Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury)"

Transkript

1 ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis na tøineckém gymnáziu 7. èíslo (bøezen 2001) / 3. roèník cena: 2,- Kè Postøehy z uplynulého mìsíce aneb dìje se na této škole 13. únor v 6:30 ráno bylo zjištìno, že nìkdo pomaloval profesorské skøíòky. 14. únor zaveden nový bod školního øádu, který naøizuje zákaz zdržování se u skøínìk déle než po dobu nezbytnì nutnou napø. pro pøevleèení nebo vytažení si potøebných pomùcek a uèebnic pro výuku na další hodinu únor jarní prázdniny od 26. února hlídky profesorù v šatnách krouží a hlídají, jak se dodržuje nový bod školního øádu. Porušování zákazu zdržování se v šatnách by mìlo být trestáno. (Ne)èmárejte po skøíòkách Dne vydalo vedení školy dodatek ke školnímu øádu, ve kterém se píše o trestání osob v pøípadì pobytu v areálu šaten po delší než nezbytnì nutnou dobu. Trochu jsem se zhrozil. Pøipomnìlo mi to naøízení z dob fašismu. Zákaz vycházet z domù po 22. hodinì. Když tak nad tím, ale zauvažujete víc, tak situace okolo skøínìk se stala silnì neúnosnou. Jestliže se šatnami line obludný puch zvratkù, po zemi se válí shnilé ovoce, na stìnách jsou portréty pøirození, objevují se krabièky vína a obøí krysy, které se vám prý zakousnou do hrdla naèeš se stáváte krysou, školní krysou, kterých je bezmála 100 (to jsem si vymyslel). F Ale krysy tam jsou, fakt. Ovšem tento problém rozhodnì nevyøeší toto naøízení, právì naopak zakázané ovoce nejlíp chutná. A zavádìt jakési služby kvùli hlídání, které budou vykonávat profesoøi? Co takhle jim dát do rukou slzný plyn a obušky? Ne, ten nepoøádek se dìje stejnì po vyuèování, pozdì odpoledne. Už vidím, jak tam profesor(ka) stepuje do 18. hodiny. Tudy cesta opravdu nevede. Je sice fakt, že nìkterými èiny pøipomínají studenti zvíøata, obzvláštì prasata. A krysy mají prasata rády! Øešení tohoto problému je složité a asi bych na nìj nepøišel ani já. David Heczko Jen svìt XVII. Jen svìt se dokáže smát pøes smogovou clonu utíkat bos po rozpáleném asfaltu milovat lásky bez emocí Jen svìt se dokáže pøetvaøovat A lidé v nìm žijící Jen svìt je schopen zabíjet básnièky Èerný princ Jarní prázdniny Nejoblíbenìjší èas, jak studentù, tak urèitì všech profesorù, èas prázdnin je bohužel za náma. A tak otøeme slzy a vzpomínejme na krásné chvíle, které jsme prožili. Nejsou to jen hezké vzpomínky, které nás napadnou. Nìkteré urèitì rozèílil neèekaný sníh. Rozèílení se dalo poznat z oblièejù a tichým šuškáním si nevrlých a sprostých slov na úèet poèasí. I když jaro nevypadalo jako jaro, buïme rádi, že jsme si odpoèinuli a že máme další sílu jít do školy, aspoò na tu chvíli než tady budou další a èím dál delší prázdniny. Pepíèek Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury) V tomto èísle: Jaké má záliby, co si myslí... Richard Král Mgr. Pavla Jaworská Hitparáda rádia INTERHIT Informace, názory, básnì, povídky Anketa - tìlocvik Nové internetové stránky a Internetová podoba studentského èasopisu Prostor má nové stránky. Jedním z hlavních zmìn je server, na kterém jsou stránky umístìné. Tyto zmìny byly uèinìny hlavnì kvùli bezpeènosti a dostateèné kontroly tìchto stránek, a to také proto, že se na stránkách Prostoru umístìných na gymtri.cz zaèaly objevovat vìty záhadného pùvodu. Zmìny byly uèinìny také kvùli faktu, že internetová podoba Prostoru bude udržována i další roky a to z nynìjšími technickými problémy serveru tøineckého gymnázia nelze. Naše nová internetová adresa je (Pro ty, kterým se nelíbí, že pøed názvem serveru nejsou znaky www, je tam mùžou klidnì uvádìt (http://www.eldar.cz/prostor). Nový redakce je Stránky Prostoru dostaly také nový vzhled, který se bude ještì zdokonalovat. Pro milovníky citátù máme novou službu Moudrostí není nikdy dost, která se skládá z databáze pøes citátu. Další novinkou je, že ve spolupráci s rádiem Interhit budeme každý týden zveøejòovat aktuální hitparády (viz také strana 6). Samozøejmì se zvýší aktuálnost stránek. Jakmile bude nìjaký zajímavý èlánek, názor bude na našich stránkách okamžitì. Mimo jiné redakce pravidelnì ète a odepisuje na názory v Diskuzním fóru a Komentáøích k Prostoru. Takže stále pište, protože vaše názory mohou hodnì vìcí zmìnit a mìní. Zdaøilé názory, pøíspìvky budou i v papírové podobì èasopisu. K posílání pøíspìvkù pøímo do Prostoru mimo naší schránky pøed dìjepisnou uèebnou mùžete využívat tak jako vždy, ale dnes již novou ovou adresu Pøeji krásné surfování a mnoho zajímavého na našich nových internetových stránkách. E

2 Strana 2 PROSTOR Anketa, názory Ponìkud vedle, pane šéfredaktore Nemohu dost dobøe uvìøit, že èlánek Kamila Mrázka vìnovaný problému pingpongárny byl mínìn vážnì. K celé širší otázce sportovní èinnosti na naší škole si proto dovolím pár poznámek. Veškerá sportovní èinnost, do níž zahrnujeme všechny soutìže školní, meziškolní rùzných stupòù, kroužky a sportovní hry je realizována nad rámec povinností školského zaøízení. Uèitelé tìlesné výchovy ji organizují prostì jen proto, že jsou pøesvìdèeni, že je to smysluplná aktivita umožòující mládeži pøíjemné a užiteèné naplnìní volného èasu. Každý student tedy dostává urèitou nabídku, kterou mùže svobodnì využít. Nikdo do této èinnosti není nucen. Zaøízení naší miniherny pro stolní tenis je jedna z tìchto nabídek. Každý, kdo se rozhodne nabídku využít, na sebe souèasnì bere povinnost respektovat pravidla pro její realizaci, pravidla soutìží, øád místnosti, zvyklosti apod. Právo na pøekvapení pøi vandalském ponièení majetku školy je tedy na stranì školy, nikoliv na stranì uživatele. Právo na volbu zpùsobu dalšího postupu, zda nabídku zruší nebo opraví podmínky, je opìt a výhradnì na stranì toho, kdo nabízí, nikoliv toho, kdo užívá. Je smutné, že kvùli nìkolika nezodpovìdným studentùm je nutno složitì vymýšlet systém, který umožòuje další využívání herny. Je smutné, že student 6. roèníku žádá další organizátory, dohlížitele, když právì opaèný postup je cílem našeho spoleèenského vývoje vytvoøit obèanskou spoleènost, spoleènost svobodných lidí, kteøí uznávají pravidla spoleèného soužití. Mgr. Pavel Sikora Lavièkám odzvonilo! Tak a už je konec! Je konec mileneckých párù v šatnách. Bohužel musí si najít nové místo pro své vyznání lásky. Snad lavièku pøed tìlocviènou, nebo snad lavièky u jídelny, ale to jsou velmi chabé náhrady! Možná by se mìl zbudovat takový malý koutek lásky, nad kterým by se skvìl èervený nápis Love Street nebo ponìkud odvážnìjší Moulin Rouge. Ale tato pøedstava je jaksi pøehnaná a snad i neuskuteènitelná, i když èlovìk nikdy neví, ale profesor jo! Asi si tyto hrdlièky budou muset nechávat své milostné choutky až po škole, ale kdo to má vydržet, že? Pro ostatní nemilenecké studenty to snad taková rána nebude (ale jistì, že ne pro všechny). Pro nì to znamená jen to, že si namísto lavièky sednou na zem, vždy podchlazení je zdravé! Myslím, že jedna z našich posledních záchran je studovna, ale tam musíte být naprosto potichu, což u nìkterých prostì nepøipadá v úvahu. Další z posledních záchran je bufet, který je mnohem pøijatelnìjší. Bohužel je to ponìkud stísnìný prostor, takže poslední záchranou jsou procházky po chodbách, ovšem pochybuji, že všichni z vás mají rádi vysokopatrovou turistiku. Zkrátka je to pro nás nenahraditelná ztráta. Doufám, že pøi ètení tohoto èlánku vzpomenete na ony nebohé a nyní už opuštìné lavièky a uctíte je minutou ticha. Jak se zdá, jediní, kterým nová vyhláška není proti srsti jsou potkani. Ti si teï mohou volnì pobíhat po areálu šaten, bez toho, aby je nìkdo rušil. Jestli nìjakého potkáte, buïte k nìmu milí, je to pøece nìmá (nejspíše nakažená) tváø JETEL Lidé nauème se èíst a hlavnì myslet, protože je smutné, že to na této škole nedokážeme. Z tohoto dùvodu se také aspoò v redakci bude více než teï hlídat srozumitelnost (jasnost) textù, tak aby tyto èlánky chápali všichni, a to i na tøineckém gymnáziu, protože jsem pochopil, že vyšší inteligence není spjata s místem, kde by se mìla více oèekávat. ANKETA tìlocvik Odpovídalo 53 studentù.! Který sport máš v rámci hodin TV nejradìji? volejbal (21), fotbal (8), basketbal (8), florbal (5), gymnastika (3), hokejbal (2), posilovna (1), bradla (1), házená (1), žádný (1), atd (2)! Který sport tì naopak v rámci hodin TV nebaví (nejménì tì baví)? basketbal (16), gymnastika (13), fotbal (5), florbal (4), dálka (4), házená (2), bìh (2), plácání o zeï (1), volejbal (1), fartlek (1), hra s tyèkama (1), všechny (2), atd (1)! Kterou sportovní disciplínu bys urèitì nechal (je nejvíce pøijatelná nebo líbí se ti) v osnovách TV? skok do dálky (10), bìh na 100 m (9), šplh (6), hod granátem (4), skok do výšky (4), trampolína (3), bìh na 1500 m (3), florbal (3), gymnastika (2), hod koulí (2), sedy-lehy (1), kotrmelce (1), fotbal (1), bìh na 10 m (1), bìh na 1000 m (1), šplh na (1), vše (1)! A kterou bys urèitì vyøadil z osnov tìlocviku? 1500 m (20), šplh (10), bìh na 3000 m (5), plavání (4), hod granátem (3), sedy lehy (3), atletika (2), posilovna (2), bradla (1), 500 m (1), profesora (1), hod koulí (1)! Které školní sportovištì používáš nejradìji v hodinách TV? velká tìlocvièna (31), posilovna (9), høištì za školou (6), malá tìlocvièna (5), za školou (2)! Dávají ti hodiny tìlocviku poøádnì zabrat, kdy a (nebo) proè? ne (28), ano (18), jak kdy (2), obèas jo (1), tréninky jsou tìžší (1), protože je blbý uèitel (Kaleta) (1), nìkdy (1), lezou mi na nervy (1)! Pøipadá ti, že sportovní vybavení na naší škole je dostaèující? ano (25), ne (19), nevím (8), tìžko øíct (1)! Jestliže ne, které a (nebo) proè? florbalové hokejky (3), sí ky (2), vše je staré a v rozkladu (2), podlaha v tìlocviènách (2), žínìnky (1), bradla (1), bazén (1), malá trampolína (1), malá ping-pongárna (1), náøadí je staré (1), protože je blbý uèitel (Kaleta) (1)! Které sportovištì používáš nejèastìji ve volném èase? žádné (27), ping-pongárna (11), nic (5), velká tìlocvièna (2), posilovna (2), høíštì za školou (2), bradla (1), les (1), záchod (1), pokoj s poèítaèem (1),! Dìkujeme za vaše odpovìdi Petra Drongová, Marie Koláøová, Helena Uhláøová Pìtkování Nevím jak v ostatních tøídách, ale u nás se rozmohla nová móda. Student po vyvolání øekne, že nejde, že neumí, naèež samozøejmì obdrží pìtku. Jistì, chápu, ne každý se uèí prùbìžnì, stále je pøipraven a neustále oèekává vyvolání. Nìkdy to prostì nevyjde, co si budeme povídat. Nejde tady ale o to, že neumím, ale o to, abych tam šel (šla) a nìco z vás vždycky profák vytáhne, tak neschopný je málokdo. Navíc máte pomoc obecenstva, pøítele na SMS. No a ten nejodpornìjší dùsledek tohoto pìtkování je ten, že profesor dostane slinu a zaène zkoušet ostošest ostatní ubožáky, tak jak to dopadlo u nás v hodinì literatury. Celkem bylo popraveno na osm nebohých mých kamarádù, a to všechno kvùli toho prvního, který bohužel asi patøil mezi ty výjimky, mezi neschopné studenty, ze kterých profesor nedostane ani slovo, proè pak vstávat a vùbec se obtìžovat k tabuli, že?. Ale možná mu to prostì jen nevyšlo. Studenti, pøemýšlejte o tom trochu, i ètvera je pøece dostateèná a dá se lépe mazat než 5, ne? David Heczko

3 Redakèní strana Slovo šéfredaktora Vážení profesoøi, milí studenti a ètenáøi! Vítám vás u dalšího èísla èasopisu Prostor a vìøím, že naše bøeznové èíslo vám pøinese mnoho zajímavého a nového. Také vám sdìluji, že pøípravy na velkolepou soutìžní show 4M Prostor, která se bude konat pøi pøíležitosti konce školního roku a pøedávání èasopisu Prostor novému šéfredaktorovi a jeho redakci, jsou v plném proudu. Tato zábavná soutìžní show je také podporována školou. Bližší informace o 4M Prostor sdìlí na bøeznové studentské radì moderátoøi této soutìže. Kdyby náhodou pøedseda netlumoèil ve své tøídì informace o této soutìži, vše bude také na nástìnkách a ve tøídách, takže se hlavnì soutìžící studenti nemusí bát, že by o nìco pøišli. S vašimi dotazy mùžete chodit také za mnou nebo psát na . A teï vám již pøeji zajímavé ètení a pøíští mìsíc skvìlý apríl. Kamil Mrázek () Na internetové adrese v sekci Na SŠ s pøehledem mùžete najít naší školu a také nedávnou inspekèní zprávu o škole volnì k pøeètení... Komu se nechce hledat, tady je pøesná adresa: Vyjádøujte se k aktuálním tématùm na této škole. I anonymnì. Napøíklad, jak se vám líbí nový bod školního øádu o zákazu zdržování se v šatnách? Co si myslíte o postojích k problémùm na této škole? Jaké byste navrhovali øešení vy? Jak se vám líbí na této škole? Co byste vytkli vedení této školy a profesorùm? Co se vám zde líbí? Co byste Máte svùj názor? vylepšili? A jiné vaše názory. Máte zájem se podílet na øešení problémù, máte zájem o informace, máte vlastní názor nebo je vám všechno jedno? Jste mladí lidé bez vlastních názorù a bez zájmu o dìní kolem sebe? Pokud ne, pak to tak nevypadá. Na studentech a jejich názorech závisí budoucnost lidstva. A v jaké budoucnosti chcete žít vy? Ponìvadž nám není dopøáno dlouho žíti, zanechejme nìco po sobì jako svìdectví, že jsme žili. (Plinius) Zdá se mi, že v géniovi je cosi jako poèítací strojek: zatoèíme klièkou a výsledek je správný, ale strojek sám neví proè a jak. (Goethe) Nezapomeòte Vaše èlánky, názory, návrhy, pøipomínky, básnì, povídky a jiné texty jsou naší prioritou. A proto naše schránka pøed dìjepisnou uèebnou, internetové on-line služby na webových stránkách èasopisu (eldar.cz/prostor) jsou vám plnì k dispozici. redakce Pokud chcete Prostor dostávat každý mìsíc, mùžete si ho stále objednat. Staèí vhodit papírek s nápisem Objednávka, se svým jménem a (pokud je) tøídou do schránky Prostoru pøed dìj. uè. nebo napsat na redakce. Objednávky mùžete rušit osobnì u Kamila Mrázka z 6.B pøed uzávìrkou dalšího èísla. PROSTOR Bezplatná inzerce Chcete nìco prodat, koupit, nabídnout, vymìnit, je tu pro vás bezplatná inzerce pro studenty. Vzkazy Pomocí èasopisu mùžete poslat nìkomu vzkaz, pozdrav, pøání k svátku nebo narozeninám Pokud nìkdo našel èerné hodinky, pøijïte do 1.B Menší informace: Nejsem si jistý, zda to všichni ví, ale pokud ještì náhodou nìkdo ne, tak všechny ztracené vìci na tøineckém gymnáziu, které nikdo neukradne, jsou vystavené pøi vchodu do školy po levé stranì za sklem. V dobì, kdy byl ve schránce výše uvedený vzkaz, tam visely tøi èerné hodinky a stále tam jsou ještì aspoò jedny. Možná, že jsou právì vaše. Podporujeme podnìty studentù Pokud by nìkdo ze studentù chtìl udìlat nìjakou zajímavou reportáž, èlánek odkudkoliv, fotky nebo rozhovor s nìkým do èasopisu, pak po domluvì s redakcí uhradíme náklady a výdaje s tím spojené a pokud bude nutné, pokusíme se zajistit vše potøebné. Prostor je váš èasopis, který tvoøíte i vy. Informace - Kamil Mrázek Pøíštì v Prostoru: apríl, apríl, apríl, apríl apríl, apríl, apríl apríl, apríl apríl apríl, apríl, apríl, apríl, apríl, apríl, apríl atd. Strana 3 Šéfredaktor: Kamil Mrázek Redaktoøi: Pavla Sližová Eva Klusová David Heczko Helena Uhláøová Petr Šèigel Petra Drongová Honza Nieboras Marie Koláøová Jakub Szkandera Zuzana Bocková Veronika Giraczková Lýdie Petøíková Grafická úprava: Kamil Mrázek Kamil Babula vyšel: 5. bøezna 2001 náklad: 230 výtiskù vychází každý mìsíc uzávìrka dalšího èísla: 22. bøezna 2001 osmé èíslo vyjde: 2. dubna 2001 Tento èasopis získal grant od nadace Open Society Fund Praha Internetová adresa: Veškeré náklady a výdaje spojené s realizací a tvorbou tohoto nezávislého studentského èasopisu jsou hrazeny redakcí Prostoru. Své pøíspìvky èlánky a jiné vhazujte do schránky Prostoru pøed dìjepisnou uèebnou nebo pište na náš . Všechny otištìné èlánky nemusí vyjadøovat názory redakce.

4 Strana 4 PROSTOR Rozhovor, rùzné Prostorové otázky a odpovìdi profesorù Mgr. Pavla Jaworská! Jaké bylo vaše dìtství? Krásné a nezapomenutelné, jak už dìtství bývá. Vzpomínám si, že jsme si stále hráli a že si bratr vymýšlel fantastické pøíbìhy. Ráda jsem chodila cvièit do Sokola a zbývající èas trávila nad knihami. Pøeèetla jsem nìkolikrát obsah všech knihoven, které se nacházely v mém dosahu. Nejlepší, ale byly prázdniny u babièky na vesnici. Mé vzpomínky dodnes voní po zralém obilí, pryskyøici a sluncem rozpáleném jehlièí. A pod bosýma nohama stále cítím pichlavé strništì, prach cesty a teplé bláto po dešti.! Èím jste chtìla být, když jste byla malá? Po pøeètení Knihy džunglí a dalších pøíbìhù o zvíøatech jsem se z nedostatku vhodnìjší pøíležitosti rozhodla stát ošetøovatelkou zvíøat v ZOO. Od 11 let jsem pak chtìl být uèitelkou.! Jaká jste byla studentka? Na ZŠ jsem byla pozorná a snaživá. Na støední škole jsem mìla pochopitelnì nejradìji èeštinu slohové práce, básnì, literární rozbory, ba dokonce i gramatiku. Spolužákùm jsem pomáhala s ruštinou a francouzštinou, oni mnì s matematikou a deskriptivní geometrií.! Mìla jste nìjaké spory s vyuèujícími? Ne.! Kam jste chodila na støední školu? Na SVVŠ do Holešova (okres Kromìøíž).! Proè jste se rozhodla stát se uèitelkou? Pocházím z uèitelské rodiny. Mùj dìdeèek byl øídící uèitel na vesnické malotøídce, oba rodièe také uèili a nám pøipadalo samozøejmé vìnovat se stejnému povolání. Bratr uèí dìjepis a já cizí jazyky.! Co se vám na naší škole líbí, a co byste naopak ráda zmìnila? Jsem ráda, že se zde nacvièují divadelní pøedstavení. Ráda si pøeètu povídky a básnì v Prostoru. Líbí se mi moderní výukové programy pro vìtšinu pøedmìtù. Snad èasem i výuka cizích jazykù bude podobnì zpestøena. Na stáži ve Francii se mi to moc líbilo. Jsou také vìci, které mne zlobí, napøíklad nezdvoøilost nebo vulgární slova, kterými se nìkteøí mladí lidé èastují.! Jaký je váš vztah k Francii a Španìlsku, kterou zemi máte radši? Ve Francii se cítím jako doma, byla jsem tam nìkolikrát na stážích a turistických zájezdech, mám tam pøátele a hodnì jsem o ní èetla. Španìlsko je u nás ménì známé, je to však zemì s velkou kulturní tradicí a pro nás i trochu exotická. Francouzi i Španìlé jsou velmi srdeèní.! Mìla jste nìkdy nìjaký idol nebo vzor? Jaký? Idol ne. V 15 letech jsem sbírala fotky hercù. Èím jsem starší, tím více si vážím svých rodièù. Vychovali nás ne mentorováním, ale pøíkladem.! Co je pro vás v životì nepostradatelné? Svoboda. láska, pøátelství.! Každý èlovìk by mìl mít urèitý cíl, kterého chce dosáhnout. Jak je to u vás? Jaký je váš životní cíl? Mohu nazvat dosažením životního cíle fakt, že na této škole uèím španìlštinu 13 let a francouzštinu již 33 let?! Jaké televizní programy nejèastìji sledujete? Populárnì nauèné o pøírodì, TV noviny, obèas filmový klub nebo divadelní inscenace polské TV a od prosince dennì TV 5 frankofonní kanál kabelové televize! Jakou máte ráda hudbu? Pøíjemnou na poslech francouzské šansony, B. Okudžavu, J. Nohavicu, K. Kryla, L. Filipovou, vážnou hudbu Chopina, barokní hudbu, gregoriánské zpìvy atd.!máte svou oblíbenou knihu? Jakou? Mám ráda životopisné knihy o umìlcích, B. Hrabala, J. Haška, M. Durasovou, romány A. Dumase, když je mi nejhùø. Jinak ètu knihy ve francouzštinì nebo španìlštinì.! Jak jste pøivítala pøíchod nového milénia? Doma u televizoru. Pøepínala jsem kanály, dívala se, jak se lidé baví a bylo mi prima.! Dala jste si nìjaké pøedsevzetí do nového roku? Svá pøedsevzetí již nìkolik rokù neplním, tak jsem si je pøestala dávat. Snad jen: Vydržet!! Dìkujeme za odpovìdi Eva Klusová, Zuzana Bocková Den BLBEC Není den jako den. Nìkdy se ráno probudíte, podíváte se z okna a víte, že dnešek bude super. A nìkdy se zase probudíte a víte, že dnešek nebude stát za nic Probudila jsem se. Venku pršelo. Tedy, lépe øeèeno, lilo jako z konve. Pomalu jsem vstala a šla jsem se umýt do koupelny. Pak jsem se oblékla a šla jsem na snídani. Jako na potvoru jsem na sebe pøevrhla hrnek s èajem. Musela jsem se tedy pøevléknout, když jsem si všimla, že je už pùl osmé a že mi právì ujel autobus do školy. Do pr, ulevila jsem si. No nic holka, øekla jsem si, musíš to nìjak zvládnout. Rychle jsem na sebe hodila první triko, které mi pøišlo pro ruku a letìla jsem do školy. Když jsem vcházela do tøídy, bylo 8:15. Á, Tetrichová! Copak, že jdete takhle pozdì? Vy nevíte, že vyuèování zaèíná pøesnì v 8:00? uslyšela jsem profesorèin hlas. Vím, paní profesorko, ale ujel mi autobus, øekla jsem. Jo, tak autobus! No, když už stojíte pøed tabulí, tak si vezmìte køídu a vypoèítejte mi pøíklad, který vám nadiktuji. Takže... Ani vám nemusím øíkat, jak to dopadlo. Jo, dostala jsem plný poèet bodù. Jenže to ještì nebylo všechno! Další hodinu jsem dostala opìt za pìt a ještì k tomu poznámku za to, že jsem drzá, nevychovaná a neustále vyrušuji. Na obìdì jsem zakopla a natáhla jsem se na zem jak široká tak dlouhá a cestu domù jsem potkávala spoustu lidí, které jsem potkat nechtìla a ty, co bych potkat chtìla, se mi nìjakým záhadným zpùsobem vyhýbali. Doma to nebylo o nic lepší. Na stole na mì èekal vzkaz typu: zajdi nakoupit, pouklízej byt a uvaø veèeøi! Nakoupit bych ještì zvládla, pouklízet taky, ale ta veèeøe! Pøipálila jsem ji úplnì dokonale. Radši jsem si šla potom hned lehnout, protože jsem byla schopna zapálit barák. No, doufám, že zítra bude teda o hodnì lepší den. Jenže Probudila jsem se. Venku pršelo Z

5 Rùzné, názory PROSTOR Strana 5 Jak jsem se potýkala s pojmem normální èlovìk Kýèovité police Pøedpokládám, že skoro nikdo není takové kopyto a nenarazilo do polic na prvním patøe našeho ústavu. Mì se to už ale bohužel stalo. Ony extrémní police, hluboce zapuštìné høeby do zdi, aby je oškliví studenti nemohli znièit, jsou olemovány žlutou páskou (aby je každý vidìl) a mají obzvláštì ostré hrany (aby to víc bolelo pøi støetu). Na tìchto policích jsou plastiky z dílny výtvarné výchovy. Proti nim nic nemám. Ale, plastik je ménì než polic (aspoò bylo, když píšu tenhle èlánek). Takže ty volné slouží i k odkládaní tašek, svaèin a odpadkù. Urèitì by se daly využít i jako lavièka Parape ákùm (milencùm na parapetech). Toto je velice potøebné, nebo je znemožnìno objímati se v šatnách (krysy, odpadky, výkaly), proto by se náhradní místo v podobì plastických polic docela šiklo. Na každém poschodí tak šest, sedm polic. A kam plastiky? Do šaten, tam se jim nic nestane, leda že by je ožraly krysy. David Heczko Jen tak ze života To je zase den jak vyšinutý. Se vzbouøili snad všichni profesoøi. Co hodina to zkoušení. To by mi tak nevadilo, kdybych ten chudák nebyla já. Bohužel jsem. Vy se snad neuèíte, Pokidaná, co to s vámi poslední dobou je? Kdyby jen poslední dobou. Jak se tak dívám na vaše známky, žádná sláva. Vy jste jednou nohou venku. Kdyby jen jednou nohou, myslím, že vy tam jste už rovnou celá. Pokyvuji hlavou na všechno to kázání, aby mì nepøistihla, že ji vùbec neposlouchám. Najednou slyším podivné zvuky, které vznikají pøi otøesech mojí hlavy. Doufám, že to není z mojí hlavy, protože by se ukázalo, že v té kebuli opravdu nic nemám. Radši pøestanu blbì pøikyvovat a soustøedit se na výmluvu, kterou si donesu domù, protože naši už dávno vìdí, že ze mì stejnì nic nebude. No nic, vyslechnu si všechno to kázání a už si jdu sednout do lavice, kde odpoèívám poslední minuty do konce hodiny. Jediné, na co se doopravdy tìším, je párty, kterou poøádá mùj kamarád. Dostal totiž øidièák, který udìlal snad na popáté a nezná jiný zpùsob, jak Neviditelný by se pochlubil. Letím na obìd jak vyšinutá. Mám totiž tolik volného èasu, že stíhám ještì obletìt zemìkouli na koštìti. Tak super. Fronta až k záchodkùm a já mezi posledními. Po hodinì stání, když už mi docházejí všechny nervy pøi pohledu na ty pøedbíhající bažanty, mezi nimiž jsou i tøe áci, se pokusím vecpat do pøedu také. Super, byla jsem pøistižena dozorem a už si to míøím úplnì na konec. To snad není pravda, jak to jen dìlají, že si jich nikdo nevšimne? Když se koneènì dostávám na øadu, slyším od paní kuchaøky. Nemáš obìd. To je fakt skvìlý, málo co Radši nechci být vulgární, jelikož by si malé dìtièky braly ze mì pøíklad. Beru si svých pár švestek a s kruèivým žaludkem se dobelhávám domù. Aspoò trochu zhubnu. Už bylo na èase. Ale za jakou cenu. Myslím, že tenhle den se nemohl vydaøit lépe. A proto vám mùžu na závìr mého pøíbìhu jen dodat pilnì se uète, dìtièky, a nedopadnete jako já. Radši si zkontrolujte, zda máte vùbec obìd (klidnì i 10x) a kamarády nezanedbávejte, jelikož na té párty jsem si opravdu užila legraci. Kidy Bylo ticho. Slyšel jen kapky vody padající z tmavé noèní oblohy nad sebou. Nevšímal si okolí, všechno mu splývalo dohromady. Mokré šaty mìl pøilepené na svém tìle a byla mu zima. Bylo mu smutno a mìl strach. Chtìl zapomenout nikdo ho nevidìl. Nikdo ho nechtìl vidìt. Byl jeden z tìch duší, co bloudí po svìtì a neví neví kam jít, a tak pustì jen jdou a doufají, že se snad nìkdy dostanou nakonec. Jenže, co je na konci? To on netušil. Lidé kolem nìho procházeli celý jeho život, ale nikdo si ho nevšímal. Nikdo netušil, co se v nìm skrývá, nikdo netušil, že je. A tak mu teï nezbývalo nic jiného, než bloudit svìtem. Chodil temnými ulicemi, míjel potùèky vody a jen pozoroval, jak se svìt mìní, jak voda Lidé bìžnì, když se snaží druhého èlovìka urazit pøípadnì i vytoèit, tak používají frázi, že je ona osoba nenormální. Vždy mi to pøipadalo trošku zvláštní, ale nikdy jsem se o to pøíliš nezajímala. Až seriál Ally McBealová mì pøivedl na myšlenku zjistit, kdo je vlastnì ona normální osoba. Hrdinka tohoto seriálu prohlásila, že normální èlovìk = obyèejný èlovìk. Já osobnì jsem si celou dobu myslela, že takový èlovìk vlastnì neexistuje. Mùj názor je, že èlovìk normální je srovnáván se standardní osobou, která je psychicky v poøádku tzn. že to prostì není pøípad pro psychiatra a která by mìla mít urèité vlastnosti. Žila by si svùj život, netoužila by po nebezpeèí a jiných aktivitách dnešních lidí, ale pøedevším by nijak zvláš nevynikala nad ostatními. Jenže mi nikdy nebylo jasné zda taková osoba je, ale hlavnì jaká doopravdy je! A tak jsem došla k názoru, že každý èlovìk je specifikován a že se nedá s nikým jiným srovnávat. Chtìla jsem vìdìt, co je normou pro normálnost, a tak jsem se obrátila na literaturu. Chytré knihy øíkají, že normální èlovìk je ten, který ví, co èiní a také nesmí být po fyzické stránce postižen. Je to prùmìrná osoba shodující se s již výše uvedenou normou. Co z toho všeho vyplývá? Jen to, že Ally má buï stejný názor jako já nebo se nikdy nedívala do nauèného slovníku! Ted nastává moje poslední otázka a tou je: Kdo stanovil normu pro normálnost èlovìka a jak pøišel na to, že blázen není normální a já jsem? Na to si už musí odpovìdìt každý sám... Jedna vìc je jistá. Nauèný slovník si mùže øíkat, co chce. Mì nezviklá - jste jen banda praštìných lidí! HuHuLa Rodinné oslavy Taky máte rádi rodinné oslavy tak jako já??? Napøíklad, když má babièka kulatiny, bratránek právì promoval nebo se vdává sestøenka, to se pak sejde celá rodina a všichni vás štípají do tváøí, objímají vás a øíkají vám, jací už jste velcí, vždy jste si ještì nedávno hráli s panenkou a autíèkem nebo jestli se už nechcete vdávat nebo ženit a vy se jen pøiblble usmíváte a øíkáte si, že tohle pøece nemùžou být vaši pøíbuzní. Vždy jsem pøemýšlela, jak se takovým oslavám vyhnout.v celku marnì. Pøišla jsem jen na to, že by se dala simulovat nìjaká akutní nemoc nebo úraz má to ale jeden háèek pozor, aby se vám to nevymklo z rukou. To pak taky mùžete zùstat tøeba dva týdny doma a celá rodina se sjede za váma, aby vás potìšila, když jste tak vážnì nemocní. No prostì, žádný øádnì osvìdèený návod, jak se vyhnout rodinným oslavám asi neexistuje.ale na druhou stranu mùžete být rádi, že jste udìlali dobrý skutek, když jste popøáli sestøence k svátku, zatancovali si se strejdou a promluvili si s tetou z pátého kolena. No jó, no. Prostì nìkdy musíme udìlat radost svým pøíbuzným PS: Kdyby jste ale pøece jenom mìli nìjaký nápad, jak se vyhnout rodinným oslavám, urèitì se mi ozvìte. Z smývá všechny høíchy mìsta a svìt dostává novou šanci. Zamyslel se a musel se smát. Nevìdìl proè? Netušil! Jen se smál potichu, ze srdce. Oèi se mu zaleskly. Jediná slza, spadla po tváøí kamsi do neznáma a byla zapomenuta Rozhodl se. Už vìdìl, že dá lidem ještì jednu šanci. Ještì jednu šanci sobì. Chtìl se znovu pokusit. Chtìl dosáhnout nemožného. Nadìje ho znovu postavila na nohy, pøestože se vrhl do pøedem prohrané hry, tak vyhrál. Vyhrál svùj boj se smutkem. Zaèalo se rozednívat šedé mraky ustupovaly a lidé pomalu vycházeli do ulic mìsta. Nikdo netušil, co se tuto noc stalo. Jen on potichu jako vždy kráèel a usmíval se. HuHuLa

6 Strana 6 PROSTOR Kultura, názory Pravidelné hitparády aneb jaká hudba svìtem letí Ve spolupráci s hudebním rádiem INTERHIT bude èasopis Prostor na svých stránkách a také na Internetu zveøejòovat pravidelné hitparády. Interhit je hudební rádio, které vysílá na Internetu na adrese prakticky do celého svìta. Na rádiu jsou ètyøi druhy hitparád (Èeské hity, Rock, Dance, Oldies), které se aktualizují každý týden podle hlasù posluchaèù. Hitparády mùžete ovlivnit i vy, takže neváhejte takto uèinit. V tomto èasopise bude pravidelnì zveøejòována vždy jedna ze ètyø hitparád, a proto nám dejte vìdìt, o kterou z výše jmenovaných hitparád se nejvíce zajímáte nebo která hudba vás nejvíce zajímá. Samozøejmì, kdo má pøístup k Internetu mùže na internetových stránkách Prostoru sledovat všechny ètyøi druhy hitparád každý týden odedneška. Prostor je tu pro vás. A tady již máte aktuální hitparádu èeských hitù: Èeské hity 1... Daniel Landa - Tøista z místa C 2... Kabát - V pekle sudy válej 3... Martin Maxa - Ráno v ulicích 4... Chinaski - Klára 5... DJ Company vs FM Factory - Mrazík 6... Maxim Turbulenc - Jede jede mašinka 7... Martin Maxa - C est la vie Anushka - Sedmnáct story (remix FM Factory) 9... Lucie - Zakousnutej do tebe Fun People - Sem ready NOVINKY N1... Dana a Dan - Rodokmen lásky N2... Kamil Emanuel Gott - Esmeralda N3... Tøi Sestry - Dederon EProstor Bøezen Nìkterým z vás se jistì hned vybaví i dokonèení tohoto nadpisu: - za kamna vlezem, popøípadì i : duben ještì tam budem. Dá se øíci, že toto pøísloví o bøeznu (a vlastnì i dubnu) je nejznámìjší a, pøestože již dnes doma skoro nikdo nevlastní klasická stará kamna, používá se dodnes. Málokoho (jestli vùbec nìkoho) však napadne i slovní spojení: Bøezen mìsíc knihy. Vzhledem k tomu, jak dopadla anketa na téma Povinná èetba v jednom z minulých èísel Prostoru, si myslím, že je velká škoda, že se na tohle zapomíná. Jestliže mùže existovat bøezen jakožto mìsíc Internetu, kdy mají všichni možnost chodit na Net zdarma, nevidím dùvod, proè by nemohl existovat tøetí mìsíc také ve znamení Knihy. Tímto nechci nabádat prodejce, aby celý bøezen rozdávali periodika i knížky zcela zdarma (aèkoli špatné by to rozhodnì nebylo), ale spíš bych chtìla ponouknout lidi, kteøí si pøeètou maximálnì jedenkrát týdnì sobotní noviny, aby se alespoò v bøeznu pokusili pøeèíst si, a tudíž se dozvìdìt i nìco jiného než to, co se dìje v politice nebo kdo a kdy zase umøel. Samozøejmì, že vám nemohu pøikazovat: pøeèti si E. M. Remarqua Tøi kamarádi, ty si pøeèti Radka Johna Memento, ty zase to a ty tohle. Každý z nás se pohybuje v urèitém okruhu svých zálib a zájmù a vesmìs si podle toho vybírá i svùj druh literatury. Já si také vybrala pro tento èlánek zrovna toto téma, protože mì zajímá a docela mì štve, že jej nìkteøí lidé zanedbávají. Takže bøezen za kamna s knihou vlezem! Pavla Nebojte se vyjádøit! 1. Co byste chtìli, aby se zmìnilo ve 21. století? 2. Jaká je vaše pøedstava 21. století, co se podle vás zmìní? Petr Boreèek 1. Hlavnì vztahy mezi lidmi. 2. Myslím si, že se zmìní celková struktura soužití lidí na této zemi. Mgr. Alena Wozniaková 1. Chtìla bych, aby se pøestalo válèit, aby lidé zapomnìli, co znamenají pojmy šovinizmus, fanatizmus. Aby ušetøené finanèní prostøedky na zbrojení byly použity na zvýšení životní úrovnì zemí tøetího svìta, aby dìti neumíraly hladem, a na zlepšení životního prostøedí na naší planetì a aby byly vynalezeny léky na léèení rakoviny a AIDS. 2. Nejsem ani Sibyla ani prognostik. Ing. Dagmar Mitrengová 1. Tempo a hodnoty života. 2. Pøedstavy, plány na dalších 100 let? Snad až budu želva student 1.D 1. Známkování 2. Nic, všechno bude stejné. student 2.B 1. Aby lidi pochopili, že válkama se nic nevyøeší. Aby lidi našli lék na všechny nemoci a taky proti nenávisti, lhostejnosti a proti smutku 2. Myslím si, že zmìnou èísla se nezmìní hloupý èlovìk na chytrého, maximálnì nám mohou pomoct hvìzdy, ale pak, to je jen ve hvìzdách. student 6.B 1. Aby lidi byli na sebe hodní, aby bylo ménì materiálních statkù, zbrojní pás na mobil, profesionalizace armády, aby odešel Vrátný a aby byla škola IN. 2. Nezmìní se nic, lidi se budou a nebudou mít rádi, zmìní se prostøedky, energetická krize, zaène se létat na asteroidy a zaènou se tìžit nerostné suroviny, mléko do každé rodiny a žena do každé domácnosti, pøijde konec svìta. Petra Drongová Osud Každý èlovìk má od narození jisté pøedurèení. Mùže se tomu øíkat osud. Je to nìco, co ve svém životì musí udìlat, i kdyby nechtìl. A když to nìco udìlá, mìl by se mu dostavit pocit, který øíká: Tak, to je vše. Mùžeš odejít. Z nìjakého dùvodu se lidé svého osudu bojí. Snaží se ho zvrátit, oddálit nebo alespoò zmìnit. Proè? Vždy - co se má stát, to se stejnì stane. A je to špatné èi dobré, jednou to pøijde. A tady vyvstává další otázka: Špatné? Ne - èlovìk by mìl být optimista a vìøit, že vše, co se dìje, je pro jeho vlastní dobro. Pro jeho osobní rùst. Ale tomuhle asi nevìøíte. Proè se èlovìk snaží zmìnit osud? Ono to vlastnì ani nejde. Existují rùzné cesty, jak se dobrat stejného osudu, stejného cíle, ale neexistuje možnost rozcestí, kde by každá cesta vedla na zcela odlišné místo! Z toho vyplývá jedna vìc: nesnažte si vykládat svou budoucnost - ta je totiž jen ve vašich rukou. Neklaïte si otázky Co bude?, ale spíše Kam mám dojít?. Na takovouto otázku odpovìï èasem najdete. A pak byste mìli pøemýšlet, kterou cestou se k tomuto cíli vydat. Vìøte, že se tomu všemu øíká Hra života, a vìøte, že je zajímavá nejmíò tak, jako každá jiná. V den vašeho narození jste všichni stáli na políèku Start. Pøed smrtí projdete políèky Osud a pak - Cíl. A chcete nebo ne, osud se vám nepodaøí zmìnit. Mùžete si jen vybrat, jak dosáhnout vítìzství. Co se má stát, to se stane. A už se vydáte kteroukoliv cestou... Èerný Princ

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková PRVNÍ TØÍDOU BEZ PLÁÈE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386

Více

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury)

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury) ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis na tøineckém gymnáziu 6. èíslo (únor 2001) / 3. roèník cena: 2,- Kè Postøehy z uplynulého mìsíce aneb dìje se na této škole 5. leden studentem shozena

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 5 5 PhDr. Michaela Daòková

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

K O U M E S. Bøezen 2015

K O U M E S. Bøezen 2015 Bøezen 2015 K O U M E S Milí ètenáøi, Opìt je tu další vydání èasopisu Koumes a s ním i spousta nových zajímavostí a to nejen z naší školy. V bøeznovém èísle se zamìøíme na téma kyberšikany a šikany jako

Více

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012 Øešitel Body celkem Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha. prosinec 0 BLK Køížky a koleèka Zrcadla Padouši a poctivci Tykadla Bludištì / Mrakodrapy Hvìzdy a mìsíce Lev a Jednorožec Nejbližší úseèka

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Edgar Cayce. Eko konzult

Edgar Cayce. Eko konzult Edgar Cayce JÍDLO A ZDRAVÍ Eko konzult Co jsou to vitaminy? Co jsou to aminokyseliny? Jakýsi hudební vìdec jednou poznamenal, že vitamin je jednotou ignorance nikdo neví, co to je. Pouze se ví k èemu slouží.

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 4 6 PhDr. František David

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

TVOØENÍ SLOV Odvozování... 42 Skládání... 44 Zkracování... 44 Pøejímání z cizích jazykù... 44

TVOØENÍ SLOV Odvozování... 42 Skládání... 44 Zkracování... 44 Pøejímání z cizích jazykù... 44 OBSAH SKLADBA Vìta jednoduchá... 4 Základní vìtné èleny... 8 Podmìt... 8 Pøísudek... 10 Rozvíjející vìtné èleny... 12 Pøedmìt a pøísloveèné urèení... 12 Pøívlastek... 14 Doplnìk... 16 Vìty bezpodmìtové

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999. Obsah

Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999. Obsah Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999 Obsah Tam, kde nejsou vidìt hvìzdy I. 2

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Poezie života je láska. Svatopluk Èech. Hledali jsme štìstí a našli jsme sebe. J. Lennon

Poezie života je láska. Svatopluk Èech. Hledali jsme štìstí a našli jsme sebe. J. Lennon MOTTA Hledali jsme štìstí a našli jsme sebe. J. Lennon Poezie života je láska. Svatopluk Èech 1 2 Kdo miluje, má stále plné ruce práce. Aischylos Láskou èlovìka k èlovìku se otvírá brána nebeská dokoøán.

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Hlavní téma v. Upozornìní. V tomto èísle. Èasopis Prostor. Schránka èasopisu Prostor

Hlavní téma v. Upozornìní. V tomto èísle. Èasopis Prostor. Schránka èasopisu Prostor ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis tøineckého gymnázia 5. èíslo/bøezen 1999 cena: 2,- Kè Upozornìní Už se to blíží, už za mìsíc tu bude Apríl. Nenechte si ujít mimoøádné aprílové èíslo

Více

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury)

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury) ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis tøineckého gymnázia 7. èíslo (bøezen 2000) / 2.roèník cena: 2,- Kè Zemìpisná olympiáda školní kolo V únoru probìhla na naší škole zemìpisná olympiáda

Více

V tomto èísle: exklusivní rozhovory se Zdeòkem Izerem a Michalem Davidem!!! Pro fanoušky hokeje

V tomto èísle: exklusivní rozhovory se Zdeòkem Izerem a Michalem Davidem!!! Pro fanoušky hokeje ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis tøineckého gymnázia 8. èíslo/èerven 1999 cena: 2,- Kè Na tøineckém gymnáziu se maturovalo Všichni z vás, ví, že tento mìsíc probìhly maturity, kterým

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM

ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM Pozorování pøírody uèitel mùže s dìtmi uskuteènit vycházku do pøírody. Doporuèujeme 4x

Více

Obsah. Vìnování...12 Úvod...14

Obsah. Vìnování...12 Úvod...14 PENÍZE, SPIRITUALITA A REALITA 5 Obsah Vìnování...12 Úvod...14 Èást první CO PØITAHUJE A CO NEPØITAHUJE PENÍZE...17 1. Poulièní koumáci 21. století...18 Posun jako za Gutenberga...18 Kde jsou ty peníze?...19

Více

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí.

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Projekt: Dotazník o sportu a volném čase Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Brno 2011 Obsah: 1. Zadání.. 3 2. Dotazník.. 4 3. Výsledky šetření.. 5 4. Demografická struktura

Více

CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ. aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE. www.icm-kladno.cz

CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ. aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE. www.icm-kladno.cz www.icm-kladno.cz CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE Projekt "Právo na informace právì teï! Co ti brání v podnikání? je financován MŠMT v rámci mimoøádného

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury)

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury) ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis tøineckého gymnázia 9. èíslo (kvìten 2000) / 2.roèník cena: 2,- Kè Pøijímací zkoušky na tøinecké gymnázium 17. dubna probìhly pøijímací zkoušky ko

Více

Èíslo 41 ze dne 12. 3. 2000 OBSAH

Èíslo 41 ze dne 12. 3. 2000 OBSAH Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 41 ze dne 12. 3. 2000 Informace o LT 2000 OBSAH Vydává a tiskne

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: bøezen 2011 roèník 5, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Èáry máry ententýky, letìli jsme do Afriky! Po celý týden letošních

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka Výsluňský plátek LISTOPAD Připravily: Anička, Jarka a Katka Z obsahu: Fotbalový turnaj osmiček Zamířeno do: 7.C- rozhovor s Martinem Gebellem I učitelé jsou jen lidé - rozhovor s panem ředitelem Jiřím

Více

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah:

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah: Milí pøátelé, Výbor pro Bahá í nakladatelství pøipravil tento soubor, aby Vám pomohl pøi psaní textu a jeho korekturách. Následující informace se týkají jak psaní orientálních jmen latinkou, tak zpùsobu

Více

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY Každé mìsto má svou historii a své zajímavosti. Vydej se s námi nyní na procházku po Blatné. Na trase budeš plnit úkoly v pracovních listech

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

Obsah. Naposledy jsme se vidìli na táboøe. Prázdniny jsou fuè, takže se pokusíme pøipomenout atmosféru tábora nìkolika obrázky a krátkým povídáním

Obsah. Naposledy jsme se vidìli na táboøe. Prázdniny jsou fuè, takže se pokusíme pøipomenout atmosféru tábora nìkolika obrázky a krátkým povídáním Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 32 ze dne 1. 10. 1998 Pozvánka na podzimní akci Informace pro

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

zvìtšenina Jitka Èechová

zvìtšenina Jitka Èechová zvìtšenina Jitka Èechová Jitka Èechová Fakulta umìní a architektury - vizuální komunikace - digitální média Bakaláøská práce 2010 téma: ZVÌTŠENINA /01 * Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci

Více

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 PESdde KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 1. Co je nového ve verzi 2.3 Proti verzi 2.1 jsou v této verzi dvì významná vylepšení: 1. Server nyní stále

Více

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net MOZEK STEJNÌ JAKO MÍCHA TVOØÍ CENTRÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM. JEDNÁ SE O VELMI SLOŽITÉ ORGÁNY, KTERÉ VYTVÁØEJÍ NERVOVÉ BUÒKY, JENŽ MAJÍ VELMI MALOU SCHOPNOST SE OBNOVOVAT. POŠKOZENOU NERVOVOU BUÒKU SE JEN MÁLOKDY

Více

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury)

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury) ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis tøineckého gymnázia 5. èíslo (leden 2000) / 2.roèník cena: 2,- Kè Krátké zpravodajství Pøístup na Internet ze školy využívá pøibližnì 70 studentù.

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 Po literární soutìži pro mládež, která úspìšnì probìhla v roce 1996 pod názvem Z babièèiny truhly, uspoøádal Klub pøátel Boskovic za finanèní podpory

Více

Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling

Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling Jméno a příjmení: Nikola Součková Třída: 5. A Školní rok: 2014/2015 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31. 03.

Více

PhDr. Petr Šmolka, Daniel Pacek

PhDr. Petr Šmolka, Daniel Pacek PhDr. Petr Šmolka, Daniel Pacek MANŽELSKÁ PORADNA Tam, kde vlastní síly nestaèí Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako

Více

EKO. Kamarád s prírodou ˇ. průzkumník

EKO. Kamarád s prírodou ˇ. průzkumník EKO Kamarád s prírodou ˇ průzkumník Máš zájem o přírodu a životní prostředí vůbec? Pokud ano, bude pro tebe snadné splnit všechny mise, které si vybereš. Po jejich dosažení se staneš hrdým držitelem eko-certifikátu

Více

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 Bezpeènostní dveøe SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 spol. s r.o. Pobøežní 8, Praha 8, 186 00 Tel: 224 816 458 Fax: 224 816 459 Nonstop infolinka: 602 335 878, 777 335 878 e-mail: next@next.cz

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

KRITIKOU A POCHVALOU K VYŠŠÍ MOTIVACI ZAMÌSTNANCÙ

KRITIKOU A POCHVALOU K VYŠŠÍ MOTIVACI ZAMÌSTNANCÙ Mgr. Yveta Rychtaøíková KRITIKOU A POCHVALOU K VYŠŠÍ MOTIVACI ZAMÌSTNANCÙ Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Redakèní systém - manuál

Redakèní systém - manuál Redakèní systém - manuál Pomocí našeho redakèního systému zvládne své stránky aktualizovat každý uživatel i bez znalosti programování. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení redakèního systému...2

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 2 5 8 PhDr. Jan Èinèera, Ph.D.

Více

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu ROLETY VOLEJTE ZDARMA 800 400 115 www.minirol.eu www.minirol.eu Popruhem, šòùrou nebo klikou Ka dá variata má své specifické výhody. Popruh se mnohem lépe dr í v ruce, ale musí být vyveden z boxu pøímo.

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Knihu vìnuji všem lidem s autismem a jejich rodièùm, pøed kterými hluboce smekám.

Knihu vìnuji všem lidem s autismem a jejich rodièùm, pøed kterými hluboce smekám. Knihu vìnuji všem lidem s autismem a jejich rodièùm, pøed kterými hluboce smekám. Perchta Kazi Pátá MÉ DÍTÌ MÁ AUTISMUS PØÍBÌH POKRAÈUJE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.:

Více

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla CZ Habermaaß-hra 5589 Klasické kostky Kravička Karla Vážení rodiče, gratulujeme k zakoupení hry z cyklu "Moje první hra - Farma". Učinili jste správné rozhodnutí a umožnili svému dítěti učit se prostřednictvím

Více

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat TM Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat nejvìtší skok od doby oboustranného pluhu Oproti tradiènímu obdìlávání pùdy: Menší pracnost Sní ená ta ná síla Sní ené náklady

Více

Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít?

Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít? Grafické systémy a DTP Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít? Za posledních deset let doðlo k bouølivému vývoji v oblasti tvorby webu. Spousta uživatelù se nauèila jazyk HTML a kaskádové

Více

nejen pro prvòáèky je variabilní pomùckou. Je urèena k výuce a procvièování ètení a psaní v 1. roèníku.

nejen pro prvòáèky je variabilní pomùckou. Je urèena k výuce a procvièování ètení a psaní v 1. roèníku. A B E C E D A nejen pro prvòáèky je variabilní pomùckou. Je urèena k výuce a procvièování ètení a psaní v 1. roèníku. ilesia rading s.r.o. ÈESKÝ VÝROBCE UÈEBNÍCH POMÙCEK Polní 287, 747 19 Bohuslavice,

Více

KYLIX v pøíkladech LIBOR FORST A TOMÁŠ HOLAN Praha 2003 Libor Forst a Tomáš Holan KYLIX V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení:

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení: Hádanka Malý úkol na přemýšlení: Řídíš auto a udržuješ konstantní rychlost. Po tvé pravé straně je hluboký sráz. Nalevo od tebe jede obrovské požární vozidlo a udržuje stejnou rychlost jako ty. Před tebou

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Den kdy se vrátí láska k nám

Den kdy se vrátí láska k nám Den kdy se vrátí láska k nám obsazení: Tereza Petra Göbelová Petra Tereza Agelová 1. scéna pohoda Proslov DJ karaoke party hard repertoár Podvod, Holky z naší školky, Pohoda, Den kdy se vrátí láska k nám

Více

Pøíruèka pro obce a jejich zastupitele

Pøíruèka pro obce a jejich zastupitele Pøíruèka pro obce a jejich zastupitele NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STØEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Identifikace a øešení rizik spojených s hraním hazardních her Pøíruèka pro obce a jejich zastupitele

Více

MASKOT. který uèil èeský jazyk, akce koly...6. výchovu od 1.9. 1977 Kropíkovou...7. uèitelka Jiøina Poláková, která uèila, afránkem...

MASKOT. který uèil èeský jazyk, akce koly...6. výchovu od 1.9. 1977 Kropíkovou...7. uèitelka Jiøina Poláková, která uèila, afránkem... MASKOT OBSAH NOVINKY prázdniny a léto...2 Tento rok ná ústav recept na mojito bez alkoholu...3 opou tìjí pan uèitel recept na kiwi mòamku...4 Stanislav afránek, matematický koutek...5 který uèil èeský

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

AKTIVNÍ ZVLÁDÁNÍ NOVÉ SITUACE

AKTIVNÍ ZVLÁDÁNÍ NOVÉ SITUACE AKTIVNÍ ZVLÁDÁNÍ NOVÉ SITUACE Urèeno pacientùm s mnohoèetným myelomem po relapsu Autor: PhDr. Ing. Ludmila Malinová, MBA Praha, záøí 2010 Tato publikace byla vydána s laskavou podporou spoleènosti Celgene

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

DÍTÌ A RODIÈ NEMOCNÝ RAKOVINOU

DÍTÌ A RODIÈ NEMOCNÝ RAKOVINOU DÍTÌ A RODIÈ NEMOCNÝ RAKOVINOU Pøíruèka, která se vám dostává do rukou, je pøeložena z finského originálu, vydaného v rámci finského projektu Efektivní rodina. V Èeské republice podobný projekt zatím neexistuje.

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Ženy ve sportu v Èeské republice Zkušenosti sportovkyò. Kari Fasting Nadìžda Knorre

Ženy ve sportu v Èeské republice Zkušenosti sportovkyò. Kari Fasting Nadìžda Knorre Ženy ve sportu v Èeské republice Zkušenosti sportovkyò Kari Fasting Nadìžda Knorre Norská sportovní univerzita a Èeský olympijský výbor Oslo a Praha 2005 Ženy ve sportu v Èeské republice Zkušenosti sportovkyò

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

Jsme: Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00. Fakultní základní škola PedF UK

Jsme: Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00. Fakultní základní škola PedF UK Jsme: Fakultní základní škola PedF UK Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00 Mgr. T. Martínková øeditelka školy mob. 724 079 837 Partnerská škola vydavatelství FRAUS PaedDr. I.

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU Z. Horáková Èeské vysoké uèení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Abstrakt Práce se zabývá termovizním mìøením pacientù, kteøí

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

DÌTSKÁ HØIŠTÌ KATALOG /2012 RADOST, POHYB, FANTAZIE... DOKONALÁ HRA

DÌTSKÁ HØIŠTÌ KATALOG /2012 RADOST, POHYB, FANTAZIE... DOKONALÁ HRA DÌTSKÁ HØIŠTÌ KATALOG /2012 ADOST, POHYB, FANTAZIE... DOKONALÁ HA OBSAH VÌŽE A SKLUZAVKY... 2 Sestava Standard,Pro nejmenší, ajholovice, Moravská,Pozlovice, Most Aztékù, Sestava Mini, Zvíøátko se skluzavkou,malá

Více

Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem

Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem Pracovní listy upravil a navrhl Jindřich Racek a kol. Obrázky

Více