BOROVNÁ Ú Z E M N Í P L Á N PŘÍLOHA A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BOROVNÁ Ú Z E M N Í P L Á N PŘÍLOHA A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU"

Transkript

1 BOROVNÁ Ú Z E M N Í P L Á N PŘÍLOHA A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

2 Akce: BOROVNÁ Územní plán Evidenční čísl: Přizvatel: Městský úřad Telč, Odbr rzvje a územníh plánvání Jednatelé splečnsti: Ing. arch. Vladimír Pacek Ing. Jan Hršel Prjektanti: urbanismus, architektura: dpravní řešení: vdní hspdářství: energetika, spje: eklgie, živtní prstředí: zemědělství, chrana ZPF, PUPFL: Ing. arch. Pavel Mackerle Ing. arch. Pavel Ducháček Ing. Blanka Ježkvá Ing. Pavel Veselý Ing. Pavel Veselý Mgr. Martin Nvtný Mgr. Martin Nvtný Brn, březen 2009 Tel.:

3 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní rgán, který ÚP vydal: Zastupitelstv bce Brvná Čísl jednací a datum vydání ÚP: Telč 655/2008 ORÚP, dne Datum nabytí účinnsti ÚP: Oprávněná úřední sba přizvatele Jmén a příjmení: Funkce: Vladimír Švec DiS. veducí dbru rzvje a územníh plánvání, Městskéh úřadu Telč Pdpis: Razítk: Zhtvitel: Urbanistické středisk Brn spl. s r.. Razítk: Pdpis: Jmén a příjmení: Ing.arch. Pavel Mackerle Funkce: hlavní prjektant

4 OBSAH DOKUMENTACE ÚZEMNÍHO PLÁNU: A. TEXTOVÁ ČÁST ÚP B. GRAFICKÁ ČÁST ÚP: 1 VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ 1 : HLAVNÍ VÝKRES - NÁVRH USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ 1 : VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A ASANACÍ 1 : 5 000

5 A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

6 OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI: 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT ÚZEMÍ OCHRANA KULTURNÍCH, URBANISTICKÝCH A ARCHITEKTONICKÝCH HODNOT ÚZEMÍ, OCHRANA KRAJINÉHO RÁZU OCHRANA PŘÍRODNÍCH HODNOT ÚZEMÍ OCHRANA ZDRAVÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OCHRANA PODZEMNÍCH VOD URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A PLOCH ÚZEMNÍCH REZERV VYMEZENÍ SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ KONCEPCE DOPRAVY SILNIČNÍ DOPRAVA NEMOTOROVÁ DOPRAVA HOSPODÁŘSKÁ DOPRAVA VEŘEJNÁ DOPRAVA STATICKÁ DOPRAVA OCHRANNÁ PÁSMA KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY KORIDORY PRO TECHNICKOU INFRASTRUKTURU VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ ENERGETIKA TELEKOMUNIKACE, RADIOKOMUNIKACE OCHRANNÁ PÁSMA NAKLÁDÁNÍ S ODPADY KONCEPCE ROZVOJE OBČANSKÉHO VYBAVENÍ KONCEPCE ROZVOJE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ A OBNOVY KRAJINY, KRAJINNÝ RÁZ VYMEZENÍ PLOCH V KRAJINĚ ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY KONCEPCE ROZVOJE PLOCHY BIOCENTER PLOCHY BIOKORIDORŮ INTERAKČNÍ PRVKY PROSTUPNOST KRAJINY PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ OCHRANA PŘED POVODNĚMI REKREACE... 14

7 6. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ A PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ ZÁSTAVBY STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ (SO) PLOCHY REKREACE (R) PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ (O) PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ (U) PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ (Z) PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ (V) PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY (D) PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ (N) PLOCHY PŘÍRODNÍ (E) PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ (P) PLOCHY LESNÍ (L) PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ - KRAJINNÁ ZELEŇ (SX) PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ - ZEMĚDĚLSKÉ (SM) VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT VYMEZENÍ DALŠÍCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ GRAFICKÉ ČÁSTI... 22

8 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Zastavěné území je vymezen na základě mapvých pdkladů a průzkumů v terénu k , v grafické části je vyznačen ve výkresech č. 1, 2 (výkres základníh členění území, hlavní výkres návrh uspřádání území). Hranice zastavěnéh území v zásadě kpíruje hranici intravilánu, rzšířenu aktuální zastavěné či jinak využité pzemky, a vymezuje 4 zastavěná území (krmě vlastníh sídla dvě enklávy navazující na bec a dlučenu lkalitu zemědělské výrby na výchdním kraji řešenéh území). 2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT 2.1. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE Cílem řešení je vytvřit územní předpklady pr stabilizaci a rzvj bce frmu kmplexníh návrhu uspřádání a využití území, s důrazem na vyvážený vztah hspdářskéh rzvje, sciální sudržnsti a kvalitních živtních pdmínek. vymezením plch pr bydlení čelit trendu klesajícíh pčtu byvatel a udržet byvatele v bci, vytvřením dbrých pdmínek pr mladé rdiny zlepšit věkvu strukturu byvatelstva uspřádáním řešenéh území mezit rizik negativních vlivů na prstředí, pdprvat zásady zdravéh sídla - vytvřit územně technické pdmínky pr kvalitní živtní prstředí, pskytující maximální phdu bydlení ve fungujícím rganismu bce zajistit dbru bslužnst území - navržením kridrů technické infrastruktury a vymezením plch veřejných prstranství vymezit územní systém eklgické stability 2.2. KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT ÚZEMÍ OCHRANA KULTURNÍCH, URBANISTICKÝCH A ARCHITEKTONICKÝCH HODNOT ÚZEMÍ, OCHRANA KRAJINÉHO RÁZU veškeré děje, činnsti a zařízení musí respektvat kvalitu urbanistickéh, architektnickéh a přírdníh prstředí, nesmí zde být umístěny stavby, které by znehdntily svým architektnickým ztvárněním, bjemvými parametry, vzhledem, účinky prvzu a pužitými materiály hdnty území pr nejkvalitnější části řešenéh území je vymezen Území zásadníh významu pr charakter sídla a krajiny: Územní rzsah je vymezen v grafické části výkrese č. 2 (hlavní výkres návrh uspřádání území), zahrnuje urbanisticky expnvané plhy (půvdní zástavba kl návsi, členitá krajina severně d bce a rybniční sustava na výchdě). v tmt území je účelné případný záměr, který by mhl změnit neb vlivnit vnímání a charakter prstru prvěřit studií, případně psudkem zhledňujícím jeh vliv na prstředí, ppř. krajinný ráz; účelnst zpracvání psudí a jeh rzsah stanví stavební úřad, ppř. příslušný rgán chrany přírdy Území statní bez většíh vlivu na charakter sídla a krajiny, vyžadující becnu chranu přírdních, kulturních a civilizačních hdnt: Jsu t území, ve kterých veškeré činnsti, děje a zařízení: budu přispívat k vytváření identity prstru při respektvání prstrvých vazeb s klní zástavbu budu vytvářet u nvé výstavby sudbý výraz a přispívat k vytvření nvé identity prstru; při vytváření nvých neb úpravě stávajících veřejných prstr je nutn v maximální míře respektvat mrflgii terénu a respektvat průhledy na dminanty bce 1

9 Ostatní pdmínky chrany a rzvje hdnt pr řešené území: zástavba navrhvaná na vnějších krajích zastavěnéh území bce musí být situvána vždy tak, aby d vlnéh území byla rientvána nezastavěná část stavebníh pzemku; v případě, že t není mžné, je nutn řešit přechd zástavby d krajiny zeleněním zástavba bude respektvat výškvu znaci zástavby z důvdů chrany brazu bce: plchy změn - viz. kap Zastavitelné plchy /1 výškvá znace zástavby (viz. grafická přílha hlavní výkres) znamená stanvení maximální pdlažnsti, čísl vyjadřuje pčet plných nadzemních pdlaží (mim střešních prstr) stabilizvané území - viz. kap Stanvení pdmínek pr využití plch s rzdílným způsbem využití při dplnění prluk a stavebních úpravách ve stabilizvaném území výšku zástavby přizpůsbit klní zástavbě není přípustná výstavba nvých bjektů pr bydlení v zahradách stávajících rdinných dmů mim uliční čáru bez příméh přístupu z veřejnéh prstranství všechny navržené stavební plchy, ve kterých bude řešena nvá uliční síť, musí být vybaveny zelení, rzsah bude upřesněn pdrbnější dkumentací respektvat existenci nemvitých kulturních památek a jejich klí minimalizací rušivých zásahů, zejména stavebních respektvat a chránit drbné sakrální stavby v bci a krajině, včetně jejich klí zachvat průhledy na dminantu bce kapli Navštívení P. Marie ptlačit rušivé dminanty (bjekt v zemědělském areálu) v panramatu bce a krajiny zeleněním neměnit charakter přírdních hrizntů (např. trvalým dlesněním) a přírdních dminant respektvat stávající linivu a sliterní zeleň v krajině, dplnit ji navržené (neexistující) interakční prvky OCHRANA PŘÍRODNÍCH HODNOT ÚZEMÍ Územní rzsah je vymezen v grafické části výkrese č. 2 (hlavní výkres návrh uspřádání území). respektvat plchy vymezené pr chranu přírdních hdnt eklgicky cenné lkality: Údlí Olšskéh ptka vdní tk s navazujícími břehvými prsty, zbytky drbných starých vdních plch, enklávy luk s druhvě pesru vegetací Bukvá hra systém mezí a kamenic se vzrstlu zelení významný eklgický a krajintvrný prvek OCHRANA ZDRAVÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Územní rzsah je vymezen v grafické části výkrese č. 2 (hlavní výkres návrh uspřádání území). Řešené území není zasažen významnými zdrji hluku, vliv prvzu silnice III. tř. je minimální, mírně rizikvým faktrem zůstává puze živčišná výrba v areálu agrturistiky (Dvůr v Brvné) z hlediska rganleptickéh zápachu. V rámci územníh plánu jsu navrženy zásady a patření na chranu zdravých živtních pdmínek a živtníh prstředí: v plchách značených indexem /x je nutn v případě výskytu negativních vlivů na živtní prstředí respektvat platnu legislativu chv hspdářských zvířat v areálu agrturistiky (Dvůr v Brvné na jihvýchdním kraji bce) je mžný puze v takvé kncentraci, aby nedšl k btěžvání byvatelstva vyššími kncentracemi páchnucích látek, rzhdující je vzdálenst k nejbližší chráněné plše; páchnucí látky z chvu 2

10 hspdářských zvířat nesmí být ve vystupující vzdušině bsaženy v kncentraci btěžujících byvatelstv mžnst umístění nvých zdrjů hluku (např. výrba, výrbní služby apd.) v blízksti chráněných bjektů a plch je nutn psudit na základě hlukvé studie a následně prjednat s příslušným rgánem chrany veřejnéh zdraví. knkrétní záměry, které mhu výrazně vlivnit čisttu vzduší, musí být předem prjednány s věcně a místně příslušným rgánem chrany veřejnéh zdraví OCHRANA PODZEMNÍCH VOD Územní rzsah je vymezen v grafické části výkrese č. 2 (hlavní výkres návrh uspřádání území). V rámci územníh plánu je navržena chrana vdních zdrjů, které nemají stanvena chranná pásma: chrana území nevyhlášených vdních zdrjů hranice mezení chránící klí vdníh zdrje před negativními vlivy: ve vymezené plše nelze realizvat činnsti, které mhu negativně vlivnit kvalitu vdníh zdrje (např. hnjení, černá skládka, hnjiště, vylévání kejdy apd.) 3

11 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ Plchy a návrh urbanistické kncepce jsu vyznačeny v grafické části dkumentace ve výkrese č. 2 (Hlavní výkres návrh uspřádání území) NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE Vymezením nvých plch pr bydlení vytváří územní plán pdmínky pr stabilizaci pčtu byvatel, zlepšení věkvé struktury byvatelstva a udržení byvatel v bci. Rzvj urbanistické struktury je navržen v prlukách a na krajích zastavěnéh území s prpjením na klní krajinu a respektváním krajinnéh rázu. ÚP vymezuje plchy se smíšeným využitím, které umžňují širší spektrum činnstí a aktivit, přináší živení a zpestření struktury sídla. Pr psílení bce v blasti cestvníh ruchu je umžněn (stanvením pdmínek pr využití plch) umisťvat zařízení turistické infrastruktury (ubytvání, stravvaní, agrturistika ) v rámci stávajících a navržených smíšených bytných plch. Rzvj dalších pracvních příležitstí se předpkládá v rámci stávajících a navržených plch smíšených bytných. ÚP vymezuje pdmínky pr chranu a rzvj hdnt území navržená kncepce vychází z principů udržitelnéh rzvje, vytváří územně technické pdmínky pr zachvání a kultivaci prstrvých kvalit sídel a krajiny (je navržena diferencvaná péče území - viz kap Kncepce chrany a rzvje hdnt území). Navržené kncepční zásady bsluhy jedntlivých částí sídla umžní zajistit dstatečné technické vybavení a bsluhu území. Kncepce rzvje plch s rzdílným způsbem využití: PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ Vymezením plch smíšených bytných ve stabilizvaném území je pdpřena mžnst variabilnějšíh způsbu využití území pr služby, řemesla, cestvní ruch, zemědělství apd. Rzvjvé plchy jsu navrženy v prlukách (lkality i.č. 2, 4) a na severním (lkality i.č. 5, 6) a západním (lkalita i.č. 3) kraji bce (lkality i.č. 4, 5) ve vazbě na zastavěné území. PLOCHY REKREACE viz. kap Rekreace. PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ viz. kap Kncepce rzvje bčanskéh vybavení. PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ viz kap Kncepce rzvje veřejných prstranství. PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ viz kap Vymezení systému sídelní zeleně. PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ Jsu zastupeny stávajícími zemědělskými areály na jihvýchdním kraji bce a na jihvýchdním kraji řešenéh území; areály jsu stabilizvány, nvé plchy nejsu navrženy. 4

12 3.2. VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A PLOCH ÚZEMNÍCH REZERV ident. čísl katastrální území další pdmínky využití území SO - plchy smíšené bytné 2 Brvná bsluha území ze stávající kmunikace, napjit na stávající inženýrské sítě výškvá znace zástavby max. 1 NP s mžnstí pdkrví nezbytně nutná dnímaná plcha ze ZPF pr jeden RD bude max. d 1200 m 2 3 Brvná bsluha území vybudvat bslužnu kmunikaci (v rámci navrženéh veřejnéh prstranství), vybudvat inženýrské sítě respektvat trasu vdvdníh řadu výškvá znace zástavby max. 1 NP s mžnstí pdkrví nezbytně nutná dnímaná plcha ze ZPF pr jeden RD bude max. d 1200 m 2 4 Brvná bsluha území ze stávající kmunikace, napjit na stávající inženýrské sítě výškvá znace zástavby max. 1 NP s mžnstí pdkrví 5 Brvná bsluha území - vybudvat bslužnu kmunikaci (v rámci navrženéh veřejnéh prstranství), vybudvat inženýrské sítě výškvá znace zástavby max. 1 NP s mžnstí pdkrví 6 Brvná bsluha území - vybudvat bslužnu kmunikaci (v rámci navrženéh veřejnéh prstranství), vybudvat inženýrské sítě respektvat drbnu sakrální stavbu výškvá znace zástavby max. 1 NP s mžnstí pdkrví U - plchy veřejných prstranství 7 Brvná plcha pr bsluhu lkality i.č. 3 smíšený prvz bytná ulice (bez chdníků) respektvat chranu území nevyhlášenéh vdníh zdrje 8 Brvná plcha pr bsluhu lkalit i.č. 5, 6 smíšený prvz bytná ulice (bez chdníků) Z - plchy sídelní zeleně 9 Brvná bsluha území z navržené účelvé kmunikace, inženýrské sítě řešit lkálně výškvá znace zástavby max. 1 NP (5m) zastavěná plcha stavby služící aktivitám rekreace a zahrádkaření max. 40m 2 v navazujícím řízení bude stavba psuzena z hlediska vlivu na krajinný ráz D - plchy dpravní infrastruktury 10 Brvná plcha je navržena pr účelvu kmunikaci k bsluze lkality i.č VYMEZENÍ SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ Plchy a návrh kncepce sídelní zeleně jsu vyznačeny v grafické části dkumentace ve výkrese č. 2 (Hlavní výkres návrh uspřádání území). Sídelní zeleň tvří dplněk urbanistické struktury sídla. Plchy zahrad navazujících na plchy smíšené bytné byly v rámci ÚP zařazeny d výčtu plch s rzdílným způsbem využití jak plchy sídelní zeleně Z. Zásady pr rzvj sídelní zeleně: kncepční záměr symbióza sídlení a krajiny - předpkládá stabilizaci a psílení vazeb a prpjení stávající zeleně v bci s klní krajinnu zelení respektvat stabilizvané plchy sídelní zeleně na jihzápadním kraji bce je vymezena plcha sídelní zeleně (lkalita i.č. 9) navazující na stávající stabilizvanu plchu 5

13 4. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ 4.1. KONCEPCE DOPRAVY Plchy a návrh kncepce dpravy jsu vyznačeny v grafické části dkumentace ve výkrese č. 2 (Hlavní výkres návrh uspřádání území). respektvat plchy veřejných prstranství (bslužné kmunikace), navržené pr bsluhu rzvjvých lkalit; další případný průběh kmunikací v rzvjvých plchách bude řešen následnu dkumentací SILNIČNÍ DOPRAVA Silnice III. třídy: Silnici III/ uvažvat mim zastavěné území bece v kategrii S 7,5/50. Silnici III/ v zastavěném území uvažvat ve funkční skupině C, jak kmunikaci umžňující přímu bsluhu všech bjektů v kategrii MO2 10/6,5/50 Mim zastavěné území v kategrii S 7,5/50. Silnici III/ uvažvat mim zastavěné území bece v kategrii S 7,5/50. Místní bslužné kmunikace: Kmunikace uvažvat ve funkční skupině C jak bslužné kmunikace umžňující přímu bsluhu všech bjektů v kategrii MO2 10/6,5/30 neb jak zklidněné kmunikace bytné ulice ve funkční skupině D1 s minimální šířku uličníh prstru 8 m. Místní kmunikace zpřístupňují všechny bjekty v bci, budu pdle ČSN navrženy ve funkční skupině C, jak bslužné kmunikace umžňující přímu bsluhu všech bjektů v kategrii případně jak zklidněné kmunikace v bytné zóně ve funkční skupině D NEMOTOROVÁ DOPRAVA respektvat stávající pěší trasy v zastavěném území respektvat značené cykltrasy a turisticku trasu respektvat navženu místní cykltrasu, která prpjí již značené 5021 a HOSPODÁŘSKÁ DOPRAVA respektvat plchy dpravní infrastruktury stávající a navržené (i.č. 10) účelvé kmunikace zajišťující prstupnst krajiny a přístup na pzemky upravit a zpevnit stávající účelvu kmunikaci jak mžnst zkratky d Mysletic bnvit půvdní plní cesty (dnes rzrané) zpracvat kmplexní pzemkvé úpravy p zpracvání KPÚ nutné zapracvat navržené účelvé kmunikace dle zpracvaných KPÚ VEŘEJNÁ DOPRAVA zachvat stávající kncepci veřejné dpravy - zajištěnu autbusvými linkami STATICKÁ DOPRAVA v bci budu chybějící parkvací stání a řadvé garáže navrhvány pdle ptřeby na stupeň autmbilizace 1: 2,5 v plchách bydlení je pčítán s jedním dstavným stáním na bytvu jedntku a krátkdbým parkváním na vlastním pzemku u navržených rdinných dmů se předpkládá 100% dstavení v rámci plchy pr bydlení pdél bslužných i zklidněných kmunikací je mžn místně zřídit v přidruženém dpravním prstru pdélné stání pr krátkdbé parkvání 6

14 OCHRANNÁ PÁSMA Viz. důvdnění územníh plánu kap Limity využití území 4.2. KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Plchy a kridry a návrh kncepce technické infrastruktury jsu vyznačeny v grafické části dkumentace ÚP ve výkrese č. 2 (Hlavní výkres návrh uspřádání území) a v grafické části důvdnění ÚP ve výkrese č. 4 (Výkres technické infrastruktury). respektvat navržené kridry pr technicku infrastrukturu, zásady a pdmínky využívání kridrů inženýrské sítě v zastavěném a zastavitelném území budu řešeny v rámci stávajících a navržených plch veřejných prstranství a plch dpravní infrastruktury; další průběh sítí v rzvjvých plchách bude řešen následnu dkumentací dešťvé vdy v maximální míře uvádět d vsaku KORIDORY PRO TECHNICKOU INFRASTRUKTURU Zásady pr využití území kridrů: Plchy jsu vymezeny jak chrana území pr realizace záměrů výstavby technické infrastruktury.tat území je nutn chránit z důvdu zajištění prstru pr umístění těcht staveb v navazujících řízeních (včetně prstru pr OP plynucích z příslušných právních předpisů) a ppřípadě také následný přístup k nim. Půsbnst kridru pr technicku infrastrukturu knčí realizací stavby. Pkud nebude změnu územníh plánu navržen jiné využití území, zůstává stávající využití území. Pdmínky pr využití území kridrů: Přípustné využití činnsti, děje a zařízení technické infrastruktury, včetně dílčích úprav a napjení na stávající zařízení plchy pr chrannu a izlační zeleň, ÚSES nutné asanační úpravy Pdmíněně přípustné využití budvání inženýrských sítí, prpjení pěších a cyklistických tras, účelvých kmunikací před realizací záměru za pdmínky klméh, příp. nejkratšíh mžnéh křížení s navrženu plchu Nepřípustné využití v těcht plchách není dvlen takvé využití, které by znemžnil realizaci navrženéh záměru není dvlen pvlvat žádné stavby ani dčasné vyjma navrhvaných staveb tech. infrastruktury (a staveb přím suvisejících), pr které je tt území chráněn V rámci územníh plánu jsu vymezeny tyt kridry pr technicku infrastrukturu: KT 1 kridr pr vdvdní řad VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Zásbvání vdu Kncepce zásbvání vdu: dle PRVK kraje Vysčina je navržen napjení (kridr KT1) na vdvdní síť města Telče přes síť bce Hrní Myslvá tlak v síti Brvné bude zesílen AT stanicí rzvdy v zastavěném a zastavitelném území budu řešeny v rámci veřejných prstranství a plch pr dpravu 7

15 Odkanalizvání a čištění dpadních vd Kncepce dkanalizvání: je stabilizvána jímky na vyvážení ENERGETIKA Zásbvání elektricku energií Kncepce zásbvání elektricku energií: pr zajištění výhledvých ptřeb ddávky bude využit výknu stávajících trafstanic; v případě nutnsti je mžn stávající trafa vyměnit za výknnější u sítě nízkéh napětí se předpkládá její rzšíření a zahuštění nvými vývdy Zásbvání plynem Kncepce rzvje: plynfikace není navržena TELEKOMUNIKACE, RADIOKOMUNIKACE Pšta a telekmunikace Území je stabilizván, nejsu nárky na nvé plchy Radikmunikace telekmunikace a radikmunikace jsu stabilizvané v případě rzvje mbilních perátrů navrhnut splečný bjekt OCHRANNÁ PÁSMA Viz. důvdnění územníh plánu kap Limity využití území 4.3. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Tuhý kmunální dpad Tuhý kmunální dpad je ukládán d ppelnic a dvážen na skládku mim řešené území (skládka Brek u Dačic). Zvláštní a nebezpečné dpady Tent druh dpadu je a bude likvidván mim řešené území KONCEPCE ROZVOJE OBČANSKÉHO VYBAVENÍ Plchy a návrh kncepce rzvje bčanskéh vybavení jsu vyznačeny v grafické části dkumentace ve výkrese č. 2 (Hlavní výkres návrh uspřádání území) Zásady pr rzvj bčanskéh vybavení: stávající areály a zařízení jsu vyhvující, nebude dcházet k dalšímu rzšiřvání stabilizvané plchy bčanskéh vybavení jsu v řešeném území respektvány nvé samstatné plchy nejsu navrženy, veřejné bčanské vybavení a vybavení charakteru ubytvání, bchdu a služeb je mžn rzvíjet v rámci plch smíšených bytných 8

16 4.5. KONCEPCE ROZVOJE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ Plchy a návrh kncepce veřejných prstranství jsu vyznačeny v grafické části dkumentace ve výkrese č. 2 (Hlavní výkres návrh uspřádání území). Kncepce rzvje veřejných prstranství suvisí s celkvým rzvjem bce a t především s dpravní bsluhu navržených lkalit. Zásady pr rzvj veřejných prstranství: stávající veřejná prstranství (návsi, navazující uliční prstry a cesty pr pěší a cyklisty, tvřící základní síť veřejných prstranství) je třeba maximálně respektvat, nelze připustit nevhdné úpravy prstrů i bjektů v územích zásadníh významu pr bsluhu nvých zastavitelných plch dpravní a technicku infrastrukturu jsu navrženy plchy veřejných prstranství ve frmě uličních prstrů (lkality i.č. 7, 8) ve stávajících a navržených plchách veřejných prstranství dplnit vzrstlu zeleň pdél ulic na základě pdrbnější dkumentace, se znalstí průběhu inženýrských sítí; při výsadbě prefervat, z hlediska zachvání hdnt, dmácí dřeviny 9

17 5. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY Plchy a návrh kncepce uspřádání krajiny jsu vyznačeny v grafické části dkumentace ve výkrese č. 2 (Hlavní výkres návrh uspřádání území) KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ A OBNOVY KRAJINY, KRAJINNÝ RÁZ ÚP respektuje přírdní hdnty území a vymezuje pdmínky pr jejich chranu a rzvj viz. kap Ochrana a rzvj hdnt území. S hledem na jedinečný přírdní ptenciál řešenéh území nejsu v krajině navrhvány žádné plchy a stavby s výjimku plch a kridrů pr dpravní a technicku infrastrukturu a plch, které rzšiřují stávající zastavěné území. Pr udržení a psílení eklgické stability území je navržen územní systém eklgické stability (ÚSES) včetně návrhu na změnu využití území plch a zásad využívání krajiny. Obecně platí v celém řešeném území tyt zásady: chránit význačné stávající slitérní strmy a strmřadí ve městě i v krajině (v případě nezbytných zásahů nahradit ve vhdnějším místě) psilvat pdíl strmvé zeleně v sídlech, zejména v uličních prstrech psilvat pdíl rzptýlené zeleně a trvalých travních prstů v krajině, realizvat zalučnění v plchách rné půdy pdél tků a v plchách pr navržený ÚSES zlepšit esteticku hdntu krajiny výsadbami alejí pdél kmunikací a cest, revitalizací tků s dplněním břehvých prstů a bnvením neb výstavbu nvých vdních plch neumisťvat žádné stavby na přírdní dminanty výrazné vrchly zalesněných hřbetů, bnva rzhleden (příp. sakrálních staveb) neb pdmíněná výstavba nvých je mžná respektvat charakter přírdních hrizntů sídla (nesmí se trvale dlesnit, vykácet vzrstlá zeleň na phledvě expnvaných hrizntech) Ochrana krajinnéh rázu: stavby pr bydlení situvat tak, aby zeleň zahrad tvřila mezičlánek při přechdu zástavby d krajiny stavby pr výrbu a skladvání, zemědělské stavby situvané ve vazbě na krajinu dclnit izlační zelení nerzšiřvat rnu půdu, dplnit zalučnění neb zatravněné svdné průlehy zachvat a rzvíjet zastupení a pdíl dřevin pdél cest, mezí apd. pdprvat dsadbu dřevin pdél cest - vhdné dřeviny jsu klen, lípa, jírvec, vcné dřeviny pdél vdních tků mžn dplnit jasan, lši, dub letní aj. realizvat územní systém eklgické stability, včetně interakčních prvků pdprvat zvyšvání pdílu vcných dřevin v záhumencích, v návaznsti na zastavěné území při realizaci záměrů je nutn zachvat stávající účelvé kmunikace zajišťující přístup k pzemkům a průchdnst krajiny v krajině je přípustné realizvání menších vdních plch, pdmíněně přípustné je zalesňvání - viz kap. 6. Stanvení pdmínek pr využití plch s rzdílným způsbem využití. Dále viz kap Kncepce chrany a rzvje hdnt území. 10

18 VYMEZENÍ PLOCH V KRAJINĚ Územní rzsah je vymezen v grafické části dkumentace ve výkrese č. 2 (Hlavní výkres návrh uspřádání území). Kncepce rzvje: PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ Vdní tky Nejsu navrhvány úpravy vdních tků, předpkládá se puze běžná údržba. V suladu s Vdním záknem mhu správci vdních tků při výknu správy vdníh tku, pkud je t nezbytně nutné a p předchzím prjednání s vlastníky pzemků užívat pzemků susedících s krytem vdníh tku, a t u drbných vdních tků nejvýše v šířce d 6 m d břehvé čáry Vdní nádrže, rybníky Území je z hlediska vdních plch stabilizván, nejsu navrženy nvé vdní plchy. PLOCHY PŘÍRODNÍ Území je stabilizván. PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ V plchách zemědělské zóny je vhdné zachvat pdíl přírdních prvků, rzsáhlé plchy. Územní plán navrhuje rzvj zastavitelých plch na úkr plch prdukčních v návaznsti na zastavěné území. PLOCHY LESNÍ Území je stabilizvané, nejsu navrženy nvé plchy. PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ KRAJINNÁ ZELEŇ Území je stabilizvané, nejsu navrženy nvé plchy. PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ ZEMĚDĚLSKÉ Území je stabilizvané, nejsu navrženy nvé plchy. Stanvení pdmínek pr změny ve využití plch: viz. kap Stanvení pdmínek pr využití plch s rzdílným způsbem využití 5.2. ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY Územní systém eklgické stability je vyznačen v grafické části dkumentace ve výkrese č. 2 (Hlavní výkres návrh uspřádání území) KONCEPCE ROZVOJE Z hlediska územníh systému eklgické stability byly ddrženy zásady návaznsti na klní území pužitím územně technických a brvých pdkladů. Nápjné bdy jedntlivých skladebných částí jsu jednznačné. Jsu vázány na vdní tky neb navazují na skladebné části vymezené na území susední bce. Lkální územní systém eklgické stability zahrnuje celkem 2 větve, reprezentující základní typy eksystémů v krajině. Druhu větví je lkální bikridr pdél Olšskéh ptka. 11

19 PLOCHY BIOCENTER Pdmínky pr využití plch bicenter viz kap Plchy přírdní. V rámci ÚP jsu vymezeny následující plchy bicenter: značení význam vymezení LBC Zdeňkv LBC Smíchv LBC Stará Brvná lkální lkální lkální Existující, funkční bicentrum zahrnující lesní prst ve vrchlvé patrii lesníh kmplexu. Existující funkční bicentrum, rybniční sustava s břehvými prsty výchdně d bce. Existující funkční bicentrum v nivě Olšskéh ptka a přilehlém mírném svahu PLOCHY BIOKORIDORŮ - využití, které zajišťuje vyské zastupení druhů rganismů dpvídajících trvalým stanvištním pdmínkám při běžném extenzivním zemědělském neb lesnickém hspdaření (trvalé travní prsty, extenzivní sady, lesy apd.), případně rekreační plchy přírdníh charakteru Pdmíněně přípustné využití: - nezbytně nutné linivé stavby křížící bikridr, vdhspdářská zařízení, ČOV atd. Umístěny mhu být jen při c nejmenším zásahu a narušení funkčnsti bikridru. Umístění pkud mžn jen klm na bikridry a v c nejmenším rzsahu. - změny funkčníh využití, které by snižvaly sučasný stupeň eklgické stability danéh území zařazenéh d ÚSES (změny druhu pzemku s vyšším stupněm eklgické stability na druh s nižším stupněm eklgické stability, např. z luky na rnu půdu), které jsu v rzpru s funkcí bikridru - jakékli změny funkčníh využití, které by znemžnily neb hrzily územní chranu a zalžení chybějících částí bikridrů - rušivé činnsti, jak je umisťvání staveb, dvdňvání pzemků, těžba nerstných survin, apd., mim činnstí pdmíněných V rámci ÚP jsu vymezeny následující bikridry: značení ppis plchy změn LBK 1 LBK 2 LBK 3 LBK 4 Existující, funkční bikridr vymezený v údlí Olšskéh ptka. Existující, funkční bikridr vymezený v údlí Olšskéh ptka. Existující, funkční bikridr vymezený na lesní půdě v západní části katastru Existující, funkční bikridr vymezený na lesní půdě v západní části katastru nejsu navrženy INTERAKČNÍ PRVKY V rámci ÚP jsu vymezeny následující interakční prvky: značení vymezení stav IP1 mez, kamenice s dprvdnu vzrstlu zelení (vcné dřeviny) respektvat IP2 mez, kamenice s dprvdnu vzrstlu zelení (vcné dřeviny) respektvat IP3 mez, kamenice s dprvdnu vzrstlu zelení (vcné i nevcné dřeviny) respektvat IP4 dprvdná zeleň kmunikace částečně dplnit IP5 dprvdná zeleň staré plní kmunikace (nevcné dřeviny, křviny, místy bez prstu, kamenice) respektvat 12

20 značení vymezení stav IP6 výrazná mez s dprvdnu zelení (bříza, jíva, třešeň, líska) respektvat IP7 systém mezí a kamenic splu s remízy na severzápadě katastru respektvat IP8 dprvdná zeleň kmunikace (vcné dřeviny, mezernaté úseky dplnit) respektvat IP9 plní remíz, severně d zastavěnéh území bce, se vzrstlu dřevinnu respektvat vegetací nevcných dřevin (břízy, jívy, bez černý v pdrstu) IP10 plní remíz se vzrstlu dřevinnu vegetací (břízy, siky a jívy) respektvat IP11 plní remíz se vzrstlu dřevinnu vegetací (břízy, siky a jívy) respektvat IP12 výrazná mez s alejí vcných dřevin (jablň, třešeň), mezernaté úseky dplnit respektvat IP13 dprvdná zeleň údlnice (vcné dřeviny) respektvat IP14 výrazná mez s alejí vcných dřevin (jablň, třešeň), mezernaté úseky dplnit respektvat IP15 dprvdná zeleň plní cesty dplnit IP16 dprvdná zeleň plní cesty (vcné dřeviny) respektvat 5.3. PROSTUPNOST KRAJINY Prstupnst krajiny je řešena vymezením plch dpravní infrastruktury účelvých kmunikací, které tvří základní kstru zajišťující prstupnst krajiny a přístup na pzemky ZPF a PUPFL. stávající síť účelvých kmunikací, zajišťující přístup k pzemkům a prstupnst krajiny, zůstane zachvána 5.4. PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ Vymezení plch a stanvení pdmínek pr změny v jejich využití: Plchy prtierzních patření Jedná se svažité plchy rné půdy v krajině, na nichž je nutn prvést patření na eliminaci účinků vdní erze. K úpravám jsu vymezeny plchy: Y 1 - plcha na jihzápadním kraji řešenéh území Y 2 - plcha na jihzápadním kraji řešenéh území Y 3 - plcha na výchdním kraji řešenéh území Zásady pr využívání území: - činnsti, patření a využití, které je mžn pvažvat za preventivní prti vdní erzi a které zvyšují retenční schpnsti krajiny (například zatravnění, prtierzní sevní pstupy, realizace mezí, průlehů, vsakvacích pásů, agrtechnická patření typu hrázkvání, vrstevnicvé bdělávání plch, střídání vrstevnicvých pásů pldin, agrtechnická a technická prtierzní patření) - činnsti, patření a funkční využití, které by zrychlily dtkvé pměry, neb by k tmu mhly druhtně vést 5.5. OCHRANA PŘED POVODNĚMI Pr minimalizaci extravilánvých vd je nutn prvést změnu rganizace pvdí - navrhnut rganizační (sevní pstupy, velikst a tvar pzemků), agrtechnická (vrstevnicvá rba) a stavebnětechnická (průlehy, zelené pásy) patření. Kncepce rzvje: dešťvé vdy budu dváděny stávajícím způsbem pr minimalizaci extravilánvých vd je nutn prvést změnu rganizace pvdí - navrhnut rganizační (sevní pstupy, velikst a tvar pzemků), agrtechnická (vrstevnicvá rba) a stavebně-technická (průlehy, zelené pásy) patření 13

21 Zásady pr chranu prti záplavám a přívalvým vdám: správci vdních tků mhu při výknu správy vdníh tku, pkud je t nezbytně nutné a p předchzím prjednání s vlastníky pzemků užívat pzemků susedících s krytem vdníh tku, a t: - u drbných vdních tků nejvýše v šířce d 6 m d břehvé čáry nesmí dcházet ke zmenšvání průtčnéh prfilu 5.6. REKREACE Kncepce rzvje: stávající areál s hřištěm na severvýchdním kraji bce pvažvat za stabilizvaný, nvé plchy nejsu navrženy v rámci plch sídelní zeleně (zahrad) je mžn budvat bjekty rdinné rekreace pr phybvu rekreaci pěší turistiku a cyklturistiku bude využita stávající síť účelvých kmunikací a cest a navržená cykltrasa prpjující již značené trasy 5021 a

22 6. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ A PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ ZÁSTAVBY 6.1. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ Územní rzsah plch s rzdílným způsbem využití je vymezen v grafické části dkumentace ve výkrese č. 2 (Hlavní výkres návrh uspřádání území) PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ (SO) HLAVNÍ VYUŽITÍ: Plchy jsu určeny převážně pr bydlení, dále pr bčanské vybavení a pdnikatelské aktivity (drbná výrba, služby a řemesla). - pzemky staveb pr bydlení a rdinnu rekreaci, pzemky bčanskéh vybavení a veřejných prstranství a dále pzemky suvisející dpravní a technické infrastruktury Pdmíněně přípustné využití: - stavby a zařízení (např. výrby, služeb a zemědělství, zázemí ke stavbě hlavní) v případě, že svým prvzem a technickým zařízením nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém klí, nesnižují kvalitu prstředí suvisejícíh území a svým charakterem a kapacitu nezvyšují dpravní zátěž v území - činnsti, děje a zařízení, které narušují prstředí neb takvé důsledky vyvlávají druhtně Pdmínky prstrvéh uspřádání a chrany krajinnéh rázu: výškvá znace zástavby: stabilizvané území - maximálně 1 nadzemní pdlaží plchy změn - dle pdmínek využití viz. kap Zastavitelné plchy PLOCHY REKREACE (R) HLAVNÍ VYUŽITÍ: Plchy využívané pr činnsti, děje a zařízení služící k uspkjvání sprtvních a rekreačních ptřeb bčanů. - pzemky staveb a zařízení, které suvisejí a jsu slučitelné s rekreací, například sprtu venkvníh charakteru (hřiště, dětská hřiště), veřejných prstranství, bčanskéh vybavení, veřejných tábřišť, přírdních kupališť, rekreačních luk Pdmíněně přípustné využití: - pzemky suvisející dpravní a technické infrastruktury, které nesnižují kvalitu prstředí ve vymezené plše a jsu slučitelné s rekreačními aktivitami. - činnsti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prstředí neb takvé důsledky vyvlávají druhtně Pdmínky prstrvéh uspřádání a chrany krajinnéh rázu: výškvá znace zástavby (stabilizvané území) max. 1 NP 15

23 PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ (O) HLAVNÍ VYUŽITÍ: Plchy jsu určeny k uskutečňvání činnstí, dějů a zařízení pskytující služby byvatelstvu, zejména v blasti veřejné správy, šklství, zdravtnictví a sciální péče, dále zařízení kmerční. - pzemky staveb a zařízení bčanskéh vybavení služící například pr vzdělávání a výchvu, sciální služby a péči rdiny, zdravtní služby, kulturu, veřejnu správu, chranu byvatelstva - pzemky staveb a zařízení pr bchdní prdej, tělvýchvu a sprt, ubytvání, stravvání, služby, vědu a výzkum, lázeňství - pzemky suvisející dpravní a technické infrastruktury a veřejných prstranství Pdmíněně přípustné využití: - bydlení v případě, že se jedná byt správce neb majitele zařízení - činnsti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prstředí neb takvé důsledky vyvlávají druhtně Pdmínky prstrvéh uspřádání a chrany krajinnéh rázu: výškvá znace zástavby (stabilizvané území) max. 1 NP PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ (U) HLAVNÍ VYUŽITÍ: Plchy, které jsu přístupné každému bez mezení. Zprstředkvávají bezpečně přístupná veřejná prstranství v zastavěném území a zastavitelných plchách. - náměstí, návsi, chdníky, ulice s úpravami reagujícími na intenzivní phyb pěších, zastávky a zálivy hrmadné dpravy - dstavné a parkvací plchy, cyklistické stezky - veřejná zeleň, parky - pzemky suvisející dpravní a technické infrastruktury Pdmíněně přípustné využití: - zařízení a aktivity, např. altány, veřejná WC, půjčvny sprtvníh vybavení, bčerstvení s venkvním psezením, tržiště, dětská hřiště apd., v případě, že svu funkcí a architektnickým výrazem nejsu v rzpru s psílením funkce centra bce a svým charakterem dpvídají významu území - činnsti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prstředí neb takvé důsledky vyvlávají druhtně 16

24 PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ (Z) HLAVNÍ VYUŽITÍ: Plchy plní funkci dplňkvě prdukční a kmpziční vytvářející přechd zástavby d krajiny. - zahrady služící pr dpčinek a samzásbitelské hspdaření Pdmíněně přípustné využití: - činnsti, zařízení a stavby suvisející s aktivitami rekreace a zahrádkaření (například stavby rdinné rekreace, stavby služící aktivitám zahrádkaření, stavby pr chvatelství, altány, hřiště, bazény, přístřešky, seníky, kůlny, stavby typu stdl) v případě, že nedjde k narušení krajinnéh rázu, ptlačení hlavníh využití a snížení kvality prstředí ve vymezené plše - pzemky suvisející dpravní a technické infrastruktury, např. dstavné a parkvací plchy, manipulační plchy, bslužné kmunikace, plchy pr pěší a cyklstezky v případě, že není ptlačena hlavní funkce a není snížena kvalita prstředí ve vymezené plše - činnsti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prstředí neb takvé důsledky vyvlávají druhtně Pdmínky prstrvéh uspřádání a chrany krajinnéh rázu: výškvá znace zástavby: stabilizvané území - max. 1 NP (5m) plchy změn - dle pdmínek využití viz. kap Zastavitelné plchy zastavěná plcha staveb služící aktivitám rekreace a zahrádkaření: stabilizvané území - max. 40m 2 plchy změn - dle pdmínek využití viz. kap Zastavitelné plchy další pdmínky chrany krajinnéh rázu budu stanveny rgánem chrany OPK v následujících řízeních PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ (V) HLAVNÍ VYUŽITÍ: Plchy služí pr umístění výrbních a zemědělských areálů. - pzemky staveb a zařízení pr výrbu a skladvání, například skladvé areály, pzemky zemědělských staveb - pzemky suvisející veřejné infrastruktury - pzemky staveb pr řemeslnu a jinu výrbu, služby - sběrná místa kmunálníh dpadu - izlační zeleň - činnsti, děje a zařízení, které narušují svým prvzváním a technickým zařízením užívání staveb a zařízení ve svém klí a snižují kvalitu prstředí suvisejícíh území Pdmínky prstrvéh uspřádání a chrany krajinnéh rázu: výškvá znace zástavby: max. 2 NP, v případě výrbních a skladvých bjektů výška římsy max. 7m bjekty nesmí narušit braz sídla a krajiny, prefervány budu hrizntální hmty, aby byl zabráněn vzniku nežáducích phledvých dminant v krajině 17

25 PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY (D) Plchy a návrh kncepce dpravy jsu vyznačeny v grafické části dkumentace ve výkrese č. 2 (Hlavní výkres návrh uspřádání území). Řešení kncepce dpravy je ppsán v samstatné kapitle 4.1. DS SILNIČNÍ DOPRAVA HLAVNÍ VYUŽITÍ: Plchy zahrnují zpravidla pzemky staveb silniční dpravy. - silniční pzemky, včetně pzemků, na kterých jsu umístěny sučásti kmunikace, například náspy, zářezy, pěrné zdi, msty a dprvdné a izlační zeleně - čerpací stanice phnných hmt včetně dprvdných funkcí - pzemky suvisející dpravní a technické infrastruktury - činnsti, děje a zařízení, které svým prvzváním a technickým zařízením narušují užívání staveb a zařízení ve svém klí a snižují kvalitu prstředí suvisejícíh území DU ÚČELOVÉ KOMUNIKACE HLAVNÍ VYUŽITÍ: Plchy veřejně přístupných kmunikací, služících pr bsluhu nemvitstí a pzemků v krajině a umžňující bezpečný průchd krajinu. - pzemky účelvých kmunikací, včetně pzemků, na kterých jsu umístěny sučásti kmunikace, například dprvdné a izlační zeleně, manipulační plchy - cyklistické a pěší trasy - činnsti, děje a zařízení, které svým prvzváním a technickým zařízením narušují užívání staveb a zařízení ve svém klí a snižují kvalitu prstředí suvisejícíh území PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ (N) HLAVNÍ VYUŽITÍ: Zahrnuje plchy vd tekucích a stjatých s přístupnu vdní hladinu se zvláštním estetickým významem pr utváření krajinnéh rázu území. - činnsti a zařízení suvisející s vdhspdářskými pměry v území a klběhem vdy v přírdě - výstavba vdních plch - revitalizace tků a prtipvdňvá patření Pdmíněně přípustné využití: - činnsti a zařízení suvisející s rybářstvím neb rekreací v případě, že budu minimalizvány negativní dpady d vdníh režimu - čistty vd - činnsti, děje a zařízení, které narušují klběh vdy v přírdě a negativně vlivňují kvalitu a čisttu vdy a vdníh režimu - nepřípustná je výstavba bjektů v těsné blízksti břehů 18

26 PLOCHY PŘÍRODNÍ (E) HLAVNÍ VYUŽITÍ: Zahrnuje plchy s účelem zajištění pdmínek pr chranu přírdy a krajiny. V území se jedná plchy bicenter. - využití, které zajišťuje přirzenu druhvu skladbu bity dpvídající trvalým stanvištním pdmínkám, - změnu využití území nesmí djít k narušení neb mezení přírdní funkce sučasných plch ÚSES. Pdmíněně přípustné využití: - puze ve výjimečných případech nezbytně nutné linivé stavby, vdhspdářská zařízení, ČOV atd. Umístěny mhu být jen při c nejmenším zásahu a narušení funkčnsti bicentra. - změny využití území, které by snižvaly sučasný stupeň eklgické stability plch - jakékli změny využití území, které by znemžnily či hrzily funkčnst bicenter neb územní chranu plch navrhvaných k začlenění d nich, - rušivé činnsti jak je umisťvání staveb, dvdňvání pzemků, těžba nerstných survin apd., mim činnstí pdmíněných PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ (P) HLAVNÍ VYUŽITÍ: Plchy služící k zajištění pdmínek pr převažující zemědělské využití. - pzemky zemědělskéh půdníh fndu, pzemky staveb, zařízení a jiných patření pr zemědělství - pzemky suvisející dpravní a technické infrastruktury. linivé stavby dpravní a technické infrastruktury - účelvé kmunikace, kmunikace pr pěší a cyklisty, pr jízdu s ptahem, na kni a pr jízdu na lyžích a na saních - patření pr psilvání eklgické rvnváhy území - patření pr přispívající k vyšší retenci krajiny, zachycení přívalvých dešťů, prtipvdňvá a prtierzní patření Pdmíněně přípustné využití: - puze stavby nezbytně nutné pr myslivst, chranu přírdy, dstavby a přístavby maléh rzsahu stávajících trvalých staveb na vlastním pzemku (nárůst plchy max. 20% prvtně zklaudvané plchy) - výstavba menších vdních nádrží, v případě, že jejich využití bude extenzivní - zalesnění mim zemědělské půdy v I. až III. třídě chrany ZPF - všechny činnsti a zařízení krmě výše uvedených (např. výstavba bjektů rdinné rekreace, dále bjektů, které by mhly služit k bydlení, rekreaci) 19

27 PLOCHY LESNÍ (L) HLAVNÍ VYUŽITÍ: Plchy služí k plnění funkcí lesa a činnsti suvisející s tut hlavní funkcí. - pzemky určené k plnění funkcí lesa - pzemky staveb a zařízení lesníh hspdářství - pzemky suvisející dpravní a technické infrastruktury - činnsti a zařízení suvisející se zachváním eklgické rvnváhy území - realizace ÚSES, patření pr udržení vdy v krajině, zachycení přívalvých dešťů, prtipvdňvá a prtierzní patření a další patření přispívající k vyšší retenci krajiny - účelvé kmunikace, kmunikace pr pěší a cyklisty, pr jízdu s ptahem, na kni a pr jízdu na lyžích a na saních Pdmíněně přípustné využití: - stavby nezbytně nutné pr myslivst, chranu přírdy - dstavby a přístavby maléh rzsahu stávajících trvalých staveb na vlastním pzemku (nárůst plchy max. 20% prvtně zklaudvané plchy) - výstavba menších vdních nádrží, v případě, že jejich využití bude extenzivní - všechny činnsti a zařízení krmě výše uvedených (např. výstavba bjektů bydlení, sprtu a rekreace, individuální rekreace, dále bjektů, které by mhly služit k bydlení a rekreaci...) PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ - KRAJINNÁ ZELEŇ (SX) HLAVNÍ VYUŽITÍ: Plchy služí pr zachvání a bnvu přírdních a krajinných hdnt, tvří je plchy rzptýlené zeleně v krajině, linivá zeleň. - činnsti a zařízení, které suvisí s extenzivní zemědělsku výrbu, se zachváním eklgické rvnváhy území - realizace ÚSES - realizace vdních plch, patření pr udržení vdy v krajině, zachycení přívalvých dešťů,. prtipvdňvá a prtierzní patření a další patření přispívající k vyšší retenci krajiny - linivé stavby dpravní a technické infrastruktury, výstavba bjektů pr chranu přírdy, včelíny, seníky Pdmíněně přípustné využití: - výstavba vdních nádrží, pkud jejich využití bude extenzivní a nedjde ke změně krajinnéh rázu - činnsti, zařízení a výstavba zmenšují jejich plchu, nvá výstavba, pužívání zemědělských technlgií které mhu narušit strukturu a charakter plch. - zalesnění 20

28 PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ - ZEMĚDĚLSKÉ (SM) HLAVNÍ VYUŽITÍ: Plchy využívané převážně k zemědělským účelům, přispívající ke stabilizaci eklgické rvnváhy v území. - pzemky zemědělskéh půdníh fndu - pzemky přirzených a přírdě blízkých eksystémů - pzemky suvisející dpravní a technické infrastruktury, linivé stavby dpravní a technické infrastruktury, manipulační plchy - účelvé kmunikace, kmunikace pr pěší a cyklisty, pr jízdu s ptahem, na kni a pr jízdu na lyžích a na saních - patření pr zachváním eklgické rvnváhy území - pzemky staveb pr chranu přírdy - patření pr přispívající k vyšší retenci krajiny, zachycení přívalvých dešťů, prtipvdňvá a prtierzní patření Pdmíněně přípustné využití: - nezbytně nutné pzemky staveb, zařízení a jiných patření pr zemědělství, myslivst (např. včelíny, seníky) - dstavby a přístavby maléh rzsahu stávajících trvalých staveb na vlastním pzemku (nárůst plchy max. 20% prvtně zklaudvané plchy) - výstavba menších vdních nádrží, v případě, že jejich využití bude extenzivní - všechny činnsti a zařízení krmě výše uvedených (např. výstavba bjektů rdinné rekreace, dále bjektů, které by mhly služit k bydlení, rekreaci) - činnsti narušující eklgicku rvnváhu území - zalesnění 21

29 7. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT Územní rzsah veřejně prspěšných staveb, patření je vymezen ve výkrese č. 3 Výkres veřejně prspěšných staveb, patření a asanací. Vymezení veřejně prspěšných staveb a patření níže uvedených nevylučuje mžnst vymezit další veřejně prspěšné stavby, patření příp. asanace v navazující územně plánvací dkumentaci. D územníh plánu byla z knceptu ÚP VÚC kraje Vysčina převzata a upřesněna tat VPS: Vv 5 rzšíření skupinvéh vdvdu Nvá Říše, větev Brvná PLOCHY A KORIDORY S MOŽNOSTÍ VYVLASTNĚNÍ (DLE 170 STZ) (Na tyt plchy se vztahuje i předkupní práv pdle 101 st. zákna) kód účel parcelní čísla k.ú. předkupní práv DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA VDT 1 VDT 2 bslužná kmunikace, inženýrské sítě bslužná kmunikace, inženýrské sítě 379/3 Brvná bec 97/1, 98/2, 583 Brvná bec PLOCHY A KORIDORY S MOŽNOSTÍ VYVLASTNĚNÍ (DLE 170 STZ) TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA VT 1 vdvd 8. VYMEZENÍ DALŠÍCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO Nejsu vymezeny. 9. ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ GRAFICKÉ ČÁSTI - pčet listů:.str Grafická část - pčet výkresů:..3 22

L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN

L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce SOUBOR ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN UPRAVENÝ NÁVRH Evidenční čísl zhtvitele

Více

Zákonná omezení v chráněných územích

Zákonná omezení v chráněných územích Záknná mezení v chráněných územích Mgr. Libr Opluštil Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Závěrečná prezentace výsledků prjektu Vliv chráněných území na rzvj bcí zkušensti českých a rakuských municipalit

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE Přizvatel: MěÚ Straknice zhtvitel: A+U DESIGN, spl. s r.. Nvá 24, České Budějvice Veducí prjektant: Ing. arch. Jiří Brůha datum: říjen 2012 1 N á v r h z a d á n

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE Přizvatel: Městský úřad Břeclav, dbr rzvje a správy Zpracvatel: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. (v rámci dbrné pmci) 602 00 Brn, Příkp 8 Datum zpracvání:

Více

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 SROVNÁVACÍ TEXT SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA ODŮVODNĚNÍ

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 SROVNÁVACÍ TEXT SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA ODŮVODNĚNÍ Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 SROVNÁVACÍ TEXT SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA ODŮVODNĚNÍ 1 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: ZLÍN ÚZEMNÍ PLÁN Stupeň: PŘÍLOHA 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Více

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více

Změny ve využívání území, jejich důsledky pro plánování. Územní plánování 1 / 5

Změny ve využívání území, jejich důsledky pro plánování. Územní plánování 1 / 5 Změny ve využívání území, jejich důsledky pr plánvání Územní plánvání 1 / 5 bytné zóny Bydlení 50-60% urbanizvaných plch ve městech sučástí bydlení je mnh dalších činnstí vazba na základní bčanské vybavení

Více

Územní studie TOPĚLEC

Územní studie TOPĚLEC 2013 Územní studie TOPĚLEC návrh Přizvaná ÚS TOPĚLEC bude služit jak pdklad pr rzhdvání v území v rzsahu vymezené řešenéh území a dále studie služí též jak pdklad pr nvý územní plán Čížvé. Ing. arch. Radek

Více

Metodika územního plánování Veřejný zájem v územním plánování. Územní plánování 1 / 6

Metodika územního plánování Veřejný zájem v územním plánování. Územní plánování 1 / 6 Metdika územníh plánvání Veřejný zájem v územním plánvání Územní plánvání 1 / 6 Úrvně prstrvéh / územníh plánvání EVROPA (EU) nárdní plánvání ČESKÁ REPUBLIKA plánvání reginů KRAJE místní plánvání OBEC

Více

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI.

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Na Slvance 2 182 21 Praha 8 eli-cz@fzu.cz www.eli-beams.eu Ppis Stavby: akce: Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pr předmntáž a uskladnění technlgie ELI. Na vyznačeném

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

ÚZEMNÍ STUDIE Z5 ROZVOJ PÍSEČNÉ BLANSKO

ÚZEMNÍ STUDIE Z5 ROZVOJ PÍSEČNÉ BLANSKO ÚZEMNÍ STUDIE Z5 ROZVOJ PÍSEČNÉ BLANSKO TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: ÚZEMNÍ STUDIE Z5 - ROZVOJ PÍSEČNÉ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Dlouhomilov Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Funkce: Jiří Štelc Starosta

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP NOVÝ BYDŽOV P R O S I N E C 2 0 1 0 ÚPLNÁ AKTUALIZACE

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP NOVÝ BYDŽOV P R O S I N E C 2 0 1 0 ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP NOVÝ BYDŽOV P R O S I N E C 2 0 1 0 ÚPLNÁ AKTUALIZACE ZÁKLADNÍ ÚDAJE POŘIZOVATEL: ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ORP NOVÝ BYDŽOV Městský úřad Nvý Bydžv Masarykv nám. 1, Nvý Bydžv

Více

Jílové u Prahy - LOKALITA "ZA HUMNY" ÚZEMNÍ STUDIE. HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 1026/2 140 00 Praha 4 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Jílové u Prahy - LOKALITA ZA HUMNY ÚZEMNÍ STUDIE. HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 1026/2 140 00 Praha 4 PRŮVODNÍ ZPRÁVA Rev. Datum Důvd vydání dkumentu, druh změny Vypracval Tech. kntrla Investr: PROFI AUTO CZ, a.s. Klvratská 1367/15 251 01 Říčany IČ 26178559 Kraj: Středčeský Okres: Praha - západ K.Ú.: Jílvé u Prahy, 660094

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE. Ekonomika staveb a sídel /2

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE. Ekonomika staveb a sídel /2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE Eknmika staveb a sídel /2 Rzmístění bydlení ve městě filter dwn = vyfiltrvání stárnutím bytů se zhršuje kvalita bydlení nárčnější byvatelé dcházejí staré čtvrti

Více

Silniční infrastruktura a legislativa

Silniční infrastruktura a legislativa Silniční infrastruktura a legislativa Mtt: Hdnta spjení dvu měst je čast vyšší, než sučet hdnt těcht měst Hannibal (247-183 př. n. l.) V rce 2013 jsem měl tu čest vést pracvní skupinu dbrníků pr silniční

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář)

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář) OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hdinvá dtace: 4 vyuč. hdiny na každý seminář) PŘEHLED SEMINÁŘŮ: Oblast: Právní vzdělávání Pracvní práv v kntextu nvely bčanskéh zákníku. Přehled důležitých změn vyplývajících

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz OBNOVA NERATOVA Prjekt Sdružení Neratv,.s. www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi a putníh místa pmc lidem s pstižením a puštěným dětem

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Územně analytické podklady Karlovarského kraje

Územně analytické podklady Karlovarského kraje Územně analytické pdklady Karlvarskéh kraje 2015 část b) Rzbr udržitelnéh rzvje území 3. úplná aktualizace červen 2015 Základní údaje První Územně analytické pdklady rku 2009 byly splufinancvány z prstředků

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ. změna č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ. změna č. 1 JESENNÝ pořizovatel projektant Městský úřad Semily obvodní stavební úřad oddělení územního plánování jako úřad územního plánování Ing.arch. M. Štěpánek, ARCH SERVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30 kooperace

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE Změna č.2 výrok AI. TEXTOVÁ ČÁST vypracovala: Ing. arch. Hana Vrchlavská, Ing. arch. Alena Fárková datum: březen 2013 OBSAH DOKUMENTACE A. TEXTOVÁ

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2 OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY I. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č.2 N Á V R H A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP,

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Dotační možnosti pro podnikatele v období 2014 2020. z OP Zaměstnanost, OP Životní prostředí a. Integrovaného regionálního operačního programu

Dotační možnosti pro podnikatele v období 2014 2020. z OP Zaměstnanost, OP Životní prostředí a. Integrovaného regionálního operačního programu Dtační mžnsti pr pdnikatele v bdbí 2014 2020 z OP Zaměstnanst, OP Živtní prstředí a Integrvanéh reginálníh peračníh prgramu (zpracván dle aktuální verze peračních prgramů ke dni 20.2.2015) Operační prgram

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018 VLEBNÍ PRGRAM KDU-ČSL PLNÁ PR BDBÍ 2014 2018 Vážení splubčané, představujeme Vám vlební prgram KDU-ČSL pr vlby d Zastupitelstva města Plná. Při jeh tvrbě jsme se snažili pstihnut všechny důležité blasti

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Česká republika Grada - úvdní brazvka - Výklad, Prcvičvání, Test, Knec, u dlníh kraje Zpět, Rejstřík, Nápvěda (mim jiné i zapnut/vypnut zvuk) 3 strany, Pznámka (k tématu), Další téma, Pkračuj Výklad výklad

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

Cycle Transport Improvements

Cycle Transport Improvements Cycle Transprt Imprvements 4. dubna 2011 MANUÁL K CYKLOWEBU Del. N.: D.1.1 Versin: 1 Date: Prepared: Checked: Apprved: R.T. JMS MSH 2 / 16 Cycle Transprt Imprvements Obsah 1 Úvd... 4 2 Ppis webvé aplikace

Více

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE O PROJEKTU Předkládaný výtah Metdiky tvrby prgramu rzvje bce ( Metdika ) je výstupem prjektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 Elektrnická metdická pdpra tvrby rzvjvých

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán Zdeněk Kndler Zlín Státní energetická inspekce 28. 3. 2014 Státní energetická inspekce jak dtčený rgán v rámci plitiky územníh rzvje a územníh plánvání stanviska k plitice územníh rzvje a územně plánvací

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU POPICE

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU POPICE P O P I C E ÚZEMNÍ PLÁN- VÝROKOVÁ Č ÁST /Změna č.2/ Objednavatel: Obec Popice, Hlavní 62, 691 27 Popice, Pořizovatel: Městský úřad Hustopeče, Dukelské náměstí 2/2, 693 01 Odbor regionálního rozvoje Zpracovatel:

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

R O Z H O D N U T Í I. územní rozhodnutí II. stavební povolení

R O Z H O D N U T Í I. územní rozhodnutí II. stavební povolení M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbr výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Hrní Pčernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 č. j.: P20/OV/9563/595/2010/Br/9 Vyřizuje: Ing.arch. Iva

Více

ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu

ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelv, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelv.eu Č.j.: BATE 738/2013 Zn. sp.: BATE 184/2013 Batelv dne 4.7.2013 úřední hdiny: PO, ST 8:00-17:00;

Více

příloha č. 1 opatření obecné povahy

příloha č. 1 opatření obecné povahy příloha č. 1 opatření obecné povahy návrh změny č. 1 územního plánu obce Stojčín textová část vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Stojčín datum vydání: oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno

Více

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT 1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE,

Více

podle přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb.

podle přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb. Oznámení kncepce pdle přílhy č. 7 zákna č. 100/2001 Sb. ve znění pzdějších předpisů STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020 Duben 2014 EIA SERVIS s.r.. České

Více

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s.

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s. SDRUŽENÍ NERATOV,.s. partner prjektu Ergtep pr žáky i pedaggy, reg. čísl CZ.1.07/1.1.00/54.0051 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi

Více

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha?

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Pro seminář Národní dialog o vodě 2014: Co

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

část I. - analytická

část I. - analytická Plán udržitelné městské mbility města Brna část I. - analytická ČÁST D Vyhdncení vlivu na živtní prstředí Objednatel: Statutární měst Brn Dminikánské náměstí 1 601 67 Brn Zastupený: Bc. Rmanem Onderku,

Více

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011 Obec Vyská u Příbramě Výrční zpráva bce Vyská u Příbramě za rk 2011 dle zákna č. 106/1999 Sb., svbdném přístupu k infrmacím Zpráva pskytvání infrmací za rk 2011 - Pskytvání infrmací pdle 18 zákna č. 106/1999

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1228-211-2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Šakvice, 691

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1336-319-2014

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ SV

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ SV tab. č. 1 PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ SV Plochy jsou určeny k polyfunkčnímu využití, převážně pro bydlení, příp. i s hospodářským zázemím, dále pro rodinnou rekreaci, pro občanské vybavení, pro drobnou

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MŠ. Mgr. Dagmar Herudková, ředitelka školy

PROVOZNÍ ŘÁD MŠ. Mgr. Dagmar Herudková, ředitelka školy Základní škla a mateřská škla KOZMICE, kres Opava, příspěvkvá rganizace PROVOZNÍ ŘÁD MŠ Č.j.: 12/2014 Vypracvala: Schválila: Prvzní prada prjednala dne: 9. ledna 2014 Směrnice nabývá platnsti de dne: 9.

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. (zkráceně JISOPM.s.p.) je česká nevládní neziskvá splečnst, zalžená v rce

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk Úřad Reginální rady Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v suladu s Reginálním peračním prgramem reginu

Více

Programové prohlášení. Rady Karlovarského kraje

Programové prohlášení. Rady Karlovarského kraje Prgramvé prhlášení Rady Karlvarskéh kraje Obdbí 2015 2016 Preambule Při vědmí plitické dpvědnsti za chd a rzvj Karlvarskéh kraje vyjádřili kaliční partneři splečným prgramvým prhlášením vůli pracvat na

Více

Dotační a grantové příležitosti

Dotační a grantové příležitosti Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk - verze 8/2015 Dtační a grantvé příležitsti verze 8/2015 Pzn.: 1. Dkument je aktualizván v měsíčním intervalu k 10. dni danéh měsíce. 2. Nvě vlžené dtační

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1379-362-2014

Více

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj Listpad 2012 INFORMAČNÍ SERVIS Infrmační servis dtačních mžnstech pr Ústecký kraj Listpad 2012 OBSAH ÚVOD... 4 FONDY EVROPSKÉ UNIE... 5 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD... 5 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Opařany Č. jedn. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor územního rozvoje Oprávněná osoba

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Přílha č. 3 PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH Odbr chrany živtníh prstředí... 2 Finanční dbr... 4 Odbr dpravy a silničníh hspdářství... 6 Odbr kultury

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších ODLEHČOVACÍ SLUŽBA Arnltice 100, 407 14 Arnltice u Děčína prvzvna: Škrupva 302/17, 405 02 Děčín II Tel.: 474 524 025 Mb.: 733 553 043 E-mail: valerie@valerie-hmecare.cz www.valerie-hmecare.cz Ceník pskytvaných

Více

OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH. SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH

OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH. SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH I. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU PŘÍCHOVICE SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH OBJEDNATEL : OBEC PŘÍCHOVICE, P Ř Í C H O V I C E č.37, 334 01 PŘEŠTICE

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ...

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ... Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30,586 01 Jihlava, rcní zpráva Zpráva činnsti a hspdaření rganizace v rce 2011 '........ >:. \... 1 Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30, 58601

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ POLITIKA PRO DARŮ & POHOŠTĚNÍ Nabízení či přijímání bchdních darů a phštění je čast náležitým způsbem, jak si bchdní partneři prkazují vzájemnu úctu

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s.

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s. na bdbí 2007 2013 MAS LUŽNICE,.s. Splek pr rzvj reginu MAS Lužnice,.s. Jiráskva 84 Sudměřice u Bechyně 105 375 01 Týn nad Vltavu 391 72 Sudměřice u Bechyně splek@vltavtynsk.cz bec@sudmerice.cz 1 MAS LUŽNICE,.s.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN PITÍN NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN PITÍN NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN PITÍN I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb. ) ÚZEMNÍ PLÁN PITÍN ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S U C H O V R Š I C E A. T E X T O V Á Č Á S T Ú Z E M N Í H O P L Á N U T E N E T, SPOL. S R. O., ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR, HORSKÁ 64, T R U T N O V Obsah textové části územního plánu

Více

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE stupeň: stupeň: NÁVRH pro veřejné projednání dle 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění katastrální území:

Více

Maturitní otázka č. 14. 14/ Zúčtování daní a dotací. DAŇ: zákonem určená platba do veřejného rozpočtu Nepřímé daně Přímé daně: POJMY: Správce daně:

Maturitní otázka č. 14. 14/ Zúčtování daní a dotací. DAŇ: zákonem určená platba do veřejného rozpočtu Nepřímé daně Přímé daně: POJMY: Správce daně: Ing. Eliška Galambicvá Maturitní tázka č. 14. 14/ Zúčtvání daní a dtací. Základní pjmy v blasti daní (daň, správce daně, plátce, pplatník, zdaňvací bdbí, splatnst daně). Členění daní (daně přímé a nepřímé).

Více