P Ř E H L E D U S N E S E N Í

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P Ř E H L E D U S N E S E N Í"

Transkript

1 1 Rada města Frenštát pod Radhoštěm P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 79. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne /79/RM/2017 kontrolu plnění usnesení 77. RM ze dne a 78. RM ze dne I změnu termínu plnění usnesení č. 1551/62/RM z na /79/RM/2017 zápis z 33. jednání bytové komise Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne I návrhy bytové komise dle předloženého zápisu z 33. jednání bytové komise Rady města Frenštát pod Radhoštěm konané dne /79/RM/2017 v souladu s Pravidly pro pronajímání bytů ve vlastnictví města Frenštát pod Radhoštěm ze dne uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 18, o velikosti 0+1, v domě č. p. 225, Nádražní ve Frenštátě pod Radhoštěm s žadatelkou Nájemní poměr bude sjednán na dobu určitou 6 měsíců ode dne za dohodnutou cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc; 2.uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 27, o velikosti 1+1, v domě č. p. 226, Nádražní ve Frenštátě pod Radhoštěm s žadatelkou Nájemní poměr bude sjednán na dobu určitou 6 měsíců ode ne za dohodnutou cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc. V případě odmítnutí bytu bude smlouva o nájmu bytu uzavřena s žadatelem Termín uzavření smlouvy o nájmu bytu se stanoví k 1. nebo k 15. dni v měsíci, kdy dojde k převzetí oznámení o pronájmu předmětného bytu. Nájemní poměr bude sjednán na dobu určitou 6 měsíců za dohodnutou cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc; 3.uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 1, o velikosti 2+1, v domě č. p. 1225, Dolní ve Frenštátě pod Radhoštěm s žadateli Nájemní poměr bude sjednán na dobu určitou 6 měsíců ode dne za dohodnutou cenu nájmu ve výši 42 Kč/1m 2 /měsíc. V případě odmítnutí bytu bude smlouva o nájmu bytu uzavřena s žadateli Termín uzavření smlouvy o nájmu bytu se stanoví k 1. nebo k 15. dni v měsíci, kdy dojde k převzetí oznámení o pronájmu předmětného bytu. Nájemní poměr bude sjednán na dobu určitou 6 měsíců za dohodnutou cenu nájmu ve výši 42 Kč/1m 2 /měsíc; 4.uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 21, o velikosti 0+1, v domě č. p. 225, Nádražní ve Frenštátě pod Radhoštěm se stávající nájemkyní bytu Nájemní poměr bude sjednán na dobu určitou 3 měsíce ode dne za dohodnutou cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc; 5.uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 3, o velikosti 3+1, v domě č. p. 1379, Školská čtvrť ve Frenštátě pod Radhoštěm se stávající nájemkyní bytu Nájemní poměr bude sjednán na dobu určitou 3 měsíce ode dne za dohodnutou cenu nájmu ve výši 40 Kč/1m 2 /měsíc.

2 2 I v souladu s Pravidly pro pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou ve vlastnictví města Frenštát pod Radhoštěm ze dne uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 64, o velikosti 1+1, v domě č. p. 346, Rožnovská ve Frenštátě pod Radhoštěm s žadateli Nájemní poměr bude sjednán na dobu neurčitou ode dne za dohodnutou cenu nájmu ve výši 30 Kč/1m 2 /měsíc. 1896/79/RM/2017 žádost o příspěvek na stavební úpravy koupelny v bytě č. 22 na ulici Rožnovská 346, Frenštát pod Radhoštěm ve výši Kč, spočívající v provedení obkladů dvou koupelnových stěn, žadatelky II. Rada města neschvaluje vyplacení částky Kč za stavební úpravy koupelny v bytě č. 22 na ulici Rožnovská 346, Frenštát pod Radhoštěm, spočívající v provedení obkladů dvou koupelnových stěn, žadatelce 1897/79/RM/ ukončení nájemních práv dohodou k bytu č. 52, o velikosti 3+1, v domě č. p. 1161, Rožnovská ve Frenštátě pod Radhoštěm se stávajícím nájemcem, ke dni ; 2.budoucího nájemce bytu č. 52, o velikosti 3+1, v domě č. p. 1161, Rožnovská ve Frenštátě pod Radhoštěm, pana 3. v souladu s usn. č. 165/32 p) Zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm ze dne uzavření Smlouvy o nájmu bytu s předkupním právem k bytu č. 52, o velikosti 3+1, v domě č. p. 1161, Rožnovská ve Frenštátě pod Radhoštěm s na dobu neurčitou ode dne za cenu nájmu ve výši 40,50 Kč/1m 2 /měsíc. 1898/79/RM/2017 vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele akce "Zpracování pasportu kanalizační sítě" dle směrnice S pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. I pořadí uchazečů dle Protokolu o vyhodnocení nabídek takto: 1. uchazeč MDP GEO s.r.o., Masarykova 202, Luhačovice, IČ s celkovou nabídkovou cenou Kč bez DPH. II uzavření smlouvy o dílo s firmou MDP GEO s.r.o., Masarykova 202, Luhačovice, IČ s celkovou nabídkovou cenou za zpracování pasportu kanalizace o délce 100 m a za prohlídku pročištěného úseku potrubí tlačnou kamerou se záznamem a za trasování kanalizace pomocí sondy o délce 100 m Kč bez DPH. 1899/79/RM/2017 vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele investiční akce: Zpracování PD na stavbu "Prodloužení vodovodního řádu ul. Střelniční, Frenštát p.r". I pořadí uchazečů dle Protokolu o vyhodnocení nabídek takto: 1. uchazeč M Projekt CZ s.r.o., 17. listopadu 1020, Ústí nad Orlicí, IČ s nabídkovou cenou Kč bez DPH, 2. uchazeč Ing. Lubomír Novák, AVONA, Divadelní 14, Nový Jičín, IČ s nabídkovou cenou Kč bez DPH, 3. uchazeč DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Masarykovo náměstí 5/5, Ostrava - Moravská Ostrava,

3 3 IČ s nabídkovou cenou Kč bez DPH. II uzavření smlouvy o dílo s firmou M Projekt CZ s.r.o., 17. listopadu 1020, Ústí nad Orlicí s nabídkovou cenou Kč vč DPH. V případě neuzavření smlouvy s prvním uchazečem schvaluje Rada města uzavření smlouvy s druhým uchazečem v pořadí Ing. Lubomírem Novákem - AVONA, Divadelní 14, Nový Jičín s nabídkovou cenou Kč vč DPH. 1900/79/RM/2017 informaci o dokončenosti I. etapy stavby Obnova bruslení ve sportovním areálu Pod Horečkami a o přípravě II. etapy stavby. II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit finanční prostředky ve výši tis. Kč na stavbu Obnova bruslení ve sportovním areálu Pod Horečkami II. etapy pro r II ustavení poradní pracovní skupiny pro radu města k doporučení způsobu využití plochy městského kluziště pro letní aktivity ve složení Mgr. Zdeňka Leščišinová, Mgr. Jiří Novotný, Ing. Kateřina Pustějovská, Jiří Štefek, Jiří Berger, Leo Bartoš. 1901/79/RM/2017 nájem části prostor k podnikání paní Věře Svobodové, IČ , ul. J. Sudka 1563, Frenštát pod Radhoštěm od v části 2. NP domu č.p. 494 na ul. Dolní ve Frenštátě pod Radhoštěm v ploše 14,6m 2. Cena nájmu je stanovena ve výši 584,00 Kč /m 2 /rok bez DPH a tato cena bude vždy v daném roce zvyšována o míru inflace po jejím zveřejnění Českým statistickým úřadem. 1902/79/RM/2017 předloženou žádost státního podniku Lesy České republiky, správy toků-oblasti povodí Odry, se sídlem na adrese Nádražní 2811, Frýdek-Místek, IČ: o dočasné užití pozemků p.č a 4376/3 po dobu stavby "Lomná km 2,250-5,500" a znění zaslaného návrhu SMLOUVY. II. Rada města odročuje schválení uzavření předložené smlouvy se státním podnikem Lesy České republiky, správou toků-oblastí povodí Odry, se sídlem na adrese Nádražní 2811, Frýdek-Místek, IČ: na užití pozemků města p.č a 4376/3 v k.ú. Frenštát pod Radhoštěm po dobu stavby "Lomná km 2,250-5,500". III. Rada města ukládá 1. Ing. Kateřině Pustějovské 1.1. dopracovat návrh smlouvy obdržený od státního podniku Lesy České republiky, správy toků - oblastí povodí Odry, se sídlem na adrese Nádražní 2811, Frýdek-Místek, IČ: tak, aby odpovídal standardům smluv užívaných městem Frenštát pod Radhoštěm. 1903/79/RM/2017 Termín: uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. 483/2017/OIR ze dne na zpracování projektové dokumentace ke stavbě "Rozšíření vodovodní sítě ve Frenštátě p. R., Planiska", zhotovitel AQUECON a.s. se sídlem Československých legií 445/4, Teplice, IČ /79/RM/2017 uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 1084/2013/ORDKP ze dne s Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106, Hradec Králové (IČ: ) v předloženém znění.

4 4 I uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 1176/2013/ORDKP ze dne s Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106, Hradec Králové (IČ: ) v předloženém znění. 1905/79/RM/2017 "Kalkulaci cen za dodávku tepla a TV v roce 2018" předloženou Ladislavem Křístkem, Školská čtvrť 1394, Frenštát pod Radhoštěm, IČ , nájemcem a provozovatelem tepelných zařízení ve vlastnictví města Frenštát pod Radhoštěm, s platností od : jednotková cena ÚT 611,83 Kč/GJ včetně 15% DPH jednotková cena TV 603,15 Kč/GJ včetně 15% DPH. II. Rada města revokuje usnesení rady města č. 1839/76/RM/2017 ze dne II "Plán oprav a investic na topných zdrojích v roce 2018" předložený nájemcem tepelných zařízení firmou Ladislav Křístek, Školská 1394, Frenštát pod Radhoštěm, IČ , DIČ CZ /79/RM/2017 ke zveřejnění záměr pronájmu části prostor k podnikání v domě č.p. 497 o výměře přízemí 102 m 2 a suterén o výměře 73 m 2 za cenu nájmu 450,00 Kč bez DPH/m 2 /rok. Žadatelem o pronájem je paní Iveta Studníková, IČ , Tichá č.p /79/RM/2017 I. Rada města rozhoduje dle ust. 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, o zrušení zadávacího řízení vedeného pod názvem "Rekonstrukce objektu č.p. 1462, Frenštát pod Radhoštěm na sociální bydlení", zadávaného ve zjednodušeném podlimitním řízení. 1908/79/RM/2017 I. Rada města neschvaluje poskytnutí finančního daru Nadačnímu fondu FOLIVORA, Myslivečkova 22/2, Vaňov, Ústí nad Labem, IČ /79/RM/2017 platném znění, střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace ASTRA, centrum volného času, Frenštát p. R., IČ , se sídlem Martinská čtvrť 1159, Frenštát pod Radhoštěm na období let 2019 až I platném znění, střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín, IČ na období let 2019 až II platném znění, střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín, IČ na období let 2019 až /79/RM/2017 I. Rada města uděluje písemný souhlas zřizovatele příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín, IČ k přijetí finančního daru ve výši 5.499,- Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., se sídlem Vlastislavova 152/4, Praha 4, IČ

5 5 Dar je účelově určen na úhradu stravného 2 nezletilým žákům školy v období do /79/RM/2017 PRA Pravidla sňatečných a občanských obřadů města, dle předloženého návrhu, s účinností od I termíny, kdy z organizačních důvodů nebudou v roce 2018 nabírány rezervace sňatečných obřadů: 12.1., 13.1., 26.1., 27.1., , 5.10., 6.10., , /79/RM/2017 I. Rada města projednala žádost 8 zastupitelů o odvolání vedoucího organizační složky Městské kulturní středisko Bc. Mariana Žárského ze dne a této žádosti nevyhověla. Mgr. Zdeňka Leščišinová starostka Mgr. Pavel Mička místostarosta Ověřovatelé: Jiří Raška

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Frenštát pod Radhoštěm P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 52. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 21.12.2016 1327/52/RM/2016 kontrolu plnění usnesení 51. RM ze dne 7.12.2016. 1328/52/RM/2016

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 Rada města Frenštát pod Radhoštěm P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 4. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 19. 12.2018 56/4/RM/2018 kontrolu plnění usnesení 3. RM ze dne 5. 12. 2018. 57/4/RM/2018

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 Rada města Frenštát pod Radhoštěm P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 76. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 15. 11.2017 1825/76/RM/2017 kontrolu plnění usnesení 74. RM ze dne 25.10.2017

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Frenštát pod Radhoštěm P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 49. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 16.11.2016 1256/49/RM/2016 kontrolu plnění usnesení 48. RM ze dne 26.10.2016.

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 6 Rada města Frenštát pod Radhoštěm P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 07. 08.2019 476/19/RM/2019 kontrolu plnění usnesení 18. RM ze dne 17.7.20192019.

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 28. RM Rada města Frenštát pod Radhoštěm P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 28. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 23.09.2015 571/28/RM/2015 kontrolu plnění usnesení 25. RM z 2. 9. 2015,

Více

Usnesení 28. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne

Usnesení 28. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne Usnesení 28. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 21.12.2011 583/28 Rada města bere na vědomí plnění usnesení 25. schůze rady města ze dne 01.12.2011, plnění usnesení 26. schůze rady města

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 Zastupitelstvo města Frenštát pod Radhoštěm P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 24. zasedání Zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 09. 11.2017 408/24/ZM/2017 program 24. zasedání zastupitelstva

Více

Rada města Frenštát pod Radhoštěm P Ř E H L E D U S N E S E N Í

Rada města Frenštát pod Radhoštěm P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 Rada města Frenštát pod Radhoštěm P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 87. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 16.05.2018 2100/87/RM/2018 kontrolu plnění usnesení 86. RM ze dne 25.4.2018.

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 Rada města Frenštát pod Radhoštěm P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 2. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 21.11. 2018 1/2/RM/2018 kontrolu plnění usnesení 97. RM ze dne 31.10.2018 a 1.

Více

Rada města Frenštát pod Radhoštěm P Ř E H L E D U S N E S E N Í

Rada města Frenštát pod Radhoštěm P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Frenštát pod Radhoštěm P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 55. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 01.02.2017 1362/55/RM/2017 kontrolu plnění usnesení 53. RM ze dne 11.1.2017 a

Více

Rada města Frenštát pod Radhoštěm P Ř E H L E D U S N E S E N Í

Rada města Frenštát pod Radhoštěm P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Frenštát pod Radhoštěm P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 89. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 06.06.2018 2130/89/RM/2018 kontrolu plnění usnesení 87. RM ze dne 16.5.2018 a

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 Rada města Frenštát pod Radhoštěm P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 47. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 05.10. 2016 1197/47/RM/2016 I. Rada města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 Zastupitelstvo města Frenštát pod Radhoštěm P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 21.09. 2017 378/23/ZM/2017 program 23. zasedání zastupitelstva

Více

Rada města Frenštát pod Radhoštěm P Ř E H L E D U S N E S E N Í

Rada města Frenštát pod Radhoštěm P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Frenštát pod Radhoštěm P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 93. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 29.08.2018 2291/93/RM/2018 kontrolu plnění usnesení 92. RM ze dne 8.8.2018. záměr

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 5 Rada města Frenštát pod Radhoštěm P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 18. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 07.2019 454/18/RM/2019 kontrolu plnění usnesení 17. RM ze dne 26.6.2019.

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 Rada města Frenštát pod Radhoštěm P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 44. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 24.08. 2016 1111/44/RM/2016 kontrolu plnění usnesení 42. RM ze dne 27.7.2016

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 6 Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 7. schůze Rady města Hostinné, konané dne 05.02.2019 112/7/RM/2019 Schválení programu 7. schůze RM program 7. schůze: 1. Schválení programu 7.

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Frenštát pod Radhoštěm P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 29. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 14.10.2015 597/29/RM/2015 kontrolu plnění usnesení 28. RM z 23.9.2015 598/29/RM/2015

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í řehled usnesení [38/RM/27.4.2016] 1 Rada města Frenštát pod Radhoštěm P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 27.04. 2016 898/38/RM/2016 kontrolu plnění

Více

Rada města Frenštát pod Radhoštěm P Ř E H L E D U S N E S E N Í

Rada města Frenštát pod Radhoštěm P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Frenštát pod Radhoštěm P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 11. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 13.03.2019 165/11/RM/2019 kontrolu plnění usnesení 9. RM ze dne 20. 2. 2019 a

Více

Usnesení 25. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne /25 Rada města schvaluje program 25. schůze RM, konané

Usnesení 25. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne /25 Rada města schvaluje program 25. schůze RM, konané Usnesení 25. schůze Rady města Radhoštěm, konané dne 2. 9. 2015 540/25 Rada města schvaluje program 25. schůze RM, konané 2. 9. 2015. 541/25 Rada města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 23. RM z

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Frenštát pod Radhoštěm P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 85. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 04. 04.2018 2027/85/RM/2018 kontrolu plnění usnesení 84. RM ze dne 14.3.2018.

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 Rada města Frenštát pod Radhoštěm P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 42. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 27.07. 2016 1073/42/RM/2016 kontrolu plnění usnesení 41. RM ze dne 29. 6. 2016.

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 10 Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 2. schůze Rady města Hostinné, konané dne 21.11.2018 16/2/RM/2018 Schválení programu 2. schůze RM program 2. schůze: 1. Schválení programu 2.

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 7 Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Hostinné, konané dne 14.05.2019 242/15/RM/2019 Schválení programu 15. schůze RM program 15. schůze: 1. Schválení programu

Více

75. zasedání RM Rychvald MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

75. zasedání RM Rychvald MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení ze 75. zasedání Rady města Rychvald, dne 15. 7. 2013 Kontrola usnesení 75/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 75/2. Rada města b

Více

60. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

60. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 60. schůze Rady města Rychvald, dne 24. 10. 2016 Kontrola usnesení 60/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc listopad 2016 60/2. Rada

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 Rada města Frenštát pod Radhoštěm P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 37. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 06.04.2016 861/37/RM/2016 kontrolu plnění usnesení 36. RM z 16.3.2016 862/37/RM/2016

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 106. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 6. 4.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 106. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 6. 4. 1 z 6 7.4.2017 9:17 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 106. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 6. 4. 201710:00 (usn. č. 4443/106 - usn. č. 4451/106) Bc.

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 Rada města Frenštát pod Radhoštěm P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 91. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 18.07.2018 2213/91/RM/2018 kontrolu plnění usnesení 90. RM ze dne 27.6.2018.

Více

Rada města Frenštát pod Radhoštěm P Ř E H L E D U S N E S E N Í

Rada města Frenštát pod Radhoštěm P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Frenštát pod Radhoštěm P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 94. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 19.09.2018 2317/94/RM/2018 kontrolu plnění usnesení 93. RM ze dne 29.8.2018. II.

Více

Usnesení 92. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 2. 10. 2014

Usnesení 92. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 2. 10. 2014 Usnesení 92. schůze Rady města Radhoštěm, konané dne 2. 10. 2014 2170/92 - Rada města schvaluje program 92. schůze RM, konané 2. 10. 2014. 2171/92 - Rada města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 90.

Více

U S N E S E N Í ze 41. jednání Rady města Štramberka, konaného dne (Usnesení č. 41/713 41/733)

U S N E S E N Í ze 41. jednání Rady města Štramberka, konaného dne (Usnesení č. 41/713 41/733) U S N E S E N Í ze 41. jednání Rady města Štramberka, konaného dne 13. 11. 2012 (Usnesení č. 41/713 41/733) Č. j. ST/2592/2012/51.2 Rada města Štramberka po projednání : Usnesení č. 41/713 Bere na vědomí

Více

Usnesení 19. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne /19 Rada města schvaluje program 19. schůze RM, konané

Usnesení 19. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne /19 Rada města schvaluje program 19. schůze RM, konané Usnesení 19. schůze Rady města Radhoštěm, konané dne 10. 6. 2015 419/19 Rada města schvaluje program 19. schůze RM, konané 10. 6. 2015. 420/19 Rada města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 18. RM

Více

UR02/40/2016 Kontrola zápisu z 39. schůze Rady města Uničova Rada města Uničova bere na vědomí zápis z 39. schůze Rady města Uničova bez připomínek.

UR02/40/2016 Kontrola zápisu z 39. schůze Rady města Uničova Rada města Uničova bere na vědomí zápis z 39. schůze Rady města Uničova bez připomínek. USNESENÍ ze 40. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 31. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1 v Uničově UR01/40/2016 Schválení programu 40. schůze Rady města

Více

Usnesení. 74. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne

Usnesení. 74. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne Usnesení 74. schůze Rady města Radhoštěm, konané dne 23. 1. 2014 1733/74 - Rada města schvaluje program 74. schůze rady města, konané 23. 1. 2014. 1734/74 - Rada města bere na vědomí plnění usnesení 73.

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané 13. června 2018, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Usnesení 48. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne

Usnesení 48. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne Usnesení 48. schůze Rady města, konané dne 18. 12. 2012 1096/48 Rada města schvaluje program 48. schůze rady města, konané 18. 12. 2012. 1097/48 Rada města bere na vědomí plnění usnesení 46. schůze rady

Více

U S N E S E N Í. 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína (tisk R/24)

U S N E S E N Í. 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína (tisk R/24) U S N E S E N Í z 2. schůze Rady města Kojetína, konané dne 3. prosince 2014, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

IČ /1, 2394/1, 3535/5, 3584/5, , 874/8, PSČ

IČ /1, 2394/1, 3535/5, 3584/5, , 874/8, PSČ č. 1094 Rada města schvaluje poskytnutí slevy z nájmu v domě čp. 2084-2086 na Semanínské ulici v České Třebové v bytech v pátém nadzemním podlaží bez výtahu ve výši 5%. Sleva bude uplatněna od nájmu za

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 5 Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 1. schůze Rady města Hostinné, konané dne 31.10.2018 1/1/RM/2018 Schválení programu 1. schůze rady města program 1. schůze: 1. Schválení programu

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 70. schůze Rady města Hostinné, konané dne 30.11.2016 1073/70/RM/2016 Schválení programu 70. schůze rady města program 70. schůze: 1. Schválení programu

Více

U S N E S E N Í. 2. Souhlas s pořízením konvektomatu pro Školní jídelnu Kojetín, p.o. (tisk R/369)

U S N E S E N Í. 2. Souhlas s pořízením konvektomatu pro Školní jídelnu Kojetín, p.o. (tisk R/369) U S N E S E N Í z 39. schůze Rady města Kojetína, konané dne 28. června 2016, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Souhlas s pořízením konvektomatu

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 5 Rada města Frenštát pod Radhoštěm P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 22. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 18. 09.2019 568/22/RM/2019 kontrolu plnění usnesení 20. RM ze dne 28.8.2019

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 Rada města Frenštát pod Radhoštěm P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 26.04. 2017 1494/59/RM/2017 kontrolu plnění usnesení 58. RM ze dne 5.4.2017.

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.9.2018 R18/733 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 84. schůze Rady města Hostinné, konané dne 17.05. 2017 1292/84/RM/2017 Schválení programu 84. schůze rady města program 84. schůze: 1. Schválení programu

Více

Rada města Frenštát pod Radhoštěm P Ř E H L E D U S N E S E N Í

Rada města Frenštát pod Radhoštěm P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Frenštát pod Radhoštěm P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 81. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 31.01.2018 1925/81/RM/2018 kontrolu plnění usnesení 80. RM ze dne 10.1.2018. 1926/81/RM/2018

Více

za dohodnutou cenu nájmu ve výši 38,05,- Kč/1m 2 /měsíc; h) k bytu o velikosti 3+1, č. v domě č. p. ve Frenštátě pod Radhoštěm s žadateli

za dohodnutou cenu nájmu ve výši 38,05,- Kč/1m 2 /měsíc; h) k bytu o velikosti 3+1, č. v domě č. p. ve Frenštátě pod Radhoštěm s žadateli Usnesení 46. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 29. 11. 2012 1066/46 Rada města schvaluje program 46. schůze rady města, konané 29. 11. 2012. 1067/46 Rada města bere na vědomí plnění

Více

Usnesení 18. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne

Usnesení 18. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne Usnesení 18. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 25.08.2011 391/18 Rada města bere na vědomí plnění usnesení 17. schůze rady města ze dne 04.08.2011. 392/18 Rada města schvaluje: a) právo

Více

Rada města Frenštát pod Radhoštěm P Ř E H L E D U S N E S E N Í

Rada města Frenštát pod Radhoštěm P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Frenštát pod Radhoštěm P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 16. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 05.06.2019 361/16/RM/2019 kontrolu plnění usnesení 15. RM ze dne 15.5.2019. 362/16/RM/2019

Více

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 53/2010-2014 a č. 54/2010-2014 Tisk 1041/2010-2014/RM

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 53/2010-2014 a č. 54/2010-2014 Tisk 1041/2010-2014/RM U S N E S E N Í z 55. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo v pondělí 11. 8. 2014 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Rada města Frenštát pod Radhoštěm P Ř E H L E D U S N E S E N Í

Rada města Frenštát pod Radhoštěm P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Frenštát pod Radhoštěm P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 86. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 25.04.2018 2059/86/RM/2018 kontrolu plnění usnesení 85. RM ze dne 4.4.2018. 2060/86/RM/2018

Více

Informace o přijatých usneseních ze 110. schůze Rady města Šluknov konané dne 25. července 2018 v kanceláři tajemnice Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 110. schůze Rady města Šluknov konané dne 25. července 2018 v kanceláři tajemnice Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 6. schůze rady města Slavkov u Brna, která se konala dne 3.12.2018 69/6/RM/2018 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna ze 108. až 149. schůze RM z období 2014-2018 a

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 34 Rady města Králíky konané

Město Králíky Zápis z jednání č. 34 Rady města Králíky konané Město Králíky Zápis z jednání č. 34 Rady města Králíky konané 28.08.2017 Přítomní členové Rady města Králíky: Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran.

Více

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 20. zasedání Rady města Rychvald, dne 22. 06. 2015 Kontrola usnesení 20/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc červenec 2015 20/2. Rada

Více

66. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

66. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 66. schůze Rady města Rychvald, dne 23. 01. 2017 Kontrola usnesení 66/1. Rada města kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc únor 2017 66/2. Rada města a dle Zásad pro poskytování

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. ze 118. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 2260/118/ /118/18

MĚSTO FULNEK. Usnesení. ze 118. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 2260/118/ /118/18 MĚSTO FULNEK Usnesení ze 118. schůze Rady města Fulnek konané dne 27.09.2018 čís. 2260/118/18-2274/118/18 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle

Více

98. schůze Rady města konané dne

98. schůze Rady města konané dne PŘEHLED USNESENÍ 98. schůze Rady města konané dne 22.7.2014 1530/98/RM/2014 Vyhodnocení záměrů města 1. uzavření Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě č. 2012/0335/SMM, ve znění Dodatku č. 1, uzavřené dne 28.05.2012

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 22. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z Číslo Číslo

PŘEHLED USNESENÍ Z 22. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z Číslo Číslo PŘEHLED USNESENÍ Z 22. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 12.11.2015 Číslo Číslo usn. mat. Problematika 457 1 Kontrola plnění usnesení 458 2 Návrh rozpočtu města Studénky pro rok 2016 459 3 Informace o plnění

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 103. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 7. 3.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 103. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 7. 3. 1 z 6 8.3.2017 10:50 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 103. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 7. 3. 2017 10:00 (usn. č. 4284/103 - usn. č. 4292/103) Bc.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi 06.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení 94. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. srpna 2018

Usnesení 94. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. srpna 2018 Usnesení 94. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. srpna 2018 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1811/94/18 1) schvaluje program 94. schůze rady

Více

Usnesení 85. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne

Usnesení 85. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne Usnesení 85. schůze Rady města Radhoštěm, konané dne 19. 6. 2014 1996/85 - Rada města: a) schvaluje program 85. schůze rady města, konané 19. 6. 2014, b) bere na vědomí plnění usnesení 83. RM z 29. 5.

Více

Rada města Frenštát pod Radhoštěm P Ř E H L E D U S N E S E N Í

Rada města Frenštát pod Radhoštěm P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Radhoštěm P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 9. schůze Rady města Radhoštěm, konané dne 20.02.2019 140/9/RM/2019 kontrolu plnění usnesení 6. RM ze dne 30. 1. 2019 a 7. RM ze dne 4. 2. 2019. II.

Více

ze 144. schůze Rady města Rumburk, konané dne 20. června 2018

ze 144. schůze Rady města Rumburk, konané dne 20. června 2018 ze 144. schůze Rady města Rumburk, konané dne 20. června 2018 1. Schválení programu Usnesení č. 2332/2018 Rada města Rumburk projednala a schválila upravený a doplněný program 144. schůze Rady města Rumburk.

Více

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/24/2015 Schválení programu 24. schůze Rady města Uničova

Více

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 47 rady města konané 14.11.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad Mgr. Miroslav

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

Usnesení 23. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne /23 Rada města schvaluje program 23. schůze RM, konané

Usnesení 23. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne /23 Rada města schvaluje program 23. schůze RM, konané Usnesení 23. schůze Rady města Radhoštěm, konané dne 12. 8. 2015 510/23 Rada města schvaluje program 23. schůze RM, konané 12. 8. 2015. 511/23 Rada města: a) bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 22.

Více

108. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

108. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení ze 108. schůze Rady města Rychvald, dne 04. 06. 2018 Kontrola usnesení 108/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 108/2. Rada města

Více

Usnesení. přijatá na 137. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 8:00 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 137. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 8:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 137. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 28.4.2014 v 8:00 hodin na radnici v Jeseníku 4165. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 101/2014-109/2014, dle upravené

Více

Zápis. z 18. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 20. června 2019 v Kulturním domě Rubín, Makovského nám. 3, Brno

Zápis. z 18. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 20. června 2019 v Kulturním domě Rubín, Makovského nám. 3, Brno Zápis z 18. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 20. června 2019 v Kulturním domě Rubín, Makovského nám. 3, Brno Zahájení: Přítomni: 16:30 hodin Mgr. Lucie Pokorná Mgr. Filip Leder Ing.

Více

Usnesení. 1.3 Zápis z 10. zasedání Kontrolního výboru města Němčice nad Hanou, konaného dne Tisk 1399/ /RM

Usnesení. 1.3 Zápis z 10. zasedání Kontrolního výboru města Němčice nad Hanou, konaného dne Tisk 1399/ /RM Usnesení z 92. schůze Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, která se uskutečnila v pondělí 13.11.2017 ve 14:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s n í z 4.řádného jednání rady města konaného dne 2.4.2013 od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 101/2013 Rada města schvaluje program řádného jednání rady města. Usnesení

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 30. dubna 2013

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 30. dubna 2013 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 30. dubna 2013 č. 110 u p r a v e n á v e r z e pro školní rok 2013/2014 povolení výjimky z počtu dětí ve třídách Mateřské školy Kynšperk nad

Více

USNESENÍ z 12. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 30. dubna 2019 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 12. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 30. dubna 2019 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 12. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 30. dubna 2019 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/12/2019 Schválení programu 12. schůze Rady města Uničova

Více

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 40/ a 41/ Tisk 840/ /RM

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 40/ a 41/ Tisk 840/ /RM U S N E S E N Í ze 42. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 20. 11. 2013 v 7:30 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013

U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013 U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

Usnesení 81. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 6. 5. 2014

Usnesení 81. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 6. 5. 2014 Usnesení 81. schůze Rady města Radhoštěm, konané dne 6. 5. 2014 1901/81 - Rada města schvaluje program 81. schůze rady města, konané 6. 5. 2014. 1902/81 - Rada města bere na vědomí plnění usnesení 80.

Více

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení)

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) z 59. řádného zasedání Rady města Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 2. prosince 2016 Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 90. schůze Rady města Hostinné, konané dne 26.07.2017 1383/90/RM/2017 Schválení programu 90. schůze rady města program 90. schůze: 1. Schválení programu

Více

U S N E S E N Í. 3. Záměr prodeje bytů 1205/4, 1205/7, 1204/3, 1204/5, 1192/2, 907/9 (tisk R/776)

U S N E S E N Í. 3. Záměr prodeje bytů 1205/4, 1205/7, 1204/3, 1204/5, 1192/2, 907/9 (tisk R/776) U S N E S E N Í ze 73. schůze Rady města Kojetína, konané dne 17. září 2013, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Nakládání s majetkem prodej

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 106. schůze Rady města Hostinné, konané dne 07.02.2018 1667/106/RM/2018 Schválení programu 106. schůze rady města program 106. schůze: 1. Schválení programu

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. června 2017

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. června 2017 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. června 2017 č. RM 154/2017 u p r a v e n á v e r z e 1. uděluje Městskému kulturnímu středisku v Kynšperku nad Ohří, příspěvkové organizaci

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Vrchlabí P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 25. schůze rady města, kte rá se kon ala dne 14.12.2016 573/25/RM/2016 Souhlas s použitím znaku města I. Rada města souhlasí s použitím znaku města Vrchlabí

Více

USNESENÍ ze 42. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 28. června 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ ze 42. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 28. června 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ ze 42. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 28. června 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/42/2016 Schválení programu 42. schůze Rady města Uničova

Více

Zápis. z 5. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 7. ledna 2019 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno

Zápis. z 5. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 7. ledna 2019 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zápis z 5. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 7. ledna 2019 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: Přítomna: 8:00 hodin Mgr. Lucie Pokorná Mgr.

Více

USNESENÍ Z 35. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE

USNESENÍ Z 35. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE USNESENÍ Z 35. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE 05.12.2018 Usnesení číslo: 1096/35R/2018 Návrh na provedení rozpočtového opatření č. 93/2018 V Jindřichově Hradci dne 6.12.2018 Provedení rozpočtového

Více

Program jednání: 1. Kontrola plnění usnesení. 2. Odbor správy majetku (OSM)

Program jednání: 1. Kontrola plnění usnesení. 2. Odbor správy majetku (OSM) Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 6 Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 14. schůze Rady města Hostinné, konané dne 23.04.2019 218/14/RM/2019 Schválení programu 14. schůze RM program 14. schůze: 1. Schválení programu

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 67. schůze Rady města Hostinné, konané dne 19.10.2016 1011/67/RM/2016 Schválení programu 67. schůze rady města program 67. schůze: 1. Schválení programu

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 1. Pacht nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem pozemku

Více

RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘEHLED USNESENÍ schůze Rady města Ústí nad Orlicí konané dne

RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘEHLED USNESENÍ schůze Rady města Ústí nad Orlicí konané dne RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘEHLED USNESENÍ 108. schůze Rady města Ústí nad Orlicí konané dne 15.1.2018 2590/108/RM/2018 DSS/1 - Příspěvek k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti na části území

Více

Usnesení. 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014

Usnesení. 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014 Usnesení 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014 1864/80 - Rada města schvaluje program 80. schůze rady města, konané 17. 4. 2014. 1865/80 - Rada města bere na vědomí plnění

Více