Mateřská škola Hovorčovice Školní vzdělávací program (ŠVP) (2013/2014)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřská škola Hovorčovice Školní vzdělávací program (ŠVP) (2013/2014)"

Transkript

1 Mateřská škola Hovorčovice Školní vzdělávací program (ŠVP) (2013/2014) Zřizovatel školy: Obec Hovorčovice, Revoluční 33, pošta Měšice. Zdroj vzdělávacího cíle: Mateřská škola poskytuje vzdělávání podle 33 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (včetně souvisejících novel). Sestavila: Mgr. Jana Hirková Mou vizí je otevřená, efektivní a moderní mateřská škola, která je založena na dobře fungujícím školním společenství. Představuji si ji jako prostor, ve kterém položíme základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb, v němž jsou všichni účastníci a partneři vzdělávacího procesu spokojeni; a dále si ji představuji jako prostor, který bude otevřený ke spolupráci s rodiči, se zřizovatelem a s ostatními institucemi. Věřím, že všechny děti budou mít velké pokroky v prostředí, které je stimuluje k touze po vědění, ale i ukládá strukturu a disciplínu do jejich života. Pěkné chování a laskavost k druhým lidem by měly být jádrem naší výuky. Děti bychom měli vést k tomu, aby pochopily význam sounáležitosti a aby jednaly v duchu následujících etických pravidel: budu jednat s druhými tak, jak bych chtěl, aby oni jednali se mnou formuji své vlastní názory, ale také naslouchám druhým budu pomáhat druhým, zvláště mladším dětem ve skupině naučím se přijímat přání a potřeby ostatních dětí společně můžeme řešit problémy rychleji naučím se přijímat kritiku nenechám ostatní lidi cítit se osaměle. Popis vzdělávacího programu V souladu se školským zákonem Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (dále jen RVP PV) stanovuje cíle předškolního vzdělávání, povinný obsah vzdělávání i podmínky, za nichž má vzdělávání probíhat. RVP PV jako pedagogický dokument poskytuje celkový rámec, a je tedy závazný jako celek. Celý vzdělávací program vycházející z RVP PV by měl být v naší škole orientován tak, aby se děti učily prostřednictvím hry prožívat a chápat svět kolem sebe, aby měly chuť poznávat, tvořit a samostatně přemýšlet. V průběhu všech let působnosti ve škole by děti měly získat maximální rozhled, díky kterému budou moci odcházet do základní školy bez obav a s chutí do dalšího vzdělávání. Dětem by měly být vytvářeny takové podmínky, aby se cítily v prostředí školy dobře, spokojeně a bezpečně. Měli bychom dětem poskytnout možnost aktivní spoluúčasti, samostatného rozhodování, měly by být dostatečně chváleny a pozitivně hodnoceny. Budeme využívat aktivní metody předškolního učení při rozvíjení jednotlivých

2 klíčových kompetencí. Získávání těchto kompetencí, jež jsou velmi důležité pro úspěšný vstup dítěte do základní školy, bude podkladem pro vytváření našich třídních výchovných plánů. Učitelky v jednotlivých věkových odděleních je budou zpracovávat ve vzájemné spolupráci, a tak zajistí jednotné působení na děti. Náměty budeme čerpat z odborné literatury, odborných seminářů a konkrétních podmínek školy a úrovně jedinců. Budeme zařazovat činnosti vedoucí k získávání kompetencí v oblasti: sebeobslužných návyků, grafomotorických dovedností, upevňování koordinačně pohybových dovedností, rozvíjení řečových aktivit a správného vyjadřování, rozvíjení základních výtvarných dovedností, orientace v prostoru a v nejbližším okolí, osvojování hygienických návyků, upevňování mezilidských vztahů, získávání kladného vztahu k přírodě a životnímu prostředí, upevňování poznatků o společenském životě, získávání kladného vztahu k rodině, kamarádům i ostatním lidem, rozvíjení elementárních poznatků v oblasti matematických představ, rozvoji tělesné zdatnosti, aj. Cíle vzdělávání Ráda bych zařadila do vzdělávacího programu výchovně vzdělávací projekty a integrované bloky, které vycházejí z RVP PV. Inspiraci bychom hledali v přírodě, v dětském vidění okolního světa a v událostech, které nás obklopují. Vzdělávání bude uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, a to vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Učení zakládám na aktivní účasti dítěte, založené na smyslovém vnímání, na prožitkovém učení. Vzdělávání by mělo být uskutečňováno nabídkovou formou. Dětem by měl být dopřáván dostatečný prostor pro spontánní hru s vlastní volbou hračky, místa i kamarádů. Budeme se snažit podporovat zdravý životní styl dětí, bude kladen důraz na zdravotně preventivní pohybové aktivity, na každodenní dostatečně dlouhý pobyt venku; samozřejmě s přihlédnutím na aktuální kvalitu ovzduší, zařazovány budou i relaxační a harmonizační cvičení. Děti budou seznamovány s přírodou a prostředím, ve kterém žijí a jehož jsme součástí, budou seznámeny s tím, jak tuto přírodu chránit a zkvalitňovat. Vzhledem ke stavu řečového vývoje u předškolních dětí v současné době budeme věnovat zvýšenou pozornost i celkovému řečovému projevu dítěte, kterou zaměříme na artikulaci, hlasitost, plynulost, tempo řeči a správnou výslovnost všech hlásek. Celé vzdělávání bude probíhat v souladu s našimi etickými pravidly, jež jsou základem zdravého sociálního cítění.

3 Formy a obsah vzdělávání Vzdělávání se uskutečňuje během celodenního pobytu dětí v mateřské škole, při všech činnostech a aktivitách, kterých se děti účastní. Činnosti jsou rozděleny na dopolední a odpolední. Dopolední činnosti probíhají formou plánovaných vzdělávacích témat (s jednotlivými podtématy), které na sebe úzce navazují. Hlavním zájmem a úsilím bude to, aby byly děti vzdělávány neformálně a hravými činnostmi, ve kterých se prolínají všechny vzdělávací okruhy. V návaznosti RVP PV bude vytvářen individuální Třídní vzdělávací program (dále jen TVP), jehož prostřednictvím zrealizujeme vzdělávání v jednotlivých třídách školy a který bude dle potřeb tříd aktualizován. Součástí vzdělávání budou akce školní i mimoškolní. Režim dne Obvyklý denní program naší mateřské školy 7:00 8:00: ranní setkání dětí ve svých třídách, spontánní hry dětí, které se uplatňují při příchodu dětí a v odpoledních hodinách, též s možností využití prostoru k individuální péči nebo k práci s dětmi v malé skupině 8:00 8:45: společné přivítání dne, kamarádů v ranním kruhu - sluníčku, řízené tělovýchovné aktivity 8:45 9:05: hygiena a svačina 9:05 9:45: dopolední, didakticky zaměřené činnosti dle témat v TVP, jazykové chvilky s propojením na naše etická pravidla, na závěr opět setkání v hodnotícím kruhu zhodnocení, jak a co se nám povedlo či nepovedlo 9:45 11:45: hygiena, převlékání a příprava na pobyt venku s herními činnostmi na zahradě a v přírodě (pohybové aktivity jsou zařazovány během celého dne) 11:45 12:15: příprava na oběd, oběd 12:15-14:15: odpočinek, spánek - dle individuálních potřeb dítěte, zařazování relaxačních a dechových cvičení, klidových činností dětí s individuální logopedickou péčí a s individuální prací dle plánů pro děti s odkladem školní docházky (dětem s nižší potřebou spánku bude nabízen náhradní program) 14:15-14:30: převlékání, rozcvička 14:30-14:50: hygiena, svačina 14:50-17:05: odpolední činnosti dle zájmu dětí, společenské hry, dle počasí pobyt venku, prostor pro individuální práci s dětmi. Všechny činnosti jsou přizpůsobeny okolnostem a potřebám dětí. Obsah vzdělávání Náš školní vzdělávací program nezávazně určuje měsíční rozložení daných témat. Časový prostor k realizaci zůstává otevřený, flexibilní, dostatečně volný s prostorem pro aktuální situace, pro aktivní vstup dětí i tvořivost učitelky. Je dokumentem, který se stále vyvíjí a který úzce souvisí s postupným získáváním nových zkušeností, se stálým sebevzděláváním pedagogů, a který vychází z poznatků autoevaluace MŠ.

4 Obsah bude strukturován do oblastí: 1. Dítě a jeho tělo. 2. Dítě a jeho psychika jazyk a řeč, poznávací schopnosti a funkce, myšlenkové operace, představivost a fantazie, sebepoznání, city, vůle. 3. Dítě a ten druhý. 4. Dítě a společnost. 5. Dítě a svět. Hlavní téma: Se sluníčkem krok za krokem s úsměvem projdeme každým rokem. Toto téma je úzce spojeno i se změnou loga MŠ, které bude postupně nahrazeno (předpokládaná změna - leden/2014). Symbol našeho slunce bude mít deset paprsků, kdy každý paprsek bude skrývat překvapení v podobě školního měsíce s konkrétním tématem a říkadly, které v daném období budeme procvičovat: Úvodní báseň k tématu: Sluníčko se probudilo, paprsky zasvítilo. Pohladilo kytičky, zvířátka i dětičky. To vše udělalo jen, aby měli hezký den. (z dřepu do stoje snožmo, ruce kruh před tělem) (stoj snožmo, prsty ukazují na všechny strany) (stoj snožmo, úklony hlavou stranou) (pohladíme kamaráda) (stoj snožmo, mírný předklon) (poskoky snožmo, tleskat) 1. paprsek - měsíc ZÁŘÍ téma: Vítej u nás, seznamme se - nenásilně a laskavým přijetím usnadníme dětem vstup do mateřské školy, pomůžeme novým dětem i jejich rodičům orientovat se v novém prostředí, povedeme děti k navazování kontaktů mezi sebou navzájem, budeme posilovat jejich sociální vazby ve vztahu k druhým. Budeme rozvíjet všechny oblasti sounáležitosti. Dojde zároveň i k vytvoření si kladného vztahu k novému místu a prostředí, ve kterém se dítě nachází. Společně si děti osvojí dovednosti k podpoře osobní pohody. 2. paprsek - měsíc ŘÍJEN téma: Už se známe, s kamarády si teď užíváme zaměříme se na zjištěné individuální zvláštnosti a potřeby dětí a k tomu přizpůsobíme TVP v jednotlivých odděleních, navážeme na první paprsek a prohloubíme sounáležitost celého kolektivu.

5 3. paprsek - měsíc LISTOPAD téma: V barevném podzimu, přípravy na zimu osvojíme si jednoduché poznatky o světě a životě, o přírodě a jejich proměnách. Budeme prohlubovat mravní a estetické vnímání, cítění a prožívání motivované podzimní přírodou a jejími plody. Budeme rozvíjet paměť, pozornost, představivost a fantazii. Zaměříme se na zlepšení a kultivování smyslového vnímání a na přechod od názorného k logickému myšlení. 4. paprsek - měsíc PROSINEC téma: Mikuláš a vánoční zvoneček budeme rozvíjet kulturně estetické dovednosti a vztah k tradicím (půjde o rozvoj dovedností výtvarných, hudebních, dramatických, literárních, pohybových s využitím všech smyslů). Budeme podporovat schopnosti a dovednosti pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem. Naučíme se slavnostně stolovat. 5. paprsek - měsíc LEDEN téma: Padá snížek bílý zaměříme se na poznávání sebe sama, budeme prohlubovat poznatky o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech. Budeme upevňovat zdravé životní návyky a postoje, budeme posilovat citové prožívání, správné formulování dojmů a prožitků; tím podpoříme zdravé sebevědomí dětí. Budeme se seznamovat se změnami v zimní přírodě. 6. paprsek - měsíc ÚNOR téma: Zvířata a ptáci v zimě zaměříme se na ochranu přírody a zvířat v zimním období, budeme prohlubovat výchovu ke zdraví. Upevníme návyky správné životosprávy, naučíme se pravidla bezpečného chování v dopravním provozu. Budeme nabízet řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity, budeme se seznamovat se zimními sporty. 7. paprsek - měsíc BŘEZEN téma: Maškarní radovánky zaměříme se na rozvoj pohybových aktivit, na estetické vnímání a výtvarnou tvořivost (maškarní bál). Budeme pozorovat probouzející přírodu a změny v ní. Získáme poznatky o živé a neživé přírodě a souvisejících přírodních jevech. Naučíme se pozorovat, poznávat svět kolem sebe ve všech souvislostech. 8. paprsek - měsíc DUBEN téma: Jaro a velikonoční přípravy budeme prohlubovat jazykové dovednosti, klást otázky a hledat odpovědi na problémy. Dítě by mělo poznávat význam lidské činnosti. Půjde i o upevňování citových vazeb ke svému okolí a k živým bytostem. Budeme chránit bezpečí své i druhých a probouzet zájem o zvídavost dítěte. 9. paprsek - měsíc KVĚTEN téma: Rozhlédni se kolem sebe budeme prohlubovat estetický vztah k životu, rozvíjet pocit sounáležitosti s rodinou (den matek), s lidmi, se společností a s tradicemi. Budeme vytvářet základní kulturní a společenské postoje, základy pro práci s informacemi. Osvojíme si dovednosti k podpoře zdraví a bezpečnosti. 10. paprsek - měsíc ČERVEN téma: Bylo nám spolu dobře budeme v přirozených aktivitách získávat a rozvíjet pohybové dovednosti, dále děti budou seznámeny s rozdíly v oblasti tělesné i psychické

6 vybavenosti. Přiblížíme dětem život v multikulturním prostředí, zaměříme se na rasovou snášenlivost. Budeme rozvíjet pocit sounáležitosti s přírodou, s planetou Zemí. (Příklady básní a říkadel k jednotlivým měsícům viz příloha) Dílčí projekty v naší MŠ: Projekt Zdravá výživa a stravovací návyky Včasná předškolní výchova v oblasti zdravé výživy je základem pro vytvoření zdravých stravovacích návyků. Ve spolupráci s rodinou budeme dětem pomáhat zorientovat se a vyhodnotit příliv informací, který v dnešní době díky reklamě na děti neblaze působí. Budeme dbát na zdravý a pestrý jídelníček a na to, aby děti byly postupně schopné správně vyhodnotit příliv neblahých mediálních informací. Jídelníček bude sestavován podle platných norem pro stravování ve školních jídelnách MŠ. Denně děti budou dostávat čerstvou zeleninu a ovoce, několikrát v týdnu zařadíme celozrnné a tmavé pečivo, jídlo by nemělo obsahovat uzeniny, ale mělo by být bohatší na mořské ryby. Budeme dbát na dodržování pitného režimu. Děti by měly mít možnost výběru nápojů - mléko a ovocný nebo bylinkový čaj ke svačině, ovocnou šťávu nebo pitnou vodu bez příchuti bychom nabízeli v průběhu celého dne. Projekt Dětský úsměv Děti v ČR mají 2,5 krát více zkažených zubů nežli děti ve státech, jako je Švýcarsko nebo Finsko a Dánsko. Kvůli tomuto zjištění a zároveň prokázané skutečnosti, že zubnímu kazu lze spolehlivě předejít správnou péčí, byl připraven a do praxe uveden projekt pro školní děti pod vedením pí MUDr. Zalmannové (www.ceskyzelenykriz.cz), jehož cílem je situaci u nás zlepšit. Ráda bych MŠ do tohoto projektu zařadila. Projekt pro děti od 4 let Neuro-vývojová terapie Přetrvávající primární reflexy jsou opomíjeným faktorem problémů učení a chování. Včasné odhalení přetrvávajících primárních reflexů a vhodné cvičení děti zachrání před pozdějšími problémy v jejich dalším vývoji. Přednáška a diagnostika bude realizována dle zájmu ze strany rodičů, pod vedením Marji Volemanové, DiS (www.red-tulip.cz). Nadstandardní aktivity MŠ: Mateřská škola bude zajišťovat i několik nadstandardních aktivit, včetně zájmových kroužků, které povedou jak pedagogické pracovnice školy, tak i externí pracovníci. Budeme se snažit o to, aby nám tyto aktivity nezasahovaly do výchovně vzdělávacího procesu a proto je zařadíme do odpoledních hodin. Nabízené aktivity: Logopedická prevence Společná tvořivá odpoledne s rodiči (včetně akcí jako je Mikulášská a vánoční besídka, Oslava dne dětí) Poznávací a relaxační výlety do přírody i za poznáním Kulturní představení, karneval, cirkus Den otevřených dveří

7 Akce ve spolupráci se ZŠ a ostatními mateřskými školami v okolí Škola v přírodě - v případě zájmu ze strany rodičů dětí Slavnostní rozloučení s předškoláky Návrh zájmových kroužků: viz www stránky sekce kroužky Nadstandardní aktivity naší školy se mohou dle zájmu rodičů a dětí a zároveň našich podmínek měnit či rušit. Příloha Příklady říkadel a básní pro menší i vetší věkové skupiny k procvičování v září: Pojďte děti dokola Pojďte děti dokola, učitelka zavolá. Chytneme se za ručičky, ať jsme kluci či holčičky. Velké kolo uděláme, protože se rádi máme. Nejprve se pozdravíme, vzájemně se pohladíme. Popřejem si hezký den, hrát si budeme celý den. Setkání v kruhu Na zemi teď sedíme, za ruce se držíme. Popřejem si dobrý den! Ať je každý spokojen. Ať se máme hodně rádi, jsme skvělými kamarády. Po prázdninách Po prázdninách kluci, holky, Spěchejte do naší školky. Školička jak kytička, Slyšet je v ní písnička. Zpívá dětem pro radost, pro všechny má hraček dost. Prsty To jsou moje prsty, schovaly se v hrsti. Spočítat je umím hned jedna, dva, tři, čtyři, pět. Ruce To jsou prsty, to jsou dlaně mýdlo s vodou patří na ně. A po mýdle dobré jídlo a po jídle zase mýdlo. Motivace při úklidu hraček: Všechny hračky v pokojíčku, uklidíme za chviličku. Auto, kostky dáme spát, zítra si zas budeme hrát. Zaječí říkadlo My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky, přes pařezy, přes potoky. Učíme se kotouly, nekoukáme na bouli. Strašidla a plašidla Běžím lesem běžím polem, tma a hrůza všude kolem.

8 Už jsem asi v pěkné kaši, straší braši, tady straší. Sýček houká, sova houká, z houštiny se hejkal kouká. Škvoři, můry, pavouci, prostě peklo horoucí. Bu bu bu, bu bu bu, já tu s vámi nebudu. Bu bu bu, bu bu bu, já tu nebudu. Bubáci a Rumburaci, vlkodlaci, čerti, draci, v temnu vidím bazilišky, černé hady, bílé myšky. Běžím polem, běžím lesem, bloudím šerem, nevím, kde jsem. Honějí mě strašidla, v kalhotách mám povidla. Co už umím I když jsem tak maličký, zavážu si tkaničky. Na prstech je spočítám, kolik roků právě mám. Červená je jahoda, zelená je tráva, už můžu jít do školy, jsem už chlapík sláva! Abeceda Abeceda, to nic není, kdo by se jí, kluci, bál? Já vás vezmu do učení, A, Be, Ce, De a tak dál. Z písmenek se složí slova, z vět se složí celý svět. Ten, kdo umí abecedu, bude všemu rozumět. Září V září jdou poprvé někteří do školy, nemějte obavy, vůbec to nebolí. Čeká na Vás čtení, psaní, zajímavé povídání. Školu mají děti rády, najdou si tam kamarády. Příklady říkadel a básní pro menší i vetší věkové skupiny k procvičování v říjnu: Rytířská přísaha Kdo je rytíř, nemá strach, ani ve dne, ani v tmách. Nechová se zbaběle, chrání svoje přátele. Rytíř v nouzi pomáhá, tak zní naše přísaha. Podzim klepe na dveře Podzim klepe na dveře ve strakaté zástěře. Stromy se už chvějí, moc se neohřejí. Venku hustá mlha, ale už se trhá. Už se třepí, už se páře, sluníčku jsou vidět tváře. Podzimní Děti už jdou pouštět draky, Vem si svetr a pojď taky. Vítr fouká víc a více, Brzy vezmem rukavice. Pouštění draků Vítr fučí, vítr skučí pojďte děti pouštět draky! Každý spěchá na kopeček a já běžím taky.

9 Ať si vítr jak chce skučí - ať se mraky mračí, vypustíme na oblohu celou letku dračí. Drak Vysoko si vzlétl drak, aby věděl, kde je mrak. Letěl, letěl, dál už nemůže, čeká, že mu větřík pomůže. Vítr má hodně práce. češe listí na zahrádce. Profukuje větve stromů, aby spadlo všechno dolů. Příklady říkadel a básní pro menší i vetší věkové skupiny k procvičování v listopadu: Listopad Listopad, listopad, lísteček mi na dlaň spad, zlatý lístek z javora, zima už jde do dvora. Listopad, listopad, vítr fouká do zahrad, padá listí z jabloní, zima jede na koni. Listopad, listopad, déšť se snáší na náš sad, tichý deštík z oblaků, zima kráčí v soumraku. Listopad, listopad, mlha halí vinohrad, stříbrem zdobí okolí, zima vchází do polí. Listí Létá listí mezi stromy, poletuje mezi domy. Stromy spolu závodí, kdo je nejdál odhodí. Tenké, tlusté, kulaté, cesty jsou už zaváté. Listopad Vzdychla stopka, uronila kapku, slzičku: Já už ten list neudržím ani chviličku. Býval lehký jako vánek - vzdychá dojata - a teď není k unesení, je jak ze zlata. Barvy Mám pastelky mám, jejich barvy znám. Nejvíc se mi zalíbila červená, a také bílá. Červená je jablíčko, žlutá citrón, sluníčko, zelená je travička, modrá chladná vodička, černá bude pro kočku, hnědá zbude na myšku, utíkej pryč z pelíšku. Zelená je barvou lesů, fialová barvou vřesu. Modrá barva je jak moře, hnědá je zem, když se oře. Šedá s černou nepostačí, když chci kreslit pírka ptačí. Žlutá se jak zlato třpytí, oranžovou kreslím kvítí. Mám pastelky mám, jejich barvy znám. Jen já dobře vím, co si nakreslím. Příklady říkadel a básní pro menší i vetší věkové skupiny k procvičování v prosinci: Mikulášek (na melodii písně Prší, prší ) Mikulášek zvoní, cinká,

10 nakukuje do okýnka, nakukuje sem a tam, zítra přijde také k nám. Za ním kráčí andělíček od nebíčka nese klíček, od nebíčka nese klíč. Bum, bum, ratata, čerti buší na vrata. Bumtarata,bumtarata na ty vrata, na ty tata. Čmárají na ně, čmárají více, načmárali čmáranice. Cupy, dupy, cupity, Zadupali kopyty. Mikuláši, andílku, děkujem za nadílku. A ty, čerte chlupatý, jen si zůstaň za vraty. Celý rok jsme hodní byli, ve školce jsme nezlobili. Hračky si vždy uklízíme, po večerníčku hned spíme. Punčoška Ležela za oknem, ležela punčoška, povídal Pepíček, že už se nedočká! Zazvonil zvoneček, Pepík hned utíká. Našel tam dáreček, z perníku čertíka. Kdopak to nadělil? Vždyť ho znáš! Přece Mikuláš! Přišly, přišly po roce vytoužené Vánoce, Hodně času nyní máme, s tátou, mámou si ho užíváme. Zas jsme všichni pospolu, usedneme ke stolu. Svátky Vánoc prožíváme, vůbec nikam nespěcháme. Až večer vyjde první hvězdička až objeví se v rybě kostička až spolu rozkrojíme jablíčka a z ořechu se stane lodička pak rozzáří se dětská očička a nám na chvíli zjihnou srdíčka. Anděl A písmenko pro Tebe, anděl letí do nebe. Andělka mu štěstí přála a šátečkem zamávala. Kapři Dva kapři se spolu přeli, kdo je lepší v rybníce. Brzy je však přerušila rozumnější bělice. Přestaňte se hádat braši, jistě každý uvěří, že jste oba stejně dobří na vánoční večeři.

11 Příklady říkadel a básní pro menší i vetší věkové skupiny k procvičování v lednu: Rolničky Rolničky cinkají, koníci klusají, do kraje přijela paní zima. Přijela na saních, sypala všude sníh, to je ta pravá zima. Padá snížek, zebou nožky, kolem tančí bílé vločky. Sněží, sněží, sněhu je moc, mrznou uši, mrzne nám nos. Čepice a rukavice Čepice mi hodně sluší, schovává mi obě uši. Na ruce mám rukavice, kdyby přišla fujavice. Vločka Obloha je celá šedá, vločka na zem cestu hledá, a když spadne maličká, svítí jako hvězdička. Příklady říkadel a básní pro menší i vetší věkové skupiny k procvičování v únoru: Říkadlo s pohybem "Stopy" Kdo tu skákal hop a hop, sníh nám poví podle stop. Chodila tu zrána, chodila tu vrána. Pak tu čtverák zajíček, otiskl čtvero paciček. Krtek Kdepak krtek v zimě žije, nesáňkuje, nelyžuje! Kdo to děti, kdo to ví, kdo nám na to odpoví? Zalezl si do země, ptáčkové, vzbuďte mě, až vysvitne sluníčko, vylezu ven Aničko. Mrazík Za každým rohem na nás číhá mráz, je tu zas. Kdo nic netuší, chytí ho za uši. Hepčí, hepčí, za nosy nás chytla rýma, je to zimo tvoje vina. Vrabci Na sněhu se vrabci perou, peří z křídel už si derou. Jeden našel krajíc chleba, druhému však zobnout nedá. Třetí chleba popadl, těm dvěma jej ukradl. Příklady říkadel a básní pro menší i vetší věkové skupiny k procvičování v březnu: Březen Když se březen vydaří, je to krásné předjaří. Když se projdeš trochu venku, hned narazíš na sněženku. Ptáci si už zpívají, příchod jara vítají.

12 Už aby tu jaro bylo, sluníčko nás potěšilo! Princeznička na bále Princeznička na bále, poztrácela korále. Její táta, mocný král, Honzíka si zavolal: Honzíku, máš namále, přines nám ty korále! Honzík běžel na horu, nakopal tam bramborů. Vysypal je před krále: tady jsou ty korále. Větší už tam neměli, snědli je už v neděli. Karneval Pojďte dál, pojďte dál, už začíná karneval. Už troubějí trumpety, šašek dělá přemety. Pojďte dál, pojďte dál, už začíná karneval. Kašpárek Kašpárek si poskakuje, tak si nožky procvičuje: ručkama si kývá, očkama se dívá, teď si dřepne, klekne, sedne, lehne - už se ani nehne! Příklady říkadel a básní pro menší i vetší věkové skupiny k procvičování v dubnu: Duben Už tu máme duben, my za kamny nebudem! Jaro je tu zase zpátky, vyrazíme na zahrádky. Rozkvetlo tam plno kvítí, sluníčko už zase svítí. Tráva už se zelená, bez bundy se chodit dá. Uložíme hokejky, vyndáme si skleněnky. Důlek pěkně vyhrabeme, kuličky si zahrajeme. Jaro V teplém vzduchu věř nevěř, protáhl se starý keř. Zatřepetal větvičkami, vítáme vás staří známí. Honem, honem poupata, slunce už je ze zlata. Vajíčko V ošatce mám vajíčka co snesla mi slepička jsou tam krásně malované nebo pěkné bílé jen si vemte koledníci které jsou vám milé. Panímámo Panímámo zlatičká, darujte nám vajíčka, nedáte-li vajíčka, uteče vám slepička do horního rybníčka

13 a z rybníčka do louže kdo jí odtud pomůže? Slepička Kropenatá slepička snesla bílá vajíčka, obarvím je, vymaluji, všechny chlapce podaruji, pentličky si nastříhám, na pomlázku jim je dám. Příklady říkadel a básní pro menší i vetší věkové skupiny k procvičování v květnu: Přišlo jaro Přišlo jaro se sluníčkem, zem otvírá zlatým klíčkem. Všechno se raduje, zpívá a notuje, jaro vítá. První roste sněženka, malá bílá květinka. Druhý zase petrklíček, nese s sebou zlatý klíček. Fialinka voňavá hezkou vůni rozdává. Pampeliška střapatá, celá je jak ze zlata. Květen Měsíc květen, ten je prima, to už není vůbec zima! Všechny stromy rozkvetou, včely na ně přilétnou. Letí z květu na kvítek, z jabloně hned na šípek. Pyl moc pilně sbírají, med z něj potom dělají. Na louce Na louce to krásně voní, kytičky tam hlavy kloní. Sluníčko je ohřálo, vodičku jim nedalo. A tak prosí deštíček, dej nám trochu kapiček. Slunce Vyšlo slunce zasvítilo, na nebi se otočilo, každá kytka maličká radost má ze sluníčka. Ke slunci se naklání, listy z hlíny vyhání. Příklady říkadel a básní pro menší i vetší věkové skupiny k procvičování v červnu: Slunečnice Velikánská květina k obloze se vypíná. Hned od rána každý den, otáčí se za sluncem. Její černá semínka, sype ptáčkům maminka. Zvonek Co udělá modrý zvonek, když mu v uchu zvoní? Trochu níž se k zemi skloní, vytřepe z ucha to cinkání, vítr ho roznese po stráni, a to tichoučké zvonění, promění na modré vonění. Věnečky Větřík hladí naše vlásky, natrháme sedmikrásky. Slunko svítí z modré výšky, natrháme pampelišky. A když květy natrháme, věnečky z nich uděláme. Nejhezčí jsou pro maminky, vpleteme do nich konvalinky.

14 Na prázdniny Už se těším na prázdniny, každý rok je trochu jiný. Kampak letos - kdo to ví? K babičce a dědovi, chytat kapry u rybníka, hrát si s dětmi na vodníka, sjíždět řeky, zlézat skály, ať sluníčko hřeje, pálí. Už se těším na prázdniny, každý rok je trochu jiný. Do tábora s kamarády, poznat nové zámky, hrady, nové kraje, nové tváře, kolem ohně, při kytaře. Nebo moře, s vodou slanou? Po prázdninách na shledanou.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

Jaro, léto, podzim, zima, celý rok nám bude prima

Jaro, léto, podzim, zima, celý rok nám bude prima Mateřská škola, Ústí nad Labem, Škroupova 307/7, příspěvková organizace Strana : 1 Mateřská škola, Ústí nad Labem, Škroupova 307/7, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!''

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' Motto:,, Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat, porozumím!,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' 4 Integrované bloky: Jaro je zelené Léto je príma Podzim

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

PRACOVNÍ LISTY. Inspirace. každý den si můžeš cvaknout... a témata pro MŠ

PRACOVNÍ LISTY. Inspirace. každý den si můžeš cvaknout... a témata pro MŠ PRACOVNÍ LISTY Inspirace a témata pro MŠ každý den si můžeš cvaknout... Spojování Rozebírání Když spojujete dva dílky k sobě, cvaknutím se přesvědčíte, že jsou pevně spojeny. Pokud chcete rozebrat dva

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Třídní vzdělávací program Školní rok 2015-2016 Rok s medvědem Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Věkové složení dětí ve školním roce 2015-2016 6-7 let nar. 1.9.2008 31.8.2009-1 5-6. let nar. 1.9.2009

Více

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách 23. 3. 2017 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 Legislativní

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice Odloučené pracoviště: Mateřská škola Tyršova 304 Tetčice 664 17 Názvy měsíčních tematických celků

Více

1. Uspořádání dne v mateřské škole. Děti jsou na vzdělávací činnosti rozděleny na 2 skupiny Včelky a Motýlci viz denní režim.

1. Uspořádání dne v mateřské škole. Děti jsou na vzdělávací činnosti rozděleny na 2 skupiny Včelky a Motýlci viz denní režim. Obsah 1. Uspořádání dne v mateřské škole Děti jsou na vzdělávací činnosti rozděleny na 2 skupiny Včelky a Motýlci viz denní režim. 2. Třídní vzdělávací program Charakteristika hlavního tématu LETEM SVĚTEM

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Portusáček

Plán výchovy a péče Dětská skupina Portusáček Plán výchovy a péče Dětská skupina Portusáček Příloha č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí péče o dítě Plán výchovy a péče v dětské skupině Portusáček Každé dítě je individualitou, každé dítě je originálem při

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Výroční zpráva. Mateřské školy v Dobrém Poli. ve školním roce 2015/2016. o činnosti

Výroční zpráva. Mateřské školy v Dobrém Poli. ve školním roce 2015/2016. o činnosti Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy v Dobrém Poli ve školním roce 2015/2016 Zprávu předkládá vedoucí učitelka MŠ: Mgr. Radislava Fantová V Dobrém Poli 16.9.2015 OBSAH: I. Základní údaje o mateřské

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí:

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí: CELOROČNĚ - Tématické vycházky do přírody - Rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, pomoc při práci - Seznamování se základy 1.pomoci - Sebeobslužná činnost oblékání, stolování, hygiena, - Ochrana

Více

Plán školní rok

Plán školní rok Plán školní rok 2016 2017 ZÁŘÍ (Podzim) cesta za kamarády 1. 9. Čtvrtek Zahájení školního roku, 27.9. Úterý Plyšáčkův den jednu plyšovou hračku 29. 9. Čtvrtek Maňáskové divadlo Šternberk - 45,--Kč, 8:45

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

Environmentální výchova v naší školce

Environmentální výchova v naší školce Environmentální výchova v naší školce Environmentální výchova je nauka o světě o prostředí a člověku v něm. Je to tedy něco, co se dotýká každého z nás. Náš vztah k prostředí odráží naše potřeby i to,

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč

Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč Vypracovala: Pedagogická rada projednala dne: Nabývá platnosti dne: Jiřina Dvořáková ředitelka školy PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY 1. Podmínky provozu

Více

Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9. Odloučené pracoviště Školní 2, Bruntál

Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9. Odloučené pracoviště Školní 2, Bruntál Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9 včetně Odloučeného pracoviště Školní 2, Bruntál Identifikační údaje o škole Název a sídlo školy: Mateřská škola Bruntál, Pionýrská 9 Právní forma: MŠ s právní

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Září, Ferda má nové kamarády

Září, Ferda má nové kamarády I. téma: Září, Ferda má nové kamarády - seznamování s prostředím školy - seznamování s kamarády - seznamování se zaměstnanci školy - seznamování se základními pravidly chování - seznamování s režimem školy

Více

ŠVP pro předškolní vzdělávání

ŠVP pro předškolní vzdělávání ŠVP pro předškolní vzdělávání MŠ Rožmitál na Šumavě; MŠ Bujanov MOTTO : Zdravá výuka II. OBSAH DOKUMENTU I. Identifikační údaje II. Obsah dokumentu III. Obecná charakteristika školy IV. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro předškolní vzdělávání MŠ VYSKYTNÁ Z POHÁDKY DO POHÁDKY TAM A ZASE ZPÁTKY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro předškolní vzdělávání MŠ VYSKYTNÁ Z POHÁDKY DO POHÁDKY TAM A ZASE ZPÁTKY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MŠ VYSKYTNÁ Z POHÁDKY DO POHÁDKY TAM A ZASE ZPÁTKY Motto: Chválit a povzbuzovat dítě je stokrát účinnější než hrozit a trestat. Orison Swett Marden Obsah

Více

Plán činností zaměřených na environmentální výchovu v mateřské škole Tlumačov v kostce

Plán činností zaměřených na environmentální výchovu v mateřské škole Tlumačov v kostce Plán činností zaměřených na environmentální výchovu v mateřské škole Tlumačov v kostce ( Příloha k ŠVP PV - Jen si děti všimněte, co je krásy na světě Enviromentální výchova je veškeré výchovné a vzdělávací

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. ÚVOD Odborný tým pracovníků Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o. p. s. se na základě svých odborných

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Šimonovy pracovní listy 16

Šimonovy pracovní listy 16 Barevné počítání pro prvňáčky 2 / 28 Portál pro rodiče a učitelky Školáci.com Slovo úvodem Proč vznikla e-kniha Barevné počítání pro prvňáčky? Aby byla volně a zdarma šířena pro nekomerční účely. Komu

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací Školní rok 2016 / 2017 1. a 5. oddělení Téma: Cesta napříč kouzelnou přírodou Vychovatelé: Magdalena Skálová, Jana Balounová Září Vstup do kouzelného světa zvířat a přírody

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

1. třída Pohádka o řepě

1. třída Pohádka o řepě 1. třída Pohádka o řepě Seznamovat děti s pohádkou udržet u dětí pozornost Pohádka o řepě Envir. Vývoj psyc sebep V září H2 sa.10 Seznamovat děti se zdrav. Cviky plnit úkol učitel Cvičení na poli psych

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacího programu Mateřská škola představuje jednu z možností, jak doplnit rodinnou výchovu a pomoci tak zajistit dětem od jejich útlého věku prostředí s dostatkem mnohostranných a

Více

Originální pohádkové příběhy Evy Hurdové lze využít jako netradiční motivaci pro použití pracovních listů a metodických námětů.

Originální pohádkové příběhy Evy Hurdové lze využít jako netradiční motivaci pro použití pracovních listů a metodických námětů. Milé kolegyně, právě otevíráte složku nových tematických pracovních listů pro mateřské školy KAFOMETÍK. Soubor vytvořily učitelky mateřských škol v reakci na potřeby dětí. Jednotlivé listy přinášejí dostatek

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ 1. Identifikační údaje Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný podle RVP PV název školy: Bolevecká základní škola

Více

SKŘÍTEK A KNIHA. aneb PODÍVÁNKY

SKŘÍTEK A KNIHA. aneb PODÍVÁNKY 1. Vzdělávací obsah SKŘÍTEK A KNIHA aneb PODÍVÁNKY František Nepil: Už jste si toho všimli? Že se každé okno podobá trošku knížce? Okno i knížka se otevírá i zavírá skoro stejně.a když je otevřete, objeví

Více

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Jsme v provozu od 6. 00 hodin do 16. 30 hodin. Není to však doba, po kterou musí dítě pobývat v mateřské škole. Rodiče se s třídními učitelkami domlouvají o aktuální

Více

SPOLUPRÁCE MŠ A ZŠ V OBLASTI PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY OSTRAVA

SPOLUPRÁCE MŠ A ZŠ V OBLASTI PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY OSTRAVA SPOLUPRÁCE MŠ A ZŠ V OBLASTI PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY Martina Foltynová Mgr. Iva Hefnerová OSTRAVA 26. 5. 2011 Cílem spolupráce MŠ a ZŠ je propojení a plynulá návaznost předškolního a základního vzdělávání,

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

L E T N Í Č E K 2 0 1 5

L E T N Í Č E K 2 0 1 5 MŠ S E D M I K R Á S K A Špálova ul. rodičům L E T N Í Č E K 2 0 1 5 KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE: ----------------------------------------------------------- 3.6. ZAHRADNÍ BESÍDKA pro rodiče 4.6. 7. lekce

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Září měsíc přátelství a seznamování seznamujeme se - hrajeme seznamovací hry ve třídě i na školním hřišti (prvňáčci), povídáme si, jak jsme prožili prázdniny

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Příloha č. 2 Minimálního preventivního programu pro dětský domov Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Více

Básničky pro holky. Dupy, dupy, dupy, dupy, už jdou chlapci do chalupy. Už jdou chlapci s pomlázkami, schovejte se, maminečko, schovejte se s námi.

Básničky pro holky. Dupy, dupy, dupy, dupy, už jdou chlapci do chalupy. Už jdou chlapci s pomlázkami, schovejte se, maminečko, schovejte se s námi. Básničky pro holky Malujeme vajíčka, pro bratrance, pro strýčka. To nejhezčí tatínkovi, taky jedno dědečkovi. Ještě klukům ze školky, žádná nejsou pro holky. Však vajíčka z čokolády, máme i my holky rády

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Změny: Vypracovala:

Více

Se skřítky po planetě Zemi

Se skřítky po planetě Zemi Se skřítky po planetě Zemi Projekt je zaměřen na získávání poznatků týkajících se života na planetě Zemi. Děti celým rokem budou provázet čtyři skřítci, kteří je hravou formou seznámí s obměnami ročních

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok

Více

Barevné počítání pro předškoláky

Barevné počítání pro předškoláky Barevné počítání pro předškoláky Barevné počítání pro předškoláky 2 / 28 Rozvoj a výchova dětí Předškoláci.cz Slovo úvodem Proč vznikla e-kniha Barevné počítání pro předškoláky? Aby byla volně a zdarma

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

Leden. Úkoly na celý měsíc: Úkoly na jednotlivé týdny: Určovat hlavní znaky zimního období mráz, led, sníh. Bezpečnost dětí v zimním období

Leden. Úkoly na celý měsíc: Úkoly na jednotlivé týdny: Určovat hlavní znaky zimního období mráz, led, sníh. Bezpečnost dětí v zimním období Leden Určovat hlavní znaky zimního období mráz, led, sníh Bezpečnost dětí v zimním období Oblékání v zimě jak se chová naše tělo, když je zima - kterou částí vnímáme zimu - jak se zahřejeme Příroda v zimě

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Jen si, děti všimněte, co je krásy na světě

Jen si, děti všimněte, co je krásy na světě ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM : JEN SI, DĚTI VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ Ráj domova - Jan Čarek Jen si, děti všimněte, co je krásy na světě! Jen se děti, rozhlédněte, co tu kolem kvítí kvete! Kolik je tu

Více

ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA 2013/2014

ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA 2013/2014 Městská mateřská škola Hořovice, Jiráskova 602, 268 01 Hořovice ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA 2013/2014 Motto: Kdo rozumí přírodě a světu, porozumí lépe i sám sobě Koordinátor: Bc. Iveta Matějková Cílové skupiny:

Více

,,TROJKA. Školní vzdělávací program přípravné třídy

,,TROJKA. Školní vzdělávací program přípravné třídy Školní vzdělávací program přípravné třídy,,trojka Školní vzdělávací program základní školy Antonína Baráka v Lovosicích, Sady pionýrů 361/4, Lovosice 410 02 Podrobné rozpracování jednotlivých témat výuky

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Koncepce rozvoje Mateřské školy

Koncepce rozvoje Mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Březí, příspěvková organizace, Školní 194, 691 81 Březí Pracoviště Mateřská škola, U Školky 258, Březí 691 81 Koncepce rozvoje Mateřské školy Název mateřské školy Základní

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě Hodiny čtení ve 4. třídě nejsou jen tréninkem a zdokonalováním se v technice čtení. Většina dětí už je výbornými čtenáři, jejich přednes je velmi kvalitní. A že si pamatujeme,

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Září Obec,v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost- stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Cestujeme se sluníčkem

Cestujeme se sluníčkem Mateřská škola Strakonice, Lidická 625 Odloučené pracoviště ul. Stavbařů 213 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Cestujeme se sluníčkem Zřizovatel: MěÚ Strakonice Adresa: Mateřská škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem, IČ: 73184934 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Datum : 1.4.2009 PROCHÁZKA PO

Více

Originální pohádkové příběhy Evy Hurdové lze využít jako netradiční motivaci pro použití pracovních listů a metodických námětů.

Originální pohádkové příběhy Evy Hurdové lze využít jako netradiční motivaci pro použití pracovních listů a metodických námětů. Milé kolegyně, právě otevíráte složku nových tematických pracovních listů pro mateřské školy KAFOMETÍK. Soubor vytvořily učitelky mateřských škol v reakci na potřeby dětí. Jednotlivé listy přinášejí dostatek

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA orientuje se podle rozvrhu hodin, rozlišuje mezi povinností a zábavou rozezná běžně známé zástupce pokojových rostlin a pečuje o ně

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Název: S MATYLDOU PO ČESKÉM RÁJI CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Název : S Matyldou po Českém ráji Záměrem ŠVP je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické i sociální

Více