Velké putování malé kapky vody

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Velké putování malé kapky vody"

Transkript

1 1 Mateřská škola Mcely Č.j. : 8/2014 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání ==================== Motivační název: Velké putování malé kapky vody Motto : Děti a ptáci jsou květinami ráje řekl někdo moudrý kdysi dávno. A tak si jich važme a přistupujme k nim s pokorou, láskou a otevřeným srdcem, když už máme poštěstí, že můžeme být s nimi, říkám já. Platnost od 1. září 2014

2 1)Kdo jsme? 1 2 Identifikační údaje školy : název a adresa školy. Mateřská škola Mcely čp. 51, Mcely název součástí školy : Mateřská škola Mcely, Školní jídelna výdejna Mcely IČO : Telefon: zřizovatel školy : obec Mcely čp.51, Mcely provozovatel a statutární zástupce školy: Jana Řehořová provoz školy : ,00 hodin Počet tříd : jedna třída smíšená /od let/ Kapacita třídy je 24 dětí. Počet pedagogických zaměstnanců: 2 na úvazek 2celé. Počet provozní zaměstnanců: 1 na úvazek 0,50 úklid a 1 na úvazek 0,38 ŠJ. Od je naše škola samostatným právním subjektem Dlouhodobým posláním naší školy je dovést každého z dětí k maximálnímu rozvoji fyzické,psychické a sociální samostatnosti, naučit základním schopnostem a dovednostem důležitým pro celý další život. Rozšiřovat společné vzdělávání dětí zdravých a dětí se zdravotním postižením. Zpracování programu: na zpracování se podílely obě pedagogické pracovnice. Konečné zpracování bylo projednáno na pedagogické poradě dne

3 2)Charakteristika školy : 2 3 Mateřská škola Mcely je škola s dlouholetou historií. První třída mateřské školy byla založena v roce 1946, ale až do roku 1979 byla budova společným útočištěm mateřské i základní školy. Ve školním roce 1979/1980 začíná existovat ve školní budově samostatná mateřská škola, jejíž prostory se postupně rozrůstají z jedné třídy na celé první poschodí. Jednopatrová školní budova tvoří kolorit vesnické návsi. Z jejich oken je možno sledovat život vesnice. Přesto je taktně skryta do zeleni vzrostlých jehličnanů a korun javorů, které zdobí vesnickou náves již od roku Ve školní budově je umístěn i Obecní úřad, obecní knihovna a Česká pošta. Děti tak přijdou do kontaktu s lidmi z vesnice i s úředníky. Na druhé straně se školka různými výstavami v přízemí a výzdobou chodeb presentuje a zviditelňuje svou práci veřejnosti. Naše mateřská škola je jednotřídní smíšená pro děti od 2 do 6 let. Prostory, které má dnes škola k dispozici, jsou veliké velkou hernu pro pohyb a hry, pracovnu, koutky s různým zaměřením, stálou ložnici a v přízemí jídelnu. Důstojnou školní budovu obklopuje velká zahrada. Ta je sama zasazena do zeleně okolních zahrad. Tam jsou děti znovu v kontaktu s lidmi, kteří pracují na svých zahradách, mohou pozorovat jejich činnosti.

4 Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů )Podmínky předškolního vzdělávání : A/ Věcné podmínky : Prostory mateřské školy splňují hygienickou kapacitu 24 dětí ve třídě. V létě 2010 prošla škola velkou rekonstrukcí ( dotace EU = ,- korun).bylo zrekonstruováno sociální zařízení,položeny nové krytiny, koberce, byl utvořen otvor ve zdi mezi třídami a celá školka vymalována. Obec nám zakoupila nový nábytek pro učitelky a především pro děti,aby všechny hračky a pomůcky byly v dosahu dětí a mohly se je samostatně brát. Třídy jsou dostatečně vybaveny hračkami i materiálem na výtvarnou i pracovní výchovu. Děti mají k dispozici koutek kuchyňku, pokojíček,divadlo i prostor na konstruktivní hry se stavebnicemi. Stálá ložnice byla s přispěním rodičů také obnovena dostali jsme nové matrace, nové peřiny i polštáře. Obecní úřad Seletice zakoupil matrace pro předškolní děti. V přízemí je školní jídelna, která také dostala nový nábytek. Na školku navazuje školní zahrada, která je využívána převážnou část roku. Je pravidelně vysekávána, v roce 2013 vybavena novými hracími prvky firmy Antoš, opraveno bylo i pískoviště. V létě 2014 byla v celé budově vyměněna okna a budova byla zateplena. B/ Psychosociální podmínky : Do naší školy dochází děti ze Mcel a také dojíždí děti z pěti okolních vesnic. Všichni zaměstnanci se snaží vytvořit všem dětem takřka domácí prostředí, ve kterém by se cítily dobře a spokojeně. Nově příchozím nabízíme adaptaci s rodiči a postupně se osamostatňují. Vždy si stanovíme pravidla, která dávají dětem volnost a osobní svobodu, ale také je vedou k určitým návykům a povinnostem. Snažíme se o to, aby se děti naučily říci svůj názor na určitou situlaci nebo věc, aby se nebály prosadit ve zdravém sebevědomí. Vedeme děti k tomu,aby pomáhaly mladším a postiženým kamarádům a tím se seznamovaly s hendikepovanými lidmi. Naší mateřskou školou prošla řada dětí s tělesným,sluchovým a řečovým postižením. Snažíme se dětem i rodičům pomoci radou či správným nasměrováním k odborníkovi nebo prostým začlenění dítěte do kolektivu. V loňském roce byla v naší MŠ asistentka pedagoga pro jednu holčičku s vývojovou dysfázií.letos budeme žádat znovu o pedagogickou asistentku pro chlapce. Při všech činnostech se snažíme děti kladným přístupem a hodnocením motivovat ke zdravému soutěžení a nenásilně ovlivňujeme vztahy dětí ve třídě, vedeme je ke vzájemné toleranci a

5 přátelství ke druhým bez rozdílu toho,jaký kdo je a jak vypadá. Snažíme se předcházet šikaně v jakékoliv formě. Ve vzdělávání upřednostňujeme rozvíjení smyslového vnímání jako základu veškerého přirozeného poznávání. Snažíme se děti seznamovat s lidovými tradicemi vánoční Betlém, velikonoce,, pálení čarodějnic, vynášení zimy,.. Za tuto činnost jsme dostali již po druhé ocenění od komise v soutěži Vesnice roku s finančním ohodnocením. 4 5 C/ Životospráva : Do mateřské školy se dováží obědy ze Základní a mateřské školy z Loučeně. Jídlo je v uzavřených termonádobách z nerezu, které udrží pokrm v dostatečné teplotě. Každé jídlo se změří pře vydáváním a pokud teplota nevyhovuje,pak se přihřívá. Obědy podáváme v jídelně. Svačinky připravuje paní zde v přípravně jídla, ráno nakupuje čerstvé potraviny a svačiny připraví přímo na vydání. Svačiny podáváme ve třídě. Snažíme se, aby děti měly plnohodnotné a vyvážené svačiny a proto se připravují podle jídelníčku také ze Základní a mateřské školy v Loučeni. Vedeme děti k sebeobsluze a samostatnému jídlu. Respektujeme děti, které nejí určitou potravinu,ale snažíme se,aby ochutnávaly po velmi malém množství. Mezi jednotlivými jídly dodržujeme tříhodinové intervaly. Pitný režim je dodržován. Na pitném stole mají děti na svých značkách plastové hrníčky,do kterých je průběžně naléváno pití a mohou se kdykoliv po domluvě s učitelkou jít napít. Paní kuchařka také často připravuje ovocné nebo zeleninové misky,ze kterých si mohou děti brát dle chuti. Rodiče mohou děti přivádět do mateřské školy průběžně dle svých přání, ale po dohodě s učitelkou. Také si proto mohou přihlásit buď celodenní stravu nebo jen svačinku s obědem. Podle počasí se snažíme být s dětmi venku dvě i více hodin. Často na pobyt venku přenášíme cílené činnosti toho dne. Mnoho pohybových aktivit se také koná venku na školní zahradě. Doba odpočinku se liší od věku dětí. Od 40 do 90 minut s ohledem na dojíždějící děti,které musí ráno velmi brzo vstávat. Děti spát nemusí, kdo neusne pouze odpočívá. Předškolní děti nespí mají kroužky, hrají si nebo je bereme k individuální práci či skupinové práci. D/ Organizace : Mateřská škola je jednotřídní smíšená věk od 3 do 6 7 let. Provoz je od 6.30 do 16,00 hodin. Denní program zahrnuje : ZÁKLADNÍ PÉČI - příjem dětí pobyt venku hygienu

6 spánek a odpočinek HRY A POHYBOVÉ ČINNOSTI spontání / pod vedení a dozorem učitelky/ řízené / cílené,vedené k dosažení určitého cíle/ Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a simulacích, které se během dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontáních a řízených aktivit. V těch učitelka s dětmi naplňuje konkrétní vzdělávací cíle Snažíme se o aktivní účast dítěte založené na smyslovém vnímání a prožitkovém učení. 5 6 REŽIM DNE : je stanovený, ale lze je pružně měnit podle vzniklých situlací ranní hry/spontání, skupinová činnost, individuální péče/ pohybové aktivity, hygiena, příprava na svačinu svačina cílená, řízená činnost/ informativní kroužek, plnění cílů/ pobyt venku, příprava na oběd oběd odpočinek / délka podle věkových skupin/ ,00 odpolední zájmové činnosti, rozcházení Dveře do prostor v prvním patře se odemykají pouze : od hodin od hodin od ,00 hodin E/ Řízení mateřské školy : Povinnosti,náplně práce a úkoly zaměstnanců jsou přesně vymezeny pracovním řádem. Zaměstnanci jsou seznámeni se svou náplní práce a ředitelka dohlíží nad dodržováním. Naše škola má dostatečný informativní systém, který umožňuje pravidelnou komunikaci mezi zaměstnanci, tak i rodiči. Ředitelka odpovídá za chod školy ve všech oblastech. Řídí ostatní pracovníky a koordinuje jejich činnost především přímými rozhovory, pedagogickými a pracovními poradami a ke spolupráci přizvává i rodiče dětí. Sleduje,kontroluje a hodnotí výchovně vzdělávací proces včetně jeho výsledků. Vytváří pedagogickým pracovníkům i pracovníkům provozním dobré pracovní podmínky, které jsou třeba ke kvalitní práci. Školní vzdělávací program vytváří spolu s učitelkou a snaží se ji aktivně zapojit do tvůrčího a nápaditého myšlení. Zajišťuje,aby zákonní zástupci dětí byli informováni o koncepci výchovně vzdělávací práce školy, o podmínkách zabezpečení školy v oblasti materiální i personální, o průběhu vzdělávání a výchovy.

7 Z výsledků kontrolního a evaluačního systému se snaží společně s učitelkou nacházet závěry pro další práci. Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem, základní školou, jinými mateřskými školami a také s pedagogicko psychologickou poradnou. F/ Personální a pedagogické obsazení školy : Na naplněnou kapacitu školy - 24 dětí pracují dvě učitelky s pedagogickým vzděláním na celý úvazek. Obě jsou místní a proto se mohou velmi dobře vzájemně doplňovat při práci i různých akcích mimo školu. Obě se snaží v rámci možností se dále vzdělávat a nebo si doplňovat vzdělání studiem různých knih nebo na internetu. 6 7 Ředitelka školy : Jana Řehořová - 30 let praxe úvazek celý - střední pedagogická škola Učitelka školy : Marcela Šťastná - 27 let praxe úvazek celý - střední pedagogická škola Asistentka pedagoga : Ludmila Křížová pracuje 2 hodiny denně Uklízečka školy: Barbora Čechová pracuje na úvazek 0.5 Provozní pracovnice: Jana Soukupová pracuje na úvazek 0.38 / zajišťuje výdej obědů a svačiny/ G/ Spolupráce s rodiči : Všechny se snažíme o propojení rodinné a předškolní výchovy. Chceme,aby rodiče k nám měli důvěru a pokud je třeba, rády si vyslechneme připomínky a v rámci možností jim vyhovíme. Jsme malá škola a třebaže nyní mnoho dětí dojíždí z jiných vesnic, poznáváme rodinné podmínky a sledujeme konkrétní potřeby dětí i jejich rodičů. Jsme velmi rády, když se rodiče na nás obrátí s jakýmkoliv dotazem nebo problémem. Pokud samy nemůžeme pomoci, doporučíme odborníka. To se týká převážně rodičů dětí s různými vadami. Rodiče se podílí na výchovném systému školy tím, že jsou nenásilně vtahováni do jednotlivých témat tím, že doma se svými dětmi plní různé úkoly. Tak jsou plně informováni o právě probíhající výuce a mají možnost si ověřit, jak jejich dítě zvládá konkrétní téma. Rodiče mají možnost se podílet na i na dění v MŠ / mimoškolní akce, výzdoba školy, a jiné. Po domluvě mohou pobýt se svými děti v jejich prostředí, pokud to nenaruší výchovný proces. Velmi se líbí společné dílničky zaměřené k různým ročním obdobím. Učitelky i provozní pracovnice musí chránit soukromí rodiny a musí zachovávat diskrétnost.

8 4) Organizace vzdělávání : Do naší mateřské školy jsou přijímány děti od 3 do 6 let. Vyjímečně mohou být přijímány i děti mladší. Ale musí dovršit dvou let. KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE : * dítě jeden rok před začátkem školní docházky dítě s odloženou školní docházkou dítě jehož rodiče mají trvalý pobyt v obci Mcely sourozenci přijatých dětí dítě rodičů samoživitelů Termín přijímacího řízení stanoví ředitelka. O termínu zápisu je veřejnost informována prostřednictvím plakátu a vyhlášením obecním rozhlasem.o zařazení dítěte informuje ředitelka rodiče zasláním Rozhodnutí o přejetí dítěte do mateřské školy. 7 8 Do třídy mateřské školy se zpravidla přijímají děti smyslově, tělesně a duševně zdravé. O zařazení zdravotně postižených dětí rozhoduje ředitelka na základě žádosti rodičů, vyjádření pediatra a pedagogicko psychologické poradny, případně speciálně zaměřeného ped. centra. Rozhodnutí o přijetí může ředitelka vyjímečně na dobu určitou zkušební dobu tří měsíců, a to v případě, není-li při zápisu cela zřejmé, do jaké míry se bude dítě schopno přizpůsobit podmínkám mateřské školy. Zástupce dítěte je povinen oznámit předem známou nepřítomnost dítěte. Není-li předem známa,učiní tak neprodleně poté. Ředitelka může ukončit docházku dítěte a to po dohodě se zřizovatelem a po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte, jestliže a)se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší, než dva týdny, b) zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy, c) ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení, d) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování (( 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady. Děti se do mateřské školy přijímají kdykoliv během dne ( jsou-li předem přihlášeny) podle potřeb rodiny. 5) Charakteristika vzdělávacího procesu : a) KONCEPCE Hlavním záměrem veškerých našich činností a snažení je vytvořit všem dětem milé a vstřícné prostředí, ve kterém se budou cítit téměř jako doma a kam se budou těšit a vracet. Správným vedením a motivací se snažíme vést děti k tomu, abychom v nich probudili zájem o informace a ukázali jim co je dobré a co není. Již několik let se snažíme o integraci postižených dětí do kolektivu. Společně se zdravými

9 kamarády jim pomáhat dosáhnout pro ně maximálních cílů. Snažíme se o to, abychom do základní školy poslali dítě samostatné, zdravě sebevědomé a chtivé dalších vědomostí. Snažíme se o to, aby se děti seznamovaly s krásnou přírodou i s lidmi kolem sebe. Přibližujeme dětem tradice po celý rok s možnostmi výstav a různých vystoupení. Podporujeme dětská přátelství a učíme děti,že nezáleží na barvě pleti všechny děti jsou kamarádi. b) FILOSOFIE Velké putování malé kapky vody Chápeme-li předškolní období jako základ celoživotního vzdělávání, pak je důležité si uvědomit, že vše, co do dítěte v těchto letech vložíme, dává prostor pro jeho budoucí rozvoj. Je to tak, jako s vodní kapkou. Aby se dostala do velké a klidné řeky, která se vlévá do moře, musí překonat jako malý potůček a říčka různé překážky a po cestě poznat a zažít mnoho zkušeností. Samozřejmě nesmíme zapomenout na to, že kapička potřebuje, abychom ji s láskou sledovali. Pro dítě je to podnětné prostředí, citové i materiální zázemí, kontakt s vrstevníky a pocit sounáležitosti. Pokud budeme vnímat každé dítě ve třídě jako kapku vody, o kterou se po určitou dobu musíme pečlivě starat, aby z ní jednou byla velká a klidná řeka tak naším cílem je, abychom z něho dokázali vychovat citlivého a vzdělaného jedince. 8 9 c) CÍLE 1. Cíl : rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení Předpokladem naplňování je : - podporovat tělesný rozvoj a zdraví dítěte - rozvíjení řeči dítěte a cvičení schopností a dovedností, které umožňují a usnadňují proces dalšího rozvoje - vzbuzovat chuť k učení, podporovat dokonalejší chápání okolního světa - rozvíjet schopnost přemýšlet, rozhodovat,rozšiřovat a podporovat fantazii,zájmy a nadání - rozvíjet schopnost dětí přizpůsobit se, reagovat na změny 2. Cíl : osvojení si základů hodnot, na nichž je založena společnost Předpokladem naplňování je : - v rozsahu dětského chápání přispívat k předávání kulturního dědictvi,jeho hodnot, tradic, jazyka a poznání - rozvíjet schopnost komunikovat, spolupracovat a podílet se na činnostech a rozhodnutí - vést děti k sociální soudržnosti, připravovat je na život ve společnosti, k tomu, aby vnímaly růst různých komunit jako samozřejmost - poskytovat dětem možnosti poznávat, že každý člověk je jedinečný a všichni lidé jsou si rovni a mají stejnou hodnotu.

10 3. Cíl : získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osoba Předpokladem naplňování je : - vytvářet příležitosti k rozvoji sebevědomí a získání zdravé sebedůvěry - rozvíjet poznávání sama sebe, vlastních zájmů,možností a potřeb - vést děti k poznání, že může změnit svým rozhodováním svou situlaci a že je za to odpovědné - vést děti k zájmu podílet se na společném životě, činnostech ve škole i doma d) FORMY Vzdělávání v mateřské škole probíhá v průběhu celého dne. Formy mají především podobu her a hrových činností. Probíhají spontáně, řízeně, skupinově i individuelně. Snažíme se dětem nedávat hotové poznatky, ale situlace a podněty, které je k nim dovedou. Je třeba ponechat dětem dostatek prostoru, příležitostí i materiálů k tvořivosti. Specifickou formou vzdělávání je didakticky cílená činnost,ve které se uskutečňuje záměrné učení. Snažíme se pracovat s dětmi v menších skupinkách a velmi se osvědčil informativní kroužek, kde se děti seznámí s programem a činnostmi dne. Mají možnost říci své připomínky nebo znalosti k tématu. Ke spontáním hrám nabízíme dětem několik koutků,pracovní stoly,stavebnice ke konstruktivním hrám, knihovnu s knihami a časopisy,výtvarný materiál a různé tělovýchovné náčiní ) Vzdělávací obsah : Výchovný program má pět integrovaných bloků se sedmi až osmi tematickými celky. Jsou postaveny tak, aby vzdělávání přispívalo k naplňování kompetencí, které jsou v souladu se školním plánem. Pro přehlednost a pro aktivizaci dětí jsou integrované bloky označeny barvou modrou, žlutou, červenou, bílou a zelenou. Barva kapičky Převažující vzdělávací oblast Modrá Dítě a jeho tělo - oblast biologická Žlutá Dítě a jeho psychika - oblast psychologická Červená Dítě a ten druhý - oblast interpersonální Bílá Dítě a společnost - oblast sociálně kulturní Zelená Dítě a svět - oblast environmentální

11 Názvy integrovaných bloků s tematickými celky : Integrovaný blok : VODA A ŽDRAVÍ - Modrá barva Tématické celky : 1. Voda a život 2. Moje tělo a voda 3. Co dám tělu k obědu 4. Kdo se stará o nemocné 5. Alenka stůně 6. Půjdeme kapičko k lékaři 7. Přes překážky kamarádi, my cvičíme hodně rádi

12 Integrovaný blok : CO JE KOLEM NÁS Červená barva Tématické celky : 1. Co najdeme v naší školce 2. To jsou moji kamarádi 3. Tady jsem doma moje rodina 4. Potřeby denní potřeby 5. Kamarádi z knížek 6. Chodíme nakupovat 7. Čím pojedeme na výlet Integrovaný blok : TRADICE, OSLAVY, SVÁTKY Žlutá barva Tématické celky : 1. Slavíme spolu 2. Dušičkový den - Halloween 3. Když k nám přišel Mikuláš 4. Těšíme se na vánoce 5. Barvíme vajíčka Popřejeme maminkám 7. Všechny děti mají svátek Integrovaný blok : SVĚT POHÁDEK A PŘÍBĚHŮ - Barva bílá Tématické celky : 1. Hrajeme si se slovíčky 2. Nakreslíme pohádku 3. Co najdeme v knížkách

13 4. Do divadla na výlet 5. Vyrobíme loutku 6. Zazpívejme písničku 7. Hrajeme si s nástroji Integrovaný blok : ROK VODY V PŘÍRODĚ Barva zelená Tématické celky : 1. Kudy teče voda 2. Podzimní déšť 3. Prší nám na draka 4. Zima a sníh 5. Bramboriáda 6. Voda a zvířátka 7. Jarní deštík 8. Letní bouřky 12 13

14 13 14.

15 Nabídky činností : Pavučinka přátelství komu pošleš klubíčko a proč Počítáme kamarády číselná řada do 6 Popiš kamaráda roztočená kuželka Říkej co dělají procvičování časových představ Na koho myslím popis oblečení, vlasů, Rozhovory co dělají lidé kolem nás Kdo, co, s čím profese,materiály Je pravda,že učíme se zdůvodňovat tvrzení Rozhovory nad obrázky encyklopedie Svět kolem nás Kresba, malba : Kde jsem cestoval Práce se stavebnicí počítáme stromy - přiřazování Práce s básní Ježek a vlk slabiky a písmenka Vydáme se do světa povídání nad atlasem Kreslíme mapy kam budu cestovat Počítání se šiškami více, méně, stejně Divotvorné tvary procvičujeme protiklady Rozhovory na téma vlajka, hlavní město, hymna Barevné domečky kolik dětí bydlí v červeném domečku Myšlenková hra : Na co myslím /je to na vaření,míchá se s tím/ Kolektivní hra : Na poštu s čí pracuje Výroba čepic z papíru kuchař, kominík, večerníček Tichá pošta vyber předmět a posílej Povídání o dopravních prostředcích Čím pojedeme na výlet Kolik vagónů má vlak číselná řada, barvy Kresba, malba Dopravní prostředek, kterým pojedu na výlet Kdo najde, co čert schoval hledání daného předmětu ve vymezeném prostoru Semafor k čemu je dobrý a jak nám pomáhá Zmatky v dopravě kam patří dopr. Prostředky dle místa pohybu Nebezpečí na silnici - na silnici rozhovory Vycházka obcí kde bydlí můj kamarád Rozhovory o různých národnostech Kolektivní hry dodržování pravidel 14 15

16

17 Nabídka činností : Poslech četby O kamarádovi jak se pozná kamarád Dramatizace pohádky O Budulínkovi Slovní kopaná procvičování prvních písmen Letní veršování přednes známých básní děti a učitelka Poslech básně Hra na jméno / soubor textů 32/ Rytmizace říkadla Žába leze Poslech příběhu Ferda z Honzíkovy cesty Hra na pravdu co je a není pravda Cvičení mluvidel říkanka Kolo Četba a reprodukce Poslední vlaštovka Maňásková improvizace Podzimníček / nácvik básně/ Báseň Pasáci a brambory mačkání kousků papíru a lepení Báseň Drak a mrak skupinová i ind. recitace Návštěva místní knihovny Kde bydlí knížky Návštěva knihovny v Nymburce Poslech a reprodukce Zvířátka a Petrovští jakou ještě známe veršovanou pohádku Kouzelné slovo poslech příběhu- řekni, co chtěli všichni slyšet dokončení příběhu,který začala učitelka prohlížení pohádkových knížek Kamarádi z pohádek výstava pohádkových knih děti pod vedením učitelky vytvoří výstavu Co najdeme v knížkách rozhovory a povídání Práce na adventním kalendáři seznamování se se dny v týdnu časové vztahy Vánoční veršování nácvik básní na besídku Loutková hříčka My se čerta nebojíme Dramatizace pohádky Myška a makovice Pohádka O pejskovi a kočičce práce s pohádkou určování dlouhých a krátkých slov Pohádky na kartách srovnáme je podle děje Vyprávění vyslechnutého textu O Smolíčkovi Nácvik básně Povídá, povídám pohádku Dramatizace Boudo, budko, O řepě Maňásková improvizace O smutném krtkovi děti dokončují započatý příběh Úklid v knihovně jak se řadí knihy Neposlušná písmenka seznamování s písmenky návštěva divadla jak se správně chováme Vystoupení v Živé Betlémě jak se dělá divadlo Kolektivní hry 16 17

18 0 18

19 Nabídka činností : Kamarádi cvičí spolu chůze, běh a cvičení ve dvojicích Házení a chytání míče: Hra Na Ludvíka Hra na tělo Jak se jmenuješ Hra Na bystroduché děti se zavázanýma očima hádají, co slyší Běh s vyhýbáním slalom mezi stromy Převaly na žíněnce koulí se ježek Skluz na šikmé ploše Hra na hasiče správný úchop při lezení Výběh k cíli na signál Na barevné domy Lezení v podporu dřepmo Leze šneček podle meze Spojení zpěvu s pohybem Koulelo se, koulelo Skoky snožmo přes gumu Jak skáče míč Míčové hry : Na jelena Taneční improvizace na hudbu písničky z pohádek Pohybová hra Všichni domů orientace v prostoru Hry s padákem - Kolotoč Opičí dráha cvičíme jako hasiči proudová metoda Taneček Mám šáteček mám Chůze s knihou na hlavě na modelky Plynulá chůze s překračováním překážek v rychlém tempu Taneček v ¾ rytmu Na jaře,na jaře Procvičování koulení míče Na kuželky Taneček Uvíjíme věneček Skákání na míčích závodivá hra Pohybová hra Na Mrazíka výdrž ve strnulém stavu Lezení strachovým pytlem Na košíkovou hod horním obloukem Pohybová hra Kuba řekl pojmenovávání částí těla Jóga pro děti- zdravé cvičení Aerobik pro děti cvičení s hudbou Koulení míče hlavou Na mravence Střídání běhu a cvalu stranou Na koníčky Kotouly ze stoje rozkročného Chůze a běh do kopce - vycházky 18 19

20 0 20

21 Nabídka činností : Zpíváme s kamarády doprovod s orfovskými nástroji Práce s písní koulelo se,koulelo Opakování písně Ivánku náš Nácvik písně Vlašťovičko leť Taneček Pásla ovečky Zpěv známých písní hra na tělo Prší, prší, Pod naším okénkem Zpěv spojený s vytleskáváním Doktora se nebojíme Poslech státní hymny a zpěv s učitelkou Zpíváme si pro radost písně s podzimní tématikou ozvuč.dřívka, tyčky Nácvik písně Jede jede poštovský panáček Taneček Mám šáteček mám Zpívání o zimě Sněží, Huboval vrabčák Vánoční koncert poslech vánočních koled Zpěv vánočních písní s doprovodem Taneček Čížečku,čížečku Hudební nástroje v knihách Kreslíme hudební nástroje Hra Na bystroduché který nástroj slyším Jdeme na koncert poslech rozlišování hudby smutné, veselé, ukolébavka, Píseň Já mám koně, Když jsem já ty koně pásal Taneček Uvíjíme věneček Skupinový i sólový zpěv opakování písní Písnička Na jaře, na jaře ozvučná dřívka, bubínek Nácvik písně Měla babka taneček mazurka Hra Na muzikanty hry s hudebními nástroji Jak vypadají noty a kde bydlí noty Vybarvi si notičky - vybarvování Koncert písničky z pohádek Jak zapíšem písničku Kačátka se batolí,to jdou asi do školy Vajíčka ze sádry Strašidla k nakousnutí dýně, brambora, přírodniny Pečeme jitrnice špejle,vata, punčocha Modelování Vánoční přání Pomoc učitelce při výzdobě třídy Velikonoční dílny Vánoční dílny Hrkání po vesnici 20

22 21 0

23 21 22 Nabídky činností : Povídání Kde jsem byl o prázdninách popis prostředí Dokončení příběhu s otevřeným koncem Co by stalo, kdyby Roční období podzim Hola škola volá Podzime char. básně Mačkání větších kousků papíru Vlašťovky na drátě, Jablíčka na stromě Co viděl drak rozhovory rozdíly město x vesnice Vycházka k rybníku příroda u vody Prohlížení encyklopedie Podzim v knížkách Společné aranžování pod dohledem učitelky- Košík s listím / smotat listí do kornoutu s na drátku zapíchnout do koše/ Rýmování na mezi -/ pole-dole, strom- hrom, důl-stůl/ Opékání brambor nad ohýnkem školní zahrada Lepení proužků papíru dle předlohy stavíme plot / využití písničky Pod naším okénkem/ Lepení, vystřihování Papírový les Vycházka do lesa zaujmout postoj co do lesa patří a co nepatří Kolektivní práce Mechová zahrádka využití přírodnin Vycházka k lesu Jaké máme stromy / listnaté, jehličnaté/ Vycházka do polí příroda spí Bludiště hledej stopy ve sněhu Vycházka k čističce rozhovory proč se staví Dekorace z přírodnin sběr a výroba dárků Zimní radovánky sporty na sněhu Vycházka pozorujeme volně žijící ptáky u krmítek Povídání nad obrázky Přijela paní Zima Kognitivní činnosti otázky a odpovědi Proč chráníme zvířátka Jakou vodu pijeme význam čisté vody Co můžeme najít v knihách encyklopedie zvířat hledáme poučení Vycházka k rybníku proč mohou žít ve vodě ryby, rozdíly se suchozeskými Vrby u rybníka Jak se plete pomlázka - ukázka Cvrnkání kuliček do důlků stará hra Sázíme semínka pokusy- pozorování Vycházka na louku sběr, pojmenování jarních květin vázání do kytic Vycházka do ulic Jak se mění zahrádky na jaře Vycházka do lesa posloucháme zvuky co slyšíme Výlet k vodě Jak se chovat u vody důraz na bezpečnost Opékání buřtů na školní zahradě - soutěže Indiánské léto na školní zahradě jak žili Jak si indiáni vážili přírody povídání ve stanech

24 23 ŠVP MŠ REALIZACE VÝCHOVNÉHO PROCESU : Při přípravě a realizaci našeho vzdělávacího programu nabízíme dětem po celý den různé činnosti zaměřené k jednomu celku. Snažíme se,aby různorodost byla zastoupena všemi barevnými kapičkami. Výchovný program má navržených pět integrovaných bloků s tématickými celky. Tématické celky jsou orientační a přizpůsobitelné. Učitelka má možnost operativně je upravovat a měnit a může konkrétní průběh vzdělávací činnosti i prodloužit či zkrátit. Časový plán plnění tematických celků není stanoven, aby měla učitelka možnost pracovat pružně. Spolupráce s partnery : a) SPOLUPRÁCE S RODIČI : Provádí se denním stykem, na schůzkách nebo při ukázkách výchovné práce. Rodiče jsou nenásilně zapojeni do výchovné práce tak, že pomáhají svým dětem plnit týdenní úkoly. Mají tak přehled o právě probíhající výchovné činnosti. Mohou vyjádřit svůj názor, připomínku,či nápad k výchovné práci. Spolu s učitelkou mají možnost konzultovat svůj názor na individuelní přístup k dítěti, aby působení školy bylo sladěno s výchovou rodiny. S rodiči uskutečňujeme mnoho akcí během celého roku oslavy svátků a narozenin, slavnosti vánoční, velikonoční,setkávání na školní zahradě, rozloučení se školním rokem, b) SPOLUPRÁCE SE ZŘIZOVATELEM: Obecní úřad Mcely se vždy snaží vycházet vstříc naším požadavkům. Podle možností financuje vybavení školy,různé opravy,pro odcházející děti do školy nakupují knihy na památku. Zaměstnanec obce se nám stará o vysekávání školní zahrady. Na oplátku se s dětmi zúčastňujeme s kulturním programem na akcích, které pořádá obec posezení pro důchodce, vítání občánků, oslavy k založení obce, c) SPOLUPRÁCE S PARTNERY : = ČČK Mcely = pravidelně daruje dětem finanční obnosy na vánoce, na oslavy Dne dětí

25 = Individuální sponzoři z řad rodičů = pracovní materiál, ovoce, zelenina, med = ZŠ Loučeň = zaměstnanec dováží za úplatu obědy ze školní kuchyně, spolupracujeme na přípravě dětí pro vstup do školy = Chateau Mcely = soukromý hotel zajišťuje dětem mikulášské besídky, slavíme tam Den dětí, financují školní výlety dětem ze sociálně slabších rodin = Mateřská škola Křinec,Netřebice = učitelky si mezi sebou vyměňují zkušenosti a poznatky Vyjíždíme spolu na výlety, kulturní akce Nadstandardní činnosti : SEZNAMOVÁNÍ S ANGLIČTINOU děti jsou nenásilně hrou seznamovány s jazykem učí se barvy, počítání,zvířátka,věci denní potřeby, ale hlavně aby získaly jazykový cit. VESELÉ PÍSKÁNÍ starší děti mají možnost postupně získávat dovednost hry na flétnu, kdy se seznamují s notičkami a naučí se správně dýchat a také zvládnou několik písniček. HUDEBNĚ POHYBOVÁ VÝCHOVA taneční kroužek, cvičení s hudbou, mažoretky KROUŽEK NOTIČKA pěvecký kroužek na zdokonalení zpěvu, ale také doprovody na rytmické hudební nástroje a pohybové činnosti 7 ) Systém kontroly a evaluace Evaluace probíhá na úrovni školy a třídy. Hodnotí ředitelka i učitelka. Hodnocení a evaluace pedagogy : Pedagog nehodnotí, jestli všechny děti všechno zvládly, ale hodnotí především svoji práci, zvolené metody, formy, prostředky s ohledem na reakci dětí ( zájem, přínos,..). Následně na to pedagog

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK. motto: Hrajeme si celý den

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK. motto: Hrajeme si celý den Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK motto: Hrajeme si celý den Číslo jednací: Hru-4/08/3 Identifikační údaje školy ( str.2 ) Charakteristika

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í MŠ B Ř E Z H R A D 1 Obsah: 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1.1. Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hrajeme si celý rok

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hrajeme si celý rok ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN motto programu: Hrajeme si celý rok - Identifikační údaje školy ( str.2 ) - Charakteristika školy ( str. 3) - Podmínky a organizace vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák

Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616 Kamenický Šenov Jsem předškolák 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika MŠ 3. Podmínky vzdělávání 4. Organizace vzdělávání 5. Výchovně vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr 439 72 Mateřská škola Krásný Dvůr č. 182,e-mail: mskd@quick.cz, telefon 415210006 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Častolovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto: Láska k člověku vychází z lásky k přírodě Na světě je přece krásně Vypracovala Z.Čestická na základě

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola, Kuchařovice, okres Znojmo, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracovala: Eva Žáková, řed. MŠ Kateřina Karásková, učitelka MŠ Mgr. Eva Petříčková, učitelka MŠ Projednáno na

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Svět na dlani Vydala: Mgr. Jana Guličuková, ředitelka školy Platnost od: 1.9.2013 Obsah

Více

Školní vzdělávací program POZNÁVÁME SVĚT S DUHOVOU KULIČKOU

Školní vzdělávací program POZNÁVÁME SVĚT S DUHOVOU KULIČKOU Mateřská škola Loštice, okres Šumperk, příspěvková organizace Trávník 595, 789 83 Loštice, telefon: 583 445 164 Zřizovatel školy: Město Loštice Školní vzdělávací program POZNÁVÁME SVĚT S DUHOVOU KULIČKOU

Více

DOMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

DOMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA TOUŽIM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NÁZEV CELOROČNÍHO MOTIVAČNÍHO PROJEKTU PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 a 2010/2011: DOMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA BARBÁNEK

MATEŘSKÁ ŠKOLA BARBÁNEK Základní škola a Mateřská škola Vranovice, Masarykova 178, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MATEŘSKÁ ŠKOLA BARBÁNEK,,OBJEVUJEME SVĚT PRO ZDRAVÝ ŽIVOT Č.J. Projednáno

Více

Království KOUZELNÝ ROK

Království KOUZELNÝ ROK Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Království KOUZELNÝ ROK Platnost dokumentu od 1. 9. 20012 Platí pro školní roky: 20012/2013-2015/2016 podpis ředitele školy razítko školy MOTTO: V našem

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jsme školka plná zábavy aneb Hrajeme si od podzimu do léta Základní škola a Mateřská škola Sedlice, okres Strakonice Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Rodinná mateřská škola

Rodinná mateřská škola Rodinná mateřská škola ČJ: ŘMŠ 91/2014 Obsah a uspořádání Školního vzdělávacího programu (ŠVP) Identifikační údaje 3 Charakteristika mateřské školy (MŠ). 4 Podmínky předškolního vzdělávání: materiální

Více

ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ

ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ Základní škola a Mateřská škola Stružinec Vypracovala: Markéta Fišarová Verze č.1 Obsah ŠVP PV: 1. Identifikační údaje.str.1 2.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 Mateřská škola Ke Kašně Ke Kašně 334, Praha 4 Písnice, 142 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 SPOLEČNOU HROU POZNÁVÁME KROK ZA KROKEM SVĚT A ŽIVOT KOLEM NÁS Projednán na pedagogické

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program MATEŘSKÉ ŠKOLY BORŠOV NAD VLTAVOU školní rok 2014/2015 "Hrajeme si v pohybu" Motto : Dobré ráno, dobrý den, celý rok si zahrajem, zacvičíme, protáhneme tělo, aby nás nic nebolelo.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace, Odloučené pracoviště: Místo poskytovaného vzdělávání: MŠ Mahenova 3, Jihlava Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Zpracovala:

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,, Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je to prima Platnost

Více

Bezpečnou cestičkou labyrintem poznání

Bezpečnou cestičkou labyrintem poznání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Bezpečnou cestičkou labyrintem poznání Svět je velké bludiště, to už víme pro příště! Výpravy v něm děláme, spoustu věcí poznáme! Kudy se dnes vydáme?

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2012-2015 Mateřská škola Kamýk nad Vltavou, okr. Příbram Obsah: Identifikační údaje o škole..2 Obecná charakteristika školy..3 Podmínky vzdělávání..4 Organizace vzdělávání 8 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program Mateřská škola Horní Suchá, Stavební 2/1226 HRAJEME SI S BALÓNKY

Školní vzdělávací program Mateřská škola Horní Suchá, Stavební 2/1226 HRAJEME SI S BALÓNKY Mateřská škola Horní Suchá, Stavební 2/1226 HRAJEME SI S BALÓNKY Dítě a společnost Dítě a jeho tělo Dítě a svět Dítě a jeho psychika Dítě a ten druhý MATEŘSKÁ ŠKOLA, ul. Stavební 2/1226, Horní Suchá, PSČ

Více

Školní vzdělávací program na školní rok 2014-2017 S NÁZVEM

Školní vzdělávací program na školní rok 2014-2017 S NÁZVEM okres Břeclav, příspěvková organizace, Za Kostelem 105, 691 26 Pouzdřany Školní vzdělávací program na školní rok 2014-2017 S NÁZVEM Zpracovala: Bc. Růžena Harmáčková ředitelka školy Datum: 6.10.2014 Č.j.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ S krtkem poznáváme svět Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 Svitavy 2012 Obsah ŠVP PV: 1. Identifikační údaje... 3 2. Obecná charakteristika

Více

AŤ JSI KLUK ANEBO HOLKA, VÍTÁ TĚ TU NAŠE ŠKOLKA

AŤ JSI KLUK ANEBO HOLKA, VÍTÁ TĚ TU NAŠE ŠKOLKA Základní škola a Mateřská škola Brandýs n. L. St. Boleslav, Palachova 337 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (ŠVP PV): AŤ JSI KLUK ANEBO HOLKA, VÍTÁ TĚ TU NAŠE ŠKOLKA ŠVP PV vypracovali:

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více