EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G"

Transkript

1 OdsavaË par EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G

2 2

3 OBSAH Str nka BezpeËnostnÌ instrukce... 4 Popis spot ebiëe... 5 Funkce... 5 Zvl ötnì p ÌsluöenstvÌ... 6 Instalace... 6 VybalenÌ... 6 UmÌstÏnÌ... 6 ElektrickÈ p ipojenì... 6 Mont û pod sk ÌÚku... 6 NastavenÌ vysunovatelnèho dìlu... 6 Reûim s v dechem... 7 Reûim s recirkulacì (s uhlìkov m filtrem)... 7 PouûitÌ ods vaëe... 7 Regulace ot Ëek... 7 OsvÏtlenÌ pracovnì plochy... 7 Spr vnè vïtr nì... 8 Co je d leûitè vïdït... 8 drûba... 8 Tukov filtr... 8 UhlÌkov filtr... 8 V mïna û rovek osvïtlenì... 8 Pozor... 9 Kdyû ods vaë nepracuje spr vnï... 9 Z ruka, servis a n hradnì dìly... 9 TechnickÈ daje

4 GRATULUJEME K ZAKOUPENÕ VAäEHO NOV HO ODS VA»E PAR DÏkujeme v m, ûe jste si zvolili v robek Electrolux. Jsme p esvïdëeni, ûe z novèho ods vaëe par budete mìt velk uûitek a potïöenì. D Ìve neû budete ods vaë par pouûìvat, doporuëujeme, abyste si podrobnï proëetli cel n vod k obsluze, kter poskytuje p Ìm popis ods vaëe a jeho funkcì. Abyste se vyhnuli riziku, kterè vûdy p i pouûìv nì elektrick ch spot ebië existuje, je d leûitè provèst instalaci ods vaëe spr vnï v souladu s p edpisy a p eëìst si dob e bezpeënostnì instrukce, abyste nepouûìvali spot ebië chybn m a hazardnìm zp sobem. Uloûte si tuto p ÌruËku, abyste ji mïli p i pouûìv nì ods vaëe k dispozici. m BEZPE»NOSTNÕ INSTRUKCE P i instalaci a v provozu ï Ods vaë par je vyroben pro norm lnì dom cnosti s bïûn m provozem kuchynï. Jestliûe se pouûije pro jinè Ëely, je zde riziko poökozenì, na kterè se nevztahuje û dn z ruka. ï Vöechny elektrickè instalaënì pr ce musì prov dït kvalifikovan elektromontèr. Instalaci ods vaëe by mïla prov dït osoba znal. Jinak prov dïn instalace by mohla vèst ke ztr tï funkënosti a dokonce i k poranïnì osob a/nebo ökod m na majetku. ï Ods vaë nelze p ipojovat na û dn kou ovod jin ch spot ebië, vyuûìvajìcìch jinou energii neû elektrickou. Dodrûujte, prosìm, p Ìsluön ustanovenì bezpeënostnìch p edpis t kajìcìch se odv dïnì par a spalin. ï Jestliûe ods vaë bïûì ve stejnou dobu jako jinè spot ebiëe vyuûìvajìcì jinou energii neû elektrickou, je t eba uëinit opat enì pro zajiötïnì dostateënèho p Ìvodu vzduchu do mìstnosti. ï V öka nainstalovanèho ods vaëe nad elektrick mi va iëi a spor ky nesmì b t menöì neû 65 cm, nebo 75 cm nad plynov mi Ëi smìöen mi spor ky. (Obr.3). ï P ÌvodnÌ kabel musì b t veden tak, aby se nemohl poökodit. Je to nebezpeënè! P i pouûìv nì ods vaëe ï Pod ods vaëem nelze p ipravovat pokrmy flambov nìm. ï PouûitÌ nechr nïnèho ohnï je pro filtry nebezpeënè a mohlo by zp sobit poû r. ï Pod ods vaëem nikdy nenech vejte kastrol Ëi p nev bez dozoru. Olej pouûit k p ÌpravÏ pokrm se m ûe v p nvi samovolnï vznìtit. ï Dodrûujte z sady pro v mïnu filtru a intervaly ËiötÏnÌ. NedodrûenÌ tïchto z sad m ûe zp sobit riziko vzniku poû ru vznìcenìm usazenèho tuku. Pozn mka! Kdyby doölo k poû ru: vypnïte ods vaë a oh ÌvacÌ plochu pod nìm. Zakryjte mìsto poû ru. Nikdy k tomu nepouûìvejte vodu. Kdyû se ods vaëe zbavujete ï Pomozte zabr nit vzniku ökod i tehdy, kdyû se rozhodnete star ods vaë vyhodit. Odpojte z strëku ods vaëe ze z suvky a u ÌznÏte p ÌvodnÌ kabel v mìstï vstupu do ods vaëe. U p Ìsluön ch ad si zjistïte jak d le postupovat p i likvidaci starèho spot ebiëe a sbïru do odpadu. 4

5 POPIS SPOTÿEBI»E 1. Regul tor ot Ëek motoru 2. VypÌnaË osvïtlenì 3. Vysunovateln dìl 4. M Ìûka ods v nì s tukov m filtrem 5. OsvÏtlenÌ pracovnì plochy Dod vanè standardnì p ÌsluöenstvÌ äablona pro mont û pod sk ÌÚku ärouby»ty i distanënì podloûky pro silnïjöì boënì panely N trubek se zpïtnou klapkou Deflektor Obr. 1 Funkce PouûitÌ ods vaëe m ûe b t n sledujìcì: - Pro odvïtr nì vzduchu - Pro recirkulaci vzduchu V dech Spot ebië m otvor v dechu B (Obr.2) na vrchnì stranï krytu motoru. Obr. 2 PotrubÌ v dechu k ods vaëi p ipojte s pouûitìm n trubku se zpïtnou klapkou B (Obr.2). Pozor! Ve svè vodorovnè Ë sti musì b t potrubì v dechu mìrnï sklonïnè vzh ru (asi 10 ), aby vzduch mohl z mìstnosti snadno odch zet ven. m Ods vaë nelze p ipojovat na û dn kou ovod od jin ch spot ebië, vyuûìvajìcìch jinou energii neû elektrickou. Dodrûujte, prosìm, p Ìsluön ustanovenì bezpeënostnìch p edpis t kajìcìch se odv dïnì par a spalin. Recirkulace Vzduch je filtrov n skrze uhlìkov filtr a vracì se zpït do mìstnosti. V tèto verzi se ods vaë pouûìv tehdy, kdyû nenì k dispozici û dnè potrubì v dechu pro odvïtr nì ven z mìstnosti, nebo kdyû takovè potrubì nelze nainstalovat. Filtrovan vzduch se vyv dì z ods vaëe trubkou o pr mïru 120 mm, kter proch zì sk ÌÚkou a m v vod aû nad nì. Deflektor E lze p ipevnit nad tento v vod pomocì öroub. (Obr.3). Obr. 3 5

6 ZVL ätnõ PÿÕSLUäENSTVÕ Filtr s aktivnìm uhlìkem Filtr s aktivnìm uhlìkem Kdyû se ods vaë pouûìv v reûimu s recirkulacì, mïl by se pouûìvat filtr obsahujìcì aktivnì uhlìk. Specifikace pro objedn v nì PNC INSTALACE VybalenÌ Zkontrolujte, zda ods vaë par nenì nïjak poökozen. äkody zp sobenè bïhem p epravy by mïly b t okamûitï ohl öeny osobï zodpovïdnè za p epravu. PoökozenÌ, vady a p ÌpadnÏ chybïjìcì souë sti dod vky by mïly b t okamûitï ohl öeny prod vajìcìmu. Dbejte na to, aby si s obalov m materi lem nemohly hr t dïti. UmÌstÏnÌ Ods vaë par lze namontovat na stïnu nebo pod n stïnnou sk ÌÚku. V öka nainstalovanèho ods vaëe nad elektrick mi va iëi a spor ky nesmì b t menöì neû 43 cm, nebo 65 cm nad plynov mi Ëi smìöen mi spor ky. Obr. 4 ElektrickÈ p ipojenì Ods vaë je vybaven p ÌvodnÌm kabelem se z strëkou, kter m kontakt pro p ipojenì na ochrann kolìk elektrickè z suvky sìùovèho napïtì 230 V st. Kabel je dlouh 1,6 m. Mont û pod n stïnnou sk ÌÚku ï P iloûte vrtacì öablonu, dodanou s ods vaëem k pravè vnit nì stranï sk ÌÚky a ujistïte se, ûe natiötïn öipka souhlasì se zadnìm dìlem (Obr.5). ï Podle öablony vyvrtejte otvory (Obr.5). ï ProveÔte totèû na levè vnit nì stranï. ï V p ÌpadÏ, ûe boënì panely majì tlouöùku 16 mm, p iloûte k otvor m sk ÌnÏ ventil toru, pouûit m pro boënì p ipevnïnì, 4 distanënì podloûky G. ï Zevnit sk ÌÚky vloûte örouby F (4,5 x 16mm), zaöroubujte je do p Ìsluön ch otvor v ods vaëi a ut hnïte. (Obr.5). Obr. 5 Vysunovateln dìl Ods vaë lze namontovat do sk ÌnÏk s r znou hloubkou, Ëelo vöak vûdy musì z stat v rovinï se sk ÌÚkou. Pro zajiötïnì polohy nastavte zadnì zar ûky. Povolte örouby M, hranatè destiëky P vysuúte podle pot eby a pak örouby M ut hnïte (Obr.6). Obr. 6 6

7 Reûim s v dechem P ipojte otvor vzduchu k potrubì v dechu Reûim s recirkulacì (s uhlìkov m filtrem) ï Otev ete m Ìûku A (Obr.7). ï ï ï ï Filtr nasaôte na p ÌsluönÈ mìsto a p ipevnïte ho pomocì dvou z padek D (Obr.7). Filtrovan vzduch se vyv dì z ods vaëe trubkou o pr mïru 120 mm, kter proch zì sk ÌÚkou a m v vod aû nad nì. Deflektor E lze p ipevnit k v vodnìmu otvoru pomocì dodan ch öroub (Obr.3). M Ìûku nasaôte zpït. Obr. 7 POUéÕV NÕ ODS VA»E Regulace ot Ëek Ods vaë je opat en motorem s plynulou regulacì ot Ëek a moûnostì nastavit intenzìvnì ot Ëky. Pro nejlepöì v kon doporuëujeme pouûìt v norm lnìm provozu nìzkè ot Ëky a v konkrètnìch p Ìpadech silnè koncentrace pach a v par vysokè ot Ëky. DoporuËujeme zapnout ods vaë nïkolik minut p ed va enìm a nechat ho v chodu dokud nejsou vöechny v nï a pachy odstranïny. Ods vaë je osazen mikrospìnaëem, kter p i vysunutì vysunovatelnèho dìlu uv dì v Ëinnost p edem nastavenè ot Ëky ventil toru. OsvÏtlenÌ pracovnì plochy Ods vaë je osazen spornou û rovkou 11 W PL. ZapÌn se posuvn m vypìnaëem po pravè stranï. OsvÏtlenÌ se v zapnutèm stavu bude rovnïû ovl dat mikrospìnaëem v suvnèho dìlu. 7

8 Spr vnè vïtr nì Aby ods vaë par mohl spr vnï fungovat, mïla by b t v danè mìstnosti (kuchyni) zav ena okna. MÌsto nich by se mïla otev Ìt okna v sousednì mìstnosti. Co je d leûitè vïdït Jestliûe ods vaë bïûì ve stejnou dobu jako nïjak ho k nebo ohniötï, jehoû funkce z visì na dostatku okolnìho vzduchu (nap Ìklad plynovè, naftovè, uhelnè (i na d evo) zdroje tepla Ëi oh ÌvaËe vody) buôte opatrnì, protoûe ods vaë v provozu odstraúuje z okolì vzduch, kter tyto zdroje tepla pot ebujì ke spalov nì. Toto neplatì pro ods vaë pouûit v reûimu s recirkulacì. Obr. 8 DRéBA m D Ìve neû zaënete prov dït jakèkoli drûb skè pr ce, odpojte elektrickè nap jenì spot ebiëe. Tukov filtr Tento filtr slouûì k zachycov nì Ë stic tuku obsaûen ch ve v parech. Kovov filtr by se mïl m t kaûd mïsìc teplou m dlovou vodou nebo, jestliûe je to moûnè, v myëce na n dobì (60 C). Filtr (u EFP 636) vyjmïte takto: ï Otev ete vysunovateln dìl ï Pouûijte drû k A a filtr vyjmïte (Obr.7). ï (Pouze u EFP 936): odstraúte st ednì plastikov prouûek Z, aby oba panely s filtrem uvolnily (Obr.9). Drû k panelu se musì Ëistit stejnï jako filtr. Obr. 9 P ed opïtovn m nasazenìm nechte filtr vyschnout. UhlÌkov filtr Tento filtr zachyt v v pary vzniklè bïhem p Ìpravy pokrm. MÏl by se vymïúovat po kaûd ch 6 aû 8 mïsìcìch norm lnìho pouûitì. Nov si m ûete obstarat u svèho servisnìho st ediska nebo u prodejce. UhlÌkov filtr se nikdy nesmì pr t. Kdyû chcete uhlìkov filtr vyjmout, stisknïte obï z padky D (Obr.7) a filtr lehce vyt hnïte ven smïrem dop edu. V mïna û rovky Odpojte elektrickè nap jenì spot ebiëe. SejmÏte kryt (Obr.10). Kdyû vymïúujete poökozenou û rovku, vûdy pouûijte û rovku stejnèho typu. Obr. 10 8

9 Pozor NedodrûenÌ tïchto z sad ËiötÏnÌ spot ebiëe jakoû i v mïny a ËiötÏnÌ filtru m ûe b t p ÌËinou vzniku poû ru. Proto doporuëujeme na tyto doporuëujìcì pokyny db t a Ìdit se jimi.»iötïnì K ËiötÏnÌ vnïjöìho povrchu ods vaëe pouûijte hadr navlhëen v denaturovanèm lihu nebo v neutr lnìm sapon tu. Nikdy nepouûìvejte v robky obsahujìcì abrasivnì l tky. KDYé ODS VA» NEPRACUJE SPR VNà D Ìve neû budete kontaktovat servisnì st edisko Zkontrolujte, zda je elektrick z strëka zapojena do z suvky a zda nenì p ep len pojistka (vypadl jistië). Neprov dïjte û dnè kony, kterè by mohly vyvolat nebezpeëì nebo poökodit v robek. Jestliûe problèm p etrv v, kontaktujte svèho prodejce nebo autorizovanè servisnì st edisko. Z RUKA, SERVIS A N HRADNÕ DÕLY P eëtïte si tento n vod k obsluze a dodrûujte v nïm uvedenè rady a pokyny. V mnoha p Ìpadech si budete moci vyjasnit jakèkoli pochybnosti sami a tudìû vyhnout se zbyteën m vol nìm do servisu. P edchozì Ë st nazvan "Kdyû spot ebië nepracuje spr vnï" obsahuje doporuëenì co by se mïlo zkontrolovat d Ìve, neû zavol te servisnìho technika. Jestliûe po tïchto kontrol ch z vada st le existuje, zavolejte Vaöe nejbliûöì autorizovanè servisnì st edisko Electrolux. UjistÏte se, prosìm, ûe m ûete sdïlit model a seriovè ËÌslo spot ebiëe. Tyto informace naleznete na datovèm ötìtku. Origin lnì n hradnì dìly lze koupit od autorizovan ch st edisek servisu Electrolux. PodmÌnky z ruky My, Electrolux, zaruëujeme, ûe jestliûe bïhem 12 mïsìc od data zakoupenì tohoto spot ebiëe Electrolux se tento spot ebië nebo jak koli jeho Ë st uk ûou jako vadnè, pouze z d vodu vadnèho zpracov nì, nebo vadnèho materi lu, provedeme podle naöeho uv ûenì buô opravu nebo v mïnu tèhoû BEZ PLACENÕ za pr ci, materi l nebo p epravu za p edpokladu, ûe: - Spot ebië byl spr vnï instalov n a pouûìv n pouze na napïtì uvedenè na ötìtku jmenovit ch hodnot. - Spot ebië byl pouûìv n pouze pro norm lnì dom cì Ëely a v souladu s pokyny v robce pro provoz a drûbu. - Na spot ebiëi neprov dïla servis, drûbu ani opravu jin neû n mi autorizovan osoba, ani spot ebië nerozebìrala nebo s nìm manipulovala jinak. - Vöechny servisnì pr ce podle tèto z ruky musì prov dït servis Electrolux nebo jìm autorizovanè st edisko. - Kaûd vymïnïn spot ebië nebo vymïnïn vadn souë st se stanou naöìm vlastnictvìm. - Tato z ruka platì vedle Vaöich z konn ch nebo jin ch pr vnï podloûen ch pr v. V JIMKY - tato z ruka se nevztahuje na: - PoökozenÌ nebo poûadavky vzniklè v d sledku p epravy, nespr vnèho pouûitì nebo nedbalosti, v mïny û rovek a snìmatel ch Ë stì ze skla nebo plastick ch hmot. - N klady spojenè s poûadavky na odstranïnì z vad spot ebiëe, kter je nespr vnï instalov n. - Spot ebiëe, kterè jsou pouûìv ny v komerënìm prost edì vëetnï pronajìman ch. - ZemÏ EvropskÈho spoleëenstvì. Lze pouûìt standardnì z ruku, ale zajiötïnì, ûe spot ebië splúuje normy platnè v p ÌsluönÈ zemi, kam byl spot ebië dopraven, nenì na zodpovïdnosti a na n klady vlastnìka. M ûe b t vyûadov n doklad o koupi. Model...»Ìslo v robku (Prod. No.)... SeriovÈ ËÌslo (Serial. No.)... BEZPE»NOST P eëtïte si tento n vod a varovn upozornïnì na zaë tku tohoto n vodu. V robce nezodpovìd za vady zp sobenè nespr vnï pouûìvan m v robkem nebo v robkem pouûìvan m pro jinè Ëely neû jsou Ëely specifikovanè v tomto n vodu. 9

10 TECHNICK SPECIFIKACE Model EFP 936 G EFP 636 / G / K V kon Maxim lnì 522 m 3 /hod.*) 295 m 3 /hod. 522 m 3 /hod.*) 295 m 3 /hod. Minim lnì 233 m 3 /hod. 233 m 3 /hod. RozmÏry V öka 395 cm 395 cm äì ka 898 cm 598 cm Hloubka 303 cm 303 cm é rovka ( sporn ) 1 x 11 W PL 1 x 11 W PL Tukov filtr 2 ks 2 ks Nap jecì napïtì 230 V st. 230 V st. Elektrick bezpeënost T Ìda 1 T Ìda 1 Elektrick p Ìkon celkem 231 W 231 W * ) PlatÌ, kdyû se ods vaë pouûìv s uhlìkov m filtrem (s recirkulacì). 10

OdsavaË par EFT 600 EFT 604 X

OdsavaË par EFT 600 EFT 604 X OdsavaË par EFT 600 EFT 604 X 2 OBSAH Str nka BezpeËnostnÌ instrukce... 4 P i instalaci a v provozu... 4 P i pouûìv nì ods vaëe... 4 Kdyû se ods vaëe zbavujete... 4 Popis spot ebiëe... 5 Dod vanè standardnì

Více

OdsavaË par ZHT 510 (610)

OdsavaË par ZHT 510 (610) OdsavaË par ZHT 510 (610) N VOD K POUéITÕ Obsah» st 1: Pokyny k mont ûi... 3-4 VöeobecnÈ pokyny... 3 BezpeËnostnÌ pokyny... 3 Mont û odsavaëe par... 3 Mont û na zeô... 3 Mont û na vrchnì kuchyúskou sk

Více

N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000

N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000 N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000 UPOZORNÃNÕ --------------------------------------------- Ods van vzduch se nesmì odv dït do potrubì, kterè slouûì k odtahu zplodin tepeln ch zdroj

Více

SklokeramickÈ varnè desky EHL 605

SklokeramickÈ varnè desky EHL 605 SklokeramickÈ varnè desky EHL 605 OBSAH Str nka UpozornÏnÌ... 2 VybalenÌ a kontrola... 3 P ed prvnìm pouûitìm... 3 Popis spot ebiëe... 3 Obsluha sklokeramickè varnè desky... 3 Spr vnè varnè n dobì... 4

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX 2020D-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/617890

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX 2020D-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/617890 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX 2020D-M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se AEG-ELECTROLUX 2020D-M

Více

N vod k pouûitì EFCR 942 EFC 9426-6426

N vod k pouûitì EFCR 942 EFC 9426-6426 N vod k pouûitì EFCR 942 EFC 9426-6426 Obsah Pokyny k zajiötïnì bezpeënosti... 2 Popis odsavaëe par... 4 Obsluha odsavaëe par... 5 drûba a ËiötÏnÌ... 5 Poruchy funkce... 7 P ÌsluöenstvÌ... 7 Technick data...

Více

OdsavaË par ZHP 637 ZHP 631 ZHP 615 ZHP 613

OdsavaË par ZHP 637 ZHP 631 ZHP 615 ZHP 613 Tento spot ebië odpovìd evropsk m smïrnicìm pro nìzkè napïtì 73/23/EWG k elektrickè bezpeënosti, evropsk m smïrnicìm 89/336/EWG pro elektromagnetickou kompatibilitu a smïrnicìm 93/68/EWG pro oznaëenì CE.

Více

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P780ASCFPX P580ASCFPX

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P780ASCFPX P580ASCFPX N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P780ASCFPX P580ASCFPX UPOZORNÃNÕ Vzd lenost varnè desky od spodnì plochy digesto e musì b t nejmènï 65 cm. Pokud je v n vodu na instalaci varnè desky poûadov na vïtöì vzd lenost,

Více

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE ES22-ES23-ES24

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE ES22-ES23-ES24 N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE ES22-ES23-ES24 UPOZORNÃNÕ NejkratöÌ vzd lenost varnè desky od spodnì plochy digesto e musì b t nejmènï 65 cm. Pokud je v n vodu na instalaci varnè desky poûadov na vïtöì vzd lenost,

Více

N VOD K INSTALACI A K POUéITÕ MRAZNI»KA EU 6233 I

N VOD K INSTALACI A K POUéITÕ MRAZNI»KA EU 6233 I N VOD K INSTALACI A K POUéITÕ MRAZNI»KA EU 6233 I BEZPE»NOSTNÕ UPOZORNÃNÕ A DŸLEéIT POKYNY Je velmi d leûitè, abyste si tento n vod k pouûitì uschov vali s mrazniëkou. Kdybyste pak spot ebië prod vali,

Více

EFT EFT 635 EFT EFT 535

EFT EFT 635 EFT EFT 535 N vod k mont ûi a pouûitì EFT 630 - EFT 635 EFT 530 - EFT 535 LI12QA Ed. 01/03 Obsah BezpeËnostnÌ instrukce... 3 pro montèra kuchyúskè linky... 3 pro uûivatele... 3 VöeobecnÈ informace... 4 OdvÏtr vacì

Více

SKLOKERAMICKÉ ZKT 623 LX - ZKT 623 LW ZKT 623 LB - ZKT 623 LN N VOD K OBSLUZE

SKLOKERAMICKÉ ZKT 623 LX - ZKT 623 LW ZKT 623 LB - ZKT 623 LN N VOD K OBSLUZE ELEKTRICKÉ SKLOKERAMICKÉ VARNÉ DESKY ZKT 623 LX - ZKT 623 LW ZKT 623 LB - ZKT 623 LN N VOD K OBSLUZE V ûen z kaznìku ProsÌm, p eëtïte si peëlivï tento n vod k obsluze vaöeho novèho spot ebiëe. Zvl ötnì

Více

SUŠIÈKA PRÁDLA S ODVÌTRÁVÁNÍM TD 4212

SUŠIÈKA PRÁDLA S ODVÌTRÁVÁNÍM TD 4212 ELECTRONIC SENSOR A B C D E F G H AUTOREVERSE TDE 4224 SUŠIÈKA PRÁDLA S ODVÌTRÁVÁNÍM TD 4212 VybalenÌ: viz strana 7 125994472 N VOD K POUéITÕ V ûen z kaznìku, ProsÌme V s, abyste si pozornï p eëetli tento

Více

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P580CE - P780CE

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P580CE - P780CE N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P580CE - P780CE UPOZORNÃNÕ Vzd lenost varnè desky od spodnì plochy digesto e musì b t nejmènï 65 cm. Pokud je v n vodu na instalaci varnè desky poûadov na vïtöì vzd lenost, musìte

Více

PLYNOVÝ SPORÁK. TATO PÿÕRU»KA POD V INFORMACE T KAJÕCÕ SE N SLEDUJÕCÕCH MODELŸ PLYNOV CH SPOR KŸ ZC 540 AS, ZC 540 AP, ZC 540 GA a ZC 560

PLYNOVÝ SPORÁK. TATO PÿÕRU»KA POD V INFORMACE T KAJÕCÕ SE N SLEDUJÕCÕCH MODELŸ PLYNOV CH SPOR KŸ ZC 540 AS, ZC 540 AP, ZC 540 GA a ZC 560 PLYNOVÝ SPORÁK TATO PÿÕRU»KA POD V INFORMACE T KAJÕCÕ SE N SLEDUJÕCÕCH MODELŸ PLYNOV CH SPOR KŸ ZC 540 AS, ZC 540 AP, ZC 540 GA a ZC 560 NÁVOD K OBSLUZE N VOD K OBSLUZE ELEKTRICK A PLYNOV SPOR K 50 X 50

Více

ChladniËka - mrazniëka N VOD K OBSLUZE ER 8199 B

ChladniËka - mrazniëka N VOD K OBSLUZE ER 8199 B ChladniËka - mrazniëka N VOD K OBSLUZE ER 8199 B BezpeËnostnÌ upozornïnì Vaöe nov chladniëka/mrazniëka m ûe mìt ve srovn nì s p edchozì dalöì funkce. Pro uûivatele Tento spot ebië je urëen pro uchov v

Více

MrazniËka. N VOD K POUéITÕ EUC2603 EUC3003 818 21 34-02/6

MrazniËka. N VOD K POUéITÕ EUC2603 EUC3003 818 21 34-02/6 MrazniËka N VOD K POUéITÕ EUC2603 EUC3003 818 21 34-02/6 BezpeËnostnÌ pokyny MÏjte na pamïti, ûe vaöe nov mrazniëka m ûe mìt jinè funkce neû mrazniëka pouûìvan d Ìve. PeËlivÏ si p eëtïte tento n vod k

Více

SANTO KG SANTO KG

SANTO KG SANTO KG SANTO 70312 KG SANTO 70362 KG Kombinovan chladniëka s mrazniëkou N vod k pouûitì AUS ERFAHRUNG GUT 2222 034-72 V ûenì z kaznìci, JeötÏ p ed tìm, neû tuto kombinovanou chladniëku s mrazniëkou zaënete provozovat,

Více

VESTAVNÝ KOMBINOVANÝ ZHM 833

VESTAVNÝ KOMBINOVANÝ ZHM 833 NÁVOD K POUŽITÍ VESTAVNÝ KOMBINOVANÝ SPORÁK ZHM 833 * Pro vaöi bezpeënost Tyto pokyny slouûì k vaöì bezpeënosti. Proto si je peëlivï p eëtïte jeötï p ed instalacì spor ku nebo p ed jeho uvedenìm do provozu.

Více

SKLOKERAMICKÉ ZK 640 LW - ZK 640 LB ZK 640 LN - ZK 640 LX N VOD K OBSLUZE

SKLOKERAMICKÉ ZK 640 LW - ZK 640 LB ZK 640 LN - ZK 640 LX N VOD K OBSLUZE ELEKTRICKÉ SKLOKERAMICKÉ VARNÉ DESKY ZK 640 LW - ZK 640 LB ZK 640 LN - ZK 640 LX N VOD K OBSLUZE Obsah Pro uûivatele Pro instalatèra BezpeËnostnÌ upozornïnì... 3 Celkov pohled a technickè daje... 4 P ed

Více

N VOD K OBSLUZE PLYNOV SPOR K

N VOD K OBSLUZE PLYNOV SPOR K N VOD K OBSLUZE PLYNOV SPOR K Model ZC 500 GW Tato upozornïnì jsou poskytov na v z jmu bezpeënosti. D Ìve neû budete spot ebië instalovat nebo pouûìvat, musìte si je peëlivï p eëìst. Je nanejv ö d leûitè

Více

N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY CE850 Q

N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY CE850 Q N VOD K POUéIÕ EXERNÕ VENILA»NÕ JEDNOKY CE850 Q UPOZORNÃNÕ -------------------------------------------------------- Ods van vzduch se nesmì odv dït do potrubì, kterè slouûì k odtahu zplodin tepeln ch zdroj

Více

Vestavn elektrick varn deska. N VOD K POUéITÕ EHE 320 35689-5401

Vestavn elektrick varn deska. N VOD K POUéITÕ EHE 320 35689-5401 Vestavn elektrick varn deska N VOD K POUéITÕ EHE 320 35689-5401 D leûitè bezpeënostnì pokyny Tyto bezpeënostnì pokyny byly vytvo eny v z jmu vaöì bezpeënosti. Je bezpodmìneënï NUTN, abyste se p ed vlastnì

Více

KOMBINACE CHLADNIÈKY A MRAZNIÈKY

KOMBINACE CHLADNIÈKY A MRAZNIÈKY KOMBINACE CHLADNIÈKY A MRAZNIÈKY ZI2302/2T - ZI2303/2T 2222315-11 N VOD K POUéITÕ BEZPE»NOSTNÕ UPOZORNÃNÕ A DŸLEéIT POKYNY Je velmi d leûitè, abyste si tento n vod k pouûitì uschov vali spoleënï s chladniëkou.

Více

Benutzerhandbuch / manual / manuale / manuel Návod na obsluhu LUCY COOK

Benutzerhandbuch / manual / manuale / manuel Návod na obsluhu LUCY COOK Benutzerhandbuch / manual / manuale / manuel Návod na obsluhu LUCY COOK Obr. 1 Obr. 2 otevřená zavřená vzduchová klapka Obsah 1. Technické údaje str.2 2. Důležité informace str.2 3. Obsluha krbových kamen

Více

Beztlakov 5- litrov z sobnìkov oh ÌvaË teplè vody N vod k obsluze a mont ûi

Beztlakov 5- litrov z sobnìkov oh ÌvaË teplè vody N vod k obsluze a mont ûi EUN 5, EN 5 elnett Beztlakov 5- litrov z sobnìkov oh ÌvaË teplè vody N vod k obsluze a mont ûi EUN 5 jen pro mont û pod odbïrnè mìsto N vod k obsluze... TechnickÈ daje... 4 N vod k mont ûi... 6 Z ruka

Více

ProvedenÌ UCNCP 9-28 E. Uspo d nì vl ken

ProvedenÌ UCNCP 9-28 E. Uspo d nì vl ken Popis PouûitÌ UCNCP 9-28 E ProvedenÌ Univerz lnì spojky UCNCP se skl dajì z jednoho tïsnìcìho Ëela a jednoho plastovèho hrnce. TÏsnÏnÌ mezi hrncem a tïsnìcìm Ëelem je realizov no pomocì jednoho silikonovèho

Více

N vod k mont ûi a pouûitì EFP 6440 EFP 6411

N vod k mont ûi a pouûitì EFP 6440 EFP 6411 N vod k mont ûi a pouûitì EFP 6440 EFP 6411 Obsah BezpeËnostnÌ instrukce... 3 pro montèra kuchyúskèho n bytku... 3 pro uûivatele... 3 ObecnÈ informace... 4 OdvÏtr vacì reûim... 4 Reûim s vnit nìm obïhem

Více

PODLAHOV TEMPEROVACÕ SET topn rohoû + regul tor + p ÌsluöenstvÌ

PODLAHOV TEMPEROVACÕ SET topn rohoû + regul tor + p ÌsluöenstvÌ PODLAHOV TEMPEROVACÕ SET topn rohoû + regul tor + p ÌsluöenstvÌ UPV S SET 160/1,2 UPV S SET 160/2,0 UPV S SET 160/2,8 UPV S SET 160/3,6 UPV S SET 160/4,8 UPV S SET 160/5,6 UPV S SET 160/6,4 AUS ERFAHRUNG

Více

HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze

HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze HBG 60 ODSAVAČ PAR Návod k instalaci a obsluze 1 POPIS Odsavač par lze instalovat ve filtrační nebo odtahové verzi. Filtrační verze (obr. 1) odsavač odsává vzduch z kuchyně nasycený párami a zápachy, čistí

Více

VARN DESKA. N VOD K POUéITÕ EGG 676 EHX 689

VARN DESKA. N VOD K POUéITÕ EGG 676 EHX 689 VARN DESKA N VOD K POUéITÕ EGG 676 EHX 689 D leûit bezpeënostnì upozornïnì Tato upozornïnì poskytujeme v z jmu vaöì bezpeënosti. proto si je musìte p ed instalacì spot ebiëe a jeho pouûìv nìm peëlivï p

Více

Technick data r zn ch model

Technick data r zn ch model TLAKOV HOÿ K PLYN Plynov monoblokov ho k G 30 V kon ho ku v rozmezì od 40 do 350 kw SZ BRNO odpovìd p edpis m n sledujìcìch 0049 evropsk ch smïrnic: - 90/396/EWG SmÏrnice pro plynovè p Ìstroje - 73/23/EWG

Více

Návod k použití. Kuchyňská digestoř. Typ: OKC 6661 I IO 00208/1

Návod k použití. Kuchyňská digestoř. Typ: OKC 6661 I IO 00208/1 Návod k použití CZ Kuchyňská digestoř Typ: OKC 6661 I IO 00208/1 Vážení kupující, Stali jste se uživateli nejnovější generace kuchyňských digestoří OKC 6661 I. Digestoř byla zaprojektována a vyrobena především

Více

Návod na obsluhu. Fig. 1 PI-KO

Návod na obsluhu. Fig. 1 PI-KO Návod na obsluhu Fig. 1 PI-KO Obr. 1 Obr. 2 Otevřeno - Zavřeno Regulace primárního a sekundárního vzduchu Obsah 1. Techn. údaje str. 2 2. Důležité informace str. 2 3. Obsluha krbových kamen str. 3 4. Přehled

Více

Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4. Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6. Používání Ovládací prvky 7

Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4. Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6. Používání Ovládací prvky 7 OBSAH Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4 Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6 Používání Ovládací prvky 7 Údržba Čištění 9 Tukové filtry 10 Uhlíkový filtr 10

Více

PROTHERM PTP 23 N vod k obsluze a instalaci pr tokovèho oh ÌvaËe

PROTHERM PTP 23 N vod k obsluze a instalaci pr tokovèho oh ÌvaËe PROTHERM PTP 23 N vod k obsluze a instalaci pr tokovèho oh ÌvaËe PROTHERM s.r.o., 252 19 Chrášťany 188, Praha - západ tel.: (02) 57 95 09 19; fax: (02) 57 95 09 17 UpozornÏnÌ: V robnì ËÌslo pr tokovèho

Více

Huz 5 Drop Stop. Beztlakov z sobnìkov oh ÌvaË vody N vod k obsluze a k mont ûi

Huz 5 Drop Stop. Beztlakov z sobnìkov oh ÌvaË vody N vod k obsluze a k mont ûi Huz 5 Drop Stop Beztlakov z sobnìkov oh ÌvaË vody N vod k obsluze a k mont ûi Obsah 1. N vod k obsluze.................... 6 1.1 Popis p Ìstroje.................. 6 1.2 Nejd leûitïjöì ve zkratce..........

Více

HVSD 970 B ODSAVAČ PAR

HVSD 970 B ODSAVAČ PAR HVSD 970 B ODSAVAČ PAR Návod k instalaci a obsluze 1 OBSAH Úvod... 2 Bezpečnostní upozornění... 2 Instalace na zeď... 3 Ovládání... 7 Údržba... 8 Odstranění možných problémů... 9 ÚVOD Děkujeme za výběr

Více

Děti si s výrobkem nesmí hrát. Každá plánovaná údržba a čištění, které má být prováděno uživatelem, nesmí být prováděny dětmi bez dozoru.

Děti si s výrobkem nesmí hrát. Každá plánovaná údržba a čištění, které má být prováděno uživatelem, nesmí být prováděny dětmi bez dozoru. Výrobek nesmí být používán dětmi a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými a mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem zkušené osoby nebo nebyli poučeni

Více

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk Alfa Romeo 156 2 Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk navrûen ch k uspokojenì i tïch nejmenöìch

Více

ER 1933 I ER 2336 I ER 7336 I

ER 1933 I ER 2336 I ER 7336 I ChladniËka ER 1933 I ER 2336 I ER 7336 I OBSAH Str nka BezpeËnostnÌ upozornïnì a d leûitè pokyny... 3 Instalace... 4 UmÌstÏnÌ... 4 P ipojenì do elektrickè sìtï... 4»iötÏnÌ vnit ku chladniëky... 4 Pokyny

Více

SANTO D I. Integrovateln chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì a k vestavbï AUS ERFAHRUNG GUT

SANTO D I. Integrovateln chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì a k vestavbï AUS ERFAHRUNG GUT SANTO D 9 12 40-4 I Integrovateln chladniëka kombinovan s mrazniëkou N vod k pouûitì a k vestavbï AUS ERFAHRUNG GUT 2222 144-72 V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku, p edtìm, neû uvedete svoji novou chladniëku

Více

Kuchyňská digestoř. Návod k obsluze

Kuchyňská digestoř. Návod k obsluze Kuchyňská digestoř Návod k obsluze ENGL IS ČESKY OBSAH strana 1. Úvod 8 2. Bezpečnostní doporučení 8 3. Pokyny k instalaci 9 4. Provoz a údržba 10 5. Technická pomoc 11 6. Odstavení z provozu, likvidace

Více

DÁVKOVAČ CHLOROVÝCH A BROMOVÝCH TABLET

DÁVKOVAČ CHLOROVÝCH A BROMOVÝCH TABLET DÁVKOVAČ CHLOROVÝCH A BROMOVÝCH TABLET NÁVOD NA MONTÁŽ A PROVOZOVÁNÍ 24429 24430 Pozice Kód Popis Model 24429 1 11129R0005 Víko s matkou a těsněním X X 2 4408010204 Ovládací ventil X X 3, 4 4408010205

Více

Kombinace chladniëky a mrazniëky ER 8124 I

Kombinace chladniëky a mrazniëky ER 8124 I Kombinace chladniëky a mrazniëky ER 8124 I m VAROV NÕ A DŸLEéIT POKYNY Je velmi d leûitè, abyste si tento n vod k obsluze uschov vali s chladniëkou. Kdybyste pak spot ebië prod vali nebo p ed vali nïkomu

Více

Odsávač pár ZRW. Návod k obsluze

Odsávač pár ZRW. Návod k obsluze Odsávač pár ZRW Návod k obsluze 1 Vážený zákazník Stali jste se uživatelem kuchyňského odsávače typu ZRW. Tento odsávač byl navržen a vyroben hlavně s novým vzhledem pro uspokojení vašich očekávání a určitě

Více

www.electrolux.cz PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE EFA 9620 436003564_01-061006

www.electrolux.cz PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE EFA 9620 436003564_01-061006 www.electrolux.cz PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE EFA 9620 436003564_01-061006 electrolux 19 Pozn mky 18 electrolux electrolux 3 Pozn mky DOPORU»ENÕ A POKYNY 4 CHARAKTERISTICK DAJE 5 MONT é 7 OBSLUHA 10 DRéBA 12

Více

Montážní návod LC 45... S-15-02

Montážní návod LC 45... S-15-02 Montážní návod LC 45... S-15-02 2 Při čtení přihlížejte k vyobrazení na posledních stranách. Důležitá upozornění Starý odsavač není bezcenným odpadem. Jeho likvidací, příznivou k životnímu prostředí, můžete

Více

FAVORIT 86070 i. Automatick myëka n dobì. Informace pro uûivatele AUS ERFAHRUNG GUT 822 961 046-00-251103-03

FAVORIT 86070 i. Automatick myëka n dobì. Informace pro uûivatele AUS ERFAHRUNG GUT 822 961 046-00-251103-03 FAVORIT 86070 i Automatick myëka n dobì Informace pro uûivatele AUS ERFAHRUNG GUT 822 961 046-00-251103-03 V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku, proëtïte si laskavï peëlivï tyto informace pro uûivatele a uschovejte

Více

Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4. Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6. Používání Ovládací prvky 7

Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4. Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6. Používání Ovládací prvky 7 OBSAH Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4 Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6 Používání Ovládací prvky 7 Údržba Čištění 9 Tukové filtry 10 Uhlíkový filtr 10

Více

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw Jednoduch frekvenënì mïnië BB CS50-0,18 aû 2,2 k Technick katalog OBCHONÕ PROFIL PRŸMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEÿI SERVIS Jednoduch frekvenënì mïnië BB Co je jednoduch frekvenënì mïnië BB? Jednoduché

Více

NÁVOD K POUŽITÍ PRO DIGESTOŘE K24-KB140-KB200

NÁVOD K POUŽITÍ PRO DIGESTOŘE K24-KB140-KB200 NÁVOD K POUŽITÍ PRO DIGESTOŘE K24-KB140-KB200 UPOZORNÃNÕ --------------------------------------------- Vzd lenost varnè desky od spodnì plochy digesto e musì b t nejmènï 65 cm. Pokud je v n vodu na instalaci

Více

Plynov varn deska. N VOD K POUéITÕ. Model EHG

Plynov varn deska. N VOD K POUéITÕ. Model EHG Plynov varn deska N VOD K POUéITÕ Model EHG 6763 35688-3801 D leûitè bezpeënostnì pokyny Tyto bezpeënostnì pokyny byly vytvo eny v z jmu vaöì bezpeënosti. Je bezpodmìneënï NUTN, abyste se s tïmito bezpeënostnìmi

Více

SANTO 7088-1KG AUS ERFAHRUNG GUT. Kombinace chladniëky a mrazniëky. Informace pro uûivatele

SANTO 7088-1KG AUS ERFAHRUNG GUT. Kombinace chladniëky a mrazniëky. Informace pro uûivatele SANTO 7088-1KG Kombinace chladniëky a mrazniëky Informace pro uûivatele AUS ERFAHRUNG GUT Obsah Typov ötìtek... 4 Pozor: BezpeËnostnÌ informace... 6-7 N vod na instalaci... 8-11 KoleËka / SpodnÌ m Ìûka

Více

ST-EC 1183. Parní hrnec Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

ST-EC 1183. Parní hrnec Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz ST-EC 1183 Parní hrnec Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si jistí,

Více

Sklokeramická deska PVD 830 N. Návod k obsluze

Sklokeramická deska PVD 830 N. Návod k obsluze Sklokeramická deska PVD 830 N Návod k obsluze 1 Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Čas/Časovač/Odpočítávání Indikátor rozšířené zóny Zapnutí/vypnutí a zobrazení varné zóny Tlačítko Memory (paměť) Zóna časovače Tlačítka

Více

ST-EC 1075. Elektrická trouba

ST-EC 1075. Elektrická trouba ST-EC 1075 Elektrická trouba Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si jistí, že náš výrobek se stane

Více

ChladniËka. N VOD K POUéITÕ ERU 13300 2222 676-15

ChladniËka. N VOD K POUéITÕ ERU 13300 2222 676-15 ChladniËka N VOD K POUéITÕ ERU 13300 2222 676-15 OBSAH Pokyny k likvidov nì obal 2 V strahy a d leûitè pokyny 3 Pro uûivatele Popis chladniëky 4 PouûitÌ 5»iötÏnÌ vnit nìch Ë stì 5 UvedenÌ do provozu 5

Více

Sombra stropní modul. Montážní návod

Sombra stropní modul. Montážní návod Sombra stropní modul de Montážní návod Bezpečnostní pokyny Montáž, zapojení, uvedení do provozu a opravy smí provádět pouze odborník, který také může určit vhodné upevnění a odtah odsavače par. Upevnění

Více

Monoblokov ho k pro topn olej M 1

Monoblokov ho k pro topn olej M 1 Monoblokov ho k pro topn olej M 1 V kon ho ku v rozmezì od 17 do 47 kw Ëel pouûitì Palivo 1. Popis VybavenÌ kotl OlejovÈ monoblokovè ho ky sèrie M 1 jsou kompaktnìmi jednostupúov mi ho ky malèho v konu,

Více

SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 818 38 75-00/7

SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 818 38 75-00/7 SANTO Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku, d Ìve, neû uvedete svoji novou chladniëku do provozu, proëtïte si laskavï

Více

Návod k použití. Vestavné odsavače par STD6.1, STD6, BT06.6, BT08.6, BT09.1, BT09.2, BT11, BT11.1, BT13.1, BT16, CAN52.1, CAN54, CAN75, CAN75.

Návod k použití. Vestavné odsavače par STD6.1, STD6, BT06.6, BT08.6, BT09.1, BT09.2, BT11, BT11.1, BT13.1, BT16, CAN52.1, CAN54, CAN75, CAN75. Návod k použití Vestavné odsavače par STD6., STD6, BT06.6, BT08.6, BT09., BT09., BT, BT., BT., BT6, CAN5., CAN54, CAN75, CAN75. OBECNÉ ÚDAJE PRO KONEČNÉHO UŽIVATELE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Likvidace

Více

ČR SATURN HOME APPLIANCES

ČR SATURN HOME APPLIANCES ST-EC1070 Elektrická trouba Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme

Více

Vestavn peëicì trouba EON 943

Vestavn peëicì trouba EON 943 Vestavn peëicì trouba EON 943 OBSAH D leûitè bezpeënostnì pokyny... 3 Pro uûivatele Pro instalatèra Pohled na spot ebië a ovl dacì panel 4 BezpeËnostnÌ opat enì 5 PeËicÌ trouba - zajiötïnì dve Ì, dïtsk

Více

N VOD K INSTALACI A OBSLUZE TRUHLICOV MRAZNI»KA EC 2219M, E 2619M, EC 3319M

N VOD K INSTALACI A OBSLUZE TRUHLICOV MRAZNI»KA EC 2219M, E 2619M, EC 3319M N VOD K INSTALACI A OBSLUZE TRUHLICOV MRAZNI»KA EC 2219M, E 2619M, EC 3319M OBSAH TECHNICK SPECIFIKACE... str. 2 BEZPE»NOSTNÕ POKYNY... str. 3 V strahy a upozornïnì INSTALACE... str. 4 PostavenÌ na mìsto

Více

ELEKTRICKÁ TROUBA ZOB 891. N VOD K POUéITÕ

ELEKTRICKÁ TROUBA ZOB 891. N VOD K POUéITÕ ELEKTRICKÁ TROUBA ZOB 891 N VOD K POUéITÕ Pro Vaöi bezpeënost Tato upozornïnì se uv dïjì v z jmu VaöÌ bezpeënosti. PozornÏ Ëtete p ed instalacì nebo pouûìv nìm spot ebiëe. Je velmi d leûitè uschovat tento

Více

Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60. Obsah Strana. 1. Úvod

Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60. Obsah Strana. 1. Úvod Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60 Obsah Strana 1. Úvod... 2 2. Účel použití transformátoru... 3 3. Bezpečnostní předpisy... 4 4. Součásti transformátoru... 5 Přední

Více

velkoobchod s nářadím Hořák na PB 600 mm s hadicí a rychloventilem. kat. č. 87640125 Návod k použití Model:

velkoobchod s nářadím Hořák na PB 600 mm s hadicí a rychloventilem. kat. č. 87640125 Návod k použití Model: velkoobchod s nářadím Hořák na PB 600 mm s hadicí a rychloventilem. kat. č. 87640125 Návod k použití Model: Pokyny Než začnete výrobek používat, pečlivě pročtěte návod k obsluze. K tomu, aby výrobek náležitě

Více

Dveřní závora. Obj. č.: 109 58 24

Dveřní závora. Obj. č.: 109 58 24 Dveřní závora Obj. č.: 109 58 24 Rozsah dodávky (viz obr. 1) Položka Popis 1 1 Dveřní závora PR 2600 2 1 Kryt tělesa zámku 3 2 Koncovka krytu 4 2 sady Plastové podložky 5 2 Uzavírací kryt 6 2 Krytka uzavíracího

Více

Odsavač par se může vzhledově lišit od obrázků znázorněných v této brožuře. Pokyny k používání, údržbě a instalaci však zůstávají stejné.! Tuto broţuru je třeba uchovat k nahlédnutí, kdykoliv bude potřeba.

Více

SANTO K i. Integrovateln chladniëka. N vod k pouûitì a k instalaci PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE

SANTO K i. Integrovateln chladniëka. N vod k pouûitì a k instalaci PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 2223 363-32 SANTO K 9 18 00-4 i Integrovateln chladniëka N vod k pouûitì a k instalaci PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku, d Ìve, neû uvedete svoji novou chladniëku do provozu, proëtïte

Více

BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY

BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY IN 201502 M BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY NÁVOD K POUŽITÍ Model č.: KDR-4E-3 PŘEDSTAVENÍ VÝROBKU 3 INSTALAČNÍ PODMÍNKY 3 ZPŮSOBY INSTALACE VÝROBKU 5 INSTALACE ZAŘÍZENÍ SE SPODNÍM PŘÍVODEM 6 KLÍČOVÉ

Více

SANTO N ñ4 i. Integrovateln kombinace chladniëky s mrazniëkou. N vod k pouûitì a k vestavbï AUS ERFAHRUNG GUT

SANTO N ñ4 i. Integrovateln kombinace chladniëky s mrazniëkou. N vod k pouûitì a k vestavbï AUS ERFAHRUNG GUT SANTO N 8 18 40ñ4 i Integrovateln kombinace chladniëky s mrazniëkou N vod k pouûitì a k vestavbï AUS ERFAHRUNG GUT 2222 208-32 V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku, d Ìve, neû uvedete svoji novou chladniëku

Více

Návod k obsluze, údržbě a montáži výměníků tepla

Návod k obsluze, údržbě a montáži výměníků tepla Návod k obsluze, údržbě a montáži výměníků tepla Úvod Tepelné výměníky společnosti WätaS jsou koncipované jako výměníky tepla vzduch-voda. Používají se pro chladiče nebo ohřívače, přímé výparníky / kondenzátory

Více

Návod k použití a montáži

Návod k použití a montáži Návod k použití a montáži Vestavné moduly EM 10, EM 20, EM 30, EM 11, EM 21, EM 22, EM 31, stropní EM 05 S Obsah Strana 2 Strana 3 Strana 4 Strana 5 Strana 6-9 Strana 10 Strana 11 Strana 12 Předmluva K

Více

37cm elektrick vyûìnaë tr vnìku Model Ë a vyööì

37cm elektrick vyûìnaë tr vnìku Model Ë a vyööì Formul Ë. 3329-166 37cm elektrick vyûìnaë tr vnìku Model Ë. 51452 230000001 a vyööì Uûivatelsk p ÌruËka Original Instructions (G B), Translation of the Original (CZ) BezpeËnost V STRAHA! P i pouûìv nì

Více

NÁVOD K OBSLUZE MULTI SYSTÉM VENKOVNÍ JEDNOTKY MS-E18AI, MS-E24AI, MS-E28AI

NÁVOD K OBSLUZE MULTI SYSTÉM VENKOVNÍ JEDNOTKY MS-E18AI, MS-E24AI, MS-E28AI NÁVOD K OBSLUZE MULTI SYSTÉM VENKOVNÍ JEDNOTKY MS-E18AI, MS-E24AI, MS-E28AI P eklad p vodního návodu k obsluze OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 2 NÁZVY ČÁSTÍ... 3 MS-E18AI... 3 MS-E24AI, MS-E28AI... 3 TECHNICKÉ

Více

návod k použití Sklokeramická varná deska EHC60040X

návod k použití Sklokeramická varná deska EHC60040X návod k použití Sklokeramická varná deska EHC60040X 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Instalace 3 Popis spotřebiče

Více

URČENÍ FUNKCE POPIS REGULÁTORU Upozornění!

URČENÍ FUNKCE POPIS REGULÁTORU Upozornění! URČENÍ SOLARIS RRT 05.1 je určen k regulaci jednoduchých solárních systémů, u kterých je zdrojem tepla soustava kolektorů a teplo, vyrobené v kolektorech je určeno pro jedno místo spotřeby. Tím může být

Více

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU A PROGRAMOVACÕMU MANU LU Pouze pro modely: S A-39 -A S P-39 -A S A-39 -B S P-39 -B S A-38 -A S P-38 -A S A-38 -B S P-38 -B Výrobce: NIVELCO Process Control Co.Ltd. H-1043 Budapest,

Více

Návod k montáži, obsluze a údržbě ohřívače vody na tuhá paliva EURO 65 D

Návod k montáži, obsluze a údržbě ohřívače vody na tuhá paliva EURO 65 D Návod k montáži, obsluze a údržbě ohřívače vody na tuhá paliva EURO 65 D UPOZORNĚNÍ! Před instalací a používáním ohřívače si pečlivě přečtěte pokyny uvedené v návodu! Požadavky a doporučení uvedená v něm

Více

ST-EC1078. Elektrická trouba. Návod k použití Záruční podmínky

ST-EC1078. Elektrická trouba. Návod k použití Záruční podmínky ST-EC1078 Elektrická trouba Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme

Více

02' 1iYRG N PRQWiåL D NRPSOHWL]DFL GZ-MK200 1

02' 1iYRG N PRQWiåL D NRPSOHWL]DFL GZ-MK200 1 GZ-MK200 1 I. VŠEOBECNÍ INFORMACE Mini-kuchyně GZ-MK200 jsou kuchyňskými sestavami se samostatnou montáží ze strany klienta a nabízí se ve 2 základních provedeních, označených jako provedení P nebo L (pravé

Více

Odložte si tento návod pro použití v budoucnosti. Odevzdejte jej také p ípadnému novému majiteli spot ebi e.

Odložte si tento návod pro použití v budoucnosti. Odevzdejte jej také p ípadnému novému majiteli spot ebi e. Vážený zákazník, P ed uvedením Vaší nové chladni ky/mrazáku do provozu si p e t te d kladn tyto pokyny. Obsahují d ležité informace pro bezpe né použití, instalaci a údržbu spot ebi e. Odložte si tento

Více

KomunikaËnÌ a ÌdÌcÌ p Ìstroj BKS24-1B

KomunikaËnÌ a ÌdÌcÌ p Ìstroj BKS24-1B KomunikaËnÌ a ÌdÌcÌ p Ìstroj BKS-B Řízení a kontrola požárních a odkuřovacích klapek vybavených servopohonem ve spojení s napájecím a komunikačním přístrojem. Účinnost BKS-B přijímá přes napájecí a komunikační

Více

NÁVOD K OBSLUZE PRO REGULÁTOR KOMEXTHERM STABIL 02.2 D

NÁVOD K OBSLUZE PRO REGULÁTOR KOMEXTHERM STABIL 02.2 D NÁVOD K OBSLUZE PRO REGULÁTOR KOMEXTHERM STABIL 02.2 D OBSAH: str. 1. Určení 2 2. Funkce.. 2 3. Popis.. 4 4. Přednosti 4 5. Montáž... 5 5.1 Montáž mechanická... 5 5.2 Montáž elektro 5 5.3 Montáž čidel

Více

Regulátor komínového tahu ESREKO II. Ex.

Regulátor komínového tahu ESREKO II. Ex. Regulátor komínového tahu ESREKO II. Ex. Návod k použití Energeticky úsporný regulátor komínového tahu ESREKO II. automaticky udržuje správný odtah komínu pro ekonomický a ekologický provoz vašeho kotle.

Více

c s m 50, 70, 120 pohon pro garážová vrata autorizovaný prodejce

c s m 50, 70, 120 pohon pro garážová vrata autorizovaný prodejce c s m 50, 70, 120 pohon pro garážová vrata autorizovaný prodejce 1 2 3 4 5 6 7 8 TYP c s m 50 c s m 70 c s m 70 Ř c s m 120 Napájecí napětí 230 V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz Napětí motoru 12/24V/DC

Více

99 8417.CZ.80H.0. ROLLPROFI 6165 Farmer (Type 8417 : +.. 01001) Lis na kulatè balìky

99 8417.CZ.80H.0. ROLLPROFI 6165 Farmer (Type 8417 : +.. 01001) Lis na kulatè balìky 99 8417..80H.0 ROLLPROFI 6165 Farmer (Type 8417 : +.. 01001) Lis na kulatè balìky Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. V ûen z kaznìku! UËinil jste dobrou volbu, tïöì n s to a blahop ejeme V m

Více

NÁVOD K OBSLUZE DEHUMIDIFIER CFO-45E

NÁVOD K OBSLUZE DEHUMIDIFIER CFO-45E NÁVOD K OBSLUZE DEHUMIDIFIER CFO-45E PŘEKLAD PŮVODNÍHO UŽIVATELSKÉHO NÁVODU 1 PŘED POUŽITÍM UPOZORNĚNÍ! Udržujte toto zařízení vždy ve svislé poloze. Když bylo zařízení přepravováno nebo nakloněno (např.

Více

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 CZ EŠTINA BEZPE NOSTNÍ P EDPISY SYMBOLY Na za ízení jsou umíst ny následující symboly upozor ující na bezpe

Více

SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 818 41 69-00/4

SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 818 41 69-00/4 SANTO Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku, d Ìve, neû uvedete svoji novou chladniëku do provozu, proëtïte si laskavï

Více

Návod na obsluhu a údržbu

Návod na obsluhu a údržbu Návod na obsluhu a údržbu Rázový utahovák WT 1890 Obj. č. N11100114 str.1 ze 11 OBSAH 1 VŠEOBECNÉ INFORMACE... 3 2 VYBALENÍ.3 3 ÚČEL A POUŽITÍ... 3 4 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 3 4.1 NEBEZPEČÍ

Více

HCT 6700, 9700 HBM 6685, 9685 ODSAVAČ PAR

HCT 6700, 9700 HBM 6685, 9685 ODSAVAČ PAR HCT 6700, 9700 HBM 6685, 9685 ODSAVAČ PAR Návod k obsluze 1 A B C Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 2 Tubulární žárovka Ø 25 mm L85- E14 40 W Halogenová žárovka Ø 35 mm - E14 28 W Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8

Více

TOPN ROHOéE PRO TEMPEROV NÕ A VYT PÃNÕ PODLAHY

TOPN ROHOéE PRO TEMPEROV NÕ A VYT PÃNÕ PODLAHY TOPN ROHOéE PRO TEMPEROV NÕ A VYT PÃNÕ PODLAHY TF 800 S 120/1-7 TF 800 S 160/1-7 UPV S 120/1-8 UPV S 160/1-8 AUS ERFAHRUNG GUT Obsah Pro uûivatele Obecn upozornïnì strana 3 RozdÌl mezi temperov nìm a podlahov

Více

VAMPYRÆ Multi 3 v 1 VAMPYRÆ Multi PRO 3 v 1

VAMPYRÆ Multi 3 v 1 VAMPYRÆ Multi PRO 3 v 1 VAMPYRÆ Multi 3 v 1 VAMPYRÆ Multi PRO 3 v 1 VÌce Ëelov vysavaë pro mokrè i suchè vys v nì N vod k pouûitì 822 949 252-0503 PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 2 31 A = motorov hlava B = otoën spìnaë C = kolèbkov p

Více

Návod k použití. Model Millennio P/L

Návod k použití. Model Millennio P/L Návod k použití Model Millennio P/L Důležitá upozornění Vážený zákazníku, děkujeme za Vaši důvěru při výběru odsavače par. Tento výrobek byl navržen a vyroben s maximální péčí, na základě dlouholeté tradice,

Více

Návod k obsluze VITOVENT 300. pro provozovatele zařízení. Vitovent 300 systém větrání bytů s regenerací tepla a dálkovým ovládáním

Návod k obsluze VITOVENT 300. pro provozovatele zařízení. Vitovent 300 systém větrání bytů s regenerací tepla a dálkovým ovládáním Návod k obsluze pro provozovatele zařízení Vitovent 300 systém větrání bytů s regenerací tepla a dálkovým ovládáním Upozornění k platnosti viz poslední strana. VITOVENT 300 Prosím uschovat! Nejprve informovat

Více

ARCTIS G i. Integrovateln mrazniëka. N vod k pouûitì a k instalaci PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE

ARCTIS G i. Integrovateln mrazniëka. N vod k pouûitì a k instalaci PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE ARCTIS G 9 18 50-4 i Integrovateln mrazniëka N vod k pouûitì a k instalaci 2223 362-32 PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku, d Ìve, neû uvedete svoji novou mrazniëku do provozu, proëtïte

Více

BMS 641 NÁVOD K OBSLUZE

BMS 641 NÁVOD K OBSLUZE MULTIFUNKÈNÍ VESTAVNÉ PEÈICÍ TROUBY BMS 641 NÁVOD K OBSLUZE PÿEDNÕ PANEL 1. ELEKTRONICK PROGRAM TOR 2. KONTROLKA TEPLOTY V TROUBÃ 3. OVL DACÕ KNOFLÕK FUNKCÕ TROUBY 4. OVL DACÕ KNOFLÕK TERMOSTATU 5. KONTROLKA

Více