Slavnostní zasedání Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně u příležitosti udělení čestného titulu doctor honoris causa Ing. arch.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slavnostní zasedání Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně u příležitosti udělení čestného titulu doctor honoris causa Ing. arch."

Transkript

1 Slavnostní zasedání Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně u příležitosti udělení čestného titulu doctor honoris causa Ing. arch. Viktoru Rudišovi 21

2 Laudatio prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc. Vaše Magnificence páni rektoři, Spectabiles, Honorabiles, Cives academici, Amici carissimi vážené dámy a pánové, stalo se tak někdy v posledním roce 14. století. Na stavbě velké katedrály v Miláně tehdy diskutovali stavebníci, stavitelé a kameníci z různých italských krajů, ze střední Evropy i z Francie a hledali řešení správné konstrukce a zaklenutí rozestavěného chrámu. Každý z nich přinášel svou vlastní lokální zkušenost, každý preferoval určitou lokální řemeslnou dovednost, své krajové umění. Když tato diskuse již ztrácela na síle a zdálo se, že řešení je v nedohlednu, vystoupil Jean Mignot, jeden z francouzských kameníků, a důrazně zcela krátce řekl: ars sine scientia nihil est umění bez vědění není ničím. Od té doby se architekti, teoretikové i historikové umění mnohokrát přeli o prioritu umění nebo technického vědění ve stavitelství, a proto je dobré mít na paměti ono lapidární zvolání muže, jenž se vyslovoval pro spojení dvou tak zdánlivě protikladných oblastí. Dovolte mi proto, abych vám představil architekta, v jehož díle se setkáváme právě s oním tvořivým architektonickým uměním, které je kontrolováno dokonalým technickým a praktickým věděním, brněnského architekta, pana Viktora Rudiše. Ono sousloví brněnský architekt přitom neznamená pouze místo jeho rodiště a bydliště, ale má za cíl v nás vyvolat řadu konotací v takovém smyslu, jako jsou např. sousloví brněnská moderní architektura, brněnský racionální a poetický purismus v meziválečném období, brněnská škola, apod. 23

3 Ing. arch. Viktor Rudiš se narodil 9. června 1927 v Brně a s Brnem zůstal spjat po celý svůj život. V letech studoval na Vysoké škole technické v Brně a svou závěrečnou práci vypracoval u prof. Bedřicha Rozehnala, u architekta, v němž byla udržována i v poválečné době tradice velmi kvalitní meziválečné brněnské architektonické tvorby a současně vysoce etický přístup k architektonické profesi. Viktor Rudiš poté krátce pracoval ve Výzkumném ústavu výstavby a architektury v Brně a roku 1958 vstoupil do brněnského Stavoprojektu, v němž pracoval až do roku Nejprve byl členem ateliéru Otakara Oplatka, později Františka Zounka a nakonec od roku 1969 vedl již vlastní ateliér. Roku 1990 se osamostatnil a založil soukromou projekční kancelář, která v osobě jeho syna dnes stále výrazně působí v brněnském prostředí. Současně působil v letech jako externí vedoucí ateliérové tvorby na Fakultě architektury VUT v Brně. Během svého profesního působení vytvořil velké množství projektů; tak, jak to u tvůrčích architektů bývá, celá řada z nich zůstala veřejnosti skryta v soutěžích a neprovedených výkresech. Ty, které však realizovány byly, patří k podstatným architektonickým činům poslední třetiny 20. století. V letech projektoval a realizoval spolu s Františkem Zounkem a dalšími spolupracovníky brněnskou obytnou čtvrť Lesná, dodnes asi nejvydařenější příměstské sídliště poválečného období. Pozoruhodnost jeho urbanistického řešení přitom nespočívá pouze v propojení rozdílného hmotového určení obytných domů s objekty různorodé funkce na poměrně dynamickém půdorysu, ale zejména v jeho zasazení do okolní, rovněž projektované zeleně a zdůraznění určitých míst mezi domy mikroarchitekturou s plastickou dekorací předních brněnských výtvarníků. Nespornou inspiraci tu hrála poválečná finská architektura v zeleni, i když typizované domy měly svůj původ přirozeně především v tehdejším československém stavebnictví. Na sklonku 60. let Viktor Rudiš spolu s Vladimírem Pallou a Alešem Jenčekem zpracoval projekt pro pavilon Československa na Expo 70 v japonské Osace. Přestože to byla stavba s omezeným trváním a po skončení mezinárodní expozice byla rozebrána, její nákresy a fotografie dosvědčují její mimořádný význam pro porozumění tehdejšímu architektonickému myšlení u nás. Při sledování otevřené struktury pavilonu a jeho úzkého sepětí s uměleckými díly v interiéru si v souvislosti s Viktorem Rudišem přitom zjevně vzpomeneme na slova Alda van Eycka o důležitosti místa a okamžiku formy, případně na jistou afinitu tehdejšího projektu se současnou textuální architekturou. 24

4 Viktor Rudiš sledoval a dosud sleduje architektonické dění v mezinárodním měřítku. Ale i když měl myšlenkově i duchovně blízko k některým významným osobnostem a proudům evropského stavitelství, vždy rozvíjel vlastní styl založený na brněnské funkcionalistické tradici. To platí v nemenší míře i pro stavbu sportovní haly na Lesné z let , kterou bychom mohli pro její skulpturální charakteristiky snad považovat za určitý druh pocty Carlu Scarpovi ( ). Právě jej Viktor Rudiš obdivuje a je jen škoda, že nedostal více příležitostí k realizaci těch svých projektů, které se k podobnému skulpturálnímu pojetí poválečné architektury blížily. V 90. letech jeho tvorba krystalizovala, když realizoval již se svými mladšími spolupracovníky klasicky čisté objekty, jaké tvoří hotel Holiday Inn ( ), přestavba bočních křídel pavilonu G brněnského Výstaviště ( ) či obytné soubory v Litomyšli ( ). V jejich takřka puristicky vedených liniích se Viktor Rudiš nepochybně stává součástí současného neofunkcionalistického hnutí. Do stejné polohy patří konec konců také jeho rekonstrukce Uměleckoprůmyslového muzea v Brně podle ideje a ve spolupráci s architektem Ivanem Kolečkem (spolu se Zdeňkou Vydrovou). Množství Rudišových architektonických idejí zůstalo na výkresech či na reprodukovaných modelech. I ty jsou však pro historiky umění důležité, neboť ukazují postup tvůrčího myšlení i tehdy, když chybí provedené realizace budov. Jedním z podstatných Rudišových významů pro dějiny brněnské moderní architektury totiž spočívá v jeho promýšlení architektonického prostoru. V jeho projektech i stavbách se setkáváme mnohdy s křížícími se motivy otevřenosti a uzavřenosti, které mohou být nejlépe popsány pojmem Kurta Badta, jenž byl v 60. letech obdivován na brněnském uměleckohistorickém pracovišti, pojmem místo. K němu se váže okamžik formy, určitý prostorový motiv, mnohdy spjatý s konkrétními uměleckými projevy Rudišových výtvarných spolupracovníků či přátel, jako byli Miloslav Chlupáč, Zdeněk Palcr, Stanislav Podhrázský a další. Prostřednictvím těchto uměleckoteoretických pojmů se tak můžeme vrátit na počátek. Tvůrčí dovednost a svou technickou znalost jako určitý tradiční étos architektonické profese předával ve svém ateliéru Viktor Rudiš svým mladším spolupracovníkům. U něj začali svou profesní práci mnozí mladí architekti, kteří jsou dnes již renomovanými tvůrci a majiteli vlastních architektonických kanceláří, spějící k vlastnímu tvůrčímu názoru. A předává ji dodnes jako konzultant i oponent závěrečných studentských prací na Fakultě 25

5 architektury Vysokého učení technického v Brně. Vaše Magnificence, pane rektore, dovoluji si tedy obrátit se na Vás s žádostí, abyste vyhověl návrhu Fakulty architektury VUT v Brně a udělil tomuto významnému brněnskému architektu, Ing. Arch. Viktoru Rudišovi, čestný titul doctor honoris causa Vysokého učení technického v Brně. 26

6 Ing. arch. Viktor Rudiš Curriculum vitae Inženýr architekt Viktor Rudiš se narodil v Brně. Studia ukončil na Fakultě architektury Vysoké školy stavitelství v Brně v roce ZAMĚSTNÁNÍ Výzkumný ústav výstavby a architektury v Brně, Stavoprojekt v Brně, ve funkci vedoucího atelieru, 1989 atelier Rudiš-Rudiš působil jako externí vedoucí ateliérové tvorby na FA VUT v Brně. ČLENSTVÍ V ORGANIZACÍCH člen České komory architektů, člen Obce architektů, v letech 1967 až 1969 členem Ústředního výboru Svazu architektů, člen Sdružení Q, nikdy nebyl organizován v politické straně. CENY Státní cena za sídliště Lesná (společně s F. Zounkem). Přehlídka architektonických prací : I. cena za Podrobný plán Brno Líšeň (společně s. V. Pallou, F. Zounkem, A. Jenčkem). Přehlídka architektonických prací : I. cena za Pavilon ČSSR na EXPO 27

7 70 v Osace (společně s V. Pallou, A. Jenčkem). EXPO 70, Medaile za nejlepší pavilon (společně s. V. Pallou, A. Jenčkem). Grand Prix Obce architektů: Hlavní cena za Pavilon G BVV Brno (společně s. M. Rudišem, Z. Vydrovou). Cena města Brna. Grand Prix Obce architektů. Čestné uznání, Rekonstrukce budovy Umělecko-průmyslového muzea Brno (společně s I. Kolečkem, Z. Vydrovou) za celoživotní dílo a charakterní postoje i dlouhotrvající vztah k rozvoji architektonického školství vyznamenán Poctou České komory architektů PROJEKTY A STAVBY 1953 Židovská čtvrť, Velké Meziříčí, studie rekonstrukce Náměstí osvobození, Košice, urbanistické a architektonické řešení, (spoluautor V. Palla), soutěžní návrh II. cena Kyjov, směrný plán (spoluautor V. Palla). Dobruška, regulační plán. Kulturní dům ROH, Jihlava (spoluautor V. Palla), soutěžní návrh odměna Budova ČSAV, Praha (spoluautor D. Riedl), soutěžní návrh Dostavba Paláce národů, Ženeva (spoluautor D. Riedl) soutěžní návrh. Státní divadlo, Brno (spoluautor V. Palla) soutěžní návrh odměna, Architektura ČSR č. 7/ Divadlo Gottwaldov (spoluautor V. Palla), soutěžní návrh odměna. Památník SNP, Banská Bystrica (spoluautor I. Ruller) soutěžní návrh - II. cena. Pokusný obytný dům, Brno, Vinařská (autoři F. Zounek, V. Rudiš, realizace 1959), Architektura ČSSR č. 6/ Experimentální obytný obvod urbanistické řešení, Moskva-Čeremušky (spoluautoři Z. Chlup, J. Sirotek, F. Zounek, M. Dufek), soutěžní návrh, III. cena. 28

8 Architektura ČSSR č. 9/ Obytný blok, Tišnov pod Klucaninou, realizace Obytná čtvrť Lesná (autoři F. Zounek, V. Rudiš, M. Dufek, L. Volák), realizace , Lesná, nová obytná čtvrť, Sborník Stavoprojekt, 1969, Československý architekt XV, č. 2, č. 6/1969, Projekt č. 3/1970, Projekt č. 4/1970, Brno, moderní architektura, Středisko Památkové péče 1970, 35 let bytové výstavby v JM kraji, katalog 1980, Šlapeta: Baustelle Tchech. Republik, Akademie Der Kunste BRD, 1994, Švácha: Architekt V. Rudiš, Literární noviny č. 35/1998, Česká architektura , Obec architektů 1966, Prostor Zlín 1/2004, Stavoprojekt Brno , Stavoprojekt 1988, JA č. 166/ Areál BVV, Brno, směrný plán (spoluautoři I. Ruller, Z. Řihák, J. Sirotek) soutěžní návrh. Kašna, Znojmo (sochař L. Martínek), soutěžní návrh II. cena Divadlo Bagdád, soutěžní návrh, Stavoprojekt, II. cena. Památník RA, Břeclav (sochař J. Marek), soutěžní návrh I. cena, realizace Trenčianské Teplice urbanistická soutěž, II. cena Centrum Sofie (spoluautoři Z. Chlup, F. Zounek), soutěžní návrh odměna. Administrativní budova, Brno, nám. J. Curie, studie Hotel International, Brno, soutěžní návrh. Národní galerie a sjezdový palác, Praha letná (spoluautor V.Palla), soutěžní návrh I. cena Euro Kursaal San Sebastian (spoluautoři V. Palla, I. Ruller, S. Vagner). nám. Joliota Curie, urbanistická soutěž, odměna (autoři V. Palla, V. Rudiš) Obvodové centrum, Brno, Lesná, studie. 29

9 1967 Obytný obvod ESPOO Finsko, (spoluautor J. Sirotek), soutěžní návrh. Dům cestovního ruchu, Brno (spoluautor Z. Michal). Obchodní dům, Znojmo, soutěžní návrh II. cena pavilon ČSSR, EXPO 70, Osaka (spoluautoři V. Palla, A. Jenček), soutěžní návrh I. cena, realizace Architektura ČSSR č. 1/1969, Architektura ČSSR č. 8/1970, Projekt č. 9/1979, The Japan Architect č. 151, č. 166/1970, Kenchiku Bunka č. 25/ , Lárch. Daujourd Hui č. 143/1969, GRAPHIS č. 150/1970, AR č. 282/1970, Česká architektura , Obec architektů, Švácha: Architekt V. Rudiš, Literární noviny č. 35/1969, Baumeister č. 6/1970, The Mainichi Daily News, Max 27/69. Obytná čtvrť Brno Líšeň (spoluautoři V. Palla, A. Jenček, F. Zounek) zastavovací plán. JA 166/1970, Architektura 1/69, str Obytná čtvrť Brno Bohunice (spoluautor A. Jenček) zastavovací plán, soutěžní návrh) odměna Galerie Beaoburg Paříž (spoluautoři V. Palla, A. Jenček, J. Doležel, D. Glosová) soutěžní návrh. Obytná čtvrť Wien SUD (spoluautoři J. Sirotek, A. Jenček, I. Meduna) soutěžní návrh odměna. Architekt 20, 8/1971. Obytný obvod Hlboká Trnava (spoluautor A. Jenček), soutěžní návrh III. cena Budova ČTK Praha (spoluautor V. Palla), soutěžní návrh odměna. Sportovní hala TJ Tesla, Brno, Lesná, studie. 30

10 Obytná čtvrť Trenčín Západné mesto (spoluautoři J. Doležal, A. Jenček, D. Glosová) soutěžní návrh. Budova KOR, Brno, Veselá (spoluautor A. Jenček), studie Palác kultury, Praha Pankrác (spoluautoři V. Palla, A. Jenček) soutěžní návrh, Sportovní hala TJ Tesla, Brno Lesná (spolupráce D. Glosová, konstrukce Z. Musil), projekt, realizace Stavoprojekt (Stavoprojekt 88) Sídliště Líšeň, Brno (spoluautoři V. Palla, A. Jenček), urbanistická studie Sídliště Líšeň, Brno (spoluautoři F. Zounek, V. Palla, A. Jenček), projekt, realizace Ballhausplatz, administrativní budova, Vídeň (spoluautoři A. Jenček, J. Doležal), soutěžní návrh. Výstavní stánek, Incheba Bratislava. Klubovna tenisového klubu Zbrojovky Brno Lužánky, realizace Obytný obvod Uhříněves Kolovraty, Praha (spoluautoři A. Jenček, J. Doležal), soutěžní návrh, III. cena Národné divadlo Bratislava(spoluautor V. Palla), soutěžní návrh. Budova Stavoprojektu, Brno, Kounicova (spoluautor A. Jenček), realizace Brněnský večerník 45/1983, Stavoprojekt (Stavoprojekt 88). Základní škola, typizační studie Obytná kolonie Homs Sýrie, realizace Obytný obvod Brno Bosonohy (spoluautor V. Palla), urbanistická studie soutěžní návrh I. cena. Regulační plán Plumlova (spoluautor P. Hrůša) Nové formy bydlení (autoři F. Zounek, V. Rudiš, M. Stenhauser), soutěžní návrh II. cena. 30 rodinných domů Lesná, zastavovací studie. Rodinné domy Prostějov, studie. Divadlo na provázku, Brno, studie. Dostavba Domu umění, Brno, studie. 31

11 1982 Budova dílen BVV Brno, realizace Rekonstrukce pavilonu A 1, BVV Brno, realizace Interiér Rotundy pavilonu A, BVV Brno (spoluautoři Z. Vydrová, M. Rudiš) realizace Katalog výstavy Nové skupiny, NG Praha. Motel v Bučovicích, projekt, realizace Regulační plán Prostějov východ (spoluautoři P. Hrůša, A. Burian, Z. Vydrová, Z. Chlup, J. Vrabel), soutěžní návrh, odměna. Chata Žďas, Svratka, studie Operní budova Paříž, (spoluautoři A. Jenček, J. Doležal, P. Hrůša, B. Hetmer, J. Sirový), soutěžní návrh. Rodinné domy Konice, studie. Památník Osvobození, Frýdek-Místek (sochař J. Marek), soutěžní návrh, odměna. Státní divadlo v Košicích soutěžní návrh (spoluautoři M. Rudiš, A. Jenček). Rekonstrukce pavilonu B, BVV Brno, projekt, realizace Kotík: Rekonstrukce o závod, MF Dnes Obchodní centrum BVV Brno (spoluautoři J. Doležal, P. Hrůša, B. Hetmer) soutěžní návrh. Budova celnice, Brno-Židenice, studie. Radnice v Prostějově (spoluautor J. Doležal) soutěžní návrh, II. cena Kulturní dům v Telči, studie. Staroměstská radnice, Praha, (spoluautoři M. Rudiš, Z. Palcr, spolupráce S. Podhrázský), soutěžní návrh. Katalog výstavy Nové skupiny NG Výstavní pavilon Integra, BVV Brno, studie. Pavilon E BVV Brno, studie. Přestavba Židenic Brno (spoluautoři B. Hetmer, Z. Vydrová, P. Hrůša), studie Landhaus St. Pölten (spoluautoři A. Jenček, M. Rudiš) soutěžní návrh. Wettbewerbe č /

12 Hotel BVV, studie. International Forum Tokyo (spoluautoři A. Jenček, M. Rudiš) soutěžní návrh. Budova Stavoprojektu 2. část (spoluautor A. Jenček) projekt, realizace katalog Sdružení Q, Hotel Baron Trenck 1, Brno (spoluautoři M. Rudiš, A. Jenček), studie Hotel Holiday Inn, Brno (spoluautoři A. Jenček, M. Rudiš) rpojekt, realizace Almanach Sdružení Q č. 4, Sedlák: Ve znamení moderny Brno Hotel Baron Trenck 2 (spoluautoři A. Jenček, M. Rudiš) soutěžní návrh, I. cena Rekonstrukce domu Dr. Posseltové, Brno, Česká (spoluautoři A. Jenček, M. Rudiš), studie Rozšíření FaVU Brno (spoluautoři A: Jenček, M. Rudiš) soutěžní návrh, I. cena. Rekonstrukce budovy UPM Brno (spoluautoři I. Koleček, Z. Vydrorá), studie. Ekumenické centrum Brno, Líšeň (spoluautor M. Rudiš), studie Obytný blok U nemocnice Litomyšl (spoluautor M. Rudiš) soutěžní návrh, I. cena. Administrativní budova AG, Brno, nám. J. Curie (spoluautor M. Rudiš) soutěžní návrh, I. cena. Rekonstrukce pavilonu G, BVV Brno (spoluautoři M. Rudiš, Z. Vydrová), projekt, realizace Architekt č. 3/1997, Architekt č. 4 5/1997, Architekt, Sborník Grand Prix 1996, MF Dnes , Forum architektury č. 4/1997, Stavitel č. 11/1996, Tech. Magazín č. 3/1997, 33

13 Stavba č. 2, 7/1997, LN , Rovnost , Expo Forum č. 22/1997, Abitare 4.363/1997, BVV Magazín č. 1/1997, Obecní dům, sborník , Architekt č. 12/1997, U. Müller: Brněnské výstaviště , Un salon Tcheque, katalog k výstavě Paříž 2002, V. Šlapeta: Funkcionalismus na Moravě BVV 2003, Der Architekt 8/99, J. Sedlák: Ve znamení moderny Brno 2004, Brno architektura , Galerie architektury Brno, Obytný dům A 1, Litomyšl (spoluautor M. Rudiš) projekt, realizace Architekt č. 23/1997, Architekt č. 11/1998, Architekt Sborník Grand Prix 1998, Obecní dům, sborník , Česká architektura , Prostor, Litomyšl a soudobá architektura , Obecní dům, Skvělá architektura na malém prostoru, LN , MF Dnes Náměstí svobody Brno (spoluautoři M. Rudiš, M. Komárek) soutěžní návrh Obytné domy Mlčoch, Prostějov, studie. Bažantnice, Praha Hrad (autoři M. Masák, Z. Vydrová, V. Rudiš, M. Rudiš, D. Tvrdíková), soutěžní návrh, III. Cena. Architekt č. 1 2/1998, Lukeš: Bažantnice očima architekta, LN , 34

14 Technický magazín č. 1/1998, AR č. 1,2/1998. Kongresové centrum Praha Pankrác (spoluautoři M. Rudiš, M. Komárek, Z. Vydrová), soutěžní návrh Rekonstrukce UPM Brno (autoři I. Koleček, V. Rudiš, Z. Vydrová) projekt, realizace Architekt č. 7 8/1997, Architekt č. 11/1998, Architekt Sborník Grand Prix 2000, Česká architektura , Prostor, Architekt č. 2/2002, Bulletin Moravské galerie č /2003, Almanach q č. 8, Sedlák: Ve znamení moderny Brno 2004, Brno architektura Galerie architektury Brno. Arcidiecézní muzeum Olomouc, (spoluautoři Z. Vydrová, M. Komárek, M. Rudiš) soutěžní návrh, odměna. Architekt č. 3/1999. Územní plán Lesné, revize (spoluautoři M. Rudiš, F. Zounek. Prodejna Billa, Boskovice, Růžové nám. (spoluautor M. Rudiš), studie. Vstupní objekt BVV Brno, (spoluautor M. Rudiš), studie. Knihovna Masarykovy univerzity, Brno (spoluautor Z. Vydrová) soutěžní návrh, II. cena. Architekt č. 20/ Obytná čtvrť Praha Tichá Šárka (spoluautor Z. Vydrová, M. Komárek) soutěžní návrh. Stálá expozice UPM Brno (spoluautoři Z. Vydrová, I. Koleček), studie Bytový dům A4 Litomyšl (spoluautor M. Rudiš) projekt, realizace Bytové domy A2 A3 Litomyšl (spoluautoři M. Rudiš, M. Komárek) soutěžní návrh, II. cena. Architekt č. 6/

15 Rekonstrukce náměstí v Jihlavě (spoluautoři M. Rudiš, M. Komárek), studie Dům pro seniory Jihlava (spoluautoři M. Rudiš, M. Komárek), studie Hotel Pardubice U stadionu (spoluautoři M. Rudiš, M. Komárek), studie Pamětní deska J. Kratochvíla, Brno (sochař F. Navrátil). Busta I. V. Psoty, Státní divadlo Brno (sochař N. Armutidis). Divadelní studio JAMU Brno (spoluautoři M. Rudiš, M. Komárek) soutěžní návrh. 36

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 9. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 10. 2015 Bod pořadu jednání: Návrh na udělení čestného občanství města v letech 2015 a 2016 a medaile města v roce

Více

Vilová čtvrť Baba. Markéta Vyhnánková

Vilová čtvrť Baba. Markéta Vyhnánková Vilová čtvrť Baba Markéta Vyhnánková Bydlení na dobré adrese v Praze 6 Baba Obytný komplex Hanspaulka Hanspaulka Na Krutci Ořechovka Vilová čtvrť Baba Původní vilová čtvrť Vznik vilové čtvrti Baba Lokalita

Více

ing. arch. dušan urbanczyk

ing. arch. dušan urbanczyk ing. arch. dušan urbanczyk Ing. arch. Dušan Urbanczyk 1961 narozen ve Frýdku-Místku, ženatý, dva synové 1986 diplom na fakultě architektury VUT Brno 1986-1991 DRUPOS Projekty pro přibližně dvacet menších

Více

Od Loose k Rozehnalovi Architekti purismu a funkcionalismu v Brně

Od Loose k Rozehnalovi Architekti purismu a funkcionalismu v Brně Od Loose k Rozehnalovi Architekti purismu a funkcionalismu v Brně Adolf Loos (* 1870 Brno 1933 Kalksburg u Vídně) syn brněnského kameníka Adolfa Loose st. (jeho dílna sídlila na Kounicově 20 a 22) studium:

Více

PŮDORYS 00 (1.PP) S š.02 P 00.22 O 00.24 N 00.26 L 00.30. Budova Z4 (bytový dům SO 200) Rohanské nábřeží, Praha 8 - Karlín. S-JTSK Bpv 00.15 00.

PŮDORYS 00 (1.PP) S š.02 P 00.22 O 00.24 N 00.26 L 00.30. Budova Z4 (bytový dům SO 200) Rohanské nábřeží, Praha 8 - Karlín. S-JTSK Bpv 00.15 00. V V V V PŮDORYS 1.PP 00.13 00.14 00.15 00.11 00.12 00.16 00.17 00.18 T 00.10 š.00 T RGA Z4 * tabulka místností * 1.PP 00.09 š.01 00.07 00.06 R.3. 00.08 00.05 S š.02 00.04 š.03 š.04 š.05 S V1.00 00.02 00.03

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Příklady revitalizací a konverzí vesnických objektů v studentských projektech Ústavu památkové péče na Fakultě architektury ČVUT Praha

Příklady revitalizací a konverzí vesnických objektů v studentských projektech Ústavu památkové péče na Fakultě architektury ČVUT Praha Příklady revitalizací a konverzí vesnických objektů v studentských projektech Ústavu památkové péče na Fakultě architektury ČVUT Praha Ing. arch. Tomáš Efler Ústav památkové péče - FA ČVUT Praha - teoretické

Více

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA. v Brně 1937 1939, interiér, Muzeum města Brna. Reprofoto: Marcela

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA. v Brně 1937 1939, interiér, Muzeum města Brna. Reprofoto: Marcela OBRAZOVÁ PŘÍLOHA 1. Otakar Oplatek, fotogalerie Petra Oplatka. Reprofoto: 2. Brno, oddělení územního plánování v padesátých letech na Zemském národním výboře, fotogalerie Petra Oplatka. Reprofoto: 3. Brno,

Více

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ II. část Ing. arch. Jan Fibiger, CSc Předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství I. Územní plánování je právně kodifikovaný systém: poznávání

Více

Vize. Flow East koupil budovu Václavské náměstí 47 v roce 1994 a kompletně ji zrekonstruoval v roce 1996.

Vize. Flow East koupil budovu Václavské náměstí 47 v roce 1994 a kompletně ji zrekonstruoval v roce 1996. Design Vize Flow East koupil budovu Václavské náměstí 47 v roce 1994 a kompletně ji zrekonstruoval v roce 1996. Rekonstrukce nicméně odhalila mnohá neodstranitelná poškození způsobená stářím budovy a použitým

Více

SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE

SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE Doc. PhDr. Jiří Šetlík, CSc. (nar. 1929) je uznávaným českým historikem umění. V šedesátých. letech byl vedoucím sbírky moderního umění Národní galerie v Praze a v závěru 60. let

Více

ORP Bystřice nad Pernštejnem Kraj Vysočina

ORP Bystřice nad Pernštejnem Kraj Vysočina Historické městské soubory 1 20 Zámky 2 30 Hrady, tvrze, zříceniny 1 1 55 Křesťanské sakrální památky 2 30 Židovské památky Muzea, galerie 1 10 Jiné atraktivity cestovního ruchu 1 2 90 Turistická informační

Více

O výstavišti. Zhistorie

O výstavišti. Zhistorie O výstavišti Výstaviště Praha Holešovice je atraktivním prostorem s dlouhou tradicí. Rozkládá se na ploše 36 hektarů a jeho dominantou je secesní Průmyslový palác. Pro své značné interiérové i exteriérové

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Kordovský Adolf

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Kordovský Adolf Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Kordovský Adolf (1926-1958) Prozatímní inventární seznam NAD č. 709 evidenční pomůcka č. 181 Šťovíček Jan Praha 1997 Ing. Adolf Kordovský (1886-1986)

Více

MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU 1990 2010: UMĚLECKÁ ŠKOLA

MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU 1990 2010: UMĚLECKÁ ŠKOLA UMĚLECKÁ ŠKOLA Výtvarné studio v podkroví muzea je součástí Základní umělecké školy Benešov. Přesto, že jeho zřízení v polovině 90. let zabralo muzeu prostory potřebné pro plánované expozice, je jeho činnost

Více

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let 100 let trvání českého vysokoškolského sportu založeného v roce 1910 dr. Františkem Smotlachou dnes oslavila Česká asociace univerzitního

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU 1990 2010: PARTNERSKÉ INSTITUCE

MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU 1990 2010: PARTNERSKÉ INSTITUCE PARTNERSKÉ INSTITUCE Kapitola o partnerských institucích není přesným a podrobným dokumentem o veškeré spolupráci, ale výběrem zajímavých příkladů, dokládajících pestrý soubor a hodnoty partnerů, kterých

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

Erbovní sešity 1968 1971

Erbovní sešity 1968 1971 Erbovní sešity 1968 1971 Erbovní sešit č. 1, srpen 1968 Praha Žižkov, U Památníku 2. Redakční rada: Dr. František Beneš, Adolf F. J. Karlovský, Dr. Zdeněk Mareš, Josef Milde, Dr. Alois Přibyl, CSc., Dr.

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Statutární město Hradec Králové 10/2013-12/2014 Kralovehradecký kraj Společnost BAK stavební společnost, a.s. jako vedoucí sdružení se společností RenoArt s.r.o.

Více

Přehled akcí na školní rok 2014/2015

Přehled akcí na školní rok 2014/2015 Střední škola stavební HORSTAV Přehled akcí na školní rok 2014/2015 Září 2014 Zahájení nového školního roku Adaptační kurz pro studenty 1. ročníku - Barokní Olomouc (kostel Panny Marie Sněžné) - architektonická

Více

ARCHITEKTURA 20. STOLETÍ

ARCHITEKTURA 20. STOLETÍ ARCHITEKTURA 20. STOLETÍ V Benešově byl proveden rozsáhlejší výběr než v jiných lokalitách. Objekty, u kterých jsme zjistili památkovou ochranu jsou odlišeny tučným písmem. Objekty, jejichž polohu jsme

Více

Panelová sídliště: proč se začala stavět a jak se proměňovala jejich (architektonická) podoba

Panelová sídliště: proč se začala stavět a jak se proměňovala jejich (architektonická) podoba Panelová sídliště: proč se začala stavět a jak se proměňovala jejich (architektonická) podoba Eva Novotná, Uměleckoprůmyslové museum Praha 1. Dřevní fáze (1945-1955) periodizace poválečné bytové výstavby

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

Seznam archivních institucí a archivních fondů

Seznam archivních institucí a archivních fondů Seznam archivních institucí a archivních fondů I. Moravský zemský archiv v Brně Acta finita 11 Augustiniáni Šternberk 11 Benediktini Rajhrad 11 Boček Antonín 14 Bočkova sbírka 15 Cejnek Rajmund 16 Cerroniho

Více

10. ročník celostátní přehlídky českého interiérového designu.

10. ročník celostátní přehlídky českého interiérového designu. Č E S K Ý I N T E R I É R 2 0 0 5 10. ročník celostátní přehlídky českého interiérového designu. Cílem vyhlašovatelů bylo postihnout celou oblast interiérové tvorby a shromáždit to nejkvalitnější a nejzajímavější,

Více

Nové vedení Domu umění města Brna

Nové vedení Domu umění města Brna Nové vedení Domu umění města Brna Tisková konference 19 03 (2013) v 11 h Dům umění města Brna Malinovského nám. 2 Od 1. března 2013 vede Dům umění města Brna jeho dlouhodobá spolupracovnice, kurátorka

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

60 sjezdů Chemické společnosti. RNDr. Pavel Zachař, CSc. VŠCHT Praha

60 sjezdů Chemické společnosti. RNDr. Pavel Zachař, CSc. VŠCHT Praha 60 sjezdů Chemické společnosti RNDr. Pavel Zachař, CSc. VŠCHT Praha Vznik chemických společností na našem území 1848 Lotos - Deutsche naturwissenschaftliche und medizinische Verein für Böhmen 1866 ISIS

Více

Prameny a literatura. Prameny:

Prameny a literatura. Prameny: Prameny a literatura Prameny: Horácké listy. 1909, roč. I., č. 5. Horácké listy. 1909, roč. I., č. 8. Horácké listy. 1910, roč. II., č. 52. Horácké listy. 1911, roč. III., č. 14. Horácké listy. 1911, roč.

Více

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA ATLASOVÁ TVORBA Vyjádřením a uznáním vysoké úrovně znalostí a tvůrčích schopností příslušníků Vojenského zeměpisného ústavu v oborech kartografie, geografie a kartografická polygrafie byla účast jeho redaktorů,

Více

MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU 1990 2010: PŘEDNÁŠKY A BESEDY

MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU 1990 2010: PŘEDNÁŠKY A BESEDY PŘEDNÁŠKY A BESEDY Koncepce tematických celků přednášek a besed, případně také kursů a tvůrčích dílen je popsána v jedné z úvodních kapitol, která se věnuje charakteru vzdělávání nabízeného Muzeem umění

Více

11. Obrazová příloha. Obsah

11. Obrazová příloha. Obsah 11. Obrazová příloha Obsah Scénografie... 116 Výstavy... 119 Interiéry... 134 Architektura... 180 Design nábytku... 190 Výtvarná a grafická činnost... 218 115 Scénografie 116 Obr. 102 Návrh scény k opeře

Více

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Účinnost od: 01. 01. 2012 Schváleno: Zastupitelstvem statutárního města Opavy dne 12. 12. 2012, pod číslem usnesení 156/08 ZM 11 Zpracoval:

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva. Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO

Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva. Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO Žatec je město s celosvětově největší koncentraci staveb spojených se zpracováním

Více

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

Letní semestr 2007 / 2008. kód pro zápis do KOS: 106 VYPSANÉ ATELIÉRY: 1. URBANISMUS 2. SOUBOR STAVEB 3. BYTOVÝ DŮM 4.

Letní semestr 2007 / 2008. kód pro zápis do KOS: 106 VYPSANÉ ATELIÉRY: 1. URBANISMUS 2. SOUBOR STAVEB 3. BYTOVÝ DŮM 4. Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. Zdeněk Jiran, ing. arch. David Tichý Ph.D. Letní semestr 2007 / 2008 kód

Více

Československá novinářská cena

Československá novinářská cena ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY Československá novinářská cena (zřízena zákonným opatřením předsednictva Národního shromáždění č. 171/1964 Sb. ze dne 26. srpna 1964) SEZNAM NOSITELŮ podle matriky

Více

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE F A K U L T A STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE Program: ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ VÝUKA ARCHITEKTURY NA FSv ČVUT V PRAZE 90. léta: reakce na změnu podmínek vznik programu Pozemní stavby a architektura = inženýrské

Více

Josef Sládek - malba. Prezentace malby, 2002-2006. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav konstruování, 5.

Josef Sládek - malba. Prezentace malby, 2002-2006. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav konstruování, 5. Josef Sládek - malba Prezentace malby, 2002-2006 Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav konstruování, 5. ledna 2007 1 Obsah str.3 Profil str.4 Výstavy str.5 Literatura str.6-47

Více

ARCHITEKTURA DRUHÉ POLOVINY 20. STOLETÍ

ARCHITEKTURA DRUHÉ POLOVINY 20. STOLETÍ ARCHITEKTURA DRUHÉ POLOVINY 20. STOLETÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě architektury Českého vysokého učení technického v Praze

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě architektury Českého vysokého učení technického v Praze Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě architektury Českého vysokého učení technického v Praze únor 2013 O zahájení hodnocení doktorských studijních

Více

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója RODINNÝ DŮM K PRODEJI Dům je na výjimečném místě pod zahradami Fata Morgany s jedinečným výhledem do Pražské Zoo a na Vinice Sv. Kláry. Kupující si může zvolit dle svého vkusu povrchy podlah malby stěn

Více

Směrnice pro zřízení a propůjčování Pamětní medaile města Lanškroun

Směrnice pro zřízení a propůjčování Pamětní medaile města Lanškroun Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www.lanskroun.eu Čj.: MULA 32638/2012 Počet listů dokumentu: 6 Počet listů příloh: 2 Spisový znak: 53 2 Směrnice pro zřízení a propůjčování

Více

18. celostátní konference o územním plánování Liberec, 20. 9. 2013 ČKAIT. Ing. Pavel Křeček

18. celostátní konference o územním plánování Liberec, 20. 9. 2013 ČKAIT. Ing. Pavel Křeček Liberec, 20. 9. 2013 ČKAIT Ing. Pavel Křeček Ing. Pavel Křeček p ř e d s e d a Č K A I T autorizovaný inženýr v oborech Městské inženýrství, Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství. člen představenstva

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2008 1. ZOO Praha 1,3 milionu (2.) 2. Pražský hrad 1,21milionu (1.) 3. Aquapalace Praha 760 tisíc

Více

Činnost Sekce dějin farmacie ČFS. Vědecká konference farmacie včera a dnes, Kuks - Dvůr Králové nad Labem 1.5.2004

Činnost Sekce dějin farmacie ČFS. Vědecká konference farmacie včera a dnes, Kuks - Dvůr Králové nad Labem 1.5.2004 Činnost Sekce dějin farmacie ČFS Vědecká konference farmacie včera a dnes, Kuks - Dvůr Králové nad Labem 1.5.2004 POČÁTKY HISTORIE SEKCE 1954 zahájeny práce na dějinách farmacie ( Drábek, Hanzlíček,, Rusek)

Více

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_16 Úvodní část seznámení s cílem hodiny: životopis Václava Havla Hlavní část životopis a literární tvorba Václava Havla Závěrečná část zpětná vazba probrané látky Shrnutí

Více

Zpráva o činnosti Archivu Pražského hradu v roce 2010

Zpráva o činnosti Archivu Pražského hradu v roce 2010 1 Zpráva o činnosti Archivu Pražského hradu v roce 2010 Archiv Pražského hradu je od 1. 7. 2003 organizačně zařazen do odboru spisové a archivní služby Kanceláře prezidenta republiky. Archiv PH k 31.12.

Více

Po stopách bruselského stylu v architektuře v Brně

Po stopách bruselského stylu v architektuře v Brně Po stopách bruselského stylu v architektuře v Brně Během krátké návštěvy Brna jsem navštívila několik míst spojených s bruselským stylem. Většina těchto míst se nachází v centru Brna. Navštívila jsem dva

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 730/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 666 ze dne 16.10.2013 Uzavření smlouvy na zpracování Master management plánu konverze Nákladového nádraží Žižkov na kulturně -

Více

Granty NČA na rok 2015 Přehled projektů

Granty NČA na rok 2015 Přehled projektů 1 Katalog lidové architektury O 208 000 50 000 9-0-0 20 000 Barrister and Principal, o.p.s., Brno 157 595 2 ERA 21 Ročník 2014 P 5 530 000 60 000 9-0-0 60 000 ERA Média s.r.o., Brno 5 470 000 časopis 3

Více

INDUSTRIÁLNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ CHRÁM CHMELE A PIVA HOP AND BEER TEMPLE. Královské město Žatec. Mgr. Zdeňka Hamousová & Bc. Eva Hapáková & Petr Bažant

INDUSTRIÁLNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ CHRÁM CHMELE A PIVA HOP AND BEER TEMPLE. Královské město Žatec. Mgr. Zdeňka Hamousová & Bc. Eva Hapáková & Petr Bažant INDUSTRIÁLNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ CHRÁM CHMELE A PIVA HOP AND BEER TEMPLE Královské město Žatec Mgr. Zdeňka Hamousová & Bc. Eva Hapáková & Petr Bažant Listopad, 2013 Královsk lovské město Žatec The Royal

Více

Zápis z 36. zasedání Výboru ochrany památek a cestovního ruchu ZHMP, ze dne 9.3. 2010

Zápis z 36. zasedání Výboru ochrany památek a cestovního ruchu ZHMP, ze dne 9.3. 2010 Zápis z 36. zasedání Výboru ochrany památek a cestovního ruchu ZHMP, ze dne 9.3. 2010 Program: 1. Uvítání členů výboru, schválení zápisu z 35. zasedání, schválení programu 36. zasedání výboru 2. Granty

Více

Činnost ČSSI. Doc. Ing. František Kuda, CSc. viceprezident ČSSI pro odborné společnosti předseda ČSMI ČSSI

Činnost ČSSI. Doc. Ing. František Kuda, CSc. viceprezident ČSSI pro odborné společnosti předseda ČSMI ČSSI Činnost ČSSI Doc. Ing. František Kuda, CSc. viceprezident ČSSI pro odborné společnosti předseda ČSMI ČSSI Český svaz stavebních inženýrů je tvůrčí, stavovské, výběrové a neziskové sdružení stavebních inženýrů

Více

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP PhDr. Josef Bláha Předvelkomoravské mocenské centrum v Olomouci projekt číslo: 404/07/0368 doba trvání: 2007 2010 pozice:hlavní řešitel

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2007 1. Pražský hrad 1,34 milionu (1.) 2. Zoo Praha 1,20 milionu (2.) 3. Židovské muzeum, Praha 612

Více

Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově

Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově Strana seznamu Název Číslo popisné Rejstříkové číslo ÚSKP Datum prohlášení za KP 2 Radnice 111 19615/7-1033 3. 5. 1958 3 Hotel Květnice 120 36161/7-8091

Více

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY říjen prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Stavební poradenské centrum

Stavební poradenské centrum Brněnské veletrhy, a. s., Brno Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Stavební fakulta VUT Brno o r g a n i z u jí již tra d i č n ě u p ř í l e ž i t o s t i s t a v e b n

Více

Dejme minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2012!

Dejme minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2012! Dejme minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2012! Historický Průmyslový palác na Výstavišti v pražských Holešovicích nabídne 4. až 6. října unikátní veletržní premiéru specializovaného veletrhu PAMÁTKY

Více

SVOLÁNÍ ZASTUPITELSTVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

SVOLÁNÍ ZASTUPITELSTVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE PROGRAM: SVOLÁNÍ ZASTUPITELSTVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE k 22. zasedání, které se koná ve velké zasedací síni sídla Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5 Začátek jednání je 28. dubna 2011 v 8:30 1. Technický

Více

PŘESTAVBOVÁ A DOSTAVBOVÁ ÚZEMÍ VE MĚSTĚ

PŘESTAVBOVÁ A DOSTAVBOVÁ ÚZEMÍ VE MĚSTĚ PŘESTAVBOVÁ A DOSTAVBOVÁ ÚZEMÍ VE MĚ FINPEX PLZEŇ 12. 13. 10. 2010 1 USPOŘÁDÁNÍ MĚSTA NEÚMĚRNÝ ROZVOJ NA ZELENÉ LOUCE STAGNACE ROZVOJE VYVÁŽENÝ HARMONICKÝ ROZVOJ 2 CHARAKTER ZÁSTAVBY PROLUKY DOPLNĚNÍ ULIČNÍ

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea BRAUNER BOHUSLAV (1855-1935)

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea BRAUNER BOHUSLAV (1855-1935) [Zadejte text.] Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea BRAUNER BOHUSLAV (1855-1935) Prozatímní inventární seznam NAD č. 583 evidenční pomůcka č. 214 Honzáková Valerie Praha 1971 [Zadejte

Více

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2013

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2013 Českomoravská konfederace odborových svazů Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2013 Platnost od 1. 2. 2013 Zpracoval: Ing. Jiří Klepáč (kontakt tel.: 234 463 333, 602 395 387) Ověřil

Více

Zimní semestr 2008 / 2009. kód pro zápis do KOS: 106 VYPSANÉ ATELIÉRY: 1. URBANISMUS 2. SOUBOR STAVEB 3. BYTOVÝ DŮM - COHOUSING 4.

Zimní semestr 2008 / 2009. kód pro zápis do KOS: 106 VYPSANÉ ATELIÉRY: 1. URBANISMUS 2. SOUBOR STAVEB 3. BYTOVÝ DŮM - COHOUSING 4. Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. Zdeněk Jiran, ing. arch. David Tichý Ph.D. Zimní semestr 2008 / 2009 kód

Více

milan vrána portfolio školních prací

milan vrána portfolio školních prací milan vrána portfolio školních prací osobní vzdělání jazyky praxe software zájmy *31.10.1986 xvranam@seznam.cz 2006-2009 : FA ČVUT, Praha 1998-2006 : Gymnázium Jírovcova 8, České Budějovice angličtina

Více

KVALIFIKOVANÝ ODHAD POČTU PARKOVACÍCH STÁNÍ V LOKALITĚ VELKÉ NÁMĚSTÍ, HRADEC KRÁLOVÉ

KVALIFIKOVANÝ ODHAD POČTU PARKOVACÍCH STÁNÍ V LOKALITĚ VELKÉ NÁMĚSTÍ, HRADEC KRÁLOVÉ KVALIFIKOVANÝ ODHAD POČTU PARKOVACÍCH STÁNÍ V LOKALITĚ VELKÉ NÁMĚSTÍ, HRADEC KRÁLOVÉ ÚDAJE O ZADAVATELI ZADAVATEL: Ing. Hana Matoušková Divišova 757/1, Hradec Králové, 500 03 ÚDAJE O ZPRACOVATELI ZPRACOVATEL:

Více

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová Lokalizační faktory rozhodují o konkrétní lokalizaci, o funkčním vyuţití konkrétní oblasti cestovním ruchem z hlediska přírodních moţností nebo z

Více

STAVBA ROKU 2015 V PARDUBICKÉM KRAJI

STAVBA ROKU 2015 V PARDUBICKÉM KRAJI Pardubický kraj ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR vypisuje 7. ročník veřejné neanonymní soutěže STAVBA ROKU

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE

ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE 8. ročník soutěže CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ZNÁ SVÉ VÍTĚZE! VYPISOVATELÉ: Ve čtvrtek 9. června 2011 byli v Betlémské kapli, kde je již tradičně galavečer pořádán, vyhlášeni

Více

VZOR PROFESNÍHO ŽIVOTOPISU. 1985 ukončení studia státní závěrečnou zkouškou, titul Ing.

VZOR PROFESNÍHO ŽIVOTOPISU. 1985 ukončení studia státní závěrečnou zkouškou, titul Ing. VZOR PROFESNÍHO ŽIVOTOPISU Přílohy k přihlášce ke zkoušce pro činnost autorizovaného inspektora: Profesní životopis 1980 1985 studium na ČVUT, fakulta stavební, obor 1985 ukončení studia státní závěrečnou

Více

01/2009. www.tydeniky.cz. (list 1)

01/2009. www.tydeniky.cz. (list 1) obec část obce domácnosti Brno Bohunice Ukrajinská 565 Brno Bohunice Ukrajinská 691 Brno Bohunice Morávkovo náměstí 475 Brno Bohunice Morávkovo náměstí 436 Brno Bohunice Morávkovo náměstí 548 Brno Bohunice

Více

Úloha architekta / urbanisty při utváření města

Úloha architekta / urbanisty při utváření města Úloha architekta / urbanisty při utváření města 19. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU 19. 20. 9. 2013 Liberec Ing. arch. Josef Panna předseda ČKA Úloha architekta města Architektonické

Více

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy Harmonogram kulturních akcí pořádaných příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje k 70. výročí osvobození Československa, města Ostravy a Ostravsko-opavské operace Kdy? Akce Kde? Co? Osvobození

Více

USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě. I.

USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě. I. USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě Zastupitelstvo města Staré Město I. vzalo na vědomí K bodu 2) zprávu o činnosti rady města

Více

79. plenární zasedání ICOM a 29. valná hromada ICOM, Paříž 2.-4. června 2014

79. plenární zasedání ICOM a 29. valná hromada ICOM, Paříž 2.-4. června 2014 79. plenární zasedání ICOM a 29. valná hromada ICOM, Paříž 2.-4. června 2014 Ve dnech 2.-4. června 2014 se v Paříži v budově UNESCO konalo 79. plenární zasedání ICOM a 29. valná hromada ICOM. V rámci obou

Více

představení společnosti

představení společnosti představení společnosti děláme stavby lepšími Firma INVESTINŽENÝRING a.s. je soukromou společností. Její počátky sahají do roku 1991, kdy na základě povolení vydaného živnostenským referátem Okresního

Více

Soutěž. eská Kamenice B Jindřichův. radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené

Soutěž. eská Kamenice B Jindřichův. radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené eská Kamenice B Jindřichův www.historickeputovani.cz radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná Třeboň Nový Jičín Kutná Hora ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené Jindřichův

Více

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze 1 interní pomůcka č. 2: Metodické listy Knihovna Oddělení muzeologie a památkové péče vypracoval David Váhala (aktualizace dokumentu: 16. 10. 2008) (uvedené publikace jsou půjčovány pouze k prezenčnímu

Více

FILM A AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA

FILM A AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA FILM A AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA Film je součástí vizuálního umění. Od druhé polovině 20. století, kdy jej výtvarníci zejména formou videa začali více používat ve své tvorbě, zdomácněl v muzeích umění a galeriích.

Více

Národní cena za architekturu 2013: Ing. arch. Patrik HOFFMAN, Uhelný mlýn v Libčicích nad Vltavou

Národní cena za architekturu 2013: Ing. arch. Patrik HOFFMAN, Uhelný mlýn v Libčicích nad Vltavou Národní cena za architekturu 2013: Ing. arch. Patrik HOFFMAN, Uhelný mlýn v Libčicích nad Vltavou Národní cena za architekturu 2013 Národní cena za architekturu, nazývaná též Grand Prix architektů, je

Více

ICT Standard organizací zřizovaných krajem Vysočina pro dotační titul v roce 2011

ICT Standard organizací zřizovaných krajem Vysočina pro dotační titul v roce 2011 ICT Standard organizací zřizovaných krajem Vysočina pro dotační titul v roce 2011 Pro definování Standardu ICT vybavení organizací zřizovaných krajem Vysočina byly použity podklady vycházející z analýzy,

Více

Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016

Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016 Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016 Užitečné odkazy: http://international.zcu.cz/index.php?stranka=uvod-en-0&cat_id=141 http://www.zcu.cz/study/studium-vyuka/nostrif.html

Více

INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE

INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE ZAMĚŘENÍ VELETRHU dvoudenní vzájemný dialog účastníků stavebního a realitního trhu ve formě akce Business-to-business (B2B) spolu s představiteli veřejné správy obcí, kraje

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 50792/ENV/14 Mgr. Indráková / l. 2559 31. 7. 2014 Věc:

Více

Avantgardní umělecké hnutí počátku 20. století Revoluční pojetí prostoru (zobrazování předmětů z více úhlů najednou pomocí rozkladu na jednoduché

Avantgardní umělecké hnutí počátku 20. století Revoluční pojetí prostoru (zobrazování předmětů z více úhlů najednou pomocí rozkladu na jednoduché Avantgardní umělecké hnutí počátku 20. století Revoluční pojetí prostoru (zobrazování předmětů z více úhlů najednou pomocí rozkladu na jednoduché geometrické tvary) Používána byla především krychle (lat.

Více

PRAGUE PRIME HOMES OVENECKÁ N

PRAGUE PRIME HOMES OVENECKÁ N PRAGUE PRIME HOMES OVENECKÁ N O. 33 O PROJEKTU Rezidenční projekt OVENECKÁ N O. 33 představuje nadstandardní bydlení pro náročné. Během přestavby je zdůrazňován původní modernistický koncept a současně

Více

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích?

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Vysoká škola chemická v Pardubicích vznikla Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných prostorách pekařské

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

Příloha II. Texty a obrázky ke 2. části programu, druhému úkolu (dvě vybraná významná období v kulturně - společenské historii Domu umění)

Příloha II. Texty a obrázky ke 2. části programu, druhému úkolu (dvě vybraná významná období v kulturně - společenské historii Domu umění) Příloha II Texty a obrázky ke 2. části programu, druhému úkolu (dvě vybraná významná období v kulturně - společenské historii Domu umění) 1. Doba vzniku Domu umění Okruh 1: Umělecké spolky Zdroj: JANÁS,

Více

Imigrace bezpečnostní a zdravotní rizika

Imigrace bezpečnostní a zdravotní rizika Společnost pro radiobiologii a krizové plánování České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Policejní akademie České republiky

Více

informační centrum plánování prahy

informační centrum plánování prahy informační centrum plánování prahy Tisková konfererence u příležitosti zatlučení základního vyměřovacího hřebu 2013-06-18 / 18:00 půdorys 1np m 1:1 Tisková zpráva k prezentaci nově vznikajícího Informačního

Více

CZ.1.07/1.1.02/03.0064

CZ.1.07/1.1.02/03.0064 Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_36 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více