EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G"

Transkript

1 OdsavaË par EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G

2 2

3 OBSAH Str nka BezpeËnostnÌ instrukce... 4 Popis spot ebiëe... 5 Funkce... 5 Zvl ötnì p ÌsluöenstvÌ... 6 Instalace... 6 VybalenÌ... 6 UmÌstÏnÌ... 6 ElektrickÈ p ipojenì... 6 Mont û pod sk ÌÚku... 6 NastavenÌ vysunovatelnèho dìlu... 6 Reûim s v dechem... 7 Reûim s recirkulacì (s uhlìkov m filtrem)... 7 PouûitÌ ods vaëe... 7 Regulace ot Ëek... 7 OsvÏtlenÌ pracovnì plochy... 7 Spr vnè vïtr nì... 8 Co je d leûitè vïdït... 8 drûba... 8 Tukov filtr... 8 UhlÌkov filtr... 8 V mïna û rovek osvïtlenì... 8 Pozor... 9 Kdyû ods vaë nepracuje spr vnï... 9 Z ruka, servis a n hradnì dìly... 9 TechnickÈ daje

4 GRATULUJEME K ZAKOUPENÕ VAäEHO NOV HO ODS VA»E PAR DÏkujeme v m, ûe jste si zvolili v robek Electrolux. Jsme p esvïdëeni, ûe z novèho ods vaëe par budete mìt velk uûitek a potïöenì. D Ìve neû budete ods vaë par pouûìvat, doporuëujeme, abyste si podrobnï proëetli cel n vod k obsluze, kter poskytuje p Ìm popis ods vaëe a jeho funkcì. Abyste se vyhnuli riziku, kterè vûdy p i pouûìv nì elektrick ch spot ebië existuje, je d leûitè provèst instalaci ods vaëe spr vnï v souladu s p edpisy a p eëìst si dob e bezpeënostnì instrukce, abyste nepouûìvali spot ebië chybn m a hazardnìm zp sobem. Uloûte si tuto p ÌruËku, abyste ji mïli p i pouûìv nì ods vaëe k dispozici. m BEZPE»NOSTNÕ INSTRUKCE P i instalaci a v provozu ï Ods vaë par je vyroben pro norm lnì dom cnosti s bïûn m provozem kuchynï. Jestliûe se pouûije pro jinè Ëely, je zde riziko poökozenì, na kterè se nevztahuje û dn z ruka. ï Vöechny elektrickè instalaënì pr ce musì prov dït kvalifikovan elektromontèr. Instalaci ods vaëe by mïla prov dït osoba znal. Jinak prov dïn instalace by mohla vèst ke ztr tï funkënosti a dokonce i k poranïnì osob a/nebo ökod m na majetku. ï Ods vaë nelze p ipojovat na û dn kou ovod jin ch spot ebië, vyuûìvajìcìch jinou energii neû elektrickou. Dodrûujte, prosìm, p Ìsluön ustanovenì bezpeënostnìch p edpis t kajìcìch se odv dïnì par a spalin. ï Jestliûe ods vaë bïûì ve stejnou dobu jako jinè spot ebiëe vyuûìvajìcì jinou energii neû elektrickou, je t eba uëinit opat enì pro zajiötïnì dostateënèho p Ìvodu vzduchu do mìstnosti. ï V öka nainstalovanèho ods vaëe nad elektrick mi va iëi a spor ky nesmì b t menöì neû 65 cm, nebo 75 cm nad plynov mi Ëi smìöen mi spor ky. (Obr.3). ï P ÌvodnÌ kabel musì b t veden tak, aby se nemohl poökodit. Je to nebezpeënè! P i pouûìv nì ods vaëe ï Pod ods vaëem nelze p ipravovat pokrmy flambov nìm. ï PouûitÌ nechr nïnèho ohnï je pro filtry nebezpeënè a mohlo by zp sobit poû r. ï Pod ods vaëem nikdy nenech vejte kastrol Ëi p nev bez dozoru. Olej pouûit k p ÌpravÏ pokrm se m ûe v p nvi samovolnï vznìtit. ï Dodrûujte z sady pro v mïnu filtru a intervaly ËiötÏnÌ. NedodrûenÌ tïchto z sad m ûe zp sobit riziko vzniku poû ru vznìcenìm usazenèho tuku. Pozn mka! Kdyby doölo k poû ru: vypnïte ods vaë a oh ÌvacÌ plochu pod nìm. Zakryjte mìsto poû ru. Nikdy k tomu nepouûìvejte vodu. Kdyû se ods vaëe zbavujete ï Pomozte zabr nit vzniku ökod i tehdy, kdyû se rozhodnete star ods vaë vyhodit. Odpojte z strëku ods vaëe ze z suvky a u ÌznÏte p ÌvodnÌ kabel v mìstï vstupu do ods vaëe. U p Ìsluön ch ad si zjistïte jak d le postupovat p i likvidaci starèho spot ebiëe a sbïru do odpadu. 4

5 POPIS SPOTÿEBI»E 1. Regul tor ot Ëek motoru 2. VypÌnaË osvïtlenì 3. Vysunovateln dìl 4. M Ìûka ods v nì s tukov m filtrem 5. OsvÏtlenÌ pracovnì plochy Dod vanè standardnì p ÌsluöenstvÌ äablona pro mont û pod sk ÌÚku ärouby»ty i distanënì podloûky pro silnïjöì boënì panely N trubek se zpïtnou klapkou Deflektor Obr. 1 Funkce PouûitÌ ods vaëe m ûe b t n sledujìcì: - Pro odvïtr nì vzduchu - Pro recirkulaci vzduchu V dech Spot ebië m otvor v dechu B (Obr.2) na vrchnì stranï krytu motoru. Obr. 2 PotrubÌ v dechu k ods vaëi p ipojte s pouûitìm n trubku se zpïtnou klapkou B (Obr.2). Pozor! Ve svè vodorovnè Ë sti musì b t potrubì v dechu mìrnï sklonïnè vzh ru (asi 10 ), aby vzduch mohl z mìstnosti snadno odch zet ven. m Ods vaë nelze p ipojovat na û dn kou ovod od jin ch spot ebië, vyuûìvajìcìch jinou energii neû elektrickou. Dodrûujte, prosìm, p Ìsluön ustanovenì bezpeënostnìch p edpis t kajìcìch se odv dïnì par a spalin. Recirkulace Vzduch je filtrov n skrze uhlìkov filtr a vracì se zpït do mìstnosti. V tèto verzi se ods vaë pouûìv tehdy, kdyû nenì k dispozici û dnè potrubì v dechu pro odvïtr nì ven z mìstnosti, nebo kdyû takovè potrubì nelze nainstalovat. Filtrovan vzduch se vyv dì z ods vaëe trubkou o pr mïru 120 mm, kter proch zì sk ÌÚkou a m v vod aû nad nì. Deflektor E lze p ipevnit nad tento v vod pomocì öroub. (Obr.3). Obr. 3 5

6 ZVL ätnõ PÿÕSLUäENSTVÕ Filtr s aktivnìm uhlìkem Filtr s aktivnìm uhlìkem Kdyû se ods vaë pouûìv v reûimu s recirkulacì, mïl by se pouûìvat filtr obsahujìcì aktivnì uhlìk. Specifikace pro objedn v nì PNC INSTALACE VybalenÌ Zkontrolujte, zda ods vaë par nenì nïjak poökozen. äkody zp sobenè bïhem p epravy by mïly b t okamûitï ohl öeny osobï zodpovïdnè za p epravu. PoökozenÌ, vady a p ÌpadnÏ chybïjìcì souë sti dod vky by mïly b t okamûitï ohl öeny prod vajìcìmu. Dbejte na to, aby si s obalov m materi lem nemohly hr t dïti. UmÌstÏnÌ Ods vaë par lze namontovat na stïnu nebo pod n stïnnou sk ÌÚku. V öka nainstalovanèho ods vaëe nad elektrick mi va iëi a spor ky nesmì b t menöì neû 43 cm, nebo 65 cm nad plynov mi Ëi smìöen mi spor ky. Obr. 4 ElektrickÈ p ipojenì Ods vaë je vybaven p ÌvodnÌm kabelem se z strëkou, kter m kontakt pro p ipojenì na ochrann kolìk elektrickè z suvky sìùovèho napïtì 230 V st. Kabel je dlouh 1,6 m. Mont û pod n stïnnou sk ÌÚku ï P iloûte vrtacì öablonu, dodanou s ods vaëem k pravè vnit nì stranï sk ÌÚky a ujistïte se, ûe natiötïn öipka souhlasì se zadnìm dìlem (Obr.5). ï Podle öablony vyvrtejte otvory (Obr.5). ï ProveÔte totèû na levè vnit nì stranï. ï V p ÌpadÏ, ûe boënì panely majì tlouöùku 16 mm, p iloûte k otvor m sk ÌnÏ ventil toru, pouûit m pro boënì p ipevnïnì, 4 distanënì podloûky G. ï Zevnit sk ÌÚky vloûte örouby F (4,5 x 16mm), zaöroubujte je do p Ìsluön ch otvor v ods vaëi a ut hnïte. (Obr.5). Obr. 5 Vysunovateln dìl Ods vaë lze namontovat do sk ÌnÏk s r znou hloubkou, Ëelo vöak vûdy musì z stat v rovinï se sk ÌÚkou. Pro zajiötïnì polohy nastavte zadnì zar ûky. Povolte örouby M, hranatè destiëky P vysuúte podle pot eby a pak örouby M ut hnïte (Obr.6). Obr. 6 6

7 Reûim s v dechem P ipojte otvor vzduchu k potrubì v dechu Reûim s recirkulacì (s uhlìkov m filtrem) ï Otev ete m Ìûku A (Obr.7). ï ï ï ï Filtr nasaôte na p ÌsluönÈ mìsto a p ipevnïte ho pomocì dvou z padek D (Obr.7). Filtrovan vzduch se vyv dì z ods vaëe trubkou o pr mïru 120 mm, kter proch zì sk ÌÚkou a m v vod aû nad nì. Deflektor E lze p ipevnit k v vodnìmu otvoru pomocì dodan ch öroub (Obr.3). M Ìûku nasaôte zpït. Obr. 7 POUéÕV NÕ ODS VA»E Regulace ot Ëek Ods vaë je opat en motorem s plynulou regulacì ot Ëek a moûnostì nastavit intenzìvnì ot Ëky. Pro nejlepöì v kon doporuëujeme pouûìt v norm lnìm provozu nìzkè ot Ëky a v konkrètnìch p Ìpadech silnè koncentrace pach a v par vysokè ot Ëky. DoporuËujeme zapnout ods vaë nïkolik minut p ed va enìm a nechat ho v chodu dokud nejsou vöechny v nï a pachy odstranïny. Ods vaë je osazen mikrospìnaëem, kter p i vysunutì vysunovatelnèho dìlu uv dì v Ëinnost p edem nastavenè ot Ëky ventil toru. OsvÏtlenÌ pracovnì plochy Ods vaë je osazen spornou û rovkou 11 W PL. ZapÌn se posuvn m vypìnaëem po pravè stranï. OsvÏtlenÌ se v zapnutèm stavu bude rovnïû ovl dat mikrospìnaëem v suvnèho dìlu. 7

8 Spr vnè vïtr nì Aby ods vaë par mohl spr vnï fungovat, mïla by b t v danè mìstnosti (kuchyni) zav ena okna. MÌsto nich by se mïla otev Ìt okna v sousednì mìstnosti. Co je d leûitè vïdït Jestliûe ods vaë bïûì ve stejnou dobu jako nïjak ho k nebo ohniötï, jehoû funkce z visì na dostatku okolnìho vzduchu (nap Ìklad plynovè, naftovè, uhelnè (i na d evo) zdroje tepla Ëi oh ÌvaËe vody) buôte opatrnì, protoûe ods vaë v provozu odstraúuje z okolì vzduch, kter tyto zdroje tepla pot ebujì ke spalov nì. Toto neplatì pro ods vaë pouûit v reûimu s recirkulacì. Obr. 8 DRéBA m D Ìve neû zaënete prov dït jakèkoli drûb skè pr ce, odpojte elektrickè nap jenì spot ebiëe. Tukov filtr Tento filtr slouûì k zachycov nì Ë stic tuku obsaûen ch ve v parech. Kovov filtr by se mïl m t kaûd mïsìc teplou m dlovou vodou nebo, jestliûe je to moûnè, v myëce na n dobì (60 C). Filtr (u EFP 636) vyjmïte takto: ï Otev ete vysunovateln dìl ï Pouûijte drû k A a filtr vyjmïte (Obr.7). ï (Pouze u EFP 936): odstraúte st ednì plastikov prouûek Z, aby oba panely s filtrem uvolnily (Obr.9). Drû k panelu se musì Ëistit stejnï jako filtr. Obr. 9 P ed opïtovn m nasazenìm nechte filtr vyschnout. UhlÌkov filtr Tento filtr zachyt v v pary vzniklè bïhem p Ìpravy pokrm. MÏl by se vymïúovat po kaûd ch 6 aû 8 mïsìcìch norm lnìho pouûitì. Nov si m ûete obstarat u svèho servisnìho st ediska nebo u prodejce. UhlÌkov filtr se nikdy nesmì pr t. Kdyû chcete uhlìkov filtr vyjmout, stisknïte obï z padky D (Obr.7) a filtr lehce vyt hnïte ven smïrem dop edu. V mïna û rovky Odpojte elektrickè nap jenì spot ebiëe. SejmÏte kryt (Obr.10). Kdyû vymïúujete poökozenou û rovku, vûdy pouûijte û rovku stejnèho typu. Obr. 10 8

9 Pozor NedodrûenÌ tïchto z sad ËiötÏnÌ spot ebiëe jakoû i v mïny a ËiötÏnÌ filtru m ûe b t p ÌËinou vzniku poû ru. Proto doporuëujeme na tyto doporuëujìcì pokyny db t a Ìdit se jimi.»iötïnì K ËiötÏnÌ vnïjöìho povrchu ods vaëe pouûijte hadr navlhëen v denaturovanèm lihu nebo v neutr lnìm sapon tu. Nikdy nepouûìvejte v robky obsahujìcì abrasivnì l tky. KDYé ODS VA» NEPRACUJE SPR VNà D Ìve neû budete kontaktovat servisnì st edisko Zkontrolujte, zda je elektrick z strëka zapojena do z suvky a zda nenì p ep len pojistka (vypadl jistië). Neprov dïjte û dnè kony, kterè by mohly vyvolat nebezpeëì nebo poökodit v robek. Jestliûe problèm p etrv v, kontaktujte svèho prodejce nebo autorizovanè servisnì st edisko. Z RUKA, SERVIS A N HRADNÕ DÕLY P eëtïte si tento n vod k obsluze a dodrûujte v nïm uvedenè rady a pokyny. V mnoha p Ìpadech si budete moci vyjasnit jakèkoli pochybnosti sami a tudìû vyhnout se zbyteën m vol nìm do servisu. P edchozì Ë st nazvan "Kdyû spot ebië nepracuje spr vnï" obsahuje doporuëenì co by se mïlo zkontrolovat d Ìve, neû zavol te servisnìho technika. Jestliûe po tïchto kontrol ch z vada st le existuje, zavolejte Vaöe nejbliûöì autorizovanè servisnì st edisko Electrolux. UjistÏte se, prosìm, ûe m ûete sdïlit model a seriovè ËÌslo spot ebiëe. Tyto informace naleznete na datovèm ötìtku. Origin lnì n hradnì dìly lze koupit od autorizovan ch st edisek servisu Electrolux. PodmÌnky z ruky My, Electrolux, zaruëujeme, ûe jestliûe bïhem 12 mïsìc od data zakoupenì tohoto spot ebiëe Electrolux se tento spot ebië nebo jak koli jeho Ë st uk ûou jako vadnè, pouze z d vodu vadnèho zpracov nì, nebo vadnèho materi lu, provedeme podle naöeho uv ûenì buô opravu nebo v mïnu tèhoû BEZ PLACENÕ za pr ci, materi l nebo p epravu za p edpokladu, ûe: - Spot ebië byl spr vnï instalov n a pouûìv n pouze na napïtì uvedenè na ötìtku jmenovit ch hodnot. - Spot ebië byl pouûìv n pouze pro norm lnì dom cì Ëely a v souladu s pokyny v robce pro provoz a drûbu. - Na spot ebiëi neprov dïla servis, drûbu ani opravu jin neû n mi autorizovan osoba, ani spot ebië nerozebìrala nebo s nìm manipulovala jinak. - Vöechny servisnì pr ce podle tèto z ruky musì prov dït servis Electrolux nebo jìm autorizovanè st edisko. - Kaûd vymïnïn spot ebië nebo vymïnïn vadn souë st se stanou naöìm vlastnictvìm. - Tato z ruka platì vedle Vaöich z konn ch nebo jin ch pr vnï podloûen ch pr v. V JIMKY - tato z ruka se nevztahuje na: - PoökozenÌ nebo poûadavky vzniklè v d sledku p epravy, nespr vnèho pouûitì nebo nedbalosti, v mïny û rovek a snìmatel ch Ë stì ze skla nebo plastick ch hmot. - N klady spojenè s poûadavky na odstranïnì z vad spot ebiëe, kter je nespr vnï instalov n. - Spot ebiëe, kterè jsou pouûìv ny v komerënìm prost edì vëetnï pronajìman ch. - ZemÏ EvropskÈho spoleëenstvì. Lze pouûìt standardnì z ruku, ale zajiötïnì, ûe spot ebië splúuje normy platnè v p ÌsluönÈ zemi, kam byl spot ebië dopraven, nenì na zodpovïdnosti a na n klady vlastnìka. M ûe b t vyûadov n doklad o koupi. Model...»Ìslo v robku (Prod. No.)... SeriovÈ ËÌslo (Serial. No.)... BEZPE»NOST P eëtïte si tento n vod a varovn upozornïnì na zaë tku tohoto n vodu. V robce nezodpovìd za vady zp sobenè nespr vnï pouûìvan m v robkem nebo v robkem pouûìvan m pro jinè Ëely neû jsou Ëely specifikovanè v tomto n vodu. 9

10 TECHNICK SPECIFIKACE Model EFP 936 G EFP 636 / G / K V kon Maxim lnì 522 m 3 /hod.*) 295 m 3 /hod. 522 m 3 /hod.*) 295 m 3 /hod. Minim lnì 233 m 3 /hod. 233 m 3 /hod. RozmÏry V öka 395 cm 395 cm äì ka 898 cm 598 cm Hloubka 303 cm 303 cm é rovka ( sporn ) 1 x 11 W PL 1 x 11 W PL Tukov filtr 2 ks 2 ks Nap jecì napïtì 230 V st. 230 V st. Elektrick bezpeënost T Ìda 1 T Ìda 1 Elektrick p Ìkon celkem 231 W 231 W * ) PlatÌ, kdyû se ods vaë pouûìv s uhlìkov m filtrem (s recirkulacì). 10

Monoblokov ho k pro topn olej M 40

Monoblokov ho k pro topn olej M 40 TLAKOV HOÿ K TOPÝ OLEJ EXTRA LEHKÝ Monoblokov ho k pro topn olej M 40 v rozmezì od 185 do 1050 kw SZ BRO odpovìd p edpis m n sledujìcìch evropsk ch smïrnic: - 73/23/EWG ÌzkonapÏùov smïrnice - 89/336/EWG

Více

Jak jsme hospodařili v prvním pololetí letošního roku

Jak jsme hospodařili v prvním pololetí letošního roku DP DopravnÌ podnik hl. m. Prahy, akciov spoleënost V 1. pololetì jsme se nevïnovali jen hospoda enì roku 2001, ale takè ukonëenì hospoda enì roku 2000. Dne 13. b ezna byl vedenì spoleënosti p ed n audit

Více

DIOXINY JAKO ZDROJ OHROéENÕ éivotnõho PROSTÿEDÕ A ZDRAVÕ

DIOXINY JAKO ZDROJ OHROéENÕ éivotnõho PROSTÿEDÕ A ZDRAVÕ DIOXINY JAKO ZDROJ OHROéENÕ éivotnõho PROSTÿEDÕ A ZDRAVÕ JOSEF HOR K Fakulta chemickè technologie, Vysok ökola chemicko-technologick v Praze, Technick 5, 166 28 Praha 6 e-mail: josef.horak@vscht.cz Doölo

Více

P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk

P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk Metodick pom cka N v r h Mimo dn p Ìloha Ëasopisu Auditor Ë. 7/ 2003 Vydala Komora auditor»eskè republiky 1 vodem V mimo dnè p Ìloze Ëasopisu Auditor

Více

Zůstáváme i nadále optimisty,

Zůstáváme i nadále optimisty, stavebnictví - obor s jedničkami (str. 1-8) Využijte portál premium.prosperita.info Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. Zůstáváme i nadále optimisty, ročník 8 (8 / 2006) potvrdil prezident Svazu

Více

ParnÌ oh ÌvaËe. Nov generace

ParnÌ oh ÌvaËe. Nov generace ParnÌ oh ÌvaËe Nov generace é dnè jinè parnì oh ÌvaËe n ekonomicky v hodnïjöì HlavnÌmi v hodami tohoto v mïnìku jsou zcela unik tnì geometrie a pevnost nerezov ch desek zajiöùujìcì optim lnì p estup tepla

Více

p ev ûnè vïtöiny podnik ñ i u n s v»eskè republice. P itom se jedn o problematiku ËasovÏ i finanënï znaënï n roënou, kde k spor m

p ev ûnè vïtöiny podnik ñ i u n s v»eskè republice. P itom se jedn o problematiku ËasovÏ i finanënï znaënï n roënou, kde k spor m Budou mezin rodnì ËetnÌ standardy povinnè i pro malè a st ednì firmy? V poslednì dobï se st le vìce pozornosti vïnuje systèmu ËetnictvÌ mal ch a st ednìch podnik (d le jen SME) 1). Z jem svïtovè odbornè

Více

www.par i z verze publikace 20081203 pg. 1 / 49

www.par i z verze publikace 20081203 pg. 1 / 49 i z verze publikace 20081203 pg. 1 / 49 1. ModrÈ rezidentnì parkovacì zûny i z verze publikace 20081203 pg. 2 / 49 1. rezidentnì zûny ANO? 2. rezidentnì zûny NE? 3. rezidentnì zûny ping!!! zadejte intenzitu

Více

RefWorks. Příručka uživatele. Pot ebujete pomoci? Prodej a podpora: Online Tutorial. Help. www.refworks.com PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU

RefWorks. Příručka uživatele. Pot ebujete pomoci? Prodej a podpora: Online Tutorial. Help. www.refworks.com PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU RefWorks Pot ebujete pomoci? Online Tutorial Příručka uživatele Online pr vodce objasúuje vöechny funkce RefWorks formou kr tk ch prezentacì. Volbu Tutorial naleznete v rolovacìm menu Help. PŘIHLÁŠENÍ

Více

V Y ä E H R A D J A N S O K O L Jan Sokol Malá filosofie člověka a Slovník filosofických pojmů VYäEHRAD äestè, p epracovanè vyd nì Jan Sokol, 2010 ISBN 978-80-7429-056-5 OBSAH vodem............................

Více

POLYMORFIE A SOLVATOMORFIE PEVN CH SUBSTANCÕ VE FARMACII

POLYMORFIE A SOLVATOMORFIE PEVN CH SUBSTANCÕ VE FARMACII POLYMORFIE A SOLVATOMORFIE PEVN CH SUBSTANCÕ VE FARMACII BOHUMIL KRATOCHVÕL a, MICHAL HUä K a a ALEXANDR JEGOROV b a stav chemie pevn ch l tek, Vysok ökola chemicko-technologick v Praze, Technick 5, 166

Více

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE ST PRVN V EOBECN USTANOVEN l. I. Z kladn ustanoven (1) Spole enstv vlastn k bytov ch jednotek

Více

LAVAMAT 1045 S AUS ERFAHRUNG GUT. Ekologická automatická pracka. Informace pro uzivatele LAVAMAT 1045 S 30º 95º 30º 95º 30º 1000 700 40º 40º 40º 95º

LAVAMAT 1045 S AUS ERFAHRUNG GUT. Ekologická automatická pracka. Informace pro uzivatele LAVAMAT 1045 S 30º 95º 30º 95º 30º 1000 700 40º 40º 40º 95º LAVAMAT 1045 S Ekologická automatická pracka Informace pro uzivatele LAVAMAT 1045 S 80º 50º 70º E AUS ERFAHRUNG GUT Vázená zákaznice, vázeny zákazníku, proct te si pecliv tuto informaci pro uzivatele.

Více

REUNION ÈESKÝCH RYTÍØÙ ØÁDU SV. LAZARA JERUZALÉMSKÉHO ROÈNÍK XXXI.

REUNION ÈESKÝCH RYTÍØÙ ØÁDU SV. LAZARA JERUZALÉMSKÉHO ROÈNÍK XXXI. REUNION 2007 5 ÈESKÝCH RYTÍØÙ ØÁDU SV. LAZARA JERUZALÉMSKÉHO ROÈNÍK XXXI. POUŤ NA SKALACE 21. 7. 2007 Slovo na cestu Dnes si p edstavìme dalöìho dovèho patrona, kter m byl velk cìrkevnì reform tor 12.

Více

METRATESTER 4 a 5 Zkuöebnapple p applestroj dle DIN VDE 0701 a 0702

METRATESTER 4 a 5 Zkuöebnapple p applestroj dle DIN VDE 0701 a 0702 N vod k obsluze a drûbô METRATESTER 4 a 5 Zkuöebnapple p applestroj dle DIN VDE 0701 a 0702 GOSSEN METRAWATT CAMILLE BAUER 3-348-580-31 6/3.98 METRATESTER 4 (8) (9) (10) (11) (12) (7) (6) (5) (4) (3) (2)

Více

13 kole ka s brzdou 2

13 kole ka s brzdou 2 Popis CL 55 s p ítla nou pákou : 8 4 5 7 6 9 10 1 11 1 motorová jednotka 2 zelené tla ítko start 2 3 3 ervené tla ítko stop 4 rameno s tla nou pákou 12 5 kruhový vstupní otvor 6 magnetické jišt ní páky

Více

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze CZ IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Obsah P ed použitím jednotky Úvod...3 D ležité bezpe nostní informace...4 1. Popis p ístroje...6 2. P

Více

TUMBLE DRYER SUŠILNI STROJ SUSZARKA DO BIELIZNY TCS 683 LT

TUMBLE DRYER SUŠILNI STROJ SUSZARKA DO BIELIZNY TCS 683 LT 800 / 900 1000 / 1200 800 / 900 1000 / 1200 kg 5 85' -105' 75' - 100' 110' - 130' 100' - 125' kg 2,5 45' - 60' 40' - 55' 60' - 75' 55' - 70' 650 kg 2 45' - 55' kg 1 25' - 35' A U T O R E V E R S E TUMBLE

Více

hp photosmart 140 series referenční p íručka

hp photosmart 140 series referenční p íručka hp photosmart 140 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více

Marine program. Návod k obsluze a servisní knížka

Marine program. Návod k obsluze a servisní knížka Marine program Návod k obsluze a servisní knížka BF2D BF2.3B Honda Motor Co., Ltd. 9/2003, všechna práva vyhrazena. Dìkujeme Vám za nákup lodního motoru znaèky HONDA. Tento návod k obsluze obsahuje informace

Více

hp photosmart 7900 series referenční p íručka

hp photosmart 7900 series referenční p íručka hp photosmart 7900 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více

6. Elektrochemick zdroje energie. 6.1. Z kladn pojmy a rozd len zdroj. vlastnosti elektrochemick ho zdroje energie, jeho nap t a v kon

6. Elektrochemick zdroje energie. 6.1. Z kladn pojmy a rozd len zdroj. vlastnosti elektrochemick ho zdroje energie, jeho nap t a v kon 6. Elektrochemick zdroje energie 6.1. Z kladn pojmy a rozd len zdroj Elektrochemick zdroje energie jsou za zen, v nich prob h spont nn i zen konverze chemick energie na energii elektrickou prost ednictv

Více

kapacita je 3860 Ah/kg (u zinku pouze 820 Ah/kg). Vzhledem k tomu, produkuje v cel ad proveden p ibli n 50 v robc a technologie jejich

kapacita je 3860 Ah/kg (u zinku pouze 820 Ah/kg). Vzhledem k tomu, produkuje v cel ad proveden p ibli n 50 v robc a technologie jejich 6.2.2. Lithiov l nky Lithium pat k lehk m kov m ( =0:534 kg/dm 3 ) a jeho m rn kapacita je 3860 Ah/kg (u zinku pouze 820 Ah/kg). Vzhledem k tomu, e jeho oxida n potenci l je rovn dosti vysok (typick lithiov

Více

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

NÁVOD K OBSLUZE 19 LED 206 DPVR LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM

NÁVOD K OBSLUZE 19 LED 206 DPVR LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM 19 LED 206 DPVR NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy

Více

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení NÁVOD K POUŽITÍ V tomto návodu najdete mnoho užitečných rad o tom, jak používat a udržovat vaše klimatizační zařízení. Několik jednoduchých

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

Myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze MC-19

Myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze MC-19 Myčky nádobí Model: 1LF- 068 IT Návod k instalaci a obsluze MC-19 OBSAH Instalace a montáž.................................... 2 Použití myčky a praktické rady........................... 8 Údržba a čištění

Více

!!! Audio CLASS 1 LASER PRODUCT % $! 3 # 4 HOLD OFF 5 PLAY 2; 6 VOL. Portable CD Player. Èesky RYCHL PØEHLED

!!! Audio CLASS 1 LASER PRODUCT % $! 3 # 4 HOLD OFF 5 PLAY 2; 6 VOL. Portable CD Player. Èesky RYCHL PØEHLED / / Portable CD Player AX3300 AX330 AX330 AX3303 AX3304 AX3305 AX3306 Audio 8 9 0 7 6 5 4 3 % $! # @ ^ & RYCHL PØEHLED Portable CD Player p.. Èesky 3 # Meet Philips at the Internet http://www.philips.com

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více