Velké putování malé kapky vody

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Velké putování malé kapky vody"

Transkript

1 1 Mateřská škola Mcely Č.j. : 8/2014 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání ==================== Motivační název: Velké putování malé kapky vody Motto : Děti a ptáci jsou květinami ráje řekl někdo moudrý kdysi dávno. A tak si jich važme a přistupujme k nim s pokorou, láskou a otevřeným srdcem, když už máme poštěstí, že můžeme být s nimi, říkám já. Platnost od 1. září 2014

2 1)Kdo jsme? 1 2 Identifikační údaje školy : název a adresa školy. Mateřská škola Mcely čp. 51, Mcely název součástí školy : Mateřská škola Mcely, Školní jídelna výdejna Mcely IČO : Telefon: zřizovatel školy : obec Mcely čp.51, Mcely provozovatel a statutární zástupce školy: Jana Řehořová provoz školy : ,00 hodin Počet tříd : jedna třída smíšená /od let/ Kapacita třídy je 24 dětí. Počet pedagogických zaměstnanců: 2 na úvazek 2celé. Počet provozní zaměstnanců: 1 na úvazek 0,50 úklid a 1 na úvazek 0,38 ŠJ. Od je naše škola samostatným právním subjektem Dlouhodobým posláním naší školy je dovést každého z dětí k maximálnímu rozvoji fyzické,psychické a sociální samostatnosti, naučit základním schopnostem a dovednostem důležitým pro celý další život. Rozšiřovat společné vzdělávání dětí zdravých a dětí se zdravotním postižením. Zpracování programu: na zpracování se podílely obě pedagogické pracovnice. Konečné zpracování bylo projednáno na pedagogické poradě dne

3 2)Charakteristika školy : 2 3 Mateřská škola Mcely je škola s dlouholetou historií. První třída mateřské školy byla založena v roce 1946, ale až do roku 1979 byla budova společným útočištěm mateřské i základní školy. Ve školním roce 1979/1980 začíná existovat ve školní budově samostatná mateřská škola, jejíž prostory se postupně rozrůstají z jedné třídy na celé první poschodí. Jednopatrová školní budova tvoří kolorit vesnické návsi. Z jejich oken je možno sledovat život vesnice. Přesto je taktně skryta do zeleni vzrostlých jehličnanů a korun javorů, které zdobí vesnickou náves již od roku Ve školní budově je umístěn i Obecní úřad, obecní knihovna a Česká pošta. Děti tak přijdou do kontaktu s lidmi z vesnice i s úředníky. Na druhé straně se školka různými výstavami v přízemí a výzdobou chodeb presentuje a zviditelňuje svou práci veřejnosti. Naše mateřská škola je jednotřídní smíšená pro děti od 2 do 6 let. Prostory, které má dnes škola k dispozici, jsou veliké velkou hernu pro pohyb a hry, pracovnu, koutky s různým zaměřením, stálou ložnici a v přízemí jídelnu. Důstojnou školní budovu obklopuje velká zahrada. Ta je sama zasazena do zeleně okolních zahrad. Tam jsou děti znovu v kontaktu s lidmi, kteří pracují na svých zahradách, mohou pozorovat jejich činnosti.

4 Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů )Podmínky předškolního vzdělávání : A/ Věcné podmínky : Prostory mateřské školy splňují hygienickou kapacitu 24 dětí ve třídě. V létě 2010 prošla škola velkou rekonstrukcí ( dotace EU = ,- korun).bylo zrekonstruováno sociální zařízení,položeny nové krytiny, koberce, byl utvořen otvor ve zdi mezi třídami a celá školka vymalována. Obec nám zakoupila nový nábytek pro učitelky a především pro děti,aby všechny hračky a pomůcky byly v dosahu dětí a mohly se je samostatně brát. Třídy jsou dostatečně vybaveny hračkami i materiálem na výtvarnou i pracovní výchovu. Děti mají k dispozici koutek kuchyňku, pokojíček,divadlo i prostor na konstruktivní hry se stavebnicemi. Stálá ložnice byla s přispěním rodičů také obnovena dostali jsme nové matrace, nové peřiny i polštáře. Obecní úřad Seletice zakoupil matrace pro předškolní děti. V přízemí je školní jídelna, která také dostala nový nábytek. Na školku navazuje školní zahrada, která je využívána převážnou část roku. Je pravidelně vysekávána, v roce 2013 vybavena novými hracími prvky firmy Antoš, opraveno bylo i pískoviště. V létě 2014 byla v celé budově vyměněna okna a budova byla zateplena. B/ Psychosociální podmínky : Do naší školy dochází děti ze Mcel a také dojíždí děti z pěti okolních vesnic. Všichni zaměstnanci se snaží vytvořit všem dětem takřka domácí prostředí, ve kterém by se cítily dobře a spokojeně. Nově příchozím nabízíme adaptaci s rodiči a postupně se osamostatňují. Vždy si stanovíme pravidla, která dávají dětem volnost a osobní svobodu, ale také je vedou k určitým návykům a povinnostem. Snažíme se o to, aby se děti naučily říci svůj názor na určitou situlaci nebo věc, aby se nebály prosadit ve zdravém sebevědomí. Vedeme děti k tomu,aby pomáhaly mladším a postiženým kamarádům a tím se seznamovaly s hendikepovanými lidmi. Naší mateřskou školou prošla řada dětí s tělesným,sluchovým a řečovým postižením. Snažíme se dětem i rodičům pomoci radou či správným nasměrováním k odborníkovi nebo prostým začlenění dítěte do kolektivu. V loňském roce byla v naší MŠ asistentka pedagoga pro jednu holčičku s vývojovou dysfázií.letos budeme žádat znovu o pedagogickou asistentku pro chlapce. Při všech činnostech se snažíme děti kladným přístupem a hodnocením motivovat ke zdravému soutěžení a nenásilně ovlivňujeme vztahy dětí ve třídě, vedeme je ke vzájemné toleranci a

5 přátelství ke druhým bez rozdílu toho,jaký kdo je a jak vypadá. Snažíme se předcházet šikaně v jakékoliv formě. Ve vzdělávání upřednostňujeme rozvíjení smyslového vnímání jako základu veškerého přirozeného poznávání. Snažíme se děti seznamovat s lidovými tradicemi vánoční Betlém, velikonoce,, pálení čarodějnic, vynášení zimy,.. Za tuto činnost jsme dostali již po druhé ocenění od komise v soutěži Vesnice roku s finančním ohodnocením. 4 5 C/ Životospráva : Do mateřské školy se dováží obědy ze Základní a mateřské školy z Loučeně. Jídlo je v uzavřených termonádobách z nerezu, které udrží pokrm v dostatečné teplotě. Každé jídlo se změří pře vydáváním a pokud teplota nevyhovuje,pak se přihřívá. Obědy podáváme v jídelně. Svačinky připravuje paní zde v přípravně jídla, ráno nakupuje čerstvé potraviny a svačiny připraví přímo na vydání. Svačiny podáváme ve třídě. Snažíme se, aby děti měly plnohodnotné a vyvážené svačiny a proto se připravují podle jídelníčku také ze Základní a mateřské školy v Loučeni. Vedeme děti k sebeobsluze a samostatnému jídlu. Respektujeme děti, které nejí určitou potravinu,ale snažíme se,aby ochutnávaly po velmi malém množství. Mezi jednotlivými jídly dodržujeme tříhodinové intervaly. Pitný režim je dodržován. Na pitném stole mají děti na svých značkách plastové hrníčky,do kterých je průběžně naléváno pití a mohou se kdykoliv po domluvě s učitelkou jít napít. Paní kuchařka také často připravuje ovocné nebo zeleninové misky,ze kterých si mohou děti brát dle chuti. Rodiče mohou děti přivádět do mateřské školy průběžně dle svých přání, ale po dohodě s učitelkou. Také si proto mohou přihlásit buď celodenní stravu nebo jen svačinku s obědem. Podle počasí se snažíme být s dětmi venku dvě i více hodin. Často na pobyt venku přenášíme cílené činnosti toho dne. Mnoho pohybových aktivit se také koná venku na školní zahradě. Doba odpočinku se liší od věku dětí. Od 40 do 90 minut s ohledem na dojíždějící děti,které musí ráno velmi brzo vstávat. Děti spát nemusí, kdo neusne pouze odpočívá. Předškolní děti nespí mají kroužky, hrají si nebo je bereme k individuální práci či skupinové práci. D/ Organizace : Mateřská škola je jednotřídní smíšená věk od 3 do 6 7 let. Provoz je od 6.30 do 16,00 hodin. Denní program zahrnuje : ZÁKLADNÍ PÉČI - příjem dětí pobyt venku hygienu

6 spánek a odpočinek HRY A POHYBOVÉ ČINNOSTI spontání / pod vedení a dozorem učitelky/ řízené / cílené,vedené k dosažení určitého cíle/ Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a simulacích, které se během dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontáních a řízených aktivit. V těch učitelka s dětmi naplňuje konkrétní vzdělávací cíle Snažíme se o aktivní účast dítěte založené na smyslovém vnímání a prožitkovém učení. 5 6 REŽIM DNE : je stanovený, ale lze je pružně měnit podle vzniklých situlací ranní hry/spontání, skupinová činnost, individuální péče/ pohybové aktivity, hygiena, příprava na svačinu svačina cílená, řízená činnost/ informativní kroužek, plnění cílů/ pobyt venku, příprava na oběd oběd odpočinek / délka podle věkových skupin/ ,00 odpolední zájmové činnosti, rozcházení Dveře do prostor v prvním patře se odemykají pouze : od hodin od hodin od ,00 hodin E/ Řízení mateřské školy : Povinnosti,náplně práce a úkoly zaměstnanců jsou přesně vymezeny pracovním řádem. Zaměstnanci jsou seznámeni se svou náplní práce a ředitelka dohlíží nad dodržováním. Naše škola má dostatečný informativní systém, který umožňuje pravidelnou komunikaci mezi zaměstnanci, tak i rodiči. Ředitelka odpovídá za chod školy ve všech oblastech. Řídí ostatní pracovníky a koordinuje jejich činnost především přímými rozhovory, pedagogickými a pracovními poradami a ke spolupráci přizvává i rodiče dětí. Sleduje,kontroluje a hodnotí výchovně vzdělávací proces včetně jeho výsledků. Vytváří pedagogickým pracovníkům i pracovníkům provozním dobré pracovní podmínky, které jsou třeba ke kvalitní práci. Školní vzdělávací program vytváří spolu s učitelkou a snaží se ji aktivně zapojit do tvůrčího a nápaditého myšlení. Zajišťuje,aby zákonní zástupci dětí byli informováni o koncepci výchovně vzdělávací práce školy, o podmínkách zabezpečení školy v oblasti materiální i personální, o průběhu vzdělávání a výchovy.

7 Z výsledků kontrolního a evaluačního systému se snaží společně s učitelkou nacházet závěry pro další práci. Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem, základní školou, jinými mateřskými školami a také s pedagogicko psychologickou poradnou. F/ Personální a pedagogické obsazení školy : Na naplněnou kapacitu školy - 24 dětí pracují dvě učitelky s pedagogickým vzděláním na celý úvazek. Obě jsou místní a proto se mohou velmi dobře vzájemně doplňovat při práci i různých akcích mimo školu. Obě se snaží v rámci možností se dále vzdělávat a nebo si doplňovat vzdělání studiem různých knih nebo na internetu. 6 7 Ředitelka školy : Jana Řehořová - 30 let praxe úvazek celý - střední pedagogická škola Učitelka školy : Marcela Šťastná - 27 let praxe úvazek celý - střední pedagogická škola Asistentka pedagoga : Ludmila Křížová pracuje 2 hodiny denně Uklízečka školy: Barbora Čechová pracuje na úvazek 0.5 Provozní pracovnice: Jana Soukupová pracuje na úvazek 0.38 / zajišťuje výdej obědů a svačiny/ G/ Spolupráce s rodiči : Všechny se snažíme o propojení rodinné a předškolní výchovy. Chceme,aby rodiče k nám měli důvěru a pokud je třeba, rády si vyslechneme připomínky a v rámci možností jim vyhovíme. Jsme malá škola a třebaže nyní mnoho dětí dojíždí z jiných vesnic, poznáváme rodinné podmínky a sledujeme konkrétní potřeby dětí i jejich rodičů. Jsme velmi rády, když se rodiče na nás obrátí s jakýmkoliv dotazem nebo problémem. Pokud samy nemůžeme pomoci, doporučíme odborníka. To se týká převážně rodičů dětí s různými vadami. Rodiče se podílí na výchovném systému školy tím, že jsou nenásilně vtahováni do jednotlivých témat tím, že doma se svými dětmi plní různé úkoly. Tak jsou plně informováni o právě probíhající výuce a mají možnost si ověřit, jak jejich dítě zvládá konkrétní téma. Rodiče mají možnost se podílet na i na dění v MŠ / mimoškolní akce, výzdoba školy, a jiné. Po domluvě mohou pobýt se svými děti v jejich prostředí, pokud to nenaruší výchovný proces. Velmi se líbí společné dílničky zaměřené k různým ročním obdobím. Učitelky i provozní pracovnice musí chránit soukromí rodiny a musí zachovávat diskrétnost.

8 4) Organizace vzdělávání : Do naší mateřské školy jsou přijímány děti od 3 do 6 let. Vyjímečně mohou být přijímány i děti mladší. Ale musí dovršit dvou let. KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE : * dítě jeden rok před začátkem školní docházky dítě s odloženou školní docházkou dítě jehož rodiče mají trvalý pobyt v obci Mcely sourozenci přijatých dětí dítě rodičů samoživitelů Termín přijímacího řízení stanoví ředitelka. O termínu zápisu je veřejnost informována prostřednictvím plakátu a vyhlášením obecním rozhlasem.o zařazení dítěte informuje ředitelka rodiče zasláním Rozhodnutí o přejetí dítěte do mateřské školy. 7 8 Do třídy mateřské školy se zpravidla přijímají děti smyslově, tělesně a duševně zdravé. O zařazení zdravotně postižených dětí rozhoduje ředitelka na základě žádosti rodičů, vyjádření pediatra a pedagogicko psychologické poradny, případně speciálně zaměřeného ped. centra. Rozhodnutí o přijetí může ředitelka vyjímečně na dobu určitou zkušební dobu tří měsíců, a to v případě, není-li při zápisu cela zřejmé, do jaké míry se bude dítě schopno přizpůsobit podmínkám mateřské školy. Zástupce dítěte je povinen oznámit předem známou nepřítomnost dítěte. Není-li předem známa,učiní tak neprodleně poté. Ředitelka může ukončit docházku dítěte a to po dohodě se zřizovatelem a po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte, jestliže a)se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší, než dva týdny, b) zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy, c) ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení, d) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování (( 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady. Děti se do mateřské školy přijímají kdykoliv během dne ( jsou-li předem přihlášeny) podle potřeb rodiny. 5) Charakteristika vzdělávacího procesu : a) KONCEPCE Hlavním záměrem veškerých našich činností a snažení je vytvořit všem dětem milé a vstřícné prostředí, ve kterém se budou cítit téměř jako doma a kam se budou těšit a vracet. Správným vedením a motivací se snažíme vést děti k tomu, abychom v nich probudili zájem o informace a ukázali jim co je dobré a co není. Již několik let se snažíme o integraci postižených dětí do kolektivu. Společně se zdravými

9 kamarády jim pomáhat dosáhnout pro ně maximálních cílů. Snažíme se o to, abychom do základní školy poslali dítě samostatné, zdravě sebevědomé a chtivé dalších vědomostí. Snažíme se o to, aby se děti seznamovaly s krásnou přírodou i s lidmi kolem sebe. Přibližujeme dětem tradice po celý rok s možnostmi výstav a různých vystoupení. Podporujeme dětská přátelství a učíme děti,že nezáleží na barvě pleti všechny děti jsou kamarádi. b) FILOSOFIE Velké putování malé kapky vody Chápeme-li předškolní období jako základ celoživotního vzdělávání, pak je důležité si uvědomit, že vše, co do dítěte v těchto letech vložíme, dává prostor pro jeho budoucí rozvoj. Je to tak, jako s vodní kapkou. Aby se dostala do velké a klidné řeky, která se vlévá do moře, musí překonat jako malý potůček a říčka různé překážky a po cestě poznat a zažít mnoho zkušeností. Samozřejmě nesmíme zapomenout na to, že kapička potřebuje, abychom ji s láskou sledovali. Pro dítě je to podnětné prostředí, citové i materiální zázemí, kontakt s vrstevníky a pocit sounáležitosti. Pokud budeme vnímat každé dítě ve třídě jako kapku vody, o kterou se po určitou dobu musíme pečlivě starat, aby z ní jednou byla velká a klidná řeka tak naším cílem je, abychom z něho dokázali vychovat citlivého a vzdělaného jedince. 8 9 c) CÍLE 1. Cíl : rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení Předpokladem naplňování je : - podporovat tělesný rozvoj a zdraví dítěte - rozvíjení řeči dítěte a cvičení schopností a dovedností, které umožňují a usnadňují proces dalšího rozvoje - vzbuzovat chuť k učení, podporovat dokonalejší chápání okolního světa - rozvíjet schopnost přemýšlet, rozhodovat,rozšiřovat a podporovat fantazii,zájmy a nadání - rozvíjet schopnost dětí přizpůsobit se, reagovat na změny 2. Cíl : osvojení si základů hodnot, na nichž je založena společnost Předpokladem naplňování je : - v rozsahu dětského chápání přispívat k předávání kulturního dědictvi,jeho hodnot, tradic, jazyka a poznání - rozvíjet schopnost komunikovat, spolupracovat a podílet se na činnostech a rozhodnutí - vést děti k sociální soudržnosti, připravovat je na život ve společnosti, k tomu, aby vnímaly růst různých komunit jako samozřejmost - poskytovat dětem možnosti poznávat, že každý člověk je jedinečný a všichni lidé jsou si rovni a mají stejnou hodnotu.

10 3. Cíl : získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osoba Předpokladem naplňování je : - vytvářet příležitosti k rozvoji sebevědomí a získání zdravé sebedůvěry - rozvíjet poznávání sama sebe, vlastních zájmů,možností a potřeb - vést děti k poznání, že může změnit svým rozhodováním svou situlaci a že je za to odpovědné - vést děti k zájmu podílet se na společném životě, činnostech ve škole i doma d) FORMY Vzdělávání v mateřské škole probíhá v průběhu celého dne. Formy mají především podobu her a hrových činností. Probíhají spontáně, řízeně, skupinově i individuelně. Snažíme se dětem nedávat hotové poznatky, ale situlace a podněty, které je k nim dovedou. Je třeba ponechat dětem dostatek prostoru, příležitostí i materiálů k tvořivosti. Specifickou formou vzdělávání je didakticky cílená činnost,ve které se uskutečňuje záměrné učení. Snažíme se pracovat s dětmi v menších skupinkách a velmi se osvědčil informativní kroužek, kde se děti seznámí s programem a činnostmi dne. Mají možnost říci své připomínky nebo znalosti k tématu. Ke spontáním hrám nabízíme dětem několik koutků,pracovní stoly,stavebnice ke konstruktivním hrám, knihovnu s knihami a časopisy,výtvarný materiál a různé tělovýchovné náčiní ) Vzdělávací obsah : Výchovný program má pět integrovaných bloků se sedmi až osmi tematickými celky. Jsou postaveny tak, aby vzdělávání přispívalo k naplňování kompetencí, které jsou v souladu se školním plánem. Pro přehlednost a pro aktivizaci dětí jsou integrované bloky označeny barvou modrou, žlutou, červenou, bílou a zelenou. Barva kapičky Převažující vzdělávací oblast Modrá Dítě a jeho tělo - oblast biologická Žlutá Dítě a jeho psychika - oblast psychologická Červená Dítě a ten druhý - oblast interpersonální Bílá Dítě a společnost - oblast sociálně kulturní Zelená Dítě a svět - oblast environmentální

11 Názvy integrovaných bloků s tematickými celky : Integrovaný blok : VODA A ŽDRAVÍ - Modrá barva Tématické celky : 1. Voda a život 2. Moje tělo a voda 3. Co dám tělu k obědu 4. Kdo se stará o nemocné 5. Alenka stůně 6. Půjdeme kapičko k lékaři 7. Přes překážky kamarádi, my cvičíme hodně rádi

12 Integrovaný blok : CO JE KOLEM NÁS Červená barva Tématické celky : 1. Co najdeme v naší školce 2. To jsou moji kamarádi 3. Tady jsem doma moje rodina 4. Potřeby denní potřeby 5. Kamarádi z knížek 6. Chodíme nakupovat 7. Čím pojedeme na výlet Integrovaný blok : TRADICE, OSLAVY, SVÁTKY Žlutá barva Tématické celky : 1. Slavíme spolu 2. Dušičkový den - Halloween 3. Když k nám přišel Mikuláš 4. Těšíme se na vánoce 5. Barvíme vajíčka Popřejeme maminkám 7. Všechny děti mají svátek Integrovaný blok : SVĚT POHÁDEK A PŘÍBĚHŮ - Barva bílá Tématické celky : 1. Hrajeme si se slovíčky 2. Nakreslíme pohádku 3. Co najdeme v knížkách

13 4. Do divadla na výlet 5. Vyrobíme loutku 6. Zazpívejme písničku 7. Hrajeme si s nástroji Integrovaný blok : ROK VODY V PŘÍRODĚ Barva zelená Tématické celky : 1. Kudy teče voda 2. Podzimní déšť 3. Prší nám na draka 4. Zima a sníh 5. Bramboriáda 6. Voda a zvířátka 7. Jarní deštík 8. Letní bouřky 12 13

14 13 14.

15 Nabídky činností : Pavučinka přátelství komu pošleš klubíčko a proč Počítáme kamarády číselná řada do 6 Popiš kamaráda roztočená kuželka Říkej co dělají procvičování časových představ Na koho myslím popis oblečení, vlasů, Rozhovory co dělají lidé kolem nás Kdo, co, s čím profese,materiály Je pravda,že učíme se zdůvodňovat tvrzení Rozhovory nad obrázky encyklopedie Svět kolem nás Kresba, malba : Kde jsem cestoval Práce se stavebnicí počítáme stromy - přiřazování Práce s básní Ježek a vlk slabiky a písmenka Vydáme se do světa povídání nad atlasem Kreslíme mapy kam budu cestovat Počítání se šiškami více, méně, stejně Divotvorné tvary procvičujeme protiklady Rozhovory na téma vlajka, hlavní město, hymna Barevné domečky kolik dětí bydlí v červeném domečku Myšlenková hra : Na co myslím /je to na vaření,míchá se s tím/ Kolektivní hra : Na poštu s čí pracuje Výroba čepic z papíru kuchař, kominík, večerníček Tichá pošta vyber předmět a posílej Povídání o dopravních prostředcích Čím pojedeme na výlet Kolik vagónů má vlak číselná řada, barvy Kresba, malba Dopravní prostředek, kterým pojedu na výlet Kdo najde, co čert schoval hledání daného předmětu ve vymezeném prostoru Semafor k čemu je dobrý a jak nám pomáhá Zmatky v dopravě kam patří dopr. Prostředky dle místa pohybu Nebezpečí na silnici - na silnici rozhovory Vycházka obcí kde bydlí můj kamarád Rozhovory o různých národnostech Kolektivní hry dodržování pravidel 14 15

16

17 Nabídka činností : Poslech četby O kamarádovi jak se pozná kamarád Dramatizace pohádky O Budulínkovi Slovní kopaná procvičování prvních písmen Letní veršování přednes známých básní děti a učitelka Poslech básně Hra na jméno / soubor textů 32/ Rytmizace říkadla Žába leze Poslech příběhu Ferda z Honzíkovy cesty Hra na pravdu co je a není pravda Cvičení mluvidel říkanka Kolo Četba a reprodukce Poslední vlaštovka Maňásková improvizace Podzimníček / nácvik básně/ Báseň Pasáci a brambory mačkání kousků papíru a lepení Báseň Drak a mrak skupinová i ind. recitace Návštěva místní knihovny Kde bydlí knížky Návštěva knihovny v Nymburce Poslech a reprodukce Zvířátka a Petrovští jakou ještě známe veršovanou pohádku Kouzelné slovo poslech příběhu- řekni, co chtěli všichni slyšet dokončení příběhu,který začala učitelka prohlížení pohádkových knížek Kamarádi z pohádek výstava pohádkových knih děti pod vedením učitelky vytvoří výstavu Co najdeme v knížkách rozhovory a povídání Práce na adventním kalendáři seznamování se se dny v týdnu časové vztahy Vánoční veršování nácvik básní na besídku Loutková hříčka My se čerta nebojíme Dramatizace pohádky Myška a makovice Pohádka O pejskovi a kočičce práce s pohádkou určování dlouhých a krátkých slov Pohádky na kartách srovnáme je podle děje Vyprávění vyslechnutého textu O Smolíčkovi Nácvik básně Povídá, povídám pohádku Dramatizace Boudo, budko, O řepě Maňásková improvizace O smutném krtkovi děti dokončují započatý příběh Úklid v knihovně jak se řadí knihy Neposlušná písmenka seznamování s písmenky návštěva divadla jak se správně chováme Vystoupení v Živé Betlémě jak se dělá divadlo Kolektivní hry 16 17

18 0 18

19 Nabídka činností : Kamarádi cvičí spolu chůze, běh a cvičení ve dvojicích Házení a chytání míče: Hra Na Ludvíka Hra na tělo Jak se jmenuješ Hra Na bystroduché děti se zavázanýma očima hádají, co slyší Běh s vyhýbáním slalom mezi stromy Převaly na žíněnce koulí se ježek Skluz na šikmé ploše Hra na hasiče správný úchop při lezení Výběh k cíli na signál Na barevné domy Lezení v podporu dřepmo Leze šneček podle meze Spojení zpěvu s pohybem Koulelo se, koulelo Skoky snožmo přes gumu Jak skáče míč Míčové hry : Na jelena Taneční improvizace na hudbu písničky z pohádek Pohybová hra Všichni domů orientace v prostoru Hry s padákem - Kolotoč Opičí dráha cvičíme jako hasiči proudová metoda Taneček Mám šáteček mám Chůze s knihou na hlavě na modelky Plynulá chůze s překračováním překážek v rychlém tempu Taneček v ¾ rytmu Na jaře,na jaře Procvičování koulení míče Na kuželky Taneček Uvíjíme věneček Skákání na míčích závodivá hra Pohybová hra Na Mrazíka výdrž ve strnulém stavu Lezení strachovým pytlem Na košíkovou hod horním obloukem Pohybová hra Kuba řekl pojmenovávání částí těla Jóga pro děti- zdravé cvičení Aerobik pro děti cvičení s hudbou Koulení míče hlavou Na mravence Střídání běhu a cvalu stranou Na koníčky Kotouly ze stoje rozkročného Chůze a běh do kopce - vycházky 18 19

20 0 20

21 Nabídka činností : Zpíváme s kamarády doprovod s orfovskými nástroji Práce s písní koulelo se,koulelo Opakování písně Ivánku náš Nácvik písně Vlašťovičko leť Taneček Pásla ovečky Zpěv známých písní hra na tělo Prší, prší, Pod naším okénkem Zpěv spojený s vytleskáváním Doktora se nebojíme Poslech státní hymny a zpěv s učitelkou Zpíváme si pro radost písně s podzimní tématikou ozvuč.dřívka, tyčky Nácvik písně Jede jede poštovský panáček Taneček Mám šáteček mám Zpívání o zimě Sněží, Huboval vrabčák Vánoční koncert poslech vánočních koled Zpěv vánočních písní s doprovodem Taneček Čížečku,čížečku Hudební nástroje v knihách Kreslíme hudební nástroje Hra Na bystroduché který nástroj slyším Jdeme na koncert poslech rozlišování hudby smutné, veselé, ukolébavka, Píseň Já mám koně, Když jsem já ty koně pásal Taneček Uvíjíme věneček Skupinový i sólový zpěv opakování písní Písnička Na jaře, na jaře ozvučná dřívka, bubínek Nácvik písně Měla babka taneček mazurka Hra Na muzikanty hry s hudebními nástroji Jak vypadají noty a kde bydlí noty Vybarvi si notičky - vybarvování Koncert písničky z pohádek Jak zapíšem písničku Kačátka se batolí,to jdou asi do školy Vajíčka ze sádry Strašidla k nakousnutí dýně, brambora, přírodniny Pečeme jitrnice špejle,vata, punčocha Modelování Vánoční přání Pomoc učitelce při výzdobě třídy Velikonoční dílny Vánoční dílny Hrkání po vesnici 20

22 21 0

23 21 22 Nabídky činností : Povídání Kde jsem byl o prázdninách popis prostředí Dokončení příběhu s otevřeným koncem Co by stalo, kdyby Roční období podzim Hola škola volá Podzime char. básně Mačkání větších kousků papíru Vlašťovky na drátě, Jablíčka na stromě Co viděl drak rozhovory rozdíly město x vesnice Vycházka k rybníku příroda u vody Prohlížení encyklopedie Podzim v knížkách Společné aranžování pod dohledem učitelky- Košík s listím / smotat listí do kornoutu s na drátku zapíchnout do koše/ Rýmování na mezi -/ pole-dole, strom- hrom, důl-stůl/ Opékání brambor nad ohýnkem školní zahrada Lepení proužků papíru dle předlohy stavíme plot / využití písničky Pod naším okénkem/ Lepení, vystřihování Papírový les Vycházka do lesa zaujmout postoj co do lesa patří a co nepatří Kolektivní práce Mechová zahrádka využití přírodnin Vycházka k lesu Jaké máme stromy / listnaté, jehličnaté/ Vycházka do polí příroda spí Bludiště hledej stopy ve sněhu Vycházka k čističce rozhovory proč se staví Dekorace z přírodnin sběr a výroba dárků Zimní radovánky sporty na sněhu Vycházka pozorujeme volně žijící ptáky u krmítek Povídání nad obrázky Přijela paní Zima Kognitivní činnosti otázky a odpovědi Proč chráníme zvířátka Jakou vodu pijeme význam čisté vody Co můžeme najít v knihách encyklopedie zvířat hledáme poučení Vycházka k rybníku proč mohou žít ve vodě ryby, rozdíly se suchozeskými Vrby u rybníka Jak se plete pomlázka - ukázka Cvrnkání kuliček do důlků stará hra Sázíme semínka pokusy- pozorování Vycházka na louku sběr, pojmenování jarních květin vázání do kytic Vycházka do ulic Jak se mění zahrádky na jaře Vycházka do lesa posloucháme zvuky co slyšíme Výlet k vodě Jak se chovat u vody důraz na bezpečnost Opékání buřtů na školní zahradě - soutěže Indiánské léto na školní zahradě jak žili Jak si indiáni vážili přírody povídání ve stanech

24 23 ŠVP MŠ REALIZACE VÝCHOVNÉHO PROCESU : Při přípravě a realizaci našeho vzdělávacího programu nabízíme dětem po celý den různé činnosti zaměřené k jednomu celku. Snažíme se,aby různorodost byla zastoupena všemi barevnými kapičkami. Výchovný program má navržených pět integrovaných bloků s tématickými celky. Tématické celky jsou orientační a přizpůsobitelné. Učitelka má možnost operativně je upravovat a měnit a může konkrétní průběh vzdělávací činnosti i prodloužit či zkrátit. Časový plán plnění tematických celků není stanoven, aby měla učitelka možnost pracovat pružně. Spolupráce s partnery : a) SPOLUPRÁCE S RODIČI : Provádí se denním stykem, na schůzkách nebo při ukázkách výchovné práce. Rodiče jsou nenásilně zapojeni do výchovné práce tak, že pomáhají svým dětem plnit týdenní úkoly. Mají tak přehled o právě probíhající výchovné činnosti. Mohou vyjádřit svůj názor, připomínku,či nápad k výchovné práci. Spolu s učitelkou mají možnost konzultovat svůj názor na individuelní přístup k dítěti, aby působení školy bylo sladěno s výchovou rodiny. S rodiči uskutečňujeme mnoho akcí během celého roku oslavy svátků a narozenin, slavnosti vánoční, velikonoční,setkávání na školní zahradě, rozloučení se školním rokem, b) SPOLUPRÁCE SE ZŘIZOVATELEM: Obecní úřad Mcely se vždy snaží vycházet vstříc naším požadavkům. Podle možností financuje vybavení školy,různé opravy,pro odcházející děti do školy nakupují knihy na památku. Zaměstnanec obce se nám stará o vysekávání školní zahrady. Na oplátku se s dětmi zúčastňujeme s kulturním programem na akcích, které pořádá obec posezení pro důchodce, vítání občánků, oslavy k založení obce, c) SPOLUPRÁCE S PARTNERY : = ČČK Mcely = pravidelně daruje dětem finanční obnosy na vánoce, na oslavy Dne dětí

25 = Individuální sponzoři z řad rodičů = pracovní materiál, ovoce, zelenina, med = ZŠ Loučeň = zaměstnanec dováží za úplatu obědy ze školní kuchyně, spolupracujeme na přípravě dětí pro vstup do školy = Chateau Mcely = soukromý hotel zajišťuje dětem mikulášské besídky, slavíme tam Den dětí, financují školní výlety dětem ze sociálně slabších rodin = Mateřská škola Křinec,Netřebice = učitelky si mezi sebou vyměňují zkušenosti a poznatky Vyjíždíme spolu na výlety, kulturní akce Nadstandardní činnosti : SEZNAMOVÁNÍ S ANGLIČTINOU děti jsou nenásilně hrou seznamovány s jazykem učí se barvy, počítání,zvířátka,věci denní potřeby, ale hlavně aby získaly jazykový cit. VESELÉ PÍSKÁNÍ starší děti mají možnost postupně získávat dovednost hry na flétnu, kdy se seznamují s notičkami a naučí se správně dýchat a také zvládnou několik písniček. HUDEBNĚ POHYBOVÁ VÝCHOVA taneční kroužek, cvičení s hudbou, mažoretky KROUŽEK NOTIČKA pěvecký kroužek na zdokonalení zpěvu, ale také doprovody na rytmické hudební nástroje a pohybové činnosti 7 ) Systém kontroly a evaluace Evaluace probíhá na úrovni školy a třídy. Hodnotí ředitelka i učitelka. Hodnocení a evaluace pedagogy : Pedagog nehodnotí, jestli všechny děti všechno zvládly, ale hodnotí především svoji práci, zvolené metody, formy, prostředky s ohledem na reakci dětí ( zájem, přínos,..). Následně na to pedagog

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 TÉMA: POHÁDKOVÉ KLÍČE VYPRACOVALA: VED.VYCH. JANA NÁVOJOVÁ ZÁŘÍ 1.) Seznámíme se s žáky první třídy. 2.) Prohlédneme si celou Školní družinu

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Jaro, léto, podzim, zima, celý rok nám bude prima

Jaro, léto, podzim, zima, celý rok nám bude prima Mateřská škola, Ústí nad Labem, Škroupova 307/7, příspěvková organizace Strana : 1 Mateřská škola, Ústí nad Labem, Škroupova 307/7, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY s účinností od 4. února 2015 Školní řád mateřské školy, jejíž činnost vykonává Masarykova základní škola a mateřská škola, byl zpracován v souladu s těmito platnými právními předpisy

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní vzdělávací program pro školní družinu Charakteristika, umístění a vybavení ŠD Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy 1 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Vydává: Mgr. Jiří Slouka, ředitel školy Vypracovala: Ivana Fabíková, vedoucí učitelka Účinnost od 10.

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice Odloučené pracoviště: Mateřská škola Tyršova 304 Tetčice 664 17 Názvy měsíčních tematických celků

Více

Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky

Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky Školní rok 2010 2011 Projekt Podzimníček jabloňový Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

ŠVP pro předškolní vzdělávání

ŠVP pro předškolní vzdělávání ŠVP pro předškolní vzdělávání MŠ Rožmitál na Šumavě; MŠ Bujanov MOTTO : Zdravá výuka II. OBSAH DOKUMENTU I. Identifikační údaje II. Obsah dokumentu III. Obecná charakteristika školy IV. Charakteristika

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní škola a Mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní školy, Liberec Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace č.j. 2013/406 1 OSNOVA 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika 2.1. Podmínky přijetí

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ 1. Identifikační údaje Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný podle RVP PV název školy: Bolevecká základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 I. Základní údaje o škole a/ Název školy: Základní škola

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

ZÁŘÍ JSME JEDNA RODINA ŠKOLNÍ DRUŽINA

ZÁŘÍ JSME JEDNA RODINA ŠKOLNÍ DRUŽINA ZÁŘÍ JSME JEDNA RODINA ŠKOLNÍ DRUŽINA pracovně technická činnost obkreslujeme podle šablony estetická zájmová činnost vyrábění obrázků libovolná technika přírodovědná zájmová činnost prohlížení encyklopedie

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Školní rok 2009 / 2010 Září 2009 Téma: Pojďte se seznámit Seznámení se školními budovami, režimem a bezpečností při všech akcích ŠD. Seznámení s okolím

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole zřizovatel školy: Obec Přezletice název školy : Mateřská škola Přezletice, Kaštanová 417, 25073 Přezletice 250 73 jméno ředitele

Více

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Čs. armády 210 Veselí nad Lužnicí Září, říjen, listopad Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 - seznámení se řádem ŠD a poučení o bezpečnosti v ŠD, s provozem a řádem na školním

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA. příloha ŠVP pro školní rok 2012/2013

ŠKOLNÍ DRUŽINA. příloha ŠVP pro školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

,,Hrajeme si se skřítky

,,Hrajeme si se skřítky Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání,,hrajeme si se skřítky Školní družina Radnice Obsah ŠVP: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Vzdělávání : a) cíle b) formy c) obsah

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK PODZIM Vážení rodiče, v letošním školním roce Vám nabízíme, pro naši školku novou formu, předávání informací Vám, rodičům. K nástěnkám v šatně, informacím ve vývěsce na náměstí,

Více

PROJEKT ZVÍŘÁTKA. 2. třída SLUNÍČKA

PROJEKT ZVÍŘÁTKA. 2. třída SLUNÍČKA PROJEKT ZVÍŘÁTKA 2. třída SLUNÍČKA 2. třída Sluníčka Školní rok: 2011/2012 Projekt: ZVÍŘÁTKA Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného bloku:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro zájmové vzdělávání Platný od 1. 9. 2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOVOSICE SADY PIONÝRŮ 355/2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Dokument vstupuje v platnost k 1. 9. 2011

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY. Září. Říjen

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY. Září. Říjen PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY Září Seznámení s provozem, řádem ŠD a dodržováním bezpečnostních pravidel při všech činností v ŠD. Vzájemné poznávání s dětmi v kolektivu ŠD. kamarádi kolem nás poslech písní: na přání

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Školní vzdělávací program BAREVNÁ ŠKOLKA Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání BAREVNÁ ŠKOLKA Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3.

Více

Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7

Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7 Mateřská škola Olešná ŠKOLNÍ ŘÁD šř - 1/15 Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7 IČD 75033241 Tel.311572152 E-mail ms.olesnaseznarn.cz Kapacita 20 dětí Provozní doba 6:30-15:30 1) Mateřská škola

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Jsme v provozu od 6. 00 hodin do 16. 30 hodin. Není to však doba, po kterou musí dítě pobývat v mateřské škole. Rodiče se s třídními učitelkami domlouvají o aktuální

Více

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace. Plán práce školní družiny. školní rok 2013/2014

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace. Plán práce školní družiny. školní rok 2013/2014 Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 Září 2. - 6. 9. VDO Seznámení s řádem ŠD, chování, bezpečnost, vzájemné vztahy, pravidla, poučení,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Mgr. Hana Pražanová, ředitelka školy Daria Hlaváčková, vychovatelka ŠD Mgr. Hana Pražanová, ředitelka školy Vnitřní řád ŠD nabývá platnosti

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Č. j. :ZŠMŠ425/2015MART PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY TASOV

Č. j. :ZŠMŠ425/2015MART PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY TASOV Č. j. :ZŠMŠ425/2015MART PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY TASOV I. Údaje o zařízení Základní škola a mateřská škola Tasov 675 79 Tasov 37 IČO : 70281793 Tel. : 566 547 127 Zřizovatel : Právní forma : Ředitelka

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Školní řád. Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace. SMĚRNICE č. 4/2011

Školní řád. Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace. SMĚRNICE č. 4/2011 Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace SMĚRNICE č. 4/2011 Školní řád Obsah : ČL. 1 Úvodní ustanovení ČL. 2 Práva a povinnosti osob účastných vzdělávání ČL. 3

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 1 OBSAH: str. 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍVZDĚLÁVÁNÍ na období od 1. 3. 2013 do 31. 8. 2013 Mateřská škola Karviná Ráj U Mateřské školy 2/360 ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ,, Každý den trochu zpívej, tancuj

Více

S Frymbulínem za poznáním

S Frymbulínem za poznáním S Frymbulínem za poznáním Školní rok 2012-2013 Vydejte se s námi na cestu dobrodružnou, cestou za poznáním světa i sebe sama Celým rokem provází děti postava Frymbulína, který žije na hradě Frymburk, vstupuje

Více

Hlavní pedagogický záměr. Podtéma: Hlavní pedagogický záměr

Hlavní pedagogický záměr. Podtéma: Hlavní pedagogický záměr Třídní vzdělávací program třídy na měsíc: říjen 2007 Vezu pohádku O ČERVENÉ KARKULCE Jede, jede, čoudí vláček, nese téma na obláček. Vynese ho na měsíc, povíme si o něm víc Záměrem projektu je seznámení

Více

Roční motivační vzdělávací program

Roční motivační vzdělávací program Roční motivační vzdělávací program Programy a jejich hlavní cíle: seznámení s novým prostředím, s dětmi, s pečujícími osobami adaptace dítěte v novém prostředí, získání pocitu důvěry a bezpečí v novém

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

ŠD při Základní škole Turnov Mašov, U Školy 56. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA při Základní škole Turnov - Mašov, U Školy 56

ŠD při Základní škole Turnov Mašov, U Školy 56. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA při Základní škole Turnov - Mašov, U Školy 56 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA při Základní škole Turnov - Mašov, U Školy 56 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠD Školní družina při ZŠ Turnov - Mašov, U Školy 56, IČO 72742739 Sídlo Turnov-Mašov,

Více

Rámcový plán ŠD na školní rok

Rámcový plán ŠD na školní rok Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace Rámcový plán ŠD na školní rok 2013 2014 V Bohumíně 2. září 2013 Zpracovala Petra Kosarzová, vedoucí ŠD

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy Č.j. ZšmšHol/20/2013 Spisový znak: 2-1 Razítko školy: Základní škola a mateřská škola Holetín Horní Holetín 178 539 71 Holetín Účinnost: 1. 9. 2013 Skartační znak: A5 Počet stran: 6 Podpis ředitele školy:

Více

Mateřská škola Vrablovec

Mateřská škola Vrablovec Mateřská škola Vrablovec MOTTO naší mateřské školy Šťastné dítě náš cíl. Snažíme se naplňovat potřeby Vašich dětí, aby se cítily v mateřské škole šťastně a spokojeně. Proto je středem našeho zájmu Vaše

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000, 102 00 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 4. PROVOZNÍ ŘÁD Č.j.: 4ZŠ - OŘ /2005 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 21.6.2006 Směrnice nabývá

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více