Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury)"

Transkript

1 ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis na tøineckém gymnáziu 7. èíslo (bøezen 2001) / 3. roèník cena: 2,- Kè Postøehy z uplynulého mìsíce aneb dìje se na této škole 13. únor v 6:30 ráno bylo zjištìno, že nìkdo pomaloval profesorské skøíòky. 14. únor zaveden nový bod školního øádu, který naøizuje zákaz zdržování se u skøínìk déle než po dobu nezbytnì nutnou napø. pro pøevleèení nebo vytažení si potøebných pomùcek a uèebnic pro výuku na další hodinu únor jarní prázdniny od 26. února hlídky profesorù v šatnách krouží a hlídají, jak se dodržuje nový bod školního øádu. Porušování zákazu zdržování se v šatnách by mìlo být trestáno. (Ne)èmárejte po skøíòkách Dne vydalo vedení školy dodatek ke školnímu øádu, ve kterém se píše o trestání osob v pøípadì pobytu v areálu šaten po delší než nezbytnì nutnou dobu. Trochu jsem se zhrozil. Pøipomnìlo mi to naøízení z dob fašismu. Zákaz vycházet z domù po 22. hodinì. Když tak nad tím, ale zauvažujete víc, tak situace okolo skøínìk se stala silnì neúnosnou. Jestliže se šatnami line obludný puch zvratkù, po zemi se válí shnilé ovoce, na stìnách jsou portréty pøirození, objevují se krabièky vína a obøí krysy, které se vám prý zakousnou do hrdla naèeš se stáváte krysou, školní krysou, kterých je bezmála 100 (to jsem si vymyslel). F Ale krysy tam jsou, fakt. Ovšem tento problém rozhodnì nevyøeší toto naøízení, právì naopak zakázané ovoce nejlíp chutná. A zavádìt jakési služby kvùli hlídání, které budou vykonávat profesoøi? Co takhle jim dát do rukou slzný plyn a obušky? Ne, ten nepoøádek se dìje stejnì po vyuèování, pozdì odpoledne. Už vidím, jak tam profesor(ka) stepuje do 18. hodiny. Tudy cesta opravdu nevede. Je sice fakt, že nìkterými èiny pøipomínají studenti zvíøata, obzvláštì prasata. A krysy mají prasata rády! Øešení tohoto problému je složité a asi bych na nìj nepøišel ani já. David Heczko Jen svìt XVII. Jen svìt se dokáže smát pøes smogovou clonu utíkat bos po rozpáleném asfaltu milovat lásky bez emocí Jen svìt se dokáže pøetvaøovat A lidé v nìm žijící Jen svìt je schopen zabíjet básnièky Èerný princ Jarní prázdniny Nejoblíbenìjší èas, jak studentù, tak urèitì všech profesorù, èas prázdnin je bohužel za náma. A tak otøeme slzy a vzpomínejme na krásné chvíle, které jsme prožili. Nejsou to jen hezké vzpomínky, které nás napadnou. Nìkteré urèitì rozèílil neèekaný sníh. Rozèílení se dalo poznat z oblièejù a tichým šuškáním si nevrlých a sprostých slov na úèet poèasí. I když jaro nevypadalo jako jaro, buïme rádi, že jsme si odpoèinuli a že máme další sílu jít do školy, aspoò na tu chvíli než tady budou další a èím dál delší prázdniny. Pepíèek Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury) V tomto èísle: Jaké má záliby, co si myslí... Richard Král Mgr. Pavla Jaworská Hitparáda rádia INTERHIT Informace, názory, básnì, povídky Anketa - tìlocvik Nové internetové stránky a Internetová podoba studentského èasopisu Prostor má nové stránky. Jedním z hlavních zmìn je server, na kterém jsou stránky umístìné. Tyto zmìny byly uèinìny hlavnì kvùli bezpeènosti a dostateèné kontroly tìchto stránek, a to také proto, že se na stránkách Prostoru umístìných na gymtri.cz zaèaly objevovat vìty záhadného pùvodu. Zmìny byly uèinìny také kvùli faktu, že internetová podoba Prostoru bude udržována i další roky a to z nynìjšími technickými problémy serveru tøineckého gymnázia nelze. Naše nová internetová adresa je (Pro ty, kterým se nelíbí, že pøed názvem serveru nejsou znaky www, je tam mùžou klidnì uvádìt (http://www.eldar.cz/prostor). Nový redakce je Stránky Prostoru dostaly také nový vzhled, který se bude ještì zdokonalovat. Pro milovníky citátù máme novou službu Moudrostí není nikdy dost, která se skládá z databáze pøes citátu. Další novinkou je, že ve spolupráci s rádiem Interhit budeme každý týden zveøejòovat aktuální hitparády (viz také strana 6). Samozøejmì se zvýší aktuálnost stránek. Jakmile bude nìjaký zajímavý èlánek, názor bude na našich stránkách okamžitì. Mimo jiné redakce pravidelnì ète a odepisuje na názory v Diskuzním fóru a Komentáøích k Prostoru. Takže stále pište, protože vaše názory mohou hodnì vìcí zmìnit a mìní. Zdaøilé názory, pøíspìvky budou i v papírové podobì èasopisu. K posílání pøíspìvkù pøímo do Prostoru mimo naší schránky pøed dìjepisnou uèebnou mùžete využívat tak jako vždy, ale dnes již novou ovou adresu Pøeji krásné surfování a mnoho zajímavého na našich nových internetových stránkách. E

2 Strana 2 PROSTOR Anketa, názory Ponìkud vedle, pane šéfredaktore Nemohu dost dobøe uvìøit, že èlánek Kamila Mrázka vìnovaný problému pingpongárny byl mínìn vážnì. K celé širší otázce sportovní èinnosti na naší škole si proto dovolím pár poznámek. Veškerá sportovní èinnost, do níž zahrnujeme všechny soutìže školní, meziškolní rùzných stupòù, kroužky a sportovní hry je realizována nad rámec povinností školského zaøízení. Uèitelé tìlesné výchovy ji organizují prostì jen proto, že jsou pøesvìdèeni, že je to smysluplná aktivita umožòující mládeži pøíjemné a užiteèné naplnìní volného èasu. Každý student tedy dostává urèitou nabídku, kterou mùže svobodnì využít. Nikdo do této èinnosti není nucen. Zaøízení naší miniherny pro stolní tenis je jedna z tìchto nabídek. Každý, kdo se rozhodne nabídku využít, na sebe souèasnì bere povinnost respektovat pravidla pro její realizaci, pravidla soutìží, øád místnosti, zvyklosti apod. Právo na pøekvapení pøi vandalském ponièení majetku školy je tedy na stranì školy, nikoliv na stranì uživatele. Právo na volbu zpùsobu dalšího postupu, zda nabídku zruší nebo opraví podmínky, je opìt a výhradnì na stranì toho, kdo nabízí, nikoliv toho, kdo užívá. Je smutné, že kvùli nìkolika nezodpovìdným studentùm je nutno složitì vymýšlet systém, který umožòuje další využívání herny. Je smutné, že student 6. roèníku žádá další organizátory, dohlížitele, když právì opaèný postup je cílem našeho spoleèenského vývoje vytvoøit obèanskou spoleènost, spoleènost svobodných lidí, kteøí uznávají pravidla spoleèného soužití. Mgr. Pavel Sikora Lavièkám odzvonilo! Tak a už je konec! Je konec mileneckých párù v šatnách. Bohužel musí si najít nové místo pro své vyznání lásky. Snad lavièku pøed tìlocviènou, nebo snad lavièky u jídelny, ale to jsou velmi chabé náhrady! Možná by se mìl zbudovat takový malý koutek lásky, nad kterým by se skvìl èervený nápis Love Street nebo ponìkud odvážnìjší Moulin Rouge. Ale tato pøedstava je jaksi pøehnaná a snad i neuskuteènitelná, i když èlovìk nikdy neví, ale profesor jo! Asi si tyto hrdlièky budou muset nechávat své milostné choutky až po škole, ale kdo to má vydržet, že? Pro ostatní nemilenecké studenty to snad taková rána nebude (ale jistì, že ne pro všechny). Pro nì to znamená jen to, že si namísto lavièky sednou na zem, vždy podchlazení je zdravé! Myslím, že jedna z našich posledních záchran je studovna, ale tam musíte být naprosto potichu, což u nìkterých prostì nepøipadá v úvahu. Další z posledních záchran je bufet, který je mnohem pøijatelnìjší. Bohužel je to ponìkud stísnìný prostor, takže poslední záchranou jsou procházky po chodbách, ovšem pochybuji, že všichni z vás mají rádi vysokopatrovou turistiku. Zkrátka je to pro nás nenahraditelná ztráta. Doufám, že pøi ètení tohoto èlánku vzpomenete na ony nebohé a nyní už opuštìné lavièky a uctíte je minutou ticha. Jak se zdá, jediní, kterým nová vyhláška není proti srsti jsou potkani. Ti si teï mohou volnì pobíhat po areálu šaten, bez toho, aby je nìkdo rušil. Jestli nìjakého potkáte, buïte k nìmu milí, je to pøece nìmá (nejspíše nakažená) tváø JETEL Lidé nauème se èíst a hlavnì myslet, protože je smutné, že to na této škole nedokážeme. Z tohoto dùvodu se také aspoò v redakci bude více než teï hlídat srozumitelnost (jasnost) textù, tak aby tyto èlánky chápali všichni, a to i na tøineckém gymnáziu, protože jsem pochopil, že vyšší inteligence není spjata s místem, kde by se mìla více oèekávat. ANKETA tìlocvik Odpovídalo 53 studentù.! Který sport máš v rámci hodin TV nejradìji? volejbal (21), fotbal (8), basketbal (8), florbal (5), gymnastika (3), hokejbal (2), posilovna (1), bradla (1), házená (1), žádný (1), atd (2)! Který sport tì naopak v rámci hodin TV nebaví (nejménì tì baví)? basketbal (16), gymnastika (13), fotbal (5), florbal (4), dálka (4), házená (2), bìh (2), plácání o zeï (1), volejbal (1), fartlek (1), hra s tyèkama (1), všechny (2), atd (1)! Kterou sportovní disciplínu bys urèitì nechal (je nejvíce pøijatelná nebo líbí se ti) v osnovách TV? skok do dálky (10), bìh na 100 m (9), šplh (6), hod granátem (4), skok do výšky (4), trampolína (3), bìh na 1500 m (3), florbal (3), gymnastika (2), hod koulí (2), sedy-lehy (1), kotrmelce (1), fotbal (1), bìh na 10 m (1), bìh na 1000 m (1), šplh na (1), vše (1)! A kterou bys urèitì vyøadil z osnov tìlocviku? 1500 m (20), šplh (10), bìh na 3000 m (5), plavání (4), hod granátem (3), sedy lehy (3), atletika (2), posilovna (2), bradla (1), 500 m (1), profesora (1), hod koulí (1)! Které školní sportovištì používáš nejradìji v hodinách TV? velká tìlocvièna (31), posilovna (9), høištì za školou (6), malá tìlocvièna (5), za školou (2)! Dávají ti hodiny tìlocviku poøádnì zabrat, kdy a (nebo) proè? ne (28), ano (18), jak kdy (2), obèas jo (1), tréninky jsou tìžší (1), protože je blbý uèitel (Kaleta) (1), nìkdy (1), lezou mi na nervy (1)! Pøipadá ti, že sportovní vybavení na naší škole je dostaèující? ano (25), ne (19), nevím (8), tìžko øíct (1)! Jestliže ne, které a (nebo) proè? florbalové hokejky (3), sí ky (2), vše je staré a v rozkladu (2), podlaha v tìlocviènách (2), žínìnky (1), bradla (1), bazén (1), malá trampolína (1), malá ping-pongárna (1), náøadí je staré (1), protože je blbý uèitel (Kaleta) (1)! Které sportovištì používáš nejèastìji ve volném èase? žádné (27), ping-pongárna (11), nic (5), velká tìlocvièna (2), posilovna (2), høíštì za školou (2), bradla (1), les (1), záchod (1), pokoj s poèítaèem (1),! Dìkujeme za vaše odpovìdi Petra Drongová, Marie Koláøová, Helena Uhláøová Pìtkování Nevím jak v ostatních tøídách, ale u nás se rozmohla nová móda. Student po vyvolání øekne, že nejde, že neumí, naèež samozøejmì obdrží pìtku. Jistì, chápu, ne každý se uèí prùbìžnì, stále je pøipraven a neustále oèekává vyvolání. Nìkdy to prostì nevyjde, co si budeme povídat. Nejde tady ale o to, že neumím, ale o to, abych tam šel (šla) a nìco z vás vždycky profák vytáhne, tak neschopný je málokdo. Navíc máte pomoc obecenstva, pøítele na SMS. No a ten nejodpornìjší dùsledek tohoto pìtkování je ten, že profesor dostane slinu a zaène zkoušet ostošest ostatní ubožáky, tak jak to dopadlo u nás v hodinì literatury. Celkem bylo popraveno na osm nebohých mých kamarádù, a to všechno kvùli toho prvního, který bohužel asi patøil mezi ty výjimky, mezi neschopné studenty, ze kterých profesor nedostane ani slovo, proè pak vstávat a vùbec se obtìžovat k tabuli, že?. Ale možná mu to prostì jen nevyšlo. Studenti, pøemýšlejte o tom trochu, i ètvera je pøece dostateèná a dá se lépe mazat než 5, ne? David Heczko

3 Redakèní strana Slovo šéfredaktora Vážení profesoøi, milí studenti a ètenáøi! Vítám vás u dalšího èísla èasopisu Prostor a vìøím, že naše bøeznové èíslo vám pøinese mnoho zajímavého a nového. Také vám sdìluji, že pøípravy na velkolepou soutìžní show 4M Prostor, která se bude konat pøi pøíležitosti konce školního roku a pøedávání èasopisu Prostor novému šéfredaktorovi a jeho redakci, jsou v plném proudu. Tato zábavná soutìžní show je také podporována školou. Bližší informace o 4M Prostor sdìlí na bøeznové studentské radì moderátoøi této soutìže. Kdyby náhodou pøedseda netlumoèil ve své tøídì informace o této soutìži, vše bude také na nástìnkách a ve tøídách, takže se hlavnì soutìžící studenti nemusí bát, že by o nìco pøišli. S vašimi dotazy mùžete chodit také za mnou nebo psát na . A teï vám již pøeji zajímavé ètení a pøíští mìsíc skvìlý apríl. Kamil Mrázek () Na internetové adrese v sekci Na SŠ s pøehledem mùžete najít naší školu a také nedávnou inspekèní zprávu o škole volnì k pøeètení... Komu se nechce hledat, tady je pøesná adresa: Vyjádøujte se k aktuálním tématùm na této škole. I anonymnì. Napøíklad, jak se vám líbí nový bod školního øádu o zákazu zdržování se v šatnách? Co si myslíte o postojích k problémùm na této škole? Jaké byste navrhovali øešení vy? Jak se vám líbí na této škole? Co byste vytkli vedení této školy a profesorùm? Co se vám zde líbí? Co byste Máte svùj názor? vylepšili? A jiné vaše názory. Máte zájem se podílet na øešení problémù, máte zájem o informace, máte vlastní názor nebo je vám všechno jedno? Jste mladí lidé bez vlastních názorù a bez zájmu o dìní kolem sebe? Pokud ne, pak to tak nevypadá. Na studentech a jejich názorech závisí budoucnost lidstva. A v jaké budoucnosti chcete žít vy? Ponìvadž nám není dopøáno dlouho žíti, zanechejme nìco po sobì jako svìdectví, že jsme žili. (Plinius) Zdá se mi, že v géniovi je cosi jako poèítací strojek: zatoèíme klièkou a výsledek je správný, ale strojek sám neví proè a jak. (Goethe) Nezapomeòte Vaše èlánky, názory, návrhy, pøipomínky, básnì, povídky a jiné texty jsou naší prioritou. A proto naše schránka pøed dìjepisnou uèebnou, internetové on-line služby na webových stránkách èasopisu (eldar.cz/prostor) jsou vám plnì k dispozici. redakce Pokud chcete Prostor dostávat každý mìsíc, mùžete si ho stále objednat. Staèí vhodit papírek s nápisem Objednávka, se svým jménem a (pokud je) tøídou do schránky Prostoru pøed dìj. uè. nebo napsat na redakce. Objednávky mùžete rušit osobnì u Kamila Mrázka z 6.B pøed uzávìrkou dalšího èísla. PROSTOR Bezplatná inzerce Chcete nìco prodat, koupit, nabídnout, vymìnit, je tu pro vás bezplatná inzerce pro studenty. Vzkazy Pomocí èasopisu mùžete poslat nìkomu vzkaz, pozdrav, pøání k svátku nebo narozeninám Pokud nìkdo našel èerné hodinky, pøijïte do 1.B Menší informace: Nejsem si jistý, zda to všichni ví, ale pokud ještì náhodou nìkdo ne, tak všechny ztracené vìci na tøineckém gymnáziu, které nikdo neukradne, jsou vystavené pøi vchodu do školy po levé stranì za sklem. V dobì, kdy byl ve schránce výše uvedený vzkaz, tam visely tøi èerné hodinky a stále tam jsou ještì aspoò jedny. Možná, že jsou právì vaše. Podporujeme podnìty studentù Pokud by nìkdo ze studentù chtìl udìlat nìjakou zajímavou reportáž, èlánek odkudkoliv, fotky nebo rozhovor s nìkým do èasopisu, pak po domluvì s redakcí uhradíme náklady a výdaje s tím spojené a pokud bude nutné, pokusíme se zajistit vše potøebné. Prostor je váš èasopis, který tvoøíte i vy. Informace - Kamil Mrázek Pøíštì v Prostoru: apríl, apríl, apríl, apríl apríl, apríl, apríl apríl, apríl apríl apríl, apríl, apríl, apríl, apríl, apríl, apríl atd. Strana 3 Šéfredaktor: Kamil Mrázek Redaktoøi: Pavla Sližová Eva Klusová David Heczko Helena Uhláøová Petr Šèigel Petra Drongová Honza Nieboras Marie Koláøová Jakub Szkandera Zuzana Bocková Veronika Giraczková Lýdie Petøíková Grafická úprava: Kamil Mrázek Kamil Babula vyšel: 5. bøezna 2001 náklad: 230 výtiskù vychází každý mìsíc uzávìrka dalšího èísla: 22. bøezna 2001 osmé èíslo vyjde: 2. dubna 2001 Tento èasopis získal grant od nadace Open Society Fund Praha Internetová adresa: Veškeré náklady a výdaje spojené s realizací a tvorbou tohoto nezávislého studentského èasopisu jsou hrazeny redakcí Prostoru. Své pøíspìvky èlánky a jiné vhazujte do schránky Prostoru pøed dìjepisnou uèebnou nebo pište na náš . Všechny otištìné èlánky nemusí vyjadøovat názory redakce.

4 Strana 4 PROSTOR Rozhovor, rùzné Prostorové otázky a odpovìdi profesorù Mgr. Pavla Jaworská! Jaké bylo vaše dìtství? Krásné a nezapomenutelné, jak už dìtství bývá. Vzpomínám si, že jsme si stále hráli a že si bratr vymýšlel fantastické pøíbìhy. Ráda jsem chodila cvièit do Sokola a zbývající èas trávila nad knihami. Pøeèetla jsem nìkolikrát obsah všech knihoven, které se nacházely v mém dosahu. Nejlepší, ale byly prázdniny u babièky na vesnici. Mé vzpomínky dodnes voní po zralém obilí, pryskyøici a sluncem rozpáleném jehlièí. A pod bosýma nohama stále cítím pichlavé strništì, prach cesty a teplé bláto po dešti.! Èím jste chtìla být, když jste byla malá? Po pøeètení Knihy džunglí a dalších pøíbìhù o zvíøatech jsem se z nedostatku vhodnìjší pøíležitosti rozhodla stát ošetøovatelkou zvíøat v ZOO. Od 11 let jsem pak chtìl být uèitelkou.! Jaká jste byla studentka? Na ZŠ jsem byla pozorná a snaživá. Na støední škole jsem mìla pochopitelnì nejradìji èeštinu slohové práce, básnì, literární rozbory, ba dokonce i gramatiku. Spolužákùm jsem pomáhala s ruštinou a francouzštinou, oni mnì s matematikou a deskriptivní geometrií.! Mìla jste nìjaké spory s vyuèujícími? Ne.! Kam jste chodila na støední školu? Na SVVŠ do Holešova (okres Kromìøíž).! Proè jste se rozhodla stát se uèitelkou? Pocházím z uèitelské rodiny. Mùj dìdeèek byl øídící uèitel na vesnické malotøídce, oba rodièe také uèili a nám pøipadalo samozøejmé vìnovat se stejnému povolání. Bratr uèí dìjepis a já cizí jazyky.! Co se vám na naší škole líbí, a co byste naopak ráda zmìnila? Jsem ráda, že se zde nacvièují divadelní pøedstavení. Ráda si pøeètu povídky a básnì v Prostoru. Líbí se mi moderní výukové programy pro vìtšinu pøedmìtù. Snad èasem i výuka cizích jazykù bude podobnì zpestøena. Na stáži ve Francii se mi to moc líbilo. Jsou také vìci, které mne zlobí, napøíklad nezdvoøilost nebo vulgární slova, kterými se nìkteøí mladí lidé èastují.! Jaký je váš vztah k Francii a Španìlsku, kterou zemi máte radši? Ve Francii se cítím jako doma, byla jsem tam nìkolikrát na stážích a turistických zájezdech, mám tam pøátele a hodnì jsem o ní èetla. Španìlsko je u nás ménì známé, je to však zemì s velkou kulturní tradicí a pro nás i trochu exotická. Francouzi i Španìlé jsou velmi srdeèní.! Mìla jste nìkdy nìjaký idol nebo vzor? Jaký? Idol ne. V 15 letech jsem sbírala fotky hercù. Èím jsem starší, tím více si vážím svých rodièù. Vychovali nás ne mentorováním, ale pøíkladem.! Co je pro vás v životì nepostradatelné? Svoboda. láska, pøátelství.! Každý èlovìk by mìl mít urèitý cíl, kterého chce dosáhnout. Jak je to u vás? Jaký je váš životní cíl? Mohu nazvat dosažením životního cíle fakt, že na této škole uèím španìlštinu 13 let a francouzštinu již 33 let?! Jaké televizní programy nejèastìji sledujete? Populárnì nauèné o pøírodì, TV noviny, obèas filmový klub nebo divadelní inscenace polské TV a od prosince dennì TV 5 frankofonní kanál kabelové televize! Jakou máte ráda hudbu? Pøíjemnou na poslech francouzské šansony, B. Okudžavu, J. Nohavicu, K. Kryla, L. Filipovou, vážnou hudbu Chopina, barokní hudbu, gregoriánské zpìvy atd.!máte svou oblíbenou knihu? Jakou? Mám ráda životopisné knihy o umìlcích, B. Hrabala, J. Haška, M. Durasovou, romány A. Dumase, když je mi nejhùø. Jinak ètu knihy ve francouzštinì nebo španìlštinì.! Jak jste pøivítala pøíchod nového milénia? Doma u televizoru. Pøepínala jsem kanály, dívala se, jak se lidé baví a bylo mi prima.! Dala jste si nìjaké pøedsevzetí do nového roku? Svá pøedsevzetí již nìkolik rokù neplním, tak jsem si je pøestala dávat. Snad jen: Vydržet!! Dìkujeme za odpovìdi Eva Klusová, Zuzana Bocková Den BLBEC Není den jako den. Nìkdy se ráno probudíte, podíváte se z okna a víte, že dnešek bude super. A nìkdy se zase probudíte a víte, že dnešek nebude stát za nic Probudila jsem se. Venku pršelo. Tedy, lépe øeèeno, lilo jako z konve. Pomalu jsem vstala a šla jsem se umýt do koupelny. Pak jsem se oblékla a šla jsem na snídani. Jako na potvoru jsem na sebe pøevrhla hrnek s èajem. Musela jsem se tedy pøevléknout, když jsem si všimla, že je už pùl osmé a že mi právì ujel autobus do školy. Do pr, ulevila jsem si. No nic holka, øekla jsem si, musíš to nìjak zvládnout. Rychle jsem na sebe hodila první triko, které mi pøišlo pro ruku a letìla jsem do školy. Když jsem vcházela do tøídy, bylo 8:15. Á, Tetrichová! Copak, že jdete takhle pozdì? Vy nevíte, že vyuèování zaèíná pøesnì v 8:00? uslyšela jsem profesorèin hlas. Vím, paní profesorko, ale ujel mi autobus, øekla jsem. Jo, tak autobus! No, když už stojíte pøed tabulí, tak si vezmìte køídu a vypoèítejte mi pøíklad, který vám nadiktuji. Takže... Ani vám nemusím øíkat, jak to dopadlo. Jo, dostala jsem plný poèet bodù. Jenže to ještì nebylo všechno! Další hodinu jsem dostala opìt za pìt a ještì k tomu poznámku za to, že jsem drzá, nevychovaná a neustále vyrušuji. Na obìdì jsem zakopla a natáhla jsem se na zem jak široká tak dlouhá a cestu domù jsem potkávala spoustu lidí, které jsem potkat nechtìla a ty, co bych potkat chtìla, se mi nìjakým záhadným zpùsobem vyhýbali. Doma to nebylo o nic lepší. Na stole na mì èekal vzkaz typu: zajdi nakoupit, pouklízej byt a uvaø veèeøi! Nakoupit bych ještì zvládla, pouklízet taky, ale ta veèeøe! Pøipálila jsem ji úplnì dokonale. Radši jsem si šla potom hned lehnout, protože jsem byla schopna zapálit barák. No, doufám, že zítra bude teda o hodnì lepší den. Jenže Probudila jsem se. Venku pršelo Z

5 Rùzné, názory PROSTOR Strana 5 Jak jsem se potýkala s pojmem normální èlovìk Kýèovité police Pøedpokládám, že skoro nikdo není takové kopyto a nenarazilo do polic na prvním patøe našeho ústavu. Mì se to už ale bohužel stalo. Ony extrémní police, hluboce zapuštìné høeby do zdi, aby je oškliví studenti nemohli znièit, jsou olemovány žlutou páskou (aby je každý vidìl) a mají obzvláštì ostré hrany (aby to víc bolelo pøi støetu). Na tìchto policích jsou plastiky z dílny výtvarné výchovy. Proti nim nic nemám. Ale, plastik je ménì než polic (aspoò bylo, když píšu tenhle èlánek). Takže ty volné slouží i k odkládaní tašek, svaèin a odpadkù. Urèitì by se daly využít i jako lavièka Parape ákùm (milencùm na parapetech). Toto je velice potøebné, nebo je znemožnìno objímati se v šatnách (krysy, odpadky, výkaly), proto by se náhradní místo v podobì plastických polic docela šiklo. Na každém poschodí tak šest, sedm polic. A kam plastiky? Do šaten, tam se jim nic nestane, leda že by je ožraly krysy. David Heczko Jen tak ze života To je zase den jak vyšinutý. Se vzbouøili snad všichni profesoøi. Co hodina to zkoušení. To by mi tak nevadilo, kdybych ten chudák nebyla já. Bohužel jsem. Vy se snad neuèíte, Pokidaná, co to s vámi poslední dobou je? Kdyby jen poslední dobou. Jak se tak dívám na vaše známky, žádná sláva. Vy jste jednou nohou venku. Kdyby jen jednou nohou, myslím, že vy tam jste už rovnou celá. Pokyvuji hlavou na všechno to kázání, aby mì nepøistihla, že ji vùbec neposlouchám. Najednou slyším podivné zvuky, které vznikají pøi otøesech mojí hlavy. Doufám, že to není z mojí hlavy, protože by se ukázalo, že v té kebuli opravdu nic nemám. Radši pøestanu blbì pøikyvovat a soustøedit se na výmluvu, kterou si donesu domù, protože naši už dávno vìdí, že ze mì stejnì nic nebude. No nic, vyslechnu si všechno to kázání a už si jdu sednout do lavice, kde odpoèívám poslední minuty do konce hodiny. Jediné, na co se doopravdy tìším, je párty, kterou poøádá mùj kamarád. Dostal totiž øidièák, který udìlal snad na popáté a nezná jiný zpùsob, jak Neviditelný by se pochlubil. Letím na obìd jak vyšinutá. Mám totiž tolik volného èasu, že stíhám ještì obletìt zemìkouli na koštìti. Tak super. Fronta až k záchodkùm a já mezi posledními. Po hodinì stání, když už mi docházejí všechny nervy pøi pohledu na ty pøedbíhající bažanty, mezi nimiž jsou i tøe áci, se pokusím vecpat do pøedu také. Super, byla jsem pøistižena dozorem a už si to míøím úplnì na konec. To snad není pravda, jak to jen dìlají, že si jich nikdo nevšimne? Když se koneènì dostávám na øadu, slyším od paní kuchaøky. Nemáš obìd. To je fakt skvìlý, málo co Radši nechci být vulgární, jelikož by si malé dìtièky braly ze mì pøíklad. Beru si svých pár švestek a s kruèivým žaludkem se dobelhávám domù. Aspoò trochu zhubnu. Už bylo na èase. Ale za jakou cenu. Myslím, že tenhle den se nemohl vydaøit lépe. A proto vám mùžu na závìr mého pøíbìhu jen dodat pilnì se uète, dìtièky, a nedopadnete jako já. Radši si zkontrolujte, zda máte vùbec obìd (klidnì i 10x) a kamarády nezanedbávejte, jelikož na té párty jsem si opravdu užila legraci. Kidy Bylo ticho. Slyšel jen kapky vody padající z tmavé noèní oblohy nad sebou. Nevšímal si okolí, všechno mu splývalo dohromady. Mokré šaty mìl pøilepené na svém tìle a byla mu zima. Bylo mu smutno a mìl strach. Chtìl zapomenout nikdo ho nevidìl. Nikdo ho nechtìl vidìt. Byl jeden z tìch duší, co bloudí po svìtì a neví neví kam jít, a tak pustì jen jdou a doufají, že se snad nìkdy dostanou nakonec. Jenže, co je na konci? To on netušil. Lidé kolem nìho procházeli celý jeho život, ale nikdo si ho nevšímal. Nikdo netušil, co se v nìm skrývá, nikdo netušil, že je. A tak mu teï nezbývalo nic jiného, než bloudit svìtem. Chodil temnými ulicemi, míjel potùèky vody a jen pozoroval, jak se svìt mìní, jak voda Lidé bìžnì, když se snaží druhého èlovìka urazit pøípadnì i vytoèit, tak používají frázi, že je ona osoba nenormální. Vždy mi to pøipadalo trošku zvláštní, ale nikdy jsem se o to pøíliš nezajímala. Až seriál Ally McBealová mì pøivedl na myšlenku zjistit, kdo je vlastnì ona normální osoba. Hrdinka tohoto seriálu prohlásila, že normální èlovìk = obyèejný èlovìk. Já osobnì jsem si celou dobu myslela, že takový èlovìk vlastnì neexistuje. Mùj názor je, že èlovìk normální je srovnáván se standardní osobou, která je psychicky v poøádku tzn. že to prostì není pøípad pro psychiatra a která by mìla mít urèité vlastnosti. Žila by si svùj život, netoužila by po nebezpeèí a jiných aktivitách dnešních lidí, ale pøedevším by nijak zvláš nevynikala nad ostatními. Jenže mi nikdy nebylo jasné zda taková osoba je, ale hlavnì jaká doopravdy je! A tak jsem došla k názoru, že každý èlovìk je specifikován a že se nedá s nikým jiným srovnávat. Chtìla jsem vìdìt, co je normou pro normálnost, a tak jsem se obrátila na literaturu. Chytré knihy øíkají, že normální èlovìk je ten, který ví, co èiní a také nesmí být po fyzické stránce postižen. Je to prùmìrná osoba shodující se s již výše uvedenou normou. Co z toho všeho vyplývá? Jen to, že Ally má buï stejný názor jako já nebo se nikdy nedívala do nauèného slovníku! Ted nastává moje poslední otázka a tou je: Kdo stanovil normu pro normálnost èlovìka a jak pøišel na to, že blázen není normální a já jsem? Na to si už musí odpovìdìt každý sám... Jedna vìc je jistá. Nauèný slovník si mùže øíkat, co chce. Mì nezviklá - jste jen banda praštìných lidí! HuHuLa Rodinné oslavy Taky máte rádi rodinné oslavy tak jako já??? Napøíklad, když má babièka kulatiny, bratránek právì promoval nebo se vdává sestøenka, to se pak sejde celá rodina a všichni vás štípají do tváøí, objímají vás a øíkají vám, jací už jste velcí, vždy jste si ještì nedávno hráli s panenkou a autíèkem nebo jestli se už nechcete vdávat nebo ženit a vy se jen pøiblble usmíváte a øíkáte si, že tohle pøece nemùžou být vaši pøíbuzní. Vždy jsem pøemýšlela, jak se takovým oslavám vyhnout.v celku marnì. Pøišla jsem jen na to, že by se dala simulovat nìjaká akutní nemoc nebo úraz má to ale jeden háèek pozor, aby se vám to nevymklo z rukou. To pak taky mùžete zùstat tøeba dva týdny doma a celá rodina se sjede za váma, aby vás potìšila, když jste tak vážnì nemocní. No prostì, žádný øádnì osvìdèený návod, jak se vyhnout rodinným oslavám asi neexistuje.ale na druhou stranu mùžete být rádi, že jste udìlali dobrý skutek, když jste popøáli sestøence k svátku, zatancovali si se strejdou a promluvili si s tetou z pátého kolena. No jó, no. Prostì nìkdy musíme udìlat radost svým pøíbuzným PS: Kdyby jste ale pøece jenom mìli nìjaký nápad, jak se vyhnout rodinným oslavám, urèitì se mi ozvìte. Z smývá všechny høíchy mìsta a svìt dostává novou šanci. Zamyslel se a musel se smát. Nevìdìl proè? Netušil! Jen se smál potichu, ze srdce. Oèi se mu zaleskly. Jediná slza, spadla po tváøí kamsi do neznáma a byla zapomenuta Rozhodl se. Už vìdìl, že dá lidem ještì jednu šanci. Ještì jednu šanci sobì. Chtìl se znovu pokusit. Chtìl dosáhnout nemožného. Nadìje ho znovu postavila na nohy, pøestože se vrhl do pøedem prohrané hry, tak vyhrál. Vyhrál svùj boj se smutkem. Zaèalo se rozednívat šedé mraky ustupovaly a lidé pomalu vycházeli do ulic mìsta. Nikdo netušil, co se tuto noc stalo. Jen on potichu jako vždy kráèel a usmíval se. HuHuLa

6 Strana 6 PROSTOR Kultura, názory Pravidelné hitparády aneb jaká hudba svìtem letí Ve spolupráci s hudebním rádiem INTERHIT bude èasopis Prostor na svých stránkách a také na Internetu zveøejòovat pravidelné hitparády. Interhit je hudební rádio, které vysílá na Internetu na adrese prakticky do celého svìta. Na rádiu jsou ètyøi druhy hitparád (Èeské hity, Rock, Dance, Oldies), které se aktualizují každý týden podle hlasù posluchaèù. Hitparády mùžete ovlivnit i vy, takže neváhejte takto uèinit. V tomto èasopise bude pravidelnì zveøejòována vždy jedna ze ètyø hitparád, a proto nám dejte vìdìt, o kterou z výše jmenovaných hitparád se nejvíce zajímáte nebo která hudba vás nejvíce zajímá. Samozøejmì, kdo má pøístup k Internetu mùže na internetových stránkách Prostoru sledovat všechny ètyøi druhy hitparád každý týden odedneška. Prostor je tu pro vás. A tady již máte aktuální hitparádu èeských hitù: Èeské hity 1... Daniel Landa - Tøista z místa C 2... Kabát - V pekle sudy válej 3... Martin Maxa - Ráno v ulicích 4... Chinaski - Klára 5... DJ Company vs FM Factory - Mrazík 6... Maxim Turbulenc - Jede jede mašinka 7... Martin Maxa - C est la vie Anushka - Sedmnáct story (remix FM Factory) 9... Lucie - Zakousnutej do tebe Fun People - Sem ready NOVINKY N1... Dana a Dan - Rodokmen lásky N2... Kamil Emanuel Gott - Esmeralda N3... Tøi Sestry - Dederon EProstor Bøezen Nìkterým z vás se jistì hned vybaví i dokonèení tohoto nadpisu: - za kamna vlezem, popøípadì i : duben ještì tam budem. Dá se øíci, že toto pøísloví o bøeznu (a vlastnì i dubnu) je nejznámìjší a, pøestože již dnes doma skoro nikdo nevlastní klasická stará kamna, používá se dodnes. Málokoho (jestli vùbec nìkoho) však napadne i slovní spojení: Bøezen mìsíc knihy. Vzhledem k tomu, jak dopadla anketa na téma Povinná èetba v jednom z minulých èísel Prostoru, si myslím, že je velká škoda, že se na tohle zapomíná. Jestliže mùže existovat bøezen jakožto mìsíc Internetu, kdy mají všichni možnost chodit na Net zdarma, nevidím dùvod, proè by nemohl existovat tøetí mìsíc také ve znamení Knihy. Tímto nechci nabádat prodejce, aby celý bøezen rozdávali periodika i knížky zcela zdarma (aèkoli špatné by to rozhodnì nebylo), ale spíš bych chtìla ponouknout lidi, kteøí si pøeètou maximálnì jedenkrát týdnì sobotní noviny, aby se alespoò v bøeznu pokusili pøeèíst si, a tudíž se dozvìdìt i nìco jiného než to, co se dìje v politice nebo kdo a kdy zase umøel. Samozøejmì, že vám nemohu pøikazovat: pøeèti si E. M. Remarqua Tøi kamarádi, ty si pøeèti Radka Johna Memento, ty zase to a ty tohle. Každý z nás se pohybuje v urèitém okruhu svých zálib a zájmù a vesmìs si podle toho vybírá i svùj druh literatury. Já si také vybrala pro tento èlánek zrovna toto téma, protože mì zajímá a docela mì štve, že jej nìkteøí lidé zanedbávají. Takže bøezen za kamna s knihou vlezem! Pavla Nebojte se vyjádøit! 1. Co byste chtìli, aby se zmìnilo ve 21. století? 2. Jaká je vaše pøedstava 21. století, co se podle vás zmìní? Petr Boreèek 1. Hlavnì vztahy mezi lidmi. 2. Myslím si, že se zmìní celková struktura soužití lidí na této zemi. Mgr. Alena Wozniaková 1. Chtìla bych, aby se pøestalo válèit, aby lidé zapomnìli, co znamenají pojmy šovinizmus, fanatizmus. Aby ušetøené finanèní prostøedky na zbrojení byly použity na zvýšení životní úrovnì zemí tøetího svìta, aby dìti neumíraly hladem, a na zlepšení životního prostøedí na naší planetì a aby byly vynalezeny léky na léèení rakoviny a AIDS. 2. Nejsem ani Sibyla ani prognostik. Ing. Dagmar Mitrengová 1. Tempo a hodnoty života. 2. Pøedstavy, plány na dalších 100 let? Snad až budu želva student 1.D 1. Známkování 2. Nic, všechno bude stejné. student 2.B 1. Aby lidi pochopili, že válkama se nic nevyøeší. Aby lidi našli lék na všechny nemoci a taky proti nenávisti, lhostejnosti a proti smutku 2. Myslím si, že zmìnou èísla se nezmìní hloupý èlovìk na chytrého, maximálnì nám mohou pomoct hvìzdy, ale pak, to je jen ve hvìzdách. student 6.B 1. Aby lidi byli na sebe hodní, aby bylo ménì materiálních statkù, zbrojní pás na mobil, profesionalizace armády, aby odešel Vrátný a aby byla škola IN. 2. Nezmìní se nic, lidi se budou a nebudou mít rádi, zmìní se prostøedky, energetická krize, zaène se létat na asteroidy a zaènou se tìžit nerostné suroviny, mléko do každé rodiny a žena do každé domácnosti, pøijde konec svìta. Petra Drongová Osud Každý èlovìk má od narození jisté pøedurèení. Mùže se tomu øíkat osud. Je to nìco, co ve svém životì musí udìlat, i kdyby nechtìl. A když to nìco udìlá, mìl by se mu dostavit pocit, který øíká: Tak, to je vše. Mùžeš odejít. Z nìjakého dùvodu se lidé svého osudu bojí. Snaží se ho zvrátit, oddálit nebo alespoò zmìnit. Proè? Vždy - co se má stát, to se stejnì stane. A je to špatné èi dobré, jednou to pøijde. A tady vyvstává další otázka: Špatné? Ne - èlovìk by mìl být optimista a vìøit, že vše, co se dìje, je pro jeho vlastní dobro. Pro jeho osobní rùst. Ale tomuhle asi nevìøíte. Proè se èlovìk snaží zmìnit osud? Ono to vlastnì ani nejde. Existují rùzné cesty, jak se dobrat stejného osudu, stejného cíle, ale neexistuje možnost rozcestí, kde by každá cesta vedla na zcela odlišné místo! Z toho vyplývá jedna vìc: nesnažte si vykládat svou budoucnost - ta je totiž jen ve vašich rukou. Neklaïte si otázky Co bude?, ale spíše Kam mám dojít?. Na takovouto otázku odpovìï èasem najdete. A pak byste mìli pøemýšlet, kterou cestou se k tomuto cíli vydat. Vìøte, že se tomu všemu øíká Hra života, a vìøte, že je zajímavá nejmíò tak, jako každá jiná. V den vašeho narození jste všichni stáli na políèku Start. Pøed smrtí projdete políèky Osud a pak - Cíl. A chcete nebo ne, osud se vám nepodaøí zmìnit. Mùžete si jen vybrat, jak dosáhnout vítìzství. Co se má stát, to se stane. A už se vydáte kteroukoliv cestou... Èerný Princ

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města HLUBOCKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 9 - ZÁŘÍ 2013 - CENA 15 KČ MALÝ HLUBOCKÝ Šárka Šímová se synem Filipem Řimnáčem. Foto www.janpirgl.net PRINC Nápaditý řezbář, nenápadný herec jubilejní narozeninová inventura S

Více

Milí ètenáøi, Kvìten 2006

Milí ètenáøi, Kvìten 2006 Milí ètenáøi, všechny dopisy, pøíbìhy, nápady a postøehy, které od Vás dostávám mnì dìlají velkou radost a jsem moc potìšen z Vašeho, èím dál tím vìtšího, zájmu o Zpravodaj. Myslím, že za poslední rok

Více

Z obsahu. elektroodpadu. Seniorské Vánoce s pøedstihem. chotovinských motokrosaøù. Otázky pro trenéry. Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA

Z obsahu. elektroodpadu. Seniorské Vánoce s pøedstihem. chotovinských motokrosaøù. Otázky pro trenéry. Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA 12/2012 LISTY CHOTOVINSKA 1 Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA Vánoèní dílna Ve ètvrtek 29. listopadu 2012 probìhla v našem kulturním domì již tradièní Vánoèní dílna poøádaná Základní školou Chotoviny

Více

www.faslavicin.cz V modlitbì není podstatné mnoho pøemýšlet, ale mnoho milovat. (svatá Terezie z Avily) P U T O V Á N Í

www.faslavicin.cz V modlitbì není podstatné mnoho pøemýšlet, ale mnoho milovat. (svatá Terezie z Avily) P U T O V Á N Í Roèník 20 Èíslo 5 24. 5. 2015 V modlitbì není podstatné mnoho pøemýšlet, ale mnoho milovat. (svatá Terezie z Avily) P U T O V Á N Í Jedním z èastých projevù køes anského (a jistì nejen køes anského) života

Více

Slovo starosty. Informace z radnice

Slovo starosty. Informace z radnice Slovo starosty O zlobì a závisti Vážení obèané, v poslední dobì se stává obvyklou skuteèností, že na svùj stùl zaèínám dostávat anonymní dopisy podepsané vizitkou Chlumeètí obèané. Poslední z nich je psán

Více

Starosta Hluboké Tomáš Jirsa s vnučkami Luisou (v modrých šatečkách) a Emily (ve světlé mikince). Foto: Jiří Gajdoš WWW.HLUBOKA.

Starosta Hluboké Tomáš Jirsa s vnučkami Luisou (v modrých šatečkách) a Emily (ve světlé mikince). Foto: Jiří Gajdoš WWW.HLUBOKA. číslo 01 - leden 2012 - cena 15 Kč H L U B O C K Ý Z P R A V O D A J Starosta Hluboké Tomáš Jirsa s vnučkami Luisou (v modrých šatečkách) a Emily (ve světlé mikince). Foto: Jiří Gajdoš p.f. 2012 WWW.HLUBOKA.CZ

Více

/ KRESBY-BILLI, S.BARTOŠ, A.ROSENBERGOVÁ / BÁSNÌ-R.KOPÁÈ, BILLI,M.KONÈITÍKOVÁ, KEVIN / POVÍDKY-J.HLOUŠEK, Z.BARTOŠ /

/ KRESBY-BILLI, S.BARTOŠ, A.ROSENBERGOVÁ / BÁSNÌ-R.KOPÁÈ, BILLI,M.KONÈITÍKOVÁ, KEVIN / POVÍDKY-J.HLOUŠEK, Z.BARTOŠ / / KRESBY-BILLI, S.BARTOŠ, A.ROSENBERGOVÁ / BÁSNÌ-R.KOPÁÈ, BILLI,M.KONÈITÍKOVÁ, KEVIN / POVÍDKY-J.HLOUŠEK, Z.BARTOŠ / / ÚVAHY-J.MATOUŠEK, V.DVOØÁK / SPISOVNÁ ØEÈ TOHOTO KONCA / / STAVÌNÍ Z HLÍNY / ASTOLOGIE-M.KONÈITÍKOVÁ

Více

zdarma pro zákazníky T-Mobile Best of Anna K. Nadílka více než vánoèní Andorra knížectví v oblacích Kde razítka nezamrzají Alpinismus nejen v Alpách

zdarma pro zákazníky T-Mobile Best of Anna K. Nadílka více než vánoèní Andorra knížectví v oblacích Kde razítka nezamrzají Alpinismus nejen v Alpách Impuls4 07 Best of Anna K. Nadílka více než vánoèní Andorra knížectví v oblacích Kde razítka nezamrzají Alpinismus nejen v Alpách zdarma pro zákazníky T-Mobile inzerce úvodník 1 Milé ètenáøky, milí ètenáøi,

Více

9/2007. Dirt Jump Roztoky. Zašlá sláva AFK Žalov. Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí

9/2007. Dirt Jump Roztoky. Zašlá sláva AFK Žalov. Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí 9/2007 Zašlá sláva AFK Žalov Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí Støedoèeskému muzeu v Roztokách je 50 let! (rozhovor s nastupující øeditelkou PhDr. Zitou Zemanovou) Historické repetitorium (2. èást)

Více

Ostrovský mìsíèník. Z obsahu: Zdarma 20088X. roèník. Anketa: Cyklistika v Ostrovì

Ostrovský mìsíèník. Z obsahu: Zdarma 20088X. roèník. Anketa: Cyklistika v Ostrovì Vzácné pamìtní stromy na Ostrovsku Léto se pøehouplo do druhého poloèasu, a abychom do podzimu vpluli øádnì nabití, je nutné zásobit se tolik potøebnou energií. Jestliže chceme stále se zrychlující životní

Více

ROMANTICKÁ NOC V GALERII. Zámecká jízdárna AJG, 8. června 2013 ČÍSLO 6 - ČERVEN 2013 - CENA 15 KČ

ROMANTICKÁ NOC V GALERII. Zámecká jízdárna AJG, 8. června 2013 ČÍSLO 6 - ČERVEN 2013 - CENA 15 KČ ČÍSLO 6 - ČERVEN 2013 - CENA 15 KČ Kompozitní obraz. Vyobrazené postavy lze najít na obrazech v rámci výstavy Osvobozování sentimentu v AJG. www.janpirgl.net Zámecká jízdárna AJG, 8. června 2013 ROMANTICKÁ

Více

ZPOVÌÏ OBSAH. Úvodem ke svátosti smíøení

ZPOVÌÏ OBSAH. Úvodem ke svátosti smíøení JAKO OÈISTA DUŠE ZPOVÌÏ OBSAH 1 Úvodem ke svátosti smíøení 2 Ukázky z bible 3 Proè je tøeba chodit ke zpovìdi ke knìzi? Nemùžu si to s Pánem vyøešit o samotì? 4 Pocity nespokojenosti, stísnìnosti, smutku

Více

desetiletí zakonèit dostavbou všech abychom mohli od 1. 9. 2002 zahájit výuku v komplexnì

desetiletí zakonèit dostavbou všech abychom mohli od 1. 9. 2002 zahájit výuku v komplexnì ÚVODNÍK Milí studenti, dovolte mi tak, jako každým rokem, abych Vás struènì pozdravil prostøednictvím tohoto prvního výtisku školních novin ve šk. roce 2002/2003. Vstupujeme do druhé desítky let existence

Více

ZPRAVODAJ NOVÉ EXPOZICE V ZOO HLUBOCKÝ. Naučná stezka hlubockým parkem. Ateliér Fantazie. Časy, kdy benzín voněl ricinovým olejem

ZPRAVODAJ NOVÉ EXPOZICE V ZOO HLUBOCKÝ. Naučná stezka hlubockým parkem. Ateliér Fantazie. Časy, kdy benzín voněl ricinovým olejem HLUBOCKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 5 - KVĚTEN 2013 - CENA 15 KČ Vydra v hlubocké ZOO. Foto www.janpirgl.net NOVÉ EXPOZICE V ZOO Naučná stezka hlubockým parkem Ateliér Fantazie Časy, kdy benzín voněl ricinovým olejem

Více

NAPAJEDELSKE BŘEZEN 2001. Rušení nočního klidu

NAPAJEDELSKE BŘEZEN 2001. Rušení nočního klidu NAPAJEDELSKE VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA ROČNÍK VI. BŘEZEN 2001 CENA 5 KČ Rušení nočního klidu Problém, který je neøešitelný? O tom, jak se mùžete i Vy podílet na jeho øeše-ní se doètete uvnitø listu v èlánku

Více

MIKROPORTY ETC. Ach, jak je to pohodlné! Nasadím si na hlavu, pøipnu na klopu èi pøilepím na tváø (na Fidlovaèce doprostøed èela) mikroport nebo strèím za paraván mikrofon a nemusím se namáhat. Co na tom,

Více

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Prázdniny jsou èasem dìtí Prázdninový èas (nejen vánoèní) by rodiny mìly v co nejvìtší míøe trávit spoleènì. Po spoleèné dovolené to mùžou být tøeba nezapomenutelná odpoledne na koupališti nebo výlety

Více

Advent a Vánoce spolu souvisí

Advent a Vánoce spolu souvisí Advent a Vánoce spolu souvisí Mnozí naši pøedkové se snažili tuto dobu ètyø nedìl pøed Vánocemi prožít v zamyšlení nad vlastní otevøeností vùèi lidem i vùèi prostøedí, ve kterém žili. Rorátní zpìvy i dnes

Více

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Cestujeme k moøi i do vesmíru S narùstajícím datem v kalendáøi vzrùstá také dobrá nálada všech pracujících. Nastává èas dovolených, plánování cílových míst, balení zavazadel a relaxování! Jedni dávají

Více

již neexistující originál (kaple v Einsiedelnu byla sice po zaèátku 19. století obnovena, ovšem už v jiném, novìjším slohu).

již neexistující originál (kaple v Einsiedelnu byla sice po zaèátku 19. století obnovena, ovšem už v jiném, novìjším slohu). 9 XII. roèník Einsiedelnská kaple v Ostrovì oslaví tøi sta let Tøi stovky let od vzniku výrazné dominanty ostrovského Posvátného okrsku - Einsiedelnské kaple si pøipomínáme právì nyní, v záøí. Nádherná

Více

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe 1 2006 Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Novoroèní (St. Boloòský) ZPRÁVY Z RADNICE...4 VUAB je

Více

Slovo P. Jaroslava. Zlatá stezka

Slovo P. Jaroslava. Zlatá stezka Køes anský obèasník FARNOST DAÈICE III ØÍJEN / 2002 náklad 150 ks Vybíráme Slovo P. Jaroslava... str. 1 Ohlédntí za prázdninami... str. 2, 4, 5 Daèické baroknìní... str. 2 Bosé karmelitky... str. 3 Víra

Více

Zájmy mìsta a ochrana pøírody

Zájmy mìsta a ochrana pøírody MÌSÍÈNÍK MÌSTA ROÈNÍK IX DUBEN 2009 ZDARMA Zájmy mìsta a ochrana pøírody Juránkova chata pod vrcholem Svarohu, chata a sjezdovka na Mùstku nebo lávková cesta kolem Èertova jezera. Tato turistická lákadla

Více

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice DLO HOÒOVICKÝ Ètvrtletník obce Dlouhoòovice CENA 6 Kè OBÈASNÍK è. 49 1/2011 DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK 2 ( DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK (3 ÚVODNÍK V á ž e n í s p o l u o b è a n é, è t e n á ø i Dlouhoòovického

Více

Doèištìní toku Lutoninky Nové vybavení pro Technické služby 20 let Nemocnice Milosrdných bratøí Vizovjánek v celostátním kole 2 Vizovské noviny Známková tvorba strýca Jurèáka z Lutoniny. Vážení spoluobèané,

Více

Richard David Bach. Racek

Richard David Bach. Racek Richard David Bach Racek I. Rozednilo se a svìží slunce zlatì pableskovalo po mírnì zvlnìném moøi. Míli od bøehu èeøila vodu rybáøská loï a vzduchem se nesl køik svolávající hejno k snídani. Nakonec se

Více

Zastupitelstvo jednohlasnì vyjádøilo nesouhlas se stavbou supermarketu na nádraží ÈSAD

Zastupitelstvo jednohlasnì vyjádøilo nesouhlas se stavbou supermarketu na nádraží ÈSAD Obelisk è.5vkvìten 2015vroè. 23/14vwww.obeliskval.czvtel.: 606 377 400, mail: obeliskvm@gmail.com Po dlouhé zimì se jaro ve mìstì rozbìhlo bouølivým tempem V posledních letech se øíká, že vlastnì ani žádné

Více

NAPAJEDELSKE ZÁŘÍ 2002. Podzimními Chřiby. Veřejná diskuse

NAPAJEDELSKE ZÁŘÍ 2002. Podzimními Chřiby. Veřejná diskuse NAPAJEDELSKE VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA ROČNÍK VII. ZÁŘÍ 2002 Podzimními Chřiby Klub èeských turistù TJ atra-slavia Napajedla poøádá v sobotu 12. øíjna již 31. roèník pochodu podzimními Chøiby. Pøipraveny

Více

Ku ch a řská posi l a

Ku ch a řská posi l a číslo 2 - únor 2012 - cena 15 Kč H L U B O C K Ý Z P R A V O D A J Jan Hejna, nový kuchař v hotelu Záviš. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. rozh ovor Ku ch a řská posi l a u Zá vi še WWW.HLUBOKA.CZ 1

Více

Ostrovský mìsíèník. Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì

Ostrovský mìsíèník. Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì Støední prùmyslová škola otevøela návštìvníkùm dveøe v zámecké budovì naposledy. 7 XIII. roèník V rozhovoru se pøedstavuje Panna klíènice z Horního hradu. 4 6 8 Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì

Více