aneb procházka po dějinách české a světové literatury

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "aneb procházka po dějinách české a světové literatury"

Transkript

1 Mgr. Milan Šimek aneb procházka po dějinách české a světové literatury 1

2 Předmluva Dvojdílná brožura Literární notes si neklade za cíl být akademickou publikací dějin světové a české literatury. Jedná se o jakousi příručku pro učitele středních škol, využitelnou v běžných hodinách českého jazyka a literatury. Stejně tak ji mohou ke studiu využít i studenti středních škol. Kromě chronologického vývoje dějin naší a světové literatury zde čtenář najde v kostce i pár poznámek z oblasti teorie literatury, nezbytných pro základní znalosti, které jsou potřebné při studiu literatury. Kromě toho jsou do publikace vloženy i ukázkové rozbory uměleckého textu a také ukázky z literárních děl (hlavně poezie) pro bližší orientaci. Při vyučovací hodině lze tyto texty rozebírat do libovolné hloubky. Plánuje se, že součástí této brožury bude i pracovní sešit s literárními ukázkami určenými k rozboru. U některých děl je připojen přídavek, mající charakter poznámek ze čtenářského deníku, který má sloužit k detailnějšímu rozboru daného uměleckého díla. Možná že náročnější čtenář, zajímající se podrobně o dějiny literatury, nenajde v textu jméno nebo dílo svého oblíbeného autora, o němž se domnívá, že by zde neměl chybět. Když jsem psal tuto brožuru, stále jsem přidával nové a nové autory a literární informace a brožura začínala příliš bytnět. Proto jsem musel své "choutky" začít krotit, abych to s rozsahem této publikace nepřehnal. Měla to být především příručka, kterou si s sebou vezme učitel do vyučovací hodiny a bude pracovat s daty zde uvedenými. Jakmile ztrácel text na přehledu, rychle jsem se vrátil zpět do reality a text začal opět zhušťovat. Pozorný čtenář si jistě všimne, že v posledních kapitolách jsem se už snažil být více strohý. Možná někoho zarazí, že někde jsem se rozepisoval v bohatších souvětích, jinde jsem použil strohý výtah, případně excerpta. Souvislejší text jsem použil tam, kde bylo zapotřebí něco vysvětlit, popsat nějaké vztahy apod., kdežto výpiskovou formu jsem použil všude tam, kde se jednalo o pouhý přehled dat a kde nehrozila nějaká dezinterpretace nebo nesrozumitelnost předkládaných informací. Pokud tato příručka přinese užitek buď pedagogickým pracovníkům anebo studentům, budu jedině potěšen. Všem jejím uživatelům přeji hodně úspěchů při studiu dějin literatury. Roztoky u Křivoklátu. Milan Šimek 2

3 1. Úvod do literární teorie Obecné poučení o literatuře Literatura jsou veškeré písemné jazykové projevy každého národa. Rozdělení literatury: a) věcná (poznání, sdělení) b) krásná (estetický účinek) Literaturou se zabývá literární věda, dějinami literatury se zabývá literární historie. Literaturu řadíme mezi umění. Protože pracuje se slovy, řadíme ji mezi slovesné umění Umění a estetika Umění je nejvyšší forma estetického osvojování skutečnosti. Je to druh lidské tvořivosti, v němž převažuje estetická funkce. Estetika je nauka o krásnu. Estetika obecná se zabývá krásnem v přírodě a lidských výtvorech. Estetika speciální zkoumá krásno v jednotlivých druzích umění. Druhy umění: statická dynamická - architektura, sochařství, malířství, užité umění (vnímáme je naráz) - taneční umění, pantomima, hudba a literatura (vnímáme je v delším časovém úseku) Další rozdělení umění: a) zobrazující: malířství, sochařství, literatura, umělecká fotografie b) nezobrazující (výrazové): architektura, tanec, hudba c) slovesné: literatura d) syntetické: balet, opera, drama, film Umění je přímé ztělesnění hlubokých zážitků člověka a národa a je povoláno vzbuzovat v člověku vnitřní touhu po skutečně krásném životě. Umění každý vnímá jinak podle svých schopností a inteligence. Člověk pozoruje svět kolem sebe a esteticky jej vnímá, tzn. rozlišuje krásné a ošklivé. Dochází u něj k estetickému zážitku. Při styku s uměleckým dílem dochází k uměleckému prožitku (vyšší forma estetického vnímání). 3

4 Stupně estetického osvojení skutečnosti: a) estetický zážitek b) estetické hodnocení c) estetický soud Při častém styku s uměním si vnímatel vybuduje estetický vkus Základní rozdělení literatury 1. POEZIE 2. PRÓZA 3. DRAMA Poezie (básnictví) je slovesné umění vyjadřující se veršem. Dále se dělí na lyriku, epiku a lyrickoepické básně. Próza je literární dílo, které není napsáno ve verších, případně v dramatické podobě. Drama. Zde se děj uskutečňuje formou dialogu (rozhovoru) mezi jednotlivými postavami. Střed děje tvoří dramatický konflikt. 4

5 2. Základní literární pojmy Poezie POEZIE Slovesné umění vyjadřující se veršem. Dělí se na lyriku, epiku a lyrickoepické básně. Lyrika Nemá děj, autor vyjadřuje především pocity, názory a dojmy. Epika Obsahuje především děj. Lyrickoepická poezie Zde jsou děj i citové stavy člověka v rovnováze. Báseň Literární dílo sepsané ve verších a výrazně rytmicky organizované. Verš Základní stavební jednotka básně tvořící uspořádaný zvukový celek. Byliny Ruské hrdinské zpěvy, vzniklé v století. Rozšiřovali je potulní pěvci skoromochové (guslaři). Hrdinové jsou bohatýři vynikající neuvěřitelnou silou a oddaně sloužící panovníkovi a vlasti. Znaky bylin: Epiteton constans (stálý básnický přívlastek) Epifory Anafory Paralelismy Antiteze (přirovnání provedené protikladem) Pravidelný nerýmovaný verš Balada Epická báseň s pochmurným a spádným dějem. Balada je tragédie vypravovaná ve formě básně nebo písně. Rozdělení balad: Balada fantastická: boj postavy s démonickou silou. Balada sociální: boj se společenským problémem. Balada lidová x balada umělá Balada skotská: měla nápěv. 5

6 Česká lidová balada: Čelakovský, Erben Česká sociální balada: Neruda, Bezruč, Wolker, Erben Básnická povídka Veršovaný lyrickoepický útvar z období romantismu (Mácha Máj). Bukolická poezie Opěvuje pastýřský život, vyzdvihuje únik před vřavou světa. Dvorská (kurtoazní) lyrika Šlechtická poezie z století. Opěvuje rytířskou lásku. Elegie Báseň psaná v elegickém distichu. Výrazný je zde stesk, smutek a nostalgie. (Elegické distichon = dvojverší složené z daktylského hexametru a pentametru) Epigram Stručný, satiricky vyhrocený básnický útvar. Epitaf Náhrobní nápis Kaligram Báseň vytištěná do určitých obrazců. Poéma Rozsáhlá lyrickoepická báseň nebo povídka. Refrén Část textu, která se opakuje. Říkadlo Jednoduchá veršovaná a rýmovaná básnička s výrazným rytmem. Sonet Znělka. Báseň má nejčastěji 14 veršů ( 2 x 4 verše a 2 x 3 verše) Volný verš Verš, který nevážou žádná rytmická a rýmová pravidla. Nositelem rytmu je především intonace. Intonace Melodie jazykového projevu. 6

7 Přírodní lyrika Druh poezie opěvující kouzlo a krásu přírody. Kvarteto Čtyřverší Próza PRÓZA Literární dílo, které není napsáno ve verších, nebo v dramatické podobě. Rozdělení prózy: 1. nauková (odborná) 2. rétorická (řečnická) 3. dokumentární (listiny) 4. publicistická (žurnalistická) 5. umělecká Umělecká próza: Román, novela, povídka, vyprávění, pohádka atd. Pohádka Prozaický útvar s neskutečným dějem. Mívá zpravidla dobrý konec, vítězí zde dobro nad zlem, chytrost nad hloupostí. Pohádkový hrdina překoná všechny potíže a nesnáze, má ušlechtilé vlastnosti a nakonec dosáhne svého cíle. Rozdělení pohádky: 1. lidová 2. umělá Rozdělení pohádek podle obsahu: 1. kouzelné (nadpřirozené bytosti) 2. novelistické ( vítězí zde důvtip a chytrost) 3. zvířecí Povídka Kratší prozaický útvar, který vznikl v 19. století. Povídkový hrdina na rozdíl od románového hrdiny bývá ustálený a výrazně se nevyvíjí. Mýtus (báje) Jedná se o příběh, do něhož lidé dávných dob vtělili své představy o vzniku světa, o životě bohů, o přírodních jevech, o člověku atd. 7

8 Pověst Jedná se o vypravování, jež se vztahuje k historické době, místu či osobě. Pověsti často tvoří celé cykly. Jsou zpravidla zcela nebo z velké části smyšlené. Bajka Krátký prozaický (někdy i veršovaný) příběh, kde zvířata nebo věci jednají jako lidé. Všímá si lidských vlastností. Základem je alegorie (jinotaj) a vyhrocená pointa. Autobiografie Vlastní životopis Bibliografie Informativní záznamy o literárních dílech. Fejeton Literární útvar zpravidla publicistického stylu, který dříve obsahoval literární a divadelní kritiky. Krátký, vtipný článek napsaný pod čarou (podčárník). Horror Dílo záměrně vyvolávající hrůzu a zděšení. Legendy Životopisy svatých. Novela Druh povídky. Je stručná, bez popisu, s překvapivým závěrem. Pasionál Soubor legend o mučednících. Pikareskní román Středověký román, jehož hrdinou je šibal, šašek, rošťák. Romaneto Druh novely se záhadným příběhem, který je však nakonec vysvětlen (Jakub Arbes). Satira Literární dílo, využívající humoru ke kritizování nedostatků společnosti i jedince. Science-fiction Vědeckofantastická próza. Traktát Učený výklad, pojednání. Western Druh dobrodružné literatury s námětem z Divokého západu. 8

9 2. 3. Drama DRAMA Literární dílo předváděné na scéně. Děj se zde uskutečňuje formou dialogu mezi jednotlivými postavami. Střed děje tvoří dramatický konflikt. Schéma dramatu: a) expozice b) kolize c) krize d) peripetie e) katastrofa Rozdělení dramatu: a) komedie (veselohra) b) tragédie (truchlohra) c) tragikomedie Commedia dell arte Improvizovaná divadelní hra ze 16. století. Herci měli pouze stručný scénář a používali masky. Činohra Divadelní hra. Hrdinové jsou obyčejní lidé, příběh se odehrává ve všedním životě. Fraška Obhroublá komedie. Filmová adaptace Přepis látky z oblasti literatury nebo dramatického umění do filmové podoby. Skript Scénář. Monolog Souvislý mluvní projev jedné osoby. Dialog Rozhovor 9

10 3. Versologie, základní stavební jednotky literárního díla, básnická pojmenování, figury a trópy Jednotky tematické výstavby literárního díla. Nejmenší stavební jednotkou literárního díla je motiv. Motiv podává věcnou informaci o situaci. Fabule je příhoda, o které se vypravuje (dějový půdorys díla). Fabuli si čtenář sestavuje až po přečtení díla. Syžet (sujet - námět) je způsob, jakým jsou uspořádány informace. Téma znamená v poetice ústřední myšlenku díla. Téma literárního díla odhalujeme až v průběhu četby. Téma se dá definovat i jako ideový a dějový základ díla. U složitého literárního díla rozeznáváme základní téma a dílčí témata. Literární látka je základem obsahu literárního díla. Námět je výsek určité skutečnosti, který autor použije ve svém díle. Postava je člověk zachycený v literárním díle. Hlavní postava bývá také jinak nazývána hrdinou. Vedlejší postavy dokreslují literární prostředí Základní stavební jednotky básně Báseň je literární dílo sepsané ve verších a výrazně rytmicky organizované. Báseň bývá členěna do strof (slok). Strofa (česky sloka) vzniká spojením jednotlivých veršů a představuje obvykle nějaký myšlenkový celek. Některé typy strof se ustálily a mají normovanou podobu. distichon dvojverší (první a druhý verš se vzájemně doplňují, rozvíjí, nebo popírají), viz elegické distichon a hrdinské dvojverší. tercina tříveršová strofa, v níž se rýmuje 1. a 3. verš, střední je spojen rýmem s lichými verši následujícího tříverší ritornel lyrické trojverší stance strofa složená z šesti veršů se střídavými rýmy a dvou veršů s rýmy sdruženými decima desetiveršová strofa se čtyřmi různě umístěnými rýmy. 10

11 Prosodie Prosodie je nauka o stavbě verše. U básně předpokládáme rytmus, rým nebo volný verš. Rytmus je záměrné uspořádání zvukových prvků, jež se záměrně opakují v každém verši. Jedná se např. o střídání slabik přízvučných a nepřízvučných. Časomíra je princip řazení slov ve verších do rytmických řad podle délky slabik. Rytmus v časoměrném verši je založen na střídání krátkých na dlouhých slabik. Sylabotónický systém se vyznačuje pravidelností v počtu slabik a pravidelností v rozložení přízvuků. Na těžkou dobu (stopa, iktus) připadá slabika přízvučná, na lehkou nepřízvučná. Časomíra se v české poezii dodržovala většinou ve starší literatuře, v soudobé poezii je akcentována spíše zřídka. Přehled stop: Jamb: nepřízvučná x přízvučná x x Daktyl: přízvučná x nepřízvučná x nepřízvučná x x x Trochej: přízvučná x nepřízvučná x x Pro češtinu je příznačnější využívání daktylu, trocheje nebo používání daktylotrochejského rytmu. Jamb je častější např. v angličtině Prozodické systémy 1) sylabický (sylaba = slabika) rytmus založen na shodném počtu slabik a rýmu (čs. lidové písně, staročeská lyrika) 2) tónický rytmus založen na shodném nebo pravidelně proměnlivém počtu přízvučných slabik ve verši (ruská hrdinská epika, Čelakovský Ohlas písní ruských, germánská poezie) 3) časoměrný rytmus založen na střídání krátkých a dlouhých slabik slabika krátká s krátkou samohláskou slabika dlouhá: přirozeně (s dlouhou samohláskou) polohou (následují 2 souhlásky) (antická literatura, např. homérský epos, Kollárova Slávy dcera předzpěv) 11

12 4) přízvučný (sylabotónický) rytmus založen na pravidelném střídání přízvučných a nepřízvučných slabik (běžné např. pro českou poezii) Druhy rýmů Prvotní rozdělení: Rým mužský: Rým ženský: Daktylský rým: Rým koncový: Rým vnitřní: rýmují se jednoslabičná slova (máj x háj). je-li přízvuk na předposlední slabice od konce (dvojslabičná slova). rýmují se víceslabičná slova. nachází se na konci veršů. nachází se uprostřed verše Základní rozdělení: Název rýmu: Sdružený Střídavý Přerývaný Obkročný Postupný Rýmové echo: schéma rýmu: aa bb cc ab ab cd cd abcb abba abc abc rým, v němž je jedno rýmující se slovo obsaženo ve slově druhém. (Přišel mi k svátku gratulovat Olda A přinesl mi žlutý tulipán A pěknou reprodukci od Marolda Je na ní vidět bitva u Lipan Rýmová absence Nepřítomnost rýmu na místě, kde je očekáván na základě předchozího řazení rýmů. 12

13 3. 3. Básnická pojmenování, figury, trópy Básnický jazyk využívá celé řady stavebních prvků kvůli dosažení větší vyjadřovací pestrosti a k zajištění vyšší stylistické úrovně. Nejenom v poezii, ale také v próze, případně i v běžné komunikaci lze využít například básnických pojmenování (trópů) a stylistických figur Trópy (básnická pojmenování) Podstatou trópů je přenášení významu na základě nějaké podobnosti nebo souvislosti. Metafora Označuje jeden jev pojmenováním jevu jiného a srovnává je (přenesené pojmenování). Ledovec pleti tvojí se pomaloučku sesul a v morénu se změnil tvůj starý náhrdelník (V. Holan) Metonymie Přenesené pojmenování na základě věcné souvislosti. (Číst Jiráska) Přirovnání Vystižení a určení jevu na základě shodných vlastností s jevem jiným. Tvá postava je palmě podobná a prsy tvé hroznům. I řekl jsem: vylezu na palmu, Zmocním se plodů jejích. (Píseň písní) Antiteze Příměr protikladem. Nezhaslo slunce, zemřel člověk. (K. Toman) To nejsou vlnky, to rusalek jsou jména. (F. Halas) Antonomasie Označení osoby obecným pojmenováním nebo užití vlastního jména v obecném významu. Jak směšné byly našich předků cepy, když celý svět se zdvihl proti nim, a hle, svět celý zdrtil vůdce slepý. (S. Čech) 13

14 Apostrofa Oslovení věcí, osob nebo abstraktních pojmů. Na tvé zdraví piji, krásný povyku barev a zvuků, na tvé zdraví, květnový dne, zahrado hostinská. (S. K. Neumann) Paralelismus Druh přirovnání, kdy jsou dva jevy volně vedle sebe. Přihnali se tři mladíci k vysoké hoře, na ní pták Velikán - hora nad horou. (F. L. Čelakovský) Personifikace Přenesené pojmenování lidských vlastností a jednání na věci neživé (zosobnění,zživotnění). Synekdocha Přenesené pojmenování jednoho jevu na jiný na základě věcných souvislostí kvantitativních. f) označení celku jeho částí Vyletěla holubička ze skály, probudila černé oči ze spaní g) nahrazení množného čísla jednotným Na slunce vyjdem, když na stromech je květ Hyperbola Nadsázka. Litotes Zjemnění.Vyskytuje se hojně v mluvě básnické i v próze jako záměna pojmu s jeho zápornou protivou (např. to není špatná práce = jest dobrá) Eufemismus Použití jemnějšího výrazu. (Odejít navždy - místo zemřít) Dysfemismus Záměrné použití hrubšího výrazu (opak eufemismu, chcípnout místo zemřít ). Ironie Úmyslné a průhledné vyjádření protikladem, výsměch. To se ti teda povedlo! Perifráze Opisné pojmenování 14

15 Stylistické figury Básnické (stylistické) figury jsou stylistickým prostředkem básnictví a rétoriky, které užívají odchylky od norem běžného sdělovacího jazyka k estetickému prohloubení vlastností řeči. Figur je několik typů, např. okrasné, zvukové, syntaktické, výpustkové atd. Asyndeton Bezespoječné spojení slov ve verši. Patří, bledne, trne, žasne (Vrchlický) Polysyndeton Nahromadění spojek ve verši. A ten shon a ruch a vřava (Vrchlický) Parenteze Vsuvka. Až plakala a rty se chvěly (zpozdilá), připravila se k noci. (A. Sova) Elipsa Výpustka. Vynechání méně důležitých větných členů. Tělo jeho skála na skále ležící (Erben) Hendiadys Souřadnou formou se vyjádří dvě představy, z nichž jedna je významově podřadná. Zasypali ho věnci a kvítím. (místo věnci z kvítí). Onomatopoia Zvukomalba. Využití zvukové stránky slova k vyjádření zobrazovaného jevu (např. přírodní zvuky). Místností zněl břinkot a řinčení rozbíjeného skla. Aliterace Opakování shodných hlásek na začátku po sobě následujících slov nebo veršů. Náslovný rým. Nade mnou kolo - kůl - kostlivec - lebka bledá. (K. H. Mácha) Asonance Souzvuk koncových hlásek na konci veršů. Čí jsou to ovečky, co se v horách pasou? To jsou Janíkovy, co ho věšet budou. (Lidová poezie) 15

16 Anafora Opakování stejných slov na začátku veršů. Darmo, řeko, tvoje lkání, darmo tmavou nocí zní. (K. H. Mácha) Epanastrofa (palilogie) Opakování stejných slov na konci jednoho a na začátku druhého verše. Všude pusto, všude temno, mrtvo, temno, mrtvo po prostorách světa. (Ján Botto) Epifora Opakování stejných slov na konci veršů. Přicházím k tobě. Jaké to máš vlasy? Tak těžké, vonné, sametové vlasy! Ne, nelíbej. Chci hladit tvoje vlasy. Chci spát. Dej mi své vlasy. (K. Toman) Epizeuxis Opakování stejných slov v jednou verši (zpravidla za sebou). Klobouk na stranu a ruku do boku, je mi lehko, lehko - jako do skoku. (J. Neruda) Eufonie Umělecky působivé uspořádání hlásek na základě jejich opakování. Libozvučnost. Ó podzime, tak dlouze tvé housle hrají, mou duší tou hrou unylou utýrají. (P. Verlaine, překlad F. Hrubín) Litotes Vyjádření kladu dvěma zápory. Jsem do ní ještě zblázněn celý, mne ona nemá nerada. (F. Violin) Oxymóron Spojení významově protikladných slov. Živá mrtvola. Paronomázie Nahromadění několika slov odvozených od téhož kmene. Skleničko ty skleněná. 16

17 Pleonasmus Nadbytečné uskupení významově blízkých slov. Modrý blankyt. Refrén Celek, který se opakuje na určitých místech básně. Klimax (gradace) Zesilování významu. A ve hrozném předtušení běží žena - ach neběží, letí, letem ptáka letí. (K. J. Erben) Antiklimax Zeslabování významu Řečnické figury: Řečnická otázka Otázka, která nevyžaduje odpověď a na niž zpravidla odpověď ani není očekávána. A já se ptám. Copak si tohle musíme nechat líbit? Řečnická odpověď Mluvčí si odpovídá na řečnickou otázku nečekaným způsobem. Co je radost v zlaté síni? V purpur přioděná lež. (Hálek) Apostrofa Oslovení nepřítomné osoby nebo neživé věci. Ó matko má, dnes v světlo proměněná! (Březina) Aposiopese Významově neukončená výpověď např. z důvodu rozrušení nebo bezmoci. Ale vždyť já přece Apokopa Zánik nebo vypuštění hlásky na konci slova. Zem místo země. 17

18 Antiteze Protiklad. Nebyla to hvězda jasná, ale byla panna krásná (Čelakovský) 4. Slovníček literárních směrů a skupin Česká literární moderna Umělecká skupina význačných představitelů mladé literární generace 90. let 19. století, kteří se odmítavě stavěli k buržoazní společnosti. K nejvýznamnějším představitelům moderny patřili především : F. X. Šalda, A. Sova, O. Březina, V. Mrštík, J. S. Machar. V programovém dokumentu Manifest České moderny vystoupili zejména proti nacionalismu a oportunismu české buržoazní politiky. Vyslovili požadavek všeobecného hlasovacího práva, ochrany pracujících před vykořisťováním. Kriticky se rovněž stavěli proti eklekticismu, diletantismu a proti povrchní módnosti soudobé tvorby. Vyslovili právo na svobodný projev a kritický soud. Hlásili se k individualismu, tvůrčí nezávislosti, originalitě a otevřenosti. Česká literární moderna se však kvůli názorové nejednotnosti poměrně brzy rozpadla, přesto ovlivnila další vývoj české kultury. Dadaismus Směr v literatuře a umění vzniklý r ve Švýcarsku jako revolta proti hrůzám první světové války a pochybným hodnotám tehdejší společnosti vůbec (franc. dada = v dětské řeči koníček). Cílem bylo radikální odmítnutí kultury a všech dosud uznávaných estetických i morálních tradic. Program dadaismu formuloval básník Tristan Tzara. Ve výtvarném projevu používali dadaisté obrácené písmo, nalepovali roztrhaný papír nebo rozbité sklo na hrubé plátno, verše byly provázeny změtí náhodných a nesmyslných zvuků. Žádali rozbití všech literárních konvencí, propagovali neslučitelnost umění s logikou a poezii nesmyslu a prosazovali úplnou destrukci jazyka. Hlavními propagátory v literatuře se stali básníci André Breton a Philippe Soupault. Dadaismus poměrně brzy zanikl a ještě během 20. let 20. století se přetransformoval v surrealismus. V české literatuře se dadaismus neujal, najdeme zde spíše pokusy o surrealistickou poezii. Dekadence (úpadek) Myšlenkový a umělecký proud v umění poslední čtvrtiny 19. a začátku 20. století. Projevoval se kultem výlučné individuality a citové přejemnělosti, odvratem od života, vytváření odvozených umělých světů. Přiklání se k iracionalismu. Prosazuje se náladovost a přemíra fantazie, umělci se snaží navodit exotickou atmosféru. Básníci vyjadřují úzkost a depresi člověka odumírající epochy. Hlavními představiteli se stali Paul Verlaine, Stéphane Mallarmé, z českých autorů pak lze jmenovat Jiřího Karáska, Karla Hlaváčka, Antonín a Sovu nebo Otokara Březinu, respektive určité období jejich tvorby. 18

19 Devětsil Umělecké sdružení mladé socialistické generace založené v říjnu 1920 v Praze a vydávající své umělecké časopisy (ReD a Pásmo). Členy Devětsilu byli revolučně smýšlející básníci Vladislav Vančura, Vítězslav Nezval, Konstantin Biebl, Jaroslav Seifert a další, ale kromě nich i literární kritici (Karel Teige, Bedřich Václavek), divadelníci (Jindřich Honzl, E. F. Burian, Jiří Frejka, Jiří Voskovec, Jan Werich), hudebník Jaroslav Ježek a dále celá řada výtvarníků, malířů a architektů. Programové zásady byly zprvu neseny v duchu proletářského umění, později řada členů inklinovala spíše k poetismu. Existencialismus Staví na iracionalistické a nevědecké představě člověka izolovaného od všech souvislostí materiálního světa. Postavy řeší konflikt mravní volby, hrdinové v krátkém rozmezí zaujímají zcela protikladná, nereálná a logicky nezdůvodněná rozhodnutí. Objevuje se konflikt svobodného jedince a davu, motiv nesmyslnosti lidské existence a strach měšťáka před dělnickým hnutím. Hlavními představiteli jsou Jean Paul Sartre, Albert Camus, Simone Beauvoirová. Za duchovního otce existencialismu je považován dánský filozof Kierkegaard. Expresionismus Umělecký směr z první čtvrtiny 20. století. Zrodil se jako protiklad pozitivismu, naturalismu a impresionismu. Expresionismus si klade za cíl být novým životním pocitem. Ukazuje úpadek člověka 19. století a chce nastolit věk nového lidství. Vyjadřuje pocit rozkládajícího se jedince v rozkládající se společnosti. Společenské nedostatky napadá prostřednictvím satiry. Expresionismus je uměním výrazu a projevem vnitřních hnacích sil. Užívá silných kontrastů, je subjektivní. Expresionisté zpravidla zobrazují jen to, jak se situace a události odrážejí v mysli člověka. Touží přeměnit svět a špatnost lidské povahy. Mezi nejznámější expresionisty patřil Bertold Brecht nebo J. R. Becher. Čistého expresionistu v české literatuře nenajdeme, spíše jen tyto znaky nesou některá díla Františka Langra, Karla Čapka, S. K. Neumanna, Josefa Čapka či Jana Bartoše. Fin de siècle (konec století) Označení uměleckých tendencí a směrů konce 19. století ve Francii. Jako životní hodnoty byly prosazovány bohémský dandysmus, odmítání dosud uznávaných hodnot a vyhlašující konec skomírající civilizace. V kultuře ožívají anarchistické nálady. Nastupuje trpící hrdina. Nejvýznamnějším představitelem se stal J. K. Huysmans, v české kultuře byl fin de siècle reprezentován Arnoštem Procházkou a Jiřím Karáskem ze Lvovic. Fin de siècle je svým způsobem totožný s dekadencí. 19

20 Futurismus Umělecký směr z první čtvrtiny 20. století se stal výrazem živelné revolty anarchisticky založených skupin proti současným buržoazním pořádkům. Negoval tradiční hodnoty, normy a konvence, usiloval o zrušení dosavadních literárních pravidel, naopak chtěl vyjádřit bezprostřední hřmot moderní civilizace hukot strojů, letadel atd. prostřednictvím onomatopoie, kakofonie a působit na čtenáře i vizuálně. Snažil se zrušit i interpunkci. Zakladatelem futurismu se stal italský básník a dramatik F. T. Marinetti. Futurismus není čistý umělecký směr, ale spíše jako tendence, trend, který odstartoval celou řadu jiných uměleckých směrů. Impresionismus Umělecký směr se začal prosazovat od 70. let 19. století nejprve v malířství. Základem je preferování smyslových vjemů a podnětů před intelektuálním přístupem ke skutečnosti. Zájem se orientuje na celkovou barevnou náladu. Literární impresionismus se projevil především v lyrice. Preferoval eufonické a barevné prvky jazyka, vyzdvihl barevné asociace. Hlavními reprezentanty se stali Paul Verlaine, Hugo von Hofmannstahl, Erich Maria Rilke, v české poezii pak Antonín Sova a Karel Hlaváček. V próze pak impresionismus reprezentují Marcel Proust, André Gide, Gabriele D Annnunzio nebo Anton Pavlovič Čechov, v české literatuře Vilém Mrštík a Růžena Svobodová. Kritický realismus Významný umělecký a literární směr 19. a 20. století. Vznikl v období vrcholného rozvoje kapitalistické společnosti. Kritický realismus staví do středu pozornosti společenského člověka a provádí hlubokou analýzu literárních postav i společenského dění a sleduje člověka v jeho vývoji. Kritický realismus přináší konflikt mezi proklamovaným ideálem a střízlivou skutečností a pranýřuje politický systém i pokryteckou maloměšťáckou společnost. K nejvýznamnějším představitelům kritického realismu patří Stendhal, Honoré de Balzac, Gustave Flaubert, Romain Rolland, Charles Dickens, William Makepeace Thackeray, John Galsworthy, Henrik Ibsen, Knut Hamsun, Martin Andersen Nexö, Ivan Sergejevič Turgeněv, Lev Nikolajevič Tolstoj, Fjodor Michajlovič Dostojevskij, Anton Pavlovič Čechov, Arnold Zweig, Lion Feuchtwanger, v české literatuře pak Alois Jirásek, Teréza Nováková, Antal Stašek a Karel Václav Rais. Kubismus Umělecká tendence ve francouzské poezii na počátku 20. století. Literární kubismus vycházel z výtvarného umění. Akcentoval duševní stavy založené na volné asociaci představ a vizuální hodnoty (kaligramy). Nejvýznamnějšími představiteli se stali Guillaume Apollinaire nebo Jean Cocteau. Kubofuturismus Jedná se o nejvýznamnější větev ruského futurismu ve 20. a 30. letech 20. století. Nejvýznamnějším představitelem se stal Vladimír Majakovskij. 20

21 Lumírovci Literární uskupení soustředěné kolem časopisu Lumír. Za duchovní vůdce jsou považováni Jan Neruda, Josef Václav Sládek, Julius Zeyer a Jaroslav Vrchlický. Lumírovci navazují na program skupiny májovců a své poslání spatřují v boji za svobodu básnické tvorby a světovost české literatury. Snažili se seznámit českého čtenáře s hlavními díly světové poezie. Projevovali zájem o anglosaskou a románskou literaturu. Jelikož dbali na čistotu literární formy, leckdy sklouzávali až k pouhému formalismu. Májovci Literární generace vstupující do české literatury ve 2. polovině padesátých let 19. století. Jméno získali podle almanachu Máj, který začali vydávat v roce Mezi májovce řadíme především Jana Nerudu,Vítězslava Hálka, Adolfa Hejduka a Karolinu Světlou. Májovci se přihlásili k ideálům revoluce r a nadřadili otázky všelidské otázkám národním. Požadovali, aby literatura nebyla omezena pouze jen na národní zřetel. Zasloužili se o prosazování aktuálních problémů v literatuře. Jejich tendence mířila ke kosmopolitismu. (Kosmopolitismus = světoobčanství; názor zdůrazňující příslušnost jedince i celého národa k lidstvu) Modernismus Souhrnné označení pro některé nerealistické směry v umění, zvláště v literatuře 20. století (expresionismus, futurismus, dadaismus, imažinismus, konstruktivismus, surrealismus, absurdní drama, nový román). Vznik těchto směrů byl ovlivněn krizí kapitalismu. Naturalismus Umělecký směr ve 2. polovině 19. století, který se uplatnil hlavně v literatuře a malířství. Vznikl v letech ve Francii. Charakteristickým znakem je snaha o co nejvěrnější vystižení životní pravdy. Autor si počínal subjektivně nezaujatě, a to i v líčení odpudivých detailů. Podobně jako kritický realismus se snažil zkoumat společnost a zobrazovat člověka v podmínkách, v nichž žije. Hrdina naturalistického románu nemá obecný charakter, jeho počínání se soustřeďuje spíše na jeho temperament, pudy atd. Autor usiluje o popisně pravdivé vylíčení neutěšených stránek života soudobé společnosti. Hlavními představiteli naturalismu jsou Émile Zola, bratři Goncourtové, J.-K. Huysmans, Guy de Maupassant, Knut Hamsun, v české literatuře pak nejvýznamnějším představitelem naturalismu byl Karel Matěj Čapek-Chod, J. K. Šlejhar a Vilém Mrštík. Neorealismus Umělecká tendence projevující se po 2. světové válce v italské literatuře a ve filmové tvorbě. Vyznačuje se požadavkem realistického dokumentu a krajně analytického, až drsného pohledu na skutečnost. Hrdiny jsou vesměs prostí lidé s morálními zásadami. Největšího věhlasu se dočkal spisovatel Alberto Moravia. 21

22 Poetismus Básnický směr v české literatuře dvacátých let 20. století. Rozvíjel se výhradně v české kultuře. Vznikl v prostředí pražského Devětsilu. Jeho zakladateli a mluvčími byli Vítězslav Nezval a Karel Teige. Dále se k němu hlásili Konstantin Biebl, Jaroslav Seifert. Alespoň několika sbírkami v duchu poetismu tvořili v jeho duchu i další básníci. Poetismus se distancoval od romantického pojetí umělce. Zdůrazňoval nutnost svébytnosti básnického díla. Rozvinul umění rýmu a asonance, akcentoval osvojení a užívání básnických prostředků. V poetice byl výrazně uplatňován prvek hry. Poetismus nechtěl být pouze literárním programem, ale měl ambice stát se způsobem jak se dívat na život, aby byl básní. Cílem poetismu bylo úplné oproštění se od politiky a optimistický pohled na svět. Z toho vyplynul i jejich styl rozvíjející lyriku a hravost. Jeho hlavními tématy se staly pocity štěstí a radosti, emotivní stránka byla pro poetismus velmi důležitá. Základem jejich filosofie byl problém odcizení a sebeodcizení člověka - tj. mezilidských vztahů, domnívali se, že došlo k deformaci mezilidských vztahů a vůbec vztahu člověka k okolnímu světu Prokletí básníci Označení skupiny francouzských básníků poslední třetiny 19. století. Patřili sem hlavně Tristan Corbière, Jean Arthur Rimbaud, Stephane Mallarmé a Paul Verlaine. Někdy k nim bývá řazen i Charles Baudelaire. Byli výluční svým způsobem života, psali protitradiční verše plné imaginace a nezřídka i zatrpklého obsahu. Proletářská poezie Básnický směr českého socialistického umění. Pod vlivem ruské revoluční poezie (Majakovskij, Blok) prosazoval proti individualistické a pesimistické poezii zájmy a potřeby proletariátu. V dílech zobrazoval třídní protiklady, dynamiku sociálního zápasu vedoucího k revoluční přeměně lidstva. Proletářská poezie usilovala o přístupný a názorný umělecký výraz blízký prostotě lidového čtenáře. Tento směr se objevil v básnických sbírkách Jiřího Wolkera, Josefa Hory, Stanislava Kostky Neumanna, Jaroslava Seiferta, Konstantina Biebla, Jindřicha Hořejšího nebo slovenského básníka Ladislava Novomeského. Proletářské prvky nalezneme i próze, například v dílech Marie Majerové, Ivana Olbrachta a Vladislava Vančury. Ruchovci Generační seskupení spisovatelů kolem almanachu Ruch (1868). Poezie ruchovců vyrůstala z dobové atmosféry patetických projevů národního uvědomění a akcentovala vlasteneckou a reflexivní lyriku. Snažili se oživit myšlenku slovanské sounáležitosti s důrazem na historickou tradici. Z významných básníků tohoto uskupení lze jmenovat Svatopluka Čecha a Josefa Václava Sládka. Socialistický realismus Vnucená kulturní linie všem socialistickým zemím, prosazovaná KSSS. Socialistický realismus navazuje na kritický realismus, akcentován je prostý občan, nejčastěji dělník a jeho začleňování do pracovního kolektivu. Hlavní roli tu hraje práce při formování člověka socialistické epochy, akcentováno je pracovní hrdinství, láska k SSSR a proletářský internacionalismus. Umění musí být stranické, lidové a pravdivé. V duchu socialistického realismu tvořila většina spisovatelů jednotlivých zemí v období socialistického režimu. Velkým propagátorem tohoto umění byl literární kritik Bedřich Václavek. 22

LITERATURA A JEJÍ DRUHY A ŽÁNRY

LITERATURA A JEJÍ DRUHY A ŽÁNRY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Markéta Bednarzová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno

Více

Literární druhy a žánry hrou

Literární druhy a žánry hrou Literární druhy a žánry hrou MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_03_14 Tématický celek:

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

TEORIE LITERATURY. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

TEORIE LITERATURY. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje TEORIE LITERATURY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje leden 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 14 Obsah Obsah: Podstata

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Šablona: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

Šablona: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 15 Česká meziválečná

Více

OSMILETÉ GYMNÁZIUM BUĎÁNKA, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY

OSMILETÉ GYMNÁZIUM BUĎÁNKA, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2010/11) PŘEDMĚT TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) Literatura Sexta A, B Mgr. Libuše Kratochvilová 2 hodiny

Více

Šablona: I/2Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

Šablona: I/2Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

LITERÁRNÍ DRUHY A ŽÁNRY - OPAKOVÁNÍ

LITERÁRNÍ DRUHY A ŽÁNRY - OPAKOVÁNÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 LITERÁRNÍ

Více

Šablona: I/2Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

Šablona: I/2Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) Český jazyk a literatura - 6. ročník Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) jazykovými příručkami Odliší spisovný a nespisovný jazykový projev Rozpozná nejdůležitější

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

POETISMUS, SURREALISMUS

POETISMUS, SURREALISMUS ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE POETISMUS, SURREALISMUS AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 11. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ2

SADA VY_32_INOVACE_CJ2 SADA VY_32_INOVACE_CJ2 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf,příspěvková organizace Bratislavská 2166,407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz,tel.+420412372632 Číslo

Více

EU_12_sada2_02_ČJ_Literatura_Dur

EU_12_sada2_02_ČJ_Literatura_Dur EU_12_sada2_02_ČJ_Literatura_Dur Název školy Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, p. o. Autor Mgr. Durajová Helena Anotace Vzdělávací oblast Pracovní list je zaměřen na upevnění znalostí

Více

Literatura starověku a antiky - test. VY_32_INOVACE_CJL1.1.05a PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Jazyk a jazyková komunikace

Literatura starověku a antiky - test. VY_32_INOVACE_CJL1.1.05a PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Jazyk a jazyková komunikace Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

název Mýtus Obrazná pojmenování Literární žánry - lyrika

název Mýtus Obrazná pojmenování Literární žánry - lyrika Označení šablony: EU-OPVK-ICT-Č2ST Číslo materiálu Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika Autor Ověřil 01 27.03. Antické a biblické mýty Mýtus Homér Ilias a Odyssea, E.

Více

Přehled moderních básnických směrů přelomu 19. a 20. století ve světové literatuře.

Přehled moderních básnických směrů přelomu 19. a 20. století ve světové literatuře. Moderní básnické směry přelomu 19. a 20. století ve světové literatuře Významní představitelé básnické generace přelomu 19. a 20. století ve světě Francie Charles Baudelaire Paul Verlaine Arthur Rimbaud

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Česká literatura v letech 1900-1945

Česká literatura v letech 1900-1945 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Česká literatura v letech 1900-1945 Toto období není sice z hlediska historického příliš dlouhé, ale pro naši

Více

Žánry - opakování DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_ST_02-16_CJ-7. autor Jaroslava Staňková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Žánry - opakování DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_ST_02-16_CJ-7. autor Jaroslava Staňková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Žánry

Více

Májovci, ruchovci, lumírovci

Májovci, ruchovci, lumírovci Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Májovci,

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz. Název školy Dostupné z:

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz. Název školy Dostupné z: Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast- Sada 38 Téma Typ materiálu Ročník, obor CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_745_Versologie_pwp Střední odborná škola a Střední

Více

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY 1. Epos slovo řeckého původu veršovaná skladba bohatý děj mnoho postav děj pomalý epizody epiteta básnické figury 2. Legenda původně z latiny doslova to, co má být čteno

Více

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3. GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925

Gymnázium, Brno, Elgartova 3. GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Téma: Vybraná díla z české literatury

Více

Umění. Umění: tvoří-li člověk krásné věci Máme různé typy umění: Nás bude zajímat především literatura

Umění. Umění: tvoří-li člověk krásné věci Máme různé typy umění: Nás bude zajímat především literatura Teorie literatury Estetické Estetické: to, co v nás zanechává dojem, co je nějakým způsobem krásné, popř. zajímavé Člověk vyhledává a tvoří estetické věci Tím, co je estetické, se zabývá estetika Krásné

Více

Literární teorie 6. třída

Literární teorie 6. třída Literární teorie 6. třída Umělecké literární dílo může být psané formami prózy a poezie. 1) poezie = básnictví - báseň se skládá z veršů - verš = jeden řádek básně - verše se sdružují do slok = strof -

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf,příspěvková organizace Bratislavská 2166,407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz,tel.+420412372632 Číslo

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova

Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova Aktivizace učiva z 5. ročníku ( slovní druhy, vyjmenovaná slova, shoda podmětu s přísudkem) Jazyk a jeho útvary Jazykověda a její složky Jazykové

Více

Šablona: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

Šablona: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Literatura TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ prima Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden, 70hod/rok Literatura pro 1. ročník středních

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2012/13) PŘEDMĚT TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) LITERATURA SEPTIMA PhDr. MgA. Veronika Riedlbauchová

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf,příspěvková organizace Bratislavská 2166,407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz,tel.+420412372632 Číslo

Více

Literární a slohová výchova, komunikace

Literární a slohová výchova, komunikace Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Literatura (LIT) Literární a slohová výchova, komunikace Tercie 2 hodiny týdně Dataprojektor Literární výchova I Čte s porozuměním Shromáždí a zapíše co nejvíc

Více

LITERÁRNÍ TEORIE. Obrazná pojmenování

LITERÁRNÍ TEORIE. Obrazná pojmenování AUTOREM MATERIÁLU A VŠECH JEHO ČÁSTÍ, NENÍ-LI UVEDENO JINAK, JE MGR. MARKÉTA BEDNARZOVÁ. DOSTUPNÉ Z METODICKÉHO PORTÁLU WWW.RVP.CZ, ISSN: 1802-4785, FINANCOVANÉHO Z ESF A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR. PROVOZOVÁNO

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 8. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární

Více

ŠVP Učivo. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

ŠVP Učivo. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 8. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy

Více

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 6. 10. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník

Více

pracovní list pro výkladovou část hodiny Popis a vysvětlení literárních termínů Významní autoři: život a dílo Kontrolní otázky a úkoly

pracovní list pro výkladovou část hodiny Popis a vysvětlení literárních termínů Významní autoři: život a dílo Kontrolní otázky a úkoly SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA MAJA, s.r.o., Viničná 463, Mladá Boleslav VÝUKOVÝ MATERIÁL: JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 8.9.2012 PRO ROČNÍK: 3. OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: VY_32_INOVACE_DUM

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk: literární výchova - ročník: PRIMA Výstupy Téma

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk: literární výchova - ročník: PRIMA Výstupy Téma Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk: literární výchova - ročník: PRIMA Výstupy Téma Učivo PT Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) KK Vlastenectví jako literární

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 8. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 8. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - charakterizuje literární postavy; - vylíčí svůj estetický a e emocionální zážitek; - sestaví krátký odborný výklad a využitím přiměřených jazykových prostředků a formy;

Více

06 Klasicismus, osvícenství

06 Klasicismus, osvícenství 06 Klasicismus, osvícenství Otázka číslo: 1 Klasicismus se datuje do období: 16./17. století 17./18. století 18./19. století Otázka číslo: 2 Centrem klasicismu je: Anglie Itálie Francie Otázka číslo: 3

Více

Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová

Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová VY_32_INOVACE_CJL_58 Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová Období vytvoření: září 2013 Ročník: 2., popř. 3. a 4. (opakování) Tematická oblast: Čtenářská gramotnost absolventa OA

Více

3. Poezie, tropy Vypracovala: Yvona Řepová, červenec 2013

3. Poezie, tropy Vypracovala: Yvona Řepová, červenec 2013 3. Poezie, tropy Vypracovala: Yvona Řepová, červenec 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, CZ 1.5 Název

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf,příspěvková organizace Bratislavská 2166,407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz,tel.+420412372632 Číslo

Více

Jiří Wolker Balada o očích topičových Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová

Jiří Wolker Balada o očích topičových Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová VY_32_INOVACE_CJL_53 Jiří Wolker Balada o očích topičových Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová Období vytvoření: duben 2013 Ročník: 3., popř. 4. (opakování) Tematická oblast: Čtenářská gramotnost absolventa

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Ivana Vodičková I/2_Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Střední

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět. V 6., 8. a

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ3

SADA VY_32_INOVACE_CJ3 SADA VY_32_INOVACE_CJ3 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii

Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_10 Tématický celek:

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Biskupské gymnázium v Ostravě. Český jazyk a literatura Struktura profilové maturitní zkoušky, maturitní témata školní rok 2016/2017

Biskupské gymnázium v Ostravě. Český jazyk a literatura Struktura profilové maturitní zkoušky, maturitní témata školní rok 2016/2017 Český jazyk a literatura Struktura profilové maturitní zkoušky, maturitní témata školní rok 2016/2017 Biskupské gymnázium v Ostravě Struktura zkoušky Maturitní okruhy jsou složeny z části a) dějiny literatury

Více

www.zlinskedumy.cz LYRICKÉ ŽÁNRY

www.zlinskedumy.cz LYRICKÉ ŽÁNRY www.zlinskedumy.cz LYRICKÉ ŽÁNRY 1. PÍSEŇ nejstarší ţánr poezie útvar určený ke zpěvu spojena s hudbou pravidelná stavba, rytmus, rým častý refrén rozděluje se podle původu na lidovou a umělou, duchovní,

Více

Česká a světová literatura od poloviny 19. století

Česká a světová literatura od poloviny 19. století Česká a světová literatura od poloviny 19. století MGR. N. POSSELTOVÁ Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Alois a Vilém Mrštíkové VY_32_INOVA CE_06_2_02_CJ Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou 1861

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

PATRON ČESKÉ ZEMĚ. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

PATRON ČESKÉ ZEMĚ. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE _35_CJ7 PATRON ČESKÉ ZEMĚ Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Mgr. Andrea Slavíková PATRON ČESKÉ ZEMĚ 1. Jak se jmenuje patron české země?...

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf,příspěvková organizace Bratislavská 2166,407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz,tel.+420412372632 Číslo

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA rozliší větu jednoduchou a souvětí ví, co znamená věta, slovo rozlišuje slova nespisovná a nahradí je spisovnými zná pravidla pro psaní

Více

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - 1 - Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje

Více

PRACOVNÍ LIST Česká poezie 1. poloviny 20. stol. = tzv. česká meziválečná poezie. A. Literárněvědný rozbor výchozích textů + další související otázky

PRACOVNÍ LIST Česká poezie 1. poloviny 20. stol. = tzv. česká meziválečná poezie. A. Literárněvědný rozbor výchozích textů + další související otázky PRACOVNÍ LIST Česká poezie 1. poloviny 20. stol. = tzv. česká meziválečná poezie A. Literárněvědný rozbor výchozích textů + další související otázky Výchozí text č. 1 Zde leží., básník, jenž miloval svět

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý ČASOVÉ OBDOBÍ Září Říjen KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Umí vyznačit ve slově kořen, předponu, příponu, koncovku Umí vytvořit tvar slova a slovo příbuzné Umí odvodit slova pomocí přípony

Více

Šablona: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

Šablona: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

4. Literární žánry Vypracovala: Yvona Řepová, červenec 2013

4. Literární žánry Vypracovala: Yvona Řepová, červenec 2013 4. Literární žánry Vypracovala: Yvona Řepová, červenec 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, CZ 1.5 Název

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Vývoj světové a české literatury I.

Vývoj světové a české literatury I. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ Vývoj světové a české literatury I. 02 Starověká orientální literatura AUTOR: Mgr. Lenka Kutalová DATUM : 26.5.2012 Osnova Mezopotámie - sumerská literatura Egypt

Více

Scénická umění a kultura

Scénická umění a kultura Scénická umění a kultura Opakování: scénická umění Scéna: událost, kterou někdo pozoruje Uměle pro diváka vytvořená scéna může být základní částí uměleckého díla: mluvíme o scénických uměních (drama, film,

Více

Datum: 2. 9. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_225

Datum: 2. 9. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_225 Datum: 2. 9. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_225 Škola: Akademie - VOŠ, Gymnázium a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium

Více

2.pol. 19.stol.notebook. Česká literatura 2. poloviny 19. století

2.pol. 19.stol.notebook. Česká literatura 2. poloviny 19. století Česká literatura 2. poloviny 19. století 1 Česká literatura 2. poloviny 19. století porážka revoluce v roce 1848 Bachův absolutismus policejní opatření, významné osobnosti umlčeny (vyhnanství, vězení)

Více

pracovní list pro výkladovou část hodiny Popis a vysvětlení literárních termínů Významní autoři: život a dílo Kontrolní otázky a úkoly

pracovní list pro výkladovou část hodiny Popis a vysvětlení literárních termínů Významní autoři: život a dílo Kontrolní otázky a úkoly SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA MAJA, s.r.o., Viničná 463, Mladá Boleslav VÝUKOVÝ MATERIÁL: JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 8.9.2012 PRO ROČNÍK: 3. OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: VY_32_INOVACE_DUM

Více

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_3.07

Více

Starověká mimoevropská literatura

Starověká mimoevropská literatura Starověká mimoevropská literatura Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Literární teorie Cílová skupina: žáci SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s prozaickými útvary ústní lidové

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Databáze českých meter

Databáze českých meter Databáze českých meter 1795 1825 KVĚTA SGALLOVÁ Představením Thesauru českých meter raného obrození chceme upozornit bohemistickou odbornou veřejnost na databázi, která vznikla v Ústavu české literatury

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura - Tercie Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) LITERATURA SEPTIMA PhDr. MgA. Veronika Riedlbauchová

Více

Učební osnovy vyučovacího předmětu český jazyk a literatura se doplňují: 2. stupeň Ročník: osmý. Tematické okruhy průřezového tématu

Učební osnovy vyučovacího předmětu český jazyk a literatura se doplňují: 2. stupeň Ročník: osmý. Tematické okruhy průřezového tématu Komunikační a slohová výchova - charakterizuje literární postavy; - vylíčí svůj estetický a emocionální zážitek; - sestaví krátký odborný výklad a využitím přiměřených jazykových prostředků a formy; -

Více

Literatura 20. století

Literatura 20. století Literatura 20. století celková charakteristika z hlediska historie a literárního vývoje Tvorbu spisovatelů ovlivnily: 1) 1. světová válka (1914 1918) 2) 2. světová válka (1939 1945) 3) studená válka 2.

Více

Sloh, literární teorie, jazyk 5

Sloh, literární teorie, jazyk 5 Sloh, literární teorie, jazyk 5 Otázka číslo: 1 Fonetická transkripce slova zpěv má tuto podobu: spěv zpjef spěf spjef Otázka číslo: 2 V kterém případě je správně napsaná interpunkce? Pověz mi co čteš

Více

Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika Autor Ověřil

Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika Autor Ověřil Označení šablony: EU-OPVK-ČIG-2ST Číslo materiálu Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika Autor Ověřil 01 14. 03. VI. A Pověst Orfeus Pověst ze Starých řeckých bájí a pověsti,

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno Anotace Autor Jazyk Materiál seznamuje žáky se základními pojmy k tématu František Halas Mgr. Pavel Šupka(Autor) Čeština Očekávaný výstup 26 41-M/01 Elektrotechnika 78-42-M/01 Technické lyceum 23-41-M/01

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK Václav Strážnický 2014/15 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

2. ročník, studijní obory i učební obory, ověřeno Hotelnictví, Ekologie a životní prostředí (HE2)

2. ročník, studijní obory i učební obory, ověřeno Hotelnictví, Ekologie a životní prostředí (HE2) Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast- Sada 38 Téma Typ materiálu Ročník, obor CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_744_Literární žánry_pwp Střední odborná škola

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky 1.STAROVĚKÁ LITERATURA A)Nejstarší písemné památky LITERATURA PŘEDNÍHO VÝCHODU ve 4. tisíciletí př. Kr. (před Kristem) se v Mezopotámii objevuje písmo a s ním i psaná literatura (v povodí velkých řek Eufratu,

Více

6. ročník. Literární díla dělíme na:

6. ročník. Literární díla dělíme na: 6. ročník Literární díla dělíme na: a) prozaická, dramatická, komediální b) prozaická, básnická, dramatická c) prozaická, tragická, veselohry d) prozaická, básnická, satirická Básnické dílo se skládá z:

Více

10 Česká literatura druhé poloviny 19. století

10 Česká literatura druhé poloviny 19. století 10 Česká literatura druhé poloviny 19. století Otázka číslo: 1 Po revolučním roce 1848 zavádí rakouský ministerský předseda Bach policejní absolutismus, což se projevuje také markantním úbytkem původní

Více

Literární moderna - úvod

Literární moderna - úvod Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Literární

Více

Sloh, literární teorie, jazyk 2

Sloh, literární teorie, jazyk 2 Sloh, literární teorie, jazyk 2 Otázka číslo: 1 Jak se nazývá útvar, který hodnotí nějaké dílo (umělecké, vědecké), většinou nově vydané, převažuje tu informativní charakter nad kritickým? kritika esej

Více

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Literatura a film pro sedmý, osmý a devátý

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Literatura a film pro sedmý, osmý a devátý Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Literatura a film pro sedmý, osmý a devátý ročník Název DUM: Victor Hugo Vyučovací předmět: Český

Více