Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk na II. stupni

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk na II. stupni"

Transkript

1 Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk na II. stupni Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk Výuce českého jazyka je věnována vzhledem ke komunikačnímu a sociálnímu handicapu žáků mimořádná pozornost. Důraz je kladen na rozvoj komunikačních dovedností, z něhož vychází výuka mluvnice i literatury. Předmět směřuje k tomu, aby žáci četli přiměřené texty s porozuměním a aby byli schopni se v běžných situacích dorozumět českým jazykem mluveným nebo psaným. Při výuce jsou využívány prvky mateřské reflexní metody van Udena převzaté z holandského Institutu voor Doven charakteristické hraním dvojí role, což je zachytávání vyjádření žáka a následná reprodukce učitelem ve správné české podobě. Základní časovou jednotkou pro práci v českém jazyku je jeden týden, který začíná motivačním rozhovorem k tématu a pokračuje prací s tematickým textem. Pravidla rozhovoru dle van Udena: 1. Všechny děti pochopí rozhovor globálně. 2. Rozhovorem se podařilo vzbudit zájem každého dítěte. 3. Všechny děti se rozhovoru zúčastní aktivně. 4. Při rozhovoru se používá normální hovorový jazyk. 5. V rozhovoru se vyskytují různé druhy vět / věty tázací, oznamovací, zvolací, přací /. 6. Rozhovorem se rozšiřuje slovní zásoba. 7. V rozhovoru se používá citový jazyk = orektický jazyk / rozhněvaný, ohromený, skvěle se bavil, myslí si o sobě, že je kdovíco.../ 8. V rozhovoru se používá relační jazyk: až sem, do tehdy, příliš veliký, včetně, více než, více, méně, poslední V rozhovoru je vyvážený poměr, ve kterém mají slovo děti respektive učitelka. 10. Při rozhovoru děti komunikují i mezi sebou. 11. Rozhovorem se procvičuje zachycovací metoda hraní dvojí role. 12. Téma rozhovoru má být zaměřeno především na budoucnost / jazyk plný očekávání /. 13. U starších žáků se pečlivě integruje rozhovor lingvistický s rozhovorem od srdce k srdci. Prostřednictvím práce s tematickým textem si žáci rozvíjejí vlastní komunikační dovednosti a nenásilně si osvojují mluvnická pravidla. Učitel českého jazyka připravuje pro své žáky tematické texty i pracovní listy. Na tematický text navazuje článek, který

2 učitel buď tvoří sám nebo upravuje z tisku či literatury anebo používá originální text. Článek slouží k dalšímu rozšíření slovní zásoby, k literární výchově a především ke zdokonalování čtení s porozuměním. Součástí výuky českého jazyka je práce se zážitky, které si zejména žáci se sluchovým postižením zaznamenávají do deníků. Předmět Český jazyk je utvořen v 7., 8., 9. a 10. ročníku pro SP a v 6., 7., 8., 9. ročníku pro VŘ a PAS integrací vzdělávacích obsahů předmětů Český jazyk a Hudební výchova. Ve všech ročnících je Český jazyk posílen disponibilní časovou dotací. 7. ročník SP 8. ročník SP 9. ročník SP 10. ročník SP Český jazyk Hudební výchova DČD Celkem ročník VŘ a PAS 7. ročník VŘ a PAS 8. ročník VŘ a PAS 9. ročník VŘ a PAS Český jazyk Hudební výchova DČD Celkem Obsah předmětu Hudební výchova je upraven podle možností žáků a je nedílnou součástí běžných hodin Českého jazyka. Vokální, instrumentální a hudebně pohybové činnosti slouží ke zpestření vyučování, navození relaxace a následně pohodové vyučovací atmosféry. Vybrané učivo z předmětu Hudební výchova hudební dílo a jejich autor, hudební styly, dramatické žánry a divadelní druhy se stává námětem tematických textů. Výuka probíhá podle možností školy ve skupinách žáků se stejnými komunikačními předpoklady složených i z po sobě následujících ročníků. Český jazyk je vyučován ve kmenových třídách žáků, které jsou vybaveny rozsáhlými plochami nástěnek využívaných k umístění mluvnických přehledů, tematické slovní zásoby, větných stereotypů. Učebny jsou dle potřeby vybaveny flipchartem, televizí s přehrávačem. Součástí učeben jsou počítačové sestavy nebo interaktivní tabule. Pro tematickou výuku lze využít jakýkoliv vhodný

3 prostor ve škole. V rámci výuky českého jazyka lze využívat programy v počítačové učebně nebo prostory žákovské knihovny. Do předmětu Český jazyk jsou zařazena průřezová témata Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova. Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura Strategie KU KŘP KK KSP KO KP Na každý vyučovací týden připravujeme zajímavé téma, které je východiskem pro komunikační a slohovou a jazykovou výchovu Při všech komunikačních situacích s dětmi dodržujeme hraní dvojí role necháme dítěti volnost při jeho vyjádření a následně vyjádření gramaticky i formálně správně zopakujeme, snažíme se o jednoznačnost vlastního vyjádření podpoříme ho graficky Při činnostech s rozhovorem dle van Udena dodržujeme 13 pravidel rozhovoru Mluvnici vyučujeme na základě rozboru tematického textu S článkem pracujeme tvořivě, zařazujeme dramatizace, ilustrace a chronologizace čteného článku Společně se žáky průběžně tvoříme vlastní Čtenářský deník ( sešit formátu A4). Průběžně čteme a zaznamenáváme dohodnuté autory viz. příloha. Vytváříme podmínky pro vedení zážitků žáků a zápisy využíváme k rozvoji komunikačních i sociálních dovedností, k aktivnímu využívání mluvnických pravidel a k rozšiřování slovní zásoby Ve Čtenářském deníku je vložena tabulka z přílohy, do které se uvádí, kdy byl autor zpracován. Autory není potřeba probírat ve stanoveném pořadí.

4 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Předmět: Český jazyk Výstupy pro Učivo Průřezová témata Jiné 7., 8., 9., 10. ročník SP 6., 7., 8., 9. ročník VŘ a PAS Žák realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností (zpěvem, tancem, doprovodnou hrou) jednoduchou melodii zapsanou pomocí not VOKÁLNÍ ČINNOSTI mluvní projev hlasová hygiena hudební rytmus rytmizace říkadel rozvoj sluchu sluchová výchova INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI hra na hudební nástroje hra na nástroje Orffova instrumentáře záznam hudby nota, notová osnova, houslový klíč tvorba doprovodů pro hudebně dramatické projevy (bojím se, medvěd, ptáček, ) OSV sociální rozvoj dovednosti pro sdělování verbální i neverbální, osobnostní rozvoj psychohygiena uvolnění relaxace, kreativita cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity pružnost nápadů při rytmizaci MKV etnický původ rovnocennost všech etnických kultur, kulturní diference poznávání vlastního kulturního zakotvení Rytmizace krátkých říkadel - obsahově souvisejících s týdenním rozhovorem, využití hry na tělo, na jednoduché rytmické nástroje, pohybový doprovod kroky, poskoky Přednes delších básní sluchová výchova na příkladových slovech nebo větách z rozhovoru a článku rytmizace frází denního styku využívání zápisů délky rytmu příprava vystoupení k živému Betlému, na besídku pro maminky, na vystoupení v rámci celoškolního projektu návštěvy divadla balet, muzikál, pantomima dle nabídky

5 rozpozná některé z tanců různých stylových období a na základě individuálních hudebních schopností a pohybové vyspělosti předvede jednoduchou pohybovou vazbu HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI pohybový doprovod taneční kroky, vlastní pohybové ztvárnění pohybové vyjádření pantomima, improvizace orientace v prostoru rozvoj pohybové paměti, reprodukce pohybů prováděných při tanci či pohybových hrách zařadí na základě individuálních schopností a získaných vědomostí hudební dílo a autora příslušného období; zná vybrané hudební skladatele a jejich díla rozpozná základní dramatické žánry rozliší základní divadelní druhy POSLECHOVÉ ČINNOSTI hudební dílo a její autor život autora hudební styly rozpozná balet, country, lidový a moderní tanec (Škroup, Smetana, Dvořák, Janáček, Beethoven, Mozart, Čajkovskij) dramatické žánry-komedie, tragedie, drama divadelní druhy- činohra,loutkové divadlo, opera, muzikál,balet. pantomima

6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Předmět: Český jazyk Komunikační a slohová výchova Výstupy pro 7. ročník SP Učivo Průřezová témata Jiné Výstupy pro 6. ročník VŘ a SP Žák s pomocí otázek vyhledává v jednoduchém čteném textu fakta / co je pravda / a názory / co si kdo myslí / dokáže vyjádřit kritický postoj ke sdělovaným skutečnostem / odpoví na otázky jestli je to pravda?, je to správně? a proč? / rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích vztahující se k probíraným tématům v připravených situacích se dorozumívá kultivovaně a výstižně v rámci individuálních schopností odlišuje v tematickém textu spisovná a nespisovná slova v mluveném projevu připraveném používá vhodně verbální, nonverbální a praktické čtení pozorné, přiměřeně rychlé, využití orientačních prvků v textu věcné čtení čtení jako zdroj informací praktické, věcné a kritické vnímání sdělovaného projevu zásady dorozumívání kultivovaný projev spisovný a nespisovný jazyk mluvený projev vhodné prostředky řeči OSV Osobnostní rozvoj sebepoznání a sebepojetí, seberegulace a sebeorganizace, psychohygiena Sociální rozvoj mezilidské vztahy. komunikace, kooperace a kompetice, Morální rozvoj hodnoty, postoje, praktická etika

7 Výstupy pro 7. ročník SP Učivo Průřezová témata Jiné Výstupy pro 6. ročník VŘ a SP paralingvální prostředky řeči v rámci individuálních schopností a možností aktivně se zapojuje do rozhovoru a respektuje pravidla dialogu v přiměřeném tematickém textu s pomocí vyhledává klíčová slova, tvoří paměťové mapy, vyhledává odpovědi na otázky k textu s pomocí vytváří jednoduchý zápis s dodržováním pravidel mezivětného navazování využívá poznatky o jazyce ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s článkem zásady dorozumívání studijní čtení písemný projev gramaticky i věcně správný písemný projev na přiměřené úrovni zápis, výpisek, soukromý dopis, pozvánka popis předmětů, jednoduchých činností, osob

8 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Předmět: Český jazyk Jazyková výchova Výstupy pro 7. ročník SP Učivo Průřezová témata Jiné Výstupy pro 6. ročník VŘ a PAS Žák srozumitelně dle svých možností vyslovuje v tematickém textu používaná česká a cizí slova vyhledává významy nových slov ve Slovníku spisovné češtiny nebo na internetu podle pokynů pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a dalšími pomůckami Zvuková stránka jazyka zásady spisovné výslovnosti samohlásky krátké a dlouhé a jejich vyslovovaná kvantita slovní zásoba a tvoření slov stavba slova, slova příbuzná homonyma, synonyma, antonyma obecné poučení o jazyce - jazyková norma OSV Osobnostní rozvoj sebepoznání a sebepojetí, seberegulace a sebeorganizace, psychohygiena Sociální rozvoj mezilidské vztahy. komunikace, kooperace a kompetice, Morální rozvoj hodnoty, postoje, praktická etika práce ve dvojicích s různými slovníky třídí druhy slov v rozhovoru obměňuje slova v rozhovoru převádí věty z rozhovoru do jiného času nebo čísla rozšiřuje a doplňuje rozhovor dalšími slovy využívá tabulky, přehledy, pravidla třídí všechny slovní druhy u slov užívaných v tematickém textu, s pomocí přehledů tvoří další správné tvary těchto slov a používá je v podobné komunikační situaci tvarosloví druhy slov skloňování a časování pomocí tabulek píše deník

9 Výstupy pro 7. ročník SP Učivo Průřezová témata Jiné Výstupy pro 6. ročník VŘ a PAS využívá znalosti o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů v základních sociálních komunikačních situacích probíraných v tematických textech ve větě a v souvětí rozlišuje základní skladební dvojici a přívlastek shodný tvarosloví skladba skladba podmět, přísudek, přívlastek graf souvětí v probíraných tematických textech s pomocí zvládá pravopis lexikální, morfologický, slovotvorný a syntaktický ve větě jednoduché i v souvětí v aktuálním tematickém textu rozlišuje slova spisovná a nespisovná pravopis lexikální, morfologický, syntaktický souhlásky tvrdé a měkké, vyjmenovaná slova, shoda přísudku Obecné poučení o jazyce čeština = národní jazyk

10 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Předmět: Český jazyk Literární výchova Výstupy pro 7. ročník SP Učivo Průřezová témata Jiné Výstupy pro 6. ročník VŘ a PAS Žák přečtený text s pomocí otázek nebo ilustrací reprodukuje probrané básně, upravené pohádky a pověsti spojuje se jmény jejich autorů, přiřadí autora k historickým souvislostem podle zadaných otázek věcně správně písemně formuluje dojmy ze své četby, ze společné návštěvy divadelního nebo filmového představení s pomocí osnovy nebo obrázků tvoří vlastní literární text na příkladech rozliší poezii a prózu upravené pohádky, pověsti, bajky, vhodné články, básně tvořivé činnosti s literárním textem: záznam hlavních myšlenek volná reprodukce přečteného textu literární druhy a žánry poezie, próza, drama vybraní představitelé národní literatury pro děti a OSV Osobnostní rozvoj - rozvoj schopnosti poznávání, sebepoznání a sebepojetí, psychohygiena, Sociální rozvoj poznávání lidí, komunikace, Morální rozvoj dovednosti pro řešení problémů. Hodnoty a postoje využívá se sled ilustračních obrázků, společně vytvořená osnova a návodné otázky učitele vlastní výtvarný doprovod literárního textu dramatizace vede si sešit autorů vede si čtenářský deník publikuje ve Slucháčku společná návštěva divadelního nebo filmového představení dle možností společné návštěvy knihovny školní i městské

11 Výstupy pro 7. ročník SP Učivo Průřezová témata Jiné Výstupy pro 6. ročník VŘ a PAS pro mládež orientuje se v knihovně a v jejím katalogu ivančická a školní knihovna Doporučení autoři: (Foglar. Andersen, Čtvrtek, Baar, Petiška, Rudolf, Jirásek)

12 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Předmět: Český jazyk Komunikační a slohová výchova Výstupy pro 8. ročník SP Učivo Průřezová témata Jiné Výstupy pro 7. ročník VŘ a PAS Žák podle pokynů vyhledává ve čteném textu fakta a ověřuje je pomocí otázek odlišuje subjektivní a objektivní sdělení v textu zaujímá kritický postoj ke sdělovaným skutečnostem věcné čtení čtení jako zdroj informací, vyhledávací čtení OSV Sociální rozvoj mezilidské vztahy. komunikace, kooperace a kompetice spolupráce při společných učebních činnostech Morální rozvoj hodnoty, postoje, praktická etika vztah k obsahům rozhovorů a článků dorozumívá se v přiměřených známých situacích kultivovaně a výstižně jazykovými i nonverbálními prostředky V tematickém textu a článku odlišuje spisovná a nespisovná slova mluvený projev zásady dorozumívání komunikační normy, zásady kultivovaného projevu technika mluveného projevu Spisovný a nespisovný jazyk samostatně reprodukuje své zážitky, přičemž vhodně používá verbální, komunikační žánry připravený i nepřipravený

13 Výstupy pro 8. ročník SP Učivo Průřezová témata Jiné Výstupy pro 7. ročník VŘ a PAS nonverbální a paralingvální prostředky řeči zapojuje se do diskuse nad týdenním tématem projev na základě deníku nebo jako příprava deníku vyplní přiměřený tiskopis a vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného navazování písemně vypracuje popis, životopis, soukromý dopis, výpisek písemný projev- gramaticky i věcně správný písemný projev na přiměřené úrovni zápis, výpisek, soukromý dopis, pozvánka, životopis strukturovaný popis předmětů, činností, osob využívá poznatky o jazyce ke gramaticky a věcně správnému samostatnému písemnému projevu

14 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Předmět: Český jazyk Jazyková výchova Výstupy pro 8. ročník SP Učivo Průřezová témata Jiné Výstupy pro 7. ročník VŘ a PAS Žák Zvuková stránka jazyka OSV srozumitelně dle svých schopností vyslovuje v tematických textech a článcích používaná česká a cizí slova vyhledává významy nových slov ve slovnících a encyklopediích a na internetu podle pokynů vyhledává v Pravidlech českého pravopisu požadované údaje o slovech z tematického textu nebo článku zásady spisovné výslovnosti samohlásky krátké a dlouhé a jejich vyslovovaná kvantita slovní zásoba a tvoření slov tvoření zdrobnělin, tvoření slov odvozováním obecné poučení o jazyce jazyková norma Sociální rozvoj mezilidské vztahy. komunikace, kooperace a kompetice při společných učebních činnostech, Morální rozvoj hodnoty, postoje, praktická etika - vztah k obsahům rozhovorů a článků Žák pracuje ve dvojicích s různými slovníky třídí druhy slov v rozhovoru obměňuje slova v rozhovoru převádí věty z rozhovoru do jiného času nebo čísla rozšiřuje a doplňuje rozhovor dalšími slovy využívá tabulky, přehledy, pravidla třídí a označí všechny slovní druhy u slov užívaných v tematickém textu, tvoří správné tvary těchto slov a vědomě je používá ve vhodné komunikační situaci, využívá gramatické přehledy tvarosloví druhy slov- určování skloňování a časování pomocí tabulek s přehledem slovesných tříd a vzorů píše deník

15 Výstupy pro 8. ročník SP Učivo Průřezová témata Jiné Výstupy pro 7. ročník VŘ a PAS využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě jazykových projevů podstatných a přídavných jmen pravopis lexikální, morfologický a syntaktický v probíraných tematických textech s podporou zvládá pravopis lexikální, morfologický, slovotvorný a syntaktický ve větě jednoduché i souvětí ve větách z tematických textů určuje základní skladební dvojici a významové vztahy mezi jednotlivými slovy rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu na konkrétních příkladech tematických textů a článků skladba věta jednoduchá, holá, rozvitá, souvětí, základní skladební dvojice, přívlastek shodný, předmět, příslovečné určení Obecné poučení o jazyce slovanské jazyky, slovenština, jazyková norma

16 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Předmět: Český jazyk Literární výchova Výstupy pro 8. ročník SP Učivo Průřezová témata Jiné Žák Výstupy pro 7. ročník VŘ a PAS přečtený text reprodukuje vlastními slovy a s pomocí reprodukuje obsah díla přiřazuje přečtené ukázky k probraným autorům upravené pohádky, pověsti, bajky, vhodné články, básně přečtené ukázky a jejich autoři OSV Sociální rozvoj poznávání lidí, komunikace ve vybraných ukázkách. Morální rozvoj dovednosti pro řešení problémů- sledování řešení konkrétních problémů ve vybraných ukázkách. Mezipředmětové vztahy: Alois Jirásek a jeho pověsti, popřípadě jiné pověsti popisující příchod praotce Čecha vede si čtenářský deník, do kterého zaznamenává dojmy ze své četby, z divadelního nebo filmového představení s pomocí vytvoří vlastní literární text na daný námět tvořivé činnosti s literárním textem: záznam hlavních myšlenek volná reprodukce přečteného textu dramatizace Hodnoty a postoje zaznamenávání a hodnocení hrdinů čtených ukázek, zaujímání vlastních postoj

17 Výstupy pro 8. ročník SP Učivo Průřezová témata Jiné Výstupy pro 7. ročník VŘ a PAS rozlišuje na konkrétních příkladech poezii a prózu a uvede jejich významné představitele literární druhy a žánry poezie, próza, drama vybraní představitelé národní literatury pro děti a pro mládež porovnává různá ztvárnění vybrané pohádky nebo pověsti v literárním, dramatickém nebo filmovém zpracování Vybraná pohádka nebo pověst vyhledává informace v knihovně a na internetu informace v knihovně o autorech a dílech

18 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Předmět: Český jazyk Komunikační a slohová výchova Výstupy pro 9. ročník SP Učivo Průřezová témata Jiné Výstupy pro 8. ročník VŘ a PAS Žák vyhledává ve čteném textu fakta, ověřuje je pomocí otázek, s pomocí pracuje s různými informačními zdroji v tematickém textu a článku rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení odliší jednoduchou manipulativní komunikaci v tematických textech a článcích v připravených komunikačních situacích se dorozumívá kultivovaně a vhodnými jazykovými prostředky v připraveném mluveném projevu vhodně používá verbální, nonverbální a paralingvální prostředky řeči podle individuálních schopností a možností v tematických textech odlišuje spisovná a a nespisovná slova aktivně se zapojuje do motivačního věcné čtení čtení jako zdroj informací, vyhledávací čtení, studijní čtení rozhovory, články kritické čtení kritické naslouchání komunikační záměr mluvčího, manipulativní působení projevu mluvený projev zásady dorozumívání komunikační normy, zásady kultivovaného projevu technika mluveného projevu mluvený projev prostředky nonverbání a paralingvální spisovný a nespisovný jazyk, jazyková norma mluvený projev zásady Mediální výchova kritické čtení a vnímání mediálního sdělení: označení subjektivního a objektivního sdělení Osobnostní a sociální výchova: řešení problémů a posilování rozhodovacích schopností- zařazeny rozhovory s řešením problémů třídění odpadu ve škole, úklidu zahrady, přípravy vodáckého výletu

19 Výstupy pro 9. ročník SP Učivo Průřezová témata Jiné Výstupy pro 8. ročník VŘ a PAS rozhovoru podle zásad komunikace a podle svých individuálních schopností využívá základy studijního čtení, vyhledává klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky a tvoří otázky k textu a výpisky dorozumívání věcné čtení studijní, vyhledávací, čtení jako zdroj informací rozhovory a články uspořádá informace v jednoduchém textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s ohledem na jeho účel písemný projev - zápis, výpisek, úřední dopis, pozvánka, životopis strukturovaný popis činností, osob objednávka využívá poznatky o jazyce ke gramaticky i věcně správnému zápisu na dané téma písemný projev - gramaticky i věcně správný písemný projev na přiměřené úrovni

20 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Předmět: Český jazyk Jazyková výchova Výstupy pro 9. ročník SP Učivo Průřezová témata Jiné Výstupy pro 8. ročník VŘ a PAS Žák srozumitelně dle svých schopností vyslovuje v tematických textech používaná česká a cizí slova Zvuková stránka jazyka zásady spisovné výslovnosti samohlásky krátké a dlouhé a jejich vyslovovaná kvantita vyhledává významy slov ve slovnících, samostatně si rozšiřuje slovní zásobu z různých informačních zdrojů slovní zásoba a tvoření slov význam slova homonyma, synonyma, obohacování slovní zásoby, způsoby tvoření slov pracuje podle aktuální potřeby samostatně s Pravidly českého pravopisu označí a třídí slovní druhy u slov užívaných v tematických textech, tvoří správné tvary těchto slov a vědomě je používá ve vhodné komunikační situaci Obecné poučení o jazyce jazyková norma a kodifikace, jazykové příručky tvarosloví druhy slov, tvary slov

21 Výstupy pro 9. ročník SP Učivo Průřezová témata Jiné Výstupy pro 8. ročník VŘ a PAS využívá znalosti o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů v komunikačních situacích vycházejících z týdenních námětů na modelových větách rozliší významové vztahy gramatických jednotek jazyk a komunikace jazyková norma a kodifikace Skladba - věta, stavba věty, pořádek slov ve větě, rozvíjející větné členy příslovečné určení, přívlastek, předmět, podmět, přísudek souvětí, přímá a nepřímá řeč v probíraných tematických textech zvládá pravopis lexikální, morfologický, slovotvorný i syntaktický ve vhodných článcích rozlišuje spisovný jazyk a nářečí pravopis lexikální, morfologický, syntaktický rozvrstvení národního jazyka spisovné a nespisovné útvary

22 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Předmět: Český jazyk Literární výchova Výstupy pro 9. ročník SP Učivo Průřezová témata Jiné Výstupy pro 8. ročník VŘ a PAS Žák přečtený text s pomocí reprodukuje přiřazuje přečtené ukázky děl k probraným autorům upravené pohádky, pověsti, bajky, vhodné články, básně literární texty a jejich autoři Multikulturní výchova vlastní kulturní zakotvení: literární výchova: vlastenci Božena Němcová, Karel Jaromír Erben, česky psaná Bible Kralická formuluje písemně i ústně dojmy ze své četby, ze společné návštěvy divadelního nebo filmového představení podle svých schopnosti tvoří vlastní literární text tvořivé činnosti s literárním textem: přednes vhodných textů záznam hlavních myšlenek volná reprodukce přečteného textu dramatizace tvořivé činnosti vytváření vlastních textů Multikulturní výchova rovnocennost etnických skupin: cestopisy problematika Šerpů a jejich využívání při himálajských expedicích ( 2007/2008) Odlišení děl hodnotných knihy v knihovničce ( poznání, zábava, studium) a děl konzumních časopis rytmus života, noviny Blesk, Aha! na vybraných ukázkách odlišuje díla hodnotná a konzumní ukázky děl hodnotných a konzumních dobrodružná literatura

23 Výstupy pro 9. ročník SP Učivo Průřezová témata Jiné Výstupy pro 8. ročník VŘ a PAS rozlišuje probrané literární druhy a žánry vede si čtenářský deník, kde uvádí literární směry a jejich významné české a světové představitele porovná ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém nebo filmovém zpracování orientuje se v knihovně, v katalogu knihovny literární druhy a žánry - poezie, próza, drama, lyrika, epika, drama literární směry a jejich představitelé vybrané náměty a jejich zpracování orientace v knihovně, v knihkupectví kamenném i internetovém cestopisy Pohádka o perníkové chaloupce v divadelním zpracování, jako báseň Františka Hrubína a jako upravená dětská pohádka od různých autorů Řízená návštěva knihovny spojená s vyhledáváním knih jednoho autora anebo s vyhledáváním určitého druhu literatury Vyhledávání aktuálně čtených děl v e-obchodě Vltava

24 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Předmět: Český jazyk Komunikační a slohová výchova Výstupy pro 10. ročník SP Učivo Průřezová témata Jiné Žák Výstupy pro 9. ročník VŘ a PAS odlišuje ve čteném textu fakta, ověřuje je pomocí otázek, porovnává v dostupných informačních zdrojích rozliší v tematických textech a v článku subjektivní a objektivní sdělení s pomocí rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě při reprodukci tematického textu se dorozumívá kultivovaně a výstižně podle svých schopností čtení -věcné čtení čtení jako zdroj informací subjektivní a objektivní sdělení manipulativní působení komunikační žánry připravený i nepřipravený projev na základě zážitku OSV Osobnostní rozvoj sebepoznání a sebepojetí, seberegulace a sebeorganizace, psychohygiena Sociální rozvoj mezilidské vztahy. komunikace, kooperace a kompetice, Morální rozvoj hodnoty, postoje, praktická etika při zápisu a reprodukci deníku užívá spisovné jazykové prostředky v připraveném mluveném projevu vhodně používá verbální, nonverbální a paralingvální prostředky řeči podle spisovný a nespisovný jazyk mluvený projev zásady dorozumívání komunikační normy, zásady kultivovaného projevu

25 Výstupy pro 10. ročník SP Učivo Průřezová témata Jiné Výstupy pro 9. ročník VŘ a PAS individuálních schopností a možností, v improvizovaném s podporou aktivně se zapojuje do motivačního rozhovoru, využívá zásady komunikace a pravidla dialogu technika mluveného projevu,manipulativní působení projevu využívá zásady studijního čtení, vyhledá klíčová slova, vytvoří otázky, vytvoří poznámky, výpisky uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel: výpisek, referát, životopis vyhledávací čtení, studijní čtení zápis, výpisek, životopis strukturovaný, využívá poznatky o jazyce ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu zápisu zážitku písemný projev- gramaticky i věcně správný písemný projev na přiměřené úrovni

26 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Předmět: Český jazyk Jazyková výchova Výstupy pro 10. ročník SP Učivo Průřezová témata Jiné Výstupy pro 9. ročník VŘ a PAS Žák srozumitelně dle svých možností vyslovuje v tematických textech používaná česká a cizí slova samostatně vyhledává významy nových slov, rozšiřuje si samostatně slovní zásobu z různých informačních zdrojů Zvuková stránka jazyka zásady spisovné výslovnosti samohlásky krátké a dlouhé a jejich vyslovovaná kvantita slovní zásoba a tvoření slov slovní zásoba význam slova OSV Osobnostní rozvoj sebepoznání a sebepojetí, seberegulace a sebeorganizace, psychohygiena Sociální rozvoj mezilidské vztahy. komunikace, kooperace a kompetice, Morální rozvoj hodnoty, postoje, praktick á etika práce ve dvojicích s různými slovníky třídí druhy slov v rozhovoru obměňuje slova v rozhovoru převádí věty z rozhovoru do jiného času nebo čísla pracuje samostatně s Pravidly českého pravopisu, Slovníkem spisovné češtiny a dalšími slovníky i příručkami gramatiky homonyma, synonyma, obohacování slovní zásoby, způsoby tvoření slov Obecné poučení o jazyce jazyková norma a kodifikace, jazykové příručky rozšiřuje a doplňuje rozhovor dalšími slovy využívá tabulky, přehledy, pravidla píše deník třídí slovní druhy u slov užívaných v tematických textech, tvoří jejich spisovné tvarosloví

27 Výstupy pro 10. ročník SP Učivo Průřezová témata Jiné Výstupy pro 9. ročník VŘ a PAS tvary a vědomě je používá ve vhodné komunikační situaci druhy slov mluvnické významy a tvary slo vytváří vhodné jazykové pro projevy v sociálních komunikačních situacích podle svých schopností v modelových větách rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek souvislé vyjadřování Skladba - rozvíjející větné členy přívlastek, předmět, příslovečné určení tvoření souvětí podle vzorů souvětí, přímá a nepřímá řeč ve větách odpovídajících náročností větám z tematických textů zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i v souvětí ve vybraných textech označí spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu Pravopis lexikální, morfologický i syntaktický Obecné poučení o jazyce rozvrstvení národního jazyka

28 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Předmět: Český jazyk Literární výchova Výstupy pro 10. ročník SP Učivo Průřezová témata Jiné Výstupy pro 9. ročník VŘ a PAS Žák přečtený text reprodukuje, vlastními slovy přiblíží obsah díla přiřazuje přečtené ukázky k probraným autorům formuluje písemně dojmy ze své četby, ze společné návštěvy divadelního nebo filmového představení podle pokynů pracuje s přečteným textem upravené pohádky, pověsti, bajky, vhodné články, básně vybraní představitelé literatury KDO??? základy literární teorie a historie: námět díla, chronologická kompozice, literární hrdina,obrazná pojmenování literatura umělecká a věcná rým tvořivé činnosti s literárním textem: přednes vhodných textů záznam hlavních myšlenek OSV Osobnostní rozvoj - rozvoj schopnosti poznávání, sebepoznání a sebepojetí, psychohygiena, Sociální rozvoj poznávání lidí, komunikace, Morální rozvoj dovednosti pro řešení problémů. Hodnoty a pstoje

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) Český jazyk a literatura - 6. ročník Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) jazykovými příručkami Odliší spisovný a nespisovný jazykový projev Rozpozná nejdůležitější

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - komunikuje kultivovaně - moduluje souvislou řeč

ŠVP Školní očekávané výstupy. - komunikuje kultivovaně - moduluje souvislou řeč KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Z V 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 6. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP

Více

ŠVP Učivo. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

ŠVP Učivo. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 8. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy

Více

RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. Obsah RVP ZV KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 7. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost) Český jazyk a literatura - 6. ročník Samostatně pracuje s Pravidly obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) OSV Řešení problémů a českého pravopisu, se Slovníkem rozhodovací dovednosti (práce spisovné

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití spisovně vyslovuje česká a

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 3. období 6. ročník Český jazyk pro 6.ročník ZŠ a primu víceletého gymnázia (Fraus 2003) Pracovní sešit pro 6.ročník ZŠ a primu

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

JAZYKOVÁ VÝCHOVA. Tvarosloví. Pravopis. Jazyk a jazyková komunikace - Český jazyk - 7. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy)

JAZYKOVÁ VÝCHOVA. Tvarosloví. Pravopis. Jazyk a jazyková komunikace - Český jazyk - 7. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy) JAZYKOVÁ VÝCHOVA Tvarosloví ž. si uvědomuje rozmanitost jazyka ž. tvoří a vědomě používá spisovné tvary slov ž. pracuje s jazykovými příručkami ž. pracuje s jazykovými texty různého zaměření ž. rozlišuje

Více

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - 1 - Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk Výuce Českého

ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk Výuce Českého ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk Výuce Českého jazyka je na II. stupni věnována vzhledem k lehkému mentálnímu

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura - Tercie Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence

Více

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření do učebních osnov vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ukázka byla zpracována s využitím

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Český jazyk a literatura 3. období 7. ročník Český jazyk pro 7.ročník ZŠ a sekundu víceletého gymnázia (Fraus 2004) Pracovní sešit pro 7.ročník ZŠ a sekundu

Více

Vyučovací hodiny mohou probíhat v kmenové třídě, multimediální učebně, žákovské knihovně, učebnách s interaktivní tabulí.

Vyučovací hodiny mohou probíhat v kmenové třídě, multimediální učebně, žákovské knihovně, učebnách s interaktivní tabulí. Charakteristika předmětu 2. stupně Český jazyk (ČJ) Český jazyk je zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět má časovou dotaci v 6. a 7. ročníku 4 hodiny týdně, v 7.

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura jsou

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Skladba Druhy vět podle postoje mluvčího Věty jednočlenné, dvojčlenné, větný ekvivalent, základní a rozvíjející větné členy doplněk Souvětí, druhy vedlejších vět, praktická cvičení mluvní i psaná, soutěže,

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

II. 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk a literatura (ČJL)

II. 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk a literatura (ČJL) II. 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk a literatura (ČJL) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Vzdělávací obor Český jazyk a literatura

Více

STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2. stupeň KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2. stupeň KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2. stupeň KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 1. ČJL-9-1-01 P, S, T, KV: Sloh Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

1. Jazyk a jazyková komunikace

1. Jazyk a jazyková komunikace 1. Jazyk a jazyková komunikace 1.1 Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Český jazyk a literatura je rozdělen

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník 1.JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ IX. TVAROSLOVÍ

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý ČASOVÉ OBDOBÍ Září Říjen KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Umí vyznačit ve slově kořen, předponu, příponu, koncovku Umí vytvořit tvar slova a slovo příbuzné Umí odvodit slova pomocí přípony

Více

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Hlavní kompetence Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník JAZYKOVÁ VÝCHOVA KOMPETENCE K UČENÍ Využívá znalostí

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 5. ročník Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Český jazyk pro 4. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 5.

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji 15 využívá znalostí o

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled ČJL-9-1-01 Žák odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji - 9.r.

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ročník: 6.

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ročník: 6. Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ročník: 6. Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT Jazyková výchova - samostatně pracuje s Pravidly českého jazyka, se Slovníkem spisovné češtiny a dalšími

Více

Cvičení z českého jazyka

Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka Charakteristika předmětu Cvičení z českého jazyka je vyučováno v 7. - 9. ročníku v časové dotaci jedné hodiny týdně. Předmět směřuje k tomu, aby se žáci naučili souvisle vyjadřovat

Více

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Porovnává významy slov, zvláště slova stejného a podobného významu a slova vícevýznamová

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 4. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

návštěvy divadelních a filmových představení

návštěvy divadelních a filmových představení A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

2. stupeň Český jazyk

2. stupeň Český jazyk 2. stupeň Český jazyk Ročník Výstupy Učivo Průřezová témata VI. JAZYKOVÁ VÝCHOVA rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk a literatura: Komunikační a slohová výchova - ročník: PRIMA

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk a literatura: Komunikační a slohová výchova - ročník: PRIMA Písemný projev Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk a literatura: Komunikační a slohová výchova - ročník: PRIMA Téma Výtah Učivo Charakteristika literární

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA rozliší větu jednoduchou a souvětí ví, co znamená věta, slovo rozlišuje slova nespisovná a nahradí je spisovnými zná pravidla pro psaní

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova Tvarosloví

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova Tvarosloví A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 6. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Předmět: Český jazyk. Vypravování ústní. Popis pracovního postupu. Popis popis uměl. díla. Vypravování ústní

Předmět: Český jazyk. Vypravování ústní. Popis pracovního postupu. Popis popis uměl. díla. Vypravování ústní Komunikační a slohová výchova 1 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji 15 využívá znalostí o

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými.

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými. Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení praktické čtení pozorné, plynulé čtení vět a souvětí přednes básní vypravování dramatizace četba uměleckých a naučných textů Žák získává

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování,; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 2. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

Přehled očekávaných výstupů

Přehled očekávaných výstupů školní vzdělávací program Škola pro život ZV Základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 6. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Učební osnovy vyučovacího předmětu český jazyk a literatura se doplňují: 2. stupeň Ročník: osmý. Tematické okruhy průřezového tématu

Učební osnovy vyučovacího předmětu český jazyk a literatura se doplňují: 2. stupeň Ročník: osmý. Tematické okruhy průřezového tématu Komunikační a slohová výchova - charakterizuje literární postavy; - vylíčí svůj estetický a emocionální zážitek; - sestaví krátký odborný výklad a využitím přiměřených jazykových prostředků a formy; -

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice základní pravidla rozhovoru 3. ZÁŘÍ / 32 OSV9 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA září Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová. Žák dokáže rozlišit mluvnické kategorie podstatných jmen (pád, číslo, rod), rozliší větu jednoduchou

Více

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5.

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5. Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy

Více

Seminář z českého jazyka

Seminář z českého jazyka Seminář z českého jazyka Charakteristika předmětu Seminář z českého jazyka je vyučován v 7.-9. ročníku v časové dotaci jedné hodiny týdně. Žáci budou po celou dobu výuky systematicky vedeni k soustavnému

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Aktualizace

Více

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 2. stupeň ZŠ Charakteristika vyučovacího předmětu Škola považuje předmět Český jazyk a literatura za významný

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Tvarosloví *) Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Sekunda 2 hodiny týdně Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Určuje slovní druhy, své tvrzení vždy

Více

Český jazyk v 5. ročníku

Český jazyk v 5. ročníku Český jazyk v 5. ročníku září Jazyková Při hlasitém čtení vhodně využívá modulace souvislé řeči a různá zabarvení hlasu. Po tichém čtení samostatně reprodukuje text. Odliší podstatné a okrajové informace,

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1.

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1. Ročník: 1. ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného

Více

I. Sekaniny1804 Hudební výchova

I. Sekaniny1804 Hudební výchova Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Hudba nás provází celým životem

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Jazyková výchova Nauka o slovní zásobě. Nauka o tvoření slov. Slova přejatá. Tvarosloví. Skloňování jmen přejatých a cizích vlastních jmen

Jazyková výchova Nauka o slovní zásobě. Nauka o tvoření slov. Slova přejatá. Tvarosloví. Skloňování jmen přejatých a cizích vlastních jmen A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 8. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu Charakteristika vzdělávacího oboru Program reedukačních skupin pro děti se specifickými poruchami učení se zaměřuje na rozvoj

Více

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé Uvědomělé hlasité čtení - dodržování správné techniky čtení Tiché čtení - schopnost reprodukce

Více

1. Český jazyk a literatura

1. Český jazyk a literatura 1. Český jazyk a literatura 23 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 8. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 8. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - charakterizuje literární postavy; - vylíčí svůj estetický a e emocionální zážitek; - sestaví krátký odborný výklad a využitím přiměřených jazykových prostředků a formy;

Více

prověřovací práce kontrolní diktáty testy pravopisná cvičení jazykové rozbory ústní zkoušení Český jazyk Literární výchova

prověřovací práce kontrolní diktáty testy pravopisná cvičení jazykové rozbory ústní zkoušení Český jazyk Literární výchova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 7. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

JAZYKOVÁ VÝCHOVA. Skladba a pravopis. Nauka o tvoření slov. Tvarosloví. Jazyk a jazyková komunikace - Český jazyk - 8. ročník

JAZYKOVÁ VÝCHOVA. Skladba a pravopis. Nauka o tvoření slov. Tvarosloví. Jazyk a jazyková komunikace - Český jazyk - 8. ročník JAZYKOVÁ VÝCHOVA Skladba a pravopis ž. si osvojuje pravidla pro vytváření psaných textů ž je veden k logickému myšlení, volí vlastní způsoby řešení, aplikuje osvědčené postupy ž. chápe a využívá znalostí

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy

ŠVP Školní očekávané výstupy KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více