Mateřská škola Hovorčovice Školní vzdělávací program (ŠVP) (2013/2014)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřská škola Hovorčovice Školní vzdělávací program (ŠVP) (2013/2014)"

Transkript

1 Mateřská škola Hovorčovice Školní vzdělávací program (ŠVP) (2013/2014) Zřizovatel školy: Obec Hovorčovice, Revoluční 33, pošta Měšice. Zdroj vzdělávacího cíle: Mateřská škola poskytuje vzdělávání podle 33 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (včetně souvisejících novel). Sestavila: Mgr. Jana Hirková Mou vizí je otevřená, efektivní a moderní mateřská škola, která je založena na dobře fungujícím školním společenství. Představuji si ji jako prostor, ve kterém položíme základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb, v němž jsou všichni účastníci a partneři vzdělávacího procesu spokojeni; a dále si ji představuji jako prostor, který bude otevřený ke spolupráci s rodiči, se zřizovatelem a s ostatními institucemi. Věřím, že všechny děti budou mít velké pokroky v prostředí, které je stimuluje k touze po vědění, ale i ukládá strukturu a disciplínu do jejich života. Pěkné chování a laskavost k druhým lidem by měly být jádrem naší výuky. Děti bychom měli vést k tomu, aby pochopily význam sounáležitosti a aby jednaly v duchu následujících etických pravidel: budu jednat s druhými tak, jak bych chtěl, aby oni jednali se mnou formuji své vlastní názory, ale také naslouchám druhým budu pomáhat druhým, zvláště mladším dětem ve skupině naučím se přijímat přání a potřeby ostatních dětí společně můžeme řešit problémy rychleji naučím se přijímat kritiku nenechám ostatní lidi cítit se osaměle. Popis vzdělávacího programu V souladu se školským zákonem Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (dále jen RVP PV) stanovuje cíle předškolního vzdělávání, povinný obsah vzdělávání i podmínky, za nichž má vzdělávání probíhat. RVP PV jako pedagogický dokument poskytuje celkový rámec, a je tedy závazný jako celek. Celý vzdělávací program vycházející z RVP PV by měl být v naší škole orientován tak, aby se děti učily prostřednictvím hry prožívat a chápat svět kolem sebe, aby měly chuť poznávat, tvořit a samostatně přemýšlet. V průběhu všech let působnosti ve škole by děti měly získat maximální rozhled, díky kterému budou moci odcházet do základní školy bez obav a s chutí do dalšího vzdělávání. Dětem by měly být vytvářeny takové podmínky, aby se cítily v prostředí školy dobře, spokojeně a bezpečně. Měli bychom dětem poskytnout možnost aktivní spoluúčasti, samostatného rozhodování, měly by být dostatečně chváleny a pozitivně hodnoceny. Budeme využívat aktivní metody předškolního učení při rozvíjení jednotlivých

2 klíčových kompetencí. Získávání těchto kompetencí, jež jsou velmi důležité pro úspěšný vstup dítěte do základní školy, bude podkladem pro vytváření našich třídních výchovných plánů. Učitelky v jednotlivých věkových odděleních je budou zpracovávat ve vzájemné spolupráci, a tak zajistí jednotné působení na děti. Náměty budeme čerpat z odborné literatury, odborných seminářů a konkrétních podmínek školy a úrovně jedinců. Budeme zařazovat činnosti vedoucí k získávání kompetencí v oblasti: sebeobslužných návyků, grafomotorických dovedností, upevňování koordinačně pohybových dovedností, rozvíjení řečových aktivit a správného vyjadřování, rozvíjení základních výtvarných dovedností, orientace v prostoru a v nejbližším okolí, osvojování hygienických návyků, upevňování mezilidských vztahů, získávání kladného vztahu k přírodě a životnímu prostředí, upevňování poznatků o společenském životě, získávání kladného vztahu k rodině, kamarádům i ostatním lidem, rozvíjení elementárních poznatků v oblasti matematických představ, rozvoji tělesné zdatnosti, aj. Cíle vzdělávání Ráda bych zařadila do vzdělávacího programu výchovně vzdělávací projekty a integrované bloky, které vycházejí z RVP PV. Inspiraci bychom hledali v přírodě, v dětském vidění okolního světa a v událostech, které nás obklopují. Vzdělávání bude uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, a to vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Učení zakládám na aktivní účasti dítěte, založené na smyslovém vnímání, na prožitkovém učení. Vzdělávání by mělo být uskutečňováno nabídkovou formou. Dětem by měl být dopřáván dostatečný prostor pro spontánní hru s vlastní volbou hračky, místa i kamarádů. Budeme se snažit podporovat zdravý životní styl dětí, bude kladen důraz na zdravotně preventivní pohybové aktivity, na každodenní dostatečně dlouhý pobyt venku; samozřejmě s přihlédnutím na aktuální kvalitu ovzduší, zařazovány budou i relaxační a harmonizační cvičení. Děti budou seznamovány s přírodou a prostředím, ve kterém žijí a jehož jsme součástí, budou seznámeny s tím, jak tuto přírodu chránit a zkvalitňovat. Vzhledem ke stavu řečového vývoje u předškolních dětí v současné době budeme věnovat zvýšenou pozornost i celkovému řečovému projevu dítěte, kterou zaměříme na artikulaci, hlasitost, plynulost, tempo řeči a správnou výslovnost všech hlásek. Celé vzdělávání bude probíhat v souladu s našimi etickými pravidly, jež jsou základem zdravého sociálního cítění.

3 Formy a obsah vzdělávání Vzdělávání se uskutečňuje během celodenního pobytu dětí v mateřské škole, při všech činnostech a aktivitách, kterých se děti účastní. Činnosti jsou rozděleny na dopolední a odpolední. Dopolední činnosti probíhají formou plánovaných vzdělávacích témat (s jednotlivými podtématy), které na sebe úzce navazují. Hlavním zájmem a úsilím bude to, aby byly děti vzdělávány neformálně a hravými činnostmi, ve kterých se prolínají všechny vzdělávací okruhy. V návaznosti RVP PV bude vytvářen individuální Třídní vzdělávací program (dále jen TVP), jehož prostřednictvím zrealizujeme vzdělávání v jednotlivých třídách školy a který bude dle potřeb tříd aktualizován. Součástí vzdělávání budou akce školní i mimoškolní. Režim dne Obvyklý denní program naší mateřské školy 7:00 8:00: ranní setkání dětí ve svých třídách, spontánní hry dětí, které se uplatňují při příchodu dětí a v odpoledních hodinách, též s možností využití prostoru k individuální péči nebo k práci s dětmi v malé skupině 8:00 8:45: společné přivítání dne, kamarádů v ranním kruhu - sluníčku, řízené tělovýchovné aktivity 8:45 9:05: hygiena a svačina 9:05 9:45: dopolední, didakticky zaměřené činnosti dle témat v TVP, jazykové chvilky s propojením na naše etická pravidla, na závěr opět setkání v hodnotícím kruhu zhodnocení, jak a co se nám povedlo či nepovedlo 9:45 11:45: hygiena, převlékání a příprava na pobyt venku s herními činnostmi na zahradě a v přírodě (pohybové aktivity jsou zařazovány během celého dne) 11:45 12:15: příprava na oběd, oběd 12:15-14:15: odpočinek, spánek - dle individuálních potřeb dítěte, zařazování relaxačních a dechových cvičení, klidových činností dětí s individuální logopedickou péčí a s individuální prací dle plánů pro děti s odkladem školní docházky (dětem s nižší potřebou spánku bude nabízen náhradní program) 14:15-14:30: převlékání, rozcvička 14:30-14:50: hygiena, svačina 14:50-17:05: odpolední činnosti dle zájmu dětí, společenské hry, dle počasí pobyt venku, prostor pro individuální práci s dětmi. Všechny činnosti jsou přizpůsobeny okolnostem a potřebám dětí. Obsah vzdělávání Náš školní vzdělávací program nezávazně určuje měsíční rozložení daných témat. Časový prostor k realizaci zůstává otevřený, flexibilní, dostatečně volný s prostorem pro aktuální situace, pro aktivní vstup dětí i tvořivost učitelky. Je dokumentem, který se stále vyvíjí a který úzce souvisí s postupným získáváním nových zkušeností, se stálým sebevzděláváním pedagogů, a který vychází z poznatků autoevaluace MŠ.

4 Obsah bude strukturován do oblastí: 1. Dítě a jeho tělo. 2. Dítě a jeho psychika jazyk a řeč, poznávací schopnosti a funkce, myšlenkové operace, představivost a fantazie, sebepoznání, city, vůle. 3. Dítě a ten druhý. 4. Dítě a společnost. 5. Dítě a svět. Hlavní téma: Se sluníčkem krok za krokem s úsměvem projdeme každým rokem. Toto téma je úzce spojeno i se změnou loga MŠ, které bude postupně nahrazeno (předpokládaná změna - leden/2014). Symbol našeho slunce bude mít deset paprsků, kdy každý paprsek bude skrývat překvapení v podobě školního měsíce s konkrétním tématem a říkadly, které v daném období budeme procvičovat: Úvodní báseň k tématu: Sluníčko se probudilo, paprsky zasvítilo. Pohladilo kytičky, zvířátka i dětičky. To vše udělalo jen, aby měli hezký den. (z dřepu do stoje snožmo, ruce kruh před tělem) (stoj snožmo, prsty ukazují na všechny strany) (stoj snožmo, úklony hlavou stranou) (pohladíme kamaráda) (stoj snožmo, mírný předklon) (poskoky snožmo, tleskat) 1. paprsek - měsíc ZÁŘÍ téma: Vítej u nás, seznamme se - nenásilně a laskavým přijetím usnadníme dětem vstup do mateřské školy, pomůžeme novým dětem i jejich rodičům orientovat se v novém prostředí, povedeme děti k navazování kontaktů mezi sebou navzájem, budeme posilovat jejich sociální vazby ve vztahu k druhým. Budeme rozvíjet všechny oblasti sounáležitosti. Dojde zároveň i k vytvoření si kladného vztahu k novému místu a prostředí, ve kterém se dítě nachází. Společně si děti osvojí dovednosti k podpoře osobní pohody. 2. paprsek - měsíc ŘÍJEN téma: Už se známe, s kamarády si teď užíváme zaměříme se na zjištěné individuální zvláštnosti a potřeby dětí a k tomu přizpůsobíme TVP v jednotlivých odděleních, navážeme na první paprsek a prohloubíme sounáležitost celého kolektivu.

5 3. paprsek - měsíc LISTOPAD téma: V barevném podzimu, přípravy na zimu osvojíme si jednoduché poznatky o světě a životě, o přírodě a jejich proměnách. Budeme prohlubovat mravní a estetické vnímání, cítění a prožívání motivované podzimní přírodou a jejími plody. Budeme rozvíjet paměť, pozornost, představivost a fantazii. Zaměříme se na zlepšení a kultivování smyslového vnímání a na přechod od názorného k logickému myšlení. 4. paprsek - měsíc PROSINEC téma: Mikuláš a vánoční zvoneček budeme rozvíjet kulturně estetické dovednosti a vztah k tradicím (půjde o rozvoj dovedností výtvarných, hudebních, dramatických, literárních, pohybových s využitím všech smyslů). Budeme podporovat schopnosti a dovednosti pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem. Naučíme se slavnostně stolovat. 5. paprsek - měsíc LEDEN téma: Padá snížek bílý zaměříme se na poznávání sebe sama, budeme prohlubovat poznatky o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech. Budeme upevňovat zdravé životní návyky a postoje, budeme posilovat citové prožívání, správné formulování dojmů a prožitků; tím podpoříme zdravé sebevědomí dětí. Budeme se seznamovat se změnami v zimní přírodě. 6. paprsek - měsíc ÚNOR téma: Zvířata a ptáci v zimě zaměříme se na ochranu přírody a zvířat v zimním období, budeme prohlubovat výchovu ke zdraví. Upevníme návyky správné životosprávy, naučíme se pravidla bezpečného chování v dopravním provozu. Budeme nabízet řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity, budeme se seznamovat se zimními sporty. 7. paprsek - měsíc BŘEZEN téma: Maškarní radovánky zaměříme se na rozvoj pohybových aktivit, na estetické vnímání a výtvarnou tvořivost (maškarní bál). Budeme pozorovat probouzející přírodu a změny v ní. Získáme poznatky o živé a neživé přírodě a souvisejících přírodních jevech. Naučíme se pozorovat, poznávat svět kolem sebe ve všech souvislostech. 8. paprsek - měsíc DUBEN téma: Jaro a velikonoční přípravy budeme prohlubovat jazykové dovednosti, klást otázky a hledat odpovědi na problémy. Dítě by mělo poznávat význam lidské činnosti. Půjde i o upevňování citových vazeb ke svému okolí a k živým bytostem. Budeme chránit bezpečí své i druhých a probouzet zájem o zvídavost dítěte. 9. paprsek - měsíc KVĚTEN téma: Rozhlédni se kolem sebe budeme prohlubovat estetický vztah k životu, rozvíjet pocit sounáležitosti s rodinou (den matek), s lidmi, se společností a s tradicemi. Budeme vytvářet základní kulturní a společenské postoje, základy pro práci s informacemi. Osvojíme si dovednosti k podpoře zdraví a bezpečnosti. 10. paprsek - měsíc ČERVEN téma: Bylo nám spolu dobře budeme v přirozených aktivitách získávat a rozvíjet pohybové dovednosti, dále děti budou seznámeny s rozdíly v oblasti tělesné i psychické

6 vybavenosti. Přiblížíme dětem život v multikulturním prostředí, zaměříme se na rasovou snášenlivost. Budeme rozvíjet pocit sounáležitosti s přírodou, s planetou Zemí. (Příklady básní a říkadel k jednotlivým měsícům viz příloha) Dílčí projekty v naší MŠ: Projekt Zdravá výživa a stravovací návyky Včasná předškolní výchova v oblasti zdravé výživy je základem pro vytvoření zdravých stravovacích návyků. Ve spolupráci s rodinou budeme dětem pomáhat zorientovat se a vyhodnotit příliv informací, který v dnešní době díky reklamě na děti neblaze působí. Budeme dbát na zdravý a pestrý jídelníček a na to, aby děti byly postupně schopné správně vyhodnotit příliv neblahých mediálních informací. Jídelníček bude sestavován podle platných norem pro stravování ve školních jídelnách MŠ. Denně děti budou dostávat čerstvou zeleninu a ovoce, několikrát v týdnu zařadíme celozrnné a tmavé pečivo, jídlo by nemělo obsahovat uzeniny, ale mělo by být bohatší na mořské ryby. Budeme dbát na dodržování pitného režimu. Děti by měly mít možnost výběru nápojů - mléko a ovocný nebo bylinkový čaj ke svačině, ovocnou šťávu nebo pitnou vodu bez příchuti bychom nabízeli v průběhu celého dne. Projekt Dětský úsměv Děti v ČR mají 2,5 krát více zkažených zubů nežli děti ve státech, jako je Švýcarsko nebo Finsko a Dánsko. Kvůli tomuto zjištění a zároveň prokázané skutečnosti, že zubnímu kazu lze spolehlivě předejít správnou péčí, byl připraven a do praxe uveden projekt pro školní děti pod vedením pí MUDr. Zalmannové (www.ceskyzelenykriz.cz), jehož cílem je situaci u nás zlepšit. Ráda bych MŠ do tohoto projektu zařadila. Projekt pro děti od 4 let Neuro-vývojová terapie Přetrvávající primární reflexy jsou opomíjeným faktorem problémů učení a chování. Včasné odhalení přetrvávajících primárních reflexů a vhodné cvičení děti zachrání před pozdějšími problémy v jejich dalším vývoji. Přednáška a diagnostika bude realizována dle zájmu ze strany rodičů, pod vedením Marji Volemanové, DiS (www.red-tulip.cz). Nadstandardní aktivity MŠ: Mateřská škola bude zajišťovat i několik nadstandardních aktivit, včetně zájmových kroužků, které povedou jak pedagogické pracovnice školy, tak i externí pracovníci. Budeme se snažit o to, aby nám tyto aktivity nezasahovaly do výchovně vzdělávacího procesu a proto je zařadíme do odpoledních hodin. Nabízené aktivity: Logopedická prevence Společná tvořivá odpoledne s rodiči (včetně akcí jako je Mikulášská a vánoční besídka, Oslava dne dětí) Poznávací a relaxační výlety do přírody i za poznáním Kulturní představení, karneval, cirkus Den otevřených dveří

7 Akce ve spolupráci se ZŠ a ostatními mateřskými školami v okolí Škola v přírodě - v případě zájmu ze strany rodičů dětí Slavnostní rozloučení s předškoláky Návrh zájmových kroužků: viz www stránky sekce kroužky Nadstandardní aktivity naší školy se mohou dle zájmu rodičů a dětí a zároveň našich podmínek měnit či rušit. Příloha Příklady říkadel a básní pro menší i vetší věkové skupiny k procvičování v září: Pojďte děti dokola Pojďte děti dokola, učitelka zavolá. Chytneme se za ručičky, ať jsme kluci či holčičky. Velké kolo uděláme, protože se rádi máme. Nejprve se pozdravíme, vzájemně se pohladíme. Popřejem si hezký den, hrát si budeme celý den. Setkání v kruhu Na zemi teď sedíme, za ruce se držíme. Popřejem si dobrý den! Ať je každý spokojen. Ať se máme hodně rádi, jsme skvělými kamarády. Po prázdninách Po prázdninách kluci, holky, Spěchejte do naší školky. Školička jak kytička, Slyšet je v ní písnička. Zpívá dětem pro radost, pro všechny má hraček dost. Prsty To jsou moje prsty, schovaly se v hrsti. Spočítat je umím hned jedna, dva, tři, čtyři, pět. Ruce To jsou prsty, to jsou dlaně mýdlo s vodou patří na ně. A po mýdle dobré jídlo a po jídle zase mýdlo. Motivace při úklidu hraček: Všechny hračky v pokojíčku, uklidíme za chviličku. Auto, kostky dáme spát, zítra si zas budeme hrát. Zaječí říkadlo My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky, přes pařezy, přes potoky. Učíme se kotouly, nekoukáme na bouli. Strašidla a plašidla Běžím lesem běžím polem, tma a hrůza všude kolem.

8 Už jsem asi v pěkné kaši, straší braši, tady straší. Sýček houká, sova houká, z houštiny se hejkal kouká. Škvoři, můry, pavouci, prostě peklo horoucí. Bu bu bu, bu bu bu, já tu s vámi nebudu. Bu bu bu, bu bu bu, já tu nebudu. Bubáci a Rumburaci, vlkodlaci, čerti, draci, v temnu vidím bazilišky, černé hady, bílé myšky. Běžím polem, běžím lesem, bloudím šerem, nevím, kde jsem. Honějí mě strašidla, v kalhotách mám povidla. Co už umím I když jsem tak maličký, zavážu si tkaničky. Na prstech je spočítám, kolik roků právě mám. Červená je jahoda, zelená je tráva, už můžu jít do školy, jsem už chlapík sláva! Abeceda Abeceda, to nic není, kdo by se jí, kluci, bál? Já vás vezmu do učení, A, Be, Ce, De a tak dál. Z písmenek se složí slova, z vět se složí celý svět. Ten, kdo umí abecedu, bude všemu rozumět. Září V září jdou poprvé někteří do školy, nemějte obavy, vůbec to nebolí. Čeká na Vás čtení, psaní, zajímavé povídání. Školu mají děti rády, najdou si tam kamarády. Příklady říkadel a básní pro menší i vetší věkové skupiny k procvičování v říjnu: Rytířská přísaha Kdo je rytíř, nemá strach, ani ve dne, ani v tmách. Nechová se zbaběle, chrání svoje přátele. Rytíř v nouzi pomáhá, tak zní naše přísaha. Podzim klepe na dveře Podzim klepe na dveře ve strakaté zástěře. Stromy se už chvějí, moc se neohřejí. Venku hustá mlha, ale už se trhá. Už se třepí, už se páře, sluníčku jsou vidět tváře. Podzimní Děti už jdou pouštět draky, Vem si svetr a pojď taky. Vítr fouká víc a více, Brzy vezmem rukavice. Pouštění draků Vítr fučí, vítr skučí pojďte děti pouštět draky! Každý spěchá na kopeček a já běžím taky.

9 Ať si vítr jak chce skučí - ať se mraky mračí, vypustíme na oblohu celou letku dračí. Drak Vysoko si vzlétl drak, aby věděl, kde je mrak. Letěl, letěl, dál už nemůže, čeká, že mu větřík pomůže. Vítr má hodně práce. češe listí na zahrádce. Profukuje větve stromů, aby spadlo všechno dolů. Příklady říkadel a básní pro menší i vetší věkové skupiny k procvičování v listopadu: Listopad Listopad, listopad, lísteček mi na dlaň spad, zlatý lístek z javora, zima už jde do dvora. Listopad, listopad, vítr fouká do zahrad, padá listí z jabloní, zima jede na koni. Listopad, listopad, déšť se snáší na náš sad, tichý deštík z oblaků, zima kráčí v soumraku. Listopad, listopad, mlha halí vinohrad, stříbrem zdobí okolí, zima vchází do polí. Listí Létá listí mezi stromy, poletuje mezi domy. Stromy spolu závodí, kdo je nejdál odhodí. Tenké, tlusté, kulaté, cesty jsou už zaváté. Listopad Vzdychla stopka, uronila kapku, slzičku: Já už ten list neudržím ani chviličku. Býval lehký jako vánek - vzdychá dojata - a teď není k unesení, je jak ze zlata. Barvy Mám pastelky mám, jejich barvy znám. Nejvíc se mi zalíbila červená, a také bílá. Červená je jablíčko, žlutá citrón, sluníčko, zelená je travička, modrá chladná vodička, černá bude pro kočku, hnědá zbude na myšku, utíkej pryč z pelíšku. Zelená je barvou lesů, fialová barvou vřesu. Modrá barva je jak moře, hnědá je zem, když se oře. Šedá s černou nepostačí, když chci kreslit pírka ptačí. Žlutá se jak zlato třpytí, oranžovou kreslím kvítí. Mám pastelky mám, jejich barvy znám. Jen já dobře vím, co si nakreslím. Příklady říkadel a básní pro menší i vetší věkové skupiny k procvičování v prosinci: Mikulášek (na melodii písně Prší, prší ) Mikulášek zvoní, cinká,

10 nakukuje do okýnka, nakukuje sem a tam, zítra přijde také k nám. Za ním kráčí andělíček od nebíčka nese klíček, od nebíčka nese klíč. Bum, bum, ratata, čerti buší na vrata. Bumtarata,bumtarata na ty vrata, na ty tata. Čmárají na ně, čmárají více, načmárali čmáranice. Cupy, dupy, cupity, Zadupali kopyty. Mikuláši, andílku, děkujem za nadílku. A ty, čerte chlupatý, jen si zůstaň za vraty. Celý rok jsme hodní byli, ve školce jsme nezlobili. Hračky si vždy uklízíme, po večerníčku hned spíme. Punčoška Ležela za oknem, ležela punčoška, povídal Pepíček, že už se nedočká! Zazvonil zvoneček, Pepík hned utíká. Našel tam dáreček, z perníku čertíka. Kdopak to nadělil? Vždyť ho znáš! Přece Mikuláš! Přišly, přišly po roce vytoužené Vánoce, Hodně času nyní máme, s tátou, mámou si ho užíváme. Zas jsme všichni pospolu, usedneme ke stolu. Svátky Vánoc prožíváme, vůbec nikam nespěcháme. Až večer vyjde první hvězdička až objeví se v rybě kostička až spolu rozkrojíme jablíčka a z ořechu se stane lodička pak rozzáří se dětská očička a nám na chvíli zjihnou srdíčka. Anděl A písmenko pro Tebe, anděl letí do nebe. Andělka mu štěstí přála a šátečkem zamávala. Kapři Dva kapři se spolu přeli, kdo je lepší v rybníce. Brzy je však přerušila rozumnější bělice. Přestaňte se hádat braši, jistě každý uvěří, že jste oba stejně dobří na vánoční večeři.

11 Příklady říkadel a básní pro menší i vetší věkové skupiny k procvičování v lednu: Rolničky Rolničky cinkají, koníci klusají, do kraje přijela paní zima. Přijela na saních, sypala všude sníh, to je ta pravá zima. Padá snížek, zebou nožky, kolem tančí bílé vločky. Sněží, sněží, sněhu je moc, mrznou uši, mrzne nám nos. Čepice a rukavice Čepice mi hodně sluší, schovává mi obě uši. Na ruce mám rukavice, kdyby přišla fujavice. Vločka Obloha je celá šedá, vločka na zem cestu hledá, a když spadne maličká, svítí jako hvězdička. Příklady říkadel a básní pro menší i vetší věkové skupiny k procvičování v únoru: Říkadlo s pohybem "Stopy" Kdo tu skákal hop a hop, sníh nám poví podle stop. Chodila tu zrána, chodila tu vrána. Pak tu čtverák zajíček, otiskl čtvero paciček. Krtek Kdepak krtek v zimě žije, nesáňkuje, nelyžuje! Kdo to děti, kdo to ví, kdo nám na to odpoví? Zalezl si do země, ptáčkové, vzbuďte mě, až vysvitne sluníčko, vylezu ven Aničko. Mrazík Za každým rohem na nás číhá mráz, je tu zas. Kdo nic netuší, chytí ho za uši. Hepčí, hepčí, za nosy nás chytla rýma, je to zimo tvoje vina. Vrabci Na sněhu se vrabci perou, peří z křídel už si derou. Jeden našel krajíc chleba, druhému však zobnout nedá. Třetí chleba popadl, těm dvěma jej ukradl. Příklady říkadel a básní pro menší i vetší věkové skupiny k procvičování v březnu: Březen Když se březen vydaří, je to krásné předjaří. Když se projdeš trochu venku, hned narazíš na sněženku. Ptáci si už zpívají, příchod jara vítají.

12 Už aby tu jaro bylo, sluníčko nás potěšilo! Princeznička na bále Princeznička na bále, poztrácela korále. Její táta, mocný král, Honzíka si zavolal: Honzíku, máš namále, přines nám ty korále! Honzík běžel na horu, nakopal tam bramborů. Vysypal je před krále: tady jsou ty korále. Větší už tam neměli, snědli je už v neděli. Karneval Pojďte dál, pojďte dál, už začíná karneval. Už troubějí trumpety, šašek dělá přemety. Pojďte dál, pojďte dál, už začíná karneval. Kašpárek Kašpárek si poskakuje, tak si nožky procvičuje: ručkama si kývá, očkama se dívá, teď si dřepne, klekne, sedne, lehne - už se ani nehne! Příklady říkadel a básní pro menší i vetší věkové skupiny k procvičování v dubnu: Duben Už tu máme duben, my za kamny nebudem! Jaro je tu zase zpátky, vyrazíme na zahrádky. Rozkvetlo tam plno kvítí, sluníčko už zase svítí. Tráva už se zelená, bez bundy se chodit dá. Uložíme hokejky, vyndáme si skleněnky. Důlek pěkně vyhrabeme, kuličky si zahrajeme. Jaro V teplém vzduchu věř nevěř, protáhl se starý keř. Zatřepetal větvičkami, vítáme vás staří známí. Honem, honem poupata, slunce už je ze zlata. Vajíčko V ošatce mám vajíčka co snesla mi slepička jsou tam krásně malované nebo pěkné bílé jen si vemte koledníci které jsou vám milé. Panímámo Panímámo zlatičká, darujte nám vajíčka, nedáte-li vajíčka, uteče vám slepička do horního rybníčka

13 a z rybníčka do louže kdo jí odtud pomůže? Slepička Kropenatá slepička snesla bílá vajíčka, obarvím je, vymaluji, všechny chlapce podaruji, pentličky si nastříhám, na pomlázku jim je dám. Příklady říkadel a básní pro menší i vetší věkové skupiny k procvičování v květnu: Přišlo jaro Přišlo jaro se sluníčkem, zem otvírá zlatým klíčkem. Všechno se raduje, zpívá a notuje, jaro vítá. První roste sněženka, malá bílá květinka. Druhý zase petrklíček, nese s sebou zlatý klíček. Fialinka voňavá hezkou vůni rozdává. Pampeliška střapatá, celá je jak ze zlata. Květen Měsíc květen, ten je prima, to už není vůbec zima! Všechny stromy rozkvetou, včely na ně přilétnou. Letí z květu na kvítek, z jabloně hned na šípek. Pyl moc pilně sbírají, med z něj potom dělají. Na louce Na louce to krásně voní, kytičky tam hlavy kloní. Sluníčko je ohřálo, vodičku jim nedalo. A tak prosí deštíček, dej nám trochu kapiček. Slunce Vyšlo slunce zasvítilo, na nebi se otočilo, každá kytka maličká radost má ze sluníčka. Ke slunci se naklání, listy z hlíny vyhání. Příklady říkadel a básní pro menší i vetší věkové skupiny k procvičování v červnu: Slunečnice Velikánská květina k obloze se vypíná. Hned od rána každý den, otáčí se za sluncem. Její černá semínka, sype ptáčkům maminka. Zvonek Co udělá modrý zvonek, když mu v uchu zvoní? Trochu níž se k zemi skloní, vytřepe z ucha to cinkání, vítr ho roznese po stráni, a to tichoučké zvonění, promění na modré vonění. Věnečky Větřík hladí naše vlásky, natrháme sedmikrásky. Slunko svítí z modré výšky, natrháme pampelišky. A když květy natrháme, věnečky z nich uděláme. Nejhezčí jsou pro maminky, vpleteme do nich konvalinky.

14 Na prázdniny Už se těším na prázdniny, každý rok je trochu jiný. Kampak letos - kdo to ví? K babičce a dědovi, chytat kapry u rybníka, hrát si s dětmi na vodníka, sjíždět řeky, zlézat skály, ať sluníčko hřeje, pálí. Už se těším na prázdniny, každý rok je trochu jiný. Do tábora s kamarády, poznat nové zámky, hrady, nové kraje, nové tváře, kolem ohně, při kytaře. Nebo moře, s vodou slanou? Po prázdninách na shledanou.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice Odloučené pracoviště: Mateřská škola Tyršova 304 Tetčice 664 17 Názvy měsíčních tematických celků

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Jaro, léto, podzim, zima, celý rok nám bude prima

Jaro, léto, podzim, zima, celý rok nám bude prima Mateřská škola, Ústí nad Labem, Škroupova 307/7, příspěvková organizace Strana : 1 Mateřská škola, Ústí nad Labem, Škroupova 307/7, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ 1. Identifikační údaje Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný podle RVP PV název školy: Bolevecká základní škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

ŠVP pro předškolní vzdělávání

ŠVP pro předškolní vzdělávání ŠVP pro předškolní vzdělávání MŠ Rožmitál na Šumavě; MŠ Bujanov MOTTO : Zdravá výuka II. OBSAH DOKUMENTU I. Identifikační údaje II. Obsah dokumentu III. Obecná charakteristika školy IV. Charakteristika

Více

PRACOVNÍ LISTY. Inspirace. každý den si můžeš cvaknout... a témata pro MŠ

PRACOVNÍ LISTY. Inspirace. každý den si můžeš cvaknout... a témata pro MŠ PRACOVNÍ LISTY Inspirace a témata pro MŠ každý den si můžeš cvaknout... Spojování Rozebírání Když spojujete dva dílky k sobě, cvaknutím se přesvědčíte, že jsou pevně spojeny. Pokud chcete rozebrat dva

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Změny: Vypracovala:

Více

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě Hodiny čtení ve 4. třídě nejsou jen tréninkem a zdokonalováním se v technice čtení. Většina dětí už je výbornými čtenáři, jejich přednes je velmi kvalitní. A že si pamatujeme,

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

POHYBY S ŘÍKADLY: Teď si pěkně lehneme (leh na zem) už se ani nehneme. Pojedeme na kole (leh nohama jako šlapeme na kole) dojedeme ke škole.

POHYBY S ŘÍKADLY: Teď si pěkně lehneme (leh na zem) už se ani nehneme. Pojedeme na kole (leh nohama jako šlapeme na kole) dojedeme ke škole. POHYBY S ŘÍKADLY: Dupy, dupy, dupáníčko (silně dupeme) to je malé zlobeníčko. Jako čerti v pekle, chováme se vztekle. (dupeme, skáčeme, děláme ble ble) Teď si pěkně lehneme (leh na zem) už se ani nehneme.

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Školní vzdělávací

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Originální pohádkové příběhy Evy Hurdové lze využít jako netradiční motivaci pro použití pracovních listů a metodických námětů.

Originální pohádkové příběhy Evy Hurdové lze využít jako netradiční motivaci pro použití pracovních listů a metodických námětů. Milé kolegyně, právě otevíráte složku nových tematických pracovních listů pro mateřské školy KAFOMETÍK. Soubor vytvořily učitelky mateřských škol v reakci na potřeby dětí. Jednotlivé listy přinášejí dostatek

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Barevné putování se Sluníčko

Barevné putování se Sluníčko Modrá třída Třídní vzdělávací program Barevné putování se Sluníčko Motto: Sluníčko rádo čaruje,barvičkami svět maluje modrá třída 2012/2013 Třídní učitelky: Marta Römanová, Romana Zapachová Analýza skupiny:

Více

1. třída Pohádka o řepě

1. třída Pohádka o řepě 1. třída Pohádka o řepě Seznamovat děti s pohádkou udržet u dětí pozornost Pohádka o řepě Envir. Vývoj psyc sebep V září H2 sa.10 Seznamovat děti se zdrav. Cviky plnit úkol učitel Cvičení na poli psych

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky Dílčí projekt ŠVP PV Logo cestičky pro hbité jazýčky Obsah: Představení projektu Aktivity projektu Vzdělávací obsah Metodická podpora Zpracovala: Marie Kotková, Ivana Vacková Představení projektu: Projekt

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA. příloha ŠVP pro školní rok 2012/2013

ŠKOLNÍ DRUŽINA. příloha ŠVP pro školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Mateřská škola SEDMIKRÁSKA KROKOVA ul...rodičům PODZIMNÍ

Mateřská škola SEDMIKRÁSKA KROKOVA ul...rodičům PODZIMNÍ Mateřská škola SEDMIKRÁSKA KROKOVA ul...rodičům NAŠE ŠKOLIČKA PODZIMNÍ školní rok 2011/2012 1 KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A DALŠÍ AKCE ZÁŘÍ: 21.09.- I. Schůzka s rodiči 15,00h. ve II.tř. 27.09.- I. Malý výlet

Více

S Frymbulínem za poznáním

S Frymbulínem za poznáním S Frymbulínem za poznáním Školní rok 2012-2013 Vydejte se s námi na cestu dobrodružnou, cestou za poznáním světa i sebe sama Celým rokem provází děti postava Frymbulína, který žije na hradě Frymburk, vstupuje

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

Jsem o krok dál aneb dialogem ke komunitnímu vzdělávání

Jsem o krok dál aneb dialogem ke komunitnímu vzdělávání Program neformálního předškolního vzdělávání je finančně podpořen: od 1. 11. 2011 z prostředků Nadace Open society fund Praha Jsem o krok dál aneb dialogem ke komunitnímu vzdělávání od 1. ledna 2014 také

Více

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍVZDĚLÁVÁNÍ na období od 1. 3. 2013 do 31. 8. 2013 Mateřská škola Karviná Ráj U Mateřské školy 2/360 ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ,, Každý den trochu zpívej, tancuj

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Školní vzdělávací program BAREVNÁ ŠKOLKA Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání BAREVNÁ ŠKOLKA Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3.

Více

Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62

Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62 KONTAKTNÍ ÚDAJE Forma: Statutární zástupce: IČO: Bankovní spojení: Zřizovatel: Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62 Helena Hružíková 709 81 671 KB Opava, č.ú.

Více

Školní družina při ZŠ E Valenty školní rok 2014 / 2015

Školní družina při ZŠ E Valenty školní rok 2014 / 2015 Školní družina při ZŠ E Valenty školní rok 2014 / 2015 Provoz školní družiny: 6,30-7,45 11,40-17,00 7,30-9,30 plavání (druhý, třetí ročník) V letošním školním roce je zařazeno 180 dětí do 6 oddělení: 1.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Jsme v provozu od 6. 00 hodin do 16. 30 hodin. Není to však doba, po kterou musí dítě pobývat v mateřské škole. Rodiče se s třídními učitelkami domlouvají o aktuální

Více

Šimonovy pracovní listy 16

Šimonovy pracovní listy 16 Barevné počítání pro prvňáčky 2 / 28 Portál pro rodiče a učitelky Školáci.com Slovo úvodem Proč vznikla e-kniha Barevné počítání pro prvňáčky? Aby byla volně a zdarma šířena pro nekomerční účely. Komu

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10

Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10 Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10 Mgr.Charlotta Kurcová srpen 2011 březen 2012 Já a můj svět, Prvouka 1. 3.ročník Téma: Zima Podtéma: počasí, vhodné oblečení, svátky v zimě, zimní aktivity a sporty. Anotace:

Více

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Tato koncepce vychází z analýzy současného stavu a jejím záměrem je nastínit profilaci školy, tedy specifický směr, kterým se bude MŠ ubírat. Profilace školy je

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

PROJEKT ZVÍŘÁTKA. 2. třída SLUNÍČKA

PROJEKT ZVÍŘÁTKA. 2. třída SLUNÍČKA PROJEKT ZVÍŘÁTKA 2. třída SLUNÍČKA 2. třída Sluníčka Školní rok: 2011/2012 Projekt: ZVÍŘÁTKA Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného bloku:

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby

Více

Sluníčková zahrada místo k životu

Sluníčková zahrada místo k životu Sluníčková zahrada místo k životu -podpora enviromentálního vzdělávání a osvěty -péče o přírodní prostředí a ochrana -potřeby občanů města i městské části ve smyslu zlepšení kvality životního prostředí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Filosofií naší mateřské školy

Filosofií naší mateřské školy Filosofií naší mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy. Chceme být školou, kde se cítí děti šťastně a spokojeně. Způsoby, kterými toho dosáhneme individuálním

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

Název: Objevujeme svět kolem nás

Název: Objevujeme svět kolem nás Název školy: Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, Č. j. D4/2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název: Objevujeme svět kolem nás Motto: Nemůžeme dělat velké věci, ale jen malé věci

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace Téma: Moje škola Seznámení s okolím Měčína Sběr plodin (kaštany, trnky) Výtvarné vyjádření skutečnosti Téma: Barvy podzimu Celoroční spolupráce s Městskou knihovnou Měčín výzdoba, nástěnky Polodenní výlet

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

P R O V O Z N Í Ř Á D

P R O V O Z N Í Ř Á D P R O V O Z N Í Ř Á D I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ ADRESA: HAPPY TIME dětské studio, Terronská 579/21, 160 00 Praha 6 TELEFON: +420 774 209 900 IČ: 48578916 ODPOVĚDNÁ OSOBA: TYP ZAŘÍZENÍ: Milada Kejřová soukromé

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ

OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ Přivítali jsme opět mezi nás své kamarády z lesa, vody a vůbec z celé přírody. VÁŽENÍ RODIČE, V MĚSÍCI ŘÍJNU JSME VÁS NESVOLALI,

Více

Webová aplikace pro Pink Crocodile

Webová aplikace pro Pink Crocodile Webová aplikace pro Pink Crocodile Cíl Tento dokument popisuje požadavky na webovou aplikaci pro školku Pink Crocodile, která bude sloužit k výuce dětí se speciálními potřebami. Úvod Úkolem tohoto projektu

Více

Cesta do školy. PRVOUKA 1. ročník. Mgr. Lenka Marvánková. 1.) Dej do kroužku dopravní prostředky, které jezdí po kolejích.

Cesta do školy. PRVOUKA 1. ročník. Mgr. Lenka Marvánková. 1.) Dej do kroužku dopravní prostředky, které jezdí po kolejích. VY_12_INOVACE_Prv1.B.01 PRVOUKA 1. ročník Cesta do školy Mgr. Lenka Marvánková 1.) Dej do kroužku dopravní prostředky, které jezdí po kolejích. 2.) Vybarvi správnou barvou na semaforu, kdy můžeme přejít

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Školní vzdělávací program,,barevná ŠKOLKA - 1 - Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání BAREVNÁ ŠKOLKA Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... - 3-2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK Mateřská škola Nad přehradou Liberec, Klášterní 149/16 příspěvková organizace 46001 Liberec 5, Klášterní 149/16 tel. 485108340 ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ( na základě zák. 564/90 6

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Akce školní družiny. Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. Školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ. Téma: Plody barevného podzimu

Akce školní družiny. Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. Školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ. Téma: Plody barevného podzimu Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. Akce školní družiny Školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ Téma: Plody barevného podzimu Tematické vycházky do přírody Pracovní činnosti s přírodními materiály

Více

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Září Říjen (Mgr. Andrea Tošenovjanová, Mgr. Ludmila Vaňková, Mgr. Eva Nováčková, Mgr. Jana Blumentritová) - Navozování příznivého

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Aktualizace ŠVP školní družiny. Hrou a zábavou najdu 10 sluníček

Aktualizace ŠVP školní družiny. Hrou a zábavou najdu 10 sluníček Základní škola Havířov - Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Aktualizace ŠVP školní družiny Hrou a zábavou najdu 10 sluníček Tento dokument upravuje některé body původního ŠVP školní družiny ze dne 3.září

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Třídní vzdělávací program Zelená třída Třídní učitelky: Blanka Švamberková Diana Oláhová Počet dětí ve třídě: 28 v rozmezí 3 až 6 let 6 dětí s odkladem školní docházky 13 dětí předškolního věku 9 dětí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Školní družina při Základní škole Na rovině Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Identifikační údaje školní družiny Název: Školní družina při ZŠ Na rovině Adresa: Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole zřizovatel školy: Obec Přezletice název školy : Mateřská škola Přezletice, Kaštanová 417, 25073 Přezletice 250 73 jméno ředitele

Více