Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011"

Transkript

1 Základní škola Mikulov, Valtická č. 3 okres Břeclav Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Rostislav Souchop Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav 1

2 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve škol. roce 2010/2011 a) Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Sídlo: Valtická 3, Mikulov Zřizovatel školy: Město Mikulov Charakteristika školy: Úplná základní škola, detašované pracoviště na ul. Pavlovská 52 Ředitel školy: Mgr. Rostislav Souchop Telefon, fax: , Školská rada: založena dle 167 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění Školní rok 2010/2011 Počet tříd Celkový žáků počet celkem z toho spec. vyrovnávacích 1. stupeň ,3 2. stupeň ,5 Celkem ,75 Žáci v zahraničí Počet žáků na jednu třídu Celkový počet žáků v 1. ročníku: 45 Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu ( učitelé v přepočtených úvazcích): 15,2 Součástí školy je také školní jídelna s celkovou kapacitou 400 obědů, 4 oddělení školní družiny a školní klub. 14 b) Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku Ve škole se vyučuje podle školního vzdělávacího programu Škola brána do života. c) Přehled pracovníků školy 2

3 1. Odborná a pedagogická způsobilost podle zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících Celkový počet pedagogických pracovníků % Z toho odborně a ped. způsobilých 23 82% 2. Počet absolventů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2010/2011 nastoupili na školu: 0 3. Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2010/2011 nastoupili na školu: 0 4. Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2010/2011 odešli ze školy: 0 5. Věkové složení učitelů Učitelé Věk Muži Ženy do35 let let 3 11 nad 50 let 1 9 Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 Pracující důchodci pobírající důchod 0 1 Celkem 4 24 Rodičovská dovolená Počet nepedagogických pracovníků: 13 d) Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 1. Rozhodnutí ředitele Uvádí se rozhodnutí ředitele podle 165 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ) a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí. Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání O odkladu povinné školní docházky 12 0 O dodatečném odložení povinné školní docházky 7 0 Další dle 165, odst.2 písm.e) zákona č. 561/2004 Sb Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2010/2011: 64 Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2011/2012: Údaje o přijímacím řízení na školu, uvedenou v přihlášce 3

4 Gymnázia Školní rok 2009/ leté studium Počty žáků 6 leté studium 8 leté studium SOŠ SOU přihlášených* 4 15,4% ,4% 12 46,1% 10 38,5% přijatých** 4 15,4% ,6% 12 46,1% 10 38,5% * % z počtu žáků příslušného ročníku ** % z počtu žáků příslušného ročníku 3. Počet absolventů ZŠ Ročník Počet žáků % z celkového počtu všech žáků 9. ročník 26 7,5 nižší ročník 8 2,3 Celkem 34 9,8 e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy 1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků II.pololetí šk. roku 2010/2011 Ročník Počet Prospělo s Prospělo Neprospělo Opakují žáků vyznamenáním bez (*) bez (*) Cekem za 1. stupeň Celkem za 2. stupeň Celkem za školu * ) počet žáků, kteří budou klasifikováni v náhradním termínu do 15. října 2. Snížený stupeň z chování 4

5 Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy , ,8 3. Celkový počet neomluvených hodin na škole: 153 Průměr na jednoho žáka: 0,4 f) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků 1. Počet pedagogických pracovníků, kteří pokračují v dálkové studiu obor Učitelství pro 1. stupeň základní školy: 1 Počet pedagogických pracovníků, kteří pokračují v dálkovém studiu obor Speciální pedagogika: 1 2. Kurzy a školení typ kurzu, školení počet zúčastněných pracovníků Integrovaný žák 8 Kázeň a klima 10 Žák s SPU 2 PAU 1 Lyžařský instruktor 2 Kyberšikana 8 Těšíme se do školy 1 Poruchy učení 1 TV- kolektivní hry 1 Konference EV 1 IVP Brno 1 Učíme aplikovat matematiku 1 Jak řešit stížnosti proti škole 1 Inovativní metody ve výuce 1 IT ve škole 1 Školení metodiků prevence 1 TH jako nástroj 1 Rómská problematika 1 g) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 5

6 1. Součástí školy je také školní družina ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD Celkem Z činnosti školní družiny: I v letošním školním roce připravily paní vychovatelky našim dětem řadu akcí a soutěží. K těch nejvýznamnějším můžeme zařadit soutěže v podzimní výzdobě, Turnaj v piškvorkách, dopis Ježíškovi, vánoční párty, dárky a přání pro pracovníky školy, Soutěž ve společenských hrách, Turnaj v sudoku, Kuličkiáda, orientační závody. Dále děti z jednotlivých oddělení vystoupily např. na vánočních besídkách, na Zahradní slavnosti, na oslavě ke Dni matek, na zábavném odpoledni ke Dni dětí nebo na Mikulovském setkání na náměstí. 2. Školní klub ŠK počet oddělení ŠK počet dětí v ŠK počet vychovatelů ŠK Celkem Z činnosti školního klubu: Nabídka: kroužek florbalu 3. Práce s talentovanými dětmi Při práci s talentovanými dětmi využíváme zejména individuální přístup vyučujících, kteří pracují s dětmi nad rámec osnov žákovských povinností přímo ve vyučování, využíváme také konzultanta v matematice, řadu počítačových programů, které mají žáci možnost používat i doma, zařazení dětí do zájmových kroužků a také jejich zapojení do různých soutěží, které děti motivují k získávání nových znalostí i dovedností. 4. Práce se zaostávajícími žáky Snažíme se věnovat i zaostávajícím žákům. Jim také velmi pomáhá individuální přístup, který jim umožňuje snadněji zvládnout základní učivo ( doplňovací cvičení, zkrácené texty na psaní, zjednodušená domácí příprava apod. ). Velmi důležitá je také spolupráce s rodiči. Děti jsou zasílány k vyšetření v PPP a na základě vyšetření navštěvují dyslektickou poradnu, kde s nimi pracují speciální pedagogové, kteří na základě doporučení PPP vypracovávají pro tyto žáky IVP. V letošním roce pracovaly na škole 4 asistenti pedagoga. V tomto školním roce jsme začali aktivně spolupracovat s Centrem podpory inkluzivního vzdělávání. 5. Dyslektická poradna Oddělení dyslektické poradny navštěvuje 48 dětí Při práci s talentovanými i zaostávajícími dětmi se velmi osvědčují prvky daltonského plánu, které jsou zařazovány vyučujícími zejména na 1. stupni. Kladou totiž důraz na individuální schopnosti každého žáka, umožňují žákům pracovat vlastním tempem, vybírat si úkoly, které 6

7 zvládnou. Velmi důležitá je také spolupráce a vzájemná pomoc dětí, které jim umožňují aktivní přístup k získávání nových vědomostí a dovedností. Každé dítě může být úspěšné. Od května tohoto školního roku začala na škole pracovat školní psycholožka. Pro další školní rok plánujeme zařadit se do programu VIP. 6. Volitelné předměty a zájmové útvary při ZŠ volitelný předmět vyučující třída termín Sport. výchova K. Míček VII.A, B Út 1..vyuč.hod. Informatika P. Šíma IX.A Út 8.vyuč.hod. Čt 8. vyuč. hod. Literární seminář J. Kudrnová VIII.A Pa 4.vyuč.hod. Anglická konverzace B. Fabičovičová K. Foltýnová VII.A VII.B Út 6.vyuč.hod. Pa 1. vyuč. hod. školní klub vyučující třída termín Florbal R. Souchop I.- II.roč. (Pavl.) Pá 13:15-14:15 Florbal R. Souchop III.- V.roč. (Pavl.) Pá 14: 30-15:30 zájmový útvar vyučující třída termín Sportovní D. Němcová I.-III. B Út 13:00-13:45 Sportovní Š. Turečková III.- V. B Po 13:00-13:45 Keramika L. Děngeová III.- IV.B Čt 13:00-13:45 Keramika L. Děngeová V., VI. a IX. Čt 14:00-14:45 Keramika L. Děngeová VI.- IX. A a B Čt 14:30-16:00 Dramatický L Buchtová I.- VIII. A a B Čt 13:30-14:15 Hudební L. Hlavačková I.- V. B St 13:15-14:00 Sborový zpěv L. Hlavačková II.- V. St 14:00-14:45 Český jazyk J. Fojtíková IX. A Út 14:00-15:30 (1 za 14 dní) Sportovní M. Janečková VI.- VII. Út 15:15-16:00 Matematika S. Pospíšilová IX. A Čt 14:00-14:45 Ekoklub A. Uhlířová VI.- IX. A a B Pá 14:00-15:00 Parkurové cvičení K. Míček VI.- IX. A a B Po 15:00-16:00 Matematika A. Antesová IX. (nestud.) St 14:00-14:45 Ekoklub A. Uhlířová VI.- IX. Pá 14:00-15:00 Hudební P. Čechová I. V. A Po 13:00-13:45 Dramatický P. Vančurová I.- II. A Po 13:00-14:00 Ekoklub A. Uhlířová I. V. roč. Út 13:00-14,00 Funnydancers S. Zelinková I. II. A St 13:00 13:30 Výtvarný P. Vančurová I. a II. A St 12:00 13:00 Čtenářský S. Kohútová II. V. A Čt 13:00 13:45 Školní časopis I. Handlová I. V. A Čt 13,00 14,15 Žákovská knihovna: J. Ďurko- Čt 14:00-14:30 hod. S.Kohútová Po 13:00-14:00 hod. Dyslektická poradna: L- Děngeová- Út 7:30-8:30 hod. a 13:00-15:00 hod. P. Čechová - Út 12:00-14:00, Čt 12:00-14:00, Pá 12:00-13:00 hod. 7

8 7. Na naší škole probíhá velké množství akcí jak pro žáky, tak i pro rodiče a veřejnost. Řada z nich zde má již svoji tradici. Naši žáci se také zúčastňují řady akcí pořádaných mimo školu. ÚSPĚCHY ŽÁKŮ 1. STUPNĚ VE ŠK. ROCE 2010/2011 SPORTOVNÍ Běh na 50m přeborník mikulovských škol 1. místo LEHOTSKÁ Simona 2. místo ŠRÁMEK Denis CHMELAŘOVÁ Barbora 3. místo ŠMID Vojtěch TOPORČÁK Adam Šplh okresní přebor Břeclav 3. místo NESVADBOVÁ Barbora 4. místo JÓN Adam 4. místo DOSTÁLOVÁ Ilona Atletický trojboj oblastní závody běh na 50m 2.místo ZAJÍČKOVÁ Karolína 2. místo NAVRÁTIL Filip 2. místo MIKEROVÁ Marie 3. místo UHER Filip 3. místo BRUCHÁČKOVÁ Ema 3. místo TOPORČÁK Adam hod míčkem skok daleký 1. místo BRUCHÁČKOVÁ Ema DOUŠEK Adam 2. místo ILLÉŠ František 3. místo ZAJÍČKOVÁ Karolína 1. místo KOSEK Rostislav Vybíjená oblastní kolo 2. místo dívky roč. Mc Donald cup krajské kolo 3. místo Pálavské dráče 7. a 9. místo 8

9 RECITACE - oblastní kolo 1. místo LIĎÁKOVÁ Lucie 3. místo LIĎÁK Ondřej 3. místo REZEK Vojtěch MIKULOVSKÝ ZPĚVÁČEK postup do regionálního kola REZEK Vojtěch SBOR PTÁČATA vystoupení na lékařském kongresu VŠEOBECNÉ DOVEDNOSTI celostátní rozhlasová soutěž O nejkrásnější princeznu 1. místo LIĎÁKOVÁ Lucie VÝTVARNÉ Tajemné pověsti kraje pod Pálavou soutěž DDM 1. místo LAUER Martin 2. místo IVIČIČOVÁ Hana FRANTEL Jakub 3. místo HLAVÁČ Jan Krajinou Rudolfa Gajdoše soutěž CHKO oceněné práce NESVADBOVÁ Barbora IVIČIČOVÁ Hana CHALOUPKOVÁ Julia Lea BRUCHÁČEK Rudolf LIĎÁKOVÁ Lucie OPELKOVÁ Alena ZAPLETAL Václav PIRŠČ Jura PODZEMSKÁ Kateřina KORANDA Jiří Zelené pero Jaromíra Tomečka literární soutěž poezie 2. místo FAJMON Benedikt 3. místo DOSTÁLOVÁ Kateřina 9

10 próza 2. místo LIĎÁKOVÁ Lucie oceněná práce BARTÁL Tomáš Zelená stezka Jaromíra Tomečka přírodovědná soutěž 5. místo KOLOMAZNÍKOVÁ Hana OPELKOVÁ Alena LUKÁŠEK Radim KLOKÁNEK - matematická olympiáda 1. místo ČECH Lubor 3. místo MOTIČÁKOVÁ Emma DÍLNIČKA 2011 oceněné práce Drátkování CHALOUPKOVÁ Julia Lea PROVÁZEK Pavel Malba na sklo LIĎÁKOVÁ Lucie DOBIÁŠOVÁ Viktorie FIEDOROVÁ Barbora Kresba suchým pastelem ŠULÁKOVÁ Barbora FAJMON Benedikt Malba na hedvábí DOBIÁŠOVÁ Viktorie CHALOUPKOVÁ Julia Lea OPELKOVÁ Alena TVRDOŇOVÁ Monika KOZLOVÁ Hana Čtenářský maratón Sběr papíru kg Piškvorky městské kolo 1. místo ZAPLETAL Václav 10

11 Akce 2.stupně- školní rok 2010/11 1. pololetí -speciální sportovní hry- účast žáků 2.stupně -maratónský běh Emila Zátopka -6. ročník- adaptační pobyty -6. ročník- dívky- přednáška Čas proměn -sběr papíru a kaštanů -běh o nejrychlejšího žáka školy -8. a 9.ročník- Veletrh vzdělávací nabídky Břeclav -6. ročník- projekt Tajemství Věstonické venuše- muzeum Dolní Věstonice -zájezd do Prahy- návštěva Národního divadla, divadelní představení K. H. Mácha -7.ročník- projekt Tajemství římské mince- Regionální muzeum Mikulov -školní kolo v šachu -piškvorkový turnaj -aktivita projektu Moje volba- moje budoucnost- oborový den ISŠ Sokolnice- žáci 8.a 9.ročníku -okresní kolo šachového turnaje -florbalový turnaj -8. a 9.ročník- Veletrh vzdělávací nabídky Brno -návštěva Úřadu práce Břeclav- 9.ročník -návštěva Městského úřadu Mikulov- 6.ročník -exkurze- Po stopách Habsburků- historická Vídeň (projekt Comenius) -mikulášský turnaj v přehazované- dívky 6. a 7.ročníku -vánoční diskotéka 2.stupně -vánoční florbalový turnaj -peer program- 6.ročník -návštěva CEV Mikulov- Pravěk- 9.ročník -vánoční dílnička -aktivita projektu Moje volba- moje budoucnost- beseda na téma oděvnictví -Regiontour Brno- žákyně 9. ročníku 2. pololetí -aktivita projektu Moje volba- moje budoucnost- beseda na téma strojírenství- 8. a 9.ročník -návštěva CEV Mikulov- 6.ročník -školní kolo Zpěváčka -Koala cup- celostátní soutěž ve šplhu ročník -soutěž v konverzaci AJ- Břeclav -aktivita projektu Moje volba- moje budoucnost- automobilní exkurze- BORS Břeclav- 8. a 9.ročník -zimní lyžařský výcvikový kurz -fašank Poysdorf- spolupráce s IBHS Poysdorf -zapojení do soutěží Krajinou Rudolfa Gajdoše a Zelené pero Jaromíra Tomečka -školní kolo recitační soutěže -školní kolo dějepisné olympiády -spolupráce s CEV Mikulov- úklid Svatého kopečku- 9. ročník -spolupráce s DDM- soutěž Poznej svůj region -oblastní kolo recitační soutěže -návštěva Úřadu práce Břeclav- 8. ročník 11

12 -mezitřídní velikonoční turnaj v přehazované -anglické divadlo -velikonoční jarmark- akce školní družiny -přednáška Pohyb v nebezpečném prostředí (městská policie)- 8. ročník -přednáška o kyberšikaně -okresní přebory žactva v atletice -výstup na Turold ke Dni Země- ve spolupráci s IBHS Poysdorf -projekt Posilování jazykových schopností a pracovních dovedností (Renards)- okénko k sousedům- společné výměnné pobyty s IBHS Poysdorf -sběr papíru -návštěva Vídeňské opery- My fair lady- projekt Comenius -čtenářský maratón -soutěž Požární ochrana očima dětí -zájezd do Anglie, Londýn -běh Harmonie- štafeta -turnaj v přehazované dívek- Gymnázium Mikulov -St. Pölten- taneční projekt Comenius -mezinárodní spolupráce- návštěva z Polska- 8. a 9.ročník -Dílnička- Galant Mikulov -koncert Od baroka po dnešek -projekt Renards- návštěva Muzea řemesel v Letohradu -aktivita projektu Moje volba- moje budoucnost- beseda elektrotechnická -výměnný pobyt dětí v Rakousku- spolupráce s IBHS Poysdorf- projekt Comenius -zapojení do projektu Řekni drogám ne -slavnostní ukončení projektu Comenius -ochrana člověka za mimořádných situací- hasičský záchranný sbor, městská policie, záchranná stanice Pavlov, střelnice Mikulov, bezpečnost a ochrana zdraví -zapojení do soutěže v psaní dopisů a literární část soutěže Povodí Moravy -oblastní kolo Mikulovského zpěváčka -okresní přebory ve šplhu Soutěže a olympiády- školní rok 2010/11-2.stupeň 1. pololetí Dějepisná olympiáda -školní kola se zúčastnilo celkem 27 žáků (prosinec 2010) -mezi úspěšné řešitele se zařadili: M. Tvrdoňová, M. Hlaváčová, P. Fábry (VII.B), O. Fiedor, T. Vajdíková, K. Chmelíková, M. Forejtník (VIII.A), M. Daněk, A. Kurka, A. Frlausová (IX.A) dějepisný projekt Za tajemstvím Věstonické venuše- žáci 6. ročníku- muzeum Dolní Věstonice dějepisný projekt Tajemství římské mince- žáci VII.B třídy- Regionální muzeum Mikulov Speciální pohybové hry (pod záštitou MÚ Mikulov- mikulovské školy s družebním městem Galantou) -účast dvou družstev dívek ročník (6 žákyň)- 3. místo, 8.-9.ročník (6 žákyň)- 2. místo -sálová kopaná- starší žáci (8.- 9.ročník), mladší žáci (6.- 7.ročník)- obsadili 3.místo celostátní soutěž Zátopkovy štafety- maratón -19. ročník 12

13 -účast 42 žáků 2.stupně, závěrečnou etapu běžel p. ředitel Mgr. R. Souchop Běh o nejrychlejšího žáka naší školy -účast 13 chlapců a 12 dívek -umístění- 1. místo- chlapci- D. Volařík (VIII.A- 8,08 s), dívky- N. Kunderová (IX.A- 9,00 s) Fyzikální olympiáda -domácí zadání 52. ročníku fyzikální olympiády zveřejněno na webových stránkách školy Matematická olympiáda -školní kolo (žáci ročníku), do okresního kola nikdo nepostoupil Pythagoriáda -školní kolo (žáci 6. a 7.ročníku), do další soutěže nikdo nepostoupil Turnaj v přehazované dívek (6. a 7.ročník) -účast 28 dívek -umístění: 1. místo- VII.B, 2. místo- VII.A, 3. místo- VI.B, 4. místo- VI.A Mikulášský turnaj v přehazované dívek (6. a 7.ročník) -účast- 27 dívek -umístění- 1.místo- VII.A, 2.místo- VII.B, 3.místo- VI.B, 4.místo- VI.A KOALA CUP -celostátní korespondenční soutěž ve šplhu dívky kategorie A (celkový výkon- čas 20 šplhu- 207,90 s- Babáková L., Dobiášová V., Šutová N., Vychodilová L.)- 8.místo v ČR kategorie B (celkový výkon- čas 20 šplhů- 174,71 s- Kalusová K., Kapitančiková J., Kapitančiková E., Odehnalová V.)- 8.místo v ČR kategorie B (celkový výkon- čas 20 šplhů- 192,90 s- Kunderová N., Hlaváčová M., Dvořáková B., Zámečníková N.)- 11.místo v ČR kategorie C (celkový výkon- čas 20 šplhů- 141,70 s- Chmelíková K., Kupczyková L., Vajdíková T., Turzíková M.)- 8.místo v ČR chlapci kategorie A (celkový výkon- čas 20 šplhů- 159,51 s- Brucháček R., Hlaváč J., Kováč D., Strmiska J.)- 8.místo v ČR kategorie B (celkový výkon- čas 20 šplhů- 97,89 s- Dudáš M., Hondl V., Miker P., Hanzl O.)- 1.místo v ČR kategorie C (celkový výkon- čas 20 šplhů- 101,04 s- Volařík D., Pohludka J., Brabec M., Fiedor O.)- 6.místo v ČR kategorie C (celkový výkon- čas 20 šplhů- 114,58 s- Kurka A., Laznicky R., Salay T., Kozel M.)- 8.místo v ČR Školní turnaj ve florbalu -zúčastnili se chlapci z 2.stupně -vítězné družstvo- chlapci ze VII. a VIII.A- Částek T., Volařík D., Brabec M., Hondl V., Kováč T. Školní a okresní kolo šachového turnaje -zúčastnili se vybraní žáci 2.stupně 13

14 -umístění- 1. místo- Vítek P. (VII.A), 2.místo- Fiedor O. (VIII.A), 3.místo- Šrámek K. (VIII.A), 4.místo- Částek L. (VII.A) -v okresním kole obsadili tito žáci 9.místo Orion cup -okrskové kolo florbalového turnaje -mladší žáci (6.- 7.ročník)- obsadili 3.místo- Kopřiva A., Miker P., Hondl V., Fábry P., Dudáš M., Veleta V., Částek L., Ryšlink A. -starší žáci (8.- 9.ročník)- obsadili 4.místo- Fiedor O., Částek T., Kubánek J., Šimoník M., Volařík D., Šťastný M., Skoumal M., Laznicky R., Salay T., Daněk M. korespondenční soutěž Zahrej si o.b. -soutěž zaměřená na zdravotní výchovu Piškvorkový turnaj -ve školním kole si nejlépe vedli: Brabec N., Vajdíková T., Nováková D.- 1.místo Částek T., Vajdíková M., Hajný M., Langrová K.- 2.místo -postup do celoměstského kola 2. pololetí Olympiáda jazyka českého -školní kolo proběhlo , zúčastnilo se 10 žáků z IX.A, nejlepšího výsledku dosáhl A. Kurka Recitační soutěž -školní kolo proběhlo zúčastnilo se 16 recitátorů Výsledky: IV. kategorie (6. a 7.ročník): 1. místo- V. Hondl- VII.A 2. místo- P. Šubová- VII.A 3. místo- K. Langrová- VI.A V. kategorie (8. a 9.ročník) 1. místo- A. Frlausová- IX.A 2. místo- S. Sabolová- VIII.A 3. místo- K. Kňourková- IX.A -vítězové postoupili do oblastního kola ve své kategorii zvítězil a do krajského kola v Brně postoupil V. Hondl ze VII.A, na 2.místě ve své kategorii skončila A. Frlausová z IX.A -v krajském kole získal V. Hondl zvláštní ocenění Objev roku Soutěž v psaní dopisů -27 žáků z VIII.A třídy se zúčastnilo mezinárodní soutěže v psaní dopisů, kterou vyhlašuje Česká pošta (letos jde o 40.ročník této soutěže) -v kategorii určené pro mládež do 15 let psali žáci dopisy na téma Představ si, že jsi strom v lese. Napiš někomu dopis a vysvětli mu, proč je důležité chránit lesy. -dopisy se nejlépe podařily J. Kubánkovi, M. Forejtníkovi a E. Vařákové- jejich práce byly zaslány do celorepublikového kola 14

15 Soutěž Voda štětcem a básní -žáci VIII.A třídy se zapojili do této soutěže, kterou vyhlásil podnik Povodí Moravy -téma letošního roku znělo Voda jako živel i pomocník -do literární části soutěže se zapojilo 23 žáků- psali básně i prózu -nejlepší práce- Jaroslava Kubánka (báseň Voda) a próza K. Chmelíkové Záplavy v naší vesnici byly zaslány do Brna do celorepublikového kola- báseň J. Kubánka uspěla- získal výborné 3. místo Matematický klokan -školní kolo (žáci ročníku) -nejvyššího počtu bodů (69 bodů) dosáhla A. Frlausová z IX.A, v kategorii mladších žáků M. Drobilič ze VII.B (59 bodů) Zeměpisná olympiáda -školní kolo- žáci 7.ročníku- zúčastnilo se 19 žáků -nejlepší výsledky dosáhli M. Hlaváčová a T. Pivoda ze VII.B Okresní přebory v atletice- Břeclav -účast žáků 2.stupně -umístění- Miker P.- 1.místo v běhu na 60m- přeborník okresu, 2.místo ve vrhu koulí- T. Kováč, 3.místo v běhu na 60m- J. Kapitančiková Okresní přebory ve šplhu -Břeclav- Slovácká -účast- 7 žáků 2.stupně -umístění- Dudáš M.- 1.místo- přeborník okresu, Hanzl O.- 9.místo, Miker P.- 10.místo, Nogová S.- 5.místo, Zedníková L.- 6.místo, Kosinová Z.- 7.místo Mezitřídní utkání v přehazované -žákyně 8. a 9.ročníku (12 dívek) -vítězné družstvo- VIII.A -žákyně 7. a 8.ročníku (25 dívek) -vítězné družstvo- VII.B -žákyně 7. a 8.ročníku (23 dívek) -vítězné družstvo- VI.B Recyklohraní -baterie do koše nepatří -letos jsme obdrželi 200 bodů za plakát A3, slogan, báseň Olympiáda anglického jazyka -2 nejlepší žáci ze školního kola postoupili do okresního kola v Břeclavi- v I.kategorii se Kunderová N. ze VII.A umístila na 3.místě Mikulovský zpěváček -školního kola se zúčastnilo 7 žáků 2.stupně -umístění: 15

16 III. kategorie- 1.místo- Rezek V. (Hrajte mně, husličky), 2.místo- Švachová V. (Šohajku, zlá rada), 3.místo Vajdíková T. (Páslo dívča húsera) Krajinou Rudolfa Gajdoše -výtvarná soutěž -oceněné práce- Nešpor V. (KRG 1), Hlaváčová M. (Podzimní krajina) Zelené pero Jaromíra Tomečka -literární soutěž II. kategorie- próza- 3.místo obsadila Picková R. ze VII.A Turnaj v přehazované -pořadatel DDM Mikulov -účast- 17 dívek ze 6. a 7.ročníku -umístění- 1. místo- dívky ze 6.ročníku, 2.místo- dívky ze 7.ročníku Pálavské dráče -dračí lodě- kategorie do 15 let -místo- Yachtklub Dyje Pavlov -zúčastnilo se 21 žáků z 2.stupně -umístění- 4.místo (z devíti posádek) h) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí byla provedena inspekční činnost ČŠI zaměřená na dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb, vykonávaná podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) školského zákona. Výsledek kontroly: touto kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky. V tomto školním roce proběhly tyto kontroly: Okresní zpráva sociálního zabezpečení Břeclav kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění KHS JmK Brno, územní pracoviště Břeclav Státní zdravotní dozor šetření ve stravovacím provozu a současně středisku praktické výuky KHS JmK Brno, územní pracoviště Břeclav Státní zdravotní dozor kontrola dodržování povinností stanovených v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002. i) Základní údaje o hospodaření školy Rozpočet je čerpán rovnoměrně a v souladu s rozpočtovými pravidly viz. pololetní uzávěrka a zpráva o hospodaření. 16

17 Zhodnocení a závěr Právě uplynulý školní rok 2010/2011 můžeme z pedagogického hlediska považovat za úspěšný. Řada našich žáků dosahuje velmi dobrých studijních výsledků, což dokládají zejména jejich velmi dobrá umístění v řadě soutěží a olympiád v rámci okresu nebo kraje. Naše škola nabízí velké množství zájmových kroužků, o které je ze strany žáků i rodičů nemalý zájem. Velmi dobře zvládli naši žáci přijímací zkoušky na střední školy. Rovněž byli naši žáci úspěšní při přijímacích zkouškách na víceleté gymnázium.. Daří se nám také protidrogová prevence. Ani v jednom případě jsme neřešili užití drog. K tomu jistě přispívá již zmiňovaná nabídka zájmových aktivit pro volný čas dětí. Zejména na 1. stupni jsou ve výuce uplatňovány nové netradiční metody a formy práce. Zařazením např. daltonského plánu se snažíme vytvářet žákům podmínky pro jejich vlastní rozvoj, posilovat pocit odpovědnosti a vést je k samostatnosti. Škola by měla vybavit děti nejen vědomostmi, ale především schopnostmi, které jim pomohou při řešení každodenních problémů běžného života. Zejména hlavní principy daltonského plánu zodpovědnost, samostatnost a spolupráce - umožňují dětem aktivní přístup k získávání nových poznatků. Funkce učitele se posouvá z role vyučujícího do role poradce a koordinátora vyučování. I děti méně nadané nebo s vývojovými poruchami mají v tomto způsobu práce možnost dobře uspět, protože plní úkoly svým tempem a mají možnost spolupracovat se schopnějšími spolužáky. Práce s daltonským plánem vede děti k samostatnosti, učí je pracovat s knihou, vyhledávat potřebné údaje, zpracovat je a svá tvrzení obhájit věcnými argumenty. Dokáží si vzájemně pomáhat, vyslechnout a respektovat názor druhého. Žáci se během školního roku zúčastnili mnoha různých akcí. V tomto školním roce jsme úspěšně rozvíjeli spolupráci se školami v sousedním Rakousku Poysdorf a Laa an der Thaya. Škola se ve školním roce 2010/2011 zapojila do dalších projektů financovaných Evropskou unii. V současné době jsme zapojeni do projektů: Tanec bez hranic- Poysdorf Interaktivní cesta Moravským krasem přes Pálavu a Brno, komunikace tak trochu jinak Posilování jazykových znalostí a praktických dovedností Daří se nám vytvářet podnětné prostředí pro žáky i zaměstnance školy. V budově na Valtické jsme provedli další etapu generální opravy elektrických rozvodů. V práci školy se nadále pozitivně promítá práce školní psycholožky. Poradenské služby v základní škole 1. Údaje o pracovnících ( zaměstnancích školy ) a) počty fyzický počet kvalifikace, specializace dosažené vzdělání výchovný poradce 2 PV VŠ školní metodik prevence 1 PV, vých. poradenství VŠ úvazek kvalifikace, specializace dosažené vzdělání školní psycholog 1,0 VŠ školní spec. pedagog (netřídní)* 0 1. stupeň; spec. pedagog VŠ *) zařazený dle Metodického pokynu MŠMT ČR č.j /98/24, bod

18 b) věková struktura do 35 let let 50 let důch. věk/z toho důchodci výchovný poradce 1 1 školní metodik prevence 1 školní psycholog 1,0 0 školní speciální pedagog 1 1 c) další vzdělávání poradenských pracovníků školní metodik prevence: školení k preventivnímu programu, metodika Peer programů 2. Individuální integrace Typ postižení Ročník Počet žáků Zdravotní postižení - sluchové IV.B. 1 Vývojové poruchy chování VIA, VI.B, VII.A, 3 Vývojové poruchy učení VI.B 1 Celkem 5 Hodnocení Minimálního preventivního programu šk. rok 2010/2011 Minimální preventivní program naší školy má základ v daných požadavcích MŠMT na tento program. Je součástí plánu práce školy, plánu výchovného poradenství a plánů MPP pro I. a II. stupeň s rozpracováním pro jednotlivé věkové kategorie. Hlavním cílem je zvýšení odolnosti vůči rizikovému chování a jejich eliminace výskytu ve škole., vytvoření bezpečné školy pro žáky i pedagogy. Nezastupitelnou úlohu mají metody aktivního sociálního učení zpracované v učebních plánech jednotlivých předmětů a navazující akce školy a dalších institucí. Proto jsou v plánech jednotlivých předmětů zpracovány metody aktivního sociálního učení, důraz na vzdělání žáků, učitelů, osvětu rodičů v oblasti zdravého životního stylu, etické a právní výchovy. Škola také nabízí dostatečnou nabídku volnočasových aktivit. Zpestřením těchto aktivit je i mezinárodní sportovní klání šesti základních škol z 5 zemí, které letos úspěšně proběhlo na naší ZŠ. Také se snažíme o co nejlepší zvládnutí sociální komunikace jak se žáky, tak i s rodiči, aby bylo možno vhodným působením školy a rodiny dosáhnout odpovídajících výsledků. Nevyhýbáme se ani uplatnění přiměřené represe. S tím souvisí i spolupráce s dalšími orgány, jako je policie městská i státní, kurátorky sociální péče ze sociálního odboru při Městském úřadu Mikulov. Také využíváme širokou nabídku akcí a besed KPPK v našem městě, kde máme člena komise. Proto jsme po celý školní rok v této oblasti mohli žákům nabídnout pestrou škálu besed a akcí s protidrogovou tématikou, témata zdravotní, sociální, řešící bezpečí žáků, jak v oblasti osobního bezpečí, ale i v dopravě, v mimořádných situacích a v ohrožení života, podařila se nám zajistit i přednáška pro žáky, pedagogy a rodiče k nově vznikajícímu a narůstajícímu problému kyberšikany a bezpečí v kyberprostoru pod vedením zkušeného lektora Mgr. Lukáše Habicha. Vyvrcholením všech preventivních aktivit byla velmi úspěšná a poučná 18

19 celodenní školní bezpečnostní akce ( a X ) - Ochrana člověka za mimořádných událostí za spolupráce Policie ČR, Městské policie Mikulov, hasičského sboru Mikulov, ČČK, YACHTCLUBu DYJE vodní záchranné služby, střeleckého klubu Mikulov atd. Zapojili jsme se do celorepublikové akce Řekni drogám ne. Z vlastních zdrojů jsme realizovali některé aktivity preventivního projektu Pomáhejme si! A nejen kamarádům! V neposlední řadě jsme pokračovali ve spolupráci s PPP Břeclav. Z jejich široké nabídky preventivních aktivit jsme využili PEER program pro VI.A, B a VII. A,B třídu, vrstevnický program pro V.B a VI.B třídu a řešení vztahů ( i šikany ) ve třídě VI.B. Na základě provedených šetření ve třídách proběhly výchovné komise ve spolupráci s Mgr. Adamusovou PPP Břeclav a pracovnicemi OSPODu Mikulov. V našich preventivních aktivitách mám pomohli i pracovníci CPIV Brno, kteří nám pomohli zajistit zajímavé přednášky pro děti i pedagogický sbor. Díky uplatňování všech možností působení na naše žáky je i dobrá situace v chování žáků na naší škole. Snad relativně nejzávažnější bylo řešení rizikových jevů v již zmíněné VI. třídě, kdy jsme využili spolupráci s PPP Břeclav. Další problémové jevy jsme v průběhu školního roku řešili na 11(Jindra)výchovných komisích ( někdy za přítomnosti kurátorek MěÚ ). Avšak daleko větší počet pochval, odměn s knihou za dobré chování, prospěch a pomoc pro školu a třídu nám pomáhá vytvářet mezi školou, vyučujícími a žáky pěkné vztahy, které se do budoucna jistě vyplatí. V neposlední řadě se věnujeme i dalšímu vzdělávání našich pracovníků jak v oblasti výuky, ale také v oblasti seznamování s rizikovými jevy a možnostmi jejich předcházení ( např. školení Mgr. Michaly Veselé Nekázeň v školním prostředí a Mgr. Lukáše Habicha Kyberšikana pro celý pedagog. sbor, školení Mgr. Adamusuvé a Mgr. Ježkové Třídnická hodina jako nástroj a Mgr. Michaly Veselé Rómské děti pro ŠMP, setkávání ŠMP v Břeclavi, aktivy VP Břeclav, Jak úspěšně pracovat s dětmi, které mají problémové chování pro zástupkyni a spec. pedagoga, Specifické poruchy učení v hodinách cizího jazyka pro spec.pedagoga, Vzrůstající agresivita a agresivní chování u předškolních dětí a dětí mladšího věku pro spec. pedagoga a VP atd.). V naší preventivní činnosti nám velmi pomáhá i školní psycholožka relaxačními kroužky a aktivitami v třídních kolektivech,ale i sezeními s jednotlivci, rodiči i pedagogy. Preventivní programy probíhají aktivně již na prvním stupni. Zde se zaměřují vyučující podle věkové zralosti na prevenci v oblasti zdravotní formou Programu podpory zdraví a prevence kouření pro mladší školní věk Normální je nekouřit.v rámci projektového vyučování se zaměřujeme na zdravou výživu a použití nezdravých surovin.stravovací návyky v každodenním režimu.pro žáky mladšího školního věku probíhá ve spolupráci s policií a v rámci integrovaného záchranného systému program Hasík. V rámci prevence problémového chování a jednání žáků hodiny se školním psychologem. 19

20 Výskyt sociálně patologických jevů ve škole ( 367 žáků ) návykové látky: alkohol, marihuana, pervitin,heroin, kouření záškoláctví ano % 2,17 Tř. celkem případů 5.,8. a 9. 8 ano 2.,5.,6.,8.a 2, šikana ano 1,63 1.,3.,6. a 9. 6 gambling ne Kriminalita ano 1,91 2.,5.,7.,8., a 9. 7 Rasismus ne Jiné - zanedbávání dítěte ne 0,54 2. a 5. 2 V Mikulově: Vypracovala: Ing. Pospíšilová Silvie V Mikulově dne Mgr. Rostislav Souchop ředitel školy 20

Výroční zpráva 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace

Výroční zpráva 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2013 Číslo jednací: ZŠD-227/2013 I. Základní charakteristika

Více

Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. V ý r o č n í. z p r á v a. Školní rok 2012-2013

Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. V ý r o č n í. z p r á v a. Školní rok 2012-2013 Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a Školní rok 2012-2013 Výroční zpráva byla schválena Školskou radou dne 28. 8. 2013

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy Výroční zpráva Obsah: - Výroční zpráva ZŠ školní rok 2013/2014 - Výroční zpráva MŠ školní rok 2013/2014 - Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 - Přílohy, fotogalerie Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní škola Blansko, Dvorská 26. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008

Základní škola Blansko, Dvorská 26. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008 Základní škola Blansko, Dvorská 26 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008 srpen 2008 Mgr. Bc. Dušan Krumnikl ředitel školy 1 Základní škola Blansko, Dvorská 26 Část I. Základní charakteristika

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014 Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za školní rok 2013/2014 Strážnice Mgr. Petr Tomeček 1. 9. 2014 ředitel školy Obsah Výroční zprávy o

Více

Výroční zpráva školy 2007/2008

Výroční zpráva školy 2007/2008 Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17 příspěvková organizace Výroční zpráva školy 2007/2008 Projekt Kytice ve storyboardech, 2008 Předkládá: Mgr. Roman Tlustoš, ředitel školy 1 Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2............................................. 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2004-2005 Část I. Základní charakteristika školy a. Název právnické osoby vykonávající činnost školy (dále jen škola) dle platného rozhodnutí Základní

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola, Uherské Hradiště, Sportovní 777, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zprávu předkládá: Mgr. Milan Melichárek, ředitel školy 1 Charakteristika

Více

Výroční zpráva 2010/11

Výroční zpráva 2010/11 Základní škola a Mateřská škola Opava, Šrámkova 4 - příspěvková organizace Výroční zpráva 2010/11 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010/11 Součástí VZ je DVD s prezentací školy do projektu MŠMT a ČT Nejlepší česká škola.

Více

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 1 OBSAH: I. Charakteristika školy 3 II. Vzdělávací programy školy 6 III. Přehled o pracovnících školy 8 IV. Přehled o zařazení žáků 13 V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 VI. Péče

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Šumperk, Dr. E. Beneše 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Zpracováno dle 10 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a 7 vyhlášky č.15/2005 Sb. v platném znění Zpracoval:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 Komenského 1720, 686 03 Staré Město telefon: 702 278 873 zsstmesto@zsstmesto.cz www.zsstmesto.cz bankovní spojení: KB Uherské Hradiště, č.ú. 11631721/0100, IČ: 75022567

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Sídlo školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2006/2007 Moravské Knínice 2007 1 Zpracovala: Mgr. Hana

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Brno, Masarova 11 příspěvková organizace Brno Líšeň Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008 Obsah : I. Základní charakteristika školy II. Údaje o pracovnících školy III. Výsledky

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 1) Základní údaje o škole za školní rok 2009/2010 zpracována dle 7, odst.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2012/ 2013. Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2012/ 2013. Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/ 2013 Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více