Metody a organizace vědecké práce Projekt disertační práce

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metody a organizace vědecké práce Projekt disertační práce"

Transkript

1 Metody a organizace vědecké práce Projekt disertační práce Ing. Vendula Kratochvílová Ústav konstruování Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Metody a organizace vědecké práce, FSI VUT v Brně

2 Obsah 1. Název práce a klíčová slova 2. Úvod 3. Shrnutí současného stavu poznání 4. Podstata a cíle disertační práce 5. Vědecké otázky a pracovní hypotézy 6. Způsob řešení a použité vědecké metody 7. Zkušební zařízení 8. Časový rozvrh 9. Spolupráce s jinými institucemi 10. Předpokládané náklady 11. Předpokládané výsledky 9MOP Seminář č.4 2 / 20

3 Název práce a klíčová slova Název: Identifikace únavového poškození materiálů vyrobených technologií selective laser melting pomocí nedestruktivních metod zkoušení Identification of fatigue damage materials fabricates using selective laser melting using non-destructive testing methods Klíčová slova: Selective laser melting, únavové poškození, akustická emise, nedestruktivní testování Selective laser melting, fatigue damage, acoustic emission, non-destructive testing 9MOP Seminář č.4 3 / 20

4 Úvod V poslední době velký rozvoj metod 3D tisku. Zatím pouze výroba modelů a prototypů. Budoucnost širší použití pro speciální aplikace ve šech průmyslových odvětvích. Příklady využití 3D tisku ( MOP Seminář č.4 4 / 20

5 Selective laser melting Postupné tavení tenkých vrstev kovového prášku laserovým paprskem Snížení vnitřních pnutí, zvýšení relativní hustoty (výrobní parametry, tepelné zpracování, ) Sledované vlastnosti materiálu: tvrdost, tažnost, hustota, vnitřní napětí, mikrostruktura, únava. Schéma výroby součástí metodou SLM ( 9MOP Seminář č.4 5 / 20

6 Současný stav poznání - Optimalizace procesních parametrů SLM MERCELIS, Peter a Jean Pierre KRUTH: Residual stresses in selective laser sintering and selective laser melting, 2006 Snižování zbytkových napětí Zbytková napětí lze snížit: odstranění součásti od základní desky, předehřátí základní desky, tepelné zpracování SONG Bo, Shujuan DONG, Sihao DENG, Hanlin LIAO a Christian CODDET. Microstructure and tensile properties of iron parts fabricated by selective laser melting, 2014 VANDENBROUCKE, Ben a Jean Pierre KRUTH: Selective laser melting of biocompatible metals for rapid manufacturing of medical parts, 2007 Rozdělení parametrů tisku do zón Vliv parametrů výroby na vnitřní hustotu materiálu 9MOP Seminář č.4 6 / 20

7 Současný stav poznání Únava SLM materiálu (Ti-6Al-4V) LIU, Qianchu, J. ELAMBASSERIL, S. SUN, M. LEARY, M. BRANDT a P. K. SHARP: The Effect of Manufacturing Defects on The Fatigue Behaviour of Ti-6Al-4V Specimens Fabricated Using Selective Laser Melting, 2014 Fotografie ze SEM typy vad: a) Typ I, b) Typ II, c) Typ III RAFI, H. Khalid, Thomas L. STARR a Brent E. STUCKER. A comparison of the tensile, fatigue, and fracture behavior of Ti 6Al 4V and 15-5 PH stainless steel parts made by selective laser melting, 2013 Trhliny iniciovány vadami těsně pod povrchem materiálu Šíření směrem od vady, skrz zrna O 20% nižší životnost než standartní materiál Nejsou jasně viditelné oblasti iniciace trhliny, šíření trhliny a dolomení 9MOP Seminář č.4 7 / 20 GONG, Haijun, Khalid RAFI, Hengfeng GU, G.D. JANAKI RAM, Thomas STARR a Brent STUCKER. Influence of defects on mechanical properties of Ti 6Al 4V components produced by selective laser melting and electron beam melting, 2015 Únavová životnost vzorků Ti-6Al-4V vyrobených technologií SLM

8 Současný stav poznání Únava SLM materiálu (AlSi10Mg) BRANDL, Erhard, Ulrike HECKENBERGER, Vitus HOLZINGER a Damien BUCHBINDER. Additive manufactured AlSi10Mg samples using Selective Laser Melting (SLM): Microstructure, high cycle fatigue, and fracture behavior, 2012 Postavení vzorků na základní desce Vliv směru tisku vzhledem k ose vzorku. Vliv předehřátí základní desky (30 nebo 300 C) Vliv tepelného zpracování (T6). Nejlepší výsledky: 30 C osa rovnoběžná se základní deskou 300 C odolnost proti únavě není závislá na směru tisku S-N křivky vzorků s nejlepšími výsledky 9MOP Seminář č.4 8 / 20

9 Současný stav poznání Akustická emise a únava Z. Han et al.: Acoustic emission during fatigue crack propagation in a micro-alloyed steel and welds, 2011 a Effects of micro-structure on fatigue crack propagation and acoustic emission behaviors in a micro-alloyed steel, 2013 HAN, Zhiyuan, Hongyun LUO, Chuankai SUN, Junrong LI, Mayorkinos PAPAELIAS a Claire DAVIS. Acoustic emission study of fatigue crack propagation in extruded AZ31 magnesium alloy, 2014 Kumulativní počet countů AE vs. počet cyklů Kumulativní počet countů AE pro události AE s rychlostí náběhu (RT) nad a pod 200 µs vs. počet cyklů 9MOP Seminář č.4 9 / 20

10 Současný stav poznání Únava SLM materiálu (Ti-6Al-4V) SKAL S KYI, V. R., I. M. LYASOTA a O. M. STANKEVYCH. Acousticemission diagnostics of the initiation of fatigue fracture of 1201-T aluminum alloy. Materials Science SHANYAVSKIY, Andrey a Mukharbiy BANOV. Fatigue Cracking and Acoustic Emission Regularities in Metals: Crack Origination and Growth. Key Engineering Materials MAZAL, P., F. VLASIC a V. KOULA. Use of Acoustic Emission Method for Identification of Fatigue Micro-cracks Creation. In: Procedia Engineering. Senlis, France, 2015 a) b) Průběh signálu AE ve fázi iniciace trhliny (a) a při přechodu do fáze stabilního šíření trhliny (b). Závislost počtu countů AE a počtu zátěžných cyklů s vyznačenými úhly α (a) a zlomená lopatka (b) (šipky označují místa iniciace trhlin). 9MOP Seminář č.4 10 / 20 Lokalizace zdroje signálu AE

11 Analýza, interpretace a zhodnocení poznatků na základě kritické rešerše Většina prací zaměřena na slitinu Ti-6Al-4V. Pro tuto slitinu je již proces výroby SLM optimalizován, nikoliv pro slitiny hliníku. Výzkum únavy SLM materiálu je v začátcích. Práce zaměřeny na únavu typu tah-tlak, nikoliv ohyb. Metodu AE lze použít pro analýzu únavového chování materiálu, ale nebyla ještě použita v souvislosti s SLM materiály. 9MOP Seminář č.4 11 / 20

12 Podstata a cíle disertační práce Zatím nikdo neřešil únavu hliníkových materiálů vyrobených SLM s použitím diagnostiky pomocí akustické emise. Identifikace strukturních změn v cyklicky zatěžovaných materiálech vyrobených technologií SLM a jejich porovnání s konvenčně vyráběným materiálem s použitím metody akustické emise. Na základě výsledků budou stanoveny nejvhodnější parametry pro výrobu cyklicky namáhaných součástí z daného materiálu. Získaná data akustické emise mohou být využita při testování cyklicky namáhaných dílů v praktických aplikacích a budou zařazena do celostátní databáze odezev AE. 9MOP Seminář č.4 12 / 20

13 Vědecké otázky a pracovní hypotézy Vědecké otázky: Jaké strukturní změny nastávají v SLM materiálech během cyklického zatěžování? Který typ vady má největší vliv na únavovou životnost materiálu? Jaká je odezva akustické emise během cyklického zatěžování těchto materiálu? Pracovní hypotézy: Vady typické pro technologii SLM mají výrazný vliv na únavové vlastnosti. Vady blíže k povrchu iniciují trhliny. Rozdíly ve strukturních změnách během porušování: standartní materiál pohyb dislokací SLM materiál propojování vad Rozdílná struktura způsobí jinou odezvu akustické emise. Srovnání lomové plochy konvenčně vyráběného a SLM materiálu 9MOP Seminář č.4 13 / 20

14 Způsob řešení a použité vědecké metody 1. Stanovení optimálních výrobních parametrů laseru s průběžným zkoušením materiálu vlastnosti laserového paprsku (např. energie laseru, průměr paprsku, ) vlastnosti kovového prášku (např. zrnitost, tvar zrn, granulometrie, tloušťka přidávaných vrstev, ) parametry skenování (rychlost, směr, řádkování) 3. Analýza únavového poškození pomocí AE Vyhodnocování pomocí dodávaného software DaeShow (systém XEDO), Dakel UI (systém IPL) ve spojitosti s výsledky z únavy a fraktografie. Sledované parametry AE: frekvenční spektrum, energie a celková aktivita. Detailní analýza pomocí programu Matlab. 2. Analýza vyrobených vzorků a stanovení nejlepších parametrů SLM vnitřní porózita a hustota vzorků (pomocí µct) mechanické vlastnosti (pevnost v tahu, tvrdost, ) mikrostruktura Charakteristika nespojitého signálu AE (Legenda: 1 doba náběhu, 2 maximální amplituda, 3 práh detekce, 4 čas, 5 trvání signálu, 6 počet překmitů, 7 napětí, 8 první překročení práhu) 9MOP Seminář č.4 14 / 20

15 Zkušební zařízení Pulsátor pro vysokocyklovou únavu RUMUL Cracktronic 8204 Diagnostická sestava XEDO-IPL Program Fatigue pro sledování a záznam zkoušek únavy Snímače akustické emise typu IDK 09 9MOP Seminář č.4 15 / 20

16 Časový rozvrh 9MOP Seminář č.4 16 / 20

17 Spolupráce s jinými institucemi Odbor reverzního inženýrství a aditivních technologií (Ústav konstruování) Výroba vzorků SLM Laboratoř µct (Ústavu fyzikálního inženýrství) Analýza vnitřní hustoty (porozity) Ústav materiálových věd a inženýrství Metalografické a fraktrografické analýzy mikrostruktury Mechanické zkoušky (tažnost, tvrdost, ) ZD Rpety - Dakel Měření a zpracování signálu AE Zařazení dat do celostátní dabáze 9MOP Seminář č.4 17 / 20

18 Předpokládané náklady Materiální náklady celkem asi Kč Kovový prášek pro tisk Kč Spotřební díly SLM technologie Kč Snímače AE (2 ks) Kč Spotřební materiál pro metalografickou přípravu vzorků a strukturní analýzu Kč Spotřební materiál pro elektronovou mikroskopii Kč Hutní materiál pro výrobu referenčních vzorků a drobné vybavení laboratoře Kč Drobné laboratorní potřeby pro μct měření Kč. Ostatní spotřební materiál (chemikálie, technické plyny, maziva, ) Kč Cestovní náklady celkem asi Kč Náklady na ostatní služby celkem asi Kč Použitím přístroj SLM 280HL a výroba vzorků (údržba, servis, mzdy pracovníků, ) Kč Služby laboratoře µct Kč Služby laboratoří UMVI (metalografická laboratoř, elektronová mikroskopie, mechanická laboratoř) Kč Zdroj: Projekt GA ČR - Vývoj pokročilých materiálů s využitím metody laserového spékaní 9MOP Seminář č.4 18 / 20

19 Předpokládané výsledky Typ výsledku Počet výsledků J imp Článek v impaktovaném časopise 1 J SC Článek v databázi Scopus 4 D Články ve sbornících z konferencí 4 Průběžné zveřejňování výsledků na konferencích Zvažované časopisy: Journal of Alloys and Compounds, Materials and Design, Rapid Prototyping Journal, Journal of Materials Processing Technology or Materials Letters, Materials Sciences and Engineering, Materials Characterization, Int. Journal of Fatigue, Insight, Metallic Materials, atd. 9MOP Seminář č.4 19 / 20

20 Děkuji vám za pozornost Vendula Kratochvílová

IDENTIFIKACE ÚNAVOVÉHO POŠKOZENÍ MATERIÁLŮ VYROBENÝCH TECHNOLOGIÍ SELECTIVE LASER MELTING POMOCÍ NEDESTRUKTIVNÍCH METOD ZKOUŠENÍ

IDENTIFIKACE ÚNAVOVÉHO POŠKOZENÍ MATERIÁLŮ VYROBENÝCH TECHNOLOGIÍ SELECTIVE LASER MELTING POMOCÍ NEDESTRUKTIVNÍCH METOD ZKOUŠENÍ IDENTIFIKACE ÚNAVOVÉHO POŠKOZENÍ MATERIÁLŮ VYROBENÝCH TECHNOLOGIÍ SELECTIVE LASER MELTING POMOCÍ NEDESTRUKTIVNÍCH METOD ZKOUŠENÍ POJEDNÁNÍ KE STÁTNÍ DOKTORSKÉ ZKOUŠCE Ing. Vendula Skřivánková ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ

Více

Identifikace únavového poškození materiálů vyrobených technologií selective laser melting pomocí nedestruktivních metod zkoušení

Identifikace únavového poškození materiálů vyrobených technologií selective laser melting pomocí nedestruktivních metod zkoušení Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Ústav konstruování Identifikace únavového poškození materiálů vyrobených technologií selective laser melting pomocí nedestruktivních metod zkoušení

Více

Pojednání ke státní doktorské zkoušce. Hodnocení mechanických vlastností slitin na bázi Al a Mg s využitím metody AE

Pojednání ke státní doktorské zkoušce. Hodnocení mechanických vlastností slitin na bázi Al a Mg s využitím metody AE Pojednání ke státní doktorské zkoušce Hodnocení mechanických vlastností slitin na bázi Al a Mg s využitím metody AE autor: Ing. školitel: doc. Ing. Pavel MAZAL CSc. 2 /18 OBSAH Úvod Vymezení řešení problematiky

Více

Pojednání ke státní doktorské zkoušce. Hodnocení mechanických vlastností slitin na bázi Al a Mg s využitím metody AE

Pojednání ke státní doktorské zkoušce. Hodnocení mechanických vlastností slitin na bázi Al a Mg s využitím metody AE Pojednání ke státní doktorské zkoušce Hodnocení mechanických vlastností slitin na bázi Al a Mg s využitím metody AE autor: Ing. školitel: doc. Ing. Pavel MAZAL CSc. 2 /18 OBSAH Úvod Vymezení řešení problematiky

Více

Identifikace únavového poškození materiálů vyrobených technologií selective laser melting pomocí nedestruktivních metod zkoušení

Identifikace únavového poškození materiálů vyrobených technologií selective laser melting pomocí nedestruktivních metod zkoušení 2016 Identifikace únavového poškození materiálů vyrobených technologií selective laser melting pomocí nedestruktivních metod zkoušení PROJEKT DISERTAČNÍ PRÁCE DO PŘEDMĚTU 9MOP ING. VENDULA KRATOCHVÍLOVÁ

Více

Srovnání cyklických vlastností Al a Mg slitin z hlediska vybraných NDT postupů

Srovnání cyklických vlastností Al a Mg slitin z hlediska vybraných NDT postupů Medzinárodná konferencia Defektoskopia 2009 Srovnání cyklických vlastností Al a Mg slitin z hlediska vybraných NDT postupů Petr Liškutín Pavel Mazal František Vlašic Obsah úvod charakteristiky Al a Mg

Více

Problematika disertační práce a současný stav řešení

Problematika disertační práce a současný stav řešení Problematika disertační práce a současný stav řešení Definice úspěchu: Vezmeme li A za úspěch, platí formule: A=X+Y+Z, kde X je práce, Y odpočinek a Z je držet jazyk za zuby. Albert Einstein 2 /16 Obsah

Více

ZPRACOVÁNÍ KOVOVÝCH MATERIÁLŮ SELEKTIVNÍM LASEROVÝM TAVENÍM ZA ZVÝŠENÝCH TEPLOT

ZPRACOVÁNÍ KOVOVÝCH MATERIÁLŮ SELEKTIVNÍM LASEROVÝM TAVENÍM ZA ZVÝŠENÝCH TEPLOT ZPRACOVÁNÍ KOVOVÝCH MATERIÁLŮ SELEKTIVNÍM LASEROVÝM TAVENÍM ZA ZVÝŠENÝCH TEPLOT Martin Malý, Ing. ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně V Brně, 26. 2. 2018 Obsah Motivace pro řešení

Více

Optimalizace procesních parametrů pro výrobu strukturovaných dílů technologií Selective Laser Melting

Optimalizace procesních parametrů pro výrobu strukturovaných dílů technologií Selective Laser Melting Optimalizace procesních parametrů pro výrobu strukturovaných dílů technologií Selective Laser Melting Radek Vrána Vedoucí práce: doc. David Paloušek, Ph.D. Ústav konstruování Konstrukční inženýrství Fakulta

Více

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ, VUT BRNO NETME Centre

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ, VUT BRNO NETME Centre Quality control Robotic machining Rapid prototyping 3D optical digitalization Additive manufacturing of metal parts Mechanical and industrial design Obsah prezentace Představení pracoviště Laboratoře Vývoj

Více

VÝVOJ NOVÉ GENERACE ZAŘÍZENÍ S POKROČILOU DIAGNOSTIKOU PRO STANOVENÍ KONTAKTNÍ DEGRADACE

VÝVOJ NOVÉ GENERACE ZAŘÍZENÍ S POKROČILOU DIAGNOSTIKOU PRO STANOVENÍ KONTAKTNÍ DEGRADACE VÝVOJ NOVÉ GENERACE ZAŘÍZENÍ S POKROČILOU DIAGNOSTIKOU PRO STANOVENÍ KONTAKTNÍ DEGRADACE Jiří Dvořáček Prezentace k obhajobě doktorské dizertační práce Institute of Machine and Industrial Design Faculty

Více

Název práce: DIAGNOSTIKA KONTAKTNĚ ZATÍŽENÝCH POVRCHŮ S VYUŽITÍM VYBRANÝCH POSTUPŮ ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLU AKUSTICKÉ EMISE

Název práce: DIAGNOSTIKA KONTAKTNĚ ZATÍŽENÝCH POVRCHŮ S VYUŽITÍM VYBRANÝCH POSTUPŮ ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLU AKUSTICKÉ EMISE Ing. 1 /12 Název práce: DIAGNOSTIKA KONTAKTNĚ ZATÍŽENÝCH POVRCHŮ S VYUŽITÍM VYBRANÝCH POSTUPŮ ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLU AKUSTICKÉ EMISE Školitel: doc.ing. Pavel Mazal CSc Ing. 2 /12 Obsah Úvod do problematiky

Více

Problematika disertační práce a současný stav řešení. Filip Hort

Problematika disertační práce a současný stav řešení. Filip Hort Problematika disertační práce a současný stav řešení školitel: doc. Ing. Pavel Mazal, CSc. 2 /18 OBSAH Téma disertační práce Zdroje AE na ložiscích Úprava zkušebního zařízení Vyhodnocování experimentálních

Více

Key words: acoustic emission, fatigue loading, crack propagation, resonant frequency

Key words: acoustic emission, fatigue loading, crack propagation, resonant frequency Czech Society for Nondestructive Testing NDE for Safety / DEFEKTOSKOPIE 2011 November 9-11, 2011 - Harmony Club Hotel, Ostrava - Czech Republic DETEKCE ÚNAVOVÉHO POŠKOZOVÁNÍ V KONSTRUKČNÍCH MATERIÁLECH

Více

Únavové vlastnosti

Únavové vlastnosti ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, FSI, VUT v Brně Výzkumná skupina Únavové vlastnosti 2007-2008 FSI VUT v Brně, Ústav konstruování Technická 2896/2, 616 69 Brno, Česká republika e-mail: uk@fme.vutbr.cz tel.: +420 5

Více

Korelace změny signálu AE s rozvojem kontaktního poškození

Korelace změny signálu AE s rozvojem kontaktního poškození Korelace změny signálu AE s rozvojem kontaktního poškození L Libor Nohál, Nohál F Hort, P Mazal Prezentace k obhajobě doktorské dizertační práce 27. 05. 2015 Bearings don t commit suicide! (Dr. Kenred

Více

Zpracování hořčíkových slitin technologií SLM

Zpracování hořčíkových slitin technologií SLM Zpracování hořčíkových slitin technologií SLM Jan Suchý, Ing. ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně 9MOP, 26.2.2018 Obsah Motivace řešení problému Současný stav poznání Cíl a přínos

Více

REGIONÁLNÍ TECHNOLOGICKÝ INSTITUT. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta strojní

REGIONÁLNÍ TECHNOLOGICKÝ INSTITUT. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta strojní REGIONÁLNÍ TECHNOLOGICKÝ INSTITUT Západočeská univerzita v Plzni Fakulta strojní Výzkumné centrum RTI Regionální technologický institut - RTI je výzkumné centrum Fakulty strojní Západočeské univerzity

Více

Identifikace změn parametrů signálu akustické emise jako důsledku mechanického poškození

Identifikace změn parametrů signálu akustické emise jako důsledku mechanického poškození Identifikace změn parametrů signálu akustické emise jako důsledku mechanického poškození L Ing. Nohál, Libor F NOHÁL Hort, P Mazal Školitel: doc. Ing. Pavel Mazal, Csc. Ústav konstruování Odbor metodiky

Více

Czech Society for Nondestructive Testing NDE for Safety / DEFEKTOSKOPIE 2012 October 30 - November 1, Seč u Chrudimi - Czech Republic

Czech Society for Nondestructive Testing NDE for Safety / DEFEKTOSKOPIE 2012 October 30 - November 1, Seč u Chrudimi - Czech Republic Czech Society for Nondestructive Testing NDE for Safety / DEFEKTOSKOPIE 212 October 3 - November 1, 212 - Seč u Chrudimi - Czech Republic MONITOROVÁNÍ PLASTICKÉ DEFORMACE V RANÝCH STÁDIÍCH ÚNAVOVÉHO PROCESU

Více

DIAGNOSTICKÝ SYTÉM M PRO KONTROLU ITÍM M METODY AKUSICKÉ EMISE

DIAGNOSTICKÝ SYTÉM M PRO KONTROLU ITÍM M METODY AKUSICKÉ EMISE DIAGNOSTICKÝ SYTÉM M PRO KONTROLU LOŽISEK S VYUŽIT ITÍM M METODY AKUSICKÉ EMISE autor: Ing. školitel: doc. Ing. Pavel Mazal, CSc. Čím více víme, tím více zjišťujeme, kolik toho ještě nevíme. 2 /15 OBSAH

Více

3D TISK KOVOVÝCH MATERIÁLŮ

3D TISK KOVOVÝCH MATERIÁLŮ Ing. Daniel Koutný, Ph.D. Ing. David Paloušek, Ph.D. 9 October Digital Prototyping 2012 and 3D Print Days NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering Divize: Energetiky, procesů a ekologie

Více

Výzkumná skupina Únavové vlastnosti výsledky 2010 a perspektivy 2011 Pavel Mazal

Výzkumná skupina Únavové vlastnosti výsledky 2010 a perspektivy 2011 Pavel Mazal Výzkumná skupina Únavové vlastnosti výsledky 2010 a perspektivy 2011 Nenacházíme vůbec žádné lidi se zdravým rozumem kromě těch, kteří souhlasí s našimi názory Francois de la Rochefoucauld 2 /17 STRUKTURA

Více

IOK L. Rozlívka 1, M. Vlk 2, L. Kunz 3, P. Zavadilová 3. Materiál. Institut ocelových konstrukcí, s.r.o

IOK L. Rozlívka 1, M. Vlk 2, L. Kunz 3, P. Zavadilová 3. Materiál. Institut ocelových konstrukcí, s.r.o IOK ÚNAVOVÉ ZKOUŠKY PATINUJÍCÍ OCELI L. Rozlívka 1, M. Vlk 2, L. Kunz 3, P. Zavadilová 3 1 Institut ocelových konstrukcí, s.r.o 2 VUT Brno, Fakulta strojního inženýrství 3 Ústav fyziky materiálů AVČR Seminář

Více

Nikolaj Ganev, Stanislav Němeček, Ivo Černý

Nikolaj Ganev, Stanislav Němeček, Ivo Černý Nikolaj Ganev, Stanislav Němeček, Ivo Černý nemecek@raptech.cz Příjemce: SVÚM a.s. (1949) Další účastníci projektu: České vysoké učení technické v Praze, MATEX PM s.r.o. Projekt se zaměřil na uplatnění

Více

Sledování koroze kovů měřením elektrochemického šumu a měřením akustické emise

Sledování koroze kovů měřením elektrochemického šumu a měřením akustické emise Sledování koroze kovů měřením elektrochemického šumu a měřením akustické emise Miroslav Varner, ČKD Blansko Strojírny, a. s., Blansko Abstrakt Poškozování kovů obvyklými typy koroze (celková, bodová, štěrbinová,

Více

INFLUENCE OF HEAT RE-TREATMENT ON MECHANICAL AND FATIGUE PROPERTIES OF THIN SHEETS FROM AL-ALLOYS. Ivo Černý Dagmar Mikulová

INFLUENCE OF HEAT RE-TREATMENT ON MECHANICAL AND FATIGUE PROPERTIES OF THIN SHEETS FROM AL-ALLOYS. Ivo Černý Dagmar Mikulová VLIV TEPELNÉHO PŘEPRACOVÁNÍ NA MECHANICKÉ A ÚNAVOVÉ VLASTNOSTI TENKÝCH PLECHŮ Z AL-SLITIN INFLUENCE OF HEAT RE-TREATMENT ON MECHANICAL AND FATIGUE PROPERTIES OF THIN SHEETS FROM AL-ALLOYS Ivo Černý Dagmar

Více

ÚNAVOVÉ CHOVÁNÍ NIKLOVÉ SUPERSLITINY INCONEL 713LC ZA VYSOKÝCH TEPLOT FATIGUE BEHAVIOUR OF NICKEL BASE SUPERALLOY INCONEL 713LC AT HIGH TEMPERATURE.

ÚNAVOVÉ CHOVÁNÍ NIKLOVÉ SUPERSLITINY INCONEL 713LC ZA VYSOKÝCH TEPLOT FATIGUE BEHAVIOUR OF NICKEL BASE SUPERALLOY INCONEL 713LC AT HIGH TEMPERATURE. ÚNAVOVÉ CHOVÁNÍ NIKLOVÉ SUPERSLITINY INCONEL 713LC ZA VYSOKÝCH TEPLOT FATIGUE BEHAVIOUR OF NICKEL BASE SUPERALLOY INCONEL 713LC AT HIGH TEMPERATURE. Martin Juliš a Karel Obrtlík b Tomáš Podrábský a Martin

Více

AlMg s využitím metody akustické emise

AlMg s využitím metody akustické emise Hodnocení cyklického kéh poškození slitin na bázi AlMg s využitím metody akustické emise František VLAŠIC školitel: doc. Ing. Pavel MAZAL, CSc. obor: fyzikální a materiálové inženýrství Musíš se mnoho

Více

Hodnocení parametrů signálu AE při únavovém zatěžování tří typů konstrukčních materiálů. Vypracoval: Kolář Lukáš

Hodnocení parametrů signálu AE při únavovém zatěžování tří typů konstrukčních materiálů. Vypracoval: Kolář Lukáš Hodnocení parametrů signálu AE při únavovém zatěžování tří typů konstrukčních materiálů Vypracoval: Kolář Lukáš Cíl práce: Analýza současného stavu testování metodou AE Návrh experimentálního zajištění

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta strojního inženýrství Ústav konstruování. Ing. František Vlašic

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta strojního inženýrství Ústav konstruování. Ing. František Vlašic VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta strojního inženýrství Ústav konstruování Ing. František Vlašic HODNOCENÍ CYKLICKÉHO POŠKOZENÍ SLITIN NA BÁZI HLINÍKU A HOŘČÍKU S VYUŽITÍM METODY AKUSTICKÉ EMISE EVALUATION

Více

12. Únavové šíření trhliny. Únava a lomová mechanika Pavel Hutař, Luboš Náhlík

12. Únavové šíření trhliny. Únava a lomová mechanika Pavel Hutař, Luboš Náhlík Únava a lomová mechanika Proces únavového porušení Iniciace únavové trhliny v krystalu Cu (60 000 cyklů při 20 C) (převzato z [Suresh 2006]) Proces únavového porušení Jednotlivé stádia únavového poškození:

Více

Seminář ÚK 11. únor 2009

Seminář ÚK 11. únor 2009 Seminář ÚK 11. únor 2009 Výzkumná skupina Únavové vlastnosti (2008 2009) FSI VUT v Brně, Ústav konstruování Technická 2896/2, 616 69 Brno, Česká republika e-mail: uk@fme.vutbr.cz tel.: +420 5 4114 3230,

Více

Základy vědecké práce Nová studentská laboratoř

Základy vědecké práce Nová studentská laboratoř Základy vědecké práce Nová studentská laboratoř Roupec J., v součinnosti s Galas R. Ústav konstruování Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Seminář Ústavu konstruování, FSI VUT v Brně 23. 1. 2019 Obsah

Více

, Hradec nad Moravicí ÚNAVOVÉ VLASTNOSTI AL SLITIN AA 2017, AA 2007 A AA2015

, Hradec nad Moravicí ÚNAVOVÉ VLASTNOSTI AL SLITIN AA 2017, AA 2007 A AA2015 ÚNAVOVÉ VLASTNOSTI AL SLITIN AA 2017, AA 7 A AA2015 FATIGUE PROPERTIES OF AL ALLOYS AA2017, AA7 AND AA2015 Jiří Faltus a), Eva Bendíková a), Jan Siegl b) a) VÚK Panenské Břežany, s.r.o. Panenské Břežany

Více

Metoda akustické emise

Metoda akustické emise P11: NDT metody 5/5 Vliv materiálu a geometrie na signál akustické emise - Jak materiál, tak i geometrie testovaného tělesa hrají zásadní roli na charakter naměřených dat. Vlny, šířící se od svého zdroje

Více

Detekce erozně korozního poškozování parovodů (FAC) metodou akustické emise

Detekce erozně korozního poškozování parovodů (FAC) metodou akustické emise 40. konference ČNDT DEFEKTOSKOPIE 2010 Plzeň, 10. 12. listopad 2010 Detekce erozně korozního poškozování parovodů (FAC) metodou akustické emise Autoři: Václav Koula ZD Rpety DAKEL Ohrobecká 408, 142 00

Více

ZMENY POVRCHOVÝCH MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SYSTÉMU S TENKÝMI VRSTVAMI PO KOMBINOVANÉM NAMÁHÁNÍ. Roman Reindl, Ivo Štepánek

ZMENY POVRCHOVÝCH MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SYSTÉMU S TENKÝMI VRSTVAMI PO KOMBINOVANÉM NAMÁHÁNÍ. Roman Reindl, Ivo Štepánek ZMENY POVRCHOVÝCH MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SYSTÉMU S TENKÝMI VRSTVAMI PO KOMBINOVANÉM NAMÁHÁNÍ Roman Reindl, Ivo Štepánek Západoceská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 306 14 Plzen, CR, ivo.stepanek@volny.cz

Více

Ing. Jaromír Kejval, Ph.D.

Ing. Jaromír Kejval, Ph.D. Výzkum a vývoj v automobilovém průmyslu 2011 Numerické simulace a zkušebnictví ve vývojovém cyklu automobilu Lázně Bělohrad, 10.11.2011 Únavové vibrační zkoušky ve SWELL Ing. Jaromír Kejval, Ph.D. SPEKTRUM

Více

VaVČ v závěru I. dekády III. tisíciletí

VaVČ v závěru I. dekády III. tisíciletí VaVČ v závěru I. dekády III. tisíciletí Michal Černý Ústav konstruování Odbor metodiky konstruování Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Pedagogická a výzkumná činnost Obsah: 1)

Více

Novinky ve zkušebnictví 2011 SČZL. Únavové vibrační zkoušky ve SWELL. Ing. Jaromír Kejval, Ph.D.

Novinky ve zkušebnictví 2011 SČZL. Únavové vibrační zkoušky ve SWELL. Ing. Jaromír Kejval, Ph.D. Novinky ve zkušebnictví 2011 SČZL Únavové vibrační zkoušky ve SWELL Ing. Jaromír Kejval, Ph.D. SWELL komplexní dodavatel vývojových služeb Design a předvývoj CAD/CAE Engineering Prototypy Technologické

Více

VŠB Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical engineering, 17. Listopadu 15, Ostrava Poruba, Czech Republic

VŠB Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical engineering, 17. Listopadu 15, Ostrava Poruba, Czech Republic SIMULACE PROTLAČOVÁNÍ SLITIN Al NÁSTROJEM ECAP S UPRAVENOU GEOMETRIÍ A POROVNÁNÍ S EXPERIMENTY Abstrakt Jan Kedroň, Stanislav Rusz, Stanislav Tylšar VŠB Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical

Více

HYBRIDNÍ NÁVRH DÍLŮ PRO ADITIVNÍ ZPŮSOB VÝROBY

HYBRIDNÍ NÁVRH DÍLŮ PRO ADITIVNÍ ZPŮSOB VÝROBY HYBRIDNÍ NÁVRH DÍLŮ PRO ADITIVNÍ ZPŮSOB VÝROBY Ondřej Vaverka ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Obhajoba projektu disertační práce, 23.4.2018 OBSAH MOTIVACE PRÁCE SHRNUTÍ SOUČASNÉHO

Více

Jméno: St. skupina: Datum cvičení: Autor cvičení: Doc. Ing. Stanislav Věchet, CSc., Ing. Petr Liškutín, Ing. Martin Petrenec,

Jméno: St. skupina: Datum cvičení: Autor cvičení: Doc. Ing. Stanislav Věchet, CSc., Ing. Petr Liškutín, Ing. Martin Petrenec, BUM - 7 Únava materiálu Jméno: St. skupina: Datum cvičení: Autor cvičení: Doc. Ing. Stanislav Věchet, CSc., Ing. Petr Liškutín, Ing. Martin Petrenec, Úkoly k řešení 1. Vysvětlete stručně co je únava materiálu.

Více

Výzkum a vývoj AM na VUT FSI Brno

Výzkum a vývoj AM na VUT FSI Brno Výzkum a vývoj AM na VUT FSI Brno Radek Vrána Ústav konstruování Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně NETME Centre KAV, VUT FSI, 16.6.2017 Obsah FSI VUT v Brně Činnost skupiny aditivních technologií

Více

DIAGNOSTICS OF A HYDRAULIC PUMP STATUS USING ACOUSTIC EMISSION

DIAGNOSTICS OF A HYDRAULIC PUMP STATUS USING ACOUSTIC EMISSION DIAGNOSTICS OF A HYDRAULIC PUMP STATUS USING ACOUSTIC EMISSION Varner D., Černý M., Mareček J. Department of Engineering and Automobile Transport, Faculty of Agronomy, Mendel University of Agriculture

Více

NETME Centre Nové technologie pro strojírenství

NETME Centre Nové technologie pro strojírenství NETME Centre Nové technologie pro strojírenství Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně NETME Centre Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství Technická 2896/2, 616

Více

Centrum AdMaS Struktura centra Vývoj pokročilých stavebních materiálů Vývoj pokročilých konstrukcí a technologií

Centrum AdMaS Struktura centra Vývoj pokročilých stavebních materiálů Vývoj pokročilých konstrukcí a technologií Centrum AdMaS (Advanced Materials, Structures and Technologies) je moderní centrum vědy a komplexní výzkumná instituce v oblasti stavebnictví, která je součástí Fakulty stavební Vysokého učení technického

Více

Almost none of the important things in life are urgent, and almost none of the urgent things are truly important.

Almost none of the important things in life are urgent, and almost none of the urgent things are truly important. Almost none of the important things in life are urgent, and almost none of the urgent things are truly important. Acoustic emission and fatigue group in 2013 and perspectives for 2014 Pavel Mazal Institute

Více

Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami. Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána

Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami. Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami Step by Step Analysis of Combination Stress of Systems with Thin Films Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána Západočeská

Více

Metoda akustické emise

Metoda akustické emise P11: NDT metody 4/5 Princip metody - Uvolněné elastické vlny, které jako typický praskot sledoval Josef Kaiser během deformace cínové tyčinky, daly základ novému oboru testování materiálu a struktur. -

Více

HODNOCENÍ MIKROSTRUKTURY A VLASTNOSTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY AZ91HP EVALUATION OF MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF SAND CAST AZ91HP MAGNESIUM ALLOY

HODNOCENÍ MIKROSTRUKTURY A VLASTNOSTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY AZ91HP EVALUATION OF MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF SAND CAST AZ91HP MAGNESIUM ALLOY HODNOCENÍ MIKROSTRUKTURY A VLASTNOSTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY AZ91HP EVALUATION OF MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF SAND CAST AZ91HP MAGNESIUM ALLOY Vít Janík a,b, Eva Kalabisová b, Petr Zuna a, Jakub Horník

Více

Optimalizace procesních parametrů pro výrobu strukturovaných dílů technologií Selective Laser Melting

Optimalizace procesních parametrů pro výrobu strukturovaných dílů technologií Selective Laser Melting Vysoké učení technické v Brně Brno University of Technology Fakulta strojního inženýrství Ústav konstruování / Odbor konstruování strojů Faculty of Mechanical Engineering Institute of Machine and Industrial

Více

VLIV TENKÉ VRSTVY TIN NA CHOVÁNÍ POVRCHU PŘI KONTAKTNÍ ÚNAVĚ. Dana Lisová, Roman Reindl, Ivo Štěpánek

VLIV TENKÉ VRSTVY TIN NA CHOVÁNÍ POVRCHU PŘI KONTAKTNÍ ÚNAVĚ. Dana Lisová, Roman Reindl, Ivo Štěpánek VLIV TENKÉ VRSTVY TIN NA CHOVÁNÍ POVRCHU PŘI KONTAKTNÍ ÚNAVĚ Dana Lisová, Roman Reindl, Ivo Štěpánek Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň, ČR, ivo.stepanek@volny.cz Abstrakt Při

Více

[D] Konstrukční a procesní inženýrství.

[D] Konstrukční a procesní inženýrství. Tématické okruhy doktorského studia: Tribologie Diagnostika Únavové vlastnosti Konstrukce a virtuální navrhování Průmyslový design Tématický okruh: Tribologie 3D optický profilometr pro měření modifikovaných

Více

Fakulta strojního inženýrství. Vědecká a výzkumná činnost Obsah:

Fakulta strojního inženýrství. Vědecká a výzkumná činnost Obsah: Vědecká a výzkumná činnost 2008 Obsah: 1) Pedagogická činnost mimo výuky byla zaměřena na: a) animační zobrazení zkoušek mechanických vlastností b) animace zkoušek abrazivního opotřebení materiálů 2) VČ

Více

Využití metody akustické emise pro zpřesnění diagnostiky. dej Pane, ať si pamatujeme jen ty dobré.

Využití metody akustické emise pro zpřesnění diagnostiky. dej Pane, ať si pamatujeme jen ty dobré. Využití metody akustické emise pro zpřesnění diagnostiky vzniku poškození radiálních ložisek školitel: l doc. Ing. Pavel lmazal, CSc. Život je složen z okamžiků na které pak vzpomínáme Život je složen

Více

COMPARISON OF SYSTEM THIN FILM SUBSTRATE WITH VERY DIFFERENT RESISTANCE DURING INDENTATION TESTS. Matyáš Novák, Ivo Štěpánek

COMPARISON OF SYSTEM THIN FILM SUBSTRATE WITH VERY DIFFERENT RESISTANCE DURING INDENTATION TESTS. Matyáš Novák, Ivo Štěpánek POROVNÁNÍ SYSTÉMŮ TENKÁ VRSTVA SUBSTRÁT S VELICE ROZDÍLNOU ODOLNOSTÍ PŘI INDENTAČNÍCH ZKOUŠKÁCH COMPARISON OF SYSTEM THIN FILM SUBSTRATE WITH VERY DIFFERENT RESISTANCE DURING INDENTATION TESTS Matyáš Novák,

Více

Modifikace tření v kontaktu kola a kolejnice

Modifikace tření v kontaktu kola a kolejnice Modifikace tření v kontaktu kola a kolejnice Radovan Galas Školitel: prof. Ing. Martin Hartl Ph.D. Školitel specialista: Ing. Milan Omasta Ph.D. Ústav konstruování Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně

Více

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. Zkušební laboratoř Tylova 1581/46, 301 00 Plzeň

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. Zkušební laboratoř Tylova 1581/46, 301 00 Plzeň Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Zkušebna Analytická chemie 2. Zkušebna Metalografie 3. Mechanická zkušebna včetně detašovaného pracoviště Orlík 266, 316 06 Plzeň 4. Dynamická zkušebna Orlík 266, 316

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VLASTNOSTÍ A CHOVÁNÍ SYSTÉMŮ TENKÁ VRSTVA SKLO POMOCÍ INDENTAČNÍCH ZKOUŠEK

ZÁKLADNÍ STUDIUM VLASTNOSTÍ A CHOVÁNÍ SYSTÉMŮ TENKÁ VRSTVA SKLO POMOCÍ INDENTAČNÍCH ZKOUŠEK ZÁKLADNÍ STUDIUM VLASTNOSTÍ A CHOVÁNÍ SYSTÉMŮ TENKÁ VRSTVA SKLO POMOCÍ INDENTAČNÍCH ZKOUŠEK THE BASIC EVALUATION OF PROPERTIES AND BEHAVIOUR OF SYSTEMS THIN FILMS GLASS BY INDENTATION TESTS Ivo Štěpánek,

Více

NEHOMOGENITA A ANIZOTROPIE ÚNAVOVÝCH VLASTNOSTÍ VÝLISKŮ ZE SLITINY HLINÍKU AA6082

NEHOMOGENITA A ANIZOTROPIE ÚNAVOVÝCH VLASTNOSTÍ VÝLISKŮ ZE SLITINY HLINÍKU AA6082 METAL 007 NEHOMOGENITA A ANIZOTROPIE ÚNAVOVÝCH VLASTNOSTÍ VÝLISKŮ ZE SLITINY HLINÍKU AA608 FATIGUE PROPERTIES HETEROGENEITY AND ANISOTRPY OF EXTRUSIONS FROM AA608 ALLOY Vladivoj Očenášek*, Petr Sedláček**,

Více

PLASTICKÉ VLASTNOSTI VYSOKOPEVNOSTNÍCH MATERIÁLŮ DĚLENÝCH NESTANDARDNÍMI TECHNOLOGIEMI

PLASTICKÉ VLASTNOSTI VYSOKOPEVNOSTNÍCH MATERIÁLŮ DĚLENÝCH NESTANDARDNÍMI TECHNOLOGIEMI PLASTICKÉ VLASTNOSTI VYSOKOPEVNOSTNÍCH MATERIÁLŮ DĚLENÝCH NESTANDARDNÍMI TECHNOLOGIEMI PLASTIC PROPERTIES OF HIGH STRENGHT STEELS CUTTING BY SPECIAL TECHNOLOGIES Pavel Doubek a Pavel Solfronk a Michaela

Více

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ strojní součásti. Přednáška 2

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ strojní součásti. Přednáška 2 Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ strojní součásti Přednáška 2 Porušování při cyklickém zatěžování All machine and structural designs are problems in fatigue

Více

ÚNAVOVÉ CHOVÁNÍ NIKLOVÉ SUPERSLITINY INCONEL 738LC ZA POKOJOVÉ TEPLOTY FATIGUE BEHAVIOUR OF NICKEL BASE SUPERALLOY INCONEL 738LC AT ROOM TEMPERATURE

ÚNAVOVÉ CHOVÁNÍ NIKLOVÉ SUPERSLITINY INCONEL 738LC ZA POKOJOVÉ TEPLOTY FATIGUE BEHAVIOUR OF NICKEL BASE SUPERALLOY INCONEL 738LC AT ROOM TEMPERATURE ÚNAVOVÉ CHOVÁNÍ NIKLOVÉ SUPERSLITINY INCONEL 738LC ZA POKOJOVÉ TEPLOTY FATIGUE BEHAVIOUR OF NICKEL BASE SUPERALLOY INCONEL 738LC AT ROOM TEMPERATURE Martin Juliš a, Karel Obrtlík b, Martin Petrenec b,

Více

VLIV KOROZE NA ÚNAVOVOU PEVNOST SVAROVÉHO SPOJE

VLIV KOROZE NA ÚNAVOVOU PEVNOST SVAROVÉHO SPOJE ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LV 27 Číslo 5, 2007 VLIV KOROZE NA ÚNAVOVOU PEVNOST SVAROVÉHO SPOJE

Více

VLIV STRUKTURNÍCH VAD NA ÚNAVOVÉ CHOVÁNÍ Mg SLITINY AZ91 LITÉ DO PÍSKU

VLIV STRUKTURNÍCH VAD NA ÚNAVOVÉ CHOVÁNÍ Mg SLITINY AZ91 LITÉ DO PÍSKU VLIV STRUKTURNÍCH VAD NA ÚNAVOVÉ CHOVÁNÍ Mg SLITINY AZ91 LITÉ DO PÍSKU EFFECT OF STRUCTURAL DEFECTS ON THE FATIGUE BEHAVIOUR OF SAND-CAST Mg ALLOY AZ91 Hnilica František a), Ocenášek Vladivoj b) UJP PRAHA

Více

Studium absorpce energie v mikroprutové struktuře vyrobené technologií Selective Laser Melting

Studium absorpce energie v mikroprutové struktuře vyrobené technologií Selective Laser Melting Studium absorpce energie v mikroprutové struktuře vyrobené technologií Selective Laser Melting Radek Vrána Školitel: doc. Ing. David Paloušek, Ph.D. Školitel specialista: doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D.

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ INSTITUTE OF MACHINE AND INDUSTRIAL DESIGN ZPRACOVÁNÍ HLINÍKOVÝCH

Více

ACOUSTIC EMISSION SIGNAL USED FOR EVALUATION OF FAILURES FROM SCRATCH INDENTATION

ACOUSTIC EMISSION SIGNAL USED FOR EVALUATION OF FAILURES FROM SCRATCH INDENTATION AKUSTICKÁ EMISE VYUŽÍVANÁ PŘI HODNOCENÍ PORUŠENÍ Z VRYPOVÉ INDENTACE ACOUSTIC EMISSION SIGNAL USED FOR EVALUATION OF FAILURES FROM SCRATCH INDENTATION Petr Jiřík, Ivo Štěpánek Západočeská univerzita v

Více

Identifikace vzniku a rozvoje poškození axiálně zatížených valivých ložisek metodou akustické emise

Identifikace vzniku a rozvoje poškození axiálně zatížených valivých ložisek metodou akustické emise Řešení grantového projektu Fondu vědy FSI 2009 Identifikace vzniku a rozvoje poškození axiálně zatížených valivých ložisek metodou akustické emise Číslo projektu: BD 139 3007 2 /11 OBSAH Cíl projektu Monitorování

Více

Korelace opotřebení systémů s tenkými vrstvami pomocí scratch testeru a na třecích strojích. Martin Hrdý, Ivo Štěpánek, Roman Reindl

Korelace opotřebení systémů s tenkými vrstvami pomocí scratch testeru a na třecích strojích. Martin Hrdý, Ivo Štěpánek, Roman Reindl Korelace opotřebení systémů s tenkými vrstvami pomocí scratch testeru a na třecích strojích Correlation Wear Resistant of Systems with Thin Films by Scratch Tester and Friction Device Martin Hrdý, Ivo

Více

Únava materiálu. únavového zatěžování. 1) Úvod. 2) Základní charakteristiky. 3) Křivka únavového života. 4) Etapy únavového života

Únava materiálu. únavového zatěžování. 1) Úvod. 2) Základní charakteristiky. 3) Křivka únavového života. 4) Etapy únavového života Únava materiálu 1) Úvod 2) Základní charakteristiky únavového zatěžování 3) Křivka únavového života 4) Etapy únavového života 5) Klíčové vlivy na únavový život 1 Degradace vlastností materiálu za provozu

Více

OPTIMALIZACE NÁVRHU CB VOZOVEK NA ZÁKLADĚ POČÍTAČOVÉHO A EXPERIMENTÁLNÍHO MODELOVÁNÍ. GAČR 103/09/1746 ( )

OPTIMALIZACE NÁVRHU CB VOZOVEK NA ZÁKLADĚ POČÍTAČOVÉHO A EXPERIMENTÁLNÍHO MODELOVÁNÍ. GAČR 103/09/1746 ( ) OPTIMALIZACE NÁVRHU CB VOZOVEK NA ZÁKLADĚ POČÍTAČOVÉHO A EXPERIMENTÁLNÍHO MODELOVÁNÍ. GAČR 103/09/1746 (2009 2011) Dílčí část projektu: Experiment zaměřený na únavové vlastnosti CB desek L. Vébr, B. Novotný,

Více

Západočeská univerzita v Plzni fakulta Strojní

Západočeská univerzita v Plzni fakulta Strojní Západočeská univerzita v Plzni fakulta Strojní 23. dny tepelného zpracování s mezinárodní účastí Návrh technologie laserového povrchového kalení oceli C45 Autor: Klufová Pavla, Ing. Kříž Antonín, Doc.

Více

Témata doktorského studia pro akademický rok 2014/2015

Témata doktorského studia pro akademický rok 2014/2015 Prezentace Ústavu konstruování 2014 Témata doktorského studia pro akademický rok 2014/2015 Ústav konstruování Posláním ÚK je zajištění vysoké kvality vzdělávání, výzkumu a komplexních služeb v oblasti

Více

Lítáme v 3D tisku? Ing. Jaroslav Vtípil, Ph.D. Ing. Andrej Chrzanowski

Lítáme v 3D tisku? Ing. Jaroslav Vtípil, Ph.D. Ing. Andrej Chrzanowski Lítáme v 3D tisku? Ing. Jaroslav Vtípil, Ph.D. Ing. Andrej Chrzanowski PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI ZAKLADATELÉ PRŮMYSL: ČESKA ZBROJOVKA a.s. BENEŠ a LÁT a.s. AKADEMIE: AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY FYZIKÁLNÍ

Více

STRUKTURA A VLASTNOSTI HORCÍKOVÉ SLITINY AZ91 LITÉ DO PÍSKU A METODOU SQUEEZE CASTING

STRUKTURA A VLASTNOSTI HORCÍKOVÉ SLITINY AZ91 LITÉ DO PÍSKU A METODOU SQUEEZE CASTING STRUKTURA A VLASTNOSTI HORCÍKOVÉ SLITINY AZ91 LITÉ DO PÍSKU A METODOU SQUEEZE CASTING MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF SAND AND SQUEEZE CAST MAGNESIUM ALLOY AZ91 Ocenášek Vladivoj a) Hnilica František

Více

POROVNÁNÍ VLIVU DEPOSICE TENKÝCH VRSTEV A NAVAŘOVÁNÍ NA DEGRADACI ZÁKLADNÍHO MATERIÁLU

POROVNÁNÍ VLIVU DEPOSICE TENKÝCH VRSTEV A NAVAŘOVÁNÍ NA DEGRADACI ZÁKLADNÍHO MATERIÁLU POROVNÁNÍ VLIVU DEPOSICE TENKÝCH VRSTEV A NAVAŘOVÁNÍ NA DEGRADACI ZÁKLADNÍHO MATERIÁLU COMPARISON OF INFLUENCES OF DEPOSITION THIN FILMS AND WELDING ON DEGRADATION OF BASIC MATERIAL Monika Hadáčková a

Více

Metody modifikace topografie strojních prvků

Metody modifikace topografie strojních prvků Metody modifikace topografie strojních prvků, M.Omasta Ústav konstruování Odbor metodiky konstruování Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně, vytvořeno v rámci projektu FRVŠ 2452/2010

Více

Témata doktorského studia pro akademický rok 2014/2015

Témata doktorského studia pro akademický rok 2014/2015 Prezentace Ústavu konstruování 2014 Témata doktorského studia pro akademický rok 2014/2015 Ústav konstruování Posláním ÚK je zajištění vysoké kvality vzdělávání, výzkumu a komplexních služeb v oblasti

Více

Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka - Kolokvium Božek 2010, Praha 7.12.2011 -

Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka - Kolokvium Božek 2010, Praha 7.12.2011 - 53A107 Systematický výzkum vlastností vybraného konstrukčního materiálu (litina, slitiny lehkých kovů) typického pro teplotně exponované díly motoru (hlava, blok, skříně turbodmychadla ) s ohledem na kombinované

Více

Czech Society for Nondestructive Testing NDE for Safety / DEFEKTOSKOPIE 2012 October 30 - November 1, 2012 - Seč u Chrudimi - Czech Republic

Czech Society for Nondestructive Testing NDE for Safety / DEFEKTOSKOPIE 2012 October 30 - November 1, 2012 - Seč u Chrudimi - Czech Republic Czech Society for Nondestructive Testing NDE for Safety / DEFEKTOSKOPIE 2012 October 30 - November 1, 2012 - Seč u Chrudimi - Czech Republic MONITOROVÁNÍ ROZVOJE POŠKOZENÍ V BETONOVÝCH DÍLCÍCH POMOCÍ METOD

Více

KOROZNÍ CHOVÁNÍ Mg SLITIN V PROVZDUŠNĚNÉM FYZIOLOGICKÉM ROZTOKU

KOROZNÍ CHOVÁNÍ Mg SLITIN V PROVZDUŠNĚNÉM FYZIOLOGICKÉM ROZTOKU KOROZNÍ CHOVÁNÍ Mg SLITIN V PROVZDUŠNĚNÉM FYZIOLOGICKÉM ROZTOKU František HNILICA a, LUDĚK JOSKA b, BOHUMIL SMOLA c, IVANA STULÍKOVÁ c a České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Technická

Více

VLIV OBSAHU HLINÍKU NA VLASTNOSTI HOŘČÍKOVÝCH SLITIN PŘI ODLÉVÁNÍ DO BENTONITOVÝCH A FURANOVÝCH FOREM

VLIV OBSAHU HLINÍKU NA VLASTNOSTI HOŘČÍKOVÝCH SLITIN PŘI ODLÉVÁNÍ DO BENTONITOVÝCH A FURANOVÝCH FOREM VLIV OBSAHU HLINÍKU NA VLASTNOSTI HOŘČÍKOVÝCH SLITIN PŘI ODLÉVÁNÍ DO BENTONITOVÝCH A FURANOVÝCH FOREM INFLUENCE OF ALUMINIUM CONTENT ON BEHAVIOUR OF MAGNESIUM CAST ALLOYS IN BENTONITE AND FURAN SAND MOULD

Více

Státní závěrečná zkouška Bakalářské studium 2018/2019

Státní závěrečná zkouška Bakalářské studium 2018/2019 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ KATEDRA MATERIÁLU A STROJÍRENSKÉ METALURGIE Fakulta: strojní Studijní program: B2301 Státní závěrečná zkouška Bakalářské studium 2018/2019 Název programu:

Více

Zkoušení fyzikálně-mechanických vlastností materiálů a výrobků pro automobilový průmysl

Zkoušení fyzikálně-mechanických vlastností materiálů a výrobků pro automobilový průmysl Zkoušení fyzikálně-mechanických vlastností materiálů a výrobků pro automobilový průmysl Zákaznický den, Zlín 17.3.2011 Základní typy zkoušek stanovení základních vlastností surovin, materiálu polotovarů

Více

KONSTRUKČNÍ INŽENÝRSTVÍ UČÍME VĚCI JINAK

KONSTRUKČNÍ INŽENÝRSTVÍ UČÍME VĚCI JINAK KONSTRUKČNÍ INŽENÝRSTVÍ UČÍME VĚCI JINAK Cílem oboru je osvojení konstrukčních principů a návrhových metod, které absolventi využijí při vývoji nových produktů a zařízení v široké škále strojírenských

Více

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský Ultrazvuková defektoskopie Vypracoval Jan Janský Základní principy použití vysokých akustických frekvencí pro zjištění vlastností máteriálu a vad typické zařízení: generátor/přijímač pulsů snímač zobrazovací

Více

je moderní centrum vědy a komplexní výzkumná instituce v oblasti stavebnictví, která je součástí Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně.

je moderní centrum vědy a komplexní výzkumná instituce v oblasti stavebnictví, která je součástí Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně. Centrum AdMaS (Advanced Materials, Structures and Technologies) je moderní centrum vědy a komplexní výzkumná instituce v oblasti stavebnictví, která je součástí Fakulty stavební Vysokého učení technického

Více

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM EFFECT OF SODIUM MODIFICATION ON THE STRUCTURE AND PROPERTIES OF POLYCOMPONENT Mg ALLOYS Luděk Ptáček, Ladislav Zemčík VUT v Brně, Fakulta strojního

Více

15.1 Normy a zákony vztahující se ke stolovému nábytku. České právní předpisy související s nábytkem

15.1 Normy a zákony vztahující se ke stolovému nábytku. České právní předpisy související s nábytkem 15 PŘÍLOHA 15.1 Normy a zákony vztahující se ke stolovému nábytku Tab. P1 Zákony ČR - právní předpisy související s nábytkem České právní předpisy související s nábytkem Zákon č. 22/1997 Sb., o technických

Více

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - AutoSympo a Kolokvium Božek 2014, Roztoky -

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - AutoSympo a Kolokvium Božek 2014, Roztoky - WP14: Vývoj pokročilých metod hodnocení nízkocyklové únavy při teplotním zatěžování. Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku FS ČVUT v Praze, zodpov. osoba Doc. Ing. Miroslav Španiel, CSc.

Více

Hodnocení korozí odolnosti systémů tenká vrstva substrát v prostředí kompresorů

Hodnocení korozí odolnosti systémů tenká vrstva substrát v prostředí kompresorů Hodnocení korozí odolnosti systémů tenká vrstva substrát v prostředí kompresorů Analysis of Corrosion Resistance of Systems Thin Films Substrate in Compressors Environment Jiří Hána, Ivo Štěpánek, Radek

Více

Sériová výroba dílů z materiálu PA12 s využitím aditivní technologie JetFusion HP 4200

Sériová výroba dílů z materiálu PA12 s využitím aditivní technologie JetFusion HP 4200 Sériová výroba dílů z materiálu PA12 s využitím aditivní technologie JetFusion HP 4200 Studentská 1402/2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 353 006 cxi.tul.cz Představení LPP na TU v Liberci Umístění laboratoře

Více

KORELACE LABORATORNÍHO HODNOCENÍ KOMBINOVANÉHO NAMÁHÁNÍ SYSTÉMŮ S TENKÝMI VRSTVAMI S PRAXÍ.

KORELACE LABORATORNÍHO HODNOCENÍ KOMBINOVANÉHO NAMÁHÁNÍ SYSTÉMŮ S TENKÝMI VRSTVAMI S PRAXÍ. KORELACE LABORATORNÍHO HODNOCENÍ KOMBINOVANÉHO NAMÁHÁNÍ SYSTÉMŮ S TENKÝMI VRSTVAMI S PRAXÍ. CORRELATION OF LABORATORY ANALYSIS OF COMBINATION STRESS OF SYSTEMS WITH THIN FIMS AND PRACTICE CONDITIONS Ivo

Více

VYUŽITÍ METODY DET KE SLEDOVÁNÍ INICIACE KOROZNÍHO PRASKÁNÍ VYSOKOLEGOVANÝCH MATERIÁLŮ

VYUŽITÍ METODY DET KE SLEDOVÁNÍ INICIACE KOROZNÍHO PRASKÁNÍ VYSOKOLEGOVANÝCH MATERIÁLŮ VYUŽITÍ METODY DET KE SLEDOVÁNÍ INICIACE KOROZNÍHO PRASKÁNÍ VYSOKOLEGOVANÝCH MATERIÁLŮ Stanislav Lasek, Marie Blahetová, Vladimír Číhal VŠB Technická univerzita Ostrava, FMMI, 17. listopadu 15, 708 33

Více

Mechanická modifikace topografie strojních součástí

Mechanická modifikace topografie strojních součástí Mechanická modifikace topografie strojních součástí, M.Omasta Ústav konstruování Odbor metodiky konstruování Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně, vytvořeno v rámci projektu FRVŠ

Více

CHANGING IN ACOUSTIC EMISSION SIGNAL DURING SCRATCH INDENTATION ON DIFFERENT MATERIALS AND CORRELATION WITH MORPHOLOGY OF FAILURES

CHANGING IN ACOUSTIC EMISSION SIGNAL DURING SCRATCH INDENTATION ON DIFFERENT MATERIALS AND CORRELATION WITH MORPHOLOGY OF FAILURES ZMĚNY V PRŮBĚHU SIGNÁLU AKUSTICKÉ EMISE PŘI VRYPOVÉ INDENTACI NA RŮZNÝCH MATERIÁLECH A KORELACE S MORFOLOGIÍ PORUŠENÍ Abstrakt CHANGING IN ACOUSTIC EMISSION SIGNAL DURING SCRATCH INDENTATION ON DIFFERENT

Více

PENETRANT TESTING ÚVOD DOPORUČENÉ MATERIÁLY DEFINICE URČENÍ DÉKLA ŠKOLENÍ. Sylabus pro kurzy kapilární metody dle systému ISO / 3

PENETRANT TESTING ÚVOD DOPORUČENÉ MATERIÁLY DEFINICE URČENÍ DÉKLA ŠKOLENÍ. Sylabus pro kurzy kapilární metody dle systému ISO / 3 PENETRANT TESTING Sylabus pro kurzy kapilární metody dle systému ISO 9712 PT PROCES SYSTÉM METODA ÚVOD STUPEŇ / TECHNIKA SEKTOR CODE PLATNÉ OD ZPRACOVAL NDT 9712 PT 1, 2, 3 MS, w, c - 4 / 2015 ŠKEŘÍK Kapilární

Více