Školní kronika jednotřídní expositurní školy obecné v Cidlině

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní kronika jednotřídní expositurní školy obecné v Cidlině 1912-1959"

Transkript

1 Školní kronika jednotřídní expositurní školy obecné v Cidlině

2 Školní rok Představenstvo obce Cidlina žádalo v roce 1906 za zřízení jednotřídní školy samostatné, případně exponované v Cidlině. Úřední šetření konalo se dne 23.února Měřena cesta z Cidliny ke škole v Babicích na 3113 m, od hájovny za Cidlinou na 3713 m. Výnosem C.K. Zemské školní rady ze dne 3.listopadu 1909 č povolena školní expositura pro dobu zimní jelikož vzdálenost a neschůdnost cesty z obce Cidlina do školy v Babicích v zimních měsících návštěvu školy v Babicích dítkám z Cidliny patrně znesnadňuje a tudíž podmínky 2. zák. ze dne 24.ledna 1870 z.z.č.17 jsou dány. Na žádost obce Cidlina pozměnila C.K. Zemská školní rada výnos ten a povolila výnosem ze dne 27.června 1910 č zřízení celoroční jednotřídní expositury školní v Cidlině, školní obec Babice, a systemisovala pro exposituru onu při škole v Babicích místo učitele druhé třídy. Otevření této školy učinila C.K. Zemská školní rada závislým na opatření zákoným požadavkům vyhovujících místností školních, bytu učitelova, jakož i předepsaných pomůcek školních. Obecní představenstvo v Cidlině bylo vyzván, aby do konce července 1910 cestou místní školní rady v Babicích předložila oprávněným stavitelem vypracovaný projekt stavební na jednotřídní exponovanou školu v Cidlině, tak aby ještě r mohla býti provedena stavba hrubá a r aby byla stavba dokončena. Dle výnosu C.K. Okresní školní rady ze dne 16.listopadu 1909 podán náčrtek místa pro exponovanou školu v Cidlině. Plány pro školu pracoval Antonín Hrůza, zednický mistr v Želetavě a byly 12.září 1910 zaslány C.K. Okresní školní radě ku schválení. Komissionální jednání o stavbě školy v Cidlině bylo dne 3.října Stavba školy byla zadána Zednickému mistru p. Ignáci Suchánkovi z Lesonic. Když na Jaře 1912 Ignác Suchánek, zednický mistr v Lesonicích zemřel, zadána stavba (pokračování) staviteli v Mor.Budějovicích p. Nejezovi. Prohlídka hrubé stavby školní budovy státním technikem konala se 5.června 1912.

3 V záležitosti kolaudace stavby bylo kommissionální jednání dne 30.srpna Svěcení nové školní budovy konalo se v neděli 8.září 1912 při nepříznivém počasí za účasti C.K. Okresního hejtmana pana Aloise Minksa. C.K. Okresní školní inspektor pan Jan Funtíček byl nemocen a nemohl se dostaviti. Ku svěcení přišlo mnoho okolních učitelů a lidu. Svěcení vykonal pan farář Babický P. Jindřich Svoboda. C.K. Zemská školní rada výnosem ze dne 7.září 1912 č povolila, by počátkem školního roku 1912/13 byla otevřena celoroční jednotřídní expositura školní v Cidlině, jejíž zřízení bylo povoleno výnosem C.K. Zemské školní rady ze dne 27.června 1910 č Zároveň schválila přidělení učitele II třídy v Babicích Bedřicha Kratochvíla expositurní škole v Cidlině. Školní rok započat službami Božími dne 16.září 1912 Stav školy počátkem roku odd. 4 chlapci, 2 děvčata = 6 žáků 2. odd. 8 chlapců, 4 děvčata = 12 žáků 3. odd. 5 chlapců, 4 děvčata = 9 žáků úhrnem 17 chlapců, 10 děvčat = 27 žáků Výnosem ze dne 23.září 1912 č. 194 pr. Udělila C.K. Zemská školní rada Moravská C.K. Okr. školdozorci p.janu Funtíčkovi v Mor. Budějovicích z důvodů zdravotních dovolenou do konce února 1913 a pověřila ředitele měšťanských škol v Telči a C.K. Okr. školdozorce školního okresu třebíčského p.jana Tiraye zastupováním svrchu uvedeného ve funkci okresního školdozorce pro okolní okres budějovický. Na schůzi místní školní rady v Babicích konané 9.března 1913 usneseno žádati, aby exponovaná škola v Cidlině stala se školou samostatnou. Výnosem ze dne 7.dubna 1913 č povolila C.K. Zemská školní rada Moravská vyškolení místní obce Cidliny ze školního obvodu Babického a zároveň zřídila při škole té místo učitele I. třídy. Výnosem C.K. Okresní školní rady v Moravských Budějovicích ze dne 9.května 1913 č. 643 škole nařízeno sestavení místní školní rady v Cidlině, dle 3 odstavce 6. zákona ze dne 12.ledna 1870 byl C.K. Okresní školní radou dne 6.května 1913 ustanoven počet zástupců od obce Cidliny volených na 2 a 2 náhradníky. Ti voleni byli při schůzi obecního výboru dne 1.června a to členy: Jakub Trojan, rolník z čísla 10 Josef Klička, rolník z čísla 21 náhradníky: Josef Stehlík, domkař z čísla 1 František Trojan, rolník z čísla 16 Sestavena tudíž první místní školní rada: 1. z učitele veřejné školy obecné v Cidlině - Ignáce Kočího 2. z kat. učitele náboženství, faráře v Babicích - P.Jindřicha Svobody 3. ze zástupců obce Cidliny : Jakuba Trojana, rol. č.10 Josefa Kličky, rol. č z nejvyššího poplatníka v Cidlině, majitele panství lesonického jenž zastoupen je lesmistrem p. Arnoštem Kreutzrem. Dne 15.července 1913 byla první ustavující schůze členů místní školní rady. Za předsednictví nejstaršího člena schůze p.arnošta Kreutzra, lesmistra v Lesonicích zvolen za předsedu místní školní rady p.jakub Trojan, rol., za místopředsedu p.josef Klička, rolník. Výnosem ze dne 16.června 1913 č povolila C.K. Zemská školní rada Moravská, by školním rokem 1913/14 počínajíc na jednotřídní škole obecné v Cidlině se vyučovalo ženským ručním pracím v 1 skupině a 4 hodinách týdně, z čehož na žákyně 2.-4.školního roku připadají 3 týdenní hodiny a nařídila, aby vyučování tím byla pověřena def. industriální učitelka Františka Fejfarová.

4 Školní rok zakončen dne 15.července 1913 Stav školy na konci roku odd. 4 chlapci, 2 děvčata = 6 žáků 2. odd. 8 chlapců, 3 děvčata = 11 žáků 3. odd. 5 chlapců, 4 děvčata = 9 žáků úhrnem 17 chlapců, 9 děvčat = 26 žáků Jinam chodí : 2 chlapci do školy měšťanské do Želetavy. Školní rok Na místo učitele 1.třídy při zdejší škole obecné ustanovila C.K. Zemská školní rada Moravská výnosem ze dne 25.srpna 1913 č nadučitele v Babicích Ignáce Kočího. Týž nastoupil službu na zdejší škole 15.září Školní rok započal 16.září. Počet školou povinných dítek: 23 chlapců, 10 děvčat = 33 dětí z těch chodí 2 chlapci a 1 děvče do měšťanské školy do Želetavy. Školu navštěvuje: I. odd. 5 chlapců, 1 děvče = 6 žáků II. odd. 10 chlapců, 4 děvčata = 14 žáků III. odd. 6 chlapců, 4 děvčata = 10 žáků úhrnem 21 chlapců, 9 děvčat = 30 žáků Jeho C a K výsost pan arcivévoda František Ferdinand a jeho výsosti choť paní vévodkyně z Hohenbergu padli dne 28.června 1914 v Sarajevě za oběť atentátu a podlehli poranění. Smuteční služby Boží za příčinou úmrtí jeho císařské a královské výsosti nejjasnějšího pana arciknížete Františka Ferdinanda a její výsosti paní vévodkyně Žofie z Hohenbergu konaly se v chrámu páně v Babicích v sobotu dne 6.července a dítky zdejší školy se jich zúčastnily. Školní rok zakončen dne 15.července 1914 Stav školy na konci roku : 1. odd. 5 chlapců, 1 děvče = 6 žáků 2. odd. 10 chlapců, 3 děvčata = 13 žáků 3. odd. 4 chlapci, 4 děvčata = 8 žáků úhrnem 19 chlapců, 8 děvčat = 27 žáků Z těch požívalo úlevy 1 chlapec 0 děvčat = 1 žák. Jinam chodili : 2 chlapci 1 děvče = 3 žáci. Výnosem ze dne 28.května 1914 č povolila C.K. zemská školní rada Moravská obci Cidlině na základě 44. zemského zákona ze dne 24.ledna 1870 z.z. čís.17 ku provedení stavby školy subvenci v obnosu 2000 k z prostředků zemských. Moravský zemský výbor byl požádán, by jmenované obci tuto subvenci na žádost Okresní školní rady k výplatě poukázal a to na kvitanci předsedou Okresní školní rady vydanou. O tom se místní školní rada, představenstvo obce uvědomuje s podotknutím, že musí býti ze strany obce pamatováno na to, by v budoucnu naproti oknům učírny na sousedním pozemku nebylo stavěno těsně k hraniční čáře. Bude věcí místní školní rady, aby nad zachováním tohoto ustanovení hájíc zájem školy bděla. Z té příčiny budiž výnos tento zapsán do letopisů školních.

5 Školní rok Školní rok započal dne 16.září Počet školou povinných dítek 20 chlapců 13 děvčat = 33 dětí. Z těch chodí 2 chlapci a 1 děvče do měšťanské školy v Želetavě. Školu navštěvuje : 1. odd. 0 chlapců, 3 děvčata = 3 žáci 2. odd. 13 chlapců, 3 děvčata = 16 žáků 3. odd. 5 chlapců, 6 děvčat = 11 žáků úhrnem 18 chlapců, 12 děvčat = 30 žáků Dne 4.října, v den jmenin jeho veličenstva císaře Františka Josefa I. 19.listopadu, v den jmenin jeho veličenstva zemřelé císařovny Alžběty a 2.prosince, ve výroční den nastoupení vlády jeho veličenstva zúčastnily se školní dítky služeb Božích ve farním chrámu páně v Babicích. Školní rok zakončen dne 15.července 1915 Stav školy na konci roku : 1. odd. 0 chlapců, 3 děvčata = 3 žáků 2. odd. 13 chlapců, 3 děvčata = 16 žáků 3. odd. 6 chlapců, 6 děvčat = 12 žáků úhrnem 19 chlapců, 12 děvčat = 31 žáků Z těchto požívalo úlevy v návštěvě školy 3 chlapci 3 děvčata = 6 žáků. Jinam chodili 2 chlapci 1 děvče = 3 žáci. Školní rok Školní rok započat dne 16.září Počet školou povinných dítek 22 chlapců 16 děvčat = 38 dítek z těchto chodí 1 chlapec do měšťanské školy v Želetavě. Školu navštěvuje : 1. odd. 2 chlapci, 4 děvčata = 6 žáků 2. odd. 10 chlapců, 6 děvčat = 16 žáků 3. odd. 9 chlapců, 6 děvčat = 15 žáků úhrnem 21 chlapců, 16 děvčat = 37 žáků Dne 4.října, v den jmenin jeho veličenstva císaře Františka Josefa I., v den jmenin jeho veličenstva zemřelé císařovny Alžběty zúčastnily se školní dítky služeb Božích ve farním chrámu páně v Babicích. Dne 2.prosince 1915 pořádána pamětní slavnost a V. dětský den. České komisi pro ochranu mládeže zaslán vybraný obnos 1 k 50 haléřů. Školní rok zakončen dne 15.července 1916 Stav školy na konci roku : I. odd. 3 chlapci, 5 děvčat = 8 žáků II. odd. 11 chlapců, 6 děvčat = 17 žáků III. odd. 6 chlapců, 4 děvčat = 10 žáků úhrnem 20 chlapců, 15 děvčat = 35 žáků

6 Školní rok Školní rok započal slavnými službami Božími dne 16.září Počet školou povinných : 20 chlapců a 19 děvčat = 39 dítek z těchto chodí 3 chlapci do školy měšťanské v Želetavě. Školu navštěvuje : 1. odd. 1 chlapec, 7 děvčat = 8 žáků 2. odd. 7 chlapců, 8 děvčat = 15 žáků 3. odd. 9 chlapců, 4 děvčata = 13 žáků úhrnem 17 chlapců, 19 děvčat = 36 žáků V den jmenin jeho veličenstva císaře Františka Josefa I. dne 4.října zúčastnily se školní dítky služeb Božích ve farním chrámu páně v Babicích. V týž den a 7.října vykonaly školní dítky sbírku dům od domu a prodávaly odznaky. Odvedeno 7 k 60 haléřů. V sobotu dne 18.listopadu slaveny jmeniny jeho veličenstva zesnulé císařovny Alžběty. Dítky byly přítomny zádušní mši svaté. Jeho C. a K. apoštolské veličenstvo císař František Josef první zesnul v pánu dne 21.listopadu 1916 o 9. hodině večer v zámku Schönbrunnu. Zpráva o truchlivé události došla do zdejší obce dne 22.listopadu před polednem. Školní dítky byly o truchlivé události zpraveny a na školní budově na znamení hlubokého smutku byl vyvěšen černý smuteční prapor. 4.prosince konala se smuteční slavnost za příčinou úmrtí jeho veličenstva. Dítky účastnily se zádušních služeb Božích ve farním chrámu páně v Babicích. Po těch se shromáždily ve škole, aby učinily smuteční projev, načeš správce školy vyložil jim světodějný význam výjimečně dlouhé vladařské činnosti zvěčnělého jeho veličenstva a povzbudil mládež k věrnosti a oddanosti k nejjasnější naší panovnické rodině. Dne 2.prosince pořádán VI. dětský den. České komisi pro ochranu mládeže zaslán vybraný obnos 2 k. Za příčinou nastoupení na trůn jeho veličenstva císaře a krále Karla I. konány v pátek 22.prosince o 9. hodině slavné děkovné bohoslužby. Výnosem ze dne 1.února 1917 č. 108 vypuštěno školní vyučování dne 3.února 1917 a nahrazeno 24.května Správce školy konal jako přednosta komise soupisy zásob obilí, mlýnských výrobků, luštěnin, jedlé řepy a krmiv ve dnech od 27.února do 5.března 1917 v obci Litohoř. Ve zdejší obci konal soupis p. nadučitel z Lesonic, Ferdinand Matějka. 27.dubna v den jmenin jeho veličenstva císařovny Zity a dne 9.května v den narozenin jejích zúčastnily se školní dítky slavných služeb Božích ve farním chrámu páně v Babicích. Jako vyšetřující komisař soupisu osevných ploch byl přítomen v katastrálních obcích Martínkově, Horkách a v Novém Meziříčku ve dnech 15.června do 10.července Školní rok zakončen dne 15.července Stav školy na konci roku : I. odd. 1 chlapec, 7 děvčat = 8 žáků II. odd. 6 chlapců, 8 děvčat = 14 žáků III. odd. 8 chlapců, 3 děvčata = 11 žáků úhrnem 15 chlapců, 18 děvčat = 33 žáků

7 Školní rok započal 16.září 1917 V den jmenin jeho veličenstva císaře a krále Karla I. zúčastnily se školní děti slavných služeb Božích. Výnosem ze dne 31.X č šk. slaveno též osvobození Gorice od nepřítele. 27.listopadu zúčastnila se školní mládež děkovných bohoslužeb za zachránění jeho veličenstva Karla I. z nebezpečí života. 28.listopadu ve výročí úmrtního dne jeho veličenstva císaře Františka Josefa I. zádušních služeb Božích. O VII. dětském dni sebráno 2 k 60 h, jež zaslány České komisi pro ochranu mládeže. 27.dubna - v den jmenin a 9.května v den narozenin jeho veličenstva císařovny Zity zúčastnily se žáci slavných služeb Božích. Správce školy konal soupisy osetých ploch v Cidlině ve dnech od 27.května do 2.června a v osadě Bolíkovicích od 3 do 9.června V Cidlině bylo oseto : ozimou pšenicí jarní pšenicí ozimým žitem jarním žitem jarním ječmenem ovsem úhrnem obilím 10,75 ha 1,33 ha 61,55 ha -,51 ha 1,91 ha 67,31 ha 143,36 ha hrachem 5,02 ha mákem 1 ar pozdními zemáky 23,94 ha čočkou -,29 ha lnem 2 ary krmnou řepou 1,05 ha vikví na semeno -,43 ha olejnatými a tuřínem 4,46 ha míšeninou 4,63 ha přáselnatými rostlinami 3 ary okopaninami 29,45 ha úhrnem luštěninou 10,37 ha jetelovou směskou vikví smíšenou 9,59 ha 10,10 ha } rostlinami na zelené krmení úhrnem 19,69 ha jetelem na seno 3,81 ha jako dočasné louky -,69 ha } souhrn rolí na seno 4,50 ha úhoru bylo 21,87 ha luk jednosečných luk dvousečných 12,91 ha 22,65 ha } úhrnem luk 35,56 ha zahrad bylo 5,54 ha, pastvin 33 ha 29 arů, lesů 562,50 ha stavební plochy 2,73 ha, cesty, silnice a vody zabíraly 16,95 ha. Celková výměra katastrální obce Cidliny = 875 ha 84 arů. 15.července zakončen školní rok službami Božími. Stav školy na počátku školního roku 1917/18 na konci roku I. odd. 3 chlapci, 5 děvčat = 8 žáků 3 chlapci, 5 děvčat = 8 žáků II. odd. 3 chlapci, 13 děvčat = 16 žáků 3 chlapci, 13 děvčat = 16 žáků III. odd. 12 chlapců, 4 děvčata = 16 žáků 11 chlapců, 3 děvčata = 14 žáků úhrnem 18 chlapců, 22 děvčat = 40 žáků 17 chlapců, 21 děvčat = 38 žáků

8 Školní rok Školní rok započal dne 16.září 1918 Stav školy počátkem školního roku : I. odd. 4 chlapci, 4 děvčata = 8 žáků II. odd. 5 chlapců, 14 děvčat = 19 žáků III. odd. 8 chlapců, 6 děvčat = 14 žáků úhrnem 17 chlapců, 24 děvčat = 41 žáků V pondělí 28.října 1918 o 9. hodině došla do Prahy zpráva, že zahraniční ministr Rak.-Uherský žádá prezidenta Amerických spojených států za okamžité příměří a že souhlasí s jeho názorem o právech Čechoslováků a Jihoslovanů. Redakce pražských novin vyvěsily tuto notu a lid vycítil z jejího tónu, že Rakousko kapituluje a že uznává samostatný stát Československý. Toto přesvědčení proniklo rázem všecko obyvatelstvo hlavního města Prahy. V okamžiku byly vyvěšeny prapory národních barev a během prvních hodin odpoledních naplněny ulice jásajícími zástupy. Národní výbor rozhodl ujmouti se vlády ve státě Československém a sdělili své rozhodnutí zástupci místodržitelovu. Rozhodnutí Národního výboru stupňovalo nadšení a jásot obecenstva. Jako v Čechách, stalo se i na Moravě. Členové Národní rady dohodli se s Moravským místodržitelstvím v obstaráváním veřejné správy. V ten den dosáhl Československý národ splnění svého staletého snu, stal se opět národem samostatným. Zpráva o této důležité události došla do Cidliny v úterý 29.října. V neděli 3.listopadu pořádána byla místní schůze, na níž o významu doby mluvil správce školy. Vzpomínkový den bitvy bělohorské slaven byl 8.listopadu. Správce školy promluvil o následcích bitvy bělohorské a vrácení se české samostatnosti. Mládež byla povzbuzena, aby vděčně zůstala pamětliva těch mužů, kteří budovali naši samostatnost a prací nebo krví svou ji vykoupili. Byla upozorněna, že škola má o to nepopiratelnou zásluhu, že národ náš dosáhl vytouženého cíle, tím že jsou vyznačeny, budoucí úkoly a povinnosti mládeže. Aby jim vyhověla, nechť svědomitě zachovává všechna nařízení Národního výboru, zejména pak příkaz jeho: Chopte se práce, zachovejte klid! Nechť s vážnou opravdivostí oddá se usilovné práci, aby obohatila ducha svého potřebnými vědomostmi, zušlechtila srdce své pravou lidskostí a položila základ svému charakteru. Tak oslavena samostatnost našeho národa. 9.prosince 1918 byl pořádán 8. dětský den. Po proslovu o významu českých legionářů byla vykonány sbírka. Sebráno 17 k 72 haléřů. 11.prosince konána mimořádná učitelská porada v Mor. Budějovicích. Učitelstvo skládalo slib republice. Po tři dny a to 21., 22. a 23. prosince byla škola na oslavu příjezdu presidenta Masaryka do vlasti ozdobena prapory. V sobotu 21. konána školní slavnost. Vzpomenuto zásluh prezidentových, jeho práce a sebeobětování, čímž položil základ ku samostatnosti naší vlasti. Školní děti byly povzbuzeny, by dívaly se na život prezidenta Masaryka s úctou, aby seznaly dokonale jeho život a jeho práci a hleděly v jeho zásadách lidskosti a obětavé lásky k vlasti ušlechtilým závoděním sil tělesných i duševních přiváděli získanou svobodu a samostatnost naší republiky k dalšímu rozkvětu. 28.února dálo se okolkování válečných půjček z naší osady u komise v Mor. Budějovicích, a 3.března okolkování 10, 20, 50, 100 i 1000 korunových bankovek. 7.března 1919 slaveny narozeniny pana presidenta Masaryka. Na naší školní budově vlál prapor. Středem slavností byla přednáška o presidentu Masarykovi, osvoboditeli národa. Školská práce toho dne dála se ve znamení hesla presidentova, jímž nás volá do práce. 28.března započalo vyučování oslavou J.A. Komenského. Ve čtvrtek 1.května, ve všeobecný národní svátek konána slavnost stromková, na návsi zasazena lípa svobody. Správce školy promluvil o významu toho stromu svornosti a práce, Trojan Fr. přednesl báseň Sázení stromů, načež zaspívaly děti Měj dítě v lásce stromoví. Písní Kde domov můj a Nad Tatrou se blýská zakončena slavnost.

9 V červnu konány volby do obcí dle nového volebního řádu. Voličů bylo zapsáno 132. Sestavena jedna kandidátní listina a tím zvoleni členy obecního zastupitelstva: za rolníky: Trojan Jakub, č. 10, Pospíchal František, č. 9, Klička Josef, č. 21, Trojan František, č. 16, Burda Václav, č. 3, Chromý Karel, č. 14. Za domkaře: Stehlík Josef, č. 1, Krůla František, č. 26, Píša Václav, č. 28, Abrhám František, č. 27, Nahodil Matouš, č. 5, Láska Antonín, č července konány volby obecní rady. Jako zástupce dokládacího úřadu byl přítomen Kočí Ignác, správce školy. Zvoleni byli : starostou: Trojan František, rolník č. 16 náměstkem starosty: Burda Václav, rolník č. 3 radními: Krůla František, domkař č. 26 Klička Josef, rolník č. 21 V červnu konal správce školy soupis osetých ploch v Cidlině. Oseto bylo: ozimou pšenicí 12,23 ha hrachem 5,50 ha jarní pšenicí 1,75 ha vikví na semeno 1,80 ha ozimým žitem 57,76 ha smíšeninou 5,45 ha jarním ječmenem 1,04 ha úhrnem luštěninami 12,75 ha ovsem 70,29 ha úhrnem obilí 143,07 ha mákem 0,01 ha pozními zemáky 25,12 ha jetelem 24,12 ha krmnou řepou 0,02 ha jiným zeleným krmivem 10,70 ha tuřínem 5,32 ha rostl. na zelené krmení 34,82 ha úhrnem okopaninami 30,46 ha Úhorů 7,70 ha, luk 35,56 ha, zahrad 5,54 ha, pastvin 23,29 ha, lesů 562 1/2 ha, stavební plochy, cest, silnic, vod 19,67 ha. Celková výměra katastrální obce : 875,84 ha Školní rok zakončen byl v sobotu 28.června oslavou mistra Jana Husa. Stav školy počátkem školního roku : 1. odd. 4 chlapci, 4 děvčata = 8 žáků 2. odd. 7 chlapců, 14 děvčat = 21 žáků 3. odd. 9 chlapců, 6 děvčat = 15 žáků úhrnem 20 chlapců, 24 děvčat = 44 žáků Na základě výnosu ministerstva školství a národní osvěty ze dne 25.srpna 1919 č byly prodlouženy prázdniny do 15.září 1919.

10 Školní rok započal 16.září Stav školy na počátku: 1. odd. 6 chlapců, 4 děvčata = 10 žáků 2. odd. 7 chlapců, 13 děvčat = 20 žáků 3. odd. 9 chlapců, 9 děvčat = 18 žáků úhrnem 22 chlapců, 26 děvčat = 48 žáků O devátém dětském dnu sebráno 11 k 84 a obnos ten zemské komisi zaslán. Oslava 28.října konána ve škole. Školní dítky sešly se odpoledne o 2.hodině. Správce školy promluvil o významu 28.října, děti zazpívaly národní hymnu Kde domov můj?, Nad Tatrou se blýská a přednesly případné básně. Provoláním slávy našemu presidentovi slavnost ukončena. 14.prosince zvoleni byli obecním zastupitelstvem členy místní školní rady: Trojan Jakub, rolník čís. 10., Klička Josef, rolník čís. 21., náhradníky: Trojan František, rolník čís. 16., Stehlík Josef, domkař čís. 1. Ve schůzi místní školní rady dne 18.ledna zvolen byl za předsedu místní školní rady Trojan Jakub, rol. čís. 10. a za místopředsedu Klička Josef, rol. čís. 21. Okresní školní rada udělila učitelce ženských ručních prací, Fr.Fejfarové, tříměsíční zdravotní dovolenou v.z. 17/220 č března oslaveny 70.narozeniny p. prezidenta naší republiky. Správce školy vypravoval ze života Masarykova, žáci přednášeli básně a zpívali Kde domov můj?, a Nad Tatrou se blýská, jakož i oblíbenou Masarykovu Teče voda teče. Provoláním a přáním, aby dlouho živ byl náš president Masaryk, slavnost zakončena. Okresní školní rada ustanovila výnosem ze dne 31.března 1920 č. 511 Anežku Maškovou, industriální učitelku v Jaroměřicích zatímně industriální učitelkou v Lesonicích s docházkou do dvoutřídní školy v Babicích a jednotřídní školy v Cidlině. Jmenovaná nastoupila 1/ dubna konány volby do poslanecké sněmovny. Ze zdejší obce k volbě oprávněných bylo odevzdáno 117 lístků a obdržela strana Československá sociální 18 hlasů, Lidová 17 hlasů, Živnostensko obchodní středočeská 2 hlasy, Republikánská strana čsl. venkova 80 hlasů. 25.dubna byly volby do senátu. K volbě oprávněných 116 (51 mužů 65 žen), volilo 45 mužů a 59 žen a obdržely: Československá sociální 16, Lidová (katolická) 11, Republikánská strana čsl. venkova 77 hlasů Dle soupisu bylo v roce 1920 oseto: ozimou pšenicí 1038 arů hrachem 820 arů jarní pšenicí 582 arů čočkou 12 arů ozimým žitem 5046 arů vikví na semeno 742 arů jarním ječmenem 196 arů smíšeninou 757 arů ovsem 7362 arů 2331 arů souraší 46 arů 14,270 arů mákem 2 ary lnem 16 arů zemáky 2357 arů jetelem 2245 arů krmnou řepou 35 arů jiným zeleným krmivem 700 arů tuřínem 511 arů 2903 arů

11 Úhorů bylo 400 arů, luk 3500 arů, zahrad 611, pastvin 2344, lesů , zastavěné plochy 1964 ary, orné půdy arů. Celková rozloha ary. Školní rok byl ukončen 30.června Stav školy na konci roku: I. odd. 5 chlapců, 4 děvčata, II. odd. 5 chlapců, 11 děvčat, III. odd. 6 chlapců, 7 děvčat, 16 chlapců, 22 děvčat = 38 žáků Školní rok Byl započat 1.září. Stav školy na počátku roku: 1. odd. 2 chlapci, 7 děvčat, 2. odd. 8 chlapců, 10 děvčat, 3. odd. 7 chlapců, 11 děvčat, úhrnem 17 chlapců, 28 děvčat = 45 dětí Okresní školní rada ustanovila zatímně při obecné škole v Lesonicích s docházkou do Babic a Cidliny ind. učitelku Annu Knorovou od 1.září Oslava 28.října konána ve škole podobně jako minulého roku. Při ní sebráno na Dětský den 20 k. 300 leté výročí bitvy na Bílé Hoře oslaveno 8.listopadu. 15.listopadu 1920 oslaven pamětní den úmrtí J.A. Komenského. Správce školy vypravoval o životě a poslání arciučitele národů. 7.března oslaveny narozeniny prvního presidenta Československé republiky T.G. Masaryka. 16.února bylo sčítání lidu. V Cidlině napočteno 225 obyvatelů, 98 mužského a 127 ženského pohlaví. Zemská školní rada výnosem ze dne 28.února 1921 č dala def. učitelku ručních prací Františku Fejfarovou na vlastní žádost na trvalý odpočinek. Tím dnem byla ze školní služby vyvázána. 15.března ve schůzi obecního zastupitelstva zvoleni členy místní školní rady: Trojan Jakub, rolník čís. 10., Trojan František, rolník čís. 16., Klička Josef, rolník čís. 21., Láska Antonín, rolník čís. 46. Náhradníky : Chromý Karel, rolník č. 14, Píša Václav, domkař č. 28, Nahodil Matouš, domkař č. 5. Při ustavující schůzi dne 3.dubna zvolen předsedou Trojan Jakub, rol. č. 10., jeho náměstkem Klička Josef, rol. čís. 21. Dle soupisu r bylo oseto: pšenicí ozimou 1066 a 80 a hrachem 908 a 18 a pšenicí jarní 215 a vikví 994 a žitem 5029 a 220 a směskou 589 a ječmenem 10 a lnem 10 a ovsem 6699 a 198 a mákem 12 a a 498 a 2513 a 18 a

12 brambory 2157 a 170 a řepou krmnou 16 a tuřínem 608 a jetelem dvousečným 2212 a 14 a jetelem jednosečným 655 a zeleným krmením 819 a úhorem leželo 810 a 7277 a 184 a Role a, zastavěná plocha 1964 a, luk 3597 a, 601 a zahrad, 2331 a pastvin, a lesů. V jiných obcích obdělávali 700 arů role, 74 a lesa, 5 a pastvin, 462 a luk, úhorem 1241 arů. Z katastru zdejší obce bylo od jiných obděláváno arů z toho 476 a luk, 44 a pastvin, a lesů, zastavené plochy 445 a role. Na tom bylo: 80 a pšenice ozimu, 165 a žita, 35 a směsky, 130 a bramborů, 5 a řepy krmné, 30 a jetele dvousečného. 23.května po 8 hod. vznikl požár v čís. 19 u Roberta Veselého. Vyhořela stodůlka a obytné stavení s kovárnou. Školní rok 1920/21 byl ukončen 28.června. Stav školy na konci roku: 1. odd. chlapci 2, děvčata 7 = 9 ž. 2. odd. chlapci 8, děvčata 10 = 18 ž. 3. odd. chlapci 3, děvčata 10 = 13 ž. chlapci 13, děvčata 27 = 40 ž. V úterý 9.srpna o 14.hodině opět vyhořela stodola u čís. 19. Od začátku května nepršelo do 12.srpna. Byla velká parna. Senoseč byla slabá. Ozimy přece se udržely. Žně trvaly 14 dní. Jař byla špatná, luskoviny žádné. Krmení pro dobytek málo. Řepa sprahla a byla dřepčíky zničena. Déšť 12.VIII. a ochlazení dává naději na lepší sklizeň bramborů, nebo doposud není pod kopcem jen pár jako lískové oříšky. Následovalo sucho až do října. 29.října napršelo za brázdu. Školní rok započal se dne 1.září Stav školy počátkem školního roku: 1. odd. 3 chlapci, 3 děvčata 2. odd. 7 chlapců, 13 děvčat 3. odd. 5 chlapců, 12 děvčat úhrnem 15 chlapců, 28 děvčat, = 43 dětí. 10.října konána sbírka pro ruskou akci. Sebráno 64 kč 70 hal. Školní děvčata upletla 4 páry punčoch a 7 párů nátepniček z vlny zaslané Čsl. červeným křížem - odborem dorostu. 28.října konána oslava podobně jako léta minulá spojená s dětským dnem. Sbírka 10 kč 06 hal. V měsíci říjnu oslaveny byly 70. narozeniny spisovatele Aloise Jiráska a sté výročí narozenin Karla Havlíčka Borvského. Správce školy pojednal o významu jejich pro národ a žáci četli některé z jejich spisů. Výnosem zemské školní rady z 10.března 1922 čís byla ustanovena def.ind. učitelkou při zdejší škole učitelka ručních prací Anna Knorová. 28.června ukončen školní rok. Stav školy na konci roku: 1. odd. 3 chlapci, 3 děvčata, = 6 dětí 2. odd. 7 chlapců, 13 děvčat, = 20 dětí 3. odd. 5 chlapců, 10 děvčat, = 15 dětí 15 chlapců, 26 děvčat = 41 dětí

13 Školní rok započal dnem 1.září 1922 stav školy počátkem roku: 1. odd. 2 chlapci, 2 děvčata, 2. odd. 7 chlapců, 13 děvčat, 3. odd. 7 chlapců, 9 děvčat, 16 chlapců, 24 děvčat = 40 dětí 28.října slaveno jako léta minulá a oslava spojena s dětským dnem. Sbírka: 15 kč. 18.února 1923 zemřel ministr financí republiky československé Dr. Alois Rašín. V den pohřbu zesnulého ministra, t.j. ve středu 21.února vlál na školní budově smuteční prapor a konána smuteční slavnost. O životě a významu Dr. Al. Rašína promluvil správce školy. Povstáním vzdána mu posmrtná vzpomínka. 13.května zemřela v Lánech choť našeho pana presidenta Charley Masaryková a byla tamtéž pohřbena 15.května. V den pohřbu vyvěšen na školní budově smuteční prapor a žákům vypravováno o životě zesnulé paní. Školní rok ukončen byl 28.června. Stav školy na konci roku: 1. odd. 3 chlapci, 2 děvčata, = 5 žáků 2. odd. 7 chlapců, 13 děvčat, = 20 žáků 3. odd. 7 chlapců, 9 děvčat, = 16 žáků 17 chlapců, 24 děvčat = 41 žáků Školní rok započal dne 1.září 1923 stav školy na počátku roku: 1. odd. 3 chlapci, 3 děvčata, = 6 žáků 2. odd. 3 chlapci, 5 děvčat, = 8 žáků 3. odd. 6 chlapců, 10 děvčat, = 16 žáků 4.odd. 2 chlapci, 6 děvčat, = 8 žáků úhrnem 14 chlapců, 24 děvčat = 38 žáků Pětileté výročí samostatnosti čsl. republiky oslaveno 28.října Vykonána sbírka Dětský den. Vybráno 20 Kč. 16.září provedeny volby do obecního zastupitelstva. Volby provedeny relativní většinou. Byly dvě kandidátní listiny a to strany Agrární a Neodvislé domoviny. Zvoleni z kandidátní listiny strany Agrární: p.p. Burda Václav, rolník z čís. 3, Nezveda Karel, rolník z čís. 4, Novák František, rolník z čís. 7, Pospíchal František, rolník z čís. 9, Trojan Jakub, rolník z čís. 10, Klička Jakub, rolník z čís. 12, Dvořák Josef, domkař z čís. 13, Chromý Karel, rolník z čís. 14, Trojan František, rolník z čís. 16, Veselý Robert, kovář z čís. 19, Klička Josef, rolník z čís. 21, Merten Robert, lesní. Do představenstva zvoleni: Starostou Burda Václav, rol. čís. 3, místostarostou Klička Josef, rol. z čís. 21., radními Trojan František, rol. z čís. 16 a Pospíchal František, rol. z čís. 9. Školní rok ukončen byl 28.června Stav školy na konci roku: 1. odd. 3 chlapci, 3 děvčata, = 6 žáků 2. odd. 3 chlapci, 5 děvčat, = 8 žáků 3. odd. 7 chlapců, 10 děvčat, = 17 žáků 4.odd. 2 chlapci, 6 děvčat, = 8 žáků úhrnem 15 chlapců, 24 děvčat = 39 žáků

14 Školní rok započal dne 1.září 1924 stav školy na počátku roku: 1. odd. 3 chlapci, 1 děvče, = 4 žáci 2. odd. 3 chlapci, 4 děvčata, = 7 žáků 3. odd. 6 chlapců, 9 děvčat, = 15 žáků 4.odd. 1 chlapec, 8 děvčat, = 9 žáků úhrnem 13 chlapců, 22 děvčat = 35 žáků Den Svobody oslaven 28.října. Vykonána sbírka Dětský Den, vybráno 17 Kč. Při oslavě vzpomenuto významu deklarace Slovenské Národní rady, usnesené dne 30.října 1918 v Turčanském Svatém Martině. 75.narozeniny pana presidenta republiky oslaveny 7.března 1925 domácí školní slavností. O významné události promluvil správce školy a to: o mládí našeho prvního presidenta, o tom, kterak se vzdělával, co si vzal za životní úkol, kterak jej plnil a za války světové věrně vyvrcholil, kterak národ projevil mu svou vděčnost, co očekává pan president od mládeže československé. Zaspívány národní hymny Kde domov můj a Nad Tatrou se blýská. Na školní budově vyvěšen byl prapor ve státních barvách. Školní rok zakončen byl dne 27.června. Stav školy na konci roku byl jako na počátku. Po uplynutí funkčního období členů místní školní rady byli na schůzi obecního zastupitelstva zvoleni do místní školní rady za členy: p. Chromý Karel, rol. čís. 14, p. Novák Jan, rol. čís. 15. Za náhradníky: p. Veselý Robert, domkař čís. 19, p. Nezveda Karel, rol. čís. 4, p. Novák František, rol. čís. 8. Ustavující schůze nově zvolené školní rady konala se 18.dubna. Zvolení členové složili slib do rukou zmocněnce okresního školního výboru vrchního okresního komisaře p. Dra. Alfréda Nevorala. Při volbě zvolen byl za předsedu místní školní rady p.chromý Karel, rol. č. 14, za náměstka p.novák Jan, rol. č. 15. Školní rok ukončen byl 27.června. Stav školy koncem roku: 1. odd. 3 chlapci, 1 děvče, = 4 žáci 2. odd. 3 chlapci, 4 děvčata, = 7 žáků 3. odd. 6 chlapců, 9 děvčat, = 15 žáků 4.odd. 1 chlapec, 8 děvčat, = 9 žáků úhrnem 13 chlapců, 22 děvčat = 35 žáků

15 Školní rok započal dne 1.září 1925 stav školy na počátku roku: 1. odd. 0 chlapců, 4 děvčata, = 4 žáci 2. odd. 5 chlapců, 2 děvčata, = 7 žáků 3. odd. 2 chlapci, 5 děvčat, = 7 žáků 4.odd. 4 chlapci, 10 děvčat, = 14 žáků úhrnem 11 chlapců, 21 děvčat = 32 žáků Výnosem okr. škol. Výboru v Mor.Budějovicích ze dne 25.srpna 1925 čís byla ustanovena zatímní učitelkou ženských ručních prací a domácích nauk na školách obecných v Lesonicích, Cidlině a Babicích od 1.září 1925 Marie Mlejnková. 7.výročí památného dne 28.října 1918 oslaveno bylo školní a lidovou slavností o 14 1/2 hodin. O významu památného dne promluvil p.nadučitel z Babic, Jan Vavříček. Básně přednesli žáci zdejší školy: Nezveda Karel, Chromá Marie a Dvořáková Žofie. O zakládání osad přednášel pan František Plichta z Babic. V přestávkách koncertovalo sdružení hudebníků z Babic. Slavnost ukončena byla provoláním slávy panu presidentu Masarykovi a zapěním hymny: Kde domov můj. Na Dětský den sebralo se 50 Kč. 15.listopadu 1925 konány volby do poslanecké sněmovny a do senátu. Odevzdáno 115 platných hlasů do sněmovny poslanecké a 106 do senátu. Do poslanecké sněmovny obdržela: Československá strana agrární a konservativní 1 hlas Československá domkařsko-malozemědělská strana 36 hlasů Československá strana socialistická 2 hlasy Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu 60 hlasů Československá strana lidová 16 hlasů Do senátu obdržela: Československá strana agrární a konservativní Československá sociálně demokratická strana Československá živnostenská a obchodní strana středostavovská KSČ Československá strana socialistická Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu Československá strana lidová 1 hlas 7 hlasů 17 hlasů 1 hlas 4 hlasy 59 hlasů 17 hlasů 10.února zemřela žákyně 1.odd. Hejsková Vlasta. Od 1.května 1926 vyučuje na zdejší škole řím.kat. náboženství P.Josef Pánek, farář v Babicích Školní rok byl ukončen v sobotu 26.června Počet žáků na konci roku: 1. odd. 0 chlapců, a 3 děvčata, = 3 žáci 2. odd. 5 chlapců, a 2 děvčata, = 7 žáků 3. odd. 3 chlapci, a 5 děvčat, = 8 žáků 4.odd. 4 chlapci, a 10 děvčat, = 14 žáků úhrnem 12 chlapců, a 20 děvčat = 32 žáků 14.července 1926 byl přezkoušen hromosvod na zdejší školní budově firmou Jar. Novotný z Mor.Budějovic.

16 Školní rok začal dne 1.září 1926 stav školy na počátku roku: 1. odd. 3 chlapci, 4 děvčata, = 7 žáků 2. odd. 4 chlapci, 3 děvčata, = 7 žáků 3. odd. 2 chlapci, 3 děvčata, = 5 žáků 4.odd. 3 chlapci, 10 děvčat, = 13 žáků úhrnem 12 chlapců, 20 děvčat = 32 žáků 8.výročí památného dne 28.října 1918 bylo slaveno školní slavností spojenou s Dětským dnem. Sbírka vynesla 20 Kč. Desáté výročí bitvy u Zborova oslaveno bylo poslední hodinu vyučovací v sobotu 25.června Správce školy vysvětlil význam její a promluvil o legiích na Rusku. Slavnost zakončena národní hymnou. Školní rok byl ukončen 28.června. Počet žáků na konci roku: 1. odd. 3 chlapci, 4 děvčata, = 7 žáků 2. odd. 4 chlapci, 3 děvčata, = 7 žáků 3. odd. 2 chlapci, 3 děvčata, = 5 žáků 4.odd. 3 chlapci, 10 děvčat, = 13 žáků úhrnem 12 chlapců, 20 děvčat = 32 žáků Školní rok začal dne 1.září 1927 stav školy na počátku roku: 1. odd. 3 chlapci, 3 děvčata, = 6 žáků 2. odd. 5 chlapců, 5 děvčat, = 10 žáků 3. odd. 4 chlapci, 3 děvčata, = 7 žáků 4.odd. 1 chlapec, 8 děvčat, = 9 žáků úhrnem 13 chlapců, 19 děvčat = 32 žáků Deváté výročí samostatnosti Čsl. republiky oslaveno bylo školní slavností dne 28.října Sbírka na Dětský den 15 Kč. V sezení okresního školního výboru dne 24.května 1928 udělena byla Marii Mlejnkové, učitelce žen. ruč. prací na zdejší škole dovolená z důvodů zdravotních od 24.V. do 30.VI Po čas její dovolené se na zdejší škole nevyučovalo ženským ručním pracím. 13.června 1928 odpoledne zúčastnili se žáci zdejší školy uvítání pana presidenta T.G. Masaryka v Želetavě. 20. a 21.června jelo osm žaček zdejší školy na výstavu soudobé kultury do Brna. Školní rok se ukončil dne 28.června Počet žáků na konci školního roku: 1. odd. 3 chlapci, 3 děvčata, = 6 žáků 2. odd. 6 chlapců, 5 děvčat, = 11 žáků 3. odd. 4 chlapci, 3 děvčata, = 7 žáků 4.odd. 1 chlapec, 8 děvčat, = 9 žáků úhrnem 14 chlapců, 19 děvčat = 33 žáků

17 Školní rok začal dne 1.září stav školy na počátku roku: 1. odd. 2 chlapci, + 3 děvčata, = 5 žáků 2. odd. 7 chlapců, + 6 děvčat, = 13 žáků 3. odd. 3 chlapci, + 3 děvčata, = 6 žáků 4. odd. 2 chlapci, + 5 děvčat, = 7 žáků úhrnem 14 chlapců, + 17 děvčat = 31 žáků Deset let trvání Československé republiky oslaveno ve škole dne 27.října Před tím dnem žáci vyzdobili školu a na návsi lípy Svobody. 27.října měla učitelka přednášku o významu toho dne, děti pak přednášely básně a zpívaly písně. Na slavnost byli pozváni rodiče dětí i ostatní občané. Dne 16.prosince 1928 uspořádána byla besídka dětí s rodiči. Děti předvedly hry, básně a zpěvy. Na dobrovolných darech vybráno 60,75 Kč. Koupeny za ně knihy do žákovské knihovny. Dne 28.dubna 1929 uspořádána byla besídka dětí s rodiči. Na programu byly básně, zpěv a hry. Na dobrovolných darech vybráno 33 Kč. Koupeny za ně knihy do žákovské knihovny. Dne 1.května nastoupila službu na zdejší ob. škole uč. Marie Kočíová Havlíčková. Učitelka Marie Bauerová, vrátila se na své def. místo do Babic. Školní rok ukončen dne 28.června Počet žactva se nezměnil. Školní rok začal dne 1.září 1929 stav školy na počátku roku: 1. odd. 3 chlapci, + 1 děvče, = 4 žáci 2. odd. 6 chlapců, + 7 děvčat, = 13 žáků 3. odd. 5 chlapců, + 5 děvčat, = 10 žáků 4.odd. 4 chlapci, + 4 děvčata, = 8 žáků úhrnem 18 chlapců, + 17 děvčat = 35 žáků 1000 leté výročí smrti knížete sv.václava oslaveno ve škole dne 27.září Důstojným způsobem vzpomenuto osoby sv.václava, jeho významu pro vnitřní i vnější poměry tehdejšího českého státu, jeho významu pro národní kulturu a významu tradice svatováclavské pro politický i kulturní život národa. 27.října 1929 konány volby do poslanecké sněmovny a do senátu. Do poslanecké sněmovny obdrželi: Českoslovenští národní socialisté 4 Českoslovenští sociální demokraté 6 Československá strana lidová 17 Československá strana republikánská 87 Čsl. živnostenská strana středostavovská 2 Do senátu obdrželi: Českoslovenští národní socialisté 4 Českoslovenští sociální demokraté 3 Československá strana lidová 16 Československá strana republikánská 75 Čsl. živnostenská strana středostavovská 1

18 Den Svobody oslaven ve škole dne 26.října Vykonána sbírka na Dětský den, která vynesla 52 Kč 40 h. Vzpomenuto též významu deklarace Slovenské Národní rady, usnesené dne 30.října 1918 v Turčanském Svatém Martině. Výnosem okr. šk. výboru v Mor. Budějovicích, ze dne 3/I čís. 14/šk. ustanovena byla výp. učitelkou ženských ručních prací a domácích nauk na školách v Lesonicích, Cidlině a v Babicích od 7.ledna 1930 Anna Pitourová. Jmenovaná učila na školách za uč. Marii Mlejnkovou, po čas její dovolené. Školní rok se ukončil dne 28.června Počet žáků na konci školního roku: 1. odd. 3 chlapci, + 1 děvče, = 4 žáci 2. odd. 5 chlapců, + 7 děvčat, = 12 žáků 3. odd. 5 chlapců, + 5 děvčat, = 10 žáků 4.odd. 4 chlapci, + 4 děvčata, = 8 žáků úhrnem 17 chlapců, + 17 děvčat = 34 žáků Školní rok začal dne 1.září 1930 stav školy na počátku roku: 1. odd. 2 chlapci, + 2 děvčata, = 4 žáci 2. odd. 4 chlapci, + 5 děvčat, = 9 žáků 3. odd. 7 chlapců, + 6 děvčat, = 13 žáků 4.odd. 3 chlapci, + 4 děvčata, = 7 žáků úhrnem 16 chlapců, + 17 děvčat = 33 žáků 12.září 1930 byl přezkoušen hromosvod na zdejší školní budově firmou Jar. Novotný z Mor. Budějovic. Dvanácté výročí samostatnosti čsl. republiky oslaveno bylo školní slavností dne 28.října Vykonána sbírka na Dětský den, která vynesla 50 Kč. Promluveno též o významu deklarace Slovenské národní rady, usnesené dne 30.října 1918 v Turčanském Svatém Martině. 1. a 2.prosince bylo sčítání lidu. V Cidlině napočteno 214 osob. 7.března oslaveny 81.narozeniny pana presidenta naší republiky, besídkou dětí s rodiči. Správkyně školy vypravovala ze života p.masaryka. Dítky předvedly hry, přednesly básně a zazpívaly písně. Na dobrovolných darech vybráno 19 K 20 h. Koupeny za ně barvy pro chudé žáky. Dne 1.března zemřel bývalý p.inspektor Jan Funtíček. Pohřeb konán dne 3.března v Mor. Budějovicích. Po 14 dnech pak dne 14.března zemřel laskavý p.inspektor M.Lukšů. Pohřeb konán za velké účasti lidu dne 17.března v Jaroměřicích nad/rokytnou. Učitelstvo okresu Mor. Budějovického ztrácí v něm mírného a dobrotivého rádce na poli školském. Školní rok 1930/31 se ukončil dne 27.června Počet žactva se nezměnil. Školní rok začal dne 1.září 1931 stav školy na počátku roku: 1. odd. 2 chlapci, + 2 děvčata, = 4 žáci 2. odd. 4 chlapci, + 5 děvčat, = 9 žáků 3. odd. 7 chlapců, + 6 děvčat, = 13 žáků 4.odd. 3 chlapci, + 4 děvčata, = 7 žáků úhrnem 16 chlapců, + 17 děvčat = 33 žáků 28.října konána oslava podobně jako léta minulá spojena s rádiovým poslechem. Provedena sbírka na Dětský den, která vynesla 56 Kč 50 h.

19 Dne 7.března oslaveny 82.narozeniny pana presidenta naší republiky, besídkou dětí s rodiči. Na dobrovolných darech vybráno 20 Kč. Z obnosu toho zakoupen potřebný materiál, ku zhotovení 7 švihadel. Školní rok 1931/32 se ukončil dne 28.června Počet žactva se nezměnil. Školní rok začal dne 1.září 1932 stav školy na počátku roku: 1. odd. 3 chlapci, + 5 děvčat, = 8 žáků 2. odd. 5 chlapců, + 3 děvčata, = 8 žáků 3. odd. 4 chlapci, + 5 děvčat, = 9 žáků 4.odd. 4 chlapci, + 3 děvčata, = 7 žáků úhrnem 16 chlapců, + 16 děvčat = 32 žáků 28.října konána slavnost u pomníku padlých, který byl letošního roku odhalen. Správkyně školy promluvila o úctě k mrtvým vojínům o hrdinných legionářích, o hrůzách válečných, o významu 28.října pro národ český. Vzpomenuto též významu deklarace Slovenské Národní rady, usnesené dne 30.října 1918 v Turčanském Svatém Martině. Vykonána sbírka na Dětský den, která vynesla 40 Kč. Dne 7.března byla konána besídka dětí s rodiči na počest 83.tých narozenin p.presidenta. Děti předvedly několik výstupů, přednášely básně a zpívaly písně. Na dobrovolných darech vybráno 20 Kč 40 h. Školní rok 1932/33 se ukončil dne 28.června Počet žáků na konci roku: 1. odd. 2 chlapci, + 4 děvčata, = 6 žáků 2. odd. 5 chlapců, + 4 děvčata, = 9 žáků 3. odd. 4 chlapci, + 5 děvčat, = 9 žáků 4.odd. 4 chlapci, + 3 děvčata, = 7 žáků úhrnem 15 chlapců, + 16 děvčat = 31 žáků Školní rok začal dne 1.září 1933 stav školy na počátku roku: 1. odd. 4 chlapci, + 2 děvčata, = 6 žáků 2. odd. 5 chlapců, + 5 děvčat, = 10 žáků 3. odd. 3 chlapci, + 4 děvčata, = 7 žáků 4.odd. 3 chlapci, + 6 děvčat, = 9 žáků úhrnem 15 chlapců, + 17 děvčat = 32 žáků 28.října oslaveno 15 let trvání čsl. republiky. Správkyně školy měla přednášku o významu toho dne, děti pak přednášely básně a zpívaly písně. Vykonána sbírka na Dětský den, která vynesla 22 Kč 50 h. 7.březen oslaven byl důstojnou školní slavností spojenou s radiovým poslechem. Školní rok 1933/34 se ukončil dne 28.června Stav školy koncem roku: 1. odd. 4 chlapci, + 2 děvčata, = 6 žáků 2. odd. 5 chlapců, + 5 děvčat, = 10 žáků 3. odd. 3 chlapci, + 4 děvčata, = 7 žáků 4.odd. 3 chlapci, + 6 děvčat, = 9 žáků úhrnem 15 chlapců, + 17 děvčat = 32 žáků

20 Školní rok začal dne 3.září 1934 stav školy na počátku roku: 1. odd. odpadá 2. odd. 4 chlapci, + 5 dívek, = 9 žáků 3. odd. 5 chlapců, + 4 dívky, = 9 žáků 4.odd. 3 chlapci, + 4 dívky, = 7 žáků celkem 12 chlapců, + 13 dívek = 25 žáků Dne 9.října večer rozšířila se světem truchlivá zpráva, že v Marseilleském přístavu zastřelen byl vrahem jugoslávský král Alexander I. Tím ztratila Jugoslávie svého krále, Československo věrného přítele, celý svět muže, který se snažil o zachování míru. Jako projev smutku nad úmrtím královým vyvěšeny byly na všech školních budovách černé prapory až do dne pohřbu. V den pohřbu jugoslávského krále Alexandra I., Sjednotitele, byli žáci poučeni o jeho významu a práci a o upevnění míru. Po této pietní vzpomínce vyučování skončeno. 28.října oslaveno 16 leté trvání čsl. republiky. Vykonána sbírka na Dětský den, která vynesla obnos 20 Kč. Při oslavě vzpomenuto též významu deklarace Slovenské Národní rady, usnesené dne 30.října 1918 v Turčanském Svatém Martině. 6.března byla konána besídka dětí s rodiči k poctě 85 tých narozenin p.presidenta. Vyslechnut byl nejprve rozhlas z rádia. Po něm promluvila správkyně školy o p.presidentu a jeho práci pro národ český. Děti pak přednášely básně a zpívaly písně. Dne 19.května konány volby do poslanecké sněmovny a do senátu. Odevzdáno 110 platných hlasů do sněmovny poslanecké a 101 do senátu. Do poslanecké sněmovny obdržela: Československá strana republikánská 90 Československá strana národně socialistická 3 Československá strana lidová 9 Československá strana živnostenská 6 Národní obec fašistická 1 Národní sjednocení úřed.- zříz. strany 1 Do senátu obdržela: Československá strana republikánská 86 Československá strana národně socialistická 2 Československá strana lidová 7 Československá strana živnostenská 5 Národní obec fašistická 1 Školní rok byl ukončen v pátek dne 28.června Počet žactva se nezměnil. Dne 4.srpna konána ve zdejší obci slavnost předání Švehlovy lípy a Staňkova sadu.

Kronika obce Hvozdce

Kronika obce Hvozdce Kronika obce Hvozdce Tato pamětní kniha má 396 stran. Založena byla v roce 1925, kdy napsán byl úvod. Hlavní zápisy započaty v říjnu1927, kdy ustavena první letopisecká komise. Jan Zounek Josef Hamrla

Více

Zdeněk Zeman. Čtvrttisíciletí (1736-1986) plus dvacetiletí (1987-2006) kunratického školství

Zdeněk Zeman. Čtvrttisíciletí (1736-1986) plus dvacetiletí (1987-2006) kunratického školství Zdeněk Zeman Čtvrttisíciletí (1736-1986) plus dvacetiletí (1987-2006) kunratického školství Městská část Praha-Kunratice Praha 2006 1 Zdeněk Zeman Čtvrttisíciletí (1736-1986) plus dvacetiletí (1987-2006)

Více

JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli.

JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli. JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli. OBSAH Předmluva... 1 Začátky školství ve Smiřicích... 2 Zahájení pravidelného

Více

d ě j i n Orla Zakládání tělocvičných spolků

d ě j i n Orla Zakládání tělocvičných spolků 1 Z d ě j i n Orla Zakládání tělocvičných spolků Vznik orelských odborů Orel v letech 1909-1917 První obnova Orla a vznik samostatného,, Čsl. Orla Rozvoj Orla v prvních letech ČSR Od roku 1862 se začaly

Více

Print & design: EUROPRINTY, spol. s r.o.

Print & design: EUROPRINTY, spol. s r.o. OBEC HLOHOVEC Print & design: EUROPRINTY, spol. s r.o. 100 LET HLOHOVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY 1912-2012 OBSAH Úvodní slovo starostky obce... 5 Úvodní slovo ředitelky školy... 6 Historie školství v obci za

Více

T L U M A Č O V S K Á K R O N I K A R O K 1 9 9 5

T L U M A Č O V S K Á K R O N I K A R O K 1 9 9 5 T L U M A Č O V S K Á K R O N I K A R O K 1 9 9 5 Životopis kronikáře: Bohumil Janečka psal kroniku od roku 1980 po předchůdcích Bohumil Juráň, Inocenc Pospíšil. Narodil jsem se 12. března 1914 v Tlumačově,

Více

Historie a součastnost školy ve Hvozdě

Historie a součastnost školy ve Hvozdě Masarykova univerzita Pedagogická fakulta KATEDRA HISTORIE Historie a součastnost školy ve Hvozdě Závěrečná práce rozšiřující studium dějepisu pro ZŠ Vedoucí práce: Doc. PhDr. František Čapka, CSc. Vypracoval:

Více

Z kroniky školy. Školní rok 1928/29. Školní rok 1929/30. Školní rok 1930/31. Obecná škola smíšená v Roztylech. zatímní řídící ředitel: Jaroslav Blum

Z kroniky školy. Školní rok 1928/29. Školní rok 1929/30. Školní rok 1930/31. Obecná škola smíšená v Roztylech. zatímní řídící ředitel: Jaroslav Blum Z kroniky školy Školní rok 1928/29 Obecná škola smíšená v Roztylech zatímní řídící ředitel: Jaroslav Blum Počátkem školního roku otevřela zemská školní rada prozatím první tři třídy postupné. Žáci 4. a

Více

Jak vzniklo jméno Šumava?

Jak vzniklo jméno Šumava? Jak vzniklo jméno Šumava? Jméno Šumava se používá mezi lidmi již od nepaměti. Podle některých informací se název objevuje až od 2. poloviny 16. století. Roku 1679 informuje Bohuslav Balbín, že Silva Gabreta

Více

Středoškolská technika 2011 LOKALITA PRAŽAČKA DO R. 1945

Středoškolská technika 2011 LOKALITA PRAŽAČKA DO R. 1945 Středoškolská technika 2011 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT LOKALITA PRAŽAČKA DO R. 1945 Ivana Tyglová Gymnázium Na Pražačce Nad Ohradou 23, Praha 3 1 Maturitní práce z dějepisu

Více

AKTUALIZOVÁNO v červnu 2014

AKTUALIZOVÁNO v červnu 2014 AKTUALIZOVÁNO v červnu 2014 Část 08 Zakládání JZD / 1 Velké společenské změny, spojené často s křivdami vůči jednotlivcům a nesmírnými škodami národohospodářskými, na nichž se, ostatně jako všude, ochotně

Více

Spolková činnost v Rokytnici

Spolková činnost v Rokytnici Spolková činnost v Rokytnici Tuto práci napsala Andrea Pastorková v rámci Středoškolské odborné činnosti. Obsah 1.0 Úvod 4 2.0 Historie o založení Rokytnice...5 2.1 Počáteční zmínky o obci a první obyvatelstvo

Více

Historie školství v Chrudimi se zaměřením na střední školy

Historie školství v Chrudimi se zaměřením na střední školy UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPOLEČENSKÝCH VĚD Monika Lupoměská III. ročník prezenční studium Obor: Společenské vědy přírodopis Historie školství v Chrudimi se zaměřením

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra společenských věd. Bakalářská práce. Veronika Kozlová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra společenských věd. Bakalářská práce. Veronika Kozlová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra společenských věd Bakalářská práce Veronika Kozlová Dějiny školství na Hlučínsku v historickém kontextu regionu Olomouc 2013 vedoucí práce: PhDr.

Více

První schůze rady MěNV se konala 12. ledna 1966. Zahájil ji její předseda s. Fr. Škop s přáním,

První schůze rady MěNV se konala 12. ledna 1966. Zahájil ji její předseda s. Fr. Škop s přáním, 1966 Činnost MěstNV a společenských organizací První schůze rady MěNV se konala 12. ledna 1966. Zahájil ji její předseda s. Fr. Škop s přáním, aby v dobré práci rady a všech jejich orgánů bylo pokračováno

Více

Jindřich Coufal Spory poddaných s vrchností na jamenském panství...

Jindřich Coufal Spory poddaných s vrchností na jamenském panství... Jindřich Coufal Spory poddaných s vrchností na jamenském panství... Jamenské panství náleželo od roku 1626 jihlavské jezuitské koleji. Po zániku jezuitského řádu v roce 1780 se obec Jamné stala majetkem

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

Z NEJSTARŠÍ HISTORIE. Ačkoli rozsáhlý, hustý les byl zemi hradbou proti

Z NEJSTARŠÍ HISTORIE. Ačkoli rozsáhlý, hustý les byl zemi hradbou proti Z NEJSTARŠÍ HISTORIE České pomezí od krkonošských hor daleko do země pokrýval za pradávna hustý les, kterým vedly dvě cesty ze země, jedna směrem na Trutnov, druhá na Náchod. V tomto rozsáhlém lese stál

Více

KRONIKA. obce DEMBROVKA NA VOLYNI

KRONIKA. obce DEMBROVKA NA VOLYNI KRONIKA obce DEMBROVKA NA VOLYNI MVDr. Vladimír Samec 1994 VLADIMÍR SAMEC se narodil 5. 1. 1928 Anně a Vladimíru Samcovým v malé, ryze české vesničce Dembrovka na Volyni. Ta v tu dobu patřila pod Powiat

Více

Hasičský slib 100 LET SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V LUTOPECNÁCH. Tak slibujeme!

Hasičský slib 100 LET SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V LUTOPECNÁCH. Tak slibujeme! Hasičský slib 100 LET SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V LUTOPECNÁCH Slibujeme při všem, co je nám svato a v plné shodě se svým svědomím a přesvědčením, že budeme věrně sloužiti své vlasti, republice České a

Více

120 let. Sboru dobrovolných hasičů v Zašové

120 let. Sboru dobrovolných hasičů v Zašové 10 let Sboru dobrovolných hasičů v Zašové Almanach k oslavám 10. jubilea založení Sboru dobrovolných hasičů v Zašové, konaných 0. července 013 Vážení čtenáři tento výroční almanach je připomínkou 10 let

Více

Hasičská kronika Svazek III okres Brno venkov (J N) Hasičská kronika. Svazek III: Hasičské sbory v okrese Brno venkov J - N

Hasičská kronika Svazek III okres Brno venkov (J N) Hasičská kronika. Svazek III: Hasičské sbory v okrese Brno venkov J - N Hasičská kronika Svazek III: Hasičské sbory v okrese Brno venkov J - N autor: Bruno Němec Dolní Kounice / 2012 1 Vážený čtenáři. Spis, do kterého jsi právě nahlédl, je výsledkem několikaletého střádání,

Více

Historie Citic do roku 1938

Historie Citic do roku 1938 Historie Citic do roku 1938 Čím začít? Snad dobou asi před 40 až 50 milióny let, kdy došlo na jihu a východě Evropy k obnovené horotvorné činnosti a vrásnění Alp a Karpat. Část zemské kůry, ležící severně

Více

Bludovan 3/2008. Stanovení výše stočného pro rok 2008. Otazníky kolem pošty a opravy obuvi. Forma úhrady stočného ZDARMA

Bludovan 3/2008. Stanovení výše stočného pro rok 2008. Otazníky kolem pošty a opravy obuvi. Forma úhrady stočného ZDARMA 3/2008 ZDARMA Datum vydání: 31. března 2008 Bludovan Stanovení výše stočného pro rok 2008 S účinností od 1.4.2008 se mění výše stočného, kdy původní částka na 1m3 odpadních vod byla stanovena na 16,67

Více

KONCERT ÁKÙ ZUŠ ÈERVNOVÉ SPORTOVÁNÍ V BERUŠCE I DOSPÌLÍ SKAUTI MAJÍ SVÉ TÁBORY

KONCERT ÁKÙ ZUŠ ÈERVNOVÉ SPORTOVÁNÍ V BERUŠCE I DOSPÌLÍ SKAUTI MAJÍ SVÉ TÁBORY KONCERT ÁKÙ ZUŠ ÈERVNOVÉ SPORTOVÁNÍ V BERUŠCE I DOSPÌLÍ SKAUTI MAJÍ SVÉ TÁBORY INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU INZERCE SLOVO STAROSTY Vážení čtenáři, v horkém červencovém nedělním odpoledni se těžko vymýšlí

Více

SBORNÍK STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU VE FRÝDKU MÍSTKU

SBORNÍK STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU VE FRÝDKU MÍSTKU SBORNÍK STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU VE FRÝDKU MÍSTKU 1 1999 OBSAH Úvodní slovo Alena Matějová: Nad minulostí i současností Státního okresního archivu ve Frýdku Místku Tomáš Adamec Kateřina Lepíková: Místek

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 37 číslo 1 leden únor 2009

Vydává obec Tvarožná Ročník 37 číslo 1 leden únor 2009 Vydává obec Tvarožná Ročník 37 číslo 1 leden únor 2009 Prodloužená... Výročí bitvy Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce Informace 4 Další informace 4 203. výročí bitvy u Slavkova 4 Poděkování 5 Kulatá

Více

DĚJINY VOLYŇSKÝCH ČECHŮ II. (1914-1945)

DĚJINY VOLYŇSKÝCH ČECHŮ II. (1914-1945) JAROSLAV VACULÍK DĚJINY VOLYŇSKÝCH ČECHŮ II. (1914-1945) Reedice pro elektronické vydání Praha 1998 Lektorovali: doc. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc., 1998 ISBN 2 Obsah ÚVOD...4 1. ZA SVĚTOVÉ A OBČANSKÉ VÁLKY

Více

R O K 2 0 0 8. P o č a s í

R O K 2 0 0 8. P o č a s í R O K 2 0 0 8 P o č a s í Leden Začátkem ledna leželo asi 5 cm sněhu a bylo umrzlo. Nejnižší ranní lednová teplota klesla 5.ledna na 7 stupňů a díky větru lezl mráz do těla. Od 8. ledna se začalo oteplovat

Více

Kronika obce Věchnov. (II.díl 1981 až 1999)

Kronika obce Věchnov. (II.díl 1981 až 1999) Kronika obce Věchnov (II.díl 1981 až 1999) Úvod Na základě usnesení obecního zastupitelstva z ledna 1998 jsem byl já, Libor Veselý, ustanoven v pořadí již pátým věchnovským kronikářem. Narodil jsem se

Více