Velké putování malé kapky vody

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Velké putování malé kapky vody"

Transkript

1 1 Mateřská škola Mcely Č.j. : 8/2014 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání ==================== Motivační název: Velké putování malé kapky vody Motto : Děti a ptáci jsou květinami ráje řekl někdo moudrý kdysi dávno. A tak si jich važme a přistupujme k nim s pokorou, láskou a otevřeným srdcem, když už máme poštěstí, že můžeme být s nimi, říkám já. Platnost od 1. září 2014

2 1)Kdo jsme? 1 2 Identifikační údaje školy : název a adresa školy. Mateřská škola Mcely čp. 51, Mcely název součástí školy : Mateřská škola Mcely, Školní jídelna výdejna Mcely IČO : Telefon: zřizovatel školy : obec Mcely čp.51, Mcely provozovatel a statutární zástupce školy: Jana Řehořová provoz školy : ,00 hodin Počet tříd : jedna třída smíšená /od let/ Kapacita třídy je 24 dětí. Počet pedagogických zaměstnanců: 2 na úvazek 2celé. Počet provozní zaměstnanců: 1 na úvazek 0,50 úklid a 1 na úvazek 0,38 ŠJ. Od je naše škola samostatným právním subjektem Dlouhodobým posláním naší školy je dovést každého z dětí k maximálnímu rozvoji fyzické,psychické a sociální samostatnosti, naučit základním schopnostem a dovednostem důležitým pro celý další život. Rozšiřovat společné vzdělávání dětí zdravých a dětí se zdravotním postižením. Zpracování programu: na zpracování se podílely obě pedagogické pracovnice. Konečné zpracování bylo projednáno na pedagogické poradě dne

3 2)Charakteristika školy : 2 3 Mateřská škola Mcely je škola s dlouholetou historií. První třída mateřské školy byla založena v roce 1946, ale až do roku 1979 byla budova společným útočištěm mateřské i základní školy. Ve školním roce 1979/1980 začíná existovat ve školní budově samostatná mateřská škola, jejíž prostory se postupně rozrůstají z jedné třídy na celé první poschodí. Jednopatrová školní budova tvoří kolorit vesnické návsi. Z jejich oken je možno sledovat život vesnice. Přesto je taktně skryta do zeleni vzrostlých jehličnanů a korun javorů, které zdobí vesnickou náves již od roku Ve školní budově je umístěn i Obecní úřad, obecní knihovna a Česká pošta. Děti tak přijdou do kontaktu s lidmi z vesnice i s úředníky. Na druhé straně se školka různými výstavami v přízemí a výzdobou chodeb presentuje a zviditelňuje svou práci veřejnosti. Naše mateřská škola je jednotřídní smíšená pro děti od 2 do 6 let. Prostory, které má dnes škola k dispozici, jsou veliké velkou hernu pro pohyb a hry, pracovnu, koutky s různým zaměřením, stálou ložnici a v přízemí jídelnu. Důstojnou školní budovu obklopuje velká zahrada. Ta je sama zasazena do zeleně okolních zahrad. Tam jsou děti znovu v kontaktu s lidmi, kteří pracují na svých zahradách, mohou pozorovat jejich činnosti.

4 Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů )Podmínky předškolního vzdělávání : A/ Věcné podmínky : Prostory mateřské školy splňují hygienickou kapacitu 24 dětí ve třídě. V létě 2010 prošla škola velkou rekonstrukcí ( dotace EU = ,- korun).bylo zrekonstruováno sociální zařízení,položeny nové krytiny, koberce, byl utvořen otvor ve zdi mezi třídami a celá školka vymalována. Obec nám zakoupila nový nábytek pro učitelky a především pro děti,aby všechny hračky a pomůcky byly v dosahu dětí a mohly se je samostatně brát. Třídy jsou dostatečně vybaveny hračkami i materiálem na výtvarnou i pracovní výchovu. Děti mají k dispozici koutek kuchyňku, pokojíček,divadlo i prostor na konstruktivní hry se stavebnicemi. Stálá ložnice byla s přispěním rodičů také obnovena dostali jsme nové matrace, nové peřiny i polštáře. Obecní úřad Seletice zakoupil matrace pro předškolní děti. V přízemí je školní jídelna, která také dostala nový nábytek. Na školku navazuje školní zahrada, která je využívána převážnou část roku. Je pravidelně vysekávána, v roce 2013 vybavena novými hracími prvky firmy Antoš, opraveno bylo i pískoviště. V létě 2014 byla v celé budově vyměněna okna a budova byla zateplena. B/ Psychosociální podmínky : Do naší školy dochází děti ze Mcel a také dojíždí děti z pěti okolních vesnic. Všichni zaměstnanci se snaží vytvořit všem dětem takřka domácí prostředí, ve kterém by se cítily dobře a spokojeně. Nově příchozím nabízíme adaptaci s rodiči a postupně se osamostatňují. Vždy si stanovíme pravidla, která dávají dětem volnost a osobní svobodu, ale také je vedou k určitým návykům a povinnostem. Snažíme se o to, aby se děti naučily říci svůj názor na určitou situlaci nebo věc, aby se nebály prosadit ve zdravém sebevědomí. Vedeme děti k tomu,aby pomáhaly mladším a postiženým kamarádům a tím se seznamovaly s hendikepovanými lidmi. Naší mateřskou školou prošla řada dětí s tělesným,sluchovým a řečovým postižením. Snažíme se dětem i rodičům pomoci radou či správným nasměrováním k odborníkovi nebo prostým začlenění dítěte do kolektivu. V loňském roce byla v naší MŠ asistentka pedagoga pro jednu holčičku s vývojovou dysfázií.letos budeme žádat znovu o pedagogickou asistentku pro chlapce. Při všech činnostech se snažíme děti kladným přístupem a hodnocením motivovat ke zdravému soutěžení a nenásilně ovlivňujeme vztahy dětí ve třídě, vedeme je ke vzájemné toleranci a

5 přátelství ke druhým bez rozdílu toho,jaký kdo je a jak vypadá. Snažíme se předcházet šikaně v jakékoliv formě. Ve vzdělávání upřednostňujeme rozvíjení smyslového vnímání jako základu veškerého přirozeného poznávání. Snažíme se děti seznamovat s lidovými tradicemi vánoční Betlém, velikonoce,, pálení čarodějnic, vynášení zimy,.. Za tuto činnost jsme dostali již po druhé ocenění od komise v soutěži Vesnice roku s finančním ohodnocením. 4 5 C/ Životospráva : Do mateřské školy se dováží obědy ze Základní a mateřské školy z Loučeně. Jídlo je v uzavřených termonádobách z nerezu, které udrží pokrm v dostatečné teplotě. Každé jídlo se změří pře vydáváním a pokud teplota nevyhovuje,pak se přihřívá. Obědy podáváme v jídelně. Svačinky připravuje paní zde v přípravně jídla, ráno nakupuje čerstvé potraviny a svačiny připraví přímo na vydání. Svačiny podáváme ve třídě. Snažíme se, aby děti měly plnohodnotné a vyvážené svačiny a proto se připravují podle jídelníčku také ze Základní a mateřské školy v Loučeni. Vedeme děti k sebeobsluze a samostatnému jídlu. Respektujeme děti, které nejí určitou potravinu,ale snažíme se,aby ochutnávaly po velmi malém množství. Mezi jednotlivými jídly dodržujeme tříhodinové intervaly. Pitný režim je dodržován. Na pitném stole mají děti na svých značkách plastové hrníčky,do kterých je průběžně naléváno pití a mohou se kdykoliv po domluvě s učitelkou jít napít. Paní kuchařka také často připravuje ovocné nebo zeleninové misky,ze kterých si mohou děti brát dle chuti. Rodiče mohou děti přivádět do mateřské školy průběžně dle svých přání, ale po dohodě s učitelkou. Také si proto mohou přihlásit buď celodenní stravu nebo jen svačinku s obědem. Podle počasí se snažíme být s dětmi venku dvě i více hodin. Často na pobyt venku přenášíme cílené činnosti toho dne. Mnoho pohybových aktivit se také koná venku na školní zahradě. Doba odpočinku se liší od věku dětí. Od 40 do 90 minut s ohledem na dojíždějící děti,které musí ráno velmi brzo vstávat. Děti spát nemusí, kdo neusne pouze odpočívá. Předškolní děti nespí mají kroužky, hrají si nebo je bereme k individuální práci či skupinové práci. D/ Organizace : Mateřská škola je jednotřídní smíšená věk od 3 do 6 7 let. Provoz je od 6.30 do 16,00 hodin. Denní program zahrnuje : ZÁKLADNÍ PÉČI - příjem dětí pobyt venku hygienu

6 spánek a odpočinek HRY A POHYBOVÉ ČINNOSTI spontání / pod vedení a dozorem učitelky/ řízené / cílené,vedené k dosažení určitého cíle/ Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a simulacích, které se během dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontáních a řízených aktivit. V těch učitelka s dětmi naplňuje konkrétní vzdělávací cíle Snažíme se o aktivní účast dítěte založené na smyslovém vnímání a prožitkovém učení. 5 6 REŽIM DNE : je stanovený, ale lze je pružně měnit podle vzniklých situlací ranní hry/spontání, skupinová činnost, individuální péče/ pohybové aktivity, hygiena, příprava na svačinu svačina cílená, řízená činnost/ informativní kroužek, plnění cílů/ pobyt venku, příprava na oběd oběd odpočinek / délka podle věkových skupin/ ,00 odpolední zájmové činnosti, rozcházení Dveře do prostor v prvním patře se odemykají pouze : od hodin od hodin od ,00 hodin E/ Řízení mateřské školy : Povinnosti,náplně práce a úkoly zaměstnanců jsou přesně vymezeny pracovním řádem. Zaměstnanci jsou seznámeni se svou náplní práce a ředitelka dohlíží nad dodržováním. Naše škola má dostatečný informativní systém, který umožňuje pravidelnou komunikaci mezi zaměstnanci, tak i rodiči. Ředitelka odpovídá za chod školy ve všech oblastech. Řídí ostatní pracovníky a koordinuje jejich činnost především přímými rozhovory, pedagogickými a pracovními poradami a ke spolupráci přizvává i rodiče dětí. Sleduje,kontroluje a hodnotí výchovně vzdělávací proces včetně jeho výsledků. Vytváří pedagogickým pracovníkům i pracovníkům provozním dobré pracovní podmínky, které jsou třeba ke kvalitní práci. Školní vzdělávací program vytváří spolu s učitelkou a snaží se ji aktivně zapojit do tvůrčího a nápaditého myšlení. Zajišťuje,aby zákonní zástupci dětí byli informováni o koncepci výchovně vzdělávací práce školy, o podmínkách zabezpečení školy v oblasti materiální i personální, o průběhu vzdělávání a výchovy.

7 Z výsledků kontrolního a evaluačního systému se snaží společně s učitelkou nacházet závěry pro další práci. Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem, základní školou, jinými mateřskými školami a také s pedagogicko psychologickou poradnou. F/ Personální a pedagogické obsazení školy : Na naplněnou kapacitu školy - 24 dětí pracují dvě učitelky s pedagogickým vzděláním na celý úvazek. Obě jsou místní a proto se mohou velmi dobře vzájemně doplňovat při práci i různých akcích mimo školu. Obě se snaží v rámci možností se dále vzdělávat a nebo si doplňovat vzdělání studiem různých knih nebo na internetu. 6 7 Ředitelka školy : Jana Řehořová - 30 let praxe úvazek celý - střední pedagogická škola Učitelka školy : Marcela Šťastná - 27 let praxe úvazek celý - střední pedagogická škola Asistentka pedagoga : Ludmila Křížová pracuje 2 hodiny denně Uklízečka školy: Barbora Čechová pracuje na úvazek 0.5 Provozní pracovnice: Jana Soukupová pracuje na úvazek 0.38 / zajišťuje výdej obědů a svačiny/ G/ Spolupráce s rodiči : Všechny se snažíme o propojení rodinné a předškolní výchovy. Chceme,aby rodiče k nám měli důvěru a pokud je třeba, rády si vyslechneme připomínky a v rámci možností jim vyhovíme. Jsme malá škola a třebaže nyní mnoho dětí dojíždí z jiných vesnic, poznáváme rodinné podmínky a sledujeme konkrétní potřeby dětí i jejich rodičů. Jsme velmi rády, když se rodiče na nás obrátí s jakýmkoliv dotazem nebo problémem. Pokud samy nemůžeme pomoci, doporučíme odborníka. To se týká převážně rodičů dětí s různými vadami. Rodiče se podílí na výchovném systému školy tím, že jsou nenásilně vtahováni do jednotlivých témat tím, že doma se svými dětmi plní různé úkoly. Tak jsou plně informováni o právě probíhající výuce a mají možnost si ověřit, jak jejich dítě zvládá konkrétní téma. Rodiče mají možnost se podílet na i na dění v MŠ / mimoškolní akce, výzdoba školy, a jiné. Po domluvě mohou pobýt se svými děti v jejich prostředí, pokud to nenaruší výchovný proces. Velmi se líbí společné dílničky zaměřené k různým ročním obdobím. Učitelky i provozní pracovnice musí chránit soukromí rodiny a musí zachovávat diskrétnost.

8 4) Organizace vzdělávání : Do naší mateřské školy jsou přijímány děti od 3 do 6 let. Vyjímečně mohou být přijímány i děti mladší. Ale musí dovršit dvou let. KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE : * dítě jeden rok před začátkem školní docházky dítě s odloženou školní docházkou dítě jehož rodiče mají trvalý pobyt v obci Mcely sourozenci přijatých dětí dítě rodičů samoživitelů Termín přijímacího řízení stanoví ředitelka. O termínu zápisu je veřejnost informována prostřednictvím plakátu a vyhlášením obecním rozhlasem.o zařazení dítěte informuje ředitelka rodiče zasláním Rozhodnutí o přejetí dítěte do mateřské školy. 7 8 Do třídy mateřské školy se zpravidla přijímají děti smyslově, tělesně a duševně zdravé. O zařazení zdravotně postižených dětí rozhoduje ředitelka na základě žádosti rodičů, vyjádření pediatra a pedagogicko psychologické poradny, případně speciálně zaměřeného ped. centra. Rozhodnutí o přijetí může ředitelka vyjímečně na dobu určitou zkušební dobu tří měsíců, a to v případě, není-li při zápisu cela zřejmé, do jaké míry se bude dítě schopno přizpůsobit podmínkám mateřské školy. Zástupce dítěte je povinen oznámit předem známou nepřítomnost dítěte. Není-li předem známa,učiní tak neprodleně poté. Ředitelka může ukončit docházku dítěte a to po dohodě se zřizovatelem a po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte, jestliže a)se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší, než dva týdny, b) zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy, c) ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení, d) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování (( 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady. Děti se do mateřské školy přijímají kdykoliv během dne ( jsou-li předem přihlášeny) podle potřeb rodiny. 5) Charakteristika vzdělávacího procesu : a) KONCEPCE Hlavním záměrem veškerých našich činností a snažení je vytvořit všem dětem milé a vstřícné prostředí, ve kterém se budou cítit téměř jako doma a kam se budou těšit a vracet. Správným vedením a motivací se snažíme vést děti k tomu, abychom v nich probudili zájem o informace a ukázali jim co je dobré a co není. Již několik let se snažíme o integraci postižených dětí do kolektivu. Společně se zdravými

9 kamarády jim pomáhat dosáhnout pro ně maximálních cílů. Snažíme se o to, abychom do základní školy poslali dítě samostatné, zdravě sebevědomé a chtivé dalších vědomostí. Snažíme se o to, aby se děti seznamovaly s krásnou přírodou i s lidmi kolem sebe. Přibližujeme dětem tradice po celý rok s možnostmi výstav a různých vystoupení. Podporujeme dětská přátelství a učíme děti,že nezáleží na barvě pleti všechny děti jsou kamarádi. b) FILOSOFIE Velké putování malé kapky vody Chápeme-li předškolní období jako základ celoživotního vzdělávání, pak je důležité si uvědomit, že vše, co do dítěte v těchto letech vložíme, dává prostor pro jeho budoucí rozvoj. Je to tak, jako s vodní kapkou. Aby se dostala do velké a klidné řeky, která se vlévá do moře, musí překonat jako malý potůček a říčka různé překážky a po cestě poznat a zažít mnoho zkušeností. Samozřejmě nesmíme zapomenout na to, že kapička potřebuje, abychom ji s láskou sledovali. Pro dítě je to podnětné prostředí, citové i materiální zázemí, kontakt s vrstevníky a pocit sounáležitosti. Pokud budeme vnímat každé dítě ve třídě jako kapku vody, o kterou se po určitou dobu musíme pečlivě starat, aby z ní jednou byla velká a klidná řeka tak naším cílem je, abychom z něho dokázali vychovat citlivého a vzdělaného jedince. 8 9 c) CÍLE 1. Cíl : rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení Předpokladem naplňování je : - podporovat tělesný rozvoj a zdraví dítěte - rozvíjení řeči dítěte a cvičení schopností a dovedností, které umožňují a usnadňují proces dalšího rozvoje - vzbuzovat chuť k učení, podporovat dokonalejší chápání okolního světa - rozvíjet schopnost přemýšlet, rozhodovat,rozšiřovat a podporovat fantazii,zájmy a nadání - rozvíjet schopnost dětí přizpůsobit se, reagovat na změny 2. Cíl : osvojení si základů hodnot, na nichž je založena společnost Předpokladem naplňování je : - v rozsahu dětského chápání přispívat k předávání kulturního dědictvi,jeho hodnot, tradic, jazyka a poznání - rozvíjet schopnost komunikovat, spolupracovat a podílet se na činnostech a rozhodnutí - vést děti k sociální soudržnosti, připravovat je na život ve společnosti, k tomu, aby vnímaly růst různých komunit jako samozřejmost - poskytovat dětem možnosti poznávat, že každý člověk je jedinečný a všichni lidé jsou si rovni a mají stejnou hodnotu.

10 3. Cíl : získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osoba Předpokladem naplňování je : - vytvářet příležitosti k rozvoji sebevědomí a získání zdravé sebedůvěry - rozvíjet poznávání sama sebe, vlastních zájmů,možností a potřeb - vést děti k poznání, že může změnit svým rozhodováním svou situlaci a že je za to odpovědné - vést děti k zájmu podílet se na společném životě, činnostech ve škole i doma d) FORMY Vzdělávání v mateřské škole probíhá v průběhu celého dne. Formy mají především podobu her a hrových činností. Probíhají spontáně, řízeně, skupinově i individuelně. Snažíme se dětem nedávat hotové poznatky, ale situlace a podněty, které je k nim dovedou. Je třeba ponechat dětem dostatek prostoru, příležitostí i materiálů k tvořivosti. Specifickou formou vzdělávání je didakticky cílená činnost,ve které se uskutečňuje záměrné učení. Snažíme se pracovat s dětmi v menších skupinkách a velmi se osvědčil informativní kroužek, kde se děti seznámí s programem a činnostmi dne. Mají možnost říci své připomínky nebo znalosti k tématu. Ke spontáním hrám nabízíme dětem několik koutků,pracovní stoly,stavebnice ke konstruktivním hrám, knihovnu s knihami a časopisy,výtvarný materiál a různé tělovýchovné náčiní ) Vzdělávací obsah : Výchovný program má pět integrovaných bloků se sedmi až osmi tematickými celky. Jsou postaveny tak, aby vzdělávání přispívalo k naplňování kompetencí, které jsou v souladu se školním plánem. Pro přehlednost a pro aktivizaci dětí jsou integrované bloky označeny barvou modrou, žlutou, červenou, bílou a zelenou. Barva kapičky Převažující vzdělávací oblast Modrá Dítě a jeho tělo - oblast biologická Žlutá Dítě a jeho psychika - oblast psychologická Červená Dítě a ten druhý - oblast interpersonální Bílá Dítě a společnost - oblast sociálně kulturní Zelená Dítě a svět - oblast environmentální

11 Názvy integrovaných bloků s tematickými celky : Integrovaný blok : VODA A ŽDRAVÍ - Modrá barva Tématické celky : 1. Voda a život 2. Moje tělo a voda 3. Co dám tělu k obědu 4. Kdo se stará o nemocné 5. Alenka stůně 6. Půjdeme kapičko k lékaři 7. Přes překážky kamarádi, my cvičíme hodně rádi

12 Integrovaný blok : CO JE KOLEM NÁS Červená barva Tématické celky : 1. Co najdeme v naší školce 2. To jsou moji kamarádi 3. Tady jsem doma moje rodina 4. Potřeby denní potřeby 5. Kamarádi z knížek 6. Chodíme nakupovat 7. Čím pojedeme na výlet Integrovaný blok : TRADICE, OSLAVY, SVÁTKY Žlutá barva Tématické celky : 1. Slavíme spolu 2. Dušičkový den - Halloween 3. Když k nám přišel Mikuláš 4. Těšíme se na vánoce 5. Barvíme vajíčka Popřejeme maminkám 7. Všechny děti mají svátek Integrovaný blok : SVĚT POHÁDEK A PŘÍBĚHŮ - Barva bílá Tématické celky : 1. Hrajeme si se slovíčky 2. Nakreslíme pohádku 3. Co najdeme v knížkách

13 4. Do divadla na výlet 5. Vyrobíme loutku 6. Zazpívejme písničku 7. Hrajeme si s nástroji Integrovaný blok : ROK VODY V PŘÍRODĚ Barva zelená Tématické celky : 1. Kudy teče voda 2. Podzimní déšť 3. Prší nám na draka 4. Zima a sníh 5. Bramboriáda 6. Voda a zvířátka 7. Jarní deštík 8. Letní bouřky 12 13

14 13 14.

15 Nabídky činností : Pavučinka přátelství komu pošleš klubíčko a proč Počítáme kamarády číselná řada do 6 Popiš kamaráda roztočená kuželka Říkej co dělají procvičování časových představ Na koho myslím popis oblečení, vlasů, Rozhovory co dělají lidé kolem nás Kdo, co, s čím profese,materiály Je pravda,že učíme se zdůvodňovat tvrzení Rozhovory nad obrázky encyklopedie Svět kolem nás Kresba, malba : Kde jsem cestoval Práce se stavebnicí počítáme stromy - přiřazování Práce s básní Ježek a vlk slabiky a písmenka Vydáme se do světa povídání nad atlasem Kreslíme mapy kam budu cestovat Počítání se šiškami více, méně, stejně Divotvorné tvary procvičujeme protiklady Rozhovory na téma vlajka, hlavní město, hymna Barevné domečky kolik dětí bydlí v červeném domečku Myšlenková hra : Na co myslím /je to na vaření,míchá se s tím/ Kolektivní hra : Na poštu s čí pracuje Výroba čepic z papíru kuchař, kominík, večerníček Tichá pošta vyber předmět a posílej Povídání o dopravních prostředcích Čím pojedeme na výlet Kolik vagónů má vlak číselná řada, barvy Kresba, malba Dopravní prostředek, kterým pojedu na výlet Kdo najde, co čert schoval hledání daného předmětu ve vymezeném prostoru Semafor k čemu je dobrý a jak nám pomáhá Zmatky v dopravě kam patří dopr. Prostředky dle místa pohybu Nebezpečí na silnici - na silnici rozhovory Vycházka obcí kde bydlí můj kamarád Rozhovory o různých národnostech Kolektivní hry dodržování pravidel 14 15

16

17 Nabídka činností : Poslech četby O kamarádovi jak se pozná kamarád Dramatizace pohádky O Budulínkovi Slovní kopaná procvičování prvních písmen Letní veršování přednes známých básní děti a učitelka Poslech básně Hra na jméno / soubor textů 32/ Rytmizace říkadla Žába leze Poslech příběhu Ferda z Honzíkovy cesty Hra na pravdu co je a není pravda Cvičení mluvidel říkanka Kolo Četba a reprodukce Poslední vlaštovka Maňásková improvizace Podzimníček / nácvik básně/ Báseň Pasáci a brambory mačkání kousků papíru a lepení Báseň Drak a mrak skupinová i ind. recitace Návštěva místní knihovny Kde bydlí knížky Návštěva knihovny v Nymburce Poslech a reprodukce Zvířátka a Petrovští jakou ještě známe veršovanou pohádku Kouzelné slovo poslech příběhu- řekni, co chtěli všichni slyšet dokončení příběhu,který začala učitelka prohlížení pohádkových knížek Kamarádi z pohádek výstava pohádkových knih děti pod vedením učitelky vytvoří výstavu Co najdeme v knížkách rozhovory a povídání Práce na adventním kalendáři seznamování se se dny v týdnu časové vztahy Vánoční veršování nácvik básní na besídku Loutková hříčka My se čerta nebojíme Dramatizace pohádky Myška a makovice Pohádka O pejskovi a kočičce práce s pohádkou určování dlouhých a krátkých slov Pohádky na kartách srovnáme je podle děje Vyprávění vyslechnutého textu O Smolíčkovi Nácvik básně Povídá, povídám pohádku Dramatizace Boudo, budko, O řepě Maňásková improvizace O smutném krtkovi děti dokončují započatý příběh Úklid v knihovně jak se řadí knihy Neposlušná písmenka seznamování s písmenky návštěva divadla jak se správně chováme Vystoupení v Živé Betlémě jak se dělá divadlo Kolektivní hry 16 17

18 0 18

19 Nabídka činností : Kamarádi cvičí spolu chůze, běh a cvičení ve dvojicích Házení a chytání míče: Hra Na Ludvíka Hra na tělo Jak se jmenuješ Hra Na bystroduché děti se zavázanýma očima hádají, co slyší Běh s vyhýbáním slalom mezi stromy Převaly na žíněnce koulí se ježek Skluz na šikmé ploše Hra na hasiče správný úchop při lezení Výběh k cíli na signál Na barevné domy Lezení v podporu dřepmo Leze šneček podle meze Spojení zpěvu s pohybem Koulelo se, koulelo Skoky snožmo přes gumu Jak skáče míč Míčové hry : Na jelena Taneční improvizace na hudbu písničky z pohádek Pohybová hra Všichni domů orientace v prostoru Hry s padákem - Kolotoč Opičí dráha cvičíme jako hasiči proudová metoda Taneček Mám šáteček mám Chůze s knihou na hlavě na modelky Plynulá chůze s překračováním překážek v rychlém tempu Taneček v ¾ rytmu Na jaře,na jaře Procvičování koulení míče Na kuželky Taneček Uvíjíme věneček Skákání na míčích závodivá hra Pohybová hra Na Mrazíka výdrž ve strnulém stavu Lezení strachovým pytlem Na košíkovou hod horním obloukem Pohybová hra Kuba řekl pojmenovávání částí těla Jóga pro děti- zdravé cvičení Aerobik pro děti cvičení s hudbou Koulení míče hlavou Na mravence Střídání běhu a cvalu stranou Na koníčky Kotouly ze stoje rozkročného Chůze a běh do kopce - vycházky 18 19

20 0 20

21 Nabídka činností : Zpíváme s kamarády doprovod s orfovskými nástroji Práce s písní koulelo se,koulelo Opakování písně Ivánku náš Nácvik písně Vlašťovičko leť Taneček Pásla ovečky Zpěv známých písní hra na tělo Prší, prší, Pod naším okénkem Zpěv spojený s vytleskáváním Doktora se nebojíme Poslech státní hymny a zpěv s učitelkou Zpíváme si pro radost písně s podzimní tématikou ozvuč.dřívka, tyčky Nácvik písně Jede jede poštovský panáček Taneček Mám šáteček mám Zpívání o zimě Sněží, Huboval vrabčák Vánoční koncert poslech vánočních koled Zpěv vánočních písní s doprovodem Taneček Čížečku,čížečku Hudební nástroje v knihách Kreslíme hudební nástroje Hra Na bystroduché který nástroj slyším Jdeme na koncert poslech rozlišování hudby smutné, veselé, ukolébavka, Píseň Já mám koně, Když jsem já ty koně pásal Taneček Uvíjíme věneček Skupinový i sólový zpěv opakování písní Písnička Na jaře, na jaře ozvučná dřívka, bubínek Nácvik písně Měla babka taneček mazurka Hra Na muzikanty hry s hudebními nástroji Jak vypadají noty a kde bydlí noty Vybarvi si notičky - vybarvování Koncert písničky z pohádek Jak zapíšem písničku Kačátka se batolí,to jdou asi do školy Vajíčka ze sádry Strašidla k nakousnutí dýně, brambora, přírodniny Pečeme jitrnice špejle,vata, punčocha Modelování Vánoční přání Pomoc učitelce při výzdobě třídy Velikonoční dílny Vánoční dílny Hrkání po vesnici 20

22 21 0

23 21 22 Nabídky činností : Povídání Kde jsem byl o prázdninách popis prostředí Dokončení příběhu s otevřeným koncem Co by stalo, kdyby Roční období podzim Hola škola volá Podzime char. básně Mačkání větších kousků papíru Vlašťovky na drátě, Jablíčka na stromě Co viděl drak rozhovory rozdíly město x vesnice Vycházka k rybníku příroda u vody Prohlížení encyklopedie Podzim v knížkách Společné aranžování pod dohledem učitelky- Košík s listím / smotat listí do kornoutu s na drátku zapíchnout do koše/ Rýmování na mezi -/ pole-dole, strom- hrom, důl-stůl/ Opékání brambor nad ohýnkem školní zahrada Lepení proužků papíru dle předlohy stavíme plot / využití písničky Pod naším okénkem/ Lepení, vystřihování Papírový les Vycházka do lesa zaujmout postoj co do lesa patří a co nepatří Kolektivní práce Mechová zahrádka využití přírodnin Vycházka k lesu Jaké máme stromy / listnaté, jehličnaté/ Vycházka do polí příroda spí Bludiště hledej stopy ve sněhu Vycházka k čističce rozhovory proč se staví Dekorace z přírodnin sběr a výroba dárků Zimní radovánky sporty na sněhu Vycházka pozorujeme volně žijící ptáky u krmítek Povídání nad obrázky Přijela paní Zima Kognitivní činnosti otázky a odpovědi Proč chráníme zvířátka Jakou vodu pijeme význam čisté vody Co můžeme najít v knihách encyklopedie zvířat hledáme poučení Vycházka k rybníku proč mohou žít ve vodě ryby, rozdíly se suchozeskými Vrby u rybníka Jak se plete pomlázka - ukázka Cvrnkání kuliček do důlků stará hra Sázíme semínka pokusy- pozorování Vycházka na louku sběr, pojmenování jarních květin vázání do kytic Vycházka do ulic Jak se mění zahrádky na jaře Vycházka do lesa posloucháme zvuky co slyšíme Výlet k vodě Jak se chovat u vody důraz na bezpečnost Opékání buřtů na školní zahradě - soutěže Indiánské léto na školní zahradě jak žili Jak si indiáni vážili přírody povídání ve stanech

24 23 ŠVP MŠ REALIZACE VÝCHOVNÉHO PROCESU : Při přípravě a realizaci našeho vzdělávacího programu nabízíme dětem po celý den různé činnosti zaměřené k jednomu celku. Snažíme se,aby různorodost byla zastoupena všemi barevnými kapičkami. Výchovný program má navržených pět integrovaných bloků s tématickými celky. Tématické celky jsou orientační a přizpůsobitelné. Učitelka má možnost operativně je upravovat a měnit a může konkrétní průběh vzdělávací činnosti i prodloužit či zkrátit. Časový plán plnění tematických celků není stanoven, aby měla učitelka možnost pracovat pružně. Spolupráce s partnery : a) SPOLUPRÁCE S RODIČI : Provádí se denním stykem, na schůzkách nebo při ukázkách výchovné práce. Rodiče jsou nenásilně zapojeni do výchovné práce tak, že pomáhají svým dětem plnit týdenní úkoly. Mají tak přehled o právě probíhající výchovné činnosti. Mohou vyjádřit svůj názor, připomínku,či nápad k výchovné práci. Spolu s učitelkou mají možnost konzultovat svůj názor na individuelní přístup k dítěti, aby působení školy bylo sladěno s výchovou rodiny. S rodiči uskutečňujeme mnoho akcí během celého roku oslavy svátků a narozenin, slavnosti vánoční, velikonoční,setkávání na školní zahradě, rozloučení se školním rokem, b) SPOLUPRÁCE SE ZŘIZOVATELEM: Obecní úřad Mcely se vždy snaží vycházet vstříc naším požadavkům. Podle možností financuje vybavení školy,různé opravy,pro odcházející děti do školy nakupují knihy na památku. Zaměstnanec obce se nám stará o vysekávání školní zahrady. Na oplátku se s dětmi zúčastňujeme s kulturním programem na akcích, které pořádá obec posezení pro důchodce, vítání občánků, oslavy k založení obce, c) SPOLUPRÁCE S PARTNERY : = ČČK Mcely = pravidelně daruje dětem finanční obnosy na vánoce, na oslavy Dne dětí

25 = Individuální sponzoři z řad rodičů = pracovní materiál, ovoce, zelenina, med = ZŠ Loučeň = zaměstnanec dováží za úplatu obědy ze školní kuchyně, spolupracujeme na přípravě dětí pro vstup do školy = Chateau Mcely = soukromý hotel zajišťuje dětem mikulášské besídky, slavíme tam Den dětí, financují školní výlety dětem ze sociálně slabších rodin = Mateřská škola Křinec,Netřebice = učitelky si mezi sebou vyměňují zkušenosti a poznatky Vyjíždíme spolu na výlety, kulturní akce Nadstandardní činnosti : SEZNAMOVÁNÍ S ANGLIČTINOU děti jsou nenásilně hrou seznamovány s jazykem učí se barvy, počítání,zvířátka,věci denní potřeby, ale hlavně aby získaly jazykový cit. VESELÉ PÍSKÁNÍ starší děti mají možnost postupně získávat dovednost hry na flétnu, kdy se seznamují s notičkami a naučí se správně dýchat a také zvládnou několik písniček. HUDEBNĚ POHYBOVÁ VÝCHOVA taneční kroužek, cvičení s hudbou, mažoretky KROUŽEK NOTIČKA pěvecký kroužek na zdokonalení zpěvu, ale také doprovody na rytmické hudební nástroje a pohybové činnosti 7 ) Systém kontroly a evaluace Evaluace probíhá na úrovni školy a třídy. Hodnotí ředitelka i učitelka. Hodnocení a evaluace pedagogy : Pedagog nehodnotí, jestli všechny děti všechno zvládly, ale hodnotí především svoji práci, zvolené metody, formy, prostředky s ohledem na reakci dětí ( zájem, přínos,..). Následně na to pedagog

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Leden. Úkoly na celý měsíc: Úkoly na jednotlivé týdny: Určovat hlavní znaky zimního období mráz, led, sníh. Bezpečnost dětí v zimním období

Leden. Úkoly na celý měsíc: Úkoly na jednotlivé týdny: Určovat hlavní znaky zimního období mráz, led, sníh. Bezpečnost dětí v zimním období Leden Určovat hlavní znaky zimního období mráz, led, sníh Bezpečnost dětí v zimním období Oblékání v zimě jak se chová naše tělo, když je zima - kterou částí vnímáme zimu - jak se zahřejeme Příroda v zimě

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018

Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018 Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018 Září: Naše škola, družina, naše město Bezpečná cesta do školy a ze školy Seznámení se školou, školní družinou, režimem dne, bezpečností Pravidla

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Časově tematický plán školní družiny

Časově tematický plán školní družiny Časově tematický plán školní družiny Časově tematický plán školní družiny je rozdělen do jednotlivých měsíců. Součástí toho plánu je také celoroční projekt, který se může každý rok měnit. Také se do plánu

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Září měsíc přátelství a seznamování seznamujeme se - hrajeme seznamovací hry ve třídě i na školním hřišti (prvňáčci), povídáme si, jak jsme prožili prázdniny

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací Školní rok 2016 / 2017 1. a 5. oddělení Téma: Cesta napříč kouzelnou přírodou Vychovatelé: Magdalena Skálová, Jana Balounová Září Vstup do kouzelného světa zvířat a přírody

Více

Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí ŠVP ZV - plán výchovně vzdělávací práce školní družiny - příloha č. 1 - Časový plán vzdělávání ZÁŘÍ

Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí ŠVP ZV - plán výchovně vzdělávací práce školní družiny - příloha č. 1 - Časový plán vzdělávání ZÁŘÍ ZÁŘÍ TÉMATA: NAŠE ŠKOLA, ŠD, KAMARÁDI, OBEC A OKOLÍ, BEZPEČNOST- DOPRAVA - rozhovory s dětmi o nových zážitcích - seznamovací hry (vytváření kamarádských vztahů, seznámení s pravidly chování ve školní

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

1. Uspořádání dne v mateřské škole. Děti jsou na vzdělávací činnosti rozděleny na 2 skupiny Včelky a Motýlci viz denní režim.

1. Uspořádání dne v mateřské škole. Děti jsou na vzdělávací činnosti rozděleny na 2 skupiny Včelky a Motýlci viz denní režim. Obsah 1. Uspořádání dne v mateřské škole Děti jsou na vzdělávací činnosti rozděleny na 2 skupiny Včelky a Motýlci viz denní režim. 2. Třídní vzdělávací program Charakteristika hlavního tématu LETEM SVĚTEM

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Jaro, léto, podzim, zima, celý rok nám bude prima

Jaro, léto, podzim, zima, celý rok nám bude prima Mateřská škola, Ústí nad Labem, Škroupova 307/7, příspěvková organizace Strana : 1 Mateřská škola, Ústí nad Labem, Škroupova 307/7, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí:

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí: CELOROČNĚ - Tématické vycházky do přírody - Rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, pomoc při práci - Seznamování se základy 1.pomoci - Sebeobslužná činnost oblékání, stolování, hygiena, - Ochrana

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 TÉMA: POHÁDKOVÉ KLÍČE VYPRACOVALA: VED.VYCH. JANA NÁVOJOVÁ ZÁŘÍ 1.) Seznámíme se s žáky první třídy. 2.) Prohlédneme si celou Školní družinu

Více

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. ÚVOD Odborný tým pracovníků Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o. p. s. se na základě svých odborných

Více

Celoroční plán školní družiny 2016/2017. Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat.

Celoroční plán školní družiny 2016/2017. Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat. Celoroční plán školní družiny 2016/2017 Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat. Tento dokument obsahuje aktivity pro všechny oddělení školní družiny, oddělení spolu

Více

PLÁN VÝCHOVNÉ PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015 / 2016

PLÁN VÝCHOVNÉ PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015 / 2016 PLÁN VÝCHOVNÉ PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015 / 2016 V letošním školním roce jsou děti ve školní družině rozděleny do čtyř oddělení. Do 1. oddělení s vychovatelkou Mgr. Štěpánkovou Romanou dochází X žáků. Celá

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

ÚNOR. Z pohádky do pohádky - popis pohádkových postav. Literární. Estetická Pč Vv Hv

ÚNOR. Z pohádky do pohádky - popis pohádkových postav. Literární. Estetická Pč Vv Hv 1. ročník a. - Skládání z papíru Vlaštovky a origami - Výroba masek na Masopust b. - Souměrná kresba - Otisk c. - Tradiční lidové písně 2. - Četba na pokračování 3. - Opičí dráha v tělocvičně - Školka

Více

Koncepce rozvoje Mateřské školy

Koncepce rozvoje Mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Březí, příspěvková organizace, Školní 194, 691 81 Březí Pracoviště Mateřská škola, U Školky 258, Březí 691 81 Koncepce rozvoje Mateřské školy Název mateřské školy Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

Školní řád aktualizovaný k / podle zákona č. 561/ 2004 Sb. a podle prováděcí vyhlášky č. 14/ 2005 Sb. /

Školní řád aktualizovaný k / podle zákona č. 561/ 2004 Sb. a podle prováděcí vyhlášky č. 14/ 2005 Sb. / Mateřská škola Tismice Školní řád aktualizovaný k 1.9.2010 / podle zákona č. 561/ 2004 Sb. a podle prováděcí vyhlášky č. 14/ 2005 Sb. / Předškolní výchova: Podporuje zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Září, Ferda má nové kamarády

Září, Ferda má nové kamarády I. téma: Září, Ferda má nové kamarády - seznamování s prostředím školy - seznamování s kamarády - seznamování se zaměstnanci školy - seznamování se základními pravidly chování - seznamování s režimem školy

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-667/10-J Název kontrolované osoby: Sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA KVÍTEK Rantířovská 4375/9, 586 05 Jihlava IČO: 71 341 196 Identifikátor:

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Charakteristika ŠD 3. Personální podmínky 4. Podmínky vzdělávání ve ŠD 5. VP pro ŠD 6. Vnitřní

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Třídní vzdělávací program Platnost: 1.9.2015-31.8.2018 Vypracovala: Jarmila Karnovská Bc. Anna Žemlová OBSAH 1 Představení školy... 3 2 Charakteristika

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Cestujeme se sluníčkem

Cestujeme se sluníčkem Mateřská škola Strakonice, Lidická 625 Odloučené pracoviště ul. Stavbařů 213 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Cestujeme se sluníčkem Zřizovatel: MěÚ Strakonice Adresa: Mateřská škola

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Září Obec,v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost- stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Projekt O jabloňce. 5. třída Berušky

Projekt O jabloňce. 5. třída Berušky Projekt O jabloňce 5. třída Berušky šk. rok 2010/2011 Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného bloku: Stromy, rostliny a živočichové na

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 115 16/99-11073 Signatura: bk5as108 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Poděšín Poděšín/45,

Více

Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Výroční zpráva o činnosti školní družiny Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram Chlum 16, 262 93 Nalžovice telefon: 318 864 157, www.zsamschlum.cz, email: zsmschlum@volny.cz, IČO: 71000461 Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních dokumentů s cíli RVP PV.

Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních dokumentů s cíli RVP PV. 9 EVALUAČNÍ (HODNOTÍCÍ) SYSTÉM MATEŘSKÉ ŠKOLY 9.1 DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP PV TVP, SOULAD ŠVP PV RVP PV Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÍTĚZSLAVA HÁLKA Školní 200, 250 70 Odolena Voda Tel. 283 971 282, 736 752 156 Email: reditelna@zsodolenavoda.cz, www.zsodolenavoda.cz Školní vzdělávací program pro školní družinu č.j. 223/2016

Více

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v Mokrých Lazcích. Specifické

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč

Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč Vypracovala: Pedagogická rada projednala dne: Nabývá platnosti dne: Jiřina Dvořáková ředitelka školy PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY 1. Podmínky provozu

Více

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Třídní vzdělávací program Školní rok 2015-2016 Rok s medvědem Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Věkové složení dětí ve školním roce 2015-2016 6-7 let nar. 1.9.2008 31.8.2009-1 5-6. let nar. 1.9.2009

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy 1 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Vydává: Mgr. Jiří Slouka, ředitel školy Vypracovala: Ivana Fabíková, vedoucí učitelka Účinnost od 10.

Více

PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ:

PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ: Mateřská škola Varnsdorf Nezvalova 2024 příspěvková organizace PSČ 407 47 Telefon: 412 371 113 E- mail: 14msvdf@tiscali.cz www.msctyrlistek-vdf.cz Č.j.: 3/2012 PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ: Věcné vybavení mateřské

Více

JÁ A SVĚT KOLEM MĚ OBJEVUJI SVĚT S KRTKEM

JÁ A SVĚT KOLEM MĚ OBJEVUJI SVĚT S KRTKEM ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY V PŘEDMĚŘICÍCH n/j JÁ A SVĚT KOLEM MĚ OBJEVUJI SVĚT S KRTKEM OBSAH: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 5. Organizace vzdělávání

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700

Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700 Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700 Základní údaje o škole Název: Mateřská škola Sluníčko,Tišnov, Na Rybníčku 1700 Sídlo: Na Rybníčku 1700, 666 01 Tišnov E-mail: slunicko.ms @ volny.cz, slunicko.ms.sj.@seznam.cz

Více

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Jsme v provozu od 6. 00 hodin do 16. 30 hodin. Není to však doba, po kterou musí dítě pobývat v mateřské škole. Rodiče se s třídními učitelkami domlouvají o aktuální

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014 Identifikační údaje Základní škola Blatenská 540, Horažďovice Název právnické osoby: Základní škola Horažďovice, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice Odloučené pracoviště: Mateřská škola Tyršova 304 Tetčice 664 17 Názvy měsíčních tematických celků

Více

ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ

ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ Zapsáno dětí: 110 Odklad školní docházky: 10 Do školy odchází: 40 Zástupci rodičů: Kopecká, Forstová,Schejbalová,Kucharovičová Třídy: 4 třídy s celodenním provozem

Více