JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní fakulta Ateliér divadlo a výchova Studijní obor Divadlo a výchova

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní fakulta Ateliér divadlo a výchova Studijní obor Divadlo a výchova"

Transkript

1 JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadlo a výchova Studijní obor Divadlo a výchova Od básně k divadlu Dokumentace magisterského absolventského projektu Autor projektu: MgA. Lukáš Kobrle Vedoucí práce: prof. PhDr. Silva Macková Oponent práce: Mgr. Jarmila Hrabalová, Ph.D. Brno 2014

2 A N O T A C E P R O J E K T U Název projektu (ČJ/AJ) Od básně k divadlu / From poetry to theater Anotace Tvorba inscenace na základě básně Ernsta Jandla Koberec, která byla realizována v rámci dvou týdenních kurzů Letní herecká škola Ambrozia v Jaroměři a v Brně se dvěma skupinami mladých lidí (14 18 let). Během práce se účastníci seznamovali se základními divadelními principy tvorby inscenace od interpretace textu, tvorby scénáře, hry v roli, jevištního jednání aţ k práci s rekvizitami, scénou a divadelní technikou. Annotation Creation of production based on poems by Ernst Jandl "Carpet", which was implemented in two week summer courses acting school Ambrozia in Jaroměř and in Brno with two groups of young people (14-18 years). During the work, the participants acquainted with the basic principles of creating theatrical productions - from the interpretation of the text, creating scenarios, play in a role, stage proceeding to work with props, scenery and theatrical technique. Klíčová slova Inscenace, Ernst Jandl, herecká škola, poezie, dětské divadlo, hra v roli, jevištní jednání Keywords The production, Ernst Jandl, acting school, poetry, children's theater, play in a role, stage proceeding 2

3 Obsah Úvod Cílová skupina Forma projektu Téma projektu Cíle projektu Cíle umělecké = učení se divadlu Cíle osobnostně-sociální = učení se divadlem Cíle teoretické = učení se o divadle Časový plán projektu Prostor a prostředky Finanční rozvaha Prameny Popis struktury a průběhu projektu v Jaroměři Srovnání s realizací projektu v Brně Závěr Přílohy

4 Úvod Jako student druhého ročníku navazujícího magisterského studia oboru Divadlo a výchova jsem si v rámci svého absolventského projektu vybral realizaci tvůrčí divadelní dílny zakončené veřejnou prezentací. Jak název práce napovídá, se skupinou ţáků jsme se během týdne vydali cestou od námětu v podobě krátké básně E. Jandla Koberec k tvorbě divadelní inscenace. Po cestě jsme přemýšleli o tématech námětu, o divadelních výrazových prostředcích, zkoušeli jsme jejich různé alternativy, poznávali prostor, hru v roli, ţivé obrazy, dramatické situace, vyuţití divadelní techniky atd. Nakonec v obou případech (dílna byla realizována se dvěma skupinami) vznikla zajímavá představení. Podrobnější popis realizace nabízí tato zpráva. 1 Cílová skupina Cílovou skupinou projektu byli mladí lidé ve věku od 12 do 18 let, kteří se přihlásili na týdenní Letní hereckou školu Ambrozia. Účastníci jsou zájemci o herectví z celé ČR (obvykle nejvíce z regionu, kde turnus probíhá). Účastníci neskládají ţádné přijímací zkoušky, míra jejich talentu a zájmu o obor je tedy různá a dopředu pro lektora neodhadnutelná. Skupina má obvykle 12 aţ 15 členů. Ve skupině převaţují tradičně děvčata. Účastníci ve skupině se vzájemně neznají a často osobně předem neznají ani své lektory. Dopředu ani nevědí, jakým způsobem bude dílna vedena či jakou bude mít tematiku. 2 Forma projektu Jedná se o týdenní divadelní workshop zakončený veřejnou prezentací. Byl realizován dvakrát v rámci týdenní Letní herecké školy a to na dvou turnusech: v Jaroměři ( ) a v Brně ( ). Účastníci zde měli pod vedením různých lektorů předměty: základy divadelního, filmového a dabingového herectví, dále pak hodiny improvizace a hlasové a pohybové průpravy. Projekt byl realizován v rámci hodin divadelního herectví. 4

5 3 Téma projektu Východiskem pro náplň projektu je báseň Ernsta Jandla Koberec. Tato báseň o pěti verších je jedinečná v tom, ţe se dá interpretovat mnoha různými způsoby a čím více interpretací nacházíme, tím více se nám jich zjevuje za obzorem. Ernst Jandl: Koberec Koberec skrývá popraskanou podlahu bytná navštěvuje své pronajaté pokoje. Syn bytné je jen fotografie, na rámu visí jeho železný kříž. Bytná pronajímá pokoje jen mužům určitého věku. Věk mužů musí být mezi tehdejším věkem syna a tím jehož dosáhl by dnes. Koberec skrývá popraskanou podlahu bytná navštěvuje své pronajaté pokoje. Jedná se o témata: rodičovská láska, hrůza války, omezování osobních svobod, stáří, duševní poruchy, kontrast snu a reality, zodpovědnost za své jednání, tolerance k chybám druhých, a všímavý čtenář by v básni jistě našel i jiné výpovědi. Divadelní interpretace byla vţdy společnou prací konkrétní skupiny. Právě aţ týdenní záţitková práce ukázala, které téma a u které skupiny nejsilněji rezonovalo, bylo řešeno a zpracováno do divadelní formy. 5

6 4 Cíle projektu 4.1 Cíle umělecké = učení se divadlu Účastníci si během týdne vyzkoušeli tvorbu divadelního představení od práce s námětem aţ po premiéru a reprízy před diváky. Cílem je rozvoj základních hereckých dovedností práce s prostorem, pohybem, energií, hra v roli, spolupráce s partnerem, práce s hlasem atd. Většina průpravných cvičení směřuje k vyuţití při přípravě představení na základě dané předlohy. Důleţitou sloţkou byla prvotní interpretace a rozbor psaného textu (předlohy) a dále jeho rozvinutí a přenesení z literární do divadelní formy (s tím souvisí rozvoj myšlení v oblastech: reţijně dramaturgické, výběr scény, kostýmů, hudby, světla atd.). Nedá se říci, ţe by hlavním uměleckým cílem byla realizace představení pro diváky. Hlavním cílem je spíše praktické si vyzkoušení cesty k představení a rozvíjení výše uvedených dovedností. Ale vyvrcholení dílny tedy proţitek z praktické realizace představení pro diváky - mezi umělecké cíle také řadím. 4.2 Cíle osobnostně-sociální = učení se divadlem Uvaţování o tematice básně a proţití situací, jako jsou vztah matky a syna, ztráta blízké osoby, závislost či jednostranná láska, prohloubilo uvaţování účastníků o těchto (a dalších) problematikách. Mohlo i změnit jejich názory a postoje. Kromě jiţ výše uvedených témat básně kladu důraz na myšlenku společné cesty za společným cílem v rámci skupiny (aktivní přístup, spolupráce, empatie, tolerance, komunikace, zodpovědnost). 4.3 Cíle teoretické = učení se o divadle Na teorii a historii divadla během týdenních workshopů nebylo příliš mnoho času. Nebyla ani realizována formou nějakých přednášek. Tuto skupinu cílů jsem proto původně ani nechtěl zařazovat. Ale při zpětném pohledu na realizaci jsem byl aţ překvapen, kolik informací z oblasti teorie a historie divadla jsem stihl během praktické práce nabídnout k diskuzi (pojmy: štronzo, ţivý obraz, dramatická situace, jevištní řeč, site specific, myšlenky různých autorů o divadle aj.) 6

7 5 Časový plán projektu Dílna proběhla se dvěma skupinami na dvou turnusech herecké školy: v Jaroměři ( ) a v Brně ( ) Práce začala v neděli odpoledne a do následující soboty se skupina tomuto projektu věnovala vţdy celkem cca 30 hodin. Čas byl dělen do dvou aţ tříhodinových bloků dle rozvrhu. Koncem týdne byl čas věnován generálním zkouškám a několika vystoupením pro diváky. 6 Prostor a prostředky Letní herecká škola v Jaroměři probíhala v budově místního gymnázia. Výuka pak byla realizována ve zkušebně, v divadelním sále gymnázia či přímo na scéně divadla Jaroměř. V Brně turnus probíhal v Cyrilometodějském gymnáziu a Střední odborné škole pedagogické. V těchto prostorách jsou k dispozici herecké zkušebny a sál s pódiem, který byl vybaven světelnou i zvukovou aparaturou. Nakonec ale byla k představení vyuţita podzemní zkušebna dramatické výchovy, která byla ve škole vybudována ze sklepních prostor. 7 Finanční rozvaha Vzhledem k rozsahu celé akce Letní Ambroziáda, v rámci níţ byl projekt realizován, je rozpočet tvořen tak sloţitě a má tolik různých proměnných, ţe je prakticky nemoţné z něj vykrojit finanční rozvahu pouze tohoto projektu. Pro vysvětlení. Jednotlivé turnusy probíhají na různých místech v ČR i zahraničí během všech prázdnin roku. Zájemci se mohou přihlásit na hereckou, taneční, moderátorskou, filmovou nebo muzikálovou školu. V rámci jednoho turnusu probíhají všechny školy a kaţdá škola má své lektory, kteří učí určité předměty dle stanoveného vzdělávacího plánu. Kaţdá škola má také obvykle více tříd dle věku. Tento projekt popisuje činnost jedné ze tříd herecké školy v rámci jednoho z předmětů v rámci jednoho z turnusů. Finanční rozvahu takto malé částečky jsem schopen tedy nastínit jen ve velmi obecné rovině (podrobně se fungování UA Ambrozia věnuji ve své diplomové práci). Účastnický poplatek se v souvislosti s marketingovou strategií prodeje pohybuje mezi 3000 Kč a 4000 Kč. Z vybraných peněz se tvoří rozpočet. Jako nezisková společnost Ambrozia poplatek stanovuje tak, aby pokryl pronájmy prostor, 7

8 spotřebu energií, výplaty lektorů, pedagogů a provozního personálu a nákup stravy a provozních věcí jednorázového charakteru. V dlouhodobější perspektivě pak přebytky slouţí k inovacím v oblasti techniky, kterou UA Ambrozia disponuje. Finanční rozpočet občas podpoří nějaký grant či sponzoring, ale v porovnání celkového obratu jde o částky zcela nepatrné. 8 Prameny Prameny pro tvorbu dílny jsou téměř výhradně zkušenosti získané v rámci studia Dramatické výchovy na DAMU a absolvování hereckých seminářů u Niny Martínkové, Hany Smrčkové a Hany Frankové. Z poznámek z těchto seminářů a z textu básně jsem vycházel při přípravě této dílny. Při volbě metod a technik jsem čerpal z naučených znalostí z knih Úvod do studia dramatické výchovy a Metodika dramatické výchovy Evy Machkové a z knih a statí Josefa Valenty. V organizační rovině pak uvádím jako zdroj webovou stránku zaštiťující organizace 9 Popis struktury a průběhu projektu v Jaroměři 1. SETKÁNÍ (neděle 16,00-19,00) 1. Hra s židlemi Lekce je zahájena hrou, která má odstranit úvodní zábrany a připravit skupinu na další práci. Hra je zaměřena jak na uvolnění a rozhýbání, tak (v druhé fázi) na soustředění, vnímání prostoru a spoluhráčů. Kaţdý hráč sedí na jedné ţidli (ţidle jsou rozmístěny po celém prostoru). Pouze jedna ţidle je volná a jeden hráč stojí v dostatečné vzdálenosti od volné ţidle. Jeho úkolem je k ţidli dojít malými krůčky (pata-špička) a posadit se. Úkolem ostatních hráčů je zabránit mu v tom tak, ţe se sami zvednou a ţidli mu obsadí. V takovém případě se zas uvolní jiná ţidle, ke které stojící hráč směřuje. Ostatní hráči se mohou pohybovat normálními kroky a rychlým tempem. Pokud se jeden 8

9 z hráčů třeba jen částečně zvedne ze ţidle, nesmí se na ni uţ vrátit. Pokud se prvnímu hráči podaří ţidli obsadit, jde na jeho místo ten hráč, který mu ţidli uvolnil a udělal tak chybu. Hra obvykle směřuje od rychlé nesystematické honičky aţ k soustředěnému sledování ostatních hráčů a prostoru a taktizování. U této nové skupiny starších hráčů chvilku trvalo, neţ se uvolnili, a i po několika hrách nedosáhli takového soustředění, aby nedělali chyby. 2. Reflexe hry Po několika kolech hry následuje posazení se v kruhu a zhodnocení hry. Hráči diskutují o tom, jaké taktiky ve hře vyuţívaly, které byly efektivní a které méně. Hráči uvaţují o tom, co všechno bylo důleţité, aby sledovali pro úspěšnou realizaci taktiky (prostor, činnost ostatních hráčů). Rozhovor o taktikách plynul velice příjemně. Těţší uţ bylo pro skupinu pojmenovat důleţitost soustředění se na prostor a vnímání spoluhráčů. 3. Představení se + práce s rekvizitou V této části lekce jsem ţákům představil svou myšlenku, ţe naši společnou práci nebudeme tlačit k závěrečnému představení, ale ţe samotná cesta je pro nás cílem. Představil jsem také motto dnešní hodiny, citát F. X. Šaldy: Každý velký herec hraje sebe. Po kratičké diskuzi o významu tohoto citátu (nic nepřehrávat, nepřidávat, zbavit se klišé, vycházet z vlastních ţivotních zkušeností) jsem ţáky poţádal, aby si kaţdý samostatně připravil kratičkou etudu, ve které bude hrát kaţdý sám, vyuţije alespoň jednu rekvizitu a ukázka bude o něm. Šlo o to, aby se skupina o kaţdém jedinci dozvěděla informace, které chce o sobě říci. V etudě muselo co nejčastěji zaznívat jméno hrajícího (kvůli zapamatování). Důleţité také bylo, aby si kaţdý ţák zvolil svůj prostor, ve kterém bude hrát. Prostor nebyl omezen pouze sálem, ale hrát se mohlo i na chodbě. Tuto aktivitu jsem zařadil hned z několika důvodů. Chtěl jsem se vyhnout tradičnímu seznamování skupiny typu: Jmenuji se..., jsem z... a mé koníčky jsou..., kdy nikdo nikoho příliš nevnímá. Při naší aktivitě byli hráči nuceni 9

10 takové povídání herecky stylizovat, vymyslet a vyuţít vhodnou rekvizitu a vybrat si prostor, tedy přemýšlet o vztahu mezi jevištěm a diváky. Na začátek to bylo několik relativně těţkých úkolů najednou, ale doufal jsem, ţe takto nejlépe a nejrychleji rozpoznám, na jaké úrovni se kdo nachází a co bude potřebné pro další práci. Ţáci se opravdu (aţ na několik výjimek) rozešli a individuálně se 10 minut připravovali, nerušili se vzájemně a práce byla soustředěná. Během přípravy jsem průběţně procházel všechny ţáky a zodpovídal otázky. Ty bezradnější jsem se snaţil lehce nasměrovat. Po uplynutí času na přípravu jsem ale nechtěl prezentace hned. Kdyţ všichni potvrdili, ţe jsou připraveni, zařadil jsem zcela jinou aktivitu. 4. Seznámení se s prostorem Představil jsem ţákům pravidla chůze v prostoru a oni podle zadání realizovali několik cvičení: a) Chodit soustředěně, rovnoměrně pokrývat celý prostor, při tlesknutí štronzo, kaţdý zkontroluje rovnoměrné pokrytí prostoru kaţdý má moţnost jedním krokem prostor opravit. b) Celá skupina se soustředí na rovnoměrné pokrytí prostoru a přitom dle zadání všichni mění tempo od nejpomalejší chůze po zběsilý běh. c) Kaţdý hráč má za úkol vyhlédnout si jiného hráče, kterého bude při chůzi prostorem neustále periferně sledovat. Zároveň se musí všichni soustředit na rovnoměrné pokrytí prostoru. Postupně musí kaţdý hráč sledovat zároveň nejprve dva a potom dokonce tři další lidi v prostoru. d) Od bodu k bodu. Před realizací tohoto cvičení jsem ţákům nejprve vysvětlil nutnost hrát a pohybovat se v prostoru s maximální energií tuto energii zaměřit za nějakým cílem. Ţáci dostali za úkol vţdy si vybrat jeden bod v místnosti, soustředit na něj veškerou energii a dojít k němu, přičemţ se nesměli s nikým srazit, nikdo je nesměl vytrhnout ze soustředění, vše ostatní má být rozostřeno maximální koncentrace jen na svůj bod. Poté, co k bodu ţák dojde, vybere si další bod a směřuje zase k němu. 10

11 Prostorová cvičení byla trochu ztíţena relativně malým prostorem pro pohyb 16 lidí. Velmi mě překvapila soustředěnost hráčů a ochota a motivace vše zkoušet. Samozřejmě se občas stala situace, kdy energie spadla, ale během cvičení se objevilo i několik silných okamţiků. 5. Hlasová průprava Na hlasovou rozcvičku jsme se postavili do kruhu. Rozcvička byla spíše krátká, protoţe například správné dýchání ţáci probírali s jiným lektorem v předmětu Hlas a zpěv. Soustředili jsme se tedy hlavně na výslovnost a uvolnění úst nejprve mechanickými cviky, poté jazykolamy. Vyzkoušeli jsme také gradaci ( Hoř, ohýnku hoř ). Hlasitý samostatný projev dělal dost jedincům problémy, proto jsem zařadil ještě cvičení volání z okna Háálllóóó. A v tento okamţik jsem se také rozhodl, ţe část některé příští hodiny věnuji práci venku a předávání informací hlasem na velké vzdálenosti. 6. Trojky Po hlasovce jsem zařadil ještě jednu rychlou pohybovou aktivitu zaloţenou na tanečně-pohybové improvizaci. Ţáci se rozdělili do trojic. Kaţdá trojice stála v řadě za sebou. Pustil jsem rytmickou hudbu a úkolem prvního v kaţdé trojici bylo vydat se do prostoru s nějakým pohybem, který ti za ním zkopírují. Zde bylo dobře vidět, ţe někteří ţáci nebyli zcela rytmicky nadáni. Aktivita trvala asi 6 minut a ve vedení trojic se všichni postupně vystřídali. Po počátečních rozpacích vznikaly (v druhé polovině aktivity) velice zajímavé pohybové kreace a trojice se dokázaly výborně sladit. 7. Relaxace Po fyzicky náročném pohybovém cvičení (v sále bylo navíc docela teplo) následovala krátká relaxace vleţe na zádech. V naprostém tichu se ţáci vydýchali, soustředili se na svůj dech a jednotlivé části svého těla (vedl jsem je hlasem) a poté dostali čas, aby si v duchu (stále vleţe na zádech) kaţdý zopakoval svou prezentaci krátké etudy s rekvizitou, kterou si na začátku připravovali. 8. Prezentace O sobě! 11

12 Díky tomu, ţe všichni uţ byli předchozími aktivitami uvolnění a rozehraní, nebyl jediný problém s trémou při hraní pro diváky. Vyzval jsem ţáky, aby postupně chodili na místo, kde hrají svou etudu, aby si vţdy určili, kde mají být diváci a aby po utišení diváků sami začali hrát. Viděli jsme několik velmi nadprůměrných etud a překvapila mě i nápaditost ve volbě forem (čtení z deníku, telefonát, televizní pořad, rozhovor s rekvizitou). Pouţití rekvizit bylo ale spíše slabším článkem ve většině etud neměla rekvizita funkci a byla pouhou ozdobou. Mnozí ţáci také zapomínali na důleţitost vlastního zvoleného místa prezentace. Během prezentací se stalo, ţe asi sedm jedinců po sobě zvolilo stejné místo k prezentaci a nikam nepřemisťovali diváky. Teprve kdyţ jsem se zeptal, zda neměli připravené jiné místo v prostoru, tak přiznali, ţe ano, ale ţe nechtěli diváky zbytečně přesouvat. V některých případech to opravdu bylo jedno, protoţe málokdo pracoval nějak efektivně s vybraným prostorem. Ale vzhledem k tomu, ţe zadání bylo na začátek relativně těţké, výsledky dopadly mírně nad mé očekávání. Po prezentacích jsem nedělal ţádné rozbory, jen několik obecných pochval a poděkování a poţádal jsem ţáky, aby si tyto své etudy zapamatovali pro budoucí práci. Ţáci mi přichystali trochu překvapení, kdyţ i mě poţádali, abych se jim také představil a předvedl to samé, co jsem chtěl po nich. Samozřejmě jsem jejich přání vyhověl. Bylo příjemné, ţe naprostá většina z nich mě znala první hodinu a nebáli se a nestyděli říci si o něco takového. 9. Brainstorming o divadle a závěr Poţádal jsem všechny, aby se ještě jednou vrátili k chůzi po prostoru a metodou brainstormingu říkali slova, která je napadnou, kdyţ se řekne divadlo a herectví. Po závalu mnoha různých slov jsem ţáky poţádal, aby si kaţdý nechal jen to slovo, které on povaţuje za nejpodstatnější. K mé radosti se často ozývala slova opravdu podstatná, jako soustředění, proţitek, emoce a ne jen povrchní klišé. Ani po této aktivitě jsem nedělal reflexi. Moţná by tomu bylo jinak, kdyby ze slov bylo patrné, ţe ţáci nechápou pravou podstatu. V závěru jsem zopakoval motto dnešní hodiny a vyjádřil jsem velkou naději, ţe v následujících hodinách se s touto skupinou bude jistě velmi dobře pracovat a určitě mnoho zajímavého vznikne. 12

13 2. SETKÁNÍ (pondělí 9,00-13,00) Tento blok jsem chtěl vyuţít ke vstupu do hlavního tématu (seznámení a práce s básní Koberec). 1. Prostor Jako motto této lekce jsem zvolil citát Stanislava Lece: Herec musí mít co říci, dokonce i když má němou roli. Tentokrát jsem o významu slov nijak nemluvil, protoţe jsem doufal, ţe jejich význam vyplyne při dnešní práci. Společná práce začala chůzí v prostoru a zopakováním pravidel chůze v prostoru. a) Chůze, stop, jméno, skok Na první místo jsem zařadil cvičení, které (stejně jako včera ţidle) umoţňovalo jak pohybové uvolnění, tak později soustředění. Ţáci dostali čtyři pojmy: chůze, stop, jméno, skok. Významy prvních dvou pokynů jsou zřejmé, u pokynu jméno kaţdý nahlas řekl své jméno a u pokynu skok kaţdý vyskočil. Hra začala rychle a zábavně. Ve druhé části jsem záměrně pozměnil významy prvních dvou a druhých dvou pokynů. V této části uţ museli hráči zapojit soustředění, aby stihli myšlenkově převézt pokyn do jeho správného významu a rychle ho vykonat. b) Od bodu k bodu s emocí Hned poté jsme přešli k opakování cvičení Od bodu k bodu, se kterým jsme včera začali. Tentokrát jsem ho ale po chvíli ztíţil ještě jedním zadáním. Kaţdá cesta od bodu k bodu měla být provázena nějakou konkrétní emocí (tj. k jednomu bodu jdu naštván, ke druhému zamilován, ke třetímu netrpělivě, ke čtvrtému se strachem). Ţáci měli za úkol vyzkoušet si co nejvíce různých emocí. Toto cvičení jsem přirovnal k příchodu herce na scénu, kdy jde vţdy uţ od zákulisí na scénu v nějakém rozpoloţení a s nějakým cílem. Cvičení jsem musel dvakrát zastavit, protoţe ţáci měli tendenci při ztvárňování emocí přehrávat a vyuţívat hodně vnějších výrazových prostředků a hereckých klišé. Upozornil jsem je vţdy na konkrétních příkladech na 13

14 přehrávání a ţádal jsem je, aby emoci nesli uvnitř sebe a nepřemýšleli nad tím, co je vidět navenek. Na třetí pokus uţ cvičení vypadalo velice hezky a většina ţáků uţ opravdu nesla skutečnou energii vybrané emoce. c) Živé obrazy ve dvojicích Pro následující činnost jsem potřeboval, aby ţáci poznali techniku ţivých obrazů, proto jsem hrou na molekuly určil dvojice. Dva lidé měli za úkol vţdy chodit spolu, nedotýkat se, ale drţet se v blízkosti a správně pokrývat prostor. Po vyřčení nějakého tématu měli za úkol (bez jakékoli domluvy) vytvořit ve dvojicích ţivé obrazy. Na realizaci obrazu měli deset vteřin, které jsem nahlas odpočítával. Po vytvoření obrazů dostali všichni moţnost nenápadně se porozhlédnout po ostatních. V počátcích měli ţáci tendenci se při přípravách nenápadně domlouvat, coţ jsem jim musel znovu zakázat. Počáteční obrazy také nebyly příliš nápadité, ale mnozí ţáci pracovali s touto technikou poprvé, proto jsem je chvíli nechal, aby si ji vyzkoušeli. Začínal jsem s jednoduchými - snadno uchopitelnými tématy a přecházel aţ k těm těţším (abstraktnějším). Teprve ve druhé části jsem ţáky upozornil, aby zkusili volit obrazy trochu originálněji. Poradil jsem jim, aby minimálně první nápad vţdy zahodili (protoţe se často stává, ţe napoprvé všechny napadne obdobná věc) a aby hledali další moţná vyjádření tématu. V závěru cvičení vzniklo několik opravdu originálních ţivých obrazů. 2. Hlasová rozcvička Po práci v prostoru následovala hlasová rozcvička obdobná jako včera. Pracovali jsme se stejnými jazykolamy. Zatím jsem stále udával jejich tempo pořadí a střídání já. V následující lekci uţ se budu snaţit, aby si hlasovou rozcvičku udělali ţáci sami, bez mého vedení. 3. Trojky Také dnes jsme se vrátili ke svobodnému pohybu ve trojicích, který jsme dělali stejným způsobem jako včera. 14

15 4. Relaxace + seznámení s básní Po fyzicky náročné pohybovce si ţáci opět lehli na zem, vydýchávali se a koncentrovali. Zhasnul jsem světlo a poprvé jim pomalu přečetl báseň E. Jandla Koberec. 5. První rozbor textu Poté jsem ţáky poţádal, aby se posadili do kruhu a kaţdý dostal vytištěný text básně. Poţádal jsem je o první reakce na text. Poté jsme postupně rozebírali moţné interpretace jednotlivých slok a snaţili se zakotvit text časově a místně. Docházeli jsme k mnoha různým interpretacím (zejména dva ţáci mě překvapili obrovskou schopností abstraktního myšlení). Diskuze poté přešla k různým moţným podobám příběhu. Nechtěl jsem zatím, aby si ţáci budovali nějakou svou vlastní pevnou interpretaci, proto jsem diskuzi prozatím ukončil. 6. Živé obrazy na téma básně Rozdělil jsem ţáky do pěti skupin (stejně tolik je slok básně) a poţádal jsem je, aby technikou ţivého obrazu (kterou jsme se dnes naučili) ztvárnili jednotlivé sloky básně. Na přípravu dostaly skupiny 10 minut času. Obrazy jsem chtěl realizovat tím způsobem, ţe vţdy diváci mají zavřené oči a otevírají je aţ na zvuk piána, kdyţ je obraz před nimi hotov. A takto se v tichosti střídají jednotlivé obrazy a diváci vţdy vnímají jen obrazy po sobě jdoucí a nevidí přípravy obrazů. Ke kaţdému ţivému obrazu jsem přečetl text básně, který mu odpovídal. Tento systém hráči chvíli nemohli vůbec pochopit, proto se prezentace ţivých obrazů povedla aţ na třetí pokus. Zato ţivé obrazy byly dosti povedené. Zejména jeden, který znázorňoval pátou sloku, a k vyjádření samoty hráči vyuţili velice zajímavým způsobem motiv zrcadla. 7. Reflexe Po ţivých obrazech mi také ţáci v kruhu potvrdili, ţe mnohé obrazy na ně působili velmi silně. V tuto chvíli jsem připomněl úvodní citát o herci, který musí mít co říci, i kdyţ má němou roli (tedy o tom, ţe hrajeme hlavně energií, ne slovy). Dále jsme s ţáky rozebírali významy jednotlivých obrazů a při nepochopení nějakého obrazu nám ho dotyční hráči předvedli ještě jednou. Občas jsme 15

16 skupinově hráčům radili, co by se dalo na obrazech pozměnit, aby myšlenka tvůrců lépe pronikla k divákům. Poţádal jsem ţáky, aby si ţivé obrazy zapamatovali pro další práci. 8. Postavy a konflikt V diskuzi jsme dále přešli k podstatným věcem při tvorbě divadelní hry. Ptal jsem se ţáků, jaké údaje a informace jsou důleţité, aby je divák znal. Shodli jsme se na tom, ţe: místo, čas, postavy a nějaký konflikt. Konflikt poté vychází z protichůdných snah jednotlivých postav. V diskuzi jsme se opět na chvíli vrátili k básni Koberec a shodli jsme se, ţe tato báseň nabízí obrovské mnoţství různých interpretací (mnohé z nich jiţ zazněly). Poţádal jsem ţáky, aby se vrátili do původních skupinek a kaţdá skupinka dostala tři papírky. Na jeden ţáci měli napsat hlavní postavu příběhu a její cíl jako postavy, na druhý vedlejší postavu příběhu a její cíl a na třetí papírek měli napsat, kdy a kde dojde ke konfliktu těchto postav. Skupinky diskutovali o podobě jejich příběhu a na základě toho psali údaje na papírky. Po určeném čase jsem papírky vybral. Uvaţoval jsem, ţe papírky promíchám, ale protoţe byly výstupy od všech skupin hodně podobné, vrátil jsem skupinkám papírky tak, jak je napsaly, a poţádal jsem je, aby na základě těchto třech papírků vytvořily kratičkou hranou situaci (tj. okamţik konfliktu postav). 9. Realizace hereckých etud Na rozdíl od ţivých obrazů mě vytvořené scénky příliš nenadchly. Příběhy byly příliš upovídané, bylo v nich málo herecké akce a okamţiky, které měly působit dojemně či tragicky, často vyznívaly směšně aţ trapně. Na činoherní herectví (navíc v takto závaţném tématu) měli ţáci ještě málo zkušeností. Kaţdopádně za jejich pokusy jsem je pochválil s tím, ţe nápady byly velmi povedené a technické zpracování budeme ještě pilovat v dalších hodinách. Hodinu jsem uzavřel prosbou, aby se zamysleli, kde by se dalo ze scének ubrat zbytečných slov a přidat do nich hereckou akci. Připomněl jsem ještě jednou motto dnešní hodiny. 16

17 3. SETKÁNÍ (úterý 13,00-16,00) Na třetí setkání jsme vyrazili ven na velký školní dvůr s pergolou. Poţádal jsem všechny ţáky, aby si vzali ţidle, které hned na začátku postavili do dlouhé řady vedle sebe. 1. Imaginární basketbal Hned v počátku jsem zařadil hru na rozhýbání, zároveň na vnímání kolektivu a imaginární rekvizity. Ţáky jsem rozdělil do dvou skupin, které proti sobě hrály basketbal. Míč i koše byly imaginární. Podstatou bylo, aby ţáci vţdy věděli, kde je míč a respektovali se navzájem. 2. Změna prostředí Po hře jsme cestou k pergole uvaţovali o tom, jak se můţe herecká situace změnit v závislosti na prostředí, ve kterém se hraje. Poţádal jsem skupinky, aby si zopakovaly své včerejší scénky, ale aby je zrealizovaly místo v divadelním sále ve venkovní pergole. Snaţil jsem se je podnítit k tomu, aby co nejintenzivněji vnímaly divadelní moţnosti zcela nového prostoru. Skupinky zkoušely některé i mimo pergolu na schodech či na trávě. Představení získala nový rozměr a často se podařilo vycházet z nabízeného prostoru velmi dobře. Seznámili jsme se s pojmem site speciffic. 3. Hlasovka Navázali jsme hlasovou rozcvičkou v kruhu. Tentokrát jsem poprvé poţádal ţáky, aby si podobu rozcvičky řídili sami bez mého vedení. Asi dvakrát jsem musel trochu zasáhnout (zejména při sladění skupiny, aby texty říkala jednotně). 4. Posílání hlasu do dálky Hlavní cíl dnešní hodiny jsem si vytyčil to, aby si ţáci vyzkoušeli posílání hlasu na větší vzdálenost. U předchozích cvičení se mi totiţ hlasový projev ţáků zdál dost tichý. Poţádal jsem ţáky, aby se postavili v patnáctimetrových rozestupech podél třech zdí velkého školního dvora. Nejprve jsme všichni společně zakřičeli Haló s tím, ţe jsme se snaţili hlas poslat ke člověku, který byl od nás nejdál (vzdálenost cca 50 metrů). Poţádal jsem všechny ţáky, aby si kaţdý našel jednoho jiného ţáka, který je od něj v největší vzdálenosti a právě jemu vţdy posílal svůj hlas. V dalším cvičení jsme si vzpomněli na naše první představovací 17

18 etudy. Poprosil jsem, aby všichni simultárně přeříkali tuto kratičkou představovačku a vyslali hlas na nejvzdálenější místo. V další fázi jsem všem rozdal text básně Koberec. Kaţdý samostatně četl jednu sloku básně. Šli jsme stále dokola po řadě. Někteří posílali hlas dobře, jiným bylo třeba pomoci s technikou dechu, neţ po několika opakování hlas doletěl srozumitelně aţ k protější zdi. Po tomto cvičení jsem ţáky ţádal, aby touto intenzitou mluvili vţdy i v divadelním sále. Během následujících hodin jsem několikrát i v sále připomínal záţitek z tohoto cvičení a ţádal ţáky, aby posílali hlas aţ do zadní řady publika. 5. Čekání na syna V další činnosti jsme vyuţili řadu ţidlí, která stála uprostřed dvora. Poţádal jsem všechna děvčata, aby si sedla na ţidle zády k nám. Chlapci se v tuto chvíli stali diváky. Děvčatům jsem vysvětlil podstatu hraní skupinové role. Poţádal jsem je, aby všechny vstoupily do role matky z příběhu Koberec. Matka je doma (domov je znázorněn od ţidle dozadu), kaţdý den chodí vyhlíţet svého ztraceného syna na kopec a hledí do dáli na konec cesty. Dále jsem uţ vedl děvčata hlasem a ona improvizovala. Příběh se odvíjel asi takto: Matka ráno vstává, co nejrychleji udělá domácí práce a běží na kopec vyhlížet ztraceného syna, na kopci hledí do dáli, až na konec cesty. Čas plyne, utekla hodina, dvě hodiny, je odpoledne, stmívá se Matka se zklamaně vrací domů. Je další den ráno, matka vstává, co nejrychleji udělá domácí práce a s nadějí běží vyhlížet. Opět pomalu utíká celý den, odpoledne zahlédne něco v dáli, je to postava Ale není to její syn, matka se vrací večer domů. Uplynul týden a matka stejně jako dlouhé dny předtím vstává a jde vyhlížet syna. Opět utíká pomalu čas až do odpoledne. Už se smráká, matka se chystá domů a vtom cosi zahlédne v dálce. Postavu. Je to on? Je to její syn! Celé cvičení trvalo skoro 15 minut a přineslo jak pro děvčata, tak pro diváky neuvěřitelně silné emocionální záţitky. Přiznám, ţe jsem dopředu vůbec neočekával, ţe toto cvičení děvčata zvládnou tak soustředěně. Během celého cvičení se u nich skvěle proměňovala energie (okamţiky naděje a zklamání). V závěru, kdy jsem jim řekl, ţe postava v dálce je opravdu jejich syn, reagovala neuvěřitelně spontánně. Většina děvčat se s obrovskou energií a ponořením do role rozběhla dopředu. Běţela aţ dvacet metrů, některá objala nejbliţší strom, 18

19 jiné plot, který stál v cestě. A chvilku trvalo, neţ vystoupila z role a vrátila se k nám. Některé dívky byly sílou proţitku samy překvapeny a asi u dvou jsem zahlédl i slzu v oku. Při kratičké reflexi jedno z děvčat řeklo, ţe jestli tohle bylo divadlo, tak to byl pro ni zatím asi největší divadelní záţitek. V této situaci jsem do reflexe přinesl ještě motto dnešního setkání: Herecké umění spočívá v tom dosáhnout, aby diváci nekašlali. (Ralph Richardson). I na chlapcích divácích bylo vidět, ţe je situace silně zasáhla, a přiznali, ţe většinu z patnácti minut sledovali se zatajeným dechem. S ţáky jsme se shodli, ţe i kdyţ ještě zbývalo z hodiny pár minut, tento silný záţitek udělal tečku za naším třetím setkáním a jakékoli pokračování uţ by bylo krokem zpět. A i kdyţ tato poznámka do reflexe asi nepatří, musím se přiznat k jedné osobní věci. Na hodinu jsem přicházel spíše unavený. Z hodiny jsem po tomto záţitku odcházel nabitý neuvěřitelnou energií, která mi vydrţela po zbytek dne. 4. SETKÁNÍ (středa 13,15-16,15) Na čtvrté setkání jsem se po minulém záţitku velmi těšil. Dnešní hodinu jsem chtěl vyuţít hlavně k tomu, abych zauvaţoval, jak by mohlo vypadat případné závěrečné vystoupení. Hodina byla situována tak, abychom zjistili, jaký materiál zatím máme (ţivé obrazy a scénky), upravili jej a seřadili do jednoho celku a abychom zvolili hlavní myšlenky díla, jejich vyznění a stylizaci. 1. Trojky, svobodný pohyb Začali jsme ale pohybovou improvizací v trojicích a poté jsme přešli ke svobodnému pohybu, kdy byl kaţdý ţák v prostoru sám za sebe a vyjadřoval pohybem hudbu. V případě, ţe se někomu líbila pohybová kreace někoho jiného, mohl ji zkopírovat, ale nebyla to nutnost. V tomto cvičení se uţ ţáci cítili (po několika zkoušeních) vysloveně dobře. A také inovaci, kdy byli v prostoru uţ sami za sebe, zvládli bez problémů. 19

20 2. Boomwhackers a černé látky Relativně dlouhý čas jsme věnovali pohybové části s rekvizitami. Vyuţili jsme trubky Boomwhackers a černé látky. U obou věcí jsem měl určitou představu o jejich vyuţití v rámci představení, a proto jsme s nimi zkoušeli různé pohybové variace a choreografie na hudbu. Tyto aktivity tematicky vycházely z jednotlivých částí našeho vznikajícího příběhu. 3. Hlasovka Hlasovou rozcvičku v kruhu uţ ţáci zvládli sami. 4. Prostor V prostoru jsme si zopakovali chůzi, pokrývání prostoru, změny rychlostí a chůzi od bodu k bodu s emocí. Přidali jsme ještě cvičení, kdy všichni pečlivě sledují ostatní v prostoru. Na tlesknutí všichni zavřou oči a musí poslepu ukázat, kde stojí člověk, kterého učitel jmenuje (lze buďto přímo jménem, nebo nějakým atributem např. červená mikina) 5. Koncentrace a vnímání hereckého partnera V tréninku koncentrace jsme pokračovali v kruhu počítáním. Kaţdý hráč řekl jedno číslo a udělal krok dopředu. Princip je v tom, ţe nikdo nezná pořadí a nikdy nesmí vyjít více ţáků zároveň. Na třetí pokus se nám povedlo dopočítat aţ do konce. 6. Čekání na syna II. V další části jsem poţádal děvčata, aby zopakovala scénu čekání na syna s tím, ţe uţ je nebudu vést slovem a celou situaci přehrají samostatně. Zpřesnil jsem pravidla (kde je domov, kde je hranice kopce, ţe se situace opakuje ve třech dnech, ţe nesmí začít nový den, dokud nejsou všechny ţeny doma atd.) Rozdíl také byl v zakončení. Řekl jsem jim, ţe příchod syna bude značit tón klavíru. Tento tón buď zazní, nebo nezazní, takţe ani jedno z děvčat nevědělo, jak vše dopadne. Realizace tohoto samostatného pokusu dopadla dobře. Samozřejmě uţ to nebylo tak emocionálně silné jako napoprvé, ale emocionální dusno zase posílil menší divadelní prostor. Společně s chlapci (diváky) jsme poté upozornili některá děvčata na přebytečná gesta, která jsou zbytečná. Také jsem děvčata poţádal, 20

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická Školní vzdělávací program druhé soukromé ZUŠ, s.r.o., České Budějovice Taneční obor Studijní zaměření Tanec Učební plán pro přípravné dvouleté studium Předmět 1. ročník Přípravná taneční výchova 2 2 Ročníkové

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 Poprvé vznikla myšlenka tanečního festivalu určeného pro mladé diváky již v roce 2004, kdy byl zahájen festival TANEC PRAHA symbolicky na Den Dětí

Více

Cíle projektu Žák vyjmenuje nejméně 6 živočichů žijících v lese a okolí, jejichž počet se mění se změnou klimatu.

Cíle projektu Žák vyjmenuje nejméně 6 živočichů žijících v lese a okolí, jejichž počet se mění se změnou klimatu. Název projektu: Les a klimatické změny Název školy: ZŠ Horymírova, Ostrava Jméno autora příkladu: Martina Doubravová, Jana Kindlmannová Anotace Projekt na téma Les a jeho mikroklima probíhal po dobu sedmi

Více

4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu 4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Svým obsahem učiva úzce souvisí se vzdělávacím oborem Český

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

METODICKÉ NÁMĚTY A INSPIRACE PRO PEDAGOGY K INSCENACI NÁRODNÍHO DIVADLA MORAVSKOSLEZSKÉHO

METODICKÉ NÁMĚTY A INSPIRACE PRO PEDAGOGY K INSCENACI NÁRODNÍHO DIVADLA MORAVSKOSLEZSKÉHO METODICKÉ LISTY 1 METODICKÉ NÁMĚTY A INSPIRACE PRO PEDAGOGY K INSCENACI NÁRODNÍHO DIVADLA MORAVSKOSLEZSKÉHO POPRASK NA LAGUNĚ Pro Národní divadlo moravskoslezské připravila MgA. Tereza Strmisková, divadelní

Více

ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov. Rozvoj verbálních komunikačních dovedností.

ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov. Rozvoj verbálních komunikačních dovedností. Název lekce (projektu) Hra o rolích Škola ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov Vyučující - autor lekce Valentina Komosná Věková skupina 13 14 let Počet dětí 28 Počet dívek 14 Počet chlapců 14 Charakteristika

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK. Seminář dramaturgie a režie v DaV (Klíč) Recepce a reflexe divadelního díla I (Konývková)

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK. Seminář dramaturgie a režie v DaV (Klíč) Recepce a reflexe divadelního díla I (Konývková) AK. ROK 05/6 Ročník:. BC Vedoucí ročníku: MgA. Radka Macková 8.30-0.00 0.5 -.5.00-3.30 Seminář k praxi I Seminář dramaturgie a režie v DaV Divadlo a výchova Divadlo a výchova divadelního díla I Organizace

Více

Gymnázium Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci

Gymnázium Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci Gymnázium Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci Vítejte u prezentace akce Ne moc médií Hana Hančová 2007 Projekt ASP UNESCO Člov lověk a média dia GVN v rámci projektu škol ASP UNESCO Člověk a média navázalo

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

Zájmové kroužky 2012/2013

Zájmové kroužky 2012/2013 Zájmové kroužky 2012/2013 1. Kroužek kytary čtvrtek 14:00-15:00 Mgr. Podoláková - určen pro děti, které se naučily základy hry (pokračování loňského kroužku), naučíme se další akordy, rytmy, nové písničky

Více

,,Dnes jím jako Konžan

,,Dnes jím jako Konžan ,,Dnes jím jako Konžan Během celého března probíhala akce s názvem,,dnes jím jako Konžan. Smyslem bylo přiblížit žákům zábavnou formou, jak vypadá život jejich vrstevníků v Kongu, co dělají, jak tráví

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze - 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze - 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY 5.10.1 LITERÁRNĚ - DRAMATICKÁ VÝCHOVA 5.10.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Literárně dramatická výchova vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího

Více

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE žáků a studentů Střední školy technické, Dělnická 21, Most - Velebudice. v rámci projektu ŠANCE

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE žáků a studentů Střední školy technické, Dělnická 21, Most - Velebudice. v rámci projektu ŠANCE Projekt ŠANCE Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o realizaci poradenského programu ŠANCE žáků a studentů Střední školy technické, Dělnická 21, Most - Velebudice v rámci

Více

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Ve středu 20. listopadu 2013 navštívili žáci čtvrté až deváté třídy jesenické divadlo. Divadelní představení Trapas nepřežiju aneb Ten řízek nezvedej v podání

Více

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE Aktivity pro ţáky byly realizovány v rámci projektu na desítkách škol. Měly různý charakter, od praktických cvičení, přes projektovou

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Sport a ţivotní prostředí Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Ing. Jan Vališ 1. ročník trenérské školy specializace karate FTVS Praha 2003 Kutná Hora, 4.6.2003 Obsah: 1.

Více

Tvorba počítačové hry. GameJN

Tvorba počítačové hry. GameJN Závěrečná práce studentského projektu Tvorba počítačové hry GameJN Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 2014 1 1. Obsah 1. Obsah... 2 2. Úvod..... 3 3. Jednotlivé programy..

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula ANGLICKÝ JAZYK Studijní obory ukončené maturitou dle přehledu studijních oborů na SŠSSaD v Liberci ÚVOD ŠVP AJ pro studijní obory pro ţáky s návazností

Více

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín:

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín: Vážení rodiče, i v právě začínajícím školním roce pro Vaše děti otevíráme anglický odpolední klub After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a

Více

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE Projekt ŠANCE Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o realizaci poradenského programu ŠANCE Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání s.r.o., E. Basse 1142/9,

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_ 04_18 Tématický celek: Evropa

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

NABÍDKA ZÁŽITKOVÝCH INTERAKTIVNÍCH PROGRAMŮ PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL

NABÍDKA ZÁŽITKOVÝCH INTERAKTIVNÍCH PROGRAMŮ PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL Příloha 9 NABÍDKA ZÁŽITKOVÝCH INTERAKTIVNÍCH PROGRAMŮ PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O NÁS Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov o.p.s. od roku 2003 nabízí mladým lidem v Hradci Králové výuku divadelního,

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Blok předmětů: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) Název předmětu: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dramatická výchova Hlavním cílem vyučovacího předmětu

Více

DRAMATICKÁ VÝCHOVA SOUČASNÝ STAV

DRAMATICKÁ VÝCHOVA SOUČASNÝ STAV DRAMATICKÁ VÝCHOVA Historie vyučovacího předmětu dramatická výchova v České republice je poměrně krátká a ne příliš povzbudivá. Více než třicet let se o dramatické výchově hovoří jako o možném doplnění

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 0 7 5 U (tištěná ISBN Grada

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Ilustrace k lidovým písním Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny Věková skupina (ročník) 3.

Více

7. Slovní úlohy na lineární rovnice

7. Slovní úlohy na lineární rovnice @070 7. Slovní úlohy na lineární rovnice Slovní úlohy jsou často postrachem studentů. Jenţe Všechno to, co se učí mimo slovní úlohy, jsou postupy, jak se dopracovat k řešení nějaké sestavené (ne)rovnice.

Více

(EU PROGRAMM ERASMUS+)

(EU PROGRAMM ERASMUS+) ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (EU PROGRAMM ERASMUS+) Outdoor Education Course OUTDOOR LEADERSHIP PORTUGAL 16/03/2015 20/03/2015 Vypracoval : Mgr. Tomáš Sobotka Příprava na kurz: Příprava spočívala ve studiu materiálů,

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Dopis Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny v jednom bloku Věková skupina (ročník) 7. ročník

Více

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň 5.8.3 Dramatická výchova Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň Dramatická výchova je doplňujícím předmětem vzdělávací oblasti Umění a kultura. V hodinách dramatické výchovy se žáci seznamují

Více

ROZVÍJENÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Lauderovy školy, Praha

ROZVÍJENÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Lauderovy školy, Praha ROZVÍJENÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Lauderovy školy, Praha Náš předpoklad Výuka čtenářské gramotnosti je plnohodnotným vzdělávacím cílem běţné výuky. Škola obvykle určitou úroveň čtenářské

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Báseň Pavla Šruta: Lichožrout

Báseň Pavla Šruta: Lichožrout Registrační číslo projektu: CZ.1.07./1.4.00/21.3075 Šablona: I/2 Sada: VY_12_INOVACE_01 VM Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 23 Ověření ve výuce: Předmět: ČJ Třída: III. B Datum: 10.12.2013 Předmět:

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Domácí zvířata - ptáci Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) 2 vyučovací hodiny proložená

Více

Modelový program výcviku manažerů

Modelový program výcviku manažerů Modelový program výcviku manažerů (se specifickým zaměřením na prvoliniový management) CÍL VÝCVIKU... 2 METODY VÝCVIKU... 2 NÁPLŇ VÝCVIKU... 2 1. ROLE A OSOBNOST SUPERVIZORA (= PRVOLINIOVÉHO MANAŢERA)

Více

Janáčkova akademie múzických umění v Brně Divadelní fakulta. Směrnice. pro uskutečnění přijímacího řízení pro akademický rok 2002/2003

Janáčkova akademie múzických umění v Brně Divadelní fakulta. Směrnice. pro uskutečnění přijímacího řízení pro akademický rok 2002/2003 Janáčkova akademie múzických umění v Brně Divadelní fakulta Směrnice pro uskutečnění přijímacího řízení pro akademický rok 2002/2003 Brno, 14.června 2001 Kontakt DIFA JAMU, Mozartova 1, 662 15 Brno, tel.:05/42212151,

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Příprava k učební jednotce hodině prvouky v 2. ročníku ZŠ "Rozhodování o domácím mazlíčkovi"

Příprava k učební jednotce hodině prvouky v 2. ročníku ZŠ Rozhodování o domácím mazlíčkovi Příprava k učební jednotce hodině prvouky v 2. ročníku ZŠ "Rozhodování o domácím mazlíčkovi" Anotace Lekce představuje jednu z možností, jak integrovat zvolené téma do hodiny čtení a propojit práci s textem

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO 2011-2012 Tomáš Bašus Tomáš, 14 let 1. Charakteristika Tomáš navštěvuje základní speciální školu. Bylo mu diagnostikováno ADHD porucha soustředění spojená

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PROJEKTY Janáčkovy akademie múzických umění v Brně Konference KULTURA A STRUKTURÁLNÍ FONDY 9. 12. 2005, Praha CHARAKTERISTIKA PROGRAMU Operační program ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Priorita

Více

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD zpráva o činnosti v roce 2013 Duha Školicí středisko Náchod je organizace, která pořádá vzdělávací programy především pro instruktory, vedoucí, lektory, ale i mládež a dospělé

Více

7.0 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

7.0 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI 7.0 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Škola poskytuje vzdělání každému, kdo se prokáže nezbytnými předpoklady potřebnými pro přijetí do příslušného uměleckého oboru. Pro žáky

Více

[BAL-MLP] Multiplayer

[BAL-MLP] Multiplayer České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Semestrální práce D2 předmětu A7B39PDA [BAL-MLP] Multiplayer Tomáš Kozák (další členové týmu: Tomáš Bruštík, Jaroslav Havelík) LS 2012/2013

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (15:00-16:00) Muzikál (16,00-17,00 třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr

Více

The adventures of Hocus and Lotus

The adventures of Hocus and Lotus The adventures of Hocus and Lotus 2015 Obsah 1. Popis vzdělávací činnosti... 3 2. Jazyky používané v průběhu školení... 3 3. Vzdělávací sektor, pro který je kurz určen... 3 4. Cílová skupina... 3 5. Instituce

Více

METODICKÝ LIST LEKCE

METODICKÝ LIST LEKCE METODICKÝ LIST LEKCE Oblast IV Analýza Název lekce Cíle lekce (znalosti, dovednosti, postoje) Cílová skupina (věk, charakteristiky) Časová dotace Osnova (průběh) lekce Bezpečí na síti Seznámení s nebezpečím

Více

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ Únor 2011 V únoru začali ţáci v týdnech odborného výcviku pod vedením svých učitelů odborného výcviku připravovat v

Více

MULTICOM 112. Průvodce programem

MULTICOM 112. Průvodce programem MULTICOM 112 Průvodce programem Cíl Cílem projektu MULTICOM112 CD-ROM je zvýšit a rozšířit základní jazykové schopnosti techniků operačních středisek do takové míry, že budou schopni rozpoznat cizí jazyk

Více

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Cílem tohoto dotazníku je získat přehled o názorech všech pedagogických pracovníků na klima školy, ve které

Více

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení Název: Výukové materiály Téma: Ochrana přírody, využití lesa Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Příroda a její ochrana Předmět (obor): prvouka, přírodověda Doporučený věk žáků: 1. 5. třída Doba trvání:

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

Milá TV Noe!!! Bůh Vás ochraňuj a pomáhej Vám!!! Jana Kučerová, Jan Kresta, Petra Olšovská, Ondřej Muroň, Tereza Műnsterová

Milá TV Noe!!! Bůh Vás ochraňuj a pomáhej Vám!!! Jana Kučerová, Jan Kresta, Petra Olšovská, Ondřej Muroň, Tereza Műnsterová Milá TV Noe!!! Zdravíme Vás z třídy tercie Biskupského gymnázia (jestli si nevzpomínáte, tak jsem to my, co Vám v pondělí 7.5.2012, narušili denní program). Chtěli bychom Vám poděkovat za Vaši vstřícnost

Více

ŽONGLÉR. Úvod WWW.ZONGLEROS.CZ. Jsme občanské sdružení (spolek) zabývající se především aktivitami Nového a sociálního cirkusu

ŽONGLÉR. Úvod WWW.ZONGLEROS.CZ. Jsme občanské sdružení (spolek) zabývající se především aktivitami Nového a sociálního cirkusu ŽONGLÉR Úvod Jsme občanské sdružení (spolek) zabývající se především aktivitami Nového a sociálního cirkusu WWW.ZONGLEROS.CZ Popis Občanské sdružení ŽONGLÉR bylo zaloţeno v únoru roku 2011. Sdruţení navazuje

Více

Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost

Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŢE FINANČNÍ GRAMOTNOST Čl. 1 Povaha a cíl soutěţe Finanční gramotnost (1) Soutěţ Finanční gramotnost (dále téţ jen soutěţ

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Počet odpovědí: 76. Souhrn. Uveď své pohlaví. Uveď třídu. Dívka 69 91 % Chlapec 7 9 %

Počet odpovědí: 76. Souhrn. Uveď své pohlaví. Uveď třídu. Dívka 69 91 % Chlapec 7 9 % Počet odpovědí: 76 Souhrn Uveď své pohlaví Dívka 69 91 % Chlapec 7 9 % Uveď třídu 1A 10 13 % 1B 8 11 % 2A 11 15 % 3A 10 13 % 3B 14 19 % 4A 13 17 % 4B 9 12 % Měli by přednášku Sex, AIDS, Vztahy slyšet i

Více

Brk. Poslední číslo, sladké Brnkadelní políbení na cesty

Brk. Poslední číslo, sladké Brnkadelní políbení na cesty Brk Poslední číslo, sladké Brnkadelní políbení na cesty Milí naši účastníci Brnkání, mám pocit, že je to chvilka, co jsem psala úvodník a už usedám k závěrečníku. Po ročním čekání, dlouhém chystání to

Více

Práce s třídním kolektivem. Barbora Dědičová Psycholog, rodinný terapeut

Práce s třídním kolektivem. Barbora Dědičová Psycholog, rodinný terapeut Práce s třídním kolektivem Barbora Dědičová Psycholog, rodinný terapeut Vize a cíle dnešního setkání: Všichni se budeme podílet Předáme si vzájemně zkušenosti Něco si odneseme Bude nám tu dobře, zasmějeme

Více

Moderovaný workshop - zápis

Moderovaný workshop - zápis Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.01/05.0015 Cítíme zodpovědnost za vzdělávání pedagogických pracovníků námi zřizovaných MŠ Závěrečná aktivita klíčové aktivity 03 - Sdílení zkušeností dobré praxe

Více

Zpě tná vázbá (sobotní sěminá ř KM v Kunřáticí ch, 28.3.2015)

Zpě tná vázbá (sobotní sěminá ř KM v Kunřáticí ch, 28.3.2015) Zpě tná vázbá (sobotní sěminá ř KM v Kunřáticí ch, 28.3.2015) 1) Co mi dnes vyhovovalo? 1, Že to bylo velice krátké. 2, Práce v příjemných skupinách 3, kolektiv; Evička 4, pracovní skupinka 5, Byla to

Více

E V R O P S K Á U N I E

E V R O P S K Á U N I E S e m i n á r n í p r á c e E V R O P S K Á U N I E Naše země se stala součástí Evropské unie. Jsme sice občané České republiky, ale náš domov se podstatně rozšířil na všechny světové strany. Je velmi

Více

- hledání forem pro prezentaci

- hledání forem pro prezentaci Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Setkání s krajinou Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny Věková skupina (ročník) 6. a 7. ročník

Více

Alternativní a augmentativní komunikace a její využití v praxi naší školy

Alternativní a augmentativní komunikace a její využití v praxi naší školy Alternativní a augmentativní komunikace a její využití v praxi naší školy Naše zařízení je primárně určeno žákům s těžším stupněm mentálního postižení. Mezi charakteristické znaky tohoto postižení patří

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

gamifikace pro verejnost hravý event marketing

gamifikace pro verejnost hravý event marketing ˇ pro verejnost hravý event marketing Chtěli byste dát vědět více lidem o své instituci, značce či produktu a oslovit nové cílové skupiny? více motivovat již stávající klienty k určité činnosti a vzbuzovat

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Práce s textem Český jazyk a literatura 1. ročník 2 hodiny Hlavní

Více

SOUHRA BOUŘLIVÁKŮ. Určeno dětem ZŠ a SŠ ve věku 11-18 let

SOUHRA BOUŘLIVÁKŮ. Určeno dětem ZŠ a SŠ ve věku 11-18 let SOUHRA BOUŘLIVÁKŮ Určeno dětem ZŠ a SŠ ve věku 11-18 let Motto: "Život je Hra, hraj ji život je Píseň, zpívej ji život je Boj, přijmi jej život je Sen, uskutečni ho život je Oběť, nabídni ji život je Láska,

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Zřizovatel: Diakonie Českobratrské církve evangelické Belgická

Více

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň 5.7 UMĚNÍ A KULTURA Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa. Přináší umělecké osvojování světa s rozvojem specifického cítění, tvořivosti a vnímavosti

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŢIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Obnovitelné zdroje energie Autorský tým: Ing. Antonín Rachůnek, Ing. Jaroslav Chlubný, Mgr. Věroslav Vala Obsah OBSAH...3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO

Více

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME PRÁCE S DĚTMI Z JAZYKOVĚ ODLIŠNÉHO PROSTŘEDÍ TERMÍN:

Více

Kultura a strukturální fondy Využití prostředků Evropské unie na kulturní projekty

Kultura a strukturální fondy Využití prostředků Evropské unie na kulturní projekty Institut umění Divadelní ústav ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR Program konference Kultura a strukturální fondy Využití prostředků Evropské unie na kulturní projekty 9. prosince 2005, 10.00 16.00

Více

Nabídka Multimediálních předmětů. Akademický rok 2008/2009. HF JAMU DIFA JAMU FF MU FaVU VUT

Nabídka Multimediálních předmětů. Akademický rok 2008/2009. HF JAMU DIFA JAMU FF MU FaVU VUT Nabídka Multimediálních předmětů Akademický rok 2008/2009 HF JAMU DIFA JAMU FF MU FaVU VUT Podrobnější informace o předmětech jsou k dispozici na studijních odděleních nebo webových stránkách jednotlivých

Více

Škola Montessori. Eliška Popelková, Lenka Kadlecová, Jiří Kadlec

Škola Montessori. Eliška Popelková, Lenka Kadlecová, Jiří Kadlec Škola Montessori Eliška Popelková, Lenka Kadlecová, Jiří Kadlec MARIE MONTESSORI ( 1870 1952 ) Všestranně nadaná pedagožka, lékařka, filozofka a vědkyně Věnuje se výchově mentálně postižených dětí (od

Více

Obhajoba diplomové práce a státní závěrečná zkouška PRŮVODCE A UŽITEČNÉ TIPY

Obhajoba diplomové práce a státní závěrečná zkouška PRŮVODCE A UŽITEČNÉ TIPY Obhajoba diplomové práce a státní závěrečná zkouška PRŮVODCE A UŽITEČNÉ TIPY OBSAH OBSAH 2 NEŽ ZAČNETE ČÍST 3 OBHAJOBA DIPLOMOVÉ PRÁCE 4 Struktura obhajoby diplomové práce 4 Vlastní prezentace diplomového

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí Drama (15:00-16:00) Hrajeme si s písničkou třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr (15:00-16,30)

Více

SPORTUJEME, KDE SE DÁ

SPORTUJEME, KDE SE DÁ SPORTUJEME, KDE SE DÁ PROJEKTOVÝ DEN 22. 10. 2013 O prvním projektovém dnu paní učitelky Holubářové jsme poznaly, že jsme skupinka o počtu třinácti dívek, které jsou jen z druhého stupně gymnázia. Rozdělily

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Muzikál (16,30-17,30) třída Flétna (14,00-14:45) Angličtina - Pokr (15,00-16,30) art

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

H KLUB. kliceprozivot.cz vm.nidm.cz. Název příkladu dobré praxe. Tematická oblast (odbornost) Deskové hry. Miroslav Štěpánek

H KLUB. kliceprozivot.cz vm.nidm.cz. Název příkladu dobré praxe. Tematická oblast (odbornost) Deskové hry. Miroslav Štěpánek Název příkladu dobré praxe H KLUB Tematická oblast (odbornost) Autor Odbornostní setkání Deskové hry Miroslav Štěpánek Ústecký, Středočeský a Karlovarský kraj Místo konání Osek 2011 Průřezové téma, vzdělávací

Více

KROUŽEK DESKOVÝCH HER. Základní škola Svatoplukova 7, Šternberk

KROUŽEK DESKOVÝCH HER. Základní škola Svatoplukova 7, Šternberk KROUŽEK DESKOVÝCH HER Základní škola Svatoplukova 7, Šternberk V našem kroužku deskových her se schází především žáci 1. stupně. Jako Kroužek deskových her jsme začali pracovat v roce 2005, kdy jsme uzavřeli

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky)

Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) 3MA663 Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) Česky Anglicky Německy Forma výuky Úroveň studia Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) International Business Case Studies Geschäftsfällestudios

Více