n e j S t a r š í l i t e r á r n í p a m á t k y

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "n e j S t a r š í l i t e r á r n í p a m á t k y"

Transkript

1 o b S a h Seznam obecných zkratek... 7 Seznam zkratek zemí a institucí... 8 Seznam autorů hesel podle šifer... 9 Poznámka k řazení hesel Nejstarší literární památky Literatura nezávislého vietnamu, dynastie Lý a trần tradiční důraz na vzdělání Literatura dynastie trần Historická próza vietnamská literatura od 15. do poloviny 19. století Zrod moderní literatury Literatura 30. let 20. století Literatura let Literatura let Literatura za 1. indočínské války vietnamská literatura po rozdělení země roku Literatura ve vdr v letech Literatura v republice vietnam v letech Literatura ve vdr za 2. indočínské války a sjednocení země Literatura v republice vietnam v letech Literatura po sjednocení země roku Literatura od dob reforem Đổi Mới (renovace) Slovník vietnamské literatury Slovníček odborných méně obvyklých výrazů Chronologický přehled vietnamských dynastií a vládců Stručný chronologický přehled vietnamských dějin Přehled generací vietnamských čchanových škol výběr z literatury rejstřík doslov

2 n e j S t a r š í l i t e r á r n í p a m á t k y Příslušníci kultur doby neolitu, zčásti doby bronzové a poté i prvních známých etnických společností, které obývaly východní pobřeží poloostrova Zadní Indie, mluvili různými jazyky a později v průběhu dějin k jejich zápisu používali několik systémů písma. Předchůdci dnešních vietnamců (vietů) mluvili austroasijským, monkhmerským jazykem, o němž se dnes ví jen velmi málo. (Někdy se mluví o proto-monkhmerštině. O klasifikaci vietnamštiny se dodnes vedou polemiky a zatím bez jasného závěru, a to zejména ve vztahu s khmerštinou dnešní kambodže.) rovněž není známo, zda už tehdy používali písmo, což je příznačné pro celou oblast jižní a jihovýchodní asie, kde klimatické podmínky brání uchování běžných přírodních materiálů, které většinou sloužily k psaní (bambus, látky, listy, později i papír). archeologové přesto nalézají množství artefaktů bohatě zdobených vzory a symboly. rytá výzdoba bronzových bubnů kultury Đông Sơn (přibližně poslední tisíciletí před n. l.) mj. zobrazuje scény ze života obyvatel; lidé a zvířata tančí a kráčejí v soustředných kruzích, a ikdyž v pásmech posloupnosti nepochybně vyprávějí určitý příběh, pokud zatím víme, nelze je označit za nějakou formu hieroglyfického či znakového písma (i přes snahu některých, zejména vietnamských vědců dokázat opak). Nejstarší nám dnes známá vietnamská literatura je psána čínskými znaky. Není to opět nic neobvyklého. Čínština se jako literární jazyk ( Hán văn) používala staletí, ba tisíciletí v celém regionu dálného východu i části jihovýchodní asie a podobně jako kdysi latina v evro - pě byla v rozsáhlém regionu i za hranicemi Říše středu jazykem vyšší literatury, diplomacie a mezinárodního obchodu. Navíc následné dobytí vietnamu čínskými vojsky znamenalo pro region zásadní změnu. roku 208 před n. l. generál Čchao tchuo ve službách prvního císaře Čchin Š chuang-tiho obsadil území severního vietnamu a připojil ho ke svému království Nan-jüe, které se pak roku 111 před n. l. za vlády mocného chanského císaře Wu-tiho stalo součástí vlastní Číny. Pro vietnamce tak na dobu dlouhou přes let nastalo období tzv. Severní závislosti ( bắc thuộc). Čínští správci v úředním styku pochopitelně používali svůj vlastní mateřský jazyk, mnozí z nich se i s rodinami na novém území usídlili natrvalo. Znalost čínštiny si museli osvojit i domácí, pokud se chtěli podílet na správě země a zastávat úřady. Čínštinu proto vyučovali mnozí soukromí učitelé. vietnamština, respektive její tehdejší předchůdce, se ovšem zachovala jako lidový jazyk, zřejmě v ní byla zachycena stará lidová slovesnost, mýty, pověsti, písně či pohádky. 12

3 Ovšem ti, kteří používali tento lidový jazyk, byli obvykle příslušníci nižších společenských vrstev a vesměs negramotní. I proto psaná literatura pochází spíše z vyššího prostředí, které ovládalo cizí jazyky a bylo více ovlivněno literaturou z okolních zemí, vedle Číny zejména z Indie. Je však třeba připomenout, že i v době před vlastním připojením vietnamu k Číně si přinejmenším část populace jistě osvojila jazyky sousedů: Čamů, khmerů, thajců, národností z jižní Číny a nepochybně i kupců z větších dálek, zejména z Indie (celá oblast totiž leží na mimořádně důležité mořské obchodní trase) a spolu s cizími jazyky nesporně došlo k osvojení i cizích systémů písma. Je také známo, že v sousedním království Čampa (v dnešním středním a jižním vietnamu) se používalo písmo, které vzniklo z indického písma páli, podobně si své písmo vytvořili i khmerové, dříve rovněž obývající část území dnešního vietnamu. Zavedení čínštiny ve vietnamu bylo podmíněno mocenskými, politickými a vojenskými ohledy, dále praktickými potřebami administrativy, zároveň tomu však nelze upřít i pozitivní efekt. do jisté míry paradoxně to mohlo být právě čínské písmo, které v úloze chybějícího média v následujících staletích usnadnilo kontinuitu vietnamské kulturní identity (podobně jako středověké arabské překlady v určité době zprostředkovaly evropanům díla antických autorů). Mimořádným přínosem čínštiny pak byla možnost hlavně písemné komunikace v rámci celého ohromného regionu dálného východu i jihovýchodní asie. Ovládnutí jazyka, tj. schopnost číst a psát čínské znaky, bylo velmi praktické, a čínština se proto ve vietnamu (podobně jako v koreji a dalších zemích) používala i mnohem později, byť to již mocenská, respektive politická situace nevyžadovala a k dispozici už byly i další systémy písma, a to až do zřízení francouzské kolonie v 19. století. vzhledem k výše popsaným klimatickým podmínkám patří k nejstarším dochovaným vietnamským literárním památkám epigrafy, tj. nápisy na stélách umístěných zejména v blízkosti buddhistických chrámů (mj. bảo an). Obvykle popisují určitou historickou událost, rodokmen významné postavy, výčet jejích skutků nebo obsahují seznam provincií, měst, řek apod. Často jsou zakončeny kratší básní. I když se čínština na území vietnamu používala stovky let a podle sekundárních záznamů a seznamů literatury víme, že zde žilo nemálo vzdělaných lidí, učenců, básníků a literátů, seznam známých děl, která vznikla před 10. stoletím, je velmi krátký. Mnoho památek se časem ztratilo nebo bylo zničeno v dobách válek (k nejničivějším patřily tři velké mongolské vpády ve 13. století, dále obsazení vietnamu vojsky čínské dynastie Ming v 15. století a poslední ranou byly moderní konflikty v polovině 20. století). Je tu ale i jiný, velmi specifický důvod. v dobách před ustavením novodobých národních států je někdy určení národnosti určité literatury diskutabilní, a tak je dnes statut některých starších autorů a děl poněkud nejistý. Z hlediska čínské literární 13

4 vědy, která operuje s nesrovnatelně bohatším korpusem, je literatura, která vznikla daleko na jihu, relativně okrajová a mnoho vietnamských vědců se zase v některých případech zdráhá označit čínsky psaná díla autorů žijících v době, kdy bylo vietnamské území čínskou provincií, za vlastní vietnamské literární dědictví. Na tomto pomezí se pak ocitlo i několik autorů, jejichž význam překračuje hranice regionu. takovým byl např. čínský učenec Mâu tử, který do oblasti Giao chỉ (jak se vietnamská provincie v té době jmenovala) emigroval ve 2. století n. l., žil na dvoře osvíceného správce Si Nhiêṕa a stal se jedním z prvních zprostředkovatelů buddhistického učení v čínském, respektive konfu ciánském prostředí. Pomineme-li zmiňované epigrafy, pak k nejstar ším dochovaným a uznaným památkám patří několik dopisů ( Šest dopisů o čchanu), prohlášení, kratší eseje a básně. Někdy se tato tvorba neutrálně a deskriptivně označuje za tvorbu vietnamských autorů žijících před 10. stoletím. tato díla téměř beze zbytku pochází z místního buddhistického prostředí, často se ale vyjadřují k světským záležitostem (srovnej mj. prorocké básně předpovídající nástup dynastie Lý). ji 14

5 l i t e r a t u r a n e z á v i S l é h o v i e t n a m u, d y n a S t i e l ý a t r  ` n Z hlediska vlastní státnosti, respektive politické korektnosti, dějiny vietnamské literatury počínají až roku 939, kdy se místní vojevůdce Ngô Quyền prohlásil králem a založil první nezávislou dynastii Ngô ( ). I když se politická situace změnila, domácí literatura pouze plynule navázala na předchozí tvorbu. Jazykem administrativy i literatury zůstala čínština. v dobách krátké vlády několika prvních dynastií (Ngô, Đinh a Lê; ), a zejména v první polovině vlády následující dynastie Lý ( ) nadále zcela dominuje buddhistická literatura. tvořili ji mniši, několik laiků a pár básní dokonce složili i samotní panovníci. Mezi dochovanými díly převažuje poezie formálně vycházející ze starších čínských zdrojů (zvláště oblíbené byly pravidelné básně š skládané podle pravidel poezie dynastie tchang), objevují se ale i další vzory. Často jsou vyzdvihovány zejmé - na dvě básně, které vznikly kolem roku 980: Quốc tộ (Naše země) od Đỗ Pháp thuậna a vương lang quí (rozloučení s vyslancem) od Ngô Chân Lưua. Obě básně jsou pro danou dobu značně charakteristické; napsali je vysoce postaveni mniši ve službách panovníka, používají čínskou buddhistickou (i taoistickou) terminologii a zároveň se vyjadřují k určité konkrétní politické situaci; to se týká zejména básně vương lang quí, která byla přímo určena čínskému vyslanci a obsahuje i skryté varování před pokusem o ohrožení vietnamské suverenity. v dobách prvních dynastií byla vietnamská buddhistická obec (sangha; viz též hesla buddhismus ve vietnamu a buddhistická literatura ve vietnamu) ve výjimečném společenském postavení. těšila se přízni vládců, kteří v ní viděli skupinu nejen dostatečně vzdělanou, ale i patriotickou, a tedy bezpečnou ohledně případné kolaborace s Čínou na rozdíl od pročínských konfuciánů. Mnoho mnichů proto zastávalo významné posty, bylo pověřováno diplomatickými misemi, jednotlivci i celé kláštery dostávali od panovníků nejen tituly, ale především majetky. Zejména vládci dynastie Lý, které k nástupu přímo pomohla skupina mnichů v okruhu schopného vạn Hạnhe, úzce spolupracovali s vietnamskými buddhistickými školami, několik panovníků dynastie Lý i následující trần se dokonce nominálně stalo patriarchy buddhistických škol a někteří se ke stáří uchýlili do klášterů, kde se po zbytek svých dnů věnovali rozjímání. Na rozdíl od středověké evropy, kde gramotný panovník či vrcholná aristokracie (s výjimkou církevních kruhů) byli naprostou výjimkou, se ve vietnamu od nejstarších dob stalo pravidlem, že budoucí panovníci i šlechtici dostávali od dětství patřičné vzdělání a mnozí 15

6 měli i literární nadání či alespoň ambice. Několik vládců složilo básně věnované dávným mudrcům ( Lý thái tông), nebo se v nich podivují schopnostem současných učitelů ( Lý Nhân tông). k formálně velmi zdařilým patří i dvě básně ministra Đoàn văn khâma. tvorbu tohoto období zachytily zejména buddhistické anály a kroniky, často pojaté jako hagiografie nebo tzv. Záznamy o předávání lampy; v tomto kontextu je lampa označením pravého buddhistického učení, a to přesně tak, jak bylo tradováno v průběhu času od osoby historického buddhy až po jednotlivé generace mnichů. ve vietnamu záhy pod vlivem Číny převládl mahájánový buddhismus nad théravádovým (hínajánou), který se jinak prosadil v celé jihovýchodní asii. Pro rozvoj vietnamského buddhismu měly zásadní význam především čtyři čchanové (zenové) školy: Nam phương, Quan bích, thảo Đường a trúc Lâm. kroniky zachycující historii jednotlivých škol (k významným patří thiền uyển tập anh) jsou vesměs pozdějšího data, jejich jádro je však často velmi staré. kromě stručných životopisů jednotlivých mnichů obvykle uvádějí i ukázky jejich díla a díky tomu se dozvídáme i názvy knih, které jsou už dnes ztraceny. básně, které jsou zde zaznamenány, často primárně sloužily k poučení žáků, objevují se mezi nimi (ne)logické hádanky ( kóan) sloužící k přetrhnutí pout konvenčního myšlení, ale také velmi poetické obrazy. k takovým patří například Cao tật thi chúng (veřejné oznámení o nemoci) mnicha Mãn Giáca: Jaro pomine a na sta květů odejde s ním, pak vrátí se a sady zas odějí svůj šat. Věci se mění přímo před očima, Hle, čas stříbrně zbarvil můj vlas. Neříkej však, že s jarem všechen květ pomine. Včera na dvorku zahlédl jsem poupě švestky jediné. (přeložila ji) Mnoho významných učitelů těsně před smrtí předneslo shromážděným studentům svoji poslední (někdy jedinou známou) báseň, ve které shrnuli životní zkušenost a pokusili se odevzdat jim esenci učení. Podobně jako na celém dálném východě si výjimečnou oblibu z bódhisattvů získala v Číně populární bohyně milosrdenství kuan Jin (původně šlo o mužského bódhisattvu avalokitéšvaru), ve vietnamu nazývaná Quan Âm, která tu splynula i s mnoha domácími kulty, což se promítlo jak do lidových příběhů a vyprávění, tak do tzv. vyso - ké literatury. další druh literatury, podle pozdějších označení akcentující její hrdinský charakter, v tomto období reprezentuje báseň slavného vojevůdce Lý thường kiệta (vznikla roku 1075), která se někdy dokonce označuje za první vietnamské Prohlášení nezávislosti. dynastie Lý ( ) i následující dynastie trần ( ) 16

7 sice i nadále podporovaly sanghu, ale zároveň spolu s tím, jak rostla ekonomická a politická moc dvora a posouvaly se hranice směrem na jih, vietnam si nacházel pevnější místo v regionu a vzrostl také vliv učenců vzdělaných v duchu konfuciánství, respektive neokonfuciánství. Zkušenosti a praktické zaměření konfuciánů začaly být výhodnější, vietnamská administrativa, soudnictví a další funkce a atributy společnosti (módu ve vyšších kruzích nevyjímaje) se z velké míry z pragmatických důvodů počínšťovaly. Mezi buddhisty a konfuciány sice nikdy nedošlo k otevřenému střetu, postupně se však začínaly ozývat hlasy konfuciánských literátů kritizujících majetky i postavení buddhistických mnichů, klášterů a plýtvání státními penězi na stavbu sakrálních staveb. vzdělání a to i základní mezi chudšími vrstvami po dlouhou dobu zabezpečovali především buddhisté, postupně ale i tuto důležitou doménu společnosti zcela ovládla konfuciánská učenost a její kulturní, školské i společenské praktiky převzaté z Číny včetně výchovy státní byrokracie a příslušného zkouškového systému. ji 17

8 h hà huyền chi, vl. jm. Ðặng trí Hoàn, pseud. Mậu binh, Hoài Hương, Mã tử a Hồ an, * Hà Đông, básník, žurnalista, herec a prozaik. dětství strávil v Hanoji, kde chodil do školy. Po druhé světové válce žil nuzným a toulavým životem, neboť jeho rodiče neměli peníze, aby své děti uživili. Proto po skončení 1. indočínské války ( ), ženevské konferenci a rozdělení země sám přesídlil na jih. Zde žil nějakou dobu v klášterním sirotčinci a snažil se různě vydělávat na živobytí: byl tanečním instruktorem, prodával noviny a pracoval i jako soukromý učitel. veškeré vydělané si peníze šetřil na studia. dvakrát selhal u maturity, přesto se mu roku 1957 podařilo složit přijímací zkoušky na vojenskou akademii thủ Đức v Đà Lạtu. Po absolutoriu nastoupil do jihovietnamské armády jako parašutista. Za 2. indočínské, respektive vietnamské války ( ) působil jako major v oddělení psychologického boje. Současně začal skládat básně, přičemž hned první básní không gian gương dấu giầy (Stopy vojenských bot v prostoru), otištěnou časopisem Chiến sĩ cộng hoà (voják republiky), si získal věhlas. roku 1971 mu byla udělena Národní literární cena za poezii. Mimo psaní básní se věnoval žurnalistice, působil v rozhlase, angažoval se i ve filmu jako herec (hrál v 8 snímcích), režisér a producent. více než 400 jeho básní bylo zhudebněno. Poté, co vietnam násilím sjednotil komunistický režim roku 1975, emigroval s rodinou do USa, kde žije ve městě Lacey ve státě Wa - shing ton. Po nějaký čas se musel živit jako nádeník a číšník, přesto pokračoval v literární tvorbě. Je autor 22 sbírek poezie a 8 románů. d. hl. d.: Saut đêm (1963, Noční seskok), Còn gì cho anh (1971, Co mi ještě zbylo pro tebe), Cho mặt trời (1975, Slunci), tên nô lệ mới (1979, Nový otrok), Như đá ngàn năm (1981, Jako tisiciletý kámen), Cõi buồn trên ta (1984, Náš smutek), Đời bỗng dưng thừa (1987, Život náhle zbytečný), thơ đen (1991, Černá poezie) psaná pod pseudonymem Mậu binh, tháng một buồn (1994, Smutný leden), thơ trong da ngựa (1995, básně v koňských žíních), Sóng ngầm (2003, Spodní proudy); romány: rừng ái ân (1970, Milostný les), khu vườn chim sẻ (1970, Zahrada vrabců), bước đam mê (1971, kroky vášně), Mưa đêm trong chiến hào (1971, Noční déšť v zákopech), thằng thái bình (1974, Chlapec thái bình). ms hà thúc Sinh, vl. jm. Phạm vĩnh Xuân, * thanh Hoá, básník, prozaik, editor, překladatel a skladatel. Po skončení 1. indočínské války ( ) a rozdělení země na vdr a vietnamský stát (od 1955 republika vietnam) odešel s rodinou na jih. Za 2. indočínské, respektive vietnamské války ( ) sloužil v námořnictvu republiky vietnam. Po sjednocení země (1975) byl na pět let internován komunistickým režimem v převýchovném táboře. roku 1980 uprchl z vietnamu do Malajsie a o rok později emigroval do USa. 100

9 Nyní žije na jihu kalifornie. Psát začal roku 1964, své práce publikoval v řadě saigonských časopisů, mj. tiểu thuyết thứ năm (Čtvrteční román), văn (Literatura) či Nghiên cứu văn học (Literární výzkum). v emigraci sám založil časopis tân văn (Nová literatura) a aktivně přispívá i do dalších exilových časopisů, mj. việt chiến (vietnamská válka), Nhân văn (Humanismus), Ðường sống (Cesta života), San diego tin tức (Zprávy ze San diega), việt Nam nhật báo (vietnamský deník), thế kỷ 21 (21. století), văn (Literatura), văn học (Literatura), Làng văn (Literární obec). Mimo to do vietnamštiny přeložil díla židovského spisovatele I. b. Singera: povídku Otrok (1974, Người nô lệ) a román Prach (1974, Cát bụi trần Gian), dále židovské političky a spisovatelky J. dajanové aj. d. hl. d. básnické sbírky Đá vàng (1967, Zlaté kamení), trí nhớ đau thương (1969, vzpomínky na bolest), Điệu buồn của chúng ta (1972, Naše smutky), dạo núi mình ta (1973, Procházka po našich horách), thơ viết giữa đường (1988, básně napsané uprostřed cesty), Ông H. O (1993, Pan H. O.), Cố hương (1994, domov), dưa cà mắm muối (1996, Slané baklažány), về (1966, Návrat), Ðêm hè (1997, Letní noc). ms hàn mạc tử, vl. jm. Pierre François Nguyễn trọng trí, pseud. Minh duệ thị, Phong trần, Lệ thanh vesnice Lệ Mỹ, okres Đồng Hới, prov. Quảng bình Quy Nhơn, básník a dramatik, jeden z prvních průkopníků vietnamské moderní romantické poezie. Představitel hnutí Nové poezie thơ mới. Spolu s přáteli, též básníky a spisovateli, Quách tấnem, Yến Lanem a Chế Lan viênem, byli nazýváni Čtyři přátelé z města Đồ bàn (bàn thành tứ hữu nebo bốn người bạn ở thành Đồ bàn). Pocházel z chudé katolické rodiny, otec mu zemřel, když byl ještě dítě. S matkou a sourozenci se pak odstěhoval do města Quy Nhơn. Již v patnácti letech na sebe upozornil básněmi ve stylu poezie čínské dynastie tchang, které podepisoval pod různými pseudonymy. Jeho matka, která se obávala jeho literárního talentu a možného svobodomyslného způsobu života, ho poslala studovat na střední školu Pellerin, kterou ve městě Huế spravovali katoličtí bratři. Poté dva roky pracoval jako úředník ve městě Quy Nhơn ( ). Pro nedobrý zdravotní stav však o své místo přišel. roku 1933 odešel na jih do Saigonu, kde si získal přízeň význačného nacionalisty Phan bội Châua, který ocenil především jeho báseň thức khuya (být vzhůru dlouho do noci). v tomto období Hàn Mạc tử působil v časopisech Công luận (veřejné mínění) a trong khuê phòng (v ložnici), kde byl zodpovědný za stránky poezie. díky poezii se zde seznámil s básnířkou Mộng Cầm (mladší sestra básníka bích khê), žijící tou dobou ve městě Phan thiết. Jejich láska však dlouho netrvala, neboť Hàn Mạc tử onemocněl leprou a byl nucen vrátit se do Quy Nhơnu. Zde žil o samotě a snažil se vyrovnat se svou nemocí. Čas věnoval tvorbě básní a dopisováním si se svými obdivovatelkami, jako byly Hoàng Cức Mai Đình, thương 101

10 thương, Ngọc Sương, thanh Huy a mnoho dalších, které pak zvěčnil v básnické tvorbě. roku 1938 pro zhoršující se zdravotní stavu vstoupil do leprosária Quy Hoà v Quy Nhơnu, kde dva roky nato nemoci podlehl ve věku pouhých osmadvaceti let. Publikoval v časopisech, mj. Phụ nữ tân vǎn (Ženské noviny), Sài Gòn (Saigon), Đông dương (Indočína) či Người mới (Nový člověk). byl jedním z prvních básníků ovlivněných tvorbou Ch. baudelaira, P. verlaina, a. rimbauda, P. Claudela, ale i e. a. Poea a v jeho básních se zřetelně odrážejí prvky symbolismu a mysticismu. Zůstává velmi populární především pro své básně opěvující krásu přírody a romantickou lásku. Napsal a vydal jedinou sbírku básní Gái Quê (1936, vesnické dívky). Jeho verše byly zčásti vydány až po jeho smrti ve sbírce thơ Hàn Mạc tử (básně Hàn Mạc tửa). dále vyšla čtyřdílná básnická sbírka Ðau thương (1937, Utrpení). Je též autorem dramatu: Xuân Như Ý (1939, Uspokojivé jaro). ms hàn thuyên označení literární skupiny. Jméno dostala po prv - ním spisovateli, který použil jižní znaky ( chữ Nôm), Hàn thuyê - novi, vl. jm. Nguyễn thuyên, a byla ustavena ve vietnamu roku Současně bylo založeno i stejnojmenné nakladatelství. vietnam - ští marxističtí literární historici a kritici ji považují za skupinu tvořenou hlavně trockisty. Nicméně až na jejího vůdce trương tửua, který byl marxistou ovlivněným myšlenkami trockého, a na pár militantně smýšlejících intelektuálů šlo o skupinu tvořenou vzdělanci bez výraz - ného politického směřování či názoru. Mezi nejvýznamnější členy tohoto uskupení patřili spisovatelé, literární kritici a vědci, mj. Nguyễn Đức Quỳnh, Nguyễn tế Mỹ, Đặng thai Mai, Nguyễn Đình Lạp, Phạm Ngọc khuê, Nguyễn Hải Âu a Lương Đức thiệp. Sku pina Hàn thuyên se vymezovala jak vůči skupině tri tân (Znát nové), neboť kritizovala konfucianismus, tak také vůči skupině thanh nghị (Jasný názor), jelikož nesdílela její zápal pro přehnané přibližování se Západu, tedy evropě a americe. Hàn thuyên si kladla za cíl najít novou filozofii lidského života, která by přinesla užitek do reálného života vietnamského národa a svou literární tvorbou chtěla šířit i některé myšlen - ky marxismu. Skupina vydávala také historické, psychologické i ryze didaktické romány a články, v nichž se zabývala literárními i sociálními otázkami z hlediska tehdy módního dialektického materialismu. Mimo to vydávala dva časopisy: văn mới (Nová literatura) a văn mới tuổi xanh (Nová literatura pro mladé), které však byly méně úspěšné, než se očekávalo. Skupina zanikla roku 1945, přičemž se ihned dostala pod palbu kritiky komunistického prominenta trường Chinhe, který její romány oznámil za ďábla v marxistickém přestrojení a její členy za mechanické materialisty. ms hán văn doslova: čínská literatura. Pojem, kterým vietnamská literární věda podle kontextu označuje jednak obecně čínskou litera- 102

11 turu, jež vznikla v Číně, ale rovněž literaturu psanou čínsky ( klasická čínština) na území vietnamu. Obvyklé je i spojení Hán Nôm văn; tj. literatura v čínštině a písmu Nôm, a to od nejstarších dob do současnosti. ji hằng phương, vl. jm. Lê Hằng Phương, vesnice Nông Sơn, občina Điện thọ, okres Điện bàn, prov. Quảng Nam Hanoj, básnířka. Patřila mezi první vietnamské moderní básnířky. Narodila se v rodině tradičních konfuciánských učenců. Jejím otcem byl Lê dư (psal pod pseudonymem Sở Cuồng), tradiční literát a učenec zabývající se studiem klasické čínštiny i jižních znaků ( chữ Nôm). Z tohoto důvodu se jí nejprve dostalo klasického konfuciánského vzdělání. dne 25. prosince 1925 byla v Hanoji provdána za spisovatele a literárního kritika vũ Ngọc Phana z literární skupiny tự lực văn đoàn. S jeho pomocí ovládla latinizované písmo ( chữ Quốc ngữ). ve 30. letech publikovala básně na stránkách časopisů: Phụ nữ tân văn (Ženské noviny), Ngày nay (dnes), Hà Nội tân văn (Hanojské noviny), Đàn bà (Žena) aj. v letech se spolu s man želem účastnila hnutí Lidové fronty. Za 1. indočínské války ( ) její tvorba ustala, neboť se věnovala péči o rodinu. tehdy se snažila vydělávat mnoha způsoby: vyráběla papír, věnovala se maloobchodu i pěstování stromů. roku 1957 patřila k zakládajícím členům Sdružení vietnamských spisovatelů (Hội nhà văn việt Nam). v básních se zabývala především vztahy a citovými vazbami v rodině. Je proslavená básnickými sbírkami Hương xuân (1943, vůně jara), napsanou spolu s básnířkami anh thơ, vân Đài a Mộng tuyết, dále Một mùa hoa (1960, Jedna sezóna květin), Chim én bay xa (1962, vlaštovka léta daleko), Mùa gặt (1961, Sklizeň), Hương đất nước (1974, vůně země). ms hiện Quang, vl. jm. Lê thuần, 1221 thăng Long (dnes Hanoj), buddhistický učenec a mnich z 10. generace školy Quan bích (vô Ngôn thông). Pocházel z bohaté rodiny, ale už v mládí osiřel. Před vstupem do kláštera a přijetím řádového jména byl znám pod jménem Lê thuần. vychoval ho mnich thường Chiếu, po jehož smrti studoval v klášteře thanh Quả. k Hiện Quangovi se váže několik populárních legend. Podle jedné z nich byl obviněn z pokusu svést princez - nu při vykonávání rituálních obřadů, ale dokázal svoji nevinu. Jednou zase uviděl muže, který spěchal obětovat jídlo buddhovi, ale upadl, a rýže se mu tak rozsypala po zemi. Přišlo mu líto úsilí lidí, kteří se starali o mnichy, aniž by něco dostali na oplátku, a proto po následujících deset let nic nejedl. když meditoval v horách, shromažďovala se kolem něho divoká zvěř, aniž by mu zkřivila vlas. král Lý Huệ tông ( ) ho opakovaně zval do hlavního města thăng Longu (dnes Hanoj) a na svůj dvůr, on ale pokaždé odmítl s tím, že není takové pocty hoden. Poslední roky života strávil v lesích, kde si vy- 103

12 budoval skromné útočiště. dochovalo se několik jeho básní, v nichž opěvuje svobodu člověka žijícího v lesích. v básni Huyễn Pháp (Matoucí dharma), kterou složil těsně před smrtí, se hlásí k buddhistické nauce prázdné podstaty všech věcí (šúnjatá). ji hịch doslova: provolání; emotivní text většinou adresovaný velitelům, vojákům či prostému lidu. Jeho cílem bylo povzbudit je k boji proti nepříteli, případně nadchnout pro novou situaci po změně dynastie apod. Nejznámějším provoláním je Hịch tướng sĩ (1284, Provolání k důstojníkům a vojákům), jehož autorem je trần Hưng Đạo, vybízející k obraně před Mongoly. dalším z autorů byl např. Hoàng Hôí khanh, burcující před invazí Mingů na počátku 15. století. velmi známé z doby pozdější je Hịch Quang trung (Provolání Quang trunga), soubor čtyř textů Nguyễna Huệ, který vládl pod jménem Quang trung ve druhé polovině 18. století. Zatímco provolání (hịch) předcházela klíčovému dějinnému momentu a měla apelativní charakter, prohlášení (cáo) následovala vesměs po slavných vítězstvích, např. z 15. století po vyhnání čínské invazní armády bình Ngô Đại Cáo (velké prohlášení o porážce Wu, tj. Mingů) Nguyễn trãie. lh hịch tướng Sĩ (Provolání k důstojníkům a vojákům) jedná se o nejznámější provolání ( hịch) z roku 1284, jehož text v klasické čínštině napsal trần Hưng Đạo pro povzbuzení vojska v boji proti třetí mongolské invazi směřující do země od dynastie Jüan (1271 až 1368), vládnoucí tehdy Číně. Jeho nejstarší zápis se ovšem zachoval až v 17. století v kronice Đại việt Sử ký toàn thư. v provolání se trần Hưng Đạo obrací k důstojníkům a připomíná jim jejich povinnost vůči panovníkovi, předvídá, co by lid čekalo, kdyby nepřítel zvítězil, a vyzývá důstojníky i vojáky k napnutí všech sil, aby bránili svou vlast a nepřítele porazili. lh ho či min, vietnamsky hồ chí minh, vl. jm. Nguyễn Sinh Cung, pseud. Nguyễn tất thành, Nguyễn Ái Quốc, vesnice Hoàng trù, okres Nam Đàn, prov. Nghệ an 1969 Hanoj, význačný revolucionář, politik a básník. Jeho otec Nguyễn Sinh Sắc byl synem konkubíny, jenž se vytrvalým studiem vypracoval až na mandarína u císařského dvora v Huế. v jeho domě ve vesnici kim Liên se scházelo mnoho nespokojených mandarínů a patriotů, což mělo velký vliv na Ho Či Minovo budoucí směřování. roku 1906 Ho Či Min, tehdy si říkající Nguyễn tất thành, odešel do Huế, kde začal studovat na základní škole Đông ba. rok poté nastoupil na slavnou střední školu Quốc học, ale následujícího roku byl vyloučen kvůli účasti na povstáních rolníků proti vysokým daním. díky znalosti francouzštiny jim pomáhal sepisovat požadavky, čímž na sebe poprvé upoutal pozornost francouzské policie. Poté Nguyễn tất thành odešel na jih, kde krátce působil jako vesnický učitel. roku 1911 se rozhodl, 104

PRÁVA A POVINNOSTI PACIENTA A JINÝCH OSOB. Práva pacienta. Sbírka zákonů č. 372 / 2011 Bộ luật số 372 / 2011 NHÂN VÀ NHỮNG NGƯỜI KHÁC

PRÁVA A POVINNOSTI PACIENTA A JINÝCH OSOB. Práva pacienta. Sbírka zákonů č. 372 / 2011 Bộ luật số 372 / 2011 NHÂN VÀ NHỮNG NGƯỜI KHÁC PRÁVA A POVINNOSTI PACIENTA A JINÝCH OSOB QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA BỆNH NHÂN VÀ NHỮNG NGƯỜI KHÁC Sbírka zákonů č. 372 / 2011 Bộ luật số 372 / 2011 Práva pacienta 28 (1) Zdravotní služby lze pacientovi

Více

TEN MUŽ / TA ŽENA / TO AUTO (Người đàn ông đó / người phụ nữ đó / cái ô-tô đó)

TEN MUŽ / TA ŽENA / TO AUTO (Người đàn ông đó / người phụ nữ đó / cái ô-tô đó) TEN MUŽ / TA ŽENA / TO AUTO (Người đàn ông đó / người phụ nữ đó / cái ô-tô đó) Trong tiếng Tiệp có ba giống: giống đực (gđ), giống cái (gc) và giống trung (gt). Ngoài danh từ chỉ người và một số con vật,

Více

OSOBNÍ ZÁJMENA (Đại từ nhân xưng)

OSOBNÍ ZÁJMENA (Đại từ nhân xưng) OSOBNÍ ZÁJMENA (Đại từ nhân xưng) Trong tiếng Việt có hai nhóm đại từ nhân xưng: đại từ nhân xưng tính theo quan hệ họ hàng và đại từ nhân xưng nói chung. Trong tiếng Séc không có sự phân chia đại từ nhân

Více

Mateřská škola Mezi Domy. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání Đơn xin nhập học mầm non

Mateřská škola Mezi Domy. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání Đơn xin nhập học mầm non Městská část Praha - Libuš Mateřská škola Mezi Domy Mezi Domy 373, 142 00 Praha 4 Písnice ředitelka MŠ/Hiệu trưởng TMG: Irena Procházková tel./đt 2614910122 e-mail: reditelka@msmezidomy.cz www. msmezidomy.cz

Více

DEKLARACE SVOBODA A DEMOKRACIE PRO VIETNAM 2006 Prohlášení 118 bojovníků za demokracii, žijících ve Vietnamu

DEKLARACE SVOBODA A DEMOKRACIE PRO VIETNAM 2006 Prohlášení 118 bojovníků za demokracii, žijících ve Vietnamu DEKLARACE SVOBODA A DEMOKRACIE PRO VIETNAM 2006 Prohlášení 118 bojovníků za demokracii, žijících ve Vietnamu Vietnam 8. dubna 2006 Vážení vietnamští soukmenovci doma a v zahraničí, My, nížepodepsaní, zastupující

Více

CO DĚLAL? CO DĚLALA? CO DĚLALO? CO DĚLALI? MINULÝ ČAS I (Anh ấy đã làm gì? Cô ấy đã làm gì? Nó đã làm gì? Họ đã làm gì?

CO DĚLAL? CO DĚLALA? CO DĚLALO? CO DĚLALI? MINULÝ ČAS I (Anh ấy đã làm gì? Cô ấy đã làm gì? Nó đã làm gì? Họ đã làm gì? 1. a) Čtěte (Bạn hãy đọc) Trung dnes večeří doma, ale včera večeřel v restauraci. Hang dnes snídá housku a čaj, ale včera snídala kávu a koláč. Auto dnes jede pomalu, ale včera jelo rychle. Trung a Hang

Více

V OBCHODĚ KUPUJEME... (Trong cửa hàng chúng ta mua...)

V OBCHODĚ KUPUJEME... (Trong cửa hàng chúng ta mua...) V OBCHODĚ KUPUJEME... (Trong cửa hàng chúng ta mua...) 1. a) Dívejte se na obrázek a čtěte věty. (Bạn hãy nhìn hình vẽ và đọc các câu.) To je Jana. Jana kupuje mléko a jogurt. To jsou Martin a Lucie. Martin

Více

Integrační kurz český jazyk 94 Číslo lekce: 15

Integrační kurz český jazyk 94 Číslo lekce: 15 1. a) Podívejte se na obrázek rodiny. Poslouchejte text a doplňte jména. (Bạn hãy nhìn hình vẽ gia đình. Bạn hãy nghe bài văn và điền tên người trong gia đình theo bài văn đó.) b) Doplňte tabulku podle

Více

Osobní Všechno nejlepší

Osobní Všechno nejlepší - Manželství Chúc hai bạn hạnh phúc! Používá se pro pogratulování novomanželům Chúc mừng hạnh phúc hai bạn! Používá se pro pogratulování novomanželům Blahopřejeme. Přejeme Vám jen a jen štěstí. Gratuluje

Více

ČÍST đọc PSÁT viết PÍT uống. HRÁT chơi MOCT có thể MÝT rửa

ČÍST đọc PSÁT viết PÍT uống. HRÁT chơi MOCT có thể MÝT rửa 1. Přiřaďte slovesa k obrázkům (Bạn hãy ghép động từ và hình vẽ) ČÍST PÍT JÍT PSÁT MÝT JET HRÁT 2. Doplňte tvary sloves (Bạn hãy điền các dạng động từ) ČÍST đọc PSÁT viết PÍT uống čtu čteme píšu piju čteš

Více

udělená schengenská víza

udělená schengenská víza Vietnamci v Česku a ve světě: migrační a adaptační tendence Přílohy Příloha 1: Tabulka počtu podaných a udělených žádostí o krátkodobá schengenská a dlouhodobá víza na konzulárním oddělení ZÚ České republiky

Více

KDE JSTE? (Ông/bà ở đâu? Cách 6)

KDE JSTE? (Ông/bà ở đâu? Cách 6) KDE JSTE? (Ông/bà ở đâu? Cách 6) Khi chúng ta trả lời câu hỏi Kdo / Co, chúng ta dùng cách 1: Co to je? To je škola. Khi chúng ta trả lời câu hỏi Kde, chúng ta dùng cách 6: Kde to je? Ve škole. Lưu ý:

Více

Vietnam a Česká republika: Společná příleţitost

Vietnam a Česká republika: Společná příleţitost Vietnam a Česká republika: Společná příleţitost Daniel Svoboda Development Worldwide, o.s. svoboda@dww.cz 1 2004 Evaluace projektů české rozvojové spolupráce: rekonstrukce nemocnice Viet Tiep školící obuvnické

Více

Vývoj vietnamského románu do roku 1975

Vývoj vietnamského románu do roku 1975 Petr Šimeček IV. ročník Vývoj vietnamského románu do roku 1975 Cílem této práce je sestavit základní přehled vývoje vietnamského románu. Bereme si za cíl sestavení jednotlivých směrů, jimiž se romanopisectví

Více

1. Doplňte k substantivům vhodná adjektiva. Vybírejte z následujících slov a napište slovo v češtině (pozor na koncovky).

1. Doplňte k substantivům vhodná adjektiva. Vybírejte z následujících slov a napište slovo v češtině (pozor na koncovky). 1. Doplňte k substantivům vhodná adjektiva. Vybírejte z následujících slov a napište slovo v češtině (pozor na koncovky). (Bạn hãy điền tính từ thích hợp cho mỗi danh từ. Bạn hãy chọn trong những tính

Více

Integrační kurz český jazyk 26 Číslo lekce: 5

Integrační kurz český jazyk 26 Číslo lekce: 5 1. Doplňte sloveso být. (Bạn hãy điền động từ být.) Příklad: Já.. tady. Já jsem tady. My.. doma. Oni.. v práci. Vy.. tady. Ona.. ve škole. Ty.. na poště. Já.. student. On.. doktor. Vy.. učitel. Pan Novák..

Více

Integrační kurz český jazyk 56 Číslo lekce: 9. 1. a) Doplňte vhodné slovo z tabulky. (Bạn hãy điền từ thích hợp từ bảng vào bài viết.

Integrační kurz český jazyk 56 Číslo lekce: 9. 1. a) Doplňte vhodné slovo z tabulky. (Bạn hãy điền từ thích hợp từ bảng vào bài viết. 1. a) Doplňte vhodné slovo z tabulky. (Bạn hãy điền từ thích hợp từ bảng vào bài viết.) snídám, kávu, pracuju, republiky, 16.30, pivo, poště, daleko, večer Jmenuju se Mirek a jsem z České... Bydlím v Praze

Více

4. Čtěte. (Bạn hãy đọc.) dar dal, sály Sáry, pól pór, radit ladit, hrad hlad, pravý plavý, baret balet, ret let, kůry kůly

4. Čtěte. (Bạn hãy đọc.) dar dal, sály Sáry, pól pór, radit ladit, hrad hlad, pravý plavý, baret balet, ret let, kůry kůly 1. Čtěte. (Bạn hãy đọc.) R L J rak, rek, rýč, rod, ruch, rána, ropa, ryba, rosa, ruka, orat, pero, kára, jaro, porada, opora, pozor, spor, mír, sýr, pár, tvar, trubka, strach, vrána, hrad, hrozný, drak,

Více

velký, malý, starý, nový, světlý, tmavý, bílý, žlutý, oranžový, červený, modrý, hnědý, hezký, ošklivý, teplý, studený

velký, malý, starý, nový, světlý, tmavý, bílý, žlutý, oranžový, červený, modrý, hnědý, hezký, ošklivý, teplý, studený 1. Dívejte se na obrázky ve třídě (vstaňte z lavice), podstatná jména doplňte do pravého sloupce tabulky a doplňte k nim do cvičení adjektiva. (Jaký / jaká / jaké. Pozor na koncovky.) (Bạn hãy đứng dậy

Více

1. Úvod do problematiky. 2. Vymezení pojmu ukazovací zájmeno v češtině. Kateřina Nováková Ukazovací zájmena ve vietnamštině (demonstrativa)

1. Úvod do problematiky. 2. Vymezení pojmu ukazovací zájmeno v češtině. Kateřina Nováková Ukazovací zájmena ve vietnamštině (demonstrativa) 1. Úvod do problematiky Ukazovací zájmena, nebo alespoň slova, která ve vietnamštině za ukazovací zájmena považujeme, se ve vietnamské větě objevují velice často. Tato slova vystupují nejen jako zájmena,

Více

Integrační kurz český jazyk 41 Číslo lekce: 7

Integrační kurz český jazyk 41 Číslo lekce: 7 1. Spojte slova a obrázky. Řekněte, kde je Petr. (Bạn hãy nối từ và hình vẽ. Hãy viết ra Petr đang ở đâu. Lưu ý chuyển từ sang cách 6.) škola postel nemocnice Petr je ve škole. pošta banka náměstí restaurace

Více

Osobní Dopis. Dopis - Adresa. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926

Osobní Dopis. Dopis - Adresa. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 - Adresa Ông Nguyễn Văn A 219 Đội Cấn, Ba Đình Hà Nội, Việt Nam Standardní anglický formát adresy: název příjemce název společnosti, číslo název ulice, název města + regionu/státu + PSČ Mr. N. Summerbee

Více

Du lịch Du lịch nói chung

Du lịch Du lịch nói chung - Thiết yếu Můžete mi pomoci, prosím? Yêu cầu sự giúp đỡ Mluvíte anglicky? Hỏi xem ai đó có biết nói tiếng Anh hay không Mă puteți ajuta, vă rog? Vorbiți în engleză? Mluvíte _[language]_? Vorbiți _(limba)_?

Více

ABECEDA A HLÁSKOVÁNÍ (Bảng chữ cái và cách đánh vần)

ABECEDA A HLÁSKOVÁNÍ (Bảng chữ cái và cách đánh vần) ABECEDA A HLÁSKOVÁNÍ (Bảng chữ cái và cách đánh vần) Písmena (Chữ cái) Hláskování (Cách đánh vần) Příklad (Ví dụ) A a Á á krátké a dlouhé a B b C c Č č D d Ď ď bé cé čé dé [ďé] E e É é krátké e dlouhé

Více

Hội nhập người nước ngoài với môi trường sống trong khu vực Plzeň

Hội nhập người nước ngoài với môi trường sống trong khu vực Plzeň Thông tin cho người nước ngoài Hội nhập người nước ngoài với môi trường sống trong khu vực Plzeň dự án của thành phố Plzeň được thực hiện với sự hỗ trợ của Bộ Nội Vụ CH Séc NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI

Více

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ odbor Slovan Karlovy Vary. Pojeďte s námi na cestu plnou orientálních vůní, tropické přírody a cizokrajných mravů.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ odbor Slovan Karlovy Vary. Pojeďte s námi na cestu plnou orientálních vůní, tropické přírody a cizokrajných mravů. KLUB ČESKÝCH TURISTŮ odbor Slovan Karlovy Vary Pojeďte s námi na cestu plnou orientálních vůní, tropické přírody a cizokrajných mravů. VIETNAM VELKÝ TURISTICKÝ VÝLET TERMÍN: 31. 10. 19. 11. 2016 DOPRAVA:

Více

Vyjádření času ve vietnamštině Petra Karlová

Vyjádření času ve vietnamštině Petra Karlová Vyjádření času ve vietnamštině Petra Karlová I.Úvod Jazyk má bezprostřední vztah ke kultuře a myšlení národa, který jej používá k dorozumívání. Jednotlivé národy tedy používají sobě vlastní prostředky

Více

Odraz zen buddhismu v nejstarší vietnamské literatuře

Odraz zen buddhismu v nejstarší vietnamské literatuře Ján Ičo VIET 2.ročník Odraz zen buddhismu v nejstarší vietnamské literatuře Obsah: Úvod... 2 Příchod buddhismu do Vietnamu... 4 Buddhismus jako státní náboženství v 10.století... 6 Nejvýznamnější autoři

Více

2.1. Dvě hypotézy o datu založení Chrámu literatury

2.1. Dvě hypotézy o datu založení Chrámu literatury Komplex budov v Hanoji nazvaný Văn Miếu neboli Chrám literatury je právem považován za symbol tradiční vietnamské kultury. 1 Văn Miếu je nejstarší školou ve Vietnamu a zároveň nejvýznamnějším chrámem v

Více

Svaz vietnamských studentů a mládeže v ČR

Svaz vietnamských studentů a mládeže v ČR Svaz vietnamských studentů a mládeže v ČR Libušská 319, 142 00 Praha 4 Česká republika Petice proti způsobu provedení zásahu policie ČR ve velkoobchodním centru SAPA dne 22.11.2008. My, studenti, zásadně

Více

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK. Tập biên các bài giảng. K posílení odborných kompetencí cizinců - budoucích zaměstnanců v průmyslu a službách ČR

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK. Tập biên các bài giảng. K posílení odborných kompetencí cizinců - budoucích zaměstnanců v průmyslu a službách ČR SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Tập biên các bài giảng K posílení odborných kompetencí cizinců - budoucích zaměstnanců v průmyslu a službách ČR Với mục đích tăng năng lực chuyên môn của người nước ngoài những người

Více

4.den (31.10.2016) Hanoj - Halong

4.den (31.10.2016) Hanoj - Halong Program zájezdu - Vietnam / sever a jih Hanoj Halong Hue Hoi An - Danang Saigon (Ho Či Minovo město) Delta Mekongu Tram Chim - Saigon (Ho Či Minovo město) Termín cesty: 28.10.- 11.11.2016 1.den (28.10.2016)

Více

Reduplikace a reduplikovaná slova ve vietnamštině

Reduplikace a reduplikovaná slova ve vietnamštině Reduplikace a reduplikovaná slova ve vietnamštině (Dạng láy và từ láy trong tiếng Việt) 1 Jan Komárek, 2013 Úvodem Reduplikovaná slova jsou neopominutelnou složkou vietnamské slovní zásoby, která jich

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

Caul (2,5 diem ) Dtra vao bang so lieu : Co cau -' dan so Viet Nam phan theo nhom tuoi va (Y-6i tinh qua hai doh ton dieu tra g (

Caul (2,5 diem ) Dtra vao bang so lieu : Co cau -' dan so Viet Nam phan theo nhom tuoi va (Y-6i tinh qua hai doh ton dieu tra g ( S& GD-DT Quang Binh KI TH1 CHON HOC SINH GIOI TINH LOOP 12 THPT Nam hoc 2003-- 2004 THI CHINH THIrC Mon : Hia l1 - Vong I Th ii gian :180 phut (khong ke thori gian giao de ) Cau 1.(3,5 diem ) Dtra vao

Více

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Tập biên các bài giảng

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Tập biên các bài giảng SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Tập biên các bài giảng K posílení odborných kompetencí cizinců podnikatelů v ČR Phần tăng năng lực chuyên môn của người nước ngoài doanh nghiệp tại CH Séc Praha 2014 Sborník byl vytvořen

Více

PROHLÍDKA SEVERNÍHO A JIŽNÍHO VIETNAMU - 23 DNÍ

PROHLÍDKA SEVERNÍHO A JIŽNÍHO VIETNAMU - 23 DNÍ PROHLÍDKA SEVERNÍHO A JIŽNÍHO VIETNAMU - 23 DNÍ 23 - denní zájezd Poznávací zájezd, 23 dní, hotely 2-3*, polopenze PRIVÁTNÍ PROGRAM s vlastním průvodcem CK - žádné velké skupiny! Cenu garantujeme již při

Více

E S K O - V I E T N A M S K Ý SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI

E S K O - V I E T N A M S K Ý SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI E S K O - V I E T N A M S K Ý SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI www.interkulturniprace.cz E S K O - V I E T N A M S K Ý SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI Từ điển giao văn hóa Séc Việt ČESKO-VIETNAMSKÝ SLOVNÍK

Více

poté, co se v roce 1884 rolnická armáda tonghak vzbouřila proti feudální vládě, korejská vláda požádala o pomoc čínskou dynastii Čching když se

poté, co se v roce 1884 rolnická armáda tonghak vzbouřila proti feudální vládě, korejská vláda požádala o pomoc čínskou dynastii Čching když se KOREA Historie 4. stol. př.n.l. první státní útvary středověk Tři říše (sever, střed, jih) 14. století sjednocení pod dynastií Ri (vládla až do r. 1910) 19. století snahy okolních států a USA zmocnit

Více

Tại Praha. chúng ta như ở nhà! VIET. Hướng dẫn. sống ở Praha.

Tại Praha. chúng ta như ở nhà! VIET. Hướng dẫn. sống ở Praha. Tại Praha chúng ta như ở nhà! VIET Hướng dẫn cho người di cư 1 sinh sống ở Praha Được tạo ra và công bố bởi Trung tâm hội nhập Praha Phiên bản thứ 3, tháng 12 năm 2014 Hướng dẫn này được cập nhật sửa đổi

Více

Vietnamská kultura. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: listopad 2012

Vietnamská kultura. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: listopad 2012 Vietnamská kultura Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: listopad 2012 ANOTACE Kód DUMu: VY_6_INOVACE_3.ZSV.7 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0851 Vytvořeno: listopad 2012 Ročník: 2. ročník střední zdravotnická

Více

E S K O - V I E T N A M S K Ý. Từ điển giao văn hóa Séc Việt

E S K O - V I E T N A M S K Ý. Từ điển giao văn hóa Séc Việt E S K O - V I E T N A M S K Ý SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI Từ điển giao văn hóa Séc Việt ČESKO-VIETNAMSKÝ SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI Eva Dohnalová, Marina Pojmanová, Ladislav Zamboj, Nguy Giang

Více

http://www.prezentace-pro-dejepis.freeeee.net Prusko Řád německých rytířů Pohanské Prusy Již v době před naším letopočtem sídlily ve východním Pobaltí baltské kmeny Prusů. Prusové nepřijali křesťanskou

Více

Vietnam PETRA MÜLLEROVÁ

Vietnam PETRA MÜLLEROVÁ S t r u č n á h i s t o r i e s t á t ů Vietnam PETRA MÜLLEROVÁ Nakladatelství Libri, Praha 2004 PhDr. Petra Müllerová, 2004 Libri, 2004 ISBN 80 7277 255 4 Obsah Nejstarší dějiny Vietnamu 9 Vznik prvních

Více

Embedded System Developer Občanské sdružení

Embedded System Developer Občanské sdružení Podepsání: Organizace Zástupce 1. Hôị Phu Nư Nhân Quyê n Việt Nam (Ženy za lidská práva) Huỳnh Thục Vy 2. Diêñ Đa n Xa Hôị Dân Sư (Fórum za občanské společnosti) Nguyễn Quang A 3. Hội Nhà báo Độc lập Việt

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Struktura souvětí v současné vietnamštině Marika Strašáková

Struktura souvětí v současné vietnamštině Marika Strašáková Struktura souvětí v současné vietnamštině Marika Strašáková I. Úvod Souvětí, neboli věta složená, je spojením dvou nebo více vět do jediného celku. Povaha souvětí je determinována charakterem jednotlivých

Více

1. Úvodní součásti brožury 1. Phâ n mơ đâ u cu a sô tay uvítací kurz. khóa ho c đón cha o znalost práv

1. Úvodní součásti brožury 1. Phâ n mơ đâ u cu a sô tay uvítací kurz. khóa ho c đón cha o znalost práv 1. úvodní součásti brožury český termín vietnamský překlad 1. Úvodní součásti brožury 1. Phâ n mơ đâ u cu a sô tay uvítací kurz khóa ho c đón cha o znalost práv sư hiê u biê t vê luâ t pháp interkulturní

Více

Jiří Wolker Život a dílo

Jiří Wolker Život a dílo Jiří Wolker Život a dílo Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_16 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr.

Více

Přemyslovci - Boleslav II.

Přemyslovci - Boleslav II. Tematická oblast Přemyslovci - Boleslav II. Přemyslovci Datum vytvoření 17.11.2012 Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód První Vlivem evropské politiky ztratil Boleslav II. na konci své vlády rozsáhlá

Více

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Literatura a film pro sedmý, osmý a devátý

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Literatura a film pro sedmý, osmý a devátý Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Literatura a film pro sedmý, osmý a devátý ročník Název DUM: Victor Hugo Vyučovací předmět: Český

Více

EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur

EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur Název školy Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, p. o. Autor Mgr. Durajová Helena Anotace Vzdělávací oblast Pracovní list je zaměřen na upevnění znalostí

Více

VIETNAM. Proč do Vietnamu

VIETNAM. Proč do Vietnamu 32 Vietnam se stal koncem 20. století po mnoha letech izolace novou a populární destinací cestovatelů, toužících objevit nedotčenou zemi jen málo ovlivněnou západní kulturou. Země s tradicí více než 4

Více

Název projektu: Škola pro život Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_08 Ověření ve výuce: Třída: VII.

Název projektu: Škola pro život Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_08 Ověření ve výuce: Třída: VII. Název projektu: Škola pro život Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2701 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_08 Ověření ve výuce: Třída: VII. Datum: 8.9.2011 Předmět: Dějepis Ročník: 7. Klíčová slova: Francká

Více

Informace při přijetí pacienta k hospitalizaci Thông tin tiếp nhận bệnh nhân nhập bệnh viện. Thonk tyn type ňan beň ňan ňap vien

Informace při přijetí pacienta k hospitalizaci Thông tin tiếp nhận bệnh nhân nhập bệnh viện. Thonk tyn type ňan beň ňan ňap vien Sada otázek a odpovědí pro komunikaci s cizincem: Ošetřovatelství Bộ câu ho i va câu tra lơ i da nh cho việc giao tiếp vơ i ngươ i nươ c ngoa i: Điê u tri Informace při přijetí pacienta k hospitalizaci

Více

VIETNAMCI V ČR 2. října 2013

VIETNAMCI V ČR 2. října 2013 VIETNAMCI V ČR VIETNAMCI V ČR 2. října 2013 Vietnamská socialistická republika Základní údaje Hlavní město: Hanoj Počet obyvatel: 86 116 560 Hustota osídlení: 253 obyv./km 2 Rozloha: 331.698 km 2 Měna:

Více

Kde se nacházelo Řecko? Na jihu Balkánského poloostrova a na poloostrově Peloponés!

Kde se nacházelo Řecko? Na jihu Balkánského poloostrova a na poloostrově Peloponés! Řecko perské války Kde se nacházelo Řecko? Na jihu Balkánského poloostrova a na poloostrově Peloponés! Kde se nacházela Perská říše? Byla to rozlehlá říše, která měla své centrum na území dnešního Iránu

Více

Ức Traiova básnická sbírka (Ức Trai thi tập) Nguyễn Trãiovy básně v klasické čínštině. Ức Trai je pseudonym.

Ức Traiova básnická sbírka (Ức Trai thi tập) Nguyễn Trãiovy básně v klasické čínštině. Ức Trai je pseudonym. Nguyễn Trãi Déšť Jsem ve své pracovně, jsem sám, je noc a pusto a naslouchám, jak déšť zašustil clonou hustou. Poutníky jistě mrazí. Kapka dopadá a zas. Jako když noční hlídka odklepává čas. A prší přes

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 16/17. Název materiálu: Starověký Řím - test. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 16/17. Název materiálu: Starověký Řím - test. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Číslo materiálu: Název materiálu: Starověký Řím - test Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Petra Březinová Jméno a příjmení: 1. Zakroužkuj správnou odpověď TEST STAROVĚKÝ ŘÍM 1. Řím

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Vybraná božstva a kulty nadpřirozeného světa Vietnamců (140. Volitelná přednáška II. - Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam)

Vybraná božstva a kulty nadpřirozeného světa Vietnamců (140. Volitelná přednáška II. - Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam) Eva Pechová UK FF, obor vietnamistika Hanoj, 2003 Vybraná božstva a kulty nadpřirozeného světa Vietnamců (140. Volitelná přednáška II. - Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam) 1 1. Úvod... 3 2. Kult uctívání předků (respektive

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 8. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz S t r u č n á h i s t o r i e s t á t ů Vietnam PETRA MÜLLEROVÁ Nakladatelství Libri, Praha 2004 PhDr. Petra Müllerová, 2004 Libri, 2004 ISBN 80

Více

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku...

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku... DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Adolf Hitler Kdo rozpoutal válku... Začátek války (1939-1945) EVROPA Německo USA Itálie V. Británie Maďarsko Bojovali proti SSSR... Rumunsko Bulharsko Slovensko (a dalších 47 států)

Více

Chăm sóc trẻ sơ sinh-vượt cạn đã hoàn toàn đổi thay điều kiện sống của trẻ Hồ sơ sức khoẻ-hay tất cả những gì chứa đựng và cách sử dụng nó

Chăm sóc trẻ sơ sinh-vượt cạn đã hoàn toàn đổi thay điều kiện sống của trẻ Hồ sơ sức khoẻ-hay tất cả những gì chứa đựng và cách sử dụng nó Česko-vietnamský zpravodaj Thông tin Séc-Việt ISSN 1802-8896 Ročník 2 Vychází 16. 6. 2008 Zdarma 4 2008 Péče o novorozence porod mění zásadně životní podmínky dítěte Zdravotní dokumentace co všechno obsahuje

Více

ISSN 1802-8896 Ročník 2 Vychází 15. 1. 2008 Zdarma. Năm mới đến với người Việt Nam sống tại CH Séc Novoroční koncert pro Vietnamce žijící v ČR.

ISSN 1802-8896 Ročník 2 Vychází 15. 1. 2008 Zdarma. Năm mới đến với người Việt Nam sống tại CH Séc Novoroční koncert pro Vietnamce žijící v ČR. Česko-vietnamský zpravodaj Thông tin Séc-Việt ISSN 1802-8896 Ročník 2 Vychází 15. 1. 2008 Zdarma 1 2008 Năm mới đến với người Việt Nam sống tại CH Séc Novoroční koncert pro Vietnamce žijící v ČR. 01-08

Více

Nakladatelství Libri, Praha Vietnam. petra Müllerová

Nakladatelství Libri, Praha Vietnam. petra Müllerová S t r u č n á h i s t o r i e s t á t ů Nakladatelství Libri, Praha 2004 Vietnam petra Müllerová Vyšlo ve spolupráci s pro.libri, o. s. PhDr. Petra Müllerová, 2004 Libri, 2004 ISBN 978-80-7277-255-1 Obsah

Více

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: Číslo projektu: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_29_Alois Jirásek Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační gramotnost

Více

Ô ê c ù ê à ù ê í è ç ø í à ê ë Ë è á ñ è Obsah ö ö ö ë è á ñ è â ù ë è á ñ è ë è á ñ è â ù

Ô ê c ù ê à ù ê í è ç ø í à ê ë Ë è á ñ è Obsah ö ö ö ë è á ñ è â ù ë è á ñ è ë è á ñ è â ù Obsah Nejstarší dějiny Vietnamu 9 Vznik prvních státních útvarů 12 Království Van Lang 12 Stát Au Lac 13 Provincie Giao Chi 14 Období tisícileté severní závislosti 16 Povstání vedené sestrami Trungovými

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická. Bakalářská práce. 2015 Iveta Malá

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická. Bakalářská práce. 2015 Iveta Malá Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Bakalářská práce 2015 Iveta Malá ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA HUDEBNÍ KULTURY K tradiční hudbě Vietnamu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

Průmyslové zóny (PZ), exportní zpracovatelské zóny (EZZ), ekonomické zóny (EZ) ve Vietnamu: Perspektivní místo pro výrobní projekty 10/2009

Průmyslové zóny (PZ), exportní zpracovatelské zóny (EZZ), ekonomické zóny (EZ) ve Vietnamu: Perspektivní místo pro výrobní projekty 10/2009 Průmyslové zóny (PZ), exportní zpracovatelské zóny (EZZ), ekonomické zóny (EZ) ve Vietnamu: Perspektivní místo pro výrobní projekty 10/2009 OBSAH I. Přehled rozvoje průmyslových zón (PZ), exportních zpracovatelských

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

Preromantismus ve světové literatuře

Preromantismus ve světové literatuře Preromantismus ve světové literatuře Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

4. REAKCE JAPONSKA VŮČI ZÁPADU 119 Vliv Západu 119 Počáteční nátlak 119 Reakce Japonska 120

4. REAKCE JAPONSKA VŮČI ZÁPADU 119 Vliv Západu 119 Počáteční nátlak 119 Reakce Japonska 120 OBSAH 1. RANÉ JAPONSKO: PŘIJETI ČÍNSKÉ CIVILIZACE 5 Země a lidé 5 Geografické vlivy 5 Rasový a kulturní původ 7 Starověká japonská společnost 10 Rané záznamy 10 Systém rodů udži 11 Šintoismus 12 Přijetí

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_02. Úvod do studia předmětu

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_02. Úvod do studia předmětu Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_14_Karel Jaromír Erben Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická oblast Česká a světová literatura v počátku 19. století

Více

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_3.07

Více

Poznávací cesta do Vietnamu Hanoj - Halong Bay - Hoi An

Poznávací cesta do Vietnamu Hanoj - Halong Bay - Hoi An Poznávací cesta do Vietnamu Hanoj - Halong Bay - Hoi An Termín cesty: 14. - 25. 4. 2016 Během této 11ti denní zahraniční poznávací cesty zavítáte do severní části Vietnamu, která je neprávem tak trochu

Více

VIETNAM VIETNAM. PROČ DO VIETNAMU země dosud není cílem masové turistiky významné památky, nádherná krajina, krásné

VIETNAM VIETNAM. PROČ DO VIETNAMU země dosud není cílem masové turistiky významné památky, nádherná krajina, krásné 32 Vietnam se stal koncem 20. století po mnoha letech izolace novou a populární destinací cestovatelů, toužících objevit nedotčenou zemi jen málo ovlivněnou západní kulturou. Země s tradicí více než 4000

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 1)Písemnictví staroslověnské (pol. 9.století Velká Morava) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století) 1)Písemnictví staroslověnské

Více

Přemyslovci Boleslav III.

Přemyslovci Boleslav III. Přemyslovci Boleslav III. Tematická oblast Přemyslovci Datum vytvoření 18.11.2012 Ročník První Stručný obsah Začala politická a hospodářská krize českého státu Způsob využití Výklad nové látky, opakování

Více

Šablona: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

Šablona: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Hanoj ve 20. a 30. letech XX. Století

Hanoj ve 20. a 30. letech XX. Století Eva Pechová UK FF, obor vietnamistika Hanoj, 2003 Hanoj ve 20. a 30. letech XX. Století (132. Kapitoly z dějin Vietnamu 20. století 133. Kult. a polit. problémy Indočíny 20. století) - 1 - 1 ÚVOD... 3

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné nám. 25, 110 00

Více

Literatura starověku a antiky - test. VY_32_INOVACE_CJL1.1.05a PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Jazyk a jazyková komunikace

Literatura starověku a antiky - test. VY_32_INOVACE_CJL1.1.05a PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Jazyk a jazyková komunikace Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Vikingská domovina. Vikingská domovina

Vikingská domovina. Vikingská domovina Vikingové. pocházeli ze Severní Evropy. Žili na území dnešního Dánska, Norska a Švédska. Podnebí v této oblasti bylo nehostinné, zimy dlouhé a obživy nedostatek. Vikingská domovina Vikingové pocházeli

Více

ISSN 1802-8896 Ročník 3 Vychází 14. 8. 2009 Zdarma

ISSN 1802-8896 Ročník 3 Vychází 14. 8. 2009 Zdarma Česko-vietnamský zpravodaj Thông tin Séc-Việt ISSN 1802-8896 Ročník 3 Vychází 14. 8. 2009 Zdarma 4 2009 Zobrazovací metody Phương pháp biểu thị bằng hình ảnh Hlubocká SOŠE pomůže odbornému školství ve

Více

Otevřený dopis Věc: Propuštění katolického kněze Nguyen Van Lye z vazby

Otevřený dopis Věc: Propuštění katolického kněze Nguyen Van Lye z vazby Otevřený dopis Věc: Propuštění katolického kněze Nguyen Van Lye z vazby V Praze dne 7. května 2015, Vážený pane Prezidente TRUONG TAN SANG, Dne 6. ledna 2012, v rámci oslavy 35 let Charty 77, zúčastnění

Více

Tibet 1 VY_32_INOVACE_BEN26

Tibet 1 VY_32_INOVACE_BEN26 Tibet 1 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Tibet Území ve střední Asii. Z velké části se rozkládá na Tibetské náhorní plošině a jeho průměrná výška dosahuje přibližně 4 900 m n. m., pročež se Tibetu

Více

ŽIVOT V ČESKÝCH ZEMÍCH PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH PRACOVNÍ LIST

ŽIVOT V ČESKÝCH ZEMÍCH PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH PRACOVNÍ LIST ŽIVOT V ČESKÝCH ZEMÍCH PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH PRACOVNÍ LIST 1. Doplňte text. Král Zikmund Lucemburský zemřel roku 1437 bez. Jeho smrtí končí vláda rodu v Čechách. Nástupcem se stal jeho zeť, ten vládl krátce

Více

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární výchova Střední vzdělání s MZ,

Více

České baroko (autoři)

České baroko (autoři) České baroko (autoři) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC36 České baroko Hlavní autoři české barokní literatury Hlavní autoři české barokní literatury Jan Amos Komenský Bohuslav Balbín Bedřich

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_13_Božena Němcová Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

Změny zdravotního pojištění cizinců PVZP, a. s. Những thay đổi về bảo hiểm y tế cho người nước ngoài của PVZP, a. s.

Změny zdravotního pojištění cizinců PVZP, a. s. Những thay đổi về bảo hiểm y tế cho người nước ngoài của PVZP, a. s. Česko-vietnamský zpravodaj Thông tin Séc-Việt ISSN 1802-8896 Ročník 3 Vychází 12. 10. 2009 Zdarma 5 2009 Změny zdravotního pojištění cizinců PVZP, a. s. Những thay đổi về bảo hiểm y tế cho người nước ngoài

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Ročník 2. CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk Datum tvorby 01.06.2013 Anotace -prezentace určená pro učitele

Více