Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk na II. stupni

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk na II. stupni"

Transkript

1 Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk na II. stupni Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk Výuce českého jazyka je věnována vzhledem ke komunikačnímu a sociálnímu handicapu žáků mimořádná pozornost. Důraz je kladen na rozvoj komunikačních dovedností, z něhož vychází výuka mluvnice i literatury. Předmět směřuje k tomu, aby žáci četli přiměřené texty s porozuměním a aby byli schopni se v běžných situacích dorozumět českým jazykem mluveným nebo psaným. Při výuce jsou využívány prvky mateřské reflexní metody van Udena převzaté z holandského Institutu voor Doven charakteristické hraním dvojí role, což je zachytávání vyjádření žáka a následná reprodukce učitelem ve správné české podobě. Základní časovou jednotkou pro práci v českém jazyku je jeden týden, který začíná motivačním rozhovorem k tématu a pokračuje prací s tematickým textem. Pravidla rozhovoru dle van Udena: 1. Všechny děti pochopí rozhovor globálně. 2. Rozhovorem se podařilo vzbudit zájem každého dítěte. 3. Všechny děti se rozhovoru zúčastní aktivně. 4. Při rozhovoru se používá normální hovorový jazyk. 5. V rozhovoru se vyskytují různé druhy vět / věty tázací, oznamovací, zvolací, přací /. 6. Rozhovorem se rozšiřuje slovní zásoba. 7. V rozhovoru se používá citový jazyk = orektický jazyk / rozhněvaný, ohromený, skvěle se bavil, myslí si o sobě, že je kdovíco.../ 8. V rozhovoru se používá relační jazyk: až sem, do tehdy, příliš veliký, včetně, více než, více, méně, poslední V rozhovoru je vyvážený poměr, ve kterém mají slovo děti respektive učitelka. 10. Při rozhovoru děti komunikují i mezi sebou. 11. Rozhovorem se procvičuje zachycovací metoda hraní dvojí role. 12. Téma rozhovoru má být zaměřeno především na budoucnost / jazyk plný očekávání /. 13. U starších žáků se pečlivě integruje rozhovor lingvistický s rozhovorem od srdce k srdci. Prostřednictvím práce s tematickým textem si žáci rozvíjejí vlastní komunikační dovednosti a nenásilně si osvojují mluvnická pravidla. Učitel českého jazyka připravuje pro své žáky tematické texty i pracovní listy. Na tematický text navazuje článek, který

2 učitel buď tvoří sám nebo upravuje z tisku či literatury anebo používá originální text. Článek slouží k dalšímu rozšíření slovní zásoby, k literární výchově a především ke zdokonalování čtení s porozuměním. Součástí výuky českého jazyka je práce se zážitky, které si zejména žáci se sluchovým postižením zaznamenávají do deníků. Předmět Český jazyk je utvořen v 7., 8., 9. a 10. ročníku pro SP a v 6., 7., 8., 9. ročníku pro VŘ a PAS integrací vzdělávacích obsahů předmětů Český jazyk a Hudební výchova. Ve všech ročnících je Český jazyk posílen disponibilní časovou dotací. 7. ročník SP 8. ročník SP 9. ročník SP 10. ročník SP Český jazyk Hudební výchova DČD Celkem ročník VŘ a PAS 7. ročník VŘ a PAS 8. ročník VŘ a PAS 9. ročník VŘ a PAS Český jazyk Hudební výchova DČD Celkem Obsah předmětu Hudební výchova je upraven podle možností žáků a je nedílnou součástí běžných hodin Českého jazyka. Vokální, instrumentální a hudebně pohybové činnosti slouží ke zpestření vyučování, navození relaxace a následně pohodové vyučovací atmosféry. Vybrané učivo z předmětu Hudební výchova hudební dílo a jejich autor, hudební styly, dramatické žánry a divadelní druhy se stává námětem tematických textů. Výuka probíhá podle možností školy ve skupinách žáků se stejnými komunikačními předpoklady složených i z po sobě následujících ročníků. Český jazyk je vyučován ve kmenových třídách žáků, které jsou vybaveny rozsáhlými plochami nástěnek využívaných k umístění mluvnických přehledů, tematické slovní zásoby, větných stereotypů. Učebny jsou dle potřeby vybaveny flipchartem, televizí s přehrávačem. Součástí učeben jsou počítačové sestavy nebo interaktivní tabule. Pro tematickou výuku lze využít jakýkoliv vhodný

3 prostor ve škole. V rámci výuky českého jazyka lze využívat programy v počítačové učebně nebo prostory žákovské knihovny. Do předmětu Český jazyk jsou zařazena průřezová témata Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova. Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura Strategie KU KŘP KK KSP KO KP Na každý vyučovací týden připravujeme zajímavé téma, které je východiskem pro komunikační a slohovou a jazykovou výchovu Při všech komunikačních situacích s dětmi dodržujeme hraní dvojí role necháme dítěti volnost při jeho vyjádření a následně vyjádření gramaticky i formálně správně zopakujeme, snažíme se o jednoznačnost vlastního vyjádření podpoříme ho graficky Při činnostech s rozhovorem dle van Udena dodržujeme 13 pravidel rozhovoru Mluvnici vyučujeme na základě rozboru tematického textu S článkem pracujeme tvořivě, zařazujeme dramatizace, ilustrace a chronologizace čteného článku Společně se žáky průběžně tvoříme vlastní Čtenářský deník ( sešit formátu A4). Průběžně čteme a zaznamenáváme dohodnuté autory viz. příloha. Vytváříme podmínky pro vedení zážitků žáků a zápisy využíváme k rozvoji komunikačních i sociálních dovedností, k aktivnímu využívání mluvnických pravidel a k rozšiřování slovní zásoby Ve Čtenářském deníku je vložena tabulka z přílohy, do které se uvádí, kdy byl autor zpracován. Autory není potřeba probírat ve stanoveném pořadí.

4 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Předmět: Český jazyk Výstupy pro Učivo Průřezová témata Jiné 7., 8., 9., 10. ročník SP 6., 7., 8., 9. ročník VŘ a PAS Žák realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností (zpěvem, tancem, doprovodnou hrou) jednoduchou melodii zapsanou pomocí not VOKÁLNÍ ČINNOSTI mluvní projev hlasová hygiena hudební rytmus rytmizace říkadel rozvoj sluchu sluchová výchova INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI hra na hudební nástroje hra na nástroje Orffova instrumentáře záznam hudby nota, notová osnova, houslový klíč tvorba doprovodů pro hudebně dramatické projevy (bojím se, medvěd, ptáček, ) OSV sociální rozvoj dovednosti pro sdělování verbální i neverbální, osobnostní rozvoj psychohygiena uvolnění relaxace, kreativita cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity pružnost nápadů při rytmizaci MKV etnický původ rovnocennost všech etnických kultur, kulturní diference poznávání vlastního kulturního zakotvení Rytmizace krátkých říkadel - obsahově souvisejících s týdenním rozhovorem, využití hry na tělo, na jednoduché rytmické nástroje, pohybový doprovod kroky, poskoky Přednes delších básní sluchová výchova na příkladových slovech nebo větách z rozhovoru a článku rytmizace frází denního styku využívání zápisů délky rytmu příprava vystoupení k živému Betlému, na besídku pro maminky, na vystoupení v rámci celoškolního projektu návštěvy divadla balet, muzikál, pantomima dle nabídky

5 rozpozná některé z tanců různých stylových období a na základě individuálních hudebních schopností a pohybové vyspělosti předvede jednoduchou pohybovou vazbu HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI pohybový doprovod taneční kroky, vlastní pohybové ztvárnění pohybové vyjádření pantomima, improvizace orientace v prostoru rozvoj pohybové paměti, reprodukce pohybů prováděných při tanci či pohybových hrách zařadí na základě individuálních schopností a získaných vědomostí hudební dílo a autora příslušného období; zná vybrané hudební skladatele a jejich díla rozpozná základní dramatické žánry rozliší základní divadelní druhy POSLECHOVÉ ČINNOSTI hudební dílo a její autor život autora hudební styly rozpozná balet, country, lidový a moderní tanec (Škroup, Smetana, Dvořák, Janáček, Beethoven, Mozart, Čajkovskij) dramatické žánry-komedie, tragedie, drama divadelní druhy- činohra,loutkové divadlo, opera, muzikál,balet. pantomima

6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Předmět: Český jazyk Komunikační a slohová výchova Výstupy pro 7. ročník SP Učivo Průřezová témata Jiné Výstupy pro 6. ročník VŘ a SP Žák s pomocí otázek vyhledává v jednoduchém čteném textu fakta / co je pravda / a názory / co si kdo myslí / dokáže vyjádřit kritický postoj ke sdělovaným skutečnostem / odpoví na otázky jestli je to pravda?, je to správně? a proč? / rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích vztahující se k probíraným tématům v připravených situacích se dorozumívá kultivovaně a výstižně v rámci individuálních schopností odlišuje v tematickém textu spisovná a nespisovná slova v mluveném projevu připraveném používá vhodně verbální, nonverbální a praktické čtení pozorné, přiměřeně rychlé, využití orientačních prvků v textu věcné čtení čtení jako zdroj informací praktické, věcné a kritické vnímání sdělovaného projevu zásady dorozumívání kultivovaný projev spisovný a nespisovný jazyk mluvený projev vhodné prostředky řeči OSV Osobnostní rozvoj sebepoznání a sebepojetí, seberegulace a sebeorganizace, psychohygiena Sociální rozvoj mezilidské vztahy. komunikace, kooperace a kompetice, Morální rozvoj hodnoty, postoje, praktická etika

7 Výstupy pro 7. ročník SP Učivo Průřezová témata Jiné Výstupy pro 6. ročník VŘ a SP paralingvální prostředky řeči v rámci individuálních schopností a možností aktivně se zapojuje do rozhovoru a respektuje pravidla dialogu v přiměřeném tematickém textu s pomocí vyhledává klíčová slova, tvoří paměťové mapy, vyhledává odpovědi na otázky k textu s pomocí vytváří jednoduchý zápis s dodržováním pravidel mezivětného navazování využívá poznatky o jazyce ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s článkem zásady dorozumívání studijní čtení písemný projev gramaticky i věcně správný písemný projev na přiměřené úrovni zápis, výpisek, soukromý dopis, pozvánka popis předmětů, jednoduchých činností, osob

8 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Předmět: Český jazyk Jazyková výchova Výstupy pro 7. ročník SP Učivo Průřezová témata Jiné Výstupy pro 6. ročník VŘ a PAS Žák srozumitelně dle svých možností vyslovuje v tematickém textu používaná česká a cizí slova vyhledává významy nových slov ve Slovníku spisovné češtiny nebo na internetu podle pokynů pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a dalšími pomůckami Zvuková stránka jazyka zásady spisovné výslovnosti samohlásky krátké a dlouhé a jejich vyslovovaná kvantita slovní zásoba a tvoření slov stavba slova, slova příbuzná homonyma, synonyma, antonyma obecné poučení o jazyce - jazyková norma OSV Osobnostní rozvoj sebepoznání a sebepojetí, seberegulace a sebeorganizace, psychohygiena Sociální rozvoj mezilidské vztahy. komunikace, kooperace a kompetice, Morální rozvoj hodnoty, postoje, praktická etika práce ve dvojicích s různými slovníky třídí druhy slov v rozhovoru obměňuje slova v rozhovoru převádí věty z rozhovoru do jiného času nebo čísla rozšiřuje a doplňuje rozhovor dalšími slovy využívá tabulky, přehledy, pravidla třídí všechny slovní druhy u slov užívaných v tematickém textu, s pomocí přehledů tvoří další správné tvary těchto slov a používá je v podobné komunikační situaci tvarosloví druhy slov skloňování a časování pomocí tabulek píše deník

9 Výstupy pro 7. ročník SP Učivo Průřezová témata Jiné Výstupy pro 6. ročník VŘ a PAS využívá znalosti o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů v základních sociálních komunikačních situacích probíraných v tematických textech ve větě a v souvětí rozlišuje základní skladební dvojici a přívlastek shodný tvarosloví skladba skladba podmět, přísudek, přívlastek graf souvětí v probíraných tematických textech s pomocí zvládá pravopis lexikální, morfologický, slovotvorný a syntaktický ve větě jednoduché i v souvětí v aktuálním tematickém textu rozlišuje slova spisovná a nespisovná pravopis lexikální, morfologický, syntaktický souhlásky tvrdé a měkké, vyjmenovaná slova, shoda přísudku Obecné poučení o jazyce čeština = národní jazyk

10 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Předmět: Český jazyk Literární výchova Výstupy pro 7. ročník SP Učivo Průřezová témata Jiné Výstupy pro 6. ročník VŘ a PAS Žák přečtený text s pomocí otázek nebo ilustrací reprodukuje probrané básně, upravené pohádky a pověsti spojuje se jmény jejich autorů, přiřadí autora k historickým souvislostem podle zadaných otázek věcně správně písemně formuluje dojmy ze své četby, ze společné návštěvy divadelního nebo filmového představení s pomocí osnovy nebo obrázků tvoří vlastní literární text na příkladech rozliší poezii a prózu upravené pohádky, pověsti, bajky, vhodné články, básně tvořivé činnosti s literárním textem: záznam hlavních myšlenek volná reprodukce přečteného textu literární druhy a žánry poezie, próza, drama vybraní představitelé národní literatury pro děti a OSV Osobnostní rozvoj - rozvoj schopnosti poznávání, sebepoznání a sebepojetí, psychohygiena, Sociální rozvoj poznávání lidí, komunikace, Morální rozvoj dovednosti pro řešení problémů. Hodnoty a postoje využívá se sled ilustračních obrázků, společně vytvořená osnova a návodné otázky učitele vlastní výtvarný doprovod literárního textu dramatizace vede si sešit autorů vede si čtenářský deník publikuje ve Slucháčku společná návštěva divadelního nebo filmového představení dle možností společné návštěvy knihovny školní i městské

11 Výstupy pro 7. ročník SP Učivo Průřezová témata Jiné Výstupy pro 6. ročník VŘ a PAS pro mládež orientuje se v knihovně a v jejím katalogu ivančická a školní knihovna Doporučení autoři: (Foglar. Andersen, Čtvrtek, Baar, Petiška, Rudolf, Jirásek)

12 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Předmět: Český jazyk Komunikační a slohová výchova Výstupy pro 8. ročník SP Učivo Průřezová témata Jiné Výstupy pro 7. ročník VŘ a PAS Žák podle pokynů vyhledává ve čteném textu fakta a ověřuje je pomocí otázek odlišuje subjektivní a objektivní sdělení v textu zaujímá kritický postoj ke sdělovaným skutečnostem věcné čtení čtení jako zdroj informací, vyhledávací čtení OSV Sociální rozvoj mezilidské vztahy. komunikace, kooperace a kompetice spolupráce při společných učebních činnostech Morální rozvoj hodnoty, postoje, praktická etika vztah k obsahům rozhovorů a článků dorozumívá se v přiměřených známých situacích kultivovaně a výstižně jazykovými i nonverbálními prostředky V tematickém textu a článku odlišuje spisovná a nespisovná slova mluvený projev zásady dorozumívání komunikační normy, zásady kultivovaného projevu technika mluveného projevu Spisovný a nespisovný jazyk samostatně reprodukuje své zážitky, přičemž vhodně používá verbální, komunikační žánry připravený i nepřipravený

13 Výstupy pro 8. ročník SP Učivo Průřezová témata Jiné Výstupy pro 7. ročník VŘ a PAS nonverbální a paralingvální prostředky řeči zapojuje se do diskuse nad týdenním tématem projev na základě deníku nebo jako příprava deníku vyplní přiměřený tiskopis a vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného navazování písemně vypracuje popis, životopis, soukromý dopis, výpisek písemný projev- gramaticky i věcně správný písemný projev na přiměřené úrovni zápis, výpisek, soukromý dopis, pozvánka, životopis strukturovaný popis předmětů, činností, osob využívá poznatky o jazyce ke gramaticky a věcně správnému samostatnému písemnému projevu

14 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Předmět: Český jazyk Jazyková výchova Výstupy pro 8. ročník SP Učivo Průřezová témata Jiné Výstupy pro 7. ročník VŘ a PAS Žák Zvuková stránka jazyka OSV srozumitelně dle svých schopností vyslovuje v tematických textech a článcích používaná česká a cizí slova vyhledává významy nových slov ve slovnících a encyklopediích a na internetu podle pokynů vyhledává v Pravidlech českého pravopisu požadované údaje o slovech z tematického textu nebo článku zásady spisovné výslovnosti samohlásky krátké a dlouhé a jejich vyslovovaná kvantita slovní zásoba a tvoření slov tvoření zdrobnělin, tvoření slov odvozováním obecné poučení o jazyce jazyková norma Sociální rozvoj mezilidské vztahy. komunikace, kooperace a kompetice při společných učebních činnostech, Morální rozvoj hodnoty, postoje, praktická etika - vztah k obsahům rozhovorů a článků Žák pracuje ve dvojicích s různými slovníky třídí druhy slov v rozhovoru obměňuje slova v rozhovoru převádí věty z rozhovoru do jiného času nebo čísla rozšiřuje a doplňuje rozhovor dalšími slovy využívá tabulky, přehledy, pravidla třídí a označí všechny slovní druhy u slov užívaných v tematickém textu, tvoří správné tvary těchto slov a vědomě je používá ve vhodné komunikační situaci, využívá gramatické přehledy tvarosloví druhy slov- určování skloňování a časování pomocí tabulek s přehledem slovesných tříd a vzorů píše deník

15 Výstupy pro 8. ročník SP Učivo Průřezová témata Jiné Výstupy pro 7. ročník VŘ a PAS využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě jazykových projevů podstatných a přídavných jmen pravopis lexikální, morfologický a syntaktický v probíraných tematických textech s podporou zvládá pravopis lexikální, morfologický, slovotvorný a syntaktický ve větě jednoduché i souvětí ve větách z tematických textů určuje základní skladební dvojici a významové vztahy mezi jednotlivými slovy rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu na konkrétních příkladech tematických textů a článků skladba věta jednoduchá, holá, rozvitá, souvětí, základní skladební dvojice, přívlastek shodný, předmět, příslovečné určení Obecné poučení o jazyce slovanské jazyky, slovenština, jazyková norma

16 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Předmět: Český jazyk Literární výchova Výstupy pro 8. ročník SP Učivo Průřezová témata Jiné Žák Výstupy pro 7. ročník VŘ a PAS přečtený text reprodukuje vlastními slovy a s pomocí reprodukuje obsah díla přiřazuje přečtené ukázky k probraným autorům upravené pohádky, pověsti, bajky, vhodné články, básně přečtené ukázky a jejich autoři OSV Sociální rozvoj poznávání lidí, komunikace ve vybraných ukázkách. Morální rozvoj dovednosti pro řešení problémů- sledování řešení konkrétních problémů ve vybraných ukázkách. Mezipředmětové vztahy: Alois Jirásek a jeho pověsti, popřípadě jiné pověsti popisující příchod praotce Čecha vede si čtenářský deník, do kterého zaznamenává dojmy ze své četby, z divadelního nebo filmového představení s pomocí vytvoří vlastní literární text na daný námět tvořivé činnosti s literárním textem: záznam hlavních myšlenek volná reprodukce přečteného textu dramatizace Hodnoty a postoje zaznamenávání a hodnocení hrdinů čtených ukázek, zaujímání vlastních postoj

17 Výstupy pro 8. ročník SP Učivo Průřezová témata Jiné Výstupy pro 7. ročník VŘ a PAS rozlišuje na konkrétních příkladech poezii a prózu a uvede jejich významné představitele literární druhy a žánry poezie, próza, drama vybraní představitelé národní literatury pro děti a pro mládež porovnává různá ztvárnění vybrané pohádky nebo pověsti v literárním, dramatickém nebo filmovém zpracování Vybraná pohádka nebo pověst vyhledává informace v knihovně a na internetu informace v knihovně o autorech a dílech

18 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Předmět: Český jazyk Komunikační a slohová výchova Výstupy pro 9. ročník SP Učivo Průřezová témata Jiné Výstupy pro 8. ročník VŘ a PAS Žák vyhledává ve čteném textu fakta, ověřuje je pomocí otázek, s pomocí pracuje s různými informačními zdroji v tematickém textu a článku rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení odliší jednoduchou manipulativní komunikaci v tematických textech a článcích v připravených komunikačních situacích se dorozumívá kultivovaně a vhodnými jazykovými prostředky v připraveném mluveném projevu vhodně používá verbální, nonverbální a paralingvální prostředky řeči podle individuálních schopností a možností v tematických textech odlišuje spisovná a a nespisovná slova aktivně se zapojuje do motivačního věcné čtení čtení jako zdroj informací, vyhledávací čtení, studijní čtení rozhovory, články kritické čtení kritické naslouchání komunikační záměr mluvčího, manipulativní působení projevu mluvený projev zásady dorozumívání komunikační normy, zásady kultivovaného projevu technika mluveného projevu mluvený projev prostředky nonverbání a paralingvální spisovný a nespisovný jazyk, jazyková norma mluvený projev zásady Mediální výchova kritické čtení a vnímání mediálního sdělení: označení subjektivního a objektivního sdělení Osobnostní a sociální výchova: řešení problémů a posilování rozhodovacích schopností- zařazeny rozhovory s řešením problémů třídění odpadu ve škole, úklidu zahrady, přípravy vodáckého výletu

19 Výstupy pro 9. ročník SP Učivo Průřezová témata Jiné Výstupy pro 8. ročník VŘ a PAS rozhovoru podle zásad komunikace a podle svých individuálních schopností využívá základy studijního čtení, vyhledává klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky a tvoří otázky k textu a výpisky dorozumívání věcné čtení studijní, vyhledávací, čtení jako zdroj informací rozhovory a články uspořádá informace v jednoduchém textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s ohledem na jeho účel písemný projev - zápis, výpisek, úřední dopis, pozvánka, životopis strukturovaný popis činností, osob objednávka využívá poznatky o jazyce ke gramaticky i věcně správnému zápisu na dané téma písemný projev - gramaticky i věcně správný písemný projev na přiměřené úrovni

20 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Předmět: Český jazyk Jazyková výchova Výstupy pro 9. ročník SP Učivo Průřezová témata Jiné Výstupy pro 8. ročník VŘ a PAS Žák srozumitelně dle svých schopností vyslovuje v tematických textech používaná česká a cizí slova Zvuková stránka jazyka zásady spisovné výslovnosti samohlásky krátké a dlouhé a jejich vyslovovaná kvantita vyhledává významy slov ve slovnících, samostatně si rozšiřuje slovní zásobu z různých informačních zdrojů slovní zásoba a tvoření slov význam slova homonyma, synonyma, obohacování slovní zásoby, způsoby tvoření slov pracuje podle aktuální potřeby samostatně s Pravidly českého pravopisu označí a třídí slovní druhy u slov užívaných v tematických textech, tvoří správné tvary těchto slov a vědomě je používá ve vhodné komunikační situaci Obecné poučení o jazyce jazyková norma a kodifikace, jazykové příručky tvarosloví druhy slov, tvary slov

21 Výstupy pro 9. ročník SP Učivo Průřezová témata Jiné Výstupy pro 8. ročník VŘ a PAS využívá znalosti o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů v komunikačních situacích vycházejících z týdenních námětů na modelových větách rozliší významové vztahy gramatických jednotek jazyk a komunikace jazyková norma a kodifikace Skladba - věta, stavba věty, pořádek slov ve větě, rozvíjející větné členy příslovečné určení, přívlastek, předmět, podmět, přísudek souvětí, přímá a nepřímá řeč v probíraných tematických textech zvládá pravopis lexikální, morfologický, slovotvorný i syntaktický ve vhodných článcích rozlišuje spisovný jazyk a nářečí pravopis lexikální, morfologický, syntaktický rozvrstvení národního jazyka spisovné a nespisovné útvary

22 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Předmět: Český jazyk Literární výchova Výstupy pro 9. ročník SP Učivo Průřezová témata Jiné Výstupy pro 8. ročník VŘ a PAS Žák přečtený text s pomocí reprodukuje přiřazuje přečtené ukázky děl k probraným autorům upravené pohádky, pověsti, bajky, vhodné články, básně literární texty a jejich autoři Multikulturní výchova vlastní kulturní zakotvení: literární výchova: vlastenci Božena Němcová, Karel Jaromír Erben, česky psaná Bible Kralická formuluje písemně i ústně dojmy ze své četby, ze společné návštěvy divadelního nebo filmového představení podle svých schopnosti tvoří vlastní literární text tvořivé činnosti s literárním textem: přednes vhodných textů záznam hlavních myšlenek volná reprodukce přečteného textu dramatizace tvořivé činnosti vytváření vlastních textů Multikulturní výchova rovnocennost etnických skupin: cestopisy problematika Šerpů a jejich využívání při himálajských expedicích ( 2007/2008) Odlišení děl hodnotných knihy v knihovničce ( poznání, zábava, studium) a děl konzumních časopis rytmus života, noviny Blesk, Aha! na vybraných ukázkách odlišuje díla hodnotná a konzumní ukázky děl hodnotných a konzumních dobrodružná literatura

23 Výstupy pro 9. ročník SP Učivo Průřezová témata Jiné Výstupy pro 8. ročník VŘ a PAS rozlišuje probrané literární druhy a žánry vede si čtenářský deník, kde uvádí literární směry a jejich významné české a světové představitele porovná ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém nebo filmovém zpracování orientuje se v knihovně, v katalogu knihovny literární druhy a žánry - poezie, próza, drama, lyrika, epika, drama literární směry a jejich představitelé vybrané náměty a jejich zpracování orientace v knihovně, v knihkupectví kamenném i internetovém cestopisy Pohádka o perníkové chaloupce v divadelním zpracování, jako báseň Františka Hrubína a jako upravená dětská pohádka od různých autorů Řízená návštěva knihovny spojená s vyhledáváním knih jednoho autora anebo s vyhledáváním určitého druhu literatury Vyhledávání aktuálně čtených děl v e-obchodě Vltava

24 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Předmět: Český jazyk Komunikační a slohová výchova Výstupy pro 10. ročník SP Učivo Průřezová témata Jiné Žák Výstupy pro 9. ročník VŘ a PAS odlišuje ve čteném textu fakta, ověřuje je pomocí otázek, porovnává v dostupných informačních zdrojích rozliší v tematických textech a v článku subjektivní a objektivní sdělení s pomocí rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě při reprodukci tematického textu se dorozumívá kultivovaně a výstižně podle svých schopností čtení -věcné čtení čtení jako zdroj informací subjektivní a objektivní sdělení manipulativní působení komunikační žánry připravený i nepřipravený projev na základě zážitku OSV Osobnostní rozvoj sebepoznání a sebepojetí, seberegulace a sebeorganizace, psychohygiena Sociální rozvoj mezilidské vztahy. komunikace, kooperace a kompetice, Morální rozvoj hodnoty, postoje, praktická etika při zápisu a reprodukci deníku užívá spisovné jazykové prostředky v připraveném mluveném projevu vhodně používá verbální, nonverbální a paralingvální prostředky řeči podle spisovný a nespisovný jazyk mluvený projev zásady dorozumívání komunikační normy, zásady kultivovaného projevu

25 Výstupy pro 10. ročník SP Učivo Průřezová témata Jiné Výstupy pro 9. ročník VŘ a PAS individuálních schopností a možností, v improvizovaném s podporou aktivně se zapojuje do motivačního rozhovoru, využívá zásady komunikace a pravidla dialogu technika mluveného projevu,manipulativní působení projevu využívá zásady studijního čtení, vyhledá klíčová slova, vytvoří otázky, vytvoří poznámky, výpisky uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel: výpisek, referát, životopis vyhledávací čtení, studijní čtení zápis, výpisek, životopis strukturovaný, využívá poznatky o jazyce ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu zápisu zážitku písemný projev- gramaticky i věcně správný písemný projev na přiměřené úrovni

26 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Předmět: Český jazyk Jazyková výchova Výstupy pro 10. ročník SP Učivo Průřezová témata Jiné Výstupy pro 9. ročník VŘ a PAS Žák srozumitelně dle svých možností vyslovuje v tematických textech používaná česká a cizí slova samostatně vyhledává významy nových slov, rozšiřuje si samostatně slovní zásobu z různých informačních zdrojů Zvuková stránka jazyka zásady spisovné výslovnosti samohlásky krátké a dlouhé a jejich vyslovovaná kvantita slovní zásoba a tvoření slov slovní zásoba význam slova OSV Osobnostní rozvoj sebepoznání a sebepojetí, seberegulace a sebeorganizace, psychohygiena Sociální rozvoj mezilidské vztahy. komunikace, kooperace a kompetice, Morální rozvoj hodnoty, postoje, praktick á etika práce ve dvojicích s různými slovníky třídí druhy slov v rozhovoru obměňuje slova v rozhovoru převádí věty z rozhovoru do jiného času nebo čísla pracuje samostatně s Pravidly českého pravopisu, Slovníkem spisovné češtiny a dalšími slovníky i příručkami gramatiky homonyma, synonyma, obohacování slovní zásoby, způsoby tvoření slov Obecné poučení o jazyce jazyková norma a kodifikace, jazykové příručky rozšiřuje a doplňuje rozhovor dalšími slovy využívá tabulky, přehledy, pravidla píše deník třídí slovní druhy u slov užívaných v tematických textech, tvoří jejich spisovné tvarosloví

27 Výstupy pro 10. ročník SP Učivo Průřezová témata Jiné Výstupy pro 9. ročník VŘ a PAS tvary a vědomě je používá ve vhodné komunikační situaci druhy slov mluvnické významy a tvary slo vytváří vhodné jazykové pro projevy v sociálních komunikačních situacích podle svých schopností v modelových větách rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek souvislé vyjadřování Skladba - rozvíjející větné členy přívlastek, předmět, příslovečné určení tvoření souvětí podle vzorů souvětí, přímá a nepřímá řeč ve větách odpovídajících náročností větám z tematických textů zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i v souvětí ve vybraných textech označí spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu Pravopis lexikální, morfologický i syntaktický Obecné poučení o jazyce rozvrstvení národního jazyka

28 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Předmět: Český jazyk Literární výchova Výstupy pro 10. ročník SP Učivo Průřezová témata Jiné Výstupy pro 9. ročník VŘ a PAS Žák přečtený text reprodukuje, vlastními slovy přiblíží obsah díla přiřazuje přečtené ukázky k probraným autorům formuluje písemně dojmy ze své četby, ze společné návštěvy divadelního nebo filmového představení podle pokynů pracuje s přečteným textem upravené pohádky, pověsti, bajky, vhodné články, básně vybraní představitelé literatury KDO??? základy literární teorie a historie: námět díla, chronologická kompozice, literární hrdina,obrazná pojmenování literatura umělecká a věcná rým tvořivé činnosti s literárním textem: přednes vhodných textů záznam hlavních myšlenek OSV Osobnostní rozvoj - rozvoj schopnosti poznávání, sebepoznání a sebepojetí, psychohygiena, Sociální rozvoj poznávání lidí, komunikace, Morální rozvoj dovednosti pro řešení problémů. Hodnoty a pstoje

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Český jazyk a literatura Pracovní verze z 30. 4. 2013 Zpracováno dle upraveného RVP ZV platného od 1. 9. 2013 Vypracovala skupina pro přípravu standardů vzdělávacího oboru

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Český jazyk a literatura Zpracováno dle upraveného RVP ZV účinného od 1. 9. 2013. Červeně jsou vyznačeny očekávané výstupy RVP ZV, u nichž byly doplněny Standardy (ČJL-9-1-02,

Více

ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk Výuce Českého

ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk Výuce Českého ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk Výuce Českého jazyka je na II. stupni věnována vzhledem k lehkému mentálnímu

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Český jazyk a literatura Zpracováno dle upraveného RVP ZV účinného od 1. 9. 2013. Červeně jsou vyznačeny očekávané výstupy RVP ZV, u nichž byly doplněny Standardy (ČJL-9-1-02,

Více

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň 5 Učební osnovy Rozdělení vzdělávacích oblastí na jednotlivé obory (předměty) je prezentováno v kapitole 4 Učební plán (nebo viz. obsah). Na vzdělávání v rámci oblastí se podílejí i volitelné předměty,

Více

5. Jazyk a jazyková komunikace. 5.1. Český jazyk a literatura

5. Jazyk a jazyková komunikace. 5.1. Český jazyk a literatura 5. Jazyk a jazyková komunikace 5.1. Český jazyk a literatura 5.1.1. Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 5.1. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3

Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3 1 OBSAH Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3 2. Charakteristika školy 4 2.1. Úplnost a velikost školy 4 2.2. Vybavení školy.. 4 2.3. Charakteristika pedagogického sboru... 4 2.4. Dlouhodobé projekty, mezinárodní

Více

5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY. 5.1.1 Český jazyk a literatura. 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY. 5.1.1 Český jazyk a literatura. 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk a literatura Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Charakteristika vyučovacího předmětu Dotace vyučovacího

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Jazyková výchova. Ročník: Prima TVAROSLOVÍ A PRAVOPIS - OPAKOVÁNÍ. Očekávané výstupy ZV RVP

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Jazyková výchova. Ročník: Prima TVAROSLOVÍ A PRAVOPIS - OPAKOVÁNÍ. Očekávané výstupy ZV RVP Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Jazyková výchova Ročník: Prima TVAROSLOVÍ A PRAVOPIS - OPAKOVÁNÍ určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je ve správných tvarech ve svém mluveném

Více

1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 1. Český jazyk a literatura Časová dotace: 1. ročník 8 hodin 2. ročník 8 hodin 3. ročník 9 hodin 4. ročník 8 hodin 5. ročník 7 hodin Celková dotace na 1.

Více

6. Učební osnovy jednotlivých předmětů

6. Učební osnovy jednotlivých předmětů 6. Učební osnovy jednotlivých předmětů 6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Českého jazyka 1.stupeň Vzdělávací obsah oboru Český jazyk a literatura má na 1.stupni komplexní charakter. Je rozdělen do

Více

Gymnázium J.Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 Školní vzdělávací program pro nižší gymnázium

Gymnázium J.Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 Školní vzdělávací program pro nižší gymnázium ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší stupeň víceletého gymnázia (osmiletého, šestiletého) zpracovaný podle RVP ZV GYMNÁZIUM JAROSLAVA VRCHLICKÉHO, KLATOVY, NÁRODNÍCH MUČEDNÍKŮ 347 Identifikační údaje, charakteristika

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. Český jazyk a literatura. Oblast zahrnuje vyučovací předměty:

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. Český jazyk a literatura. Oblast zahrnuje vyučovací předměty: ZŠHM Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČJ69 Oblast zahrnuje vyučovací předměty: Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu: český jazyk a literatura

Charakteristika vyučovacího předmětu: český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu: český jazyk a literatura Osmiletý vzdělávací obor: prima - kvarta Vyučovací předmět český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV U Č E B N Í O S N O V Y 2. s t u p e ň Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK 5.1.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk

Více

Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITARATURA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITARATURA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITARATURA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OTEVŘENÝ SVĚT 5. VERZE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OTEVŘENÝ SVĚT 5. VERZE ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OTEVŘENÝ SVĚT 5. VERZE Obsah 1. Identifikační údaje... 1 1.1. Název ŠVP... 1 1.2. Údaje o škole...

Více

Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází z obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk

Více

Český jazyk a literatura nižší gymnázium

Český jazyk a literatura nižší gymnázium Český jazyk a literatura nižší gymnázium Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího obsahu a vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Český jazyk a literatura. Cvičení z českého jazyka

Český jazyk a literatura. Cvičení z českého jazyka 5.3. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Cvičení

Více

Kniha III 2. Oblasti hodnocení 11 Cíle, kriteria a nástroje v jednotlivých oblastech hodnocení 13 Časové rozvržení evaluačních činností 16

Kniha III 2. Oblasti hodnocení 11 Cíle, kriteria a nástroje v jednotlivých oblastech hodnocení 13 Časové rozvržení evaluačních činností 16 KNIHA III PŘÍLOHY OBSAH KNIHA I CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. 5 Úplnost a velikost školy.. 5 Vybavení školy.. 5 Charakteristika pedagogického sboru 6 Charakteristika žáků 6 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce...

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu.

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu. vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ Obsah: ČESKÝ JAZYK 3 CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA 21 ANGLICKÝ JAZYK 25 KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE 35 DRUHÝ CIZÍ JAZYK 39 NĚMECKÝ JAZYK 41 FRANCOUZSKÝ JAZYK 52 RUSKÝ JAZYK 59 MATEMATIKA

Více

6. UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPNĚ

6. UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPNĚ 6. UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPNĚ 6.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Časová dotace: předmět je vyučován v 6. r. 4

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO EVROPU ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN V., OVČÁRECKÁ 374 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název ŠVP pro základní

Více

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola v Království učíme se, hýbeme se 1 Základní školy Milady Petřkové Velký Týnec Školní vzdělávací program

Více

5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1 5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura.

Více