( Projekt CZ.1.07/1.3.00/ Rozmluva ) EdA, o.s

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "( Projekt CZ.1.07/1.3.00/08.0171 Rozmluva ) EdA, o.s"

Transkript

1 UČEBNÍ TEXTY pro účastníky projektu Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti podpory ( Projekt CZ.1.07/1.3.00/ Rozmluva ) EdA, o.s Tyto materiály jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 Tato metodika je součástí projektu grantového schématu Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti podpory komunikativních kompetencí žáků se speciálními vzdělávacími potřebami spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Zpracoval autorský kolektiv Výzkumného centra integrace zdravotně postižených sekce vzdělávání: Prof.PhDr. et PaedDr.Miloň Potměšil, Ph.D Prof.PaedDr.Milan Valenta,Ph.D. Doc.PaedDr.Alžběta Peuteschmiedová,Ph.D. PhDr.et Mgr.Petra Potměšilová,Ph.D. PhDr.Jarka Dosedlová,Ph.D Mgr.Iveta Grofková,Ph.D. Mgr.Oldřich Müller,Ph.D. Mgr.Petra Jurkovičová,Ph.D. Mgr.Martin Dominik Polínek,Ph.D. Mgr.Pavel Svoboda,Ph.D. PaedDr.Luboš Šaman Holzer PaedDr.Petr Petráš Učební text projektu CZ.1.07/1.3.00/ ESF/MŠMT ČR: Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti podpory

3 Obsah ÚVOD TERAPIE VE SPECIÁLNÍ PEDAGOGICE TEORETICKÝ ÚVOD TERAPIE - ZÁKLADNÍ VYMEZENÍ Terapie ve speciální pedagogice Původ a zdroje terapií ve speciální pedagogice VYMEZENÍ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÝCH TERAPIÍ PROCESUÁLNÍ STRÁNKA SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÝCH TERAPIÍ ARTETERAPIE, ARTEFILETIKA ARTETERAPIE Základní principy arteterapie Diagnostika a arteterapie Při diagnostickém procesu v arteterapii si především všímáme: Směry v arteterapii Profil arteterapeuta Osobnost arteterapeuta Odborná připravenost arteterapeuta Formy arteterapeutické práce ARTEFILETIKA Výtvarná výchova Principy artefiletiky KLIENTI ARTETERAPIE A ARTEFILETIKY PARADIVADELNÍ SYSTÉMY TERAPEUTICKÉ POVAHY DRAMATERAPIE Cíle a filozofie dramaterapie Terapeutické prostředky dramaterapie Struktura dramaterapeutické lekce a procesu PSYCHODRAMA Cíle teatroterapie Metody a struktura TANEČNĚ POHYBOVÁ TERAPIE VZNIK A VÝVOJ VYMEZENÍ TANEČNĚ POHYBOVÉ TERAPIE MOŽNOSTI VYUŽITÍ TANEČNĚ POHYBOVÉ TERAPIE POETOTERAPIE MALILINKÝ ÚVOD DO PROBLEMATIKY CO JE POETOTERAPIE Odlišnosti mezi poetoterapií a biblioterapií ÚČINKY POEZIE NA ČLOVĚKA Faktory básnické (vztahující se k jednotlivé básni nebo jejich souboru) Faktory přednesové Přednesové faktory akustické (vztahující se k osobnosti přednášejícího) Přednesové faktory vizuálně prostorové (vztahující se k prostředí) Specifické přednesové faktory Doplňkové faktory SPOJENÍ POETOTERAPEUTICKÝCH A MUZIKOTERAPEUTICKÝCH AKTIVIT INVENTÁŘ POETOTERAPIE MUZIKOTERAPIE DĚLENÍ MUZIKOTERAPIE POPIS A APLIKACE MUZIKOTERAPEUTICKÉ METODY PAEDDR. LUBOMÍRA HOLZERA Vstupní parametry POPIS MUZIKOTERAPEUTICKÉ METODY PAEDDR. LUBOMÍRA HOLZERA Definice holistické muzikoterapie dle metody PaedDr. Lubomíra Holzera pro její terapeutickou část pasivní muzikoterapii: VIDEOTRÉNINK INTERAKCÍ Učební text projektu CZ.1.07/1.3.00/ ESF/MŠMT ČR: Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti podpory

4 1 CO JE VIDEOTRÉNINK INTERAKCÍ Z historie VTI ZPŮSOB PRÁCE VIDEOTRENÉRA Dohoda spolupráce Natáčení Analýza videonahrávky Zpětnovazebný rozhovor Principy kontaktu NĚKTERÁ VÝCHODISKA A PRINCIPY VTI Principy kontaktu podle vývojového hlediska (Beaufortová, 2008) VIDEOTRÉNINK INTERAKCÍ VE ŠKOLÁCH Přehled hlavních aplikačních oblastí pro VTI v ČR Rodina (biologická i náhradní): Škola: (MŠ, ZŠ, speciální školství, vysoké školy jako pregraduální příprava učitelů) Rezidenční a ambulantní služby: Řízení organizací: Zajištění kvality služeb: Výcviky, tréninky, vzdělávání pracovníků: MĚSTO AKCE DRAMATERAPEUTICKÝ PROJEKT PRO PSYCHOSOCIÁLNÍ ROZVOJ MĚSTO AKCE Realizace PŘÍLOHA Č.1 KARTIČKY SE ZVÍŘATY A STEREOTYPY CHOVÁNÍ PŘÍLOHA Č. 2 NÁMĚTY NA IMPROVIZACE ANTAGONISTŮ: SUMÁŘ MĚSTO AKCE PROJEKTY ZAMĚŘENÉ NA PERSONÁLNĚ-SOCIÁLNÍ ROZVOJ TVOŘIVOST A IMPROVIZACE Dramaterapeutický projekt: DIVADLO KOMUNIKACE Dramaterapeutický projekt : BÁBEL HRA V ROLI Dramaterapeutický projekt : OSTROV (Loď bláznů) NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE JAKO PROSTŘEDEK OSOBNOSTNÍHO ROZVOJE A TERAPIE NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ VYMEZENÍ NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE - OBECNÉ ZÁSADY APLIKACE NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE - PROSTŘEDEK ROZVOJE LIDSKÉ OSOBNOSTI NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE PROSTŘEDEK TERAPIE PORADENSKÝ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝ BLOK ZÁKLADNÍ POJMY VE SPECIÁLNÍ PEDAGOGICE - ZDRAVOTNÍ POSTIŽENÍ, ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ ZNEVÝHODNĚNÍ PORADENSTVÍ Rozdělení speciálněpedagogického poradenství podle resortu, který jej zastřešuje Klientela speciálněpedagogického poradenství RANÁ PÉČE Formy služeb pro klienty: Poskytovatelé rané péče na území ČR: ŠKOLNÍ PORADENSKÉ INSTITUCE Nejčastější problémy řešené poradenskými zařízeními Školní poradenští pracovníci LEGISLATIVNĚ-KURIKULÁRNÍ BLOK LOGOPEDICKÝ BLOK LOGOPEDIE ZÁKLADNÍ VYMEZENÍ OBORU ZÍSKANÁ NEUROTICKÁ NEMLUVNOST ZÍSKANÁ ORGÁNOVÁ NEMLUVNOST NARUŠENÍ GRAFICKÉ STRÁNKY ŘEČI NARUŠENÍ PLYNULOSTI ŘEČI PORUCHY HLASU Učební text projektu CZ.1.07/1.3.00/ ESF/MŠMT ČR: Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti podpory

5 NARUŠENÝ VÝVOJ ŘEČI NARUŠENÝ VÝVOJ ŘEČI Opožděný vývoj řeči Omezený vývoj řeči Přerušený (narušený) vývoj řeči Odchylný (nesprávný,zcestný) vývoj řeči Předčasný vývoj řeči VÝVOJOVÁ DYSFÁZIE = SPECIFICKY NARUŠENÝ VÝVOJ ŘEČI Etiologie Diagnostika vývojové dysfázie Terapie vývojové dysfázie DYSLALIE Co to tedy dyslalie je: Klasifikace: Etiologické hledisko: Symptomatologie Diagnostika dyslalie Terapie dyslalie Zásady terapie Průběh terapie dyslalie, korekce dyslalie DYSARTRIE Etiologie Klasifikace dysartrie Diagnostika Terapie dysartrie Zásady Principy Fyzioterapeutické metodiky rozvoje hybnosti a rozvoj hybnosti orofaciální oblasti nám umožňují následující rehabilitační metodiky: Terapie poruch příjmu stravy a polykání Prognóza AUGMENTATIVNÍ A ALTERNATIVNÍ KOMUNIKACE Systémy alternativní komunikace Charakteristika základních systémů AAK SURDOPEDIE SURDOPEDIE OBOR SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY SURDOPEDIE A JEJÍ ZAŘAZENÍ DO SYSTÉMU VĚD VADY SLUCHU A SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ Vady sluchu podle věku a pohlaví TECHNICKÉ POMŮCKY PRO OSOBY SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM Individuální sluchadla NÁSTIN HISTORICKÉHO VÝVOJE EDUKAČNÍCH SNAH SMĚREM K OSOBÁM S VADAMI SLUCHU PŘÍSTUPY K EDUKACI DĚTÍ A ŽÁKŮ S VADAMI SLUCHU MOHUTNOST SLUCHOVÉ ZTRÁTY A JEJÍ PROJEVY Minimální sluchové ztráty Sluchové ztráty db Sluchové ztráty db Sluchové ztráty 56 70dB Sluchové ztráty db Sluchové ztráty vyšší než 91dB Jednostranná sluchová vada POŽADAVKY NA ÚPRAVU PODMÍNEK V PROSTŘEDÍ Učební text projektu CZ.1.07/1.3.00/ ESF/MŠMT ČR: Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti podpory

6 Úvod Tento učební text je určen především speciálním pedagogům, ale nejen jim. Vznikl v rámci projektu podpořeného ESF EU a státním rozpočtem ČR, který realizuje EdA, o.s. v Ústí nad Labem. pod zkráceným názvem ROZMLUVA, celým označením Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti podpory komunikativních kompetencí žáků se SVP, registrační číslo CZ.1.7/1.3.00/ Projekt je zaměřen na vytvoření a ověření vzdělávacích programů pro speciální pedagogy v oblasti rozvoje komunikačních kompetencí a prevence poruch vývoje řeči u žáků se specifickými vzdělávacími potřebami (dále jen SVP). V rámci celé ČR dosud neexistuje podobně zaměřený vzdělávací program pro tuto cílovou skupinu. Projekt chce zvýšit odborné kompetence učitelů a poskytnout potřebnou oporu. Vzdělávací část projektu je akreditována pro další vzdělávání pedaogických pracovníků a v jejím rámci působí řada špičkových univerzitních odborníků z Univerzity Palackého v Olomouci, Univerzity Karlovy a Univerzity Hradec Králové. Účastníci vzdělávacích kurzů jsou z krajů Ústeckého, Olomouckého, Pardubického a Jihomoravského. Vzdělávací programy jsou realizovány v krajích Jihomoravském, Olomouckém, Pardubickém a Ústeckém. Studijní materiál autorsky vypracoval tým autorů Výzkumného centra integrace zdravotně postižených sekce vzdělávání, dle zadání realizátora EdA, o.s. Text poskytuje účastníkům ucelené informace o problematice rozvoje komunikačních kompetencí a prevence poruch řeči žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

7 TERAPIE VE SPECIÁLNÍ PEDAGOGICE TEORETICKÝ ÚVOD Oldřich Müller Předmětem zájmu speciální pedagogiky je především výchovně-vzdělávacím způsobem zaměřená socializace osob, které jsou z nejrůznějších důvodů znevýhodněny ve společenském životě. Důležitou součástí procesu zmíněné socializace jsou mimo jiné terapeutické přístupy k výše zmíněným osobám. O: Co si představujete pod termínem znevýhodněná osoba? Jaké příčiny znevýhodnění mohou existovat? 1 Terapie - základní vymezení Terapeutické přístupy lze obecně vymezit jako takové způsoby odborného a cíleného jednání člověka s člověkem, jež směřují od odstranění či zmírnění nežádoucích potíží, nebo odstranění jejich příčin, k jisté prospěšné změně (např. v prožívání, chování, fyzickém výkonu). Tomu odpovídá rovněž etymologie termínu terapie, jehož řecko-latinský původ odkazuje na léčení, ošetřování, ale také na starání se, pomáhání, cvičení P: Terapeutický přístup může mít podobu chirurgického zákroku lékaře, ale také řešení psychických problémů člověka pomocí jeho aktivní účasti na (patřičným způsobem zaměřené) výtvarné činnosti. Terapeutické přístupy aplikují terapeuti (profesionálové, jež prošli patřičným vzděláváním - hlavně formou výcviku - a mají patřičné osobnostní předpoklady) v rámci jednotlivých terapií. Přitom mohou vycházet z nejrůznějších zdrojů a využívat nejrůznějších prostředků, metod, technik a forem práce. Pro veškeré využívané terapie vždy platí, že: probíhají v určitém prostředí a v určitém čase (např. v denním či týdenním stacionáři, v léčebné komunitě, v ambulanci, ve více či méně pravidelných intervalech, dlouhodobě či krátkodobě atp.) mají určitou organizační formu (např. individuální, skupinovou, rodinnou, párovou atp.) odpovídají určité orientaci terapeuta (jeho terapeutický přístup i metody práce by měly mít předem zvolenou koncepci) závisí na věku, příčinách potíží a symptomech klienta (např. zda-li jde o děti, dospělé či seniory, zda-li bude nasazena léčba kauzální, jež odstraňuje příčiny, nebo symptomatická, jež odstraňuje či zmírňuje doprovodné nevhodné projevy atp.) mohou být prvotně zaměřeny na somatické, nebo na psychické změny u klienta (terapeut může vycházet například z báze fyzioterapeutické, psychoterapeutické atp.) bývají zacíleny léčivě, ale také preventivně a rehabilitačně (to znamená, že může být dosahováno nejen prospěšné změny, ale současně i zmenšováno riziko vzniku a rozvoje dalších potíží a napomáháno v úpravě směrem k původnímu stavu). Terapie se dají dle vlastních základních prostředků rozdělit na: - 7 -

8 terapii chirurgickou farmakoterapii fyzioterapii psychoterapii. V: Je třeba předem důsledně upozornit na to, že terapie ve speciální pedagogice nemají nic společného s terapií chirurgickou ani farmakoterapií (viz dále). 1.1 Terapie ve speciální pedagogice Již výše bylo zmíněno, že důležitou součástí předmětu zájmu české speciální pedagogiky jsou i terapeutické přístupy ke znevýhodněným osobám. Tyto mají svůj specifický původ i zdroje. O: Co si představíte pod pojmem zdroje? Může být zdrojem speciální pedagogiky například psychologie? Původ a zdroje terapií ve speciální pedagogice V: Trend využívání terapeutických intervencí ve speciální pedagogice není nikterak nový. Byl v podstatě dílčím způsobem uplatňován od počátků snah o cílenou institucionálně zajištěnou edukaci osob nacházejících se mimo aktuálně přijímanou normu (například u Filipa Pinela je patrná tendence vážně počítat s uzdravujícím vlivem práce na zahradě, u Jeana Itarda a Eduarda Sequina jsou to zase pokusy o rozvoj subnormálního myšlení a vůle za pomoci senzomotorického cvičení atp.). Co se však ve zmíněném trendu změnilo, byl nástup a rozvoj svébytně utvářených terapií. Terapie ve speciální pedagogice mají svůj původ v rozvíjející se speciálněpedagogické praxi. Ta si vytýčila vedle požadavku výchovy a vzdělávání znevýhodněných osob také požadavek na jejich rehabilitaci. P: Dítě s mentální retardací má právo na vzdělání jako každé jiné dítě. Samotná výuka čtení, psaní, počítání však nevyřeší jeho problémy vyplývající z mentálního postižení. Takovým problémem může být např. nepřiměřená agresivita. Její řešení je již záležitostí terapeutickou. Při utváření těchto terapií hrají (a hrály) vedle speciální pedagogiky roli i jiné humanitně zaměřené obory tím, že jim přinášejí důležité aplikovatelné poznatky. V tomto případě hovoříme o tzv. zdrojích. Jedním z hlavních zdrojů je psychoterapie, využívající mnohých prostředků, jež jsou svým charakterem speciální pedagogice blízké. V: Psychoterapii lze přesněji definovat jako odbornou, záměrnou a cílevědomou aplikaci psychologických prostředků použitou za účelem pomoci lidem změnit jejich chování, myšlení, emoce či osobnostní strukturu společensky i individuálně přijatelným směrem. Co se týká stavu použitelnosti psychoterapie ve speciálněpedagogických terapiích, lze tento popsat jako stav značného eklekticismu, kdy jednotliví terapeuti propojují nejrůznější (byť na první pohled vzdálené) poznatky do vlastních terapeutických přístupů (či metod, technik a forem terapeutické práce). Jen namátkou uveďme: - 8 -

9 možnou aplikaci principů nedirektivní psychoterapie C. R. Rogerse (či humanistické linie vůbec) - např. práce s kreativitou každého člověka za účelem podpory jeho vnitřních tendencí seberealizovat se a dosahovat svých nejlepších možností (včetně jejího uplatnění v rámci terapie hrou u dětí) možnou aplikaci technik a strategií kognitivně-behaviorální psychoterapie a relaxačních a psychofyziologických postupů - např. autogenního tréninku J. H. Schultze, Jacobsonovy progresivní realaxace, bio-feedbacku, hraní rolí, formování žádoucího chování, zastavení myšlenek, sebeinstruktáže, možnou aplikaci některých postupů dynamické psychoterapie - např. kreativních volně asociačních technik uvolňujících osobní vnitřní konflikty (viz třeba imaginace). O: Setkali jste se někdy s názvy právě uvedených terapií? Rozumíte této problematice, nebo je pro vás naprosto neznámou? P: Příklad z arteterapeutické praxe Pan I. Š. nastoupil jako vinárník do jednoho horského hotelu. Toto prostředí zpočátku zdánlivě vyhovovalo jeho naturelu. Byl komunikativní, vnímavý, sugestibilní, lehce navazoval vztahy s návštěvníky vinárny (zejména se ženami). Taktéž dokázal snadno vyjadřovat velké emoce a teatrálně předváděl své dovednosti barmana. To většina hostů oceňovala. I vedení hotelu mohlo být spokojeno. Ale jen krátkodobě. Pan I. Š. trpěl histrionskou poruchou osobnosti a začal mít problémy. Naštěstí byl ochoten vyhledat odbornou péči. Když později absolvoval ambulantní psychoterapeutickou léčbu (vedenou za účelem restrukturalizačních změn emotivity, kognitivního stylu a chování), pokračoval v doléčování v denním stacionáři, kde se mimo jiné podrobil individuální arteterapii. Ta byla zaměřena na pomoc v lepší orientaci v životě a v získávání životní stability. Motivace a potřebné dynamiky osobnosti zde bylo dosahováno řadou arteterapeutických technik - a rovněž řízenou imaginací, jež neměla hlubinné ambice. Pan I. Š. byl při imaginaci veden k tomu, aby si představoval sám sebe jako páva (čili tvora na jedné straně se problematicky vnucujícího, předvádějícího a vyžadujícího pozornost - a na straně druhé zdravě vystupujícího, přirozeně přitahujícího pozornost a kontaktního). Pomocí imaginárních obrazů tohoto zvířete (tedy specifického setkávání se s vlastní identitou) a pomocí jeho následného výtvarného zpracování se panu I. Š. dostávalo jisté svobody při uchopení nepříjemných situací, do nichž se předtím často dostával. Mezi ním a terapeutem tak docházelo ke sdílení a korekci emocí, ke vzájemné podpoře. Kromě psychoterapie mohou být poznatky pro speciálně-pedagogické terapie čerpány také z teorie a metodologie fyzioterapie, kterou stručně vymezíme jako pomoc člověku dosahovat tělesné a pohybové normality fyzikálně-stimulujícími prostředky (masírováním, tlaky, hlazením, držením částí těla, změnami polohy těla, tělesným cvičením atd.). Čerpání těchto poznatků se děje především v závislosti na: konkrétním klientovi, s nímž přichází speciální pedagog do kontaktu - odpovídající indikace jsou například používány u jedinců s těžším mentálním a těžším kombinovaným postižením, kdy je nutné průběžně doplňovat neúplná pohybová schémata a neustále podporovat vývoj pohybových možností terapeutických přístupech, které jsou pro uživatele služeb speciálního pedagoga použitelné - jako příklad mohou sloužit různé přístupy hipoterapeutické (viz např. hiporehabilitace, léčebné pedagogicko-psychologické ježdění a sport handicapovaných a rekreační ježdění), ergoterapeutické (viz např. ergoterapie jako psychoterapie, jako socioterapie, jako fyzioterapie) atp

10 O: Setkali jste se někdy ve svém životě s fyzioterapií např. pod názvem rehabilitace? Dovedli byste vysvětlit, na čem je založena? P: Metodický příklad Hiporehabilitace využívá přirozeného pohybu zvířete s jeho chůzovým mechanismem jako motorického vzoru. Nabízí klientovi prostor, nutí jej orientovat se v něm, neustálým vychylováním těžiště je nucen držet posturu, působením biotepla koně dochází k uvolnění spasmu adduktorů stehen. S hiporehabilitací je možné začít po 3. roce věku dítěte. Pokud malé dítě samostatně neudrží sed, posadíme si jej do klína čelem k sobě, hlavičku si opřeme o svoji hruď. Stimulací krokem koně je pak nuceno držet hlavičku v prostoru a přitom má pocit jistoty. Pokud zvládá dítě sed, posadíme si jej čelem ve směru jízdy a dopomoc postupně omezujeme. Když dítě zvládne korigovat sed, přistoupíme k dopomoci ze země z obou stran kráčejícího koně Voltižní a pedagogicko psychologické ježdění se uplatňuje hlavně tam, kde chceme vytvářet interakce klient - kůň - terapeut či vzájemné interakce mezi klienty. Hlavním cílem je podpora sebedůvěry klienta prostřednictvím cvičení odvahy, samostatnosti, obratnosti, nebo naopak, tlumení agresivity, výchova ke kázni a zodpovědnosti atp. Lekci voltižního a pedagogicko psychologického ježdění lze zahájit navázáním prvotního kontaktu. Klienti mohou být vyzváni, aby se ke koni přiblížili, oslovili, mluvili na něho. Vhodné je přitom využít předem připravených pamlsků. Pak můžeme motivovat hlazení srsti a hřívy, jemné popleskávání a navazování dalšího taktilního kontaktu. Tato zahřívací část by měla trvat asi 10 minut. Teprve po ní následuje jízda zaměřená na pozitivní změny chování a odstranění či zmírnění nevhodných psychických projevů. Důležitými východisky (zdroji) pro speciálněpedagogické terapie jsou pochopitelně i jiné na člověka zaměřené obory - například: medicína - svými propedeutickými poznatky o vzniku, projevech, dopadech a léčení poruch orgánů či tělesného systému psychologie - svými propedeutickými poznatky o pojetí, vývoji, změnách a činnosti psychiky jako základního předpokladu lidského společenského života pedagogika - svými propedeutickými poznatky o možnostech cíleného formování určitých kvalit osobnosti - určitých druhů připravenosti k lidskému společenskému životu (význam humanisticky orientované výchovy zaměřené na formování člověka jako celistvé osobnosti) sociologie - svými propedeutickými poznatky o sociálních determinantách lidského společenského života (význam vytváření a fungování sociálních skupin, sociálních vztahů, sociálních dovedností) kulturní antropologie - svými propedeutickými poznatky o vzájemné podmíněnosti biologických, specificky lidských, sociálních a kulturních podmínek existence člověka (význam kulturní symboliky jako souhrnu těch zobecnělých lidských znalostí, přesvědčení, návodů na přežití, jež mají vliv na přizpůsobování se prostředí) právo - svými propedeutickými poznatky o obecně závazných pravidlech lidského chování určených státem (například význam znalostí jednotlivých chráněných zájmů souvisejících s ochranou osobnosti jakéhokoli klienta) filozofie - svým celistvým pohledem na člověka a jeho pojetí (všem terapeutickým přístupům by měl být vlastní určitý obraz člověka), na svět a jeho pojetí, na pojetí smyslu života, na pojetí obecných norem života (mají význam pro profesionální etiku terapeuta, pro utváření klientových postojů k životním problémům atp.),

11 a obory lidské činnosti, jejichž hlavním předmětem je prostředek totožný s prostředkem dané terapie - například: umění - svým významným kreativním, symbolickým, neverbálním, uvolňujícím, ale také metodologickým a diagnostickým potenciálem hra - svým přirozeně motivačním, svobodně činnostním a formativním potenciálem, zvíře - svým vztahově kompenzačním potenciálem atp. V: Několik střípků z dějin umění jako možné metodologické východisko terapií S výtvarnou tvorbou Kandinského souviselo i řešení asociací mezi barvou a hudbou. Při volbě barev se v tomto případě mnohdy nechal vést vyvolaným pocitem V rámci divadelní tvorby a aktualizace herectví experimentovali: Stanislavskij s metodou prožitku, Artaud s neděleným prostorem kolektivního rituálu herců i diváků, Grotowski s tvůrčími participačními dílnami, pedagogové Actors Studia (New York) s hledáním tabuizovaných míst v osobnostech adeptů herectví Německý hudební skladatel Orff vytvořil hudebně-výchovnou metodu Schulwerk jako snadno ovladatelný instrumentář Dadaisté tvořili literární texty náhodným vybíráním slov z předem daného textového souboru, zástupci české experimentální poezie šedesátých let (Kolář, Hiršal, Havel) pracovali s vizualizací svých básní O: Domníváte se, že jste pochopili možný vztah umění a speciálněpedagogických terapií? 2 Vymezení speciálněpedagogických terapií Prvotní vymezení speciálněpedagogických terapií můžeme provést z úhlu pohledu, jež je zaměřen na jejich postavení a význam v uceleném systému komplexní rehabilitační péče o osoby, které jsou ze zdravotních důvodů znevýhodněny ve společenském životě. O: Co je to komplexní rehabilitační péče? Domníváte se, že jde o již zmíněnou (na fyzioterapii založenou) rehabilitaci prováděnou rehabilitačními pracovníky? Z hlediska postavení a významu těchto terapií v uceleném systému komplexní rehabilitační péče by se mělo jednat o tu její specifickou intervenční složku, která navazuje (doplňuje) na intervence medicínské a je zaměřena na ty důsledky nemoci, jež se projevují ve snížených schopnostech (neschopnosti) normální životní seberealizace (ve vzdělání, v práci, v bydlení, v zájmových aktivitách atd.). P: Zaměření léčby v medicíně jako příklad pro porovnání Léčba v systému akutní medicíny (např. reparace v chirurgii, medikace v neurologii, v psychiatrii atd.) je zaměřena na stanovení etiologické diagnózy určité nemoci (projevující se morfologickou či funkční poruchou na úrovni organu nebo tělesného systému), následně pak na bezprostřední odstraňování jejích příčin a ovlivňování s nimi souvisejících podmínek a projevů. Léčebná rehabilitace v medicíně (např. léčebná tělesná výchova, ergoterapie, logopedie, psychologie, elektroléčba, balneoterapie, používání technických pomůcek atd.) nastupuje po zvládnutí akutní fáze nemoci a je zaměřena na obnovování optimální funkční či tělesné zdatnosti a vytváření podmínek pro její dosažení. Speciálněpedagogické terapie však nemusí vždy navazovat na intervence medicínské a nemusí se týkat osob skutečně nemocných - také v tom je jejich specifikum. Toto platí

12 například v případě potřeby terapeutických přístupů k lidem, jež jsou negativně osobnostně poznamenáni svým sociálním či kulturním zázemím (viz např. pomoc při hledání perspektiv v novém světě u imigrantů, pomoc při vytváření a udržování seberealizačních sil u seniorů atp.), nebo k lidem, jež se nacházejí na hranici či před branami legální mezinárodní klasifikace Světové zdravotnické organizace (viz např. pomoc při rizikovém osobnostním vývoji mládeže ohrožené sociálně-patologickými jevy). V: Doplňující poznámka V souvislosti s právě zmíněnými příklady klientely terapeutů pracujících v oblasti speciální pedagogiky (ale nejen s nimi) hovoříme také o terapeuticko-formativním potenciálu speciálněpedagogických terapií. To znamená, že řada z nich oplývá kromě jakýchsi možností primárně terapeutických, rovněž možnostmi působení na formování osobnosti - na osobnostní růst (včetně možností prevence). Takže naše prvotní vymezení rozšíříme. Speciálněpedagogické terapie buď navazují (doplňují) na léčbu nemocí v oblasti medicíny, nebo slouží jako svébytný druh pomoci při potížích vyplývajících z významných kulturních či sociálně-adaptačních odlišností - přitom jsou zaměřeny na ty důsledky těchto problémů, jež se projevují ve snížených schopnostech (neschopnosti) normální životní seberealizace - ve vzdělání, v práci, v bydlení, v zájmových aktivitách atd. 3 Procesuální stránka speciálněpedagogických terapií Procesuální stránka terapií ve speciální pedagogice vykazuje řadu proměnných. Terapeutický proces, jež je realizován u jakéhokoli klienta, má určitý průběh (fáze) a probíhá v určitém prostředí (materiálním, sociálním, psychickém atd.). Jeho hlavními činiteli jsou terapeut, klient a obsah. Průběh terapeutického procesu lze zjednodušeně popsat za pomoci jeho obecně pojatých základních fází. Z krátkodobého hlediska (týkajícího se dílčích sezení) jde o fázi: zaměřenou na navázání kontaktu (kontaktů), uvolnění, motivaci a uvedení (včetně instrukcí) hlavní terapeutické práce zaměřenou na hlavní terapeutickou práci (řešení aktuálních problémů) zaměřenou na uzavření problémů vyplývajících z hlavní terapeutické práce. O: Dovedete si představit nějaký problém, který by měl být řešen terapeutem? Z dlouhodobého hlediska (týkajícího se celé terapie) jde o fázi: zaměřenou na indikaci stávajících obtíží a možných postupů, počáteční navazování terapeutického vztahu (důležitý je např. dojem z prvního setkání), motivaci klienta k terapii, dohodu o organizaci, průběhu a obsahu terapie (např. vytýčení jistých mantinelů a podmínek) zaměřenou na naplnění terapeutického vztahu a naplnění dohodnuté organizace, průběhu a obsahu terapie zaměřenou na ukončení terapie včetně nabídky dalších možností. K úspěšnosti průběhu terapeutického procesu je třeba dodržet tyto principy:

13 počátek procesu se musí opírat o kvalifikovanou týmově provedenou diagnostiku i o neustále aktualizovanou znalost psychofyzického stavu klienta (jeho nálad, prožitků, momentálního zdravotního stavu atp.) - toto pak musí být bráno v potaz také v celém jeho průběhu v procesu musí být neustále utvářen prostor (atmosféra nastolená terapeutem) pro klientovy projevy a sdělení (pokud o to stojí) - jeho jakékoli signály by neměly zůstat bez zjevného či skrytého povšimnutí zvolená činnost by měla odpovídat nejen diagnostikované a aktualizované znalosti psychofyzického stavu klienta - měla by odpovídat rovněž naturelu terapeuta zvolená činnost by měla být rovněž adekvátní klientově věku a zkušenostem, měla by se pokud možno dotýkat jeho života - terapeut by měl vždy počítat se souvislostmi průběh procesu musí z dlouhodobého i krátkodobého hlediska kopírovat základní fáze uvedené výše - není možné, aby se terapeut vyhnul například jistým uvolňovacím, motivačním či instruktážním činnostem, aby odešel od neuzavřeného problému, aby se nedohodl s klientem na organizaci, průběhu a obsahu terapie, aby nenavázal adekvátní vztah atp. Prostředí, v němž terapeutický proces probíhá, může mít především materiální, sociální a psychické dimenze. Za materiální dimenze terapeutického prostředí lze považovat prostory, v nichž terapie probíhá (zda-li probíhá v běžných školních prostorách, v běžných pobytových prostorách, ve specializovaných prostorách atd.), či jejich vnitřní uspořádání a vybavení. Za sociální dimenze terapeutického prostředí lze považovat složení, uspořádání, formy součinnosti a formy vztahů u skupiny (či součinnost a vztahy jednoho klienta s terapeutem), s níž je terapie přímo prováděna, či složení, uspořádání, formy součinnosti a formy vztahů u skupiny (jednotlivce), jež se na terapii účastní nepřímo (např. pomocný personál daného zařízení). Za psychické dimenze terapeutického prostředí lze považovat součinnosti a vztahy mezi terapeutem a klientem (klienty) naplněné jejich konkrétními osobnostními vlastnostmi. V triádě procesních činitelů má významné postavení terapeut. Primárním zdrojem terapeutovy kvality jsou jeho obecně lidské a odborné předpoklady. Mezi obecně lidské předpoklady patří schopnosti pochopení druhého člověka (schopnosti vstupu do jeho subjektivního světa bez vnějších přívlastků), schopnosti přijetí druhého člověka (schopnosti jeho respektování bez přívlastků) a schopnosti být autentický (schopnosti vystupovat takový, jaký skutečně je) - jmenovat můžeme i konkrétní vlastnosti jako psychické zdraví, kvalitní žebříček hodnot, tvořivost, flexibilita, pevná vůle k překonávání těžkostí, odvaha nést rizika, schopnost umožnit druhému maximálně možnou míru samostatnosti a tvořivosti, dar komunikace atp. Mezi odborné předpoklady patří znalosti a dovednosti týkající se specifik klientů, součinnosti, vztahů a komunikace s klienty, použitelných terapeutických přístupů, možných zdrojů, profesních morálních norem atd. O: Domníváte se, že byste byli dobrými terapeuty? Mezi procesními činiteli má důležitou roli rovněž klient. Ten vnáší do terapeutického procesu především svůj věk a zdravotní, sociální či jiný problém (poznámka: dále se budeme věnovat zvláštnostem věku, bližší informace o problémech konkrétních klientů je možno nastudovat v jiné odborné speciálně-pedagogické literatuře). Co se týká dětských klientů, musí být terapeut připraven: na zvláštnosti související s jejich probíhajícím vývojem (a tím pádem i na nečekané změny jednání, emocí, myšlení atp. - a to na intrapsychické i interpersonální úrovni)

14 velkým rizikem zvoleného terapeutického postupu může být nesprávný odhad situace způsobený nerozpoznáním skutečné příčiny neobvyklého chování (způsobeného např. přirozeně kritickým či přirozeně regresivním vývojovým obdobím) na specifické dětské komunikační signály (neverbálního i verbálního charakteru) - tyto komunikační signály je nutno interpretovat jak v kontextu zjištěného stavu vývoje, tak také v kontextu zjištěného problému, navíc je třeba se oněm komunikačním signálům přiblížit na neustále přítomnou potřebu bezpečí a lásky - nevhodné je, když při vytváření terapeutického vztahu cítí dítě strach (z terapeuta, místa atd.), nebo když terapeut nahrazuje vztah dítě rodič na zvýšený vliv výchovného prostředí, který bývá (vedle jiných příčin) častou příčinou patologie - v souvislosti s tímto zdůrazňujeme, že terapie se může týkat rovněž případné nápravy výchovného prostředí dítěte i přípravy dítěte na návrat do tohoto prostředí (např. zvyšováním sebedůvěry, zlepšováním adaptačních schopností, vytvářením schopnosti mít dobré mezilidské vztahy) na tendence dětí hledat příčiny svých potíží ve svém okolí a ne v sobě (na zvýšený egocentrismus). U dospělých klientů musí být terapeut připraven: na komplex zkušeností dospělého věku - u dospělého člověka znamenají právě jeho předešlé zkušenosti (ať již z běžného života či z intervencí jiných odborníků) významný katalyzátor v navázání terapeutického vztahu, u dospělého člověka je míra očekávání závažnějším faktorem, než u dítěte (dospělý člověk přichází s pevnější představou o terapeutovi a pomoci a podle ní se rozhoduje) na různé sociální role dospělého věku - jde o role, které na základě svých zkušeností klient hraje (např. roli oběti předešlých intervencí, roli ochotně spolupracujícího pacienta atp.) na výraznou míru vlastní akceptace problému - u dospělého klienta není geneze problému tolik znepřehledněna probíhajícím vývojem (jako u dětí), nicméně dospělý ji může znepřehledňovat předem vytvořenými racionálními postoji. Výše zmínění dva činitelé terapeutického procesu jsou neustále konfrontováni s příslušným obsahem terapie. Tento obsah je vytvářen s ohledem na cíle, jichž se má dosáhnout. O: Pokuste se popsat rozdíl mezi dětskými a dospělými klienty podle vlastních zkušeností. Shrnutí Terapeutické přístupy lze obecně vymezit jako takové způsoby odborného a cíleného jednání člověka s člověkem, jež směřují od odstranění či zmírnění nežádoucích potíží, nebo odstranění jejich příčin, k jisté prospěšné změně (např. v prožívání, chování, fyzickém výkonu). Terapeutické přístupy aplikují terapeuti v rámci jednotlivých terapií. Přitom mohou vycházet z nejrůznějších zdrojů a využívat nejrůznějších prostředků, metod, technik a forem práce. Speciálněpedagogické terapie buď navazují (doplňují) na léčbu nemocí v oblasti medicíny, nebo slouží jako svébytný druh pomoci při potížích vyplývajících z významných kulturních či sociálně-adaptačních odlišností - přitom jsou zaměřeny na ty důsledky těchto problémů, jež se projevují ve snížených schopnostech (neschopnosti) normální životní seberealizace - ve vzdělání, v práci, v bydlení, v zájmových aktivitách atd

15 Terapeutický proces, jež je realizován u jakéhokoli klienta, má určitý průběh (fáze) a probíhá v určitém prostředí (materiálním, sociálním, psychickém atd.). Jeho hlavními činiteli jsou terapeut, klient a obsah

16 ARTETERAPIE, ARTEFILETIKA Petra Potměšilová Arteterapie a artefiletika jsou obory, které se v současné době velice rozšiřují a stále více se o nich hovoří v souvislosti se školstvím a zdravotnictvím. Jsou to tedy obory, které se vyskytují na pomezí či v sobě kloubí: výtvarné umění, pedagogické principy, psychologické principy, psychoterapeutické postupy. Jako první si tedy vymezíme arteterapii a artefiletiku a jejich základní rozdíl. Ve většině odborných publikací je tento rozdíl jasně a stručně vysvětlován tak, že arteterapie souvisí s léčbou a artefiletika pak s oblastí výchovy, tedy s pedagogikou. Arteterapie je psychoterapeutická a psychodiagnostická disciplína, využívající k léčebným cílům formy a prostředky adekvátní uměleckým formám. (Stiburek, 2000) Artefiletika je pedagogická (či umělecko pedagogická) disciplína, využívajíc obdobných postupů jako arteterapie v oblasti výchovy, rozvoje pozitivních rysů osobnosti a prevence psychických a sociálních patologií. (Stiburek, 2000) 1 Arteterapie Při definování arteterapie pak dále rozlišujeme širší a užší pojetí tohoto pojmu. V širším pojetí jde o využití jakýchkoliv uměleckých forem. V tomto případě se arteterapie stane nadřazeným pojmem pro např. dramaterapii, poetoterpii, muzikoterapii či taneční trapii,... V užším pojetí pak arteterapie využívá výtvarných uměleckých forem. Tomuto, užšímu pojetí se budeme v textu dále věnovat. Z výše uvedené definice dále vyplývá, že arteterapie pracuje jak s terapií, tak s diagnostikou. V odborné literatuře se často setkáme s tím, že autoři (např. Zicha 1981, Stiburek 2000) tyto dva proudy od sebe oddělují, ale současně připouštějí, že v praxi není mezi těmito proudy ostrá hranice ba dokonce se oba prolínají a doplňují. Následující vymezení zde tedy uvádíme jen pro úplnost teoretického úvodu do problematiky: 1. Arteterapie jako psychoterapeutická disciplína má hlavní těžiště své práce přímo ve vlastním klientově procesu tvorby. Je postavena na sebeúzdravném mechanismu tvoření a proces ani výtvor nejsou dále interpretovány. 2. Arteterapie jako psychodiagnostická disciplína pak s klientovým procesem tvoření i se samotným artefaktem dále pracuje. Ve většině případů se jedná o rozpravu nad artefaktem či procesem tvoření. V dalším textu se budeme věnovat arteterapii z pohledu disciplíny, v níž se oba proudy spojují a prolínají. Příklad z praxe Z vlastní praxe můžeme říci, že se nám osvědčilo prolínání a neoddělování těchto dvou proudů. Pokud se klient již během procesu někam posune, něco objeví, většinou sám má potřebu o tom mluvit a tak tento proces završit

17 K zamyšlení Jaký je základní rozdíl mezi arteterapií a artefiletikou. Kde, v jaké oblasti, je využitelnější arteterapie a kde artefiletika. 1.1 Základní principy arteterapie Arteterapie si neklade za primární cíl vytváření uměleckých děl, ale jejím prvořadým cílem je zmírnění či odstranění potíží, kterými jedinec trpí. Toto zmírnění či odstranění se děje prostřednictvím výtvarného umění, kdy je jedinec veden k sebevyjádření, k práci s osobně důležitými tématy. Toto mimoverbální vyjadřování umožňuje zpracovávat témata na nižší úrovni vědomí, témata, pro která nenalézáme adekvátní slovní řešení. V některých případech lze využít i možnost odstoupit od artefaktu a pracovat s ním, jako s nezávislým objektem. (Stiburek, 2000) Výše jsme arteterapii definovali jako psychoterapeutickou a psychodiagnostickou disciplínu, z tohoto důvodu musíme zdůraznit, že arteterapie není od toho aby osobně důležité téma jedince pouze otevřela, ale také od toho, aby jedinci toto téma pomohla zpracovat do podoby, která bude pro jeho další život vyhovující. Základní principy v kostce: není důležité ani potřebné výtvarné nadání klienta, pokud klient nemůže z nějakého důvodu vyjádřit svůj problém verbálně, může mu právě arteterapie pomoci, jako uzdravující může fungovat: sám proces arteterapie, další práce s artefaktem. K zamyšlení Může výtvarné nadání klienta nějak ovlivnit arteterapeutický proces? Pro koho je vhodná arteterapie? 1.2 Diagnostika a arteterapie Součástí arteterapeutické práce je i diagnostikování. Jeho cílem je najít, popsat či definovat to, co klienta trápí, s čím je potřeba pracovat. Ne vždy totiž je možné pracovat jen s viditelnými následky nějakého problému. Jiné problémy, často ty nejdůležitější, mohou být skryty za jiné, méně závažné, které jsou na první pohled viditelné. Diagnostika je proces, jehož cílem je zjištění či měření určitého stavu a vlastností jedince. Při diagnostice v arteterapii se pak jedná o zjišťování či měření duševních vlastností a stavů jedince. Tento proces má svá přesná pravidla a spadá spíše do oblasti psychologie. My se ho z tohoto důvodu dotkneme jen okrajově. Základní pravidla nejen při arteterapeutické diagnostice: 1. Opatrnost a vyvarování se zbrklých a nálepkujících závěrů. Často je pro klienta výhodnější, pokud sám odhalí možný problém a terapeut zůstáváme v pozadí jako někdo, kdo klienta provází na jeho cestě

18 2. Vhodné načasování pravdy. Jsou situace, kdy terapeut může tušit primární příčinu problému, může umět tento problém pojmenovat, ale klient ještě nemusí být na toto odhalení připraven. 3. Znalost základních symbolů, významů barev a vývoje lidské kresby. Znalost těchto zákonitostí může pomoci terapeutovi vést klienta na cestě k uzdravení. Při interpretaci artefaktu by však měl terapeut naslouchat klientovi a ne za každou cenu trvat na výkladu nějakého symbolu či barvy. Pak se mu znalosti těchto zákonitostí mohou stát spíše cestou do slepé uličky. Arteterapeutickou diagnostiku nelze nikdy postavit na interpretaci jednoho artefaktu klienta. Než se dostaneme k základům diagnostického procesu, dovolíme si zde uvést jeden odstrašující příklad zbrklé a nálepkující diagnostiky z praxe. Příklad z praxe Paní psycholožka v rámci běžného vyšetření školní zralosti zadala dítěti kresbu na volné téma. Dítě nakreslilo krajinu, v ní svoji rodinu a na oblohu velké rudé slunce. Paní psycholožka zareagovala na toto rudé slunce (může odkazovat na agresivitu v rodině) a oznámila podezření na týrání dítěte. Později se ukázalo, že rodina den předem byla pozorovat západ slunce, který velmi zapůsobil na dítě, které chtělo tento silný zážitek paní psycholožce sdělit. Je asi více než zřejmé, že jako první se měla paní psycholožka zeptat dítěte na to, co nakreslilo, a v případě stálého podezření zkusit dítě poprosit o jinou kresbu na téma rodina Při diagnostickém procesu v arteterapii si především všímáme: 1. artefaktu jako celku, 2. zda zpracování artefaktu odpovídá věku (nehodnotíme však zručnosti či umělecké schopnosti), 3. volbě tématu, pokud nebylo terapeutem zadáno, 4. symbolů, 5. použitých barev, 6. linií, 7. celkového projevu klienta před, při a po výtvarném procesu Artefakt jako celek Jako první se podíváme na artefakt jako celek. Jak na nás působí, zda jde o ucelené dílo či má nějaké výrazné části, na které klient upozorňuje či je zakrývá. Jaké je využití plochy při výtvarném projevu či velikost artefaktu. Současně je to čas, kdy je dobré poslouchat to, co nám klient říká, když tento artefakt představuje Zpracování odpovídá věku Zde je dobré mít na paměti, že nehodnotíme umělecké schopnosti klienta ani zručnost klienta, ale zda zadání pochopil, a zda celý artefakt odpovídá jeho věku. V tomto případě pak můžeme artefakt využít i jako diagnostický nástroj pro zjištění inteligence klienta. Nejčastějším testem inteligence, který využívá kresbu, je Test postavy, se kterým se můžeme

19 setkat v různých obměnách a zněních. Proto, abychom mohli posuzovat, zda v tomto případě kresba odpovídá věku, musíme znát vývoj dětského výtvarného projevu (Zicha 1981): čmáranice (2 3 roky) o pokud má dítě příležitost, pokouší se o první tahy tužkou již po prvním roce života tyto tahy nejsou záměrné, o okolo druhého věku (souvisí to s rozvojem pohybového aparátu) se začínají objevovat body, kroužky, čáry cik cak, o centrálním symbolem je kruh. linie (okolo 4 roku) o jako první se většinou objeví postava hlavonožec (kruh nebo ovál a k němu připojené čáry nohy a ruce), o později se mohou objevit tečky, které znázorňují oči, a čárky nos a pusa, o později se objevují květiny, domy, auta, zvířata. kresba postavy dítěte ve věku 4 let popisný symbolismus (5 6 let) o objevuje se trup, který je pevně spojen s hlavou, a končetiny dolní jsou zpravidla rozkročeny, o objevují se další detaily jako jsou vlasy, oblečení, o stále jasnější mohou být rozdíly dle pohlaví a také zručnosti či zkušenosti dítěte. kresba postavy dítěte ve věku 5 a 6 let popisný realismus (7-8 let) o zpřesnění proporcí, o náznak krku, o objevuje se profil

20 kresba postavy dítěte ve věku 7 let vizuální realismus (9-11 let) o snaha o první zachycení pohybu, o postupná snaha o stínování, tvarování, perspektivu Téma Pokud arteterapeut nezadal konkrétní téma, na které mají klienti tvořit, zajímá nás to, co si klient zvolil sám. Může to být něco, co potřebuje sdělit nebo to, co podvědomě považuje za důležité. V této oblasti je opět dobré nechat klienta mluvit a tak získávat často velmi důležité informace, se kterými pak můžeme dále výtvarně či verbálně pracovat Symboly V této oblasti jsou kladeny vysoké nároky na zkušenost arteterapeuta. Arteterapeut by měl být schopen adekvátně pracovat s významy symbolů a současně naslouchat tomu, co říká klient. Pro ilustraci zde uvedeme tři základní symboly a jejich možný význam či odkaz: lidská postava o nejvíce vypovídá o jedinci, o jedinec do ni promítá celé své já. dům o velice oblíbené téma u dětí, o odkazuje na rodinné zázemí. strom o symbolem člověka, o využití jako diagnostický test Test stromu Barvy Barvy mají svoji hlubokou symboliku. I v běžné řeči se používají barevná přirovnání ( zezelenat závistí, vidět rudě...) Odborníci v oblasti arteterapie se však stále přou, zda je možné barvám přisuzovat nějaký význam. Pokud se již shodnou, že je to možné, nastává další problém a to, zda volba barev je závislá spíše na některých osobnostních projevech jedince, či je tato volba závislá na situačních stavech organismu nebo na objektivně působících činitelích. Lüscher na základě rozsáhlých výzkumů došel k názoru, že volba barvy jedincem má hlubší druhové i individuální kořeny. Vychází z toho, že existují vztahy mezi fyzikálními

metodická doporučení pro využití postupů expresivních terapií

metodická doporučení pro využití postupů expresivních terapií Univerzita Palackého v Olomouci metodická doporučení pro využití postupů expresivních terapií Autoři: PhDr. Martin Lečbych, Ph.D. PhDr. Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D. Mgr. Oldřich Müller, Ph.D. prof. PaedDr.

Více

Hudebně-pohybová terapie s prvky logopedické stimulace

Hudebně-pohybová terapie s prvky logopedické stimulace Projekt FRVŠ (Fond rozvoje vysokého školství), PdF UP Olomouc. Hudebně-pohybová terapie s prvky logopedické stimulace Mgr. Alena Říhová 2011-2012 3 Obsah Úvod 1 Teoretické vymezení kombinovaných vad 1.1

Více

VYUŽITÍ MULTISMYSLOVÉ MÍSTNOSTI SNOEZELEN U DĚTÍ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM

VYUŽITÍ MULTISMYSLOVÉ MÍSTNOSTI SNOEZELEN U DĚTÍ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky VYUŽITÍ MULTISMYSLOVÉ MÍSTNOSTI SNOEZELEN U DĚTÍ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM Diplomová práce Brno 2009 Vypracovala: Vedoucí diplomové

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky. BARBORA SLOŽILOVÁ Jednoleté specializační studium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky. BARBORA SLOŽILOVÁ Jednoleté specializační studium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky BARBORA SLOŽILOVÁ Jednoleté specializační studium Obor: speciální pedagogika pro učitele, pedagogické a výchovné pracovníky

Více

Pedagogika 2. ročník Sociální činnost

Pedagogika 2. ročník Sociální činnost Pedagogika 2. ročník Sociální činnost Mgr. Eva Juríková 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK vydalo SOU a SOŠ SČMSD, Lomnice

Více

ZÁ KLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

ZÁ KLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Tvorba a realizace kurzů zaměřených na práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pro pedagogické pracovníky středních škol a druhého stupně základních škol reg. č.: CZ.1.07/1.3.13/03.0016 ZÁ KLADY

Více

Vybrané postupy sociální práce se skupinou Vladimír Mašát

Vybrané postupy sociální práce se skupinou Vladimír Mašát Vybrané postupy sociální práce se skupinou Vladimír Mašát socialni-prace-se-skupinou.indd 1 15.9.2012 21:51:16 Tato publikace vznikla v rámci projektu Inovace studijního programu Pastorační a sociální

Více

Absolventská práce. Jakub Schulz

Absolventská práce. Jakub Schulz Jabok Vyšší sociálně pedagogická a teologická škola Absolventská práce Jakub Schulz Zážitková pedagogika s ukázkou realizace Orientačních dnů Vedoucí práce: Mgr. Marie Ortová 2006 1 Děkuji všem, kteří

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Edukace žáků s Downovým syndromem v základní škole speciální Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Dagmar Přinosilová,

Více

Psychoonkologie a její význam při léčbě dítěte trpícího onkologickým onemocněním. Bc. Daniela Maryášová

Psychoonkologie a její význam při léčbě dítěte trpícího onkologickým onemocněním. Bc. Daniela Maryášová Psychoonkologie a její význam při léčbě dítěte trpícího onkologickým onemocněním. Bc. Daniela Maryášová Diplomová práce 2010 (2) Disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce odevzdané uchazečem

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta

MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Brno 2008 Bc. Zuzana Silvestrová MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Dramaterapie Diplomová práce Brno 2008

Více

PARTNERSKÝ A SEXUÁLNÍ ŽIVOT OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PUBLIKACE PRO ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ. Mgr. Tomáš Drábek

PARTNERSKÝ A SEXUÁLNÍ ŽIVOT OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PUBLIKACE PRO ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ. Mgr. Tomáš Drábek 2 PARTNERSKÝ A SEXUÁLNÍ ŽIVOT OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PUBLIKACE PRO ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ Mgr. Tomáš Drábek Praha 2013 3 Tato publikace je součástí projektu Problematika partnerského a sexuálního

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI MARTINA PAVLÍKOVÁ VYUŽITÍ ZÁŽITKOVÉ PEDAGOGIKY NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI MARTINA PAVLÍKOVÁ VYUŽITÍ ZÁŽITKOVÉ PEDAGOGIKY NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky MARTINA PAVLÍKOVÁ IV. ročník prezenční studium Obor: Učitelství pro 1. stupeň základních škol VYUŽITÍ ZÁŽITKOVÉ PEDAGOGIKY

Více

Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí

Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Jitka Havlíčková Vypracovala: Lenka Najmanová Čelákovice

Více

ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA EDUKACE ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA EDUKACE ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA EDUKACE ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI EVA ZEZULKOVÁ MARTIN KALEJA CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, BŘEZEN 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Brno 2005 Karel Mach 1 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Pedagogická fakulta KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY V růžovém sadu Diplomová práce Vedoucí

Více

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Asociace poraden pro zdravotně postižené Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ J. Jesenská Vydala Asociace poraden pro zdravotně postižené z prostředků projektu schváleného

Více

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více

výzkumné části, její součástí je vymezení hlavních cílů a metod šetření, charakteristika místa šetření, uvedení kazuistik žáků individuálně

výzkumné části, její součástí je vymezení hlavních cílů a metod šetření, charakteristika místa šetření, uvedení kazuistik žáků individuálně Úvod Tematiku integrace a prointegračních či inkluzivních snah a jejich reálných možností v aktuálních podmínkách české společnosti, jsem zvolila na základě vlastní zkušenosti a osobní angažovanosti v

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Diplomová práce Bc. Pavlína Víchová Pedagogika sociální práce 2. ročník navazujícího magisterského studia Výchova

Více

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele Mentoring a supervize jako zdroj sebereflexe učitele Mgr. Monika Havlíčková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání pedagogických pracovníků vyšších odborných

Více

EDUKACE V OŠETŘOVATELSTVÍ. II. část

EDUKACE V OŠETŘOVATELSTVÍ. II. část EDUKACE V OŠETŘOVATELSTVÍ II. část ÚVOD Světová zdravotnická organizace v koncepci dokumentu zdraví pro 21. století potvrzuje, že sestry a porodní asistentky představují potenciální a nejdůležitější přínos

Více

1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A JEJICH ETIOLOGIE. 1.1 Specifické poruchy učení definice, klasifikace

1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A JEJICH ETIOLOGIE. 1.1 Specifické poruchy učení definice, klasifikace 8 1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A JEJICH ETIOLOGIE 1.1 Specifické poruchy učení definice, klasifikace V odborné literatuře pedagogické, psychologické se setkáváme s termínem specifické poruchy učení a chování,

Více

ÚVOD DO SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

ÚVOD DO SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY 1 ÚVOD DO SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Doc. PhDr. Iva Švarcová, CSc. Praha, VŠCHT 2015 Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (Registrační číslo projektu: CZ.2.17/3.1.00/36318) 2 Obsah: 1. Speciální

Více

Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro pedagogy a pedagogické pracovníky na základní škole

Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro pedagogy a pedagogické pracovníky na základní škole Projekt Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělávání, reg. č. CZ.1.07/1.2.00/14.0011 Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro pedagogy a pedagogické pracovníky na základní škole Obr. 1 Titulka Tento projekt

Více

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno Katedra tělesné výchovy Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Mgr.

Více

Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce

Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce rehabilitace aktivace práce Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České

Více

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce ÚVOD Souhrnné učební a pracovní texty pro obor Sociální činnost v prostředí etnických minorit jsou určené k výuce předmětu. Mají za cíl vytvořit základní textovou osnovu a sloužit jako obecný podklad pro

Více

#Kontrolní otázky #Úkoly k textu #Korespondenční úkoly. #3 Prevence zdraví, epidemiologie a hygiena

#Kontrolní otázky #Úkoly k textu #Korespondenční úkoly. #3 Prevence zdraví, epidemiologie a hygiena Průvodka dokumentem Psychosociální aspekty zdraví a nemoci: - nadpisy dvou úrovní (pomocí stylů Nadpis 1 2), před nimi je znak # - na začátku dokumentu je automatický obsah (#Obsah) - obrázky vynechány,

Více