Obecná škola v Dublovicích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obecná škola v Dublovicích"

Transkript

1 Obecná škola v Dublovicích Počáteční historie školy není v dublovických školních kronikách zaznamenaná. První z kronik začíná školním rokem 1932/33, který byl zahájen 1. září 1932 v půl deváté ráno. První školní den proběhl tak, že se žáci shromáždili v největší učebně školy a vyslechli proslov řídícího učitele o potřebě školního vzdělání pro život a to především v neutěšených hospodářských poměrech té doby. Pan řídící vyslovil přání, aby se tyto nesnáze šťastně překonaly, a aby brzy nastal lepší život a zdar republiky. Žáci pak republice i jejímu prezidentovi (T. G. Masarykovi) provolali třikrát hlasité Zdar!. Poté zazpívali první sloky obou státních hymen české a slovenské. Nato pan řídící žákům představil členy učitelského sboru a ti se s nimi odebrali do svých učeben. Škola měla v té době pět tříd a osm ročníků. Kvůli špatným hospodářským poměrům nařídilo ministerstvo školství a národní osvěty spojovat jednotlivá oddělení i třídy, pokud nepřekročí počet žáků ve třídě 60. To byl také případ zdejší školy, proto musela být na čas spojena 1. a 4. třída. Po nějaké době však byli vráceni tři žáci ze školy měšťanské, a jelikož už by počet žáků ve třídě byl větší než 60, podala škola žádost k místní školní radě o rozpojení tříd a znovu se vyučovalo v pěti třídách. Během let byly třídy ještě mnohokrát spojeny a znovu rozpojeny, někdy vznikaly pobočky tříd (takže pak byla třída II. a i II. b), vše záviselo na počtu dětí a také na rozhodnutí kompetentních úřadů. Prvním řídícím učitelem byl Jan Parez. Dalšími členy učitelského sboru byli Jan Halouska a Antonín Krejčí, definitivní učitelé, Anežka Sirotková, definitivní učitelka a Jaroslava Majerová, výpomocná učitelka. Ženské ruční práce učila Františka Nusková, která vyučovala ve dvou odděleních, v prvním po třech, v druhém po šesti hodinách týdně a dvakrát týdně docházela učit tento předmět také do Hrachova a jednou do Sedlčan. Římskokatolické náboženství vyučoval farář Václav Šrámek. Ve dnech 29. června až 8. července 1934 se pořádala okresní výstava zemědělství, průmyslu, obchodu a školství v Sedlčanech. Dne 30. června se jí žactvo v počtu 150 spolu s učiteli zúčastnilo. Dopoledne si žáci prohlédli výstavu, kde byly vystaveny také jejich práce, odpoledne se konal společný průvod zúčastněného žactva od školy na výstaviště za doprovodu hudby, kde žáci, především měšťanských škol, přednášeli básně, zpívali písně, předváděli tance a různé cviky. Dne 17. června 1937 odjelo 164 žáků školy se svými učiteli na sraz žactva do Sedlčan, kde před zraky pana inspektora Hellera předváděli ukázky branné výchovy a cvičili spolu se žáky ze Sedlčan. Nejlepší výkony byly odměněny diplomy. Žákyně 4.třídy a jeden žák (V kronice není zaznamenáno, z které třídy byl.) si odnesli čestná uznání. Děvčata za tanec besedy a chlapec za nejlepší překážkový běh. Ve školním roce 1939/40 bylo zavedeno ve všech třídách přezouvání dětí podle majetkových poměrů jejich rodičů. Ve stejném školním roce musely být odevzdány správou školy na okresní úřad v Sedlčanech všechny obrazy již bývalého prezidenta E. Beneše. Taktéž musela být provedena revize učitelské a žákovské knihovny, velké množství knih bylo vyřazeno. Na škole musela být vyvěšena dvojjazyčná tabule s označením školy. Německý text

2 stál na prvním místě. Dne 29. června 1940 byla zapečetěna stará školní kronika a uložena jako závadná, poté se začala psát školní kronika nová. Od školního roku 1940/41 byla zavedena povinná výuka německého jazyka a to již od 3. ročníku. Ve ročníku se děti učily němčinu 3 hodiny týdně, v hodiny týdně. Ve dnech 28. a 29. dubna 1941 bylo ve všech třídách ubytováno německé vojsko. V následujícím školním roce trvaly z nařízení úřadů vánoční prázdniny nezvykle dlouho, a to od 19. prosince do 3. března Žáci během této doby docházeli do školy jednou týdně, kde dostali další domácí úkoly. Dne 22. května 1943 byla uvolněna školní kuchyně pro úřadování stálé četnické hlídky. Hlídka ji opustila až 6. září téhož roku. Na výzvu Kuratoria pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě zhotovila děvčata při ženských ručních pracích dvanáct panenek pro děti dělníků pracujících v Říši nebo jejichž otcové bojovali na frontách. Ve dnech ledna 1943 se zúčastnil celý učitelský sbor kursu letecké ochrany ve Voticích. Od 20. dubna byl po dobu války učitel Antonín Pankner pracovně nasazen úřadem práce v Benešově jako pomocná síla při stavební správě zbraní SS a policie v Sedlčanech. Od 9. října následujícího roku byla nasazena učitelka Květa Nademlýnská úřadem práce v Praze jako výpomocná dělnice k firmě Ing. F. Janeček, továrně na zbraně v Brodci. Od 11. října byl nasazen učitel František Fiedl jako výpomocný dělník v Pardubicích, od 13. října také učitelka A. Diblíková jako tovární dělnice ve Vlašimi. Během květnových dnů roku 1945 byla první činnost řídícího učitele jako reakce na bezprostřední události ta, že sňal obrazy A. Hitlera, E. Háchy a protektorátní znaky ze školních zdí, 7. května pak na školu vítězoslavně vyvěsil státní vlajku československou. Vyučování bylo v té době kvůli velkým přesunům německého vojska zcela zastaveno. Dne 9. května vyklidily oddíly SS zabranou část obce a odjížděly do Příbramě odevzdat zbraně. 11. května ráno přijela ke škole tři osobní auta s důstojníky Rudé armády, kteří byli vřele uvítání a ubytováni v soukromí, jejich vojsko bylo v obci do večera téhož dne. Vyučování bylo slavnostně opět zahájeno 23. května Místnost, v které se shromáždilo všechno žactvo a celý učitelský sbor, byla ozdobena mimo jiné obrazem prezidenta E. Beneše a Josefa Stalina. Po proslovu řídícího učitele, přednesených básních a zapěných státních hymnách, se začalo znovu vyučovat. Ve škole žáci během vyučování se svými učiteli hojně vzpomínali na slavné osobnosti českých dějin. Tak například 9. září 1932 si připomenuli 20. výročí smrti Jaroslava Vrchlického a nezapomněli si ani přečíst některé z jeho prací. O několik dní později, 17. září 1932, si připomněli 100. výročí narození Dr. Miroslava Tyrše, zakladatele Sokola. Dne 12. února 1933 si žáci vzpomněli na 25. výročí úmrtí básníka Svatopluka Čecha, o pět dní později na 80. výročí narození básníka Jaroslava Vrchlického. K tomuto účelu se konala žákovská besídka pro střední a vyšší stupeň, kde bylo pietně vzpomenuto obou velikánů. Nejdříve učitelé přednesli stručný životopis obou básníků, pak děti přednášely a četly jejich básně a zpěvy, některé z nich si dále vykládaly. Přiměřeným způsobem se význam básníků vylíčil i žákům 1. a 2. třídy. Často se žákům připomínala také bitva na Bílé hoře 8. listopadu a osobnost J. A. Komenského 15. listopadu. Dále se nezapomnělo na výročí smrti M. R. Štefánika 4. května, 18. a 23. května na B. Smetanu a A. Dvořáka. Dne 10. července 1934 bylo oslaveno 100. výročí narozenin básníka J. Nerudy. Nevzpomínalo se však jen na české

3 velikány, pravidelně od roku 1934 bylo ve škole vzpomínáno na zesnulého krále bývalé Jugoslávie Alexandra I. Žáci školy si připomínali taktéž 1. prosince sjednocení této země. Ve stojném roce (21. prosince) se konala oslava 100. výročí státní hymny. K této příležitosti byla zakoupena tabule s jejím textem a ve všech třídách se ho žáci učili. Vzpomínalo se také na staroměstskou exekuci, K. H. Máchu, nezapomnělo se ani na 500. výročí Basilejských kompaktát v roce 1936 a na slovanské věrozvěsty Cyrila a Metoděje. Vzpomínalo se také na Jana Žižku. Smutnější událostí bylo zajisté výročí úmrtí T. G. Masaryka, které bylo žákům taktéž připomínáno. Velkou událostí na škole byla oslava vzniku Československé republiky konaná 28. října nebo v nejbližších dnech kolem tohoto data. Škola pozvala zástupce korporací a občanů, děti zpívaly písně, řídící učitel měl proslov, kde neopomněl zdůraznit utrpění našeho národa za panování Habsburků, hrůzy první světové války (V té době se však samozřejmě ještě první světovou válkou nenazývala, často se jí říkávalo Velká válka.) a touhu Čechů po samostatném státě. Následoval proslov jednoho z učitelů o osamostatnění ČSR a ocenění zásluh pana prezidenta a československých legionářů. Po proslovech přečetl řídící učitel zápisy z pamětní obecní knihy z dob války a vzniku ČSR, jeden z učitelů přečetl svatomartinskou deklaraci. Poté byly na řadě děti. Všechny třídy přednášely básně a zpívaly písně. První třída vystoupila s básněmi Dračí král a Naše přání, které složil sám řídící učitel. Bylo také vzpomenuto padlých ve světové válce, držela se za ně minuta ticha. Řídící učitel zakončil slavnost proslovem o špatnostech války a hospodářské krizi, která v té době probíhala. Na úplný závěr přítomní zazpívali státní hymny. Tak probíhal tento slavnostní den 28. října Zajímavý průběh měla také oslava tohoto významného dne pořádaná následující rok. Pro mladší žáky byly přichystány dvě pohádky. V první jim byl osvětlen vznik našeho státu, ve druhé pak, jak si ho máme vážit, milovat ho a hájit. Pro starší žáky byl průběh oslavy stejný jako předchozí rok, velmi podobně probíhala tato oslava i v letech následujících. Během okupace se slavnost samozřejmě nekonala. Významnější událostí byla také oslava narozenin pana prezidenta. Například 7. března roku 1933 probíhala následovně (šlo o narozeniny T. G. Masaryka): nejdříve měl proslov řídící učitel, po něm další z učitelů. Žáci 3. třídy zapěli dvouhlasé písně a předvedli divadelní scénu. Nato žáci všech tříd přednášeli básně. Následoval doslov řídícího učitele, provolání třikrát Zdar panu prezidentovi a zapění státních hymen. Bohužel si pisatel kroniky posteskl, že obecenstvo o tuto jistě velmi zajímavou událost a taktéž zajisté dosti náročnou na přípravu, mělo jen pramalý zájem a diváků se sešlo pouhých osm. K 54. narozeninám prezidenta E. Beneše v roce 1938 hrály děti navíc divadelní představení a poslouchaly školní rozhlas. O oslavách narozenin prezidenta Háchy jsou v kronikách jen velmi stručné zápisy, vlastně v nich není ani jmenován, vždy tam pouze stojí konána oslava narozenin pana státního prezidenta. Velkou slavností bylo 100. výročí od postavení školní budovy, které bylo slaveno 28. a 29. září První den se konal v hostinci Na sále večírek, druhý den pak průvod žáků, učitelů a jistě i mnohého obecenstva, od pošty kolem pomníku padlých ke škole, kde předseda místní

4 školní rady přečetl dopisy rodáků a bývalých žáků a učitelů školy, kteří se slavnosti nemohli zúčastnit. Poté pan řídící vylíčil historii školy a vyjmenoval posloupnost učitelů a kněží, kteří na škole učili náboženství. Děti pak pro všechny zúčastněné sehrály divadelní představení. Od roku 1936 se začal na žádost společnosti Československé ochrany matek a dětí v Praze slavit den matek. Na 10. května toho roku bylo od ústředí objednáno 130 ozdobných košíčků s přáním maminkám, zaplaceny byly ze školního fondu. Roku 1938 byl tento svátek spojen s průvodem žáků obcí. V čele šel hoch, který nesl velké papírové srdce s nápisem Mámino srdce, stuhy od něho nesly děti v národních krojích. Sedm hochů v národních krojích pak hrálo na housle, za nimi vezly dívky vyzdobené kočárky s pannami, hoši vedli koloběžky a kola. O roku 1939 musela škola povinně oslavovat narozeniny říšského kancléře A. Hitlera a to 20. dubna. Na škole byla vyvěšena státní vlajka, děti měly volno. 15. března se konala povinná oslava výročí zřízení Protektorátu Čechy a Morava. I tentokrát měly děti po proslovu řídícího učitele volno. Častou akcí pořádanou ve škole bylo loutkové divadlo, které hrál učitelský sbor ve prospěch svých žáků. Výtěžek z těchto představení šel do školního fondu na pořizování školních pomůcek a dalších potřeb pro školu například nových loutek pro loutkové divadlo nebo amplionu pro školní rozhlas. Divadelní představení sehrával také dorost Československého Červeného kříže, do kterého část žáků školy patřila. Hráli pohádky pro děti i dospělé, výtěžek šel taktéž do školního fondu. Hojné byly také žákovské besídky. Například 7. listopadu 1932 měla téma: Den spořivosti. Nejdříve řídící učitel promluvil k žákům o spoření a jeho významu, poté žáci předčítali k tématu se hodící články ze slabikáře a čítanek, přednášeli lidová pořekadla a přísloví. Starší žáci byli již několik dní předem vyzváni, aby zjistili, jaké mají úspory na svých vkladních knížkách. Žáci 1. školního roku dostali své vlastní vkladní knížky od hospodářské záložny v Sedlčanech se vkladem 5 Kč. Nechyběly ani vánoční nadílky, které dětem připravil Spolek rodáků a přátel Dublovic a okolí v Praze. Děti byly poděleny různými částmi oblečení, některé botami, Spolek přispěl i na stravování žáků a knihy do školní knihovny. V zimních měsících probíhaly stravovací akce, kdy děti od 5. ledna do 18. března dostávaly zadarmo polévku, většinu peněz na ni přispěl Spolek rodáků, zbytek byl hrazen ze sbírky. Také děti často pomáhaly těm, kteří jejich pomoc potřebovali. O velikonočním pondělí roku 1939 provedly v Dublovicích a přiškolených obcích sbírku vajec ve prospěch uprchlíků a nemocných. Vybráno bylo 260 vajec. Ty byly posléze zaslány na okresní úřad v Sedlčanech. Trochu jinou školní akcí bylo vysazování stromků, především lip, které byly vypěstovány na školní zahradě. Vysazovány byly na obecní a školní pozemky. Žáci byli také vždy poučeni o významu stromoví. Od roku 1939 se ve škole začaly sbírat nejrůznější suroviny. Sbíraly se například kosti, staré kovy, papír, staré šatstvo, tkaniny, bezinky, sušená jádra ořechů, léčivé byliny, šípky, pecky, žaludy či kaštany.

5 Jistě nevšedním zážitkem muselo být pro děti zdejší školy, když 5. dubna 1933 přijel do obce cestovní biograf legionáře Třísky a děti shlédly poučný a zábavný program. Vstupné stálo 1 korunu. Děti byly také každý rok po třídách fotografovány. Dne 22. prosince 1933 byl v Dublovicích zapojen elektrický proud. Taktéž škola byla napojena. Nejdříve však jen největší učebna v 1. poschodí a to hlavně pro účel loutkových představení. Zřízena byla také zásuvka pro případ zakoupení rádia pro školu. Vlastní rádio si škola mohla dovolit až o dva roky později, v roce 1935 (a to jen díky darům a výtěžkům z dětských představení), proto si ho do té doby půjčovala a školní slavnosti od této chvíle měly pokaždé na programu také společný poslech rádia, kde žáci poslouchali různé písně (vážnou hudbu, lidové písně), proslovy politiků (prezidenta, ministra školství) a čtení z klasických děl. Na promítání filmu se žactvo dostalo také v roce 1942, kdy byly filmy pouštěny v hostinci Na sále. Děti s učiteli podnikali na konci školního roku velmi často různé výlety. V roce 1933 podnikli nejmladší žáci výlet do Voloza, aby se podívali na Vltavu a plavidla na ní, starší žáci šli do Radíče a na Psané skály. Nejstarší žáci jeli na dva dny do Prahy, kde měli velmi bohatý program navštívili Španělský a Vladislavský sál na Pražském hradě, chrám sv. Víta, poobědvali na Slovanském ostrově, odpoledne shlédli představení Rusalka v Národním divadle. Přenocovali v dívčí škole v Legerově ulici a druhý den je čekalo Václavské náměstí, Petřín bludiště, panorama i rozhledna, v Hlinského zahradě shlédli Tatranskou výstavu, pak si prohlédli Staroměstskou radnici s orlojem a navštívili Národní muzeum. Všechny návštěvy dohodli jejich učitelé předem, a tak byly zcela zdarma nebo jen za velmi malý finanční obnos. Dne 26. června 1935 se vydali žáci nižších tříd s učiteli směr Cholín k Vltavě, kde se vykoupali, starší žáci podnikli vycházku do Sedlčan, kde si prohlédli okresní muzeum a odbornou hospodářskou školu, navštívili také rozhlednu na Šiberném vrchu. Děti bohužel často trpěly nejrůznějšími chorobami, i když do škol pravidelně docházel lékař, který žáky očkoval. Z častých nemocí to byla chřipka, která měla svůj snad nejhorší průběh po vánočních prázdninách roku Dne 3. ledna chybělo ze 193 dětí 40, druhý den již 56. K chřipce se přidalo u některých z nich ještě krvácení z nosu, horečnatou chřipkou onemocněla i učitelka ženských ručních prací. Děti trpěly také angínou, planými neštovicemi, spalničkami, záškrtem, příušnicemi. V květnu a začátkem června 1938 trpěli žáci 1. třídy černým kašlem. Škola musela být v době velkých epidemií pro velký počet nemocných žáků a z důvodu, aby se infekční nemoc dále nerozšiřovala, na nějaký čas zavřena. Tak tomu bylo například od 20. do 30. května Třídy byly v té dob vydezinfikovány a znovu vybíleny. Bohužel se někdy také stalo, že některý z žáků zemřel. Pak se jeho pohřbu účastnil jak učitelský sbor, tak žáci. Řídící učitel pronesl řeč, žáci zapěli pohřební písně. Od roku 1934 školu několikrát navštívil obvodní lékař ze Sedlčan a zjišťoval u dětí zvětšení štítné žlázy. Tohoto roku jí trpělo 58 dětí (z celkového počtu 188 žáků). Roku 1943 byl řídící učitel se žáky 1. třídy v Okresní lize proti tuberkulóze v Sedlčanech na prohlídce rentgenem. O vyučování náboženství je ve školních kronikách obecné školy v Dublovicích jen málo zmínek. Jedna z těch významnějších je například zápis k 27. květnu 1936, kdy byli žáci biřmováni pražským arcibiskupem kardinálem doktorem K. Kašparem.

6 Ve školních letech 1932/ /39 chodilo do obecné školy v Dublovicích průměrně 187 žáků, během let 1939/ / žáků.

Školní rok 1917.-1918.

Školní rok 1917.-1918. Školní rok 1917.-1918. Sbor učitelský: Na počátku školního roku 1917 sestaven sbor učitelský takto: Jaroslav Meltický, def.řídící učitel Jaroslav Dlabal zat. učitel I. třídy Jindřich Hégr zat. učitel I.

Více

Obecná škola v Nečíni

Obecná škola v Nečíni Obecná škola v Nečíni Než byla postavena škola v Nečíni, navštěvovaly děti školu ve Verměřicích (dnes Hříměždice), která byla postavena již v roce 1786. Škola však byla pro každodenní docházení dětí příliš

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Začátek školního roku. Počet tříd. Umístění tříd. Vyučovací hodiny

Začátek školního roku. Počet tříd. Umístění tříd. Vyučovací hodiny 1937 1938 Ve školním roce 1937-1938 se pokračovalo v pokusném vyučování. Zatímním řídícím učitelem byl jmenován od 1. září 1937 na zdejší škole pan Richard Filip, který byl službou přikázán na 2. obecnou

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Očekávaný výstup: Hodnocení:

Očekávaný výstup: Hodnocení: NÁRODNÍ DIVADLO Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_05 Tématický celek: Historie a umění Autor: Mgr. Gabriela Šišková

Více

D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0

D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0 Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0 Sedmé výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Než

Více

První republika.notebook. January 23, 2014

První republika.notebook. January 23, 2014 VY_32_INOVACE_VL_116 Téma hodiny: První republika Předmět: Vlastivěda Ročník: 5. třída Klíčová slova: demokracie, hospodářský rozmach, vzdělání, Skaut, Sokol, Tomáš Baťa Autor: Mgr. Renata Čuková Podzimková,

Více

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace 12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ E)Literatura v době okupace E) Literatura v době okupace 15.3.1939 obsadila německá vojska o Sudety okleštěné české země a vznikl Protektorát Čechy a Morava hlavním

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s životem českých lidí během druhé

Více

Spoření dětí litolské školy v letech 1927-33

Spoření dětí litolské školy v letech 1927-33 Spoření dětí litolské školy v letech 1927-33 VY_32_INOVACE_DEJ_23 Mgr. Veronika Brynychová Období vytvoření: listopad 2012 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast: Meziválečné Československo Předmět: dějepis,

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme!

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme! Květen 2007 Turnaj v sudoku Dne 3. května se konal na Základní škole U Vršovického nádraží turnaj v sudoku. Účastnili se ho žáci 2.stupně ze tří základních škol. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích podle

Více

CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Učení pro život

CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Učení pro život Státní svátky ČR Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č.DUMu: VY_32_INOVACE_01_06 Tématický celek: Země, kraje, města Autor: PaedDr. Helena

Více

Alšík Z HISTORIE ŠKOLY II P Ř Í L O H A DUBEN 2015

Alšík Z HISTORIE ŠKOLY II P Ř Í L O H A DUBEN 2015 Alšík DUBEN 2015 EXTRA P Ř Í L O H A Z HISTORIE ŠKOLY II V letošní osmistránkové historické příloze jsme zmapovali naše listování krásnou starou knihou, kterou vidíte na této stránce. Jedná se o nejstarší

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

VY_32_INOVACE_03 Historie písně Kde domov můj _37

VY_32_INOVACE_03 Historie písně Kde domov můj _37 VY_32_INOVACE_03 Historie písně Kde domov můj _37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo

Více

Kultura v 2. polovině 19. století

Kultura v 2. polovině 19. století Kultura v 2. polovině 19. století AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP popíše situaci v 2. polovině 19. století v české kultuře a umění, práce s textem čtení s porozuměním FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Školní rok 1912.~1913.

Školní rok 1912.~1913. Školní rok 1912.~1913. Příchod důst. pána Josefa Chába. Dne 1. září t. r. přisel do osady naší nový pan děkan Josef Cháb. Týž působil v Hostivaři před mnoha léty co kaplan, a pro korektní jednání byl velice

Více

Plán akcí na rok 2014

Plán akcí na rok 2014 Plán akcí na rok 2014 6. 1. od 19,00-22,00 hod. 13. 1. od 19,00 hod. 20. 1. od 19,00-22,00 hod. 29. 1. od 16,30 hod. 3. 2. od 19,00-22,00 hod. 10. 2. od 19,00 hod. 17. 2. od 19,00-22,00 hod. 24. 2. od

Více

Obecná a měšťanská škola v Krásné Hoře

Obecná a měšťanská škola v Krásné Hoře Obecná a měšťanská škola v Krásné Hoře Přesné datum založení školy v tomto městě není známo. Je ale pravděpodobné, že škola byla zřízena již ve 14. století, jelikož zdejší kostel se roku 1350 nalézal ve

Více

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol VZDĚLÁVACÍ POŘAD Poznejte životní osudy učitele národů zakladatele moderní výchovy. Přesvědčte se, že skrze vzdělání lze změnit svět. Má-li člověk

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Zdroje informací k historickému projektu:

Zdroje informací k historickému projektu: Zdroje informací k historickému projektu: Veronika Nováková: Starostové - V roce 1900 byl starosta pan Myslík, později Staněk - V roce 1907 byl starostou Frant. Kaněra - V roce 1908 už pan Frant. Stejskal

Více

Začátek školního roku. Počet tříd. Umístění tříd. Vyučovací hodiny. Inspekce a návštěvy

Začátek školního roku. Počet tříd. Umístění tříd. Vyučovací hodiny. Inspekce a návštěvy 1934 1935 Ve školním roce 1934-35 trvala škola dále jako pokusná reformní škola a byla řízena zásadami reformní komise při škole vysokých studií pedagogických v Praze. Správu školy vedl jako roku loňského

Více

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně.

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. OPIS SOKOL - 1945 Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. Tak zahájena znovu činnost naší jednoty po čtyřleté nucené přestávce za doby německé okupace, strašného utrpení

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 115 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 008-009 Hradec Králové, říjen 009 Obsah 1.

Více

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Nový školní rok byl slavnostně zahájen 2. září. Do školy nastoupilo 19 prvňáčků, celkem má škola 119 žáků. Již před zahájením školního roku vystupovali

Více

Aikido Vinohrady Praha, o.s.

Aikido Vinohrady Praha, o.s. Aikido Vinohrady Praha, o.s. Výroční zpráva za rok 2007 Vypracoval Martin Švihla 2.1.2008 Obsah zprávy: Aikido Poslání klubu Činnost klubu Klub v roce 2007 Pravidelná výuka Nepravidelné aktivity (semináře,

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Praha, hlavní město ČR - pracovní list

Praha, hlavní město ČR - pracovní list Praha, hlavní město ČR - pracovní list MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_01_20 Tématický

Více

Plán akcí na rok 2015

Plán akcí na rok 2015 Plán akcí na rok 2015 5. 1. od 19,00-22,00 hod. 12. 1. od 19,00 hod. 19. 1. od 19,00-22,00 hod. 21. 1. od 16,30 hod. 25. 1. od 13,00 17,30 hod. 25. 1. od 19,00 hod. 26. 1. od 19,00 hod. 2. 2. od 19,00-22,00

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

pozvánka na ples SDH

pozvánka na ples SDH Rok 1937 Zima Zima z roku 1936 na rok 1937 byla zprvu mírná, v lednu byly však mrazy až 17 C. Koncem ledna napadlo dosti sněhu, takže pro závěje několik dní nejel autobus a vlak. Pošta byla z Nezamyslic

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Poznávací zájezd BENELUX

Poznávací zájezd BENELUX Poznávací zájezd BENELUX Anglický týden Projektový týden prezentace absolventských prací Lyžařský výcvik Deváťáci se loučí s prvňáčky Žákovský parlament v Praze Úspěchy ve stolním tenisu Mezinárodní taneční

Více

Plán akcí na rok 2015

Plán akcí na rok 2015 Plán akcí na rok 2015 5. 1. od 19,00-22,00 hod. 12. 1. od 19,00 hod. 19. 1. od 19,00-22,00 hod. 21. 1. od 16,30 hod. 25. 1. od 13,00 17,30 hod. 25. 1. od 19,00 hod. 26. 1. od 19,00 hod. 2. 2. od 19,00-22,00

Více

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 SEZNAM KONCERTŮ 22. ledna 2015, Slavnostní aula Gymnázia Dr. Pekaře od 19.15 hodin abonentní LOBKOWICZ TRIO Lukáš Klánský klavír Jan Mráček housle Ivan Vokáč violoncello

Více

2. kapitola: přehled událostí v roce 2009

2. kapitola: přehled událostí v roce 2009 2. kapitola: přehled událostí v roce 2009 Leden 3. ledna se v sokolovně konalo představení morkovských ochotníků. Šlo o hru Tři v tom od Jaroslava Vostrého. Účast byla vysoká a návštěvníci byli velmi spokojeni.

Více

620 let městyse Spálov

620 let městyse Spálov 620 let městyse Spálov V červenci 2014 slavil městys Spálov 620 let od svého založení. Při této příležitosti měli občané městyse a další návštěvníci možnost zhlédnout v sokolovně výstavu mapující dějiny

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Vítězný únor 1948 v Československu

Vítězný únor 1948 v Československu Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s organizací československého

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností Jana Opletala a listopadovými

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105 Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Ověření ve výuce: dějepis Třída: IX. Datum: 13. 02. 2011 Předmět: dějepis Ročník: IX. Klíčová slova: Protektorát Čechy

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Ministerstvo školství a národní osvěty vynesením z 25. srpna 1931 č. j. 119.166/31 - I.

Ministerstvo školství a národní osvěty vynesením z 25. srpna 1931 č. j. 119.166/31 - I. 93 932 Ministerstvo školství a národní osvěty vynesením z 25. srpna 93 č. j. 9.66/3 I. nečinilo námitek proti tomu, aby také ve školním roce 9332 bylo pokračováno v pokusném vyučování podle schváleného

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Předmět, ročník: Téma: Stručný popis: CZ.1.07/1.4.00/21.3132, III/2 Využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce Martin Dolejší Dějepis, 9.

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_ 04_18 Tématický celek: Evropa

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Městské muzeum Jevíčko

Městské muzeum Jevíčko Iveta Špičková, Zdena Vašíčková, Ivana Písková Pracovní list k vycházce 1/2 Městské muzeum Jevíčko Příloha č. 1: Městské muzeum Jevíčko (pracovní list k vycházce) 1. Městské muzeum v Jevíčku se nachází

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

Číslovky. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Číslovky. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslovky MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_16 Tématický celek: Gramatika, skladba,

Více

SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny

SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny Kdy? říjen - listopad 2015 O co jde? Projekt Studenti čtou a píší noviny probíhá osmým rokem a každoročně se do něj zapojuje přes 400 škol a více než

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

1918 Osmičky v dějinách českých zemí Helena Nováčková, Milan Vojáček

1918 Osmičky v dějinách českých zemí Helena Nováčková, Milan Vojáček 191 Osmičky v dějinách českých zemí Helena Nováčková, Milan Vojáček 191 OSMIČKY Helena Nováčková, Milan Vojáček v dějinách ČESKÝCH ZEMÍ Publikace k výstavě archivních dokumentů z cyklu Osmičky v dějinách

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Evropský týden mobility ETM

Evropský týden mobility ETM Evropský týden mobility Evropský den bez aut 2011 Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Kulturní a sportovní kalendář města na rok 2011

Kulturní a sportovní kalendář města na rok 2011 Kulturní a sportovní kalendář města na rok 2011 Vážení občané, návštěvníci, v tomto kulturním a sportovním kalendáři přinášíme plánované informace o kulturních akcích pořádaných jak městem Horní tak i

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Ivana Vodičková I/2_Inovace a zkvalitnění výuky

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha Praha 26. srpna 2015 č. j.: 625/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha Ředitel Státní plavební správy,

Více

Historie školy v Jesenici

Historie školy v Jesenici Autor: Mgr. Jaroslava Řehořová Škola: Základní škola a mateřská škola Jesenice, okr. Rakovník Historie školy v Jesenici Dějiny jsou svědky časů, světlem pravdy, živou pamětí, učitelkou života a poslem

Více

KRONIKA ZŠ HORNÍ KOSTELEC 2012/2013

KRONIKA ZŠ HORNÍ KOSTELEC 2012/2013 KRONIKA ZŠ HORNÍ KOSTELEC 2012/2013 3.9. zahájení školního roku 2012/2013 6.9. Třídní schůzka společná část prezentace psycholožky I. Vašátkové, představení psycholožky Z. Romáškové, ukázka práce na interaktivní

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

DRUHÁ REPUBLIKA, OKUPAC E

DRUHÁ REPUBLIKA, OKUPAC E DRUHÁ REPUBLIKA, OKUPAC E Druhá republika = období od 1. října 1938 do 15. března 1939. (167 dní) V říjnu 1938 vyhlásilo autonomii Slovensko a Podkarpatská Rus. Nový název Česko Slovenská republika federativní

Více

Mgr. Jarmila Havlíčková NAŠE VLAST kulturní památky, památná místa Učební pomůcky:

Mgr. Jarmila Havlíčková NAŠE VLAST kulturní památky, památná místa Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_09_Vla4E_5 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol VZDĚLÁVACÍ POŘAD Poznejte životní osudy učitele národů zakladatele moderní výchovy. Přesvědčte se, že skrze vzdělání lze změnit svět. Má-li člověk

Více

Obecná a měšťanská škola v Kamýku nad Vltavou

Obecná a měšťanská škola v Kamýku nad Vltavou Obecná a měšťanská škola v Kamýku nad Vltavou První zmínky o škole v této obci pochází z roku 1617, kdy byl majitelem Kamýku a patronem školy pan Odlřich Miška ze Žlunic. Škola tenkrát stála na nejvyšším

Více

Střední odborné učiliště nábytkářské a Střední odborná škola, s.r.o. P L Á N VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE. na školní rok 2009/2010.

Střední odborné učiliště nábytkářské a Střední odborná škola, s.r.o. P L Á N VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE. na školní rok 2009/2010. Střední odborné učiliště nábytkářské a Střední odborná škola, s.r.o. Horská 167, 460 14 Liberec tel/fax:485121062,482725090 http://www.spsn-lbc.cz e-mail:spsn@iol.cz P L Á N VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE na

Více

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Konečně už nám vysvitlo sluníčko, a tak jsme si ho vyrazili užít ven, do přírody. Čas na psaní Deváťáckých novin jsme si ale samozřejmě také našli. V tomto čísle se dozvíte, co se dělo od 6.

Více