aneb procházka po dějinách české a světové literatury

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "aneb procházka po dějinách české a světové literatury"

Transkript

1 Mgr. Milan Šimek aneb procházka po dějinách české a světové literatury 1

2 Předmluva Dvojdílná brožura Literární notes si neklade za cíl být akademickou publikací dějin světové a české literatury. Jedná se o jakousi příručku pro učitele středních škol, využitelnou v běžných hodinách českého jazyka a literatury. Stejně tak ji mohou ke studiu využít i studenti středních škol. Kromě chronologického vývoje dějin naší a světové literatury zde čtenář najde v kostce i pár poznámek z oblasti teorie literatury, nezbytných pro základní znalosti, které jsou potřebné při studiu literatury. Kromě toho jsou do publikace vloženy i ukázkové rozbory uměleckého textu a také ukázky z literárních děl (hlavně poezie) pro bližší orientaci. Při vyučovací hodině lze tyto texty rozebírat do libovolné hloubky. Plánuje se, že součástí této brožury bude i pracovní sešit s literárními ukázkami určenými k rozboru. U některých děl je připojen přídavek, mající charakter poznámek ze čtenářského deníku, který má sloužit k detailnějšímu rozboru daného uměleckého díla. Možná že náročnější čtenář, zajímající se podrobně o dějiny literatury, nenajde v textu jméno nebo dílo svého oblíbeného autora, o němž se domnívá, že by zde neměl chybět. Když jsem psal tuto brožuru, stále jsem přidával nové a nové autory a literární informace a brožura začínala příliš bytnět. Proto jsem musel své "choutky" začít krotit, abych to s rozsahem této publikace nepřehnal. Měla to být především příručka, kterou si s sebou vezme učitel do vyučovací hodiny a bude pracovat s daty zde uvedenými. Jakmile ztrácel text na přehledu, rychle jsem se vrátil zpět do reality a text začal opět zhušťovat. Pozorný čtenář si jistě všimne, že v posledních kapitolách jsem se už snažil být více strohý. Možná někoho zarazí, že někde jsem se rozepisoval v bohatších souvětích, jinde jsem použil strohý výtah, případně excerpta. Souvislejší text jsem použil tam, kde bylo zapotřebí něco vysvětlit, popsat nějaké vztahy apod., kdežto výpiskovou formu jsem použil všude tam, kde se jednalo o pouhý přehled dat a kde nehrozila nějaká dezinterpretace nebo nesrozumitelnost předkládaných informací. Pokud tato příručka přinese užitek buď pedagogickým pracovníkům anebo studentům, budu jedině potěšen. Všem jejím uživatelům přeji hodně úspěchů při studiu dějin literatury. Roztoky u Křivoklátu. Milan Šimek 2

3 1. Úvod do literární teorie Obecné poučení o literatuře Literatura jsou veškeré písemné jazykové projevy každého národa. Rozdělení literatury: a) věcná (poznání, sdělení) b) krásná (estetický účinek) Literaturou se zabývá literární věda, dějinami literatury se zabývá literární historie. Literaturu řadíme mezi umění. Protože pracuje se slovy, řadíme ji mezi slovesné umění Umění a estetika Umění je nejvyšší forma estetického osvojování skutečnosti. Je to druh lidské tvořivosti, v němž převažuje estetická funkce. Estetika je nauka o krásnu. Estetika obecná se zabývá krásnem v přírodě a lidských výtvorech. Estetika speciální zkoumá krásno v jednotlivých druzích umění. Druhy umění: statická dynamická - architektura, sochařství, malířství, užité umění (vnímáme je naráz) - taneční umění, pantomima, hudba a literatura (vnímáme je v delším časovém úseku) Další rozdělení umění: a) zobrazující: malířství, sochařství, literatura, umělecká fotografie b) nezobrazující (výrazové): architektura, tanec, hudba c) slovesné: literatura d) syntetické: balet, opera, drama, film Umění je přímé ztělesnění hlubokých zážitků člověka a národa a je povoláno vzbuzovat v člověku vnitřní touhu po skutečně krásném životě. Umění každý vnímá jinak podle svých schopností a inteligence. Člověk pozoruje svět kolem sebe a esteticky jej vnímá, tzn. rozlišuje krásné a ošklivé. Dochází u něj k estetickému zážitku. Při styku s uměleckým dílem dochází k uměleckému prožitku (vyšší forma estetického vnímání). 3

4 Stupně estetického osvojení skutečnosti: a) estetický zážitek b) estetické hodnocení c) estetický soud Při častém styku s uměním si vnímatel vybuduje estetický vkus Základní rozdělení literatury 1. POEZIE 2. PRÓZA 3. DRAMA Poezie (básnictví) je slovesné umění vyjadřující se veršem. Dále se dělí na lyriku, epiku a lyrickoepické básně. Próza je literární dílo, které není napsáno ve verších, případně v dramatické podobě. Drama. Zde se děj uskutečňuje formou dialogu (rozhovoru) mezi jednotlivými postavami. Střed děje tvoří dramatický konflikt. 4

5 2. Základní literární pojmy Poezie POEZIE Slovesné umění vyjadřující se veršem. Dělí se na lyriku, epiku a lyrickoepické básně. Lyrika Nemá děj, autor vyjadřuje především pocity, názory a dojmy. Epika Obsahuje především děj. Lyrickoepická poezie Zde jsou děj i citové stavy člověka v rovnováze. Báseň Literární dílo sepsané ve verších a výrazně rytmicky organizované. Verš Základní stavební jednotka básně tvořící uspořádaný zvukový celek. Byliny Ruské hrdinské zpěvy, vzniklé v století. Rozšiřovali je potulní pěvci skoromochové (guslaři). Hrdinové jsou bohatýři vynikající neuvěřitelnou silou a oddaně sloužící panovníkovi a vlasti. Znaky bylin: Epiteton constans (stálý básnický přívlastek) Epifory Anafory Paralelismy Antiteze (přirovnání provedené protikladem) Pravidelný nerýmovaný verš Balada Epická báseň s pochmurným a spádným dějem. Balada je tragédie vypravovaná ve formě básně nebo písně. Rozdělení balad: Balada fantastická: boj postavy s démonickou silou. Balada sociální: boj se společenským problémem. Balada lidová x balada umělá Balada skotská: měla nápěv. 5

6 Česká lidová balada: Čelakovský, Erben Česká sociální balada: Neruda, Bezruč, Wolker, Erben Básnická povídka Veršovaný lyrickoepický útvar z období romantismu (Mácha Máj). Bukolická poezie Opěvuje pastýřský život, vyzdvihuje únik před vřavou světa. Dvorská (kurtoazní) lyrika Šlechtická poezie z století. Opěvuje rytířskou lásku. Elegie Báseň psaná v elegickém distichu. Výrazný je zde stesk, smutek a nostalgie. (Elegické distichon = dvojverší složené z daktylského hexametru a pentametru) Epigram Stručný, satiricky vyhrocený básnický útvar. Epitaf Náhrobní nápis Kaligram Báseň vytištěná do určitých obrazců. Poéma Rozsáhlá lyrickoepická báseň nebo povídka. Refrén Část textu, která se opakuje. Říkadlo Jednoduchá veršovaná a rýmovaná básnička s výrazným rytmem. Sonet Znělka. Báseň má nejčastěji 14 veršů ( 2 x 4 verše a 2 x 3 verše) Volný verš Verš, který nevážou žádná rytmická a rýmová pravidla. Nositelem rytmu je především intonace. Intonace Melodie jazykového projevu. 6

7 Přírodní lyrika Druh poezie opěvující kouzlo a krásu přírody. Kvarteto Čtyřverší Próza PRÓZA Literární dílo, které není napsáno ve verších, nebo v dramatické podobě. Rozdělení prózy: 1. nauková (odborná) 2. rétorická (řečnická) 3. dokumentární (listiny) 4. publicistická (žurnalistická) 5. umělecká Umělecká próza: Román, novela, povídka, vyprávění, pohádka atd. Pohádka Prozaický útvar s neskutečným dějem. Mívá zpravidla dobrý konec, vítězí zde dobro nad zlem, chytrost nad hloupostí. Pohádkový hrdina překoná všechny potíže a nesnáze, má ušlechtilé vlastnosti a nakonec dosáhne svého cíle. Rozdělení pohádky: 1. lidová 2. umělá Rozdělení pohádek podle obsahu: 1. kouzelné (nadpřirozené bytosti) 2. novelistické ( vítězí zde důvtip a chytrost) 3. zvířecí Povídka Kratší prozaický útvar, který vznikl v 19. století. Povídkový hrdina na rozdíl od románového hrdiny bývá ustálený a výrazně se nevyvíjí. Mýtus (báje) Jedná se o příběh, do něhož lidé dávných dob vtělili své představy o vzniku světa, o životě bohů, o přírodních jevech, o člověku atd. 7

8 Pověst Jedná se o vypravování, jež se vztahuje k historické době, místu či osobě. Pověsti často tvoří celé cykly. Jsou zpravidla zcela nebo z velké části smyšlené. Bajka Krátký prozaický (někdy i veršovaný) příběh, kde zvířata nebo věci jednají jako lidé. Všímá si lidských vlastností. Základem je alegorie (jinotaj) a vyhrocená pointa. Autobiografie Vlastní životopis Bibliografie Informativní záznamy o literárních dílech. Fejeton Literární útvar zpravidla publicistického stylu, který dříve obsahoval literární a divadelní kritiky. Krátký, vtipný článek napsaný pod čarou (podčárník). Horror Dílo záměrně vyvolávající hrůzu a zděšení. Legendy Životopisy svatých. Novela Druh povídky. Je stručná, bez popisu, s překvapivým závěrem. Pasionál Soubor legend o mučednících. Pikareskní román Středověký román, jehož hrdinou je šibal, šašek, rošťák. Romaneto Druh novely se záhadným příběhem, který je však nakonec vysvětlen (Jakub Arbes). Satira Literární dílo, využívající humoru ke kritizování nedostatků společnosti i jedince. Science-fiction Vědeckofantastická próza. Traktát Učený výklad, pojednání. Western Druh dobrodružné literatury s námětem z Divokého západu. 8

9 2. 3. Drama DRAMA Literární dílo předváděné na scéně. Děj se zde uskutečňuje formou dialogu mezi jednotlivými postavami. Střed děje tvoří dramatický konflikt. Schéma dramatu: a) expozice b) kolize c) krize d) peripetie e) katastrofa Rozdělení dramatu: a) komedie (veselohra) b) tragédie (truchlohra) c) tragikomedie Commedia dell arte Improvizovaná divadelní hra ze 16. století. Herci měli pouze stručný scénář a používali masky. Činohra Divadelní hra. Hrdinové jsou obyčejní lidé, příběh se odehrává ve všedním životě. Fraška Obhroublá komedie. Filmová adaptace Přepis látky z oblasti literatury nebo dramatického umění do filmové podoby. Skript Scénář. Monolog Souvislý mluvní projev jedné osoby. Dialog Rozhovor 9

10 3. Versologie, základní stavební jednotky literárního díla, básnická pojmenování, figury a trópy Jednotky tematické výstavby literárního díla. Nejmenší stavební jednotkou literárního díla je motiv. Motiv podává věcnou informaci o situaci. Fabule je příhoda, o které se vypravuje (dějový půdorys díla). Fabuli si čtenář sestavuje až po přečtení díla. Syžet (sujet - námět) je způsob, jakým jsou uspořádány informace. Téma znamená v poetice ústřední myšlenku díla. Téma literárního díla odhalujeme až v průběhu četby. Téma se dá definovat i jako ideový a dějový základ díla. U složitého literárního díla rozeznáváme základní téma a dílčí témata. Literární látka je základem obsahu literárního díla. Námět je výsek určité skutečnosti, který autor použije ve svém díle. Postava je člověk zachycený v literárním díle. Hlavní postava bývá také jinak nazývána hrdinou. Vedlejší postavy dokreslují literární prostředí Základní stavební jednotky básně Báseň je literární dílo sepsané ve verších a výrazně rytmicky organizované. Báseň bývá členěna do strof (slok). Strofa (česky sloka) vzniká spojením jednotlivých veršů a představuje obvykle nějaký myšlenkový celek. Některé typy strof se ustálily a mají normovanou podobu. distichon dvojverší (první a druhý verš se vzájemně doplňují, rozvíjí, nebo popírají), viz elegické distichon a hrdinské dvojverší. tercina tříveršová strofa, v níž se rýmuje 1. a 3. verš, střední je spojen rýmem s lichými verši následujícího tříverší ritornel lyrické trojverší stance strofa složená z šesti veršů se střídavými rýmy a dvou veršů s rýmy sdruženými decima desetiveršová strofa se čtyřmi různě umístěnými rýmy. 10

11 Prosodie Prosodie je nauka o stavbě verše. U básně předpokládáme rytmus, rým nebo volný verš. Rytmus je záměrné uspořádání zvukových prvků, jež se záměrně opakují v každém verši. Jedná se např. o střídání slabik přízvučných a nepřízvučných. Časomíra je princip řazení slov ve verších do rytmických řad podle délky slabik. Rytmus v časoměrném verši je založen na střídání krátkých na dlouhých slabik. Sylabotónický systém se vyznačuje pravidelností v počtu slabik a pravidelností v rozložení přízvuků. Na těžkou dobu (stopa, iktus) připadá slabika přízvučná, na lehkou nepřízvučná. Časomíra se v české poezii dodržovala většinou ve starší literatuře, v soudobé poezii je akcentována spíše zřídka. Přehled stop: Jamb: nepřízvučná x přízvučná x x Daktyl: přízvučná x nepřízvučná x nepřízvučná x x x Trochej: přízvučná x nepřízvučná x x Pro češtinu je příznačnější využívání daktylu, trocheje nebo používání daktylotrochejského rytmu. Jamb je častější např. v angličtině Prozodické systémy 1) sylabický (sylaba = slabika) rytmus založen na shodném počtu slabik a rýmu (čs. lidové písně, staročeská lyrika) 2) tónický rytmus založen na shodném nebo pravidelně proměnlivém počtu přízvučných slabik ve verši (ruská hrdinská epika, Čelakovský Ohlas písní ruských, germánská poezie) 3) časoměrný rytmus založen na střídání krátkých a dlouhých slabik slabika krátká s krátkou samohláskou slabika dlouhá: přirozeně (s dlouhou samohláskou) polohou (následují 2 souhlásky) (antická literatura, např. homérský epos, Kollárova Slávy dcera předzpěv) 11

12 4) přízvučný (sylabotónický) rytmus založen na pravidelném střídání přízvučných a nepřízvučných slabik (běžné např. pro českou poezii) Druhy rýmů Prvotní rozdělení: Rým mužský: Rým ženský: Daktylský rým: Rým koncový: Rým vnitřní: rýmují se jednoslabičná slova (máj x háj). je-li přízvuk na předposlední slabice od konce (dvojslabičná slova). rýmují se víceslabičná slova. nachází se na konci veršů. nachází se uprostřed verše Základní rozdělení: Název rýmu: Sdružený Střídavý Přerývaný Obkročný Postupný Rýmové echo: schéma rýmu: aa bb cc ab ab cd cd abcb abba abc abc rým, v němž je jedno rýmující se slovo obsaženo ve slově druhém. (Přišel mi k svátku gratulovat Olda A přinesl mi žlutý tulipán A pěknou reprodukci od Marolda Je na ní vidět bitva u Lipan Rýmová absence Nepřítomnost rýmu na místě, kde je očekáván na základě předchozího řazení rýmů. 12

13 3. 3. Básnická pojmenování, figury, trópy Básnický jazyk využívá celé řady stavebních prvků kvůli dosažení větší vyjadřovací pestrosti a k zajištění vyšší stylistické úrovně. Nejenom v poezii, ale také v próze, případně i v běžné komunikaci lze využít například básnických pojmenování (trópů) a stylistických figur Trópy (básnická pojmenování) Podstatou trópů je přenášení významu na základě nějaké podobnosti nebo souvislosti. Metafora Označuje jeden jev pojmenováním jevu jiného a srovnává je (přenesené pojmenování). Ledovec pleti tvojí se pomaloučku sesul a v morénu se změnil tvůj starý náhrdelník (V. Holan) Metonymie Přenesené pojmenování na základě věcné souvislosti. (Číst Jiráska) Přirovnání Vystižení a určení jevu na základě shodných vlastností s jevem jiným. Tvá postava je palmě podobná a prsy tvé hroznům. I řekl jsem: vylezu na palmu, Zmocním se plodů jejích. (Píseň písní) Antiteze Příměr protikladem. Nezhaslo slunce, zemřel člověk. (K. Toman) To nejsou vlnky, to rusalek jsou jména. (F. Halas) Antonomasie Označení osoby obecným pojmenováním nebo užití vlastního jména v obecném významu. Jak směšné byly našich předků cepy, když celý svět se zdvihl proti nim, a hle, svět celý zdrtil vůdce slepý. (S. Čech) 13

14 Apostrofa Oslovení věcí, osob nebo abstraktních pojmů. Na tvé zdraví piji, krásný povyku barev a zvuků, na tvé zdraví, květnový dne, zahrado hostinská. (S. K. Neumann) Paralelismus Druh přirovnání, kdy jsou dva jevy volně vedle sebe. Přihnali se tři mladíci k vysoké hoře, na ní pták Velikán - hora nad horou. (F. L. Čelakovský) Personifikace Přenesené pojmenování lidských vlastností a jednání na věci neživé (zosobnění,zživotnění). Synekdocha Přenesené pojmenování jednoho jevu na jiný na základě věcných souvislostí kvantitativních. f) označení celku jeho částí Vyletěla holubička ze skály, probudila černé oči ze spaní g) nahrazení množného čísla jednotným Na slunce vyjdem, když na stromech je květ Hyperbola Nadsázka. Litotes Zjemnění.Vyskytuje se hojně v mluvě básnické i v próze jako záměna pojmu s jeho zápornou protivou (např. to není špatná práce = jest dobrá) Eufemismus Použití jemnějšího výrazu. (Odejít navždy - místo zemřít) Dysfemismus Záměrné použití hrubšího výrazu (opak eufemismu, chcípnout místo zemřít ). Ironie Úmyslné a průhledné vyjádření protikladem, výsměch. To se ti teda povedlo! Perifráze Opisné pojmenování 14

15 Stylistické figury Básnické (stylistické) figury jsou stylistickým prostředkem básnictví a rétoriky, které užívají odchylky od norem běžného sdělovacího jazyka k estetickému prohloubení vlastností řeči. Figur je několik typů, např. okrasné, zvukové, syntaktické, výpustkové atd. Asyndeton Bezespoječné spojení slov ve verši. Patří, bledne, trne, žasne (Vrchlický) Polysyndeton Nahromadění spojek ve verši. A ten shon a ruch a vřava (Vrchlický) Parenteze Vsuvka. Až plakala a rty se chvěly (zpozdilá), připravila se k noci. (A. Sova) Elipsa Výpustka. Vynechání méně důležitých větných členů. Tělo jeho skála na skále ležící (Erben) Hendiadys Souřadnou formou se vyjádří dvě představy, z nichž jedna je významově podřadná. Zasypali ho věnci a kvítím. (místo věnci z kvítí). Onomatopoia Zvukomalba. Využití zvukové stránky slova k vyjádření zobrazovaného jevu (např. přírodní zvuky). Místností zněl břinkot a řinčení rozbíjeného skla. Aliterace Opakování shodných hlásek na začátku po sobě následujících slov nebo veršů. Náslovný rým. Nade mnou kolo - kůl - kostlivec - lebka bledá. (K. H. Mácha) Asonance Souzvuk koncových hlásek na konci veršů. Čí jsou to ovečky, co se v horách pasou? To jsou Janíkovy, co ho věšet budou. (Lidová poezie) 15

16 Anafora Opakování stejných slov na začátku veršů. Darmo, řeko, tvoje lkání, darmo tmavou nocí zní. (K. H. Mácha) Epanastrofa (palilogie) Opakování stejných slov na konci jednoho a na začátku druhého verše. Všude pusto, všude temno, mrtvo, temno, mrtvo po prostorách světa. (Ján Botto) Epifora Opakování stejných slov na konci veršů. Přicházím k tobě. Jaké to máš vlasy? Tak těžké, vonné, sametové vlasy! Ne, nelíbej. Chci hladit tvoje vlasy. Chci spát. Dej mi své vlasy. (K. Toman) Epizeuxis Opakování stejných slov v jednou verši (zpravidla za sebou). Klobouk na stranu a ruku do boku, je mi lehko, lehko - jako do skoku. (J. Neruda) Eufonie Umělecky působivé uspořádání hlásek na základě jejich opakování. Libozvučnost. Ó podzime, tak dlouze tvé housle hrají, mou duší tou hrou unylou utýrají. (P. Verlaine, překlad F. Hrubín) Litotes Vyjádření kladu dvěma zápory. Jsem do ní ještě zblázněn celý, mne ona nemá nerada. (F. Violin) Oxymóron Spojení významově protikladných slov. Živá mrtvola. Paronomázie Nahromadění několika slov odvozených od téhož kmene. Skleničko ty skleněná. 16

17 Pleonasmus Nadbytečné uskupení významově blízkých slov. Modrý blankyt. Refrén Celek, který se opakuje na určitých místech básně. Klimax (gradace) Zesilování významu. A ve hrozném předtušení běží žena - ach neběží, letí, letem ptáka letí. (K. J. Erben) Antiklimax Zeslabování významu Řečnické figury: Řečnická otázka Otázka, která nevyžaduje odpověď a na niž zpravidla odpověď ani není očekávána. A já se ptám. Copak si tohle musíme nechat líbit? Řečnická odpověď Mluvčí si odpovídá na řečnickou otázku nečekaným způsobem. Co je radost v zlaté síni? V purpur přioděná lež. (Hálek) Apostrofa Oslovení nepřítomné osoby nebo neživé věci. Ó matko má, dnes v světlo proměněná! (Březina) Aposiopese Významově neukončená výpověď např. z důvodu rozrušení nebo bezmoci. Ale vždyť já přece Apokopa Zánik nebo vypuštění hlásky na konci slova. Zem místo země. 17

18 Antiteze Protiklad. Nebyla to hvězda jasná, ale byla panna krásná (Čelakovský) 4. Slovníček literárních směrů a skupin Česká literární moderna Umělecká skupina význačných představitelů mladé literární generace 90. let 19. století, kteří se odmítavě stavěli k buržoazní společnosti. K nejvýznamnějším představitelům moderny patřili především : F. X. Šalda, A. Sova, O. Březina, V. Mrštík, J. S. Machar. V programovém dokumentu Manifest České moderny vystoupili zejména proti nacionalismu a oportunismu české buržoazní politiky. Vyslovili požadavek všeobecného hlasovacího práva, ochrany pracujících před vykořisťováním. Kriticky se rovněž stavěli proti eklekticismu, diletantismu a proti povrchní módnosti soudobé tvorby. Vyslovili právo na svobodný projev a kritický soud. Hlásili se k individualismu, tvůrčí nezávislosti, originalitě a otevřenosti. Česká literární moderna se však kvůli názorové nejednotnosti poměrně brzy rozpadla, přesto ovlivnila další vývoj české kultury. Dadaismus Směr v literatuře a umění vzniklý r ve Švýcarsku jako revolta proti hrůzám první světové války a pochybným hodnotám tehdejší společnosti vůbec (franc. dada = v dětské řeči koníček). Cílem bylo radikální odmítnutí kultury a všech dosud uznávaných estetických i morálních tradic. Program dadaismu formuloval básník Tristan Tzara. Ve výtvarném projevu používali dadaisté obrácené písmo, nalepovali roztrhaný papír nebo rozbité sklo na hrubé plátno, verše byly provázeny změtí náhodných a nesmyslných zvuků. Žádali rozbití všech literárních konvencí, propagovali neslučitelnost umění s logikou a poezii nesmyslu a prosazovali úplnou destrukci jazyka. Hlavními propagátory v literatuře se stali básníci André Breton a Philippe Soupault. Dadaismus poměrně brzy zanikl a ještě během 20. let 20. století se přetransformoval v surrealismus. V české literatuře se dadaismus neujal, najdeme zde spíše pokusy o surrealistickou poezii. Dekadence (úpadek) Myšlenkový a umělecký proud v umění poslední čtvrtiny 19. a začátku 20. století. Projevoval se kultem výlučné individuality a citové přejemnělosti, odvratem od života, vytváření odvozených umělých světů. Přiklání se k iracionalismu. Prosazuje se náladovost a přemíra fantazie, umělci se snaží navodit exotickou atmosféru. Básníci vyjadřují úzkost a depresi člověka odumírající epochy. Hlavními představiteli se stali Paul Verlaine, Stéphane Mallarmé, z českých autorů pak lze jmenovat Jiřího Karáska, Karla Hlaváčka, Antonín a Sovu nebo Otokara Březinu, respektive určité období jejich tvorby. 18

19 Devětsil Umělecké sdružení mladé socialistické generace založené v říjnu 1920 v Praze a vydávající své umělecké časopisy (ReD a Pásmo). Členy Devětsilu byli revolučně smýšlející básníci Vladislav Vančura, Vítězslav Nezval, Konstantin Biebl, Jaroslav Seifert a další, ale kromě nich i literární kritici (Karel Teige, Bedřich Václavek), divadelníci (Jindřich Honzl, E. F. Burian, Jiří Frejka, Jiří Voskovec, Jan Werich), hudebník Jaroslav Ježek a dále celá řada výtvarníků, malířů a architektů. Programové zásady byly zprvu neseny v duchu proletářského umění, později řada členů inklinovala spíše k poetismu. Existencialismus Staví na iracionalistické a nevědecké představě člověka izolovaného od všech souvislostí materiálního světa. Postavy řeší konflikt mravní volby, hrdinové v krátkém rozmezí zaujímají zcela protikladná, nereálná a logicky nezdůvodněná rozhodnutí. Objevuje se konflikt svobodného jedince a davu, motiv nesmyslnosti lidské existence a strach měšťáka před dělnickým hnutím. Hlavními představiteli jsou Jean Paul Sartre, Albert Camus, Simone Beauvoirová. Za duchovního otce existencialismu je považován dánský filozof Kierkegaard. Expresionismus Umělecký směr z první čtvrtiny 20. století. Zrodil se jako protiklad pozitivismu, naturalismu a impresionismu. Expresionismus si klade za cíl být novým životním pocitem. Ukazuje úpadek člověka 19. století a chce nastolit věk nového lidství. Vyjadřuje pocit rozkládajícího se jedince v rozkládající se společnosti. Společenské nedostatky napadá prostřednictvím satiry. Expresionismus je uměním výrazu a projevem vnitřních hnacích sil. Užívá silných kontrastů, je subjektivní. Expresionisté zpravidla zobrazují jen to, jak se situace a události odrážejí v mysli člověka. Touží přeměnit svět a špatnost lidské povahy. Mezi nejznámější expresionisty patřil Bertold Brecht nebo J. R. Becher. Čistého expresionistu v české literatuře nenajdeme, spíše jen tyto znaky nesou některá díla Františka Langra, Karla Čapka, S. K. Neumanna, Josefa Čapka či Jana Bartoše. Fin de siècle (konec století) Označení uměleckých tendencí a směrů konce 19. století ve Francii. Jako životní hodnoty byly prosazovány bohémský dandysmus, odmítání dosud uznávaných hodnot a vyhlašující konec skomírající civilizace. V kultuře ožívají anarchistické nálady. Nastupuje trpící hrdina. Nejvýznamnějším představitelem se stal J. K. Huysmans, v české kultuře byl fin de siècle reprezentován Arnoštem Procházkou a Jiřím Karáskem ze Lvovic. Fin de siècle je svým způsobem totožný s dekadencí. 19

20 Futurismus Umělecký směr z první čtvrtiny 20. století se stal výrazem živelné revolty anarchisticky založených skupin proti současným buržoazním pořádkům. Negoval tradiční hodnoty, normy a konvence, usiloval o zrušení dosavadních literárních pravidel, naopak chtěl vyjádřit bezprostřední hřmot moderní civilizace hukot strojů, letadel atd. prostřednictvím onomatopoie, kakofonie a působit na čtenáře i vizuálně. Snažil se zrušit i interpunkci. Zakladatelem futurismu se stal italský básník a dramatik F. T. Marinetti. Futurismus není čistý umělecký směr, ale spíše jako tendence, trend, který odstartoval celou řadu jiných uměleckých směrů. Impresionismus Umělecký směr se začal prosazovat od 70. let 19. století nejprve v malířství. Základem je preferování smyslových vjemů a podnětů před intelektuálním přístupem ke skutečnosti. Zájem se orientuje na celkovou barevnou náladu. Literární impresionismus se projevil především v lyrice. Preferoval eufonické a barevné prvky jazyka, vyzdvihl barevné asociace. Hlavními reprezentanty se stali Paul Verlaine, Hugo von Hofmannstahl, Erich Maria Rilke, v české poezii pak Antonín Sova a Karel Hlaváček. V próze pak impresionismus reprezentují Marcel Proust, André Gide, Gabriele D Annnunzio nebo Anton Pavlovič Čechov, v české literatuře Vilém Mrštík a Růžena Svobodová. Kritický realismus Významný umělecký a literární směr 19. a 20. století. Vznikl v období vrcholného rozvoje kapitalistické společnosti. Kritický realismus staví do středu pozornosti společenského člověka a provádí hlubokou analýzu literárních postav i společenského dění a sleduje člověka v jeho vývoji. Kritický realismus přináší konflikt mezi proklamovaným ideálem a střízlivou skutečností a pranýřuje politický systém i pokryteckou maloměšťáckou společnost. K nejvýznamnějším představitelům kritického realismu patří Stendhal, Honoré de Balzac, Gustave Flaubert, Romain Rolland, Charles Dickens, William Makepeace Thackeray, John Galsworthy, Henrik Ibsen, Knut Hamsun, Martin Andersen Nexö, Ivan Sergejevič Turgeněv, Lev Nikolajevič Tolstoj, Fjodor Michajlovič Dostojevskij, Anton Pavlovič Čechov, Arnold Zweig, Lion Feuchtwanger, v české literatuře pak Alois Jirásek, Teréza Nováková, Antal Stašek a Karel Václav Rais. Kubismus Umělecká tendence ve francouzské poezii na počátku 20. století. Literární kubismus vycházel z výtvarného umění. Akcentoval duševní stavy založené na volné asociaci představ a vizuální hodnoty (kaligramy). Nejvýznamnějšími představiteli se stali Guillaume Apollinaire nebo Jean Cocteau. Kubofuturismus Jedná se o nejvýznamnější větev ruského futurismu ve 20. a 30. letech 20. století. Nejvýznamnějším představitelem se stal Vladimír Majakovskij. 20

21 Lumírovci Literární uskupení soustředěné kolem časopisu Lumír. Za duchovní vůdce jsou považováni Jan Neruda, Josef Václav Sládek, Julius Zeyer a Jaroslav Vrchlický. Lumírovci navazují na program skupiny májovců a své poslání spatřují v boji za svobodu básnické tvorby a světovost české literatury. Snažili se seznámit českého čtenáře s hlavními díly světové poezie. Projevovali zájem o anglosaskou a románskou literaturu. Jelikož dbali na čistotu literární formy, leckdy sklouzávali až k pouhému formalismu. Májovci Literární generace vstupující do české literatury ve 2. polovině padesátých let 19. století. Jméno získali podle almanachu Máj, který začali vydávat v roce Mezi májovce řadíme především Jana Nerudu,Vítězslava Hálka, Adolfa Hejduka a Karolinu Světlou. Májovci se přihlásili k ideálům revoluce r a nadřadili otázky všelidské otázkám národním. Požadovali, aby literatura nebyla omezena pouze jen na národní zřetel. Zasloužili se o prosazování aktuálních problémů v literatuře. Jejich tendence mířila ke kosmopolitismu. (Kosmopolitismus = světoobčanství; názor zdůrazňující příslušnost jedince i celého národa k lidstvu) Modernismus Souhrnné označení pro některé nerealistické směry v umění, zvláště v literatuře 20. století (expresionismus, futurismus, dadaismus, imažinismus, konstruktivismus, surrealismus, absurdní drama, nový román). Vznik těchto směrů byl ovlivněn krizí kapitalismu. Naturalismus Umělecký směr ve 2. polovině 19. století, který se uplatnil hlavně v literatuře a malířství. Vznikl v letech ve Francii. Charakteristickým znakem je snaha o co nejvěrnější vystižení životní pravdy. Autor si počínal subjektivně nezaujatě, a to i v líčení odpudivých detailů. Podobně jako kritický realismus se snažil zkoumat společnost a zobrazovat člověka v podmínkách, v nichž žije. Hrdina naturalistického románu nemá obecný charakter, jeho počínání se soustřeďuje spíše na jeho temperament, pudy atd. Autor usiluje o popisně pravdivé vylíčení neutěšených stránek života soudobé společnosti. Hlavními představiteli naturalismu jsou Émile Zola, bratři Goncourtové, J.-K. Huysmans, Guy de Maupassant, Knut Hamsun, v české literatuře pak nejvýznamnějším představitelem naturalismu byl Karel Matěj Čapek-Chod, J. K. Šlejhar a Vilém Mrštík. Neorealismus Umělecká tendence projevující se po 2. světové válce v italské literatuře a ve filmové tvorbě. Vyznačuje se požadavkem realistického dokumentu a krajně analytického, až drsného pohledu na skutečnost. Hrdiny jsou vesměs prostí lidé s morálními zásadami. Největšího věhlasu se dočkal spisovatel Alberto Moravia. 21

22 Poetismus Básnický směr v české literatuře dvacátých let 20. století. Rozvíjel se výhradně v české kultuře. Vznikl v prostředí pražského Devětsilu. Jeho zakladateli a mluvčími byli Vítězslav Nezval a Karel Teige. Dále se k němu hlásili Konstantin Biebl, Jaroslav Seifert. Alespoň několika sbírkami v duchu poetismu tvořili v jeho duchu i další básníci. Poetismus se distancoval od romantického pojetí umělce. Zdůrazňoval nutnost svébytnosti básnického díla. Rozvinul umění rýmu a asonance, akcentoval osvojení a užívání básnických prostředků. V poetice byl výrazně uplatňován prvek hry. Poetismus nechtěl být pouze literárním programem, ale měl ambice stát se způsobem jak se dívat na život, aby byl básní. Cílem poetismu bylo úplné oproštění se od politiky a optimistický pohled na svět. Z toho vyplynul i jejich styl rozvíjející lyriku a hravost. Jeho hlavními tématy se staly pocity štěstí a radosti, emotivní stránka byla pro poetismus velmi důležitá. Základem jejich filosofie byl problém odcizení a sebeodcizení člověka - tj. mezilidských vztahů, domnívali se, že došlo k deformaci mezilidských vztahů a vůbec vztahu člověka k okolnímu světu Prokletí básníci Označení skupiny francouzských básníků poslední třetiny 19. století. Patřili sem hlavně Tristan Corbière, Jean Arthur Rimbaud, Stephane Mallarmé a Paul Verlaine. Někdy k nim bývá řazen i Charles Baudelaire. Byli výluční svým způsobem života, psali protitradiční verše plné imaginace a nezřídka i zatrpklého obsahu. Proletářská poezie Básnický směr českého socialistického umění. Pod vlivem ruské revoluční poezie (Majakovskij, Blok) prosazoval proti individualistické a pesimistické poezii zájmy a potřeby proletariátu. V dílech zobrazoval třídní protiklady, dynamiku sociálního zápasu vedoucího k revoluční přeměně lidstva. Proletářská poezie usilovala o přístupný a názorný umělecký výraz blízký prostotě lidového čtenáře. Tento směr se objevil v básnických sbírkách Jiřího Wolkera, Josefa Hory, Stanislava Kostky Neumanna, Jaroslava Seiferta, Konstantina Biebla, Jindřicha Hořejšího nebo slovenského básníka Ladislava Novomeského. Proletářské prvky nalezneme i próze, například v dílech Marie Majerové, Ivana Olbrachta a Vladislava Vančury. Ruchovci Generační seskupení spisovatelů kolem almanachu Ruch (1868). Poezie ruchovců vyrůstala z dobové atmosféry patetických projevů národního uvědomění a akcentovala vlasteneckou a reflexivní lyriku. Snažili se oživit myšlenku slovanské sounáležitosti s důrazem na historickou tradici. Z významných básníků tohoto uskupení lze jmenovat Svatopluka Čecha a Josefa Václava Sládka. Socialistický realismus Vnucená kulturní linie všem socialistickým zemím, prosazovaná KSSS. Socialistický realismus navazuje na kritický realismus, akcentován je prostý občan, nejčastěji dělník a jeho začleňování do pracovního kolektivu. Hlavní roli tu hraje práce při formování člověka socialistické epochy, akcentováno je pracovní hrdinství, láska k SSSR a proletářský internacionalismus. Umění musí být stranické, lidové a pravdivé. V duchu socialistického realismu tvořila většina spisovatelů jednotlivých zemí v období socialistického režimu. Velkým propagátorem tohoto umění byl literární kritik Bedřich Václavek. 22

Literatura pro 1. ročník gymnázia. Od českého národního obrození po realismus (konec 18. století 2. polovina 19. století)

Literatura pro 1. ročník gymnázia. Od českého národního obrození po realismus (konec 18. století 2. polovina 19. století) Literatura pro 1. ročník gymnázia Od českého národního obrození po realismus (konec 18. století 2. polovina 19. století) Gymnázium Velké Meziříčí 2012 1 Povinná četba (platí pro všechny) zapsat do KD i

Více

Literatura pro 2. ročník gymnázia. (Od moderních uměleckých směrů přelomu 19. a 20. století do konce 2. světové války)

Literatura pro 2. ročník gymnázia. (Od moderních uměleckých směrů přelomu 19. a 20. století do konce 2. světové války) Literatura pro 2. ročník gymnázia (Od moderních uměleckých směrů přelomu 19. a 20. století do konce 2. světové války) Gymnázium Velké Meziříčí 2015 Doporučená četba: Petr Bezruč: Slezské písně - alespoň

Více

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky, přesahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky, přesahy PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK ROČNÍK: PRVNÍ/KVINTA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky, přesahy JAZYK Žák vysvětlí základní jazykovědné a stylistické termíny, užívá je v praxi rozliší podoby a útvary

Více

OSOBNOST JULIA FUČÍKA V DÍLE MILANA KUNDERY Bakalářská diplomová práce

OSOBNOST JULIA FUČÍKA V DÍLE MILANA KUNDERY Bakalářská diplomová práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra bohemistiky MARIE BENETKOVÁ IV. ročník prezenční studium Obor: Česká filologie se zaměřením na editorskou práci ve sdělovacích prostředcích OSOBNOST

Více

Literatura pro 2. ročník pracovní sešit (PS) řešení daných cvičení. Téma: Májovci, ruchovci a lumírovci (učebnice (U) str. 76-89)

Literatura pro 2. ročník pracovní sešit (PS) řešení daných cvičení. Téma: Májovci, ruchovci a lumírovci (učebnice (U) str. 76-89) Literatura pro 2. ročník pracovní sešit (PS) řešení daných cvičení Téma: Májovci, ruchovci a lumírovci (učebnice (U) str. 76-89) Májovci, ruchovci, lumírovci PS str. 77 Rakouská monarchie 1815-1848 01

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4. Učební osnovy 4.1. Jazyk a jazyková komunikace Obsah se realizuje ve vzdělávacích oborech Český jazyk a literatura, Cizí jazyk a Další cizí jazyk. 4.1.1. Český jazyk A) Charakteristika vzdělávací oblasti

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Období: 3. období Počet hodin ročník: 132 132 132 132 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací

Více

- 1 - Přílohy inovace ŠVP od 1.9.2010 Školní vzdělávací program Užitá fotografie a média UČEBNÍ PLÁN

- 1 - Přílohy inovace ŠVP od 1.9.2010 Školní vzdělávací program Užitá fotografie a média UČEBNÍ PLÁN - 1 - PŘÍLOHA Č.1 UČEBNÍ PLÁN Název školy: Adresa školy: nám. 17.listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary Zřizovatel: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 01 Karlovy Vary Název ŠVP: Užitá fotografie a média

Více

VIEWEGH, URBAN A POLITIKA

VIEWEGH, URBAN A POLITIKA VIEWEGH, URBAN A POLITIKA VIEWEGH, URBAN A POLITIKA Mezi četnými jevy a sférami, které dnes nejsou zcela v pořádku, je na tom nejhůře politika: ne náhodou také dva nejznámější z bývalých mladých autorů,

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Jazyková výchova. Ročník: Prima TVAROSLOVÍ A PRAVOPIS - OPAKOVÁNÍ. Očekávané výstupy ZV RVP

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Jazyková výchova. Ročník: Prima TVAROSLOVÍ A PRAVOPIS - OPAKOVÁNÍ. Očekávané výstupy ZV RVP Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Jazyková výchova Ročník: Prima TVAROSLOVÍ A PRAVOPIS - OPAKOVÁNÍ určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je ve správných tvarech ve svém mluveném

Více

(NE)PŘEHLEDNÉ, avšak podrobné, kompletní a místy i vtipné, DĚJINY LITERATURY napsal JAKUB SALÁT

(NE)PŘEHLEDNÉ, avšak podrobné, kompletní a místy i vtipné, DĚJINY LITERATURY napsal JAKUB SALÁT (NE)PŘEHLEDNÉ, avšak podrobné, kompletní a místy i vtipné, DĚJINY LITERATURY napsal JAKUB SALÁT Hlavní inspirační zdroje: - profesor českého jazyka Petr Šimek (Gymnázium Omská), který mě učil na střední

Více

Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.

Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org. 1.1.1.1 Český jazyk a literatura ČJL Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org. Učební osnova předmětu Název studijního Český jazyk a literatura předmětu Zkratka

Více

ČESKÁ A SVĚTOVÁ LITERATURA PRO DĚTI

ČESKÁ A SVĚTOVÁ LITERATURA PRO DĚTI ČESKÁ A SVĚTOVÁ LITERATURA PRO DĚTI PhDr. Zdeněk Valenta, Ph.D. Studijní opora Katedry preprimárního a primárního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem OBSAH ÚVOD...

Více

Předkladatel: České sdružení pro waldorfskou pedagogiku září 2003

Předkladatel: České sdružení pro waldorfskou pedagogiku září 2003 V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M W Předkladatel: České sdružení pro waldorfskou pedagogiku září 2003 OBSAH A. NÁZEV, PŘEDKLADATEL, ANOTACE 3 ÚVODEM - Prof.PhDr. Zdeněk Helus, DrSc. 3 POVAHA WALDOFSKÉ

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA P e d a g o g i c k á f a k u l t a. Význam loutky v práci učitele 1. stupně ZŠ Diplomová práce. Brno 2008

MASARYKOVA UNIVERZITA P e d a g o g i c k á f a k u l t a. Význam loutky v práci učitele 1. stupně ZŠ Diplomová práce. Brno 2008 MASARYKOVA UNIVERZITA P e d a g o g i c k á f a k u l t a Význam loutky v práci učitele 1. stupně ZŠ Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce: PaedDr. Marie Pavlovská, Ph.D. Vypracovala: Helena

Více

OTÁZKY ODBORNÉ PŘÍPRAVY

OTÁZKY ODBORNÉ PŘÍPRAVY Český komitét INSEA OTÁZKY ODBORNÉ PŘÍPRAVY BUDOUCÍCH VÝTVARNÝCH PEDAGOGŮ A UMĚLCŮ Sborník z celostátního sympozia Pedagogická fakulta ZČU PLZEŇ 1994 1 OBSAH Úvodem 3 I. Příspěvky z prvního a třetího bloku

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu: český jazyk a literatura

Charakteristika vyučovacího předmětu: český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu: český jazyk a literatura Osmiletý vzdělávací obor: prima - kvarta Vyučovací předmět český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura

Více

POSTAVA A VYPRAVĚČ V PRÓZÁCH PETRA ŠABACHA

POSTAVA A VYPRAVĚČ V PRÓZÁCH PETRA ŠABACHA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Pedagogická fakulta Katedra české literatury POSTAVA A VYPRAVĚČ V PRÓZÁCH PETRA ŠABACHA Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí diplomové práce: Mgr. David Kroča, Ph.D. Vypracoval:

Více

Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITARATURA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITARATURA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITARATURA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura

Více

Český jazyk a literatura nižší gymnázium

Český jazyk a literatura nižší gymnázium Český jazyk a literatura nižší gymnázium Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího obsahu a vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Tradice a duchovní identita

Tradice a duchovní identita Tradice a duchovní identita lidové pověry a magie jezuitské školství piaristická opozice habáni jednota bratrská moravští bratři deisté predikanti blouznivci spiritisté svatořečení Jana z Nepomuku rušení

Více

Pohádky a jejich vliv na psychický vývoj dítěte

Pohádky a jejich vliv na psychický vývoj dítěte ÚVOD DO PROBLEMATIKY A2.9 Pohádky a jejich vliv na psychický vývoj dítěte L UCIE S TAŇKOVÁ Příspěvek se zaměřuje na definici pohádky a její místo v dětské literatuře, typické rysy pohádkových vyprávění,

Více

Koncepce výuky dějin umění pro výtvarný obor ZUŠ

Koncepce výuky dějin umění pro výtvarný obor ZUŠ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta stavební Doplňující pedagogické studium 37. běh Závěrečná práce DPS Koncepce výuky dějin umění pro výtvarný obor ZUŠ Vypracovala: BcA. Marie Polášková Vedoucí práce:

Více

Józef Szymeczek Úvod do religionistiky Studijní opora k inovovanému předmětu: Religionistika(3ELIG/33LIG) Ostrava, 2013 ISBN 978-80-7464-425-2

Józef Szymeczek Úvod do religionistiky Studijní opora k inovovanému předmětu: Religionistika(3ELIG/33LIG) Ostrava, 2013 ISBN 978-80-7464-425-2 Průvodka dokumentem: - nadpisy tří úrovní (pomocí stylů Nadpis 1-3), před nimi je znak # - na začátku dokumentu je automatický obsah (#Obsah) - obrázky vynechány, zůstávají pouze původní popisky vložené

Více

5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1 5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura.

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČTYŘLETÝ CYKLUS

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČTYŘLETÝ CYKLUS CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČTYŘLETÝ CYKLUS OBSAHOVÉ VYMEZENÍ Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura RVP G. Je povinným

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ FILOZOFICKO-PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ FILOZOFICKO-PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ FILOZOFICKO-PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV BOHEMISTIKY A KNIHOVNICTVÍ BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE OPAVA 2004 PAVLA ČÁSTKOVÁ Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká

Více

žiju orchestrálně Ondřej Fibich Petrkov Drahoušku s drápy Do oken dnes

žiju orchestrálně Ondřej Fibich Petrkov Drahoušku s drápy Do oken dnes vítězství comenia scriptu nad rozumem? str. 6 na podporu ateliéru str. 7 zdeněk hrbata o chateaubriandovi str. 8 gustav erhart o stéphanii guerzoniové str. 10 nasupený realista milan kozelka str. 13 básně

Více

to je prostě můj styl

to je prostě můj styl háchův intimní deník str. 6 opravdu známe dílo jana skácela? str. 8 apollinairovská vzpomínka na josefa hiršala str. 9 ivan o. štampach: vánoce napříč kulturami str. 10 pohled do domečku zlé ovce str.

Více

1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 1. Český jazyk a literatura Časová dotace: 1. ročník 8 hodin 2. ročník 8 hodin 3. ročník 9 hodin 4. ročník 8 hodin 5. ročník 7 hodin Celková dotace na 1.

Více