ROK Zastupitelské orgány, volby, výzdoba, agitace. Zlepšení životního prostedí. Volby

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROK 1957. Zastupitelské orgány, volby, výzdoba, agitace. Zlepšení životního prostedí. Volby"

Transkript

1 ROK 1957 Zastupitelské orgány, volby, výzdoba, agitace V letošním roce opt byly provedeny volby do místního, okresního a krajského národního výboru. Zákon o národních výborech byl již v naší obci prodiskutován v minulém roce a pipomínky byly odeslány ONV. Volební procedura byla táž jako v roce Komise Národní fronty kandidáty navrhla na hovorech s volii v obvodech byl tento návrh prodiskutován a 19. kvtna na Zavadilce byly provedeny volby. Pelivá a psobivá byla výzdoba sálu a okolí Zavadilky. Jedna strana znázorovala kapitalistickou neblahou minulost a druhá strana šastnou pítomnost a budoucnost. Na památku zapisuji obsah plakátu na negativní stran, který povsil Josef Ze : Vzpomínky na zlaté asy Hovoí Pavel Bártek. p Byl jsem nezamstnaný a žil jsem se 6lenou rodinou pouze na žebraenky. V roce 1933, když má žena mla slehnout do polohu, nebylo v mé domácnosti ani halée. Nemli jsme ani na petrolej. Nebylo co jíst. Ráno jsem šel za starostou o pomoc. Starosta mn kázal ekat, až se sejde rada obecního úadu. Rada se sešla a o 9 hodinách veer oznámil mn obecní policajt, že na mne už lístk nezbylo. Byl jsem rozhodnut dom se nevrátit a ml jsem v úmyslu starostu zabít. ekal jsem dlouho, až starosta vyjde ven. Když starosta nevyšel, upustil jsem od svého úmyslu a šel jsem dom. Doma už byla babika Anna Ondryášová, která dala dcku 20 K a poslala je do obchodu pro mýdlo, cukr a nejnutnjší poteby. Nutno pipomenout, že dnes není nezamstnanosti, ale chybí pracovník. Dchodc máme 231, z toho zemdlských dchodc 23. Tito pobírají msín Ks a na národním pojištní splácí zemdlci Ks msín. Na zemdlských dchodech sociálních se vyplácí Ks. Celkem se msín vyplácí. Zlepšení životního prostedí Naši obané dnes mají 240 rádií a 6 televisor, 22 motocykl, 3 auta. MNV pevzal po osvobození obec bez veejného osvtlení, ásten elektrisovanou, bez hišt, se starou, za války poškozenou školou U mostu, se soukromou, devnou klnou s. Františka Chrbjáta, která hasim nahrazovala požární dm, MNV postavil moderní školu, krásný požární dm, vybudoval nové hišt s tribunou, zavedl veejné osvtlení podél vesnice od Nové (hostince) do Knhy i do Bacova, rozšíil elektrisaci v okrajových ástech obce, postaral se o vyasfaltování ásti státní silnice v ástech ped zotavovnou Nový život, ped Novou, ped prodejnou Jednoty, ped národní školou U mostu, v ohbí silnice u s. Peteka 112, ped budovou MNV a ped Zavadilkou. Za pomoci OÚNZ ve Valašském Meziíí zídil v obci zdravotní stediska, kde léka ordinuje 2 dny v týdnu, v rámci akce M zlepšil obecní cesty a mosty, buduje obecní cestu do Bacova, zavedl vodovod ve škole v Knhyních, postavil plot ve škole v Bacov atd. Takovými úvahami byli vedeni volii, když volili své zástupce takka 100%. Volby Nyní byla obec rozdlena na 21 obvod, kde byli zvoleni tito poslanci :

2 1. Ozdravovna Bohumil Zika, správce 2. Požisko Janíek Josef 3. Sted obce Michal Bernátek 4. U Fiurášk František Fiurášek 5. Makytí Anna Ondryášová, porodní asistentka 6. Horní Adámky Rudolf Jureka 7. Dolní Adámky Bediška Vašková 8. Dolní Bacov Bedich Fiurášek 9. Stední Bacov František Bernatský 10. Horní Bacov východ Josef Skalík 11. Horní Bacov západ Josef Fárek 12. U Vašutk Bohumil Divín 13. U Proroku a Smok Metodj ervený 14. U Šmýr Miroslav Žitník 15. Na kopeku (Knhyn) Josef Ondryáš 16. Ježovec, u Ondrys Jan Bíl 17. Kolaka Antonín ernota 18. Kršlený Jaroslav Galan 19. Skálí František Vašut 20. Suchá Josef Fojtášek 21. Hu, Podstupn Robert Vítek Metodj ervený si zmnil obvod po hovoru s volii na hotelu Beva, kde na nho bylo fyzicky zaútoeno za pítomnosti zástupce okresu Gajduška. Do okresního národního výboru byli zvoleni : Julius Fiurášek a Ludmila Jureková. Do krajského národního výboru byl zvolen Baroš z Horní Bevy. Dne 27. kvtna byl ustaven nový místní národní výbor. Pedsedou MNV byl zvolen jednohlasn Metodj ervený. Tajemníkem byl zvolen Michal Bernátek. Dalších 5 len rady bylo zvoleno : Peteková A., František Vašut,? Rudolf Jureka, Bedich Fiurášek, Josef Janíek, Josef Ondryáš. Pak byli zvoleni lenové komisí : Zemdlská komise : Pedseda Miroslav Žitník lenové : František Bernatský, Bohumil Divín, Metodj Prorok, František Chrbját, Jan Fiurášek, Vank Vojtch. Finanní komise : Pedseda : Antonín ernota lenové : František Mikulec a Juroška Josef Komise pro výstavbu : Pedseda : Jan Bíl lenové : Josef Fárek, Josef Fojtášek, František Fiurášek, František Rudolf Zdravotn sociální komise : Pedseda : Anna Ondryášová lenové : Josef Hluchá, Pavel Kubá, Irena Fárková a Alena Kantorová

3 Školská a osvtová komise : Pedseda : Bohumil Zika lenové : Jaroslav Galan, Jindich Kysuan, Bedich Vašek, Jan Žíla Komise pro vnitní obchod : Pedseda : Josef Skalík. Tento volbu nepijal, proto pozdji nahražen Ludvíkem Kretkem lenové : Bediška Vašková, Robert Vítek, Rohelová Eliška a Josef Ze Nový MNV pijal usnesení : MNV schvaluje jednohlasn akní programový plán na roky a pro jeho zajištní usnáší se jednohlasn, že bude dále pokraovat v získávání závazk na poest 40. výroí Velké íjnové socialistické revoluce. Budou získány závazky na brigádnické práce v akci Z, na dodávky zemdlských produkt na státní nákup a na placení daní a poplatk ped stanoveným termínem. Získávání a plnní závazk bude projednáváno ve volebních obvodech na besedách s volii. Na podklad tchto závazk zapojí se MNV v Prostední Bev do soutže s MNV v Horní a Dolní Bev. V úadovn MNV pracují 4 stálí pracovníci : pedseda MNV, tajemník, Marie Peteková a 1 pracovník pro zemdlskou agendu. Ponvadž bylo nutno obstarati ve zdravotním stedisku byt pro lékae, byl s. Juík pesthován ze zdravotního stediska do Kristkovy vily na místo úadovny MNV a úadovna MNV se pesthovala do požárního domu. NF innost složek NF. Místní výbor NF nemže zaznamenat innosti. OB Osvtová beseda sestavovala tvrtletní plány osvtové a kulturní innosti na základ tvrtletních plán složek. tvrtletí plán byl projednán ve výboru KS, po jeho schválení pak v rad MNV a jeden opis zaslán rad ONV ve Valašském Meziíí. O své innosti podávala zprávu OB místnímu národnímu výboru. V tomto roce uskutenila OB 2 pracovní besedy s pedsedy složek NF, kteí podávají zprávu každý o své složce, a organisace KS uruje smrnice pro další práci složek. V obci se pravideln promítají filmy v hotelu Beva (ed. Kysuan) a v Knhyních (Ludvík Kretek) i v Bacov (ed. B. Vašek). Veejná knihovna Lidová veejná knihovna má svazk, a v tomto roce byla vyhodnocena mezi nejlepšími knihovnami okresu a ONV ji pihlásil do krajské soutže. Poet tená roste. DŠP

4 V dom požárník byla uskutenna v zimním období družstevní škola práce pro zemdlce, kteí se jí zúastnili v potu 20. Pednášeli inženýi ze zemdlskotechnické školy v Rožnov p. R. MJPO v Knhyních V beznu byla založena MJPO v Knhyních. Knhyn si pomalu a jist vytváejí své stedisko kulturního i spoleenského života. Noví požárníci se dali do práce s velkým nadšením. Prozatím jim slouží vozová runí stíkaka. V lét vykonali veejné cviení. Pedseda Jednoty je Jaroslav Mikulenka, jednatel : Pavlica, pokladník je Šena Vojtch a velitel Jan Fiurášek. Bylo vytvoeno též družstvo mladých požárník pod velením ed. školy J. Žíly. Stará místní jednota požární ochrana má název MJPO sted (obce). Tato pokrauje také v innosti jako pedešlé roky. DSO Sokol Knhyn V Knhyních byla založena koncem minulého roku také samostatná jednota Sokol, která má 50 len. Pedsedou je Ondej Galan, náelník Bedich Martinák, náelnice Marie Divínová a krom tchto je 7 vedoucích základní tlesné výchovy. Cvií se v sále hotelu U Skokan jednou týdn všechny kategorie. Lyžaské závody Knhyn mají dobrou tradici lyžaských závod, které tu organisovala národní škola. I Jednota Sokol v tomto odvtví pokrauje. Závodu se zúastnili chlapci v bhu, skoku a sjezdu, dvata v bhu a sjezdu. Miroslav Vank skoil 21 m. Anna Štekbauerová zabhla 1 km za 7 minut. Jinak poádal Sokol Knhyn 3 estrády. DSO Sokol sted DSO sted pokrauje úspšn ve fotbale a v šachu. V oteveném znovu sále hotelu Beva má bradla a hrazdu. Pro nízký strop však na hrazd není možno všechny cviky cviit. Dosud cvií družstvo žen a sestavuje se družstvo muž. sk sl. ervený kíž místní skupina má v evidenci 46 zdravotník nositel odznaku PZO a 1 zdravotního instruktora. Mnozí poskytují první pomoc v pípad poteby, jako br. Hluchá J., Kubá P., Kysuan J., ses. Kysuanová, Olga Vašková aj. Vzorem obtavé práce je ses. Anna Ondryášová, porodní asistentka, která byla za svoji záslužnou innost vyznamenána ádem práce. Ve zdravotn osvtové práci pracovalo 9 len, a odpracovali tak 72 brigádnických hodin. innost : pi zajišování zdravotních pednášek, plakáty, pozvánky, výzdoba atd. V rámci první pomoci pracovalo 7 zdravotník, kteí odpracovali 118 hodin a poskytli první pomoc 148 postiženým dtem a obanm. tyi lidoví hygienici odpracovali pi plnní svých úkol pi zdravotních prohlídkách 67 hodin a to : prohlídka prodejen, škol, zdravotních závad v obci apod. Pomoc pi okování, úprava zdravotního stediska apod. odpracováno 106 hodin.

5 Celkem pi zajišování zdravotních úkol bylo leny CK odpracováno 363 hodin. V tomto potu nejsou uvedeny brigádnické hodiny len CK v dob žní, pi úprav obce v rámci akce Z a podobn. SM Svaz eské mládeže poíná se aktivisovat. Uspoádána byla estráda a tanení zábava s úastníkem moskevského festivalu mládeže. Svazarm Svaz pro spolupráci s armádou provádí cviení branc na Horní Bev. Pravideln nacviuje zpvy a tance Soubor lidových písní a tanc. Zúastnil se Soutže tvoivosti a postoupil do krajského kola svými starodávnými tanci. SSP Odboka Svazu sl. sovtského pátelství uspoádala obvyklé akce Msíce sl. sovtského pátelství a pednášky : s. Hnilica : O léení rakoviny radioisotopy, pak o sovtské vd. SPB Svaz protifašistických bojovník jednota Prostední Beva má 21 len. V minulosti stále pracovala podle tvrtletních plán. Letos promítla 4 filmy s tendencí boje za mír, v rámci Dne vítzství uspoádala akademii na Zavadilce, provádí projevy pamtník odboje ve školách, a provedla akci Týden boje proti fašismu a válce. Výbor žen Výbor žen pracuje dobe. Provedl oslavu Mezinárodního dne žen. Pro ukázku, v jakém stylu byly konány oslavy, uvádím program letošního MDŽ : 1. hymny, hudba OB 2. zahájení - pedseda MNV 3. básn škola U mostu 4. proslov : Rohelová Eliška 5. pásmo žák školy Bacov 6. Kenek : vzpomínka na Radhoš hudba Osvtové besedy 7. pásmo žák školy Knhyn 8. smíšený sbor Bendl : Ržinko, má tímej 9. pásmo žák školy U mostu 10. pochod Paká : Šastn vped orchestr Osvtové besedy innost vyvíjely též Sdružení rodi a pátel školy pi všech školách v naší obci. innost by více mla být zamena na pedagogickou propagandu a osvtu rodi.

6 DŠP Pro zemdlce byla uskutenna družstevní škola práce, které se úastnilo 20 rolník. Pednášeli inženýi ZTŠ v Rožnov p. R. DŠP se konala v požárním dom. Dodávky zemdlské Pehled plnní dodávek v r Vepové maso : pedpis kg, splnno : kg, závod : 259 Hovzí maso : pedpis kg, splnno : kg, závod : 263 Mléko : pedpis : l, splnno : l, závod : 215 Vejce : pedpis : kus, splnno : kus, závod : 266 Zrniny : pedpis : kg, splnno : kg, závod : 126 Brambory : pedpis : kg, splnno : kg, závod : 214 Seno : pedpis : kg, splnno : kg, závod : 129 Dle Josefa Kištofa maso bylo odevzdáváno takto : 13 býk, 75 krav, 72 jalovic, 228 telat, 171 prasat. Dle téhož selat bylo narozeno 118, domácích porážek 120. V zemdlství pracuje trvale 74 muž a 191 žen, celkem 265. Zemdlci projednali na veejné schzi Dopis vlády republiky sl. rolníkm a družstevníkm, za zvýšení zemdlské výroby a životní úrovn lidu. Zamstnanost v prmyslu,práce žen V prmyslu pracovalo letos 509 muž a žen, a to ponejvíce v Tesle Rožnov i v MOPu na Dolní Bev a Rožnov, v papírn v Rožnov, MEZ Frenštát, TATRA Kopivnice i v Ostrav v dolech a železárnách. Dojíždjí autobusy, v nichž jsou doslovn nalisováni, jak bývají peplnné. Pracuje se na 3 smny : od 6 hodin do 14 hodin, od 14 hodin do 22 hodin a od 22 hodin do 6 hodin. Také ženy musí pracovat noní smny. V dlnických rodinách pracují oba manželé i dti dosplé. V rodinách vlastnících menší zemdlský závod pracuje muž a žena hospodaí v zemdlství. Jen u nejvtších rolník pracují oba manželé v zemdlství. Tžký je údl pracujících žen : V továrn splnit normu jako muž a druhou smnu odpracovat doma v domácnosti. Trpí tím manželství a trpí tím výchova dtí, které jsou ponechány svému osudu, zamykány nebo pod dozorem babiek. Zemdlské dti musí spolupracovat s rodii na poli, pást krávy, krmit dobytek apod. Máme dosti pracovník vyhodnocených, naši lidé jsou dovední a dlají dobe výrobky. Je úkol Osvty, aby vysvtlila lidu význam a smysl diny. Prodejny V obci máme 3 prodejny smíšeného zboží potravin a 3 pohostinství. Krom toho je v provozu turistická chata na Skalíkové louce a hotel Tanenica na Pústevnách. V prodejn u Dckých vedoucí Hajda byla roní tržba vloni Ks. S. ed. Žíla zjistil, že v Knhyních bylo v jednotách prodáno za rok alkoholu za Ks. V nov odeveném hotelu Beva je vedoucí pohostinství s. Blunková.

7 Masna Na pání místních oban zídil MNV v obci prodejnu Masny za obtížného pekonávání pekážek. Zájem a opravdová podnikavost se projevila zakoupením starší ledniky pro Masnu a zajištním obnosu na ni. Vedoucí Masny je Regina Kenková, v jejíž dom, bývalém obchodu je Masna umístna. Pídl uzenin msín : 125 kg. DV Mnoho práce vykonávají také Dozorí výbory pi Jednotách. Budování obce Naše obec ítá 390 ísel, z toho 27 veekend. Od osvobození 1945 pibylo 15 rodinných domk. Již vloni byla buldozerem vyorána cesta do Bacova mezi kížem a školou Bacov. Pes zimu se promnila v bezedné jílové bláto, které poetní dlníci z Bacova obcházeli po lukách. MNV stanovil pro obany v Bacov pracovní povinnost 20 hodin, by tato komunikace byla vyštrkována a pedána provozu, což se také podailo. Ideálem bacovských dlník je zízení autobusové dopravy jako v Knhyních. Jak bylo zmínno, piinil se pedseda ervený o upravení zdravotního stediska, kde je i byt pro lékae, a tak mohl v naší obci nastoupit v záí 1957 MUDr. estmír Vykysalý, léka, který ordinuje 3 dny v Prostední Bev a 3 dny v Dolní Bev. Zdailý in je také vybudování Masny. V Bacov byla letos generální oprava školy, na kterou dal stát Ks. Upraveno bylo schodišt a prostranství ped školou a zízen byl vodovod ze souasn vykopané studn na Wolfové zahrad. Úmrtí presidenta Zápotockého 13. listopadu zemel náš druhý dlnický president Antonín Zápotocký, který ml mezi našimi obany velké sympatie. Obané uctili jeho památku na smutení slavnosti na Zavadilce. Nyní nastoupil 3. dlnický president v ele SR Antonín Novotný. Pi amnestii byl také omilostnn a propuštn na svobodu Josef Paenica, který psobil jako školník v Kopivnici. 27. bezna vznikl požár na Skálí chytlo borví, suchá tráva a nízký podrost. Na podzim vznikl požár u Žofie Hoferkové na Suché, kterému padla za ob její chalupa.

ROK 1953 MNV. Osvtová beseda. Svazarm MHJ

ROK 1953 MNV. Osvtová beseda. Svazarm MHJ ROK 1953 MNV V letošním roce byl posílen MNV soudruhy zvláš agilními a horlivými jako Ze Josef, Židek Josef 158, Hruška Josef 315, Antonín Fiurášek 37, Juíková Filoména 243 aj. To je zárukou, že dosavadní

Více

ROK 1946. Zapoal v celostátním mítku odstraováním ruin ze svtové války, obnovováním závod, osídlováním pohranií a hojením ran v každém smru života.

ROK 1946. Zapoal v celostátním mítku odstraováním ruin ze svtové války, obnovováním závod, osídlováním pohranií a hojením ran v každém smru života. ROK 1946 Zapoal v celostátním mítku odstraováním ruin ze svtové války, obnovováním závod, osídlováním pohranií a hojením ran v každém smru života. Místní osvtová rada Výnosem ministerstva školství a osvty

Více

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004 V ý z v a V kvtnu letošního roku si pipomeneme již 60 let od konce 2. svtové války. K tomuto výroí bychom mimo jiné rádi pipravili tématickou výstavu, která by obanm i návštvníkm Vimperka pipomnla poslední

Více

Obec Lomnice struný pehled od roku 1991 do 4/2005

Obec Lomnice struný pehled od roku 1991 do 4/2005 Obec Lomnice struný pehled od roku 1991 do 4/2005 1. Urbanistická studie obce zpracoval STAVOPROJEKT s.r.o., Ing.arch.Kasková A., Karlovy Vary v prosinci 1992, schválena byla zastupitelstvem obce v listopadu

Více

Pípad Vladivoje Tomka. (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu)

Pípad Vladivoje Tomka. (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu) Pípad Vladivoje Tomka (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu) Martin Lang VII.A Arcibiskupské gymnázium Korunní 2, Praha 2 www.arcig.cz šk. r. 2002/2003 1 Kdo není ochoten

Více

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4 5.

Více

Malé vzpomínání na 100 let Spolku rodák! a p"átel muzea v Netvo"icích

Malé vzpomínání na 100 let Spolku rodák! a pátel muzea v Netvoicích Malé vzpomínání na 100 let Spolku rodák! a p"átel muzea v Netvo"icích Jednoho krásného podzimního dne v roce 1903 vy!la v Národní Politice v"zva, aby rodáci z Netvo#ic p#i!li v ned$li odpoledne do restaurace

Více

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více

MATRI KY VYPRA VUJÍ. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili:

MATRI KY VYPRA VUJÍ. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Roník XVII, íslo 2 Vyšlo 26.6.2005 MATRI KY VYPRA VUJÍ Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: Slib lásky, úcty a vrnosti si vymnili: Z

Více

Vládní vojsko a jeho role za druhé svtové války & Nástin historie obce Dolní Bežany za protektorátu obor. 16 (historie)

Vládní vojsko a jeho role za druhé svtové války & Nástin historie obce Dolní Bežany za protektorátu obor. 16 (historie) Vládní vojsko a jeho role za druhé svtové války & Nástin historie obce Dolní Bežany za protektorátu obor. 16 (historie) Arcibiskupské gymnázium Praha 2, Korunní 2 120 00 www.arcig.cz Jan Kužvart, VII.B

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Opt uplynul rok a my se zde scházíme na Valné hromad, abychom zhodnotili innost našeho sboru za rok 2001. Díve mi však dovolte, abych Vám do nového roku popál vše nejlepší,

Více

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux ÍSLO 1/2007 V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU 1. ROK 2007 PADESÁTÉ VÝROÍ ZALOŽENÍ ZS Vstupujeme do roku, ve kterém oslavíme 50. výroí založení našeho Svazu. Je to jist! d"vod k oslavám, ale i k zamyšlení

Více

Z obsahu: o Ze života arcidiecéze o Z redakní pošty... o Eucharistický výstav v Praze o Z biskupských diá o Acta Curiae o Programy farností a dalších

Z obsahu: o Ze života arcidiecéze o Z redakní pošty... o Eucharistický výstav v Praze o Z biskupských diá o Acta Curiae o Programy farností a dalších Vítzství ve smrti (P. Prokop Petr Siostrzonek OSB) Možná to nkoho pekvapí, možná i pohorší, ale pi pohledu na umírajícího Pána na kíži m napadá jedna Ezopova bajka: Král zvíat lev spolen s liškou a oslem

Více

ničeho přesného nevěděl. Ohledně zachování kamenického okresu mluvilo se mezi lidem o různých vykonaných intervencích v ústředí KSČ, na

ničeho přesného nevěděl. Ohledně zachování kamenického okresu mluvilo se mezi lidem o různých vykonaných intervencích v ústředí KSČ, na Rok 1960 Zemědělství Stav hospodářského zvířectva v Počátkách k 1. lednu 1960 jeví se takto: - prvé číslo celá obec, druhé JZD: slepice a kohouti 2158/400, husy a houseři 4/0, krůty a krocani 2/0, prasata

Více

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC Bezen 2007 vydává msto Mirotice distribuce zdarma Obsah Zpravodaje najdete také na internetu na adrese: www.mirotice.cz Vichice 18.1.2007 Podle údaj meteorolog se 18.1.2007 pehnala

Více

Cesta na Plnoní. Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu.

Cesta na Plnoní. Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Roník XVII, íslo 4 Vyšlo 18.12.2005 Cesta na Plnoní Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase

Více

roník V / íslo 1 (duben 2005)

roník V / íslo 1 (duben 2005) roník V / íslo 1 (duben 2005) asopis pro zrakov postižené z Brna a Jihomoravského kraje vychází ve zvtšeném tisku, ve slepeckém tisku, v digitální podob a jako audionahrávka. Vydává: TyfloCentrum Brno

Více

O b s a h : kap.i. Nadace LF. kap. II. Nadaní innost. kap.iii. Hospodaení nadace. kap.iv. Dárci a sponzoi

O b s a h : kap.i. Nadace LF. kap. II. Nadaní innost. kap.iii. Hospodaení nadace. kap.iv. Dárci a sponzoi O b s a h : kap.i. Nadace LF 1. Orgány nadace 2. Nadaní jmní 3. Správa prostedk NIF kap. II. Nadaní innost 1. Systém nadaní innosti 2. Nadaní program pro rok 2004 3. Poskytnuté nadaní píspvky: Literární

Více

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ Vašedanvevášprospch sto dostává od státu zpt ást penz z Vámi zaplacených daní. Je teba se ptát, zda-li

Více

Nejvýznamnější kulturní programy roku 1979. Leden: jízda zručnosti na ledě automobily (Svazarm) výstava dětských výtvarných prací (Mateřská škola)

Nejvýznamnější kulturní programy roku 1979. Leden: jízda zručnosti na ledě automobily (Svazarm) výstava dětských výtvarných prací (Mateřská škola) Rok 1979 Kulturně osvětová činnost 1979. Hlavní pozornost v kulturně osvětové činnosti ve městě byla věnována zájmové umělecké činnosti a co největšímu zapojení občanů do této práce. Na této činnosti se

Více

SLUÁKOV VÝRONÍ ZPRÁVA 2004. Stedisko ekologické výchovy odboru životního prostedí Magistrátu msta Olomouce. Sdružení pro ekologickou výchovu

SLUÁKOV VÝRONÍ ZPRÁVA 2004. Stedisko ekologické výchovy odboru životního prostedí Magistrátu msta Olomouce. Sdružení pro ekologickou výchovu KONTAKT Korespondence: Stedisko ekologické výchovy OŽP Magistrátu msta Olomouce Horní námstí 1, 771 27 Olomouc Sídlo: Stedisko ekologické výchovy OŽP Magistrátu msta Olomouce Kateinská 8 (3. poschodí)

Více

První schůze rady MěNV se konala 12. ledna 1966. Zahájil ji její předseda s. Fr. Škop s přáním,

První schůze rady MěNV se konala 12. ledna 1966. Zahájil ji její předseda s. Fr. Škop s přáním, 1966 Činnost MěstNV a společenských organizací První schůze rady MěNV se konala 12. ledna 1966. Zahájil ji její předseda s. Fr. Škop s přáním, aby v dobré práci rady a všech jejich orgánů bylo pokračováno

Více

ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA

ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA roník XXIII, 2012,. 4 Nejstarší ikonografické vyobrazení jihoeských Nových Hrad Hrad v Nových Hradech na samé výsp jižních ech bývá azen mezi nejstarší horizont šlechtických

Více

Rozvojový plán statutárního msta eské Budjovice v oblasti sociálních služeb na období 2008-2013

Rozvojový plán statutárního msta eské Budjovice v oblasti sociálních služeb na období 2008-2013 Rozvojový plán statutárního msta eské Budjovice v oblasti sociálních služeb na období 2008-2013 Tento projekt je financován Evropskou unií a Jihoeským krajem. Obsah 1. Úvod.7 2. Základní charakteristika

Více

Kronika města Chodova za rok 1986

Kronika města Chodova za rok 1986 Kronika města Chodova za rok 1986 Uplynulý rok byl poznamenán rostoucí iniciativou všech pokrokových sil světa o udržení míru a snahou o snížení zbrojního potenciálu na světě. Jednání nejvyšších přestavitelů

Více

Jak a pro vznikl Mezinárodní den dtí Vladimír Kapal. Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! - pette si - Vladimír Kapal

Jak a pro vznikl Mezinárodní den dtí Vladimír Kapal. Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! - pette si - Vladimír Kapal Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! Vladimír Kapal Upozorování na stále nové erné skládky je v tchto dobách stále se opakujícím evergreenem. Sotva obec jednu odstraní, už o kousek dál vzniká další.

Více

120 let. Sboru dobrovolných hasičů v Zašové

120 let. Sboru dobrovolných hasičů v Zašové 10 let Sboru dobrovolných hasičů v Zašové Almanach k oslavám 10. jubilea založení Sboru dobrovolných hasičů v Zašové, konaných 0. července 013 Vážení čtenáři tento výroční almanach je připomínkou 10 let

Více

Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroní zpráva

Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroní zpráva Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka Praha 4 Braník, Roškotova 4 Výroní zpráva Školní rok 2006/2007 Obsah I. Základní údaje o škole str. 3-5 II. Pracovníci školy str. 5-7 III. Údaje o žácích

Více

Mstys uklízí ulice, které mu ješt nepatí Vladimír Kapal. VAROVÁNÍ všem majitelm vozidel. Olga Klimecká

Mstys uklízí ulice, které mu ješt nepatí Vladimír Kapal. VAROVÁNÍ všem majitelm vozidel. Olga Klimecká VAROVÁNÍ všem majitelm vozidel Olga Klimecká Dne 4. 2. 2009 jsem byla okolo sedmé hodiny ranní pepadena pímo ped svým domem v ulici Družstevní u svého erveného vozidla Citroen C2. Pachatel se v míst choval

Více

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice *****************************************************************************************************************************

Více