Z Á P I S. schůze Rady města Brna č. R7/026 konané dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z Á P I S. schůze Rady města Brna č. R7/026 konané dne"

Transkript

1 Statutární město Brno Rada města Brna Z Á P I S schůze Rady města Brna č. R7/026 konané dne Jednání RMB zahájila 1. náměstkyně primátora města Brna Klára, která vedla schůzi. Hlasování o návrzích na ověřovatele zápisu Petře Rusňákové, Ph.D. a Vítu ovi schváleno jednomyslně 9 členy... pro pro pro pro pro pro pro pro pro nepřít. Hlasování o navrženém programu jednání schváleno jednomyslně 9 členy... pro pro pro pro pro pro pro pro pro nepřít. Body stažené z programu v rámci projednávání programu schůze: 15. Projekt regionální inovační strategie Jihomoravského kraje Kreativní centrum Brno rekonstrukce káznice posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření RM7/ 32. Návrh zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemcích p. č. 657/1, 716/3, 1546/3, 1547/1, 1547/3, 1547/4, 1548/5, 1566/1, 1566/4, 1566/6, 1566/7, 1566/14, 1567/2 v k. ú. Komárov pro stavbu EUROPOINT Brno městská infrastruktura RM7/ Záměr pronájmu částí pozemků p. č. 601/11 a p. č. 601/18 v k. ú. Ponava RM7/ 83. Návrh na uzavření plánovací smlouvy vybudování veřejné dopravní a technické infrastruktury v souvislosti se stavbou: Dopravní a technická infrastruktura Bosonohy Křivánky v k. ú. Bosonohy RM7/ 1

2 Schválený program jednání: 1a. Termíny schůzí Rady města Brna v prázdninovém období roku 2015 RM7/ b. Jmenování a stanovení platu ředitelce Školní jídelny Heyrovského 32, Brno RM7/ c. Stanovení osobního příplatku ředitelce MŠ Brno, Kamenná 21, příspěvková organizace RM7/ d. Vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce vedoucí/ho Odboru sociální péče RM7/ Změna účelu použití investičního transferu MČ Brno-Tuřany RM7/ Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti STAREZ SPORT, a. s. činnost a hospodaření společnosti za rok 2014, určení auditora společnosti pro rok 2015 RM7/ Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Brněnské komunikace, a. s. volba člena dozorčí rady společnosti Brněnské komunikace, a. s. RM7/ Usnesení Kontrolního výboru ZMB (Posouzení možné restrukturalizace obchodních společností se 100% majetkovou účastí města) RM7/ Účast statutárního města Brna na veletrhu REGIONTOUR 2016 RM7/ Podpora meziobecní spolupráce návrh dodatku č. 1 ke smlouvě č mezi statutárním městem Brnem a Svazem měst a obcí ČR RM7/ Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci projektu Brněnské podzemí Turistického informačního centra města Brna, p. o. v rámci dotačního programu Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v Jihomoravském kraji v roce 2015 mezi Jihomoravským krajem, statutárním městem Brnem a Turistickým informačním centrem města Brna, p. o. RM7/ Vyvěšení moravské vlajky RM7/ Osobní vozidla pro Magistrát města Brna výzva k podání nabídky RM7/ Smlouva o nájmu vozidel dodatky ke smlouvám RM7/ Rozpočtová opatření v souvislosti s účelově přijatými transfery zjiných veřejných rozpočtů RM7/ Změna pověření vedoucího Odboru implementace evropských fondů z důvodu organizační změny RM7/ Finanční prostředky Fondu kofinancování evropských projektů červen 2015 návrh rozpočtového opatření RM7/ Projekt Doplnění a rozšíření Přírodovědného digitária návštěvnického centra posouzení projektu, žádost o dotaci, návrh rozpočtového opatření RM7/ Projekt Obnova zeleně v rekreačních zónách v MČ Brno-Bohunice rozhodnutí o poskytnutí dotace, návrh smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP RM7/ Projekt Nízkoprahové centrum v parku Hvězdička změnové rozhodnutí o poskytnutí dotace RM7/ Projekt IPRM Školní víceúčelové hřiště při ZŠ Otevřená návrh dodatku č. l ke smlouvě o poskytnutí dotace RM7/ Projekt IPRM Zavedení služby tísňové péče pro seniory a zdravotně postižené v Brně návrh dohody o ukončení smlouvy o poskytnutí dotace RM7/ Návrh smlouvy o poskytnutí finanční výpomoci Standard island návrh rozpočtového opatření RM7/ Prodloužení trolejbusové tratě do terminálu Bystrc ZOO návrh investičního záměru, návrh zvýšení celkových nákladů, návrh rozpočtového opatření RM7/

3 23. Zastávkový záliv MHD u židenických kasáren aktualizace investičního záměru RM7/ Rekonstrukce inženýrských sítí a komunikací ul. Olší aktualizace investičního záměru RM7/ Rozšíření a rozvoj GINIS výzva k podání nabídek; zadávací dokumentace RM7/ Veřejná zakázka malého rozsahu Externí dozor a technická pomoc při správě systému ISMS a QMS výběr nejvhodnější nabídky; smlouva RM7/ Veřejná zakázka malého rozsahu na akci Brno, Fryčajova rekonstrukce kanalizace a vodovodu projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby výběr nejvhodnější nabídky RM7/ Návrh nabytí pozemku p. č. 1029/4 v k. ú. Žebětín pro stavbu Brno, MČ Žebětín dostavba kanalizace RM7/ Návrh nabytí pozemku p. č. 3368/2 v k. ú. Žebětín pro stavbu Brno, MČ Žebětín dostavba kanalizace RM7/ Návrh nabytí pozemku p. č. 3416/2 v k. ú. Žebětín pro stavbu Brno, MČ Žebětín dostavba kanalizace RM7/ Návrh nabytí pozemku p. č. 3494/2 v k. ú. Žebětín pro stavbu Brno, MČ Žebětín dostavba kanalizace RM7/ Výjimka z metodiky pro uzavírání smluv o zřízení služebnosti k služebným pozemkům ve vlastnictví statutárního města Brna dotčeným stavbami inženýrských sítí pro společnost E.ON Distribuce, a. s. RM7/ Žádost o souhlas RMB se zpracováním investičního záměru na akci Park Koliště pod Janáčkovým divadlem dokončení úprav RM7/ Připomínky statutárního města Brna k návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává Národní plán povodí Dunaje, k návrhu Plánu dílčího povodí Dyje a k návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje RM7/ Vyjádření statutárního města Brna k projektové dokumentaci pro územní řízení Přestavba a dostavba OD Tesco Brno Dornych, k. ú. Trnitá, MČ Brno-střed RM7/ Vyjádření statutárního města Brna k projektové dokumentaci pro územní řízení B.Letná polyfunkční objekt k. ú. Bystrc, MČ Brno-Bystrc RM7/ Přihláška ke kandidatuře města Brna na titul Kreativní město UNESCO v oblasti hudby RM7/ Návrh na poskytnutí dotací na projekty v programu Aktivity realizované v rámci Plánu aktivního stárnutí ve městě Brně na rok 2015, návrh rozpočtového opatření RM7/ Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje RM7/ Smlouva o potravinové pomoci RM7/ Žádost Sdružení SKLENĚNÁ LOUKA o prominutí smluvní pokuty za porušení podmínky smlouvy o poskytnutí jednoleté dotace z rozpočtu statutárního města Brna RM7/ Žádost příspěvkových organizací v působnosti Odboru sociální péče MMB o převod finančních prostředku z rezervního fondu do fondu investic RM7/ Žádost Domova pro seniory Nopova, příspěvkové organizace o schválení přijetí finančních příspěvků v rámci podpory aktivní politiky zaměstnanosti RM7/ Zpráva o činnosti příspěvkových organizací v působnosti Odboru sociální péče MMB za rok 2014 RM7/

4 46. Střednědobé výhledy finančního hospodaření příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Brnem v působnosti Odboru zdraví MMB na období RM7/ Střednědobý výhled hospodaření příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Brnem v působnosti Odboru sociální péče MMB na období RM7/ Likvidace movitého majetku svěřeného k hospodaření Domovu pro seniory Kosmonautů, příspěvkové organizaci RM7/ Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání na poliklinice Zahradníkova mezi statutárním městem Brnem a Oční ambulancí Zuzana Horáková, s. r. o. RM7/ Zprávy o činnosti příspěvkových organizací zřízených městem Brnem v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna za rok 2014 RM7/ Podpora činnosti Brněnského centra evropských studií informace RM7/ Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace na aktivity v rámci činnosti Brněnského centra evropských studií RM7/ Poskytnutí dotací na podporu dětských a mládežnických aktivit v roce kolo RM7/ Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje RM7/ Změna kapacity školní družiny ZŠ Brno, Čejkovická 10 RM7/ Rozpočtové opatření přesun běžných výdajů rozpočtu Odboru správy majetku RM7/ Veřejná zakázka malého rozsahu na akci Beethovenova 2 oprava 2 volných bytů výběr nejvhodnější nabídky: návrh smlouvy se společností Teramar, s. r. o. RM7/ Veřejná zakázka malého rozsahu na akci ZUŠ Veveří 133 výměna oken výběr nejvhodnější nabídky; návrh smlouvy se společností PROTECHSTAV, s. r. o. RM7/ Veřejná zakázka malého rozsahu na akci Střední umělecko manažerská škola Táborská 185 výměna oken výběr nejvhodnější nabídky; smlouva se společností PRAMOS, a. s. RM7/ Veřejná zakázka malého rozsahu na akci Tř. kpt. Jaroše 24 oprava střechy výběr nejvhodnější nabídky; smlouva se společností FRESTA, s. r. o. RM7/ Veřejná zakázka malého rozsahu na akci Kounicova 67 oprava páteřních rozvodů ZTI výběr nejvhodnější nabídky; smlouva se společností Teramar, s. r. o. RM7/ Veřejná zakázka malého rozsahu na akci Jakubské nám. 5, Moravské nám. 3 správa nemovitostí výběr nejvhodnější nabídky smlouva se společností Dům SCALA, a. s. Dodatky ke smlouvám o nájmu nebytových prostor v objektu Moravské nám. 3/Jakubské nám. 5 RM7/ Smlouvy o krátkodobém nájmu prostor v Křížové chodbě Nové radnice v Brně s Lubomírem Maďaričem jako nájemcem RM7/ Dodatky knájemním smlouvám týkající se objektů, nebytových prostor a pozemků, užívané školskými zařízeními, jejichž zřizovatelem je Jihomoravský kraj RM7/ Dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor a věcí movitých uzavřené se společností Teplárny Brno, a. s. RM7/ Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor areál Pisárecká 11, k. ú. Pisárky RM7/ Změna přílohy č. 15b usnesení R7/012. schůze Rady města Brna konané dne dodatek č. 1 k dohodě o užívání nebytových prostor v objektu Radnická 8. k. ú. Město Brno RM7/

5 68. Pronájem prostor v areálu Kraví Hora I RM7/ Pronájem prostor sloužících k podnikání o výměře 53,48 m² v budově Moravské nám. 15, k. ú. Veveří RM7/ Žádost o pronájem nebytových prostor v budově Anenská 10, k. ú. Staré Brno RM7/ Žádost o pronájem nebytových prostor v budově Radnická 8, k. ú. Město Brno RM7/ Žádost o prominutí nákladů spojených s výpůjčkou prostor Křížové chodby Nové radnice RM7/ Nabídka předkupního práva k budově bez č.p./č.e., zemědělská stavba, na pozemku p. č. 687 k. ú. Dvorska RM7/ Nabídky předkupního práva ke spoluvlastnickým podílům na budově bez č.p./č.e., garáž stojící na pozemku p. č. 1321/9 k. ú. Bohunice RM7/ Návrh svěření majetku města MČ Brno-jih, pozemků v k. ú. Komárov RM7/ Návrh svěření majetku města MČ Brno-jih, pozemků p. č. 181, 370/87, 372/2, 374, 380/2, 380/12, 662 v k. ú. Dolní Heršpice RM7/ Předchozí souhlas Rady města Brna MČ Brno-Jundrov ke změně kategorie svěřeného majetku, pozemku p. č. 608/3 k. ú. Jundrov RM7/ Záměr pronájmu podílu na pozemku p. č. 1843, k. ú. Královo Pole Slovinská 45 RM7/ Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č návrh pronájmu pozemků p. č. 1694/1, 1695, 1698 a části pozemku p. č. 1682/8 v k. ú. Bystrc RM7/ Vydání souhlasu s odstraněním budovy bez č.p./č.e., restaurační zařízení Hříbek, umístěné na pozemcích p. č. 757/2 a 759/7, k. ú. Kníničky RM7/ Návrh na vydání souhlasu s odstraněním západního křídla objektu č. p. 371, Sirotkova 36. který je součástí pozemku p. č. 3692, k. ú. Žabovřesky RM7/ Projekt Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje Společný regionální marketing znalostní ekonomiky návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace JIC,zájmovému sdružení právnických osob RM7/ Zateplení MŠ Hněvkovského pověření MČ Brno-jih investorskou činností RM7/ Veřejná zakázka malého rozsahu na službu Zhotovení propagačních materiálů projekt 2MOVE2, projekt CH4LLENGE výběr nejvhodnější nabídky; smlouva RM7/ Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na podporu významných sportovních akcí konaných ve městě Brně v roce 2015 II. kolo návrh rozpočtového opatření RM7/ Zrušení části usnesení Rady města Brna č. R7/014 a usnesení Rady města Brna č. R7/021 RM7/ Příprava zřízení instituce městského architekta Pracovní skupina RM7/ 90. Návrh na změnu v orgánech společnosti KORDIS JMK a. s. doplnění návrhů na zvolení RM7/ Expozice nové hudby žádost Filharmonie Brno, příspěvkové organizace, o prodloužení instalace projektu Z Krakova do Benátek za 12 hodin na Nové radnici RM7/ Návrh smlouvy o partnerství se spol. Automotodrom Brno, a. s. a spol. DORNA SPORTS S.L. návrh rozpočtového opatření RM7/ Návrh dodatku č. 16 ke smlouvě o závazku veřejné službu a kompenzaci z veřejné přeprav cestujících uzavřené mezi Statutárním městem Brnem a Dopravním podnikem města Brna, a. s. návrh rozpočtového opatření RM7/

6 94. Návrh na změnu usnesení R7/025 Bod č. 41 Návrh na změnu usnesení ZMB Z6/033, bod č. 24 Návrh na změnu usnesení ZMB Z6/035, bod č RM7/01707 Různé Návrh na změny programu zasedání ZMB č. Z7/07 Přehled informativních zpráv předložených Radě města Brna Bod 38 byl projednán po bodě 3 Bod 92 byl projednán po bodě 94 Přítomni: Klára, Richard Mrázek, Matěj, Martin, Ph.D., Vít, Marek Janíček, Tomáš, Petra, Ph.D., Daniel, Jiří, Pavel Loutocký, Jana Brabcová, Barbora Langová, Pavel Žára. Nepřítomni: Petr. 1a. Termíny schůzí Rady města Brna v prázdninovém období roku 2015 RM7/01700 Bylo hlasováno po kratší rozpravě a doplnění usnesení. RMB bere na vědomí termíny konání schůzí Rady města Brna v prázdninovém období roku 2015: ; ; ; ; 1. 9 (se zahájením hod.) Schváleno jednomyslně 9 členy. pro pro pro pro pro pro pro pro pro nepřít. 1b. Jmenování a stanovení platu ředitelce Školní jídelny Heyrovského 32, Brno RM7/01617 Bylo hlasováno bez rozpravy dle přeloženého doplňujícího materiálu. 1. RMB jmenuje v souladu s ustanovením 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s čl. 59 Statutu města Brna, ke dni na místo ředitelky Školní jídelny Heyrovského 32, Brno, Radku Pollakovou. 6

7 2. RMB stanovuje v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s NV č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů s účinností k plat ředitelce Školní jídelny Heyrovského 32, Brno, Radce Pollakové z důvodu jejího jmenování na místo ředitelky Školní jídelny Heyrovského 32, Brno, dle přílohy č. 1 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB. 3. RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB informovat ředitelku příslušné organizace o výši stanoveného platu. úkol č.: [R7/026/1b] zodpovídá: OŠMT MMB [18] termín: [bezodkladně] Schváleno jednomyslně 9 členy. pro pro pro pro pro pro pro pro pro nepřít. 1c. Stanovení osobního příplatku ředitelce MŠ Brno, Kamenná 21, příspěvková organizace RM7/ RMB stanovuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s Pravidly pro stanovení výše příplatku za vedení a k poskytování osobního a zvláštního příplatku ředitelům škol a školských zařízení s účinností od osobní příplatek ředitelce Mateřské školy Brno, Kamenná 21, příspěvková organizace dle přílohy č. 2 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB. 7

8 2. RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB informovat ředitelku školy ve své působnosti o stanovení osobního příplatku. úkol č.: [R7/026/1c] zodpovídá: OŠMT MMB [18] termín: [bezodkladně] Schváleno jednomyslně 9 členy. pro pro pro pro pro pro pro pro pro nepřít. 1d. Vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce vedoucí/ho Odboru sociální péče RM7/01694 RMB bere na vědomí vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce vedoucí/ho Odboru sociální péče v souladu se zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Schváleno jednomyslně 9 členy. pro pro pro pro pro pro pro pro pro nepřít. 2. Změna účelu použití investičního transferu MČ Brno-Tuřany RM7/01608 RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit změnu účelu použití investičního transferu poskytnutého MČ Brno-Tuřany na základě rozhodnutí ZMB Z7/06. zasedání, bod č. 24 z investiční akce MŠ Brno, Holásecká 11, budova Zapletalova venkovní výtah na dopravu termosů se stravou do 1. patra na neinvestiční akci ZŠ Měšťanská oprava elektroinstalace, vnitřní kanalizace a kotelny, a to ve výši 450 tis. Kč. Schváleno jednomyslně 9 členy. 8

9 pro pro pro pro pro pro pro pro pro nepřít. 3. Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti STAREZ SPORT, a. s. činnost a hospodaření společnosti za rok 2014, určení auditora společnosti pro rok 2015 RM7/01507 Dotazy členů RMB zodpověděli Martin Mikš, ředitel společnosti STAREZ SPORT, a. s., Antonín Crha, předseda představenstva společnosti STAREZ SPORT, a. s., a Petra Bónová-Mičánková, právník společnosti STAREZ-SPORT, a. s. Bylo hlasováno po delší rozpravě. RMB v působnosti valné hromady obchodní společnosti STAREZ SPORT, a. s. bere na vědomí - Výroční zprávu společnosti STAREZ SPORT, a. s. za rok 2014, včetně Zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014 a Zprávy i o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2014 a zprávy a výroku auditora a stanoviska dozorčí rady, bere na vědomí - Závěrečnou zprávu Finanční vyúčtování čerpání vyrovnávací platby za rok 2014 vyhotovené na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č , ve znění dodatku č. 1 dne a Dodatku č. 2 ze dne jako přílohy Výroční zprávy společnosti STAREZ - SPORT, a. s. za rok 2014, schvaluje - roční účetní závěrku společnosti STAREZ - SPORT, a.s. za rok úhradu ztráty běžného období ve výši ,09 Kč do neuhrazené ztráty minulých let, určuje - auditora účetní závěrky společnosti STAREZ SPORT, a. s. sestavené k společnost TOP AUDITING, s. r. o., IČ , se sídlem Koliště 1965/13a, Brno, pověřuje - primátora města Brna vydat Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti STAREZ SPORT, a. s. v souladu s přijatým usnesením. 9

10 Účetní závěrka a výroční zpráva za rok 2014, tvoří přílohu č. 3a tohoto zápisu. Finanční vyúčtování čerpání vyrovnávací platby za rok 2014, tvoří přílohu č. 3b tohoto zápisu. Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB. Schváleno jednomyslně 9 členy. pro pro pro pro pro pro pro nepřít. pro pro 38. Přihláška ke kandidatuře města Brna na titul Kreativní město UNESCO v oblasti hudby RM7/01693 Dotazy členů RMB zodpověděl David Dittrich, koordinátor a autor projektu Kreativní město UNESCO v oblasti hudby. Bylo hlasováno po delší rozpravě dle předloženého doplňujícího materiálu a doplnění návrhu usnesení. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna souhlasit s kandidaturou města Brna na titul Kreativní město UNESCO v oblasti hudby; schválit text přihlášky v české verzi ke kandidatuře města Brna na titul Kreativní město UNESCO v oblasti hudby. 2. RMB ukládá Matěji ovi, náměstkovi primátora města Brna pro oblast sociálně kulturní, zajistit, aby realizace tohoto projektu nezpůsobila navýšení objemu finančních prostředků v oblasti kultury. T: při přípravě rozpočtu na rok 2016 úkol č.: [R7/026/38] zodpovídá: náměstek [3249] termín: [viz usnesení] 10

11 4. Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Brněnské komunikace, a. s. volba člena dozorčí rady společnosti Brněnské komunikace, a. s. RM7/01542 Bylo hlasováno po kratší rozpravě. RMB v působnosti valné hromady společnosti Brněnské komunikace, a. s. bere na vědomí Zápis o výsledku volby kandidáta na člena dozorčí rady společnosti Brněnské komunikace a. s. voleného zaměstnanci společnosti dne ; volí Martina Smejkala do funkce člena dozorčí rady společnosti Brněnské komunikace, a. s., s účinností ode dne ; schvaluje v souladu s ustanovením 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, (zákon o obchodních korporacích) smlouvu o výkonu funkce nově zvoleného člena dozorčí rady, která tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena ve společnosti Brněnské komunikace a. s. pověřuje primátora města Brna vydat rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Brněnské komunikace, a. s. v souladu s přijatým usnesením. 5. Usnesení Kontrolního výboru ZMB (Posouzení možné restrukturalizace obchodních společností se 100% majetkovou účastí města) RM7/ RMB bere na vědomí usnesení Kontrolního výboru ZMB č. KV k bodu 9) Návrh usnesení: RMB č. R7/019 bod 3 Veřejná zakázka malého rozsahu na Posouzení možné restrukturalizace obchodních společností se 100% majetkovou účastí města výběr nejvhodnější nabídky, smlouva RM7/

12 2. RMB ukládá vedoucí Kanceláře strategie města MMB zajistit předání zpracovaného Posouzení možné restrukturalizace obchodních společností se 100% majetkovou účastí města Kontrolnímu výboru ZMB, a to po projednání předmětného materiálu v Radě města Brna. T: bezodkladně po projednání předmětného materiálu v Radě města Brna úkol č.: [R7/026/05] zodpovídá: KSM MMB [17] termín: [viz usnesení] Schváleno jednomyslně 9 členy. pro pro pro pro nepřít. pro pro pro pro pro 6. Účast statutárního města Brna na veletrhu REGIONTOUR 2016 RM7/ RMB schvaluje - účast statutárního města Brna na veletrhu turistických možností v regionech REGIONTOUR 2016, a to ve formě samostatného ostrovního stánku města Brna a samostatného hlavového stánku partnerských měst o celkové ploše 144 m²; - úhradu ceny za plochu expozice a registračního poplatku za vystavovatele pořadateli veletrhu (společnosti Veletrhy Brno, a.s.) ve výši ,- Kč bez DPH. 2. RMB ukládá vedoucí KSM zajistit podání závazné přihlášky k účasti na veletrhu turistických možností v regionech REGIONTOUR úkol č.: [R7/026/06/01] zodpovídá: KSM MMB [17] termín: [ ] 3. RMB ukládá vedoucí KSM zajistit úhradu ceny za plochu expozice a registračního poplatku za vystavovatele pořadateli veletrhu turistických možností v regionech REGIONTOUR 2016 (společnosti Veletrhy Brno, a. s.) ve výši ,- Kč bez DPH. T: do konce roku 2015 úkol č.: [R7/026/06/02] zodpovídá: KSM MMB [17] termín: [viz usnesení] 12

13 4. RMB ukládá vedoucí KSM zajistit veškeré další potřebné aktivity související s účastí statutárního města Brna na veletrhu turistických možností v regionech REGIONTOUR 2016 s ohledem na rozpočet KSM schválený pro rok úkol č.: [R7/026/06/03] zodpovídá: KSM MMB [17] termín: [průběžně] 5. RMB ukládá vedoucímu OZV zajistit veškeré další potřebné aktivity související s účastí partnerských měst na veletrhu turistických možností v regionech REGIONTOUR úkol č.: [R7/026/06/04] zodpovídá: OZV MMB [45] termín: [průběžně] 6. RMB pověřuje vedoucí KSM podpisem závazné přihlášky k účasti na veletrhu turistických možností v regionech REGIONTOUR Schváleno jednomyslně 9 členy. pro pro pro pro nepř. pro pro pro pro pro 7. Podpora meziobecní spolupráce návrh dodatku č. 1 ke smlouvě č mezi statutárním městem Brnem a Svazem měst a obcí ČR RM7/01610 RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit dodatek č. 1 ke smlouvě č o vzájemné spolupráci při realizaci projektu Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Svazem měst a obcí ČR. 13

14 8. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci projektu Brněnské podzemí Turistického informačního centra města Brna, p. o. v rámci dotačního programu Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v Jihomoravském kraji v roce 2015 mezi Jihomoravským krajem, statutárním městem Brnem a Turistickým informačním centrem města Brna, p. o. RM7/01685 RMB schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci projektu Brněnské podzemí Turistického informačního centra města Brna, p. o. ve výši ,- Kč mezi Jihomoravským krajem, statutárním městem Brnem a Turistickým informačním centrem města Brna, p. o., která tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB. 9. Vyvěšení moravské vlajky RM7/01656 Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě I. podvariantě 1.) 1. RMB souhlasí s vyvěšením moravské vlajky na budově Nové radnice dne 5. července 2015, tj. v den státního svátku Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje v podobě modrý list s bílo-červeně šachovanou orlicí se žlutou zbrojí, Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, 2 členové se zdrželi hlasování. pro pro pro pro pro zdržel pro pro pro zdržel 14

15 10. Osobní vozidla pro Magistrát města Brna výzva k podání nabídky RM7/01648 Bylo hlasováno po kratší rozpravě o stažení materiálu pro hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, 3 členové se zdrželi hlasování. pro pro zdržel pro pro pro zdržel zdržela pro pro 11. Smlouva o nájmu vozidel dodatky ke smlouvám RM7/ RMB schvaluje - dodatek č. 2 k Nájemní smlouvě o nájmu věcí movitých uzavřené dne mezi statutárním městem Brnem a společností Brněnské komunikace a. s., který tvoří přílohu č. 6a tohoto zápisu; - dodatek č. 4 k Nájemní smlouvě o nájmu věcí movitých uzavřené dne mezi statutárním městem Brnem a společností Brněnské komunikace a. s., který tvoří přílohu č. 6b tohoto zápisu. Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB. 2. RMB pověřuje vedoucí Odboru vnitřních věcí MMB podpisem uvedených dodatků. 12. Rozpočtová opatření v souvislosti s účelově přijatými transfery z jiných veřejných rozpočtů RM7/01699 RMB schvaluje na základě usnesení Z7/02. Zastupitelstva města Brna, bod 11.D.4, rozpočtová opatření, týkající se účelově přijatých transferů z jiných veřejných rozpočtů, dle přílohy č. 7 tohoto zápisu. 15

16 13. Změna pověření vedoucího Odboru implementace evropských fondů z důvodu organizační změny RM7/ RMB mění - část usnesení R6/149. schůze RMB konané dne 17. září 2014, bod č. 62, která zní, která zní: 3. RMB pověřuje vedoucího Oddělení implementace evropských fondů MMB - podepisováním výše uvedených dokumentů - jednáním s orgány poskytovatele dotace, Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, ve věcech souvisejících s výše uvedenými procesními úkony příjemce - část usnesení R6/018. schůze RMB konané dne 14. dubna 2011, bod č. 97, která zní: 2. RMB pověřuje Radka Řeřichu, vedoucího Oddělení implementace evropských fondů MMB k vystavení pověření pro jednotlivé projektové manažery OIEF k jednání a podepisování dokumentů v rozsahu uvedeném výše - část usnesení R6/125. schůze RMB konané dne 8. ledna 2014, bod č. 52, která zní: RMB pověřuje Radka Řeřichu, vedoucího Oddělení implementace evropských fondů MMB k podepisování dokumentů souvisejících s projekty statutárního města Brna spolufinancova(tel)nými z Operačního programu Životní prostředí, konkrétně: - žádosti o platbu - monitorovacích zpráv a závěrečného vyhodnocení projektu - prohlášení zadavatele pro zakázky s předpokládanou cenou do Kč zadávané podle aktuální Směrnice MŽP v době podpisu dokumentu - prohlášení zadavatele pro zakázky s předpokládanou cenou od Kč zadávané podle aktuální Směrnice MŽP v době podpisu dokumentu o kumulativního rozpočtu - žádosti o změnu projektu - změnových protokolů - čestného prohlášení o zajištění vlastních zdrojů financování - čestného prohlášení, že předmětem žádosti není kompenzační nebo nápravné opatření nebo opatření náhradní uložené rozhodnutím orgánu státní správy - čestného prohlášení o DPH - čestného prohlášení o dostatečné administrativní a provozní kapacitě pro splnění povinností týkajících se poskytnutí finančních prostředků - čestného prohlášení, že na daný projekt nebyl přidělen jiný finanční příspěvek z ostatních operačních programů; 16

17 - faktur vystavených na základě smlouvy s dodavateli - přehledu vypořádaného DPH s FÚ v režimu přenesené daňové povinnosti - formuláře závěrečného vyhodnocení akce - vratký, odvody, jiné příjmy a smluvní sankce - čestné prohlášení k podpoře de minimis - finanční analýzu/finančně ekonomickou analýzu k parafování dokumentů souvisejících s projekty statutárního města Brna spolufinancova(tel)nými z Operačního programu Životní prostředí, konkrétně: - žádosti o dotaci - zadávací dokumentace a to od účinnosti Směrnice MŽP č. 12/ část usnesení R6/092. schůze RMB konané dne 16. ledna 2013, bod č. 35, která zní: 2. RMB pověřuje vedoucího Oddělení implementace evropských fondů MMB uzavíráním a podepisováním dodatků k těmto smlouvám - usnesení R6/002. schůze RMB konané dne 24. listopadu 2010, bod č. 76, které zní: RMB pověřuje Radka Řeřichu, vedoucího Oddělení implementace evropských fondů MMB, k podepisování dokumentů souvisejících s IPRM Brna pro Regionální operační program a jeho dílčími projekty spolufinancovanými z Regionálního operačního programu NUTSII Jihovýchod, vyjma dokumentů, které vyžadují podpis primátora; jedná se zejména o podepisování ročních monitorovacích zpráv, závěrečných monitorovacích zpráv a změnových formulářů po celou dobu realizace IPRM. usnesení R5/155. schůze RMB konané dne 24. srpna 2010, bod č. 98, které zní: RMB pověřuje Radka Řeřichu, vedoucího Oddělení implementace evropských fondů, k podpisu Zpráv o průběhu projektu včetně povinně předkládaných dokladů a přehledů ke zprávě a Finančních zpráv/žádostí o platbu včetně povinně předkládaných dokladů a přehledů ke zprávě k projektu TROLLEY financovaného z Operačního programu Nadnárodní spolupráce (CENTRAL EUROPE Programme). usnesení R6/094. schůze RMB konané dne 30. ledna 2013, bod č. 32, které zní: RMB pověřuje, na základě čl 2 Metodiky implementace projektů (spolufinancovatelných z evropských fondů, vedoucího Oddělení implementace evropských fondů MMB schvalováním monitorovacích hlášení a monitorovacích zpráv (průběžných, etapových a závěrečných zpráv, zpráv o udržitelnosti projektu a dalších obdobných dokumentů ve smyslu definičního vymezení uvedeného v čl. 1 Metodiky implementace projektů (spolufinancovatelných z evropských fondů) v rámci projektů spolufinancova(tel)ných ze strukturálních fondů EU. usnesení R5/125. schůze RMB konané dne 3. listopadu 2009, bod č. 83, které zní: RMB pověřuje Radka Řeřichu, vedoucího Oddělení implementace evropských fondů MB, k ověřovaní zástupců projektových manažerů Oddělení implementace evropských ondů k jednání v záležitostech souvisejících s projekty statutárního města Brna poluflnancova(tel)nými ze strukturálních fondů EU a kpodepisování dokumentů týkajících se vedených projektů, vyjma dokumentů, které vyžadují podpis primátora města Brna. 17

18 usnesení R5/120. schůze RMB konané dne 22. září 2009, bod č. 55, která zní: RMB pověřuje Radka Řeřichu, vedoucího Oddělení implementace evropských fondů MB, k podpisu Zprávy o průběhu projektu včetně povinně předkládaných dokladů a přehledů ke zprávě a Finanční zprávy/žádosti o platbu včetně povinně předkládaných dokladů a přehledů ke zprávě k projektům - REURIS - Revitalizace řek a jejich okolí v urbanizovaném území města revitalizace Staré Ponávky, CENTRAL EUROPE Programme, - CENTROPE CAPACITY- CENTRAL EUROPE Programme, CIVITAS - ELÁN - 7. rámcový program, - PRESS - Spolupráce partnerských měst Brno a St. Pölten za účelem posílení práce s veřejností v oblasti udržitelného rozvoje - Operační program Evropské územní spolupráce Rakousko - Česká republika usnesení R6/079. schůze RMB konané dne 25. září 2012, bod č. 14, které zní: RMB pověřuje Radka Řeřichu, vedoucího Oddělení implementace evropských fondů MMB, k jednání s Řídícím orgánem Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace v záležitostech souvisejících s projektem a k podepisování dokumentů týkajících se projektu, konkrétně změnových listů, protokolů o provedení změny a souhlasů se změnou, předávacích protokolů, monitorovacích hlášení, etapových monitorovacích zpráv a závěrečné monitorovací zprávy, včetně žádosti o platbu u projektu Přírodovědné digitárium návštěvnické centrum. usnesení R6/110. schůze RMB konané dne 17. července 2013, bod č. 102, které zní: RMB pověřuje Radka Řeřichu, vedoucího Oddělení implementace evropských fondů Úseku rozvoje města MMB, k podepisování dokumentů souvisejících s dobou udržitelnosti projektu Vila Tugendhat, s výjimkou dokumentů, které striktně vyžadují podpis primátora města Brna. K podpisu těchto dokumentů je oprávněn s účinností od 27. června 2013, a to na základě podkladů, jejichž správnost garantuje ředitel příspěvkové organizace Muzeum města Brna, p.o., čestným prohlášením. tak, že se v textu usnesení vedoucí Oddělení implementace evropských fondů MMB Radek Řeřicha nahrazuje vedoucí Odboru implementace evropských fondů MMB. 2. RMB mění - část usnesení R6/149. schůze RMB konané dne 17. září 2014, bod č. 62, která zní: 2.RMB svěřuje v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, Oddělení implementace evropských fondů pravomoc rozhodovat o podání odvolání, včetně možnosti vzdání se práva na odvolání, podání žádosti o prominutí odvodu a žádosti o prominutí penále, a to v souvislosti se zajišťováním procesních úkonů příjemce u projektů spolufinancovaných z Regionálního operačního programu Jihovýchod takto: RMB svěřuje v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění Odboru implementace evropských fondů pravomoc rozhodovat o podání odvolání, včetně možnosti vzdání se práva na odvolání, podání žádosti o prominutí odvodu a žádosti prominutí penále, a to v souvislosti se zajišťováním procesních úkonů příjemce u projektů spolufinancovaných z Regionálního operačního programu Jihovýchod 18

19 - část usnesení R6/092. schůze RMB konané dne 16. ledna 2013, bod č. 35, která zní: 1. RMB schvaluje vzorový dodatek ke smlouvám o dílo spadajících do kompetence Oddělení implementace evropských fondů MMB uzavíraných mezi statutárním městem Brnem a fyzickými a právnickými osobami, u kterých se účtuje DPH na základě zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpis, který tvoří přílohou č. 14 tohoto zápisu. takto: 1. RMB schvaluje vzorový dodatek ke smlouvám o dílo spadajících do kompetence Odboru implementace evropských fondů MMB uzavíraných mezi statutárním městem Brnem a fyzickými a právnickými osobami, u kterých se účtuje DPH na základě zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů doplňuje - část usnesení R6/125. schůze RMB konané dne 8. ledna 2014, bod č. 52 RMB pověřuje Radka Řeřichu, vedoucího Odboru implementace evropských fondů Úseku technického Magistrátu města Brna k podepisování dokumentů souvisejících s projekty statutárního města Brna spolufinancova(tel)nými z Operačního programu Životní prostředí, konkrétně: o text: - výpisy z účtu Fondu kofinancování evropských projektů - dohod o úpravě soupisu dokladů a účtů 14. Finanční prostředky Fondu kofinancování evropských projektů červen 2015 návrh rozpočtového opatření RM7/01625 RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit 1) zapojení volných zdrojů z minulých let ve výši tis. Kč ve prospěch Fondu kofinancování evropských projektů; 2) rozpočtové opatření I dle tabulky za účelem tvorby, zapojení a přesunu v rámci běžných a kapitálových výdajů Fondu kofinancování evropských projektů; 19

20 3) rozpočtové opatření II dle tabulky za účelem přesunu finančních prostředků projektu ORG 5154 Zateplení MŠ Hněvkovského 16. Projekt Doplnění a rozšíření Přírodovědného digitária návštěvnického centra posouzení projektu, žádost o dotaci, návrh rozpočtového opatření RM7/ RMB bere na vědomí posouzení projektu Doplnění a rozšíření Přírodovědného digitária návštěvnického centra. 2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit - posouzení projektu Doplnění a rozšíření Přírodovědného digitária návštěvnického centra - přípravu žádosti o dotaci z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace na projekt Doplnění a rozšíření Přírodovědného digitária návštěvnického centra v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu - zařazení projektu ORG 5214 Doplnění a rozšíření Přírodovědného digitária návštěvnického centra s celkovými náklady ve výši tis. Kč, z toho kapitálové výdaje ve výši tis. Kč, běžné výdaje ve výši 200 tis. Kč a dobou realizace 2015 do rozpočtu výdajů města Brna - rozpočtové opatření dle tabulky za účelem realizace projektu Doplnění a rozšíření Přírodovědného digitária návštěvnického centra v případě schválení posouzení projektu v Zastupitelstvu města Brna. 2. RMB schvaluje - manuál realizace projektu Doplnění a rozšíření Přírodovědného digitária návštěvnického centra, který tvoří přílohu č. 8a tohoto zápisu; - podání žádosti o dotaci z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace na projekt Doplnění a rozšíření Přírodovědného digitária návštěvnického centra, která v nefinální verzi tvoří přílohu č. 8b tohoto zápisu. Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB. 3. RMB pověřuje - Radka Řeřichu, vedoucího Odboru implementace evropských fondů MMB, podpisem žádosti o dotaci včetně povinných příloh a čestných prohlášení v ní obsažených - Radka Řeřichu, vedoucího Odboru implementace evropských fondů MMB, k jednání s Řídícím orgánem Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 20

21 v záležitostech souvisejících s projektem a k podepisování dokumentů týkajících se projektu, konkrétně změnových listů, protokolů o provedení změny a souhlasů se změnou, předávacích protokolů, monitorovacích hlášení, etapových monitorovacích zpráv a závěrečné monitorovací zprávy, včetně žádosti o platbu a čestných prohlášení v nich obsažených a monitorovacích zpráv o udržitelnosti projektu. 4. RMB ukládá Radku Řeřichovi, vedoucímu Odboru implementace evropských fondů MMB, zajistit - dopracování žádosti o dotaci z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace na projekt Doplnění a rozšíření Přírodovědného digitária návštěvnického centra, - předložení žádosti o dotaci na uvedený projekt na Řídící orgán Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. T: do úkol č.: [R7/026/16] zodpovídá: OIEF MMB [3258] termín: [ ] 17. Projekt Obnova zeleně v rekreačních zónách v MČ Brno-Bohunice rozhodnutí o poskytnutí dotace, návrh smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP RM7/ RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna vzít na vědomí rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ČR o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt Obnova zeleně v rekreačních zónách v MČ Brno -Bohunice ; souhlasit s podmínkami poskytnutí dotace Ministerstva životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt Obnova zeleně v rekreačních zónách v MČ Brno- Bohunice, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace; 21

22 schválit smlouvu č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt Obnova zeleně v rekreačních zónách v MČ Brno-Bohunice. 18. Projekt Nízkoprahové centrum v parku Hvězdička změnové rozhodnutí o poskytnutí dotace RM7/01663 RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna vzít na vědomí změnové rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu na projekt Nízkoprahové centrum v parku Hvězdička souhlasit s podmínkami změnového rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu na projekt Nízkoprahové centrum v parku Hvězdička, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace. 19. Projekt IPRM Školní víceúčelové hřiště při ZŠ Otevřená návrh dodatku č. l ke smlouvě o poskytnutí dotace RM7/01662 RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt s názvem Školní víceúčelové hřiště při ZŠ Otevřená. 22

23 20. Projekt IPRM Zavedení služby tísňové péče pro seniory a zdravotně postižené v Brně návrh dohody o ukončení smlouvy o poskytnutí dotace RM7/01660 Bylo hlasováno po kratší rozpravě. 1. RMB bere na vědomí dohodu o ukončení smlouvy o poskytnutí dotace projektu Zavedení služby tísňové péče pro seniory a zdravotně postižené v Brně. 2. RMB pověřuje Radka Řeřichu, vedoucího Oddělení implementace evropských fondů MMB, k jednám za účelem ukončení smluvního vztahu s Regionální radou regionu soudržnosti Jihovýchod. 3. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit dohodu o ukončení smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod k projektu Zavedení služby tísňové péče pro seniory a zdravotně postižené v Brně. 21. Návrh smlouvy o poskytnutí finanční výpomoci Standard island návrh rozpočtového opatření RM7/01683 Bylo hlasováno po kratší rozpravě o pozměněné variantě B). 1. RMB bere na vědomí žádost Standard island ze dne , o účelovou návratnou finanční výpomoc od statutárního města Brna na předfinancování projektu Showcase festival ITCH MY HAHAHA v celkové výši ,- Kč 2. RMB nesouhlasí s poskytnutím návratné finanční výpomoci Standard island. 23

24 3. RMB ukládá vedoucímu Odboru implementace evropských fondů MMB zajistit sdělení žadateli, že jeho žádosti nebylo vyhověno, a důvod nevyhovění žádosti. úkol č.: [R7/026/21] zodpovídá: OIEF MMB [3258] termín: [bezodkladně] 22. Prodloužení trolejbusové tratě do terminálu Bystrc ZOO návrh investičního záměru, návrh zvýšení celkových nákladů, návrh rozpočtového opatření RM7/01678 Bylo hlasováno po kratší rozpravě. RMB schvaluje - rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 9a tohoto zápisu. - investiční záměr Prodloužení trolejbusové tratě do terminálu Bystrc ZOO, který tvoří přílohu č. 9b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB; - zvýšení celkových nákladů investiční akce ORG 2829 z tis. Kč na tis. Kč - změnu názvu investiční akce ORG 2829 z Terminál Bystrc na Prodloužení trolejbusové tratě do terminálu Bystrc ZOO. 24

25 23. Zastávkový záliv MHD u židenických kasáren aktualizace investičního záměru RM7/01597 Bylo hlasováno po kratší rozpravě. RMB schvaluje aktualizaci investičního záměru na akci Zastávkový záliv MHD u židenických kasáren, která tvoří přílohu č. 10 tohoto zápisu.. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB. Pro hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, 3 členové se zdrželi hlasování. zdržela pro pro pro zdržel pro pro pro zdržel pro 24. Rekonstrukce inženýrských sítí a komunikací ul. Olší aktualizace investičního záměru RM7/ RMB schvaluje aktualizaci investičního záměru na akci Rekonstrukce inženýrských sítí a komunikací ul. Olší, která tvoří přílohu č. 11 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB. 2. RMB zařazuje do závazného plánu investic v rozsahu zpracování projektové dokumentace pro územní, stavební povolení a majetkoprávní vypořádání v ceně tis. Kč s čerpáním prostředků ze schváleného rozpočtu pro rok 2015 ORJ 5600, ORG 4208, položka 6121 Majetkoprávní vypořádání a příprava dopravních staveb. 25. Rozšíření a rozvoj GINIS výzva k podání nabídek; zadávací dokumentace RM7/01690 Bylo hlasováno po kratší rozpravě. 1. RMB souhlasí se záměrem zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby Rozšíření a rozvoj systému GINIS. 25

26 2. RMB schvaluje - písemnou výzvu k jednání pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby Rozšíření a rozvoj systému GINIS v souladu s ustanovením 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů v jednacím řízení bez uveřejnění, která tvoří přílohu č. 12a tohoto zápisu, - zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu č. 12b tohoto zápisu, - údaje obsažené ve formuláři Oznámení předběžných informací, který tvoří přílohu č. 12c tohoto zápisu, - údaje obsažené ve formuláři Oznámení o dobrovolné průhlednosti Ex ante, který tvoří přílohu č. 12d tohoto zápisu, - odůvodnění veřejné zakázky, které tvoří přílohu č. 12e tohoto zápisu. Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB. 3. RMB jmenuje hodnotící komisi, která bude plnit také funkci komise pro otevírání obálek ve složení: členové: - Pavel Staněk člen ZMB - Jiří člen RMB - Jaromír Emmer vedoucí OMI MMB - Vladimír Halm vedoucí Oddělení správy IS OMI MMB - Ladislav Zajíc vedoucí Ekonomicko-právního oddělení OMI MMB náhradníci: - Tomáš Koláčný místopředseda KIOR - Ivan Dvořák člen KIOR - Andrea Foltýnová vedoucí Oddělení správy sítí a telekomunikací OMI MMB - Petr Machala OMI MMB - Kamil Kolbábek OMI MMB 4. RMB pověřuje vedoucího Odboru městské informatiky MMB jednáním za statutární město Brno u této veřejné zakázky. 5. RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit odeslání výzvy k jednání dodavateli. T: bezodkladně po uplynutí 1 měsíce od odeslání formuláře "Oznámení předběžných informací úkol č.: [R7/026/25/01] zodpovídá: OMI MMB [23] termín: [viz usnesení] 26

27 6. RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit uveřejnění formuláře Oznámení předběžných informací ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie. úkol č.: [R7/026/25/02] zodpovídá: OMI MMB [23] termín: [bezodkladně] 7. RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit uveřejnění formuláře Oznámení o dobrovolné průhlednosti Ex ante ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie. úkol č.: [R7/026/25/03] zodpovídá: OMI MMB [23] termín: [bezodkladně] 8. RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit uveřejnění odůvodnění veřejné zakázky na profilu zadavatele. T: do 3 pracovních dnů od odeslání výzvy úkol č.: [R7/026/25/04] zodpovídá: OMI MMB [23] termín: [viz usnesení] 26. Veřejná zakázka malého rozsahu Externí dozor a technická pomoc při správě systému ISMS a QMS výběr nejvhodnější nabídky; smlouva RM7/ RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Externí dozor a technická pomoc při správě systému ISMS a QMS jako nejvhodnější nabídku firmy VIAVIS a. s., IČ , se sídlem Vítkovice, Obránců Míru 237/35, Ostrava. 2. RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a firmou VIAVIS a. s., IČ , se sídlem Vítkovice, Obránců Míru 237/35, Ostrava, která tvoří přílohu č. 13 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB. 27

28 3. RMB pověřuje Richarda Mrázka, náměstka primátora města Brna pro oblast technickou podpisem této smlouvy. 27. Veřejná zakázka malého rozsahu na akci Brno, Fryčajova rekonstrukce kanalizace a vodovodu projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby výběr nejvhodnější nabídky RM7/ RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu na akci Brno, Fryčajova rekonstrukce kanalizace a vodovodu projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby jako nejvhodnější nabídku společnosti - AQUA PROCON s. r. o., Brno, Palackého tř. 12, okres Brno-město PSČ , IČ RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit zveřejnění smlouvy o dílo na profilu zadavatele. T: do 15 dnů od jejího uzavření úkol č.: [R7/026/27/01] zodpovídá: OI MMB [14] termín: [viz usnesení] 2. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím Brněnských vodáren a kanalizací, a. s., v souladu s plnou mocí udělenou na základě mandátní smlouvy č ze dne úkol č.: [R7/026/27/02] zodpovídá: OI MMB [14] termín: [bezodkladně] Schváleno jednomyslně 9 členy. 28

29 pro pro pro pro pro pro pro nepřít. pro pro 28. Návrh nabytí pozemku p. č. 1029/4 v k. ú. Žebětín pro stavbu Brno, MČ Žebětín dostavba kanalizace RM7/01613 Bylo hlasováno po kratší rozpravě společně s body RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemku p. č. 1029/4 o výměře 3 m² v k. ú. Žebětín z vlastnictví Jiřího Tučka a Ireny Tučkové do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 4.650,- Kč za podmínek uvedených v kupní smlouvě. Schváleno jednomyslně 9 členy. pro pro pro pro pro pro pro nepřít. pro pro 29. Návrh nabytí pozemku p. č. 3368/2 v k. ú. Žebětín pro stavbu Brno, MČ Žebětín dostavba kanalizace RM7/01612 RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemku p. č. 3368/2 o výměře 35 m² v k. ú. Žebětín z vlastnictví Ivo Hanáka do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ,- Kč za podmínek uvedených v kupní smlouvě. Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování. pro pro pro pro zdržel pro pro nepřít. pro pro 29

30 30. Návrh nabytí pozemku p. č. 3416/2 v k. ú. Žebětín pro stavbu Brno, MČ Žebětín dostavba kanalizace RM7/01611 RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemku p. č. 3416/2 o výměře 34 m² v k.ú. Žebětín z vlastnictví xxxxxxx xxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ,- Kč za podmínek uvedených v kupní smlouvě. Schváleno jednomyslně 9 členy. pro pro pro pro pro pro pro nepřít. pro pro 31. Návrh nabytí pozemku p. č. 3494/2 v k. ú. Žebětín pro stavbu Brno, MČ Žebětín dostavba kanalizace RM7/01626 RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemku p. č. 3494/2 o výměře 63 m² v k. ú. Žebětín z vlastnictví xxxxxxxxx xxxxxxxxa xxxxx xxxxxxxxxxdo vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ,- Kč za podmínek uvedených v kupní smlouvě. Schváleno jednomyslně 9 členy. pro pro pro pro pro pro pro nepřít. pro pro 33. Návrh výjimky z metodiky pro uzavírání smluv o zřízení služebnosti k služebným pozemkům ve vlastnictví statutárního města Brna dotčeným stavbami inženýrských sítí pro společnost E.ON Distribuce, a. s. RM7/01589 Bylo hlasováno po kratší rozpravě o stažení materiálu - pro hlasovalo jednomyslně 10 členů. 30