Výroční zpráva o škole

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o škole"

Transkript

1 Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého Výroční zpráva o škole za školní rok 2006/2007 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5, PRAHA 2 Telefon , E mail: WEB:

2 2. Obecná část Výroční zpráva soukromé školy.. Přesný název školy, školského zařízení podle posledního rozhodnutí o zařazení školy, školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízení SOUKROMÉ GYMNASIUM JOSEFA ŠKVORECKÉHO POSLEDNÍ ROZHODNUTÍ ZE DNE IČO: IZO ředitelství: IZO gymnasia: telefon: web: Zřizovatel Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého, s.r.o. Legerova Praha 2.3. Změny zřizovatele (které a důvod) Ředitel a statutární zástupci ředitele, jejich a telefon do ředitel : Mgr. Václav Krištof od ředitelka : Mgr. Radka Macháčková telefon: statutární zástupce : Petr Šrůta telefon: Výchovně vzdělávací program, inovace, nové metody a formy, rozvojové programy SGJŠ K/4 gymnázium humanitní předměty - čtyřleté, MŠMT v souladu s 85 odst. zákona č. 56/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 79/2006 Sb., tímto mění učební plány gymnázií se čtyřletým studijním cyklem schválené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pod č. j / ze dne : učební plán školy - od počínaje.ročníkem Ročník Český jazyk Humanitní základ Anglický jazyk Francouzský nebo Německý jazyk Latina Estetická výchova Základy společenských věd Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Chemie Biologie Informatika a výní technika Tělesná výchova Novodobé dějiny Mezinárodní vztahy Volitelný předmět ( dle přípravy na VŠ ) CELKEM Volitelný předmět semináře

3 3.6. Stručná charakteristika školy, školského zařízení Výuka je v budově ZŠ Legerova v přízemí a.patře vchod z ulice Legerova. Hřiště je umístěno uvnitř objektu (dvě hrací plochy potažené tartanem) připravené variabilně pro košíkovou i odbíjenou. Dvě tělocvičny se zázemím..6.. Tělocvična, hřiště vlastní tělocvična ano ne - uvnitř objektu školy ve vlastnictví MČ P2 (využívané ZŠ a SGJŠ) školní hřiště: ano ne, vyhovující ano - ne.7. Údaje o pracovnících školy, školského zařízení.7.. personální zabezpečení pracovníci k fyzické osoby/ z toho externisté k přep. pracovníci k fyzické osoby / z toho externisté k přep. pracovníci pedagogičtí (vč. ředitele) 36 / 2 3,64 28 / 8 4,7 nepedagogičtí* 5 4,57 4 / 3 Celkem 4 8,2 32 / 9 7, věková struktura pedagogických pracovníků k Věk do 30 let včetně 3 až 40 let 4 až 50 let 5 až 60 let nad 60 let z toho důchodci Počet z toho žen Průměrný věk pedagogických pracovníků: 35,86 Z toho žen: 37, kvalifikace pedagogických pracovníků k Vzdělání Typ školy Vysokoškolské pedagogické Ped, FF, PV UK Vysokoškolské nepedagogické Bc. Mgr. Dr. Bc. MgA. Dr. Ing. s bez Výukové agentury Tech. univerzity 2 FAMU Mluvčí + IVT PRESTO, ASYS 4 VOŠ Nepedag. směru s bez Střední odborné s maturitou pedag. směru Střední odborné s maturito u nepedago gického směru s bez.7.4. aprobovanost výuky v % Počet Celkem % z celkového počtu pracovníků Aprobovaných 99,95 Neaprobovaných 0, odchody pedagogických pracovníků v průběhu školního roku : 0

4 nově přijatí absolventi učitelského studia v průběhu školního roku : obor: Německý jazyk.7.7. nově přijatí absolventi neučitelského studia v průběhu školního roku : 0 obor: Další vzdělávání pedagogických pracovníků typy studia akcí zaměření akcí účastníků vzdělávací instituce semináře: jednodenní dvou a vícedenní kurzy: jednodenní dvou a vícedenní Státní maturita PS ČR Státní maturita ECDL Angličtina, francouzština a němčina pro učitele Biologie 3 3 CERMAT ASYS JARO FRAUS školský management Státní maturita rozšiřování aprobace jiné (uvést jaké).8. Dojíždějící děti dle krajů (děti s trvalým bydlištěm mimo území hl.m.prahy), z toho nově přijatých Kraj žáků Z toho nově přijatých Jihočeský - - Jihomoravský - Karlovarský - - Vysočina - - Královéhradecký 2 - Liberecký - - Moravskoslezský - - Olomoucký - Pardubický - - Plzeňský - Středočeský 36 3 Ústecký - - Zlínský - - CELKEM Žáci - cizí státní příslušníci: stát žáků Bulharská republika Francouzská republika Republika Bosna a Hercegovina Ruská federace 2 Srbsko Ukrajina 2

5 5.0. Výuka cizích jazyků: Typ školy (součást) jazyk žáků 794K4 Anglický jazyk 8 Německý jazyk 87 Francouzský jazyk 89 Španělský jazyk 5.. Kurzy na doplnění základního vzdělání, účastníků:.2. Školní stravování Stravování zajišťuje Śkolní jídelna Sokolská v objektu školy.3. Školy v přírodě, vzdělávací výjezdy, sportovní kurzy: Místo pobytu Chata SMETANKA, Pec pod Sněžkou 45 dětí/žá Hodnocení ků 56 Seznámení tříd stmelení kolektivu nových.ročníků.4. Závěry a zjištění ČŠI, případně jiných kontrol (u zpráv ČŠI uveďte čj. a signaturu) ČŠI čj /02-57, signatura pa2zv32, termín kontroly 3.-6.května 2002 Šetření stížnosti čj. ČŠI 459/06-0 ze dne 27/9/ organizování výuky.ročníku tvrzení ve stížnosti nedůvodná - informovanost rodičů zavedena na a přístup do oddílu Bakalářů evidence studentů pro rodiče a jejich průběžné hodnocení Šetření ČŠI 678/06-0, signatura qa2ea3 dodržování platných předpisů práva studentů, dokumentace, školní řád, školská rada - při šetření došlo k porušení pouze ustanovení 68 odst. písm. c) tím, že ředitel nepředložil školní řád ke schválení školské radě. Všechny ostatní dokumenty školy jsou plněny dle předpisů..5. Účast školy v soutěžích umístění do 3. místa Účast v olympiádách a soutěžích, ale bez umístění do 3.místa.6. Zahraniční kontakty Název zahraničního subjektu Stát Charakter kontaktu Návštěvy zahraničních studentů při návštěvě Prahy Německo Dánsko Účast při výuce.7. Výchovné a kariérní poradenství - činnost, spolupráce s SPC, PPP: Výchovný poradce: V uplynulém školním roce se výchovný poradce dále v rámci svých konzultačních hodin zabýval těmito okruhy činností: a) výchovně - vzdělávací problémy studentů pozdní příchody pozdní omlouvání absencí neomluvené absence pozice studenta ve třídním kolektivu interpersonální vztahy ve třídě vztah žák - autorita školní neprospěch přestupky proti školnímu řádu

6 6 b) osobnostní problémy studentů špatná sebereflexe jedince pozice studenta ve třídním kolektivu problémy v rodině c) spolupráce s vedením SGJŠ a vyučující d) zajištění odpovídající péče pro studenty se specifickými poruchami učení e) pomoc při výběru vzdělání a pracovního uplatnění po absolvování SGJŠ f) spolupráce s odborníky - PPP Praha 2 a PREVCENTRUM, Policie ČR - Muzeum Policie, Česká společnost AIDS pomoc Ve školním roce 2006/2007 zasedala za přítomnosti výchovného poradce, vedení školy (zástupce ředitele Mgr. P. Šrůta), třídních učitelů a zákonných zástupců 6x výchovná komise školy. Řešila nejrůznější problémy studentů - ve 4 případech to byly neomluvené absence, dále pak špatné studijní výsledky, porušování školního řádu (pozdní omlouvání školních absencí a pozdní příchody do školy). Výchovný poradce dále inicioval konání 5 výchovných pohovorů s problémovými studenty, některých se účastnil i zástupce ředitele školy P. Šrůta. Výchovný poradce - celkový klientů v rámci konzultačních hodin 2006/ studenti rodiče učitelé individuální konzultace individuální konzultace (profesionální orientace) Školní metodik prevence: V uplynulém školním roce se metodik prevence zabýval činností, která je podrobně popsána v Minimálním preventivním programu SGJŠ. Z tohoto dokumentu vyjímám nejčastěji frekventované okruhy činnosti: a) koordinace programu primární prevence který na našem SGJŠ realizuje PREV-CENTRUM b) organizace jednorázových akcí Dům Světla - prevence proti AIDS, sexuální výchova Muzeum Policie ČR - právní minimum studenta v oblasti práv, povinností a sankcí vůči státu c) nástěnky, anonymní schránka d) individuální komunikace se studenty e) nabídka volno-časových aktivit - půjčovna CD, video a mg. kazet a CD-ROM f) monitoring tisku a internetových stránek týkajících se prevence nežádoucích závislostí g) dotazníkové akce, které se týkají výskytu sociálně patologických jevů - šikana, drogy, zjišťování školního klimatu na škole Ve dnech provedla na SGJŠ inspekční skupina pod vedením PaedDr. Vladimíra Tenčla orientační inspekci. Z inspekční zprávy, z části týkající se oblasti výchovného poradenství a primární protidrogové prevence, vybíráme: na SGJŠ je podrobně vypracovaný a plněný plán práce, který se každoročně inovuje k problematice protidrogové prevence jsou k dispozici nástěnky, anonymní schránka, studijní materiály jako např. videokazety, CD-ROM apod. výchovný poradce se individuálně věnuje výchovným a osobnostním problémům studentů výchovný poradce zajištuje spolupráci s učiteli, rodiči a příslušnými institucemi Minimální preventivní program je detailně zpracovaný a promyšlený s určením dílčích cílů a s vytýčenými konkrétními kroky Hodnocení výchovného poradenství vynikající

7 7.8. Integrace (zkušenosti - pozitiva a negativa integrace dětí a žáků v prostředí školy. Samostatně uveďte zkušenosti se začleňováním žáků ze znevýhodněného sociokulturního prostředí a cizinců do výuky) --- cizinci se začleňují bez problémů do kolektivu, nezaznamenali jsem žádná negativa integrace Ekologická výchova (resp. environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) nad rámec osnov. Projekty školy v oblasti EVVO, financování, tříd a žáků v předmětech nebo oborech EVVO) --- součástí předmětů ZEMĚPIS a BIOLOGIE Pedagogická a osobní asistence ( asistentů, zkušenosti s asistenční službou) Nemáme asistenty.2. Akreditované programy dalšího vzdělávání, popř. existence střediska dalšího vzdělávání. Jejich zaměření, výstupy za rok, počty frekventantů a absolventů. Škola spolupracuje s Literární akademií a nemá vlastní akreditované programy dalšího vzdělávání..22. Další akce školy, projekty, zapojení školy do rozvojových programů obce,.b.c PLANETÁRIUM "KUPEC BENÁTSKÝ" film "KUPEC BENÁTSKÝ" film PLANETÁRIUM sv. VÍT - TRIFORIUM AIDS - dokumentární film AIDS - dokumentární film Blaník - Vratné lahve Blaník - Vratné lahve 2.A 2.X PLANETÁRIUM - astrologie PLANETÁRIUM - astrologie exkurze PRAŽSKÝ HRAD exkurze PRAŽSKÝ HRAD AGORA AGORA interaktivní výuka NJ interaktivní výuka NJ NÁRODNÍ MUZEUM - bezobratlí NÁRODNÍ MUZEUM - bezobratlí "DON QUIJOTE DE LA ANCHA" "DON QUIJOTE DE LA ANCHA" PLANETÁRIUM PLANETÁRIUM "KUPEC BENÁTSKÝ" film "KUPEC BENÁTSKÝ" film sv. VÍT - TRIFORIUM sv. VÍT - TRIFORIUM Anežský klášter - apl. Fyzika Anežský klášter - apl. Fyzika ZOO ZOO Na Zábradlí - Čechov Na Zábradlí - Čechov Bodies Exhibitions Karlštejn Karlštejn Blaník - Vratné lahve Blaník - Vratné lahve 3.Y 3.W Přehlídka severoirského filmu Přehlídka severoirského filmu Hrdličkovo muzeum člověka Hrdličkovo muzeum člověka interaktivní výuka NJ interaktivní výuka NJ "KUPEC BENÁTSKÝ" film "KUPEC BENÁTSKÝ" film sv. VÍT - TRIFORIUM sv. VÍT - TRIFORIUM Ta Fantastika - M.Ravenhill Ta Fantastika - M.Ravenhill Královna - film Královna - film Blaník - Vratné lahve Blaník - Vratné lahve

8 8 4.CH Přehlídka severoirského filmu "KUPEC BENÁTSKÝ" film Královna - film Krypta sv.cyrila a Metoděje.23. Spolupráce školy se sociálními partnery a neziskovými organizacemi Škola spolupracuje s Literární akademií..24. Školská rada - složení a hodnocení činnosti: Část zákonných zástupců žáků : Eva KEJŘOVÁ Rostislav ZEMAN Část pedagogických pracovníků: Věra KRAKLOVÁ Markéta VOJANOVÁ Část jmenovaná SGJŠ s.r.o.: Lenka VEGNEROVÁ Alžběta KRIŠTOFOVÁ Školská rada projednávala otázky vyplývající ze zákona, řešila připomínky rodičů. 6. Střední škola (Gymnázium), Vyplňované údaje se týkají pouze žáků/studentů a učitelů vřazených ve střední škole) 6.. Počet tříd: K K tříd žáků 794K K Celkem K4 7 8 Celkem Počet žáků a tříd podle studijních oborů k : studijní obor kód oboru délka studia Gymnázium humanitní 794K Průměrný žáků k : na třídu: 8 / 7 = 25,86 na učitele: 8 / 28 = 5,46 ročník tříd žáků forma studia denní 6.4. Obory ve srovnání se školním rokem 2006/2007 (uvést kód oboru a název): nové obory: zrušené obory: dobíhající obory: důvody změn:

9 Údaje o přijímacím řízení: na školní rok 2006/2007: Obor vzdělání kód oboru přihlášených přijatých Gymnázium humanitní 794K přihlášených celkem: 73 z toho dívek: 45 přijatých po prvním kole: 28 z toho dívek: 6 přijatých po druhém kole : 29 z toho dívek 9 přijatých na odvolání : 0 z toho dívek: 0 přijatých celkem: 57 z toho dívek: 35 volná místa (, obor): 0 absolventů na školní rok 2007/2008 Obor vzdělání kód oboru přihlášených přijatých absolventů Gymnázium humanitní 794K přihlášených celkem: 64 z toho dívek: 44 přijatých po prvním kole: 8 z toho dívek: 2 přijatých v dalších kolech : 4 z toho dívek přijatých na odvolání : 0 z toho dívek: 0 přijatých celkem: 32 z toho dívek: 23 volná místa (, obor): Prospěch žáků a ukončení studia ve školním roce 2006/2007 žáků prospěli celkem 74 z toho s vyznamenáním 7 Neprospěli 7 opakují ročník 0 klasifikovaných celkem 8 vyloučených z prospěchových důvodů 4 vyloučených z výchovných důvodů studentů, kteří zanechali studia z jiných důvodů Hodnocení chování žáků ve školním roce 2006/2007 žáků velmi dobré Uspokojivé neuspokojivé pololetí celkový zameškaných hodin: 2070 z toho omluvených: z toho neomluvených: 3 2.pololetí celkový zameškaných hodin: z toho omluvených: 2692 z toho neomluvených: 6 Celkem celkový zameškaných hodin na studenta: 26,76 z toho neomluvených:,36

10 Výsledky maturitních a závěrečných zkoušek: žáků maturitní 4.CH celkem u zkoušky 3 z toho opakovaně u zkoušky 0 žáci posledního ročníku, kteří zkoušku nekonali 2 prospěli s vyznamenáním 7 Prospěli 22 Neprospěli 2 druh zkoušky závěrečná 6.9. Přijímací řízení na vyšší typ školy, jaký: Zájem o absolventy v různých typech zaměstnání (uvést) a porovnat s předchozím školním rokem: --nesledujeme Počet přihlášených k dalšímu studiu 6.0. Ověřování výsledků vzdělávání: --nesledujeme-- Maturita nanečisto CERMAT Hodnocení školy - SCIO 6.. Dojíždějící děti dle krajů (děti s trvalým bydlištěm mimo území hl.m.prahy), z toho nově přijatých Kraj žáků Z toho nově přijatých Jihočeský - - Jihomoravský - Karlovarský - - Vysočina - - Královéhradecký 2 - Liberecký - - Moravskoslezský - - Olomoucký - Pardubický - - Plzeňský - Středočeský 36 3 Ústecký - - Zlínský - - CELKEM 4 3

11 Výroční zpráva byla projednána a schválena školskou radou v souladu s 68, odst., zákona č. 56/2004 Sb., o předškolním základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Přílohou této výroční zprávy je kopie zápisu z tohoto jednání školské rady, dne: Praze dne Ředitelka školy: Mgr. Radka Macháčková v.r.

Výroční zpráva o škole

Výroční zpráva o škole Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého Výroční zpráva o škole za školní rok 2007/2008 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5,

Více

Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115. Výroční zpráva

Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115. Výroční zpráva Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 5 Výroční zpráva Školní rok 2007/2008 Výroční zpráva školy 2007-2008 Č. j. GOA/650/An/2008. Obecná část.

Více

Výro ní Výroční zpráva školy. Základní škola praktická Praktická škola

Výro ní Výroční zpráva školy. Základní škola praktická Praktická škola Výro ní Výroční zpráva školy za za školní rok 26 28 27 29 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 8. 16.1.27 1. 29 1 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Osnova pro výroční zprávu základních škol, středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 213/214 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 214, případně po

Více

Zpráva o škole. za školní rok 2000/2001

Zpráva o škole. za školní rok 2000/2001 za školní rok 2000/200 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A SOUKROMÉ GYMNASIUM JOSEFA ŠKVORECKÉHO LEGEROVA 5, 20 00 PRAHA 2 TELEFON 24 26 22 86, 24 26 73 ZÁZNAMNÍK / FAX 24 26 3 38 E - MAIL info@sgjsvos.cz WWW http://www.sgjsvos.cz

Více

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 je školou, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha. Bylo

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

1.2. Zřizovatel Soukromé gymnázium ALTIS s.r.o., K Libuši 57, 148 00 Praha 4 Kunratice.

1.2. Zřizovatel Soukromé gymnázium ALTIS s.r.o., K Libuši 57, 148 00 Praha 4 Kunratice. Výroční zpráva Soukromého gymnázia ALTIS s. r. o. za školní rok 2005/2006 1.1. Název školy, zařazení do sítě Soukromé gymnázium ALTIS s.r.o., K Libuši 57, Praha 4 - Kunratice, bylo zřízeno v roce 1992,

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2007/2008 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2008, případně po opravných zkouškách a dokončení klasifikace,

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole Přesný název právnické osoby Gymnázium Christiana Dopplera 1. Ředitel a statutární zástupce ředitele Mgr. Renata Pauchová, tel.: 724 374 242, pauchova@gchd.cz Mgr. Milan Klouček,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005-2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005-2006 GYMNÁZIUM, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ JEČNÁ 27, PRAHA 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005-2006 Výroční zpráva schválena radou školy dne 2. 10. 2006 Pedagogická

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k

Více

Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014

Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014 Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014 V Praze dne 14.10.2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43 za školní rok 2013/2014 Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010 / 2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010 / 2011 Pertoldova 3373, Praha 4,43 00, tel,fax: 2 444 02 02 e-mail: ekonoma.soa@email.cz www.ekonoma.cz Výroční zpráva školy za školní rok 200 / 20. Základní údaje o škole, školském zařízení.. Název školy EKONOMA

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy resp. školského zařízení Soukromá střední odborná (1.KŠPA) Praha s.r.o. 2. Ředitel a statutární zástupce ředitele Ředitel: Mgr. Pavlína

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva Soukromé střední odborné školy (1.KŠPA) Praha s.r.o. za školní rok 2012/2013 Zpracováno dle osnovy pro výroční zprávy základních škol, středních škol konzervatoří, vyšších odborných škol

Více

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014 EKO GYMNÁZIUM PRAHA o.p.s. FAKULTNÍ ŠKOLA PřF a PedF UK Praha Nad Vodovodem 460/81, 108 00 Praha 10 - Malešice tel.-fax: 274 783 072 e-mail: info@ekogymnazium.cz www.ekogymnazium.cz ŠKOLA UNESCO Výroční

Více

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice Ke Stadionu 623, 196 00 Praha 9 19. listopadu 2014 Pojmy a jejich

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 212/213 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 213 Základní umělecká, Praha 6, Nad

Více

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k

Více

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Soukromé střední odborné učiliště ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Pavla Šarapatková Zpracovatelé: Pavla Šarapatková, Dagmar

Více

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Výroční zpráva Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Gymnázium,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI BANKOVNÍ AKADEMIE Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy a.s. ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI BANKOVNÍ AKADEMIE Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy a.s. ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI BANKOVNÍ AKADEMIE Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy a.s. ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy podle rozhodnutí

Více

Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115. Výroční zpráva

Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115. Výroční zpráva Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115 Výroční zpráva Školní rok 2013/2014 1 Výroční zpráva školy 2013-2014 Č. j. GOA/551/An/2014 I. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje jsou podle stavu k 31.08.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikaci, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva. Statutární zástupce Mgr. Miroslav Hajn, e mail: mhajn.tkp@email.cz, tel.: 222319145

Výroční zpráva. Statutární zástupce Mgr. Miroslav Hajn, e mail: mhajn.tkp@email.cz, tel.: 222319145 Výroční zpráva I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Taneční konzervatoř hlavního města Prahy, Křížovnická 81/7,

Více

Výroční zpráva Arcibiskupského gymnázia za školní rok 2009/2010. I. Základní údaje o škole

Výroční zpráva Arcibiskupského gymnázia za školní rok 2009/2010. I. Základní údaje o škole Výroční zpráva Arcibiskupského gymnázia za školní rok 2009/2010 Zpráva je zpracována na základě pokynů MHMP dle Osnovy pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školních

Více

Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498. Výroční zpráva

Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498. Výroční zpráva Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném

Více