Informace o zpracování osobních údajů, účelu,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace o zpracování osobních údajů, účelu,"

Transkript

1 Zajištění Žák Jméno a příjmení, datum Plnění právní povinnosti Správce 10 let přijímání ke narození, rodné číslo (u oborů podle ustanovení zákona č. předává vzdělávání ve s maturitní zkouškou), státní 561/2004 Sb., školský Centru pro střední škole občanství, místo trvalého zákon, vyhlášky č. zjišťování pobytu, místo pobytu (u 353/2016 Sb., o výsledků ve cizinců), adresa pro přijímacím řízení ke vzdělávání doručování, název a adresa střednímu vzdělávání, (CERMAT) Zákonný zástupce školy, kam se uchazeč/žák vyhlášky č. 27/2016 Sb., hlásí, obor vzdělání, do o vzdělávání žáků se kterého se uchazeč/žák hlásí, speciálními vzdělávacími forma vzdělávání oboru potřebami a žáků vzdělání, kam se uchazeč/žák nadaných, zákona hlásí, závěr o zdravotní č. 373/2011 Sb., způsobilosti ke vzdělávání na o specifických zdravotních základě lékařského posudku, službách, vyhlášky č. informace o schopnostech, 8/2012 Sb., vědomostech, zájmech o zdravotnické uchazeče/žáka, stupeň dokumentaci a zákona č. podpůrných opatření, datum, 500/2004 Sb., správní řád ke kterému byl žák přijat ke vzdělávání Jméno a příjmení, místo trvalého pobytu, adresa pro doručování, telefonní spojení, , datová schránka, datum narození, podpis Průběh Žák Jméno a příjmení, rodné číslo, Plnění právní povinnosti Správce 1 až 10 let středního popřípadě datum narození, podle ustanovení zákona č. předává dle vzdělávání nebylo-li rodné číslo žákovi 561/2004 Sb., školský Centru pro jednotlivých přiděleno, státní občanství, zákon, vyhlášky č. zjišťování zpracování a místo narození a místo 13/2005 Sb. o středním výsledků ve spisového trvalého pobytu, popřípadě vzdělávání a vzdělávání vzdělávání a skartačního místo pobytu na území České v konzervatoři, vyhlášky č. (CERMAT) řádu republiky podle druhu pobytu 177/2009 Sb., o bližších cizince nebo místo pobytu v podmínkách ukončování Správce zahraničí, nepobývá-li žák na vzdělávání ve středních předává území České republiky, údaje školách maturitní v žádosti o o předchozím vzdělávání, zkouškou, vyhlášky č. přezkoumání včetně dosaženého stupně 364/2005 Sb., o MŠMT nebo vzdělání, obor, formu a délku dokumentaci škol a krajskému vzdělávání, datum zahájení školských zařízení, úřadu vzdělávání ve škole, údaje vyhlášky č. 27/2016 Sb., o o průběhu a výsledcích vzdělávání žáků se vzdělávání ve škole, speciálními vzdělávacími vyučovací jazyk, údaje potřebami a žáků o znevýhodnění žáka, údaje nadaných,, zákona č. o mimořádném nadání, údaje 262/2006 Sb., zákoník o podpůrných opatřeních práce, zákona č. 373/2011 poskytovaných žákovi školou, Sb., o specifických a o závěrech vyšetření zdravotních službách, uvedených v doporučení vyhlášky č. 98/2012 Sb., o školského poradenského zdravotnické dokumentaci, zařízení, údaje o zdravotní zákona č. 500/2004 Sb., způsobilosti ke vzdělávání a o správní řád a zákona zdravotních obtížích, které by č. 106/1999 Sb.,

2 mohly mít vliv na průběh o svobodném přístupu k vzdělávání, datum ukončení informacím vzdělávání ve škole; údaje o zkoušce, jíž bylo vzdělávání ve střední škole ukončeno Zákonný Jméno a příjmení zákonného zástupce zástupce, místo trvalého pobytu nebo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu, a adresa pro doručování písemností, telefonické spojení Ukončování Žák Jméno a příjmení, datum Plnění právní povinnosti Správce 3 až 50 let středního narození, rodné číslo, místo podle ustanovení zákona č. předává dle vzdělání narození státní občanství, 561/2004 Sb., školský Centru pro jednotlivých s výučním místo trvalého pobytu nebo zákon, vyhlášky č. zjišťování zpracování a listem nebo bydliště, pokud nemá na 47/2005 Sb. o ukončování výsledků ve spisového a maturitní území České republiky místo vzdělávání ve středních vzdělávání skartačního zkouškou trvalého pobytu nebo adresa školách závěrečnou (CERMAT) řádu pro doručování, třída, obor, zkouškou a o ukončování Správce forma, zaměření a délka vzdělávání v konzervatoři předává vzdělávacího programu, absolutoriem, vyhlášky v žádosti o zkušební předměty, ze kterých č. 177/2009 Sb., o bližších přezkoumání bude konat MZ, kategorie a podmínkách ukončování MŠMT nebo uzpůsobení a výčet podmínek vzdělávání ve středních krajskému pro konání MZ, údaje o ŠPZ, školách maturitní úřadu údaje o hodnocení zkouškou, vyhlášky č. jednotlivých částí MZ, 3/2015 Sb. o některých hodnocení v předmětech MZ, dokladech o vzdělání,, hodnocení závěrečných vyhlášky č. 364/2005 Sb., zkoušek s výučním listem, o dokumentaci škol a název, adresa školy, , školských zařízení, QR kód vyhlášky č. 27/2016 Sb., Oprávněná Jméno a příjmení, datum o vzdělávání žáků se osoba narození, rodné číslo, místo speciálními vzdělávacími narození státní občanství, potřebami a žáků místo trvalého pobytu nebo nadaných, zákona č. bydliště, pokud nemá na 500/2004 Sb., správní řád území České republiky místo a zákona č. 106/1999 Sb., trvalého pobytu nebo adresa o svobodném přístupu pro doručování, zkušební k informacím předměty, ze kterých bude konat MZ, uzpůsobené podmínky zkoušky, údaje o výsledcích hodnocení v jednotlivých zkušebních předmětech, název a hodnocení jednotlivé zkoušky, údaje o získání alespoň základního vzdělání, název, adresa školy, , telefon, QR kód, bankovní spojení (číslo účtu) Zajištění Žák Jméno a příjmení, datum Plnění právní povinnosti Správce Do 10 let dle

3 odborné praxe narození, místo trvalého podle ustanovení zákona č. předává jednotlivých pobytu, název a adresa školy, 561/2004 Sb., školský fyzickým zpracování a doba trvání odborné praxe, zákon, vyhlášky č. a právnický spisového a telefonní číslo, plán praxe 13/2005 Sb. o středním m osobám, skartačního jednotlivých žáků vzdělávání a vzdělávání v které mají řádu Zástupce Jméno a příjmení konzervatoři a zákona č. oprávnění poskytovatele 262/2006 Sb., zákoník k činnosti Zaměstnanec Jméno a příjmení práce související s daným oborem vzdělání a uzavřely se školou smlouvu o obsahu a rozsahu praktického vyučování a podmínkách pro jeho konání Vedení školní Žák Jméno a příjmení, rodné číslo, Plnění právní povinnosti Správce Od 5 do 50 matriky popřípadě datum narození, podle ustanovení zákona č. předává let dle nebylo-li rodné číslo žákovi 561/2004 Sb., školský údaje jednotlivých přiděleno, státní občanství, zákon, vyhlášky č. MŠMT, ČŠI, zpracování a místo narození a místo 364/2005 Sb. o vedení zřizovateli a spisového a trvalého pobytu, popřípadě dokumentace škol a dalším skartačního místo pobytu na území České školských zařízení a školní kontrolním řádu republiky podle druhu pobytu matriky a o předávání orgánům cizince nebo místo pobytu v údajů z dokumentace škol zahraničí, nepobývá-li žák na a školských zařízení a ze území České republiky, údaje školní matriky o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání, obor, formu a délku vzdělávání, datum zahájení vzdělávání ve škole, údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole, vyučovací jazyk, údaje o znevýhodnění žáka, údaje o mimořádném nadání, údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení, údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, datum ukončení vzdělávání ve škole; údaje o zkoušce, jíž bylo vzdělávání ve střední škole ukončeno,

4 zdravotní pojišťovna, číslo OP Výchovná opatření a hodnocení chování žáka, pokud se chování hodnotí, údaje o docházce do školy, přehled zameškaných vyučovacích hodin a neomluvených zameškaných vyučovacích hodin, podpůrná opatření poskytovaná školou nebo školským zařízením, informace o vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu Zákonný Jméno a příjmení, místo zástupce trvalého pobytu, místo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu, adresu pro doručování písemností, telefon, , datová schránka Poskytování Žák Jméno a příjmení, datum Plnění právní povinnosti Správce Po dobu poradenských narození, věk v den vyšetření, podle ustanovení zákona č. předává studia nebo služeb bydliště, škola, údaje z 561/2004 Sb., školský údaje po dobu vyšetření a stanoveným stupeň zákon, vyhlášky č. CVVZ, ŠPZ uchování podpůrných opatření 27/2016 Sb., o vzdělávání údajů ve Zákonný Jméno a příjmení žáků se speciálními školní zástupce žáka vzdělávacími potřebami a matrice dle žáků nadaných, vyhlášky jednotlivých č. 353/2016 Sb., o zpracování a přijímacím řízení ke spisového a střednímu vzdělávání, skartačního vyhlášky č. 177/2009 Sb., řádu o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou Realizace Žák Jméno a příjmení, datum Veřejný zájem (vzdělávání Předává se Po dobu vzdělávání v narození, rodné číslo, místo EU) poskytovatel vzdělávání a programu trvalého pobytu nebo bydliště, i projektu archivace Erasmus+ pokud nemá na území České ERASMUS republiky místo trvalého a do místa pobytu, číslo OP, telefonní pobytu žáka spojení v cizině v Zákonný Jméno a příjmení, adresa rámci zástupce trvalého pobytu projektu Rozhodování Žák Jméno a příjmení, datum Plnění právní povinnosti Předává se 10 let ve správním narození, místo trvalého podle ustanovení zákona č. zákonným řízení pobytu nebo bydliště, pokud 561/2004 Sb., školský zástupcům nemá na území České zákon a zákona č. žáka, republiky místo trvalého 500/2004 Sb., správní řád zletilým pobytu žákům Zákonný Jméno a příjmení, adresa zástupce trvalého pobytu, datová

5 schránka Organizace Žák Jméno a příjmení, datum Plnění právní povinnosti Předává se Po dobu sportovních narození, bydliště, místo podle ustanovení zákona č. dalším vzdělávání kurzů, LVVZ, pobytu v ČR nebo v cizině, 561/2004 Sb., školský zpracovatelů zahraničních telefon, , číslo OP nebo zákon, ŠVP m (cestovní stáží číslo pasu kanceláře, Třída, ročník, podoba, hotely apod.) písemný, zvukový nebo obrazový projev osobní povahy Zákonný Jméno a příjmení, adresa zástupce trvalého pobytu, telefon, Prezentace Žák, zákonný Jméno a příjmení, třída, Oprávněný zájem školy při Široká Po dobu školy a zástupce, třetí ročník, obor, podoba, běžné prezentaci své veřejnost vzdělávání a zachycení její osoby písemný, zvukový a obrazový činnosti a zobrazení prostřednictv zobrazení historie projev osobní povahy historie ím médií historie školy Zaměstnanec Jméno a příjmení, pracovní pozice, firemní telefon, Výběrová Uchazeč o Jméno a příjmení, datum Plnění právní povinnosti Nepředává 2 roky řízení do zaměstnání narození, adresa trvalého podle ustanovení zákona č. se zaměstnání bydliště, bezúhonnost, 262/2006 Sb., zákoník zdravotní způsobilost, telefon, práce, zákona č. 435/2004 , řidičské oprávnění, Sb., o zaměstnanosti, jazykové znalosti, údaje z zákona 563/2004 Sb., o celoživotního vzdělávání a pedagogických dosavadní praxe pracovnících Vedení Zaměstnanec Jméno a příjmení, datum Plnění právní povinnosti Správa 5, 10, 50 let pracovněprávn narození, místo trvalého podle ustanovení zákona č. sociálního í a mzdové bydliště 262/2006 Sb., zákoník zabezpečení, agendy Datum a místo narození, práce, zákona č. 435/2004 zdravotní všechna dřívější příjmení, Sb., o zaměstnanosti, pojišťovna, rodné číslo, místo trvalého zákona č. 563/2004 Sb., o finanční pobytu, byl-li občan účasten pedagogických správa a důchodového pojištění v pracovnících, další úřady cizině a zaměstnavatel je jeho Plnění právní povinnosti prvním zaměstnavatelem po podle ustanovení zákona č. ukončení důchodového 280/2009 Sb., daňový řád pojištění v cizině, rovněž údaj a zákona 586/1992 Sb., o o názvu a adrese daních z příjmů, zákona č. cizozemského nositele 182/2006 Sb., o úpadku a pojištění a cizozemském čísle způsobech jeho řešení a pojištění zákona č. 120/2001 Sb., Vzdělání, údaje o předchozí exekuční řád praxi, přehled o mateřské a Plnění právní povinnosti rodičovské dovolení, přehled podle ustanovení zákona č. o vojenské a civilní službě 582/1991 Sb., o organizaci

6 Druh pobíraného důchodu a provádění sociálního Počet dětí zabezpečení, zákona č. Zdravotní znevýhodnění 48/1997 Sb., o veřejném Zdravotní pojišťovna zdravotním pojištění, Údaje o platu, bezúhonnosti zákona č. 155/1995 Sb., o Telefon, firemní důchodovém pojištění Manžel, jméno, příjmení, rodné číslo registrovaný dítěte, bydliště, adresa partner, děti zaměstnavatele Vzdělávání Zaměstnanec Jméno a příjmení, datum Plnění právní povinnosti Akreditovan Po dobu zaměstnanců narození, místo trvalého podle ustanovení zákona č. á pracoviště archivace bydliště, telefon, 262/2006 Sb., zákoník pro DVPP a osobních práce, zákona č. 563/2004 další listů Sb., o pedagogických vzdělávací zaměstnanců pracovnících a vyhlášky instituce 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků Vedení Zaměstnanec Jméno a příjmení, údaje o Plnění právní povinnosti Nepředává Po dobu evidence absenci, příplatcích a podle ustanovení zákona č. se archivace docházky a rozvržení pracovní doby, ID 262/2006 Sb., zákoník osobních pracovní doby práce, zákona č. 563/2004 listů Sb., o pedagogických zaměstnanců pracovnících Zajištění úkolů Žák, Jméno, popřípadě jména, Plnění právní povinnosti U žáka ČŠI, 5 až 10 let škola v oblasti zaměstnanec, příjmení a datum narození podle ustanovení zákona č. zdravotní BOZ, BOZP, další zraněného, popis úrazu, popis 262/2006 Sb., zákoník pojišťovně, pojistných zúčastněná události, při které k úrazu práce, zákona č. 561/2004 případně událostí a osoba došlo, včetně údaje o datu a Sb., školský zákon, Policii ČR úrazů místě události, zda a kým byl vyhlášky š. 64/2005 Sb., o úraz ošetřen, podpis evidenci úrazů dětí, žáků a U zaměstnance právnické osoby studentů a nařízení vlády zaměstnance vykonávající činnost školy č. 201/2010 Sb., o způsobu stanoveným nebo školského zařízení, který evidence úrazů, hlášení a orgánům a provedl zápis do knihy úrazů, zasílání záznamu o úrazu institucím další údaje, pokud jsou (Policii ČR, potřebné k sepsání záznamu o oblastnímu úrazu, č. účtu, podpis a razítko inspektorátu lékaře práce, Zaměstnanec, Jméno, popřípadě jména, a zdravotní další příjmení úrazem postiženého pojišťovně, zúčastněná zaměstnance, datum a hodinu případně osoba úrazu, místo, kde k úrazu rodinným došlo, činnost, při níž k úrazu příslušníkům došlo, počet hodin ) odpracovaných bezprostředně lékaři před vznikem úrazu, celkový poskytujícím počet zraněných osob, druh u zranění a zraněná část těla, pracovnělék popis úrazového děje, druh ařskou péči,

7 úrazu, zdroj úrazu, příčiny pojišťovně úrazu, jména svědků úrazu, zabezpečujíc jméno a pracovní zařazení í zákonné toho, kdo údaje zaznamenal pojištění Vedení Fyzické osoby jméno, příjmení, datum Plnění právní povinnosti Zřizovatel, 3, 5, 10, 15 účetnictví v příslušných narození, adresa sídla nebo podle ustanovení zákona č. MVČR let příspěvkové účetních adresa trvalého bydliště, 563/1991 Sb., o účetnictví, registr organizace záznamech doručovací adresa, IČ, DIČ zákona č. 250/2000 Sb., o smluv, (rodné číslo), pracovní pozice, rozpočtových pravidlech Finanční telefon, , číslo účtu, územních rozpočtů úřad, a další datová schránka, podpisy úřady a instituce ze zákona Smluvní vztahy Fyzické osoby Jméno, příjmení, datum Přijetí objednávky, Nepředává 3 až 15 let a doplňková v příslušných narození, adresa trvalého přihlášky a plnění smlouvy se činnost smluvních bydliště, doručovací adresa, podle zákona č. 89/2012 organizace vztazích telefon, , číslo účtu, občanský zákoník podpisy Projekty, Fyzické osoby jméno, příjmení, datum Zpracování je nezbytné Poskytovatel Po dobu žádosti o v právním narození, bydliště, číslo pro evidenci účastníků příslušného realizace dotace jednání za občanského průkazu, číslo projektů ESF, dotací a dotačního projektů, školu, fyzické cestovního pasu, funkční projektů MSK, šablony programu, dobu jejich osoby náplň, mzdové údaje, tel. MŠMT kontrolní udržitelnosti, případného číslo, ová adresa, údaje orgány pro archivace po Zprostředkovat- z veřejně přístupných projekty dobu dle ele, osoby evidencí, IČ, DIČ poskytovatele z cílových dotace skupin, osoby smluvních partnerů

Osobní údaje Právní titul zpracování Kategorie příjemců. výsledků ve cizinců), adresa pro. informace o schopnostech, 8/2012 Sb.,

Osobní údaje Právní titul zpracování Kategorie příjemců. výsledků ve cizinců), adresa pro. informace o schopnostech, 8/2012 Sb., Zajištění přijímání ke ve střední škole Průběh středního narození, rodné číslo (u oborů s maturitní zkouškou), státní Centru pro občanství, místo trvalého zjišťování pobytu, místo pobytu (u 353/2016 Sb.,

Více

Správce údajů: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace Účel zpracování. Subjekt údajů. Doba uchování

Správce údajů: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace Účel zpracování. Subjekt údajů. Doba uchování : Informace o osobních, účelu, kategoriích subjektů, právních důvodech a době jejich Zajištění přijímání ke ve střední škole Průběh středního narození, rodné číslo (u oborů s maturitní zkouškou), státní

Více

Správce údajů: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace Účel zpracování. Subjekt údajů. Doba uchování

Správce údajů: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace Účel zpracování. Subjekt údajů. Doba uchování : Informace o osobních, účelu, kategoriích subjektů, právních důvodech a době jejich Osobní údaje Právní titul Kategorie Zajištění přijímání ke ve střední škole Průběh středního narození, rodné číslo (u

Více

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů Informace o zpracování osobních údajů Správce údajů: Zajištění přijímání ke vzdělávání ve střední škole Jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo (u oborů s maturitní zkouškou), státní občanství, místo

Více

Osobní údaje Právní titul zpracování Kategorie příjemců. výsledků ve cizinců), adresa pro

Osobní údaje Právní titul zpracování Kategorie příjemců. výsledků ve cizinců), adresa pro : Zajištění přijímání ke ve střední škole Průběh středního Informace o osobních, účelu, kategoriích subjektů, právních důvodech narození, rodné číslo (u oborů s maturitní zkouškou), státní Centru pro občanství,

Více

Osobní údaje Právní titul zpracování Kategorie příjemců. výsledků ve cizinců), adresa pro. ke kterému byl žák přijat ke

Osobní údaje Právní titul zpracování Kategorie příjemců. výsledků ve cizinců), adresa pro. ke kterému byl žák přijat ke Zajištění přijímání ke ve střední škole Průběh středního Informace o osobních, účelu, kategoriích subjektů, právních důvodech a době jejich Osobní údaje Právní titul Kategorie narození, rodné číslo (u

Více

Subjekt údajů Osobní údaje Právní titul zpracování Kategorie příjemců

Subjekt údajů Osobní údaje Právní titul zpracování Kategorie příjemců Informace o osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů, právních důvodech a době jejich Subjekt údajů Osobní údaje Právní titul Kategorie příjemců Zajištění přijímání ke ve střední škole Uchazeč/žák

Více

Správce údajů: Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace. Subjekt údajů. Účel zpracování. Doba uchování.

Správce údajů: Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace. Subjekt údajů. Účel zpracování. Doba uchování. : Informace o osobních, účelu, kategoriích subjektů, právních důvodech a době jejich Osobní údaje Právní titul Kategorie Zajištění přijímání ke ve střední škole Průběh středního narození, rodné číslo (u

Více

Informace o zpracování osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů, právních důvodech zpracování a době jejich uchování

Informace o zpracování osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů, právních důvodech zpracování a době jejich uchování Informace o osobních, účelu, kategoriích subjektů, právních důvodech a době jejich : Střední průmyslová škola stavební, Opava, příspěvková organizace Právní titul Zajištění přijímání ke ve střední škole

Více

Osobní údaje Právní titul zpracování Kategorie příjemců. výsledků ve cizinců), adresa pro

Osobní údaje Právní titul zpracování Kategorie příjemců. výsledků ve cizinců), adresa pro : Zajištění přijímání ke ve střední škole Průběh středního Informace o osobních, účelu, kategoriích subjektů, právních důvodech narození, rodné číslo (u oborů podle ustanovení zákona s maturitní zkouškou),

Více

Informace o zpracování osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů právních důvodech zpracování a době jejich uchování Účel

Informace o zpracování osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů právních důvodech zpracování a době jejich uchování Účel Zajištění přijetí do základní školy a k povinné školní docházce Dítě Nepředává se s výjimkou plnění povinné školní docházky v jiné než spádové škole podle ustanovení 36 zákona č. 561/2006 Sb. 10 let Průběh

Více

Správce údajů : Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace

Správce údajů : Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace Správce údajů : Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace Účel zpracování Kategorie subjektu údajů Kategorie osobních údajů Právní klasifikace Kategorie příjemců Doba uchování

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu,

Více

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů Informace o zpracování osobních údajů pedagogická škola, dále jen škola, jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech. Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních

Více

Záznamy o činnostech zpracování

Záznamy o činnostech zpracování Střední škola André Citroëna Boskovice, příspěvková organizace náměstí. května 153/a, 0 11 Boskovice Typová dokumentace pro ochranu osobních údajů v souladu s GDPR Záznamy o činnostech zpracování OBSAH

Více

Záznamy o činnostech zpracování osobních údajů

Záznamy o činnostech zpracování osobních údajů Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Zlín 01 schválila: Mgr. Alena Štachová, ředitelka školy OBSAH 1 Základní identifikované účely zpracování v rámci zajištění vzdělávání...

Více

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů Informace o zpracování osobních údajů Správce osobních údajů: Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola Boskovice, příspěvková organizace, IČO: 0351, sídlo: Hybešova 53, 0 01 Boskovice

Více

1. Školní matrika, evidenční listy

1. Školní matrika, evidenční listy INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V RÁMCI VYKONÁVANÝCH AGEND 1. Školní matrika, evidenční listy Činnosti 1. Evidence ve školní matrice 2. Evidenční listy školy te/a/a 3. Evidence doplňujících údajů

Více

Záznam o činnostech zpracování: Průběh základního vzdělávání Základní škola a mateřská škola Brno, Přemyslovo nám. 1, příspěvková organizace

Záznam o činnostech zpracování: Průběh základního vzdělávání Základní škola a mateřská škola Brno, Přemyslovo nám. 1, příspěvková organizace Jméno a kontaktní údaje správce: Jméno a kontaktní údaje pověřence: Záznam o činnostech zpracování: Průběh základního vzdělávání Základní škola a mateřská škola Brno, Přemyslovo nám. 1, příspěvková organizace

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: Personální agenda založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu, zabezpečení

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu,

Více

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 1.1 Přijímací řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole Kontaktní

Více

Informace o činnostech zpracování osobních údajů

Informace o činnostech zpracování osobních údajů Informace o činnostech zpracování osobních údajů Správce osobních údajů Pověřenec pro ochranu osobních údajů Mateřská škola a základní škola Brno, Kociánka, příspěvková organizace, Kociánka 2801/6a, 612

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ GDPR INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Právní předpis Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) Pořizovatel dokumentace Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace Právní

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: Personální agenda založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu, zabezpečení

Více

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů Informace o zpracování osobních údajů Správce Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, příspěvková organizace Středisko služeb školám a Zařízení pro

Více

Záznamy o činnostech zpracování osobních údajů

Záznamy o činnostech zpracování osobních údajů Záznamy o činnostech zpracování osobních údajů Správce: Pověřenec: Subjekt OÚ Účel zpracování Právní důvod zpracování Výčet OÚ Zveřejnění OÚ Příjemci OÚ Doba zpracování vedení personální a mzdové agendy

Více

ZÁZNAM O ČINNOSTI ZPRACOVÁNÍ č. 1

ZÁZNAM O ČINNOSTI ZPRACOVÁNÍ č. 1 ZÁZNAM O ČINNOSTI ZPRACOVÁNÍ č. 1 Agenda: Personální agenda založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu, zabezpečení

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu,

Více

Záznam o činnostech školní matrika, katalog o průběhu vzdělávání

Záznam o činnostech školní matrika, katalog o průběhu vzdělávání Činnosti 1. Evidence ve školní matrice 2. Katalog o průběhu vzdělávání Záznam o činnostech školní matrika, katalog o průběhu vzdělávání správce: MgA. Pavel Béreš infozus@zusklimkovice.cz pověřence: Mgr.

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: Personální agenda založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu, zabezpečení

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti Správce Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu,

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město Velehradská 1527, 68603 Staré Město OBSAH 1 Obecná... 3 2 Informační povinnost k účelům zpracování... 5 2.1 Přijímací

Více

Záznam o činnostech školní matrika, katalog o průběhu vzdělávání

Záznam o činnostech školní matrika, katalog o průběhu vzdělávání Činnosti 1. Evidence ve školní matrice 2. Katalog o průběhu vzdělávání Záznam o činnostech školní matrika, katalog o průběhu vzdělávání Jméno a kontaktní údaje správce: Ing. Radek Zajac info@zusodry.cz

Více

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů Informace o zpracování Správce: Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní zkoušky Znojmo, příspěvková organizace Petra

Více

Záznam o činnostech zpracování: Průběh předškolního vzdělávání Základní škola a mateřská škola v Brně, Přemyslovo nám. 1, příspěvková organizace

Záznam o činnostech zpracování: Průběh předškolního vzdělávání Základní škola a mateřská škola v Brně, Přemyslovo nám. 1, příspěvková organizace Jméno a kontaktní údaje správce: Záznam o činnostech zpracování: Průběh předškolního vzdělávání Základní škola a mateřská škola v Brně, Přemyslovo nám. 1, příspěvková organizace Jméno a kontaktní údaje

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: Personální agenda založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu, zabezpečení

Více

ZÁZNAM O ČINNOSTI ZPRACOVÁNÍ č. 1

ZÁZNAM O ČINNOSTI ZPRACOVÁNÍ č. 1 ZÁZNAM O ČINNOSTI ZPRACOVÁNÍ č. 1 Agenda: Personální agenda založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu, zabezpečení

Více

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů List1 Informace o zpracování osobních údajů Správce osobních údajů: Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace se sídlem Pavlovská 16, 623 00 Brno IČ 449 94 036 Pověřenec pro ochranu osobních

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti Telefon: 381 252 136 založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových

Více

Záznam o činnostech Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách a školských zařízeních

Záznam o činnostech Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách a školských zařízeních Záznam o činnostech Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách a školských zařízeních Činnost 1. Evidence úrazů v knize úrazů 2. Záznam o úrazu Osobní údaje Subjekt údajů Účel zpracování Plánovaná lhůta pro

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: Personální agenda založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu, zabezpečení

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu,

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu,

Více

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V ZŠ MÁNESOVA OTROKOVICE

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V ZŠ MÁNESOVA OTROKOVICE ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V ZŠ MÁNESOVA OTROKOVICE Zápis k základnímu vzdělávání 1) Účelem zpracování osobních údajů je zápis k základnímu vzdělávání ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: Personální agenda založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu, zabezpečení

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu,

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: Personální agenda založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu, zabezpečení

Více

Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů

Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů Evidence žáků (školní matrika), doklady o přijetí žáků, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování Mzdová a personální agenda (včetně dalšího

Více

INFORMACE K ÚČELŮM ZPRACOVÁNÍ

INFORMACE K ÚČELŮM ZPRACOVÁNÍ INFORMACE K ÚČELŮM ZPRACOVÁNÍ 1. Zajištění základního vzdělání 3) Účelem zpracování osobních údajů je zajištění základního vzdělávání ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon. 4) Právním základem

Více

Jméno a kontaktní údaje pověřence: J. K., Hybešova 42, Brno,

Jméno a kontaktní údaje pověřence: J. K., Hybešova 42, Brno, Záznam o činnostech zpracování: Průběh základního vzdělávání Jméno a kontaktní údaje správce: Základní škola Brno, Horácké náměst 3, příspěvková organizace, skola@zshoracke.org, 54 32 507 Jméno a kontaktní

Více

Katalogový list činností školní matrika, evidenční listy

Katalogový list činností školní matrika, evidenční listy Činnosti 1. Evidence ve školní matrice 2. Evidenční listy školy te/a 3. Evidence doplňujích údajů pro předávání údajů Katalogový list činností školní matrika, evidenční listy Jméno a kontaktní údaje správce:

Více

Záznam o činnostech školní matrika, evidenční listy

Záznam o činnostech školní matrika, evidenční listy Činnosti 1. Evidence ve školní matrice 2. Evidenční listy školy te/a 3. Evidence doplňujích údajů pro předávání údajů Záznam o činnostech školní matrika, evidenční listy Jméno a kontaktní údaje správce:

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu,

Více

Informace o zpracování osobních údajů- dítě a zákonní zástupci dítěte, dodavatelé

Informace o zpracování osobních údajů- dítě a zákonní zástupci dítěte, dodavatelé Informace o zpracování osobních údajů- dítě a zákonní zástupci dítěte, dodavatelé Správce osobních údajů: Mateřská škola Řitka, okres Praha-západ dále jen MŠ Zastoupená: ředitelkou Naděždou Fausovou tel.:

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu,

Více

ZÁZNAM O ČINNOSTI ZPRACOVÁNÍ č. 1

ZÁZNAM O ČINNOSTI ZPRACOVÁNÍ č. 1 ZÁZNAM O ČINNOSTI ZPRACOVÁNÍ č. 1 Agenda: personální činnosti založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu, zabezpečení

Více

Jméno a kontaktní údaje pověřence: J. K., Hybešova 42, Brno,

Jméno a kontaktní údaje pověřence: J. K., Hybešova 42, Brno, Záznam o činnostech zpracování: Průběh zájmového Jméno a kontaktní údaje správce: Základní škola Brno, Horácké náměst 13, příspěvková organizace, skola@zshoracke.org, 541321507 Jméno a kontaktní údaje

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: Personální agenda založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu, zabezpečení

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu,

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální agenda Správce Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213 Pověřec pro ochranu založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění

Více

Přehled základních agend Mateřské školy "Pramínek", Liberec, Březinova 389/8, příspěvková

Přehled základních agend Mateřské školy Pramínek, Liberec, Březinova 389/8, příspěvková Přehled základních agend Mateřské školy "Pramínek", Liberec, Březinova 389/8, příspěvková Název agendy Zpracovávané OÚ Právní základ Zaměstnanecká agenda Kontaktní údaje zaměstnance: jméno, příjmení, datum

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální agenda založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu, zabezpečení

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu,

Více

Základní škola Přibyslav

Základní škola Přibyslav Činnosti 1. Evidence ve školní matrice 2. Evidenční listy školy te/a/studenta 3. Evidence doplňujích pro předávání Záznam o činnostech školní matrika, evidenční listy Jméno a kontaktní údaje správce: Mgr.

Více

GDPR Ochrana osobních údajů informace o zpracování osobních údajů

GDPR Ochrana osobních údajů informace o zpracování osobních údajů GDPR Ochrana osobních údajů informace o zpracování osobních údajů Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště, Všehrdova 267, příspěvková organizace (dále jen SUPSUH),IČO:60371749 jako správce osobních

Více

Záznam o činnostech zpracování vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR o ochraně osobních údajů

Záznam o činnostech zpracování vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR o ochraně osobních údajů 1 účel zpracování EVIDENCE ŽADATELŮ (BADATELŮ) O NAHLÍŽENÍ DO DOKUMENTACE Zákon č. 4/004 Sb., o archivnictví a spisové službě 4 kategorie subjektů údajů 5 kategorie osobních údajů Žadatelé o nahlížení

Více

Přehled základních agend Základní školy a Mateřské školy Barvířská, Liberec, příspěvkové or

Přehled základních agend Základní školy a Mateřské školy Barvířská, Liberec, příspěvkové or Přehled základních agend Základní školy a Mateřské školy Barvířská, Liberec, příspěvkové or Název agendy Zpracovávané OÚ Právní základ Zaměstnanecká agenda Kontaktní údaje zaměstnance: jméno, příjmení,

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu,

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální Správce Základní umělecká škola, Blatná, J.P.Koubka 4 E-mail: zus@blatna.t Pověřec pro ochranu založení, vedení a aktualizace osobních spisů

Více

Karty zpracování osobních údajů

Karty zpracování osobních údajů ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OSTRAVA MORAVSKÁ OSTRAVA, SOKOLSKÁ TŘÍDA 15, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Karty zpracování osobních údajů PhDr. Jaromír Zubíček, ArtD. ředitel školy V Ostravě 25. 5. 2018 Činnosti 1.

Více

Název agendy Mateřské školy. Zpracovávané OÚ

Název agendy Mateřské školy. Zpracovávané OÚ Přehled agend zpracovávajících osobní údaje v Mateřské škole "Jablňka", Liber Název agendy Mateřské školy Zaměstnanecká agenda Zpracovávané OÚ Kontaktní údaje zaměstnance: jméno, příjmení, datum narození,

Více

1 účel zpracování UBYTOVÁNÍ CIZÍCH OSOB ZA ÚPLATU

1 účel zpracování UBYTOVÁNÍ CIZÍCH OSOB ZA ÚPLATU 1 účel zpracování UBYTOVÁNÍ CIZÍCH OSOB ZA ÚPLATU písm. c) GDPR písm. b) GDPR Zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje. Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy,

Více

Záznam o činnostech Personální a mzdová agenda školy (změny vyhrazeny)

Záznam o činnostech Personální a mzdová agenda školy (změny vyhrazeny) SPŠ a VOŠ Pík Záznam o činnostech Personální a mzdová agenda školy (změny vyhrazeny) Činnosti 1. Podklady pro uzavření pracovního poměru 2. Pracovní smlouva, DPP, DPČ 3. Platový výměr 4. Mzdové listy 5.

Více

Evidence zpracování osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování

Evidence zpracování osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování Směrnice k ochraně č.j. SSZS/00653/2018 Příloha č. 2 Evidence zpracování, účelu, kategoriích subjektů a době jejich Agenda Účel zpracování subjektů a rozsah zpracování Správní řízení Vydání správních rozhodnutí,

Více

Karty zpracování osobních údajů

Karty zpracování osobních údajů ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OSTRAVA MORAVSKÁ OSTRAVA, SOKOLSKÁ TŘÍDA 15, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Karty zpracování osobních údajů PhDr. Jaromír Zubíček, ArtD. ředitel školy V Ostravě 1. 6. 2019 Činnosti 1.

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu,

Více

KATEGORIE A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

KATEGORIE A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ KATEGORIE A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Správce osobních : Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Karoliny

Více

Záznam o činnostech Průběh středního, příp. vyššího odborného vzdělávání

Záznam o činnostech Průběh středního, příp. vyššího odborného vzdělávání Osobní údaje Subjekt údajů Účel zpracování 1. Vedení záznamů (v třídní knize) o poskytovaném středním Přehled hodin výuky Přehled vyučujících (jméno, přijmení, titul) denní záznam o poskytovaném v jednotlivých

Více

Záznam o činnostech - průběh vzdělávání

Záznam o činnostech - průběh vzdělávání Záznam o činnostech - průběh vzdělávání Činnosti 1. Evidence ve školní matrice 2. Katalogový list o průběhu vzdělávání a Osobní údaje Jméno a kontaktní údaje správce: Mgr.art. Petr Kotek reditelstvi@zushs.cz

Více

Dokumentace škol a školských zařízení - školní matrika, evidenční listy

Dokumentace škol a školských zařízení - školní matrika, evidenční listy Střední odboré učiliště DAKOL, s.r.o., dále jen organizace nebo škola jako správce osobních údajů zpracovává údaje, které získává přímo od subjektu údajů, případně veřejné údaje i údaje od třetích stran

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu,

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu,

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu,

Více

Kategorie subjektů údajů Rozsah osobních údajů Kategorie příjemců údajů Doba zpracování. popřípadě číslo bankovního účtu

Kategorie subjektů údajů Rozsah osobních údajů Kategorie příjemců údajů Doba zpracování. popřípadě číslo bankovního účtu 1 Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních V souladu s ustanovením 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. podle čl. 13 a 14 Obecného nařízení 2016/679 (GDPR)

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. podle čl. 13 a 14 Obecného nařízení 2016/679 (GDPR) INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ podle čl. 13 a 14 Obecného nařízení 2016/679 (GDPR) S účinností od 25. května 2018 vstupuje v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.

Více

Záznam o činnostech Průběh středního vzdělávání

Záznam o činnostech Průběh středního vzdělávání Záznam o činnostech Průběh středního Činnosti 1. Vedení záznamů (v třídní knize) o poskytovaném středním 2. Uchování zprávy a doporučení k poskytnutí oodpůrných opatření pro ve škole, pokud je doporučení

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: Personální agenda založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu, zabezpečení

Více

OBEC VELKÁ POLOM. kategorie osobních údajů. Kategorie subjektů a. Mzdová evidence zaměstnanců Obce Velká Polom zařazených do obecního úřadu

OBEC VELKÁ POLOM. kategorie osobních údajů. Kategorie subjektů a. Mzdová evidence zaměstnanců Obce Velká Polom zařazených do obecního úřadu Zpracovávané osobní údaje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Účel zpracování Mzdová evidence zaměstnanců Obce Velká Polom zařazených

Více

Dokumentace škol a školských zařízení školní matrika, evidenční listy

Dokumentace škol a školských zařízení školní matrika, evidenční listy Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s., dále jen organizace nebo škola jako správce osobních údajů zpracovává údaje, které získává přímo od subjektu údajů, případně veřejné údaje i údaje

Více

Školní matrika, evidenční listy

Školní matrika, evidenční listy EDUCA - Střední odborná škola, s.r.o., dále jen organizace nebo škola jako správce osobních údajů zpracovává, které získává přímo od subjektu údajů, případně veřejné i od třetích stran v níže uvedených

Více

popřípadě číslo bankovního účtu

popřípadě číslo bankovního účtu Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů V souladu s ustanovením 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ZÁZNAM O ČINNOSTI ZPRACOVÁNÍ č. 1

ZÁZNAM O ČINNOSTI ZPRACOVÁNÍ č. 1 ZÁZNAM O ČINNOSTI ZPRACOVÁNÍ č. 1 Agenda: personální činnosti založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu, zabezpečení

Více

INFORMAČNÍ POVINNOST K ÚČELŮM ZPRACOVÁNÍ

INFORMAČNÍ POVINNOST K ÚČELŮM ZPRACOVÁNÍ INFORMAČNÍ POVINNOST K ÚČELŮM ZPRACOVÁNÍ Přijímací řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole 3) Účelem zpracování osobních údajů je přijímací řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Určeno žákům, studentům a jejich zákonným zástupcům

INFORMAČNÍ MEMORANDUM O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Určeno žákům, studentům a jejich zákonným zástupcům INFORMAČNÍ MEMORANDUM O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Určeno ům, ům a jejich m zástupcům Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440, IČO: 60650494, se sídlem Resslova 440, 387 01

Více

Registr agend obsahující osobní údaje

Registr agend obsahující osobní údaje Správce OÚ: Česká Třebová, Ústecká ulice Sídlo správce: Česká Třebová, Ústecká 160, IČO: 70883335 telefon: 465531054, e-mail: reditel@zs-ustecka.cz, ID: 8hkmkky Pověřenec pro ochranu OÚ: Mgr. Karel Honl,

Více

Přehled záznamů o činnostech zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 30 GDPR Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Přehled záznamů o činnostech zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 30 GDPR Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Přehled záznamů o činnostech zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 30 GDPR Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Účel zpracování - KUJČK Právní titul pro zpracování Právní základ pro zpracování dle GDPR

Více

OBEC BLAZICE Evidence obyvatel Volby

OBEC BLAZICE Evidence obyvatel Volby OBEC BLAZICE Evidence obyvatel Volby Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. CzechPOINT Správce / zpracovatel osobních údajů správce/zpracovatel správce správce správce/zpracovatel Účel zpracování

Více

Záznam o činnostech Průběh předškoln

Záznam o činnostech Průběh předškoln Záznam o činnostech Průběh předškoln Činnosti 1. Vedení docházky v MŠ 2. Stravování v MŠ 3. Školní matrika školského zařízení (jídelna) 4. Režim vzdělávání te v MŠ 5. Prezentace a zachycení její historie

Více