Moravský. 47. mezinárodní hudební festival Brno 27I10 8I11I2013. Český den. Kvintet a nonety. 28I10I2013 v 19:30 Besední dům

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Moravský. 47. mezinárodní hudební festival Brno 27I10 8I11I2013. Český den. Kvintet a nonety. 28I10I2013 v 19:30 Besední dům"

Transkript

1 47. mezinárodní hudební festival Brno Moravský podzim 27I10 8I11I2013 Český den Pod záštitou Dagmar Havlové Kvintet a nonety K 95. výročí vzniku samostatného československého státu 28I10I2013 v 19:30 Besední dům

2 Pořad koncertu ZDENĚK FIBICH Kvintet D dur op. 42 pro klarinet, lesní roh, housle, violoncello a klavír Quintet in D major Op. 42 for clarinet, French horn, violin, violoncello and piano 1. Allegro non tanto 2. Largo 3. Scherzo: Con fuoco e feroce Trio I Trio II 4. Finale: Allegro con spirito přestávka I 20 ALOIS HÁBA Fantazie č. 1 op. 40 ve dvanáctitónovém systému pro noneto (1. nonet) Fantasy No. 1 Op. 40 in Twelve-Note System for Nonet (Nonet No. 1) JAN NOVÁK Passer Catulli (Catullův vrabčák) pro bas a noneto Passer Catulli for Bass and Nonet 1. = = = = 80 BOHUSLAV MARTINŮ Nonet č. 2 H 374 Nonet No. 2 H Poco allegro 2. Andante 3. Allegretto Dechové kvinteto Phoenix / Phoenix Wind Quintet: Kristina Vaculová j.h., flétna / as guest, flute Martina Vávrová hoboj / oboe Emil Drápela klarinet / clarinet Milan Mrazík lesní roh / French horn Dušan Drápela fagot / bassoon hosté / guests: Richard Novák bas / bass Dana Drápelová klavír / piano Pavel Wallinger housle / violin Dana Suková housle / violin Petr Pšenica viola Pavel Šabacký violoncello Miloslav Jelínek kontrabas / double bass Zdravice Vážení návštěvníci, s radostí jménem svým i jménem Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 přebírám záštitu nad Českým dnem v rámci 47. mezinárodního hudebního festivalu Brno. Není náhodou, že oslava velikánů české klasické hudby padla zrovna na den vyhlášení samostatného československého státu. Jejich odkaz se nesmazatelně zapsal do světového hudebního dědictví a napomohl tak k upevnění české kulturní identity. Jako milovnice klasické hudby jsem proto velice ráda, že si můžeme jejich tvorbu v takto významný den připomenout. Přeji příjemný a naplňující hudební zážitek. S úctou a pozdravem Dagmar Havlová předsedkyně Správní rady Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97

3 O skladbách Zdeněk Fibich ( ) patřil na sklonku 19. století k nejvýznamnějším osobnostem hudebního života Prahy. Narodil se v lesnické rodině ve Všebořicích, hudební vzdělání získal na lipské konzervatoři a od roku 1871 žil v Praze. Uznání si vydobyla Hippodamie, trilogie antických scénických melodramů, dále symfonické básně či scénická hudba ke hrám Jaroslava Vrchlického. Velmi dlouho byl Fibich jako třetí člen hvězdné trojice velikánů 19. století řazen vedle Smetany a Dvořáka, čas však výrazně zapracoval v jeho neprospěch. Fibichova komorní hudba je až na výjimky (klavírní cyklus Nálady, dojmy a upomínky, houslová Sonatina, klarinetová Selanka) zapomenuta. Neprávem. Zejména poslední komorní dílo, Kvintet D dur pro klavír, klarinet, lesní roh, housle a violoncello je reprezentativní ukázkou české romantické literatury. Vznikl v roce 1894, v době skladatelova plně rozvinutého vztahu ke spisovatelce a libretistce Anežce Schulzové, jeho někdejší žákyni, jako velká hudební báseň o štěstí a lásce, jako sebevědomá výpověď o významném citovém poutu. Vstupní sonátová věta je rozevlátá až patetická, s brilantním klavírním partem brahmsovské faktury. Druhá věta skladby setrvává v lyrické náladě, plna radosti, krásy, touhy nositelem těchto poloh je zejména lesní roh, roli laškovného rušitele hraje klarinet. Třetí věta, scherzo, přináší vitální hudbu, přerušenou dvěma trii: v prvním upoutá pozornost vroucné sólo lesního rohu, ve druhém vtipný partnerský dialog klarinetu s klavírem. V bravurním finále přerušují energický pochodový proud četné lyrické epizody a toliko jistý sklon k rozvláčnosti je jedinou vadou na kráse jinak pozoruhodně vyváženého hudebního tvaru. Alois Hába ( ), narozený ve Vizovicích, studoval po absolutoriu učitelského ústavu v Kroměříži skladbu na mistrovské škole Pražské konzervatoře, pak na hudební akademii ve Vídni a konečně na vysoké hudební škole v Berlíně. V dějinách české hudby mu náleží místo avantgardisty podobně jako v hudbě světové Arnoldu Schönbergovi. K otci dodekafonie měl Hába blízko, vytvořil však vlastní netonální systém, v němž dodekafonické prvky přetavil. Od poloviny 20. let minulého století rozvíjel čtyř-, šesti- a dvanáctitónovou soustavu, jako první začal rozlišovat čtvrttónové mikrointervaly a složil řadu skladeb ve čtvrttónovém systému pro zvlášť k tomuto účelu zkonstruované hudební nástroje. Komponoval v tzv. atematickém slohu, zcela popírajícím tematickou práci; namísto motivů či témat pracoval s tzv. tónovými centry. V Hábově hudbě, a to i v jeho dvanácti- či mikrotónových kompozicích, jsou tato tónová centra vždy slyšitelná jako význačné tóny či akordy. Ze zcela současného úhlu pohledu se ovšem mnohá Hábova atonální hudba jeví jako tonální ve smyslu tzv. rozšířené tonality. Fantazie č. 1 op. 40 pro noneto ve dvanáctitónovém systému vznikla roku 1931 pro České noneto, jež se z podnětu primária Emila Leichnera ustavilo roku 1923 v Praze. Své premiéry se skladba dočkala 30. března 1932 ve Vídni. Jak přibývala další Hábova nonetní díla, začala být uváděna jako 1. nonet. Přestože je jednovětá, lze dobře sledovat čtyřdílnost vnitřního členění. V úvodních taktech jsou exponovány dvanáctitónové akordy, avšak kontrabasová prodleva na tónu E (stejným tónem skladba končí) zároveň navozuje pocit tonality. Následná hudba, jakkoliv dvanáctitónová, směřuje v rytmickém Scherzu, lyrickém Andante i šestiosminovém Vivace spíše k diatonice a dokonce k durovým intervalům. Skladba tedy není dodekafonická, jak bývá uváděno. Jan Novák ( ), rodák z Nové Říše na Moravě, maturoval na klasickém gymnáziu v Brně a pokračoval ve studiu klavíru a skladby na brněnské konzervatoři. Studium přerušilo totální nasazení v Německu, jež ho postihlo jako příslušníka ročníku 21. V roce 1946 nastoupil na pražskou AMU a krátce nato odjel jako stipendista Ježkovy nadace do USA, kde se klíčovým ukázalo soukromé studium u Bohuslava Martinů. Bylo krutým paradoxem, že se Novák vrátil z Ameriky právě 25. února 1948, v den, kdy se současně vrátil z Hradu Klement Gottwald. Duchovně založený skladatel, orientovaný na západní humanistické hodnoty, se postupně dostával do stále hlubších konfliktů s vládnoucí mocí. Žil a pracoval v Brně; filharmonie realizovala řadu jeho premiér a nahrávek až do srpna 1968, jenž ho zastihl v Itálii. Novák se slovy dvakrát stejnou chybu neudělám emigroval, záhy následován rodinou. Do vlasti se již nevrátil. Novákovou celoživotní zálibou byla latina, v níž plynně hovořil, psal a veršoval; komponoval téměř výhradně na latinské texty. Tehdy v tom bylo i určité gesto odporu vůči trivialitám socialistického realismu. Nedlouhá dodekafonická experimentální epocha v díle Jana Nováka přinesla v roce 1962 skladbu Passer Catulli (Catullův vrabčák). Podtitul zní Hudební hříčka o životě a smrti vrabce podle široce známé básně římského básníka Gaia Valeria Catulla. Latinské verše, lascívní a dvojsmyslné, zhudebnil Novák s osobitým umocňujícím humorem. Passer Catulli je protipólem Orffových Catulli carmina (1943) čerpajících také z Catulla, avšak zahalených romanticko-sentimentálním hávem. Novákova partitura je značně náročná, předchozí provedení vyžadovala účast dirigenta.

4 Konečně jsem dorazil ty Pašije definitivně, a tak mi spadl těžký kámen z krku, neboť to byla dlouhá práce s velkými obtížemi. Tak abych se dostal na poněkud jiný vzduch ( ), pustil jsem se do komorní práce a píšu Nonet pro to naše famózní sdružení, neb mě o to už léta žádají. Je to sice ne moc praktická kompozice (kdopak teď hraje nonet, ani na klavírní kvintet už nejsou zájemci!), ale dělá mi radost a doufám, že nebudou zklamáni. Slova Bohuslava Martinů ( ) z dopisu Karlu Novákovi 21. ledna 1959 jsou dalším dokladem neutuchající aktivity Emila Leichnera. Nonet dokončený 1. února 1959, necelých sedm měsíců před smrtí skladatele, je skutečným klenotem české komorní hudby, mimořádně emotivním. Nalezneme v něm paralely k romantismu, schubertovsky půvabnému a prostému, což je pro pozdního Martinů typické. V první větě zaznívá lidové muzikantství rodného kraje i inspirace kresbami Josefa Lady a loutkami Jiřího Trnky. Druhá věta je intimní hudební zpovědí, naplněnou dávnými obrazy z mládí a intenzívní touhou po domově, jež činí hudbu Martinů tak jedinečnou. Třetí část, spíše taneční fantazie, se rovněž opírá o lidový základ, což je zjevné ve flétnovém sólu i v matoucích změnách sudých a lichých taktů. Po objevení dalšího nonetu, mladistvé práce z roku 1924, je toto předposlední komorní dílo Martinů uváděno jako Nonet č. 2. I když po něm následovala ještě Komorní hudba č. 1, je silně vnímáno jako Mistrův epitaf. O účinkujících komorní i sólistickou praxí v mnoha státech Evropy a Asie. Soubor debutoval na festivalu Janáčkovo Brno V roce 2005 zastupoval ČR na mezinárodním festivalu ve Finsku s retrospektivou české hudby od klasiky přes Janáčka, Haase, Hábu, Martinů, Nováka po soudobé autory. Český program uvedl i na Europäische Wochen 2013 v Pasově. Flétnistu Petra Pomklu, účinkujícího v paralelním projektu Moravského podzimu, zastupuje flétnistka Kristina Vaculová. Pozvání ke spolupráci přijali koncertní mistři filharmonie Pavel Wallinger a Pavel Šabacký, houslistka Dana Suková, violista Petr Pšenica a kontrabasista Miloslav Jelínek. Klavírní part kvintetu nastudovala s ansámblem pravidelně spolupracující klavíristka Dana Drápelová. Emil Drápela Operní pěvec Richard Novák (1931) je nehasnoucí stálicí světového i českého operního a koncertního umění známou v mnoha zemích Evropy, v Kanadě i Japonsku. Po čtyřiceti letech v brněnské Janáčkově opeře se soustavně věnuje kantátám, oratoriím, písňové a komorní hudbě. Skladba Passer Catulli mu byla bratrancem Janem Novákem dedikována za vítězství v mezinárodní pěvecké soutěži v Toulouse Dechové kvinteto Phoenix je komorním souborem prvních hráčů Filharmonie Brno a Národního divadla Brno s orchestrální, Texty Catullův vrabčák (Gaius Valerius Catullus), přeložil Ferdinand Stiebitz Milenčino ptáče Vrabče, miláčku mojí znejmilejší! Když se sličnému mému potěšení zachce nějaké milé kratochvíle, jíž by trošičku stesk svůj zkonejšila (má se, myslím, ten žhnoucí žár tak ztišit!): tebe na klíně hýčká, hrá si s tebou, a když dorážíš na ni, škádlívá tě hrotem prstíku, abys prudce klovl... Kéž bych také tak s tebou hrát si mohl, abych ulevil bolným trudům srdce!

5 Za mrtvým ptáčetem Plačte, milostiplná božstva lásky, a co lidí je cituplných v světě! Umřel vrabec té mojí znejmilejší, vrabec, miláček mojí znejmilejší, jenž dražší byl nežli oko v hlavě: bylť tak slaďoučký a svou velitelku znal tak dobře jak dívka svoji matku; v jejím klíně si hověl, hnout se nechtěl, nýbrž čiperně sem tam poskakuje pořád švitořil jenom na svou paní... Teď však po cestě temné ubírá se v místa, odkud se nevrací prý nikdo... Kletba na vás, ve kleté chmury Orku, které pohlcujete všecko hezké: ach, jak hezkého vrabce jste mi vzaly! Jaké neštěstí! Vrabče, nebožátko, steskem po tobě teď mé znejmilejší očka opuchlá samým pláčem rudnou... In contrast, the work by Jan Novák ( ) entitled Passer Catulli (Catullus s Sparrow) for bass and nonet is pure dodecaphony, the product of a short experimental period. It is subtitled Musical play on life and death of a sparrow according to the widely-known Roman poet Gaius Valerius Catullus. This work from 1962 in Novák s beloved Latin is a kind of humoristic antidote to Orff s Catulli Carmina, which drew from the same source. Nonet by Bohuslav Martinů ( ) was completed on February 1, 1959, seven months before the composer s death. Written for the Czech Nonet, it is an unusually emotional piece of chamber music. We hear echoes of Romanticism, Schubert esquely charming and simple, typical for later Martinů. After the discovery of another nonet, an early piece from 1924, this next-to-last work by Martinů has been called Nonet No. 2. Even though he was still to write Chamber Music No. 1, the Nonet is seen many as the master s epitaph. Résumé Zdeněk Fibich ( ) was long considered the third member of the trio of Czech greats of the 19 th century, alongside Smetana and Dvořák, but time worked very much against him. His last chamber composition, Quintet in D major op. 42, a great work of Czech romantic literature, has been unjustly neglected. The quintet with its atypical instrumentation was written in 1894, during the composer s relationship with a former student, writer and librettist Anežka Schulzová, as a musical expression of love and joy. Alois Hába ( ) has gone down in in Czech musical history among the avant-gardists, in the same sphere as worldfamous composer Arnold Schönberg. He created his own atonal method in which he used dodecaphonic elements to shape his own twelve-tone system. He made pioneering use of micro-intervals, and composed a number of pieces in the quarter-tone system. From the current point of view, however, some of Hába s atonal music seems tonal in the sense of so-called expanded tonality. Fantasy No. 1 op. 40 for Nonet in the Twelve-Tone System was written in 1931 for the Czech Nonet ensemble. Twelve-tone chords are prominent in the introduction, but the music that follows tends more towards the diatonic, and is definitely not dodecaphony. Opera singer Richard Novák (1931) is the eternal star of the world and Czech opera and concert stage, and is a familiar face throughout Europe, Canada, and Japan. After forty years at Janáček Opera in Brno, he has been focusing on cantatas, oratorios, songs and chamber music. The work Passer Catulli was dedicated to him by his cousin, composer Jan Novák after he won the vocal competition in Toulouse in The Phoenix Wind Quintet is an ensemble of first chairs from the Brno Philharmonic and Brno National Theater, with a wealth of solo, chamber, and orchestra experience in many countries of Europe and Asia. The ensemble debuted at the Janáček Brno Festival In 2005 it represented the Czech Republic at the International festival in Finland with a retrospective of Czech chamber music, from the classics to Janáček, Haas, Hába, Martinů, and Novák, to contemporary authors. It performed its Czech program recently at the Europäische Wochen 2013 in Passau. Flautist Petr Pomkla, who is performing in a parallel project for Moravian Autumn, is replaced by Kristina Vaculová. Invitations to work on this chamber project were accepted by concert masters Pavel Wallinger and Pavel Šabacký, violinist Dana Suková, violist Petr Pšenica, and contrabassist Miloslav Jelínek. The piano part in the quintet has been studied by pianist Dana Drápelová, who regularly performs with the ensemble. Emil Drápela / translated by Todd Hammond

6 Lumír 23. ročník Inspirace východem Iva Bittová, Libor Pešek, Richard Novák/Leoš Janáček, Antonín Dvořák, Antonio Caldara/Stabat mater, Glagoská mše, z Jistebnického kancionálu... a mnoho dalšího! sledujte aktuality na a Facebooku

7 Změna programu a účinkujících vyhrazena! Prosíme posluchače, aby zaujali svá místa včas, vypnuli mobilní telefony a během koncertu nefotografovali. Děkujeme. Vydala Filharmonie Brno nákladem 130 výtisků texty Emil Drápela anglicky Todd Hammond foto archív Filharmonie Brno sazba a produkce Petr Tejkal Design Statutární město Brno finančně podporuje Filharmonii Brno. Filharmonie Brno, příspěvková organizace Moravský podzim Komenského nám. 534/8, Brno T

I. bílá a černá [white and black] II. sblížení [rapprochement] III. prokletí [curse] IV. zažehnutí [ignition] V. půlnoc [midnight]

I. bílá a černá [white and black] II. sblížení [rapprochement] III. prokletí [curse] IV. zažehnutí [ignition] V. půlnoc [midnight] I. bílá a černá [white and black] [1 Preletělo ftáča, 2 Lásko, milá lásko, 3 Nasomas me khere, 4 Ara more]. Hudba a text: Zuzana Lapčíková 1, 2, Romská lidová úprava Josef Fečo junior 3, 4 II. sblížení

Více

Leoše Janáčka. Leoš Janáček

Leoše Janáčka. Leoš Janáček Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně ve spolupráci s Nadací Leoše Janáčka Faculty of Music of Janáček Academy of Music and Performing Arts Brno in partnership with Leoš Janáček Foundation

Více

10. Hudba 20. století 10.1. Charakteristika doby

10. Hudba 20. století 10.1. Charakteristika doby 10. Hudba 20. století 10.1. Charakteristika doby Popsat a vysvětlit 20. století v jedné kapitole je prakticky nemožné. Byla to doba prudkých změn a převratných událostí. Představme si tedy, že století

Více

Kéž vám milí posluchači i účast na těchto koncertech dopomůže k hledání tohoto řádu pokoje ve vašem osobním životě.

Kéž vám milí posluchači i účast na těchto koncertech dopomůže k hledání tohoto řádu pokoje ve vašem osobním životě. Vážení posluchači, další ročník Hudebního léta nám dává příležitost k zamyšlení, jaké místo má hudba v našem životě a proč zní zvláště dobře právě v kostele. Ke vzdávání úcty Bohu hudba vždy patřila. Ve

Více

janáčkova filharmonie ostrava 62. koncertní sezóna 2015-2016

janáčkova filharmonie ostrava 62. koncertní sezóna 2015-2016 janáčkova filharmonie ostrava 62. koncertní sezóna 2015-2016 Reinhold Friedrich trubka 29. 8. 2015 ODNH 11. 2. 2016 C3 15. 2. 2016 K5 hlavní host sezóny Reinhold Friedrich Od roku 1986, kdy získal druhou

Více

OPUS MUSICUM hudební revue ročník 43/2011, č. 1 ISSN 00862-8505

OPUS MUSICUM hudební revue ročník 43/2011, č. 1 ISSN 00862-8505 111 OPUS MUSICUM hudební revue ročník 43/2011, č. 1 ISSN 00862-8505 redakce: Martin Flašar, Kateřina Hnátová, odpovědný redaktor tohoto čísla: Martin Flašar, typografi e, sazba: tmbsign.com, kresby na

Více

Židovská hudba v pojetí souboru HaChucpa

Židovská hudba v pojetí souboru HaChucpa JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra dechových nástrojů Hra na klarinet Židovská hudba v pojetí souboru HaChucpa Bakalářská práce Autor práce: Michal Kříž Vedoucí práce: doc.

Více

L IST OF GRATIAS AGIT A WARD LAUREATES 2009

L IST OF GRATIAS AGIT A WARD LAUREATES 2009 2009 Laureáti Ceny GRATIAS AGIT S EZNAM LAUREÁTŮ CENY GRATIAS AGIT 2009 L IST OF GRATIAS AGIT A WARD LAUREATES 2009 SOŇA ČECHOVÁ (in memoriam) / SLOVENSKO SOŇA ČECHOVÁ (in memoriam) / SLOVAKIA NIKOLAJ

Více

JAMU 2012/II 2013/I. uvnitř čísla: JAMU má nové divadlo (namísto editorialu) str. 1. JanáčkovA Akademie múzických umění V BRnĚ

JAMU 2012/II 2013/I. uvnitř čísla: JAMU má nové divadlo (namísto editorialu) str. 1. JanáčkovA Akademie múzických umění V BRnĚ JanáčkovA Akademie múzických umění V BRnĚ JAMU má nové divadlo (namísto editorialu) JAMU 2012/II 2013/I Jednou z nejdůležitějších událostí stávajícího akademického roku 2012/2013 bylo bezpochyby otevření

Více

3 2013 Čtvrtletník posluchačů a příznivců. stanice Český rozhlas Vltava

3 2013 Čtvrtletník posluchačů a příznivců. stanice Český rozhlas Vltava 3 2013 Čtvrtletník posluchačů a příznivců stanice Český rozhlas Vltava Renzo Piano MUSE 1999 Foto: Alessandro Gadotti Archivio TrentoFutura 02 Giuseppe Verdi 05 11. září 06 Víkend z Olomouce 09 Denis Diderot

Více

FRESH MOSER FROM. John Travolta získal Křišťálový glóbus John Travolta awarded Crystal Globe

FRESH MOSER FROM. John Travolta získal Křišťálový glóbus John Travolta awarded Crystal Globe MOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE FRESH MOSER PODZIM AUTUMN 203 FROM Sabrage 2. století Sabrage 2 st century 00. výročí vzniku kolekce Marie Theresie 00 th anniversary of the founding of the Maria

Více

Milan Tesař a jeho tvorba pro kytaru

Milan Tesař a jeho tvorba pro kytaru JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra strunných nástrojů Hra na kytaru Milan Tesař a jeho tvorba pro kytaru Bakalářská práce Autor práce: Filip Lukášek, DiS. Vedoucí práce:

Více

THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 SETKÁNÍ 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER XX XXI XXII XXIII XXIV

THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 SETKÁNÍ 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER XX XXI XXII XXIII XXIV THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2010 SETKÁNÍ XX XXI XXII XXIII XXIV 2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2014 THE INTERNATIONAL FESTIVAL

Více

2010 ročník 6 REVUE ČESKÉ LÉKAŘSKÉ AKADEMIE CZECH MEDICAL ACADEMY REVIEW

2010 ročník 6 REVUE ČESKÉ LÉKAŘSKÉ AKADEMIE CZECH MEDICAL ACADEMY REVIEW REVUE 2010 ročník 6 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ AKADEMIE CZECH MEDICAL ACADEMY REVIEW Na obálce tohoto čísla Revue ČLA Velká ilustrace: Frontispis 2. vydání anatomie Andrea Vesalia De Humani Corporis Fabrica z roku

Více

autor in magazín OSA nejen pro autory

autor in magazín OSA nejen pro autory autor in magazín OSA nejen pro autory 2015 1 Aneta Langerová Lena Yellow V + W 110 let Partnerství OSA 2014 Zrušení daně Kolik stojí hudba? Vzpomínka na Petra Hapku Klavír Daniel Wiesner, Karel Růžička,

Více

1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO

1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R T H E A T R E F A C U L T Y JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO S E T K Á N Í E N C O U N T E R > 1 9 9 1 2 0 1 0 S E T K Á N Í E N C O U N

Více

GOTT. Karel ČR ŠVÉDSKO REPREZENTACE PŘIVÍTÁ TRADIČNÍHO SPOUPEŘE. PHARRELL WILLIAMS HAPPY VEČER V O 2 areně. 10 LET O 2 areny

GOTT. Karel ČR ŠVÉDSKO REPREZENTACE PŘIVÍTÁ TRADIČNÍHO SPOUPEŘE. PHARRELL WILLIAMS HAPPY VEČER V O 2 areně. 10 LET O 2 areny ČR ŠVÉDSKO REPREZENTACE PŘIVÍTÁ TRADIČNÍHO SPOUPEŘE PHARRELL WILLIAMS HAPPY VEČER V O 2 areně 10 LET O 2 areny 6 MILIONŮ NÁVŠTĚVNÍKŮ, BRUSLENÍ, OSLAVA Karel GOTT Magazín O 2 areny Zdarma podzim 2014 koncert

Více

Husovské slavnosti 2015

Husovské slavnosti 2015 Husovské slavnosti 2015 5. a 6. července 2015 SPRAVEDLIVÁ LIDSKÁ PRÁVA JSOU ZAHRNUTA V PRÁVU BOŽSKÉM, ANO JSOU PŘÍMO ZÁKONEM KRISTOVÝM POTUD, POKUD BOŽÍMU ZÁKONU UŽITEČNĚ SLOUŽÍ. Hus, O postačitelnosti

Více

Andantino Molto vivace e leggiero Andante. Allegro fresco. Rapsodico Appassionato Dolente Marciale e grotesco

Andantino Molto vivace e leggiero Andante. Allegro fresco. Rapsodico Appassionato Dolente Marciale e grotesco 3. koncert DVA X DVA úterý 5. května 2015 v 19.30 kostel sv. Vojtěcha v Libni Jan Hanuš Luboš Mrkvička Witold Lutosławski Concerto doppio Andantino Molto vivace e leggiero Andante. Allegro fresco For Large

Více

František Jílek (1913 1993) Osobnost dirigenta

František Jílek (1913 1993) Osobnost dirigenta JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra hudebních a humanitních věd a hudebního manažerství Hudební manažerství František Jílek (1913 1993) Osobnost dirigenta Absolventský projekt

Více

PŘEHLED UČIVA HUDEBNÍ NAUKY

PŘEHLED UČIVA HUDEBNÍ NAUKY Vojtěch Mahelka / ZUŠ Praha - Zbraslav PŘEHLED UČIVA HUDEBNÍ NAUKY I. ČÁST HUDEBNÍ TEORIE Obsah 1. Základní hudební pojmy, notopis Zvuk, tón, nota Notová osnova Druhy not a pomlk Hudební abeceda Názvy

Více

Čtvrtletník pro klavírní pedagogy, studenty a příznivce klavírní hry MC KKI HF JAMU 3. číslo / 1. ročník březen 2015

Čtvrtletník pro klavírní pedagogy, studenty a příznivce klavírní hry MC KKI HF JAMU 3. číslo / 1. ročník březen 2015 METODIKA ODBORNÉ STUDIE ROZHOVORY KURZY KONCERTY SEMINÁŘE SOUTĚŽE IMPROVIZACE VZPOMÍNKY POMŮCKY MATERIÁLY DO VÝUKY POSTŘEHY RECENZE A DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI Obsah Slovo na úvod... 2 Věra Chmelová METODIKA a

Více

Moravská galerie v Brně Podzim Autumn 2012

Moravská galerie v Brně Podzim Autumn 2012 Moravská galerie v Brně Podzim Autumn 2012 Úvodem Introduction V horkém létě se jen těžko uvažuje nad barevným a chladným podzimem, dokonce bych snad ani neřekl, že se na něj těšíme. Nicméně čas k němu

Více

Mezinárodní festival filmové a scénické hudby 15. - 18. 11. 2012 KROMĚŘÍŽ www.moviengmusic.cz

Mezinárodní festival filmové a scénické hudby 15. - 18. 11. 2012 KROMĚŘÍŽ www.moviengmusic.cz Výchozí situace Mezinárodní festival filmové a scénické hudby 15. - 18. 11. 2012 KROMĚŘÍŽ www.moviengmusic.cz Nedílnou součástí prakticky každého kinematografického díla je i jeho hudební složka. Již v

Více

Filmová Filharmonie vznik, činnost

Filmová Filharmonie vznik, činnost JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra dechových nástrojů Lesní roh Filmová Filharmonie vznik, činnost a ambice nového hudebního tělesa Diplomová práce Autor práce: Václav Šmiřák

Více

MY CIZINOU JSME BLOUDILI ČESKÁ ALTERNATIVNÍ HUDBA A JEJÍ OJEDINĚLÉ ŠANCE NA ÚSPĚCH V ZAHRANIČÍ

MY CIZINOU JSME BLOUDILI ČESKÁ ALTERNATIVNÍ HUDBA A JEJÍ OJEDINĚLÉ ŠANCE NA ÚSPĚCH V ZAHRANIČÍ MY CIZINOU JSME BLOUDILI ČESKÁ ALTERNATIVNÍ HUDBA A JEJÍ OJEDINĚLÉ ŠANCE NA ÚSPĚCH V ZAHRANIČÍ Aleš Opekar Motto: My cizinou jsme bloudili, ach dlouhá léta, dlouhá, zrak slzy stesku kalily a v srdci vřela

Více

Jazz Černošice 2015-10. ročník

Jazz Černošice 2015-10. ročník 66 2015 2015 Jazz Černošice 2015-10. ročník 10. ročník mezinárodního jazzového festivalu Jazz Černošice 2015 proběhne od středy 20.5. do soboty 30.5. 2015. Dramaturgie letošního jubilejního ročníku vychází

Více

ŽIŽKOVSKÝ PODZIM 2009

ŽIŽKOVSKÝ PODZIM 2009 13. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO HUDEBNÍHO FESTIVALU V MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 24. září až 19. listopadu 2009 NEKONVENČNÍ ŽIŽKOVSKÝ PODZIM 2009 zakladatel a umělecký garant Jiří HOŠEK POD ZÁŠTITOU MČ PRAHA 3 ZA

Více

ČTVRTLETNÍK POSLUCHAČŮ A PŘÍZNIVCŮ STANICE ČESKÝ ROZHLAS 3 VLTAVA 2/12 ČESK

ČTVRTLETNÍK POSLUCHAČŮ A PŘÍZNIVCŮ STANICE ČESKÝ ROZHLAS 3 VLTAVA 2/12 ČESK ČTVRTLETNÍK POSLUCHAČŮ A PŘÍZNIVCŮ STANICE ČESKÝ ROZHLAS 3 VLTAVA 2/12 ČESK 2/12 4/11 ČTVRTLETNÍK POSLUCHAČŮ A PŘÍZNIVCŮ 2/12 STANICE ČESKÝ ROZHLAS 3 VLTAVA Od 1. 6. 24. 12. Osudy Federico Fellini: Lavička

Více

Levici o pravici. Deset let Psalteria u sv. Mikuláše. Zpravodaj p r o duchovní hudbu. ročník 5 číslo 6/2011

Levici o pravici. Deset let Psalteria u sv. Mikuláše. Zpravodaj p r o duchovní hudbu. ročník 5 číslo 6/2011 Zpravodaj p r o duchovní hudbu Levici o pravici Deset let Psalteria u sv. Mikuláše Když prokazuješ dobrodiní, nechtěj budit pozornost, jako činí pokrytci v synagógách a na ulicích, aby došli slávy u lidí;

Více