Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný na základě RVP PV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný na základě RVP PV"

Transkript

1 Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem Metylovice 220 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný na základě RVP PV Veselá školka poznává svět

2 Motto: Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole. Robert Fulgham OBSAH: 1. Identifikační údaje o škole 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání a) Věcné podmínky b) Životospráva c) Psychosociální podmínky d) Organizace e) Řízení MŠ f) Personální a pedagogické zajištění g) Spoluúčast rodičů Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 4. Organizace vzdělávání a) Vnitřní uspořádání školy b) Přijímání dětí do MŠ c) Vnitřní režim školy 5. Charakteristika vzdělávacího programu 6. Vzdělávací obsah 7. Evaluace 8. Příloha : Dílčí projekty pro rok 2012/2013 2

3 1. Identifikační údaje školy Název školy, sídlo: Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, se sídlem Metylovice 220 PSČ: IČO: Právní forma: příspěvková organizace RED-IZO: IZO: www: škola.metylovice.cz Telefon: Zřizovatel: Obec Metylovice Typ MŠ: celodenní s pravidelným provozem Kapacita školy: 48 dětí Počet oddělení: 2 Provozní doba školky: 6,15-16,00 hodin Ředitelka školy: PaedDr. Renata Spustová 3

4 1. Obecná charakteristika školy Mateřská školka Metylovice je součástí Základní školy v Metylovicích. Leží v beskydském podhůří nedaleko Frýdlantu nad Ostravicí. Kapacita školky je 48 dětí, budova je rozčleněna do dvou tříd s celodenním provozem. Každé oddělení má svůj samostatný vchod a hygienické zařízení. Mezi oběma třídami je umístěna školní kuchyně, která slouží k vydávání jídel. Stravu dovážíme ze školní jídelny ZŠ T. G. Masaryka 454 ve Frýdku-Místku. Téměř celá MŠ je zrekonstruována, aby vyhovovala hygienickým požadavkům a bezpečnostním předpisům. Budova MŠ stojí v klidném prostředí uprostřed zahrady, její obdélníkový půdorys je oplocen. Zahrada odpovídá svými rozměry kapacitě dětí. K dispozici mají děti dětský kolotoč, houpačky, pískoviště, koloběžky, trojkolky a hračky na písek. Zařízení a vybavení zahrady potřebuje obnovit či zrekonstruovat. Zahrada i široké okolí vesnice umožňuje dětem poznávat krásy přírody a pobývat na zdravém a čistém vzduchu. V roce 2012 byl opraven chodník MŠ. V září 2013 byla vybudována průchozí spojovací chodba mezi oběma odděleními a dřevěný domek na venkovní hračky, který je součástí školní zahrady. Součástí budovy je plynová kotelna. 3. Podmínky vzdělávání a) Věcné podmínky b) Životospráva c) Psychologické podmínky d) Organizace e) Řízení mateřské školy f) Personální a pedagogické zajištění g) Spoluúčast rodičů Školní vzdělávácí program pro předškolní vzdělávání a) Věcné podmínky Budova MŠ je starší a přízemní. V roce 2011/2012 v MŠ proběhla rekonstrukce a bylo zřízeno celé nové oddělení. V celé budově jsou plastová okna. Ve třídě Medvídků je všechen nový nábytek, který umožňuje dětem volný přístup. 4

5 V obou třídách je dostatečné množství pomůcek a hraček, které jsou průběžně obměňovány. Jejich umístění je pro děti přehledné a dostupné. Jsou stanovena pravidla pro jejich využívání. V jedné herně je na zdi pověšena velká LCD TV a druhá třída je vybavena klavírem, notebookem a DVD přehrávačem. Škola má také k dispozici elektronické varhany. Tělovýchovné nářadí a náčiní je pro nedostatek úložných prostor rozděleno do jednotlivých tříd a do místnosti pro personál. Pro práci vedoucích pracovníků a učitelek je k dispozici počítač, internet, kopírovací stroj a kancelář. Obě herny jsou tematicky vymalovány s důrazem na pohádkový svět. Dětský nábytek, tělocvičné nářadí, zdravotně hygienické zařízení (umývárny, toalety) i vybavení pro odpočinek dětí jsou přizpůsobeny antropometrickým požadavkům, odpovídají počtu dětí, jsou zdravotně nezávadné a bezpečné. Výtvory dětí jsou zveřejňovány a tvoří výzdobu především v šatnách dětí, ve třídách a ve vstupní chodbě MŠ, kde je mohou vidět i jejich rodiče. Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje zahrada, která odpovídá bezpečnostním požadavkům. b) Životospráva Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava, je zachována vhodná skladba jídelníčku, připravena podle platných norem a předpisů. Stravu zajišťuje školní jídelna Základní školy Petra Bezruče ve Frýdku-Místku. Jídlo je přenášeno pracovnicemi školní kuchyně do výdejny ve várnicích či jiných vhodných nádobách a poté rozdělováno dětem. Každé dítě musí dostat porci, kterou stanovují normy. V průběhu celého dne dítěte je v MŠ zajištěn dostatečný pitný režim. Mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly. Děti do jídla nenutíme, ale snažíme se, aby všechno alespoň ochutnaly. Respektujeme nesnášenlivost některých potravin některými dětmi. Dietní omezení jsou řešena domluvou s rodiči. Je zajištěn pravidelný denní rytmus a řád, který je současně natolik flexibilní, aby umožňoval organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci. Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku, program činností je 5

6 přizpůsobován okamžité kvalitě ovzduší. Děti mají dostatek volného pohybu nejen na školní zahradě a v interiéru školy, ale i v přilehlém okolí. V denním program je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí. Není přípustné děti do spánku nutit. Trváme ale na zklidnění a odpočinku na lehátku. Pedagogové i ostatní pracovníci školy poskytují dětem svým jednáním přirozený vzor a chovají se podle zásad zdravého životního stylu. c) Psychosociální podmínky Všichni zaměstnanci školy vytváří dětem takové prostředí, aby se zde cítily spokojeně, jistě a bezpečně. Všechny děti mají v naší škole stejná práva, stejné možnosti i stejné povinnosti. Nikdo není znevýhodňován či zvýhodňován. Osobní svoboda a volnost dětí je respektována do určitých mezí, vyplývajících z řádu chování a norem, které jsou ve škole stanoveny. Dětem se dostává jasných a srozumitelných pokynů. Třída je pro děti kamarádským společenstvím, kde jsou zpravidla rády. Počítáme s aktivní spoluúčastí dítěte při všech činnostech. Pedagogové se snaží o nenásilnou komunikaci s dítětem, která mu je příjemná a navozuje vzájemný vztah důvěry, tolerance, ohleduplnosti a zdvořilosti. Rozvíjíme v dětech citlivost pro vzájemnou pomoc a podporu. Převažují pozitivní hodnocení a pochvaly, podporujeme dítě nebát se a pracovat samostatně. Pedagogové se dostatečně věnují vztahům ve třídě, nenásilně tyto vztahy ovlivňují prosociálním směrem (prevence šikany a jiných sociálně patologických jevů u dětí). Děti si postupně osvojují a poznávají tato pravidla: 6

7 Pokud na něco sami nestačíme, požádáme o pomoc kamarády nebo dospělou osobu. Máme se rádi. Dohodneme se bez hádek, žalování a ubližování. Když druhý mluví, nepřerušujeme ho a neskáčeme mu do řeči. Nebereme nic, co nám nepatří. Co není naše, je cizí a brát cizí věc je krádež. Ke všem se chováme slušně. Umíme pozdravit i poděkovat. Kouzelné slovíčko prosím je základ slušného chování. V šatně má každý své místo, kam si ukládá své věci. Každý se snaží udržovat pořádek a čistotu podle svých možností. Na co nestačí požádá o pomoc dospělého. Špinavé ruce umýváme mýdlem, také po použití toalety a před jídlem dbáme na čistotu rukou. Všechny hračky mají své místo, zacházíme s nimi šetrně a po hraní je ukládáme zpět na své místo. S úklidem hraček pomáháme mladším kamarádům. Neničíme úmyslně kamarádovi hru ani práci. Spory mezi sebou neřešíme silou, ale slovem. Nemluvíme vulgárně, jsme slušné děti. d) Organizace Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí a aktuální dění. Do denního programu jsou pravidelně zařazovány zdravotně preventivní pohybové aktivity. V denním programu je vyvážený poměr spontánních a řízených činností, děti mají dostatek času i prostoru, aby hru mohly dokončit nebo v ní pokračovat. Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování, aby se zapojovaly do organizace činností a pracovaly svým tempem. Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti. Je dostatečně dbáno na osobní soukromí dětí, v případě potřeby mají možnost uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností. Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí, vyhovuje vzdělávacím potřebám 7

8 a možnostem dětí. Stanovené počty ve třídě nejsou překračovány a spojování tříd je maximálně omezeno. e) Řízení mateřské školy Povinnosti, úkoly a pravomoci všech pracovníků jsou jasně vymezeny Organizačním řádem MŠ a Provozním řádem MŠ. Při vedení zaměstnanců ředitelka vytváří ovzduší vzájemné důvěry a tolerance, ponechává jim dostatek pravomocí a respektuje jejich názor. Plánováním pedagogické práce, vypracováním ŠVP a chodem MŠ je pověřena vedoucí učitelka s ostatními členy pedagogického týmu. Kontrolní a evaluační činnosti zahrnují všechny stránky chodu mateřské školy. Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem a dalšími orgány státní správy a samosprávy, i jinými organizacemi v místě mateřské školy a s odborníky poskytujícími pomoc zejména při řešení individuálních výchovných a vzdělávacích problémů dětí (PPP). f) Personální a pedagogické zajištění Pedagogický sbor funguje na základě vymezených a společně vytvořených pravidel. Pedagogové se sebevzdělávají, ke svému dalšímu vzdělávání přistupují aktivně. Rozvrh přímé pedagogické činnosti je stanoven tak, aby byla vždy a při všech činnostech zajištěna dětem optimální pedagogická péče. Pedagogové jednají, chovají se a pracují profesionálním způsobem. Specializované služby, jako je např. logopedie či jiná péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami, ke kterým předškolní pedagog sám není dostatečně kompetentní, jsou zajišťovány ve spolupráci s příslušnými odborníky. h) Spoluúčast rodičů, zákonných zástupců 8

9 Ve vztazích mezi pedagogy a rodiči panuje ochota spolupracovat, důvěra, otevřenost a vstřícnost. Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole. Společná setkání dětí a rodičů organizujeme vhodnými akcemi v průběhu celého roku: Drakiáda, Výtvarné dílny, Halloweenský podvečer, Vánoční koncert, Dětský karneval, Besídka na Den matek. Setkání rodičů s vedením školy a pedagogy probíhá formou: zahajovací schůzky k novému školnímu roku informace o všem, co se v mateřské škole bude během celého roku dít. individuálních pohovorů a konzultací dle potřeby rodičů za účelem stanovení společného postupu při výchově a vzdělávání jejich dětí a informování o individuálních pokrocích v rozvoji i učení. Pedagogové chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost v jejich svěřených vnitřních záležitostech. Jednají s rodiči ohleduplně, taktně, s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi. Nezasahují do života a soukromí rodiny, varují se přílišné horlivosti a poskytování nevyžádaných rad. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí mimořádně nadaných Se speciálními potřebami, zdravotním či sociálním znevýhodněním Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je třeba naplňování ŠVP přizpůsobovat tak, aby vyhovovalo dětem, jejich možnostem a potřebám. Je uplatňován individuální přístup. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami jsou integrováni v běžné třídě. Pedagogové spolupracují s dalšími odborníky (PPP). Mimořádně nadané Rozvíjení a podporování mimořádných schopností je v MŠ zajišťováno a organizováno tak, aby nebylo jednostranné a neomezovalo šíři a pestrost vzdělávací činnosti v souladu s obsahem ŠVP. 4. Organizace vzdělávání 9

10 a) Vnitřní uspořádání školy b) Přijímání dětí do MŠ c) Vnitřní režim školy a) Vnitřní uspořádání školy Předškolní vzdělávání se v naší mateřské škole realizuje ve dvou třídách. I. třída Medvídci se nachází v MŠ Metylovice v zadní části v přízemní budově. Třída má kapacitu 20 dětí, kde jsou většinou starší předškoláci od 5 7 let. II. Třída Krtečci se nachází v MŠ v přední části a má kapacitu 28 dětí ve věku od 3 do 5 let. Z hygienických důvodů nesmíme překročit maximální počet 48 dětí. Do jedné třídy lze zařadit děti z různých ročníků. Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu od 6,15 do 16,00 hod v oddělení Medvídci a od 6,30 do 16,00 v oddělení Krtečci. V době od 6,30 do 7,00 předávají rodiče své děti z oddělení Krtečků školnici, která děti převede do oddělení Medvídků a v době od 15,00 do 16,00 hodin jsou děti z oddělení Krtečků umístěni v oddělení Medvídků, kde zůstávají až do odchodu domů. Předškolní vzdělávání se ve všech třídách uskutečňuje formou vyvážených řízených a spontánních aktivit podle možností a potřeb předškolních dětí. Pedagogové naší školy uplatňují při své činnosti odpovídající metody a formy práce. Při svém působení uplatňují především prožitkové a kooperativní učení hrou a činnosti dětí, které jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, jeho zájmu poznávat nové, získávat zkušenosti a potřebu dále objevovat. Mezi oblíbené formy, které organizujeme v průběhu celého roku patří pohybové hry, zpívání, společné dílny a akce dětí a rodičů, návštěvy divadelních představení apod. b) Přijímání dětí do mateřské školy Děti jsou do naší MŠ přijímány v souladu s vnitřní směrnicí pro stanovení kritérií pro přijímání dětí. Ustanovení této směrnice vymezuje kritéria v souladu se zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte: a) žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání b) evidenční list dítěte potvrzený pediatrem a podepsaný zákonným zástupcem c) oznámení rodičů vyzvedávání dítěte d) přihlášku ke stravování 10

11 e) potvrzení o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci Docházka dítěte do mateřské školy je ukončena jeho nástupem do základní školy. Ředitelka mateřské školy může předčasně po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v případě, že dochází zákonnými zástupci dítěte k opakovanému porušování školního řádu. c) Vnitřní režim školy Předškolní vzdělávání dětí probíhá podle základního denního režimu: Oddělení Medvídci 6,15 16,00 Provoz oddělení 6,15 8,30 Příchod do MŠ, ranní hry dle přání a volby dětí, didaktické hry 8,30 9,15 Dopolední svačina 9,15 9,30 Hygiena 9,30 11,30 Řízená činnost, kroužky, vycházky 11,30 12,15 Oběd, hygiena 12,15 12,30 Příprava na odpočinek 12,30 14,30 Odpočinek, hygiena, převlékání 14,30 15,00 Odpolední svačina 15,00 16,00 Volná činnost, kroužky Oddělení Krtečci 6,30 16,00 Provoz oddělení 6,30 8,15 Příchod do MŠ, ranní hry dle přání a volby dětí, didaktické činnosti 8,15 9,00 Dopolední svačina 9,00 9,15 Hygiena 9,15 11,15 Řízená činnost, kroužky, vycházky 11,15 12,00 Oběd, hygiena 12,00 12,15 Příprava na odpočinek 12,15 14,15 Odpočinek, hygiena, převlékání 14,15 14,45 Odpolední svačina 14,45 16,00 Volná činnost, kroužky 11

12 Uvedené časy jsou pouze orientační. Veškeré činnosti jsou voleny a prováděny s ohledem na zájmy a potřeby tak, aby byly respektovány psychohygienické podmínky vzdělávání. Časové rozvržení činností se může lišit podle aktuálních potřeb oddělení a zájmu dětí. Doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci Děti se přijímají v době od 6,15 hod do 8,00 hod v oddělení Medvídci a v době od 6,30 do 8,00 v oddělení Krtečci. Poté se MŠ až do 12 hod z bezpečnostních důvodů uzamyká. Po předchozí dohodě s rodiči se lze dostavit s dítětem i v jiné době. Rodiče převlékají děti v šatně. Věci dětí ukládají podle značek dítěte do označených poliček. Věci dětí rodiče označí tak, aby nemohlo dojít k záměně. Rodiče jsou povinni děti přivádět až ke třídě, osobně je předat pracovnici a informovat ji o zdravotním stavu dítěte. Rodiče za děti zodpovídají až do předání učitelce. Rodiče neponechávají děti v šatně nikdy samotné. Děti z MŠ smí vyzvedávat pouze zákonní zástupci dětí a osoby jimi pověřené. Děti, které chodí domů po obědě, si vyzvedávají rodiče mezi 12,00 a 12,30 hod. Ostatní děti se rozcházejí mezi 14,15 hod a 16,00 hod. V případě, že si rodiče dítěte s celodenním pobytem potřebují výjimečně vyzvednout dítě před odpolední svačinou, oznámí tuto skutečnost ráno při předávání dítěte do třídy. 4) Charakteristika vzdělávacího programu MŠ realizuje vzdělávací program Veselá školka poznává svět, upravený na podmínky školy. Jeho cílem je dosahování rámcových cílů v souladu s RVP PV prostřednictvím vlastních cílů. Objevujeme svět v rámci přirozeně měnících se ročních období, snažíme se vrátit k tradicím a slavnostem vyplývajících z celého roku. Protože se naše školka nachází na vesnici, je naším dalším cílem vést děti k lásce k přírodě, seznamovat děti s ekologií prostředí a způsobem, jak chránit přírodu. V našem programu se snažíme zařadit i výuku začátku cizího jazyka. Hlavním záměrem v mateřské škole je respektovat individuální zvláštnosti dětí, zajistit harmonický rozvoj dítěte a vést děti ke vzájemné toleranci, ohleduplnosti a respektu. Rozvíjet osobnost samostatného sebevědomého dítěte, schopného spolupracovat a komunikovat, podporovat zdravý vývoj s pohybovou aktivitou. Smyslem práce v MŠ je dopřát dětem pohodu, radost, učit se žít v kolektivu a zajistit jim hezké a šťastné dětství spojené s bohatými a pozitivními prožitky. 12

13 Při výchovně vzdělávací práci sledujeme rámcové a dílčí vzdělávací cíle předškolního vzdělávání, které jsou stanoveny Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Mezi rámcové vzdělávací cíle ŠVP patří: rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí Pro předškolní vzdělávání jsou klíčové tyto kompetence: 1. kompetence k učení 2. kompetence k řešení problémů 3. kompetence komunikativní 4. kompetence sociální a personální 5. kompetence činnostní a občanské METODY A FORMY PRÁCE PROŽITKOVÉ A KOOPERAČNÍ UČENÍ PŘIROZENÝ TOK DĚTSKÝCH MYŠLENEK A SPONTÁNNÍCH NÁPADŮ HRA - NEJVĚTŠÍ UČEBNÍ AKTIVITA SITUAČNÍ UČENÍ /PRAKTICKÉ UKÁZKY/ SPONTÁNNÍ SOCIÁLNÍ UČENÍ /PŘIROZENÁ NÁPODOBA/ AKTIVITY SPONTÁNNÍ, ŘÍZENÍ /DIDAKTICKY ZACÍLENÁ ČINNOST MOTIVOVANÁ PEDAGOGEM/ 6. Vzdělávací obsah Představuje hlavní prostředek vzdělávání dítěte v MŠ. V RVP PV je vymezen tak, aby sloužil k naplňování vzdělávacích záměrů a dosahování vzdělávacích cílů. Vzdělávací obsah ŠVP pro PV vychází z pěti vzdělávacích oblastí, které se vzájemně prolínají: biologické, psychologické, interpersonální, sociálně-kulturní a environmentální. Tyto oblasti jsou nazvány: 13

14 Dítě a jeho tělo Dítě a jeho psychika Dítě a ten druhý Dítě a společnost Dítě a svět Celoroční vzdělávací blok má název Veselá školka poznává svět Školní vzdělávací plán je strukturován do 10 integrovaných bloků, které jsou formálně a tematicky zpracovány na školní měsíce. 1. Září: Tak, a už je zase září, slunce ještě pořád září. 2. Říjen: Říjen barví listí do zlata, nevadí, že občas spadne do bláta. 3. Listopad: Listopad, listopad, lísteček mi na dlaň spad. 4. Prosinec: Rolničky, stromeček a dětský smích, už budou Vánoce, už padá sníh. 5. Leden: Padá sníh, padá sníh, pojedeme na saních. 6. Únor: V únoru, když přejdou mrazy, sněženka si cestu razí. 7. Březen: Jaro, jaro už je tady. 8. Duben: Probudil se malý brouček na stráni. 9. Květen: Květen je plný květů, květen je blízko létu. 10. Červen: Už jde léto, už k nám jedou prázdniny. Každý blok je tematicky rozpracován a obsahuje dílčí cíle, vzdělávací nabídku, očekávané výstupy i klíčové kompetence. Témata jsou tvořena tak, aby se dítě rozvíjelo ve všech oblastech a bylo dostatečně připraveno pro vstup do základní školy. Součástí ŠVP MŠ jsou i dílčí projekty s jednotlivými názvy. Rozpracovaná úprava ŠVP: ad1. Září: Tak, a už je zase září, slunce ještě pořád září. Podtémata: Seznamování s novým prostředím a novými kamarády, značkou, personálem Seznamování s hračkami, znaky babího léta Poznávání květin, rozlišování stromů Okolí MŠ, cesta do školy, semafor, přechod, křižovatka, bezpečná cesta do školky 14

15 Vzdělávací cíle Poznávání pravidel společného soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociokulturního prostředí Posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v MŠ apod.) Seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije a vytváření pozitivního vztahu k němu Získávat relativní citovou samostatnost Vzdělávací nabídka Zpěv jednoduchých dětských písní Seznamování s novými básněmi Vycházky do přírody a okolí MŠ pozorování zahrad, pole, lesa, doprava Jednoduché samoobslužné činnosti stolování, převlékání, uléhání na lehátka Výstavky prvních prací Hraní pohybových her Očekávané výstupy Začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti a schopnosti, dovednosti Přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská přátelství Orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí (doma, v MŠ, v blízkém okolí) 15

16 Odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich opory Rozhodovat o svých činnostech Naučit se nazpaměť krátké texty Klíčové kompetence v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo ad 2. Říjen: Říjen barví listí do zlata, nevadí, že občas spadne do bláta. Podtémata: Poznávat ovoce, zeleninu, jejich produkty Počasí a jeho změny, podzimní příroda Přírodniny, plody podzimu (kaštany, šípky, šišky, žaludy) Domácí a lesní zvířata Vzdělávací cíle Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování) Rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu Posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování) 16

17 Pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit Seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije. Rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání Vzdělávací nabídka Sbírání přírodnin v přírodě, pozorování jejich vlastností a užitku Výstavy podzimníčků, tvoření z plodů a přírodnin Pozorování změn v přírodě, vycházka do lesa Výtvarné využití, práce s nůžkami a lepidlem Seznamování s lesními a domácími zvířaty Pozorování vlaštovek a ostatních ptáků, kteří odlétají do teplých krajin Poznávání hudebních nástrojů Očekávané výstupy Pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno Uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat, a mít povědomí o tom, jak se praktický chránit (vědět, jak se nebezpečí vyhnout, kam se v případě potřeby obrátit o pomoc) Adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy i jeho běžných proměn (vnímat základní pravidla jednání ve skupině, podílet se na nich a řídit se jimi, podřídit se rozhodnutí skupiny, přizpůsobit se společnému programu, spolupracovat, přijímat autoritu) a spoluvytvářet v tomto společenství prostředí pohody 17

18 Těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i kulturních krás i setkávání se s uměním Klíčové kompetence soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá jednoduchých pojmů, znaků a symbolů nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem ad3. Listopad: Listopad, listopad, lísteček mi na dlaň spad. Podtémata: Podzimní období, halloween Lidské tělo, oblékání Zdraví, péče o nemocné, prevence Profese Vzdělávací cíle uvědomovat si vlastní tělo, osvojovat si poznatky o těle a jeho zdraví, zdokonalování prostorové orientace, získávat poznatky a dovednosti důležité k podpoře zdraví, bezpečí a osobní svobody rozvíjet kooperativní dovednosti, schopnosti spolupracovat s ostatními ve skupině učit se chápat, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí zlepšovat a chránit. 18

19 rozvíjet základní kulturně společenské návyky a postoje dítěte. rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti produktivní (vytvářet pojmy, samostatný mluvený projev). Vzdělávací nabídka smyslové a psychomotorické hry pozorování okolí školy, péče o okolí školy, vycházky po okolí práce s encyklopediemi lidského těla, práce s obrázky činnosti směřující k ochraně zdraví, hygienické návyky, činnosti zaměřené na poznáváni lidského těla a jeho částí, otisk ruky pozorování objektů a předmětů (barva, tvar, velikost ) Halloweenský podvečer (soutěže, lampiónový průvod, stezka odvahy) Očekávané výstupy pojmenovat části těla, některé orgány, jejich funkce, chránit své zdraví i ostatních zvládnout základní pohybové dovednosti, prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém druhu prostředí(zvládat překážky, chytat míč, užívat různé náčiní) zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité učit se a postupovat podle pokynu instrukcí chovat se zdvořile a přistupovat k druhým lidem, k dospělým i dětem, s úctou k jejich osobě, bez předsudků, vážit si jejich práce a jejich úsilí mít povědomí o práci rodičů a dospělých chápat, že všichni lidé mají stejnou hodnotu,, přesto, že je každý jiný, že osobní odlišnosti jsou přirozené, vážit si práce lidí 19

20 zacházet s denními potřebami, hračkami, pomůckami, nástroji, sportovním náčiním i nářadím, výtvarnými materiály a pomůckami uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadřovat je přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch, vyrovnat se s tím, hodnotit své osobní pokroky uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému dítěti, přiznávat stejná práva druhým a respektovat je. přirozeně a bez zábran komunikovat s ostatními dětmi, navazovat a udržovat dětská přátelství Rozvíjíme kompetence řeší problémy, na které stačí, známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně, náročnější s oporou a pomocí dospělého spolupodílí se na společných rozhodnutích, přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti, dodržuje dohodnutá pochopená pravidla a přizpůsobí se jim ad 4. Prosinec: Rolničky, stromeček a dětský smích, už budou Vánoce, už padá sníh. Podtémata: Mikulášská nadílka, třídění podle druhu, tvaru, barvy Příprava na Vánoce, ozdoby, zdobní stromečku Vánoce, Nový rok (zvyky, tradice) Vzdělávací cíle Rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření) 20

21 Rozvoj schopnosti sebeovládání Rozvoj a užívání všech smyslů Upevňovat komunikativní dovednosti a kultivovaný projev, rozvíjet schopnosti citové, vytvářet vztahy, rozvíjet je a city prožívat, posilovat poznatky, schopnosti a dovednosti umožňující pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit Rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat Rozvoj kulturně společenských postojů, návyků a dovedností a schopnosti projevovat se autenticky Vzdělávací nabídka smyslové a psychomotorické hry výroba ozdob, zdobení stromečku sváteční posezení u stromečku vánoční zvyky a tradice, poslech koled rychlení větviček pozorování okolí školy, péče o okolí školy, vycházky po okolí pozorování objektů a předmětů (barva, tvar, velikost ) Různé konstruování, skládání z papíru, výroba vánočních ozdob Výzdoba prostor MŠ Očekávané výstupy Uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky(lásku, soucítění, radost, spokojenost i strach, odmírání, rozlišovat citové projevy v důvěrném(rodinném) a cizím prostředí 21

22 Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky i tóny, zrakově rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem apod.) Zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (odhalovat podstatné znaky, vlastnosti předmětů, nacházet společné znaky, podobu a rozdíl, charakteristické rysy předmětů či jevů a vzájemné souvislosti mezi nimi) Zvládnou své negativní pocity (Mikulášská nadílka) Spolupodílet se na zdobení třídy Uvědomovat si příjemné i nepříjemné citové prožitky (lásku, soucítění, radost, spokojenost, strach, smutek, odmítání), rozlišovat citové projevy v důvěrném a cizím prostředí Klíčové kompetence při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chová obezřetně; nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.) ad 5. Leden: Padá sníh, padá sníh, pojedeme na saních. Podtémata: Zimní radovánky, zimní sporty, charakteristické znaky zimního počasí Péče o zvířátka a ptáky v zimně Předměty denní potřeby Naše vesnice 22

23 Vzdělávací cíle Rozvoj psychické i fyzické zdatnosti Posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.) Poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvedomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti) Osvojení si poznatků o předmětech denní potřeby a poznávání denního režimu Vytvořit si povědomí o vlastní sounáležitostí se světem, s živou i neživou přírodou Vzdělávací nabídka Sáňkování, bobování, hry na sněhu se sněhem Pokusy s ledem Kresba a malba zvířátek Výroba ptáků Pozorování stop ve sněhu Sypání ptáčkům smyslové a psychomotorické hry námětové hry hádanky kresba naše vesnice Očekávané výstupy 23

24 Zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí (zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině dětí, pohybovat se na sněhu, ledu, písku, ve vodě ) Poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti ) Osvojovat si poznatky o zimní přírodě Osvojení si poznatků o svém bydlišti Prožívat radost ze zvládnutého a poznaného Být citlivý k živým bytostem, k přírodě i k věcem Pečovat o okolní prostředí, chránit v okolí živé tvory Vědomě užívat všech smyslů Klíčové kompetence ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské) ad 6. Únor: V únoru, když přejdou mrazy, sněženka si cestu razí. Podtémata: Pohádkový měsíc, dramatizace pohádek Dramatizace písniček, básniček Výroba masek, spolupráce dětí při výzdobě MŠ, práce s pohádkou 24

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Září, Ferda má nové kamarády

Září, Ferda má nové kamarády I. téma: Září, Ferda má nové kamarády - seznamování s prostředím školy - seznamování s kamarády - seznamování se zaměstnanci školy - seznamování se základními pravidly chování - seznamování s režimem školy

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Koncepce rozvoje Mateřské školy

Koncepce rozvoje Mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Březí, příspěvková organizace, Školní 194, 691 81 Březí Pracoviště Mateřská škola, U Školky 258, Březí 691 81 Koncepce rozvoje Mateřské školy Název mateřské školy Základní

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Základní škola Praha 10, Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program: Základní škola Hornoměcholupská škola třetího tisíciletí

Základní škola Praha 10, Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program: Základní škola Hornoměcholupská škola třetího tisíciletí Vzdělávací oblast: PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA PRO DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU: ŠKOLA NANEČISTO ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Kamarádi Moje rodina Blízké okolí školy Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje zahrada, která je vybavena pískovištěm a prolézačkami.

Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje zahrada, která je vybavena pískovištěm a prolézačkami. 3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 3.1. Věcné (materiální) podmínky Mateřská škola má dostatečné prostory a takové prostorové uspořádání, které vyhovuje skupinovým i individuálním činnostem dětí. Dětský nábytek, tělocvičné

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč

Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč Vypracovala: Pedagogická rada projednala dne: Nabývá platnosti dne: Jiřina Dvořáková ředitelka školy PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY 1. Podmínky provozu

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence témata Foukej, foukej větříčku (září, říjen, listopad) Komunikace s dospělým i kamarádem Učit se reagovat na pokyny a dění okolo nás Učit se sdělovat pocity

Více

ŠVP pro předškolní vzdělávání

ŠVP pro předškolní vzdělávání ŠVP pro předškolní vzdělávání MŠ Rožmitál na Šumavě; MŠ Bujanov MOTTO : Zdravá výuka II. OBSAH DOKUMENTU I. Identifikační údaje II. Obsah dokumentu III. Obecná charakteristika školy IV. Charakteristika

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!''

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' Motto:,, Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat, porozumím!,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' 4 Integrované bloky: Jaro je zelené Léto je príma Podzim

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Charakteristika ŠD 3. Personální podmínky 4. Podmínky vzdělávání ve ŠD 5. VP pro ŠD 6. Vnitřní

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí.

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. - (1/1) má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

Poznáváme svět přírody

Poznáváme svět přírody Mateřská škola Hodonín, Družstevní čtvrť 3149, příspěvková organizace Družstevní čtvrť 3149 695 03 Hodonín IČO 65766628 e-mail: mshod.druzstevni@centrum.cz webové stránky: www.mspestrokvitek.cz Poznáváme

Více

Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9. Odloučené pracoviště Školní 2, Bruntál

Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9. Odloučené pracoviště Školní 2, Bruntál Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9 včetně Odloučeného pracoviště Školní 2, Bruntál Identifikační údaje o škole Název a sídlo školy: Mateřská škola Bruntál, Pionýrská 9 Právní forma: MŠ s právní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace Školní vzdělávací program MOTTO: S Kuličkou hravě, vesele a zdravě Zkrácená verze Podklady: Rámcový vzdělávací program pro

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Bohuňovice ,, ŠŤASTNÝ ŽIVOT DĚTÍ ZŠ A MŠ BOHUŇOVICE

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Bohuňovice ,, ŠŤASTNÝ ŽIVOT DĚTÍ ZŠ A MŠ BOHUŇOVICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHUŇOVICE Pod Lipami 210, 78314 Bohuňovice Č E S K Á R E P U B L I K A Telefon / Fax: +420 585 389 343, +420 585 389 941 email: zsbohun@bohunovice.cz Školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vypracovaný podle RVP PV Platnost: 1. 9. 2010 do 31. 8. 2013 Obsah: 1. Identifikační údaje o mateřské škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí:

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí: CELOROČNĚ - Tématické vycházky do přírody - Rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, pomoc při práci - Seznamování se základy 1.pomoci - Sebeobslužná činnost oblékání, stolování, hygiena, - Ochrana

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek Plán výchovy a péče Dětská skupina Pupálek Identifikační údaje Název projektu: Dětská skupina - Miniškolka Pupálek Realizátor projektu: AGAPO, o.p.s. Zelný trh 1 602 00 Brno IČ: 29300550 Kontaktní osoba:

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací Školní rok 2016 / 2017 1. a 5. oddělení Téma: Cesta napříč kouzelnou přírodou Vychovatelé: Magdalena Skálová, Jana Balounová Září Vstup do kouzelného světa zvířat a přírody

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA orientuje se podle rozvrhu hodin, rozlišuje mezi povinností a zábavou rozezná běžně známé zástupce pokojových rostlin a pečuje o ně

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401, Jedovnice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní

Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401, Jedovnice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401, Jedovnice 679 06 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB ZŠ Jedovnice Identifikační údaje: Název ŠK Školní klub

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

3. Od Adventu do Vánoc

3. Od Adventu do Vánoc 3. Od Adventu do Vánoc Integrovaný blok je zaměřen na kvalitní prožití zimních svátků a zvyků vánočních a masopustních. Seznámení s ročním obdobím zima, jeho vlastnostmi a proměnami. Děti se seznámí s

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Soukromá střední a základní škola (1.KŠPA) Praha s.r.o. Pernerova 383/29 186 00 Praha 8 - Karlín Školní vzdělávací program pro Školní družinu Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků Soukromé střední

Více

,,TROJKA. Školní vzdělávací program přípravné třídy

,,TROJKA. Školní vzdělávací program přípravné třídy Školní vzdělávací program přípravné třídy,,trojka Školní vzdělávací program základní školy Antonína Baráka v Lovosicích, Sady pionýrů 361/4, Lovosice 410 02 Podrobné rozpracování jednotlivých témat výuky

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Č.j. MŠ 479/2015 HO ŠVP příloha č.2. Mateřská škola Studénka. Odloučené pracoviště Butovická 106. Telefon: 552 302 759. Email: ms.butovicka@seznam.

Č.j. MŠ 479/2015 HO ŠVP příloha č.2. Mateřská škola Studénka. Odloučené pracoviště Butovická 106. Telefon: 552 302 759. Email: ms.butovicka@seznam. Mateřská škola Studénka Odloučené pracoviště Butovická 106 Telefon: 552 302 759 Email: ms.butovicka@seznam.cz Školní vzdělávací program Pro předškolní vzdělávání ZE ŠKOLKY DO SVĚTA Školní vzdělávací program

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

6. Vesmír. Podtéma: Dílčí vzdělávací cíle:

6. Vesmír. Podtéma: Dílčí vzdělávací cíle: 6. Vesmír Děti se seznámí s vesmírem, jeho planetami, s planetou Zemí. Co je na ní jiné, než na ostatních planetách, jak se na ní žije, bydlí. Poznáme různé státy, jejich obyvatele, kulturu, řeč. Každý

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH. Obsah vzdělávacího programu

6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH. Obsah vzdělávacího programu 6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH Obsah vzdělávacího programu Naše vzdělávací nabídka je rozdělena do čtyř integrovaných bloků, které vycházejí z ročních období, zvyků, tradic, společenských událostí a hlavně z koncepce

Více

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a svět práce je realizován ve vyučovacím předmětu Pracovní činnosti. Předmět je vyučován

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více