VOLEBNÍ PROGRAM OBČANSKÉ DEMOKRATICKÉ STRANY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VOLEBNÍ PROGRAM OBČANSKÉ DEMOKRATICKÉ STRANY"

Transkript

1 VOLEBNÍ PROGRAM OBČANSKÉ DEMOKRATICKÉ STRANY PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA PARDUBIC 2014 Obsah: 1. Rozvoj města 2. Doprava 3. Bezpečnost 4. Životní prostředí 5. Školství 6. Sport 7. Kultura 8. Cestovní ruch 9. Správa města 10. Senioři 11. Živnostníci a podnikatelé

2 Rozvoj města 1. Jasná strategie rozvoje města s určením pořadí priorit Připravíme strategii města s jasnou vizí jeho dalšího rozvoje, včetně priorit města. Z přijaté strategie města budeme vycházet při všech dalších činnostech města, vše promítneme do přípravy územního plánu, plánů investic a každoročních rozpočtů města. 2. Územní plán, který bude tyto požadavky splňovat V územním plánu města zajistíme podmínky pro další rozvoj města, pro zvyšování počtu obyvatel města a pro příchod nových firem s potenciálem zaměstnání pro obyvatele Pardubic. Přitom by územní plán měl zatraktivnit a zkvalitnit život ve městě, včetně zvýšení kvality veřejných prostranství. 3. Naplňování strategie, dlouhodobé plánování a využívání finančních prostředků Vypracujeme plán prioritních investic města zaměřených především do dopravy, do sociální oblasti a do přípravy území pro nové potenciální zaměstnavatele. Pro financování účelně využijeme především vlastní zdroje města i dotace, a to včetně evropských. 4. Podpora zaměstnanosti Vytvoříme podmínky (plochy v územním plánu, příprava území, startovací byty pro mladé lidi, umožnění výstavby bytů a domů pro pracovní sílu, návazné činnosti vzdělání, sport, kultura, volnočasové aktivity) pro maximální zaměstnanost obyvatel Pardubic. 5. Podpora zdravotnictví Budeme jednat s Pardubickým krajem o tom, aby Pardubická krajská nemocnice byla moderním a efektivním zdravotnickým zařízením s kvalifikovaným a vstřícným personálem. Doprava 1. Významné dopravní stavby Stavbu I/37 Pardubice Trojice (nadjezd Paramo) Intenzivním jednáním se státními orgány uděláme vše pro to, aby byly zajištěny na tuto stavbu finanční prostředky ze státního rozpočtu. Severovýchodní obchvat města Po dokončení stavby I/37 Pardubice Trojice budeme prosazovat zahájení realizace SV obchvatu tak, aby tyto významné stavby na sebe plynule navázaly. Přednádraží Zajistíme účelné vynaložení finančních prostředků na řešení prostoru přednádraží, včetně propojení vlakové a autobusové dopravy, parkování a spojení nádraží s Duklou. Aktuální lokální problémy dopravních komunikací Budeme řešit lokální problémy dopravních komunikací (ulic i chodníků) ve městě prováděním maximálního počtu rekonstrukcí a oprav menšího rozsahu. Důslednou spoluprací s Pardubickým krajem při koordinaci dopravních staveb ve městě eliminujeme v maximální možné míře negativní dopady staveb na dopravní situaci ve městě. Vytvoříme centrální databáze oprav/rekonstrukcí tak, aby došlo ke koordinaci rekonstrukčních prací jednotlivých subjektů (správců sítí). 2. Vybudujeme centrální dopravní dispečink ke zlepšení průjezdnosti města Vybudujeme Dopravní informační a řídící centrum, kde se budou sbíhat všechny dopravní informace a data o nehodách, uzavírkách a objížďkách, zvýšených intenzitách provozu, kolonách a dalších problémech, které brání plynulosti provozu. Nejdůležitější křižovatky a komunikace budou vybaveny kamerovým systémem, detektory intenzity provozu, proměnnými dopravními značkami a dalšími moderními technologiemi. Dopravní informační a řídící centrum bude na základě znalosti dopravních informací a dat zajišťovat všeobecně dostupnou aktuální informovanost pro řidiče. 3. Doprava v klidu (parkování) Zpracujeme koncepci parkování v jednotlivých částech města, včetně zdokonalení systému placeného stání, a s využitím moderních informačních technologií ho propojíme s připravovaným centrálním dopravním dispečinkem. 4. Rozvoj Mezinárodního letiště Pardubice Podpoříme výstavbu nového terminálu jako nutnou podmínku pro další rozvoj letiště. Budeme podporovat efektivní využití pozemků přiléhajících k letišti, které jsou ve vlastnictví města a kraje, pro dobudování odpovídající infrastruktury letiště (výstavba hotelu, obchodního centra nebo objektů souvisejících s provozem letiště).

3 5. Další rozvoj městské hromadné dopravy Zabezpečíme udržitelný rozvoj městské hromadné dopravy se zachováním minimálně stávajícího rozsahu dopravní obslužnosti ve městě. Budeme ekologizovat vozový park městské hromadné dopravy, a to jak v elektrické trakci, tak vozidla s pohonem na zemní plyn. Chceme i nadále rozvíjet trolejbusovou infrastrukturu. Budeme podporovat preferenci veřejné dopravy ve městě. Bezpečnost 1. Profesionální a efektivní městská policie Budeme neustále zvyšovat profesionalitu městské policie. Zaměříme úkoly městské policie na prioritní oblasti: Noční klid Projevy spojené s noční zábavou by neměly být přenášeny do lokalit, kde narušují právo občanů na klidný spánek. Bezdomovci Zajistíme, aby osoby bez domova neokupovaly části veřejného prostranství, v parcích či u nákupních center, a znemožnily běžné užívání těchto míst Drogově závislí Zajistíme preventivní a represivní činnosti vůči drogově závislým tak, aby se na veřejných prostranstvích neobjevovaly použité injekční stříkačky. Doprava Zajistíme, aby měření rychlosti bylo prováděno na místech a v čase, kdy je to prospěšné pro ochranu nejohroženějších účastníků silničního provozu dětí a seniorů. Bezpečné okolí škol Vytvoříme technické a personální podmínky pro zajištění bezpečného okolí škol v době před vyučováním a po vyučování. Senioři Prosadíme projekty pro objektivní zlepšení bezpečí našich seniorů. 2. Kamerový systém Budeme prosazovat nasazení kamerových systémů na všech místech, kde je to účelné a efektivní (prostranství před školami, podchody, apod.). 3. Zvýšení odpovědnosti Policie České republiky vůči občanům a městu Zasadíme se o zásadní zvýšení odpovědnosti všech orgánů Policie České republiky vůči občanům a městu. Každý policista by měl cítit odpovědnost k městu, kde slouží, a skládat účty své práce občanům a samosprávě. 4. Integrovaný záchranný systém Budeme spolupracovat při rozvoji komunikace a spolupráce složek Integrovaného záchranného systému při řízení krizových situací ve městě. Zajistíme, aby krizové orgány města byly připraveny zvládat havárie na území města. Budeme podporovat všechny jednotky dobrovolných hasičů ve městě. 5. Grafity Vytvoříme pasport grafity pro zvýšení šance dopadnout jejich autory s cílem snížit výskyt grafity ve městě. 6. Hrací automaty a videoloterijní terminály Stanovíme pravidla pro provoz již fungujících heren tak, aby byl minimalizován společenský a sociální dopad na obyvatele města. Životní prostředí, aneb Čisté město 1. Odpovědná péče o stávající městskou zeleň a další výsadba Budeme odpovědně pečovat o stávající městskou zeleň. Plánujeme další výsadbu stromů ve všech městských obvodech. 2. Pardubické ulice bez psí stolice Zajistíme důslednou kontrolu chování pejskařů a kontrolu úklidu psích exkrementů. 3. Sběr a likvidace komunálního odpadu Zvýšíme investice podporující třídění komunálního odpadu. Provedeme analýzu efektivity stávajících poplatků za svoz tuhého komunálního odpadu a podle jejích výsledků zvážíme změnu tohoto systému. 4. Péče o městské lesy

4 Zkvalitníme v současné době naprosto nedostatečnou údržbu městských lesů. Začneme rychle rozvíjet rekreační funkci těchto lesů. Školství 1. Investice do vybavení škol Budeme pokračovat v zateplování všech dosud nezateplených budov základních a mateřských škol ve městě. Zajistíme zlepšení vnitřního vybavení základních škol vybavení počítačových učeben, mobilních tabletových nebo notebookových učeben, jazykových laboratoří, včetně zajištění bezpečného používání internetu. Budeme investovat prostředky do úprav interiérů a do vybavení mateřských škol. 2. Podpora činnosti školních psychologů Z rozpočtu města zajistíme finanční prostředky na školního psychologa podle objektivních potřeb škol. 3. Investice do školních hřišť Umožníme využití všech školních hřišť pro veřejnost. Zajistíme lepší vybavení školních hřišť i vybavení prvky vhodnými pro seniory v těch lokalitách města, kde je více obyvatel ve vyšším věku. Pro využití škol zajistíme mobilní dopravní hřiště. 4. Podpora vzniku přípravných tříd v základních školách pro děti s odkladem povinné školní docházky. Neprodleně po nabytí účinnosti novely školského zákona podpoříme zřízení přípravných tříd při základních školách pro děti s odkladem povinné školní docházky. Tím uvolníme místa v mateřských školách pro další děti, aniž bychom vytvářeli další třídy v MŠ v současné době, kdy populační křivka opět klesá. V každém městském obvodu by měla být alespoň 1 přípravná třída. Sport 1. Finanční prostředky na podporu sportu Budeme usilovat o schválení stabilního procentního podílu z daňových příjmů města i z příjmů města z loterií a sázkových her na podporu sportu pro celé 4 leté funkční období zastupitelstva. 2. Rozdělování dotací na sport Budeme prosazovat rozdělování dotací z Programu podpory sportu co nejdůsledněji na základě transparentních, objektivních a měřitelných kritérií. 3. Dlouhodobá a transparentní podpora tradičních a úspěšných sportů ve městě Připravíme transparentní pravidla významné finanční podpory tradičních a úspěšných sportů ve městě v souladu s národními i evropskými obecně závaznými předpisy z oblasti veřejné podpory a hospodářské soutěže. 4. Zřízení sportovních volnočasových areálů ve všech lesích na území města Zasadíme se o převedení většiny lesů na území města z kategorie lesů hospodářských na lesy rekreační a o zřízení investičně a provozně nenáročných sportovních volnočasových areálů ve všech lesích na území města. 5. Modernizace Městského atletického stadionu Podpoříme realizaci úsporné, ale efektivní varianty modernizace infrastruktury a zázemí Městského atletického stadionu. 6. Podpora vybudování důstojného fotbalového stadionu ve městě Poskytneme maximální možnou podporu a spolupráci města fotbalové obci v Pardubicích pro nalezení řešení výstavby důstojného fotbalového stadionu splňujícího kritéria FAČR (vytipování vhodných lokalit, zvýhodněné poskytnutí pozemků apod.). 7. Kvalitní Sportovní gymnázium k Pardubicím patří Poskytneme maximální možnou podporu města pro zachování kvalitního Sportovního gymnázia v Pardubicích.

5 8. Víceúčelový přírodní sportovní areál Zahájíme aktivní jednání s Armádou České republiky o využití prostoru bývalého vojenského cvičiště na březích řeky Chrudimky za účelem proměny této jedinečné přírodní lokality ve víceúčelový přírodní sportovní areál pro venkovní sporty. Kultura 1. Finanční prostředky na podporu kultury Podpoříme stabilní procentní podíl z daňových příjmů města na podporu kultury pro celé 4 leté funkční období zastupitelstva. 2. Rozdělování dotací na kulturní aktivity Z rozpočtu města budeme efektivně podporovat činnost např. Východočeského divadla, Komorní filharmonie, divadla Exil, Východočeské galerie či Východočeského muzea. 3. Dotace pro tradiční akce ve městě Ve spolupráci s Kulturním centrem Pardubice podpoříme tradiční akce ve městě (Pernštýnská noc, festival vína, Pardubické hudební slavnosti, Zrcadlo umění, štědrovečerní zpívání a další akce). Z Programu podpory kultury podpoříme řadu pravidelných činností kulturních souborů i konání řady menších akcí nejen v centru, ale i v okrajových částech města (promenádní koncerty, poutě, masopustní průvody, dětské dny). 4. Letní kino Podpoříme další provoz letního kina v Pardubicích. Cestovní ruch 1. Maximální využití sportovních, kulturních a dalších akcí pro cestovní ruch Budeme podporovat tradiční akce, které lákají nejvíce návštěvníků (Velká pardubická, Czech Open atd.), a vytvářet podmínky k prodloužení pobytu jejich návštěvníků v Pardubicích. Budeme podporovat kandidatury města při výběrových řízeních na pořádání mistrovství světa a Evropy v různých sportovních odvětvích. Lépe využijeme potenciálu významných sportovních a kulturních událostí (Aviatická pouť, Pernštýnská noc, Pardubický festival vína, ale i dostihové dny, hokejová utkání, koncerty atd.) tak, aby návštěvníci spojili účast na nich s delším pobytem ve městě. Do pravidel finanční podpory města pořadatelům akcí zavedeme kromě kritéria odhadovaného množství účastníků a návštěvníků akce také kritérium předpokládané délky pobytu účastníků a návštěvníků akce. 2. Pardubice - ideální místo pro cyklistiku a in-line bruslení Rozběhneme efektivní propagaci Pardubicka jako ideální destinace pro cyklisty. Učiníme všechny možné kroky k dobudování cyklistické Stezky mechu a perníku mezi Pardubicemi a Hradcem Králové i k vybudování cyklistické stezky Pardubice Chrudim Budeme nadále rozšiřovat a zkvalitňovat i další cyklostezky a cyklotrasy ve městě a v okolí. 3. Podpora nových projektů s potenciálem pro cestovní ruch Podpoříme vybudování science (vědecko-popularizačního) centra. Podpoříme vybudování rodinného zábavního centra. Podpoříme produkty cestovního ruchu využívající symbolů města perníku, koní a hokeje. 4. Lepší využití potenciálu Pardubické karty Budeme prosazovat výrazné snížení ceny Pardubické karty a současně výrazné rozšíření možností využití Pardubické karty (parkování, vstupné atd.). Správa města 1. Efektivní veřejná správa ve městě Vytvoříme veřejnou správu postavenou na následujících principech: Zachování městských obvodů, neboť ty za dobu své existence prokázaly svůj přínos pro rozvoj Pardubic a pro obyvatele Pardubic na místní úrovni.

6 Optimalizace a zefektivnění správy města tak, aby se město zabývalo především agendami strategickými a koncepčními; městské obvody je pak potřebné maximálně využít při agendách, kde je uplatňována znalost daného obvodu a lokální působnost. Optimalizace celého rozpočtu města i městských obvodů tak, aby byly sníženy režijní výdaje a uspořené finanční prostředky byly využity pro rozvoj města. 2. Využití brownfields na území města Zpracujeme koncepci využití brownfields na území města. Na základě této koncepce provedeme změny v územním plánování, pokud budou potřeba, a brownfields nabídneme, s cílem vytvořit nová pracovní místa a podpořit rozvoj města. 3. Smysluplné čerpání všech (národních i evropských) dotací Nebudeme podporovat čerpání jakýchkoliv dotací (ať národních či evropských) za každou cenu před přijetím jakékoliv dotace budeme velmi důsledně zvažovat a posuzovat spoluúčast města a zejména pozdější náklady na provoz dotované akce. Budeme preferovat projekty s krátkou dobou návratnosti vložených investic. 4. Město nemá podnikat Smyslem fungování města je samospráva a veřejná služba, proto omezíme v maximální možné míře majetkovou účast města ve všech zbytných obchodních korporacích (FREE ZONE Pardubice a.s., HYDROLABE, s.r.o. atd.). 5. Správa majetku města Zasadíme se o efektivní jednotnou správu všech městských organizací, o centralizaci všech obslužných činností, a tím snížení nákladů na provoz. Budeme efektivně hospodařit s majetkem města. Zajistíme řádnou údržbu a opravy majetku města. Zbytný majetek města nabídneme k prodeji. Senioři, aneb Aktivně v každém věku 1. Zajištění dopravní obslužnosti důležitých objektů poskytujících v Pardubicích zdravotní či sociální služby Zlepšíme dopravní obslužnost polikliniky v Rokycanově ul. Na Skřivánku, zejména pro seniory. 2. Podpora finančně dostupného bydlení pro seniory Budeme usilovat o vybudování finančně dostupného bydlení pro seniory; prosadíme vybudování sociálních bytů pro seniory v objektech, které město nevyužívá, a jsou v blízkosti základní občanské vybavenosti. 3. Volnočasové aktivity pro seniory Pro seniory vyčleníme v rozpočtu města příspěvek na volnočasové nízkonákladové volnočasové aktivity (tělesná cvičení posilovací stroje, výlety v okolí města, kulturní vyžití, besedy). Budeme podporovat vznik různých turnajů a soutěží pro seniory v rámci klubů seniorů. 4. Zapojení aktivních seniorů do veřejného života města Aktivní seniory zapojíme do veřejného života města (do jednotlivých poradních orgánů rady města). 5. Podpora domácí paliativní péče o seniory Zasadíme se o finanční podporu města na domácí paliativní péči o seniory, neboť k životu patří i fáze důstojného odchodu z něj. Živnostníci a podnikatelé 1. Podmínky pro zaměstnanost Budeme vytvářet podmínky pro živnostníky, malé, střední i velké firmy pro zvyšování zaměstnanosti ve městě. 2. Podpora agro podnikání a lokálních malovýrobců Budeme prosazovat vybudování stálého důstojného tržiště města, neboť město nemá dosud garantovaný krytý trh, kde by mohli prodávat své zboží lokální zemědělci a malovýrobci. 3. Podpora duální formy vzdělávání, praxí studentů ve firmách, kvality pracovní síly

7 Budeme spolupracovat s dalšími organizacemi typu Hospodářská komora, Univerzita Pardubice, střední školy, Úřad práce, Czech Invest a Pardubický kraj ke zlepšování připravenosti budoucí pracovní síly pro potřeby podnikatelské sféry. Budeme vyhledávat možnost úzké spolupráce s Univerzitou Pardubice při zadávání bakalářských a diplomových prací využitelných pro potřeby města. 4. Společná propagace podniků a města Zasadíme se o skutečnou a účinnou společnou marketingovou propagaci města a významných podniků v něm působících. 5. Podpora startupů Podpora začínajícího podnikání je v Pardubicích popelkou. Budeme proto podporovat vybudování a fungování startupových center pro začínající podnikatele z Pardubic. 6. Vývoj a výzkum, dotační podpora podnikatelů Nastartujeme aktivní roli města ve vyhledávání a pomoci při získání národních i evropských dotačních titulů pro podnikatele z Pardubic.

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Programové prohlášení Rady města Hranic

Programové prohlášení Rady města Hranic Programové prohlášení Rady města Hranic pro volební období 2014-2018 Programové prohlášení Rady města Hranic na období 2014-2018 vychází ze znalosti potřeb obyvatel města, opírá se o Program rozvoje města

Více

Statutární město Olomouc. Programové prohlášení Rady města Olomouce na období 2014 2018

Statutární město Olomouc. Programové prohlášení Rady města Olomouce na období 2014 2018 Statutární město Olomouc Programové prohlášení Rady města Olomouce na období 2014 2018 Schválené Radou města Olomouce dne 25. března 2015 Programové prohlášení Rady města Olomouce na období 2014 2018 Schválené

Více

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Prioritní osa 1 (PO 1) Sociokulturní život města Strategický cíl PO 1 - Město nabízející bohaté možnosti využití volného času

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VRCHLABÍ

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VRCHLABÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VRCHLABÍ Zastupitelstvo města Vrchlabí předkládá občanům programové prohlášení, které obsahuje základní cíle o jejichž realizaci bude v průběhu funkčního období

Více

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role 1.1. Doprava a komunikace 1.2. Technická infrastruktura Zlepšení stavu komunikací ve městě Snížení negativních

Více

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou PROBLÉMOVÉ OKRUHY STRATEGIE OBCE MILOTICE NAD BEČVOU Z výchozí SWOT analýzy a dotazníkového šetření se jeví účelně rozčlenit slabé stránky a problémy obce Milotice nad Bečvou do pěti problémových okruhů

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná byl schválen 22. 1. 2008 a aktualizován v roce 2011 zastupitelstvem v počtu

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

Název: Programové prohlášení Zastupitelstva městské části Brno-Židenice pro volební období 2014 2018

Název: Programové prohlášení Zastupitelstva městské části Brno-Židenice pro volební období 2014 2018 Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 7/5 ZMČ 7/5.3 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 16. 06. 2015 Název: Programové prohlášení Zastupitelstva městské části Brno-Židenice pro

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA KRNOVA 2010 2014

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA KRNOVA 2010 2014 1 P ROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RM 2010-2014 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA KRNOVA 2010 2014 Česká strana sociálně demokratická, Občanská demokratická strana a Nezávislé občanské sdružení vytvořily dohodu o

Více

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více

Strategický plán rozvoje města Třeboň

Strategický plán rozvoje města Třeboň MĚSTO TŘEBOŇ Strategický plán rozvoje města Třeboň 2008-2020 Verze 11.9.2008 Příloha č. 1 Shrnutí návrhové části Strana 1 Prioritní osa 1 Třeboň aktivní a komunikující město pro občany Třeboně, Třeboňska

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

Strategický plán rozvoje města

Strategický plán rozvoje města Strategický plán rozvoje města SWOT analýza Název projektu: Registrační číslo projektu: Město Hodonín plánuje s veřejností CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002829 Obsah Obsah... 2 1 SWOT analýza... 3 2 1 SWOT

Více

Ekonomický rozvoj, vzdělávání a příprava pracovní síly

Ekonomický rozvoj, vzdělávání a příprava pracovní síly Ekonomický rozvoj, vzdělávání a příprava pracovní síly 1. Podporovat stávající významné zaměstnavatele tak, aby se v Pardubicích rozvíjeli, investovali a zvyšovali své propojení s místní ekonomikou. 1.1

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích

Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích zpracovaný na základě výsledků veřejného fóra ze dne 8. dubna 2008 A. Doprava A.1. Město bude prostorem nejen pro auta A.1.1 Opravy komunikací a chodníků

Více

Co je koncept SMART CITY?

Co je koncept SMART CITY? Co je koncept SMART CITY? V Evropě je koncepce Smart City reakcí na značnou urbanizaci a do značné míry také dalším vývojovým krokem regionální politiky EU, která se doposavad soustředila na podporu regionů

Více

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM I. NÁVRH NA USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZM- OR 19/08 MĚSTO KUTNÁ HORA odbor regionálního rozvoje a územního plánování Zpráva pro jednání Zastupitelstva

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

Programové prohlášení Rady města Jihlavy

Programové prohlášení Rady města Jihlavy Programové prohlášení Rady města Jihlavy 2017 2018 Programové prohlášení Rady města Jihlavy na období 2017 2018 Rada města Jihlavy se dohodla na programových prioritách v jednotlivých oblastech správy

Více

Cíl - zajistit dlouhodobou kvalitu života obyvatel města Kladna prostřednictvím příznivého prostředí a dobře fungujících veřejných služeb

Cíl - zajistit dlouhodobou kvalitu života obyvatel města Kladna prostřednictvím příznivého prostředí a dobře fungujících veřejných služeb Cíl - zajistit dlouhodobou kvalitu života obyvatel města Kladna prostřednictvím příznivého prostředí a dobře fungujících veřejných služeb 3 prioritní oblasti, 5 opatření: Fyzická revitalizace území a prostředí

Více

Dotační zpravodaj. č. 3/2015

Dotační zpravodaj. č. 3/2015 Dotační zpravodaj č. 3/2015 Aktuální informace o dění ve světě dotací z fondů EU Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, 350 02 Cheb, Tel: 354 426 140 IČO: 48

Více

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Program rozvoje Královéhradeckého 2008-2010 I. Priorita Podnikání a zaměstnanost Priority / opatření PRK A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 1.

Více

NAŠE PRIORITA - LIDÉ NOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA ZDRAVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ KVALITNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOSTUPNÁ ZDRAVOTNÍ PÉČE BOHATÉ KULTURNÍ VYŽITÍ

NAŠE PRIORITA - LIDÉ NOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA ZDRAVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ KVALITNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOSTUPNÁ ZDRAVOTNÍ PÉČE BOHATÉ KULTURNÍ VYŽITÍ Podpořte číslo 1 - kandidátku sociální demokracie v opavských komunálních volbách ve dnech 10. a 11.10.2014 NAŠE PRIORITA - LIDÉ NOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA ZDRAVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DOSTUPNÁ ZDRAVOTNÍ PÉČE KVALITNÍ

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev 5. 10. 2011 Plán výzev ROP Moravskoslezsko na 2. pololetí 2011 a 1. pololetí 2012 Specifikace výzev

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava Koaliční partneři politické hnutí ANO 2011 (ANO), Česká strana sociálně demokratická

Více

Volební program Starostové ProOlomoucký kraj. Volební program pro volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje 2016

Volební program Starostové ProOlomoucký kraj. Volební program pro volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje 2016 Volební program Starostové ProOlomoucký kraj Volební program pro volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje 2016 Živé město + Živý venkov = ŽIVÝ KRAJ Olomoucký kraj je dobrým místem k životu, kde se snoubí

Více

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. Právní forma: zapsaný spolek Vznik: květen 2015 Počet členů: 27 Územní působnost: Břeclav, Bulhary, Hlohovec,

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili.

Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili. Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili. Občan a doprava splněno na 100 % Občan a životní prostředí splněno na 86 % Občan a pocit bezpečí splněno na 83 % Občan a věci veřejné splněno

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí ISRÚ Integrovaná strategie rozvoje území Nástroj pro čerpání finančních prostředků a jejich přerozdělování

Více

Plán zdraví 2007 A. ROZVOJ MĚSTA, VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST B. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Plán zdraví 2007 A. ROZVOJ MĚSTA, VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST B. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Plán zdraví 2007 A. ROZVOJ MĚSTA, VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST A.1 Zlepší se komunikace mezi veřejností a radnicí A.1.1 Informovat občany o činnosti veřejné správy A.1.2 Zajistit zpětnou vazbu A.1.3 Umožnit

Více

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast rtd PS3: Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu Ing. David Koppitz Zásadní problémy

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok Specifikace výzev. Únor 2014

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok Specifikace výzev. Únor 2014 Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2014 Specifikace výzev Únor 2014 Je uvedena specifikace výzev, které budou vyhlášeny po datu aktualizace plánu výzev, nebo jsou k tomuto datu otevřeny. Výzvy prioritní

Více

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010 1. Úvod Dokument Program rozvoje obce Hukvaldy je materiál zpracovaný radou obce. Dle zákona č. 128/2000 Sb., Díl 2 84 (2a) o obcích (obecní zřízení) program rozvoje obce schvaluje zastupitelstvo. Dokument

Více

Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast

Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast PS 1 Atraktivní, environmentálně příznivá doprava Ing. David Koppitz Problémy aglomerace Nadměrná dopravní zátěž ve městech zhoršující kvalitu

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Váš kraj, Váš rozpočet

Váš kraj, Váš rozpočet Váš kraj, Váš rozpočet Dotazníkové šetření Váš kraj, Váš rozpočet Šetření probíhalo pro občany Jihomoravského kraje od 2.října do 7. listopadu 2012 Tři kategorie respondentů Neidentifikovaný občan Identifikovaný

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Regionální operační program Střední Čechy. Přehled priorit a opatření. Duben Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Čechy. Přehled priorit a opatření. Duben Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Čechy Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Cestovní ruch... 3 Prioritní osa 3 - Integrovaný

Více

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y D Ů V O D O V Á Z P R Á V A - P O D K L A D P R O V E D E N Í M Ě S T A OVĚŘENÉ PROBLÉMY MĚSTA JILEMNICE V ROCE 2012 (výstup z fóra Zdravého města Jilemnice ověřený veřejnou anketou) Návrh problémů: Na

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

Programové prohlášení 2014-2018

Programové prohlášení 2014-2018 Programové prohlášení 2014-2018 Otevřená radnice a transparentní samospráva transparentnost otevřená radnice vytvoření protikorupčního prostředí efektivně fungující radnice a eliminace byrokracie zapojení

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2010 2014

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2010 2014 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2010 2014 Preambule: Majíce na zřeteli rozvoj, stabilitu vedení města, nutnost eliminovat co největší míře dopady ekonomické krize a zajistit ekonomické zdroje

Více

Obce a podpora venkovského cestovního ruchu

Obce a podpora venkovského cestovního ruchu VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA Obce a podpora venkovského cestovního ruchu PaeDdr. Václav Petrus I. Obecné předpoklady Zk. 128/2000 Sb. o obcích, orgány obce Zk. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech,

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Programové prohlášení Rady města Jihlavy

Programové prohlášení Rady města Jihlavy Programové prohlášení Rady města Jihlavy 2014 2018 Programové prohlášení Rady města Jihlavy na období 2014-2018 Rada města Jihlavy se dohodla na programových prioritách v jednotlivých oblastech správy

Více

Hodnocení implementace

Hodnocení implementace Hodnocení implementace Obsah: A. KONKURENCESCHOPNÉ PODNIKÁNÍ... 3 OPATŘENÍ 1.1.1 ROZVOJ INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ VČETNĚ INFRASTRUKTURY... 3 OPATŘENÍ 1.1.2 EFEKTIVNÍ SPOLUPRÁCE MEZI VŠ, VÝZKUMNÝMI ÚSTAVY A

Více

Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s.

Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s. Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s. Rádi bychom Vás požádali o vyplnění tohoto dotazníku, který bude podkladem pro tvorbu Integrované strategie území MAS Holicko, o.p.s. pro nové dotační

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu * Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org Statutární město Pardubice www.pardubice.eu *ITI INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE = NOVÝ přístup k územnímu (urbánnímu) rozvoji - investice na základě

Více

Programové prohlášení Rady města Zdice pro volební období (Schváleno RM Zdice dne )

Programové prohlášení Rady města Zdice pro volební období (Schváleno RM Zdice dne ) Programové prohlášení Rady města Zdice pro volební období 2014-2018 (Schváleno RM Zdice dne 26.2. 2015) Vážení občané Zdic, Knížkovic a Černína, programové prohlášení Rady města Zdice pro období 2014-2018

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBČANŮ PRO POTŘEBY ZPRACOVÁNÍ PROGRAMU ROZVOJE OBCE ČERVENKA

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBČANŮ PRO POTŘEBY ZPRACOVÁNÍ PROGRAMU ROZVOJE OBCE ČERVENKA JAK SE VÁM DNES ŽIJE V ČERVENCE? JAKÁ BY MĚLA BÝT PODLE VAŠICH PŘEDSTAV? VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBČANŮ PRO POTŘEBY ZPRACOVÁNÍ PROGRAMU ROZVOJE OBCE Komise rozvoje obce 2016 Největší přednosti

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

Město Blansko. Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 k 01.01.2016

Město Blansko. Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 k 01.01.2016 Město Blansko Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 k 01.01.2016 Strategický plán rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 byl schválen Zastupitelstvem města Blansko na

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

SVĚŘTE TO DO SPRÁVNÝCH RUKOU. Volební program. České strany sociálně demokratické pro hlavní město Prahu v letech 2006 2010 WWW.CSSDPRAHA.

SVĚŘTE TO DO SPRÁVNÝCH RUKOU. Volební program. České strany sociálně demokratické pro hlavní město Prahu v letech 2006 2010 WWW.CSSDPRAHA. Volební program České strany sociálně demokratické pro hlavní město Prahu v letech 2006 2010 WWW.CSSDPRAHA.CZ PRAHA - metropole pro všechny Program České strany sociálně demokratické pro hlavní město Prahu

Více

Využití telematiky ke snížení dopravní zátěže a emisí, validita a aktuálnost dopravních informací (projekty města Liberec)

Využití telematiky ke snížení dopravní zátěže a emisí, validita a aktuálnost dopravních informací (projekty města Liberec) Využití telematiky ke snížení dopravní zátěže a emisí, validita a aktuálnost dopravních informací (projekty města Liberec) Ing. Zdeněk Pliška, vedoucí technického rozvoje ELTODO EG, a. s., 1930 Technický

Více

Český Brod do roku 2022. Duben 2010

Český Brod do roku 2022. Duben 2010 Plnění Strategického plánu města m Český Brod do roku 2022 Duben 2010 Vznik strategického plánu Zahájen jení prací na strategickém m plánu prosinec 2006 Schválen lení strategického plánu zastupitelstvem

Více

HRADEC KRÁLOVÉ ROZVOJOVÉ PRIORITY

HRADEC KRÁLOVÉ ROZVOJOVÉ PRIORITY HRADEC KRÁLOVÉ ROZVOJOVÉ PRIORITY Územní plán města Hradec Králové základní dokument pro územní rozvoj zpracován v roce 2000 stanovuje možnosti využití území plochy stávající, přestavbové, návrhové, výhledové

Více

STRATEGIE ROZVOJE A INTELIGENTNÍ MOBILITA PRO HRADECKO PARDUBICKOU METROPOLITNÍ OBLAST

STRATEGIE ROZVOJE A INTELIGENTNÍ MOBILITA PRO HRADECKO PARDUBICKOU METROPOLITNÍ OBLAST STRATEGIE ROZVOJE A INTELIGENTNÍ MOBILITA PRO HRADECKO PARDUBICKOU METROPOLITNÍ OBLAST INTELIGENTNÍ MOBILITA VE MĚSTECH A REGIONECH PARDUBICE 20. ŘÍJNA 2016 MIROSLAV JANOVSKÝ MANAŽER ITI INTEGROVANÁ ÚZEMNÍ

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL. Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL. Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno VÝCHODISKA Rozhodnutí krajské samosprávy schválení realizace projektů: Smart kraj = smart

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Strategický rozvojový dokument OBCE HLÁSNICE. na roky

Strategický rozvojový dokument OBCE HLÁSNICE. na roky Strategický rozvojový dokument OBCE HLÁSNICE na roky 2015-2025 1 Obsah: OBSAH.. 2 1. ÚVOD...3 2. STRUČNÝ POPIS OBCE...4 3. SWOT ANALÝZA OBCE HLÁSNICE...5 4. OBČANSKÁ VYBAVENOST A KVALITA ŽIVOTA 5 5. DOPRAVA

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Dořešení pozemků a souhlasu vlastníků s vedením sítě Obec odbor investic Termín 2013

Dořešení pozemků a souhlasu vlastníků s vedením sítě Obec odbor investic Termín 2013 Prioritní oblasti 1 Bezpečné a zdravé prostředí Dobudování kanalizační sítě centrum obce Dořešení pozemků a souhlasu vlastníků s vedením sítě odbor investic 2013 3 mil. Kč Pořízení kropícího vozu Je podána

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Předběžný harmonogram výzev 015 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Typ výzvy Termín výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Předpokládané

Více

Základní charakteristika respondentů

Základní charakteristika respondentů ZÁKLADNÍ VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ V návaznosti na zpracování Integrované strategie území MAS Dolnobřežansko proběhlo v měsících únoru a březnu roku 2014 elektronické dotazníkové šetření mezi obyvateli

Více

Celkový počet odpovědí respondentů: 506

Celkový počet odpovědí respondentů: 506 MIKROREGION LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ: DOTAZNÍK ISÚ Celkový počet odpovědí respondentů: 56 Slopné 4,35% Velký Ořechov,59% Název obce respondenta Želechovice nad Dřevnicí 7,31% Biskupice 1,98% Březnice 2,9 Bohuslavice

Více

2014-2015 KOMUNITNÍ PLÁN ZDRAVÍ A KVALITY ŽIVOTA MĚSTA ZNOJMA 2014-2015

2014-2015 KOMUNITNÍ PLÁN ZDRAVÍ A KVALITY ŽIVOTA MĚSTA ZNOJMA 2014-2015 2014-2015 2015 Město Znojmo Odbor územního plánování a strategického rozvoje www.znojmo-zdravemesto.cz KOMUNITNÍ PLÁN ZDRAVÍ A KVALITY ŽIVOTA MĚSTA ZNOJMA 2014-2015 Obsah Proces komunitního plánování rozvoje

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

Programové prohlášení koaličních stran pro volební období

Programové prohlášení koaličních stran pro volební období Programové prohlášení koaličních stran pro volební období 2014-2018 Správa města a řešení potřeb občanů... 2 Hospodaření s majetkem města... 3 Územní plán a rozvoj města... 3 Doprava... 3 Životní prostředí...

Více

Zaměstnanost a podnikání na venkově v rámci dosavadní strategie MAS, Dotazníkové šetření

Zaměstnanost a podnikání na venkově v rámci dosavadní strategie MAS, Dotazníkové šetření Zaměstnanost a podnikání na venkově v rámci dosavadní strategie MAS, Dotazníkové šetření Kulatý stůl k projektu Místní partnerství zaměstnanosti, CZ1.04/5.1.01/77.00419 Doloplazy, 7.11. 2013 a 27.11.2013

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Z Á P I S ze dne

Z Á P I S ze dne Z Á P I S ze dne 8. 4. 2014 Pracovní skupina: Ekonomická udržitelnost, zaměstnanost, školství, vzdělávání 14:00 16:00 Program: 1. Diskuze k SWOT analýze a návrhové části rámcové strategie Přítomni: dle

Více

Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne

Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne Obsah 1. Vize 2. Teze 3. Shrnutí současného stavu 4. Formulace cílových skupin plánu 5. SWOT analýza (analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb)

Více

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. Právní forma: zapsaný spolek Vznik: květen 2015 Počet členů: 27 Územní působnost: Břeclav, Bulhary, Hlohovec,

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Programové prohlášení Rady Královéhradeckého kraje

Programové prohlášení Rady Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj Rada Královéhradeckého kraje Programové prohlášení Rady Královéhradeckého kraje pro volební období 2008-2012 Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové tel.: 495 817 222 fax: 495

Více

Závěrečná cyklokonference Bzenec

Závěrečná cyklokonference Bzenec Závěrečná cyklokonference Bzenec v rámci projektu Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trečianského samosprávného kraja v oblasti cyklistiky Možnosti financování aktivit a projektů v oblasti cyklodopravy

Více

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Vážení žadatelé, v oblasti cestovního ruchu, nastává jedinečná možnost, jak zrealizovat vaše vize na území Středočeského kraje. Dotace z EU Vám usnadní start

Více

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související Seznam priorit a jednotlivých typů záměrů z programu SROP a JPD 2, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA KOUŘIM 2014 2020

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA KOUŘIM 2014 2020 KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA KOUŘIM 2014 2020 I. ÚVOD Město Kouřim poskytuje nájemní bydlení v 11 domech s celkovým počtem 57 bytů. Dále město poskytuje ubytování ve 12 bytech občanům, kteří se z různých

Více

20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová. Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013

20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová. Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013 20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013 Prioritní osy ROP Prioritní osy a oblasti podpory ROP NUTS 2 Střední Čechy Prioritní osa 1 Doprava Prioritní

Více