Ptivodnitext: dale jen "objednatel" HANAD, spol. s r.o. Helena Buresova, jednatel Pivovarska 3157, Ceska Lipa CZ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ptivodnitext: dale jen "objednatel" HANAD, spol. s r.o. Helena Buresova, jednatel Pivovarska 3157, 470 01 Ceska Lipa CZ18385648"

Transkript

1 DODATEK C. 1 c.j. KRPL /CJ VZ KE SMLOUVE O DILO c.j.: KRPL /CJ VZ uzavrene podle 536 a nasl. zakona c. 513/1991 Sb, Obchodni zakonik, ve zneni pozdejsich predpisu mezi nize uvedenymi smluvnimi stranami v I- Smluvni strany Ceska republika - Krajske reditelstvi policie Libereckeho kraje zastoupene: Ing. David Pokorny, vedoucf odboru spravy majetku se sfdlem: namesti Dr. Edvarda Benese 24, Liberec - Stare Mesto 1C: DIG: CZ bankovnf spojenf: Ceska narodnf banka cislo uctu: /71 Ve vecech smluvnfch je opravnen jednat: Ing. David Pokorny - vedoucf odboru spravy majetku Ve vecech technickych je opravnen jednat: Jin Knop - oddeleni spravy nemoviteho majetku a dale jen "objednatel" zastoupeny: Helena Buresova, jednatel se sidlem: Pivovarska 3157, 47 1 Ceska Lipa 1C: DIG: CZ bankovnf spojenf: Komercnf banka Ceska Lfpa cislo uctu: /1 zapsany: u Krajskeho soudu v Ustf nad Labem, oddfl C, vlozka 495 II. Pred met dodatku c. 1,,Oprava strechy ul. Arbesova, c.p. 47 a 48, Ceska Lfpa, 2. eta pa" dale jen "zhotovitel" Smluvni strany se dohodly na uzavrenf tohoto dodatku c. 1 ke smlouve o dflo vedene pod c. j. KRPL /CJ VZ z dflvodu vyskytu predem objektivne nepredvfdatelne zmeny pracf oproti projektove dokumentaci. Po sejmutf krytiny a oplechovanf byl zjisten nevyhovujfcf stav ukoncenf delfcf steny mezi objektem c.p. 47 a 48 v ulici Arbesova v Ceske Lfpe. Ukoncenf delfcf steny je nutne opravit. III. Clanek 2. P red met smlouvy, odstavec 2.1 smlouvy o dilo se doplnuje o text: Soucastf predmetuvsmlouvy jsou take prace na oprave ukoncenf delfcf steny mezi objektem c.p. 47 a 48 v ulici Arbesova v Ceske Lfpe. Tyto prace jsou popsany a oceneny ve zmenovem liste c. 1, ktery je nedflnou prflohou dodatku c. 1 ke smlouve o dflo. Ostatnf ujednanf odstavce, resp. clanku se nemenf a zfistavajf v platnosti. IV. Clanek 3. Cena za dilo, odstavec 3.1 smlouvy o dilo se meni takto: Ptivodnitext: Celkova cena bez DPH DPH 21% Celkova cena vcetne DPH 21 % Slovy: Jedenmilionjednostopettisicctyristactyricetpetkoruceskych , Kc , Kc , Kc

2 se nahrazuje textem Celkova cena bez DPH DPH 21 % Celkova cena vcetne DPH 21 % Slovy:Jedenmilionjednostosestnacttisicdevetsetpantnactkorunceskych85/1 Ostatnf ujednanf bodu, resp. clanku se nemenf a zfistavajf v platnosti ,95 Kc ,9 Kc ,85 Kc V. Clanek 5. Platebnf podminky se doplnule o bod 5.2 ve zneni: 5.2 Na dodatecne stavebnf prace spocfvajfcf v uprave ukoncenf delfcf steny mezi objektem c.p. 47 a 48 v ulici Arbesova v Ceske Lfpe dojednane v dodatku c. 1, bude po jejich provedenf, resp. po podpisu tohoto dodatku c. 1 (rozhoduje pozdejsf datum uvedenych udalostf) vystavena samostatna faktura s datem zdanitelneho plnenf shodnym s datem vystavenf. Ostatnf ujednanf clanku se nemenf a zflstavajf v platnosti. VI. Zaverecna ujednani dodatku c. 1 Ostatnf ujednanf Smlouvy o dflo c.j. KRPL /CJ VZ se nemenf a zflstavajf v platnosti. Obe smiuvnf strany prohlasujf, ze dodatek nebyl uzavren v tfsni, ani za jednostranne nevyhodnych podmmek a na dfikaz toho pripojujf sve vlastnorucnf podpisy. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichz 2 vyhotovenf obdrzf objednatel a 2 vyhotovenf zhotovitel. Nedflnou soucastf dodatku c. 1 je prfloha c. 1 - zmenovy list c. 1. v Liberci dne: #6. // 2/9/? v Ceske Lfpe dne: -/ - /^" objednatel: Ceska republika - Krajske reditelstvf policie Libereckeho kraje zhotovitel: Ing. David Pokorny // Helena Buresova vedoucf odboru spravy majetku jednatel

3 Zmenovy list cislo Identif ikace akce Nazev akce: Cislo akce SMVS: Projektant: P red met zmenoveho listu Oprava stfechy ul. Arbesova, c.p. 47 a 48, Ceska Lipa, 2. etapa - CR - Krajske reditelstvi policie Libereckeho kraje AGORA -architektonicky a stavebni atelier, spol. s r.o. Oprava ukonceni delici steny mezi objekty c.p. 47 a 48 v ulici Arbesova v Ceske Lipe Cast dila dotcena zmenovym listem Strecha Popis zmeny, popis technickeho reseni Puvodni reseni die smluvnf (tendrove) dokumentace : Oprava ukonceni delici steny mezi objekty c.p. 47 a 48 v ulici Arbesova v Ceske Lipe nebyla v projektove dokumentaci resena. Move reseni: Po sejmutf krytiny a opiechovani byl zjisten nevyhovujfci stav ukonceni delici steny mezi objektem c.p. 47 a 48 v ulici Arbesova v Ceske Lipe. Ukonceni delici steny je nutne opravit, a to formou castecneho odbourani delici zdi a jeji nasledne opatreni betonovym "vencem". Zduvodneni zmeny: Jednalo se o predem objektivne nepredpokladanou zmenu praci oproti projektove dokumentaci. Stav steny nebyl znam v dobe provadeni projektovych praci, nebot se Jednalo o zakrytou konstrukci stfesnim plastem. Z duvodu maleho rozsahu praci, spatne pfistupnosti konstrukce bylo mezi objednatelem a zhotovitelem odsouhlaseno oceneni vsech polozek formou individualni kalkulace. Vliv zmeny na vykresovou dokumentaci: Ke zmene nebyla zpracovana projektova dokumentace. Zaznamy o zmene ve stavebnim deniku a zapisech z KD: Zapis projektanta ze dne Pfedpokladany vliv na termin; kvalitu, cenu dila Vliv na termini Ano - 5 dni Vliv na kvalitu: Ne Vliv na cenu: Pripocty k cene dila bez DPH: Odpocty z ceny dila bez DPH: Celkovy vliv na zmenu ceny dila bez DPH: 9 479,95 Kc - Kc 9 479,95 Kc Helena Buresova tffcttert'rd' Ing. Arch. Milan Zrnik Za objednatele: '^Jifi Knop - IDS 1 '» Uplnost zmenoveho ^Tr^ listu zkontroloval: 1 1 1^ Ing. David Pokorny, vedouci OSM, KRP LK

4 ROZPOCET Stavba: Oprava stfechy ul. Arbesova, c.p. 47 a 48, Ceska Lipa, 2. etapa Pfiloha zmenoveho listu c. 1 CR - Krajske feditelstvi policie Libereckeho kraje REKAPITULACE STAVEBNJCH DILCl Stavebni dil 3 Svisle konstrukce HSV PSV 948 Dodavka Montaz HZS CitKiM OBJ1KT 4 Nazev VRN CELKEM VRN Helena Buresova Ing. Arch. Milan Zrnfk Za objednatele: Jin Knop - TDS VEDLEJSl ROZPOCTOVE NAKLADY Kc % Zakladna 948 Kc

5 POCET Stavba: Oprava strechy ul. Arbesova, c.p. 47 a 48, Ceska Lfpa, 2. etapa Prfloha zmenoveho listu c. 1 CR - Krajske reditelstvf policie Libereckeho kraje Druh polozky ( P.C 1 Kod polozky 2 Popis 3 MJ 4 Mnozstvf celkem 5 Cena jednotkova 6 Cena celkem 7 HSV - celkem 9 479,95 3 Svisle konstrukce 9 479, Bourani delici zdi mezi objekty 47 a 48 s. 3 mm m 12, 15, 1 26, 2 2 Bednenf delici zdi - montaz m2 2, 62, 1 24, 3 3 Bednenf delici zdi - demontaz m2 2, 95, 19, 4 4 Nadbetonovanf delicf zdi s. 3 mm m 12, 345, 4 14, 5 5 Stavebnf prace pnpravne a dokoncovaci hod 5, 28, 1 4, 6 6 Svisla doprava suti t 1,4 48,72 499, Mimostavenistni doprava, lividace odpadu kpl 1, 75, 75, Celkem zmenovy list ,951 Helena BuresovS ^U^l^J. ^U^^^ "" *> / Ing. Arch. Milan Zrnik J ^ / -^~ - ' ~^< L/ Za objednatele: ^ Jin Knop - IDS 1 V ^Jj^ M

Cislo uctu: 2300138000/2010 Cislo ui:tu: 852332734/0600

Cislo uctu: 2300138000/2010 Cislo ui:tu: 852332734/0600 -r Cislo smlouvy objednatele: 412012 Smlouva 0 dilo a Smlouva mandatnl uzavfena podle 536 a nasl. a 566 a nasl. zakona c. 513/1991 Sb., Obchodni zakonik, ve zneni pozdejsich pfedpisu.' Cast A Smluvni strany

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY Obsah VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY... 1 PREAMBULE... 1 ČÁST I.... 1 OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 Článek 1 : Úvodní ustanovení... 1 Článek

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08. Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.01124, kterou podle ustanovení 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb.,

Více

Kupnf smlouva. Projekt EU CZ.1.06/3.2.01/08.07655

Kupnf smlouva. Projekt EU CZ.1.06/3.2.01/08.07655 EVROPSKA UNIE inf:ae~ OPERAfNi EVROPSKY FOND PRO REGIONALNi ROZVOJ MINISTERSTVO ZOMVOTNIC'TVI IllNTEDROVANt PRODRAM ~ANCE PRO va~ ROZVOJ CEsK REPlJBUKY 9 89/ j!c«-jp Kupnf smlouva "Modernizace a obnova

Více

Č.j. KRPU-234941-3/ČJ-2014-0400VZ Ústí nad Labem 21. října 2014 Počet listů: 4 Přílohy: 2/8. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu

Č.j. KRPU-234941-3/ČJ-2014-0400VZ Ústí nad Labem 21. října 2014 Počet listů: 4 Přílohy: 2/8. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ÚSTECKÉHO KRAJE Odbor veřejných zakázek Č.j. KRPU-234941-3/ČJ-2014-0400VZ Ústí nad Labem 21. října 2014 Počet listů: 4 Přílohy: 2/8 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého

Více

LICENČNÍ SMLOUVA I. ÚČEL SMLOUVY

LICENČNÍ SMLOUVA I. ÚČEL SMLOUVY LICENČNÍ SMLOUVA k předmětům chráněným právem duševního vlastnictví, zejména autorským právem a právem průmyslového vlastnictví, uzavřená dle 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále

Více

1.1 Objednatel: Ostfedni vojenska nemocnice - Vojenska fakultni nemocnice Praha prispevkova organizace zrizena Ministerstvem obrany CR

1.1 Objednatel: Ostfedni vojenska nemocnice - Vojenska fakultni nemocnice Praha prispevkova organizace zrizena Ministerstvem obrany CR SMLOUVA 0 OiLO die 2886 a nasi. zak. c. 89/2012 Sb., obcansky zakonfk Smluvni strany: 1.1 Objednatel: Ostfedni vojenska nemocnice - Vojenska fakultni nemocnice Praha prispevkova organizace zrizena Ministerstvem

Více

Obchodní podmínky pro oblast překladů a korektur společnosti MERIVA TRANSLATIONS s.r.o.

Obchodní podmínky pro oblast překladů a korektur společnosti MERIVA TRANSLATIONS s.r.o. Obchodní podmínky pro oblast překladů a korektur společnosti MERIVA TRANSLATIONS s.r.o. Základní pojmy 1. Zhotovitel Meriva Translations s.r.o., se sídlem Topolová 113, Tábor, IČ: 28072669, DIČ: CZ28072669,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE KURZŮ K DVPP PRO OA, HŠ A SOŠ, TURNOV, ZBOROVSKÁ 519, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Projekt OP VK: Podpora profesního rozvoje pedagogických

Více

Program města Česká Lípa pro poskytování dotací na obnovu památkově hodnotných nemovitostí na území městské památkové zóny Česká Lípa pro rok 2015

Program města Česká Lípa pro poskytování dotací na obnovu památkově hodnotných nemovitostí na území městské památkové zóny Česká Lípa pro rok 2015 1/14 Město vyhlašuje v oblasti památkové péče program pro poskytování dotací na městské památkové zóny pro rok 2015. Čl. I. FINANČNÍ PROSTŘEDKY 1. Celkový finanční objem prostředků vyčleněných v rozpočtu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na stavební práce ev.č. 13170006 Úprava ulice Jelínkova, Třebíč SVAZEK 4

Více

Všeobecné obchodní podmínky 01/2015

Všeobecné obchodní podmínky 01/2015 PZP HEATING a.s. Dobré 149, 517 93 Dobré, Česká republika IČ: 28820614 DIČ: CZ28820614 Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Praha, č.ú. 2110798104/2700 Společnost zapsaná

Více

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Stránka 1 z 12 Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Platnost Všeobecných podmínek 1.1 Předmět,

Více

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI:

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Plaveč 8. 10. 2012 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Zadavatel: Název: se sídlem: zástupce: IČO: 456 71 702 bankovní spojení: Komerční banka Znojmo číslo účtu: 29 537-741 / 0100

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky společnosti AIR PRODUCTS spol. s r.o. pro nákup zboží, dodávky

Více

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek Obecná část Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti GREPA Networks s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.4.2014. 1 Předmět

Více

Zápis jednání. jednání č. RMČ 77. konané dne 5. 10. 2009 USN RM 389/2009 402/2009

Zápis jednání. jednání č. RMČ 77. konané dne 5. 10. 2009 USN RM 389/2009 402/2009 Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 77 konané dne 5. 10. 2009 389/2009 402/2009 Přítomni : zástupce starostky JUDr. Miroslav Krištof (vyjma body 3-5), ing. Jiří Vintiška radní Danuška Bossanyiová,

Více

Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace

Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace Číslo smlouvy: Vitalex Computers Masarykova 750/ 316 400 01, Ústí nad Labem www.vitalex.cz (strana 1) Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace Zhotovitel,

Více

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy.

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy. q Všeobecné nákupní podmínky Doosan Škoda Power s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ 1.1. INCOTERMS 2010. Obsahuje li smlouva nebo tyto Všeobecné podmínky odkaz na INCOTERMS

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem č.j. 35464/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. multioborový pavilon dodávka zdravotnických

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad Melantrichova 2000, 25101 Říčany, tel. 323 618 111, fax. 323 618 160 SPIS. ZN.: 13735/2013/Ch Č.J.: 74420/2013-MURI/OSÚ/00026 VYŘIZUJE: Chejnová,

Více

TLC dražby. a.s., rejstříku

TLC dražby. a.s., rejstříku TLC dražby a..s. TLC dražby a.s., se sídlem Brno, Královo Pole, Purkyňova 2399/114, PSČ P 612 00,, IČ: 292 63 824, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 192/14 o obvyklé ceně nemovité věci - pozemku p. č. 696/2 - orná půda, zapsané na LV číslo 95, katastrální území Kostelní Hlavno, obec Kostelní Hlavno, okres Praha-východ a ocenění

Více

KUPNI SMLOUVA. I. Predmet plneni

KUPNI SMLOUVA. I. Predmet plneni .' KUPNI SMLOUVA Smluvnf strany: Ustredni vojenska nemocnice - Vojenska fakultni nemocnice PRAHA prlspevkova organizaee zrizena Ministerstvem obrany er se sidlem: U Vojenske nemoenice 1200, 169 02 Praha

Více

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Touto dohodou o obchodních podmínkách IBM ( Dohoda ) se řídí poskytování licencí k Licencovaným programům a jiným Programům společností IBM Česká republika,

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od zdaňovacího období roku 2013

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od zdaňovacího období roku 2013 POKYNY k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od zdaňovacího období roku 2013 Jak podat daňové přiznání k dani z nemovitostí Tiskopis daňového přiznání včetně samostatných listů k jeho doplnění a příloh

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ ČÁST A

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ ČÁST A Příloha č. 6 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ podle ustanovení 94a zákona č.

Více

Dražební vyhláška o konání dražby dobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb.

Dražební vyhláška o konání dražby dobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. Dražební vyhláška o konání dražby dobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. 1. Dražebník: NAXOS a.s. se sídlem: Holečkova 103/31, 150 00 Praha 5 IČ: 26445867 zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti KELLYS BICYCLES CZECH REPUBLIC s.r.o.,

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti KELLYS BICYCLES CZECH REPUBLIC s.r.o., OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti KELLYS BICYCLES CZECH REPUBLIC s.r.o., se sídlem Hranice, Hranice I - Město, Havlíčkova 426, okres Přerov, PSČ 753 01, IČ : 253 86 476, společnosti zapsané v obchodním

Více