Mateřská škola Hovorčovice Školní vzdělávací program (ŠVP) (2013/2014)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřská škola Hovorčovice Školní vzdělávací program (ŠVP) (2013/2014)"

Transkript

1 Mateřská škola Hovorčovice Školní vzdělávací program (ŠVP) (2013/2014) Zřizovatel školy: Obec Hovorčovice, Revoluční 33, pošta Měšice. Zdroj vzdělávacího cíle: Mateřská škola poskytuje vzdělávání podle 33 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (včetně souvisejících novel). Sestavila: Mgr. Jana Hirková Mou vizí je otevřená, efektivní a moderní mateřská škola, která je založena na dobře fungujícím školním společenství. Představuji si ji jako prostor, ve kterém položíme základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb, v němž jsou všichni účastníci a partneři vzdělávacího procesu spokojeni; a dále si ji představuji jako prostor, který bude otevřený ke spolupráci s rodiči, se zřizovatelem a s ostatními institucemi. Věřím, že všechny děti budou mít velké pokroky v prostředí, které je stimuluje k touze po vědění, ale i ukládá strukturu a disciplínu do jejich života. Pěkné chování a laskavost k druhým lidem by měly být jádrem naší výuky. Děti bychom měli vést k tomu, aby pochopily význam sounáležitosti a aby jednaly v duchu následujících etických pravidel: budu jednat s druhými tak, jak bych chtěl, aby oni jednali se mnou formuji své vlastní názory, ale také naslouchám druhým budu pomáhat druhým, zvláště mladším dětem ve skupině naučím se přijímat přání a potřeby ostatních dětí společně můžeme řešit problémy rychleji naučím se přijímat kritiku nenechám ostatní lidi cítit se osaměle. Popis vzdělávacího programu V souladu se školským zákonem Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (dále jen RVP PV) stanovuje cíle předškolního vzdělávání, povinný obsah vzdělávání i podmínky, za nichž má vzdělávání probíhat. RVP PV jako pedagogický dokument poskytuje celkový rámec, a je tedy závazný jako celek. Celý vzdělávací program vycházející z RVP PV by měl být v naší škole orientován tak, aby se děti učily prostřednictvím hry prožívat a chápat svět kolem sebe, aby měly chuť poznávat, tvořit a samostatně přemýšlet. V průběhu všech let působnosti ve škole by děti měly získat maximální rozhled, díky kterému budou moci odcházet do základní školy bez obav a s chutí do dalšího vzdělávání. Dětem by měly být vytvářeny takové podmínky, aby se cítily v prostředí školy dobře, spokojeně a bezpečně. Měli bychom dětem poskytnout možnost aktivní spoluúčasti, samostatného rozhodování, měly by být dostatečně chváleny a pozitivně hodnoceny. Budeme využívat aktivní metody předškolního učení při rozvíjení jednotlivých

2 klíčových kompetencí. Získávání těchto kompetencí, jež jsou velmi důležité pro úspěšný vstup dítěte do základní školy, bude podkladem pro vytváření našich třídních výchovných plánů. Učitelky v jednotlivých věkových odděleních je budou zpracovávat ve vzájemné spolupráci, a tak zajistí jednotné působení na děti. Náměty budeme čerpat z odborné literatury, odborných seminářů a konkrétních podmínek školy a úrovně jedinců. Budeme zařazovat činnosti vedoucí k získávání kompetencí v oblasti: sebeobslužných návyků, grafomotorických dovedností, upevňování koordinačně pohybových dovedností, rozvíjení řečových aktivit a správného vyjadřování, rozvíjení základních výtvarných dovedností, orientace v prostoru a v nejbližším okolí, osvojování hygienických návyků, upevňování mezilidských vztahů, získávání kladného vztahu k přírodě a životnímu prostředí, upevňování poznatků o společenském životě, získávání kladného vztahu k rodině, kamarádům i ostatním lidem, rozvíjení elementárních poznatků v oblasti matematických představ, rozvoji tělesné zdatnosti, aj. Cíle vzdělávání Ráda bych zařadila do vzdělávacího programu výchovně vzdělávací projekty a integrované bloky, které vycházejí z RVP PV. Inspiraci bychom hledali v přírodě, v dětském vidění okolního světa a v událostech, které nás obklopují. Vzdělávání bude uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, a to vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Učení zakládám na aktivní účasti dítěte, založené na smyslovém vnímání, na prožitkovém učení. Vzdělávání by mělo být uskutečňováno nabídkovou formou. Dětem by měl být dopřáván dostatečný prostor pro spontánní hru s vlastní volbou hračky, místa i kamarádů. Budeme se snažit podporovat zdravý životní styl dětí, bude kladen důraz na zdravotně preventivní pohybové aktivity, na každodenní dostatečně dlouhý pobyt venku; samozřejmě s přihlédnutím na aktuální kvalitu ovzduší, zařazovány budou i relaxační a harmonizační cvičení. Děti budou seznamovány s přírodou a prostředím, ve kterém žijí a jehož jsme součástí, budou seznámeny s tím, jak tuto přírodu chránit a zkvalitňovat. Vzhledem ke stavu řečového vývoje u předškolních dětí v současné době budeme věnovat zvýšenou pozornost i celkovému řečovému projevu dítěte, kterou zaměříme na artikulaci, hlasitost, plynulost, tempo řeči a správnou výslovnost všech hlásek. Celé vzdělávání bude probíhat v souladu s našimi etickými pravidly, jež jsou základem zdravého sociálního cítění.

3 Formy a obsah vzdělávání Vzdělávání se uskutečňuje během celodenního pobytu dětí v mateřské škole, při všech činnostech a aktivitách, kterých se děti účastní. Činnosti jsou rozděleny na dopolední a odpolední. Dopolední činnosti probíhají formou plánovaných vzdělávacích témat (s jednotlivými podtématy), které na sebe úzce navazují. Hlavním zájmem a úsilím bude to, aby byly děti vzdělávány neformálně a hravými činnostmi, ve kterých se prolínají všechny vzdělávací okruhy. V návaznosti RVP PV bude vytvářen individuální Třídní vzdělávací program (dále jen TVP), jehož prostřednictvím zrealizujeme vzdělávání v jednotlivých třídách školy a který bude dle potřeb tříd aktualizován. Součástí vzdělávání budou akce školní i mimoškolní. Režim dne Obvyklý denní program naší mateřské školy 7:00 8:00: ranní setkání dětí ve svých třídách, spontánní hry dětí, které se uplatňují při příchodu dětí a v odpoledních hodinách, též s možností využití prostoru k individuální péči nebo k práci s dětmi v malé skupině 8:00 8:45: společné přivítání dne, kamarádů v ranním kruhu - sluníčku, řízené tělovýchovné aktivity 8:45 9:05: hygiena a svačina 9:05 9:45: dopolední, didakticky zaměřené činnosti dle témat v TVP, jazykové chvilky s propojením na naše etická pravidla, na závěr opět setkání v hodnotícím kruhu zhodnocení, jak a co se nám povedlo či nepovedlo 9:45 11:45: hygiena, převlékání a příprava na pobyt venku s herními činnostmi na zahradě a v přírodě (pohybové aktivity jsou zařazovány během celého dne) 11:45 12:15: příprava na oběd, oběd 12:15-14:15: odpočinek, spánek - dle individuálních potřeb dítěte, zařazování relaxačních a dechových cvičení, klidových činností dětí s individuální logopedickou péčí a s individuální prací dle plánů pro děti s odkladem školní docházky (dětem s nižší potřebou spánku bude nabízen náhradní program) 14:15-14:30: převlékání, rozcvička 14:30-14:50: hygiena, svačina 14:50-17:05: odpolední činnosti dle zájmu dětí, společenské hry, dle počasí pobyt venku, prostor pro individuální práci s dětmi. Všechny činnosti jsou přizpůsobeny okolnostem a potřebám dětí. Obsah vzdělávání Náš školní vzdělávací program nezávazně určuje měsíční rozložení daných témat. Časový prostor k realizaci zůstává otevřený, flexibilní, dostatečně volný s prostorem pro aktuální situace, pro aktivní vstup dětí i tvořivost učitelky. Je dokumentem, který se stále vyvíjí a který úzce souvisí s postupným získáváním nových zkušeností, se stálým sebevzděláváním pedagogů, a který vychází z poznatků autoevaluace MŠ.

4 Obsah bude strukturován do oblastí: 1. Dítě a jeho tělo. 2. Dítě a jeho psychika jazyk a řeč, poznávací schopnosti a funkce, myšlenkové operace, představivost a fantazie, sebepoznání, city, vůle. 3. Dítě a ten druhý. 4. Dítě a společnost. 5. Dítě a svět. Hlavní téma: Se sluníčkem krok za krokem s úsměvem projdeme každým rokem. Toto téma je úzce spojeno i se změnou loga MŠ, které bude postupně nahrazeno (předpokládaná změna - leden/2014). Symbol našeho slunce bude mít deset paprsků, kdy každý paprsek bude skrývat překvapení v podobě školního měsíce s konkrétním tématem a říkadly, které v daném období budeme procvičovat: Úvodní báseň k tématu: Sluníčko se probudilo, paprsky zasvítilo. Pohladilo kytičky, zvířátka i dětičky. To vše udělalo jen, aby měli hezký den. (z dřepu do stoje snožmo, ruce kruh před tělem) (stoj snožmo, prsty ukazují na všechny strany) (stoj snožmo, úklony hlavou stranou) (pohladíme kamaráda) (stoj snožmo, mírný předklon) (poskoky snožmo, tleskat) 1. paprsek - měsíc ZÁŘÍ téma: Vítej u nás, seznamme se - nenásilně a laskavým přijetím usnadníme dětem vstup do mateřské školy, pomůžeme novým dětem i jejich rodičům orientovat se v novém prostředí, povedeme děti k navazování kontaktů mezi sebou navzájem, budeme posilovat jejich sociální vazby ve vztahu k druhým. Budeme rozvíjet všechny oblasti sounáležitosti. Dojde zároveň i k vytvoření si kladného vztahu k novému místu a prostředí, ve kterém se dítě nachází. Společně si děti osvojí dovednosti k podpoře osobní pohody. 2. paprsek - měsíc ŘÍJEN téma: Už se známe, s kamarády si teď užíváme zaměříme se na zjištěné individuální zvláštnosti a potřeby dětí a k tomu přizpůsobíme TVP v jednotlivých odděleních, navážeme na první paprsek a prohloubíme sounáležitost celého kolektivu.

5 3. paprsek - měsíc LISTOPAD téma: V barevném podzimu, přípravy na zimu osvojíme si jednoduché poznatky o světě a životě, o přírodě a jejich proměnách. Budeme prohlubovat mravní a estetické vnímání, cítění a prožívání motivované podzimní přírodou a jejími plody. Budeme rozvíjet paměť, pozornost, představivost a fantazii. Zaměříme se na zlepšení a kultivování smyslového vnímání a na přechod od názorného k logickému myšlení. 4. paprsek - měsíc PROSINEC téma: Mikuláš a vánoční zvoneček budeme rozvíjet kulturně estetické dovednosti a vztah k tradicím (půjde o rozvoj dovedností výtvarných, hudebních, dramatických, literárních, pohybových s využitím všech smyslů). Budeme podporovat schopnosti a dovednosti pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem. Naučíme se slavnostně stolovat. 5. paprsek - měsíc LEDEN téma: Padá snížek bílý zaměříme se na poznávání sebe sama, budeme prohlubovat poznatky o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech. Budeme upevňovat zdravé životní návyky a postoje, budeme posilovat citové prožívání, správné formulování dojmů a prožitků; tím podpoříme zdravé sebevědomí dětí. Budeme se seznamovat se změnami v zimní přírodě. 6. paprsek - měsíc ÚNOR téma: Zvířata a ptáci v zimě zaměříme se na ochranu přírody a zvířat v zimním období, budeme prohlubovat výchovu ke zdraví. Upevníme návyky správné životosprávy, naučíme se pravidla bezpečného chování v dopravním provozu. Budeme nabízet řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity, budeme se seznamovat se zimními sporty. 7. paprsek - měsíc BŘEZEN téma: Maškarní radovánky zaměříme se na rozvoj pohybových aktivit, na estetické vnímání a výtvarnou tvořivost (maškarní bál). Budeme pozorovat probouzející přírodu a změny v ní. Získáme poznatky o živé a neživé přírodě a souvisejících přírodních jevech. Naučíme se pozorovat, poznávat svět kolem sebe ve všech souvislostech. 8. paprsek - měsíc DUBEN téma: Jaro a velikonoční přípravy budeme prohlubovat jazykové dovednosti, klást otázky a hledat odpovědi na problémy. Dítě by mělo poznávat význam lidské činnosti. Půjde i o upevňování citových vazeb ke svému okolí a k živým bytostem. Budeme chránit bezpečí své i druhých a probouzet zájem o zvídavost dítěte. 9. paprsek - měsíc KVĚTEN téma: Rozhlédni se kolem sebe budeme prohlubovat estetický vztah k životu, rozvíjet pocit sounáležitosti s rodinou (den matek), s lidmi, se společností a s tradicemi. Budeme vytvářet základní kulturní a společenské postoje, základy pro práci s informacemi. Osvojíme si dovednosti k podpoře zdraví a bezpečnosti. 10. paprsek - měsíc ČERVEN téma: Bylo nám spolu dobře budeme v přirozených aktivitách získávat a rozvíjet pohybové dovednosti, dále děti budou seznámeny s rozdíly v oblasti tělesné i psychické

6 vybavenosti. Přiblížíme dětem život v multikulturním prostředí, zaměříme se na rasovou snášenlivost. Budeme rozvíjet pocit sounáležitosti s přírodou, s planetou Zemí. (Příklady básní a říkadel k jednotlivým měsícům viz příloha) Dílčí projekty v naší MŠ: Projekt Zdravá výživa a stravovací návyky Včasná předškolní výchova v oblasti zdravé výživy je základem pro vytvoření zdravých stravovacích návyků. Ve spolupráci s rodinou budeme dětem pomáhat zorientovat se a vyhodnotit příliv informací, který v dnešní době díky reklamě na děti neblaze působí. Budeme dbát na zdravý a pestrý jídelníček a na to, aby děti byly postupně schopné správně vyhodnotit příliv neblahých mediálních informací. Jídelníček bude sestavován podle platných norem pro stravování ve školních jídelnách MŠ. Denně děti budou dostávat čerstvou zeleninu a ovoce, několikrát v týdnu zařadíme celozrnné a tmavé pečivo, jídlo by nemělo obsahovat uzeniny, ale mělo by být bohatší na mořské ryby. Budeme dbát na dodržování pitného režimu. Děti by měly mít možnost výběru nápojů - mléko a ovocný nebo bylinkový čaj ke svačině, ovocnou šťávu nebo pitnou vodu bez příchuti bychom nabízeli v průběhu celého dne. Projekt Dětský úsměv Děti v ČR mají 2,5 krát více zkažených zubů nežli děti ve státech, jako je Švýcarsko nebo Finsko a Dánsko. Kvůli tomuto zjištění a zároveň prokázané skutečnosti, že zubnímu kazu lze spolehlivě předejít správnou péčí, byl připraven a do praxe uveden projekt pro školní děti pod vedením pí MUDr. Zalmannové (www.ceskyzelenykriz.cz), jehož cílem je situaci u nás zlepšit. Ráda bych MŠ do tohoto projektu zařadila. Projekt pro děti od 4 let Neuro-vývojová terapie Přetrvávající primární reflexy jsou opomíjeným faktorem problémů učení a chování. Včasné odhalení přetrvávajících primárních reflexů a vhodné cvičení děti zachrání před pozdějšími problémy v jejich dalším vývoji. Přednáška a diagnostika bude realizována dle zájmu ze strany rodičů, pod vedením Marji Volemanové, DiS (www.red-tulip.cz). Nadstandardní aktivity MŠ: Mateřská škola bude zajišťovat i několik nadstandardních aktivit, včetně zájmových kroužků, které povedou jak pedagogické pracovnice školy, tak i externí pracovníci. Budeme se snažit o to, aby nám tyto aktivity nezasahovaly do výchovně vzdělávacího procesu a proto je zařadíme do odpoledních hodin. Nabízené aktivity: Logopedická prevence Společná tvořivá odpoledne s rodiči (včetně akcí jako je Mikulášská a vánoční besídka, Oslava dne dětí) Poznávací a relaxační výlety do přírody i za poznáním Kulturní představení, karneval, cirkus Den otevřených dveří

7 Akce ve spolupráci se ZŠ a ostatními mateřskými školami v okolí Škola v přírodě - v případě zájmu ze strany rodičů dětí Slavnostní rozloučení s předškoláky Návrh zájmových kroužků: viz www stránky sekce kroužky Nadstandardní aktivity naší školy se mohou dle zájmu rodičů a dětí a zároveň našich podmínek měnit či rušit. Příloha Příklady říkadel a básní pro menší i vetší věkové skupiny k procvičování v září: Pojďte děti dokola Pojďte děti dokola, učitelka zavolá. Chytneme se za ručičky, ať jsme kluci či holčičky. Velké kolo uděláme, protože se rádi máme. Nejprve se pozdravíme, vzájemně se pohladíme. Popřejem si hezký den, hrát si budeme celý den. Setkání v kruhu Na zemi teď sedíme, za ruce se držíme. Popřejem si dobrý den! Ať je každý spokojen. Ať se máme hodně rádi, jsme skvělými kamarády. Po prázdninách Po prázdninách kluci, holky, Spěchejte do naší školky. Školička jak kytička, Slyšet je v ní písnička. Zpívá dětem pro radost, pro všechny má hraček dost. Prsty To jsou moje prsty, schovaly se v hrsti. Spočítat je umím hned jedna, dva, tři, čtyři, pět. Ruce To jsou prsty, to jsou dlaně mýdlo s vodou patří na ně. A po mýdle dobré jídlo a po jídle zase mýdlo. Motivace při úklidu hraček: Všechny hračky v pokojíčku, uklidíme za chviličku. Auto, kostky dáme spát, zítra si zas budeme hrát. Zaječí říkadlo My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky, přes pařezy, přes potoky. Učíme se kotouly, nekoukáme na bouli. Strašidla a plašidla Běžím lesem běžím polem, tma a hrůza všude kolem.

8 Už jsem asi v pěkné kaši, straší braši, tady straší. Sýček houká, sova houká, z houštiny se hejkal kouká. Škvoři, můry, pavouci, prostě peklo horoucí. Bu bu bu, bu bu bu, já tu s vámi nebudu. Bu bu bu, bu bu bu, já tu nebudu. Bubáci a Rumburaci, vlkodlaci, čerti, draci, v temnu vidím bazilišky, černé hady, bílé myšky. Běžím polem, běžím lesem, bloudím šerem, nevím, kde jsem. Honějí mě strašidla, v kalhotách mám povidla. Co už umím I když jsem tak maličký, zavážu si tkaničky. Na prstech je spočítám, kolik roků právě mám. Červená je jahoda, zelená je tráva, už můžu jít do školy, jsem už chlapík sláva! Abeceda Abeceda, to nic není, kdo by se jí, kluci, bál? Já vás vezmu do učení, A, Be, Ce, De a tak dál. Z písmenek se složí slova, z vět se složí celý svět. Ten, kdo umí abecedu, bude všemu rozumět. Září V září jdou poprvé někteří do školy, nemějte obavy, vůbec to nebolí. Čeká na Vás čtení, psaní, zajímavé povídání. Školu mají děti rády, najdou si tam kamarády. Příklady říkadel a básní pro menší i vetší věkové skupiny k procvičování v říjnu: Rytířská přísaha Kdo je rytíř, nemá strach, ani ve dne, ani v tmách. Nechová se zbaběle, chrání svoje přátele. Rytíř v nouzi pomáhá, tak zní naše přísaha. Podzim klepe na dveře Podzim klepe na dveře ve strakaté zástěře. Stromy se už chvějí, moc se neohřejí. Venku hustá mlha, ale už se trhá. Už se třepí, už se páře, sluníčku jsou vidět tváře. Podzimní Děti už jdou pouštět draky, Vem si svetr a pojď taky. Vítr fouká víc a více, Brzy vezmem rukavice. Pouštění draků Vítr fučí, vítr skučí pojďte děti pouštět draky! Každý spěchá na kopeček a já běžím taky.

9 Ať si vítr jak chce skučí - ať se mraky mračí, vypustíme na oblohu celou letku dračí. Drak Vysoko si vzlétl drak, aby věděl, kde je mrak. Letěl, letěl, dál už nemůže, čeká, že mu větřík pomůže. Vítr má hodně práce. češe listí na zahrádce. Profukuje větve stromů, aby spadlo všechno dolů. Příklady říkadel a básní pro menší i vetší věkové skupiny k procvičování v listopadu: Listopad Listopad, listopad, lísteček mi na dlaň spad, zlatý lístek z javora, zima už jde do dvora. Listopad, listopad, vítr fouká do zahrad, padá listí z jabloní, zima jede na koni. Listopad, listopad, déšť se snáší na náš sad, tichý deštík z oblaků, zima kráčí v soumraku. Listopad, listopad, mlha halí vinohrad, stříbrem zdobí okolí, zima vchází do polí. Listí Létá listí mezi stromy, poletuje mezi domy. Stromy spolu závodí, kdo je nejdál odhodí. Tenké, tlusté, kulaté, cesty jsou už zaváté. Listopad Vzdychla stopka, uronila kapku, slzičku: Já už ten list neudržím ani chviličku. Býval lehký jako vánek - vzdychá dojata - a teď není k unesení, je jak ze zlata. Barvy Mám pastelky mám, jejich barvy znám. Nejvíc se mi zalíbila červená, a také bílá. Červená je jablíčko, žlutá citrón, sluníčko, zelená je travička, modrá chladná vodička, černá bude pro kočku, hnědá zbude na myšku, utíkej pryč z pelíšku. Zelená je barvou lesů, fialová barvou vřesu. Modrá barva je jak moře, hnědá je zem, když se oře. Šedá s černou nepostačí, když chci kreslit pírka ptačí. Žlutá se jak zlato třpytí, oranžovou kreslím kvítí. Mám pastelky mám, jejich barvy znám. Jen já dobře vím, co si nakreslím. Příklady říkadel a básní pro menší i vetší věkové skupiny k procvičování v prosinci: Mikulášek (na melodii písně Prší, prší ) Mikulášek zvoní, cinká,

10 nakukuje do okýnka, nakukuje sem a tam, zítra přijde také k nám. Za ním kráčí andělíček od nebíčka nese klíček, od nebíčka nese klíč. Bum, bum, ratata, čerti buší na vrata. Bumtarata,bumtarata na ty vrata, na ty tata. Čmárají na ně, čmárají více, načmárali čmáranice. Cupy, dupy, cupity, Zadupali kopyty. Mikuláši, andílku, děkujem za nadílku. A ty, čerte chlupatý, jen si zůstaň za vraty. Celý rok jsme hodní byli, ve školce jsme nezlobili. Hračky si vždy uklízíme, po večerníčku hned spíme. Punčoška Ležela za oknem, ležela punčoška, povídal Pepíček, že už se nedočká! Zazvonil zvoneček, Pepík hned utíká. Našel tam dáreček, z perníku čertíka. Kdopak to nadělil? Vždyť ho znáš! Přece Mikuláš! Přišly, přišly po roce vytoužené Vánoce, Hodně času nyní máme, s tátou, mámou si ho užíváme. Zas jsme všichni pospolu, usedneme ke stolu. Svátky Vánoc prožíváme, vůbec nikam nespěcháme. Až večer vyjde první hvězdička až objeví se v rybě kostička až spolu rozkrojíme jablíčka a z ořechu se stane lodička pak rozzáří se dětská očička a nám na chvíli zjihnou srdíčka. Anděl A písmenko pro Tebe, anděl letí do nebe. Andělka mu štěstí přála a šátečkem zamávala. Kapři Dva kapři se spolu přeli, kdo je lepší v rybníce. Brzy je však přerušila rozumnější bělice. Přestaňte se hádat braši, jistě každý uvěří, že jste oba stejně dobří na vánoční večeři.

11 Příklady říkadel a básní pro menší i vetší věkové skupiny k procvičování v lednu: Rolničky Rolničky cinkají, koníci klusají, do kraje přijela paní zima. Přijela na saních, sypala všude sníh, to je ta pravá zima. Padá snížek, zebou nožky, kolem tančí bílé vločky. Sněží, sněží, sněhu je moc, mrznou uši, mrzne nám nos. Čepice a rukavice Čepice mi hodně sluší, schovává mi obě uši. Na ruce mám rukavice, kdyby přišla fujavice. Vločka Obloha je celá šedá, vločka na zem cestu hledá, a když spadne maličká, svítí jako hvězdička. Příklady říkadel a básní pro menší i vetší věkové skupiny k procvičování v únoru: Říkadlo s pohybem "Stopy" Kdo tu skákal hop a hop, sníh nám poví podle stop. Chodila tu zrána, chodila tu vrána. Pak tu čtverák zajíček, otiskl čtvero paciček. Krtek Kdepak krtek v zimě žije, nesáňkuje, nelyžuje! Kdo to děti, kdo to ví, kdo nám na to odpoví? Zalezl si do země, ptáčkové, vzbuďte mě, až vysvitne sluníčko, vylezu ven Aničko. Mrazík Za každým rohem na nás číhá mráz, je tu zas. Kdo nic netuší, chytí ho za uši. Hepčí, hepčí, za nosy nás chytla rýma, je to zimo tvoje vina. Vrabci Na sněhu se vrabci perou, peří z křídel už si derou. Jeden našel krajíc chleba, druhému však zobnout nedá. Třetí chleba popadl, těm dvěma jej ukradl. Příklady říkadel a básní pro menší i vetší věkové skupiny k procvičování v březnu: Březen Když se březen vydaří, je to krásné předjaří. Když se projdeš trochu venku, hned narazíš na sněženku. Ptáci si už zpívají, příchod jara vítají.

12 Už aby tu jaro bylo, sluníčko nás potěšilo! Princeznička na bále Princeznička na bále, poztrácela korále. Její táta, mocný král, Honzíka si zavolal: Honzíku, máš namále, přines nám ty korále! Honzík běžel na horu, nakopal tam bramborů. Vysypal je před krále: tady jsou ty korále. Větší už tam neměli, snědli je už v neděli. Karneval Pojďte dál, pojďte dál, už začíná karneval. Už troubějí trumpety, šašek dělá přemety. Pojďte dál, pojďte dál, už začíná karneval. Kašpárek Kašpárek si poskakuje, tak si nožky procvičuje: ručkama si kývá, očkama se dívá, teď si dřepne, klekne, sedne, lehne - už se ani nehne! Příklady říkadel a básní pro menší i vetší věkové skupiny k procvičování v dubnu: Duben Už tu máme duben, my za kamny nebudem! Jaro je tu zase zpátky, vyrazíme na zahrádky. Rozkvetlo tam plno kvítí, sluníčko už zase svítí. Tráva už se zelená, bez bundy se chodit dá. Uložíme hokejky, vyndáme si skleněnky. Důlek pěkně vyhrabeme, kuličky si zahrajeme. Jaro V teplém vzduchu věř nevěř, protáhl se starý keř. Zatřepetal větvičkami, vítáme vás staří známí. Honem, honem poupata, slunce už je ze zlata. Vajíčko V ošatce mám vajíčka co snesla mi slepička jsou tam krásně malované nebo pěkné bílé jen si vemte koledníci které jsou vám milé. Panímámo Panímámo zlatičká, darujte nám vajíčka, nedáte-li vajíčka, uteče vám slepička do horního rybníčka

13 a z rybníčka do louže kdo jí odtud pomůže? Slepička Kropenatá slepička snesla bílá vajíčka, obarvím je, vymaluji, všechny chlapce podaruji, pentličky si nastříhám, na pomlázku jim je dám. Příklady říkadel a básní pro menší i vetší věkové skupiny k procvičování v květnu: Přišlo jaro Přišlo jaro se sluníčkem, zem otvírá zlatým klíčkem. Všechno se raduje, zpívá a notuje, jaro vítá. První roste sněženka, malá bílá květinka. Druhý zase petrklíček, nese s sebou zlatý klíček. Fialinka voňavá hezkou vůni rozdává. Pampeliška střapatá, celá je jak ze zlata. Květen Měsíc květen, ten je prima, to už není vůbec zima! Všechny stromy rozkvetou, včely na ně přilétnou. Letí z květu na kvítek, z jabloně hned na šípek. Pyl moc pilně sbírají, med z něj potom dělají. Na louce Na louce to krásně voní, kytičky tam hlavy kloní. Sluníčko je ohřálo, vodičku jim nedalo. A tak prosí deštíček, dej nám trochu kapiček. Slunce Vyšlo slunce zasvítilo, na nebi se otočilo, každá kytka maličká radost má ze sluníčka. Ke slunci se naklání, listy z hlíny vyhání. Příklady říkadel a básní pro menší i vetší věkové skupiny k procvičování v červnu: Slunečnice Velikánská květina k obloze se vypíná. Hned od rána každý den, otáčí se za sluncem. Její černá semínka, sype ptáčkům maminka. Zvonek Co udělá modrý zvonek, když mu v uchu zvoní? Trochu níž se k zemi skloní, vytřepe z ucha to cinkání, vítr ho roznese po stráni, a to tichoučké zvonění, promění na modré vonění. Věnečky Větřík hladí naše vlásky, natrháme sedmikrásky. Slunko svítí z modré výšky, natrháme pampelišky. A když květy natrháme, věnečky z nich uděláme. Nejhezčí jsou pro maminky, vpleteme do nich konvalinky.

14 Na prázdniny Už se těším na prázdniny, každý rok je trochu jiný. Kampak letos - kdo to ví? K babičce a dědovi, chytat kapry u rybníka, hrát si s dětmi na vodníka, sjíždět řeky, zlézat skály, ať sluníčko hřeje, pálí. Už se těším na prázdniny, každý rok je trochu jiný. Do tábora s kamarády, poznat nové zámky, hrady, nové kraje, nové tváře, kolem ohně, při kytaře. Nebo moře, s vodou slanou? Po prázdninách na shledanou.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hrajeme si celý rok

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hrajeme si celý rok ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN motto programu: Hrajeme si celý rok - Identifikační údaje školy ( str.2 ) - Charakteristika školy ( str. 3) - Podmínky a organizace vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BAREVNÉ HRÁŠKY pro předškolní vzdělávání (2013 2016)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BAREVNÉ HRÁŠKY pro předškolní vzdělávání (2013 2016) Univerzitní mateřská škola HRÁŠEK Mendlovy univerzity v Brně Koleje J. A. Komenského Mendelovy univerzity v Brně Kohoutova 11, 613 00 Brno Č. MŠ 1/2012 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BAREVNÉ HRÁŠKY pro předškolní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK. motto: Hrajeme si celý den

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK. motto: Hrajeme si celý den Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK motto: Hrajeme si celý den Číslo jednací: Hru-4/08/3 Identifikační údaje školy ( str.2 ) Charakteristika

Více

Č. j.118/2014. Školní program. Škol. rok 2014/15 MŠ Kamínek Pardubice

Č. j.118/2014. Školní program. Škol. rok 2014/15 MŠ Kamínek Pardubice Č. j.118/2014 Školní program Škol. rok 2014/15 MŠ Kamínek Pardubice Obsah: 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika MŠ a okolí 3. Podmínky 3.1. Věcné podmínky 3.2. Životospráva 3.3. Psychosociální

Více

Třídní vzdělávací program IV. třída, MŠ Smolkov. Školní rok 2013/2014

Třídní vzdělávací program IV. třída, MŠ Smolkov. Školní rok 2013/2014 Třídní vzdělávací program IV. třída, MŠ Smolkov Školní rok 2013/2014 MOTTO: Děti jsou hosté, kteří hledají cestu. Jde o to, nabídnout jim pěkné místo, a tak dlouho je podporovat a dodávat jim jistotu,

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motivační název: Je nám spolu dobře Základní škola a Mateřská škola, Lužany, okres Jičín Platný od 1.9.2010 Poslední aktualizace ke dni 1.1.2015 verze:

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA BARBÁNEK

MATEŘSKÁ ŠKOLA BARBÁNEK Základní škola a Mateřská škola Vranovice, Masarykova 178, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MATEŘSKÁ ŠKOLA BARBÁNEK,,OBJEVUJEME SVĚT PRO ZDRAVÝ ŽIVOT Č.J. Projednáno

Více

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KANICE, OKR. BRNO VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa 2. aktualizované

Více

ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ

ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ Základní škola a Mateřská škola Stružinec Vypracovala: Markéta Fišarová Verze č.1 Obsah ŠVP PV: 1. Identifikační údaje.str.1 2.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Barevný svět kolem nás MŠ Tyršovka MŠ Karásek 1 Téma ŠVP pro rok 2014/2015: Barevný svět kolem nás (platnost po dobu 3 let) Vzdělávací obsah slouží pedagogům naší mateřské školy

Více

Základní škola a mateřská škola prof. V. Vejdovského, Tomkova č. 411/42, Olomouc-Hejčín. Poznáváme svět

Základní škola a mateřská škola prof. V. Vejdovského, Tomkova č. 411/42, Olomouc-Hejčín. Poznáváme svět Základní škola a mateřská škola prof. V. Vejdovského, Tomkova č. 411/42, Olomouc-Hejčín Poznáváme svět školní vzdělávací plán pro předškolní vzdělávání platný pro roky 2012/2013 2014/2015 Vydal: Mgr. Jiří

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola, Kuchařovice, okres Znojmo, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracovala: Eva Žáková, řed. MŠ Kateřina Karásková, učitelka MŠ Mgr. Eva Petříčková, učitelka MŠ Projednáno na

Více

Školní vzdělávací program POZNÁVÁME SVĚT S DUHOVOU KULIČKOU

Školní vzdělávací program POZNÁVÁME SVĚT S DUHOVOU KULIČKOU Mateřská škola Loštice, okres Šumperk, příspěvková organizace Trávník 595, 789 83 Loštice, telefon: 583 445 164 Zřizovatel školy: Město Loštice Školní vzdělávací program POZNÁVÁME SVĚT S DUHOVOU KULIČKOU

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání na období od září 2010 MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ----------------------------------------------------------------------

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Název programu: SVĚT KOLEM NÁS

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program MATEŘSKÉ ŠKOLY BORŠOV NAD VLTAVOU školní rok 2014/2015 "Hrajeme si v pohybu" Motto : Dobré ráno, dobrý den, celý rok si zahrajem, zacvičíme, protáhneme tělo, aby nás nic nebolelo.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Hrajeme si a poznáváme svět Mateřská škola Panenské Břežany Motto: Svět je plný vody, země, zvířat,rostlin, hraček, lidí, věcí..a o těch si budeme povídat celý rok přeci Zpracovala:

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program na školní rok 2014-2017 S NÁZVEM

Školní vzdělávací program na školní rok 2014-2017 S NÁZVEM okres Břeclav, příspěvková organizace, Za Kostelem 105, 691 26 Pouzdřany Školní vzdělávací program na školní rok 2014-2017 S NÁZVEM Zpracovala: Bc. Růžena Harmáčková ředitelka školy Datum: 6.10.2014 Č.j.

Více

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ Metodická pomůcka pro pedagogy Obsah 1. Úvod... 3 2. Vstup do problematiky... 3 3. Východiska

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ S krtkem poznáváme svět Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 Svitavy 2012 Obsah ŠVP PV: 1. Identifikační údaje... 3 2. Obecná charakteristika

Více

Dívej se, tvoř a povídej

Dívej se, tvoř a povídej Mateřská škola Prostějov, Partyzánská 34 pracoviště Prostějov, Květná 4 Dívej se, tvoř a povídej Inovovaná verze školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání platná pro školní roky 2008/2009

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 4. Organizace vzdělávání...9

Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 4. Organizace vzdělávání...9 Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 3.1. Věcné podmínky...5 3.2. Životospráva...5 3.3. Psychosociální podmínky...6 3.4. Organizace...7 3.5.

Více

VŠECHNY BARVY DUHY Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

VŠECHNY BARVY DUHY Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod VŠECHNY BARVY DUHY Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr 439 72 Mateřská škola Krásný Dvůr č. 182,e-mail: mskd@quick.cz, telefon 415210006 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT

Více

Základní škola a Mateřské škola Bělkovice Lašťany, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřské škola Bělkovice Lašťany, příspěvková organizace Základní škola a Mateřské škola Bělkovice Lašťany, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Mateřské školy Bělkovice-Lašťany I. Identifikační údaje Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola

Více