Slavnostní zasedání Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně u příležitosti udělení čestného titulu doctor honoris causa Ing. arch.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slavnostní zasedání Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně u příležitosti udělení čestného titulu doctor honoris causa Ing. arch."

Transkript

1 Slavnostní zasedání Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně u příležitosti udělení čestného titulu doctor honoris causa Ing. arch. Viktoru Rudišovi 21

2 Laudatio prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc. Vaše Magnificence páni rektoři, Spectabiles, Honorabiles, Cives academici, Amici carissimi vážené dámy a pánové, stalo se tak někdy v posledním roce 14. století. Na stavbě velké katedrály v Miláně tehdy diskutovali stavebníci, stavitelé a kameníci z různých italských krajů, ze střední Evropy i z Francie a hledali řešení správné konstrukce a zaklenutí rozestavěného chrámu. Každý z nich přinášel svou vlastní lokální zkušenost, každý preferoval určitou lokální řemeslnou dovednost, své krajové umění. Když tato diskuse již ztrácela na síle a zdálo se, že řešení je v nedohlednu, vystoupil Jean Mignot, jeden z francouzských kameníků, a důrazně zcela krátce řekl: ars sine scientia nihil est umění bez vědění není ničím. Od té doby se architekti, teoretikové i historikové umění mnohokrát přeli o prioritu umění nebo technického vědění ve stavitelství, a proto je dobré mít na paměti ono lapidární zvolání muže, jenž se vyslovoval pro spojení dvou tak zdánlivě protikladných oblastí. Dovolte mi proto, abych vám představil architekta, v jehož díle se setkáváme právě s oním tvořivým architektonickým uměním, které je kontrolováno dokonalým technickým a praktickým věděním, brněnského architekta, pana Viktora Rudiše. Ono sousloví brněnský architekt přitom neznamená pouze místo jeho rodiště a bydliště, ale má za cíl v nás vyvolat řadu konotací v takovém smyslu, jako jsou např. sousloví brněnská moderní architektura, brněnský racionální a poetický purismus v meziválečném období, brněnská škola, apod. 23

3 Ing. arch. Viktor Rudiš se narodil 9. června 1927 v Brně a s Brnem zůstal spjat po celý svůj život. V letech studoval na Vysoké škole technické v Brně a svou závěrečnou práci vypracoval u prof. Bedřicha Rozehnala, u architekta, v němž byla udržována i v poválečné době tradice velmi kvalitní meziválečné brněnské architektonické tvorby a současně vysoce etický přístup k architektonické profesi. Viktor Rudiš poté krátce pracoval ve Výzkumném ústavu výstavby a architektury v Brně a roku 1958 vstoupil do brněnského Stavoprojektu, v němž pracoval až do roku Nejprve byl členem ateliéru Otakara Oplatka, později Františka Zounka a nakonec od roku 1969 vedl již vlastní ateliér. Roku 1990 se osamostatnil a založil soukromou projekční kancelář, která v osobě jeho syna dnes stále výrazně působí v brněnském prostředí. Současně působil v letech jako externí vedoucí ateliérové tvorby na Fakultě architektury VUT v Brně. Během svého profesního působení vytvořil velké množství projektů; tak, jak to u tvůrčích architektů bývá, celá řada z nich zůstala veřejnosti skryta v soutěžích a neprovedených výkresech. Ty, které však realizovány byly, patří k podstatným architektonickým činům poslední třetiny 20. století. V letech projektoval a realizoval spolu s Františkem Zounkem a dalšími spolupracovníky brněnskou obytnou čtvrť Lesná, dodnes asi nejvydařenější příměstské sídliště poválečného období. Pozoruhodnost jeho urbanistického řešení přitom nespočívá pouze v propojení rozdílného hmotového určení obytných domů s objekty různorodé funkce na poměrně dynamickém půdorysu, ale zejména v jeho zasazení do okolní, rovněž projektované zeleně a zdůraznění určitých míst mezi domy mikroarchitekturou s plastickou dekorací předních brněnských výtvarníků. Nespornou inspiraci tu hrála poválečná finská architektura v zeleni, i když typizované domy měly svůj původ přirozeně především v tehdejším československém stavebnictví. Na sklonku 60. let Viktor Rudiš spolu s Vladimírem Pallou a Alešem Jenčekem zpracoval projekt pro pavilon Československa na Expo 70 v japonské Osace. Přestože to byla stavba s omezeným trváním a po skončení mezinárodní expozice byla rozebrána, její nákresy a fotografie dosvědčují její mimořádný význam pro porozumění tehdejšímu architektonickému myšlení u nás. Při sledování otevřené struktury pavilonu a jeho úzkého sepětí s uměleckými díly v interiéru si v souvislosti s Viktorem Rudišem přitom zjevně vzpomeneme na slova Alda van Eycka o důležitosti místa a okamžiku formy, případně na jistou afinitu tehdejšího projektu se současnou textuální architekturou. 24

4 Viktor Rudiš sledoval a dosud sleduje architektonické dění v mezinárodním měřítku. Ale i když měl myšlenkově i duchovně blízko k některým významným osobnostem a proudům evropského stavitelství, vždy rozvíjel vlastní styl založený na brněnské funkcionalistické tradici. To platí v nemenší míře i pro stavbu sportovní haly na Lesné z let , kterou bychom mohli pro její skulpturální charakteristiky snad považovat za určitý druh pocty Carlu Scarpovi ( ). Právě jej Viktor Rudiš obdivuje a je jen škoda, že nedostal více příležitostí k realizaci těch svých projektů, které se k podobnému skulpturálnímu pojetí poválečné architektury blížily. V 90. letech jeho tvorba krystalizovala, když realizoval již se svými mladšími spolupracovníky klasicky čisté objekty, jaké tvoří hotel Holiday Inn ( ), přestavba bočních křídel pavilonu G brněnského Výstaviště ( ) či obytné soubory v Litomyšli ( ). V jejich takřka puristicky vedených liniích se Viktor Rudiš nepochybně stává součástí současného neofunkcionalistického hnutí. Do stejné polohy patří konec konců také jeho rekonstrukce Uměleckoprůmyslového muzea v Brně podle ideje a ve spolupráci s architektem Ivanem Kolečkem (spolu se Zdeňkou Vydrovou). Množství Rudišových architektonických idejí zůstalo na výkresech či na reprodukovaných modelech. I ty jsou však pro historiky umění důležité, neboť ukazují postup tvůrčího myšlení i tehdy, když chybí provedené realizace budov. Jedním z podstatných Rudišových významů pro dějiny brněnské moderní architektury totiž spočívá v jeho promýšlení architektonického prostoru. V jeho projektech i stavbách se setkáváme mnohdy s křížícími se motivy otevřenosti a uzavřenosti, které mohou být nejlépe popsány pojmem Kurta Badta, jenž byl v 60. letech obdivován na brněnském uměleckohistorickém pracovišti, pojmem místo. K němu se váže okamžik formy, určitý prostorový motiv, mnohdy spjatý s konkrétními uměleckými projevy Rudišových výtvarných spolupracovníků či přátel, jako byli Miloslav Chlupáč, Zdeněk Palcr, Stanislav Podhrázský a další. Prostřednictvím těchto uměleckoteoretických pojmů se tak můžeme vrátit na počátek. Tvůrčí dovednost a svou technickou znalost jako určitý tradiční étos architektonické profese předával ve svém ateliéru Viktor Rudiš svým mladším spolupracovníkům. U něj začali svou profesní práci mnozí mladí architekti, kteří jsou dnes již renomovanými tvůrci a majiteli vlastních architektonických kanceláří, spějící k vlastnímu tvůrčímu názoru. A předává ji dodnes jako konzultant i oponent závěrečných studentských prací na Fakultě 25

5 architektury Vysokého učení technického v Brně. Vaše Magnificence, pane rektore, dovoluji si tedy obrátit se na Vás s žádostí, abyste vyhověl návrhu Fakulty architektury VUT v Brně a udělil tomuto významnému brněnskému architektu, Ing. Arch. Viktoru Rudišovi, čestný titul doctor honoris causa Vysokého učení technického v Brně. 26

6 Ing. arch. Viktor Rudiš Curriculum vitae Inženýr architekt Viktor Rudiš se narodil v Brně. Studia ukončil na Fakultě architektury Vysoké školy stavitelství v Brně v roce ZAMĚSTNÁNÍ Výzkumný ústav výstavby a architektury v Brně, Stavoprojekt v Brně, ve funkci vedoucího atelieru, 1989 atelier Rudiš-Rudiš působil jako externí vedoucí ateliérové tvorby na FA VUT v Brně. ČLENSTVÍ V ORGANIZACÍCH člen České komory architektů, člen Obce architektů, v letech 1967 až 1969 členem Ústředního výboru Svazu architektů, člen Sdružení Q, nikdy nebyl organizován v politické straně. CENY Státní cena za sídliště Lesná (společně s F. Zounkem). Přehlídka architektonických prací : I. cena za Podrobný plán Brno Líšeň (společně s. V. Pallou, F. Zounkem, A. Jenčkem). Přehlídka architektonických prací : I. cena za Pavilon ČSSR na EXPO 27

7 70 v Osace (společně s V. Pallou, A. Jenčkem). EXPO 70, Medaile za nejlepší pavilon (společně s. V. Pallou, A. Jenčkem). Grand Prix Obce architektů: Hlavní cena za Pavilon G BVV Brno (společně s. M. Rudišem, Z. Vydrovou). Cena města Brna. Grand Prix Obce architektů. Čestné uznání, Rekonstrukce budovy Umělecko-průmyslového muzea Brno (společně s I. Kolečkem, Z. Vydrovou) za celoživotní dílo a charakterní postoje i dlouhotrvající vztah k rozvoji architektonického školství vyznamenán Poctou České komory architektů PROJEKTY A STAVBY 1953 Židovská čtvrť, Velké Meziříčí, studie rekonstrukce Náměstí osvobození, Košice, urbanistické a architektonické řešení, (spoluautor V. Palla), soutěžní návrh II. cena Kyjov, směrný plán (spoluautor V. Palla). Dobruška, regulační plán. Kulturní dům ROH, Jihlava (spoluautor V. Palla), soutěžní návrh odměna Budova ČSAV, Praha (spoluautor D. Riedl), soutěžní návrh Dostavba Paláce národů, Ženeva (spoluautor D. Riedl) soutěžní návrh. Státní divadlo, Brno (spoluautor V. Palla) soutěžní návrh odměna, Architektura ČSR č. 7/ Divadlo Gottwaldov (spoluautor V. Palla), soutěžní návrh odměna. Památník SNP, Banská Bystrica (spoluautor I. Ruller) soutěžní návrh - II. cena. Pokusný obytný dům, Brno, Vinařská (autoři F. Zounek, V. Rudiš, realizace 1959), Architektura ČSSR č. 6/ Experimentální obytný obvod urbanistické řešení, Moskva-Čeremušky (spoluautoři Z. Chlup, J. Sirotek, F. Zounek, M. Dufek), soutěžní návrh, III. cena. 28

8 Architektura ČSSR č. 9/ Obytný blok, Tišnov pod Klucaninou, realizace Obytná čtvrť Lesná (autoři F. Zounek, V. Rudiš, M. Dufek, L. Volák), realizace , Lesná, nová obytná čtvrť, Sborník Stavoprojekt, 1969, Československý architekt XV, č. 2, č. 6/1969, Projekt č. 3/1970, Projekt č. 4/1970, Brno, moderní architektura, Středisko Památkové péče 1970, 35 let bytové výstavby v JM kraji, katalog 1980, Šlapeta: Baustelle Tchech. Republik, Akademie Der Kunste BRD, 1994, Švácha: Architekt V. Rudiš, Literární noviny č. 35/1998, Česká architektura , Obec architektů 1966, Prostor Zlín 1/2004, Stavoprojekt Brno , Stavoprojekt 1988, JA č. 166/ Areál BVV, Brno, směrný plán (spoluautoři I. Ruller, Z. Řihák, J. Sirotek) soutěžní návrh. Kašna, Znojmo (sochař L. Martínek), soutěžní návrh II. cena Divadlo Bagdád, soutěžní návrh, Stavoprojekt, II. cena. Památník RA, Břeclav (sochař J. Marek), soutěžní návrh I. cena, realizace Trenčianské Teplice urbanistická soutěž, II. cena Centrum Sofie (spoluautoři Z. Chlup, F. Zounek), soutěžní návrh odměna. Administrativní budova, Brno, nám. J. Curie, studie Hotel International, Brno, soutěžní návrh. Národní galerie a sjezdový palác, Praha letná (spoluautor V.Palla), soutěžní návrh I. cena Euro Kursaal San Sebastian (spoluautoři V. Palla, I. Ruller, S. Vagner). nám. Joliota Curie, urbanistická soutěž, odměna (autoři V. Palla, V. Rudiš) Obvodové centrum, Brno, Lesná, studie. 29

9 1967 Obytný obvod ESPOO Finsko, (spoluautor J. Sirotek), soutěžní návrh. Dům cestovního ruchu, Brno (spoluautor Z. Michal). Obchodní dům, Znojmo, soutěžní návrh II. cena pavilon ČSSR, EXPO 70, Osaka (spoluautoři V. Palla, A. Jenček), soutěžní návrh I. cena, realizace Architektura ČSSR č. 1/1969, Architektura ČSSR č. 8/1970, Projekt č. 9/1979, The Japan Architect č. 151, č. 166/1970, Kenchiku Bunka č. 25/ , Lárch. Daujourd Hui č. 143/1969, GRAPHIS č. 150/1970, AR č. 282/1970, Česká architektura , Obec architektů, Švácha: Architekt V. Rudiš, Literární noviny č. 35/1969, Baumeister č. 6/1970, The Mainichi Daily News, Max 27/69. Obytná čtvrť Brno Líšeň (spoluautoři V. Palla, A. Jenček, F. Zounek) zastavovací plán. JA 166/1970, Architektura 1/69, str Obytná čtvrť Brno Bohunice (spoluautor A. Jenček) zastavovací plán, soutěžní návrh) odměna Galerie Beaoburg Paříž (spoluautoři V. Palla, A. Jenček, J. Doležel, D. Glosová) soutěžní návrh. Obytná čtvrť Wien SUD (spoluautoři J. Sirotek, A. Jenček, I. Meduna) soutěžní návrh odměna. Architekt 20, 8/1971. Obytný obvod Hlboká Trnava (spoluautor A. Jenček), soutěžní návrh III. cena Budova ČTK Praha (spoluautor V. Palla), soutěžní návrh odměna. Sportovní hala TJ Tesla, Brno, Lesná, studie. 30

10 Obytná čtvrť Trenčín Západné mesto (spoluautoři J. Doležal, A. Jenček, D. Glosová) soutěžní návrh. Budova KOR, Brno, Veselá (spoluautor A. Jenček), studie Palác kultury, Praha Pankrác (spoluautoři V. Palla, A. Jenček) soutěžní návrh, Sportovní hala TJ Tesla, Brno Lesná (spolupráce D. Glosová, konstrukce Z. Musil), projekt, realizace Stavoprojekt (Stavoprojekt 88) Sídliště Líšeň, Brno (spoluautoři V. Palla, A. Jenček), urbanistická studie Sídliště Líšeň, Brno (spoluautoři F. Zounek, V. Palla, A. Jenček), projekt, realizace Ballhausplatz, administrativní budova, Vídeň (spoluautoři A. Jenček, J. Doležal), soutěžní návrh. Výstavní stánek, Incheba Bratislava. Klubovna tenisového klubu Zbrojovky Brno Lužánky, realizace Obytný obvod Uhříněves Kolovraty, Praha (spoluautoři A. Jenček, J. Doležal), soutěžní návrh, III. cena Národné divadlo Bratislava(spoluautor V. Palla), soutěžní návrh. Budova Stavoprojektu, Brno, Kounicova (spoluautor A. Jenček), realizace Brněnský večerník 45/1983, Stavoprojekt (Stavoprojekt 88). Základní škola, typizační studie Obytná kolonie Homs Sýrie, realizace Obytný obvod Brno Bosonohy (spoluautor V. Palla), urbanistická studie soutěžní návrh I. cena. Regulační plán Plumlova (spoluautor P. Hrůša) Nové formy bydlení (autoři F. Zounek, V. Rudiš, M. Stenhauser), soutěžní návrh II. cena. 30 rodinných domů Lesná, zastavovací studie. Rodinné domy Prostějov, studie. Divadlo na provázku, Brno, studie. Dostavba Domu umění, Brno, studie. 31

11 1982 Budova dílen BVV Brno, realizace Rekonstrukce pavilonu A 1, BVV Brno, realizace Interiér Rotundy pavilonu A, BVV Brno (spoluautoři Z. Vydrová, M. Rudiš) realizace Katalog výstavy Nové skupiny, NG Praha. Motel v Bučovicích, projekt, realizace Regulační plán Prostějov východ (spoluautoři P. Hrůša, A. Burian, Z. Vydrová, Z. Chlup, J. Vrabel), soutěžní návrh, odměna. Chata Žďas, Svratka, studie Operní budova Paříž, (spoluautoři A. Jenček, J. Doležal, P. Hrůša, B. Hetmer, J. Sirový), soutěžní návrh. Rodinné domy Konice, studie. Památník Osvobození, Frýdek-Místek (sochař J. Marek), soutěžní návrh, odměna. Státní divadlo v Košicích soutěžní návrh (spoluautoři M. Rudiš, A. Jenček). Rekonstrukce pavilonu B, BVV Brno, projekt, realizace Kotík: Rekonstrukce o závod, MF Dnes Obchodní centrum BVV Brno (spoluautoři J. Doležal, P. Hrůša, B. Hetmer) soutěžní návrh. Budova celnice, Brno-Židenice, studie. Radnice v Prostějově (spoluautor J. Doležal) soutěžní návrh, II. cena Kulturní dům v Telči, studie. Staroměstská radnice, Praha, (spoluautoři M. Rudiš, Z. Palcr, spolupráce S. Podhrázský), soutěžní návrh. Katalog výstavy Nové skupiny NG Výstavní pavilon Integra, BVV Brno, studie. Pavilon E BVV Brno, studie. Přestavba Židenic Brno (spoluautoři B. Hetmer, Z. Vydrová, P. Hrůša), studie Landhaus St. Pölten (spoluautoři A. Jenček, M. Rudiš) soutěžní návrh. Wettbewerbe č /

12 Hotel BVV, studie. International Forum Tokyo (spoluautoři A. Jenček, M. Rudiš) soutěžní návrh. Budova Stavoprojektu 2. část (spoluautor A. Jenček) projekt, realizace katalog Sdružení Q, Hotel Baron Trenck 1, Brno (spoluautoři M. Rudiš, A. Jenček), studie Hotel Holiday Inn, Brno (spoluautoři A. Jenček, M. Rudiš) rpojekt, realizace Almanach Sdružení Q č. 4, Sedlák: Ve znamení moderny Brno Hotel Baron Trenck 2 (spoluautoři A. Jenček, M. Rudiš) soutěžní návrh, I. cena Rekonstrukce domu Dr. Posseltové, Brno, Česká (spoluautoři A. Jenček, M. Rudiš), studie Rozšíření FaVU Brno (spoluautoři A: Jenček, M. Rudiš) soutěžní návrh, I. cena. Rekonstrukce budovy UPM Brno (spoluautoři I. Koleček, Z. Vydrorá), studie. Ekumenické centrum Brno, Líšeň (spoluautor M. Rudiš), studie Obytný blok U nemocnice Litomyšl (spoluautor M. Rudiš) soutěžní návrh, I. cena. Administrativní budova AG, Brno, nám. J. Curie (spoluautor M. Rudiš) soutěžní návrh, I. cena. Rekonstrukce pavilonu G, BVV Brno (spoluautoři M. Rudiš, Z. Vydrová), projekt, realizace Architekt č. 3/1997, Architekt č. 4 5/1997, Architekt, Sborník Grand Prix 1996, MF Dnes , Forum architektury č. 4/1997, Stavitel č. 11/1996, Tech. Magazín č. 3/1997, 33

13 Stavba č. 2, 7/1997, LN , Rovnost , Expo Forum č. 22/1997, Abitare 4.363/1997, BVV Magazín č. 1/1997, Obecní dům, sborník , Architekt č. 12/1997, U. Müller: Brněnské výstaviště , Un salon Tcheque, katalog k výstavě Paříž 2002, V. Šlapeta: Funkcionalismus na Moravě BVV 2003, Der Architekt 8/99, J. Sedlák: Ve znamení moderny Brno 2004, Brno architektura , Galerie architektury Brno, Obytný dům A 1, Litomyšl (spoluautor M. Rudiš) projekt, realizace Architekt č. 23/1997, Architekt č. 11/1998, Architekt Sborník Grand Prix 1998, Obecní dům, sborník , Česká architektura , Prostor, Litomyšl a soudobá architektura , Obecní dům, Skvělá architektura na malém prostoru, LN , MF Dnes Náměstí svobody Brno (spoluautoři M. Rudiš, M. Komárek) soutěžní návrh Obytné domy Mlčoch, Prostějov, studie. Bažantnice, Praha Hrad (autoři M. Masák, Z. Vydrová, V. Rudiš, M. Rudiš, D. Tvrdíková), soutěžní návrh, III. Cena. Architekt č. 1 2/1998, Lukeš: Bažantnice očima architekta, LN , 34

14 Technický magazín č. 1/1998, AR č. 1,2/1998. Kongresové centrum Praha Pankrác (spoluautoři M. Rudiš, M. Komárek, Z. Vydrová), soutěžní návrh Rekonstrukce UPM Brno (autoři I. Koleček, V. Rudiš, Z. Vydrová) projekt, realizace Architekt č. 7 8/1997, Architekt č. 11/1998, Architekt Sborník Grand Prix 2000, Česká architektura , Prostor, Architekt č. 2/2002, Bulletin Moravské galerie č /2003, Almanach q č. 8, Sedlák: Ve znamení moderny Brno 2004, Brno architektura Galerie architektury Brno. Arcidiecézní muzeum Olomouc, (spoluautoři Z. Vydrová, M. Komárek, M. Rudiš) soutěžní návrh, odměna. Architekt č. 3/1999. Územní plán Lesné, revize (spoluautoři M. Rudiš, F. Zounek. Prodejna Billa, Boskovice, Růžové nám. (spoluautor M. Rudiš), studie. Vstupní objekt BVV Brno, (spoluautor M. Rudiš), studie. Knihovna Masarykovy univerzity, Brno (spoluautor Z. Vydrová) soutěžní návrh, II. cena. Architekt č. 20/ Obytná čtvrť Praha Tichá Šárka (spoluautor Z. Vydrová, M. Komárek) soutěžní návrh. Stálá expozice UPM Brno (spoluautoři Z. Vydrová, I. Koleček), studie Bytový dům A4 Litomyšl (spoluautor M. Rudiš) projekt, realizace Bytové domy A2 A3 Litomyšl (spoluautoři M. Rudiš, M. Komárek) soutěžní návrh, II. cena. Architekt č. 6/

15 Rekonstrukce náměstí v Jihlavě (spoluautoři M. Rudiš, M. Komárek), studie Dům pro seniory Jihlava (spoluautoři M. Rudiš, M. Komárek), studie Hotel Pardubice U stadionu (spoluautoři M. Rudiš, M. Komárek), studie Pamětní deska J. Kratochvíla, Brno (sochař F. Navrátil). Busta I. V. Psoty, Státní divadlo Brno (sochař N. Armutidis). Divadelní studio JAMU Brno (spoluautoři M. Rudiš, M. Komárek) soutěžní návrh. 36

České výtvarné umění a architektura 60. let 20. století Czech Fine Art and Architecture of the 1960 s

České výtvarné umění a architektura 60. let 20. století Czech Fine Art and Architecture of the 1960 s VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ARCHITEKTURY Mgr., MgA. Kateřina Pažoutová České výtvarné umění a architektura 60. let 20. století Czech Fine Art and Architecture of the 1960 s Zkrácená verze Ph.D.

Více

Nápomocné mi byly nejen tištěné texty, ale i internetové zdroje. Podnětný byl rovněž článek Ing. arch. Evy Rozehnalové, vydaný v upomínku 100.

Nápomocné mi byly nejen tištěné texty, ale i internetové zdroje. Podnětný byl rovněž článek Ing. arch. Evy Rozehnalové, vydaný v upomínku 100. OBSAH: 1.ÚVOD 2 2.ARCHITEKTURA V MEZIVÁLEČNÉM ČESKOSLOVENSKU 4 2.1.BRNĚNSKÁ MEZIVÁLEČNÁ ARCHITEKTURA 6 3. BEDŘICH ROZEHNAL 9 3.1. OSOBNOST 9 3.2. INSPIRACE A TVORBA 12 4. MĚSTSKÉ NÁJEMNÉ BYTY V BRNĚ 15

Více

Martin Maleček SÍDLIŠTĚ LESNÁ - UNIKÁTNÍ PŘÍKLAD PANELOVÉHO OBYTNÉHO CELKU

Martin Maleček SÍDLIŠTĚ LESNÁ - UNIKÁTNÍ PŘÍKLAD PANELOVÉHO OBYTNÉHO CELKU Martin Maleček SÍDLIŠTĚ LESNÁ - UNIKÁTNÍ PŘÍKLAD PANELOVÉHO OBYTNÉHO CELKU Dodnes v původní podobě zachovalý areál Obzor, 1974. Foto Rudolf Křepela. (zdroj: archiv Stavoprojekty Brno) Když byl v roce 1958

Více

FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ

FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ 13/14 www.architekt.cz obecarch@architekt.cz č e r v e n e c 2 0 1 1 KÁMEN V ARCHITEKTUŘE V podvečer 8. června se v prostorách Nadace ABF v Praze uskutečnila slavnostní

Více

HOTEL CONTINENTAL. Masarykova univerzita Filozofická fakulta Seminář dějin umění. Bakalářská diplomová práce. Vypracovala: Ing. arch.

HOTEL CONTINENTAL. Masarykova univerzita Filozofická fakulta Seminář dějin umění. Bakalářská diplomová práce. Vypracovala: Ing. arch. Masarykova univerzita Filozofická fakulta Seminář dějin umění HOTEL CONTINENTAL Bakalářská diplomová práce Vypracovala: Ing. arch. Petra Gajdová Vedoucí práce: prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc. Brno 2008 Prohlašuji,

Více

KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN

KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Management v kultuře BcA. Aneta Janečková Magisterská diplomová práce KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN Analýza fungování v kontextu zlínské kultury Vedoucí

Více

TOVÁRNÍ AREÁL RODINNÉ DOMY

TOVÁRNÍ AREÁL RODINNÉ DOMY VILY 1 Vila Tomáše Bati 2 Vila Jana Antonína Bati 3 Vila MUDr. Bohuslava Alberta 4 Vila arch. Vladimíra Karfíka 5 Vila ředitele Hugo Vavrečky 6 Vila ředitele Josefa Hlavničky 7 Vila ředitele Dominika Čipery

Více

DAŠICKÁ 1 KDO CHCE BYDLET, MUSÍ PŘILOŽIT RUKU K DÍLU. (Deník Zář, 26. října 1984)

DAŠICKÁ 1 KDO CHCE BYDLET, MUSÍ PŘILOŽIT RUKU K DÍLU. (Deník Zář, 26. října 1984) DAŠICKÁ SÍDLIŠTĚ KDO CHCE BYDLET, MUSÍ PŘILOŽIT RUKU K DÍLU. (Deník Zář, 6. října 984) INFO Lokalita Severně od ulice Dašické, mezi ulicemi Na Drážce a Spojilská Původní název: Na Slovanech, Familie, Vystrkov

Více

ARNOLDOVA VILA NAD LUŽÁNKAMI

ARNOLDOVA VILA NAD LUŽÁNKAMI ARNOLDOVA VILA NAD LUŽÁNKAMI Mateřská škola na Drobného ulici č. 26 (č.p. 299) v Brně K PRVNÍ VILOVÉ KOLONII V BRNĚ Stavebněhistorická dokumentace Zpracovatel: Autoři fotografií: PhDr. Dagmar Černoušková

Více

Architektura jako odraz doby II.: 1918 1945 aneb Mezinárodní sloh je nám vlastní

Architektura jako odraz doby II.: 1918 1945 aneb Mezinárodní sloh je nám vlastní Architektura jako odraz doby II.: 1918 1945 aneb Mezinárodní sloh je nám vlastní (slide 1; slide 2) Byla to vzrušující doba, která přinesla názorový souboj dvou generací. Zatímco starší architekti byli

Více

A K T U A L I T Y 6 4 Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR

A K T U A L I T Y 6 4 Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR Proměny středoevropského prostoru výroční konference Evropské rady urbanistů (ECTP) a konference Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, včetně shromáždění

Více

VEŘEJNÁ SPRÁVA V OBLASTI PAMÁTKOVÉ

VEŘEJNÁ SPRÁVA V OBLASTI PAMÁTKOVÉ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA PODNIKOHOSPODÁŘSKÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE PŘÍRUČKA ZDENĚK NOVÁK 1. vydání PRAHA 2009 Motto: Ani ohněm ani mečem, ba ani válečnými pohromami se tolik

Více

MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010

MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010 Brno, únor 2011 1 Muzeum města Brna si v roce 2010 připomnělo padesáté výročí své existence na hradě Špilberku. Prvního listopadu roku 1960 se stal kdysi

Více

O TRADICÍCH VEPSANÝCH DO BUDOV CAMBRIDGE 2004

O TRADICÍCH VEPSANÝCH DO BUDOV CAMBRIDGE 2004 O TRADICÍCH VEPSANÝCH DO BUDOV CAMBRIDGE 2004 Cambridge, sídlo druhé nejstarší anglické univerzity (byla založena roku 1205 nespokojenými studenty z Oxfordu), je známo především architekturou starých univerzitních

Více

M A G A Z Í N. zlín. Stavba roku 2008 Zlínského kraje

M A G A Z Í N. zlín. Stavba roku 2008 Zlínského kraje M A G A Z Í N zlín 7 â E R V E N E C 2 0 0 9 R O â N Í K X V Stavba roku 2008 Zlínského kraje VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, rok se s rokem sešel a já mám opět milou, a pro mne i tak trochu vzácnou příležitost vás

Více

Financování divadel z rozpočtu statutárního města Brna (analýza let 2004 2010)

Financování divadel z rozpočtu statutárního města Brna (analýza let 2004 2010) JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství Financování divadel z rozpočtu statutárního města Brna (analýza

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V ROUDNICI NAD LABEM ZA ROK 2008 2 I. ÚVODEM... 3

VÝROČNÍ ZPRÁVA GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V ROUDNICI NAD LABEM ZA ROK 2008 2 I. ÚVODEM... 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V ROUDNICI NAD LABEM ZA ROK 2008 2 OBSAH I. ÚVODEM... 3 II. PÉČE O SBÍRKY... 6 SPRÁVA SBÍREK... 6 ARCHIV... 6 DIGITALIZACE... 6 REVIZE / OBRAZY... 7 RESTAUROVÁNÍ

Více

17/18 NOBLESSE OBLIGE FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ. www.architekt.cz obecarch@architekt.cz z á ř í 2 0 0 9

17/18 NOBLESSE OBLIGE FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ. www.architekt.cz obecarch@architekt.cz z á ř í 2 0 0 9 17/18 FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ www.architekt.cz obecarch@architekt.cz z á ř í 2 0 0 9 NOBLESSE OBLIGE V Galerii Kinský, v Novém zámku v Kostelci nad Orlicí byla vystavena Grand Prix architektů 2009

Více

S BISKUPEM-PATRIARCHOU CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ TOMÁŠEM BUTTOU HORSKÁ ROUBENKA I SECESNÍ KOSTEL V HERLÍKOVICÍCH JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ

S BISKUPEM-PATRIARCHOU CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ TOMÁŠEM BUTTOU HORSKÁ ROUBENKA I SECESNÍ KOSTEL V HERLÍKOVICÍCH JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ ČTVRTLETNÍK LÉTO 2015 Rok Jana Husa a památky reformace ROZHOVOR S BISKUPEM-PATRIARCHOU CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ TOMÁŠEM BUTTOU HORSKÁ ROUBENKA I SECESNÍ KOSTEL V HERLÍKOVICÍCH JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ

Více

Ak. mal. František Sysel (1927 2013) Restaurátor

Ak. mal. František Sysel (1927 2013) Restaurátor UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická Fakulta Katedra dějin umění Ak. mal. František Sysel (1927 2013) Restaurátor DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Tomáš Kravčík Vedoucí práce: PhDr. Marek Perůtka Olomouc 2014

Více

KONFERENCE VIZE 2015

KONFERENCE VIZE 2015 KONFERENCE VIZE2015 Regionální operační program Jihovýchod evropská šance pro region VIZE2015 2. ROČNÍK KONFERENCE O REALIZACI ROP JIHOVÝCHOD, TENTOKRÁT NA TÉMA VÝZVY A SPECIFIKA ROZVOJE REGIONU JIHOVÝCHOD

Více

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PO ZK I. ODBORNÁ ČÁST

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PO ZK I. ODBORNÁ ČÁST Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PO ZK I. ODBORNÁ ČÁST 1) Činnost sbírkotvorná a péče o sbírky A) Souhrnná statistika 1.1. Průběžná evidence I. stupně předmětů

Více

Slavnostní zahájení akademického roku 2013/2014 českých vysokých škol Rektor udělil dva čestné doktoráty

Slavnostní zahájení akademického roku 2013/2014 českých vysokých škol Rektor udělil dva čestné doktoráty číslo 76 / červenec prosinec 2013 Slavnostní zahájení akademického roku 2013/2014 českých vysokých škol Rektor udělil dva čestné doktoráty V pondělí 30. září v 10 hodin proběhlo na univerzitě v Aule Arnošta

Více

Foto Martin Krise, září 2007. Spi sladce, Sladovno! (Čtěte článek Pražský industriál nekrology 2002 2007 na str. 13). O b s a h ISSN 1213-4228

Foto Martin Krise, září 2007. Spi sladce, Sladovno! (Čtěte článek Pražský industriál nekrology 2002 2007 na str. 13). O b s a h ISSN 1213-4228 ROčNÍK XXXVII. (VIII.) číslo 2 3 / 2007 věstník KLUBU ZA STAROU PRAHU Foto Martin Krise, září 2007 Spi sladce, Sladovno! (Čtěte článek Pražský industriál nekrology 2002 2007 na str. 13). O b s a h Stane

Více

ÚVOD 04 ZŠ LÁBSKY VILIAM, VAŇHARA MIROSLAV ZLÍN - MÉ MĚSTO A DOPRAVA V NĚM 05 ZŠ ČÍHALOVÁ VERONIKA, NETOPILOVÁ PETRA ZLÍN - MÉ MĚSTO 07

ÚVOD 04 ZŠ LÁBSKY VILIAM, VAŇHARA MIROSLAV ZLÍN - MÉ MĚSTO A DOPRAVA V NĚM 05 ZŠ ČÍHALOVÁ VERONIKA, NETOPILOVÁ PETRA ZLÍN - MÉ MĚSTO 07 1 2009 2 Obsah ÚVOD 04 ZŠ LÁBSKY VILIAM, VAŇHARA MIROSLAV ZLÍN - MÉ MĚSTO A DOPRAVA V NĚM 05 ZŠ ČÍHALOVÁ VERONIKA, NETOPILOVÁ PETRA ZLÍN - MÉ MĚSTO 07 ZŠ MALÍK NIKOLAJ, NOSEK MARTIN BAŤŮV ZLÍN 12 ZŠ KOLÁŘ

Více

Jørn Utzon DA 8 LS 07/08 1 LADISLAV VENDEL

Jørn Utzon DA 8 LS 07/08 1 LADISLAV VENDEL Jørn Utzon DA 8 LS 07/08 1 LADISLAV VENDEL Jørn Utzon se stal v roce 2003 laureátem Pritzkerovy ceny za architekturu. Výkonný ředitel Pritzkerovy ceny Bill Lacy nejspíš nebyl daleko od pravdy, když mimo

Více

Slezské zemské muzeum v Opavě fotografická sbírka 1960 1969 s důrazem na výtvarnou fotografii

Slezské zemské muzeum v Opavě fotografická sbírka 1960 1969 s důrazem na výtvarnou fotografii Vladimír Meletzký Slezské zemské muzeum v Opavě fotografická sbírka 1960 1969 s důrazem na výtvarnou fotografii TEORETICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta

Více

téma tohoto čísla zprávy a informace České komory autorizovaných inženýrů a techniků

téma tohoto čísla zprávy a informace České komory autorizovaných inženýrů a techniků 3 2009 téma tohoto čísla zprávy a informace České komory autorizovaných inženýrů a techniků Titul stavba roku karlovarského kraje získala stavba letištní terminál karlovy vary Končí III. běh celoživotního

Více

ŠKOLA MUZEJNÍ PEDAGOGIKY 5. Umění na počátku tisíciletí možnosti prezentace

ŠKOLA MUZEJNÍ PEDAGOGIKY 5. Umění na počátku tisíciletí možnosti prezentace Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta ŠKOLA MUZEJNÍ PEDAGOGIKY 5 Umění na počátku tisíciletí možnosti prezentace Olga Badalíková Financování a řízení kulturních projektů Veronika Jurečková

Více

George J. Klír čeští vědci, kteří nám scházejí Pro Republiku Vojtěch Preissig tvořil pro vlast

George J. Klír čeští vědci, kteří nám scházejí Pro Republiku Vojtěch Preissig tvořil pro vlast Seniorská míle a další zprávy ze Života 90 Dětem PVC škodí kupujte zdravé školní potřeby Soňa Červená netrpělivostí ke světovým úspěchům Lidová univerzita MKP podzimní přednášky a besedy George J. Klír

Více