VOLEBNÍ PROGRAM OBČANSKÉ DEMOKRATICKÉ STRANY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VOLEBNÍ PROGRAM OBČANSKÉ DEMOKRATICKÉ STRANY"

Transkript

1 VOLEBNÍ PROGRAM OBČANSKÉ DEMOKRATICKÉ STRANY PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA PARDUBIC 2014 Obsah: 1. Rozvoj města 2. Doprava 3. Bezpečnost 4. Životní prostředí 5. Školství 6. Sport 7. Kultura 8. Cestovní ruch 9. Správa města 10. Senioři 11. Živnostníci a podnikatelé

2 Rozvoj města 1. Jasná strategie rozvoje města s určením pořadí priorit Připravíme strategii města s jasnou vizí jeho dalšího rozvoje, včetně priorit města. Z přijaté strategie města budeme vycházet při všech dalších činnostech města, vše promítneme do přípravy územního plánu, plánů investic a každoročních rozpočtů města. 2. Územní plán, který bude tyto požadavky splňovat V územním plánu města zajistíme podmínky pro další rozvoj města, pro zvyšování počtu obyvatel města a pro příchod nových firem s potenciálem zaměstnání pro obyvatele Pardubic. Přitom by územní plán měl zatraktivnit a zkvalitnit život ve městě, včetně zvýšení kvality veřejných prostranství. 3. Naplňování strategie, dlouhodobé plánování a využívání finančních prostředků Vypracujeme plán prioritních investic města zaměřených především do dopravy, do sociální oblasti a do přípravy území pro nové potenciální zaměstnavatele. Pro financování účelně využijeme především vlastní zdroje města i dotace, a to včetně evropských. 4. Podpora zaměstnanosti Vytvoříme podmínky (plochy v územním plánu, příprava území, startovací byty pro mladé lidi, umožnění výstavby bytů a domů pro pracovní sílu, návazné činnosti vzdělání, sport, kultura, volnočasové aktivity) pro maximální zaměstnanost obyvatel Pardubic. 5. Podpora zdravotnictví Budeme jednat s Pardubickým krajem o tom, aby Pardubická krajská nemocnice byla moderním a efektivním zdravotnickým zařízením s kvalifikovaným a vstřícným personálem. Doprava 1. Významné dopravní stavby Stavbu I/37 Pardubice Trojice (nadjezd Paramo) Intenzivním jednáním se státními orgány uděláme vše pro to, aby byly zajištěny na tuto stavbu finanční prostředky ze státního rozpočtu. Severovýchodní obchvat města Po dokončení stavby I/37 Pardubice Trojice budeme prosazovat zahájení realizace SV obchvatu tak, aby tyto významné stavby na sebe plynule navázaly. Přednádraží Zajistíme účelné vynaložení finančních prostředků na řešení prostoru přednádraží, včetně propojení vlakové a autobusové dopravy, parkování a spojení nádraží s Duklou. Aktuální lokální problémy dopravních komunikací Budeme řešit lokální problémy dopravních komunikací (ulic i chodníků) ve městě prováděním maximálního počtu rekonstrukcí a oprav menšího rozsahu. Důslednou spoluprací s Pardubickým krajem při koordinaci dopravních staveb ve městě eliminujeme v maximální možné míře negativní dopady staveb na dopravní situaci ve městě. Vytvoříme centrální databáze oprav/rekonstrukcí tak, aby došlo ke koordinaci rekonstrukčních prací jednotlivých subjektů (správců sítí). 2. Vybudujeme centrální dopravní dispečink ke zlepšení průjezdnosti města Vybudujeme Dopravní informační a řídící centrum, kde se budou sbíhat všechny dopravní informace a data o nehodách, uzavírkách a objížďkách, zvýšených intenzitách provozu, kolonách a dalších problémech, které brání plynulosti provozu. Nejdůležitější křižovatky a komunikace budou vybaveny kamerovým systémem, detektory intenzity provozu, proměnnými dopravními značkami a dalšími moderními technologiemi. Dopravní informační a řídící centrum bude na základě znalosti dopravních informací a dat zajišťovat všeobecně dostupnou aktuální informovanost pro řidiče. 3. Doprava v klidu (parkování) Zpracujeme koncepci parkování v jednotlivých částech města, včetně zdokonalení systému placeného stání, a s využitím moderních informačních technologií ho propojíme s připravovaným centrálním dopravním dispečinkem. 4. Rozvoj Mezinárodního letiště Pardubice Podpoříme výstavbu nového terminálu jako nutnou podmínku pro další rozvoj letiště. Budeme podporovat efektivní využití pozemků přiléhajících k letišti, které jsou ve vlastnictví města a kraje, pro dobudování odpovídající infrastruktury letiště (výstavba hotelu, obchodního centra nebo objektů souvisejících s provozem letiště).

3 5. Další rozvoj městské hromadné dopravy Zabezpečíme udržitelný rozvoj městské hromadné dopravy se zachováním minimálně stávajícího rozsahu dopravní obslužnosti ve městě. Budeme ekologizovat vozový park městské hromadné dopravy, a to jak v elektrické trakci, tak vozidla s pohonem na zemní plyn. Chceme i nadále rozvíjet trolejbusovou infrastrukturu. Budeme podporovat preferenci veřejné dopravy ve městě. Bezpečnost 1. Profesionální a efektivní městská policie Budeme neustále zvyšovat profesionalitu městské policie. Zaměříme úkoly městské policie na prioritní oblasti: Noční klid Projevy spojené s noční zábavou by neměly být přenášeny do lokalit, kde narušují právo občanů na klidný spánek. Bezdomovci Zajistíme, aby osoby bez domova neokupovaly části veřejného prostranství, v parcích či u nákupních center, a znemožnily běžné užívání těchto míst Drogově závislí Zajistíme preventivní a represivní činnosti vůči drogově závislým tak, aby se na veřejných prostranstvích neobjevovaly použité injekční stříkačky. Doprava Zajistíme, aby měření rychlosti bylo prováděno na místech a v čase, kdy je to prospěšné pro ochranu nejohroženějších účastníků silničního provozu dětí a seniorů. Bezpečné okolí škol Vytvoříme technické a personální podmínky pro zajištění bezpečného okolí škol v době před vyučováním a po vyučování. Senioři Prosadíme projekty pro objektivní zlepšení bezpečí našich seniorů. 2. Kamerový systém Budeme prosazovat nasazení kamerových systémů na všech místech, kde je to účelné a efektivní (prostranství před školami, podchody, apod.). 3. Zvýšení odpovědnosti Policie České republiky vůči občanům a městu Zasadíme se o zásadní zvýšení odpovědnosti všech orgánů Policie České republiky vůči občanům a městu. Každý policista by měl cítit odpovědnost k městu, kde slouží, a skládat účty své práce občanům a samosprávě. 4. Integrovaný záchranný systém Budeme spolupracovat při rozvoji komunikace a spolupráce složek Integrovaného záchranného systému při řízení krizových situací ve městě. Zajistíme, aby krizové orgány města byly připraveny zvládat havárie na území města. Budeme podporovat všechny jednotky dobrovolných hasičů ve městě. 5. Grafity Vytvoříme pasport grafity pro zvýšení šance dopadnout jejich autory s cílem snížit výskyt grafity ve městě. 6. Hrací automaty a videoloterijní terminály Stanovíme pravidla pro provoz již fungujících heren tak, aby byl minimalizován společenský a sociální dopad na obyvatele města. Životní prostředí, aneb Čisté město 1. Odpovědná péče o stávající městskou zeleň a další výsadba Budeme odpovědně pečovat o stávající městskou zeleň. Plánujeme další výsadbu stromů ve všech městských obvodech. 2. Pardubické ulice bez psí stolice Zajistíme důslednou kontrolu chování pejskařů a kontrolu úklidu psích exkrementů. 3. Sběr a likvidace komunálního odpadu Zvýšíme investice podporující třídění komunálního odpadu. Provedeme analýzu efektivity stávajících poplatků za svoz tuhého komunálního odpadu a podle jejích výsledků zvážíme změnu tohoto systému. 4. Péče o městské lesy

4 Zkvalitníme v současné době naprosto nedostatečnou údržbu městských lesů. Začneme rychle rozvíjet rekreační funkci těchto lesů. Školství 1. Investice do vybavení škol Budeme pokračovat v zateplování všech dosud nezateplených budov základních a mateřských škol ve městě. Zajistíme zlepšení vnitřního vybavení základních škol vybavení počítačových učeben, mobilních tabletových nebo notebookových učeben, jazykových laboratoří, včetně zajištění bezpečného používání internetu. Budeme investovat prostředky do úprav interiérů a do vybavení mateřských škol. 2. Podpora činnosti školních psychologů Z rozpočtu města zajistíme finanční prostředky na školního psychologa podle objektivních potřeb škol. 3. Investice do školních hřišť Umožníme využití všech školních hřišť pro veřejnost. Zajistíme lepší vybavení školních hřišť i vybavení prvky vhodnými pro seniory v těch lokalitách města, kde je více obyvatel ve vyšším věku. Pro využití škol zajistíme mobilní dopravní hřiště. 4. Podpora vzniku přípravných tříd v základních školách pro děti s odkladem povinné školní docházky. Neprodleně po nabytí účinnosti novely školského zákona podpoříme zřízení přípravných tříd při základních školách pro děti s odkladem povinné školní docházky. Tím uvolníme místa v mateřských školách pro další děti, aniž bychom vytvářeli další třídy v MŠ v současné době, kdy populační křivka opět klesá. V každém městském obvodu by měla být alespoň 1 přípravná třída. Sport 1. Finanční prostředky na podporu sportu Budeme usilovat o schválení stabilního procentního podílu z daňových příjmů města i z příjmů města z loterií a sázkových her na podporu sportu pro celé 4 leté funkční období zastupitelstva. 2. Rozdělování dotací na sport Budeme prosazovat rozdělování dotací z Programu podpory sportu co nejdůsledněji na základě transparentních, objektivních a měřitelných kritérií. 3. Dlouhodobá a transparentní podpora tradičních a úspěšných sportů ve městě Připravíme transparentní pravidla významné finanční podpory tradičních a úspěšných sportů ve městě v souladu s národními i evropskými obecně závaznými předpisy z oblasti veřejné podpory a hospodářské soutěže. 4. Zřízení sportovních volnočasových areálů ve všech lesích na území města Zasadíme se o převedení většiny lesů na území města z kategorie lesů hospodářských na lesy rekreační a o zřízení investičně a provozně nenáročných sportovních volnočasových areálů ve všech lesích na území města. 5. Modernizace Městského atletického stadionu Podpoříme realizaci úsporné, ale efektivní varianty modernizace infrastruktury a zázemí Městského atletického stadionu. 6. Podpora vybudování důstojného fotbalového stadionu ve městě Poskytneme maximální možnou podporu a spolupráci města fotbalové obci v Pardubicích pro nalezení řešení výstavby důstojného fotbalového stadionu splňujícího kritéria FAČR (vytipování vhodných lokalit, zvýhodněné poskytnutí pozemků apod.). 7. Kvalitní Sportovní gymnázium k Pardubicím patří Poskytneme maximální možnou podporu města pro zachování kvalitního Sportovního gymnázia v Pardubicích.

5 8. Víceúčelový přírodní sportovní areál Zahájíme aktivní jednání s Armádou České republiky o využití prostoru bývalého vojenského cvičiště na březích řeky Chrudimky za účelem proměny této jedinečné přírodní lokality ve víceúčelový přírodní sportovní areál pro venkovní sporty. Kultura 1. Finanční prostředky na podporu kultury Podpoříme stabilní procentní podíl z daňových příjmů města na podporu kultury pro celé 4 leté funkční období zastupitelstva. 2. Rozdělování dotací na kulturní aktivity Z rozpočtu města budeme efektivně podporovat činnost např. Východočeského divadla, Komorní filharmonie, divadla Exil, Východočeské galerie či Východočeského muzea. 3. Dotace pro tradiční akce ve městě Ve spolupráci s Kulturním centrem Pardubice podpoříme tradiční akce ve městě (Pernštýnská noc, festival vína, Pardubické hudební slavnosti, Zrcadlo umění, štědrovečerní zpívání a další akce). Z Programu podpory kultury podpoříme řadu pravidelných činností kulturních souborů i konání řady menších akcí nejen v centru, ale i v okrajových částech města (promenádní koncerty, poutě, masopustní průvody, dětské dny). 4. Letní kino Podpoříme další provoz letního kina v Pardubicích. Cestovní ruch 1. Maximální využití sportovních, kulturních a dalších akcí pro cestovní ruch Budeme podporovat tradiční akce, které lákají nejvíce návštěvníků (Velká pardubická, Czech Open atd.), a vytvářet podmínky k prodloužení pobytu jejich návštěvníků v Pardubicích. Budeme podporovat kandidatury města při výběrových řízeních na pořádání mistrovství světa a Evropy v různých sportovních odvětvích. Lépe využijeme potenciálu významných sportovních a kulturních událostí (Aviatická pouť, Pernštýnská noc, Pardubický festival vína, ale i dostihové dny, hokejová utkání, koncerty atd.) tak, aby návštěvníci spojili účast na nich s delším pobytem ve městě. Do pravidel finanční podpory města pořadatelům akcí zavedeme kromě kritéria odhadovaného množství účastníků a návštěvníků akce také kritérium předpokládané délky pobytu účastníků a návštěvníků akce. 2. Pardubice - ideální místo pro cyklistiku a in-line bruslení Rozběhneme efektivní propagaci Pardubicka jako ideální destinace pro cyklisty. Učiníme všechny možné kroky k dobudování cyklistické Stezky mechu a perníku mezi Pardubicemi a Hradcem Králové i k vybudování cyklistické stezky Pardubice Chrudim Budeme nadále rozšiřovat a zkvalitňovat i další cyklostezky a cyklotrasy ve městě a v okolí. 3. Podpora nových projektů s potenciálem pro cestovní ruch Podpoříme vybudování science (vědecko-popularizačního) centra. Podpoříme vybudování rodinného zábavního centra. Podpoříme produkty cestovního ruchu využívající symbolů města perníku, koní a hokeje. 4. Lepší využití potenciálu Pardubické karty Budeme prosazovat výrazné snížení ceny Pardubické karty a současně výrazné rozšíření možností využití Pardubické karty (parkování, vstupné atd.). Správa města 1. Efektivní veřejná správa ve městě Vytvoříme veřejnou správu postavenou na následujících principech: Zachování městských obvodů, neboť ty za dobu své existence prokázaly svůj přínos pro rozvoj Pardubic a pro obyvatele Pardubic na místní úrovni.

6 Optimalizace a zefektivnění správy města tak, aby se město zabývalo především agendami strategickými a koncepčními; městské obvody je pak potřebné maximálně využít při agendách, kde je uplatňována znalost daného obvodu a lokální působnost. Optimalizace celého rozpočtu města i městských obvodů tak, aby byly sníženy režijní výdaje a uspořené finanční prostředky byly využity pro rozvoj města. 2. Využití brownfields na území města Zpracujeme koncepci využití brownfields na území města. Na základě této koncepce provedeme změny v územním plánování, pokud budou potřeba, a brownfields nabídneme, s cílem vytvořit nová pracovní místa a podpořit rozvoj města. 3. Smysluplné čerpání všech (národních i evropských) dotací Nebudeme podporovat čerpání jakýchkoliv dotací (ať národních či evropských) za každou cenu před přijetím jakékoliv dotace budeme velmi důsledně zvažovat a posuzovat spoluúčast města a zejména pozdější náklady na provoz dotované akce. Budeme preferovat projekty s krátkou dobou návratnosti vložených investic. 4. Město nemá podnikat Smyslem fungování města je samospráva a veřejná služba, proto omezíme v maximální možné míře majetkovou účast města ve všech zbytných obchodních korporacích (FREE ZONE Pardubice a.s., HYDROLABE, s.r.o. atd.). 5. Správa majetku města Zasadíme se o efektivní jednotnou správu všech městských organizací, o centralizaci všech obslužných činností, a tím snížení nákladů na provoz. Budeme efektivně hospodařit s majetkem města. Zajistíme řádnou údržbu a opravy majetku města. Zbytný majetek města nabídneme k prodeji. Senioři, aneb Aktivně v každém věku 1. Zajištění dopravní obslužnosti důležitých objektů poskytujících v Pardubicích zdravotní či sociální služby Zlepšíme dopravní obslužnost polikliniky v Rokycanově ul. Na Skřivánku, zejména pro seniory. 2. Podpora finančně dostupného bydlení pro seniory Budeme usilovat o vybudování finančně dostupného bydlení pro seniory; prosadíme vybudování sociálních bytů pro seniory v objektech, které město nevyužívá, a jsou v blízkosti základní občanské vybavenosti. 3. Volnočasové aktivity pro seniory Pro seniory vyčleníme v rozpočtu města příspěvek na volnočasové nízkonákladové volnočasové aktivity (tělesná cvičení posilovací stroje, výlety v okolí města, kulturní vyžití, besedy). Budeme podporovat vznik různých turnajů a soutěží pro seniory v rámci klubů seniorů. 4. Zapojení aktivních seniorů do veřejného života města Aktivní seniory zapojíme do veřejného života města (do jednotlivých poradních orgánů rady města). 5. Podpora domácí paliativní péče o seniory Zasadíme se o finanční podporu města na domácí paliativní péči o seniory, neboť k životu patří i fáze důstojného odchodu z něj. Živnostníci a podnikatelé 1. Podmínky pro zaměstnanost Budeme vytvářet podmínky pro živnostníky, malé, střední i velké firmy pro zvyšování zaměstnanosti ve městě. 2. Podpora agro podnikání a lokálních malovýrobců Budeme prosazovat vybudování stálého důstojného tržiště města, neboť město nemá dosud garantovaný krytý trh, kde by mohli prodávat své zboží lokální zemědělci a malovýrobci. 3. Podpora duální formy vzdělávání, praxí studentů ve firmách, kvality pracovní síly

7 Budeme spolupracovat s dalšími organizacemi typu Hospodářská komora, Univerzita Pardubice, střední školy, Úřad práce, Czech Invest a Pardubický kraj ke zlepšování připravenosti budoucí pracovní síly pro potřeby podnikatelské sféry. Budeme vyhledávat možnost úzké spolupráce s Univerzitou Pardubice při zadávání bakalářských a diplomových prací využitelných pro potřeby města. 4. Společná propagace podniků a města Zasadíme se o skutečnou a účinnou společnou marketingovou propagaci města a významných podniků v něm působících. 5. Podpora startupů Podpora začínajícího podnikání je v Pardubicích popelkou. Budeme proto podporovat vybudování a fungování startupových center pro začínající podnikatele z Pardubic. 6. Vývoj a výzkum, dotační podpora podnikatelů Nastartujeme aktivní roli města ve vyhledávání a pomoci při získání národních i evropských dotačních titulů pro podnikatele z Pardubic.

VOLEBNÍ PROGRAM ČSSD PRAHA

VOLEBNÍ PROGRAM ČSSD PRAHA 2014 VOLEBNÍ PROGRAM ČSSD PRAHA Vážení Pražané, Praha je místem, kde žijeme, pracujeme, studujeme, vychováváme děti a trávíme chvíle odpočinku a zábavy. Je to jedno z nejkrásnějších měst Evropy, lokalita

Více

Volební program TOP 09 a Starostové pro Plzeňský kraj krajské volby 2012

Volební program TOP 09 a Starostové pro Plzeňský kraj krajské volby 2012 Volební program TOP 09 a Starostové pro Plzeňský kraj krajské volby 2012 1. ROZPOČTOVÁ POLITIKA Odpovědná rozpočtová politika sledující nejen momentální potřeby, ale také budoucí možnosti krajského rozpočtu

Více

Volební program ČSSD pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje ve volebním období 2012-2016

Volební program ČSSD pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje ve volebním období 2012-2016 Volební program ČSSD pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje ve volebním období 2012-2016 Základní hodnoty a východiska Jihomoravská sociální demokracie odpovědně spravuje krajskou samosprávu

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Tematické oblasti, opatření, aktivity Zpracovatel: AQE advisors, a. s., 2011 Vážení spoluobčané, Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Více

Naši práci vidíte každý den

Naši práci vidíte každý den Naši práci vidíte každý den Volební program Strany zelených Brno pro léta 2014 2018 Chceme žít v moderním evropském městě, kde dobře funguje veřejná doprava a další služby, kde veřejná prostranství jsou

Více

Programové prohlášení Rady města Jihlavy

Programové prohlášení Rady města Jihlavy Programové prohlášení Rady města Jihlavy 2014 2018 Programové prohlášení Rady města Jihlavy na období 2014-2018 Rada města Jihlavy se dohodla na programových prioritách v jednotlivých oblastech správy

Více

Programové prohlášení

Programové prohlášení Programové prohlášení koaličních stran Změna pro Liberec a ANO 2011 2014 2018 Vize pro Liberec v jakém městě chceme žít? Dobrá vize je základ všech úspěšných dlouhodobých projektů. Chceme přispět k tomu,

Více

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ROUSÍNOVA

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ROUSÍNOVA PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ROUSÍNOVA na období 2014-2020 Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel: 517324820, fax: 517324845, e-mail: radnice@rousinov.cz Aktualizace: červen 2014 Program rozvoje územního obvodu

Více

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (STRATEGIE MĚSTA) říjen 2007 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Strategická vize města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 6 3. Opatření a aktivity...11 PROBLÉMOVÝ

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA Dokument neprošel jazykovou korekturou a stylistickou úpravou 1/49 OBSAH 1 VIZE MĚSTA MILEVSKA... 3 1.1 Infrastruktura a životní prostředí... 3 1.2 Podnikání

Více

11 bodů Pro Prahu www.proprahu.cz

11 bodů Pro Prahu www.proprahu.cz 11 bodů Pro Prahu www.proprahu.cz 2 Úvodní slovo Úvodní slovo lídra a předsedkyně politického hnutí Pro Prahu Pro Prahu je první celopražské politické hnutí, které má na rozdíl od všech politických stran

Více

Kvalita života v Brně. Volební program brněnské Strany zelených pro léta 2006-2010

Kvalita života v Brně. Volební program brněnské Strany zelených pro léta 2006-2010 Kvalita života v Brně Volební program brněnské Strany zelených pro léta 2006-2010 Schváleno městskou konferencí Strany zelených 7. září 2006 1. Vstřícné úřady i politici - Brno bude patřit jeho občanům

Více

a k t u a l i z a c e 2013

a k t u a l i z a c e 2013 Program rozvoje města Hlinska a k t u a l i z a c e 2013 www.hlinsko.cz Strana 1 (celkem 57) Zadavatel: Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1 539 23 Hlinsko IČ 00270059 Zastoupené : PhDr.Magdou Křivanovou

Více

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA HUMPOLEC (STRATEGIE MĚSTA) Verze 3.0 září 2006 Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 Problémový

Více

Volební program ČSSD. pro volby do krajského zastupitelstva. Karlovarský kraj

Volební program ČSSD. pro volby do krajského zastupitelstva. Karlovarský kraj Volební program ČSSD pro volby do krajského zastupitelstva Karlovarský kraj Úvod Kraje se pod vedením hejtmanů z ČSSD poslední čtyři roky ze všech sil brání neustálým experimentům pravicových vlád, které

Více

Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH:

Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH: Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH: Úvod... 3 Hlavní strategické cíle v rozvojových oblastech Strategického plánu rozvoje města Desná... 8 Tabulka č. 9: Hlavní strategické cíle v rozvojových

Více

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU AKTUÁLNÍ VERZE ŘÍJEN 2010 1 EVIDENCE ZMĚN Platnost od Předmět změny Strana č. 7.4.2009 Kap. 2 Souhrn, Výstupy pracovních skupin priority, Oblast Životní prostředí,

Více

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě,

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, ROČNÍK 24 ČÍSLO 4/2015 ZDARMA Praha 3 si v rámci akce Barikáda připomene 70 let od konce 2. světové války str. 4 Přehled termínů čištění komunikací str. 10 Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, říká fotograf

Více

Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025

Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025 Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025 Strategie Vypracoval: AQE advisors, a. s. Foto: Miroslav Hájek OBSAH I. Část: Strategie 1 ÚVOD...7 2 METODIKA...8 2.1 Metodický postup a pojmosloví... 8

Více

Město Valašské Meziříčí

Město Valašské Meziříčí Město Valašské Meziříčí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2014 2020 - NÁVRHOVÁ ČÁST ZEFEKTIVNĚNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJ GOOD GOVERNANCE VE MĚSTĚ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ REG. Č. CZ.1.04/4.1.01/89.00069

Více

MĚSTO OTEVŘENÉ DIALOGU. Program do komunálních voleb

MĚSTO OTEVŘENÉ DIALOGU. Program do komunálních voleb MĚSTO OTEVŘENÉ DIALOGU Program do komunálních voleb 1 MĚSTO OTEVŘENÉ DIALOGU Příběh města vytvářejí jeho obyvatelé. Politika je služba občanům a zastupitelé musí s rozumem koordinovat jejich potřeby. O

Více

Volební program pro Liberecký kraj

Volební program pro Liberecký kraj Volební program pro Liberecký kraj Mgr. Lenka Kadlecová Vážení spoluobčané, letos na podzim se bude opět u volebních uren rozhodovat o tom, jaká politická seskupení budou vést krajskou vládu a tedy i o

Více

Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy. Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport.

Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy. Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport. Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport. ÚVOD OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY... 1 2. POTŘEBA

Více

Program rozvoje města Hlinska

Program rozvoje města Hlinska Město Hlinsko Program rozvoje města Hlinska a k t u a l i z a c e S V A Z E K I - t e x t o v á č á s t 2007 Obsah svazku I 1. ÚVOD... 4 1.1. ZDŮVODNĚNÍ AKTUALIZACE PROGRAMU... 4 2. VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ

Více

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa STRATEGICKÁ ČÁST únor 2006 Obsah Úvod... 2 Priority a opatření Strategického plánu rozvoje regionu... 4 PRIORITA 1: ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY... 5 PRIORITA 2: ŘEŠENÍ

Více

VOLEBNÍ PROGRAM PODĚBRADY 2014

VOLEBNÍ PROGRAM PODĚBRADY 2014 VOLEBNÍ PROGRAM PODĚBRADY 2014 Preambule Sdružení nezávislých kandidátů Poděbradského Fóra se rozhodlo v dalším volebním období spolupracovat se Stranou zelených a s Českou pirátskou stranou. Protože jsme

Více

DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY!

DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY! DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY! Vaši sousedé Ing. Pavol Škrak Daniel Hodek Mgr. Šárka Chládková Táborská JUDr. Ivan Solil MUDr. Rudolf Demeš, CSc. ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ V PRAZE 1 Program rozvoje,

Více

Dobrovolný svazek obcí Broumovsko. Obsah: - 0 -

Dobrovolný svazek obcí Broumovsko. Obsah: - 0 - PROGRAM ROZVOJE BROUMOVSKA Obsah: SWOT analýza Broumovska Návrhová část PRB 2004-0 - SWOT ANALÝZA Silné stránky 1. Kvalitní životní prostředí 2. Přitažlivá jedinečná příroda a krajina s vysokým stupněm

Více

Pojďme změnit město, ve kterém žijeme

Pojďme změnit město, ve kterém žijeme PLÁN PRO LIBEREC 2014 2026 Pojďme změnit město, ve kterém žijeme Plán pro Liberec připravil tým Změny ve složení: Kateřina Absolonová, Jaromír Baxa, Aleš Bělohradský, Jiří Boháč, Martina Burešová, Martin

Více