2. Podrobný popis přípravy vzdělávacího programu a školících materiálů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. Podrobný popis přípravy vzdělávacího programu a školících materiálů"

Transkript

1 2. Podrobný popis přípravy vzdělávacího programu a školících materiálů V souladu s popisem předmětu zakázky uvedeném ve výzvě k předložení nabídky obsáhne příprava vzdělávacího programu orientovaného na multikulturní problematiku splnění celkem pěti provázaných úkolů. Metodice jejich realizace se věnujeme v následujících podkapitolách. 2.1 Vzdělávací moduly a semináře Nově vytvářený vzdělávací program bude tvořen pěti moduly. Tyto moduly se soustředí na pět problematických oblastí, které se svým charakterem multikulturní problematiky přímo dotýkají: 1) Problematika náboženství. 2) Problematika romského etnika. 3) Problematika etnika národů asijského kontinentu. 4) Problematika etnika národů zemí bývalého Sovětského svazu. 5) Problematika etnika národů afrického kontinentu. Vzdělávací moduly tvořící vzdělávací program budou připraveny do podoby jednodenních seminářů, které budou připraveny k realizaci ve všech okresech Ústeckého kraje (vždy se bude jednat o ucelený celek tj. v každém okrese bude probíhat vždy 5 seminářů, tedy ucelený vzdělávací program). Jednotlivé moduly se soustředí na prezentaci jednotného spektra informací vždy přímo provázaného se specifičností řešené problematiky. Vlastní obsahová náplň modulů bude mít tuto strukturu: 1) Teoretická část - předpokládaná struktura a základní obsahová náplň teoretické části: - část zeměpisná - historie, současnost - část dějepisná - historie národů, náboženství, stěhování národů a vlivy náboženství, politicko-společenské hledisko - část kulturní - zvyky, kalendář, jídlo, oblečení apod. - část etická - etika učitele v souvislosti s jednotlivými etniky a náboženstvími (informovanost, respektování a úcta k odlišným zvyklostem různých etnik a jejich náboženství). - část psychologická - pochopení psychologických zvláštností příslušníků etnických menšin (např. vliv jejich 4 / 18

2 původu na chování v cizím prostředí); schopnost v základu identifikovat psychické problémy žáků etnických menšin pramenících, které se mohou projevovat i problémy v chování (patologické jevy, kriminalita). - část pedagogická - rozvoj znalostí a praktických dovedností ke schopnosti aktivně a efektivně začleňovat žáky z etnických menšin do třídních kolektivů, speciálně psychologicko-pedagogické postupy. - část vliv náboženství - v případě modulů týkajících se etnických menšin (romské etnikum, etnikum národů asijského kontinentu, etnikum národů zemí bývalého Sovětského svazu, etnikum národů afrického kontinentu) bude samostatná část vzdělávacího modulu věnována problematice náboženství, které jsou s těmito etniky nejčastěji spojována (buddhismus, pravoslaví, animismus atd.). - vlastní obsahová náplň modulu by měla být vždy prezentována formou odborné přednášky zajištěné kvalifikovaným školitelem, jeho výklad bude doplněn o námi připravené prezentace (zpracované v programu MS Office PowerPoint). 2) Doprovodný film - pevnou součástí jednotlivých vzdělávacích modulů bude i nově natočený doprovodný dokumentární film v délce cca 30 min., který bude tematicky bezprostředně spjat s výše představenou obsahovou náplní. - dokumentární film obsáhne v návaznosti na konkrétní zaměření modulu představení hlavních etnických skupin žijících v ČR, představení zemí jejich původu a rozhovor alespoň s jedním zástupcem daného etnika žijícím dlouhodobě na území České republiky (kvalifikované vyjádření k problematice integrace a života etnických menšin), který ve filmu pohovoří o svých zkušenostech s pobytem v České republice a se svými názory na to, co by mohlo přispět ke kvalitnímu soužití většinové společnosti a etnických menšin. 5 / 18

3 3) Interaktivní program - formou interaktivního programu bude účastníkům vzdělávacího programu ještě více přiblížena mentalita a specifika jednotlivých etnik, která jsou předmětem zájmu nově vytvářeného vzdělávacího programu. - interaktivního programu se vždy v návaznosti na řešenou oblast problematiky zúčastní vždy alespoň jeden zástupce etnické skupiny vedle toho, že s ním budou moci vzdělávaní pedagogové neformálně pohovořit, zajistí tento i např. prezentaci nejvýznamnějších literárních děl svého národa, fotografií, ukázky nejznámějších a nejvýznamnějších rituálů, v případě možnosti též ukázky národní kuchyně a prezentace receptů na jejich přípravu. 4) Hodnotící dotazník - v závěru každého vzdělávacího modulu budou jeho účastníci vyplňovat předpřipravený hodnotící dotazník, který se soustředí na poskytnutí zpětné vazby o názoru účastníků k obsahové, organizační a odborné stránce vzdělávacího programu. - ve fázi pilotního ověřování vzdělávacího programu (viz Předpokládaný harmonogram realizace zakázky) bude hodnotící dotazník sloužit též pro účely reflexe nezbytných úprav, které bude muset program doznat před jeho akreditací MŠMT. Pro každou modulovou část vzdělávacího programu bude zpracována prezentace (v programu PowerPoint), která bude využívána při realizaci seminářů. V jejich rámci by měly být vedle námi připravených materiálů využívány i další, již v současné době existující odborné literární prameny (doporučený seznam literatury bude dodán jako pevná součást jednotlivých vzdělávacích modulů vzdělávacího programu). Podle požadavků zadavatele budou části vzdělávacího programu týkající se oblasti kriminality a patologických jevů v souvislosti s etnickými menšinami konzultovány s partnerem projektu, kterým je Policie ČR obvodní oddělení Litoměřice. Práce na zajištění obsahu vzdělávacího programu bude probíhat v postupných krocích, které budou realizovány v návaznosti na předpokládaný harmonogram realizace zakázky. Za stěžejní při přípravě vzdělávacího programu považujeme: 1) Komunikace se zadavatelem zakázky - předpokládáme, že v úvodu realizace zakázky bude její obsah dovyjasněn a konkretizován na úrovni přímých schůzek zástupce zadavatele a realizačního 6 / 18

4 týmu (či jednotlivými členy realizačního týmu). Bude tak moci dojít ke sladění vzájemných představ a nastavení konkrétních termínů realizace jednotlivých částí díla. - intenzivní komunikace se zadavatele bude udržována po celou dobu trvání smluvního vztahu. 2) Sběr informací k zapracování do podoby vzdělávacího programu - v rámci sběru informací bude provedena rešerše dostupných odborných zdrojů věnujících se multikulturní problematice (např. literatura věnovaná problematice vzdělávání etnických menšin, problematice migrantů, náboženství a mytologie, problematika samotné metodologie realizace multikulturní výchovy apod.) a nejvhodnější materiály budou následně použity pro tvorbu samotného obsahu vzdělávacího programu, resp. jeho jednotlivých modulů. Dojde tak k využití kvalitních a v dnešní praxi již uznávaných materiálů. - v rámci této fáze se budeme věnovat i rozboru obdobných typů vzdělávacích aktivit, které jsou v současné době realizovány v napříč celou Českou republikou budou vyhledávány primárně případy dobré praxe. V této fázi budou v maximální míře využity stávající kontakty a celkový profesní a odborný rozhled členů realizačního týmu. - informace z odborné literatury a výsledky rozboru příkladů dobré praxe budou doplněny o informace získané formou rozhovorů se zástupci etnických menšin žijících v České republice, v jejichž rámci budou zjišťovány jejich zkušenosti se životem v České republice, s problémy, se kterými se setkali v rámci své adaptace na místní prostředí, názory na to, jakým oblastem by na úrovni multikultury měla být v rámci výchovy dětí, ale i dospělých věnována pozornost atd. 3) Vlastní zpracování vzdělávacího programu a jeho předání zadavateli - na základě sběru dat, rozboru příkladů dobré praxe a návazné vlastní metodické činnosti realizačního týmu bude zpracován samotný nový multikulturní vzdělávací program, který bude následně na základě předávacího protokolu předán zadavateli (viz Předpokládaný harmonogram realizace zakázky). 2.2 E-learningový vzdělávací program E-learningový vzdělávací program a jeho obsah bude přímo návazný na obsah vytvářeného vzdělávacího programu. Základní struktura obsahu e-learningového vzdělávacího programu bude mít v návaznosti na samostatné modulové části (problematika náboženství, romského 7 / 18

5 etnika, etnika národů asijského kontinentu, etnika národů zemí bývalého Sovětského svazu a problematika etnika národů afrického kontinentu) podobu těchto sekcí: 1) Teoretická část - spolu s obecným úvodem obsáhne tato část e-learningu stejné spektrum informací jako je tomu v případě vzdělávacího programu samotného (viz str. 4 5 této nabídky). 2) Film - součástí e-learningového vzdělávacího programu bude i možnost on-line zhlédnutí nově vytvořených doprovodných dokumentů, které se k jednotlivým modulovým částem vzdělávacího programu váží. - pro možnost zhlédnutí dokumentů nebude nutné, aby uživatel e-learningového vzdělávacího programu instaloval jakékoliv programy do svého počítače vše bude řešeno na on-line úrovni. 3) Život etnik - tato část e-learningového vzdělávacího programu svým obsahem přímo naváže na interaktivní program klasického vzdělávacího programu. - spolu s množstvím fotografií zde bude přiblížen běžný život etnik jak v zemích jejich původu, tak přímo v České republice a jejich tradiční zvyky v podobě tradičních receptů kuchyně, popis nejznámějších a nejvýznamnějších rituálů apod. 4) Diskutujte! - nedílnou součástí e-learningového vzdělávacího programu bude sekce Diskutujte! v jejímž rámci si budou moci uživatelé programu vyměňovat své dosavadní pedagogické (i životní) zkušenosti s prací s příslušníky etnických menšin, zároveň budou moci lektorům, kteří budou obsah e-larningového vzdělávacího programu zabezpečovat, pokládat otázky k dané problematice odpovědi budou vždy zveřejněny všem uživatelům programu (obdoba podsekce FAQ). 5) Otestujte své znalosti - uživatel e-learningového vzdělávacího programu bude moci prostřednictvím připravených variantních testů (verze testů budou generovány náhodně na základě jednotné databáze cca 100 otázek k jednotlivým oblastem) prověřit své znalosti multikulturní problematiky. 8 / 18

6 - po ukončení testu proběhne jeho okamžité vyhodnocení a uživatel tak získá zpětnou vazbu o úrovni svých znalostí (hodnocení na úrovni klasické školní stupnice + slovní doprovod). E-learnigový vzdělávací program bude umístěn na nově vytvořených webových stránkách projektu konkrétnější specifikace vzejde z návazných jednání se zadavatelem zakázky. Na své úvodní stránce obsáhne i stručné informování uživatele o projektu Multikulturní svět škol Ústeckého kraje, v jehož rámci je zpracováván. Přístup do vzdělávacího programu bude vyžadovat registraci uživatele (zadání základních identifikačních údajů a kontaktní ové adresy, jejímž prostřednictvím bude muset být potvrzen aktivační klíč uživatelského účtu). Příprava e-learningového vzdělávacího programu bude probíhat paralelně s přípravou samotného vzdělávacího programu, předpokládá tedy i realizaci stejných postupných kroků. 2.3 Kniha V rámci realizace zakázky zajistíme též zpracování knihy, která bude svým obsahem přibližovat jak projekt Multikulturní svět škol Ústeckého kraje samotný, tak především problematiku multikulturní výchovy jako takovou a to v bezprostřední návaznosti na vytvořený obsah vzdělávacího programu (viz kapitola 2.1). Cílem při zpracovávání knihy, určené pedagogickým pracovníkům, bude vyhnout se přílišnému teoretizování, které by mohlo značnou část potenciálních čtenářů od její četby odrazovat. Naopak se soustředíme na co nejpoutavější formu výkladu obecný teoretický výklad bude doprovázen řadou konkrétních příkladů z praxe, fotografií a zajímavostí. V závěru jednotlivých kapitol knihy budou vždy shrnuty nejvýznamnější informace v kapitole prezentované a zároveň specifikovány otázky a úkoly, jejichž splněním by měl čtenář knihy možnost ověřit si, nakolik prezentovaným informacím porozuměl (správné odpovědi / řešení budou prezentovány v závěrečné části knihy). Rozsah a forma knihy bude odpovídat požadavkům specifikovaným v zadávací dokumentaci: - celkový rozsah cca 120 stran, - cca 30 barevných fotografií, - pevná vazba, - předpokládaný náklad 300 kusů. Kniha bude zadavateli dodána též v elektronické podobě (ve formátu.pdf), stane se součástí výše prezentovaného e-learningového programu. 9 / 18

7 V rámci zpracovávání knihy předložíme zadavateli v dostatečném předstihu tři grafické návrhy zpracování knihy. Kniha bude zpracovávána v momentě, kdy bude docházet k finálním úpravám vzdělávacího programu v návaznosti na zpětnou vazbu (návrhy na úpravu / připomínky), která bude získána v průběhu pilotního ověřování vzdělávacího programu ze strany vzdělávaných pedagogů. Vzhledem k tematické provázanosti se vzdělávacím programem není zvažována další hlubší odborná rešeršní činnost na úrovni její přípravy. Předpokládáme intenzivní konzultace se zadavatelem zakázky. Před finálním tiskem publikace projde tato jazykovou a stylistickou úpravou. 2.4 Brožura s informacemi o projektu Dle podmínek zadávací dokumentace zajistíme v rámci realizace této zakázky též zpracování informační brožury, která bude podrobně informovat o samotném projektu Multikulturní svět škol Ústeckého kraje a nově vytvářeném vzdělávacím programu. Provedení brožury bude přímo návazné na požadavky specifikované v zadávací dokumentaci: - barevné provedení doplněné o fotografie (ilustrační, z již pořádaných seminářů ), - rozsah cca 12 stran, - předpokládaný náklad kusů. Stejně jako v případě knihy budou i v případě brožury zadavateli předloženy tři grafické návrhy jejího zpracování. Postup zpracování brožury s informacemi o projektu bude kopírovat postup přípravy knihy. 2.5 DVD Dalším dílčím výstupem realizace zakázky bude zpracování DVD s multikulturní tématikou. Obsah DVD bude plně provázán s obsahem samotného nově vytvářeného vzdělávacího programu. Obsáhne: - prezentace zpracované k jednotlivým modulům vzdělávacího programu, - nově natočený doprovodný dokumentární film v rozsahu cca 30 min, - ukázky písní, literatury, recepty etnické kuchyně apod. Obsah DVD bude přehledně strukturován do podoby interaktivního grafického rozhraní. DVD bude připraveno pro primární využití prostřednictvím počítače, jeho formát však bude zároveň umožňovat přehrát doprovodný dokumentární film v běžných DVD přehrávačích. 10 / 18

8 Postup zpracování DVD s multikulturní tématikou bude kopírovat postup přípravy knihy a brožury. Jedná se o tři přímo propojené oblasti. 3. Předpokládaný harmonogram realizace zakázky Harmonogram časového plnění zakázky lze na úrovni podmínek specifikovaných v zadávací dokumentaci v základu specifikovat takto: Období (měsíc / rok) Aktivita 06/09 07/09 08/09 09/09 10/09 11/09 12/09 07/10 08/10 02/11 03/11 04/11 Tvorba vzdělávacího programu Úprava vzdělávacího programu - zapracování připomínek a poznatků vzešlých z pilotního ověřování Finální úprava vzdělávacího programu a žádost o akreditaci programu u MŠMT Na základě dosud dostupných informací předpokládáme tyto termíny, ve kterých budou zadavateli předkládány dílčí součásti této zakázky: - zpracování a předání návrhové podoby vzdělávacího programu k pilotnímu ověřování (včetně e-learningové podoby vzdělávacího programu a nově natočeného doprovodného dokumentu) do , - úpravy vzdělávacího programu na základě připomínek a poznatků vzešlých z pilotního ověřování do finální úprava vzdělávacího programu (včetně e-learningové podoby vzdělávacího programu), dodání vytištěných knih, brožur a kompilačního DVD s multikulturní tématikou do odeslání žádosti o akreditaci nově vytvořeného vzdělávacího programu na MŠMT do (předpoklad získání akreditace duben 2011). 11 / 18

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

A3 - Kvalita dalšího vzdělávání

A3 - Kvalita dalšího vzdělávání Název klíčové aktivity: A3 - Kvalita dalšího vzdělávání Podaktivita: Činnost, úkol: Vymezení aktivit nezbytných pro zajištění komplexu procesů vyplývajících ze zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání

Více

Přímý překlad mezi cizími jazyky... 62 Korektorské služby... 63 Doprovodné tlumočení... 65 Konsekutivní tlumočení... 66 Simultánní tlumočení...

Přímý překlad mezi cizími jazyky... 62 Korektorské služby... 63 Doprovodné tlumočení... 65 Konsekutivní tlumočení... 66 Simultánní tlumočení... 1 Obsah Obsah... 2 Úvod... 5 Metodologie... 6 Obsah cenové mapy... 10 Karty činností... 18 Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora... 19 Tvorba webových stránek...

Více

PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005

PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005 Plnění resortních Plánů integrační politiky v roce 2005 VI. Příloha č. 1 PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005 Ministerstvo

Více

Kariérové poradenství vyžaduje změnu myšlení všech aktérů.

Kariérové poradenství vyžaduje změnu myšlení všech aktérů. Kariérové poradenství vyžaduje změnu myšlení všech aktérů. V Česku je kariérové poradenství poměrně mladou disciplínou. Zpočátku navázalo na poradenství v oblasti vzdělávání a volby povolání realizované

Více

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 Název projektu: Integrace cizinců na MČ Praha 14 v roce 2015 Kategorie dotační žádosti:

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015 Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Prosinec 2014 Obsah Seznam zkratek... 3 Důležité pojmy... 3 Úvod... 5

Více

POSTUPY ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ

POSTUPY ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ POSTUPY ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ Verze 0 k 23. 4. 15 k zaslání Plánovací komisi programu PO 3 OP VVV Materiál neprošel grafickou ani jazykovou úpravou 1/28 VÝCHODISKA PRO TVORBU MÍSTNÍCH AKČNÍCH

Více

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel )

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel ) SMLOUVA O DÍLO na zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014-2017 evidenční číslo objednatele: OLP/218/2013 evidenční číslo zhotovitele: LB 13-02 uzavřená v souladu

Více

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem KRÁČÍME POSPOLU K EFEKTIVNĚJŠÍ SPOLUPRÁCI ŠKOL A FIREM 1 Spolupráce škol a zaměstnavatelů Tato publikace byla vytvořena a vydána v projektu Pospolu

Více

Cílová skupina Typy aktivit Zdroj fi n a n c o v á n í. aktivit. integrační. 14. 6. 2007 až 14. 6. 2008. Každý kurz proběhne 1 v trvání 3 dnů.

Cílová skupina Typy aktivit Zdroj fi n a n c o v á n í. aktivit. integrační. 14. 6. 2007 až 14. 6. 2008. Každý kurz proběhne 1 v trvání 3 dnů. Organizace Projekt Kontakt Místo realizace Partneři projektu Typ Převažující Cílová skupina Typy Zdroj projekty a Berkat Pontes Mosty Berkatu www.berkat.cz, Rakovice sociální podnikání v Afghánistánu a

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku Vytvoření a správa webového portálu a technická podpora elektronického bulletinu zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 2014 Školní vzdělávací program 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28.

Více

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Příloha č. 3 Metodický výklad k výzvě Č. j.: MSMT-17695/2015-3 METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název: Smart Akcelerátor Prioritní osa: 2 Rozvoj vysokých škol a lidských

Více

Modelový projekt 10. Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu. Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje.

Modelový projekt 10. Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu. Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje. Modelový projekt 10 Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu pro oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami globálních

Více

Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu

Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor cestovního ruchu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Vyhodnocení komunikačních a propagačních aktivit v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Poslká republika 2007-2013

Vyhodnocení komunikačních a propagačních aktivit v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Poslká republika 2007-2013 Vyhodnocení komunikačních a propagačních aktivit v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Poslká republika 2007-2013 OBSAH 1 VYHODNOCENÍ KOMUNIKAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT...

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

Praha, září 2012. Česká školní inspekce Adresa: Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5 Telefon: +420 251 023 127, fax: +420 251 566 789, www.csicr.

Praha, září 2012. Česká školní inspekce Adresa: Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5 Telefon: +420 251 023 127, fax: +420 251 566 789, www.csicr. Závěrečná zpráva o přípravě, průběhu a výsledcích první celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků v počátečním vzdělávání (ve školním roce 2011/2012 pilotovaném na úrovni 5. a 9. ročníků základních

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Projekt. Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Projekt. Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky Projekt Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu Realizátor projektu: Vyšší odborná škola, Střední pedagogická škola a

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji. Slezská univerzita v Opavě

Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji. Slezská univerzita v Opavě Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji Slezská univerzita v Opavě Vzdělávací centrum v Krnově 2011 Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu

Více

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM Zpracovatelé: Agentura pro sociální začleňování ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem školství, mládeže a

Více

III. DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE

III. DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE III. DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE Úvod Česká republika ratifikovala Evropskou chartu regionálních či menšinových

Více

METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství

METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství Metodika přípravy k pěstounství 2011 Poprvé

Více

VÝZKUMNÁ STUDIE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ V ÚSTECKÉM KRAJI

VÝZKUMNÁ STUDIE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ V ÚSTECKÉM KRAJI VÝZKUMNÁ STUDIE Individuální šetření potřeb v cílové skupině realizováno v rámci projektu VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ V ÚSTECKÉM KRAJI Zpracovalo: Sdružení pro vzdělávání komunit, o.s. březen 2010 Materiál

Více

STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY

STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY manuál implementace STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY pro pověřené osoby podle 48 odst. 2 písm. d) až f) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí MPSV 2014 PRÁVO NA DĚTSTVÍ O B S

Více