Z dění školy... Třídní schůzky a čtvrtletní práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z dění školy... Třídní schůzky a čtvrtletní práce"

Transkript

1

2 2 Slovo redaktorky Zdravím va s v mě síci dubnu, ktěrý býl pro děva ťa ký nějhors ím mě sícěm. Pr ijímací zkous ký uz alě nas tě stí ma mě za sěbou a těď jsou tu nas ě s kolní noviný. To znaměna mnoho za bavý a srandý. Tak si to uz ijtě. To va m pr ějě rědakcě s kolních novin.

3 3 Obsah 1. Slovo redaktorky Obsah Z dění školy Rozhovor Hlas My tři a zvířata Rozhovor s Umění Básně, vtipy Závěr... 16

4 Z dění školy... 4 Třídní schůzky a čtvrtletní práce Kdýz pr ijdě r ada na tato slova, ně komu pr ějědě mra z po za děch. Z a ci sě dě lí do tr í skupin. První jsou ti, co sě na tr ídní schu zký a c tvrtlětní pra cě tě s í. Druzí, co tato slova dě sí a něchtě jí na ně ani pomýslět. A tr ětí jsou ti, co jě jim to jědno, a jsou v klidu. Podlě mě skoro vě ts ina jě vě druhě skupině. TŘÍDNÍ SCHŮZKY Tak tě ch sě bojí vě ts ina z a ku, jiz mají ně jaký pru s vih. Těntokra t sě konalý na prvním stupni v 16:00 a na druhě m o pu l hodiný pozdě ji. Rodic ě sě zdě dozvě dě li, co samozr ějmě nění pravda, a taký to, co býchom jim nikdý něr ěkli. Hněd jak pr ijdou domu, pr ika z í na m, abýchom sě vícě uc ili a da vali pozor. Ně kdo sě tě chto rad drz í dlouho, alě vě ts ina na to za mě síc stějně zapoměně a vra tí sě do starý ch kolějí. ( h t t p : / / w w w. g o o g l e. c z / i m g r e s? i m g u r l = h t t p : / / %2525C3%2525ADdn%2525C3%2525AD-sch% C 5 % A F z k y. j p g & i m g r e f u r l = h t t p : / /

5 5 ČTVRLETNÍ PRÁCE Na tě chto pracích sě uka z ě, kdo da val vě s kolě c tvrt roku pozor a kdo ně. Uc itělě na m sdě lí, kdý sě budou psa t, alě stějně sě uc ímě az děn pr ěděm a ně kdo vu běc. Ně - ktěr í to rýchlě doha ně jí a jiní to mají v hlavě, zopakují si uc ivo a jsou v klidu. Zna m i zmatkar ě, ktěr í znají uc ivo, por a d si ho opakují dokola a pr i těstu si na nic něvzpoměnou. Kdýz nastaně těn osudný děn, ně ktěr í sě o pr ěsta vka ch sta lě pr ipravují a az sě rozdají c tvrtlětní pra cě, vs ě výplní a jiní na c tvrtlětní pra ci vývalí oc i, z ě o tom uc ivu nikdý nic něslýs ěli. Po na roc ně m těstu si vě ts ina tr ídý sdě lujě, jak to napsali. Najdou sě i tací, ktěr í si napís í na pomocný papírěk svojě odpově di, abý jě pak porovnali s ostatními. Skoro vz dý sě na m to zda lěhkě, a kdýz sě dozvímě vý slědký, jsmě ně ktěr í tak trochu zklamaní a výc íta mě si s patnou zna mku. U ně ktěrý ch sě to doma vělmi r ěs í, napr. kdýz propada tě. Č tvrtlětní těstý mají ově r it, jěstli zna mka, jěz na m výcha zí, jě zaslouz ěna, a vě ts inou jě to tak. Nas ě pocitý sě mísí. Ně kdo jě pr ěkvapěný, z ě dostal lěps í zna mku, něz oc ěka val, a jiní jsou z toho trochu zklamaní. Čo sě da dě lat. Za rok sě pís í c týr i pra cě a to nění zas az tak vělkě c íslo. Těstu a zna měk jěs tě budě mnoho, alě vz dý býchom sě mě li snaz it o co nějlěps í vý kon. Dě - la mě to pr ěcě pro sěbě a ně pro ostatní. Nikdý něvítě, kdý sě na m v z ivotě budě hodit to, co jsmě sě vě s kolě nauc ili. Hělěna Talafousova (6.A)

6 6 Přijímací zkoušky Kaz dý si urc itě pros ěl pr ijímacími zkous kami. Bohuz ěl i na na s jiz pr is la r ada. Mý jsmě tzv. pokusný roc ník, na na s sě těstují ru zně těstý a zkous ký. I na pr ijímací zkous ký dos lo!!!!!!!! Lětos sě zkous ělý,,pilotní jědnotně pr ijímací zkous ký od spolěc nosti Čěrmat. Těstý obsahovalý vs ěoběcný pr ěhlěd matěmatikou a c ěský m jazýkěm. K jědnotný m pr ijímacím zkous ka m sě ně ktěrě s kolý něpr ihla silý, tudíz studěnti musěli dě lat dvojě pr ijímací zkous ký. Samozr ějmě bých to něbýla ja, kdýbých si něvýbrala s kolu, kdě sě konají jědnotně pr ijímací zkous ký a druhou s kolu s vlastními pr ijímacími zkous kami. Abých napsala pravdu, z mě ho pohlědu mi pr ipadalý jědnodus s í,,obýc ějně pr i- jímací zkous ký. Něvím proc, alě matěmatika na s kolě, kdě sě konalý jědnotně pr ijímací zkous ký, mi pr ipadala tě z ka. Jo, to jsěm prostě ja, c ěský jazýk jě mu j kamara d, alě od matěmatiký honěm prýc :-). Lěnka Krěmplova (9.A)

7 7 Rozhovor s. Rozhovor s panem školníkem Dněs tu ma mě rozhovor s paněm s kolníkěm Josěfěm Sna s ělěm. Pan s kolník po dlouhě m pr ěmlouva ní nakoněc ký vl na slibovaný rozhovor. Jak dlouho jstě na tě to s kolě? Od roku 2010, tědý uz 5 lět. Baví Va s tahlě pra cě? Ano, baví. Ma tě od dě tství ně jaký sěn, ktěrý jstě si jěs tě něsplnil? To bých ani něr ěkl. :-D Mu z ěmě sě zěptat na va s soukromý z ivot? Ano. Ma tě dě ti? Ano, ma m dvě dě ti. První jě vě vě ku 30 lět, druhě ma 26 lět a ma m taký manz ělku. :-D Čo nějc astě ji opravujětě vě s kolě? Hlavně WČ, kohoutký, za mký na dvěr ích,. Jězdítě ně kam na dovolěnou? No, býl jsěm ně kolikra t v Čhorvatsku, těď moc uz nějězdím. Máte vystudovanou střední školu? Ano. Mám obor s maturitou. Opravujete, stejně jako ve škole, věci i doma? Ano. Kdykoliv se něco rozbije, opravím to. Markéta Pátková (9.A.), Lenka Kremplová (9.A.)

8 Hlas 8 Jaro jě tu kluci Jaro jě tu! Koněc ně! Jě těplo, jě hězký a hlavně jě to znamění blíz ících sě pra zdnin a lě ta. Jupí! Alě pr ěd tím na s c ěka jěs tě trocha pra cě a na mahý. A moz na taký u divu. Čo totiz pr is lo s jarěm do nas í s kolý? Kluci zac ínají projěvovat na klonnost k nas ím holka m. Obc as az pr ěhnanou. Čo sě s ka dlíva, to sě ra do míva. To jě vý stiz ně u sloví, hodící sě k nas í situaci. Uz to nění, co to bý valo za nas ich rodic u. Ně jakě to taha ní za vlasý sicě jěs tě probě hně, alě pak tu ma mě napr íklad kradění vě cí, abý si jistý kluk zajistil pozornost jistě ho dě vc ětě. Jě to tak vě vs ěch tr ída ch. Minima lně na druhě m stupni. Obc as jě to za bava pozorovat. A co jěs tě sě k tomu vztahujě? Něvinně pla cnutí pr ěs zaděc ěk? Samozr ějmě. Vělmi c astě, vělmi pouz ívaně. A obc as vělmi vtipně, kdýz to uvidí kolěm procha zějící uc i- těl/uc itělka. Tak holký pozor na to! :-) Markě ta Pa tkova 9.A

9 My tři a zvířata 9 Panda červená Jě s ělma rozs ír ěna v Jiz ní Asii. Jě pr íbuzna s lasicovitý mi, mědvídkový mi a strunkový mi s ělmami. Dě lka jějího tě la jě okolo 55cm, dě lka ocasu okolo 40cm a dosahujě hmotnosti okolo 4kg. Doz í va sě pr ibliz ně 14 lět. Jějí tě lo jě pokrýto dlouhou srstí zbarvěnou do rudohně dě az kas tanově barvý. Na br is ě a konc ětina ch jě porostla c ěrnou srstí. Okolí c ěnichu a nad us ima jě srst ladě na do bílě barvý. V z lutobílě oblic ějově c a sti kulatě hlavý ma nahně dlě tva r ě a skvrný pod oc ima nazý vající sě slzý. Ocas Pandý c ěrvěně jě dlouhý a vělmi hun atý. Vě ts inou zbarvěn do tmavě c ěrvěna s tmavý m krouz kova ním. Na noha ch ma vělmi tlustou koz ěs inu, ktěra ji v zimě pě kně hr ějě. Mohla bý na m pr ipadat jako mý val díký malě mu tě lu a kra tký m noz ic ka m. Prstý jsou opatr ěný polozataz itělný - mi dra pý, avs ak nas lapujě na cěla chodidla. Ma takě vývinut s ěstý prst, jěhoz výuz íva k lěps ímu pr ichýcění kě stromu. Výskýtujě sě nějc astě ji v horský ch lěsích a v podhu r í Himala jě. Jě jědním z nějvý s ě z ijících zvír at v nadmor ský ch vý s ka ch, protoz ě sě bě z ně výskýtujě az nad mor ěm. Jějí fosíliě býlý nalězěný i v Sěvěrní Aměricě. Panda patr í mězi samota r ě a jěn v době pa r ění si hlěda partněra. Těritorium si význac ujě trusěm a dorozumíva sě kvic ěním. Samicě doka z ě porod mla ďat odloz it i o tý děn. Samicím sě rodí 1-2 mla ďata za rok. Mla ďata va z í 100g a jsou dva tý dný slěpa a běz srsti. Matka sě o ně stara rok. Dospívají vě vě ku 18 mě sícu. Sicě ma Panda pr izpu soběnou tra vící soustavu masitě stravě, pr ěva z ně sě alě z ivý listý a bambusěm. Mězi jějí oblíběně pochoutký patr í napr íklad ovocě, plodý, kor ínký, z aludý, tra vý a lis ějníký, mladí pta ci, vějcě, malí hlodavci, obratlovci a larvý hmýzu. Pandý sě pohýbují ma lo a vě ts inu dně odpoc ívají, abý něspotr ěbovalý hodně ěněrgiě. Panda loví v noci a pr ěs děn spí. Vý borně s plha a tra ví dlouhě chvílě v koruna ch stromu. Jě ohroz ěna tím, z ě lidě odlěsn ují plochý, na ktěrý ch z ijě. Zabíjí sě pro koz ěs inu a pro dravcě jě vělmi chutnou kor istí. Panda doka z ě na zadních nohou sta t po dobu 30 sěkund a takto ujdě i ně kolik mětru. Hělěna Talafousova, Andrěa Pětr ěkova (6.A)

10 10 Rozhovor s... Těnto mě síc, stějně jako tý pr ědchozí pro va s ma mě pr ipravěný rozhovor. Těntokra t s paní uc i- tělkou Miroslavou Martinkovou z prvního stupně nas í za kladní s kolý. 1. Jak dlouho celkově učíte? 30 lět. 2. Učila jste někdy na jiné škole? Ano, v Pn ovicích smě rěm na Unic ov. Uc ila jsěm tam jěděn rok (1985). 3. Jakou třídu jste měla nejraději? Vs ěchný, něda sě to pr ěsně urc it. 4. Jste spokojená s vybavením vaší třídy? Kdýbý zdě býlý lěps í skr ín ký, tak bý mi to něvadilo. 5. Co máte nejraději na této škole? Z ě sě mohu pravidělně sětka vat sě svý mi kolěgýně mi. 6. Bavila Vás škola? Ano, na s kolní lě ta ra da vzpomína m. 7. Který školní předmět Vás bavil nejvíce? Němě la jsěm z a dný oblíběný. Asi vs ěchný. 8. Co Vás přimělo si vybrat tento obor? Mojě maminka býla takě uc itělka, tak sě mi to zalíbilo a zac ala jsěm těnto obor studovat. 9. Setkala jste se někdy v praxi s Vaším bývalým žákem? Asi ně. 10. Jakou kuchyni preferujete? Lěhkou, nějradě ji ma m sala tý. 11. Chutnají Vám obědy v naší jídelně? Jak kdý. 12. Máte nějakou oblíbenou knihu? Mojě nějoblíběně js í kniha býla z dě tství a to Gabra a Ma rinka. 13. Čím jste chtěla být, když jste byla malá? Doktorkou.

11 Navštěvovala jste v dětství nějaké kroužky? Ano, chodila jsěm do cvic ění, sboru a hra la na klavír. 15. Byla jste někdy v zahraničí? Ano, mockra t. Nějradě ji jězdím za těplěm k mor i. 16. Co vás na dovolené nejvíce překvapilo? Vělkě vlný na mor i. Po nich mi něbýlo zrovna nějlě pě. 17. Máte ráda kulturu a umění? Ano, moc ra da navs tě vuji divadla a chodím na c inohrý. Mojě nějoblíběně js í jě Hrdý Budz ěs. 18. Chtěla byste se podívat na výstavu francouzských impresionistů? Ano, němusělo bý to bý t s patně. 19. Do které doby byste se ráda podívala? Do z a dně. Tato doba mi zcěla výhovujě. 20. Chtěla byste se někdy stát neviditelnou? Ano, mohlo bý to bý t zajímavě. 21. Chtěla byste vlastnit kouzelnickou hůlku? Ano, ně kdý bý sě to hodilo. 22. Jaké roční období máte nejraději? Lě to. 23. Máte ráda turistiku? Ano, nějradě ji sě procha zím po hora ch, protoz ě jě tam c ěrstvý vzduch a klid. 24. Sportujete? V zimě jězdím na lýz ích, v lě tě zasě na kolě. 25. Relaxujete ráda? Ano, nějradě ji chodím na masa z ě, bazě ný němusím. 26. Které květiny máte nejraději? Vs ěchný jsou ně c ím kouzělně. Dě kujěmě Va m, paní uc itělko, za rozhovor a pr ějěmě pě kný děn. Hělěna Talafousova a spol. (6.A)

12 Umění 12 FRANCOUZŠTÍ IMPRESIONISTÉ Claude Monet Claude Monet je jeden asi nejznámější francouzský impresionista. Žil v na přelomu 18. a 19. století (tj. v letech od roku 1840 do roku 1926-narozen , úmrtí ). - prvním jeho učitelem byl Eugèn (1856) -začátek roku 1863 první výstava -oženil se s modelkou Camille Doncieux (1870) -syn Jean ( ) -podruhé se oženil s Alicí Hoschedéovou (1892), Alice Hoschedénová zemřela tři roky po jejich svatbě (1911) -roku 1922 po první světové válce byl už úplně slepý -roku 1923 operace očí, návrat k práci -maloval až do své smrti (1926) -přezdíván otec impresionismu/namaloval obraz, který nazval Imprese - východ slunce -vycházel ze stylu Édouarda Maneta -z jeho obrazů srší energie, vyzařují z nich veselé (teplé) barvy (ale i modrá, fialová, atd.) a jsou plné světla

13 13 Některé obrazy: - Snídaně v trávě - Imprese východ slunce - Dáma se slunečníkem - Kupky sena - Lekníny - Nádraží Saint Lazare - Katedrála v Rouenu... Zdroj: wikipedia, vybráno Ukázky některých obrazů : Bíllekníny zdroj:www.slavneobrazy.cz Červené lodě v Argenteuil zdroj:www.slavneobrazy.cz

14 14 Imprese - východ slunce zdroj:www.slavneobrazy.cz Dáma se slunečníkem zdroj:www.slavneobrazy.cz Kupky sena zdroj:www.slavneobrazy.cz Sa ra S ěvc íkova (6.A)

15 Básně, vtipy 15 Dlouho, dlouho býla paní uc itělka němocna az z toho býla nas ě tr ída hotova. Těď uz zasě buděmě mít Anglic tinu jak ma bý t a mý sě z toho buděmě musět nabít. Vendula Riedlová (6.A) Ondra si zpíva vě vý tvarně vý chově :,,Něbýdlí tadý na hodou dívěnka mě ho gusta, co chodí s bílou na dobou a ma tak vr ěla u sta''. A Hělc a mu vza pě tí odpoví :,,Ně, něbýdlí ''. :-) Z a k osmě tr ídý si nahlas ulěví vě výuc ova ní a paní uc itělka ho poka ra :,,No Jirko! Jirka jí alě vza pě tí hněd odpoví :,,Alě paní uc itělko, kdýbých to něvýpustil, tak bý to výs lo jiný m otvorěm, a býlo bý to mnohěm hors í!!!!!!!!! '' :-) Tr i transforměr i sědí v hospodě a jěděn jim povída :,,Tak chlapi, sloz ímě sě na taxíka. '' :-)

16 16 Závěr Tak a jě tu koněc. Pr is ěl zněnada ní jak uz to ma vě zvýku. Ach jo. Do koncě roku buděmě mít takově koncě uz jěnom dva, pokud dobr ě poc íta m. Pak pra zdniný, a pak uz va m budě u vodý i za vě rý psa t ně kdo jiný, protoz ě ja jako děva ťa k odějdu. Doufa m, z ě va s to moc něraní. Alě S kolniný tu budou por a d jěn a jěn pro va s, vě rně c těna r ě. Dě kujěmě za podporu. Buděmě sě na va s zasě tě s it u zamilovaný ch ma jový ch s kolních novin. Pa pa.

17 17 Redakce Markéta Pátková (9.A) Lenka Kremplová (9.A) Lucie Linhartová (8.A) Lucie Stloukalová (7.A) Sára Ševčíková (6.A) Helena Talafousová (6.A) Vendula Riedlová (6.A) Andrea Petřeková (6.A) Šimon Erbes (6.A) Miloš Palla (6.A)

Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu

Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu Vážení a milí přátelé, v zá ř í 2011 bylá záhá jená soute z přo de ti á mláde lidi Př evezme te teřezínskou s táfetu. V řá mci te to soute

Více

Slovo redaktorky. Mičháelá Vyhlídálová (9.A)

Slovo redaktorky. Mičháelá Vyhlídálová (9.A) 2 Slovo redaktorky Milí č tená ř i, vítá m Vá s ope t u dáls ího vydá ní s kolníčh novin. Kvu li blíž íčímu se konči s kolního řoku se mířne opoždilo nás e vydá ní, jelikož vs ičhni, kteř í do č ásopisu

Více

P r o j e k t C i a o A m i c i!

P r o j e k t C i a o A m i c i! P r o j e k t C i a o A m i c i! W a l d o r f s k a s k o l a P r í b r a m P r o j e k t C i a o A m i c i! Projekt Ciao Amici! je projektem vý me ný mla - Projekt podporuje samostatnost, zodpove dnost,

Více

str. 2 str. 5 str. 10

str. 2 str. 5 str. 10 MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 11, listopad 2013, ročník XXII., ZDARMA UNIBRICK BĚH NEPOMUKEM Změna Živnostenského zákona Program MC Beruška Nepomuk str. 2 str.

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra Ekonomie a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UI a UX mobilních aplikací (historie, metodiky tvorby UI designu), Vývoj mobilní aplikace pro ios Autor BP: Filip Procházka Vedoucí BP: Ing.

Více

str. 5 str. 9 str. 23

str. 5 str. 9 str. 23 MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 3, březen 2013, ročník XXII., ZDARMA Nařízení obce Setkání partnerských Rozvojový plán 1/2013 měst 2014-2020 str. 5 str. 9 str. 23

Více

Jmenova nı nove ho r editele

Jmenova nı nove ho r editele MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 07, červenec 2015, ročník XXIV., ZDARMA Výměna průkazů Rozhovor měsíce Základní škola Nepomuk str. 3 str. 7 str. 19-21 Jmenova nı

Více

str. 3 str. 5 str. 21 Nová zastávka v provozu V polovine kve tna byla v Nepomuku Krysy a potkani čekají na potravu

str. 3 str. 5 str. 21 Nová zastávka v provozu V polovine kve tna byla v Nepomuku Krysy a potkani čekají na potravu MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 6, červen 2013, ročník XXII., ZDARMA Zásahy JSDHO Nepomuk Zeptali jsme se starosty města Ze života včel červen str. 3 str. 5 str.

Více

Můj příběh...4. Pět kroků jak vybudovat úspěšné infopodnikání...6. Příprava...7. Budování platformy...11. Navázání vztahů...17. Blesková akce...

Můj příběh...4. Pět kroků jak vybudovat úspěšné infopodnikání...6. Příprava...7. Budování platformy...11. Navázání vztahů...17. Blesková akce... 1 Obsah Můj příběh...4 Pět kroků jak vybudovat úspěšné infopodnikání...6 Příprava...7 Budování platformy...11 Navázání vztahů...17 Blesková akce... 23 Placená nabídka...28 Cesta k úspěchu...30 Tip na závěr...

Více

str. 7 str. 20 a 26 str. 22 Pověsti z míst tajemných i kouzelných FÉNIX o prázdninách Lubomír Brabec v Nepomuku VÝSTAVA

str. 7 str. 20 a 26 str. 22 Pověsti z míst tajemných i kouzelných FÉNIX o prázdninách Lubomír Brabec v Nepomuku VÝSTAVA MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 7, červenec 2013, ročník XXII., ZDARMA Lubomír Brabec v Nepomuku VÝSTAVA FÉNIX o prázdninách Pověsti z míst tajemných i kouzelných

Více

Na faře bude zase teplo

Na faře bude zase teplo NEPŘEHLÉDNĚTE! Šenovská kaple v novém kabátě (či spíše v čepici) str. 1 Jak ten čas letí str. 2 Kralický klenot str. 5 Výročí pastora Vladislava Volného str. 7 Čtvrtletník bludovického sboru SCEAV LÉTO

Více

Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Dan ova sleva pro pracuji ci du chodce uz plati, jak ji zi skat co nejdr i v.

Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Dan ova sleva pro pracuji ci du chodce uz plati, jak ji zi skat co nejdr i v. Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Pokud rodic e maly ch de ti z a daji o podporu v nezame stnanosti, musi stejne jako ostatni uchazec i o zame stna ni splnit pro

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Výroční zpráva občanského sdružení Hnutí Humanitární Pomoci za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Výroční zpráva občanského sdružení Hnutí Humanitární Pomoci za rok 2013 Hnutí Humanita rní Pomoci L. Janáčka 2184/15, 678 01 Blansko, Česká republika Telefon 516 418 727 Fax 516 418 727 http://hhp.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Výroční zpráva občanského sdružení Hnutí Humanitární

Více

Časopis přerovského děkanátu Březen 2000 Číslo 3 R oč n ík 6 k a m p n a š e č t e n á ř e D ě t t ě ž, p d k a, p n í a l n k a M b c t j e?! p č n í R h P. Jan Twardowski rozhovor s od ze ro ské oké

Více

Časopis přerovského děkanátu Červen 2003 Číslo 6 R oč n ík 9 Úvodník P. Milan Mičo L i t u r g i c ký ka l e ndá ř na m ě sí c če r v e n R os t e m e ve víř e K r á t c e o od p u š t ě ní C ír ke vní

Více

silvestr 2005 chrustenice 2006

silvestr 2005 chrustenice 2006 silvestr 2005 chrustenice 2006 5 nejlepších: Japonsko masters (9,67) Austrálie mixed (9,50) 5 nejhorších: Japonsko ženy (6,82) Kanada mixed (6,90) Japonsko ročenka 2006 v tomto čísle naleznete: konec sezóny

Více

Rodina je základ (státu)

Rodina je základ (státu) Editorial: Rodina je základ (státu) Pro n které rodiny toto r ení platí více, pro n které mén. O t ch druhých se dnes zmi ovat nebudu. T ch prvních ale také pár znám, asto je potkávám u nás v Trojce. Kdyby

Více

Shar-Pei club. 1/2001 zpravodaj. P edsedkyn klubu: Dana Semotánová Kon vova 144 tel.02/71770318 130 00 Praha 3 e-mail:predseda@sharpeiclub.

Shar-Pei club. 1/2001 zpravodaj. P edsedkyn klubu: Dana Semotánová Kon vova 144 tel.02/71770318 130 00 Praha 3 e-mail:predseda@sharpeiclub. Shar-Pei club 1/2001 zpravodaj P edsedkyn klubu: Dana Semotánová Kon vova 144 tel.02/71770318 130 00 Praha 3 e-mail:predseda@sharpeiclub.cz Poradce chovu: Hospodá : Eva Durasová.p.143 tel.0183/693158 349

Více

II. vatikánského koncilu otevřela. skryto (apoštolský list Porta fidei).

II. vatikánského koncilu otevřela. skryto (apoštolský list Porta fidei). 2 ZPRAVODAJ FARNOSTI PŘI KOSTELE sv. TOMÁŠE V BRNĚ Motto: Stůjte na cestách a vyhlížejte, ptejte se, která je dobrá, po ní se vydejte a vaše duše nalezne klid. Jeremiáš 6,16 Úvodní slovo V den 50. výročí

Více

Časopis přerovského děkanátu B ened i kt X V I. si p o vz or u svý c h p ř ed c h ů d c ů nec h á vá v p a p ež ské m er b u své b i sku p ské m otto: C oop er a tor es V er i ta ti s. K 2 0 0 5 R n 1

Více

Časopis přerovského děkanátu Červenec a S rpen 2 0 0 5 Číslo 7 R oč n ík 1 1 R ok v P ř e r ově o hlé dnu t í s P. A nt o ní ne m Pe chale m a P. J ane m F r ant o u Č í s ó h ode? N a š e h ode! R oz

Více

ra Nosková V ra Nosková ISBN 978-80-87373-32-3 Tuto knihu v nuji mému nepoznanému tátovi Janovi Hedmegovi a všem otc m, kterým se stalo co podobného.

ra Nosková V ra Nosková ISBN 978-80-87373-32-3 Tuto knihu v nuji mému nepoznanému tátovi Janovi Hedmegovi a všem otc m, kterým se stalo co podobného. strana 1 z 50 strana 2 z 50 RA NOSKOVÁ ÍB HY MUŽ ra Nosková íb hy muž V ra Nosková ISBN 978-80-87373-32-3 Tuto knihu v nuji mému nepoznanému tátovi Janovi Hedmegovi a všem otc m, kterým se stalo co podobného.

Více

RO NÍK 9 ÍSLO 6. erven 2005 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC. Zprávy z radnice

RO NÍK 9 ÍSLO 6. erven 2005 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC. Zprávy z radnice LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC erven 2005 RO NÍK 9 ÍSLO 6 Mla blbce do hlavy baterkou, stejn se mu nerozsvítí. ŽÁ EK Ji í, eský básník /1945- Zprávy z radnice Vážení p átelé, dovolte nám, abychom

Více

O DALS I VZDE LA VACI A PROFESNI DRA ZE ANALY ZA NA ZA KLADE DOTAZNI KOVE HO S ETR ENI A OHNISKOVY CH SKUPIN

O DALS I VZDE LA VACI A PROFESNI DRA ZE ANALY ZA NA ZA KLADE DOTAZNI KOVE HO S ETR ENI A OHNISKOVY CH SKUPIN MONOGRAFIE ROZHODOVA NI Z A KU ABSOLVENTSKY CH ROC NI KU ZA KLADNI CH S KOL O DALS I VZDE LA VACI A PROFESNI DRA ZE ANALY ZA NA ZA KLADE DOTAZNI KOVE HO S ETR ENI A OHNISKOVY CH SKUPIN ROZHODOVÁNÍ ŽÁKŮ

Více

Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti

Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti UNIVERZITA TOMÁ E BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jaromír Baran

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Fakultní škola Pedagogické fakulty UK Praha. Táborská 45/421, 140 00 Praha 4 - Nusle

ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Fakultní škola Pedagogické fakulty UK Praha. Táborská 45/421, 140 00 Praha 4 - Nusle Praha 2006 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA Fakultní škola Pedagogické fakulty UK Praha. Táborská 45/421, 140 00 Praha 4 - Nusle Škola je zařazena v programu SZ Škola podporující zdraví Školní vzdělávací program pro

Více

Slaný představí Tibet

Slaný představí Tibet informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 3 ročník XII březen 2009 Slovo starosty Vážení spoluob ané, milí Sla áci, v souvislosti s p ípadem, který v sou

Více

SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor

SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor snadn jší život nejen ve stá í a nemoci SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor vydává Spokojený domov, o. p. s. ZDARMA Náklady na jeden výtisk asopisu

Více

Časopis přerovského děkanátu Říjen 2003 Číslo 9 R oč n ík 9 Úvodník P. Ryszard L i t u r g i c ký ka l e ndá ř n a ř í j e n C h a r i t a K ř e s a ns ká a ka de m i e C ír ke vní p a m á t ky k o st

Více

POěÁDÁ A ZVE OBýANSKÉ SDRUŽENÍ "ZA VENKOV", o.s. TČšíme se na Vás!

POěÁDÁ A ZVE OBýANSKÉ SDRUŽENÍ ZA VENKOV, o.s. TČšíme se na Vás! Csibriová 2 / 2013 Další info: : start v 18:00 hodin, konec turnaje dlouho po p lnoci... : startovné K 100,-/ pár : závazné p ihlášky do 12.8.2013 na emailech jjirimalek@seznam.cz, radka.filingerova@seznam.cz

Více