INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 1/2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 1/2007"

Transkript

1 INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 1/2007 Výběr článků z nejnovějších zahraničních pedagogických časopisů odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou knihovnu (e-pk) v záhlaví webové stránky NPKK (whttp://www.npkk.cz/) nebo em na adrese Monde de l'éducation 1. Contre ľinégalité des chances [Proti nerovnosti možností] / Benoît Floc h. -- fre In: Monde de l'éducation -- [FR] -- Roč. 2006, č. 350 (2006), s fot., 1 pozn. Na francouzských univerzitách a vysokých školách neuniverzitního typu se v posledních letech projevuje snaha umožnit vysokoškolské studium i žákům, kteří jsou sociálně znevýhodněni (např. absolventům škol v tzv. zónách prioritní výchovy). Autor nepopírá, že zvýšené úsilí v tomto směru, zaznamenané v posledním roce, je reakcí na nepokoje mládeže v předměstských čtvrtích na podzim r Tato iniciativa je chvályhodná, problematické je provádění. Každá škola postupuje podle svého plánu, jedna preferuje tutoring, druhá dává přednost přijímacím zkouškám s přesnými pravidly. Cesta k dohodě bude zřejmě ještě dlouhá. univerzita ; vysoká škola ; vzdělávání ; student ; sociálně znevýhodněný ; tutorský systém ; přijímací zkouška ; komparace ; přístupnost vzdělání ; vysokoškolské studium ; pomoc ; Francie 2. Allemagne : du fédéralisme au libéralisme [Německo : od federalismu k liberalismu] / Marie-Elisabeth Bonte. -- fre In: Monde de l'éducation -- [FR] -- Roč. 2006, č. 350 (2006), s fot., 3 pozn. Zamýšlené změny v systému hodnocení žáků ve Spolkové republice Německo. Tato reforma by měla být odpovědí na poměrné špatné výsledky, které vyplynuly z 1

2 hodnocení anket PISA 2000 PISA E. Reforma se týká zavedení testů, které by měly být společné pro všech 16 spolkových zemí. Stanovisko učitelů, kteří byli zvyklí určovat si sami plán a náplň výuky. hodnocení ; hodnocení žáka ; test ; školská reforma ; postoj učitele ; PISA ; SRN ; změna ; anketa Nowa szkola 3. Szkic do portretu nauczyciela gimnazjum [Náčrt portrétu učitele gymnázia] / Agata Popławska. -- pol In: Nowa szkola -- [PL] -- Roč. 62, č. 8 (2006), s pozn. Školská reforma v Polsku je založena na změně výchovné filozofie. To se týká i učitelů. Ti už nemají studentům jen zprostředkovávat vědomosti, ale mají podporovat jejich samostatné myšlení, odpovědnost za vlastní vzdělávání a zájem o výuku. Důležitým prvkem vyučovacího procesu je dialog mezi žákem a učitelem, který učitel musí umět usměrňovat a vést tak, aby žáka motivoval k ještě většímu úsilí. Učitel však musí také vědět, proč je žák neúspěšný a umět mu pomoci. učitel ; osobnost ; role učitele ; dialog ; gymnázium ; motivace ; školní úspěšnost ; školní neúspěch ; samostatnost ; odpovědnost ; výuka ; pomoc ; vztah učitel-žák ; 4. Nauczycielska ocena reformy edukacji [Učitelské hodnocení školské reformy] / Joanna Łukasiewicz-Palus. -- pol In: Nowa szkola -- [PL] -- Roč. 62, č. 9 (2006), s pozn. Porovnání dvou výsledků probíhající školské reformy v Polsku. Autorka zjišťovala názory pedagogů na tuto reformu v letech 2002 a Ukazuje se, že učitelé se se změnami, které reformu doprovázejí, za poslední čtyři roky ve velké většině sžili (uznali např. oprávněnost vzniku gymnázií). Přetrvává však názor, že pro školství by mělo být určeno více finančních prostředků. Disponovat by s nimi měly školy. Třídy by měly být lépe vybavené a neměly by být přeplněné. Učitelé kritizují i stále se zvyšující byrokratizaci školství. postoj učitele ; školská reforma ; škola ; financování ; vybavení ; nábytek ; pomůcky žáka ; komparace ; výzkum ; výsledek výzkumu ; Polsko ;

3 5. Wyrównywanie szans edukacyjnych we Francji [Vyrovnávání výukových předpokladů ve Francii] / Wiktor Rabczuk.--pol-- Obsahuje bibliografické odkazy: 3 In: Nowa szkola -- [PL] -- Roč. 62, č. 9 (2006), s pozn., 1 fot. Vznik politiky pozitivní diskriminace a zvláštního systému výuky sociálně znevýhodněných žáků a dětí přistěhovalců v USA a ve Velké Británii v 60. letech 20. století. Zóny prioritní výchovy (zones ďéducation prioritaire - ZEP) ve Francii v 70. letech 20. století. Rozdíly v organizaci této výchovy ve Francii a v USA: USA uznávají v historické perspektivě rasový původ, školská politika je zde zaměřena na jednotlivá etnika. Francie se snaží o rovnost možností pro všechny obyvatele, proto postupuje teritoriálně a sociálně. Podmínky pro přijetí žáka do prioritních škol ve Francii. Možnosti těchto škol a změny, které se do nich zavádějí od školního roku 2006/2007. sociálně znevýhodněný ; přistěhovalec ; rovnost možností ; výuka ; školská politika ; dějiny školství ; pozitivní diskriminace ; výchovně vzdělávací principy ; komparace ; Francie ; USA ; Velká Británie ; změna ; století Pädagogik 6. Kernideen als Brücke zwischen Erfahrung und Fachwissen [Podstatné nápady jako most mezi zkušeností a odbornými znalostmi] / Peter Gallin. -- ger In: Pädagogik : Pädagogische Beiträge. -- [GE] -- Roč. 58, č. 6 (2006), s obr. Seznámení s koncepcí dialogického učení na švýcarském gymnáziu. Žáci proberou novou látku a na jejím základě pak samostatně řeší zadané problémy. Provokace nebo výzva jsou pro motivaci žáků důležitější než střízlivá věcná logika. výuka ; dialog ; žák ; učení ; řešení úloh ; motivace učení ; samostatná práce ; 7. Literatur schreibend erfahren : kreatives Arbeiten im Deutschunterricht [Získávání zkušeností psaním literatury : tvořivá práce ve výuce němčiny] / Michael Hellwig. -- ger -- Obsahuje bibliografické odkazy: 4 In: Pädagogik : Pädagogische Beiträge. -- [GE] -- Roč. 58, č. 6 (2006), s fot. 3

4 Informace o projektu na gymnáziu zaměřeném na tvořivou práci v hodinách literatury. Žáci skládají básně a píší literární texty a vyjadřují tak své myšlenky. Tvořivá práce a následná analýza literárních textů vlastních i spolužáků. výuka ; literatura ; gymnázium ; tvořivost ; poezie ; literární výchova ; tvůrčí psaní ; 8. Lernbedingungen in einer ganz normalen finnischen Schule [Učební podmínky v jedné docela normální finské škole] / Pirkko Skyttä, Rainer Domisch. -- ger In: Pädagogik : Pädagogische Beiträge. -- [DE] -- Roč. 58, č. 7-8 (2006), s fot. Finsko platí ve školství jako vzor. Stať se zaměřuje na všední den normální finské základní školy. Začátek výuky je v 8,30 hod leté děti jsou v nižším stupni ZŠ, leté ve středním stupni. Mateřská škola je zdarma a navštěvují ji téměř všechny děti. Také oběd ve škole je zdarma pro všechny žáky. Vysvědčení je dvakrát ročně. Žáci středního stupně mají 1 týden v roce praxi. základní škola ; systém výchovy a vzdělávání ; základní školství ; výuka ; organizace výuky ; vyučovací doba ; Finsko Profil 9. Zentralabitur und eigenverantwortliches Handeln - ein Widerspruch? [Ústřední maturita a vlastní zodpovědné jednání - rozpor?] / Werner Schneider. -- ger In: Profil : Das Magazin für Gymnasium und Gesellschaft. -- [DE] -- Roč. 2006, č. 10 (2006), s fot. Zavedení centrálních maturit v severním Porýní (SRN) v roce Ministerské předpisy pro písemné maturitní zkoušky z mateřského a cizího jazyka. Význam samostatnosti a motivace žáků při výběru učebních obsahů ve spolupráci s učitelem. Příklady zpracování tematických okruhů v literatuře čtyřmi pedagogy. maturita ; závěrečná zkouška ; státní maturita ; mateřský jazyk ; cizí jazyk ; písemná zkouška ; SRN 4

5 Sonderpädagogische Förderung 10. Sprachunterricht in mehrsprachigen Klassen an Förderschulen [Jazyková výuka ve vícejazyčných třídách na pomocných školách] / Stefan Jeuk. -- ger -- Obsahuje bibliografické odkazy: 40 In: Sonderpädagogische Förderung : integration und pädagogische Rehabilitation. -- [DE] -- Roč. 51, č. 4 (2006), s Problémem dětí přistěhovalců, které v SRN navštěvují zvláštní školy společně s dětmi německými, je výuka němčiny jako vyučovacího jazyka. Školy jsou monolingvální; pro děti přistěhovalců vzhledem k jazykové bariéře přestává být vzdělání přístupným. Zaostávající žáci jsou obvykle přeřazováni do menší pomocné školy, kde se učí v menších skupinách. Dalším problémem je sociální prostředí; podle statistických dat je pro 80-90% dětí přistěhovalců prioritním problémem sociálně znevýhodněné prostředí, ne porucha učení. Ukázky přípravy dětí v mateřských školách na němčinu jako vyučovací jazyk. Nejčastější mluvnické potíže dětí přistěhovalců. přistěhovalec ; dítě cizí národnosti ; pomocná škola ; vyučovací jazyk ; němčina ; přístupnost vzdělání ; zaostávající žák ; statistická data ; sociálně znevýhodněný ; ukázka ; mateřská škola ; výuka ; gramatika ; jazyková výuka ; SRN 11. Disabil-ITy-Projekt zur Berufsvorbereitung junger Menschen mit Körperbehinderungen abgeschlossen [Projekt Disabil-ITy k profesní přípravě mladých lidí s tělesným postižením je dokončen] / Hans Stadler. -- ger In: Sonderpädagogische Förderung : integration und pädagogische Rehabilitation. -- [DE] -- Roč. 51, č. 4 (2006), s Přehled o vývoji pracovních pomůcek a zdravotních potřeb umožňujících tělesně postiženým účast na školní výuce. Představení evropského projektu pro profesní vzdělávání tělesně postižených; navazuje na projekt Leonardo da Vinci ( ). Projekt Disabil-ITy nabízí přehled o možnostech vzdělávání v oborech informační technologie a v mediálních oborech, CD Rom s učebními jednotkami v podobě tří modulů, učebnici a kurzy PC na základě kurikulí vyzkoušených v praxi. Projekt byl dokončen v březnu 2006 a má své webové stránky. tělesně postižený ; vzdělávací projekt ; profesní příprava ; informační technologie ; mediální výchova ; modulární profesní příprava ; kurs ; učebnice ; Leonardo da Vinci Disabil-ITy ; Evropa Disabil-ITy Projekt -- 5

6 Zeitschrift für Heilpädagogik 12. Berufliche Bildung von Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf : historische Aspekte und gegenwärtige Anforderungen [Profesní vzdělávání mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami : historické aspekty a současné požadavky] / Sieglind Ellger-Rüttgardt. -- ger -- Obsahuje bibliografické odkazy: 36 In: Zeitschrift für Heilpädagogik -- [DE] -- Roč. 57, č. 12 (2006), s Kontroverzní situace v profesním vzdělávání postižených v současné SRN v porovnání s vývojem v 70. a 80. letech min. stol. Převládající tendence izolace postižených ve vzdělávání i v zaměstnání vystřídal v době postmodernismu trend k jejich integraci a inkluzi; postavení postižených na trhu práce se však, vzhledem ke stoupající nezaměstnanosti a požadavkům vysokého pracovního výkonu, zhoršuje. Cílem vzdělávání není optimální rozvoj osobnosti, ale optimální využití pracovní síly. Společenské a ekonomické postavení postižených v době třetí říše ( ). profesní příprava ; postižený ; přístupnost vzdělání ; dějiny školství ; trh práce ; ekonomické podmínky ; zaměstnanecká politika ; výchovně vzdělávací cíle ; sociální prostředí ; přístupnost zaměstnání ; SRN ; Německo Hochschulwesen 13. Fachhochschule, Universität? Die Hochschulwelt ordnet sich neu [Odborná vysoká škola, univerzita? Vysokoškolský svět se nově uspořádává] / Michael Kerres. -- ger In: Hochschulwesen -- [DE] -- Roč. 54, č. 4 (2006), s fot. 90. léta 20. století - desetiletí diskusí o budoucnosti vysokých škol. Příspěvek se zabývá skutečností, že mizí rozdíly mezi školskými systémy odborných vysokých škol a univerzit a zároveň se objevují i výzvy pro profilové vzdělávání a strategické pozice vysokých škol. Odborné vysoké školy - vědecky fundované zprostředkování profesních vědomostí blízkých praxi. vysoké školství ; vysoká škola ; univerzita ; odborná vysoká škola ; vysokoškolské vzdělání ; SRN 6

7 14. Die türkischen Universitäten auf dem Weg nach Europa [Turecké univerzity na cestě do Evropy] / Ayla Neusel, Gülsan Yalcin, Christiane Rittgerott. -- ger -- Obsahuje bibliografické odkazy: 33 In: Hochschulwesen -- [DE] -- Roč. 54, č. 5 (2006), s tab., 3 fot.. Rostoucí zájem o turecké vysoké školství v Evropě v posledních letech. Německoturecká vysokoškolská spolupráce a partnerství ve výzkumu. Dynamický proces výstavby vysokých škol v Turecku a enormní potřeba vysokoškolských pedagogů a vědeckého dorostu, kteří jsou vzděláváni především na zahraničních školách. Rozvoj vysokých škol v Turecku v letech Od konce 50. let 20. století - vývoj podle příkladu severoamerických vysokých škol. V roce 1981 byla novým vysokoškolským zákonem všechna dosavadní terciární vzdělávací zařízení integrována do společného univerzitního systému. Financování vysokých škol. vysoké školství ; vysoká škola ; mezinárodní spolupráce ; školský zákon ; postsekundární vzdělávání ; Turecko 15. Ausländische Studierende an deutschen Hochschulen - Gründe für ein Studium in Deutschland und mögliche Konsequenzen für die deutsche Hochschullandschaft [Zahraniční studenti na německých vysokých školách - důvody pro studium v Německu a možné důsledky pro německou vysokoškolskou oblast] / Karen Kimmel, Marold Wosnitza.--ger--Obsahuje bibliografické odkazy: 25 In: Hochschulwesen -- [DE] -- Roč. 54, č. 6 (2006), s fot., 1 tab. Globalizační tendence podtrhují význam a nutnost internacionalizace vysokoškolského vzdělání v evropských zemích. Podpora studentské mobility a zvyšování atraktivity německých vysokých škol pro zahraniční studenty. Zjišťování faktorů, které vedou zahraniční studenty k rozhodnutí studovat na německých vysokých školách (především kvalita výuky a dostatečné finanční zabezpečení studentů). zahraniční student ; vysoká škola ; volba studijního oboru ; kvalita vzdělání ; financování ; státní podpora ; mobilita studentů ; vysokoškolské studium ; SRN Rešerši zpracovala: Mgr. Ludmila Kubelková

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 6/2008

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 6/2008 INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 6/2008 Výběr článků z nejnovějších zahraničních pedagogických časopisů odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty článků lze objednat v elektronické

Více

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 1/2010

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 1/2010 INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 1/2010 Výběr článků z nejnovějších zahraničních pedagogických časopisů odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty článků lze objednat v elektronické

Více

Obsah Identifikační údaje... 5 Charakteristika školy... 6 Charakteristika ŠVP... 9 Učební plán... 29 Učební osnovy... 31

Obsah Identifikační údaje... 5 Charakteristika školy... 6 Charakteristika ŠVP... 9 Učební plán... 29 Učební osnovy... 31 1 Obsah 1 2 Identifikační údaje... 5 Charakteristika školy... 6 2.1 Úplnost a velikost školy... 6 2.2 Vybavení školy... 6 2.3 Charakteristika pedagogického sboru... 7 2.4 Dlouhodobé projekty, mezinárodní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA) 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program osmiletého

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky sady 28. října 1, Břeclav čj.1099/2009 Školní vzdělávací program Osmileté a čtyřleté všeobecné studium vyšší stupeň Motto: Rozkvétáme a dozráváme

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU) 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program čtyřletého

Více

Zpravodaj. č. 11. Odborné vzdělávání v zahraničí. (20. listopadu) Brugský proces. Kvalifikace a mobilita v Evropské unii. Evropský glosář vzdělávání

Zpravodaj. č. 11. Odborné vzdělávání v zahraničí. (20. listopadu) Brugský proces. Kvalifikace a mobilita v Evropské unii. Evropský glosář vzdělávání č. 11 Brugský proces Zpravodaj Odborné vzdělávání v zahraničí Kvalifikace a mobilita v Evropské unii Evropský glosář vzdělávání Berufsbildungsbericht Tendence ve vývoji školských systémů (2) Švédsko 6

Více

Evropské dimenze vzdělávání. Danuše Nezvalová

Evropské dimenze vzdělávání. Danuše Nezvalová Evropské dimenze vzdělávání Danuše Nezvalová Vzdělávání v Evropě Po prostudování této kapitoly dokážete: srovnat školské systémy v zemích EU na základě vybraných parametrů, pochopit cíle vzdělávání v některých

Více

Výzkumného ústavu odborného školství. č. 5. 2 Ostrá kritika dalšího odborného vzdělávání. 5 Úkoly pro duální systém profesní přípravy

Výzkumného ústavu odborného školství. č. 5. 2 Ostrá kritika dalšího odborného vzdělávání. 5 Úkoly pro duální systém profesní přípravy Zpravodaj Výzkumného ústavu odborného školství č. 5 (20.května) Německý odborový svaz k dalšímu odbornému vzdělávání Odborné vzdělávání pro informační společnost Nové modely učebních oborů v německém duálním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA Svazek 1 Škola orientace

Více

Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005

Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005 Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005 Autorský kolektiv: RNDr. Libor Berný, NÚOV (kap. 3) PhDr. Jana Bydžovská, NÚOV (kap. 7) Mgr. Kateřina Čechlovská, NÚOV (kap. 1)

Více

Kariérové poradenství vyžaduje změnu myšlení všech aktérů.

Kariérové poradenství vyžaduje změnu myšlení všech aktérů. Kariérové poradenství vyžaduje změnu myšlení všech aktérů. V Česku je kariérové poradenství poměrně mladou disciplínou. Zpočátku navázalo na poradenství v oblasti vzdělávání a volby povolání realizované

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracováno podle RVP ZV a RVP pro gymnázia. Gymnázia Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracováno podle RVP ZV a RVP pro gymnázia. Gymnázia Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracováno podle RVP ZV a RVP pro gymnázia Gymnázia Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi Vzdělávací program: osmiletý a čtyřletý Studijní forma vzdělávání: denní Předkladatel:

Více

KURIKULÁRNÍ REFORMA. Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK

KURIKULÁRNÍ REFORMA. Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK KURIKULÁRNÍ REFORMA Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk)

Více

Německá škola v Praze ŠKOLNÍ PROGRAM. Německá škola v Praze. Setkávání jako dialog

Německá škola v Praze ŠKOLNÍ PROGRAM. Německá škola v Praze. Setkávání jako dialog ŠKOLNÍ PROGRAM Německá škola v Praze Setkávání jako dialog 1 Obsah 01 Předmluva... 3 02 Popis aktuální situace školy... 3 1.1 Podporujeme dialog mezi kulturami... 5 1.2 Vzděláváme schopné a tolerantní

Více

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání NA CESTĚ. Kdokoliv zrodí se člověkem, vzděláván budiž, aby z něho byl člověk.

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání NA CESTĚ. Kdokoliv zrodí se člověkem, vzděláván budiž, aby z něho byl člověk. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání NA CESTĚ Kdokoliv zrodí se člověkem, vzděláván budiž, aby z něho byl člověk. Jan Ámos Komenský Čtyřletý a osmiletý vzdělávací program 1 Denní forma

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2006 2010

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 Školní vzdělávací program Úspěšná příprava pro VŠ (zpracováno podle RVP G) Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 1 Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 Základní charakteristika

Více

ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY

ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Doplňující pedagogické studium akademický rok 2005/2006 ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY Zpracováno pro potřeby posluchačů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Školní vzdělávací program Nejkrásnější je, když si lidé rozumějí (Zpracováno podle RVP ZV a RVP G )

Školní vzdělávací program Nejkrásnější je, když si lidé rozumějí (Zpracováno podle RVP ZV a RVP G ) Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235 Školní vzdělávací program Nejkrásnější je, když si lidé rozumějí (Zpracováno podle RVP ZV a RVP G ) osmiletý vzdělávací program 1 1

Více

Zpravodaj. č. 10/2002 (20. října) Odborné vzdělávání v zahraničí. Nové základní dovednosti pro všechny? 3. Evropský řidičský průkaz na počítače

Zpravodaj. č. 10/2002 (20. října) Odborné vzdělávání v zahraničí. Nové základní dovednosti pro všechny? 3. Evropský řidičský průkaz na počítače Zpravodaj Odborné vzdělávání v zahraničí Nové základní dovednosti pro všechny? 3 č. 10/2002 (20. října) Evropský řidičský průkaz na počítače Celoživotní vzdělávání v Evropské unii 5 Ministři školství zemí

Více

SPRÁVCE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ (2012) Kompletní ŠVP

SPRÁVCE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ (2012) Kompletní ŠVP školní vzdělávací program Správce informačních systémů (2012) Správce informačních systémů SPRÁVCE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ (2012) Kompletní ŠVP PLACE HERE Správce informačních systémů (2012) Identifikační

Více

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Michaela Šojdrová Zonna Bařinková Irena Borkovcová Radek Dlouhý

Více

CESTOVNÍ RUCH (2012) Kompletní ŠVP

CESTOVNÍ RUCH (2012) Kompletní ŠVP školní vzdělávací program Cestovní ruch (2012) Cestovní ruch CESTOVNÍ RUCH (2012) Kompletní ŠVP PLACE HERE Cestovní ruch (2012) Identifikační údaje 1 Identifikační údaje Název ŠVP Cestovní ruch (2012)

Více

Školní vzdělávací program Nejkrásnější je, když si lidé rozumějí (Zpracováno podle RVP ZV a RVP G )

Školní vzdělávací program Nejkrásnější je, když si lidé rozumějí (Zpracováno podle RVP ZV a RVP G ) Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235 Školní vzdělávací program Nejkrásnější je, když si lidé rozumějí (Zpracováno podle RVP ZV a RVP G ) osmiletý/čtyřletý vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program Gymnázia, Brno, Elgartova 3. pro obor vzdělávání 79-41-K/41 - Gymnázium

Školní vzdělávací program Gymnázia, Brno, Elgartova 3. pro obor vzdělávání 79-41-K/41 - Gymnázium Školní vzdělávací program Gymnázia, Brno, Elgartova 3 pro obor vzdělávání 79-41-K/41 - Gymnázium září 2009 1 2 Obsah 1. Identifikační údaje...5 Předkladatel:...5 Zřizovatel...5 2. Charakteristika školy

Více

Školní vzdělávací program. Gymnázia Turnov. pro čtyřletý vzdělávací program

Školní vzdělávací program. Gymnázia Turnov. pro čtyřletý vzdělávací program Gymnázium, Turnov, Jana Palacha 804, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Gymnázia Turnov pro čtyřletý vzdělávací program (zpracováno podle RVP G) Podpis ředitele Razítko školy 1. Identifikační

Více

Evaluace efektivity středních škol v okrese Vsetín. Bc. Lenka Malinová

Evaluace efektivity středních škol v okrese Vsetín. Bc. Lenka Malinová Evaluace efektivity středních škol v okrese Vsetín Bc. Lenka Malinová Diplomová práce 2014 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá evaluací efektivity středních škol v okrese Vsetín. Práce je rozdělena

Více