Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury)"

Transkript

1 ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis na tøineckém gymnáziu 7. èíslo (bøezen 2001) / 3. roèník cena: 2,- Kè Postøehy z uplynulého mìsíce aneb dìje se na této škole 13. únor v 6:30 ráno bylo zjištìno, že nìkdo pomaloval profesorské skøíòky. 14. únor zaveden nový bod školního øádu, který naøizuje zákaz zdržování se u skøínìk déle než po dobu nezbytnì nutnou napø. pro pøevleèení nebo vytažení si potøebných pomùcek a uèebnic pro výuku na další hodinu únor jarní prázdniny od 26. února hlídky profesorù v šatnách krouží a hlídají, jak se dodržuje nový bod školního øádu. Porušování zákazu zdržování se v šatnách by mìlo být trestáno. (Ne)èmárejte po skøíòkách Dne vydalo vedení školy dodatek ke školnímu øádu, ve kterém se píše o trestání osob v pøípadì pobytu v areálu šaten po delší než nezbytnì nutnou dobu. Trochu jsem se zhrozil. Pøipomnìlo mi to naøízení z dob fašismu. Zákaz vycházet z domù po 22. hodinì. Když tak nad tím, ale zauvažujete víc, tak situace okolo skøínìk se stala silnì neúnosnou. Jestliže se šatnami line obludný puch zvratkù, po zemi se válí shnilé ovoce, na stìnách jsou portréty pøirození, objevují se krabièky vína a obøí krysy, které se vám prý zakousnou do hrdla naèeš se stáváte krysou, školní krysou, kterých je bezmála 100 (to jsem si vymyslel). F Ale krysy tam jsou, fakt. Ovšem tento problém rozhodnì nevyøeší toto naøízení, právì naopak zakázané ovoce nejlíp chutná. A zavádìt jakési služby kvùli hlídání, které budou vykonávat profesoøi? Co takhle jim dát do rukou slzný plyn a obušky? Ne, ten nepoøádek se dìje stejnì po vyuèování, pozdì odpoledne. Už vidím, jak tam profesor(ka) stepuje do 18. hodiny. Tudy cesta opravdu nevede. Je sice fakt, že nìkterými èiny pøipomínají studenti zvíøata, obzvláštì prasata. A krysy mají prasata rády! Øešení tohoto problému je složité a asi bych na nìj nepøišel ani já. David Heczko Jen svìt XVII. Jen svìt se dokáže smát pøes smogovou clonu utíkat bos po rozpáleném asfaltu milovat lásky bez emocí Jen svìt se dokáže pøetvaøovat A lidé v nìm žijící Jen svìt je schopen zabíjet básnièky Èerný princ Jarní prázdniny Nejoblíbenìjší èas, jak studentù, tak urèitì všech profesorù, èas prázdnin je bohužel za náma. A tak otøeme slzy a vzpomínejme na krásné chvíle, které jsme prožili. Nejsou to jen hezké vzpomínky, které nás napadnou. Nìkteré urèitì rozèílil neèekaný sníh. Rozèílení se dalo poznat z oblièejù a tichým šuškáním si nevrlých a sprostých slov na úèet poèasí. I když jaro nevypadalo jako jaro, buïme rádi, že jsme si odpoèinuli a že máme další sílu jít do školy, aspoò na tu chvíli než tady budou další a èím dál delší prázdniny. Pepíèek Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury) V tomto èísle: Jaké má záliby, co si myslí... Richard Král Mgr. Pavla Jaworská Hitparáda rádia INTERHIT Informace, názory, básnì, povídky Anketa - tìlocvik Nové internetové stránky a Internetová podoba studentského èasopisu Prostor má nové stránky. Jedním z hlavních zmìn je server, na kterém jsou stránky umístìné. Tyto zmìny byly uèinìny hlavnì kvùli bezpeènosti a dostateèné kontroly tìchto stránek, a to také proto, že se na stránkách Prostoru umístìných na gymtri.cz zaèaly objevovat vìty záhadného pùvodu. Zmìny byly uèinìny také kvùli faktu, že internetová podoba Prostoru bude udržována i další roky a to z nynìjšími technickými problémy serveru tøineckého gymnázia nelze. Naše nová internetová adresa je (Pro ty, kterým se nelíbí, že pøed názvem serveru nejsou znaky www, je tam mùžou klidnì uvádìt (http://www.eldar.cz/prostor). Nový redakce je Stránky Prostoru dostaly také nový vzhled, který se bude ještì zdokonalovat. Pro milovníky citátù máme novou službu Moudrostí není nikdy dost, která se skládá z databáze pøes citátu. Další novinkou je, že ve spolupráci s rádiem Interhit budeme každý týden zveøejòovat aktuální hitparády (viz také strana 6). Samozøejmì se zvýší aktuálnost stránek. Jakmile bude nìjaký zajímavý èlánek, názor bude na našich stránkách okamžitì. Mimo jiné redakce pravidelnì ète a odepisuje na názory v Diskuzním fóru a Komentáøích k Prostoru. Takže stále pište, protože vaše názory mohou hodnì vìcí zmìnit a mìní. Zdaøilé názory, pøíspìvky budou i v papírové podobì èasopisu. K posílání pøíspìvkù pøímo do Prostoru mimo naší schránky pøed dìjepisnou uèebnou mùžete využívat tak jako vždy, ale dnes již novou ovou adresu Pøeji krásné surfování a mnoho zajímavého na našich nových internetových stránkách. E

2 Strana 2 PROSTOR Anketa, názory Ponìkud vedle, pane šéfredaktore Nemohu dost dobøe uvìøit, že èlánek Kamila Mrázka vìnovaný problému pingpongárny byl mínìn vážnì. K celé širší otázce sportovní èinnosti na naší škole si proto dovolím pár poznámek. Veškerá sportovní èinnost, do níž zahrnujeme všechny soutìže školní, meziškolní rùzných stupòù, kroužky a sportovní hry je realizována nad rámec povinností školského zaøízení. Uèitelé tìlesné výchovy ji organizují prostì jen proto, že jsou pøesvìdèeni, že je to smysluplná aktivita umožòující mládeži pøíjemné a užiteèné naplnìní volného èasu. Každý student tedy dostává urèitou nabídku, kterou mùže svobodnì využít. Nikdo do této èinnosti není nucen. Zaøízení naší miniherny pro stolní tenis je jedna z tìchto nabídek. Každý, kdo se rozhodne nabídku využít, na sebe souèasnì bere povinnost respektovat pravidla pro její realizaci, pravidla soutìží, øád místnosti, zvyklosti apod. Právo na pøekvapení pøi vandalském ponièení majetku školy je tedy na stranì školy, nikoliv na stranì uživatele. Právo na volbu zpùsobu dalšího postupu, zda nabídku zruší nebo opraví podmínky, je opìt a výhradnì na stranì toho, kdo nabízí, nikoliv toho, kdo užívá. Je smutné, že kvùli nìkolika nezodpovìdným studentùm je nutno složitì vymýšlet systém, který umožòuje další využívání herny. Je smutné, že student 6. roèníku žádá další organizátory, dohlížitele, když právì opaèný postup je cílem našeho spoleèenského vývoje vytvoøit obèanskou spoleènost, spoleènost svobodných lidí, kteøí uznávají pravidla spoleèného soužití. Mgr. Pavel Sikora Lavièkám odzvonilo! Tak a už je konec! Je konec mileneckých párù v šatnách. Bohužel musí si najít nové místo pro své vyznání lásky. Snad lavièku pøed tìlocviènou, nebo snad lavièky u jídelny, ale to jsou velmi chabé náhrady! Možná by se mìl zbudovat takový malý koutek lásky, nad kterým by se skvìl èervený nápis Love Street nebo ponìkud odvážnìjší Moulin Rouge. Ale tato pøedstava je jaksi pøehnaná a snad i neuskuteènitelná, i když èlovìk nikdy neví, ale profesor jo! Asi si tyto hrdlièky budou muset nechávat své milostné choutky až po škole, ale kdo to má vydržet, že? Pro ostatní nemilenecké studenty to snad taková rána nebude (ale jistì, že ne pro všechny). Pro nì to znamená jen to, že si namísto lavièky sednou na zem, vždy podchlazení je zdravé! Myslím, že jedna z našich posledních záchran je studovna, ale tam musíte být naprosto potichu, což u nìkterých prostì nepøipadá v úvahu. Další z posledních záchran je bufet, který je mnohem pøijatelnìjší. Bohužel je to ponìkud stísnìný prostor, takže poslední záchranou jsou procházky po chodbách, ovšem pochybuji, že všichni z vás mají rádi vysokopatrovou turistiku. Zkrátka je to pro nás nenahraditelná ztráta. Doufám, že pøi ètení tohoto èlánku vzpomenete na ony nebohé a nyní už opuštìné lavièky a uctíte je minutou ticha. Jak se zdá, jediní, kterým nová vyhláška není proti srsti jsou potkani. Ti si teï mohou volnì pobíhat po areálu šaten, bez toho, aby je nìkdo rušil. Jestli nìjakého potkáte, buïte k nìmu milí, je to pøece nìmá (nejspíše nakažená) tváø JETEL Lidé nauème se èíst a hlavnì myslet, protože je smutné, že to na této škole nedokážeme. Z tohoto dùvodu se také aspoò v redakci bude více než teï hlídat srozumitelnost (jasnost) textù, tak aby tyto èlánky chápali všichni, a to i na tøineckém gymnáziu, protože jsem pochopil, že vyšší inteligence není spjata s místem, kde by se mìla více oèekávat. ANKETA tìlocvik Odpovídalo 53 studentù.! Který sport máš v rámci hodin TV nejradìji? volejbal (21), fotbal (8), basketbal (8), florbal (5), gymnastika (3), hokejbal (2), posilovna (1), bradla (1), házená (1), žádný (1), atd (2)! Který sport tì naopak v rámci hodin TV nebaví (nejménì tì baví)? basketbal (16), gymnastika (13), fotbal (5), florbal (4), dálka (4), házená (2), bìh (2), plácání o zeï (1), volejbal (1), fartlek (1), hra s tyèkama (1), všechny (2), atd (1)! Kterou sportovní disciplínu bys urèitì nechal (je nejvíce pøijatelná nebo líbí se ti) v osnovách TV? skok do dálky (10), bìh na 100 m (9), šplh (6), hod granátem (4), skok do výšky (4), trampolína (3), bìh na 1500 m (3), florbal (3), gymnastika (2), hod koulí (2), sedy-lehy (1), kotrmelce (1), fotbal (1), bìh na 10 m (1), bìh na 1000 m (1), šplh na (1), vše (1)! A kterou bys urèitì vyøadil z osnov tìlocviku? 1500 m (20), šplh (10), bìh na 3000 m (5), plavání (4), hod granátem (3), sedy lehy (3), atletika (2), posilovna (2), bradla (1), 500 m (1), profesora (1), hod koulí (1)! Které školní sportovištì používáš nejradìji v hodinách TV? velká tìlocvièna (31), posilovna (9), høištì za školou (6), malá tìlocvièna (5), za školou (2)! Dávají ti hodiny tìlocviku poøádnì zabrat, kdy a (nebo) proè? ne (28), ano (18), jak kdy (2), obèas jo (1), tréninky jsou tìžší (1), protože je blbý uèitel (Kaleta) (1), nìkdy (1), lezou mi na nervy (1)! Pøipadá ti, že sportovní vybavení na naší škole je dostaèující? ano (25), ne (19), nevím (8), tìžko øíct (1)! Jestliže ne, které a (nebo) proè? florbalové hokejky (3), sí ky (2), vše je staré a v rozkladu (2), podlaha v tìlocviènách (2), žínìnky (1), bradla (1), bazén (1), malá trampolína (1), malá ping-pongárna (1), náøadí je staré (1), protože je blbý uèitel (Kaleta) (1)! Které sportovištì používáš nejèastìji ve volném èase? žádné (27), ping-pongárna (11), nic (5), velká tìlocvièna (2), posilovna (2), høíštì za školou (2), bradla (1), les (1), záchod (1), pokoj s poèítaèem (1),! Dìkujeme za vaše odpovìdi Petra Drongová, Marie Koláøová, Helena Uhláøová Pìtkování Nevím jak v ostatních tøídách, ale u nás se rozmohla nová móda. Student po vyvolání øekne, že nejde, že neumí, naèež samozøejmì obdrží pìtku. Jistì, chápu, ne každý se uèí prùbìžnì, stále je pøipraven a neustále oèekává vyvolání. Nìkdy to prostì nevyjde, co si budeme povídat. Nejde tady ale o to, že neumím, ale o to, abych tam šel (šla) a nìco z vás vždycky profák vytáhne, tak neschopný je málokdo. Navíc máte pomoc obecenstva, pøítele na SMS. No a ten nejodpornìjší dùsledek tohoto pìtkování je ten, že profesor dostane slinu a zaène zkoušet ostošest ostatní ubožáky, tak jak to dopadlo u nás v hodinì literatury. Celkem bylo popraveno na osm nebohých mých kamarádù, a to všechno kvùli toho prvního, který bohužel asi patøil mezi ty výjimky, mezi neschopné studenty, ze kterých profesor nedostane ani slovo, proè pak vstávat a vùbec se obtìžovat k tabuli, že?. Ale možná mu to prostì jen nevyšlo. Studenti, pøemýšlejte o tom trochu, i ètvera je pøece dostateèná a dá se lépe mazat než 5, ne? David Heczko

3 Redakèní strana Slovo šéfredaktora Vážení profesoøi, milí studenti a ètenáøi! Vítám vás u dalšího èísla èasopisu Prostor a vìøím, že naše bøeznové èíslo vám pøinese mnoho zajímavého a nového. Také vám sdìluji, že pøípravy na velkolepou soutìžní show 4M Prostor, která se bude konat pøi pøíležitosti konce školního roku a pøedávání èasopisu Prostor novému šéfredaktorovi a jeho redakci, jsou v plném proudu. Tato zábavná soutìžní show je také podporována školou. Bližší informace o 4M Prostor sdìlí na bøeznové studentské radì moderátoøi této soutìže. Kdyby náhodou pøedseda netlumoèil ve své tøídì informace o této soutìži, vše bude také na nástìnkách a ve tøídách, takže se hlavnì soutìžící studenti nemusí bát, že by o nìco pøišli. S vašimi dotazy mùžete chodit také za mnou nebo psát na . A teï vám již pøeji zajímavé ètení a pøíští mìsíc skvìlý apríl. Kamil Mrázek () Na internetové adrese v sekci Na SŠ s pøehledem mùžete najít naší školu a také nedávnou inspekèní zprávu o škole volnì k pøeètení... Komu se nechce hledat, tady je pøesná adresa: Vyjádøujte se k aktuálním tématùm na této škole. I anonymnì. Napøíklad, jak se vám líbí nový bod školního øádu o zákazu zdržování se v šatnách? Co si myslíte o postojích k problémùm na této škole? Jaké byste navrhovali øešení vy? Jak se vám líbí na této škole? Co byste vytkli vedení této školy a profesorùm? Co se vám zde líbí? Co byste Máte svùj názor? vylepšili? A jiné vaše názory. Máte zájem se podílet na øešení problémù, máte zájem o informace, máte vlastní názor nebo je vám všechno jedno? Jste mladí lidé bez vlastních názorù a bez zájmu o dìní kolem sebe? Pokud ne, pak to tak nevypadá. Na studentech a jejich názorech závisí budoucnost lidstva. A v jaké budoucnosti chcete žít vy? Ponìvadž nám není dopøáno dlouho žíti, zanechejme nìco po sobì jako svìdectví, že jsme žili. (Plinius) Zdá se mi, že v géniovi je cosi jako poèítací strojek: zatoèíme klièkou a výsledek je správný, ale strojek sám neví proè a jak. (Goethe) Nezapomeòte Vaše èlánky, názory, návrhy, pøipomínky, básnì, povídky a jiné texty jsou naší prioritou. A proto naše schránka pøed dìjepisnou uèebnou, internetové on-line služby na webových stránkách èasopisu (eldar.cz/prostor) jsou vám plnì k dispozici. redakce Pokud chcete Prostor dostávat každý mìsíc, mùžete si ho stále objednat. Staèí vhodit papírek s nápisem Objednávka, se svým jménem a (pokud je) tøídou do schránky Prostoru pøed dìj. uè. nebo napsat na redakce. Objednávky mùžete rušit osobnì u Kamila Mrázka z 6.B pøed uzávìrkou dalšího èísla. PROSTOR Bezplatná inzerce Chcete nìco prodat, koupit, nabídnout, vymìnit, je tu pro vás bezplatná inzerce pro studenty. Vzkazy Pomocí èasopisu mùžete poslat nìkomu vzkaz, pozdrav, pøání k svátku nebo narozeninám Pokud nìkdo našel èerné hodinky, pøijïte do 1.B Menší informace: Nejsem si jistý, zda to všichni ví, ale pokud ještì náhodou nìkdo ne, tak všechny ztracené vìci na tøineckém gymnáziu, které nikdo neukradne, jsou vystavené pøi vchodu do školy po levé stranì za sklem. V dobì, kdy byl ve schránce výše uvedený vzkaz, tam visely tøi èerné hodinky a stále tam jsou ještì aspoò jedny. Možná, že jsou právì vaše. Podporujeme podnìty studentù Pokud by nìkdo ze studentù chtìl udìlat nìjakou zajímavou reportáž, èlánek odkudkoliv, fotky nebo rozhovor s nìkým do èasopisu, pak po domluvì s redakcí uhradíme náklady a výdaje s tím spojené a pokud bude nutné, pokusíme se zajistit vše potøebné. Prostor je váš èasopis, který tvoøíte i vy. Informace - Kamil Mrázek Pøíštì v Prostoru: apríl, apríl, apríl, apríl apríl, apríl, apríl apríl, apríl apríl apríl, apríl, apríl, apríl, apríl, apríl, apríl atd. Strana 3 Šéfredaktor: Kamil Mrázek Redaktoøi: Pavla Sližová Eva Klusová David Heczko Helena Uhláøová Petr Šèigel Petra Drongová Honza Nieboras Marie Koláøová Jakub Szkandera Zuzana Bocková Veronika Giraczková Lýdie Petøíková Grafická úprava: Kamil Mrázek Kamil Babula vyšel: 5. bøezna 2001 náklad: 230 výtiskù vychází každý mìsíc uzávìrka dalšího èísla: 22. bøezna 2001 osmé èíslo vyjde: 2. dubna 2001 Tento èasopis získal grant od nadace Open Society Fund Praha Internetová adresa: Veškeré náklady a výdaje spojené s realizací a tvorbou tohoto nezávislého studentského èasopisu jsou hrazeny redakcí Prostoru. Své pøíspìvky èlánky a jiné vhazujte do schránky Prostoru pøed dìjepisnou uèebnou nebo pište na náš . Všechny otištìné èlánky nemusí vyjadøovat názory redakce.

4 Strana 4 PROSTOR Rozhovor, rùzné Prostorové otázky a odpovìdi profesorù Mgr. Pavla Jaworská! Jaké bylo vaše dìtství? Krásné a nezapomenutelné, jak už dìtství bývá. Vzpomínám si, že jsme si stále hráli a že si bratr vymýšlel fantastické pøíbìhy. Ráda jsem chodila cvièit do Sokola a zbývající èas trávila nad knihami. Pøeèetla jsem nìkolikrát obsah všech knihoven, které se nacházely v mém dosahu. Nejlepší, ale byly prázdniny u babièky na vesnici. Mé vzpomínky dodnes voní po zralém obilí, pryskyøici a sluncem rozpáleném jehlièí. A pod bosýma nohama stále cítím pichlavé strništì, prach cesty a teplé bláto po dešti.! Èím jste chtìla být, když jste byla malá? Po pøeètení Knihy džunglí a dalších pøíbìhù o zvíøatech jsem se z nedostatku vhodnìjší pøíležitosti rozhodla stát ošetøovatelkou zvíøat v ZOO. Od 11 let jsem pak chtìl být uèitelkou.! Jaká jste byla studentka? Na ZŠ jsem byla pozorná a snaživá. Na støední škole jsem mìla pochopitelnì nejradìji èeštinu slohové práce, básnì, literární rozbory, ba dokonce i gramatiku. Spolužákùm jsem pomáhala s ruštinou a francouzštinou, oni mnì s matematikou a deskriptivní geometrií.! Mìla jste nìjaké spory s vyuèujícími? Ne.! Kam jste chodila na støední školu? Na SVVŠ do Holešova (okres Kromìøíž).! Proè jste se rozhodla stát se uèitelkou? Pocházím z uèitelské rodiny. Mùj dìdeèek byl øídící uèitel na vesnické malotøídce, oba rodièe také uèili a nám pøipadalo samozøejmé vìnovat se stejnému povolání. Bratr uèí dìjepis a já cizí jazyky.! Co se vám na naší škole líbí, a co byste naopak ráda zmìnila? Jsem ráda, že se zde nacvièují divadelní pøedstavení. Ráda si pøeètu povídky a básnì v Prostoru. Líbí se mi moderní výukové programy pro vìtšinu pøedmìtù. Snad èasem i výuka cizích jazykù bude podobnì zpestøena. Na stáži ve Francii se mi to moc líbilo. Jsou také vìci, které mne zlobí, napøíklad nezdvoøilost nebo vulgární slova, kterými se nìkteøí mladí lidé èastují.! Jaký je váš vztah k Francii a Španìlsku, kterou zemi máte radši? Ve Francii se cítím jako doma, byla jsem tam nìkolikrát na stážích a turistických zájezdech, mám tam pøátele a hodnì jsem o ní èetla. Španìlsko je u nás ménì známé, je to však zemì s velkou kulturní tradicí a pro nás i trochu exotická. Francouzi i Španìlé jsou velmi srdeèní.! Mìla jste nìkdy nìjaký idol nebo vzor? Jaký? Idol ne. V 15 letech jsem sbírala fotky hercù. Èím jsem starší, tím více si vážím svých rodièù. Vychovali nás ne mentorováním, ale pøíkladem.! Co je pro vás v životì nepostradatelné? Svoboda. láska, pøátelství.! Každý èlovìk by mìl mít urèitý cíl, kterého chce dosáhnout. Jak je to u vás? Jaký je váš životní cíl? Mohu nazvat dosažením životního cíle fakt, že na této škole uèím španìlštinu 13 let a francouzštinu již 33 let?! Jaké televizní programy nejèastìji sledujete? Populárnì nauèné o pøírodì, TV noviny, obèas filmový klub nebo divadelní inscenace polské TV a od prosince dennì TV 5 frankofonní kanál kabelové televize! Jakou máte ráda hudbu? Pøíjemnou na poslech francouzské šansony, B. Okudžavu, J. Nohavicu, K. Kryla, L. Filipovou, vážnou hudbu Chopina, barokní hudbu, gregoriánské zpìvy atd.!máte svou oblíbenou knihu? Jakou? Mám ráda životopisné knihy o umìlcích, B. Hrabala, J. Haška, M. Durasovou, romány A. Dumase, když je mi nejhùø. Jinak ètu knihy ve francouzštinì nebo španìlštinì.! Jak jste pøivítala pøíchod nového milénia? Doma u televizoru. Pøepínala jsem kanály, dívala se, jak se lidé baví a bylo mi prima.! Dala jste si nìjaké pøedsevzetí do nového roku? Svá pøedsevzetí již nìkolik rokù neplním, tak jsem si je pøestala dávat. Snad jen: Vydržet!! Dìkujeme za odpovìdi Eva Klusová, Zuzana Bocková Den BLBEC Není den jako den. Nìkdy se ráno probudíte, podíváte se z okna a víte, že dnešek bude super. A nìkdy se zase probudíte a víte, že dnešek nebude stát za nic Probudila jsem se. Venku pršelo. Tedy, lépe øeèeno, lilo jako z konve. Pomalu jsem vstala a šla jsem se umýt do koupelny. Pak jsem se oblékla a šla jsem na snídani. Jako na potvoru jsem na sebe pøevrhla hrnek s èajem. Musela jsem se tedy pøevléknout, když jsem si všimla, že je už pùl osmé a že mi právì ujel autobus do školy. Do pr, ulevila jsem si. No nic holka, øekla jsem si, musíš to nìjak zvládnout. Rychle jsem na sebe hodila první triko, které mi pøišlo pro ruku a letìla jsem do školy. Když jsem vcházela do tøídy, bylo 8:15. Á, Tetrichová! Copak, že jdete takhle pozdì? Vy nevíte, že vyuèování zaèíná pøesnì v 8:00? uslyšela jsem profesorèin hlas. Vím, paní profesorko, ale ujel mi autobus, øekla jsem. Jo, tak autobus! No, když už stojíte pøed tabulí, tak si vezmìte køídu a vypoèítejte mi pøíklad, který vám nadiktuji. Takže... Ani vám nemusím øíkat, jak to dopadlo. Jo, dostala jsem plný poèet bodù. Jenže to ještì nebylo všechno! Další hodinu jsem dostala opìt za pìt a ještì k tomu poznámku za to, že jsem drzá, nevychovaná a neustále vyrušuji. Na obìdì jsem zakopla a natáhla jsem se na zem jak široká tak dlouhá a cestu domù jsem potkávala spoustu lidí, které jsem potkat nechtìla a ty, co bych potkat chtìla, se mi nìjakým záhadným zpùsobem vyhýbali. Doma to nebylo o nic lepší. Na stole na mì èekal vzkaz typu: zajdi nakoupit, pouklízej byt a uvaø veèeøi! Nakoupit bych ještì zvládla, pouklízet taky, ale ta veèeøe! Pøipálila jsem ji úplnì dokonale. Radši jsem si šla potom hned lehnout, protože jsem byla schopna zapálit barák. No, doufám, že zítra bude teda o hodnì lepší den. Jenže Probudila jsem se. Venku pršelo Z

5 Rùzné, názory PROSTOR Strana 5 Jak jsem se potýkala s pojmem normální èlovìk Kýèovité police Pøedpokládám, že skoro nikdo není takové kopyto a nenarazilo do polic na prvním patøe našeho ústavu. Mì se to už ale bohužel stalo. Ony extrémní police, hluboce zapuštìné høeby do zdi, aby je oškliví studenti nemohli znièit, jsou olemovány žlutou páskou (aby je každý vidìl) a mají obzvláštì ostré hrany (aby to víc bolelo pøi støetu). Na tìchto policích jsou plastiky z dílny výtvarné výchovy. Proti nim nic nemám. Ale, plastik je ménì než polic (aspoò bylo, když píšu tenhle èlánek). Takže ty volné slouží i k odkládaní tašek, svaèin a odpadkù. Urèitì by se daly využít i jako lavièka Parape ákùm (milencùm na parapetech). Toto je velice potøebné, nebo je znemožnìno objímati se v šatnách (krysy, odpadky, výkaly), proto by se náhradní místo v podobì plastických polic docela šiklo. Na každém poschodí tak šest, sedm polic. A kam plastiky? Do šaten, tam se jim nic nestane, leda že by je ožraly krysy. David Heczko Jen tak ze života To je zase den jak vyšinutý. Se vzbouøili snad všichni profesoøi. Co hodina to zkoušení. To by mi tak nevadilo, kdybych ten chudák nebyla já. Bohužel jsem. Vy se snad neuèíte, Pokidaná, co to s vámi poslední dobou je? Kdyby jen poslední dobou. Jak se tak dívám na vaše známky, žádná sláva. Vy jste jednou nohou venku. Kdyby jen jednou nohou, myslím, že vy tam jste už rovnou celá. Pokyvuji hlavou na všechno to kázání, aby mì nepøistihla, že ji vùbec neposlouchám. Najednou slyším podivné zvuky, které vznikají pøi otøesech mojí hlavy. Doufám, že to není z mojí hlavy, protože by se ukázalo, že v té kebuli opravdu nic nemám. Radši pøestanu blbì pøikyvovat a soustøedit se na výmluvu, kterou si donesu domù, protože naši už dávno vìdí, že ze mì stejnì nic nebude. No nic, vyslechnu si všechno to kázání a už si jdu sednout do lavice, kde odpoèívám poslední minuty do konce hodiny. Jediné, na co se doopravdy tìším, je párty, kterou poøádá mùj kamarád. Dostal totiž øidièák, který udìlal snad na popáté a nezná jiný zpùsob, jak Neviditelný by se pochlubil. Letím na obìd jak vyšinutá. Mám totiž tolik volného èasu, že stíhám ještì obletìt zemìkouli na koštìti. Tak super. Fronta až k záchodkùm a já mezi posledními. Po hodinì stání, když už mi docházejí všechny nervy pøi pohledu na ty pøedbíhající bažanty, mezi nimiž jsou i tøe áci, se pokusím vecpat do pøedu také. Super, byla jsem pøistižena dozorem a už si to míøím úplnì na konec. To snad není pravda, jak to jen dìlají, že si jich nikdo nevšimne? Když se koneènì dostávám na øadu, slyším od paní kuchaøky. Nemáš obìd. To je fakt skvìlý, málo co Radši nechci být vulgární, jelikož by si malé dìtièky braly ze mì pøíklad. Beru si svých pár švestek a s kruèivým žaludkem se dobelhávám domù. Aspoò trochu zhubnu. Už bylo na èase. Ale za jakou cenu. Myslím, že tenhle den se nemohl vydaøit lépe. A proto vám mùžu na závìr mého pøíbìhu jen dodat pilnì se uète, dìtièky, a nedopadnete jako já. Radši si zkontrolujte, zda máte vùbec obìd (klidnì i 10x) a kamarády nezanedbávejte, jelikož na té párty jsem si opravdu užila legraci. Kidy Bylo ticho. Slyšel jen kapky vody padající z tmavé noèní oblohy nad sebou. Nevšímal si okolí, všechno mu splývalo dohromady. Mokré šaty mìl pøilepené na svém tìle a byla mu zima. Bylo mu smutno a mìl strach. Chtìl zapomenout nikdo ho nevidìl. Nikdo ho nechtìl vidìt. Byl jeden z tìch duší, co bloudí po svìtì a neví neví kam jít, a tak pustì jen jdou a doufají, že se snad nìkdy dostanou nakonec. Jenže, co je na konci? To on netušil. Lidé kolem nìho procházeli celý jeho život, ale nikdo si ho nevšímal. Nikdo netušil, co se v nìm skrývá, nikdo netušil, že je. A tak mu teï nezbývalo nic jiného, než bloudit svìtem. Chodil temnými ulicemi, míjel potùèky vody a jen pozoroval, jak se svìt mìní, jak voda Lidé bìžnì, když se snaží druhého èlovìka urazit pøípadnì i vytoèit, tak používají frázi, že je ona osoba nenormální. Vždy mi to pøipadalo trošku zvláštní, ale nikdy jsem se o to pøíliš nezajímala. Až seriál Ally McBealová mì pøivedl na myšlenku zjistit, kdo je vlastnì ona normální osoba. Hrdinka tohoto seriálu prohlásila, že normální èlovìk = obyèejný èlovìk. Já osobnì jsem si celou dobu myslela, že takový èlovìk vlastnì neexistuje. Mùj názor je, že èlovìk normální je srovnáván se standardní osobou, která je psychicky v poøádku tzn. že to prostì není pøípad pro psychiatra a která by mìla mít urèité vlastnosti. Žila by si svùj život, netoužila by po nebezpeèí a jiných aktivitách dnešních lidí, ale pøedevším by nijak zvláš nevynikala nad ostatními. Jenže mi nikdy nebylo jasné zda taková osoba je, ale hlavnì jaká doopravdy je! A tak jsem došla k názoru, že každý èlovìk je specifikován a že se nedá s nikým jiným srovnávat. Chtìla jsem vìdìt, co je normou pro normálnost, a tak jsem se obrátila na literaturu. Chytré knihy øíkají, že normální èlovìk je ten, který ví, co èiní a také nesmí být po fyzické stránce postižen. Je to prùmìrná osoba shodující se s již výše uvedenou normou. Co z toho všeho vyplývá? Jen to, že Ally má buï stejný názor jako já nebo se nikdy nedívala do nauèného slovníku! Ted nastává moje poslední otázka a tou je: Kdo stanovil normu pro normálnost èlovìka a jak pøišel na to, že blázen není normální a já jsem? Na to si už musí odpovìdìt každý sám... Jedna vìc je jistá. Nauèný slovník si mùže øíkat, co chce. Mì nezviklá - jste jen banda praštìných lidí! HuHuLa Rodinné oslavy Taky máte rádi rodinné oslavy tak jako já??? Napøíklad, když má babièka kulatiny, bratránek právì promoval nebo se vdává sestøenka, to se pak sejde celá rodina a všichni vás štípají do tváøí, objímají vás a øíkají vám, jací už jste velcí, vždy jste si ještì nedávno hráli s panenkou a autíèkem nebo jestli se už nechcete vdávat nebo ženit a vy se jen pøiblble usmíváte a øíkáte si, že tohle pøece nemùžou být vaši pøíbuzní. Vždy jsem pøemýšlela, jak se takovým oslavám vyhnout.v celku marnì. Pøišla jsem jen na to, že by se dala simulovat nìjaká akutní nemoc nebo úraz má to ale jeden háèek pozor, aby se vám to nevymklo z rukou. To pak taky mùžete zùstat tøeba dva týdny doma a celá rodina se sjede za váma, aby vás potìšila, když jste tak vážnì nemocní. No prostì, žádný øádnì osvìdèený návod, jak se vyhnout rodinným oslavám asi neexistuje.ale na druhou stranu mùžete být rádi, že jste udìlali dobrý skutek, když jste popøáli sestøence k svátku, zatancovali si se strejdou a promluvili si s tetou z pátého kolena. No jó, no. Prostì nìkdy musíme udìlat radost svým pøíbuzným PS: Kdyby jste ale pøece jenom mìli nìjaký nápad, jak se vyhnout rodinným oslavám, urèitì se mi ozvìte. Z smývá všechny høíchy mìsta a svìt dostává novou šanci. Zamyslel se a musel se smát. Nevìdìl proè? Netušil! Jen se smál potichu, ze srdce. Oèi se mu zaleskly. Jediná slza, spadla po tváøí kamsi do neznáma a byla zapomenuta Rozhodl se. Už vìdìl, že dá lidem ještì jednu šanci. Ještì jednu šanci sobì. Chtìl se znovu pokusit. Chtìl dosáhnout nemožného. Nadìje ho znovu postavila na nohy, pøestože se vrhl do pøedem prohrané hry, tak vyhrál. Vyhrál svùj boj se smutkem. Zaèalo se rozednívat šedé mraky ustupovaly a lidé pomalu vycházeli do ulic mìsta. Nikdo netušil, co se tuto noc stalo. Jen on potichu jako vždy kráèel a usmíval se. HuHuLa

6 Strana 6 PROSTOR Kultura, názory Pravidelné hitparády aneb jaká hudba svìtem letí Ve spolupráci s hudebním rádiem INTERHIT bude èasopis Prostor na svých stránkách a také na Internetu zveøejòovat pravidelné hitparády. Interhit je hudební rádio, které vysílá na Internetu na adrese prakticky do celého svìta. Na rádiu jsou ètyøi druhy hitparád (Èeské hity, Rock, Dance, Oldies), které se aktualizují každý týden podle hlasù posluchaèù. Hitparády mùžete ovlivnit i vy, takže neváhejte takto uèinit. V tomto èasopise bude pravidelnì zveøejòována vždy jedna ze ètyø hitparád, a proto nám dejte vìdìt, o kterou z výše jmenovaných hitparád se nejvíce zajímáte nebo která hudba vás nejvíce zajímá. Samozøejmì, kdo má pøístup k Internetu mùže na internetových stránkách Prostoru sledovat všechny ètyøi druhy hitparád každý týden odedneška. Prostor je tu pro vás. A tady již máte aktuální hitparádu èeských hitù: Èeské hity 1... Daniel Landa - Tøista z místa C 2... Kabát - V pekle sudy válej 3... Martin Maxa - Ráno v ulicích 4... Chinaski - Klára 5... DJ Company vs FM Factory - Mrazík 6... Maxim Turbulenc - Jede jede mašinka 7... Martin Maxa - C est la vie Anushka - Sedmnáct story (remix FM Factory) 9... Lucie - Zakousnutej do tebe Fun People - Sem ready NOVINKY N1... Dana a Dan - Rodokmen lásky N2... Kamil Emanuel Gott - Esmeralda N3... Tøi Sestry - Dederon EProstor Bøezen Nìkterým z vás se jistì hned vybaví i dokonèení tohoto nadpisu: - za kamna vlezem, popøípadì i : duben ještì tam budem. Dá se øíci, že toto pøísloví o bøeznu (a vlastnì i dubnu) je nejznámìjší a, pøestože již dnes doma skoro nikdo nevlastní klasická stará kamna, používá se dodnes. Málokoho (jestli vùbec nìkoho) však napadne i slovní spojení: Bøezen mìsíc knihy. Vzhledem k tomu, jak dopadla anketa na téma Povinná èetba v jednom z minulých èísel Prostoru, si myslím, že je velká škoda, že se na tohle zapomíná. Jestliže mùže existovat bøezen jakožto mìsíc Internetu, kdy mají všichni možnost chodit na Net zdarma, nevidím dùvod, proè by nemohl existovat tøetí mìsíc také ve znamení Knihy. Tímto nechci nabádat prodejce, aby celý bøezen rozdávali periodika i knížky zcela zdarma (aèkoli špatné by to rozhodnì nebylo), ale spíš bych chtìla ponouknout lidi, kteøí si pøeètou maximálnì jedenkrát týdnì sobotní noviny, aby se alespoò v bøeznu pokusili pøeèíst si, a tudíž se dozvìdìt i nìco jiného než to, co se dìje v politice nebo kdo a kdy zase umøel. Samozøejmì, že vám nemohu pøikazovat: pøeèti si E. M. Remarqua Tøi kamarádi, ty si pøeèti Radka Johna Memento, ty zase to a ty tohle. Každý z nás se pohybuje v urèitém okruhu svých zálib a zájmù a vesmìs si podle toho vybírá i svùj druh literatury. Já si také vybrala pro tento èlánek zrovna toto téma, protože mì zajímá a docela mì štve, že jej nìkteøí lidé zanedbávají. Takže bøezen za kamna s knihou vlezem! Pavla Nebojte se vyjádøit! 1. Co byste chtìli, aby se zmìnilo ve 21. století? 2. Jaká je vaše pøedstava 21. století, co se podle vás zmìní? Petr Boreèek 1. Hlavnì vztahy mezi lidmi. 2. Myslím si, že se zmìní celková struktura soužití lidí na této zemi. Mgr. Alena Wozniaková 1. Chtìla bych, aby se pøestalo válèit, aby lidé zapomnìli, co znamenají pojmy šovinizmus, fanatizmus. Aby ušetøené finanèní prostøedky na zbrojení byly použity na zvýšení životní úrovnì zemí tøetího svìta, aby dìti neumíraly hladem, a na zlepšení životního prostøedí na naší planetì a aby byly vynalezeny léky na léèení rakoviny a AIDS. 2. Nejsem ani Sibyla ani prognostik. Ing. Dagmar Mitrengová 1. Tempo a hodnoty života. 2. Pøedstavy, plány na dalších 100 let? Snad až budu želva student 1.D 1. Známkování 2. Nic, všechno bude stejné. student 2.B 1. Aby lidi pochopili, že válkama se nic nevyøeší. Aby lidi našli lék na všechny nemoci a taky proti nenávisti, lhostejnosti a proti smutku 2. Myslím si, že zmìnou èísla se nezmìní hloupý èlovìk na chytrého, maximálnì nám mohou pomoct hvìzdy, ale pak, to je jen ve hvìzdách. student 6.B 1. Aby lidi byli na sebe hodní, aby bylo ménì materiálních statkù, zbrojní pás na mobil, profesionalizace armády, aby odešel Vrátný a aby byla škola IN. 2. Nezmìní se nic, lidi se budou a nebudou mít rádi, zmìní se prostøedky, energetická krize, zaène se létat na asteroidy a zaènou se tìžit nerostné suroviny, mléko do každé rodiny a žena do každé domácnosti, pøijde konec svìta. Petra Drongová Osud Každý èlovìk má od narození jisté pøedurèení. Mùže se tomu øíkat osud. Je to nìco, co ve svém životì musí udìlat, i kdyby nechtìl. A když to nìco udìlá, mìl by se mu dostavit pocit, který øíká: Tak, to je vše. Mùžeš odejít. Z nìjakého dùvodu se lidé svého osudu bojí. Snaží se ho zvrátit, oddálit nebo alespoò zmìnit. Proè? Vždy - co se má stát, to se stejnì stane. A je to špatné èi dobré, jednou to pøijde. A tady vyvstává další otázka: Špatné? Ne - èlovìk by mìl být optimista a vìøit, že vše, co se dìje, je pro jeho vlastní dobro. Pro jeho osobní rùst. Ale tomuhle asi nevìøíte. Proè se èlovìk snaží zmìnit osud? Ono to vlastnì ani nejde. Existují rùzné cesty, jak se dobrat stejného osudu, stejného cíle, ale neexistuje možnost rozcestí, kde by každá cesta vedla na zcela odlišné místo! Z toho vyplývá jedna vìc: nesnažte si vykládat svou budoucnost - ta je totiž jen ve vašich rukou. Neklaïte si otázky Co bude?, ale spíše Kam mám dojít?. Na takovouto otázku odpovìï èasem najdete. A pak byste mìli pøemýšlet, kterou cestou se k tomuto cíli vydat. Vìøte, že se tomu všemu øíká Hra života, a vìøte, že je zajímavá nejmíò tak, jako každá jiná. V den vašeho narození jste všichni stáli na políèku Start. Pøed smrtí projdete políèky Osud a pak - Cíl. A chcete nebo ne, osud se vám nepodaøí zmìnit. Mùžete si jen vybrat, jak dosáhnout vítìzství. Co se má stát, to se stane. A už se vydáte kteroukoliv cestou... Èerný Princ

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Krátké texty pro ètenáøe

Krátké texty pro ètenáøe 2.-5. roè. 3 Krátké texty pro ètenáøe OSV VDO EGS MKV ENV MED Využití: Krátké pøíbìhy usnadòují zlepšení ètení s porozumìním a umožòují dìtem lepší orientaci v textu. Pracovní listy lze využít také pro

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem (tak jako kdysi Ježíš), je tøeba si øíc

Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem (tak jako kdysi Ježíš), je tøeba si øíc Pavel Grulich Zeptejte se Boha, která cesta je správná????? Univerzální cesta Božích dìtí Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem

Více

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM JAK SE STÁT ZDROJEM A AKTIVNÍM TVÙRCEM SVÉHO ŽIVOTA DRAGAN VUJOVIÈ NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM je skryté v klíèovém životním rozhodnutí OBSAH O autorovi... 4

Více

PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM ISBN

PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM ISBN PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3691. publikaci

Více

JAN POŠTA DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Praha 2001 Jan Pošta DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

OLYMPIJSKÉ HRY DETÍ ZÁKLADNÍCH SKOL TRUTNOVA

OLYMPIJSKÉ HRY DETÍ ZÁKLADNÍCH SKOL TRUTNOVA ZÁKLADNÍCH SKOL A ZÁKLADNÍCH SKOL A 488 ZÁKLADNÍCH SKOL A Hry a sport pøedstavují nejen zdravý ivotní styl, ale i spoleèensky významnou akci. Nosnou my lenkou her je pøitáhnout dìti ke sportu, který je

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2 Úvod Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 100 + 1 Sudoku pro každého 2 200 + 1 Sudoku pro každého 3 100 + 1 Sudoku junior 200 + 1 Sudoku pro každého Uvedené soubory hádanek si mùžete objednat i v našem

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Prof. PhDr. Jaro Køivohlavý, CSc. Jaroslava Peèenková DUŠEVNÍ HYGIENA ZDRAVOTNÍ SESTRY Knihu odbornì posoudila a pøipomínkovala PhDr. Alena Mellanová,

Více

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury)

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury) ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis na tøineckém gymnáziu 6. èíslo (únor 2001) / 3. roèník cena: 2,- Kè Postøehy z uplynulého mìsíce aneb dìje se na této škole 5. leden studentem shozena

Více

Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;)

Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;) Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;) Krásný den, V momentě, kdy jste se rozhodli napsat svůj ebook, ocitli jste se najednou na cestě. Tato cesta může být jednoduchá, bezproblémová a úžasná a možná dokonce

Více

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 CHEMIE NA GYMNÁZIU POLIÈKA Becario - støedoškolská soutìž v experimentální chemii Becario - støedoškolská soutìž v experimentální

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

TOM A JEHO VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ

TOM A JEHO VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ TOM A JEHO VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ Ètrnáct pøíbìhù pro malé a velké Vypráví: Ursula Marcová Ilustroval: German Frank Pøíbìh první Když se Tom probudil, nevìøil svým oèím. Bylo to jako ve snu. Ležel na mìkké

Více

1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející. 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné

1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející. 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné JÁ MOJE ŠKOLA vyhodnocení TŘÍDA 1.(odpovídalo 13 žáků) ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zakroužkujte odpověď: 1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející VZTAH KE ŠKOLE 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné

Více

1.2 Realizace èekání pomocí jednoduché programové smyèky Pøíklad 3: Chceme-li, aby dítì blikalo baterkou v co nejpøesnìjším intervalu, øekneme mu: Roz

1.2 Realizace èekání pomocí jednoduché programové smyèky Pøíklad 3: Chceme-li, aby dítì blikalo baterkou v co nejpøesnìjším intervalu, øekneme mu: Roz Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY Ahoj mladý odvážlivèe. Já jsem divoké prasátko Karel a tohle je mùj kamarád lev Pepa. Místní lidé nás oba zvolili do znaku mìsta. Jsme moc

Více

Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE

Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3855. publikaci Odpovìdná redaktorka

Více

Turnaj ve stolním tenise v Horním Poli

Turnaj ve stolním tenise v Horním Poli 4 STUDENSKÝ TEP Turnaj ve stolním tenise v Horním Poli 13. 2. 2010 V místní èásti Horní Pole pojali sobotní odpoledne sportovnì. V sále kulturního domu se na tøech stolech utkalo 16 úèastníkù v turnaji

Více

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka Výsluňský plátek LISTOPAD Připravily: Anička, Jarka a Katka Z obsahu: Fotbalový turnaj osmiček Zamířeno do: 7.C- rozhovor s Martinem Gebellem I učitelé jsou jen lidé - rozhovor s panem ředitelem Jiřím

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková PRVNÍ TØÍDOU BEZ PLÁÈE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386

Více

èasopis na tøineckém gymnáziu 10. èíslo (èerven 2001) / 3. roèník cena: 2,- Kè

èasopis na tøineckém gymnáziu 10. èíslo (èerven 2001) / 3. roèník cena: 2,- Kè ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis na tøineckém gymnáziu 10. èíslo (èerven 2001) / 3. roèník cena: 2,- Kè Zahájení nového školního roku jako tradiènì probìhne v kinì Kosmos. Po prázdninách

Více

Daniel Meca a kolektiv CB pro mazáky 1 1999 Tato knížka volnì navazuje na mimoøádnì úspìšný titul Nebojte se CB, který jsme vydali v loòském roce Tentokrát je však zamìøena pøevážnì technicky V prvním

Více

KOUÈOVÁNÍ KDY, JAK A PROÈ Rady pro všechny manažery. PhDr. Michaela Daòková

KOUÈOVÁNÍ KDY, JAK A PROÈ Rady pro všechny manažery. PhDr. Michaela Daòková PhDr. Michaela Daòková KOUÈOVÁNÍ KDY, JAK A PROÈ Rady pro všechny manažery Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Proč jste si vybral za místo svého zahraničního studia zrovna Turecko? Co pro vás byl rozhodující faktor?

Proč jste si vybral za místo svého zahraničního studia zrovna Turecko? Co pro vás byl rozhodující faktor? Dnešní rozhovor nás zavede to země Tisíce a jedné noci do Turecka. Student FMMI Bc. Jiří Strejc absolvoval na zahraniční univerzitě jeden semestr. Čtěte s námi, jak ho prožil. Proč jste si vybral za místo

Více

Zaèínáme hrát Souèástí hry je herní deska (japonsky goban) se ètvercovou sítí 19 19. Pro zaèáteèníky

Zaèínáme hrát Souèástí hry je herní deska (japonsky goban) se ètvercovou sítí 19 19. Pro zaèáteèníky PRAVIDLA GO Japonské slovo go znamená sílu, tvrdost, protiúder. GO je 4000 let stará, pùvodnì èínská, stolní hra pro dva hráèe. Pøed více než 1300 lety se rozšíøila do Japonska, kde byla její pravidla

Více

KATEGORIE 05 - NEJMLADŠÍ ŽÁCI

KATEGORIE 05 - NEJMLADŠÍ ŽÁCI SOUVISLOST - body Vyhledej všechny souvislosti skryté v obrazci a urèi, jaké èíslo se skrývá za otazníkem. OKNA - body Devìt oken v domì není uspoøádáno náhodnì. Okno v pravém dolním rohu je zakresleno

Více

Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel GRAFY

Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel GRAFY Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel 1. stupeň GRAFY Termín dotazníkového šetření: listopad/prosinec 2012 Škola: Základní škola a Mateřská škola Lašťany 373, 78316 Bělkovice - Lašťany počet žáků

Více

PROSTOROVÁ. ROVINA 3 plátek na tøineckém ústavu 3. aprílové èíslo (duben 2001) zapla te: 1 000 000,- Kè

PROSTOROVÁ. ROVINA 3 plátek na tøineckém ústavu 3. aprílové èíslo (duben 2001) zapla te: 1 000 000,- Kè ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport ROVINA 3 plátek na tøineckém ústavu 3. aprílové èíslo (duben 2001) zapla te: 1 000 000,- Kè F PROSTOROVÁ Zoologická zahrada TØINEC Že Vám tento pojem nic

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

K O U M E S. Bøezen 2015

K O U M E S. Bøezen 2015 Bøezen 2015 K O U M E S Milí ètenáøi, Opìt je tu další vydání èasopisu Koumes a s ním i spousta nových zajímavostí a to nejen z naší školy. V bøeznovém èísle se zamìøíme na téma kyberšikany a šikany jako

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 5 0 U k á z k a k n i h

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 5 5 PhDr. Michaela Daòková

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury)

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury) ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis tøineckého gymnázia 3. èíslo (listopad 2000) / 3. roèník cena: 2,- Kè Postøehy z uplynulého mìsíce aneb dìje se na této škole Po pøeètení èlánku z

Více

*Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/

*Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/ *Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/ *Celkem žáků -8 *Dívky 6 *Chlapci -2 *Seznam : Jana, Radek, Reneta, Nikola, Květa, Emil, Petra, Kristina *Paní učitelka Anna * * * *Renata je dobrá kámoška. *Má ráda pracovní

Více

Co se je tû stalo na mé narozeniny

Co se je tû stalo na mé narozeniny Mám tfiináct kníïek, které jsou jen moje. Ty jsem si taky dala do poliãky a v echna svoje védská jara a krabice s obrázky. Ve kole si obrázky vymûàujeme. Ale já mám dvacet obrázkû, které bych nevymûnila

Více

TVOØENÍ SLOV Odvozování... 42 Skládání... 44 Zkracování... 44 Pøejímání z cizích jazykù... 44

TVOØENÍ SLOV Odvozování... 42 Skládání... 44 Zkracování... 44 Pøejímání z cizích jazykù... 44 OBSAH SKLADBA Vìta jednoduchá... 4 Základní vìtné èleny... 8 Podmìt... 8 Pøísudek... 10 Rozvíjející vìtné èleny... 12 Pøedmìt a pøísloveèné urèení... 12 Pøívlastek... 14 Doplnìk... 16 Vìty bezpodmìtové

Více

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí NOCTURNO 2014 Do hlubin Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí Jsme to, nejsme to my zakletý v jantaru váhání Dívej se na

Více

AKADE. Studentský časopis Mendelovy SŠ/květen 2013

AKADE. Studentský časopis Mendelovy SŠ/květen 2013 AKADE Studentský časopis Mendelovy SŠ/květen 2013 1 AKADE Šéfredaktor: Lucie Jurečková Obsah Jaro u koní... 3-4 Kutálení sýrů... 5 Zástupce šéfredaktora: Andrea Bartoňová Redakce: Soňa Richterová Kateřina

Více

Krátké zpravodajství ze školy

Krátké zpravodajství ze školy ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis tøineckého gymnázia 7. èíslo/kvìten 1999 cena: 2,- Kè Krátké zpravodajství ze školy Dne 19. dubna studenti tøineckého gymnázia shlédli v kulturním

Více

Vrcholový sportovec a špičkový muzikant, jsou na tom v mnoha směrech podobně, a v jedné věci úplně stejně. Tam nahoře je každý z nich úplně sám.

Vrcholový sportovec a špičkový muzikant, jsou na tom v mnoha směrech podobně, a v jedné věci úplně stejně. Tam nahoře je každý z nich úplně sám. Vrcholový sportovec a špičkový muzikant, jsou na tom v mnoha směrech podobně, a v jedné věci úplně stejně. Tam nahoře je každý z nich úplně sám. Sledují je miliony fanoušků, projektují do nich své naděje

Více

z OBRAZ/SHOT POPIS DĚJE/STORY HUDBA/MUSIC RUCHY/SOUND POZNÁMKA/NOTES 1 Je videt fotoalbum, a starou ruku která táha fotku z albumu.

z OBRAZ/SHOT POPIS DĚJE/STORY HUDBA/MUSIC RUCHY/SOUND POZNÁMKA/NOTES 1 Je videt fotoalbum, a starou ruku která táha fotku z albumu. z OBRAZ/SHOT POPIS DĚJE/STORY HUDBA/MUSIC RUCHY/SOUND POZNÁMKA/NOTES 1 Je videt fotoalbum, a starou ruku která táha fotku z albumu. Táhání fotki z albumu. DŮLEŽITÉ: V CELÉM FILMU NENÍ ŽÁDNÝ DIALOG. Jenom

Více

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury)

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury) ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis tøineckého gymnázia 6. èíslo (únor 2000) / 2.roèník cena: 2,- Kè H Pøednáška o expedici do Èíny Ve ètvrtek 3. února 2000 ve 14:30 probìhne v aule

Více

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012 Øešitel Body celkem Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha. prosinec 0 BLK Køížky a koleèka Zrcadla Padouši a poctivci Tykadla Bludištì / Mrakodrapy Hvìzdy a mìsíce Lev a Jednorožec Nejbližší úseèka

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová

Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová PIRÁTSKÁ STRANA LOGO CZECH PIRATES PIRÁTSKÁ STRANA Logo, které jsem navrhla je zjednodušený clipart laptopu, na jehož displeji je zobrazena

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 10. číslo červen 2011

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 10. číslo červen 2011 Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 10. číslo červen 2011 Slovo vychovatelky DM na konci školního roku... Tak jako jednou všechno končí, tak brzy skončí

Více

SU JOK TERAPIE PRO VŠECHNY

SU JOK TERAPIE PRO VŠECHNY Park Jae Woo SU JOK TERAPIE PRO VŠECHNY Praktická pøíruèka nejen první, ale èasto i poslední pomoci Eko konzult Dosud neexistovala léèebná metoda, jíž by bylo tak jednoduché zvládnout a souèasnì s ní dosáhnout

Více

Cesta pojistné smlouvy

Cesta pojistné smlouvy Cesta pojistné smlouvy 1 Proc je dulezité mít zivotní a úrazové pojištení? Životní a úrazové pojištìní pomáhají Vám a Vašim blízkým zmírnit nepøíjemné finanèní dùsledky nahodilých životních událostí, jako

Více

2. Čisté víno (Sem tam)

2. Čisté víno (Sem tam) 1. Čekání na zázrak (Sem tam) H # 1. Už padá půlnoc, zní jen můj těžký krok, oblohou snáší se k zemi mráz, vítr ztichl, zbyl jenom úplněk, () i čas zůstal na chvíli stát. 2. jinak nic, pouze průhledný

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999. Obsah

Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999. Obsah Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999 Obsah Tam, kde nejsou vidìt hvìzdy I. 2

Více

Občasník ZŠ Krčín speciální vydání březen 2016 neprodejné

Občasník ZŠ Krčín speciální vydání březen 2016 neprodejné Občasník ZŠ Krčín speciální vydání březen 2016 neprodejné Redakce se představuje Krčíňoviny poprvé vyšly v roce 2005. Od té doby se začala pravidelně scházet redakce Krčíňovin a prvním úkolem bylo najít

Více

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury)

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury) ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis tøineckého gymnázia 7. èíslo (bøezen 2000) / 2.roèník cena: 2,- Kè Zemìpisná olympiáda školní kolo V únoru probìhla na naší škole zemìpisná olympiáda

Více

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí.

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. Jenom proto, že je hezky, každý čeká, že budete venku a skotačitˮ nebo tak něco. A když venku netrávíte každou vteřinu, hned

Více

BULIMIE Jak bojovat s pøejídáním 3. doplnìné a pøepracované vydání

BULIMIE Jak bojovat s pøejídáním 3. doplnìné a pøepracované vydání PhDr. František David Krch, Ph.D. BULIMIE Jak bojovat s pøejídáním 3. doplnìné a pøepracované vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386

Více

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla CZ Habermaaß-hra 5589 Klasické kostky Kravička Karla Vážení rodiče, gratulujeme k zakoupení hry z cyklu "Moje první hra - Farma". Učinili jste správné rozhodnutí a umožnili svému dítěti učit se prostřednictvím

Více

ZÁKLADNÍCH SKOL A Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816 www.4zsrf.cz; e-mail: kola@4zsrf.cz kola poskytuje úplné základní vzdìlání od 1. do 9. tøíd. Vyuèování ve v ech tøídách probíhá podle vlastního

Více

Edgar Cayce. Eko konzult

Edgar Cayce. Eko konzult Edgar Cayce JÍDLO A ZDRAVÍ Eko konzult Co jsou to vitaminy? Co jsou to aminokyseliny? Jakýsi hudební vìdec jednou poznamenal, že vitamin je jednotou ignorance nikdo neví, co to je. Pouze se ví k èemu slouží.

Více

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 ŠKOLTÝN Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 Obsah 1. Lyžařský výcvikový kurz 2. Tři králové, zápis do 1. třídy 3. Zimní škola v přírodě 4. Vánoční laťka, florbal starší dívky

Více

Výsledky hodnocení školy žáky 1. stupně

Výsledky hodnocení školy žáky 1. stupně Výsledky hodnocení školy žáky. stupně. Jsi kluk 0 holka 50. Do školy chodíš rád? ANO, vždy7 Většinou ANO8 Většinou NE NE, nikdy7. Každý ve tvé třídě má svého kamaráda ( kamarády)? ANO 66 NE. Máš na výběr

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 4 6 PhDr. František David

Více

UNITÁØSKÉ LISTY!!!!!

UNITÁØSKÉ LISTY!!!!! UNITÁØSKÉ LISTY!!!!!!! PERSPEKTIVY PROGRAM Z NEDÌLNÍCH PROMLUV POZVÁNKA NAD DOPISY ÈTENÁØÙ POZNÁMKA K VÝTAHOVÉ DEFINICI UNITÁØSTVÍ Jirka Šulc si zaslouží za svou výtahovou definici ocenìní (sama bych

Více

Maledivy. Thajsko Itálie. Francie. Rakousko Slovensko Francie. Mauricius. Thajsko Francie Česká rep. Réunion

Maledivy. Thajsko Itálie. Francie. Rakousko Slovensko Francie. Mauricius. Thajsko Francie Česká rep. Réunion Maledivy Francie Thajsko Itálie Mauricius Rakousko Slovensko Francie Thajsko Francie Česká rep. Réunion 2012 Vážení a milí přátelé!. Je tu zase konec roku a já pravidelně, na poslední chvíli, jak jinak,

Více

V tomto èísle: exklusivní rozhovory se Zdeòkem Izerem a Michalem Davidem!!! Pro fanoušky hokeje

V tomto èísle: exklusivní rozhovory se Zdeòkem Izerem a Michalem Davidem!!! Pro fanoušky hokeje ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis tøineckého gymnázia 8. èíslo/èerven 1999 cena: 2,- Kè Na tøineckém gymnáziu se maturovalo Všichni z vás, ví, že tento mìsíc probìhly maturity, kterým

Více

ČTRTLETNÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRÁŽ NAD NISOU Č.4 ZÁŘÍ-LISTOPAD 2013

ČTRTLETNÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRÁŽ NAD NISOU Č.4 ZÁŘÍ-LISTOPAD 2013 ČTRTLETNÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRÁŽ NAD NISOU Č.4 ZÁŘÍ-LISTOPAD 2013 !! $ % &!"!#!!!! ' "( '$ ' $ ' "!"" "#" ") % " ÚVODNÍK Vítáme Vás v novém školním roce. Věříme, že jste si o prázdninách dostatečně odpočinuli

Více

Výrobce si vyhrazuje právo technických zmìn. VESTAVNÉ SKŘÍNĚ VARIANT

Výrobce si vyhrazuje právo technických zmìn. VESTAVNÉ SKŘÍNĚ VARIANT moderní nábytek za rozumné ceny kvalitní èeský nábytek pro Váš domov Výrobce si vyhrazuje právo technických zmìn. VESTAVNÉ SKŘÍNĚ VARIANT Vestavné skøínì Variant - fotogalerie strana 1 / 7 Vestavné skøínì

Více

Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85, PSČ Pracoviště: Chráněné bydlení, Opavská 294/40, Krnov

Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85, PSČ Pracoviště: Chráněné bydlení, Opavská 294/40, Krnov Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85, PSČ 794 01 Pracoviště: Chráněné bydlení, Opavská 294/40, 794 01 Krnov 1 -p Toto jsou pravidla, na kterých jsme se společně domluvili

Více

OHGHQ ~QRU E H]HQ GXEHQ NY WHQ þhuyhq. SROROHWt

OHGHQ ~QRU E H]HQ GXEHQ NY WHQ þhuyhq. SROROHWt Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Turnaj HALAS ligy v logických úlohách Brno

Turnaj HALAS ligy v logických úlohách Brno ŠRešitel Šas ody celkem Turnaj HLS ligy v logických úlohách rno Èas øešení ) Iso tykadla ) Iso tykadla ) Iso tykadla SUOKUUP.OM ) omina ) omina ) omina ) Pyramida 8) Pyramida ) Pyramida ) asy as ) asy

Více

ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM

ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM Pozorování pøírody uèitel mùže s dìtmi uskuteènit vycházku do pøírody. Doporuèujeme 4x

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz František Ber Jak Ježíšek naděloval radost e-kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 Po literární soutìži pro mládež, která úspìšnì probìhla v roce 1996 pod názvem Z babièèiny truhly, uspoøádal Klub pøátel Boskovic za finanèní podpory

Více

Hlavní téma v. Upozornìní. V tomto èísle. Èasopis Prostor. Schránka èasopisu Prostor

Hlavní téma v. Upozornìní. V tomto èísle. Èasopis Prostor. Schránka èasopisu Prostor ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis tøineckého gymnázia 5. èíslo/bøezen 1999 cena: 2,- Kè Upozornìní Už se to blíží, už za mìsíc tu bude Apríl. Nenechte si ujít mimoøádné aprílové èíslo

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Translation from the English language edition: The end times (New information for personal peace) Copyright Platinum Publishing House 2010 All Rights

Translation from the English language edition: The end times (New information for personal peace) Copyright Platinum Publishing House 2010 All Rights Konec èasu (Nové informace pro osobní mír) Channelovaná uèení pøedaná s láskou Kryon Kniha 1 Translation from the English language edition: The end times (New information for personal peace) Copyright

Více

Poezie života je láska. Svatopluk Èech. Hledali jsme štìstí a našli jsme sebe. J. Lennon

Poezie života je láska. Svatopluk Èech. Hledali jsme štìstí a našli jsme sebe. J. Lennon MOTTA Hledali jsme štìstí a našli jsme sebe. J. Lennon Poezie života je láska. Svatopluk Èech 1 2 Kdo miluje, má stále plné ruce práce. Aischylos Láskou èlovìka k èlovìku se otvírá brána nebeská dokoøán.

Více

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta TÉMA Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta Abych mohla napsat jak jsem pochopila ajurvédu, tak se musím nejdříve zamyslet nad tím co to je - pochopení. Pochopení chápat věci realisticky.

Více

Ilustrovala: Michelová Kristýna 5.A Redakce: ZŠ U Nemocnice 8.A členové: Long Nguyen, Jakub Jánský, Zdeněk Bárta, Tomáš Vršek Nikola Neumannová,

Ilustrovala: Michelová Kristýna 5.A Redakce: ZŠ U Nemocnice 8.A členové: Long Nguyen, Jakub Jánský, Zdeněk Bárta, Tomáš Vršek Nikola Neumannová, Ilustrovala: Michelová Kristýna 5.A Redakce: ZŠ U Nemocnice 8.A členové: Long Nguyen, Jakub Jánský, Zdeněk Bárta, Tomáš Vršek Nikola Neumannová, Hanka Šinkorová co už to umí, mohou sami do časopisu přispívat.

Více

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let)

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) JAOS povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) Kapitola I. Jak to začalo a jak to u nás vypadá? Proč zrovna já? Koukej, ať už jsi zpátky v regenerační komoře! řekl nějaký hlas, když

Více

Pozvánka na prázdninovou akci

Pozvánka na prázdninovou akci Èíslo 7 30. 7. 2015 Pozvánka na prázdninovou akci V minulém roce jsme oslavili 70. výroèí založení našeho fotbalového klubu, a protože akce uspoøádaná u této pøíležitosti pøinesla jen pozitivní ohlasy,

Více