Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný na základě RVP PV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný na základě RVP PV"

Transkript

1 Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem Metylovice 220 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný na základě RVP PV Veselá školka poznává svět

2 Motto: Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole. Robert Fulgham OBSAH: 1. Identifikační údaje o škole 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání a) Věcné podmínky b) Životospráva c) Psychosociální podmínky d) Organizace e) Řízení MŠ f) Personální a pedagogické zajištění g) Spoluúčast rodičů Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 4. Organizace vzdělávání a) Vnitřní uspořádání školy b) Přijímání dětí do MŠ c) Vnitřní režim školy 5. Charakteristika vzdělávacího programu 6. Vzdělávací obsah 7. Evaluace 8. Příloha : Dílčí projekty pro rok 2012/2013 2

3 1. Identifikační údaje školy Název školy, sídlo: Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, se sídlem Metylovice 220 PSČ: IČO: Právní forma: příspěvková organizace RED-IZO: IZO: www: škola.metylovice.cz Telefon: Zřizovatel: Obec Metylovice Typ MŠ: celodenní s pravidelným provozem Kapacita školy: 48 dětí Počet oddělení: 2 Provozní doba školky: 6,15-16,00 hodin Ředitelka školy: PaedDr. Renata Spustová 3

4 1. Obecná charakteristika školy Mateřská školka Metylovice je součástí Základní školy v Metylovicích. Leží v beskydském podhůří nedaleko Frýdlantu nad Ostravicí. Kapacita školky je 48 dětí, budova je rozčleněna do dvou tříd s celodenním provozem. Každé oddělení má svůj samostatný vchod a hygienické zařízení. Mezi oběma třídami je umístěna školní kuchyně, která slouží k vydávání jídel. Stravu dovážíme ze školní jídelny ZŠ T. G. Masaryka 454 ve Frýdku-Místku. Téměř celá MŠ je zrekonstruována, aby vyhovovala hygienickým požadavkům a bezpečnostním předpisům. Budova MŠ stojí v klidném prostředí uprostřed zahrady, její obdélníkový půdorys je oplocen. Zahrada odpovídá svými rozměry kapacitě dětí. K dispozici mají děti dětský kolotoč, houpačky, pískoviště, koloběžky, trojkolky a hračky na písek. Zařízení a vybavení zahrady potřebuje obnovit či zrekonstruovat. Zahrada i široké okolí vesnice umožňuje dětem poznávat krásy přírody a pobývat na zdravém a čistém vzduchu. V roce 2012 byl opraven chodník MŠ. V září 2013 byla vybudována průchozí spojovací chodba mezi oběma odděleními a dřevěný domek na venkovní hračky, který je součástí školní zahrady. Součástí budovy je plynová kotelna. 3. Podmínky vzdělávání a) Věcné podmínky b) Životospráva c) Psychologické podmínky d) Organizace e) Řízení mateřské školy f) Personální a pedagogické zajištění g) Spoluúčast rodičů Školní vzdělávácí program pro předškolní vzdělávání a) Věcné podmínky Budova MŠ je starší a přízemní. V roce 2011/2012 v MŠ proběhla rekonstrukce a bylo zřízeno celé nové oddělení. V celé budově jsou plastová okna. Ve třídě Medvídků je všechen nový nábytek, který umožňuje dětem volný přístup. 4

5 V obou třídách je dostatečné množství pomůcek a hraček, které jsou průběžně obměňovány. Jejich umístění je pro děti přehledné a dostupné. Jsou stanovena pravidla pro jejich využívání. V jedné herně je na zdi pověšena velká LCD TV a druhá třída je vybavena klavírem, notebookem a DVD přehrávačem. Škola má také k dispozici elektronické varhany. Tělovýchovné nářadí a náčiní je pro nedostatek úložných prostor rozděleno do jednotlivých tříd a do místnosti pro personál. Pro práci vedoucích pracovníků a učitelek je k dispozici počítač, internet, kopírovací stroj a kancelář. Obě herny jsou tematicky vymalovány s důrazem na pohádkový svět. Dětský nábytek, tělocvičné nářadí, zdravotně hygienické zařízení (umývárny, toalety) i vybavení pro odpočinek dětí jsou přizpůsobeny antropometrickým požadavkům, odpovídají počtu dětí, jsou zdravotně nezávadné a bezpečné. Výtvory dětí jsou zveřejňovány a tvoří výzdobu především v šatnách dětí, ve třídách a ve vstupní chodbě MŠ, kde je mohou vidět i jejich rodiče. Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje zahrada, která odpovídá bezpečnostním požadavkům. b) Životospráva Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava, je zachována vhodná skladba jídelníčku, připravena podle platných norem a předpisů. Stravu zajišťuje školní jídelna Základní školy Petra Bezruče ve Frýdku-Místku. Jídlo je přenášeno pracovnicemi školní kuchyně do výdejny ve várnicích či jiných vhodných nádobách a poté rozdělováno dětem. Každé dítě musí dostat porci, kterou stanovují normy. V průběhu celého dne dítěte je v MŠ zajištěn dostatečný pitný režim. Mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly. Děti do jídla nenutíme, ale snažíme se, aby všechno alespoň ochutnaly. Respektujeme nesnášenlivost některých potravin některými dětmi. Dietní omezení jsou řešena domluvou s rodiči. Je zajištěn pravidelný denní rytmus a řád, který je současně natolik flexibilní, aby umožňoval organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci. Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku, program činností je 5

6 přizpůsobován okamžité kvalitě ovzduší. Děti mají dostatek volného pohybu nejen na školní zahradě a v interiéru školy, ale i v přilehlém okolí. V denním program je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí. Není přípustné děti do spánku nutit. Trváme ale na zklidnění a odpočinku na lehátku. Pedagogové i ostatní pracovníci školy poskytují dětem svým jednáním přirozený vzor a chovají se podle zásad zdravého životního stylu. c) Psychosociální podmínky Všichni zaměstnanci školy vytváří dětem takové prostředí, aby se zde cítily spokojeně, jistě a bezpečně. Všechny děti mají v naší škole stejná práva, stejné možnosti i stejné povinnosti. Nikdo není znevýhodňován či zvýhodňován. Osobní svoboda a volnost dětí je respektována do určitých mezí, vyplývajících z řádu chování a norem, které jsou ve škole stanoveny. Dětem se dostává jasných a srozumitelných pokynů. Třída je pro děti kamarádským společenstvím, kde jsou zpravidla rády. Počítáme s aktivní spoluúčastí dítěte při všech činnostech. Pedagogové se snaží o nenásilnou komunikaci s dítětem, která mu je příjemná a navozuje vzájemný vztah důvěry, tolerance, ohleduplnosti a zdvořilosti. Rozvíjíme v dětech citlivost pro vzájemnou pomoc a podporu. Převažují pozitivní hodnocení a pochvaly, podporujeme dítě nebát se a pracovat samostatně. Pedagogové se dostatečně věnují vztahům ve třídě, nenásilně tyto vztahy ovlivňují prosociálním směrem (prevence šikany a jiných sociálně patologických jevů u dětí). Děti si postupně osvojují a poznávají tato pravidla: 6

7 Pokud na něco sami nestačíme, požádáme o pomoc kamarády nebo dospělou osobu. Máme se rádi. Dohodneme se bez hádek, žalování a ubližování. Když druhý mluví, nepřerušujeme ho a neskáčeme mu do řeči. Nebereme nic, co nám nepatří. Co není naše, je cizí a brát cizí věc je krádež. Ke všem se chováme slušně. Umíme pozdravit i poděkovat. Kouzelné slovíčko prosím je základ slušného chování. V šatně má každý své místo, kam si ukládá své věci. Každý se snaží udržovat pořádek a čistotu podle svých možností. Na co nestačí požádá o pomoc dospělého. Špinavé ruce umýváme mýdlem, také po použití toalety a před jídlem dbáme na čistotu rukou. Všechny hračky mají své místo, zacházíme s nimi šetrně a po hraní je ukládáme zpět na své místo. S úklidem hraček pomáháme mladším kamarádům. Neničíme úmyslně kamarádovi hru ani práci. Spory mezi sebou neřešíme silou, ale slovem. Nemluvíme vulgárně, jsme slušné děti. d) Organizace Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí a aktuální dění. Do denního programu jsou pravidelně zařazovány zdravotně preventivní pohybové aktivity. V denním programu je vyvážený poměr spontánních a řízených činností, děti mají dostatek času i prostoru, aby hru mohly dokončit nebo v ní pokračovat. Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování, aby se zapojovaly do organizace činností a pracovaly svým tempem. Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti. Je dostatečně dbáno na osobní soukromí dětí, v případě potřeby mají možnost uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností. Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí, vyhovuje vzdělávacím potřebám 7

8 a možnostem dětí. Stanovené počty ve třídě nejsou překračovány a spojování tříd je maximálně omezeno. e) Řízení mateřské školy Povinnosti, úkoly a pravomoci všech pracovníků jsou jasně vymezeny Organizačním řádem MŠ a Provozním řádem MŠ. Při vedení zaměstnanců ředitelka vytváří ovzduší vzájemné důvěry a tolerance, ponechává jim dostatek pravomocí a respektuje jejich názor. Plánováním pedagogické práce, vypracováním ŠVP a chodem MŠ je pověřena vedoucí učitelka s ostatními členy pedagogického týmu. Kontrolní a evaluační činnosti zahrnují všechny stránky chodu mateřské školy. Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem a dalšími orgány státní správy a samosprávy, i jinými organizacemi v místě mateřské školy a s odborníky poskytujícími pomoc zejména při řešení individuálních výchovných a vzdělávacích problémů dětí (PPP). f) Personální a pedagogické zajištění Pedagogický sbor funguje na základě vymezených a společně vytvořených pravidel. Pedagogové se sebevzdělávají, ke svému dalšímu vzdělávání přistupují aktivně. Rozvrh přímé pedagogické činnosti je stanoven tak, aby byla vždy a při všech činnostech zajištěna dětem optimální pedagogická péče. Pedagogové jednají, chovají se a pracují profesionálním způsobem. Specializované služby, jako je např. logopedie či jiná péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami, ke kterým předškolní pedagog sám není dostatečně kompetentní, jsou zajišťovány ve spolupráci s příslušnými odborníky. h) Spoluúčast rodičů, zákonných zástupců 8

9 Ve vztazích mezi pedagogy a rodiči panuje ochota spolupracovat, důvěra, otevřenost a vstřícnost. Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole. Společná setkání dětí a rodičů organizujeme vhodnými akcemi v průběhu celého roku: Drakiáda, Výtvarné dílny, Halloweenský podvečer, Vánoční koncert, Dětský karneval, Besídka na Den matek. Setkání rodičů s vedením školy a pedagogy probíhá formou: zahajovací schůzky k novému školnímu roku informace o všem, co se v mateřské škole bude během celého roku dít. individuálních pohovorů a konzultací dle potřeby rodičů za účelem stanovení společného postupu při výchově a vzdělávání jejich dětí a informování o individuálních pokrocích v rozvoji i učení. Pedagogové chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost v jejich svěřených vnitřních záležitostech. Jednají s rodiči ohleduplně, taktně, s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi. Nezasahují do života a soukromí rodiny, varují se přílišné horlivosti a poskytování nevyžádaných rad. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí mimořádně nadaných Se speciálními potřebami, zdravotním či sociálním znevýhodněním Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je třeba naplňování ŠVP přizpůsobovat tak, aby vyhovovalo dětem, jejich možnostem a potřebám. Je uplatňován individuální přístup. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami jsou integrováni v běžné třídě. Pedagogové spolupracují s dalšími odborníky (PPP). Mimořádně nadané Rozvíjení a podporování mimořádných schopností je v MŠ zajišťováno a organizováno tak, aby nebylo jednostranné a neomezovalo šíři a pestrost vzdělávací činnosti v souladu s obsahem ŠVP. 4. Organizace vzdělávání 9

10 a) Vnitřní uspořádání školy b) Přijímání dětí do MŠ c) Vnitřní režim školy a) Vnitřní uspořádání školy Předškolní vzdělávání se v naší mateřské škole realizuje ve dvou třídách. I. třída Medvídci se nachází v MŠ Metylovice v zadní části v přízemní budově. Třída má kapacitu 20 dětí, kde jsou většinou starší předškoláci od 5 7 let. II. Třída Krtečci se nachází v MŠ v přední části a má kapacitu 28 dětí ve věku od 3 do 5 let. Z hygienických důvodů nesmíme překročit maximální počet 48 dětí. Do jedné třídy lze zařadit děti z různých ročníků. Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu od 6,15 do 16,00 hod v oddělení Medvídci a od 6,30 do 16,00 v oddělení Krtečci. V době od 6,30 do 7,00 předávají rodiče své děti z oddělení Krtečků školnici, která děti převede do oddělení Medvídků a v době od 15,00 do 16,00 hodin jsou děti z oddělení Krtečků umístěni v oddělení Medvídků, kde zůstávají až do odchodu domů. Předškolní vzdělávání se ve všech třídách uskutečňuje formou vyvážených řízených a spontánních aktivit podle možností a potřeb předškolních dětí. Pedagogové naší školy uplatňují při své činnosti odpovídající metody a formy práce. Při svém působení uplatňují především prožitkové a kooperativní učení hrou a činnosti dětí, které jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, jeho zájmu poznávat nové, získávat zkušenosti a potřebu dále objevovat. Mezi oblíbené formy, které organizujeme v průběhu celého roku patří pohybové hry, zpívání, společné dílny a akce dětí a rodičů, návštěvy divadelních představení apod. b) Přijímání dětí do mateřské školy Děti jsou do naší MŠ přijímány v souladu s vnitřní směrnicí pro stanovení kritérií pro přijímání dětí. Ustanovení této směrnice vymezuje kritéria v souladu se zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte: a) žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání b) evidenční list dítěte potvrzený pediatrem a podepsaný zákonným zástupcem c) oznámení rodičů vyzvedávání dítěte d) přihlášku ke stravování 10

11 e) potvrzení o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci Docházka dítěte do mateřské školy je ukončena jeho nástupem do základní školy. Ředitelka mateřské školy může předčasně po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v případě, že dochází zákonnými zástupci dítěte k opakovanému porušování školního řádu. c) Vnitřní režim školy Předškolní vzdělávání dětí probíhá podle základního denního režimu: Oddělení Medvídci 6,15 16,00 Provoz oddělení 6,15 8,30 Příchod do MŠ, ranní hry dle přání a volby dětí, didaktické hry 8,30 9,15 Dopolední svačina 9,15 9,30 Hygiena 9,30 11,30 Řízená činnost, kroužky, vycházky 11,30 12,15 Oběd, hygiena 12,15 12,30 Příprava na odpočinek 12,30 14,30 Odpočinek, hygiena, převlékání 14,30 15,00 Odpolední svačina 15,00 16,00 Volná činnost, kroužky Oddělení Krtečci 6,30 16,00 Provoz oddělení 6,30 8,15 Příchod do MŠ, ranní hry dle přání a volby dětí, didaktické činnosti 8,15 9,00 Dopolední svačina 9,00 9,15 Hygiena 9,15 11,15 Řízená činnost, kroužky, vycházky 11,15 12,00 Oběd, hygiena 12,00 12,15 Příprava na odpočinek 12,15 14,15 Odpočinek, hygiena, převlékání 14,15 14,45 Odpolední svačina 14,45 16,00 Volná činnost, kroužky 11

12 Uvedené časy jsou pouze orientační. Veškeré činnosti jsou voleny a prováděny s ohledem na zájmy a potřeby tak, aby byly respektovány psychohygienické podmínky vzdělávání. Časové rozvržení činností se může lišit podle aktuálních potřeb oddělení a zájmu dětí. Doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci Děti se přijímají v době od 6,15 hod do 8,00 hod v oddělení Medvídci a v době od 6,30 do 8,00 v oddělení Krtečci. Poté se MŠ až do 12 hod z bezpečnostních důvodů uzamyká. Po předchozí dohodě s rodiči se lze dostavit s dítětem i v jiné době. Rodiče převlékají děti v šatně. Věci dětí ukládají podle značek dítěte do označených poliček. Věci dětí rodiče označí tak, aby nemohlo dojít k záměně. Rodiče jsou povinni děti přivádět až ke třídě, osobně je předat pracovnici a informovat ji o zdravotním stavu dítěte. Rodiče za děti zodpovídají až do předání učitelce. Rodiče neponechávají děti v šatně nikdy samotné. Děti z MŠ smí vyzvedávat pouze zákonní zástupci dětí a osoby jimi pověřené. Děti, které chodí domů po obědě, si vyzvedávají rodiče mezi 12,00 a 12,30 hod. Ostatní děti se rozcházejí mezi 14,15 hod a 16,00 hod. V případě, že si rodiče dítěte s celodenním pobytem potřebují výjimečně vyzvednout dítě před odpolední svačinou, oznámí tuto skutečnost ráno při předávání dítěte do třídy. 4) Charakteristika vzdělávacího programu MŠ realizuje vzdělávací program Veselá školka poznává svět, upravený na podmínky školy. Jeho cílem je dosahování rámcových cílů v souladu s RVP PV prostřednictvím vlastních cílů. Objevujeme svět v rámci přirozeně měnících se ročních období, snažíme se vrátit k tradicím a slavnostem vyplývajících z celého roku. Protože se naše školka nachází na vesnici, je naším dalším cílem vést děti k lásce k přírodě, seznamovat děti s ekologií prostředí a způsobem, jak chránit přírodu. V našem programu se snažíme zařadit i výuku začátku cizího jazyka. Hlavním záměrem v mateřské škole je respektovat individuální zvláštnosti dětí, zajistit harmonický rozvoj dítěte a vést děti ke vzájemné toleranci, ohleduplnosti a respektu. Rozvíjet osobnost samostatného sebevědomého dítěte, schopného spolupracovat a komunikovat, podporovat zdravý vývoj s pohybovou aktivitou. Smyslem práce v MŠ je dopřát dětem pohodu, radost, učit se žít v kolektivu a zajistit jim hezké a šťastné dětství spojené s bohatými a pozitivními prožitky. 12

13 Při výchovně vzdělávací práci sledujeme rámcové a dílčí vzdělávací cíle předškolního vzdělávání, které jsou stanoveny Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Mezi rámcové vzdělávací cíle ŠVP patří: rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí Pro předškolní vzdělávání jsou klíčové tyto kompetence: 1. kompetence k učení 2. kompetence k řešení problémů 3. kompetence komunikativní 4. kompetence sociální a personální 5. kompetence činnostní a občanské METODY A FORMY PRÁCE PROŽITKOVÉ A KOOPERAČNÍ UČENÍ PŘIROZENÝ TOK DĚTSKÝCH MYŠLENEK A SPONTÁNNÍCH NÁPADŮ HRA - NEJVĚTŠÍ UČEBNÍ AKTIVITA SITUAČNÍ UČENÍ /PRAKTICKÉ UKÁZKY/ SPONTÁNNÍ SOCIÁLNÍ UČENÍ /PŘIROZENÁ NÁPODOBA/ AKTIVITY SPONTÁNNÍ, ŘÍZENÍ /DIDAKTICKY ZACÍLENÁ ČINNOST MOTIVOVANÁ PEDAGOGEM/ 6. Vzdělávací obsah Představuje hlavní prostředek vzdělávání dítěte v MŠ. V RVP PV je vymezen tak, aby sloužil k naplňování vzdělávacích záměrů a dosahování vzdělávacích cílů. Vzdělávací obsah ŠVP pro PV vychází z pěti vzdělávacích oblastí, které se vzájemně prolínají: biologické, psychologické, interpersonální, sociálně-kulturní a environmentální. Tyto oblasti jsou nazvány: 13

14 Dítě a jeho tělo Dítě a jeho psychika Dítě a ten druhý Dítě a společnost Dítě a svět Celoroční vzdělávací blok má název Veselá školka poznává svět Školní vzdělávací plán je strukturován do 10 integrovaných bloků, které jsou formálně a tematicky zpracovány na školní měsíce. 1. Září: Tak, a už je zase září, slunce ještě pořád září. 2. Říjen: Říjen barví listí do zlata, nevadí, že občas spadne do bláta. 3. Listopad: Listopad, listopad, lísteček mi na dlaň spad. 4. Prosinec: Rolničky, stromeček a dětský smích, už budou Vánoce, už padá sníh. 5. Leden: Padá sníh, padá sníh, pojedeme na saních. 6. Únor: V únoru, když přejdou mrazy, sněženka si cestu razí. 7. Březen: Jaro, jaro už je tady. 8. Duben: Probudil se malý brouček na stráni. 9. Květen: Květen je plný květů, květen je blízko létu. 10. Červen: Už jde léto, už k nám jedou prázdniny. Každý blok je tematicky rozpracován a obsahuje dílčí cíle, vzdělávací nabídku, očekávané výstupy i klíčové kompetence. Témata jsou tvořena tak, aby se dítě rozvíjelo ve všech oblastech a bylo dostatečně připraveno pro vstup do základní školy. Součástí ŠVP MŠ jsou i dílčí projekty s jednotlivými názvy. Rozpracovaná úprava ŠVP: ad1. Září: Tak, a už je zase září, slunce ještě pořád září. Podtémata: Seznamování s novým prostředím a novými kamarády, značkou, personálem Seznamování s hračkami, znaky babího léta Poznávání květin, rozlišování stromů Okolí MŠ, cesta do školy, semafor, přechod, křižovatka, bezpečná cesta do školky 14

15 Vzdělávací cíle Poznávání pravidel společného soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociokulturního prostředí Posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v MŠ apod.) Seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije a vytváření pozitivního vztahu k němu Získávat relativní citovou samostatnost Vzdělávací nabídka Zpěv jednoduchých dětských písní Seznamování s novými básněmi Vycházky do přírody a okolí MŠ pozorování zahrad, pole, lesa, doprava Jednoduché samoobslužné činnosti stolování, převlékání, uléhání na lehátka Výstavky prvních prací Hraní pohybových her Očekávané výstupy Začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti a schopnosti, dovednosti Přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská přátelství Orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí (doma, v MŠ, v blízkém okolí) 15

16 Odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich opory Rozhodovat o svých činnostech Naučit se nazpaměť krátké texty Klíčové kompetence v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo ad 2. Říjen: Říjen barví listí do zlata, nevadí, že občas spadne do bláta. Podtémata: Poznávat ovoce, zeleninu, jejich produkty Počasí a jeho změny, podzimní příroda Přírodniny, plody podzimu (kaštany, šípky, šišky, žaludy) Domácí a lesní zvířata Vzdělávací cíle Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování) Rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu Posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování) 16

17 Pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit Seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije. Rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání Vzdělávací nabídka Sbírání přírodnin v přírodě, pozorování jejich vlastností a užitku Výstavy podzimníčků, tvoření z plodů a přírodnin Pozorování změn v přírodě, vycházka do lesa Výtvarné využití, práce s nůžkami a lepidlem Seznamování s lesními a domácími zvířaty Pozorování vlaštovek a ostatních ptáků, kteří odlétají do teplých krajin Poznávání hudebních nástrojů Očekávané výstupy Pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno Uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat, a mít povědomí o tom, jak se praktický chránit (vědět, jak se nebezpečí vyhnout, kam se v případě potřeby obrátit o pomoc) Adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy i jeho běžných proměn (vnímat základní pravidla jednání ve skupině, podílet se na nich a řídit se jimi, podřídit se rozhodnutí skupiny, přizpůsobit se společnému programu, spolupracovat, přijímat autoritu) a spoluvytvářet v tomto společenství prostředí pohody 17

18 Těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i kulturních krás i setkávání se s uměním Klíčové kompetence soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá jednoduchých pojmů, znaků a symbolů nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem ad3. Listopad: Listopad, listopad, lísteček mi na dlaň spad. Podtémata: Podzimní období, halloween Lidské tělo, oblékání Zdraví, péče o nemocné, prevence Profese Vzdělávací cíle uvědomovat si vlastní tělo, osvojovat si poznatky o těle a jeho zdraví, zdokonalování prostorové orientace, získávat poznatky a dovednosti důležité k podpoře zdraví, bezpečí a osobní svobody rozvíjet kooperativní dovednosti, schopnosti spolupracovat s ostatními ve skupině učit se chápat, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí zlepšovat a chránit. 18

19 rozvíjet základní kulturně společenské návyky a postoje dítěte. rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti produktivní (vytvářet pojmy, samostatný mluvený projev). Vzdělávací nabídka smyslové a psychomotorické hry pozorování okolí školy, péče o okolí školy, vycházky po okolí práce s encyklopediemi lidského těla, práce s obrázky činnosti směřující k ochraně zdraví, hygienické návyky, činnosti zaměřené na poznáváni lidského těla a jeho částí, otisk ruky pozorování objektů a předmětů (barva, tvar, velikost ) Halloweenský podvečer (soutěže, lampiónový průvod, stezka odvahy) Očekávané výstupy pojmenovat části těla, některé orgány, jejich funkce, chránit své zdraví i ostatních zvládnout základní pohybové dovednosti, prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém druhu prostředí(zvládat překážky, chytat míč, užívat různé náčiní) zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité učit se a postupovat podle pokynu instrukcí chovat se zdvořile a přistupovat k druhým lidem, k dospělým i dětem, s úctou k jejich osobě, bez předsudků, vážit si jejich práce a jejich úsilí mít povědomí o práci rodičů a dospělých chápat, že všichni lidé mají stejnou hodnotu,, přesto, že je každý jiný, že osobní odlišnosti jsou přirozené, vážit si práce lidí 19

20 zacházet s denními potřebami, hračkami, pomůckami, nástroji, sportovním náčiním i nářadím, výtvarnými materiály a pomůckami uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadřovat je přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch, vyrovnat se s tím, hodnotit své osobní pokroky uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému dítěti, přiznávat stejná práva druhým a respektovat je. přirozeně a bez zábran komunikovat s ostatními dětmi, navazovat a udržovat dětská přátelství Rozvíjíme kompetence řeší problémy, na které stačí, známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně, náročnější s oporou a pomocí dospělého spolupodílí se na společných rozhodnutích, přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti, dodržuje dohodnutá pochopená pravidla a přizpůsobí se jim ad 4. Prosinec: Rolničky, stromeček a dětský smích, už budou Vánoce, už padá sníh. Podtémata: Mikulášská nadílka, třídění podle druhu, tvaru, barvy Příprava na Vánoce, ozdoby, zdobní stromečku Vánoce, Nový rok (zvyky, tradice) Vzdělávací cíle Rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření) 20

21 Rozvoj schopnosti sebeovládání Rozvoj a užívání všech smyslů Upevňovat komunikativní dovednosti a kultivovaný projev, rozvíjet schopnosti citové, vytvářet vztahy, rozvíjet je a city prožívat, posilovat poznatky, schopnosti a dovednosti umožňující pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit Rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat Rozvoj kulturně společenských postojů, návyků a dovedností a schopnosti projevovat se autenticky Vzdělávací nabídka smyslové a psychomotorické hry výroba ozdob, zdobení stromečku sváteční posezení u stromečku vánoční zvyky a tradice, poslech koled rychlení větviček pozorování okolí školy, péče o okolí školy, vycházky po okolí pozorování objektů a předmětů (barva, tvar, velikost ) Různé konstruování, skládání z papíru, výroba vánočních ozdob Výzdoba prostor MŠ Očekávané výstupy Uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky(lásku, soucítění, radost, spokojenost i strach, odmírání, rozlišovat citové projevy v důvěrném(rodinném) a cizím prostředí 21

22 Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky i tóny, zrakově rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem apod.) Zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (odhalovat podstatné znaky, vlastnosti předmětů, nacházet společné znaky, podobu a rozdíl, charakteristické rysy předmětů či jevů a vzájemné souvislosti mezi nimi) Zvládnou své negativní pocity (Mikulášská nadílka) Spolupodílet se na zdobení třídy Uvědomovat si příjemné i nepříjemné citové prožitky (lásku, soucítění, radost, spokojenost, strach, smutek, odmítání), rozlišovat citové projevy v důvěrném a cizím prostředí Klíčové kompetence při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chová obezřetně; nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.) ad 5. Leden: Padá sníh, padá sníh, pojedeme na saních. Podtémata: Zimní radovánky, zimní sporty, charakteristické znaky zimního počasí Péče o zvířátka a ptáky v zimně Předměty denní potřeby Naše vesnice 22

23 Vzdělávací cíle Rozvoj psychické i fyzické zdatnosti Posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.) Poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvedomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti) Osvojení si poznatků o předmětech denní potřeby a poznávání denního režimu Vytvořit si povědomí o vlastní sounáležitostí se světem, s živou i neživou přírodou Vzdělávací nabídka Sáňkování, bobování, hry na sněhu se sněhem Pokusy s ledem Kresba a malba zvířátek Výroba ptáků Pozorování stop ve sněhu Sypání ptáčkům smyslové a psychomotorické hry námětové hry hádanky kresba naše vesnice Očekávané výstupy 23

24 Zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí (zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině dětí, pohybovat se na sněhu, ledu, písku, ve vodě ) Poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti ) Osvojovat si poznatky o zimní přírodě Osvojení si poznatků o svém bydlišti Prožívat radost ze zvládnutého a poznaného Být citlivý k živým bytostem, k přírodě i k věcem Pečovat o okolní prostředí, chránit v okolí živé tvory Vědomě užívat všech smyslů Klíčové kompetence ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské) ad 6. Únor: V únoru, když přejdou mrazy, sněženka si cestu razí. Podtémata: Pohádkový měsíc, dramatizace pohádek Dramatizace písniček, básniček Výroba masek, spolupráce dětí při výzdobě MŠ, práce s pohádkou 24

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání PUTOVÁNÍ

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 4. Organizace vzdělávání...9

Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 4. Organizace vzdělávání...9 Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 3.1. Věcné podmínky...5 3.2. Životospráva...5 3.3. Psychosociální podmínky...6 3.4. Organizace...7 3.5.

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní a Mateřská škola Tusarova 27 170 00 Praha 7 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si celý den Motto Učit znamená vést od věci známé k neznámé a vést znamená činnost mírnou

Více

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Vzdělávání dětí Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Motto: Dětství je považováno za plnohodnotnou součást života a ne za přípravu na dospělost Jedním z hlavních

Více

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK Strana :: 1 / 37 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Zpracováno podle RVP pro předškolní vzdělávání Zpracoval Schválil Funkce Koordinátorka tvorby ŠVP Ředitelka školy Jméno Mgr. Kateřina Dufková

Více

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více

Školní vzdělávací program Mateřská škola Horní Suchá, Stavební 2/1226 HRAJEME SI S BALÓNKY

Školní vzdělávací program Mateřská škola Horní Suchá, Stavební 2/1226 HRAJEME SI S BALÓNKY Mateřská škola Horní Suchá, Stavební 2/1226 HRAJEME SI S BALÓNKY Dítě a společnost Dítě a jeho tělo Dítě a svět Dítě a jeho psychika Dítě a ten druhý MATEŘSKÁ ŠKOLA, ul. Stavební 2/1226, Horní Suchá, PSČ

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,, Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je to prima Platnost

Více

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12 Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let Školní vzdělávací program MŠ Štíty Učíme se hrou Platí od roku 2011/12 Obsah : I. Charakteristika MŠ Štíty II. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jsme školka plná zábavy aneb Hrajeme si od podzimu do léta Základní škola a Mateřská škola Sedlice, okres Strakonice Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

Království KOUZELNÝ ROK

Království KOUZELNÝ ROK Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Království KOUZELNÝ ROK Platnost dokumentu od 1. 9. 20012 Platí pro školní roky: 20012/2013-2015/2016 podpis ředitele školy razítko školy MOTTO: V našem

Více

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!!

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!! Mateřská škola Velký Osek, okres Kolín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Svět? Tak to musíme prozkoumat!!! ŠVP platí od 1.9.2013 Ve spolupráci s kolektivem MŠ zpracovala Blanka Novotná,

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ MALŠOVA LHOTA, LHOTECKÁ 39 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVALA: Bc. RADKA PETEROVÁ 0 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE

Více

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Únanov Název: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě (Jan Čarek) Č. j.: 28/2010 Projednáno na pedagogické poradě: 26. 8.2010 Projednáno

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Ve školce jsme rádi,všichni jsme tu kamarádi

Ve školce jsme rádi,všichni jsme tu kamarádi Základní škola a Mateřská škola,nedašovská 328,Praha 5 Zličín Zřizovatel MČ Praha Zličín,Tylovská 207 Ředitelka Mgr.Jana Kuhnová Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Ve školce jsme rádi,všichni

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák

Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616 Kamenický Šenov Jsem předškolák 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika MŠ 3. Podmínky vzdělávání 4. Organizace vzdělávání 5. Výchovně vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

Společně poznáváme svět

Společně poznáváme svět Mateřská škola Ruprechtov, okres Vyškov, příspěvková organizace, Ruprechtov 252, 683 04 Drnovice pro předškolní vzdělávání Společně poznáváme svět Obsah: 1. Identifikační údaje o škole str. 4 1 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motivační název: Je nám spolu dobře Základní škola a Mateřská škola, Lužany, okres Jičín Platný od 1.9.2010 Poslední aktualizace ke dni 1.1.2015 verze:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Vypracovaly: Mgr. Jana Linhartová a Olga Zíková ve spolupráci s pedagogickým kolektivem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Univerzity obrany Dobrovského 27 612 00 Brno Email:skolka@skolkauo.cz, info@skolkauo.cz Tel. 778018012, 778018013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motivační název: Se

Více

Školní vzdělávací program. " Poznáváme svět "

Školní vzdělávací program.  Poznáváme svět Školní vzdělávací program " Poznáváme svět " Toto je výňatek ze Školního vzdělávacího programu. Celý dokument ŠVP je k nahlédnutí v textové podobě v širší verzi ve třídě MŠ a v šatně při vstupu do budovy.

Více

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit.

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. - 1 - Svět kolem nás Tento projekt je zaměřen na ekologickou výchovu. Vychází z celoročního programu naší MŠ Náš rok, z programů Mgr. Jany Modré

Více

Rodinná mateřská škola

Rodinná mateřská škola Rodinná mateřská škola ČJ: ŘMŠ 91/2014 Obsah a uspořádání Školního vzdělávacího programu (ŠVP) Identifikační údaje 3 Charakteristika mateřské školy (MŠ). 4 Podmínky předškolního vzdělávání: materiální

Více

ŠVP PV. Hrajeme si od podzimu do léta

ŠVP PV. Hrajeme si od podzimu do léta ŠVP PV Hrajeme si od podzimu do léta Č. j.: ZSMS/106/2014 ze dne 26. 8. 2014 Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 2016/2017 1 Identifikační

Více