BOROVNÁ Ú Z E M N Í P L Á N PŘÍLOHA A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BOROVNÁ Ú Z E M N Í P L Á N PŘÍLOHA A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU"

Transkript

1 BOROVNÁ Ú Z E M N Í P L Á N PŘÍLOHA A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

2 Akce: BOROVNÁ Územní plán Evidenční čísl: Přizvatel: Městský úřad Telč, Odbr rzvje a územníh plánvání Jednatelé splečnsti: Ing. arch. Vladimír Pacek Ing. Jan Hršel Prjektanti: urbanismus, architektura: dpravní řešení: vdní hspdářství: energetika, spje: eklgie, živtní prstředí: zemědělství, chrana ZPF, PUPFL: Ing. arch. Pavel Mackerle Ing. arch. Pavel Ducháček Ing. Blanka Ježkvá Ing. Pavel Veselý Ing. Pavel Veselý Mgr. Martin Nvtný Mgr. Martin Nvtný Brn, březen 2009 Tel.:

3 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní rgán, který ÚP vydal: Zastupitelstv bce Brvná Čísl jednací a datum vydání ÚP: Telč 655/2008 ORÚP, dne Datum nabytí účinnsti ÚP: Oprávněná úřední sba přizvatele Jmén a příjmení: Funkce: Vladimír Švec DiS. veducí dbru rzvje a územníh plánvání, Městskéh úřadu Telč Pdpis: Razítk: Zhtvitel: Urbanistické středisk Brn spl. s r.. Razítk: Pdpis: Jmén a příjmení: Ing.arch. Pavel Mackerle Funkce: hlavní prjektant

4 OBSAH DOKUMENTACE ÚZEMNÍHO PLÁNU: A. TEXTOVÁ ČÁST ÚP B. GRAFICKÁ ČÁST ÚP: 1 VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ 1 : HLAVNÍ VÝKRES - NÁVRH USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ 1 : VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A ASANACÍ 1 : 5 000

5 A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

6 OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI: 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT ÚZEMÍ OCHRANA KULTURNÍCH, URBANISTICKÝCH A ARCHITEKTONICKÝCH HODNOT ÚZEMÍ, OCHRANA KRAJINÉHO RÁZU OCHRANA PŘÍRODNÍCH HODNOT ÚZEMÍ OCHRANA ZDRAVÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OCHRANA PODZEMNÍCH VOD URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A PLOCH ÚZEMNÍCH REZERV VYMEZENÍ SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ KONCEPCE DOPRAVY SILNIČNÍ DOPRAVA NEMOTOROVÁ DOPRAVA HOSPODÁŘSKÁ DOPRAVA VEŘEJNÁ DOPRAVA STATICKÁ DOPRAVA OCHRANNÁ PÁSMA KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY KORIDORY PRO TECHNICKOU INFRASTRUKTURU VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ ENERGETIKA TELEKOMUNIKACE, RADIOKOMUNIKACE OCHRANNÁ PÁSMA NAKLÁDÁNÍ S ODPADY KONCEPCE ROZVOJE OBČANSKÉHO VYBAVENÍ KONCEPCE ROZVOJE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ A OBNOVY KRAJINY, KRAJINNÝ RÁZ VYMEZENÍ PLOCH V KRAJINĚ ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY KONCEPCE ROZVOJE PLOCHY BIOCENTER PLOCHY BIOKORIDORŮ INTERAKČNÍ PRVKY PROSTUPNOST KRAJINY PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ OCHRANA PŘED POVODNĚMI REKREACE... 14

7 6. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ A PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ ZÁSTAVBY STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ (SO) PLOCHY REKREACE (R) PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ (O) PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ (U) PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ (Z) PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ (V) PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY (D) PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ (N) PLOCHY PŘÍRODNÍ (E) PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ (P) PLOCHY LESNÍ (L) PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ - KRAJINNÁ ZELEŇ (SX) PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ - ZEMĚDĚLSKÉ (SM) VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT VYMEZENÍ DALŠÍCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ GRAFICKÉ ČÁSTI... 22

8 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Zastavěné území je vymezen na základě mapvých pdkladů a průzkumů v terénu k , v grafické části je vyznačen ve výkresech č. 1, 2 (výkres základníh členění území, hlavní výkres návrh uspřádání území). Hranice zastavěnéh území v zásadě kpíruje hranici intravilánu, rzšířenu aktuální zastavěné či jinak využité pzemky, a vymezuje 4 zastavěná území (krmě vlastníh sídla dvě enklávy navazující na bec a dlučenu lkalitu zemědělské výrby na výchdním kraji řešenéh území). 2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT 2.1. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE Cílem řešení je vytvřit územní předpklady pr stabilizaci a rzvj bce frmu kmplexníh návrhu uspřádání a využití území, s důrazem na vyvážený vztah hspdářskéh rzvje, sciální sudržnsti a kvalitních živtních pdmínek. vymezením plch pr bydlení čelit trendu klesajícíh pčtu byvatel a udržet byvatele v bci, vytvřením dbrých pdmínek pr mladé rdiny zlepšit věkvu strukturu byvatelstva uspřádáním řešenéh území mezit rizik negativních vlivů na prstředí, pdprvat zásady zdravéh sídla - vytvřit územně technické pdmínky pr kvalitní živtní prstředí, pskytující maximální phdu bydlení ve fungujícím rganismu bce zajistit dbru bslužnst území - navržením kridrů technické infrastruktury a vymezením plch veřejných prstranství vymezit územní systém eklgické stability 2.2. KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT ÚZEMÍ OCHRANA KULTURNÍCH, URBANISTICKÝCH A ARCHITEKTONICKÝCH HODNOT ÚZEMÍ, OCHRANA KRAJINÉHO RÁZU veškeré děje, činnsti a zařízení musí respektvat kvalitu urbanistickéh, architektnickéh a přírdníh prstředí, nesmí zde být umístěny stavby, které by znehdntily svým architektnickým ztvárněním, bjemvými parametry, vzhledem, účinky prvzu a pužitými materiály hdnty území pr nejkvalitnější části řešenéh území je vymezen Území zásadníh významu pr charakter sídla a krajiny: Územní rzsah je vymezen v grafické části výkrese č. 2 (hlavní výkres návrh uspřádání území), zahrnuje urbanisticky expnvané plhy (půvdní zástavba kl návsi, členitá krajina severně d bce a rybniční sustava na výchdě). v tmt území je účelné případný záměr, který by mhl změnit neb vlivnit vnímání a charakter prstru prvěřit studií, případně psudkem zhledňujícím jeh vliv na prstředí, ppř. krajinný ráz; účelnst zpracvání psudí a jeh rzsah stanví stavební úřad, ppř. příslušný rgán chrany přírdy Území statní bez většíh vlivu na charakter sídla a krajiny, vyžadující becnu chranu přírdních, kulturních a civilizačních hdnt: Jsu t území, ve kterých veškeré činnsti, děje a zařízení: budu přispívat k vytváření identity prstru při respektvání prstrvých vazeb s klní zástavbu budu vytvářet u nvé výstavby sudbý výraz a přispívat k vytvření nvé identity prstru; při vytváření nvých neb úpravě stávajících veřejných prstr je nutn v maximální míře respektvat mrflgii terénu a respektvat průhledy na dminanty bce 1

9 Ostatní pdmínky chrany a rzvje hdnt pr řešené území: zástavba navrhvaná na vnějších krajích zastavěnéh území bce musí být situvána vždy tak, aby d vlnéh území byla rientvána nezastavěná část stavebníh pzemku; v případě, že t není mžné, je nutn řešit přechd zástavby d krajiny zeleněním zástavba bude respektvat výškvu znaci zástavby z důvdů chrany brazu bce: plchy změn - viz. kap Zastavitelné plchy /1 výškvá znace zástavby (viz. grafická přílha hlavní výkres) znamená stanvení maximální pdlažnsti, čísl vyjadřuje pčet plných nadzemních pdlaží (mim střešních prstr) stabilizvané území - viz. kap Stanvení pdmínek pr využití plch s rzdílným způsbem využití při dplnění prluk a stavebních úpravách ve stabilizvaném území výšku zástavby přizpůsbit klní zástavbě není přípustná výstavba nvých bjektů pr bydlení v zahradách stávajících rdinných dmů mim uliční čáru bez příméh přístupu z veřejnéh prstranství všechny navržené stavební plchy, ve kterých bude řešena nvá uliční síť, musí být vybaveny zelení, rzsah bude upřesněn pdrbnější dkumentací respektvat existenci nemvitých kulturních památek a jejich klí minimalizací rušivých zásahů, zejména stavebních respektvat a chránit drbné sakrální stavby v bci a krajině, včetně jejich klí zachvat průhledy na dminantu bce kapli Navštívení P. Marie ptlačit rušivé dminanty (bjekt v zemědělském areálu) v panramatu bce a krajiny zeleněním neměnit charakter přírdních hrizntů (např. trvalým dlesněním) a přírdních dminant respektvat stávající linivu a sliterní zeleň v krajině, dplnit ji navržené (neexistující) interakční prvky OCHRANA PŘÍRODNÍCH HODNOT ÚZEMÍ Územní rzsah je vymezen v grafické části výkrese č. 2 (hlavní výkres návrh uspřádání území). respektvat plchy vymezené pr chranu přírdních hdnt eklgicky cenné lkality: Údlí Olšskéh ptka vdní tk s navazujícími břehvými prsty, zbytky drbných starých vdních plch, enklávy luk s druhvě pesru vegetací Bukvá hra systém mezí a kamenic se vzrstlu zelení významný eklgický a krajintvrný prvek OCHRANA ZDRAVÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Územní rzsah je vymezen v grafické části výkrese č. 2 (hlavní výkres návrh uspřádání území). Řešené území není zasažen významnými zdrji hluku, vliv prvzu silnice III. tř. je minimální, mírně rizikvým faktrem zůstává puze živčišná výrba v areálu agrturistiky (Dvůr v Brvné) z hlediska rganleptickéh zápachu. V rámci územníh plánu jsu navrženy zásady a patření na chranu zdravých živtních pdmínek a živtníh prstředí: v plchách značených indexem /x je nutn v případě výskytu negativních vlivů na živtní prstředí respektvat platnu legislativu chv hspdářských zvířat v areálu agrturistiky (Dvůr v Brvné na jihvýchdním kraji bce) je mžný puze v takvé kncentraci, aby nedšl k btěžvání byvatelstva vyššími kncentracemi páchnucích látek, rzhdující je vzdálenst k nejbližší chráněné plše; páchnucí látky z chvu 2

10 hspdářských zvířat nesmí být ve vystupující vzdušině bsaženy v kncentraci btěžujících byvatelstv mžnst umístění nvých zdrjů hluku (např. výrba, výrbní služby apd.) v blízksti chráněných bjektů a plch je nutn psudit na základě hlukvé studie a následně prjednat s příslušným rgánem chrany veřejnéh zdraví. knkrétní záměry, které mhu výrazně vlivnit čisttu vzduší, musí být předem prjednány s věcně a místně příslušným rgánem chrany veřejnéh zdraví OCHRANA PODZEMNÍCH VOD Územní rzsah je vymezen v grafické části výkrese č. 2 (hlavní výkres návrh uspřádání území). V rámci územníh plánu je navržena chrana vdních zdrjů, které nemají stanvena chranná pásma: chrana území nevyhlášených vdních zdrjů hranice mezení chránící klí vdníh zdrje před negativními vlivy: ve vymezené plše nelze realizvat činnsti, které mhu negativně vlivnit kvalitu vdníh zdrje (např. hnjení, černá skládka, hnjiště, vylévání kejdy apd.) 3

11 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ Plchy a návrh urbanistické kncepce jsu vyznačeny v grafické části dkumentace ve výkrese č. 2 (Hlavní výkres návrh uspřádání území) NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE Vymezením nvých plch pr bydlení vytváří územní plán pdmínky pr stabilizaci pčtu byvatel, zlepšení věkvé struktury byvatelstva a udržení byvatel v bci. Rzvj urbanistické struktury je navržen v prlukách a na krajích zastavěnéh území s prpjením na klní krajinu a respektváním krajinnéh rázu. ÚP vymezuje plchy se smíšeným využitím, které umžňují širší spektrum činnstí a aktivit, přináší živení a zpestření struktury sídla. Pr psílení bce v blasti cestvníh ruchu je umžněn (stanvením pdmínek pr využití plch) umisťvat zařízení turistické infrastruktury (ubytvání, stravvaní, agrturistika ) v rámci stávajících a navržených smíšených bytných plch. Rzvj dalších pracvních příležitstí se předpkládá v rámci stávajících a navržených plch smíšených bytných. ÚP vymezuje pdmínky pr chranu a rzvj hdnt území navržená kncepce vychází z principů udržitelnéh rzvje, vytváří územně technické pdmínky pr zachvání a kultivaci prstrvých kvalit sídel a krajiny (je navržena diferencvaná péče území - viz kap Kncepce chrany a rzvje hdnt území). Navržené kncepční zásady bsluhy jedntlivých částí sídla umžní zajistit dstatečné technické vybavení a bsluhu území. Kncepce rzvje plch s rzdílným způsbem využití: PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ Vymezením plch smíšených bytných ve stabilizvaném území je pdpřena mžnst variabilnějšíh způsbu využití území pr služby, řemesla, cestvní ruch, zemědělství apd. Rzvjvé plchy jsu navrženy v prlukách (lkality i.č. 2, 4) a na severním (lkality i.č. 5, 6) a západním (lkalita i.č. 3) kraji bce (lkality i.č. 4, 5) ve vazbě na zastavěné území. PLOCHY REKREACE viz. kap Rekreace. PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ viz. kap Kncepce rzvje bčanskéh vybavení. PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ viz kap Kncepce rzvje veřejných prstranství. PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ viz kap Vymezení systému sídelní zeleně. PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ Jsu zastupeny stávajícími zemědělskými areály na jihvýchdním kraji bce a na jihvýchdním kraji řešenéh území; areály jsu stabilizvány, nvé plchy nejsu navrženy. 4

12 3.2. VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A PLOCH ÚZEMNÍCH REZERV ident. čísl katastrální území další pdmínky využití území SO - plchy smíšené bytné 2 Brvná bsluha území ze stávající kmunikace, napjit na stávající inženýrské sítě výškvá znace zástavby max. 1 NP s mžnstí pdkrví nezbytně nutná dnímaná plcha ze ZPF pr jeden RD bude max. d 1200 m 2 3 Brvná bsluha území vybudvat bslužnu kmunikaci (v rámci navrženéh veřejnéh prstranství), vybudvat inženýrské sítě respektvat trasu vdvdníh řadu výškvá znace zástavby max. 1 NP s mžnstí pdkrví nezbytně nutná dnímaná plcha ze ZPF pr jeden RD bude max. d 1200 m 2 4 Brvná bsluha území ze stávající kmunikace, napjit na stávající inženýrské sítě výškvá znace zástavby max. 1 NP s mžnstí pdkrví 5 Brvná bsluha území - vybudvat bslužnu kmunikaci (v rámci navrženéh veřejnéh prstranství), vybudvat inženýrské sítě výškvá znace zástavby max. 1 NP s mžnstí pdkrví 6 Brvná bsluha území - vybudvat bslužnu kmunikaci (v rámci navrženéh veřejnéh prstranství), vybudvat inženýrské sítě respektvat drbnu sakrální stavbu výškvá znace zástavby max. 1 NP s mžnstí pdkrví U - plchy veřejných prstranství 7 Brvná plcha pr bsluhu lkality i.č. 3 smíšený prvz bytná ulice (bez chdníků) respektvat chranu území nevyhlášenéh vdníh zdrje 8 Brvná plcha pr bsluhu lkalit i.č. 5, 6 smíšený prvz bytná ulice (bez chdníků) Z - plchy sídelní zeleně 9 Brvná bsluha území z navržené účelvé kmunikace, inženýrské sítě řešit lkálně výškvá znace zástavby max. 1 NP (5m) zastavěná plcha stavby služící aktivitám rekreace a zahrádkaření max. 40m 2 v navazujícím řízení bude stavba psuzena z hlediska vlivu na krajinný ráz D - plchy dpravní infrastruktury 10 Brvná plcha je navržena pr účelvu kmunikaci k bsluze lkality i.č VYMEZENÍ SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ Plchy a návrh kncepce sídelní zeleně jsu vyznačeny v grafické části dkumentace ve výkrese č. 2 (Hlavní výkres návrh uspřádání území). Sídelní zeleň tvří dplněk urbanistické struktury sídla. Plchy zahrad navazujících na plchy smíšené bytné byly v rámci ÚP zařazeny d výčtu plch s rzdílným způsbem využití jak plchy sídelní zeleně Z. Zásady pr rzvj sídelní zeleně: kncepční záměr symbióza sídlení a krajiny - předpkládá stabilizaci a psílení vazeb a prpjení stávající zeleně v bci s klní krajinnu zelení respektvat stabilizvané plchy sídelní zeleně na jihzápadním kraji bce je vymezena plcha sídelní zeleně (lkalita i.č. 9) navazující na stávající stabilizvanu plchu 5

13 4. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ 4.1. KONCEPCE DOPRAVY Plchy a návrh kncepce dpravy jsu vyznačeny v grafické části dkumentace ve výkrese č. 2 (Hlavní výkres návrh uspřádání území). respektvat plchy veřejných prstranství (bslužné kmunikace), navržené pr bsluhu rzvjvých lkalit; další případný průběh kmunikací v rzvjvých plchách bude řešen následnu dkumentací SILNIČNÍ DOPRAVA Silnice III. třídy: Silnici III/ uvažvat mim zastavěné území bece v kategrii S 7,5/50. Silnici III/ v zastavěném území uvažvat ve funkční skupině C, jak kmunikaci umžňující přímu bsluhu všech bjektů v kategrii MO2 10/6,5/50 Mim zastavěné území v kategrii S 7,5/50. Silnici III/ uvažvat mim zastavěné území bece v kategrii S 7,5/50. Místní bslužné kmunikace: Kmunikace uvažvat ve funkční skupině C jak bslužné kmunikace umžňující přímu bsluhu všech bjektů v kategrii MO2 10/6,5/30 neb jak zklidněné kmunikace bytné ulice ve funkční skupině D1 s minimální šířku uličníh prstru 8 m. Místní kmunikace zpřístupňují všechny bjekty v bci, budu pdle ČSN navrženy ve funkční skupině C, jak bslužné kmunikace umžňující přímu bsluhu všech bjektů v kategrii případně jak zklidněné kmunikace v bytné zóně ve funkční skupině D NEMOTOROVÁ DOPRAVA respektvat stávající pěší trasy v zastavěném území respektvat značené cykltrasy a turisticku trasu respektvat navženu místní cykltrasu, která prpjí již značené 5021 a HOSPODÁŘSKÁ DOPRAVA respektvat plchy dpravní infrastruktury stávající a navržené (i.č. 10) účelvé kmunikace zajišťující prstupnst krajiny a přístup na pzemky upravit a zpevnit stávající účelvu kmunikaci jak mžnst zkratky d Mysletic bnvit půvdní plní cesty (dnes rzrané) zpracvat kmplexní pzemkvé úpravy p zpracvání KPÚ nutné zapracvat navržené účelvé kmunikace dle zpracvaných KPÚ VEŘEJNÁ DOPRAVA zachvat stávající kncepci veřejné dpravy - zajištěnu autbusvými linkami STATICKÁ DOPRAVA v bci budu chybějící parkvací stání a řadvé garáže navrhvány pdle ptřeby na stupeň autmbilizace 1: 2,5 v plchách bydlení je pčítán s jedním dstavným stáním na bytvu jedntku a krátkdbým parkváním na vlastním pzemku u navržených rdinných dmů se předpkládá 100% dstavení v rámci plchy pr bydlení pdél bslužných i zklidněných kmunikací je mžn místně zřídit v přidruženém dpravním prstru pdélné stání pr krátkdbé parkvání 6

14 OCHRANNÁ PÁSMA Viz. důvdnění územníh plánu kap Limity využití území 4.2. KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Plchy a kridry a návrh kncepce technické infrastruktury jsu vyznačeny v grafické části dkumentace ÚP ve výkrese č. 2 (Hlavní výkres návrh uspřádání území) a v grafické části důvdnění ÚP ve výkrese č. 4 (Výkres technické infrastruktury). respektvat navržené kridry pr technicku infrastrukturu, zásady a pdmínky využívání kridrů inženýrské sítě v zastavěném a zastavitelném území budu řešeny v rámci stávajících a navržených plch veřejných prstranství a plch dpravní infrastruktury; další průběh sítí v rzvjvých plchách bude řešen následnu dkumentací dešťvé vdy v maximální míře uvádět d vsaku KORIDORY PRO TECHNICKOU INFRASTRUKTURU Zásady pr využití území kridrů: Plchy jsu vymezeny jak chrana území pr realizace záměrů výstavby technické infrastruktury.tat území je nutn chránit z důvdu zajištění prstru pr umístění těcht staveb v navazujících řízeních (včetně prstru pr OP plynucích z příslušných právních předpisů) a ppřípadě také následný přístup k nim. Půsbnst kridru pr technicku infrastrukturu knčí realizací stavby. Pkud nebude změnu územníh plánu navržen jiné využití území, zůstává stávající využití území. Pdmínky pr využití území kridrů: Přípustné využití činnsti, děje a zařízení technické infrastruktury, včetně dílčích úprav a napjení na stávající zařízení plchy pr chrannu a izlační zeleň, ÚSES nutné asanační úpravy Pdmíněně přípustné využití budvání inženýrských sítí, prpjení pěších a cyklistických tras, účelvých kmunikací před realizací záměru za pdmínky klméh, příp. nejkratšíh mžnéh křížení s navrženu plchu Nepřípustné využití v těcht plchách není dvlen takvé využití, které by znemžnil realizaci navrženéh záměru není dvlen pvlvat žádné stavby ani dčasné vyjma navrhvaných staveb tech. infrastruktury (a staveb přím suvisejících), pr které je tt území chráněn V rámci územníh plánu jsu vymezeny tyt kridry pr technicku infrastrukturu: KT 1 kridr pr vdvdní řad VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Zásbvání vdu Kncepce zásbvání vdu: dle PRVK kraje Vysčina je navržen napjení (kridr KT1) na vdvdní síť města Telče přes síť bce Hrní Myslvá tlak v síti Brvné bude zesílen AT stanicí rzvdy v zastavěném a zastavitelném území budu řešeny v rámci veřejných prstranství a plch pr dpravu 7

15 Odkanalizvání a čištění dpadních vd Kncepce dkanalizvání: je stabilizvána jímky na vyvážení ENERGETIKA Zásbvání elektricku energií Kncepce zásbvání elektricku energií: pr zajištění výhledvých ptřeb ddávky bude využit výknu stávajících trafstanic; v případě nutnsti je mžn stávající trafa vyměnit za výknnější u sítě nízkéh napětí se předpkládá její rzšíření a zahuštění nvými vývdy Zásbvání plynem Kncepce rzvje: plynfikace není navržena TELEKOMUNIKACE, RADIOKOMUNIKACE Pšta a telekmunikace Území je stabilizván, nejsu nárky na nvé plchy Radikmunikace telekmunikace a radikmunikace jsu stabilizvané v případě rzvje mbilních perátrů navrhnut splečný bjekt OCHRANNÁ PÁSMA Viz. důvdnění územníh plánu kap Limity využití území 4.3. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Tuhý kmunální dpad Tuhý kmunální dpad je ukládán d ppelnic a dvážen na skládku mim řešené území (skládka Brek u Dačic). Zvláštní a nebezpečné dpady Tent druh dpadu je a bude likvidván mim řešené území KONCEPCE ROZVOJE OBČANSKÉHO VYBAVENÍ Plchy a návrh kncepce rzvje bčanskéh vybavení jsu vyznačeny v grafické části dkumentace ve výkrese č. 2 (Hlavní výkres návrh uspřádání území) Zásady pr rzvj bčanskéh vybavení: stávající areály a zařízení jsu vyhvující, nebude dcházet k dalšímu rzšiřvání stabilizvané plchy bčanskéh vybavení jsu v řešeném území respektvány nvé samstatné plchy nejsu navrženy, veřejné bčanské vybavení a vybavení charakteru ubytvání, bchdu a služeb je mžn rzvíjet v rámci plch smíšených bytných 8

16 4.5. KONCEPCE ROZVOJE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ Plchy a návrh kncepce veřejných prstranství jsu vyznačeny v grafické části dkumentace ve výkrese č. 2 (Hlavní výkres návrh uspřádání území). Kncepce rzvje veřejných prstranství suvisí s celkvým rzvjem bce a t především s dpravní bsluhu navržených lkalit. Zásady pr rzvj veřejných prstranství: stávající veřejná prstranství (návsi, navazující uliční prstry a cesty pr pěší a cyklisty, tvřící základní síť veřejných prstranství) je třeba maximálně respektvat, nelze připustit nevhdné úpravy prstrů i bjektů v územích zásadníh významu pr bsluhu nvých zastavitelných plch dpravní a technicku infrastrukturu jsu navrženy plchy veřejných prstranství ve frmě uličních prstrů (lkality i.č. 7, 8) ve stávajících a navržených plchách veřejných prstranství dplnit vzrstlu zeleň pdél ulic na základě pdrbnější dkumentace, se znalstí průběhu inženýrských sítí; při výsadbě prefervat, z hlediska zachvání hdnt, dmácí dřeviny 9

17 5. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY Plchy a návrh kncepce uspřádání krajiny jsu vyznačeny v grafické části dkumentace ve výkrese č. 2 (Hlavní výkres návrh uspřádání území) KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ A OBNOVY KRAJINY, KRAJINNÝ RÁZ ÚP respektuje přírdní hdnty území a vymezuje pdmínky pr jejich chranu a rzvj viz. kap Ochrana a rzvj hdnt území. S hledem na jedinečný přírdní ptenciál řešenéh území nejsu v krajině navrhvány žádné plchy a stavby s výjimku plch a kridrů pr dpravní a technicku infrastrukturu a plch, které rzšiřují stávající zastavěné území. Pr udržení a psílení eklgické stability území je navržen územní systém eklgické stability (ÚSES) včetně návrhu na změnu využití území plch a zásad využívání krajiny. Obecně platí v celém řešeném území tyt zásady: chránit význačné stávající slitérní strmy a strmřadí ve městě i v krajině (v případě nezbytných zásahů nahradit ve vhdnějším místě) psilvat pdíl strmvé zeleně v sídlech, zejména v uličních prstrech psilvat pdíl rzptýlené zeleně a trvalých travních prstů v krajině, realizvat zalučnění v plchách rné půdy pdél tků a v plchách pr navržený ÚSES zlepšit esteticku hdntu krajiny výsadbami alejí pdél kmunikací a cest, revitalizací tků s dplněním břehvých prstů a bnvením neb výstavbu nvých vdních plch neumisťvat žádné stavby na přírdní dminanty výrazné vrchly zalesněných hřbetů, bnva rzhleden (příp. sakrálních staveb) neb pdmíněná výstavba nvých je mžná respektvat charakter přírdních hrizntů sídla (nesmí se trvale dlesnit, vykácet vzrstlá zeleň na phledvě expnvaných hrizntech) Ochrana krajinnéh rázu: stavby pr bydlení situvat tak, aby zeleň zahrad tvřila mezičlánek při přechdu zástavby d krajiny stavby pr výrbu a skladvání, zemědělské stavby situvané ve vazbě na krajinu dclnit izlační zelení nerzšiřvat rnu půdu, dplnit zalučnění neb zatravněné svdné průlehy zachvat a rzvíjet zastupení a pdíl dřevin pdél cest, mezí apd. pdprvat dsadbu dřevin pdél cest - vhdné dřeviny jsu klen, lípa, jírvec, vcné dřeviny pdél vdních tků mžn dplnit jasan, lši, dub letní aj. realizvat územní systém eklgické stability, včetně interakčních prvků pdprvat zvyšvání pdílu vcných dřevin v záhumencích, v návaznsti na zastavěné území při realizaci záměrů je nutn zachvat stávající účelvé kmunikace zajišťující přístup k pzemkům a průchdnst krajiny v krajině je přípustné realizvání menších vdních plch, pdmíněně přípustné je zalesňvání - viz kap. 6. Stanvení pdmínek pr využití plch s rzdílným způsbem využití. Dále viz kap Kncepce chrany a rzvje hdnt území. 10

18 VYMEZENÍ PLOCH V KRAJINĚ Územní rzsah je vymezen v grafické části dkumentace ve výkrese č. 2 (Hlavní výkres návrh uspřádání území). Kncepce rzvje: PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ Vdní tky Nejsu navrhvány úpravy vdních tků, předpkládá se puze běžná údržba. V suladu s Vdním záknem mhu správci vdních tků při výknu správy vdníh tku, pkud je t nezbytně nutné a p předchzím prjednání s vlastníky pzemků užívat pzemků susedících s krytem vdníh tku, a t u drbných vdních tků nejvýše v šířce d 6 m d břehvé čáry Vdní nádrže, rybníky Území je z hlediska vdních plch stabilizván, nejsu navrženy nvé vdní plchy. PLOCHY PŘÍRODNÍ Území je stabilizván. PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ V plchách zemědělské zóny je vhdné zachvat pdíl přírdních prvků, rzsáhlé plchy. Územní plán navrhuje rzvj zastavitelých plch na úkr plch prdukčních v návaznsti na zastavěné území. PLOCHY LESNÍ Území je stabilizvané, nejsu navrženy nvé plchy. PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ KRAJINNÁ ZELEŇ Území je stabilizvané, nejsu navrženy nvé plchy. PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ ZEMĚDĚLSKÉ Území je stabilizvané, nejsu navrženy nvé plchy. Stanvení pdmínek pr změny ve využití plch: viz. kap Stanvení pdmínek pr využití plch s rzdílným způsbem využití 5.2. ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY Územní systém eklgické stability je vyznačen v grafické části dkumentace ve výkrese č. 2 (Hlavní výkres návrh uspřádání území) KONCEPCE ROZVOJE Z hlediska územníh systému eklgické stability byly ddrženy zásady návaznsti na klní území pužitím územně technických a brvých pdkladů. Nápjné bdy jedntlivých skladebných částí jsu jednznačné. Jsu vázány na vdní tky neb navazují na skladebné části vymezené na území susední bce. Lkální územní systém eklgické stability zahrnuje celkem 2 větve, reprezentující základní typy eksystémů v krajině. Druhu větví je lkální bikridr pdél Olšskéh ptka. 11

19 PLOCHY BIOCENTER Pdmínky pr využití plch bicenter viz kap Plchy přírdní. V rámci ÚP jsu vymezeny následující plchy bicenter: značení význam vymezení LBC Zdeňkv LBC Smíchv LBC Stará Brvná lkální lkální lkální Existující, funkční bicentrum zahrnující lesní prst ve vrchlvé patrii lesníh kmplexu. Existující funkční bicentrum, rybniční sustava s břehvými prsty výchdně d bce. Existující funkční bicentrum v nivě Olšskéh ptka a přilehlém mírném svahu PLOCHY BIOKORIDORŮ - využití, které zajišťuje vyské zastupení druhů rganismů dpvídajících trvalým stanvištním pdmínkám při běžném extenzivním zemědělském neb lesnickém hspdaření (trvalé travní prsty, extenzivní sady, lesy apd.), případně rekreační plchy přírdníh charakteru Pdmíněně přípustné využití: - nezbytně nutné linivé stavby křížící bikridr, vdhspdářská zařízení, ČOV atd. Umístěny mhu být jen při c nejmenším zásahu a narušení funkčnsti bikridru. Umístění pkud mžn jen klm na bikridry a v c nejmenším rzsahu. - změny funkčníh využití, které by snižvaly sučasný stupeň eklgické stability danéh území zařazenéh d ÚSES (změny druhu pzemku s vyšším stupněm eklgické stability na druh s nižším stupněm eklgické stability, např. z luky na rnu půdu), které jsu v rzpru s funkcí bikridru - jakékli změny funkčníh využití, které by znemžnily neb hrzily územní chranu a zalžení chybějících částí bikridrů - rušivé činnsti, jak je umisťvání staveb, dvdňvání pzemků, těžba nerstných survin, apd., mim činnstí pdmíněných V rámci ÚP jsu vymezeny následující bikridry: značení ppis plchy změn LBK 1 LBK 2 LBK 3 LBK 4 Existující, funkční bikridr vymezený v údlí Olšskéh ptka. Existující, funkční bikridr vymezený v údlí Olšskéh ptka. Existující, funkční bikridr vymezený na lesní půdě v západní části katastru Existující, funkční bikridr vymezený na lesní půdě v západní části katastru nejsu navrženy INTERAKČNÍ PRVKY V rámci ÚP jsu vymezeny následující interakční prvky: značení vymezení stav IP1 mez, kamenice s dprvdnu vzrstlu zelení (vcné dřeviny) respektvat IP2 mez, kamenice s dprvdnu vzrstlu zelení (vcné dřeviny) respektvat IP3 mez, kamenice s dprvdnu vzrstlu zelení (vcné i nevcné dřeviny) respektvat IP4 dprvdná zeleň kmunikace částečně dplnit IP5 dprvdná zeleň staré plní kmunikace (nevcné dřeviny, křviny, místy bez prstu, kamenice) respektvat 12

20 značení vymezení stav IP6 výrazná mez s dprvdnu zelení (bříza, jíva, třešeň, líska) respektvat IP7 systém mezí a kamenic splu s remízy na severzápadě katastru respektvat IP8 dprvdná zeleň kmunikace (vcné dřeviny, mezernaté úseky dplnit) respektvat IP9 plní remíz, severně d zastavěnéh území bce, se vzrstlu dřevinnu respektvat vegetací nevcných dřevin (břízy, jívy, bez černý v pdrstu) IP10 plní remíz se vzrstlu dřevinnu vegetací (břízy, siky a jívy) respektvat IP11 plní remíz se vzrstlu dřevinnu vegetací (břízy, siky a jívy) respektvat IP12 výrazná mez s alejí vcných dřevin (jablň, třešeň), mezernaté úseky dplnit respektvat IP13 dprvdná zeleň údlnice (vcné dřeviny) respektvat IP14 výrazná mez s alejí vcných dřevin (jablň, třešeň), mezernaté úseky dplnit respektvat IP15 dprvdná zeleň plní cesty dplnit IP16 dprvdná zeleň plní cesty (vcné dřeviny) respektvat 5.3. PROSTUPNOST KRAJINY Prstupnst krajiny je řešena vymezením plch dpravní infrastruktury účelvých kmunikací, které tvří základní kstru zajišťující prstupnst krajiny a přístup na pzemky ZPF a PUPFL. stávající síť účelvých kmunikací, zajišťující přístup k pzemkům a prstupnst krajiny, zůstane zachvána 5.4. PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ Vymezení plch a stanvení pdmínek pr změny v jejich využití: Plchy prtierzních patření Jedná se svažité plchy rné půdy v krajině, na nichž je nutn prvést patření na eliminaci účinků vdní erze. K úpravám jsu vymezeny plchy: Y 1 - plcha na jihzápadním kraji řešenéh území Y 2 - plcha na jihzápadním kraji řešenéh území Y 3 - plcha na výchdním kraji řešenéh území Zásady pr využívání území: - činnsti, patření a využití, které je mžn pvažvat za preventivní prti vdní erzi a které zvyšují retenční schpnsti krajiny (například zatravnění, prtierzní sevní pstupy, realizace mezí, průlehů, vsakvacích pásů, agrtechnická patření typu hrázkvání, vrstevnicvé bdělávání plch, střídání vrstevnicvých pásů pldin, agrtechnická a technická prtierzní patření) - činnsti, patření a funkční využití, které by zrychlily dtkvé pměry, neb by k tmu mhly druhtně vést 5.5. OCHRANA PŘED POVODNĚMI Pr minimalizaci extravilánvých vd je nutn prvést změnu rganizace pvdí - navrhnut rganizační (sevní pstupy, velikst a tvar pzemků), agrtechnická (vrstevnicvá rba) a stavebnětechnická (průlehy, zelené pásy) patření. Kncepce rzvje: dešťvé vdy budu dváděny stávajícím způsbem pr minimalizaci extravilánvých vd je nutn prvést změnu rganizace pvdí - navrhnut rganizační (sevní pstupy, velikst a tvar pzemků), agrtechnická (vrstevnicvá rba) a stavebně-technická (průlehy, zelené pásy) patření 13

21 Zásady pr chranu prti záplavám a přívalvým vdám: správci vdních tků mhu při výknu správy vdníh tku, pkud je t nezbytně nutné a p předchzím prjednání s vlastníky pzemků užívat pzemků susedících s krytem vdníh tku, a t: - u drbných vdních tků nejvýše v šířce d 6 m d břehvé čáry nesmí dcházet ke zmenšvání průtčnéh prfilu 5.6. REKREACE Kncepce rzvje: stávající areál s hřištěm na severvýchdním kraji bce pvažvat za stabilizvaný, nvé plchy nejsu navrženy v rámci plch sídelní zeleně (zahrad) je mžn budvat bjekty rdinné rekreace pr phybvu rekreaci pěší turistiku a cyklturistiku bude využita stávající síť účelvých kmunikací a cest a navržená cykltrasa prpjující již značené trasy 5021 a

22 6. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ A PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ ZÁSTAVBY 6.1. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ Územní rzsah plch s rzdílným způsbem využití je vymezen v grafické části dkumentace ve výkrese č. 2 (Hlavní výkres návrh uspřádání území) PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ (SO) HLAVNÍ VYUŽITÍ: Plchy jsu určeny převážně pr bydlení, dále pr bčanské vybavení a pdnikatelské aktivity (drbná výrba, služby a řemesla). - pzemky staveb pr bydlení a rdinnu rekreaci, pzemky bčanskéh vybavení a veřejných prstranství a dále pzemky suvisející dpravní a technické infrastruktury Pdmíněně přípustné využití: - stavby a zařízení (např. výrby, služeb a zemědělství, zázemí ke stavbě hlavní) v případě, že svým prvzem a technickým zařízením nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém klí, nesnižují kvalitu prstředí suvisejícíh území a svým charakterem a kapacitu nezvyšují dpravní zátěž v území - činnsti, děje a zařízení, které narušují prstředí neb takvé důsledky vyvlávají druhtně Pdmínky prstrvéh uspřádání a chrany krajinnéh rázu: výškvá znace zástavby: stabilizvané území - maximálně 1 nadzemní pdlaží plchy změn - dle pdmínek využití viz. kap Zastavitelné plchy PLOCHY REKREACE (R) HLAVNÍ VYUŽITÍ: Plchy využívané pr činnsti, děje a zařízení služící k uspkjvání sprtvních a rekreačních ptřeb bčanů. - pzemky staveb a zařízení, které suvisejí a jsu slučitelné s rekreací, například sprtu venkvníh charakteru (hřiště, dětská hřiště), veřejných prstranství, bčanskéh vybavení, veřejných tábřišť, přírdních kupališť, rekreačních luk Pdmíněně přípustné využití: - pzemky suvisející dpravní a technické infrastruktury, které nesnižují kvalitu prstředí ve vymezené plše a jsu slučitelné s rekreačními aktivitami. - činnsti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prstředí neb takvé důsledky vyvlávají druhtně Pdmínky prstrvéh uspřádání a chrany krajinnéh rázu: výškvá znace zástavby (stabilizvané území) max. 1 NP 15

23 PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ (O) HLAVNÍ VYUŽITÍ: Plchy jsu určeny k uskutečňvání činnstí, dějů a zařízení pskytující služby byvatelstvu, zejména v blasti veřejné správy, šklství, zdravtnictví a sciální péče, dále zařízení kmerční. - pzemky staveb a zařízení bčanskéh vybavení služící například pr vzdělávání a výchvu, sciální služby a péči rdiny, zdravtní služby, kulturu, veřejnu správu, chranu byvatelstva - pzemky staveb a zařízení pr bchdní prdej, tělvýchvu a sprt, ubytvání, stravvání, služby, vědu a výzkum, lázeňství - pzemky suvisející dpravní a technické infrastruktury a veřejných prstranství Pdmíněně přípustné využití: - bydlení v případě, že se jedná byt správce neb majitele zařízení - činnsti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prstředí neb takvé důsledky vyvlávají druhtně Pdmínky prstrvéh uspřádání a chrany krajinnéh rázu: výškvá znace zástavby (stabilizvané území) max. 1 NP PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ (U) HLAVNÍ VYUŽITÍ: Plchy, které jsu přístupné každému bez mezení. Zprstředkvávají bezpečně přístupná veřejná prstranství v zastavěném území a zastavitelných plchách. - náměstí, návsi, chdníky, ulice s úpravami reagujícími na intenzivní phyb pěších, zastávky a zálivy hrmadné dpravy - dstavné a parkvací plchy, cyklistické stezky - veřejná zeleň, parky - pzemky suvisející dpravní a technické infrastruktury Pdmíněně přípustné využití: - zařízení a aktivity, např. altány, veřejná WC, půjčvny sprtvníh vybavení, bčerstvení s venkvním psezením, tržiště, dětská hřiště apd., v případě, že svu funkcí a architektnickým výrazem nejsu v rzpru s psílením funkce centra bce a svým charakterem dpvídají významu území - činnsti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prstředí neb takvé důsledky vyvlávají druhtně 16

24 PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ (Z) HLAVNÍ VYUŽITÍ: Plchy plní funkci dplňkvě prdukční a kmpziční vytvářející přechd zástavby d krajiny. - zahrady služící pr dpčinek a samzásbitelské hspdaření Pdmíněně přípustné využití: - činnsti, zařízení a stavby suvisející s aktivitami rekreace a zahrádkaření (například stavby rdinné rekreace, stavby služící aktivitám zahrádkaření, stavby pr chvatelství, altány, hřiště, bazény, přístřešky, seníky, kůlny, stavby typu stdl) v případě, že nedjde k narušení krajinnéh rázu, ptlačení hlavníh využití a snížení kvality prstředí ve vymezené plše - pzemky suvisející dpravní a technické infrastruktury, např. dstavné a parkvací plchy, manipulační plchy, bslužné kmunikace, plchy pr pěší a cyklstezky v případě, že není ptlačena hlavní funkce a není snížena kvalita prstředí ve vymezené plše - činnsti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prstředí neb takvé důsledky vyvlávají druhtně Pdmínky prstrvéh uspřádání a chrany krajinnéh rázu: výškvá znace zástavby: stabilizvané území - max. 1 NP (5m) plchy změn - dle pdmínek využití viz. kap Zastavitelné plchy zastavěná plcha staveb služící aktivitám rekreace a zahrádkaření: stabilizvané území - max. 40m 2 plchy změn - dle pdmínek využití viz. kap Zastavitelné plchy další pdmínky chrany krajinnéh rázu budu stanveny rgánem chrany OPK v následujících řízeních PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ (V) HLAVNÍ VYUŽITÍ: Plchy služí pr umístění výrbních a zemědělských areálů. - pzemky staveb a zařízení pr výrbu a skladvání, například skladvé areály, pzemky zemědělských staveb - pzemky suvisející veřejné infrastruktury - pzemky staveb pr řemeslnu a jinu výrbu, služby - sběrná místa kmunálníh dpadu - izlační zeleň - činnsti, děje a zařízení, které narušují svým prvzváním a technickým zařízením užívání staveb a zařízení ve svém klí a snižují kvalitu prstředí suvisejícíh území Pdmínky prstrvéh uspřádání a chrany krajinnéh rázu: výškvá znace zástavby: max. 2 NP, v případě výrbních a skladvých bjektů výška římsy max. 7m bjekty nesmí narušit braz sídla a krajiny, prefervány budu hrizntální hmty, aby byl zabráněn vzniku nežáducích phledvých dminant v krajině 17

25 PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY (D) Plchy a návrh kncepce dpravy jsu vyznačeny v grafické části dkumentace ve výkrese č. 2 (Hlavní výkres návrh uspřádání území). Řešení kncepce dpravy je ppsán v samstatné kapitle 4.1. DS SILNIČNÍ DOPRAVA HLAVNÍ VYUŽITÍ: Plchy zahrnují zpravidla pzemky staveb silniční dpravy. - silniční pzemky, včetně pzemků, na kterých jsu umístěny sučásti kmunikace, například náspy, zářezy, pěrné zdi, msty a dprvdné a izlační zeleně - čerpací stanice phnných hmt včetně dprvdných funkcí - pzemky suvisející dpravní a technické infrastruktury - činnsti, děje a zařízení, které svým prvzváním a technickým zařízením narušují užívání staveb a zařízení ve svém klí a snižují kvalitu prstředí suvisejícíh území DU ÚČELOVÉ KOMUNIKACE HLAVNÍ VYUŽITÍ: Plchy veřejně přístupných kmunikací, služících pr bsluhu nemvitstí a pzemků v krajině a umžňující bezpečný průchd krajinu. - pzemky účelvých kmunikací, včetně pzemků, na kterých jsu umístěny sučásti kmunikace, například dprvdné a izlační zeleně, manipulační plchy - cyklistické a pěší trasy - činnsti, děje a zařízení, které svým prvzváním a technickým zařízením narušují užívání staveb a zařízení ve svém klí a snižují kvalitu prstředí suvisejícíh území PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ (N) HLAVNÍ VYUŽITÍ: Zahrnuje plchy vd tekucích a stjatých s přístupnu vdní hladinu se zvláštním estetickým významem pr utváření krajinnéh rázu území. - činnsti a zařízení suvisející s vdhspdářskými pměry v území a klběhem vdy v přírdě - výstavba vdních plch - revitalizace tků a prtipvdňvá patření Pdmíněně přípustné využití: - činnsti a zařízení suvisející s rybářstvím neb rekreací v případě, že budu minimalizvány negativní dpady d vdníh režimu - čistty vd - činnsti, děje a zařízení, které narušují klběh vdy v přírdě a negativně vlivňují kvalitu a čisttu vdy a vdníh režimu - nepřípustná je výstavba bjektů v těsné blízksti břehů 18

26 PLOCHY PŘÍRODNÍ (E) HLAVNÍ VYUŽITÍ: Zahrnuje plchy s účelem zajištění pdmínek pr chranu přírdy a krajiny. V území se jedná plchy bicenter. - využití, které zajišťuje přirzenu druhvu skladbu bity dpvídající trvalým stanvištním pdmínkám, - změnu využití území nesmí djít k narušení neb mezení přírdní funkce sučasných plch ÚSES. Pdmíněně přípustné využití: - puze ve výjimečných případech nezbytně nutné linivé stavby, vdhspdářská zařízení, ČOV atd. Umístěny mhu být jen při c nejmenším zásahu a narušení funkčnsti bicentra. - změny využití území, které by snižvaly sučasný stupeň eklgické stability plch - jakékli změny využití území, které by znemžnily či hrzily funkčnst bicenter neb územní chranu plch navrhvaných k začlenění d nich, - rušivé činnsti jak je umisťvání staveb, dvdňvání pzemků, těžba nerstných survin apd., mim činnstí pdmíněných PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ (P) HLAVNÍ VYUŽITÍ: Plchy služící k zajištění pdmínek pr převažující zemědělské využití. - pzemky zemědělskéh půdníh fndu, pzemky staveb, zařízení a jiných patření pr zemědělství - pzemky suvisející dpravní a technické infrastruktury. linivé stavby dpravní a technické infrastruktury - účelvé kmunikace, kmunikace pr pěší a cyklisty, pr jízdu s ptahem, na kni a pr jízdu na lyžích a na saních - patření pr psilvání eklgické rvnváhy území - patření pr přispívající k vyšší retenci krajiny, zachycení přívalvých dešťů, prtipvdňvá a prtierzní patření Pdmíněně přípustné využití: - puze stavby nezbytně nutné pr myslivst, chranu přírdy, dstavby a přístavby maléh rzsahu stávajících trvalých staveb na vlastním pzemku (nárůst plchy max. 20% prvtně zklaudvané plchy) - výstavba menších vdních nádrží, v případě, že jejich využití bude extenzivní - zalesnění mim zemědělské půdy v I. až III. třídě chrany ZPF - všechny činnsti a zařízení krmě výše uvedených (např. výstavba bjektů rdinné rekreace, dále bjektů, které by mhly služit k bydlení, rekreaci) 19

27 PLOCHY LESNÍ (L) HLAVNÍ VYUŽITÍ: Plchy služí k plnění funkcí lesa a činnsti suvisející s tut hlavní funkcí. - pzemky určené k plnění funkcí lesa - pzemky staveb a zařízení lesníh hspdářství - pzemky suvisející dpravní a technické infrastruktury - činnsti a zařízení suvisející se zachváním eklgické rvnváhy území - realizace ÚSES, patření pr udržení vdy v krajině, zachycení přívalvých dešťů, prtipvdňvá a prtierzní patření a další patření přispívající k vyšší retenci krajiny - účelvé kmunikace, kmunikace pr pěší a cyklisty, pr jízdu s ptahem, na kni a pr jízdu na lyžích a na saních Pdmíněně přípustné využití: - stavby nezbytně nutné pr myslivst, chranu přírdy - dstavby a přístavby maléh rzsahu stávajících trvalých staveb na vlastním pzemku (nárůst plchy max. 20% prvtně zklaudvané plchy) - výstavba menších vdních nádrží, v případě, že jejich využití bude extenzivní - všechny činnsti a zařízení krmě výše uvedených (např. výstavba bjektů bydlení, sprtu a rekreace, individuální rekreace, dále bjektů, které by mhly služit k bydlení a rekreaci...) PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ - KRAJINNÁ ZELEŇ (SX) HLAVNÍ VYUŽITÍ: Plchy služí pr zachvání a bnvu přírdních a krajinných hdnt, tvří je plchy rzptýlené zeleně v krajině, linivá zeleň. - činnsti a zařízení, které suvisí s extenzivní zemědělsku výrbu, se zachváním eklgické rvnváhy území - realizace ÚSES - realizace vdních plch, patření pr udržení vdy v krajině, zachycení přívalvých dešťů,. prtipvdňvá a prtierzní patření a další patření přispívající k vyšší retenci krajiny - linivé stavby dpravní a technické infrastruktury, výstavba bjektů pr chranu přírdy, včelíny, seníky Pdmíněně přípustné využití: - výstavba vdních nádrží, pkud jejich využití bude extenzivní a nedjde ke změně krajinnéh rázu - činnsti, zařízení a výstavba zmenšují jejich plchu, nvá výstavba, pužívání zemědělských technlgií které mhu narušit strukturu a charakter plch. - zalesnění 20

28 PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ - ZEMĚDĚLSKÉ (SM) HLAVNÍ VYUŽITÍ: Plchy využívané převážně k zemědělským účelům, přispívající ke stabilizaci eklgické rvnváhy v území. - pzemky zemědělskéh půdníh fndu - pzemky přirzených a přírdě blízkých eksystémů - pzemky suvisející dpravní a technické infrastruktury, linivé stavby dpravní a technické infrastruktury, manipulační plchy - účelvé kmunikace, kmunikace pr pěší a cyklisty, pr jízdu s ptahem, na kni a pr jízdu na lyžích a na saních - patření pr zachváním eklgické rvnváhy území - pzemky staveb pr chranu přírdy - patření pr přispívající k vyšší retenci krajiny, zachycení přívalvých dešťů, prtipvdňvá a prtierzní patření Pdmíněně přípustné využití: - nezbytně nutné pzemky staveb, zařízení a jiných patření pr zemědělství, myslivst (např. včelíny, seníky) - dstavby a přístavby maléh rzsahu stávajících trvalých staveb na vlastním pzemku (nárůst plchy max. 20% prvtně zklaudvané plchy) - výstavba menších vdních nádrží, v případě, že jejich využití bude extenzivní - všechny činnsti a zařízení krmě výše uvedených (např. výstavba bjektů rdinné rekreace, dále bjektů, které by mhly služit k bydlení, rekreaci) - činnsti narušující eklgicku rvnváhu území - zalesnění 21

29 7. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT Územní rzsah veřejně prspěšných staveb, patření je vymezen ve výkrese č. 3 Výkres veřejně prspěšných staveb, patření a asanací. Vymezení veřejně prspěšných staveb a patření níže uvedených nevylučuje mžnst vymezit další veřejně prspěšné stavby, patření příp. asanace v navazující územně plánvací dkumentaci. D územníh plánu byla z knceptu ÚP VÚC kraje Vysčina převzata a upřesněna tat VPS: Vv 5 rzšíření skupinvéh vdvdu Nvá Říše, větev Brvná PLOCHY A KORIDORY S MOŽNOSTÍ VYVLASTNĚNÍ (DLE 170 STZ) (Na tyt plchy se vztahuje i předkupní práv pdle 101 st. zákna) kód účel parcelní čísla k.ú. předkupní práv DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA VDT 1 VDT 2 bslužná kmunikace, inženýrské sítě bslužná kmunikace, inženýrské sítě 379/3 Brvná bec 97/1, 98/2, 583 Brvná bec PLOCHY A KORIDORY S MOŽNOSTÍ VYVLASTNĚNÍ (DLE 170 STZ) TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA VT 1 vdvd 8. VYMEZENÍ DALŠÍCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO Nejsu vymezeny. 9. ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ GRAFICKÉ ČÁSTI - pčet listů:.str Grafická část - pčet výkresů:..3 22

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: BŘEZINY Územní plán čistpis Evidenční čísl: 27-006-166 Přizvatel: Městský úřad Plička

Více

R O H A T E C. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 2. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

R O H A T E C. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 2. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. R O H A T E C ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 2 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 muskva@usbrn.cz tel.:

Více

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. M A J E T Í N ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: palacka@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 tel.: +420 545

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA

ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA I. ÚZEMNÍ PLÁN ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. Akce územní plán Šebrv- návrh Evidenční čísl zhtvitele 212 001 538 Objednatel: bec Šebrv- Přizvatel : Úřad

Více

NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE

NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE Evidenční čísl : 210 008 420 Přizvatel

Více

BOLERADICE Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

BOLERADICE Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. BOLERADICE Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 duchacek@usbrn.cz

Více

SKRCHOV A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Ú Z E M N Í P L Á N

SKRCHOV A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Ú Z E M N Í P L Á N SKRCHOV Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 e-mail:ciznerva@usbrn.cz tel.: +420 545 175

Více

Opatření obecné povahy č. 1/2015

Opatření obecné povahy č. 1/2015 Opatření becné pvahy č. 1/2015 Zastupitelstv bce Skrchv jak příslušný správní rgán dle ust. 6 dst. 5 písm. c) zákna č.183/2006 Sb., územním plánu a stavebním řádu (stavební zákn), ve znění pzdějších předpisů

Více

L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN

L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce SOUBOR ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN UPRAVENÝ NÁVRH Evidenční čísl zhtvitele

Více

BLUDOV. Ú Z E M N Í P L Á N upravený návrh A. TEXTOVÁ ČÁST

BLUDOV. Ú Z E M N Í P L Á N upravený návrh A. TEXTOVÁ ČÁST BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N upravený návrh A. TEXTOVÁ ČÁST Akce: BLUDOV - ÚZEMNÍ PLÁN - NÁVRH UPRAVENÝ NÁVRH Evidenční čísl: 29 004 309 Přizvatel: Městský úřad Šumperk dbr strategickéh rzvje, ÚP a investic

Více

Ú Z E M N Í P L Á N N O V Á Ř Í Š E. PŘÍLOHA I.A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013 A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N N O V Á Ř Í Š E. PŘÍLOHA I.A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013 A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N N O V Á Ř Í Š E PŘÍLOHA I.A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013 A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s

Více

Ú Z E M N Í P L Á N Č E J K O V I C E A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

Ú Z E M N Í P L Á N Č E J K O V I C E A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Ú Z E M N Í P L Á N Č E J K O V I C E A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. Územní plán Čejkvice byl splufinancván z rzpčtu Jihmravskéh kraje URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO,

Více

2.2. Hlavní cíle ochrany a rozvoje hodnot území

2.2. Hlavní cíle ochrany a rozvoje hodnot území ČESKÝ DUB Textvá část ŽALUDA, prjektvá kancelář Autrský klektiv: Ing. Eduard Žaluda Ing. Milan Stejskal Ing. Kristina Lejkvá Mgr. et. Bc. Tmáš Marek Ing. arch. Alena Švandelíkvá Ing. arch. Michal Čapek

Více

OBYTNÁ LOKALITA VLČNOV U STARÉHO JIČÍNA

OBYTNÁ LOKALITA VLČNOV U STARÉHO JIČÍNA Investr: Ing. Michal Martch, Vlčnv 80, 742 31 Starý Jičín OBYTNÁ LOKALITA VLČNOV U STARÉHO JIČÍNA Územní studie pr zastavitelnu plchu 9 Z/15 SO-V na k.ú. Vlčnv u Staréh Jičína Radek Hála, IČO: 747 43 911

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN důvdnění Změny č. 1 ÚP Hdnín II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN UPRAVENÝ NÁVRH ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE Přizvatel: MěÚ Straknice zhtvitel: A+U DESIGN, spl. s r.. Nvá 24, České Budějvice Veducí prjektant: Ing. arch. Jiří Brůha datum: červenec 2013 1 N á v r h z a d á

Více

SEDLEC ÚZEMNÍ PLÁN. Zadání územního plánu Sedlec bylo schváleno Zastupitelstvem obce Sedlec dne usn. č.

SEDLEC ÚZEMNÍ PLÁN. Zadání územního plánu Sedlec bylo schváleno Zastupitelstvem obce Sedlec dne usn. č. SEDLEC ÚZEMNÍ PLÁN N Á V R H Z A D Á N Í Přizvatel : Magistrát města Mladá Bleslav Schvalující rgán : Zastupitelstv bce Sedlec Určený člen zastupitelstva : Václav Hrabě - starsta Zadání územníh plánu Sedlec

Více

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. P Í S T I N A ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 duchacek@usbrno.cz

Více

Územní plán Bukovany

Územní plán Bukovany Územní plán Bukvany Návrh územníh plánu Pr splečné jednání Obec Bukvany 40, 262 72 Březnice Statutární zástupce: Jiří Macun, starsta bce Pvěřený zastupitel: Ing. David Kaiser Kntakt: bukvanypb@seznam.cz,

Více

Zákonná omezení v chráněných územích

Zákonná omezení v chráněných územích Záknná mezení v chráněných územích Mgr. Libr Opluštil Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Závěrečná prezentace výsledků prjektu Vliv chráněných území na rzvj bcí zkušensti českých a rakuských municipalit

Více

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1B TEXTOVÁ ČÁST

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1B TEXTOVÁ ČÁST Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1B TEXTOVÁ ČÁST 1 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: ZLÍN ÚZEMNÍ PLÁN Stupeň: PŘÍLOHA 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Evidenční čísl: 26 003

Více

Ú Z E M N Í P L Á N N O V Á Ř Í Š E. PŘÍLOHA II.A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013 A. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N N O V Á Ř Í Š E. PŘÍLOHA II.A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013 A. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N N O V Á Ř Í Š E PŘÍLOHA II.A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013 A. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BZOVÁ

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BZOVÁ ÚPO Bzvá - vyhdncení ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BZOVÁ NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Zpracván pdle ustanvení 55 dst. 1 zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu (stavební zákn) v platném

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE Přizvatel: MěÚ Straknice zhtvitel: A+U DESIGN, spl. s r.. Nvá 24, České Budějvice Veducí prjektant: Ing. arch. Jiří Brůha datum: říjen 2012 1 N á v r h z a d á n

Více

LIPŮVKA I. ÚZEMNÍ PLÁN. textová část ÚZEMNÍ PLÁN

LIPŮVKA I. ÚZEMNÍ PLÁN. textová část ÚZEMNÍ PLÁN LIPŮVKA ÚZEMNÍ PLÁN I. ÚZEMNÍ PLÁN textvá část Akce Lipůvka územní plán Evidenční čísl zhtvitele 27 001 144 Přizvatel Odd.ÚP a RR SÚ MěÚ Blansk Zhtvitel Urbanistické středisk Brn, spl. s r.. Jednatelé

Více

- 1 - ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LAŽIŠTĚ. (k.ú. Lažiště) NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ. září 2011

- 1 - ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LAŽIŠTĚ. (k.ú. Lažiště) NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ. září 2011 - 1 - ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LAŽIŠTĚ (k.ú. Lažiště) NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ září 2011 Vypracval : Městský úřad Prachatice, dbr stavebně správní a reginálníh rzvje ve splupráci s Prjektvým ateliérem

Více

P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA

P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA Regulační plán A. TEXTOVÁ ČÁST RP ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. Akce: POLIČKA LOKALITA MÁNESOVA regulační plán Evidenční čísl: 27 006 139 Přizvatel:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE I. ÚZEMNÍ PLÁN ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. ÚP Velké Bílvice - návrh textvá část Akce ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE NÁVRH Evidenční čísl zhtvitele 212 001

Více

S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í

S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U C TEXTOVÁ ČÁST důvdnění územníh plánu Název díla: Stupeň: územní plán OOP Evidenční čísl zhtvitele 211 001 457 Objednatel: Přizvatel: Městys Městský

Více

BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Akce: BLUDOV ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ ČISTOPIS Evidenční čísl: 29 004 309 Přizvatel: Městský úřad Šumperk dbr strategickéh rzvje, ÚP a investic náměstí

Více

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE Přizvatel: Městský úřad Břeclav, dbr rzvje a správy Zpracvatel: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. (v rámci dbrné pmci) 602 00 Brn, Příkp 8 Datum zpracvání:

Více

Územní studie Loučovice DVOREČNÁ II

Územní studie Loučovice DVOREČNÁ II 2015 Územní studie Lučvice DVOREČNÁ II návrh POŘIZOVANÁ ÚZEMNÍ STUDIE LOUČOVICE DVOREČNÁ II BUDE SLOUŽIT JAKO PODKLAD PRO ROZHODOVÁNÍ V ÚZEMÍ V ROZSAHU VYMEZENÉ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ. ZPRACOVAL: Urbanistické

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. Změna č. 1 ÚP Mičovice

NÁVRH ZADÁNÍ. Změna č. 1 ÚP Mičovice NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 1 ÚP Mičvice Pzn. : Knečný návrh zadání bude upraven na základě uplatněných pžadavků a pdnětů v rámci veřejnéh prjednání ORP PRACHATICE KRAJ JIHOČESKÝ PROSINEC 2013 Vypracval: Městský

Více

KOZLANY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

KOZLANY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY KOZLANY. zasedání Zastupitelstva bce Kzlany, usnesení č. Dne OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstv bce Kzlany, příslušné pdle 6 dst. 5 písm. c) zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu (stavební

Více

S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O N C E P T C T E X T O V Á Č Á S T

S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O N C E P T C T E X T O V Á Č Á S T S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O N C E P T C T E X T O V Á Č Á S T důvdnění územníh plánu (kncept) Název díla: Stupeň: územní plán Kncept varianta Evidenční čísl zhtvitele 211

Více

P O L I Č K A LOKALITA BEZRUČOVA

P O L I Č K A LOKALITA BEZRUČOVA P O L I Č K A LOKALITA BEZRUČOVA Územní studie A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8

Více

P O L I Č K A Ú Z E M N Í P L Á N C. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

P O L I Č K A Ú Z E M N Í P L Á N C. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. P O L I Č K A Ú Z E M N Í P L Á N C. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602 00

Více

Návrh zadání Územního plánu Vranov

Návrh zadání Územního plánu Vranov Návrh zadání Územníh plánu Vranv Přizvatel: MÚ Stříbr Odbr výstavby a územníh plánvání Masarykv náměstí 63 349 01 Stříbr Určený zastupitel: Milslava Svbdvá starstka bce Datum: září 2011 OBSAH: Návrh zadání

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TĚŠETICE Akce T Ě Š E T I C E ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE Pořizovatel: Objednavatel : Městský úřad Znojmo odbor výstavby, oddělení územního plánování Obec Těšetice Zpracovatel

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA ČESKÝ BROD

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA ČESKÝ BROD Schválené zadání Zpracvané v suladu s 47 zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu, v platném znění, a v suladu s 11 a s přílhu č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb., územně analytických pdkladech,

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č.1 ÚP byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice (usnesení č.

Více

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 SROVNÁVACÍ TEXT SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA ODŮVODNĚNÍ

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 SROVNÁVACÍ TEXT SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA ODŮVODNĚNÍ Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 SROVNÁVACÍ TEXT SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA ODŮVODNĚNÍ 1 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: ZLÍN ÚZEMNÍ PLÁN Stupeň: PŘÍLOHA 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MIKULČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU Změna č.3 I. ZMĚNA Č.3. ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz

Více

Ú Z E M N Í P L Á N Č E J K O V I C E A. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

Ú Z E M N Í P L Á N Č E J K O V I C E A. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Ú Z E M N Í P L Á N Č E J K O V I C E A. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. Územní plán Čejkvice byl splufinancván z rzpčtu Jihmravskéh kraje URBANISTICKÉ

Více

M I K U L O V. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA č. 6. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

M I K U L O V. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA č. 6. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. M I K U L O V ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA č. 6 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 duchacek@usbrno.cz

Více

Změny ve využívání území, jejich důsledky pro plánování. Územní plánování 1 / 5

Změny ve využívání území, jejich důsledky pro plánování. Územní plánování 1 / 5 Změny ve využívání území, jejich důsledky pr plánvání Územní plánvání 1 / 5 bytné zóny Bydlení 50-60% urbanizvaných plch ve městech sučástí bydlení je mnh dalších činnstí vazba na základní bčanské vybavení

Více

O D Ů V O D N Ě N Í územního plánu. Hať. odbor výstavby. Zpracovatel: David Brothers Ltd, organizační složka Stallichova 936/1, Praha 4, 140 00

O D Ů V O D N Ě N Í územního plánu. Hať. odbor výstavby. Zpracovatel: David Brothers Ltd, organizační složka Stallichova 936/1, Praha 4, 140 00 O D Ů V O D N Ě N Í územníh plánu Hať Přizvatel: Městský úřad Hlučín dbr výstavby Zpracvatel: David Brthers Ltd, rganizační slžka Stallichva 936/1, Praha 4, 140 00 E- mail: inf@davidbrthers.cz Telefn:

Více

Záznam o účinnosti :

Záznam o účinnosti : STUDIO KAPA ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z L Í N. Ú Z E M N Í P L Á N návrh TEXTOVÁ ČÁST

Z L Í N. Ú Z E M N Í P L Á N návrh TEXTOVÁ ČÁST Z L Í N Ú Z E M N Í P L Á N TEXTOVÁ ČÁST ÚP Zlín, textvá část URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: ZLÍN Územní plán - Evidenční čísl: 26 003 117 Přizvatel: Magistrát města

Více

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nový Jičín Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče Oddělení úřad územního plánování Určený zastupitel: Ing. Marie Ježková ZPRACOVATEL: Svatopluka Čecha 513,

Více

Územní studie TOPĚLEC

Územní studie TOPĚLEC 2013 Územní studie TOPĚLEC návrh Přizvaná ÚS TOPĚLEC bude služit jak pdklad pr rzhdvání v území v rzsahu vymezené řešenéh území a dále studie služí též jak pdklad pr nvý územní plán Čížvé. Ing. arch. Radek

Více

Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2

Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2 Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2 Název díla : ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KŘTINY ZMĚNA č. K2 Identifikační číslo zhotovitele: 28-001-249 Objednatel: Pořizovatel: Městys Křtiny Městský úřad Blansko, stavební

Více

DOLNÍ LHOTA. Změna č. 7 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE. Obec Dolní Lhota. : Zlínský. : Městský úřad Luhačovice, odbor stavební

DOLNÍ LHOTA. Změna č. 7 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE. Obec Dolní Lhota. : Zlínský. : Městský úřad Luhačovice, odbor stavební ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLNÍ LHOTA Změna č. 7 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST OBEC : Dolní Lhota OKRES : Zlín KRAJ : Zlínský POŘIZOVATEL OBJEDNATEL : Městský úřad Luhačovice, odbor stavební Obec Dolní Lhota

Více

Územní plán města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf Sedlešovice a Suchohrdly I. ZMĚNA Č. 3 NA ÚZEMÍ OBCE NOVÝ ŠALDORF- SEDLEŠOVICE

Územní plán města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf Sedlešovice a Suchohrdly I. ZMĚNA Č. 3 NA ÚZEMÍ OBCE NOVÝ ŠALDORF- SEDLEŠOVICE Územní plán města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf Sedlešovice a Suchohrdly I. ZMĚNA Č. 3 NA ÚZEMÍ OBCE NOVÝ ŠALDORF- SEDLEŠOVICE Název díla : ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA ZNOJMA A OBCÍ DOBŠICE, KUCHAŘOVICE,

Více

Změna č. 1 územního plánu. Návrh

Změna č. 1 územního plánu. Návrh Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE Návrh Změna č.1 ÚP Hartmanice Tato změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Hartmanice Změna územního plánu nabyla účinnosti dne: Pořizovatel:

Více

N á v rh. Poøizovatel : Obec VYSOKÝ ÚJEZD v pøenesené pùsobnosti na : Obecní úøad Vysoký Újezd. f--- / pj,r, ~ 'i. ~~ l.

N á v rh. Poøizovatel : Obec VYSOKÝ ÚJEZD v pøenesené pùsobnosti na : Obecní úøad Vysoký Újezd. f--- / pj,r, ~ 'i. ~~ l. N á v rh f / pjr 'i \ l Zpracvatel : / ng. arch. Miliè Maryška Lethradská 3/369 170 00 Praha 7 q Pøizvatel : Obec VYSOKÝ ÚJEZD v pøenesené pùsbnsti na : Obecní úøad Vyský Újezd duben 2004 :: _"F;)) C'.t'1

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1 pořizovatel Městský úřad Kroměříž odbor rozvoje města Velké náměstí 115 767 01 Kroměříž datum 05/2008 zakázkové číslo 2008-021-07 kopie strana 1/6 OBSAH 1. VYMEZENÍ

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Odbr majetku města Přílha č. 1 Specifikace veřejné zakázky maléh rzsahu na akci: Opravy chdníků - realizace akce Míst akce : následující chdníkvá tělesa - Ke Kryčce

Více

STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016)

STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016) STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016) návrh pr schválení dle 42 zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu (stavební

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

Metodika územního plánování Veřejný zájem v územním plánování. Územní plánování 1 / 6

Metodika územního plánování Veřejný zájem v územním plánování. Územní plánování 1 / 6 Metdika územníh plánvání Veřejný zájem v územním plánvání Územní plánvání 1 / 6 Úrvně prstrvéh / územníh plánvání EVROPA (EU) nárdní plánvání ČESKÁ REPUBLIKA plánvání reginů KRAJE místní plánvání OBEC

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor majetku a rozvoje města, úřad územního plánování PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA

Více

B O R O V Y ODŮVODNĚNÍ

B O R O V Y ODŮVODNĚNÍ OBEC B O R O V Y KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BOROVY A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC BOROVY, B O R O V Y č. 21, 334 01 PŘEŠTICE POŘIZOVATEL : MěÚ PŘEŠTICE, ÚÚP, MASARYKOVO

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Dlouhomilov Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Funkce: Jiří Štelc Starosta

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu

Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu Technické pžadavky pr napjení vdvdní neb kanalizační přípjky na vdvd neb kanalizaci pr veřejnu ptřebu stanvené pr vdvdy a kanalizace prvzvané Vdhspdářsku splečnstí Vrchlice-Maleč, a.s. jak vlastníkem a

Více

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI.

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Na Slvance 2 182 21 Praha 8 eli-cz@fzu.cz www.eli-beams.eu Ppis Stavby: akce: Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pr předmntáž a uskladnění technlgie ELI. Na vyznačeném

Více

ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. listpad 2013 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 nvtny@usbrn.cz

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RYNHOLEC POŘIZOVATEL: Obecní úřad Rynholec PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.2 ÚPO RYNHOLEC 1 Název územně plánovací dokumentace: Změna

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa Název stavby: Oprava a mdernizace panelvéh bytvéh dmu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM III/2013 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Investr: Zdpvědný prjektant: Veducí prjektu: Vypracval:

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

N Á V R H SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY

N Á V R H SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY N Á V R H ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY pro společné jednání dle zákona č.183/2006 Sb. pořizovatel: M Ú O d o l e n a V o d a ČERVEN 2011-1 - OBJEDNATEL: Město Odolena Voda zastoupené

Více

NÁVRH ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JAMOLICE

NÁVRH ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JAMOLICE NÁVRH ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JAMOLICE Akce: Pořizovatel: Zhotovitel: Projektant: Změna č. 3 územního plánu obce Jamolice Městský úřad Moravský Krumlov, Odbor výstavby a územního plánování úřad

Více

INFORMACE O PROTIPOVODŇOVÝCH PROJEKTECH

INFORMACE O PROTIPOVODŇOVÝCH PROJEKTECH CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY INFORMACE O PROTIPOVODŇOVÝCH PROJEKTECH Zpracvání pdkladů k realizaci přírdě blízkých prtipvdňvých patření na hrním a středním tku Luhy v bcích Jindřichv,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN Pěčín změna č.1

ÚZEMNÍ PLÁN Pěčín změna č.1 ÚZEMNÍ PLÁN Pěčín změna č.1 katastrální území : Pěčín u Rychnova nad Kněžnou A. TEXTOVÁ ČÁST B. GRAFICKÁ ČÁST ARCHTEAM, Weyrova 3, 547 01 Náchod Vedoucí projektant : Ing.arch. Milan Rak, Ph.D. Vypracoval

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

OTROKOVICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

OTROKOVICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU AKTE s.r.o. OTROKOVICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA Č. 27 - NÁVRH ÚPN SÚ OTROKOVICE A) TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : AKTE s.r.o. 1 Akce: ZMĚNA Č. 27 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÚ OTROKOVICE - návrh Pořizovatel:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LHOTA

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LHOTA ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU HORNÍ LHOTA Změna č. 9 A.1. NÁVRH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL OBJEDNATEL PROJEKTANT Digitální zpracování : Horní Lhota : Zlín : Zlínský

Více

A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST

A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST 1. Vymezení zastavěného území V platném Územním plánu obce Kamenná jsou vymezeny hranice zastavěného území (hranice současně zastavěného území obce - k r. 2005). Touto změnou

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

Příloha k metodice Ochrana vod. Dotace v lesním hospodářství v oblasti vod

Příloha k metodice Ochrana vod. Dotace v lesním hospodářství v oblasti vod Přílha k metdice Ochrana vd Dtace v lesním hspdářství v blasti vd Ústav pr hspdářsku úpravu lesů Brandýs nad Labem 2013 1 Obsah 1. Úvd...3 2. Dtace z nárdních prgramů d blasti vd...4 2.1. Závazná pravidla

Více

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu - Obsah

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu - Obsah I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu - Obsah Textová část územního plánu - Obsah... 1 1. TEXTOVÁ ČÁST... 2 1.1 (a) Vymezení zastavěného území... 3 1.2 (b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje

Více

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO Ú Z E M N Í P L Á N O B C E O B R A T A Ň Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO ČERVENEC 2007 AUTORISACE Pořizovatel:

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A.

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch,

Více

se sídlem Purkyňova 125, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek

se sídlem Purkyňova 125, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Purkyňva 125, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Ve věci : Znalecký

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Měst Odstranění závad z revize elektrickéh zařízení v bjektu č.p. 826 ul. Bartňva v Pardubicích 1. Základní údaje zadavateli:

Více

P O L I Č K A R E G U L A Č N Í P L Á N MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY A. TEXTOVÁ ČÁST RP. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

P O L I Č K A R E G U L A Č N Í P L Á N MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY A. TEXTOVÁ ČÁST RP. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. P O L I Č K A R E G U L A Č N Í P L Á N MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY A. TEXTOVÁ ČÁST RP ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz

Více

KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav

KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav NÁVRH ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Objednatel: Město Klobouky u Brna, nám. Míru 169/1, 691 72

Více

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS Setkání starstů MAS ORLICKO Operační prgramy a strategie MAS České Libchavy, 22. 9. 2015 Ing. Ivana Vanická Ing. Alice Bržkvá Ing. Lukáš Bednář Ing. Tmáš Vacenvský Obsah prezentace: - Integrvaný reginální

Více

POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC

POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC ZNALECKÝ POSUDEK č. 19/107/2014 O CENĚ NEMOVITÝCH VĚCÍ POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC (POVINNÍ VLASTIMIL ĎURIŠ A JAROSLAVA ĎURIŠOVÁ EX 660/09119) OBJEDNATEL OCENĚNÍ: ÚČEL OCENĚNÍ: EXEKUTORSKÝ

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA * KA

DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA * KA DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST Ing. František

Více

textová část změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Stráž nad Nežárkou Záznam o účinnosti UPLAN, s.r.o., příloha č. 1 opatření obecné povahy

textová část změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Stráž nad Nežárkou Záznam o účinnosti UPLAN, s.r.o., příloha č. 1 opatření obecné povahy příloha č. 1 opatření obecné povahy změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Stráž nad Nežárkou textová část vydávající správní orgán: Zastupitelstvo města Stráž nad Nežárkou datum vydání: oprávněná

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

o o - - - - - - - Příloha č.3 Obsah OOP I. VÝROK 2 1. Vymezení zastavěného území 2 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana

Více

NÁVRH. Vrábče. změny č.3 územního plánu obce. upravený pro veřejné projednání

NÁVRH. Vrábče. změny č.3 územního plánu obce. upravený pro veřejné projednání NÁVRH změny č.3 územního plánu obce Vrábče upravený pro veřejné projednání Záznam o účinnmosti Tato změna č. 3 územního plánu obce byla vydána usnesením zastupitelstva obce Vrábče č ze dne. Změna č. 3

Více