ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program"

Transkript

1 4.4. Člověk a jeho svět Vzdělávací oblast je v r. realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu prvouka,ve 4. a 5.ročníku ve vyučovacích předmětech přírodověda a vlastivěda Prvouka Charakteristika výuky: Cíle jsou naplňovány prostřednictvím vlastních zkušeností žáků. Učitel řídí vyučování tak, aby žáci docházeli k novým poznatkům zejména na základě vlastních činností a přímého pozorování. Žáci mohou různé věci a jevy pozorovat např. při řízených činnostech, na vycházkách, při pokusování, při zacházení s různými nástroji a předměty. Činností vyučování prvouce podněcuje aktivitu všech žáků. Průběžně a v souvislosti s různými vyučovacími předměty vedeme žáky k tomu, aby výsledky svých pozorování, zjištění a objevování zaznamenávali různými způsoby, to je výtvarně i písemně. V tomto období využíváme co nejvíce regionálních přírodních i společenských jevů. Charakteristické pro výuku prvouky v 1. období základního vzdělávání je její prolínání s učivem ostatních předmětů. Právě toto prolínání témat dává možnost vytváření mnoha malých projektů, které výuku obohatí a učivo spojí se životem kolem dětí. Výuku prvouky vhodně doplňují obrazy, videozáznamy, filmy, besedy, vycházky i exkurse. V prvouce se věnujeme: - poznávání věcí jejich vlastností a zařazujeme je do přírodního a společenského dění - výchově smyslového vnímání a způsobům pozorování určitých předmětů a jevů - základům jazykového vyjadřování využíváme českého jazyka (výslovnost, vyprávění, říkadla, básně, písně, pohádky, ) - procvičování pozornosti, paměti, představivosti, obrazotvornosti, - ochraně přírody, kulturních památek a výsledků lidské práce - technické výchově (spojení s výtvarnou výchovou a praktickými činnostmi) - pohybové výchově (ve spojení s tělesnou výchovou a hudební výchovou) - zdravotní výchově a znalosti lidského těla, režim dne - mravní výchově (vytváření správných návyků a vztahů k lidem) - rozvoji čtenářské gramotnosti Průřezová témata: OV důležité pro zdokonalování dovednosti týkající se spolupráce a komunikace v týmu a v různých pracovních situacích VDO rozvíjí vztah k vlasti a domovu - K 441, str. 1 -

2 VMEGS využití zkušeností a poznatků žáků z běžného života i mimořádných událostí v rodině, v obci a nejbližším okolí MKV hledání vzájemných vztahů mezi příslušníky různých národů a etnických skupin EV poskytuje ucelený elementární pohled na okolní přírodu i prostředí. Učí pozorovat, citlivě vnímat a hodnotit důsledky jednání lidí, přispívá k osvojování si základních dovedností a návyků aktivního, odpovědného přístupu k prostředí v každodenním životě. Propojuje rozvíjení myšlení s výrazným ovlivňováním emocionální stránky jedince Klíčové kompetence jsou utvářeny těmito strategiemi: Kompetence k učení - žák efektivně získává poznatky z nejrůznějších zdrojů (internet, knihy, časopisy) - vyhledává informace a materiály potřebné pro práci na projektech - pracuje s portfoliem (sebehodnocení) - účastní se projektového vyučování Kompetence k řešení problémů - žák rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o jeho příčinách, uplatňuje vlastní úsudek - kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen obhájit svoje názory Kompetence komunikativní - žák formuluje a vyjadřuje vlastní názory výstižně a souvisle - jeho písemný i ústní projev je kultivovaný - naslouchá názorům druhých, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, vhodně argumentuje - využívá informační a komunikační prostředky pro kvalitní komunikaci se svým okolím Kompetence sociální a personální - žák účinně spolupracuje ve skupině, přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů - chápe potřebu spolupracovat při řešení problémů, oceňuje zkušenosti druhých Kompetence občanské - žák respektuje přesvědčení druhých, je schopen se vcítit do situací ostatních lidí - uvědomuje si povinnost postavit se proti násilí - chová se zodpovědně v krizových situacích - respektuje a chrání naše kulturní a historické dědictví Kompetence pracovní - žák plní své povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky - K 441, str. 2 -

3 - využívá dosažených znalostí a zkušeností v zájmu vlastního rozvoje - prezentuje svoje práce i práce skupiny - K 441, str. 3 -

4 Obsah učiva v jednotlivých ročnících: I. ročník - prvouka Jsem školák Podzim Moje rodina Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové Orientace škola třída, poznávání školy a jejího blízkého okolí, správné chování školáka. Pozorování proměn v přírodě, pozorování na vycházkách, park, les, sad, zahrada, pole. Základní příbuzenské, život v rodině, zařízení bytu, dětský koutek nebo pokoj. Škola orientace v budově, řád a režim školy, návyky, hygiena, stravování, nebezpečné úseky při cestě do školy. Podzim pozorování přírody, vycházka, pozorování práce v sadě, na poli, na zahradě. Rodina co je domov, příbuzenské, významné události v rodině, práva a povinnosti členů, ochrana osobních údajů. Lv motivační básně a říkadla Vv kresba školy, osobnostní a soc. výchova Tv vycházka (bezpečnost do a ze školy) Lv motivační říkadla a básně Pč modelování ovoce a zeleniny Vv kresba ovoce a zeleniny, kresba ovocných stromů Hv písně k podzimu Enviromentální výchova Vv kresba postavy Tv říkadla Hv písně o rodině a domovu Vv kresba rodiny, svého pokoje Lv motivační básně a říkadla, hádanky osobností a sociální - K 441, str. 4 -

5 Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové výchova Příroda v zimě Pozorování proměn přírody v zimě, počasí, zimní krajina, vycházky, zimní svátky, vánoční zvyky. Člověk Poznáváme své tělo, člověk a zdraví péče o zdraví, osobní hygiena, péče o zevnějšek, výživa, pitný režim, význam snídaně, pestrost stravy. Zima- pozorování přírody v zimě, vycházka, kalendář přírody, zvířata v zimě. Člověk základní části těla, rozdíly mezi lidmi, hygiena, zdraví a nemoc, správná výživa. M slovní úlohy s danou tématikou (zvířátka ) Lv vyprávění zážitků z Vánoc Vv kresba zimní krajiny Hv koledy Pč ván. přání Enviromentální výchova Lv příběhy na dané téma (bezpečnost, hygiena), osobnostní a sociální výchova Výchova ke zdraví Příroda na jaře Pozorování a porovnávání ročních období změny v přírodě na jaře, Velikonoce, lidové zvyky. Živočochové ve volné přírodě, domácí a hospod. zvířata. Jaro pozorování přírody, chování živočichů a rostlin, vycházka. Velikonoce. Rostliny určování a stavba těla, strom, keř, bylina. Živočichové základní dělení podle Lv knihy o zvířatech Hv písně k jaru, písně o zvířatech Vv kresba ptáků, dom. Zvířat, hospod. Zvířat M slovní úlohy o zvířatech Pč velikonoční přání - K 441, str. 5 -

6 Lidé a čas Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vnějších znaků, ptáci Enviromentální výchova stěhovaví a stálí, samec, samice, mládě, domácí zvířata, Měsíce, roční období, školní a kalendářní rok, hodiny, měření času. hospodářská zvířata. Orientace v čase: den, týden, měsíc, rok, roční období, měření času. M měření času Vv kresba roč. období Lv motivační říkadla (Tik, tak, hodiny ) Tv říkadla Hv listy pro 1. ročník Práce a volný čas Prac. Činnosti lidí, práce, zaměstnání, povolání názvy, kde pracují rodiče. Volný čas rodičů, žáků. Povolání, povolání rodičů, rekreace a odpočinek. Hodiny. Vv kresba povolání Lv vyprávění o práci svých rodičů M měření času Osobnostní a sociální výchova. Cestujeme Cestování rozlišení dopr. Prostředků. Léto příroda v létě, změny v přírodě. Cestování dopravní prostředky. Léto charakteristika, pozorování přírody, vycházka. Vv kresba letní přírody Hv písně o létě, k táboráku Pč modelování dopr. Prostředků Enviromentální výchova - K 441, str. 6 -

7 Škola Rodina II ročník prvouka Orientace ve školní Jsem školák Utužování třídního budově. Znát svou kolektivu. Osobnostní třídní učitelku, ředitele rozvoj. Sociální a školy, pedagogy z morální rozvoj. Žák okolních tříd. projevuje přirozenou toleranci k odlišnostem spolužáků, jejich přednostem i nedostatkům. Cvičení Zvládne hygienické návyky v průběhu dne. Dojde bezpečně do školy a ze školy, orientuje se v okolí školy a ve škole. Rozlišuje základní a širší rodinné. O přestávce Cesta do školy Moje rodina asertivitě vůči kolektivu. Dítě se učí komunikovat s vrstevníky a učiteli. Cvičení asertivitě vůči kolektivu. Je nutné učit děti opatrnosti před cizími lidmi, ochraně dat a věcí. Pč, Vv dopravní prostředky, dopravní značky Sl popis cesty do školy, popis dopravní značky. Beseda s Městskou policií o bezpečnosti. Čt články a básně s rodinnou tematikou - K 441, str. 7 -

8 Pamatuje si důležitá Sl vyprávění o telefonní čísla. Umí členech své rodiny, používat domácí popis domácích prací. přístroje a nástroje M slovní úlohy. Pč modelování členů rodiny. Vv výtvarné ztvárnění života v rodině. Umí se postarat o živočichy. Rozlišuje pojmy domov, vlast, národ. Začlení svou obec do příslušného kraje. Pozoruje a popíše změny v nejbližší okolní krajině. Umí vyjádřit jejich hodnoty. Péče o živočichy v zajetí Náš domov Naše obec Pč, Vv výtvarné ztvárnění domácích mazlíčků. Sl popis domácího mazlíčka. Sl vyprávění. Čt články, básně. Vv, Pč výtvarné ztvárnění, modelování, práce se stavebnicí. Sl vyprávění o obci, o kulturních památkách. Jak se chovat v divadle, na výstavě, v kině. Čt četba pověstí dané obce. Pč práce s drobným materiálem. Vv kresba plánků, dominant města. - K 441, str. 8 -

9 Podzim Zná správný název Vlast, hlavní město, Hv státní hymna. státu, hlavní město, prezident Čt četba pověstí. prezidenta republiky, symboly republiky. Pozoruje svět kolem sebe, vnímá změny v přírodě. Proměny přírody na podzim Sl popisujeme změny v přírodě. Hv, Čt básně a písně o podzimu. Zima Umí popsat tělo kteréhokoliv savce, ptáka. Prakticky poznává probrané druhy ovoce a zeleniny, hospodářských plodin, zná stavbu těla rostlin. Umí se postarat o pokojové rostliny. Umí se přiměřeně oblékat, dodržuje bezpečnost při zimních sportech, umí přivolat Živočichové ve volné přírodě Rostliny dělení na ovoce a zeleninu, hospodářské rostliny, stavba těla rostlin Ovocné stromy a ovoce Plody Pokojové rostliny Proměny přírody v zimě Práce s atlasy a encyklopediemi Hv písně. Pr.téma-ekosystémyprojekt les Pč modelování. Vv kresba, malba, keramika. Sl vyprávění o práci na zahradě, na poli. M slovní úlohy. Environmentální výchova Pč modelování Sl vyprávění, popis Vv malba, kresba, keramika Pč modelování, výroba vánočních dárků. Vv výzdoba třídy. Projekt Les Projekt Les - K 441, str. 9 -

10 první pomoc, pomáhá Čt pranostiky, lidové přikrmovat zvířata ve zvyky. volné přírodě. Hv koledy. Člověk Čas Vnímá své tělo, zná jeho stavbu, ví jak si počínat v případě úrazu, nemoci. Dodržuje základní hygienické návyky a základy zdravé výživy. Umí vnímat čas ve všech časových jednotkách, pamatuje si své narozeniny, umí najít datum v kalendáři. Naše tělo Vnitřní orgány Smysly Kostra Nemoc a úraz Lékárnička a její vybavení Hygiena a čistota Výživa a potraviny Lidé a čas Sl, Čt dramatizace, vyprávění, popis. Četba z dětských encyklopedií k danému tématu Pr.téma-kulturní diferenciace M orientace v čase, manipulace s ciferníkem Výchova zdraví ke Orientuje se v kalendářním roce. Orientuje se v časové ose Kalendářní rok Minulost, současnost, budoucnost M manipulace se stolními kalendáři, určování hodin, zakreslení do ciferníku. Vv, Pč ztvárnění různých hodin, hodinek Práce v encyklopediích Sl dramatizace, hry. Vv výtvarné ztvárnění. - K 441, str. 10 -

11 Umí pojmenovat a Práce a volný čas Sl, Čt dramatizace. charakterizovat různé Hra na... profese. Uvědomuje si Sl vyprávění: Co význam a potřebu dělám nejraději ve různých povolání. volném čase. Jaro Živočichové Poznává hospodářská zvířata. Chápe rozdíl mezi pojmy suroviny, výrobky. Poznává jarní byliny (léčivé i jedovaté), stromy, ovládá zákonitosti ve včelíně. Rozlišuje užitečnost domácích a volně žijících zvířat, umí chránit hnízda stálých a tažných ptáků. Suroviny a výrobky Proměny přírody na jaře Tažní ptáci a jejich hnízda Domácí ptáci Ptáci stálí a jejich hnízda Hospodářská zvířata Sl vyprávění o Velikonocích. Čt četba článků. Pč, Vv výtvarné zpracování. Hv písně. Čt básně, říkanky, četba z encyklopedií Pč, Vv výtvarné zpracování. M slovní úlohy Projekt Les Přírodní společenství Orientuje se v krajině, umí se správně chovat v přírodě. Ví, jak si správně počínat při požáru v lese nebo na poli. Na louce Na poli V lese a u lesa U vody a ve vodě Lesní byliny Houby Živočichové v lese Živočichové u vody a Vyhledávání v encyklopediích Pč, Vv výtvarné zpracování. Sl vyprávění typu: Co by se stalo, kdyby... Pč, Vv vystřihovánky, prostorové výtvarné Projekt Les - K 441, str. 11 -

12 ve vodě Proměny přírody Umí chránit všechny rostliny, živočichy a vodní zdroje. Učí se pochopit přírodní souvislosti k zachování života na naší planetě. Rovnováha v přírodě Ochrana přírody Léto Práce s encyklopediemi Sl vyprávění. Čt básně, texty k létu. Projekt Les - K 441, str. 12 -

13 místo, kde žijeme III. ročník - prvouka orientuje se v místě cesta do školy bydliště moje rodina naše obec pracuje s porozuměním s pojmy domov, rodina, škola, vlastenectví, lidská práva,vlastnosti zná, kde se nachází významné domy v obci radnice, lékař, lékárna, škola, obchody apod.,významné lidi a místní pověsti domov obec, ve které žiju Čj pověsti, Vv,Ma - kreslení plánku,vv naše vlast zorientuje se v mapách, upevňuje znalost dopravních značek ČR,země, ve které žiju Návštěva dopravního hřiště, besedy s Policií, didaktické hry na PC ČR lidé a čas pozná sousedy ČR, hlavní město, krajské město pomocí hodin se naučí převádět čas, rozlišuje život v minulosti, ČR země v srdci Evropy čas Hv naše hymna, Vv - kreslení vlajek, pr.téma Evropa a svět nás zajímá PC - Amerling využívat atlasy - K 441, str. 13 -

14 přítomnost a budoucnost, orientuje se v časové ose, seznámí se s historickými nástroji věci a činnosti kolem nás zná pojmy průmysl a zemědělství, druhy průmyslů a povolání,orientuje se v brněských výrobních závodech neživá příroda seznámí se s neživou přírodou, vzduch, voda, půda, horniny, Slunce, Země živá příroda rostliny třídí dle klíčů, rostliny jednoleté, dvouleté, trvalky, houby, živočichové průmysl a zemědělství látky a jejich vlastnosti pokusy s látkami - pokusy se skupenstvím, propojeno s Čj, čtení, udělat si výstavku kamenů Projekt Základní podmínky života živočichové,rostliny,h ouby člověk zná lidské tělo, stavbu těla, umí poskytnou první pomoc, zná důležitá telefonní čísla,zná zasady hygieny a bezpečnosti společenské znaky, potřeby a projevy člověka, rozdíly muž žena, život v dávných dobách, kostra svaly, smysly, jak Výchova ke zdraví - K 441, str. 14 -

15 pečujeme o své zdraví - K 441, str. 15 -

16 Očekávané výstupy na konci 1. období: - orientuje se v místě svého bydliště a školy - orientuje se ve své obci (městě), zná význačné objekty - dovede vyjádřit v jaké krajině žije - ví, co dělají jeho rodiče a lidé z nejbližšího okolí - zná okolní krajinu svého bydliště a názvy nejbližších obcí - orientuje se v síti obchodů v nejbližším okolí bydliště, ví, jak se má chovat v obchodě, umí porovnávat ceny výrobků - užívá základní pravidla slušného chování vůči dospělým i dětem - dovede vyjádřit různým způsobem charakteristické rysy jednotlivých ročních období - určí přírodniny, které se často vyskytují v okolí školy - pozná nejznámější rostliny a živočichy, které se vyskytují v obci a v okolí - dovede pojmenovat a pozná některé okrasné a užitkové rostliny a volně žijící, hospodářská a domácí zvířata - zná pravidla chování v přírodě - ví, jaké jsou jeho možnosti v ochraně životního prostředí - zná základní pravidla bezpečného chování - zná základní pravidla pro bezpečné chování chodců v dopravním provozu - zná dopravní značení, které se týká chodců - umí pojmenovat části lidského těla - zná a dodržuje základní hygienické návyky Výuka prvouky v 1. období ve spojení s ostatními předměty uplatňuje v rozsahu přiměřeném chápání žáků tohoto věku prvky enviromentální výchovy. Žáky učíme citlivému přístupu k přírodě, lásce k okolní krajině, k obci, její minulosti a přítomnosti. - K 441, str. 16 -

5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.4.1. Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: - vyučuje se v prvním a druhém ročníku dvě hodiny týdně, ve třetím

Více

5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka

5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka ---------------------- 5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Prvouka patří do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Prvouka se vyučuje v 1., 2. a 3. ročníku 2 hodiny

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.12. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Září 2013 Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola v galerii 2 Název vzdělávacího programu: Tvořivá škola v galerii Školní

Více

Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov

Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program Základní

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vzdělávací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Předmět je vyučován v 1. 3. ročníku po

Více

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka 6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Učební osnovy Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Náš svět 1. období - 1. ročník Učební texty : Mgr. J. Fukanová, Mgr. V. Štiková: Já a můj svět

Více

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět. Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět. Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení 1. ročník 1 hodina týdně 2. ročník 2 hodiny týdně 3.-5. ročník 3 hodiny

Více

5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT

5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět naplňují předměty prvouka, vlastivěda a přírodověda. Je koncipována pouze pro 1. stupeň základního

Více

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast člověk a jeho svět se týká člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky,

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ČLOVĚK A JEHO SVĚT A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělávací obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět a Člověk a

Více

Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník

Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 99 Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník Učební texty : Mg. I. Frýzová: Člověk a jeho svět 3, pracovní sešit pro 3.roč.

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň:

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho

Více

Zařazená průřezová témata: OSV, MuV, MedV, VDO, VMEGS, EV

Zařazená průřezová témata: OSV, MuV, MedV, VDO, VMEGS, EV ČESKÝ JAZYK (5. ročník Český jazyk a informatika) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace oboru Český jazyk a literatura. Předmět

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více

5.5 ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.5 ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.5 ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět je dán obsahem vzdělávací oblasti Člověk

Více

1) orientuje v místě svého bydliště a školy a zvládne bezpečně cestu do školy a zpět; 2) orientuje ve své obci (městě) podle význačných objektů,

1) orientuje v místě svého bydliště a školy a zvládne bezpečně cestu do školy a zpět; 2) orientuje ve své obci (městě) podle význačných objektů, 69 ČLOVĚK A JEHO SVĚT (Prv,Přv,Vl) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je koncipována pro 1. a 2. období (1. 5. ročník). Tato integrovaná vzdělávací oblast propojuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZŠ NÍŽKOV NÁZEV PROGRAMU: BAREVNÝ SVĚT PŘÁTELSTVÍ Přátelství podporování pozitivních vztahů, poznávání se, uvědomování si svých práv

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM tel.: 353999244 Základní škola a mateřská škola Bečov nad Teplou, okr. Karlovy Vary, příspěvková organizace Školní 152, 364 64 Bečov nad Teplou e-mail: zs.becov@seznam.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠVP

Více

ČESKÝ JAZYK 1. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK 1. ROČNÍK ČESKÝ JAZYK 1. ROČNÍK Spirála Výstup Učivo Kompetence Průřezová témata Jazyková výchova Rozlišuje tiskací a psací písmena. Písmeno malé, velké, Řešení problémů tiskací, psané Tvoří jednoduché věty Krátké

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání. Školní družina

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání. Školní družina Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okr.brno venkov, Bratčice 69,p.Syrovice, 66467 Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní družina Motto: V družině se dobře máme,celý svět tu poznáváme.

Více

Anglický jazyk 3. ročník

Anglický jazyk 3. ročník Anglický jazyk 3. ročník Výstupy ŠVP Učivo Přesahy a metody žák rozumí jednoduchým pokynům a větám umí výslovnost (odlišné hlásky, přídech), užívá a rozlišuje člen, množné číslo popíše, co má rád rozumí

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č. j. 360/2007 OBSAH 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 3. Charakteristika ŠVP... 4 4. Učební plán... 6 5. Učební osnovy... 9 Charakteristika

Více

Předmět: anglický jazyk Ročník: 3.

Předmět: anglický jazyk Ročník: 3. Předmět: anglický jazyk Ročník: 3. Sestavování gramaticky a formálně správného jednoduchého sdělení a odpovědi na sdělení. Rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova. Pozdraví a představí se. Odpoví na

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Odpovídá RVP ZV č.j. 31 504/2004-22 ve znění pozdějších úprav 1 Poznámka: Pokud jsou v dokumentu používány pojmy žák, učitel aj., rozumí se tím pedagogická

Více

Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace, Dukelská 2598, Mělník 276 01 a odloučené pracoviště Kokořínská 1616 IČO: 750 33 500

Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace, Dukelská 2598, Mělník 276 01 a odloučené pracoviště Kokořínská 1616 IČO: 750 33 500 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace, Dukelská 2598, Mělník 276 01 a odloučené pracoviště Kokořínská 1616 IČO: 750 33 500 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více