n e j S t a r š í l i t e r á r n í p a m á t k y

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "n e j S t a r š í l i t e r á r n í p a m á t k y"

Transkript

1 o b S a h Seznam obecných zkratek... 7 Seznam zkratek zemí a institucí... 8 Seznam autorů hesel podle šifer... 9 Poznámka k řazení hesel Nejstarší literární památky Literatura nezávislého vietnamu, dynastie Lý a trần tradiční důraz na vzdělání Literatura dynastie trần Historická próza vietnamská literatura od 15. do poloviny 19. století Zrod moderní literatury Literatura 30. let 20. století Literatura let Literatura let Literatura za 1. indočínské války vietnamská literatura po rozdělení země roku Literatura ve vdr v letech Literatura v republice vietnam v letech Literatura ve vdr za 2. indočínské války a sjednocení země Literatura v republice vietnam v letech Literatura po sjednocení země roku Literatura od dob reforem Đổi Mới (renovace) Slovník vietnamské literatury Slovníček odborných méně obvyklých výrazů Chronologický přehled vietnamských dynastií a vládců Stručný chronologický přehled vietnamských dějin Přehled generací vietnamských čchanových škol výběr z literatury rejstřík doslov

2 n e j S t a r š í l i t e r á r n í p a m á t k y Příslušníci kultur doby neolitu, zčásti doby bronzové a poté i prvních známých etnických společností, které obývaly východní pobřeží poloostrova Zadní Indie, mluvili různými jazyky a později v průběhu dějin k jejich zápisu používali několik systémů písma. Předchůdci dnešních vietnamců (vietů) mluvili austroasijským, monkhmerským jazykem, o němž se dnes ví jen velmi málo. (Někdy se mluví o proto-monkhmerštině. O klasifikaci vietnamštiny se dodnes vedou polemiky a zatím bez jasného závěru, a to zejména ve vztahu s khmerštinou dnešní kambodže.) rovněž není známo, zda už tehdy používali písmo, což je příznačné pro celou oblast jižní a jihovýchodní asie, kde klimatické podmínky brání uchování běžných přírodních materiálů, které většinou sloužily k psaní (bambus, látky, listy, později i papír). archeologové přesto nalézají množství artefaktů bohatě zdobených vzory a symboly. rytá výzdoba bronzových bubnů kultury Đông Sơn (přibližně poslední tisíciletí před n. l.) mj. zobrazuje scény ze života obyvatel; lidé a zvířata tančí a kráčejí v soustředných kruzích, a ikdyž v pásmech posloupnosti nepochybně vyprávějí určitý příběh, pokud zatím víme, nelze je označit za nějakou formu hieroglyfického či znakového písma (i přes snahu některých, zejména vietnamských vědců dokázat opak). Nejstarší nám dnes známá vietnamská literatura je psána čínskými znaky. Není to opět nic neobvyklého. Čínština se jako literární jazyk ( Hán văn) používala staletí, ba tisíciletí v celém regionu dálného východu i části jihovýchodní asie a podobně jako kdysi latina v evro - pě byla v rozsáhlém regionu i za hranicemi Říše středu jazykem vyšší literatury, diplomacie a mezinárodního obchodu. Navíc následné dobytí vietnamu čínskými vojsky znamenalo pro region zásadní změnu. roku 208 před n. l. generál Čchao tchuo ve službách prvního císaře Čchin Š chuang-tiho obsadil území severního vietnamu a připojil ho ke svému království Nan-jüe, které se pak roku 111 před n. l. za vlády mocného chanského císaře Wu-tiho stalo součástí vlastní Číny. Pro vietnamce tak na dobu dlouhou přes let nastalo období tzv. Severní závislosti ( bắc thuộc). Čínští správci v úředním styku pochopitelně používali svůj vlastní mateřský jazyk, mnozí z nich se i s rodinami na novém území usídlili natrvalo. Znalost čínštiny si museli osvojit i domácí, pokud se chtěli podílet na správě země a zastávat úřady. Čínštinu proto vyučovali mnozí soukromí učitelé. vietnamština, respektive její tehdejší předchůdce, se ovšem zachovala jako lidový jazyk, zřejmě v ní byla zachycena stará lidová slovesnost, mýty, pověsti, písně či pohádky. 12

3 Ovšem ti, kteří používali tento lidový jazyk, byli obvykle příslušníci nižších společenských vrstev a vesměs negramotní. I proto psaná literatura pochází spíše z vyššího prostředí, které ovládalo cizí jazyky a bylo více ovlivněno literaturou z okolních zemí, vedle Číny zejména z Indie. Je však třeba připomenout, že i v době před vlastním připojením vietnamu k Číně si přinejmenším část populace jistě osvojila jazyky sousedů: Čamů, khmerů, thajců, národností z jižní Číny a nepochybně i kupců z větších dálek, zejména z Indie (celá oblast totiž leží na mimořádně důležité mořské obchodní trase) a spolu s cizími jazyky nesporně došlo k osvojení i cizích systémů písma. Je také známo, že v sousedním království Čampa (v dnešním středním a jižním vietnamu) se používalo písmo, které vzniklo z indického písma páli, podobně si své písmo vytvořili i khmerové, dříve rovněž obývající část území dnešního vietnamu. Zavedení čínštiny ve vietnamu bylo podmíněno mocenskými, politickými a vojenskými ohledy, dále praktickými potřebami administrativy, zároveň tomu však nelze upřít i pozitivní efekt. do jisté míry paradoxně to mohlo být právě čínské písmo, které v úloze chybějícího média v následujících staletích usnadnilo kontinuitu vietnamské kulturní identity (podobně jako středověké arabské překlady v určité době zprostředkovaly evropanům díla antických autorů). Mimořádným přínosem čínštiny pak byla možnost hlavně písemné komunikace v rámci celého ohromného regionu dálného východu i jihovýchodní asie. Ovládnutí jazyka, tj. schopnost číst a psát čínské znaky, bylo velmi praktické, a čínština se proto ve vietnamu (podobně jako v koreji a dalších zemích) používala i mnohem později, byť to již mocenská, respektive politická situace nevyžadovala a k dispozici už byly i další systémy písma, a to až do zřízení francouzské kolonie v 19. století. vzhledem k výše popsaným klimatickým podmínkám patří k nejstarším dochovaným vietnamským literárním památkám epigrafy, tj. nápisy na stélách umístěných zejména v blízkosti buddhistických chrámů (mj. bảo an). Obvykle popisují určitou historickou událost, rodokmen významné postavy, výčet jejích skutků nebo obsahují seznam provincií, měst, řek apod. Často jsou zakončeny kratší básní. I když se čínština na území vietnamu používala stovky let a podle sekundárních záznamů a seznamů literatury víme, že zde žilo nemálo vzdělaných lidí, učenců, básníků a literátů, seznam známých děl, která vznikla před 10. stoletím, je velmi krátký. Mnoho památek se časem ztratilo nebo bylo zničeno v dobách válek (k nejničivějším patřily tři velké mongolské vpády ve 13. století, dále obsazení vietnamu vojsky čínské dynastie Ming v 15. století a poslední ranou byly moderní konflikty v polovině 20. století). Je tu ale i jiný, velmi specifický důvod. v dobách před ustavením novodobých národních států je někdy určení národnosti určité literatury diskutabilní, a tak je dnes statut některých starších autorů a děl poněkud nejistý. Z hlediska čínské literární 13

4 vědy, která operuje s nesrovnatelně bohatším korpusem, je literatura, která vznikla daleko na jihu, relativně okrajová a mnoho vietnamských vědců se zase v některých případech zdráhá označit čínsky psaná díla autorů žijících v době, kdy bylo vietnamské území čínskou provincií, za vlastní vietnamské literární dědictví. Na tomto pomezí se pak ocitlo i několik autorů, jejichž význam překračuje hranice regionu. takovým byl např. čínský učenec Mâu tử, který do oblasti Giao chỉ (jak se vietnamská provincie v té době jmenovala) emigroval ve 2. století n. l., žil na dvoře osvíceného správce Si Nhiêṕa a stal se jedním z prvních zprostředkovatelů buddhistického učení v čínském, respektive konfu ciánském prostředí. Pomineme-li zmiňované epigrafy, pak k nejstar ším dochovaným a uznaným památkám patří několik dopisů ( Šest dopisů o čchanu), prohlášení, kratší eseje a básně. Někdy se tato tvorba neutrálně a deskriptivně označuje za tvorbu vietnamských autorů žijících před 10. stoletím. tato díla téměř beze zbytku pochází z místního buddhistického prostředí, často se ale vyjadřují k světským záležitostem (srovnej mj. prorocké básně předpovídající nástup dynastie Lý). ji 14

5 l i t e r a t u r a n e z á v i S l é h o v i e t n a m u, d y n a S t i e l ý a t r  ` n Z hlediska vlastní státnosti, respektive politické korektnosti, dějiny vietnamské literatury počínají až roku 939, kdy se místní vojevůdce Ngô Quyền prohlásil králem a založil první nezávislou dynastii Ngô ( ). I když se politická situace změnila, domácí literatura pouze plynule navázala na předchozí tvorbu. Jazykem administrativy i literatury zůstala čínština. v dobách krátké vlády několika prvních dynastií (Ngô, Đinh a Lê; ), a zejména v první polovině vlády následující dynastie Lý ( ) nadále zcela dominuje buddhistická literatura. tvořili ji mniši, několik laiků a pár básní dokonce složili i samotní panovníci. Mezi dochovanými díly převažuje poezie formálně vycházející ze starších čínských zdrojů (zvláště oblíbené byly pravidelné básně š skládané podle pravidel poezie dynastie tchang), objevují se ale i další vzory. Často jsou vyzdvihovány zejmé - na dvě básně, které vznikly kolem roku 980: Quốc tộ (Naše země) od Đỗ Pháp thuậna a vương lang quí (rozloučení s vyslancem) od Ngô Chân Lưua. Obě básně jsou pro danou dobu značně charakteristické; napsali je vysoce postaveni mniši ve službách panovníka, používají čínskou buddhistickou (i taoistickou) terminologii a zároveň se vyjadřují k určité konkrétní politické situaci; to se týká zejména básně vương lang quí, která byla přímo určena čínskému vyslanci a obsahuje i skryté varování před pokusem o ohrožení vietnamské suverenity. v dobách prvních dynastií byla vietnamská buddhistická obec (sangha; viz též hesla buddhismus ve vietnamu a buddhistická literatura ve vietnamu) ve výjimečném společenském postavení. těšila se přízni vládců, kteří v ní viděli skupinu nejen dostatečně vzdělanou, ale i patriotickou, a tedy bezpečnou ohledně případné kolaborace s Čínou na rozdíl od pročínských konfuciánů. Mnoho mnichů proto zastávalo významné posty, bylo pověřováno diplomatickými misemi, jednotlivci i celé kláštery dostávali od panovníků nejen tituly, ale především majetky. Zejména vládci dynastie Lý, které k nástupu přímo pomohla skupina mnichů v okruhu schopného vạn Hạnhe, úzce spolupracovali s vietnamskými buddhistickými školami, několik panovníků dynastie Lý i následující trần se dokonce nominálně stalo patriarchy buddhistických škol a někteří se ke stáří uchýlili do klášterů, kde se po zbytek svých dnů věnovali rozjímání. Na rozdíl od středověké evropy, kde gramotný panovník či vrcholná aristokracie (s výjimkou církevních kruhů) byli naprostou výjimkou, se ve vietnamu od nejstarších dob stalo pravidlem, že budoucí panovníci i šlechtici dostávali od dětství patřičné vzdělání a mnozí 15

6 měli i literární nadání či alespoň ambice. Několik vládců složilo básně věnované dávným mudrcům ( Lý thái tông), nebo se v nich podivují schopnostem současných učitelů ( Lý Nhân tông). k formálně velmi zdařilým patří i dvě básně ministra Đoàn văn khâma. tvorbu tohoto období zachytily zejména buddhistické anály a kroniky, často pojaté jako hagiografie nebo tzv. Záznamy o předávání lampy; v tomto kontextu je lampa označením pravého buddhistického učení, a to přesně tak, jak bylo tradováno v průběhu času od osoby historického buddhy až po jednotlivé generace mnichů. ve vietnamu záhy pod vlivem Číny převládl mahájánový buddhismus nad théravádovým (hínajánou), který se jinak prosadil v celé jihovýchodní asii. Pro rozvoj vietnamského buddhismu měly zásadní význam především čtyři čchanové (zenové) školy: Nam phương, Quan bích, thảo Đường a trúc Lâm. kroniky zachycující historii jednotlivých škol (k významným patří thiền uyển tập anh) jsou vesměs pozdějšího data, jejich jádro je však často velmi staré. kromě stručných životopisů jednotlivých mnichů obvykle uvádějí i ukázky jejich díla a díky tomu se dozvídáme i názvy knih, které jsou už dnes ztraceny. básně, které jsou zde zaznamenány, často primárně sloužily k poučení žáků, objevují se mezi nimi (ne)logické hádanky ( kóan) sloužící k přetrhnutí pout konvenčního myšlení, ale také velmi poetické obrazy. k takovým patří například Cao tật thi chúng (veřejné oznámení o nemoci) mnicha Mãn Giáca: Jaro pomine a na sta květů odejde s ním, pak vrátí se a sady zas odějí svůj šat. Věci se mění přímo před očima, Hle, čas stříbrně zbarvil můj vlas. Neříkej však, že s jarem všechen květ pomine. Včera na dvorku zahlédl jsem poupě švestky jediné. (přeložila ji) Mnoho významných učitelů těsně před smrtí předneslo shromážděným studentům svoji poslední (někdy jedinou známou) báseň, ve které shrnuli životní zkušenost a pokusili se odevzdat jim esenci učení. Podobně jako na celém dálném východě si výjimečnou oblibu z bódhisattvů získala v Číně populární bohyně milosrdenství kuan Jin (původně šlo o mužského bódhisattvu avalokitéšvaru), ve vietnamu nazývaná Quan Âm, která tu splynula i s mnoha domácími kulty, což se promítlo jak do lidových příběhů a vyprávění, tak do tzv. vyso - ké literatury. další druh literatury, podle pozdějších označení akcentující její hrdinský charakter, v tomto období reprezentuje báseň slavného vojevůdce Lý thường kiệta (vznikla roku 1075), která se někdy dokonce označuje za první vietnamské Prohlášení nezávislosti. dynastie Lý ( ) i následující dynastie trần ( ) 16

7 sice i nadále podporovaly sanghu, ale zároveň spolu s tím, jak rostla ekonomická a politická moc dvora a posouvaly se hranice směrem na jih, vietnam si nacházel pevnější místo v regionu a vzrostl také vliv učenců vzdělaných v duchu konfuciánství, respektive neokonfuciánství. Zkušenosti a praktické zaměření konfuciánů začaly být výhodnější, vietnamská administrativa, soudnictví a další funkce a atributy společnosti (módu ve vyšších kruzích nevyjímaje) se z velké míry z pragmatických důvodů počínšťovaly. Mezi buddhisty a konfuciány sice nikdy nedošlo k otevřenému střetu, postupně se však začínaly ozývat hlasy konfuciánských literátů kritizujících majetky i postavení buddhistických mnichů, klášterů a plýtvání státními penězi na stavbu sakrálních staveb. vzdělání a to i základní mezi chudšími vrstvami po dlouhou dobu zabezpečovali především buddhisté, postupně ale i tuto důležitou doménu společnosti zcela ovládla konfuciánská učenost a její kulturní, školské i společenské praktiky převzaté z Číny včetně výchovy státní byrokracie a příslušného zkouškového systému. ji 17

8 h hà huyền chi, vl. jm. Ðặng trí Hoàn, pseud. Mậu binh, Hoài Hương, Mã tử a Hồ an, * Hà Đông, básník, žurnalista, herec a prozaik. dětství strávil v Hanoji, kde chodil do školy. Po druhé světové válce žil nuzným a toulavým životem, neboť jeho rodiče neměli peníze, aby své děti uživili. Proto po skončení 1. indočínské války ( ), ženevské konferenci a rozdělení země sám přesídlil na jih. Zde žil nějakou dobu v klášterním sirotčinci a snažil se různě vydělávat na živobytí: byl tanečním instruktorem, prodával noviny a pracoval i jako soukromý učitel. veškeré vydělané si peníze šetřil na studia. dvakrát selhal u maturity, přesto se mu roku 1957 podařilo složit přijímací zkoušky na vojenskou akademii thủ Đức v Đà Lạtu. Po absolutoriu nastoupil do jihovietnamské armády jako parašutista. Za 2. indočínské, respektive vietnamské války ( ) působil jako major v oddělení psychologického boje. Současně začal skládat básně, přičemž hned první básní không gian gương dấu giầy (Stopy vojenských bot v prostoru), otištěnou časopisem Chiến sĩ cộng hoà (voják republiky), si získal věhlas. roku 1971 mu byla udělena Národní literární cena za poezii. Mimo psaní básní se věnoval žurnalistice, působil v rozhlase, angažoval se i ve filmu jako herec (hrál v 8 snímcích), režisér a producent. více než 400 jeho básní bylo zhudebněno. Poté, co vietnam násilím sjednotil komunistický režim roku 1975, emigroval s rodinou do USa, kde žije ve městě Lacey ve státě Wa - shing ton. Po nějaký čas se musel živit jako nádeník a číšník, přesto pokračoval v literární tvorbě. Je autor 22 sbírek poezie a 8 románů. d. hl. d.: Saut đêm (1963, Noční seskok), Còn gì cho anh (1971, Co mi ještě zbylo pro tebe), Cho mặt trời (1975, Slunci), tên nô lệ mới (1979, Nový otrok), Như đá ngàn năm (1981, Jako tisiciletý kámen), Cõi buồn trên ta (1984, Náš smutek), Đời bỗng dưng thừa (1987, Život náhle zbytečný), thơ đen (1991, Černá poezie) psaná pod pseudonymem Mậu binh, tháng một buồn (1994, Smutný leden), thơ trong da ngựa (1995, básně v koňských žíních), Sóng ngầm (2003, Spodní proudy); romány: rừng ái ân (1970, Milostný les), khu vườn chim sẻ (1970, Zahrada vrabců), bước đam mê (1971, kroky vášně), Mưa đêm trong chiến hào (1971, Noční déšť v zákopech), thằng thái bình (1974, Chlapec thái bình). ms hà thúc Sinh, vl. jm. Phạm vĩnh Xuân, * thanh Hoá, básník, prozaik, editor, překladatel a skladatel. Po skončení 1. indočínské války ( ) a rozdělení země na vdr a vietnamský stát (od 1955 republika vietnam) odešel s rodinou na jih. Za 2. indočínské, respektive vietnamské války ( ) sloužil v námořnictvu republiky vietnam. Po sjednocení země (1975) byl na pět let internován komunistickým režimem v převýchovném táboře. roku 1980 uprchl z vietnamu do Malajsie a o rok později emigroval do USa. 100

9 Nyní žije na jihu kalifornie. Psát začal roku 1964, své práce publikoval v řadě saigonských časopisů, mj. tiểu thuyết thứ năm (Čtvrteční román), văn (Literatura) či Nghiên cứu văn học (Literární výzkum). v emigraci sám založil časopis tân văn (Nová literatura) a aktivně přispívá i do dalších exilových časopisů, mj. việt chiến (vietnamská válka), Nhân văn (Humanismus), Ðường sống (Cesta života), San diego tin tức (Zprávy ze San diega), việt Nam nhật báo (vietnamský deník), thế kỷ 21 (21. století), văn (Literatura), văn học (Literatura), Làng văn (Literární obec). Mimo to do vietnamštiny přeložil díla židovského spisovatele I. b. Singera: povídku Otrok (1974, Người nô lệ) a román Prach (1974, Cát bụi trần Gian), dále židovské političky a spisovatelky J. dajanové aj. d. hl. d. básnické sbírky Đá vàng (1967, Zlaté kamení), trí nhớ đau thương (1969, vzpomínky na bolest), Điệu buồn của chúng ta (1972, Naše smutky), dạo núi mình ta (1973, Procházka po našich horách), thơ viết giữa đường (1988, básně napsané uprostřed cesty), Ông H. O (1993, Pan H. O.), Cố hương (1994, domov), dưa cà mắm muối (1996, Slané baklažány), về (1966, Návrat), Ðêm hè (1997, Letní noc). ms hàn mạc tử, vl. jm. Pierre François Nguyễn trọng trí, pseud. Minh duệ thị, Phong trần, Lệ thanh vesnice Lệ Mỹ, okres Đồng Hới, prov. Quảng bình Quy Nhơn, básník a dramatik, jeden z prvních průkopníků vietnamské moderní romantické poezie. Představitel hnutí Nové poezie thơ mới. Spolu s přáteli, též básníky a spisovateli, Quách tấnem, Yến Lanem a Chế Lan viênem, byli nazýváni Čtyři přátelé z města Đồ bàn (bàn thành tứ hữu nebo bốn người bạn ở thành Đồ bàn). Pocházel z chudé katolické rodiny, otec mu zemřel, když byl ještě dítě. S matkou a sourozenci se pak odstěhoval do města Quy Nhơn. Již v patnácti letech na sebe upozornil básněmi ve stylu poezie čínské dynastie tchang, které podepisoval pod různými pseudonymy. Jeho matka, která se obávala jeho literárního talentu a možného svobodomyslného způsobu života, ho poslala studovat na střední školu Pellerin, kterou ve městě Huế spravovali katoličtí bratři. Poté dva roky pracoval jako úředník ve městě Quy Nhơn ( ). Pro nedobrý zdravotní stav však o své místo přišel. roku 1933 odešel na jih do Saigonu, kde si získal přízeň význačného nacionalisty Phan bội Châua, který ocenil především jeho báseň thức khuya (být vzhůru dlouho do noci). v tomto období Hàn Mạc tử působil v časopisech Công luận (veřejné mínění) a trong khuê phòng (v ložnici), kde byl zodpovědný za stránky poezie. díky poezii se zde seznámil s básnířkou Mộng Cầm (mladší sestra básníka bích khê), žijící tou dobou ve městě Phan thiết. Jejich láska však dlouho netrvala, neboť Hàn Mạc tử onemocněl leprou a byl nucen vrátit se do Quy Nhơnu. Zde žil o samotě a snažil se vyrovnat se svou nemocí. Čas věnoval tvorbě básní a dopisováním si se svými obdivovatelkami, jako byly Hoàng Cức Mai Đình, thương 101

10 thương, Ngọc Sương, thanh Huy a mnoho dalších, které pak zvěčnil v básnické tvorbě. roku 1938 pro zhoršující se zdravotní stavu vstoupil do leprosária Quy Hoà v Quy Nhơnu, kde dva roky nato nemoci podlehl ve věku pouhých osmadvaceti let. Publikoval v časopisech, mj. Phụ nữ tân vǎn (Ženské noviny), Sài Gòn (Saigon), Đông dương (Indočína) či Người mới (Nový člověk). byl jedním z prvních básníků ovlivněných tvorbou Ch. baudelaira, P. verlaina, a. rimbauda, P. Claudela, ale i e. a. Poea a v jeho básních se zřetelně odrážejí prvky symbolismu a mysticismu. Zůstává velmi populární především pro své básně opěvující krásu přírody a romantickou lásku. Napsal a vydal jedinou sbírku básní Gái Quê (1936, vesnické dívky). Jeho verše byly zčásti vydány až po jeho smrti ve sbírce thơ Hàn Mạc tử (básně Hàn Mạc tửa). dále vyšla čtyřdílná básnická sbírka Ðau thương (1937, Utrpení). Je též autorem dramatu: Xuân Như Ý (1939, Uspokojivé jaro). ms hàn thuyên označení literární skupiny. Jméno dostala po prv - ním spisovateli, který použil jižní znaky ( chữ Nôm), Hàn thuyê - novi, vl. jm. Nguyễn thuyên, a byla ustavena ve vietnamu roku Současně bylo založeno i stejnojmenné nakladatelství. vietnam - ští marxističtí literární historici a kritici ji považují za skupinu tvořenou hlavně trockisty. Nicméně až na jejího vůdce trương tửua, který byl marxistou ovlivněným myšlenkami trockého, a na pár militantně smýšlejících intelektuálů šlo o skupinu tvořenou vzdělanci bez výraz - ného politického směřování či názoru. Mezi nejvýznamnější členy tohoto uskupení patřili spisovatelé, literární kritici a vědci, mj. Nguyễn Đức Quỳnh, Nguyễn tế Mỹ, Đặng thai Mai, Nguyễn Đình Lạp, Phạm Ngọc khuê, Nguyễn Hải Âu a Lương Đức thiệp. Sku pina Hàn thuyên se vymezovala jak vůči skupině tri tân (Znát nové), neboť kritizovala konfucianismus, tak také vůči skupině thanh nghị (Jasný názor), jelikož nesdílela její zápal pro přehnané přibližování se Západu, tedy evropě a americe. Hàn thuyên si kladla za cíl najít novou filozofii lidského života, která by přinesla užitek do reálného života vietnamského národa a svou literární tvorbou chtěla šířit i některé myšlen - ky marxismu. Skupina vydávala také historické, psychologické i ryze didaktické romány a články, v nichž se zabývala literárními i sociálními otázkami z hlediska tehdy módního dialektického materialismu. Mimo to vydávala dva časopisy: văn mới (Nová literatura) a văn mới tuổi xanh (Nová literatura pro mladé), které však byly méně úspěšné, než se očekávalo. Skupina zanikla roku 1945, přičemž se ihned dostala pod palbu kritiky komunistického prominenta trường Chinhe, který její romány oznámil za ďábla v marxistickém přestrojení a její členy za mechanické materialisty. ms hán văn doslova: čínská literatura. Pojem, kterým vietnamská literární věda podle kontextu označuje jednak obecně čínskou litera- 102

11 turu, jež vznikla v Číně, ale rovněž literaturu psanou čínsky ( klasická čínština) na území vietnamu. Obvyklé je i spojení Hán Nôm văn; tj. literatura v čínštině a písmu Nôm, a to od nejstarších dob do současnosti. ji hằng phương, vl. jm. Lê Hằng Phương, vesnice Nông Sơn, občina Điện thọ, okres Điện bàn, prov. Quảng Nam Hanoj, básnířka. Patřila mezi první vietnamské moderní básnířky. Narodila se v rodině tradičních konfuciánských učenců. Jejím otcem byl Lê dư (psal pod pseudonymem Sở Cuồng), tradiční literát a učenec zabývající se studiem klasické čínštiny i jižních znaků ( chữ Nôm). Z tohoto důvodu se jí nejprve dostalo klasického konfuciánského vzdělání. dne 25. prosince 1925 byla v Hanoji provdána za spisovatele a literárního kritika vũ Ngọc Phana z literární skupiny tự lực văn đoàn. S jeho pomocí ovládla latinizované písmo ( chữ Quốc ngữ). ve 30. letech publikovala básně na stránkách časopisů: Phụ nữ tân văn (Ženské noviny), Ngày nay (dnes), Hà Nội tân văn (Hanojské noviny), Đàn bà (Žena) aj. v letech se spolu s man želem účastnila hnutí Lidové fronty. Za 1. indočínské války ( ) její tvorba ustala, neboť se věnovala péči o rodinu. tehdy se snažila vydělávat mnoha způsoby: vyráběla papír, věnovala se maloobchodu i pěstování stromů. roku 1957 patřila k zakládajícím členům Sdružení vietnamských spisovatelů (Hội nhà văn việt Nam). v básních se zabývala především vztahy a citovými vazbami v rodině. Je proslavená básnickými sbírkami Hương xuân (1943, vůně jara), napsanou spolu s básnířkami anh thơ, vân Đài a Mộng tuyết, dále Một mùa hoa (1960, Jedna sezóna květin), Chim én bay xa (1962, vlaštovka léta daleko), Mùa gặt (1961, Sklizeň), Hương đất nước (1974, vůně země). ms hiện Quang, vl. jm. Lê thuần, 1221 thăng Long (dnes Hanoj), buddhistický učenec a mnich z 10. generace školy Quan bích (vô Ngôn thông). Pocházel z bohaté rodiny, ale už v mládí osiřel. Před vstupem do kláštera a přijetím řádového jména byl znám pod jménem Lê thuần. vychoval ho mnich thường Chiếu, po jehož smrti studoval v klášteře thanh Quả. k Hiện Quangovi se váže několik populárních legend. Podle jedné z nich byl obviněn z pokusu svést princez - nu při vykonávání rituálních obřadů, ale dokázal svoji nevinu. Jednou zase uviděl muže, který spěchal obětovat jídlo buddhovi, ale upadl, a rýže se mu tak rozsypala po zemi. Přišlo mu líto úsilí lidí, kteří se starali o mnichy, aniž by něco dostali na oplátku, a proto po následujících deset let nic nejedl. když meditoval v horách, shromažďovala se kolem něho divoká zvěř, aniž by mu zkřivila vlas. král Lý Huệ tông ( ) ho opakovaně zval do hlavního města thăng Longu (dnes Hanoj) a na svůj dvůr, on ale pokaždé odmítl s tím, že není takové pocty hoden. Poslední roky života strávil v lesích, kde si vy- 103

12 budoval skromné útočiště. dochovalo se několik jeho básní, v nichž opěvuje svobodu člověka žijícího v lesích. v básni Huyễn Pháp (Matoucí dharma), kterou složil těsně před smrtí, se hlásí k buddhistické nauce prázdné podstaty všech věcí (šúnjatá). ji hịch doslova: provolání; emotivní text většinou adresovaný velitelům, vojákům či prostému lidu. Jeho cílem bylo povzbudit je k boji proti nepříteli, případně nadchnout pro novou situaci po změně dynastie apod. Nejznámějším provoláním je Hịch tướng sĩ (1284, Provolání k důstojníkům a vojákům), jehož autorem je trần Hưng Đạo, vybízející k obraně před Mongoly. dalším z autorů byl např. Hoàng Hôí khanh, burcující před invazí Mingů na počátku 15. století. velmi známé z doby pozdější je Hịch Quang trung (Provolání Quang trunga), soubor čtyř textů Nguyễna Huệ, který vládl pod jménem Quang trung ve druhé polovině 18. století. Zatímco provolání (hịch) předcházela klíčovému dějinnému momentu a měla apelativní charakter, prohlášení (cáo) následovala vesměs po slavných vítězstvích, např. z 15. století po vyhnání čínské invazní armády bình Ngô Đại Cáo (velké prohlášení o porážce Wu, tj. Mingů) Nguyễn trãie. lh hịch tướng Sĩ (Provolání k důstojníkům a vojákům) jedná se o nejznámější provolání ( hịch) z roku 1284, jehož text v klasické čínštině napsal trần Hưng Đạo pro povzbuzení vojska v boji proti třetí mongolské invazi směřující do země od dynastie Jüan (1271 až 1368), vládnoucí tehdy Číně. Jeho nejstarší zápis se ovšem zachoval až v 17. století v kronice Đại việt Sử ký toàn thư. v provolání se trần Hưng Đạo obrací k důstojníkům a připomíná jim jejich povinnost vůči panovníkovi, předvídá, co by lid čekalo, kdyby nepřítel zvítězil, a vyzývá důstojníky i vojáky k napnutí všech sil, aby bránili svou vlast a nepřítele porazili. lh ho či min, vietnamsky hồ chí minh, vl. jm. Nguyễn Sinh Cung, pseud. Nguyễn tất thành, Nguyễn Ái Quốc, vesnice Hoàng trù, okres Nam Đàn, prov. Nghệ an 1969 Hanoj, význačný revolucionář, politik a básník. Jeho otec Nguyễn Sinh Sắc byl synem konkubíny, jenž se vytrvalým studiem vypracoval až na mandarína u císařského dvora v Huế. v jeho domě ve vesnici kim Liên se scházelo mnoho nespokojených mandarínů a patriotů, což mělo velký vliv na Ho Či Minovo budoucí směřování. roku 1906 Ho Či Min, tehdy si říkající Nguyễn tất thành, odešel do Huế, kde začal studovat na základní škole Đông ba. rok poté nastoupil na slavnou střední školu Quốc học, ale následujícího roku byl vyloučen kvůli účasti na povstáních rolníků proti vysokým daním. díky znalosti francouzštiny jim pomáhal sepisovat požadavky, čímž na sebe poprvé upoutal pozornost francouzské policie. Poté Nguyễn tất thành odešel na jih, kde krátce působil jako vesnický učitel. roku 1911 se rozhodl, 104

Mateřská škola Mezi Domy. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání Đơn xin nhập học mầm non

Mateřská škola Mezi Domy. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání Đơn xin nhập học mầm non Městská část Praha - Libuš Mateřská škola Mezi Domy Mezi Domy 373, 142 00 Praha 4 Písnice ředitelka MŠ/Hiệu trưởng TMG: Irena Procházková tel./đt 2614910122 e-mail: reditelka@msmezidomy.cz www. msmezidomy.cz

Více

DEKLARACE SVOBODA A DEMOKRACIE PRO VIETNAM 2006 Prohlášení 118 bojovníků za demokracii, žijících ve Vietnamu

DEKLARACE SVOBODA A DEMOKRACIE PRO VIETNAM 2006 Prohlášení 118 bojovníků za demokracii, žijících ve Vietnamu DEKLARACE SVOBODA A DEMOKRACIE PRO VIETNAM 2006 Prohlášení 118 bojovníků za demokracii, žijících ve Vietnamu Vietnam 8. dubna 2006 Vážení vietnamští soukmenovci doma a v zahraničí, My, nížepodepsaní, zastupující

Více

Vývoj vietnamského románu do roku 1975

Vývoj vietnamského románu do roku 1975 Petr Šimeček IV. ročník Vývoj vietnamského románu do roku 1975 Cílem této práce je sestavit základní přehled vývoje vietnamského románu. Bereme si za cíl sestavení jednotlivých směrů, jimiž se romanopisectví

Více

velký, malý, starý, nový, světlý, tmavý, bílý, žlutý, oranžový, červený, modrý, hnědý, hezký, ošklivý, teplý, studený

velký, malý, starý, nový, světlý, tmavý, bílý, žlutý, oranžový, červený, modrý, hnědý, hezký, ošklivý, teplý, studený 1. Dívejte se na obrázky ve třídě (vstaňte z lavice), podstatná jména doplňte do pravého sloupce tabulky a doplňte k nim do cvičení adjektiva. (Jaký / jaká / jaké. Pozor na koncovky.) (Bạn hãy đứng dậy

Více

1. Úvod do problematiky. 2. Vymezení pojmu ukazovací zájmeno v češtině. Kateřina Nováková Ukazovací zájmena ve vietnamštině (demonstrativa)

1. Úvod do problematiky. 2. Vymezení pojmu ukazovací zájmeno v češtině. Kateřina Nováková Ukazovací zájmena ve vietnamštině (demonstrativa) 1. Úvod do problematiky Ukazovací zájmena, nebo alespoň slova, která ve vietnamštině za ukazovací zájmena považujeme, se ve vietnamské větě objevují velice často. Tato slova vystupují nejen jako zájmena,

Více

Integrační kurz český jazyk 41 Číslo lekce: 7

Integrační kurz český jazyk 41 Číslo lekce: 7 1. Spojte slova a obrázky. Řekněte, kde je Petr. (Bạn hãy nối từ và hình vẽ. Hãy viết ra Petr đang ở đâu. Lưu ý chuyển từ sang cách 6.) škola postel nemocnice Petr je ve škole. pošta banka náměstí restaurace

Více

Vyjádření času ve vietnamštině Petra Karlová

Vyjádření času ve vietnamštině Petra Karlová Vyjádření času ve vietnamštině Petra Karlová I.Úvod Jazyk má bezprostřední vztah ke kultuře a myšlení národa, který jej používá k dorozumívání. Jednotlivé národy tedy používají sobě vlastní prostředky

Více

ABECEDA A HLÁSKOVÁNÍ (Bảng chữ cái và cách đánh vần)

ABECEDA A HLÁSKOVÁNÍ (Bảng chữ cái và cách đánh vần) ABECEDA A HLÁSKOVÁNÍ (Bảng chữ cái và cách đánh vần) Písmena (Chữ cái) Hláskování (Cách đánh vần) Příklad (Ví dụ) A a Á á krátké a dlouhé a B b C c Č č D d Ď ď bé cé čé dé [ďé] E e É é krátké e dlouhé

Více

Svaz vietnamských studentů a mládeže v ČR

Svaz vietnamských studentů a mládeže v ČR Svaz vietnamských studentů a mládeže v ČR Libušská 319, 142 00 Praha 4 Česká republika Petice proti způsobu provedení zásahu policie ČR ve velkoobchodním centru SAPA dne 22.11.2008. My, studenti, zásadně

Více

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Tập biên các bài giảng

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Tập biên các bài giảng SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Tập biên các bài giảng K posílení odborných kompetencí cizinců podnikatelů v ČR Phần tăng năng lực chuyên môn của người nước ngoài doanh nghiệp tại CH Séc Praha 2014 Sborník byl vytvořen

Více

E S K O - V I E T N A M S K Ý SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI

E S K O - V I E T N A M S K Ý SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI E S K O - V I E T N A M S K Ý SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI www.interkulturniprace.cz E S K O - V I E T N A M S K Ý SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI Từ điển giao văn hóa Séc Việt ČESKO-VIETNAMSKÝ SLOVNÍK

Více

Odraz zen buddhismu v nejstarší vietnamské literatuře

Odraz zen buddhismu v nejstarší vietnamské literatuře Ján Ičo VIET 2.ročník Odraz zen buddhismu v nejstarší vietnamské literatuře Obsah: Úvod... 2 Příchod buddhismu do Vietnamu... 4 Buddhismus jako státní náboženství v 10.století... 6 Nejvýznamnější autoři

Více

Struktura souvětí v současné vietnamštině Marika Strašáková

Struktura souvětí v současné vietnamštině Marika Strašáková Struktura souvětí v současné vietnamštině Marika Strašáková I. Úvod Souvětí, neboli věta složená, je spojením dvou nebo více vět do jediného celku. Povaha souvětí je determinována charakterem jednotlivých

Více

Vietnam PETRA MÜLLEROVÁ

Vietnam PETRA MÜLLEROVÁ S t r u č n á h i s t o r i e s t á t ů Vietnam PETRA MÜLLEROVÁ Nakladatelství Libri, Praha 2004 PhDr. Petra Müllerová, 2004 Libri, 2004 ISBN 80 7277 255 4 Obsah Nejstarší dějiny Vietnamu 9 Vznik prvních

Více

ISSN 1802-8896 Ročník 2 Vychází 15. 1. 2008 Zdarma. Năm mới đến với người Việt Nam sống tại CH Séc Novoroční koncert pro Vietnamce žijící v ČR.

ISSN 1802-8896 Ročník 2 Vychází 15. 1. 2008 Zdarma. Năm mới đến với người Việt Nam sống tại CH Séc Novoroční koncert pro Vietnamce žijící v ČR. Česko-vietnamský zpravodaj Thông tin Séc-Việt ISSN 1802-8896 Ročník 2 Vychází 15. 1. 2008 Zdarma 1 2008 Năm mới đến với người Việt Nam sống tại CH Séc Novoroční koncert pro Vietnamce žijící v ČR. 01-08

Více

Průmyslové zóny (PZ), exportní zpracovatelské zóny (EZZ), ekonomické zóny (EZ) ve Vietnamu: Perspektivní místo pro výrobní projekty 10/2009

Průmyslové zóny (PZ), exportní zpracovatelské zóny (EZZ), ekonomické zóny (EZ) ve Vietnamu: Perspektivní místo pro výrobní projekty 10/2009 Průmyslové zóny (PZ), exportní zpracovatelské zóny (EZZ), ekonomické zóny (EZ) ve Vietnamu: Perspektivní místo pro výrobní projekty 10/2009 OBSAH I. Přehled rozvoje průmyslových zón (PZ), exportních zpracovatelských

Více

Chăm sóc trẻ sơ sinh-vượt cạn đã hoàn toàn đổi thay điều kiện sống của trẻ Hồ sơ sức khoẻ-hay tất cả những gì chứa đựng và cách sử dụng nó

Chăm sóc trẻ sơ sinh-vượt cạn đã hoàn toàn đổi thay điều kiện sống của trẻ Hồ sơ sức khoẻ-hay tất cả những gì chứa đựng và cách sử dụng nó Česko-vietnamský zpravodaj Thông tin Séc-Việt ISSN 1802-8896 Ročník 2 Vychází 16. 6. 2008 Zdarma 4 2008 Péče o novorozence porod mění zásadně životní podmínky dítěte Zdravotní dokumentace co všechno obsahuje

Více

Otevřený dopis Věc: Propuštění katolického kněze Nguyen Van Lye z vazby

Otevřený dopis Věc: Propuštění katolického kněze Nguyen Van Lye z vazby Otevřený dopis Věc: Propuštění katolického kněze Nguyen Van Lye z vazby V Praze dne 7. května 2015, Vážený pane Prezidente TRUONG TAN SANG, Dne 6. ledna 2012, v rámci oslavy 35 let Charty 77, zúčastnění

Více

Změny zdravotního pojištění cizinců PVZP, a. s. Những thay đổi về bảo hiểm y tế cho người nước ngoài của PVZP, a. s.

Změny zdravotního pojištění cizinců PVZP, a. s. Những thay đổi về bảo hiểm y tế cho người nước ngoài của PVZP, a. s. Česko-vietnamský zpravodaj Thông tin Séc-Việt ISSN 1802-8896 Ročník 3 Vychází 12. 10. 2009 Zdarma 5 2009 Změny zdravotního pojištění cizinců PVZP, a. s. Những thay đổi về bảo hiểm y tế cho người nước ngoài

Více

ISSN 1802-8896 Ročník 2 Vychází 10. 10. 2008 Zdarma

ISSN 1802-8896 Ročník 2 Vychází 10. 10. 2008 Zdarma Česko-vietnamský zpravodaj Thông tin Séc-Việt ISSN 1802-8896 Ročník 2 Vychází 10. 10. 2008 Zdarma 5 2008 Kapitán fotbalového mužstva Vietnamců z Prahy 4 přebírá od předsedy Česko-vietnamské společnosti

Více

ISSN 1802-8896 Ročník 2 Vychází 10. 12. 2008 Zdarma

ISSN 1802-8896 Ročník 2 Vychází 10. 12. 2008 Zdarma Česko-vietnamský zpravodaj Thông tin Séc-Việt ISSN 1802-8896 Ročník 2 Vychází 10. 12. 2008 Zdarma 6 2008 NEJLEVNĚJŠÍ POVINNÉ RUČENÍ OD TOTAL BROKERS Osobní automobil do 1000 cm 3 cena od 1218 Kč Osobní

Více

POSTAVENÍ ŽENY VE VIETNAMSKÉ TRADIČNÍ RODINĚ (V OBDOBÍ OD 10.-19. STOLETÍ)

POSTAVENÍ ŽENY VE VIETNAMSKÉ TRADIČNÍ RODINĚ (V OBDOBÍ OD 10.-19. STOLETÍ) Mária Strašáková POSTAVENÍ ŽENY VE VIETNAMSKÉ TRADIČNÍ RODINĚ (V OBDOBÍ OD 10.-19. STOLETÍ) 1. CHARAKTERISTICKÉ RYSY VIETNAMSKÉ RODINY Rodina bývá definována jako skupina osob přímo spjatých příbuzenskými

Více

ISSN 1802-8896 Ročník 3 Vychází 14. 8. 2009 Zdarma

ISSN 1802-8896 Ročník 3 Vychází 14. 8. 2009 Zdarma Česko-vietnamský zpravodaj Thông tin Séc-Việt ISSN 1802-8896 Ročník 3 Vychází 14. 8. 2009 Zdarma 4 2009 Zobrazovací metody Phương pháp biểu thị bằng hình ảnh Hlubocká SOŠE pomůže odbornému školství ve

Více

poté, co se v roce 1884 rolnická armáda tonghak vzbouřila proti feudální vládě, korejská vláda požádala o pomoc čínskou dynastii Čching když se

poté, co se v roce 1884 rolnická armáda tonghak vzbouřila proti feudální vládě, korejská vláda požádala o pomoc čínskou dynastii Čching když se KOREA Historie 4. stol. př.n.l. první státní útvary středověk Tři říše (sever, střed, jih) 14. století sjednocení pod dynastií Ri (vládla až do r. 1910) 19. století snahy okolních států a USA zmocnit

Více

VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37

VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37 VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu

Více

ISSN 1802-8896 Ročník 2 Vychází 10. 4. 2008 Zdarma

ISSN 1802-8896 Ročník 2 Vychází 10. 4. 2008 Zdarma Česko-vietnamský zpravodaj Thông tin Séc-Việt ISSN 1802-8896 Ročník 2 Vychází 10. 4. 2008 Zdarma 2 2008 Rozdávání novoročních dárků vietnamským dětem navštívil mimořádný a zplnomocněný velvyslanec VSR

Více

Na ochranu před sluncem se musí myslet už nyní Để bảo vệ trước ánh nắng mặt trời phải nghĩ từ bây giờ Projekt Vzájemná pomoc Dự án tương trợ giúp đỡ

Na ochranu před sluncem se musí myslet už nyní Để bảo vệ trước ánh nắng mặt trời phải nghĩ từ bây giờ Projekt Vzájemná pomoc Dự án tương trợ giúp đỡ Česko-vietnamský zpravodaj Thông tin Séc-Việt ISSN 1802-8896 Ročník 2 Vychází 16. 6. 2008 Zdarma 3 2008 Na ochranu před sluncem se musí myslet už nyní Để bảo vệ trước ánh nắng mặt trời phải nghĩ từ bây

Více

ISSN 1802-8896 Ročník 3 Vychází 7. 12. 2009 Zdarma

ISSN 1802-8896 Ročník 3 Vychází 7. 12. 2009 Zdarma Česko-vietnamský zpravodaj Thông tin Séc-Việt ISSN 1802-8896 Ročník 3 Vychází 7. 12. 2009 Zdarma Vstupní lékařská prohlídka Khám bệnh nhập Encyklopedie zdraví První pomoc Bách khoa toàn thư sức khỏe Cấp

Více

Přehled zemědělství ve Vietnamu

Přehled zemědělství ve Vietnamu Ján Ičo Přehled zemědělství ve Vietnamu Úvod 1. Všeobecné přírodní a klimatické podmínky ve Vietnamské socialistické republice 2. Stručný historický přehled vietnamského zemědělství 2.1 Počátky kultivace

Více

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 6. 10. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník

Více

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ

Více

Vietnamská socialistická republika. NuocConghoaxahoichunghia Viet Nam

Vietnamská socialistická republika. NuocConghoaxahoichunghia Viet Nam Vietnamská socialistická republika NuocConghoaxahoichunghia Viet Nam Cestopisná přednáška Vladimír Herber Letní geografická škola Brno 2015 63 administrativních oblastí 58 provincií (tỉnh) 5 měst pod ústřední

Více

ISSN 1802-8896 Ročník 3 Vychází 8. 6. 2009 Zdarma

ISSN 1802-8896 Ročník 3 Vychází 8. 6. 2009 Zdarma Česko-vietnamský zpravodaj Thông tin Séc-Việt ISSN 1802-8896 Ročník 3 Vychází 8. 6. 2009 Zdarma 3 2009 Veletrh SVĚT KNIHY 2009: Cena PREMIA BOHEMICA do Hanoje Hội chợ THẾ GIỚI SÁCH 2009-05-24: Giải thưởng

Více

Vietnam a Indočína Katalog zájezdů Cestovní kancelář eurovina travel s.r.o.

Vietnam a Indočína Katalog zájezdů Cestovní kancelář eurovina travel s.r.o. Vietnam a Indočína Katalog zájezdů Cestovní kancelář EUROVINA Travel s.r.o. 2 www.eurovina.cz Vietnam Laos Kambodža Thajsko Barma 3 EUROVINA Travel vám přináší rozsáhlou nabídku poznávacích zájezdů do

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

*** Úvod. Přítomnost vietnamské komunity v České republice - exkurz do minulosti

*** Úvod. Přítomnost vietnamské komunity v České republice - exkurz do minulosti únor 2009 Vietnamský tisk v ČR Lenka Tungová Abstrakt: Článek se zabývá historií a popisem vietnamského tisku v České republice a popisuje jeho rozmach ke konci devadesátých let i současný stav. Autorka

Více

Prezentace 9-CJL -1-ročník Klasicismus, osvícenství, preromantismus (1)

Prezentace 9-CJL -1-ročník Klasicismus, osvícenství, preromantismus (1) Prezentace 9-CJL -1-ročník Klasicismus, osvícenství, preromantismus (1) Po uplynutí baroka se vývoj opět vrátil k pluralitě. Evangelické (protestantské) náboženství se opět stalo výrazem politického přesvědčení.

Více

Role vodního loutkového divadla ve vietnamské společnosti

Role vodního loutkového divadla ve vietnamské společnosti Role vodního loutkového divadla ve vietnamské společnosti Veronika Pospíšilová ÚVOD Loutkové divadlo má v řadě zemí rozvinutou tradici a patří k nejstarším divadelním formám. Různá kulturní společenství

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Přehled základních údajů

Přehled základních údajů Buddhismus Přehled základních údajů název od Buddha - v sanskrtu Probuzený, buddhisté mluví o Buddha dharma (dharma zákon, to, co věci drţí pohromadě) společné kořeny s dnešním hinduismem, převzetí některých

Více

VIETNAM VN 01. 9 dní/7 nocí Okružní zájezd Hanoj-HAlong- Hue Danang- Saigon. Od 43 990, - Kč. Stravování: snídaně + oběd (S: snídaně / O: oběd)

VIETNAM VN 01. 9 dní/7 nocí Okružní zájezd Hanoj-HAlong- Hue Danang- Saigon. Od 43 990, - Kč. Stravování: snídaně + oběd (S: snídaně / O: oběd) VIETNAM VN 01 9 dní/7 nocí Okružní zájezd Hanoj-HAlong- Hue Danang- Saigon Stravování: snídaně + oběd (S: snídaně / O: oběd) 1. den : odlet : Praha Hanoj : cca 12 hod letu. Od 43 990, - Kč 2. den - Hanoj.

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Ročník 2. CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk Datum tvorby 01.06.2013 Anotace -prezentace určená pro učitele

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

Humanismus a renesance (Itálie)

Humanismus a renesance (Itálie) Humanismus a renesance (Itálie) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012) VY_32_INOVACE_VYC27 Hlavní autoři Humanismus a renesance Hlavní autoři Dante Alighieri Francesco Petrarca Giovanni Boccaccio Niccolò Machiavelli

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace 12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ E)Literatura v době okupace E) Literatura v době okupace 15.3.1939 obsadila německá vojska o Sudety okleštěné české země a vznikl Protektorát Čechy a Morava hlavním

Více

Karel Čapek. Život a dílo

Karel Čapek. Život a dílo Karel Čapek Život a dílo Karel Čapek (9. ledna 1890, Malé Svatoňovice 25. prosince 1938, Praha) český spisovatel, novinář, dramatik, překladatel a fotograf jeho bratr Josef Čapek byl rovněž spisovatel,

Více

VY_32_INOVACE_6Kuch. Karel IV.

VY_32_INOVACE_6Kuch. Karel IV. Základní škola Zdounky, okres Kroměříž, příspěvková organizace 768 02 Zdounky 59 tel.: 573 365 130, fax.: 573 365 939, email: skola@zszdounky.cz Označení VY_32_INOVACE_6Kuch Název vzdělávacího materiálu

Více

Válka ve Vietnamu. autor neznámý; 2011274071525.jpg; http://www.informuji.cz/data/2011274071525.jpg

Válka ve Vietnamu. autor neznámý; 2011274071525.jpg; http://www.informuji.cz/data/2011274071525.jpg Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY 1. Epos slovo řeckého původu veršovaná skladba bohatý děj mnoho postav děj pomalý epizody epiteta básnické figury 2. Legenda původně z latiny doslova to, co má být čteno

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Tibet 1 VY_32_INOVACE_BEN26

Tibet 1 VY_32_INOVACE_BEN26 Tibet 1 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Tibet Území ve střední Asii. Z velké části se rozkládá na Tibetské náhorní plošině a jeho průměrná výška dosahuje přibližně 4 900 m n. m., pročež se Tibetu

Více

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární výchova Střední vzdělání s MZ,

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivitai.1 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma I.2.4 Vybraní autoři a texty od antiky do 20.

Více

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ 1. V jakém vztahu je ke mně syn sestry mého otce? a) tchán b) bratr c) bratranec d) strýc 2. Od kolika let má občan ČR volební právo?. 3. Svátek Tří králů se slaví: a) 6.1. b) 6.2. c) 1.1. d) 25.12. 4.

Více

Svět po druhé světové válce

Svět po druhé světové válce Svět po druhé světové válce Anotace:prezentace věnující se tématu dekolonizace po druhé světové válce a vzniku nových států. Pracovní list může posloužit jako zápis, nebo jako opakování látky. Dětský diagnostický

Více

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_3.07

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Na titulní stránce: Tian Tan Buddha, 34m vysoká bronzová socha Buddhy Amóghasiddhi (jednoho z 5 dhájibuddhů) v Hong Kongu v Číně.

Na titulní stránce: Tian Tan Buddha, 34m vysoká bronzová socha Buddhy Amóghasiddhi (jednoho z 5 dhájibuddhů) v Hong Kongu v Číně. Na titulní stránce: Tian Tan Buddha, 34m vysoká bronzová socha Buddhy Amóghasiddhi (jednoho z 5 dhájibuddhů) v Hong Kongu v Číně. Symbolizuje harmonii mezi člověkem a přírodou. Podstavec sochy je modelem

Více

O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli. Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013

O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli. Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013 O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013 Město vyvěsí tibetskou vlajku rok 2013 54. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu v neděli 10. 3. 2013 vyvěšení

Více

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu:

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část 8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS 4.část Božena Němcová (1820 1862) *Vídeň narodila se jako dcera panského kočího Němce Jana Pankla a české služky Terezie Novotné dětství prožila v ratibořickém údolí u České Skalice

Více

Prezentace 11-CJL -2-ročník Česká literatura 2. poloviny 19. stol. (Český kritický realismus 3)

Prezentace 11-CJL -2-ročník Česká literatura 2. poloviny 19. stol. (Český kritický realismus 3) Prezentace 11-CJL -2-ročník Česká literatura 2. poloviny 19. stol. (Český kritický realismus 3) Karel Klostermann (1848 1923) Nar. v Haagu v rodině lékaře, posléze přesídlili do Sušice. Studia medicíny

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

Vietnam. Důležité informace

Vietnam. Důležité informace 92 Vietnam Vietnam Vietnam se stal koncem 20. století po mnoha letech izolace novou a populární destinací cestovatelů, toužících objevit nedotčenou zemi jen málo ovlivněnou západní kulturou. Země s tradicí

Více

Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus

Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus Preromantismus = módní směr, který se odvíjí od filozofie dobového osvícenství, je spojnicí mezi racionálním klasicismem a nastávající romantikou 19. století.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Opakování: rysy romantismu

Opakování: rysy romantismu Romantismus Opakování: rysy romantismu Opakování: rysy romantismu Opakování: rysy romantismu Další znaky romantismu Populární žánry Převažuje spíše poezie, především lyrická poezie Hodně se tvoří lyrickoepické

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5 GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 10.4.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Stručný náčrt historického vývoje vietnamské keramiky. (postupová práce)

Stručný náčrt historického vývoje vietnamské keramiky. (postupová práce) Mária Strašáková Stručný náčrt historického vývoje vietnamské keramiky (postupová práce) 1. Úvod 1.1. Počátky keramického řemesla Keramika je jedním z nejstarších řemesel, a její původ lze nalézt v neolitu.

Více

OBSAH POUŽITÉ ZKRATKY: BOJOVNÍCI VIETKONGU 3. Osvoboďme jih 5 CHRONOLOGIE 7 ORGANIZACE 8

OBSAH POUŽITÉ ZKRATKY: BOJOVNÍCI VIETKONGU 3. Osvoboďme jih 5 CHRONOLOGIE 7 ORGANIZACE 8 OBSAH BOJOVNÍCI VIETKONGU 3 ÚVOD 3 Osvoboďme jih 5 CHRONOLOGIE 7 ORGANIZACE 8 Ozbrojené síly PLA 8 Politické kádry 9 Gerilová lidová armáda 10 NÁBOR 10 VÝCVIK 13 Politická výchova 16 VZHLED 17 Místní ozbrojené

Více

Vliv francouzské literatury na vietnamskou literaturu

Vliv francouzské literatury na vietnamskou literaturu Vliv francouzské literatury na vietnamskou literaturu Vypracovala: Petra Karlová Vietnamistika, 4. ročník Praha, květen 2002 Obsah ÚVOD... 3 1. UTVÁŘENÍ LITERÁRNÍCH PROUDŮ... 4 2. LITERÁRNÍ PROUDY VE VIETNAMSKÉ

Více

1 Politické a aplikované cíle projektu. 1.1 Rozvojová spolupráce

1 Politické a aplikované cíle projektu. 1.1 Rozvojová spolupráce 1 Politické a aplikované cíle projektu 1.1 Rozvojová spolupráce Základními obecnými předpoklady pro realizaci projektu Sociální začleňování ohrožených skupin obyvatel provincie Thua Thien Hue ve Vietnamu

Více

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ OSOBNOSTI 1 Jak se jmenoval český jazykovědec, autor první české mluvnice, který svá díla psal německy a latinsky a nevěřil

Více

Sinovietnamská slabika a sinovietnamské slovo ve vietnamštině

Sinovietnamská slabika a sinovietnamské slovo ve vietnamštině Sinovietnamská slabika a sinovietnamské slovo ve vietnamštině Lukáš Sluka, III.ročník I. Co je sinovietnamská slabika 1.1 Co je z historického hlediska sinovietnamská slabika? Z historického hlediska je

Více

OSOBNOSTI VELKÉ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE

OSOBNOSTI VELKÉ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE OSOBNOSTI VELKÉ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_ Tématický celek: Gramatika, skladba, sloh

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_87 : Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření:

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ3

SADA VY_32_INOVACE_CJ3 SADA VY_32_INOVACE_CJ3 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 VZPOMÍNKOVÁ KNIHA TATO PUBLIKACE JE PŘIPOMENUTÍM ŽIVOTA A PRÁCE VÁCLAVA HAVLA

Více

STAROVĚKÉ ŘECKO 1. test pro 6. ročník

STAROVĚKÉ ŘECKO 1. test pro 6. ročník VY_32 _INOVACE_D_ 371 STAROVĚKÉ ŘECKO 1. test pro 6. ročník Autor: Taťjana Horáková, Mgr. Použití: 6. ročník Datum vypracování: 9. 2. 2013 Datum pilotáže: 18. 2. 2013 Metodika: test je určen k prověření

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ

ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ To, oč jsme se snažili celý půlrok a to, co teď uvidíte úplně na čisto ( na nečisto to nepůjde, už tu byla uklízečka) Pro anketu jsme vybrali tyto osobnosti:

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Obor vzdělání: Sociální činnost pro národnostní menšiny Kód oboru: 75-41-M/01 Školní rok: 2014/2015 Třída: SČ4A

Více

INTERKULTURNÍ KOMPETENCE

INTERKULTURNÍ KOMPETENCE DISTANČNÍ STUDIJNÍ TEXT ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU MEZINÁRODNÍ KULTURNÍ SPECIFIKA VE SLUŽBÁCH CESTOVNÍHO RUCHU Specifika pro handicapované klienty služeb INTERKULTURNÍ KOMPETENCE cestovního

Více

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje říjen 2010 Mgr. Jitka Riedlová EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA 21.

Více

Čínská anexe Tibetu. Markéta Antonínová

Čínská anexe Tibetu. Markéta Antonínová Čínská anexe Tibetu Markéta Antonínová Obsah 1) Historické pozadí 2) Průběh konfliktu 3) Tibeťané v exilu 4) Budoucnost Tibetu Historické pozadí 7.-9. století tibetská říše Tchupo - expanduje do okolních

Více

Vietnam. 1. Oficiální název státu. Vietnamská socialistická republika Nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam. 2. Rozloha. 331 211 km 2. 3.

Vietnam. 1. Oficiální název státu. Vietnamská socialistická republika Nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam. 2. Rozloha. 331 211 km 2. 3. Vietnam 1 Oficiální název státu Vietnamská socialistická republika Nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam 2 Rozloha 331 211 km 2 3 Geografie Vietnam leží v jižní Asii, na severu sousedí s Čínou a na západě

Více

JOSEF PALIVEC (1886 1975)

JOSEF PALIVEC (1886 1975) JOSEF PALIVEC (1886 1975) Pracovní list úroveň A I Palivec vlastenec a frankofil Vysvětlivka: Frankofil = člověk, který má rád Francii Josef Palivec byl velmi vzdělaný člověk. Ovládal několik jazyků a

Více

VY_32_INOVACE_CJK42760BED

VY_32_INOVACE_CJK42760BED VY_32_INOVACE_CJK42760BED Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Občanská válka v Anglii ( 1642-1648 )

Občanská válka v Anglii ( 1642-1648 ) Občanská válka v Anglii ( 1642-1648 ) AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP orientuje se v náboženské a politické situaci v Anglii na počátku 17. století, popíše situaci v Anglii v době revoluce FORMA

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

VY_32_INOVACE_D 10 14

VY_32_INOVACE_D 10 14 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol VZDĚLÁVACÍ POŘAD Poznejte životní osudy učitele národů zakladatele moderní výchovy. Přesvědčte se, že skrze vzdělání lze změnit svět. Má-li člověk

Více