Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011"

Transkript

1 Základní škola Mikulov, Valtická č. 3 okres Břeclav Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Rostislav Souchop Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav 1

2 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve škol. roce 2010/2011 a) Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Sídlo: Valtická 3, Mikulov Zřizovatel školy: Město Mikulov Charakteristika školy: Úplná základní škola, detašované pracoviště na ul. Pavlovská 52 Ředitel školy: Mgr. Rostislav Souchop Telefon, fax: , Školská rada: založena dle 167 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění Školní rok 2010/2011 Počet tříd Celkový žáků počet celkem z toho spec. vyrovnávacích 1. stupeň ,3 2. stupeň ,5 Celkem ,75 Žáci v zahraničí Počet žáků na jednu třídu Celkový počet žáků v 1. ročníku: 45 Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu ( učitelé v přepočtených úvazcích): 15,2 Součástí školy je také školní jídelna s celkovou kapacitou 400 obědů, 4 oddělení školní družiny a školní klub. 14 b) Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku Ve škole se vyučuje podle školního vzdělávacího programu Škola brána do života. c) Přehled pracovníků školy 2

3 1. Odborná a pedagogická způsobilost podle zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících Celkový počet pedagogických pracovníků % Z toho odborně a ped. způsobilých 23 82% 2. Počet absolventů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2010/2011 nastoupili na školu: 0 3. Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2010/2011 nastoupili na školu: 0 4. Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2010/2011 odešli ze školy: 0 5. Věkové složení učitelů Učitelé Věk Muži Ženy do35 let let 3 11 nad 50 let 1 9 Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 Pracující důchodci pobírající důchod 0 1 Celkem 4 24 Rodičovská dovolená Počet nepedagogických pracovníků: 13 d) Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 1. Rozhodnutí ředitele Uvádí se rozhodnutí ředitele podle 165 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ) a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí. Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání O odkladu povinné školní docházky 12 0 O dodatečném odložení povinné školní docházky 7 0 Další dle 165, odst.2 písm.e) zákona č. 561/2004 Sb Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2010/2011: 64 Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2011/2012: Údaje o přijímacím řízení na školu, uvedenou v přihlášce 3

4 Gymnázia Školní rok 2009/ leté studium Počty žáků 6 leté studium 8 leté studium SOŠ SOU přihlášených* 4 15,4% ,4% 12 46,1% 10 38,5% přijatých** 4 15,4% ,6% 12 46,1% 10 38,5% * % z počtu žáků příslušného ročníku ** % z počtu žáků příslušného ročníku 3. Počet absolventů ZŠ Ročník Počet žáků % z celkového počtu všech žáků 9. ročník 26 7,5 nižší ročník 8 2,3 Celkem 34 9,8 e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy 1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků II.pololetí šk. roku 2010/2011 Ročník Počet Prospělo s Prospělo Neprospělo Opakují žáků vyznamenáním bez (*) bez (*) Cekem za 1. stupeň Celkem za 2. stupeň Celkem za školu * ) počet žáků, kteří budou klasifikováni v náhradním termínu do 15. října 2. Snížený stupeň z chování 4

5 Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy , ,8 3. Celkový počet neomluvených hodin na škole: 153 Průměr na jednoho žáka: 0,4 f) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků 1. Počet pedagogických pracovníků, kteří pokračují v dálkové studiu obor Učitelství pro 1. stupeň základní školy: 1 Počet pedagogických pracovníků, kteří pokračují v dálkovém studiu obor Speciální pedagogika: 1 2. Kurzy a školení typ kurzu, školení počet zúčastněných pracovníků Integrovaný žák 8 Kázeň a klima 10 Žák s SPU 2 PAU 1 Lyžařský instruktor 2 Kyberšikana 8 Těšíme se do školy 1 Poruchy učení 1 TV- kolektivní hry 1 Konference EV 1 IVP Brno 1 Učíme aplikovat matematiku 1 Jak řešit stížnosti proti škole 1 Inovativní metody ve výuce 1 IT ve škole 1 Školení metodiků prevence 1 TH jako nástroj 1 Rómská problematika 1 g) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 5

6 1. Součástí školy je také školní družina ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD Celkem Z činnosti školní družiny: I v letošním školním roce připravily paní vychovatelky našim dětem řadu akcí a soutěží. K těch nejvýznamnějším můžeme zařadit soutěže v podzimní výzdobě, Turnaj v piškvorkách, dopis Ježíškovi, vánoční párty, dárky a přání pro pracovníky školy, Soutěž ve společenských hrách, Turnaj v sudoku, Kuličkiáda, orientační závody. Dále děti z jednotlivých oddělení vystoupily např. na vánočních besídkách, na Zahradní slavnosti, na oslavě ke Dni matek, na zábavném odpoledni ke Dni dětí nebo na Mikulovském setkání na náměstí. 2. Školní klub ŠK počet oddělení ŠK počet dětí v ŠK počet vychovatelů ŠK Celkem Z činnosti školního klubu: Nabídka: kroužek florbalu 3. Práce s talentovanými dětmi Při práci s talentovanými dětmi využíváme zejména individuální přístup vyučujících, kteří pracují s dětmi nad rámec osnov žákovských povinností přímo ve vyučování, využíváme také konzultanta v matematice, řadu počítačových programů, které mají žáci možnost používat i doma, zařazení dětí do zájmových kroužků a také jejich zapojení do různých soutěží, které děti motivují k získávání nových znalostí i dovedností. 4. Práce se zaostávajícími žáky Snažíme se věnovat i zaostávajícím žákům. Jim také velmi pomáhá individuální přístup, který jim umožňuje snadněji zvládnout základní učivo ( doplňovací cvičení, zkrácené texty na psaní, zjednodušená domácí příprava apod. ). Velmi důležitá je také spolupráce s rodiči. Děti jsou zasílány k vyšetření v PPP a na základě vyšetření navštěvují dyslektickou poradnu, kde s nimi pracují speciální pedagogové, kteří na základě doporučení PPP vypracovávají pro tyto žáky IVP. V letošním roce pracovaly na škole 4 asistenti pedagoga. V tomto školním roce jsme začali aktivně spolupracovat s Centrem podpory inkluzivního vzdělávání. 5. Dyslektická poradna Oddělení dyslektické poradny navštěvuje 48 dětí Při práci s talentovanými i zaostávajícími dětmi se velmi osvědčují prvky daltonského plánu, které jsou zařazovány vyučujícími zejména na 1. stupni. Kladou totiž důraz na individuální schopnosti každého žáka, umožňují žákům pracovat vlastním tempem, vybírat si úkoly, které 6

7 zvládnou. Velmi důležitá je také spolupráce a vzájemná pomoc dětí, které jim umožňují aktivní přístup k získávání nových vědomostí a dovedností. Každé dítě může být úspěšné. Od května tohoto školního roku začala na škole pracovat školní psycholožka. Pro další školní rok plánujeme zařadit se do programu VIP. 6. Volitelné předměty a zájmové útvary při ZŠ volitelný předmět vyučující třída termín Sport. výchova K. Míček VII.A, B Út 1..vyuč.hod. Informatika P. Šíma IX.A Út 8.vyuč.hod. Čt 8. vyuč. hod. Literární seminář J. Kudrnová VIII.A Pa 4.vyuč.hod. Anglická konverzace B. Fabičovičová K. Foltýnová VII.A VII.B Út 6.vyuč.hod. Pa 1. vyuč. hod. školní klub vyučující třída termín Florbal R. Souchop I.- II.roč. (Pavl.) Pá 13:15-14:15 Florbal R. Souchop III.- V.roč. (Pavl.) Pá 14: 30-15:30 zájmový útvar vyučující třída termín Sportovní D. Němcová I.-III. B Út 13:00-13:45 Sportovní Š. Turečková III.- V. B Po 13:00-13:45 Keramika L. Děngeová III.- IV.B Čt 13:00-13:45 Keramika L. Děngeová V., VI. a IX. Čt 14:00-14:45 Keramika L. Děngeová VI.- IX. A a B Čt 14:30-16:00 Dramatický L Buchtová I.- VIII. A a B Čt 13:30-14:15 Hudební L. Hlavačková I.- V. B St 13:15-14:00 Sborový zpěv L. Hlavačková II.- V. St 14:00-14:45 Český jazyk J. Fojtíková IX. A Út 14:00-15:30 (1 za 14 dní) Sportovní M. Janečková VI.- VII. Út 15:15-16:00 Matematika S. Pospíšilová IX. A Čt 14:00-14:45 Ekoklub A. Uhlířová VI.- IX. A a B Pá 14:00-15:00 Parkurové cvičení K. Míček VI.- IX. A a B Po 15:00-16:00 Matematika A. Antesová IX. (nestud.) St 14:00-14:45 Ekoklub A. Uhlířová VI.- IX. Pá 14:00-15:00 Hudební P. Čechová I. V. A Po 13:00-13:45 Dramatický P. Vančurová I.- II. A Po 13:00-14:00 Ekoklub A. Uhlířová I. V. roč. Út 13:00-14,00 Funnydancers S. Zelinková I. II. A St 13:00 13:30 Výtvarný P. Vančurová I. a II. A St 12:00 13:00 Čtenářský S. Kohútová II. V. A Čt 13:00 13:45 Školní časopis I. Handlová I. V. A Čt 13,00 14,15 Žákovská knihovna: J. Ďurko- Čt 14:00-14:30 hod. S.Kohútová Po 13:00-14:00 hod. Dyslektická poradna: L- Děngeová- Út 7:30-8:30 hod. a 13:00-15:00 hod. P. Čechová - Út 12:00-14:00, Čt 12:00-14:00, Pá 12:00-13:00 hod. 7

8 7. Na naší škole probíhá velké množství akcí jak pro žáky, tak i pro rodiče a veřejnost. Řada z nich zde má již svoji tradici. Naši žáci se také zúčastňují řady akcí pořádaných mimo školu. ÚSPĚCHY ŽÁKŮ 1. STUPNĚ VE ŠK. ROCE 2010/2011 SPORTOVNÍ Běh na 50m přeborník mikulovských škol 1. místo LEHOTSKÁ Simona 2. místo ŠRÁMEK Denis CHMELAŘOVÁ Barbora 3. místo ŠMID Vojtěch TOPORČÁK Adam Šplh okresní přebor Břeclav 3. místo NESVADBOVÁ Barbora 4. místo JÓN Adam 4. místo DOSTÁLOVÁ Ilona Atletický trojboj oblastní závody běh na 50m 2.místo ZAJÍČKOVÁ Karolína 2. místo NAVRÁTIL Filip 2. místo MIKEROVÁ Marie 3. místo UHER Filip 3. místo BRUCHÁČKOVÁ Ema 3. místo TOPORČÁK Adam hod míčkem skok daleký 1. místo BRUCHÁČKOVÁ Ema DOUŠEK Adam 2. místo ILLÉŠ František 3. místo ZAJÍČKOVÁ Karolína 1. místo KOSEK Rostislav Vybíjená oblastní kolo 2. místo dívky roč. Mc Donald cup krajské kolo 3. místo Pálavské dráče 7. a 9. místo 8

9 RECITACE - oblastní kolo 1. místo LIĎÁKOVÁ Lucie 3. místo LIĎÁK Ondřej 3. místo REZEK Vojtěch MIKULOVSKÝ ZPĚVÁČEK postup do regionálního kola REZEK Vojtěch SBOR PTÁČATA vystoupení na lékařském kongresu VŠEOBECNÉ DOVEDNOSTI celostátní rozhlasová soutěž O nejkrásnější princeznu 1. místo LIĎÁKOVÁ Lucie VÝTVARNÉ Tajemné pověsti kraje pod Pálavou soutěž DDM 1. místo LAUER Martin 2. místo IVIČIČOVÁ Hana FRANTEL Jakub 3. místo HLAVÁČ Jan Krajinou Rudolfa Gajdoše soutěž CHKO oceněné práce NESVADBOVÁ Barbora IVIČIČOVÁ Hana CHALOUPKOVÁ Julia Lea BRUCHÁČEK Rudolf LIĎÁKOVÁ Lucie OPELKOVÁ Alena ZAPLETAL Václav PIRŠČ Jura PODZEMSKÁ Kateřina KORANDA Jiří Zelené pero Jaromíra Tomečka literární soutěž poezie 2. místo FAJMON Benedikt 3. místo DOSTÁLOVÁ Kateřina 9

10 próza 2. místo LIĎÁKOVÁ Lucie oceněná práce BARTÁL Tomáš Zelená stezka Jaromíra Tomečka přírodovědná soutěž 5. místo KOLOMAZNÍKOVÁ Hana OPELKOVÁ Alena LUKÁŠEK Radim KLOKÁNEK - matematická olympiáda 1. místo ČECH Lubor 3. místo MOTIČÁKOVÁ Emma DÍLNIČKA 2011 oceněné práce Drátkování CHALOUPKOVÁ Julia Lea PROVÁZEK Pavel Malba na sklo LIĎÁKOVÁ Lucie DOBIÁŠOVÁ Viktorie FIEDOROVÁ Barbora Kresba suchým pastelem ŠULÁKOVÁ Barbora FAJMON Benedikt Malba na hedvábí DOBIÁŠOVÁ Viktorie CHALOUPKOVÁ Julia Lea OPELKOVÁ Alena TVRDOŇOVÁ Monika KOZLOVÁ Hana Čtenářský maratón Sběr papíru kg Piškvorky městské kolo 1. místo ZAPLETAL Václav 10

11 Akce 2.stupně- školní rok 2010/11 1. pololetí -speciální sportovní hry- účast žáků 2.stupně -maratónský běh Emila Zátopka -6. ročník- adaptační pobyty -6. ročník- dívky- přednáška Čas proměn -sběr papíru a kaštanů -běh o nejrychlejšího žáka školy -8. a 9.ročník- Veletrh vzdělávací nabídky Břeclav -6. ročník- projekt Tajemství Věstonické venuše- muzeum Dolní Věstonice -zájezd do Prahy- návštěva Národního divadla, divadelní představení K. H. Mácha -7.ročník- projekt Tajemství římské mince- Regionální muzeum Mikulov -školní kolo v šachu -piškvorkový turnaj -aktivita projektu Moje volba- moje budoucnost- oborový den ISŠ Sokolnice- žáci 8.a 9.ročníku -okresní kolo šachového turnaje -florbalový turnaj -8. a 9.ročník- Veletrh vzdělávací nabídky Brno -návštěva Úřadu práce Břeclav- 9.ročník -návštěva Městského úřadu Mikulov- 6.ročník -exkurze- Po stopách Habsburků- historická Vídeň (projekt Comenius) -mikulášský turnaj v přehazované- dívky 6. a 7.ročníku -vánoční diskotéka 2.stupně -vánoční florbalový turnaj -peer program- 6.ročník -návštěva CEV Mikulov- Pravěk- 9.ročník -vánoční dílnička -aktivita projektu Moje volba- moje budoucnost- beseda na téma oděvnictví -Regiontour Brno- žákyně 9. ročníku 2. pololetí -aktivita projektu Moje volba- moje budoucnost- beseda na téma strojírenství- 8. a 9.ročník -návštěva CEV Mikulov- 6.ročník -školní kolo Zpěváčka -Koala cup- celostátní soutěž ve šplhu ročník -soutěž v konverzaci AJ- Břeclav -aktivita projektu Moje volba- moje budoucnost- automobilní exkurze- BORS Břeclav- 8. a 9.ročník -zimní lyžařský výcvikový kurz -fašank Poysdorf- spolupráce s IBHS Poysdorf -zapojení do soutěží Krajinou Rudolfa Gajdoše a Zelené pero Jaromíra Tomečka -školní kolo recitační soutěže -školní kolo dějepisné olympiády -spolupráce s CEV Mikulov- úklid Svatého kopečku- 9. ročník -spolupráce s DDM- soutěž Poznej svůj region -oblastní kolo recitační soutěže -návštěva Úřadu práce Břeclav- 8. ročník 11

12 -mezitřídní velikonoční turnaj v přehazované -anglické divadlo -velikonoční jarmark- akce školní družiny -přednáška Pohyb v nebezpečném prostředí (městská policie)- 8. ročník -přednáška o kyberšikaně -okresní přebory žactva v atletice -výstup na Turold ke Dni Země- ve spolupráci s IBHS Poysdorf -projekt Posilování jazykových schopností a pracovních dovedností (Renards)- okénko k sousedům- společné výměnné pobyty s IBHS Poysdorf -sběr papíru -návštěva Vídeňské opery- My fair lady- projekt Comenius -čtenářský maratón -soutěž Požární ochrana očima dětí -zájezd do Anglie, Londýn -běh Harmonie- štafeta -turnaj v přehazované dívek- Gymnázium Mikulov -St. Pölten- taneční projekt Comenius -mezinárodní spolupráce- návštěva z Polska- 8. a 9.ročník -Dílnička- Galant Mikulov -koncert Od baroka po dnešek -projekt Renards- návštěva Muzea řemesel v Letohradu -aktivita projektu Moje volba- moje budoucnost- beseda elektrotechnická -výměnný pobyt dětí v Rakousku- spolupráce s IBHS Poysdorf- projekt Comenius -zapojení do projektu Řekni drogám ne -slavnostní ukončení projektu Comenius -ochrana člověka za mimořádných situací- hasičský záchranný sbor, městská policie, záchranná stanice Pavlov, střelnice Mikulov, bezpečnost a ochrana zdraví -zapojení do soutěže v psaní dopisů a literární část soutěže Povodí Moravy -oblastní kolo Mikulovského zpěváčka -okresní přebory ve šplhu Soutěže a olympiády- školní rok 2010/11-2.stupeň 1. pololetí Dějepisná olympiáda -školní kola se zúčastnilo celkem 27 žáků (prosinec 2010) -mezi úspěšné řešitele se zařadili: M. Tvrdoňová, M. Hlaváčová, P. Fábry (VII.B), O. Fiedor, T. Vajdíková, K. Chmelíková, M. Forejtník (VIII.A), M. Daněk, A. Kurka, A. Frlausová (IX.A) dějepisný projekt Za tajemstvím Věstonické venuše- žáci 6. ročníku- muzeum Dolní Věstonice dějepisný projekt Tajemství římské mince- žáci VII.B třídy- Regionální muzeum Mikulov Speciální pohybové hry (pod záštitou MÚ Mikulov- mikulovské školy s družebním městem Galantou) -účast dvou družstev dívek ročník (6 žákyň)- 3. místo, 8.-9.ročník (6 žákyň)- 2. místo -sálová kopaná- starší žáci (8.- 9.ročník), mladší žáci (6.- 7.ročník)- obsadili 3.místo celostátní soutěž Zátopkovy štafety- maratón -19. ročník 12

13 -účast 42 žáků 2.stupně, závěrečnou etapu běžel p. ředitel Mgr. R. Souchop Běh o nejrychlejšího žáka naší školy -účast 13 chlapců a 12 dívek -umístění- 1. místo- chlapci- D. Volařík (VIII.A- 8,08 s), dívky- N. Kunderová (IX.A- 9,00 s) Fyzikální olympiáda -domácí zadání 52. ročníku fyzikální olympiády zveřejněno na webových stránkách školy Matematická olympiáda -školní kolo (žáci ročníku), do okresního kola nikdo nepostoupil Pythagoriáda -školní kolo (žáci 6. a 7.ročníku), do další soutěže nikdo nepostoupil Turnaj v přehazované dívek (6. a 7.ročník) -účast 28 dívek -umístění: 1. místo- VII.B, 2. místo- VII.A, 3. místo- VI.B, 4. místo- VI.A Mikulášský turnaj v přehazované dívek (6. a 7.ročník) -účast- 27 dívek -umístění- 1.místo- VII.A, 2.místo- VII.B, 3.místo- VI.B, 4.místo- VI.A KOALA CUP -celostátní korespondenční soutěž ve šplhu dívky kategorie A (celkový výkon- čas 20 šplhu- 207,90 s- Babáková L., Dobiášová V., Šutová N., Vychodilová L.)- 8.místo v ČR kategorie B (celkový výkon- čas 20 šplhů- 174,71 s- Kalusová K., Kapitančiková J., Kapitančiková E., Odehnalová V.)- 8.místo v ČR kategorie B (celkový výkon- čas 20 šplhů- 192,90 s- Kunderová N., Hlaváčová M., Dvořáková B., Zámečníková N.)- 11.místo v ČR kategorie C (celkový výkon- čas 20 šplhů- 141,70 s- Chmelíková K., Kupczyková L., Vajdíková T., Turzíková M.)- 8.místo v ČR chlapci kategorie A (celkový výkon- čas 20 šplhů- 159,51 s- Brucháček R., Hlaváč J., Kováč D., Strmiska J.)- 8.místo v ČR kategorie B (celkový výkon- čas 20 šplhů- 97,89 s- Dudáš M., Hondl V., Miker P., Hanzl O.)- 1.místo v ČR kategorie C (celkový výkon- čas 20 šplhů- 101,04 s- Volařík D., Pohludka J., Brabec M., Fiedor O.)- 6.místo v ČR kategorie C (celkový výkon- čas 20 šplhů- 114,58 s- Kurka A., Laznicky R., Salay T., Kozel M.)- 8.místo v ČR Školní turnaj ve florbalu -zúčastnili se chlapci z 2.stupně -vítězné družstvo- chlapci ze VII. a VIII.A- Částek T., Volařík D., Brabec M., Hondl V., Kováč T. Školní a okresní kolo šachového turnaje -zúčastnili se vybraní žáci 2.stupně 13

14 -umístění- 1. místo- Vítek P. (VII.A), 2.místo- Fiedor O. (VIII.A), 3.místo- Šrámek K. (VIII.A), 4.místo- Částek L. (VII.A) -v okresním kole obsadili tito žáci 9.místo Orion cup -okrskové kolo florbalového turnaje -mladší žáci (6.- 7.ročník)- obsadili 3.místo- Kopřiva A., Miker P., Hondl V., Fábry P., Dudáš M., Veleta V., Částek L., Ryšlink A. -starší žáci (8.- 9.ročník)- obsadili 4.místo- Fiedor O., Částek T., Kubánek J., Šimoník M., Volařík D., Šťastný M., Skoumal M., Laznicky R., Salay T., Daněk M. korespondenční soutěž Zahrej si o.b. -soutěž zaměřená na zdravotní výchovu Piškvorkový turnaj -ve školním kole si nejlépe vedli: Brabec N., Vajdíková T., Nováková D.- 1.místo Částek T., Vajdíková M., Hajný M., Langrová K.- 2.místo -postup do celoměstského kola 2. pololetí Olympiáda jazyka českého -školní kolo proběhlo , zúčastnilo se 10 žáků z IX.A, nejlepšího výsledku dosáhl A. Kurka Recitační soutěž -školní kolo proběhlo zúčastnilo se 16 recitátorů Výsledky: IV. kategorie (6. a 7.ročník): 1. místo- V. Hondl- VII.A 2. místo- P. Šubová- VII.A 3. místo- K. Langrová- VI.A V. kategorie (8. a 9.ročník) 1. místo- A. Frlausová- IX.A 2. místo- S. Sabolová- VIII.A 3. místo- K. Kňourková- IX.A -vítězové postoupili do oblastního kola ve své kategorii zvítězil a do krajského kola v Brně postoupil V. Hondl ze VII.A, na 2.místě ve své kategorii skončila A. Frlausová z IX.A -v krajském kole získal V. Hondl zvláštní ocenění Objev roku Soutěž v psaní dopisů -27 žáků z VIII.A třídy se zúčastnilo mezinárodní soutěže v psaní dopisů, kterou vyhlašuje Česká pošta (letos jde o 40.ročník této soutěže) -v kategorii určené pro mládež do 15 let psali žáci dopisy na téma Představ si, že jsi strom v lese. Napiš někomu dopis a vysvětli mu, proč je důležité chránit lesy. -dopisy se nejlépe podařily J. Kubánkovi, M. Forejtníkovi a E. Vařákové- jejich práce byly zaslány do celorepublikového kola 14

15 Soutěž Voda štětcem a básní -žáci VIII.A třídy se zapojili do této soutěže, kterou vyhlásil podnik Povodí Moravy -téma letošního roku znělo Voda jako živel i pomocník -do literární části soutěže se zapojilo 23 žáků- psali básně i prózu -nejlepší práce- Jaroslava Kubánka (báseň Voda) a próza K. Chmelíkové Záplavy v naší vesnici byly zaslány do Brna do celorepublikového kola- báseň J. Kubánka uspěla- získal výborné 3. místo Matematický klokan -školní kolo (žáci ročníku) -nejvyššího počtu bodů (69 bodů) dosáhla A. Frlausová z IX.A, v kategorii mladších žáků M. Drobilič ze VII.B (59 bodů) Zeměpisná olympiáda -školní kolo- žáci 7.ročníku- zúčastnilo se 19 žáků -nejlepší výsledky dosáhli M. Hlaváčová a T. Pivoda ze VII.B Okresní přebory v atletice- Břeclav -účast žáků 2.stupně -umístění- Miker P.- 1.místo v běhu na 60m- přeborník okresu, 2.místo ve vrhu koulí- T. Kováč, 3.místo v běhu na 60m- J. Kapitančiková Okresní přebory ve šplhu -Břeclav- Slovácká -účast- 7 žáků 2.stupně -umístění- Dudáš M.- 1.místo- přeborník okresu, Hanzl O.- 9.místo, Miker P.- 10.místo, Nogová S.- 5.místo, Zedníková L.- 6.místo, Kosinová Z.- 7.místo Mezitřídní utkání v přehazované -žákyně 8. a 9.ročníku (12 dívek) -vítězné družstvo- VIII.A -žákyně 7. a 8.ročníku (25 dívek) -vítězné družstvo- VII.B -žákyně 7. a 8.ročníku (23 dívek) -vítězné družstvo- VI.B Recyklohraní -baterie do koše nepatří -letos jsme obdrželi 200 bodů za plakát A3, slogan, báseň Olympiáda anglického jazyka -2 nejlepší žáci ze školního kola postoupili do okresního kola v Břeclavi- v I.kategorii se Kunderová N. ze VII.A umístila na 3.místě Mikulovský zpěváček -školního kola se zúčastnilo 7 žáků 2.stupně -umístění: 15

16 III. kategorie- 1.místo- Rezek V. (Hrajte mně, husličky), 2.místo- Švachová V. (Šohajku, zlá rada), 3.místo Vajdíková T. (Páslo dívča húsera) Krajinou Rudolfa Gajdoše -výtvarná soutěž -oceněné práce- Nešpor V. (KRG 1), Hlaváčová M. (Podzimní krajina) Zelené pero Jaromíra Tomečka -literární soutěž II. kategorie- próza- 3.místo obsadila Picková R. ze VII.A Turnaj v přehazované -pořadatel DDM Mikulov -účast- 17 dívek ze 6. a 7.ročníku -umístění- 1. místo- dívky ze 6.ročníku, 2.místo- dívky ze 7.ročníku Pálavské dráče -dračí lodě- kategorie do 15 let -místo- Yachtklub Dyje Pavlov -zúčastnilo se 21 žáků z 2.stupně -umístění- 4.místo (z devíti posádek) h) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí byla provedena inspekční činnost ČŠI zaměřená na dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb, vykonávaná podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) školského zákona. Výsledek kontroly: touto kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky. V tomto školním roce proběhly tyto kontroly: Okresní zpráva sociálního zabezpečení Břeclav kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění KHS JmK Brno, územní pracoviště Břeclav Státní zdravotní dozor šetření ve stravovacím provozu a současně středisku praktické výuky KHS JmK Brno, územní pracoviště Břeclav Státní zdravotní dozor kontrola dodržování povinností stanovených v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002. i) Základní údaje o hospodaření školy Rozpočet je čerpán rovnoměrně a v souladu s rozpočtovými pravidly viz. pololetní uzávěrka a zpráva o hospodaření. 16

17 Zhodnocení a závěr Právě uplynulý školní rok 2010/2011 můžeme z pedagogického hlediska považovat za úspěšný. Řada našich žáků dosahuje velmi dobrých studijních výsledků, což dokládají zejména jejich velmi dobrá umístění v řadě soutěží a olympiád v rámci okresu nebo kraje. Naše škola nabízí velké množství zájmových kroužků, o které je ze strany žáků i rodičů nemalý zájem. Velmi dobře zvládli naši žáci přijímací zkoušky na střední školy. Rovněž byli naši žáci úspěšní při přijímacích zkouškách na víceleté gymnázium.. Daří se nám také protidrogová prevence. Ani v jednom případě jsme neřešili užití drog. K tomu jistě přispívá již zmiňovaná nabídka zájmových aktivit pro volný čas dětí. Zejména na 1. stupni jsou ve výuce uplatňovány nové netradiční metody a formy práce. Zařazením např. daltonského plánu se snažíme vytvářet žákům podmínky pro jejich vlastní rozvoj, posilovat pocit odpovědnosti a vést je k samostatnosti. Škola by měla vybavit děti nejen vědomostmi, ale především schopnostmi, které jim pomohou při řešení každodenních problémů běžného života. Zejména hlavní principy daltonského plánu zodpovědnost, samostatnost a spolupráce - umožňují dětem aktivní přístup k získávání nových poznatků. Funkce učitele se posouvá z role vyučujícího do role poradce a koordinátora vyučování. I děti méně nadané nebo s vývojovými poruchami mají v tomto způsobu práce možnost dobře uspět, protože plní úkoly svým tempem a mají možnost spolupracovat se schopnějšími spolužáky. Práce s daltonským plánem vede děti k samostatnosti, učí je pracovat s knihou, vyhledávat potřebné údaje, zpracovat je a svá tvrzení obhájit věcnými argumenty. Dokáží si vzájemně pomáhat, vyslechnout a respektovat názor druhého. Žáci se během školního roku zúčastnili mnoha různých akcí. V tomto školním roce jsme úspěšně rozvíjeli spolupráci se školami v sousedním Rakousku Poysdorf a Laa an der Thaya. Škola se ve školním roce 2010/2011 zapojila do dalších projektů financovaných Evropskou unii. V současné době jsme zapojeni do projektů: Tanec bez hranic- Poysdorf Interaktivní cesta Moravským krasem přes Pálavu a Brno, komunikace tak trochu jinak Posilování jazykových znalostí a praktických dovedností Daří se nám vytvářet podnětné prostředí pro žáky i zaměstnance školy. V budově na Valtické jsme provedli další etapu generální opravy elektrických rozvodů. V práci školy se nadále pozitivně promítá práce školní psycholožky. Poradenské služby v základní škole 1. Údaje o pracovnících ( zaměstnancích školy ) a) počty fyzický počet kvalifikace, specializace dosažené vzdělání výchovný poradce 2 PV VŠ školní metodik prevence 1 PV, vých. poradenství VŠ úvazek kvalifikace, specializace dosažené vzdělání školní psycholog 1,0 VŠ školní spec. pedagog (netřídní)* 0 1. stupeň; spec. pedagog VŠ *) zařazený dle Metodického pokynu MŠMT ČR č.j /98/24, bod

18 b) věková struktura do 35 let let 50 let důch. věk/z toho důchodci výchovný poradce 1 1 školní metodik prevence 1 školní psycholog 1,0 0 školní speciální pedagog 1 1 c) další vzdělávání poradenských pracovníků školní metodik prevence: školení k preventivnímu programu, metodika Peer programů 2. Individuální integrace Typ postižení Ročník Počet žáků Zdravotní postižení - sluchové IV.B. 1 Vývojové poruchy chování VIA, VI.B, VII.A, 3 Vývojové poruchy učení VI.B 1 Celkem 5 Hodnocení Minimálního preventivního programu šk. rok 2010/2011 Minimální preventivní program naší školy má základ v daných požadavcích MŠMT na tento program. Je součástí plánu práce školy, plánu výchovného poradenství a plánů MPP pro I. a II. stupeň s rozpracováním pro jednotlivé věkové kategorie. Hlavním cílem je zvýšení odolnosti vůči rizikovému chování a jejich eliminace výskytu ve škole., vytvoření bezpečné školy pro žáky i pedagogy. Nezastupitelnou úlohu mají metody aktivního sociálního učení zpracované v učebních plánech jednotlivých předmětů a navazující akce školy a dalších institucí. Proto jsou v plánech jednotlivých předmětů zpracovány metody aktivního sociálního učení, důraz na vzdělání žáků, učitelů, osvětu rodičů v oblasti zdravého životního stylu, etické a právní výchovy. Škola také nabízí dostatečnou nabídku volnočasových aktivit. Zpestřením těchto aktivit je i mezinárodní sportovní klání šesti základních škol z 5 zemí, které letos úspěšně proběhlo na naší ZŠ. Také se snažíme o co nejlepší zvládnutí sociální komunikace jak se žáky, tak i s rodiči, aby bylo možno vhodným působením školy a rodiny dosáhnout odpovídajících výsledků. Nevyhýbáme se ani uplatnění přiměřené represe. S tím souvisí i spolupráce s dalšími orgány, jako je policie městská i státní, kurátorky sociální péče ze sociálního odboru při Městském úřadu Mikulov. Také využíváme širokou nabídku akcí a besed KPPK v našem městě, kde máme člena komise. Proto jsme po celý školní rok v této oblasti mohli žákům nabídnout pestrou škálu besed a akcí s protidrogovou tématikou, témata zdravotní, sociální, řešící bezpečí žáků, jak v oblasti osobního bezpečí, ale i v dopravě, v mimořádných situacích a v ohrožení života, podařila se nám zajistit i přednáška pro žáky, pedagogy a rodiče k nově vznikajícímu a narůstajícímu problému kyberšikany a bezpečí v kyberprostoru pod vedením zkušeného lektora Mgr. Lukáše Habicha. Vyvrcholením všech preventivních aktivit byla velmi úspěšná a poučná 18

19 celodenní školní bezpečnostní akce ( a X ) - Ochrana člověka za mimořádných událostí za spolupráce Policie ČR, Městské policie Mikulov, hasičského sboru Mikulov, ČČK, YACHTCLUBu DYJE vodní záchranné služby, střeleckého klubu Mikulov atd. Zapojili jsme se do celorepublikové akce Řekni drogám ne. Z vlastních zdrojů jsme realizovali některé aktivity preventivního projektu Pomáhejme si! A nejen kamarádům! V neposlední řadě jsme pokračovali ve spolupráci s PPP Břeclav. Z jejich široké nabídky preventivních aktivit jsme využili PEER program pro VI.A, B a VII. A,B třídu, vrstevnický program pro V.B a VI.B třídu a řešení vztahů ( i šikany ) ve třídě VI.B. Na základě provedených šetření ve třídách proběhly výchovné komise ve spolupráci s Mgr. Adamusovou PPP Břeclav a pracovnicemi OSPODu Mikulov. V našich preventivních aktivitách mám pomohli i pracovníci CPIV Brno, kteří nám pomohli zajistit zajímavé přednášky pro děti i pedagogický sbor. Díky uplatňování všech možností působení na naše žáky je i dobrá situace v chování žáků na naší škole. Snad relativně nejzávažnější bylo řešení rizikových jevů v již zmíněné VI. třídě, kdy jsme využili spolupráci s PPP Břeclav. Další problémové jevy jsme v průběhu školního roku řešili na 11(Jindra)výchovných komisích ( někdy za přítomnosti kurátorek MěÚ ). Avšak daleko větší počet pochval, odměn s knihou za dobré chování, prospěch a pomoc pro školu a třídu nám pomáhá vytvářet mezi školou, vyučujícími a žáky pěkné vztahy, které se do budoucna jistě vyplatí. V neposlední řadě se věnujeme i dalšímu vzdělávání našich pracovníků jak v oblasti výuky, ale také v oblasti seznamování s rizikovými jevy a možnostmi jejich předcházení ( např. školení Mgr. Michaly Veselé Nekázeň v školním prostředí a Mgr. Lukáše Habicha Kyberšikana pro celý pedagog. sbor, školení Mgr. Adamusuvé a Mgr. Ježkové Třídnická hodina jako nástroj a Mgr. Michaly Veselé Rómské děti pro ŠMP, setkávání ŠMP v Břeclavi, aktivy VP Břeclav, Jak úspěšně pracovat s dětmi, které mají problémové chování pro zástupkyni a spec. pedagoga, Specifické poruchy učení v hodinách cizího jazyka pro spec.pedagoga, Vzrůstající agresivita a agresivní chování u předškolních dětí a dětí mladšího věku pro spec. pedagoga a VP atd.). V naší preventivní činnosti nám velmi pomáhá i školní psycholožka relaxačními kroužky a aktivitami v třídních kolektivech,ale i sezeními s jednotlivci, rodiči i pedagogy. Preventivní programy probíhají aktivně již na prvním stupni. Zde se zaměřují vyučující podle věkové zralosti na prevenci v oblasti zdravotní formou Programu podpory zdraví a prevence kouření pro mladší školní věk Normální je nekouřit.v rámci projektového vyučování se zaměřujeme na zdravou výživu a použití nezdravých surovin.stravovací návyky v každodenním režimu.pro žáky mladšího školního věku probíhá ve spolupráci s policií a v rámci integrovaného záchranného systému program Hasík. V rámci prevence problémového chování a jednání žáků hodiny se školním psychologem. 19

20 Výskyt sociálně patologických jevů ve škole ( 367 žáků ) návykové látky: alkohol, marihuana, pervitin,heroin, kouření záškoláctví ano % 2,17 Tř. celkem případů 5.,8. a 9. 8 ano 2.,5.,6.,8.a 2, šikana ano 1,63 1.,3.,6. a 9. 6 gambling ne Kriminalita ano 1,91 2.,5.,7.,8., a 9. 7 Rasismus ne Jiné - zanedbávání dítěte ne 0,54 2. a 5. 2 V Mikulově: Vypracovala: Ing. Pospíšilová Silvie V Mikulově dne Mgr. Rostislav Souchop ředitel školy 20

Základní škola Mikulov, Valtická 3

Základní škola Mikulov, Valtická 3 Základní škola Mikulov, Valtická 3 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve škol. roce 2004/2005 a) Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Mikulov, Valtická 3 Sídlo: Valtická 3, Mikulov

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Základní škola Mikulov, Valtická 3

Základní škola Mikulov, Valtická 3 Základní škola Mikulov, Valtická 3 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve škol. roce 2005/2006 a) Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Sídlo: Valtická

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Mikulov, Valtická č. 3 okres Břeclav Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Rostislav Souchop Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav 1 Výroční

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Mateřská ŠKOLA a ZÁKLADNÍ ŠKOLA HERŠPICE, OKRES VYŠKOV, příspěvková organizace Heršpice 17, 684 01 Slavkov u Brna, IČO: 750 242 50 tel: 544222195, e-mail: zsherspice@seznam.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy a. Zřizovatel školy: Statutární město Brno, Městská

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 V Nových Bránicích 31. 8. 2015 Čj.: 150831 Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola Nové Bránice, okres Brno venkov,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2016/2017 Škola: ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 ZŠ J.A.Komenského a MŠ Brno, nám.republiky 10 1.0 Základní charakteristika školy: úplná ZŠ 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ J.A.Komenského a

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace, Beneška 181, 684 01 IČO: 70983640, tel: 544 222 525 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08 Zpracovala:

Více

Výroční zpráva. školní rok 2014/ 2015. Základní škola Brno

Výroční zpráva. školní rok 2014/ 2015. Základní škola Brno Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Výroční zpráva Základní školy Mikulovice

Výroční zpráva Základní školy Mikulovice Výroční zpráva Základní školy Mikulovice za šk. rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Mikulovice u Znojma, příspěvková organizace Adresa:

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2

Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2 Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt.Nálepky 7, PSČ 690 06 Tel/fa: 519 333 339 Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2 za školní rok 2004/2005

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Vodňany Alešova, 50 389 01 Vodňany Jméno a příjmení

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy E-mail Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Základní škola a Mateřská škola L.

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace. 696 74 Velká nad Veličkou 461

Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace. 696 74 Velká nad Veličkou 461 Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace 696 74 Velká nad Veličkou 461 Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk. roce 2013/2014 Část I. Základní charakteristika školy

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 ZÁŘÍ - ekologická exkurze - adaptační pobyt pro žáky 6. ročníků - Den s integrovaným záchranným systémem shlédnutí ukázek práce bezpečnostních a záchranných složek (Plaza)

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2012/2013

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2012/2013 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2007/2008 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2007/2008 V Brně 15. 10. 2008 Mgr.Vladimír Tulka ředitel školy Část I. Základní charakteristika školy a. Název

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2009/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP ZŠ Linecká, Linecká ulice 43 381 01 Český

Více

Soutěže v průběhu školního roku

Soutěže v průběhu školního roku Soutěže v průběhu školního roku ZŠ považuje podporu a rozvíjení nadání, a to ve společenskovědních, přírodních a technických předmětech, sportovních soutěžích, za jednu ze svých hlavních priorit. Tomu

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 240 o plnění MPP Jméno

Více

Preventivní program školy

Preventivní program školy Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Preventivní program školy Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2015/2016 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více