Obecná škola v Dublovicích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obecná škola v Dublovicích"

Transkript

1 Obecná škola v Dublovicích Počáteční historie školy není v dublovických školních kronikách zaznamenaná. První z kronik začíná školním rokem 1932/33, který byl zahájen 1. září 1932 v půl deváté ráno. První školní den proběhl tak, že se žáci shromáždili v největší učebně školy a vyslechli proslov řídícího učitele o potřebě školního vzdělání pro život a to především v neutěšených hospodářských poměrech té doby. Pan řídící vyslovil přání, aby se tyto nesnáze šťastně překonaly, a aby brzy nastal lepší život a zdar republiky. Žáci pak republice i jejímu prezidentovi (T. G. Masarykovi) provolali třikrát hlasité Zdar!. Poté zazpívali první sloky obou státních hymen české a slovenské. Nato pan řídící žákům představil členy učitelského sboru a ti se s nimi odebrali do svých učeben. Škola měla v té době pět tříd a osm ročníků. Kvůli špatným hospodářským poměrům nařídilo ministerstvo školství a národní osvěty spojovat jednotlivá oddělení i třídy, pokud nepřekročí počet žáků ve třídě 60. To byl také případ zdejší školy, proto musela být na čas spojena 1. a 4. třída. Po nějaké době však byli vráceni tři žáci ze školy měšťanské, a jelikož už by počet žáků ve třídě byl větší než 60, podala škola žádost k místní školní radě o rozpojení tříd a znovu se vyučovalo v pěti třídách. Během let byly třídy ještě mnohokrát spojeny a znovu rozpojeny, někdy vznikaly pobočky tříd (takže pak byla třída II. a i II. b), vše záviselo na počtu dětí a také na rozhodnutí kompetentních úřadů. Prvním řídícím učitelem byl Jan Parez. Dalšími členy učitelského sboru byli Jan Halouska a Antonín Krejčí, definitivní učitelé, Anežka Sirotková, definitivní učitelka a Jaroslava Majerová, výpomocná učitelka. Ženské ruční práce učila Františka Nusková, která vyučovala ve dvou odděleních, v prvním po třech, v druhém po šesti hodinách týdně a dvakrát týdně docházela učit tento předmět také do Hrachova a jednou do Sedlčan. Římskokatolické náboženství vyučoval farář Václav Šrámek. Ve dnech 29. června až 8. července 1934 se pořádala okresní výstava zemědělství, průmyslu, obchodu a školství v Sedlčanech. Dne 30. června se jí žactvo v počtu 150 spolu s učiteli zúčastnilo. Dopoledne si žáci prohlédli výstavu, kde byly vystaveny také jejich práce, odpoledne se konal společný průvod zúčastněného žactva od školy na výstaviště za doprovodu hudby, kde žáci, především měšťanských škol, přednášeli básně, zpívali písně, předváděli tance a různé cviky. Dne 17. června 1937 odjelo 164 žáků školy se svými učiteli na sraz žactva do Sedlčan, kde před zraky pana inspektora Hellera předváděli ukázky branné výchovy a cvičili spolu se žáky ze Sedlčan. Nejlepší výkony byly odměněny diplomy. Žákyně 4.třídy a jeden žák (V kronice není zaznamenáno, z které třídy byl.) si odnesli čestná uznání. Děvčata za tanec besedy a chlapec za nejlepší překážkový běh. Ve školním roce 1939/40 bylo zavedeno ve všech třídách přezouvání dětí podle majetkových poměrů jejich rodičů. Ve stejném školním roce musely být odevzdány správou školy na okresní úřad v Sedlčanech všechny obrazy již bývalého prezidenta E. Beneše. Taktéž musela být provedena revize učitelské a žákovské knihovny, velké množství knih bylo vyřazeno. Na škole musela být vyvěšena dvojjazyčná tabule s označením školy. Německý text

2 stál na prvním místě. Dne 29. června 1940 byla zapečetěna stará školní kronika a uložena jako závadná, poté se začala psát školní kronika nová. Od školního roku 1940/41 byla zavedena povinná výuka německého jazyka a to již od 3. ročníku. Ve ročníku se děti učily němčinu 3 hodiny týdně, v hodiny týdně. Ve dnech 28. a 29. dubna 1941 bylo ve všech třídách ubytováno německé vojsko. V následujícím školním roce trvaly z nařízení úřadů vánoční prázdniny nezvykle dlouho, a to od 19. prosince do 3. března Žáci během této doby docházeli do školy jednou týdně, kde dostali další domácí úkoly. Dne 22. května 1943 byla uvolněna školní kuchyně pro úřadování stálé četnické hlídky. Hlídka ji opustila až 6. září téhož roku. Na výzvu Kuratoria pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě zhotovila děvčata při ženských ručních pracích dvanáct panenek pro děti dělníků pracujících v Říši nebo jejichž otcové bojovali na frontách. Ve dnech ledna 1943 se zúčastnil celý učitelský sbor kursu letecké ochrany ve Voticích. Od 20. dubna byl po dobu války učitel Antonín Pankner pracovně nasazen úřadem práce v Benešově jako pomocná síla při stavební správě zbraní SS a policie v Sedlčanech. Od 9. října následujícího roku byla nasazena učitelka Květa Nademlýnská úřadem práce v Praze jako výpomocná dělnice k firmě Ing. F. Janeček, továrně na zbraně v Brodci. Od 11. října byl nasazen učitel František Fiedl jako výpomocný dělník v Pardubicích, od 13. října také učitelka A. Diblíková jako tovární dělnice ve Vlašimi. Během květnových dnů roku 1945 byla první činnost řídícího učitele jako reakce na bezprostřední události ta, že sňal obrazy A. Hitlera, E. Háchy a protektorátní znaky ze školních zdí, 7. května pak na školu vítězoslavně vyvěsil státní vlajku československou. Vyučování bylo v té době kvůli velkým přesunům německého vojska zcela zastaveno. Dne 9. května vyklidily oddíly SS zabranou část obce a odjížděly do Příbramě odevzdat zbraně. 11. května ráno přijela ke škole tři osobní auta s důstojníky Rudé armády, kteří byli vřele uvítání a ubytováni v soukromí, jejich vojsko bylo v obci do večera téhož dne. Vyučování bylo slavnostně opět zahájeno 23. května Místnost, v které se shromáždilo všechno žactvo a celý učitelský sbor, byla ozdobena mimo jiné obrazem prezidenta E. Beneše a Josefa Stalina. Po proslovu řídícího učitele, přednesených básních a zapěných státních hymnách, se začalo znovu vyučovat. Ve škole žáci během vyučování se svými učiteli hojně vzpomínali na slavné osobnosti českých dějin. Tak například 9. září 1932 si připomenuli 20. výročí smrti Jaroslava Vrchlického a nezapomněli si ani přečíst některé z jeho prací. O několik dní později, 17. září 1932, si připomněli 100. výročí narození Dr. Miroslava Tyrše, zakladatele Sokola. Dne 12. února 1933 si žáci vzpomněli na 25. výročí úmrtí básníka Svatopluka Čecha, o pět dní později na 80. výročí narození básníka Jaroslava Vrchlického. K tomuto účelu se konala žákovská besídka pro střední a vyšší stupeň, kde bylo pietně vzpomenuto obou velikánů. Nejdříve učitelé přednesli stručný životopis obou básníků, pak děti přednášely a četly jejich básně a zpěvy, některé z nich si dále vykládaly. Přiměřeným způsobem se význam básníků vylíčil i žákům 1. a 2. třídy. Často se žákům připomínala také bitva na Bílé hoře 8. listopadu a osobnost J. A. Komenského 15. listopadu. Dále se nezapomnělo na výročí smrti M. R. Štefánika 4. května, 18. a 23. května na B. Smetanu a A. Dvořáka. Dne 10. července 1934 bylo oslaveno 100. výročí narozenin básníka J. Nerudy. Nevzpomínalo se však jen na české

3 velikány, pravidelně od roku 1934 bylo ve škole vzpomínáno na zesnulého krále bývalé Jugoslávie Alexandra I. Žáci školy si připomínali taktéž 1. prosince sjednocení této země. Ve stojném roce (21. prosince) se konala oslava 100. výročí státní hymny. K této příležitosti byla zakoupena tabule s jejím textem a ve všech třídách se ho žáci učili. Vzpomínalo se také na staroměstskou exekuci, K. H. Máchu, nezapomnělo se ani na 500. výročí Basilejských kompaktát v roce 1936 a na slovanské věrozvěsty Cyrila a Metoděje. Vzpomínalo se také na Jana Žižku. Smutnější událostí bylo zajisté výročí úmrtí T. G. Masaryka, které bylo žákům taktéž připomínáno. Velkou událostí na škole byla oslava vzniku Československé republiky konaná 28. října nebo v nejbližších dnech kolem tohoto data. Škola pozvala zástupce korporací a občanů, děti zpívaly písně, řídící učitel měl proslov, kde neopomněl zdůraznit utrpění našeho národa za panování Habsburků, hrůzy první světové války (V té době se však samozřejmě ještě první světovou válkou nenazývala, často se jí říkávalo Velká válka.) a touhu Čechů po samostatném státě. Následoval proslov jednoho z učitelů o osamostatnění ČSR a ocenění zásluh pana prezidenta a československých legionářů. Po proslovech přečetl řídící učitel zápisy z pamětní obecní knihy z dob války a vzniku ČSR, jeden z učitelů přečetl svatomartinskou deklaraci. Poté byly na řadě děti. Všechny třídy přednášely básně a zpívaly písně. První třída vystoupila s básněmi Dračí král a Naše přání, které složil sám řídící učitel. Bylo také vzpomenuto padlých ve světové válce, držela se za ně minuta ticha. Řídící učitel zakončil slavnost proslovem o špatnostech války a hospodářské krizi, která v té době probíhala. Na úplný závěr přítomní zazpívali státní hymny. Tak probíhal tento slavnostní den 28. října Zajímavý průběh měla také oslava tohoto významného dne pořádaná následující rok. Pro mladší žáky byly přichystány dvě pohádky. V první jim byl osvětlen vznik našeho státu, ve druhé pak, jak si ho máme vážit, milovat ho a hájit. Pro starší žáky byl průběh oslavy stejný jako předchozí rok, velmi podobně probíhala tato oslava i v letech následujících. Během okupace se slavnost samozřejmě nekonala. Významnější událostí byla také oslava narozenin pana prezidenta. Například 7. března roku 1933 probíhala následovně (šlo o narozeniny T. G. Masaryka): nejdříve měl proslov řídící učitel, po něm další z učitelů. Žáci 3. třídy zapěli dvouhlasé písně a předvedli divadelní scénu. Nato žáci všech tříd přednášeli básně. Následoval doslov řídícího učitele, provolání třikrát Zdar panu prezidentovi a zapění státních hymen. Bohužel si pisatel kroniky posteskl, že obecenstvo o tuto jistě velmi zajímavou událost a taktéž zajisté dosti náročnou na přípravu, mělo jen pramalý zájem a diváků se sešlo pouhých osm. K 54. narozeninám prezidenta E. Beneše v roce 1938 hrály děti navíc divadelní představení a poslouchaly školní rozhlas. O oslavách narozenin prezidenta Háchy jsou v kronikách jen velmi stručné zápisy, vlastně v nich není ani jmenován, vždy tam pouze stojí konána oslava narozenin pana státního prezidenta. Velkou slavností bylo 100. výročí od postavení školní budovy, které bylo slaveno 28. a 29. září První den se konal v hostinci Na sále večírek, druhý den pak průvod žáků, učitelů a jistě i mnohého obecenstva, od pošty kolem pomníku padlých ke škole, kde předseda místní

4 školní rady přečetl dopisy rodáků a bývalých žáků a učitelů školy, kteří se slavnosti nemohli zúčastnit. Poté pan řídící vylíčil historii školy a vyjmenoval posloupnost učitelů a kněží, kteří na škole učili náboženství. Děti pak pro všechny zúčastněné sehrály divadelní představení. Od roku 1936 se začal na žádost společnosti Československé ochrany matek a dětí v Praze slavit den matek. Na 10. května toho roku bylo od ústředí objednáno 130 ozdobných košíčků s přáním maminkám, zaplaceny byly ze školního fondu. Roku 1938 byl tento svátek spojen s průvodem žáků obcí. V čele šel hoch, který nesl velké papírové srdce s nápisem Mámino srdce, stuhy od něho nesly děti v národních krojích. Sedm hochů v národních krojích pak hrálo na housle, za nimi vezly dívky vyzdobené kočárky s pannami, hoši vedli koloběžky a kola. O roku 1939 musela škola povinně oslavovat narozeniny říšského kancléře A. Hitlera a to 20. dubna. Na škole byla vyvěšena státní vlajka, děti měly volno. 15. března se konala povinná oslava výročí zřízení Protektorátu Čechy a Morava. I tentokrát měly děti po proslovu řídícího učitele volno. Častou akcí pořádanou ve škole bylo loutkové divadlo, které hrál učitelský sbor ve prospěch svých žáků. Výtěžek z těchto představení šel do školního fondu na pořizování školních pomůcek a dalších potřeb pro školu například nových loutek pro loutkové divadlo nebo amplionu pro školní rozhlas. Divadelní představení sehrával také dorost Československého Červeného kříže, do kterého část žáků školy patřila. Hráli pohádky pro děti i dospělé, výtěžek šel taktéž do školního fondu. Hojné byly také žákovské besídky. Například 7. listopadu 1932 měla téma: Den spořivosti. Nejdříve řídící učitel promluvil k žákům o spoření a jeho významu, poté žáci předčítali k tématu se hodící články ze slabikáře a čítanek, přednášeli lidová pořekadla a přísloví. Starší žáci byli již několik dní předem vyzváni, aby zjistili, jaké mají úspory na svých vkladních knížkách. Žáci 1. školního roku dostali své vlastní vkladní knížky od hospodářské záložny v Sedlčanech se vkladem 5 Kč. Nechyběly ani vánoční nadílky, které dětem připravil Spolek rodáků a přátel Dublovic a okolí v Praze. Děti byly poděleny různými částmi oblečení, některé botami, Spolek přispěl i na stravování žáků a knihy do školní knihovny. V zimních měsících probíhaly stravovací akce, kdy děti od 5. ledna do 18. března dostávaly zadarmo polévku, většinu peněz na ni přispěl Spolek rodáků, zbytek byl hrazen ze sbírky. Také děti často pomáhaly těm, kteří jejich pomoc potřebovali. O velikonočním pondělí roku 1939 provedly v Dublovicích a přiškolených obcích sbírku vajec ve prospěch uprchlíků a nemocných. Vybráno bylo 260 vajec. Ty byly posléze zaslány na okresní úřad v Sedlčanech. Trochu jinou školní akcí bylo vysazování stromků, především lip, které byly vypěstovány na školní zahradě. Vysazovány byly na obecní a školní pozemky. Žáci byli také vždy poučeni o významu stromoví. Od roku 1939 se ve škole začaly sbírat nejrůznější suroviny. Sbíraly se například kosti, staré kovy, papír, staré šatstvo, tkaniny, bezinky, sušená jádra ořechů, léčivé byliny, šípky, pecky, žaludy či kaštany.

5 Jistě nevšedním zážitkem muselo být pro děti zdejší školy, když 5. dubna 1933 přijel do obce cestovní biograf legionáře Třísky a děti shlédly poučný a zábavný program. Vstupné stálo 1 korunu. Děti byly také každý rok po třídách fotografovány. Dne 22. prosince 1933 byl v Dublovicích zapojen elektrický proud. Taktéž škola byla napojena. Nejdříve však jen největší učebna v 1. poschodí a to hlavně pro účel loutkových představení. Zřízena byla také zásuvka pro případ zakoupení rádia pro školu. Vlastní rádio si škola mohla dovolit až o dva roky později, v roce 1935 (a to jen díky darům a výtěžkům z dětských představení), proto si ho do té doby půjčovala a školní slavnosti od této chvíle měly pokaždé na programu také společný poslech rádia, kde žáci poslouchali různé písně (vážnou hudbu, lidové písně), proslovy politiků (prezidenta, ministra školství) a čtení z klasických děl. Na promítání filmu se žactvo dostalo také v roce 1942, kdy byly filmy pouštěny v hostinci Na sále. Děti s učiteli podnikali na konci školního roku velmi často různé výlety. V roce 1933 podnikli nejmladší žáci výlet do Voloza, aby se podívali na Vltavu a plavidla na ní, starší žáci šli do Radíče a na Psané skály. Nejstarší žáci jeli na dva dny do Prahy, kde měli velmi bohatý program navštívili Španělský a Vladislavský sál na Pražském hradě, chrám sv. Víta, poobědvali na Slovanském ostrově, odpoledne shlédli představení Rusalka v Národním divadle. Přenocovali v dívčí škole v Legerově ulici a druhý den je čekalo Václavské náměstí, Petřín bludiště, panorama i rozhledna, v Hlinského zahradě shlédli Tatranskou výstavu, pak si prohlédli Staroměstskou radnici s orlojem a navštívili Národní muzeum. Všechny návštěvy dohodli jejich učitelé předem, a tak byly zcela zdarma nebo jen za velmi malý finanční obnos. Dne 26. června 1935 se vydali žáci nižších tříd s učiteli směr Cholín k Vltavě, kde se vykoupali, starší žáci podnikli vycházku do Sedlčan, kde si prohlédli okresní muzeum a odbornou hospodářskou školu, navštívili také rozhlednu na Šiberném vrchu. Děti bohužel často trpěly nejrůznějšími chorobami, i když do škol pravidelně docházel lékař, který žáky očkoval. Z častých nemocí to byla chřipka, která měla svůj snad nejhorší průběh po vánočních prázdninách roku Dne 3. ledna chybělo ze 193 dětí 40, druhý den již 56. K chřipce se přidalo u některých z nich ještě krvácení z nosu, horečnatou chřipkou onemocněla i učitelka ženských ručních prací. Děti trpěly také angínou, planými neštovicemi, spalničkami, záškrtem, příušnicemi. V květnu a začátkem června 1938 trpěli žáci 1. třídy černým kašlem. Škola musela být v době velkých epidemií pro velký počet nemocných žáků a z důvodu, aby se infekční nemoc dále nerozšiřovala, na nějaký čas zavřena. Tak tomu bylo například od 20. do 30. května Třídy byly v té dob vydezinfikovány a znovu vybíleny. Bohužel se někdy také stalo, že některý z žáků zemřel. Pak se jeho pohřbu účastnil jak učitelský sbor, tak žáci. Řídící učitel pronesl řeč, žáci zapěli pohřební písně. Od roku 1934 školu několikrát navštívil obvodní lékař ze Sedlčan a zjišťoval u dětí zvětšení štítné žlázy. Tohoto roku jí trpělo 58 dětí (z celkového počtu 188 žáků). Roku 1943 byl řídící učitel se žáky 1. třídy v Okresní lize proti tuberkulóze v Sedlčanech na prohlídce rentgenem. O vyučování náboženství je ve školních kronikách obecné školy v Dublovicích jen málo zmínek. Jedna z těch významnějších je například zápis k 27. květnu 1936, kdy byli žáci biřmováni pražským arcibiskupem kardinálem doktorem K. Kašparem.

6 Ve školních letech 1932/ /39 chodilo do obecné školy v Dublovicích průměrně 187 žáků, během let 1939/ / žáků.

JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli.

JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli. JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli. OBSAH Předmluva... 1 Začátky školství ve Smiřicích... 2 Zahájení pravidelného

Více

Zdeněk Zeman. Čtvrttisíciletí (1736-1986) plus dvacetiletí (1987-2006) kunratického školství

Zdeněk Zeman. Čtvrttisíciletí (1736-1986) plus dvacetiletí (1987-2006) kunratického školství Zdeněk Zeman Čtvrttisíciletí (1736-1986) plus dvacetiletí (1987-2006) kunratického školství Městská část Praha-Kunratice Praha 2006 1 Zdeněk Zeman Čtvrttisíciletí (1736-1986) plus dvacetiletí (1987-2006)

Více

Z kroniky školy. Školní rok 1928/29. Školní rok 1929/30. Školní rok 1930/31. Obecná škola smíšená v Roztylech. zatímní řídící ředitel: Jaroslav Blum

Z kroniky školy. Školní rok 1928/29. Školní rok 1929/30. Školní rok 1930/31. Obecná škola smíšená v Roztylech. zatímní řídící ředitel: Jaroslav Blum Z kroniky školy Školní rok 1928/29 Obecná škola smíšená v Roztylech zatímní řídící ředitel: Jaroslav Blum Počátkem školního roku otevřela zemská školní rada prozatím první tři třídy postupné. Žáci 4. a

Více

Kronika obce Hvozdce

Kronika obce Hvozdce Kronika obce Hvozdce Tato pamětní kniha má 396 stran. Založena byla v roce 1925, kdy napsán byl úvod. Hlavní zápisy započaty v říjnu1927, kdy ustavena první letopisecká komise. Jan Zounek Josef Hamrla

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra společenských věd. Bakalářská práce. Veronika Kozlová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra společenských věd. Bakalářská práce. Veronika Kozlová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra společenských věd Bakalářská práce Veronika Kozlová Dějiny školství na Hlučínsku v historickém kontextu regionu Olomouc 2013 vedoucí práce: PhDr.

Více

Strana 1 z 104. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013

Strana 1 z 104. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Strana 1 z 104 OBSAH 1. Základní údaje o škole 03 2. Management školy 04 3. Naše škola 05 4. Filozofie školy 05 5. Charakteristika školy 06 6. Historie školy 09 7. Přehled nejznámějších absolventů školy

Více

T L U M A Č O V S K Á K R O N I K A R O K 1 9 9 5

T L U M A Č O V S K Á K R O N I K A R O K 1 9 9 5 T L U M A Č O V S K Á K R O N I K A R O K 1 9 9 5 Životopis kronikáře: Bohumil Janečka psal kroniku od roku 1980 po předchůdcích Bohumil Juráň, Inocenc Pospíšil. Narodil jsem se 12. března 1914 v Tlumačově,

Více

Print & design: EUROPRINTY, spol. s r.o.

Print & design: EUROPRINTY, spol. s r.o. OBEC HLOHOVEC Print & design: EUROPRINTY, spol. s r.o. 100 LET HLOHOVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY 1912-2012 OBSAH Úvodní slovo starostky obce... 5 Úvodní slovo ředitelky školy... 6 Historie školství v obci za

Více

d ě j i n Orla Zakládání tělocvičných spolků

d ě j i n Orla Zakládání tělocvičných spolků 1 Z d ě j i n Orla Zakládání tělocvičných spolků Vznik orelských odborů Orel v letech 1909-1917 První obnova Orla a vznik samostatného,, Čsl. Orla Rozvoj Orla v prvních letech ČSR Od roku 1862 se začaly

Více

Historie a součastnost školy ve Hvozdě

Historie a součastnost školy ve Hvozdě Masarykova univerzita Pedagogická fakulta KATEDRA HISTORIE Historie a součastnost školy ve Hvozdě Závěrečná práce rozšiřující studium dějepisu pro ZŠ Vedoucí práce: Doc. PhDr. František Čapka, CSc. Vypracoval:

Více

Středoškolská technika 2011 LOKALITA PRAŽAČKA DO R. 1945

Středoškolská technika 2011 LOKALITA PRAŽAČKA DO R. 1945 Středoškolská technika 2011 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT LOKALITA PRAŽAČKA DO R. 1945 Ivana Tyglová Gymnázium Na Pražačce Nad Ohradou 23, Praha 3 1 Maturitní práce z dějepisu

Více

Historie školství v Chrudimi se zaměřením na střední školy

Historie školství v Chrudimi se zaměřením na střední školy UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPOLEČENSKÝCH VĚD Monika Lupoměská III. ročník prezenční studium Obor: Společenské vědy přírodopis Historie školství v Chrudimi se zaměřením

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Filozoficko-přírodovědná fakulta Jana Kazíková Obor: Knihovnictví a informatika Dějiny veřejných knihoven ve Studénce Bakalářská práce The history of public libraries in Studénka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Zdice, okres Beroun se sídlem Komenského 72, 267 51 Zdice www.zszdice.cz 1.st./Žižkova 589/email: zs1.zdice@zszdice.cz, tel. 311685158 2.st./Komenského 72/email: zs.zdice@zszdice.cz, tel.

Více

SOKOL. Ještě nepatřím do starého železa. Časopis České obce sokolské

SOKOL. Ještě nepatřím do starého železa. Časopis České obce sokolské Časopis České obce sokolské SOKOL březen 2013 Sokolové vzdali poctu T. G. Masarykovi Sokolské prapory vlály v Lánech i na Hradčanském náměstí Tajemství úspěchu vršovických judistů Dva členové oddílu reprezentovali

Více

ROČNÍK 18 ČÍSLO 5 KVĚTEN 2008 CENA 6,- KČ

ROČNÍK 18 ČÍSLO 5 KVĚTEN 2008 CENA 6,- KČ ROČNÍK 18 ČÍSLO 5 KVĚTEN 2008 CENA 6,- KČ KINEMATOVLAK DORAZIL I DO ROKYTNICE Pohádkový Kinematovlak vyjel na svou trasu v úterý 1. dubna 2008 v 11.00 hodin z Hradce Králové a ve čtvrtek 10.4.2008 dorazil

Více

č.14 27.8.2007 č.15 1.10.2007

č.14 27.8.2007 č.15 1.10.2007 ZPRAVODAJ obce Kameničná číslo: : 28 rroční ík: : 2007 ZASEDÁNÍÍ OBECNÍÍHO ZASTUPIITELSTVA č.14 27.8.2007 Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje: - Příspěvek Svazu žen na Kamenský víkend v Pastvinách

Více

Bludovan 3/2008. Stanovení výše stočného pro rok 2008. Otazníky kolem pošty a opravy obuvi. Forma úhrady stočného ZDARMA

Bludovan 3/2008. Stanovení výše stočného pro rok 2008. Otazníky kolem pošty a opravy obuvi. Forma úhrady stočného ZDARMA 3/2008 ZDARMA Datum vydání: 31. března 2008 Bludovan Stanovení výše stočného pro rok 2008 S účinností od 1.4.2008 se mění výše stočného, kdy původní částka na 1m3 odpadních vod byla stanovena na 16,67

Více

Spolková činnost v Rokytnici

Spolková činnost v Rokytnici Spolková činnost v Rokytnici Tuto práci napsala Andrea Pastorková v rámci Středoškolské odborné činnosti. Obsah 1.0 Úvod 4 2.0 Historie o založení Rokytnice...5 2.1 Počáteční zmínky o obci a první obyvatelstvo

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NA MARIÁNSKÉM NÁMĚSTÍ 100LETÁ Střípky ze školních kronik. 2. období od vzniku Československa po 2. světovou válku

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NA MARIÁNSKÉM NÁMĚSTÍ 100LETÁ Střípky ze školních kronik. 2. období od vzniku Československa po 2. světovou válku ZÁKLADNÍ ŠKOLA NA MARIÁNSKÉM NÁMĚSTÍ 100LETÁ Střípky ze školních kronik Ač je to k nevíře, v roce 2009 slaví nejstarší Základní škola v Uherském Brodě již 100. výročí svého otevření. Tak jak se měnilo

Více

Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace ROČENKA XVII. 2013-2014. Komenského 754, 749 01 Vítkov

Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace ROČENKA XVII. 2013-2014. Komenského 754, 749 01 Vítkov Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace ROČENKA XVII. 2013-2014 Komenského 754, 749 01 Vítkov Obsah Úvod... 2 1 Seznam žáků... 4 2 Seznam pracovníků... 11 3 Kalendář akcí... 13 4 Klub

Více

Číslo 1 Ročník 14 červen 2015

Číslo 1 Ročník 14 červen 2015 Číslo 1 Ročník 14 červen 2015 Vážení spoluobčané! Dovolte mi krátký přehled dění v obci v roce 2014 a stručný výhled na rok 2015 týkající se akcí obce. V roce 2014 byly poprvé pořádány hody bez stárků

Více

Obec Pertoltice Dolní Pertoltice 59 +420 724 162 170

Obec Pertoltice Dolní Pertoltice 59 +420 724 162 170 Obec Pertoltice Dolní Pertoltice 59 +420 724 162 170 ou_pertoltice@volny.cz DRBNA ČERVEN 2015 www.obecpertoltice.cz Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci

Více

Tato školní kronika byla dána do používání 1. září 1975. Obsahuje...očíslovaných stran. Topolná 1. 9. 1975. Marie Dostálová, ředitelka školy

Tato školní kronika byla dána do používání 1. září 1975. Obsahuje...očíslovaných stran. Topolná 1. 9. 1975. Marie Dostálová, ředitelka školy Tato školní kronika byla dána do používání 1. září 1975. Obsahuje...očíslovaných stran. Topolná 1. 9. 1975 Marie Dostálová, ředitelka školy Školní rok 1975 76 Začátek a konec školního roku Školní rok 1975-76

Více

Spolkový život v 2. pol. 19. st. v Plasích

Spolkový život v 2. pol. 19. st. v Plasích Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra historie BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Spolkový život v 2. pol. 19. st. v Plasích Zdeňka Říhová Vedoucí práce: PhDr. Jan Kilián, Ph.D. Plzeň 2013 Prohlašuji,

Více

ŘÍJEN 2012 23. ROČNÍK CENA 10,- Kč

ŘÍJEN 2012 23. ROČNÍK CENA 10,- Kč ŘÍJEN 2012 23. ROČNÍK CENA 10,- Kč Koncert v kostelíčku sv. Jana Křtitele v lázních, sobota 22.9.2012., měsíčník, vydává Městský úřad Deštná, 378 25 Deštná, č. j. MK ČR E 1158 Redakční rada: P. Kučera,

Více

PŘEŠTICKÉ NOVINY ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ Měsíčník pro Přeštice a okolí l

PŘEŠTICKÉ NOVINY ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ Měsíčník pro Přeštice a okolí l Roèník XX. ČERVEN 2014 Cena 15 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 STAROČESKÉ MÁJE V LUŽANECH str. 6 NÁVŠTĚVA PREZIDENTA

Více

Ohlédnutí za uplynulým školním rokem v kozojedské mateřské škole

Ohlédnutí za uplynulým školním rokem v kozojedské mateřské škole Závěr uplynulého školního roku byl hektický. Připravovali jsme se na rekonstrukci druhé poloviny střechy na budově 2. stupně. Vystěhovat třídy, nábytek, pomůcky a k tomu dva kabinety plné fyzikálních pomůcek,

Více

VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK. čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska číslo 2 / 2015 / ročník XXV

VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK. čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska číslo 2 / 2015 / ročník XXV VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska číslo 2 / 2015 / ročník XXV STÁLÁ EXPOZICE Historie Mariánské Týnice a mariánský kult - nejnovější archeologické nálezy - Santiniho

Více

R O K 2 0 0 8. P o č a s í

R O K 2 0 0 8. P o č a s í R O K 2 0 0 8 P o č a s í Leden Začátkem ledna leželo asi 5 cm sněhu a bylo umrzlo. Nejnižší ranní lednová teplota klesla 5.ledna na 7 stupňů a díky větru lezl mráz do těla. Od 8. ledna se začalo oteplovat

Více