aneb procházka po dějinách české a světové literatury

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "aneb procházka po dějinách české a světové literatury"

Transkript

1 Mgr. Milan Šimek aneb procházka po dějinách české a světové literatury 1

2 Předmluva Dvojdílná brožura Literární notes si neklade za cíl být akademickou publikací dějin světové a české literatury. Jedná se o jakousi příručku pro učitele středních škol, využitelnou v běžných hodinách českého jazyka a literatury. Stejně tak ji mohou ke studiu využít i studenti středních škol. Kromě chronologického vývoje dějin naší a světové literatury zde čtenář najde v kostce i pár poznámek z oblasti teorie literatury, nezbytných pro základní znalosti, které jsou potřebné při studiu literatury. Kromě toho jsou do publikace vloženy i ukázkové rozbory uměleckého textu a také ukázky z literárních děl (hlavně poezie) pro bližší orientaci. Při vyučovací hodině lze tyto texty rozebírat do libovolné hloubky. Plánuje se, že součástí této brožury bude i pracovní sešit s literárními ukázkami určenými k rozboru. U některých děl je připojen přídavek, mající charakter poznámek ze čtenářského deníku, který má sloužit k detailnějšímu rozboru daného uměleckého díla. Možná že náročnější čtenář, zajímající se podrobně o dějiny literatury, nenajde v textu jméno nebo dílo svého oblíbeného autora, o němž se domnívá, že by zde neměl chybět. Když jsem psal tuto brožuru, stále jsem přidával nové a nové autory a literární informace a brožura začínala příliš bytnět. Proto jsem musel své "choutky" začít krotit, abych to s rozsahem této publikace nepřehnal. Měla to být především příručka, kterou si s sebou vezme učitel do vyučovací hodiny a bude pracovat s daty zde uvedenými. Jakmile ztrácel text na přehledu, rychle jsem se vrátil zpět do reality a text začal opět zhušťovat. Pozorný čtenář si jistě všimne, že v posledních kapitolách jsem se už snažil být více strohý. Možná někoho zarazí, že někde jsem se rozepisoval v bohatších souvětích, jinde jsem použil strohý výtah, případně excerpta. Souvislejší text jsem použil tam, kde bylo zapotřebí něco vysvětlit, popsat nějaké vztahy apod., kdežto výpiskovou formu jsem použil všude tam, kde se jednalo o pouhý přehled dat a kde nehrozila nějaká dezinterpretace nebo nesrozumitelnost předkládaných informací. Pokud tato příručka přinese užitek buď pedagogickým pracovníkům anebo studentům, budu jedině potěšen. Všem jejím uživatelům přeji hodně úspěchů při studiu dějin literatury. Roztoky u Křivoklátu. Milan Šimek 2

3 1. Úvod do literární teorie Obecné poučení o literatuře Literatura jsou veškeré písemné jazykové projevy každého národa. Rozdělení literatury: a) věcná (poznání, sdělení) b) krásná (estetický účinek) Literaturou se zabývá literární věda, dějinami literatury se zabývá literární historie. Literaturu řadíme mezi umění. Protože pracuje se slovy, řadíme ji mezi slovesné umění Umění a estetika Umění je nejvyšší forma estetického osvojování skutečnosti. Je to druh lidské tvořivosti, v němž převažuje estetická funkce. Estetika je nauka o krásnu. Estetika obecná se zabývá krásnem v přírodě a lidských výtvorech. Estetika speciální zkoumá krásno v jednotlivých druzích umění. Druhy umění: statická dynamická - architektura, sochařství, malířství, užité umění (vnímáme je naráz) - taneční umění, pantomima, hudba a literatura (vnímáme je v delším časovém úseku) Další rozdělení umění: a) zobrazující: malířství, sochařství, literatura, umělecká fotografie b) nezobrazující (výrazové): architektura, tanec, hudba c) slovesné: literatura d) syntetické: balet, opera, drama, film Umění je přímé ztělesnění hlubokých zážitků člověka a národa a je povoláno vzbuzovat v člověku vnitřní touhu po skutečně krásném životě. Umění každý vnímá jinak podle svých schopností a inteligence. Člověk pozoruje svět kolem sebe a esteticky jej vnímá, tzn. rozlišuje krásné a ošklivé. Dochází u něj k estetickému zážitku. Při styku s uměleckým dílem dochází k uměleckému prožitku (vyšší forma estetického vnímání). 3

4 Stupně estetického osvojení skutečnosti: a) estetický zážitek b) estetické hodnocení c) estetický soud Při častém styku s uměním si vnímatel vybuduje estetický vkus Základní rozdělení literatury 1. POEZIE 2. PRÓZA 3. DRAMA Poezie (básnictví) je slovesné umění vyjadřující se veršem. Dále se dělí na lyriku, epiku a lyrickoepické básně. Próza je literární dílo, které není napsáno ve verších, případně v dramatické podobě. Drama. Zde se děj uskutečňuje formou dialogu (rozhovoru) mezi jednotlivými postavami. Střed děje tvoří dramatický konflikt. 4

5 2. Základní literární pojmy Poezie POEZIE Slovesné umění vyjadřující se veršem. Dělí se na lyriku, epiku a lyrickoepické básně. Lyrika Nemá děj, autor vyjadřuje především pocity, názory a dojmy. Epika Obsahuje především děj. Lyrickoepická poezie Zde jsou děj i citové stavy člověka v rovnováze. Báseň Literární dílo sepsané ve verších a výrazně rytmicky organizované. Verš Základní stavební jednotka básně tvořící uspořádaný zvukový celek. Byliny Ruské hrdinské zpěvy, vzniklé v století. Rozšiřovali je potulní pěvci skoromochové (guslaři). Hrdinové jsou bohatýři vynikající neuvěřitelnou silou a oddaně sloužící panovníkovi a vlasti. Znaky bylin: Epiteton constans (stálý básnický přívlastek) Epifory Anafory Paralelismy Antiteze (přirovnání provedené protikladem) Pravidelný nerýmovaný verš Balada Epická báseň s pochmurným a spádným dějem. Balada je tragédie vypravovaná ve formě básně nebo písně. Rozdělení balad: Balada fantastická: boj postavy s démonickou silou. Balada sociální: boj se společenským problémem. Balada lidová x balada umělá Balada skotská: měla nápěv. 5

6 Česká lidová balada: Čelakovský, Erben Česká sociální balada: Neruda, Bezruč, Wolker, Erben Básnická povídka Veršovaný lyrickoepický útvar z období romantismu (Mácha Máj). Bukolická poezie Opěvuje pastýřský život, vyzdvihuje únik před vřavou světa. Dvorská (kurtoazní) lyrika Šlechtická poezie z století. Opěvuje rytířskou lásku. Elegie Báseň psaná v elegickém distichu. Výrazný je zde stesk, smutek a nostalgie. (Elegické distichon = dvojverší složené z daktylského hexametru a pentametru) Epigram Stručný, satiricky vyhrocený básnický útvar. Epitaf Náhrobní nápis Kaligram Báseň vytištěná do určitých obrazců. Poéma Rozsáhlá lyrickoepická báseň nebo povídka. Refrén Část textu, která se opakuje. Říkadlo Jednoduchá veršovaná a rýmovaná básnička s výrazným rytmem. Sonet Znělka. Báseň má nejčastěji 14 veršů ( 2 x 4 verše a 2 x 3 verše) Volný verš Verš, který nevážou žádná rytmická a rýmová pravidla. Nositelem rytmu je především intonace. Intonace Melodie jazykového projevu. 6

7 Přírodní lyrika Druh poezie opěvující kouzlo a krásu přírody. Kvarteto Čtyřverší Próza PRÓZA Literární dílo, které není napsáno ve verších, nebo v dramatické podobě. Rozdělení prózy: 1. nauková (odborná) 2. rétorická (řečnická) 3. dokumentární (listiny) 4. publicistická (žurnalistická) 5. umělecká Umělecká próza: Román, novela, povídka, vyprávění, pohádka atd. Pohádka Prozaický útvar s neskutečným dějem. Mívá zpravidla dobrý konec, vítězí zde dobro nad zlem, chytrost nad hloupostí. Pohádkový hrdina překoná všechny potíže a nesnáze, má ušlechtilé vlastnosti a nakonec dosáhne svého cíle. Rozdělení pohádky: 1. lidová 2. umělá Rozdělení pohádek podle obsahu: 1. kouzelné (nadpřirozené bytosti) 2. novelistické ( vítězí zde důvtip a chytrost) 3. zvířecí Povídka Kratší prozaický útvar, který vznikl v 19. století. Povídkový hrdina na rozdíl od románového hrdiny bývá ustálený a výrazně se nevyvíjí. Mýtus (báje) Jedná se o příběh, do něhož lidé dávných dob vtělili své představy o vzniku světa, o životě bohů, o přírodních jevech, o člověku atd. 7

8 Pověst Jedná se o vypravování, jež se vztahuje k historické době, místu či osobě. Pověsti často tvoří celé cykly. Jsou zpravidla zcela nebo z velké části smyšlené. Bajka Krátký prozaický (někdy i veršovaný) příběh, kde zvířata nebo věci jednají jako lidé. Všímá si lidských vlastností. Základem je alegorie (jinotaj) a vyhrocená pointa. Autobiografie Vlastní životopis Bibliografie Informativní záznamy o literárních dílech. Fejeton Literární útvar zpravidla publicistického stylu, který dříve obsahoval literární a divadelní kritiky. Krátký, vtipný článek napsaný pod čarou (podčárník). Horror Dílo záměrně vyvolávající hrůzu a zděšení. Legendy Životopisy svatých. Novela Druh povídky. Je stručná, bez popisu, s překvapivým závěrem. Pasionál Soubor legend o mučednících. Pikareskní román Středověký román, jehož hrdinou je šibal, šašek, rošťák. Romaneto Druh novely se záhadným příběhem, který je však nakonec vysvětlen (Jakub Arbes). Satira Literární dílo, využívající humoru ke kritizování nedostatků společnosti i jedince. Science-fiction Vědeckofantastická próza. Traktát Učený výklad, pojednání. Western Druh dobrodružné literatury s námětem z Divokého západu. 8

9 2. 3. Drama DRAMA Literární dílo předváděné na scéně. Děj se zde uskutečňuje formou dialogu mezi jednotlivými postavami. Střed děje tvoří dramatický konflikt. Schéma dramatu: a) expozice b) kolize c) krize d) peripetie e) katastrofa Rozdělení dramatu: a) komedie (veselohra) b) tragédie (truchlohra) c) tragikomedie Commedia dell arte Improvizovaná divadelní hra ze 16. století. Herci měli pouze stručný scénář a používali masky. Činohra Divadelní hra. Hrdinové jsou obyčejní lidé, příběh se odehrává ve všedním životě. Fraška Obhroublá komedie. Filmová adaptace Přepis látky z oblasti literatury nebo dramatického umění do filmové podoby. Skript Scénář. Monolog Souvislý mluvní projev jedné osoby. Dialog Rozhovor 9

10 3. Versologie, základní stavební jednotky literárního díla, básnická pojmenování, figury a trópy Jednotky tematické výstavby literárního díla. Nejmenší stavební jednotkou literárního díla je motiv. Motiv podává věcnou informaci o situaci. Fabule je příhoda, o které se vypravuje (dějový půdorys díla). Fabuli si čtenář sestavuje až po přečtení díla. Syžet (sujet - námět) je způsob, jakým jsou uspořádány informace. Téma znamená v poetice ústřední myšlenku díla. Téma literárního díla odhalujeme až v průběhu četby. Téma se dá definovat i jako ideový a dějový základ díla. U složitého literárního díla rozeznáváme základní téma a dílčí témata. Literární látka je základem obsahu literárního díla. Námět je výsek určité skutečnosti, který autor použije ve svém díle. Postava je člověk zachycený v literárním díle. Hlavní postava bývá také jinak nazývána hrdinou. Vedlejší postavy dokreslují literární prostředí Základní stavební jednotky básně Báseň je literární dílo sepsané ve verších a výrazně rytmicky organizované. Báseň bývá členěna do strof (slok). Strofa (česky sloka) vzniká spojením jednotlivých veršů a představuje obvykle nějaký myšlenkový celek. Některé typy strof se ustálily a mají normovanou podobu. distichon dvojverší (první a druhý verš se vzájemně doplňují, rozvíjí, nebo popírají), viz elegické distichon a hrdinské dvojverší. tercina tříveršová strofa, v níž se rýmuje 1. a 3. verš, střední je spojen rýmem s lichými verši následujícího tříverší ritornel lyrické trojverší stance strofa složená z šesti veršů se střídavými rýmy a dvou veršů s rýmy sdruženými decima desetiveršová strofa se čtyřmi různě umístěnými rýmy. 10

11 Prosodie Prosodie je nauka o stavbě verše. U básně předpokládáme rytmus, rým nebo volný verš. Rytmus je záměrné uspořádání zvukových prvků, jež se záměrně opakují v každém verši. Jedná se např. o střídání slabik přízvučných a nepřízvučných. Časomíra je princip řazení slov ve verších do rytmických řad podle délky slabik. Rytmus v časoměrném verši je založen na střídání krátkých na dlouhých slabik. Sylabotónický systém se vyznačuje pravidelností v počtu slabik a pravidelností v rozložení přízvuků. Na těžkou dobu (stopa, iktus) připadá slabika přízvučná, na lehkou nepřízvučná. Časomíra se v české poezii dodržovala většinou ve starší literatuře, v soudobé poezii je akcentována spíše zřídka. Přehled stop: Jamb: nepřízvučná x přízvučná x x Daktyl: přízvučná x nepřízvučná x nepřízvučná x x x Trochej: přízvučná x nepřízvučná x x Pro češtinu je příznačnější využívání daktylu, trocheje nebo používání daktylotrochejského rytmu. Jamb je častější např. v angličtině Prozodické systémy 1) sylabický (sylaba = slabika) rytmus založen na shodném počtu slabik a rýmu (čs. lidové písně, staročeská lyrika) 2) tónický rytmus založen na shodném nebo pravidelně proměnlivém počtu přízvučných slabik ve verši (ruská hrdinská epika, Čelakovský Ohlas písní ruských, germánská poezie) 3) časoměrný rytmus založen na střídání krátkých a dlouhých slabik slabika krátká s krátkou samohláskou slabika dlouhá: přirozeně (s dlouhou samohláskou) polohou (následují 2 souhlásky) (antická literatura, např. homérský epos, Kollárova Slávy dcera předzpěv) 11

12 4) přízvučný (sylabotónický) rytmus založen na pravidelném střídání přízvučných a nepřízvučných slabik (běžné např. pro českou poezii) Druhy rýmů Prvotní rozdělení: Rým mužský: Rým ženský: Daktylský rým: Rým koncový: Rým vnitřní: rýmují se jednoslabičná slova (máj x háj). je-li přízvuk na předposlední slabice od konce (dvojslabičná slova). rýmují se víceslabičná slova. nachází se na konci veršů. nachází se uprostřed verše Základní rozdělení: Název rýmu: Sdružený Střídavý Přerývaný Obkročný Postupný Rýmové echo: schéma rýmu: aa bb cc ab ab cd cd abcb abba abc abc rým, v němž je jedno rýmující se slovo obsaženo ve slově druhém. (Přišel mi k svátku gratulovat Olda A přinesl mi žlutý tulipán A pěknou reprodukci od Marolda Je na ní vidět bitva u Lipan Rýmová absence Nepřítomnost rýmu na místě, kde je očekáván na základě předchozího řazení rýmů. 12

13 3. 3. Básnická pojmenování, figury, trópy Básnický jazyk využívá celé řady stavebních prvků kvůli dosažení větší vyjadřovací pestrosti a k zajištění vyšší stylistické úrovně. Nejenom v poezii, ale také v próze, případně i v běžné komunikaci lze využít například básnických pojmenování (trópů) a stylistických figur Trópy (básnická pojmenování) Podstatou trópů je přenášení významu na základě nějaké podobnosti nebo souvislosti. Metafora Označuje jeden jev pojmenováním jevu jiného a srovnává je (přenesené pojmenování). Ledovec pleti tvojí se pomaloučku sesul a v morénu se změnil tvůj starý náhrdelník (V. Holan) Metonymie Přenesené pojmenování na základě věcné souvislosti. (Číst Jiráska) Přirovnání Vystižení a určení jevu na základě shodných vlastností s jevem jiným. Tvá postava je palmě podobná a prsy tvé hroznům. I řekl jsem: vylezu na palmu, Zmocním se plodů jejích. (Píseň písní) Antiteze Příměr protikladem. Nezhaslo slunce, zemřel člověk. (K. Toman) To nejsou vlnky, to rusalek jsou jména. (F. Halas) Antonomasie Označení osoby obecným pojmenováním nebo užití vlastního jména v obecném významu. Jak směšné byly našich předků cepy, když celý svět se zdvihl proti nim, a hle, svět celý zdrtil vůdce slepý. (S. Čech) 13

14 Apostrofa Oslovení věcí, osob nebo abstraktních pojmů. Na tvé zdraví piji, krásný povyku barev a zvuků, na tvé zdraví, květnový dne, zahrado hostinská. (S. K. Neumann) Paralelismus Druh přirovnání, kdy jsou dva jevy volně vedle sebe. Přihnali se tři mladíci k vysoké hoře, na ní pták Velikán - hora nad horou. (F. L. Čelakovský) Personifikace Přenesené pojmenování lidských vlastností a jednání na věci neživé (zosobnění,zživotnění). Synekdocha Přenesené pojmenování jednoho jevu na jiný na základě věcných souvislostí kvantitativních. f) označení celku jeho částí Vyletěla holubička ze skály, probudila černé oči ze spaní g) nahrazení množného čísla jednotným Na slunce vyjdem, když na stromech je květ Hyperbola Nadsázka. Litotes Zjemnění.Vyskytuje se hojně v mluvě básnické i v próze jako záměna pojmu s jeho zápornou protivou (např. to není špatná práce = jest dobrá) Eufemismus Použití jemnějšího výrazu. (Odejít navždy - místo zemřít) Dysfemismus Záměrné použití hrubšího výrazu (opak eufemismu, chcípnout místo zemřít ). Ironie Úmyslné a průhledné vyjádření protikladem, výsměch. To se ti teda povedlo! Perifráze Opisné pojmenování 14

15 Stylistické figury Básnické (stylistické) figury jsou stylistickým prostředkem básnictví a rétoriky, které užívají odchylky od norem běžného sdělovacího jazyka k estetickému prohloubení vlastností řeči. Figur je několik typů, např. okrasné, zvukové, syntaktické, výpustkové atd. Asyndeton Bezespoječné spojení slov ve verši. Patří, bledne, trne, žasne (Vrchlický) Polysyndeton Nahromadění spojek ve verši. A ten shon a ruch a vřava (Vrchlický) Parenteze Vsuvka. Až plakala a rty se chvěly (zpozdilá), připravila se k noci. (A. Sova) Elipsa Výpustka. Vynechání méně důležitých větných členů. Tělo jeho skála na skále ležící (Erben) Hendiadys Souřadnou formou se vyjádří dvě představy, z nichž jedna je významově podřadná. Zasypali ho věnci a kvítím. (místo věnci z kvítí). Onomatopoia Zvukomalba. Využití zvukové stránky slova k vyjádření zobrazovaného jevu (např. přírodní zvuky). Místností zněl břinkot a řinčení rozbíjeného skla. Aliterace Opakování shodných hlásek na začátku po sobě následujících slov nebo veršů. Náslovný rým. Nade mnou kolo - kůl - kostlivec - lebka bledá. (K. H. Mácha) Asonance Souzvuk koncových hlásek na konci veršů. Čí jsou to ovečky, co se v horách pasou? To jsou Janíkovy, co ho věšet budou. (Lidová poezie) 15

16 Anafora Opakování stejných slov na začátku veršů. Darmo, řeko, tvoje lkání, darmo tmavou nocí zní. (K. H. Mácha) Epanastrofa (palilogie) Opakování stejných slov na konci jednoho a na začátku druhého verše. Všude pusto, všude temno, mrtvo, temno, mrtvo po prostorách světa. (Ján Botto) Epifora Opakování stejných slov na konci veršů. Přicházím k tobě. Jaké to máš vlasy? Tak těžké, vonné, sametové vlasy! Ne, nelíbej. Chci hladit tvoje vlasy. Chci spát. Dej mi své vlasy. (K. Toman) Epizeuxis Opakování stejných slov v jednou verši (zpravidla za sebou). Klobouk na stranu a ruku do boku, je mi lehko, lehko - jako do skoku. (J. Neruda) Eufonie Umělecky působivé uspořádání hlásek na základě jejich opakování. Libozvučnost. Ó podzime, tak dlouze tvé housle hrají, mou duší tou hrou unylou utýrají. (P. Verlaine, překlad F. Hrubín) Litotes Vyjádření kladu dvěma zápory. Jsem do ní ještě zblázněn celý, mne ona nemá nerada. (F. Violin) Oxymóron Spojení významově protikladných slov. Živá mrtvola. Paronomázie Nahromadění několika slov odvozených od téhož kmene. Skleničko ty skleněná. 16

17 Pleonasmus Nadbytečné uskupení významově blízkých slov. Modrý blankyt. Refrén Celek, který se opakuje na určitých místech básně. Klimax (gradace) Zesilování významu. A ve hrozném předtušení běží žena - ach neběží, letí, letem ptáka letí. (K. J. Erben) Antiklimax Zeslabování významu Řečnické figury: Řečnická otázka Otázka, která nevyžaduje odpověď a na niž zpravidla odpověď ani není očekávána. A já se ptám. Copak si tohle musíme nechat líbit? Řečnická odpověď Mluvčí si odpovídá na řečnickou otázku nečekaným způsobem. Co je radost v zlaté síni? V purpur přioděná lež. (Hálek) Apostrofa Oslovení nepřítomné osoby nebo neživé věci. Ó matko má, dnes v světlo proměněná! (Březina) Aposiopese Významově neukončená výpověď např. z důvodu rozrušení nebo bezmoci. Ale vždyť já přece Apokopa Zánik nebo vypuštění hlásky na konci slova. Zem místo země. 17

18 Antiteze Protiklad. Nebyla to hvězda jasná, ale byla panna krásná (Čelakovský) 4. Slovníček literárních směrů a skupin Česká literární moderna Umělecká skupina význačných představitelů mladé literární generace 90. let 19. století, kteří se odmítavě stavěli k buržoazní společnosti. K nejvýznamnějším představitelům moderny patřili především : F. X. Šalda, A. Sova, O. Březina, V. Mrštík, J. S. Machar. V programovém dokumentu Manifest České moderny vystoupili zejména proti nacionalismu a oportunismu české buržoazní politiky. Vyslovili požadavek všeobecného hlasovacího práva, ochrany pracujících před vykořisťováním. Kriticky se rovněž stavěli proti eklekticismu, diletantismu a proti povrchní módnosti soudobé tvorby. Vyslovili právo na svobodný projev a kritický soud. Hlásili se k individualismu, tvůrčí nezávislosti, originalitě a otevřenosti. Česká literární moderna se však kvůli názorové nejednotnosti poměrně brzy rozpadla, přesto ovlivnila další vývoj české kultury. Dadaismus Směr v literatuře a umění vzniklý r ve Švýcarsku jako revolta proti hrůzám první světové války a pochybným hodnotám tehdejší společnosti vůbec (franc. dada = v dětské řeči koníček). Cílem bylo radikální odmítnutí kultury a všech dosud uznávaných estetických i morálních tradic. Program dadaismu formuloval básník Tristan Tzara. Ve výtvarném projevu používali dadaisté obrácené písmo, nalepovali roztrhaný papír nebo rozbité sklo na hrubé plátno, verše byly provázeny změtí náhodných a nesmyslných zvuků. Žádali rozbití všech literárních konvencí, propagovali neslučitelnost umění s logikou a poezii nesmyslu a prosazovali úplnou destrukci jazyka. Hlavními propagátory v literatuře se stali básníci André Breton a Philippe Soupault. Dadaismus poměrně brzy zanikl a ještě během 20. let 20. století se přetransformoval v surrealismus. V české literatuře se dadaismus neujal, najdeme zde spíše pokusy o surrealistickou poezii. Dekadence (úpadek) Myšlenkový a umělecký proud v umění poslední čtvrtiny 19. a začátku 20. století. Projevoval se kultem výlučné individuality a citové přejemnělosti, odvratem od života, vytváření odvozených umělých světů. Přiklání se k iracionalismu. Prosazuje se náladovost a přemíra fantazie, umělci se snaží navodit exotickou atmosféru. Básníci vyjadřují úzkost a depresi člověka odumírající epochy. Hlavními představiteli se stali Paul Verlaine, Stéphane Mallarmé, z českých autorů pak lze jmenovat Jiřího Karáska, Karla Hlaváčka, Antonín a Sovu nebo Otokara Březinu, respektive určité období jejich tvorby. 18

19 Devětsil Umělecké sdružení mladé socialistické generace založené v říjnu 1920 v Praze a vydávající své umělecké časopisy (ReD a Pásmo). Členy Devětsilu byli revolučně smýšlející básníci Vladislav Vančura, Vítězslav Nezval, Konstantin Biebl, Jaroslav Seifert a další, ale kromě nich i literární kritici (Karel Teige, Bedřich Václavek), divadelníci (Jindřich Honzl, E. F. Burian, Jiří Frejka, Jiří Voskovec, Jan Werich), hudebník Jaroslav Ježek a dále celá řada výtvarníků, malířů a architektů. Programové zásady byly zprvu neseny v duchu proletářského umění, později řada členů inklinovala spíše k poetismu. Existencialismus Staví na iracionalistické a nevědecké představě člověka izolovaného od všech souvislostí materiálního světa. Postavy řeší konflikt mravní volby, hrdinové v krátkém rozmezí zaujímají zcela protikladná, nereálná a logicky nezdůvodněná rozhodnutí. Objevuje se konflikt svobodného jedince a davu, motiv nesmyslnosti lidské existence a strach měšťáka před dělnickým hnutím. Hlavními představiteli jsou Jean Paul Sartre, Albert Camus, Simone Beauvoirová. Za duchovního otce existencialismu je považován dánský filozof Kierkegaard. Expresionismus Umělecký směr z první čtvrtiny 20. století. Zrodil se jako protiklad pozitivismu, naturalismu a impresionismu. Expresionismus si klade za cíl být novým životním pocitem. Ukazuje úpadek člověka 19. století a chce nastolit věk nového lidství. Vyjadřuje pocit rozkládajícího se jedince v rozkládající se společnosti. Společenské nedostatky napadá prostřednictvím satiry. Expresionismus je uměním výrazu a projevem vnitřních hnacích sil. Užívá silných kontrastů, je subjektivní. Expresionisté zpravidla zobrazují jen to, jak se situace a události odrážejí v mysli člověka. Touží přeměnit svět a špatnost lidské povahy. Mezi nejznámější expresionisty patřil Bertold Brecht nebo J. R. Becher. Čistého expresionistu v české literatuře nenajdeme, spíše jen tyto znaky nesou některá díla Františka Langra, Karla Čapka, S. K. Neumanna, Josefa Čapka či Jana Bartoše. Fin de siècle (konec století) Označení uměleckých tendencí a směrů konce 19. století ve Francii. Jako životní hodnoty byly prosazovány bohémský dandysmus, odmítání dosud uznávaných hodnot a vyhlašující konec skomírající civilizace. V kultuře ožívají anarchistické nálady. Nastupuje trpící hrdina. Nejvýznamnějším představitelem se stal J. K. Huysmans, v české kultuře byl fin de siècle reprezentován Arnoštem Procházkou a Jiřím Karáskem ze Lvovic. Fin de siècle je svým způsobem totožný s dekadencí. 19

20 Futurismus Umělecký směr z první čtvrtiny 20. století se stal výrazem živelné revolty anarchisticky založených skupin proti současným buržoazním pořádkům. Negoval tradiční hodnoty, normy a konvence, usiloval o zrušení dosavadních literárních pravidel, naopak chtěl vyjádřit bezprostřední hřmot moderní civilizace hukot strojů, letadel atd. prostřednictvím onomatopoie, kakofonie a působit na čtenáře i vizuálně. Snažil se zrušit i interpunkci. Zakladatelem futurismu se stal italský básník a dramatik F. T. Marinetti. Futurismus není čistý umělecký směr, ale spíše jako tendence, trend, který odstartoval celou řadu jiných uměleckých směrů. Impresionismus Umělecký směr se začal prosazovat od 70. let 19. století nejprve v malířství. Základem je preferování smyslových vjemů a podnětů před intelektuálním přístupem ke skutečnosti. Zájem se orientuje na celkovou barevnou náladu. Literární impresionismus se projevil především v lyrice. Preferoval eufonické a barevné prvky jazyka, vyzdvihl barevné asociace. Hlavními reprezentanty se stali Paul Verlaine, Hugo von Hofmannstahl, Erich Maria Rilke, v české poezii pak Antonín Sova a Karel Hlaváček. V próze pak impresionismus reprezentují Marcel Proust, André Gide, Gabriele D Annnunzio nebo Anton Pavlovič Čechov, v české literatuře Vilém Mrštík a Růžena Svobodová. Kritický realismus Významný umělecký a literární směr 19. a 20. století. Vznikl v období vrcholného rozvoje kapitalistické společnosti. Kritický realismus staví do středu pozornosti společenského člověka a provádí hlubokou analýzu literárních postav i společenského dění a sleduje člověka v jeho vývoji. Kritický realismus přináší konflikt mezi proklamovaným ideálem a střízlivou skutečností a pranýřuje politický systém i pokryteckou maloměšťáckou společnost. K nejvýznamnějším představitelům kritického realismu patří Stendhal, Honoré de Balzac, Gustave Flaubert, Romain Rolland, Charles Dickens, William Makepeace Thackeray, John Galsworthy, Henrik Ibsen, Knut Hamsun, Martin Andersen Nexö, Ivan Sergejevič Turgeněv, Lev Nikolajevič Tolstoj, Fjodor Michajlovič Dostojevskij, Anton Pavlovič Čechov, Arnold Zweig, Lion Feuchtwanger, v české literatuře pak Alois Jirásek, Teréza Nováková, Antal Stašek a Karel Václav Rais. Kubismus Umělecká tendence ve francouzské poezii na počátku 20. století. Literární kubismus vycházel z výtvarného umění. Akcentoval duševní stavy založené na volné asociaci představ a vizuální hodnoty (kaligramy). Nejvýznamnějšími představiteli se stali Guillaume Apollinaire nebo Jean Cocteau. Kubofuturismus Jedná se o nejvýznamnější větev ruského futurismu ve 20. a 30. letech 20. století. Nejvýznamnějším představitelem se stal Vladimír Majakovskij. 20

21 Lumírovci Literární uskupení soustředěné kolem časopisu Lumír. Za duchovní vůdce jsou považováni Jan Neruda, Josef Václav Sládek, Julius Zeyer a Jaroslav Vrchlický. Lumírovci navazují na program skupiny májovců a své poslání spatřují v boji za svobodu básnické tvorby a světovost české literatury. Snažili se seznámit českého čtenáře s hlavními díly světové poezie. Projevovali zájem o anglosaskou a románskou literaturu. Jelikož dbali na čistotu literární formy, leckdy sklouzávali až k pouhému formalismu. Májovci Literární generace vstupující do české literatury ve 2. polovině padesátých let 19. století. Jméno získali podle almanachu Máj, který začali vydávat v roce Mezi májovce řadíme především Jana Nerudu,Vítězslava Hálka, Adolfa Hejduka a Karolinu Světlou. Májovci se přihlásili k ideálům revoluce r a nadřadili otázky všelidské otázkám národním. Požadovali, aby literatura nebyla omezena pouze jen na národní zřetel. Zasloužili se o prosazování aktuálních problémů v literatuře. Jejich tendence mířila ke kosmopolitismu. (Kosmopolitismus = světoobčanství; názor zdůrazňující příslušnost jedince i celého národa k lidstvu) Modernismus Souhrnné označení pro některé nerealistické směry v umění, zvláště v literatuře 20. století (expresionismus, futurismus, dadaismus, imažinismus, konstruktivismus, surrealismus, absurdní drama, nový román). Vznik těchto směrů byl ovlivněn krizí kapitalismu. Naturalismus Umělecký směr ve 2. polovině 19. století, který se uplatnil hlavně v literatuře a malířství. Vznikl v letech ve Francii. Charakteristickým znakem je snaha o co nejvěrnější vystižení životní pravdy. Autor si počínal subjektivně nezaujatě, a to i v líčení odpudivých detailů. Podobně jako kritický realismus se snažil zkoumat společnost a zobrazovat člověka v podmínkách, v nichž žije. Hrdina naturalistického románu nemá obecný charakter, jeho počínání se soustřeďuje spíše na jeho temperament, pudy atd. Autor usiluje o popisně pravdivé vylíčení neutěšených stránek života soudobé společnosti. Hlavními představiteli naturalismu jsou Émile Zola, bratři Goncourtové, J.-K. Huysmans, Guy de Maupassant, Knut Hamsun, v české literatuře pak nejvýznamnějším představitelem naturalismu byl Karel Matěj Čapek-Chod, J. K. Šlejhar a Vilém Mrštík. Neorealismus Umělecká tendence projevující se po 2. světové válce v italské literatuře a ve filmové tvorbě. Vyznačuje se požadavkem realistického dokumentu a krajně analytického, až drsného pohledu na skutečnost. Hrdiny jsou vesměs prostí lidé s morálními zásadami. Největšího věhlasu se dočkal spisovatel Alberto Moravia. 21

22 Poetismus Básnický směr v české literatuře dvacátých let 20. století. Rozvíjel se výhradně v české kultuře. Vznikl v prostředí pražského Devětsilu. Jeho zakladateli a mluvčími byli Vítězslav Nezval a Karel Teige. Dále se k němu hlásili Konstantin Biebl, Jaroslav Seifert. Alespoň několika sbírkami v duchu poetismu tvořili v jeho duchu i další básníci. Poetismus se distancoval od romantického pojetí umělce. Zdůrazňoval nutnost svébytnosti básnického díla. Rozvinul umění rýmu a asonance, akcentoval osvojení a užívání básnických prostředků. V poetice byl výrazně uplatňován prvek hry. Poetismus nechtěl být pouze literárním programem, ale měl ambice stát se způsobem jak se dívat na život, aby byl básní. Cílem poetismu bylo úplné oproštění se od politiky a optimistický pohled na svět. Z toho vyplynul i jejich styl rozvíjející lyriku a hravost. Jeho hlavními tématy se staly pocity štěstí a radosti, emotivní stránka byla pro poetismus velmi důležitá. Základem jejich filosofie byl problém odcizení a sebeodcizení člověka - tj. mezilidských vztahů, domnívali se, že došlo k deformaci mezilidských vztahů a vůbec vztahu člověka k okolnímu světu Prokletí básníci Označení skupiny francouzských básníků poslední třetiny 19. století. Patřili sem hlavně Tristan Corbière, Jean Arthur Rimbaud, Stephane Mallarmé a Paul Verlaine. Někdy k nim bývá řazen i Charles Baudelaire. Byli výluční svým způsobem života, psali protitradiční verše plné imaginace a nezřídka i zatrpklého obsahu. Proletářská poezie Básnický směr českého socialistického umění. Pod vlivem ruské revoluční poezie (Majakovskij, Blok) prosazoval proti individualistické a pesimistické poezii zájmy a potřeby proletariátu. V dílech zobrazoval třídní protiklady, dynamiku sociálního zápasu vedoucího k revoluční přeměně lidstva. Proletářská poezie usilovala o přístupný a názorný umělecký výraz blízký prostotě lidového čtenáře. Tento směr se objevil v básnických sbírkách Jiřího Wolkera, Josefa Hory, Stanislava Kostky Neumanna, Jaroslava Seiferta, Konstantina Biebla, Jindřicha Hořejšího nebo slovenského básníka Ladislava Novomeského. Proletářské prvky nalezneme i próze, například v dílech Marie Majerové, Ivana Olbrachta a Vladislava Vančury. Ruchovci Generační seskupení spisovatelů kolem almanachu Ruch (1868). Poezie ruchovců vyrůstala z dobové atmosféry patetických projevů národního uvědomění a akcentovala vlasteneckou a reflexivní lyriku. Snažili se oživit myšlenku slovanské sounáležitosti s důrazem na historickou tradici. Z významných básníků tohoto uskupení lze jmenovat Svatopluka Čecha a Josefa Václava Sládka. Socialistický realismus Vnucená kulturní linie všem socialistickým zemím, prosazovaná KSSS. Socialistický realismus navazuje na kritický realismus, akcentován je prostý občan, nejčastěji dělník a jeho začleňování do pracovního kolektivu. Hlavní roli tu hraje práce při formování člověka socialistické epochy, akcentováno je pracovní hrdinství, láska k SSSR a proletářský internacionalismus. Umění musí být stranické, lidové a pravdivé. V duchu socialistického realismu tvořila většina spisovatelů jednotlivých zemí v období socialistického režimu. Velkým propagátorem tohoto umění byl literární kritik Bedřich Václavek. 22

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

LITERÁRNÍ DRUHY A ŽÁNRY - OPAKOVÁNÍ

LITERÁRNÍ DRUHY A ŽÁNRY - OPAKOVÁNÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 LITERÁRNÍ

Více

Umění. Umění: tvoří-li člověk krásné věci Máme různé typy umění: Nás bude zajímat především literatura

Umění. Umění: tvoří-li člověk krásné věci Máme různé typy umění: Nás bude zajímat především literatura Teorie literatury Estetické Estetické: to, co v nás zanechává dojem, co je nějakým způsobem krásné, popř. zajímavé Člověk vyhledává a tvoří estetické věci Tím, co je estetické, se zabývá estetika Krásné

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

POETISMUS, SURREALISMUS

POETISMUS, SURREALISMUS ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE POETISMUS, SURREALISMUS AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 11. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3. GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925

Gymnázium, Brno, Elgartova 3. GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Téma: Vybraná díla z české literatury

Více

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 6. 10. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník

Více

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY 1. Epos slovo řeckého původu veršovaná skladba bohatý děj mnoho postav děj pomalý epizody epiteta básnické figury 2. Legenda původně z latiny doslova to, co má být čteno

Více

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ3

SADA VY_32_INOVACE_CJ3 SADA VY_32_INOVACE_CJ3 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK Václav Strážnický 2014/15 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Teorie literatury. Úvod do studia literatury Základní pojmy z literární teorie. III/2-CJ1/1.17/Šv

Teorie literatury. Úvod do studia literatury Základní pojmy z literární teorie. III/2-CJ1/1.17/Šv Teorie literatury Úvod do studia literatury Základní pojmy z literární teorie III/2-CJ1/1.17/Šv OBSAH 1. Literatura a její význam 2. Věda o literatuře 3. Výrazové formy 4. Literární druhy 5. Literární

Více

TEORIE LITERATURY - Základy versologie. Podstata verše, rytmu a metra.

TEORIE LITERATURY - Základy versologie. Podstata verše, rytmu a metra. TEORIE LITERATURY - Základy versologie. Podstata verše, rytmu a metra. pro stanovení verše je rozhodující jak jeho grafická podoba, tak jeho akustické vlastnosti rytmus: pravidelné opakování, které je

Více

Úvod do studia literatury

Úvod do studia literatury Úvod do studia literatury Poznat literaturu lze ponejvíce čtenářským zážitkem. Ten nemůže nahradit žádná učebnice ani žádný výklad. Školní literatura má být průvodcem v literatuře, upozornit na nejvýznamnější

Více

Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová

Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová VY_32_INOVACE_CJL_58 Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová Období vytvoření: září 2013 Ročník: 2., popř. 3. a 4. (opakování) Tematická oblast: Čtenářská gramotnost absolventa OA

Více

Jiří Wolker Balada o očích topičových Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová

Jiří Wolker Balada o očích topičových Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová VY_32_INOVACE_CJL_53 Jiří Wolker Balada o očích topičových Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová Období vytvoření: duben 2013 Ročník: 3., popř. 4. (opakování) Tematická oblast: Čtenářská gramotnost absolventa

Více

Opakování: rysy romantismu

Opakování: rysy romantismu Romantismus Opakování: rysy romantismu Opakování: rysy romantismu Opakování: rysy romantismu Další znaky romantismu Populární žánry Převažuje spíše poezie, především lyrická poezie Hodně se tvoří lyrickoepické

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Ivana Vodičková I/2_Inovace a zkvalitnění výuky

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf,příspěvková organizace Bratislavská 2166,407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz,tel.+420412372632 Číslo

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování,; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK Václav Strážnický 2012/13 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

KOMUNIKAČNÍ SITUACE UMĚLECKÝ STYL LITERÁRNÍ DRUHY A ŽÁNRY VÝSTAVBA LITERÁRNÍHO DÍLA

KOMUNIKAČNÍ SITUACE UMĚLECKÝ STYL LITERÁRNÍ DRUHY A ŽÁNRY VÝSTAVBA LITERÁRNÍHO DÍLA Handicap není překážkou ve vzdělávání KOMUNIKAČNÍ SITUACE UMĚLECKÝ STYL LITERÁRNÍ DRUHY A ŽÁNRY VÝSTAVBA LITERÁRNÍHO DÍLA Ivana Lubinová, únor 2012 MODEL KOMUNIKACE komunikační kontext adresát kód sdělení

Více

1. Český jazyk a literatura

1. Český jazyk a literatura 1. Český jazyk a literatura 23 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

POZNÁMKA: pojem činohra označuje také: 1.divadelní hru, ve které se pouze mluví, na rozdíl od divadla hudebního (=zpěvohra), kde se

POZNÁMKA: pojem činohra označuje také: 1.divadelní hru, ve které se pouze mluví, na rozdíl od divadla hudebního (=zpěvohra), kde se Aforismus uměle vytvořené (především umělci nebo filozofy) stručné a vtipné vyjádření, které má blízko k lidovému přísloví nebo pořekadlu. Vyjadřuje moudrý postřeh ze života pomocí významového kontrastu.(žánr

Více

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2.

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2. ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje květen 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 16 Etapy a cíle:

Více

Úvod do studia literatury

Úvod do studia literatury Úvod do studia literatury Literatura pochází ze slova litera (písmeno), je to písemnictví - soubor všech slovesných projevů a ústní lidové slovesnosti. Rozdělení literatury: 1. Literatura věcná - patří

Více

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - 1 - Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo Jazykové vyučování 6. ročník Učivo Úvod o českém jazyce Rozvrstvení národního jazyka. Nářečí. Obecná čeština. Jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka Spisovná a nespisovná výslovnost. Základní větné

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1.

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1. ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 13 České národní

Více

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_3.07

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura jsou

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky 1.STAROVĚKÁ LITERATURA A)Nejstarší písemné památky LITERATURA PŘEDNÍHO VÝCHODU ve 4. tisíciletí př. Kr. (před Kristem) se v Mezopotámii objevuje písmo a s ním i psaná literatura (v povodí velkých řek Eufratu,

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Český jazyk a literatura 3. období 7. ročník Český jazyk pro 7.ročník ZŠ a sekundu víceletého gymnázia (Fraus 2004) Pracovní sešit pro 7.ročník ZŠ a sekundu

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Ročník 2. CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk Datum tvorby 01.06.2013 Anotace -prezentace určená pro učitele

Více

Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory 1. Bezpečný internet : chraňte sebe i svůj počítač / Mojmír Král -- První vydání Praha : Grada Publishing, a.s., 2015 -- 183 stran ISBN 978-80-247-5453-6

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 01 - Jazyková přípravy Mgr. Vlasta Zárybnická

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivitai.1 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma I.2.4 Vybraní autoři a texty od antiky do 20.

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Divadlo mezi dvěma světovými válkami Voskovec a Werich (V +W) Osvobozené divadlo

Divadlo mezi dvěma světovými válkami Voskovec a Werich (V +W) Osvobozené divadlo Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 10.03.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_22_CJL_L Ročník: III. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Literární teorie Cílová skupina: žáci SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž si žáci při práci s uměleckým textem zopakují

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

2. stupeň Český jazyk

2. stupeň Český jazyk 2. stupeň Český jazyk Ročník Výstupy Učivo Průřezová témata VI. JAZYKOVÁ VÝCHOVA rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

PREROMANTISMUS. 2. polovina 18. století. zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus

PREROMANTISMUS. 2. polovina 18. století. zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus 7.PREROMANTISMUS PREROMANTISMUS 2. polovina 18. století zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus Ossianovy zpěvy zdůrazňuje právo autora řídit se víc citem než rozumem Fonthill

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová

Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název : VY_32_INOVACE_12/18_Literatura 17. 19. století Téma: Lumírovci, J. Vrchlický, J. Zeyer Číslo

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Výtvarná výchova Ročník TÉMA

Výtvarná výchova Ročník TÉMA Výtvarná výchova Ročník TÉMA 1. 2. Výtvarná výchova Vlastní tvorba Metodika emocionalní Vlastní tvorba Metodika popíše vhodné společenské chování v dané situaci; dokáže projevit kladné vztahy k umění,

Více

Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv)

Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv) Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv) získané na 1. stupni rozlišuje základní pojmy - národní jazyk, spisovný jazyk, nářečí, obecná čeština, jazykové prostředky Tvarosloví Jazyk a jeho útvary seznámí

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník 1.JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ IX. TVAROSLOVÍ

Více

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1)

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Stanislav Kostka Neumann (1875 1947) Na počátek, protože: - Finančně zajištěný (rodina zámožného advokáta - Olšanská fila =

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK LITERÁRNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK LITERÁRNÍ VÝCHOVA Na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev Žák vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je Respektuje základní pravidla rozhovoru Plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: I/7 Materiál: VY_32_INOVACE_MAUT.14

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Klasicismus, osvícenství (ostatní autoři)

Klasicismus, osvícenství (ostatní autoři) Klasicismus, osvícenství (ostatní autoři) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC38 Hlavní autoři Denis Diderot Voltaire Jean De La Fontaine Daniel Defoe Jonathan Swift Denis Diderot 1. Národnost?

Více

26. Životopis Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, listopad 2013

26. Životopis Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, listopad 2013 26. Životopis Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, listopad 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, CZ

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova : - směřuje k podchycení a

Více

Rým, verš, literární druhy, literární formy, žánry, literární věda

Rým, verš, literární druhy, literární formy, žánry, literární věda Anotace Tematický celek zaměřený na literární pojmy je zpracován do textového souboru, který lze použít pro více vyučovacích hodin k procvičení dané problematiky. Cvičení mají za úkol upevnit znalosti

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji 15 využívá znalostí o

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Osobnosti české a světové literatury 20. a 21. století Český jazyk a literatura Pavla

Více

...předmět se nepovažuje za předmět o sobě, ale spíš za znak nějaké ideje, jehož prostřednictvím může být vyjádřena.

...předmět se nepovažuje za předmět o sobě, ale spíš za znak nějaké ideje, jehož prostřednictvím může být vyjádřena. SYMBOLISMUS Symbolismus společný názor generace umělců na konci 19. stol. reakce na naturalismus v literatuře a impresionismus v malířství symbolismus X realismus Předstvitelé: Gustav Moreau Odilon Redon

Více

Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT

Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT aktivity Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Májovci II., Hálek, Heyduk, Světlá, Arbes

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Májovci II., Hálek, Heyduk, Světlá, Arbes Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název : VY_32_INOVACE_12/15_Literatura 17. 19. století Téma: Májovci II., Hálek, Heyduk, Světlá,

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6.1 Český jazyk a literatura 6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího

Více

Prezentace 9-CJL -1-ročník Klasicismus, osvícenství, preromantismus (1)

Prezentace 9-CJL -1-ročník Klasicismus, osvícenství, preromantismus (1) Prezentace 9-CJL -1-ročník Klasicismus, osvícenství, preromantismus (1) Po uplynutí baroka se vývoj opět vrátil k pluralitě. Evangelické (protestantské) náboženství se opět stalo výrazem politického přesvědčení.

Více

Literární druhy a žánry. Literární formy

Literární druhy a žánry. Literární formy Literární druhy a žánry a) epika = má děj (vypráví autor nebo postavy) I. velké žánry: epos: rozsáhlá veršovaná skladba - hrdinský, historický, duchovní epopej: řada propojených eposů román: dělení podle

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1.

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Stran Stran celkem DUM 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. pololetí ČJ - písemná práce Word 6 4 2 VY_32_INOVACE_04_10

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA MAJA, s.r.o., Viničná 463, Mladá Boleslav

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA MAJA, s.r.o., Viničná 463, Mladá Boleslav SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA MAJA, s.r.o., Viničná 463, Mladá Boleslav VÝUKOVÝ MATERIÁL: JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 8.9.2012 PRO ROČNÍK: 3. OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: VY_32_INOVACE_DUM

Více

90. léta 19.století konec první světové války

90. léta 19.století konec první světové války 90. léta 19.století konec první světové války UDÁLOSTI FAKTA 1870 první vatikánský koncil (dogma o neomylnosti papeže) jako reakce vznik nových církví (m.j. starokatolické) pesimismus ve věcech víry 1871

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Česká literatura 2. poloviny 19. století a počátku 20. století Cílová skupina 2. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál je možné využít jako doplňkovou

Více

Humanismus a renesance (Itálie)

Humanismus a renesance (Itálie) Humanismus a renesance (Itálie) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012) VY_32_INOVACE_VYC27 Hlavní autoři Humanismus a renesance Hlavní autoři Dante Alighieri Francesco Petrarca Giovanni Boccaccio Niccolò Machiavelli

Více

Český jazyk a literatura. Václav Hrabě a rozbor díla Blues pro bláznivou holku

Český jazyk a literatura. Václav Hrabě a rozbor díla Blues pro bláznivou holku Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Český jazyk a

Více