mapový list: 2-1 řada): 2 B 4, 2 BD 3,4 Rozloha: délka v řešeném území 190m, min. šíře 15m Funkčnost: částečně funkční Stupeň ekologické stability: 1-2, Milešovský bioregion. Biokoridor sleduje z LC 7 údolnici s mokřadním porostem až pod příkré stráně s JZ expozicí na úpatí kopce Oblík (kóta 509 m n.m.), který leží mimo ZÚ. Pedologie: Černozemě typické, karbonátové na slinitých, jí-lovitých substrátech, těžké avšak s lehčí ornicí a těžkou spodinou, občasně až periodicky převlhčené. Pedologie : Nivní půdy glejové na nivních uloženinách, těžké až velmi těžké, zamokřené. Zoolog. : Reprezentativní společenstva živočišných druhů. Fytolog.: V údolnici společenstva hydrofilní blížící se řádu Phragmiti-Magnocaricetea, na stráni na stanovišti suché a bohaté habrové doubravy společenstvo řádu Prunion fruti-cosae se zapojeným porostem RŠ,HL,TŘk,S0,TR s druhově bohatými travnatými lemy Trifolion medii. Z bylin: řepík lékařský, jehlice trnitá, ovsíř sp., jetel luční, j.prostřední, rákos obecný, sítina rozkladitá, svízel povázka,zvonek broskvolistý, silenka nící, JA: mochna jarní, m.písečná,jahodník trávnice,ptačinec velkokvětý, pryšec chvojka Návrh opatření: Vyjma krátkého úseku na orné půdě (NČ) ponechání lokality v přirozeném vývoji. Podél rákosiny v údolnici založit trvalý travní porost v šířce nejlépe 20 m na každou stranu, nehnojit a uplatňovat diferencované kosení. Poznámka: Kultura: mokřad, vodní tok, orná půda Kategorie ochrany, rok vyhlášení, číslo rozhodnutí: mokřady, vodní toky a jejich nivy jsou VKP dle 3 odst.b. Zák. 114/92 CHKO České středohoří, IV. zóna ochrany, OP NRBK TABULKA 12 -

13 Pořadové číslo: LK 07-Y Katastrální území: Dobroměřice Název: Od rybnika k Rané Mapový list: 3-1 řada): 2 B 3,4, 2 BC 4 Stupeň ekologické stability: 3 Rozloha: délka v řešeném území 460m, min. šíře 15m Funkčnost: částečně funkční Milešovský bioregion. Biokoridor sleduje vodní strouhu s rákosovým porostem a nesouvislým porostem keřů, která vychází z lesnatého remízku na úpatí Oblíku. BK navazuje na BK vymezený mimo zájmové území. Vodní strouha leží v nadmořské výšce 200 m a je obklopena pozemky s ornou půdou.pedologie : Typická karbonátová černozem na slínech a jí-lovitých substrátech, těžká, avšak s lehčí ornicí a těžkou spodinou, občasně převlhčená.zoolog. : Reprezentativní společenstva živočišných druhů odpovídající bioregionu Fytolog.: Pobřežní a mokřadní společenstvo na stanovišti odpovídajícím společenstvu Fraxini-alneta inf.resp LT vrbo-topolového luhu se současným zastoupením představitelů řádu Phragmiti-Magnocaricetea. Z keřů zastoupeny: TŘk,S0,HL,RŠ, z bylin: Rákos obecný, sítina rozkladitá, kopřiva dvoudomá, lopuch plstnatý, bolševník obecný,ja:podběl lékařský, pope-nec břečťanolistý, hluchavka bílá. Návrh opatření: Rozšířit břehové porosty na minimální šíři 20 m třífázovým mozaikovým způsobem s cílovým společenstvem vrbotopolového luhu - 1U1: DB 3, TP (B,Č,Š) 3, JM 2, JS 2,VR. Po té provádět běžnou údržbu břehů podél strouhy. Kultura: ostatní plocha Kategorie ochrany, rok vyhlášení, číslo rozhodnutí: CHKO České středohoří, IV. zóna ochrany, OP NRBK TABULKA 13 -

14 Pořadové číslo: LK Katastrální území: Dobroměřice Název: V kobylách Mapový list: 3-1, 3-2 řada): 2 B 4 Rozloha: délka 1150m, min. šíře 15m Stupeň ekologické stability: 1, 2, Funkčnost: částečně funkční, nefunkční 1.1. Mostecký bioregion. Biokoridor sleduje tok Dobroměřického potoka, který má v tomto úseku podobu vodní strouhy bez souvislých a vzrostlých pobřežních porostů. Potok vytéká z Dobroměřického rybníka pod Červeňákem mezi zarůstajícími pastvinami a zahradou, křižuje silnici na Most a mezi pozemky s ornou půdou vchází do LC 15 "Na pískovně". Pedologie : Typická karbonátová černozem na slínech a jí-lovitých substrátech, těžká, avšak s lehčí ornicí a těžkou spodinou, občasně převlhčená. Zoolog. : Reprezentativní společenstva živočišných druhů odpovídající bioregionu 1.1. Fytolog.: Pobřežní a mokřadní společenstvo na stanovišti odpovídajícím společenstvu Fraxini-alneta inf.resp LT vrbotopolového luhu se současným zastoupením představitelů řádu Phragmiti-Magnocaricetea. Z keřů zastoupeny: TŘk,SO,HL,RŠ, z bylin. Rákos obecný, sítina rozkladitá, kopřiva dvoudomá, lopuch plstnatý, bolševník obecný,ja:podběl lékařský, popenec břečťanolistý, hluchavka bílá. Návrh opatření: Rozšířit břehové porosty na minimální šíři 20 m třífázovým mozaikovým způsobem s cílovým společenstvem vrbotopolového luhu - 1U1: DB 3, TP (B,Č,Š) 3, JM 2, JS 2,VR. Po té provádět běžnou údržbu břehů podél strouhy. Kultura: mokřad, vodní tok Kategorie ochrany, rok vyhlášení, číslo rozhodnutí: mokřady, vodní toky a jejich nivy jsou VKP dle 3 odst.b. Zák. 114/92 CHKO České středohoří, IV. zóna ochrany, OP NRBK TABULKA 14 -

15 Pořadové číslo: LK Katastrální území: Louny, Dobroměřice Název: Dobroměř.potok u obce Mapový list: 2-2, 3-2 řada): 2 B 3,4 Rozloha: délka 1650m, min. šíře 15m Stupeň ekologické stability: 1, 2, 3 Funkčnost: částečně funkční 1.1. Mostecký bioregion. Biokoridor sleduje tok Dobroměřického potoka se souvislým pobřežním porostem v úseku od LC 15 k silnici na Most, po té v intravilánu s nesouvislým a nedostatečným porostem. U silnice na Nečichy mimo intravilán má tok charakter kamenného koryta,za silnicí jen rákosové porosty bez stromové a keřové vegetace. Pedologie : V jižní části nivní půdy glejové na nivních uloženinách, středně těžké, ve střední části zasahují půdy černozemní (typické i drnové na píscích), regosoly a rendziny na píscích, lehké a výsušné. Zoolog. : Reprezentativní společenstva živočišných druhů Fytolog.: Společenstvo na stanovišti vrbotopolového luhu je v úseku u LC 15 tvořeno porostem TK, v obci roztroušeně VR,JS,BČ a cizí dřeviny ze soukromých zahrad. Byliny: rákos obecný, kopřiva dvoudomá, kerblík lesní, vrbovka obecná, sítina sp., svízel močálový, máta vodní, JA: pryskyřník plazivý, hluchavka nachová. Návrh opatření: Údržba břehových porostů s cílem udržení souvislého a různověkého porostu. V intravilánu po dořešení vlastnickýcht práv (skutečný stav neodpovídá šířce břehových porostů) provést revitalizaci toku v intravilánu obce se založením břehových porostů v šíři min.15 m včetně úseku za silnicí na Nečichy. Poznámka: Kultura: mokřad, vodní tok, louka, zahrada Kategorie ochrany, rok vyhlášení, číslo rozhodnutí: mokřady, vodní toky a jejich nivy jsou VKP dle 3 odst.b. Zák. 114/92 OP NRBK TABULKA 15 -

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Ing. Miroslav Vraný, Jindřišská 1748, 53002 Pardubice tel./fax: +420 466 657 509; mobil: +420 602 434 897; e-mail: farmprojekt@volny.cz Vyhodnocení

Více

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN I/0 TEXTOVÁ ČÁST POŘIZOVATEL ZPRACOVATEL OBECNÍ ÚŘAD KOSTELNÍ MYSLOVÁ, KRAJ VYSOČINA H-PROJEKT AKCE SVATOJÁNSKÁ 604, 588 56 TELČ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KOSTELNÍ MYSLOVÁ ZHOTOVITEL

Více

Provoz. Předpokládané odpady produkované v období provozu. Nová skladovací hala Oznámení záměru dle přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb. Katalog.

Provoz. Předpokládané odpady produkované v období provozu. Nová skladovací hala Oznámení záměru dle přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb. Katalog. Katalog. číslo Druh odpadu 17 09 Jiné stavební a demoliční odpady 17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O 20 03 Ostatní komunální odpady 20 03 01

Více

ÚZEMNÍ STUDIE. PROVĚŘENÍ MOŽNÉ VARIANTY VEDENÍ 110 kv ZÁSOBUJÍCÍHO ŠLUKNOVSKÝ VÝBĚŽEK

ÚZEMNÍ STUDIE. PROVĚŘENÍ MOŽNÉ VARIANTY VEDENÍ 110 kv ZÁSOBUJÍCÍHO ŠLUKNOVSKÝ VÝBĚŽEK STUDIO KAPA ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Beskydy

Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Beskydy Agentura ochrany přírody a krajiny České Republiky Správa Chráněné krajinné oblasti Beskydy Nádražní 36, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Beskydy na období 2009-2018 2

Více

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M.

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M. TEXTOVÁ ČÁST str. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU ÚP KOSTOMLATY POD M. vydalo Číslo usnesení zastupitelstva obce Číslo jednací Datum vydání Datum nabytí účinnosti Pořizovatel Oprávněná

Více

Územní plán Městyse Škvorce. ZMĚNA č. 1

Územní plán Městyse Škvorce. ZMĚNA č. 1 Územní plán Městyse Škvorce ZMĚNA č. 1 I. TEXTOVÁ ČÁST změny č. 1 územního plánu s vyznačením změn Upravený text po veřejném projednání (R 1) I. Textová část změny č. 1 ÚP Škvorec 1 ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTYS

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti:

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti: ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor rozvoje Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

PRÁVNÍ STAV ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1

PRÁVNÍ STAV ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 PRÁVNÍ STAV ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 Obsah A. Vymezení zastavěného území 3 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot 3 C. Urbanistická koncepce, včetně

Více

Ú Z E M N Í P L Á N P O D Ě Š Í N PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚ NY Č.1 A1

Ú Z E M N Í P L Á N P O D Ě Š Í N PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚ NY Č.1 A1 Ú Z E M N Í P L Á N P O D Ě Š Í N PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚ NY Č.1.. A1 T e x t o v á č á s t ZÁZNAM O ÚČ INOSTI: Pořizovatel: Městský úřad Žďár nad Sázavou; odbor rozvoje a územního plánování Oprávněná

Více

Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a

Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a Opatření obecné povahy Zastupitelstvo obce Mutěnice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: Městský úřad Břeclav, Odbor rozvoje a správy, náměstí T.G.Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav Objednatel: Obec Lednice, Zámecké náměstí 70,

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN DOBRÁ VODA U HOŘIC KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE TEXTOVÁ ČÁST červenec 2013 Územní plán Dobrá Voda u Hořic Objednatel: Obec Dobrá Voda u Hořic Královéhradecký kraj Pořizovatel: Městský úřad

Více

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Obec Starý Kolín ÚZEMNÍ PLÁN STARÝ KOLÍN ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Č.183/2006Sb. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Textová část 1/38 1. ÚVOD

Textová část 1/38 1. ÚVOD Textová část 1/38 1. ÚVOD Cílem dokumentu je využít potenciál nezastavěných měst obce pro rozvoj krátkodobé rekreace obyvatel a zvýšit atraktivnost města pro jeho návštěvníky. Takto vymezený cíl metodicky

Více

Návrh. P L Á N U P É Č E o Přírodní rezervaci Saladínská olšina

Návrh. P L Á N U P É Č E o Přírodní rezervaci Saladínská olšina Návrh P L Á N U P É Č E o Přírodní rezervaci Saladínská olšina na období 2009-2018 Správa NP a CHKO Šumava 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie

Více

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Ú Z E M N Í P L Á N J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Srpen 2012 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP JOSEFOV zahrnující právní stav po vydání poslední změny Správní orgán, který poslední změnu

Více

Plán péče o přírodní rezervaci Velké doly. na období 2008 2017

Plán péče o přírodní rezervaci Velké doly. na období 2008 2017 Plán péče o přírodní rezervaci Velké doly na období 2008 207 . Základní identifikační a popisné údaje.. Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN Evidenční kód ZCHÚ: 338 Kategorie: ochrany:

Více

Územní plán Chrástu XI/2013. Návrh. P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad Nymburk D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L :

Územní plán Chrástu XI/2013. Návrh. P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad Nymburk D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L : P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad Nymburk D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L : Obec Chrást ŽALUDA, projektová kancelář XI/2013 P R O J E K T A N T : Ing. Eduard Žaluda P A R E A U T

Více

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Kroměříž Stavební úřad Oddělení územního plánování a státní památkové péče OBEC PRASKLICE: určený zastupitel Bc. Jaroslav Kupka, starosta obce PROJEKTANT: S-projekt plus, a.s.

Více

OZNÁMENÍ KONCEPCE dle zákona č. 100/2001 Sb. Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020

OZNÁMENÍ KONCEPCE dle zákona č. 100/2001 Sb. Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020 OZNÁMENÍ KONCEPCE dle zákona č. 100/2001 Sb. VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DLE PŘÍLOHY Č. 7 CITOVANÉHO ZÁKONA) Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020 ÚSTÍ NAD LABEM Duben 2013 OBSAH Strana ÚVOD... 5

Více

ÚP Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3. textová část

ÚP Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3. textová část Územní plán Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3 textová část OBSAH strana 1. Vymezení zastavěného území 2 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 3. Urbanistická koncepce,

Více

Sešit pro laboratorní práci z biologie

Sešit pro laboratorní práci z biologie Sešit pro laboratorní práci z biologie téma: Chráněné krajinné oblasti v ČR autor: Mgr. Alena Hyánková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 Ko1: Bydlení v severozápadní části obce Ko2: Bydlení na východním okraji Ko3: Bydlení v lokalitě Dvorce Ko4: Bydlení v západní části

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A N Á M Ě S T Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C O V A T E L T E N E T, S P O L.

Více

Město ODOLENA VODA kraj Středočeský

Město ODOLENA VODA kraj Středočeský Příloha č.1 schváleného Úpn SÚ Odolena Voda Město ODOLENA VODA kraj Středočeský Územní plán sídelního útvaru Odolena Voda, Čistopis (3) návrhu řešení Textová část Objednatel: Pořizovatel: Město Odolena

Více

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic B. Změny č. 2 Územního plánu MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic Textová část 1.příloha: Vyhodnocení přepokládaných důsledků navrhovaného

Více

Obec Lipí. územní plán Lipí

Obec Lipí. územní plán Lipí Obec Lipí V Lipí dne Zastupitelstvo obce Lipí, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen stavební zákon

Více

vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů

vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů Příloha č. 5 Vyhodnocení společného jednání o návrhu vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů územního plánu Lopeník včetně 1. Základní údaje Územní plán řeší využití pozemků na celém katastrálním území

Více

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Brno, červenec 2013 Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U Územní plán Textová část řešení Zakázkové č.: 11 03 04 Objednatel: Město Žďár nad Sázavou Pořizovatel: Městský úřad

Více