Aplikace metod vícekriteriálního rozhodování v lázeňském hotelu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aplikace metod vícekriteriálního rozhodování v lázeňském hotelu"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Tatyana Shevtsova Aplikace metod vícekriteriálního rozhodování v lázeňském hotelu Bakalářská práce

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci na téma Aplikace metod vícekriteriálního rozhodování v lázeňském hotelu zpracovala samostatně a použila pouze zdrojí, které citují a uvádím v seznamu použité literatury. V Praze dne Podpis: 2

3 Poděkování Ráda bych na tomto místě vyjádřila poděkování vedoucímu mé práce Ing. Jiří Pátkovi Csc., za cenné rady a připomínky. Zároveň bych ráda poděkovala všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli k napsání této práce, především hotelu XY za poskytnutí materi 3

4 Abstrakt Bakalářská práce se zabývá využitím metod vícekriteriálního rozhodování při výměně podnikového informačního systému. V teoretické částí je stručně popsána teorie vícekriteriálního rozhodování, podstata úloh vícekriteriálního rozhodování, typy alternativ, metody vícekriteriálního hodnocení alternativ a metody stanovení vah kritérií. V praktické částí byl proveden výzkum metodou polustrukturovaného rozhovoru, zjištěn stav současného systému, definovaný kritérií hodnocení a stupnice hodnocení. Byly popsáný 7 alternativ, které byly následně ohodnocený podle 19 kritérií, dvěma metody: metoda váženého součtu (metoda WSA) a metoda TOPSIS. Výsledkem rozhodovácího procesu bylo nalezení kompromisní alternativy. Klíčová slova Vícekriteriální rozhodování, metoda TOPSIS, metoda WSA, hotelové informační systémy, váhy kritérií. Abstract Bachelor thesis deals with the use of multi-criteria decision making methods to exchange business information system. In the theoretical part briefly describes the multi-criteria decision making theory, the essence of multi-criteria decision-making tasks, the types of alternatives, methods of multi-criteria evaluation of alternatives and methods of determining the weights of the criteria. In the practical part of the interview was conducted with the owner of the hotel and found the current state of the system and defined evaluation criteria and rating scale. There were seven alternatives are described and rated according to 19 criteria. The result was finding a compromise alternative. 4

5 OBSAH ÚVOD Teoretická část Podstata úloh vícekriteriálního rozhodování Základní pojmy vícekriteriálního rozhodování Klasifikace úloh vícekriteriálního rozhodování Typy alternativ Kriteriální matice Nedominované alternativy Optimální alternativa Kompromisní alternativa Ideální alternativa Kritéria Modely vícekriteriálního rozhodování Modelování preferencí mezi kritérii Ordinální informace Váhy Metody vícekriteriálního hodnocení alternativ Metoda váženého součtu Metoda TOPSIS Metoda AHP Praktická část Interview Analýza (shrnutí, resumé) interview Hotel XY Organizační struktura Současný informační systém Výhody systému Nevýhody systému Kritéria hodnocení alternativ Váhy kritérií Alternativy Zakoupení hotového produktu Aktualizace stávajícího systému Zavedení informačního systému vlastními zdroji Najmout firmu na vývoj software outsourcing Kriteriální matice Metoda váženého součtu Metoda TOPSIS Porovnání výsledků jednotlivých metod Vlastní přínos práce...53 ZÁVĚR...54 Seznam použité literatury...56 Seznam internetových zdrojů...58 Seznam grafů...59 Seznam tabulek...60 Seznam příloh...61 Příloha č.1 interview s majitelem hotelu

6 ÚVOD Téma mé bakalářské práce je Aplikace metod vícekriteriálního rozhodování v lázeňském hotelu. V průběhu svého života se setkáváme s problémy každodenně, obvykle se o řešení těchto problémů rozhoduje na základě posouzení několika vypovídajících kritérií. Je tedy zřejmé, že metoda vícekriteriálního rozhodování je běžnou realitou života, i když ne vždy si to uvědomíme. Obvykle máme k dispozici určitý počet alternativ, ze kterých musíme vybrat pouze jedinou, pro nás nejvhodnější alternativu. Vybrala jsem si toto téma, protože řešení problému a nalezení správných východisek je a vždy bude velmi důležitou náplní našeho života. Je to aktuální záležitost jak pro jednotlivce, v soukromém životě, tak i pro podniky a profesní činnost člověka. Použití odborných metod pro posouzení možných alternativ řešení a nalezení té nejvhodnější alternativy je podle mého názoru klíčem k úspěchu v podnikání. Z vlastních zkušeností vím, že velmi často tyto odborné metody nejsou využívány správným způsobem, či nejsou používány vůbec. Často totiž dochází k situaci, kdy vedoucí manažeři podniku (jak linioví, tak vrcholoví) se rozhodují z velké části na základě vlastních zkušeností. Komplikovanější analýzy jsou podceňovány, používají je spíše větší organizace. V této práci bych chtěla ukázat, že použití sofistikovaných metod rozhodování (metody vícekriteriálního rozhodování) a výběru správného řešení (alternativy) je uplatnitelné i v malých a středních firmách a není vůbec složité. Ve své práci jsem si jako zkoumané prostředí vybrala organizaci podnikající v cestovním ruchu. Učinila jsem tak proto, že je významnou částí ekonomiky České republiky a v příštích letech je prognozován růst tohoto odvětví. Hlavní cíl práce je tedy možno definovat jako: podpora rozhodovacího procesu v lázeňském hotelu při výměně podnikových informačních systémů s využitím metod vícekriteriálního rozhodování. Metodika je založena na vícekriteriálním hodnocení alternativ. Případ výběru podnikových informačních systémů považuji pro aplikace vícekriteriálního hodnocení alternativ za velmi praktický a vhodný. Umožňuje totiž nahlédnout na problém z několika úhlů pohledů. Podklady k této práci jsem získala v lážeňském hotelu XY, který si ale nepřeje být v této práci jmenován. Po společné diskuzi s majitelem hotelu jsme definovali problémy k řešení. Práce je rozdělena do dvou částí. V první části je popsána teorie, jsou rozebrány metodické postupy vícekriteriálního rozhodování, je dána definice samotného pojmu 6

7 vícekriteriální rozhodování. Dále jsem probrala podstatu úloh vícekriteriálního rozhodování, typy alternativ, modely vícekriteriálního rozhodování, metody stanovení vah kritérií, postupy při řešení rozhodování různými metodami. V praktické části jsou probrány otázky k interview a samotná analýza interview, dále jsem vybrala z interview kriteria hodnocení alternativ a požádala majitele hotelu, aby je vyhodnotil (ke každému kritériu přiřadil váhu). Za pomoci metody váženého součtu a metody TOPSIS jsem provedla řešení a přišla k závěru. Jako základní výzkumnou metodu, rozhodla jsem se použit interview formou polostukturovaný rozhovor s majitelem hotelu. Dopředu jsem si přepravila kostru otázek, v průběhu samotného interview některé z nich byli pozměněný a doplněný. Dalé v této práci je proveden rozbor jednotlivých otázek a celého interview. V průběhu celé práce jsem čerpala podklady a teorie z řady knih a odborných publikací na internetu. Nejvíce se však osvědčily knihy P. Fialy Vícekriteriální rozhodování a J. Jablonského Operační výzkum. Na základě prvotních diskuzí ohledně nejvhodnějšího řešení (alternativy) použitelného pro tento hotel. Jelikož na trhu informačních systémů pro hotel je veliké množství nabízených produktů. Tato skutečnost mě vedla k vyslovení hypotézy, že zakoupení hotového produktu odpovídajícího všem potřebám mnou zkoumaného hotelu bude z mnoha hledisek optimálnějším řešením než vývoj informačního sytsému od záčatku vlastními zdroji či pomocí outsourcingu. 7

8 1 Teoretická část 1.1 Podstata úloh vícekriteriálního rozhodování Ve většině reálných rozhodovacích situací se lidé setkávají s takovými problémy, které ani nemůžeme definovat, jako je např. určení výběru dodavatele nebo výběr ukazatelů efektivnosti podniku. Proto je třeba při rozhodování vzít v úvahu více než tři rozhodovací kriteria. Podle V. Kořenáře nebývají tato kritéria zpravidla ve vzájemném souladu, tzn. je to varianta či alternativa, která je nejlépe hodnocena podle kriteriálního rozhodování 1. Jako příklad může být uveden základní problém v podniku: jak maximalizovat zisk a zároveň minimalizovat náklady. Rozhodnutím rozumíme vybrání jedné varianty ze seznamu v dané situaci potenciálně realizovatelných variant 2. Musíme mít k dispozici množinu kritérií, která koresponduje se stanovenými cíli a dále množinu alternativ (seznam alternativ může být zadán explicitně jako výčet, nebo implicitně způsobem stanovení podmínek). A potom by mělo být určeno, jakým způsobem a jakou formou by mělo být stanoveno rozhodnutí: - vybráním jedné alternativy; - seřazením alternativ podle přibližování k optimální; - rozdělením alternativ na dvě části: vyhovující a nevyhovující. Cílem při analýze vícekriteriálních rozhodovacích úloh je pak řešení problému vzrůstajícího konfliktu mezi protikladnými kritérii. Výběr jedné varianty ( bude podkladem pro konečné rozhodnutí ) bude konkrétním cílem. 1.2 Základní pojmy vícekriteriálního rozhodování V teorii vícekriteriálního rozhodování by měla být používána určitá terminologie. Tato terminologie je nutná k popisu rozhodovacích algoritmů a jejich vlastností. Jelikož jsou v této kategorii úlohy velmi různorodé, je těžké vymyslit univerzální teorii a alogoritmus rozhodování, který by byl vhodný pro všechny typy úloh rozhodování. A proto je nutné uvést klasifikace úloh rozhodovacího procesu. 1 KOŘENÁŘ, Václav; LAGOVÁ, Milada. Optimalizační metody. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, s.93 2 FIALA, Petr; JABLONSKÝ, Josef; MAŇAS, Miroslav. Vícekriteriální rozhodování. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, s. 7 8

9 1.3 Klasifikace úloh vícekriteriálního rozhodování. Důležitým klasifikačním hlediskem je způsob zadání množiny přípustných variant 3. Úlohy vícekriteriálního hodnocení alternativ. Jsou-li alternativy určeny konkrétním seznamem. Úloha vícekriteriálního programování. Jsou li alternativy určeny soustavou omezujících podmínek. Podobná úlohám matematického programování. Dalším důležitým hlediskem pro klasifikace úloh jsou informace, které jsou součástí zadání úlohy, nebo které lze získat v průběhu jejího řešení. Podle tohoto informačního hlediska rozdělíme úlohy vícekriteriálního rozhdování do čtyř kategorií 4 : Úlohy s možností skalarizace množiny kritérií (tj. s kardinální informací o kritériích). Teorie vícekriteriálního rozhodování je nutná k tomu, aby uvedená redukce na skalár byla provedena kvalifikovaně tak, aby nedošlo ke ztrátě nebo ke zkreslení původních informací. Úlohy bez informace umožňující skalarizaci. Jsou to tzv. nedominovaná řešení. Úlohy s informací získanou v průběhu řešení. Parametrická řešení. Při podrobnějším pohledu je vidět, že rozhodovací metoda je současně zařaditelná do více kategorií, v závislosti na úpravě jejího použití. 1.4 Typy alternativ Klasifikace alternativ je cílem pro rozhodovatele, upozorňuji na to, jak rozdělit alternativy do několika tříd. Příkladem mohou být třeba jen dvě třídy: vyhovuje/nevyhovuje, či více/méně. Z tohoto můžeme vyhodnotit: množinu rozhodovacích alternativ ( většinou konečná ); určení hodnotících kritérií, podle nichž budeme alternativy hodnotit; zvolení metod pro získání kvantitativních údajů o těchto hodnotách, obvykle se vyjadřují tzv. kriteriální matice. 3 FIALA, Petr; JABLONSKÝ, Josef; MAŇAS, Miroslav. Vícekriteriální rozhodování. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, s FIALA, Petr; JABLONSKÝ, Josef; MAŇAS, Miroslav. Vícekriteriální rozhodování. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, s. 16 9

10 1.4.1 Kriteriální matice Podle Jablonského matematický model úlohy vícekriteriálního hodnocení alternativ může být vyjádřen ve tvaru tzv. kriteriální matice. V této matici sloupce odpovídají kritériím a řádky hodnocením alternativ a jak je vidět v tabulce a-té řádky, je vektor kriteriálních hodnot alternativy A 5 i. Součástí matematického modelu úlohy vícekriteriálního hodnocení alternativ musí být určení typu jednotlivých variant. Kritéria mohou být buď maximalizačního, nebo minimalizačního typu Maximalizační kritéria jsou hodnocení alternativy s vyššími kriteriálními hodnotami. Minimalizační kritéria jsou naopak hodnocení alternativy s nejnižšími kriteriálními hodnotami. B1 B2... Bj A1 a 1 b 1 a 1 b 2... a 1 b j Y= A2 a 2 b 1 a 2 b 2... a 2b j Ai a i b 1 a i b 2... a i b j Tabulka č.1 kriteriální matice Nedominované alternativy V současné době existuje hodně definic nedominované alternativy, avšak zjednodušeně lze říci, že nedominovaná alternativa je taková, ke které neexistuje lepší v tom smyslu, že by bylo možné některé hodnoty kritérií zlepšit, aniž by se hodnoty jiných kritérií zhoršily 7. Přesnější defenici lze vyvodit z uvedené kriteriální matice ( viz Tabulku č.1 ): Nechť jsou dvě alternativy. Buď alternativa A i dominuje alternativě Bj, jestliže A i je více než B j. Alternativa se nazývá nedominovaná, jestliže v množině rozhodovacích alternativ A neexistuje alternativa, která jí dominuje. Množinu všech nedominovaných alternativ z množiny A budeme označovat A N JABLONSKÝ, Josef. Operační výzkum : Kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování. Druhé vydání. Praha : PROFESSIONAL PUBLISHING, s JABLONSKÝ, Josef ; DLOUHÝ, Martin. Modely hodnocení efektivnosti produkčních jednotek. Praha : PROFESSIONAL PUBLISHING, s FIALA, Petr; JABLONSKÝ, Josef; MAŇAS, Miroslav. Vícekriteriální rozhodování. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, s

11 Obecně lze říci, že alternativa A i se označuje jako nedominovaná alternativa, jestliže v množině rozhodovacích alternativ neexistuje jiná alternativa, která by jí dominovala Optimální alternativa. Tento pojem - optimální alternativa, je často používaným pojmem v teorii vícekriteriálního rozhodování. Tento pojem není spojen s žádnou jednoznačnou a univerzálně použitou definicí. Pojmem optimální alternativa se označuje alternativa relativně jednoznačně doporučená ke konečnému výběru nebo realizaci. Vztahuje se tedy spíše k variantě vyhovující praktické představě řešení úloh vícekriteriálního rozhodování 9. Je-li v množině A jediná nedominovaná varianta, je možné ji bez pochybnosti označit za optimální alternativu 10. Avšak typickým případem je, že nedominovaných alternativ je více Kompromisní alternativa. Někdy se můžeme setkat s tím, že A N = A. Tím mohou nastat dvě situace: rozhodovací situace je přehledná a uživatel je seznámen s problematikou tehdy se podaří uživatele dominované alternativy odhalit. Jiná situace může nastat, pokud v množině A N existuje více alternativ a je nutné vybrat k realizaci pouze jednu alternativu. Pak je nutné aplikovat metodu na vyloučení z výběru z množiny A N. Alternativa, která je vybrána jako reprezentant množiny AN, se nazývá alternativou kompromisní Ideální alternativa. Ideální alternativa je hypotetická ( nereálná ), nebo reálně existující alternativa, která dosahuje ve všech kritériích logicky nejlepších možných hodnot. Jenže v reálných případech je mimořádně obtížné stanovit, jaké jsou logicky nejlepší možné hodnoty kritérií. 1.5 Kritéria Kritéria se mohou rozlišit do dvou typů: 8 KOŘENÁŘ, Václav; LAGOVÁ, Milada. Optimalizační metody. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, s FIALA, Petr; JABLONSKÝ, Josef; MAŇAS, Miroslav. Vícekriteriální rozhodování. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, s FIALA, Petr; JABLONSKÝ, Josef; MAŇAS, Miroslav. Vícekriteriální rozhodování. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, s FIALA, Petr; JABLONSKÝ, Josef; MAŇAS, Miroslav. Vícekriteriální rozhodování. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, s

12 kvantitativní, vyjádření v měrných jednotkách; kvalitativní. Kritéria také lze rozlišit dle úrovně žádoucí hodnoty: maximalizační ( výnosy, zisk ); minimalizační ( náklady, ztráta ). «Podle výpočtu a porovnání je zpravidla žádoucí, aby zadané hodnoty kritérií byly normalizovány do jednotkového intervalu, tedy» Modely vícekriteriálního rozhodování Osobu, která rozhoduje, nazveme rozhodovatel či desicion maker ; ta musí nějakým způsobem vyjádřit své preference, které využije při analýze. Důležitou součástí modelu vícekriteriálního rozhodování je modelování preferencí rozhodovatele, jinak vyjádření představ rozhodovatele, čemu dává přednost: modelování preferencí mezi kritérii, jakou mají jednotlivá kritéria důležitost pro rozhodovatele; modelování preferencí mezi alternativami z hlediska jednotlivých kritérií a jejich agregace pro celkové vyjádření celkových preferencí Modelování preferencí mezi kritérii Existují tři přístupy, jak modelovat preference mezi kritérii a s tím související požadované typy informací od rozhodovatele: aspirační úrovně kritérií, ordinální informace o kritériích, kardinální informace o kritériích ve formě vah Aspirační úrovně Obecně můžeme říci, že aspirační úrovně kritérií jsou hodnoty, kterých by alespoň měla dosáhnout varianta hodnocená podle jednotlivých kritérií 15. Pak tyto varianty můžeme rozdělit na akceptovatelné a neakceptovatelné varianty. O akceptovatelných variantách mluvíme tehdy, dosáhne-li varianta alespoň požadované aspirační úrovně, o neakceptovatelných mluvíme v ostatních případech. Při změně 12 KOUDELKOVÁ, Anna. Podpora strategického rozhodnutí [online]. Pardubice : Univerzita Pardubice, s.2 Bakalářská práce. Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní. Dostupné z WWW: %20ROZHODOVANIE/AHP/KoudelkovaA_Podpora_strategickeho_RM_2009.pdf 13 FIALA, Petr; JABLONSKÝ, Josef; MAŇAS, Miroslav. Vícekriteriální rozhodování. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, s FIALA, Petr; JABLONSKÝ, Josef; MAŇAS, Miroslav. Vícekriteriální rozhodování. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, s FIALA, Petr; JABLONSKÝ, Josef; MAŇAS, Miroslav. Vícekriteriální rozhodování. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, s

13 aspirační úrovně rozhodovatel zpřesňuje své preference a výsledkem může být kompromisní alternativa Ordinální informace Ordinální informace o kritériích je uspořádání od nejdůležitějšího k nejméně důležitému. Jak píše P. Fiala ve své knize některé metody s ordinální informací připouštějí kvaziuspořádání, tj. připouštějí i existenci několika stejně hodnocených kritérií Váhy Každé kritérium má jinou důležitost musíme je kvantifikovat, tj. stanovit váhy kritérií. Většina metod vícekriteriálního rozhodování vyžaduje informaci o relativní důležitosti jednotlivých kritérií, kterou můžeme vyjádřit pomocí vektoru vah kritérií : 17. Obecně platí: čím je kritérium důležitější, tím je i větší jeho váha. Váhy kritérií lze stanovit buď před provedením dílčího hodnocení variant, nebo následně po něm, pro korekci získaných výsledků 18. Je velmi obtížné získat od rozhodovatele hodnoty vah, avšak existují metody, které jednoduše konstruují odhady vah. Existuje celá řada metod pro stanovení vah kritérií; nejjednodušší je tzv. přímá metoda, při které se zcela subjektivně určují nenormované váhy jednotlivých kritérií v apriorně dohodnuté bodovací stupnici 19. Další skupina je nepřímá metoda, příkladem této skupiny jsou metoda párového srovnání či Saatyho metoda Metoda pořadí Tato metoda vyžaduje pouze ordinální informaci, tj. stanovení vah kritérií podle důležitosti. Rozhodovatel či decision maker uspořádá kritéria od nejdůležitějšího k nejméně důležitému. Nechť k je číslo (počet bodů), označující počet kritérií - nejdůležitějšímu kritériu v rozhodování je přiřazeno číslo k, číslo k-1 je pak přiřazeno druhému nejdůležitějšímu kritériu atd. Index i označuje pozici (důležitost) daného kritéria v posloupnosti kritérií, 16 FIALA, Petr; JABLONSKÝ, Josef; MAŇAS, Miroslav. Vícekriteriální rozhodování. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, s FIALA, Petr; JABLONSKÝ, Josef; MAŇAS, Miroslav. Vícekriteriální rozhodování. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, s KORVINY, Petr. [online] [cit ]. Teoretické základy vícekriteriálního rozhodování. s. 6. Dostupné z WWW: <http://korviny.cz/mca7/soubory/teorie_mca.pdf>. 19 KORVINY, Petr. [online] [cit ]. Teoretické základy vícekriteriálního rozhodování. s. 6. Dostupné z WWW: <http://korviny.cz/mca7/soubory/teorie_mca.pdf>. 13

14 p i počet označení v i váhu i-tého kritéria. Váha i-tého kritéria se vypočte podle vzorce:, kde i =1,2,, k 20. Z následujícího vzorce můžeme zjistit součet čísel b i ve jmenovateli: Bodovací metoda. Rozhodovatel kvantitativně ohodnotí důležitost kritérií ve zvolené bodovací stupnici (např. od 1 do 10 ). Čím více považuje kritérium za důležitější, tím větší je bodové ohodnocení. Potom pro odhad vah kritérií platí stejný vztah jako u metody pořadí. Nechť p i je bodové ohodnocení a v i váha kritéria, pak dojdeme ke vzorci, který již byl uveden v metodě pořadí Metoda párového srovnání. Tato metoda používá pro odhad vah pouze informace, které ze dvou kritérií je při párovém srovnání důležitejší 22. Rozhodovatel srovnává každé kritérium postupně se všemi zbývajícími a podle vzorce zjišťuje počet srovnání: Srovnání se provádí v tzv. Fullerově trojúhelníku, a proto se tato metoda někdy nazývá Fullerova metoda párového srovnání. Kritéria jsou očíslovaná od 1, 2,..... n. Rozhodovateli se předloží trojúhelníkové schéma, jehož dvojřádky tvoří dvojice pořadových čísel uspořádaných tak, že se každá dvojice kritérií vyskytne právě FIALA, Petr; JABLONSKÝ, Josef; MAŇAS, Miroslav. Vícekriteriální rozhodování. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, s FIALA, Petr; JABLONSKÝ, Josef; MAŇAS, Miroslav. Vícekriteriální rozhodování. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, s FIALA, Petr; JABLONSKÝ, Josef; MAŇAS, Miroslav. Vícekriteriální rozhodování. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, s FIALA, Petr; JABLONSKÝ, Josef; MAŇAS, Miroslav. Vícekriteriální rozhodování. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, s

15 jedenkrát 24. Schéma Fullerova trojúhelníku znázorňuje níže uvedená tabulka č.2, kde K1, K2, K N vyjadřuje jednotlivá kritéria. Tento trojúhelník má vždy k-1 dvojic řádků. V první řadě jsou všechny kombinace pro porovnání s prvním kritériem, v druhé kombinace pro porovnání s druhým kritériem, kromě té, která je v příchozím řádku, v každém dalším řádku jsou kombinace pro porovnání s dalším kritériem, které nejsou v předchozích řádcích k-1 k k k-3 k-3 k-3 k-2 k-1 k k-2 k-2 k-1 k k-1 k Tabulka č.2: znázornění Fullerova trojúhelníku, zdroj [8] Označíme-li počet označení pro i-té kritérium symbolem pi, potom lze odhad vah kritérií získat opět podle vztahu 26 : Výhodou této metody je jednoduchost vyžadované informace od rozhodovatele a její snadná použitelnost Saatyho metoda Saatyho metoda patří mezi nejpoužívanější metody pro stanovení vah kritérií, někdy se používá např. v postupu AHP. Tato metoda se někdy nazývá metoda 24 FIALA, Petr; JABLONSKÝ, Josef; MAŇAS, Miroslav. Vícekriteriální rozhodování. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, s KALČEVOVÁ, Jana. [online] [cit ]. Publikační činnost. s. 6Dostupné z WWW: <http://jana.kalcev.cz/vyuka/kestazeni/eko422-vahy.pdf>. 26 JABLONSKÝ, Josef. Operační výzkum : Kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování. Druhé vydání. Praha : PROFESSIONAL PUBLISHING, 2002.s

16 kvantitativního párového srovnání kritérií. Stejně jako u Fullerova trojúhelníku i v této metodě porovnává rozhodovatel všechny možné dvojice kritérií. Princip metody spočívá v tom, že se párově srovnávají jednotlivá kritéria a zapíší se do tzv. Saatyho matice S s prvky s i, j, která je symetrická 27. Prvky této matice si lze interpretovat jako odhady podílu vah i-tého a j-tého kritéria:, kde i,j = 1,2,..., k 28. Stupeň důležitosti jednoho kritéria proti druhému se vyjadřuje ve stupnici 1 až 9. Důvody pro zvolený rozsah stupnice jsou okolnosti, že všechny prvky by měly být stejného řádu; existuje i odpovídající vhodná verbální stupnice: 1 rovnocenná kritéria i a j; 3 - slabě preferované kritérium i před j; 5 silně preferované kritérium i před j; 7 velmi silně preferované kritérium i před j; 9 absolutně preferované kritérium i před j. Hodnoty 2, 4, 6, 8 vyjadřují mezistupně 29. Kritérium f f f f f 5 f f f 1 ½ f f ½ f 4 1/3 ½ ¼ f 5 2 ½ f 6 ½ f 7 Tabulka č.3: Preference dvojic kritérií v Saatyho matici, zdroj [7] Saaty navrhl použít vlastní vektor pro odhad vah, který je současně největším vlastním číslem matice. Jak píše Jablonský, výpočet vlastního vektoru matice S, který 27 ZMEŠKAL, Zdeněk. Vícekriteriální hodnocení variant a analýza citlivosti při výběru produktů finančních instituci. In 7. mezinárodní konference Finanční řízení podniků a finančních instituci [online]. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, katedra Financi, září 2009 [cit ]. s. 3. Dostupné z WWW: %20ROZHODOVANIE/AHP/Zmeskal.Zdenek_1.pdf 28 JABLONSKÝ, Josef. Operační výzkum : Kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování. Druhé vydání. Praha : PROFESSIONAL PUBLISHING, 2002.s KORVINY, Petr. [online] [cit ]. Teoretické základy vícekriteriálního rozhodování. s. 24. Dostupné z WWW: <http://korviny.cz/mca7/soubory/teorie_mca.pdf>. 16

17 přísluší jejímu největšímu vlastnímu číslu, není triviální záležitostí 30, a proto se někdy pro výpočet používá geometrický průměr prvků v každém řádku matice S, a normalizovaný tak, aby byl součet jeho prvků roven jedné, tj., kde i=1,2,...,k, kde i=1,2,...,k 31. Kromě toho, pro každou Saatyho matici musí být stanoven index konzistence (KI), který slouží jako indikátor správného sestavení matice Za dostatečně konzistentní se považuje matice s indexem konzistence nižším než 0.1 [3, 278] 34. V zásadě je tato metoda jednoduchá a můžeme ji rozdělit na několik kroků: vytvoření Saatyho matice ( Nechť s ij = 0, a je-li i preferováno před j, pak s ij je v rozmezí od 0 do 9 a zároveň platí); pro každé i spočítáme hodnotu s ij, viz ; pro každé i spočítáme hodnotu R ij, Dále by měla být spočítána Naposledy se určují váhy kritérií podle vztahu: 30 JABLONSKÝ, Josef. Operační výzkum : Kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování. Druhé vydání. Praha : PROFESSIONAL PUBLISHING, 2002.s JABLONSKÝ, Josef. Operační výzkum : Kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování. Druhé vydání. Praha : PROFESSIONAL PUBLISHING, 2002.s KOUDELKOVÁ, Anna. Podpora strategického rozhodnutí [online]. Pardubice : Univerzita Pardubice, s. Bakalářská práce. Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní. s. 4. Dostupné z WWW: %20ROZHODOVANIE/AHP/KoudelkovaA_Podpora_strategickeho_RM_2009.pdf 33 JABLONSKÝ, Josef. Operační výzkum : Kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování. Druhé vydání. Praha : PROFESSIONAL PUBLISHING, 2002.s JABLONSKÝ, Josef. Operační výzkum : Kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování. Druhé vydání. Praha : PROFESSIONAL PUBLISHING, 2002.s

18 1.7 Metody vícekriteriálního hodnocení alternativ Vícekriteriální hodnocení alternativ obecně neposkytuje jedno jediné řešení a výsledné řešení je ovlivněno volbou vah a použitou metodou. Metody vícekriteriálního hodnocení alternativ lze využít v mnoha různých oblastech díky jejich obecnému charakteru a nezávislosti obsahu rozhodování. V současné době existuje velké množství metod vícekriteriálního hodnocení alternativ a jsou založeny na různých principech Metoda váženého součtu. Metoda váženého součtu se někdy označuje jako metoda WSA (Weighted Sum Approach). Při užití této metody pracujeme s váhami jednotlivých kritérií, které jsou buď dány, nebo které jsme již nějakým vhodným způsobem odhadli 35. Tato metoda je založena na konstrukci lineární funkce užitku na stupnici od 0 do V této souvislosti nejhorší alternativa by měla mít užitek 0 a nejlepší alternativa užitek 1 a další alternativy budou mít užitek v rozmezí od 0 a 1, tj. mezi nejhoršími a nejlepšími alternativami Postup při řešení této metody. Tato metoda je vlastně speciálním případem metody funkce užitku. Vypočteme však zvládnutelné i ručně 37. Popíšeme základní postup, který by měl být dodržován při řešení dané metody: sestavení výchozí kriteriální matice (y ij ), konstrukce vektoru vah v- (v1, v2,, vk); transformace maximalizačních kritérií na minimalizační; výpočet užitku alternativy a i podle kritéria f j podle vztahu vztah,, kde: y`ij... hodnota užitku i-té alternativy podle j-tého kritéria; y ij...hodnota původní kriteriální matice, ještě není transformovaná ( má maximalizační kritéria ); D j... bazální hodnota j-tého kritéria; 35 KALČEVOVÁ, Jana. [online] [cit ]. Publikační činnost. Dostupné z WWW: <http://jana.kalcev.cz/vyuka/kestazeni/eko422- KriterialniMatice.pdf>. 36 JABLONSKÝ, Josef. Operační výzkum : Kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování. Druhé vydání. Praha : PROFESSIONAL PUBLISHING, 2002.s FIALA, Petr; JABLONSKÝ, Josef; MAŇAS, Miroslav. Vícekriteriální rozhodování. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, s.79 18

19 H j... hodnota j-tého kritéria ideální alternativy; výpočet celkového užitku alternativy a i dle vztahu vztah, kde u(x i )... celkový užitek alternativy a i ; k... počet kritérií; v j... váha kritérií; y`ij... normalizovaná hodnota kriteriální matice pro i-tou alternativu a j-té kritérium Metoda TOPSIS Zkratka TOPSIS znamená Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution, což se do češtiny překládá jako Technika pro řazení prefencí podle podobnosti ideálnímu řešení. Metoda TOPSIS je založena na výběru alternativy, která je nejblíže tzv. ideální alternativě, tj. alternativě, která je charakterizována vektorem nejlepších kriteriálních hodnot a současně nejdále od tzv. bazální alternativy, tj. alternativy, která je reprezentována vektorem nejhorších kriteriálních hodnot 38. Při řešení této metody budeme vycházet z toho, že všechna kritéria jsou maximalizačního typu. Avšak dá se přetransfomovat kritérium z minimalizačního typu na maximalizační typ obvyklým způsobem Postup při řešení této metody. Metoda TOPSIS je velmi jednoduchá a je možné ji vyřešit podle následujícího postupu, který je nutné pak dodržovat: sestavení výchozí kriteriální matice ( y ij ), konstrukce vektoru vah v=(v 1, v 2,...,v k ); transformace minimalizačních kritérií na maximalizační; transformace matice y ij na matici r ij podle vztahu:, kde i=1,2,..,n a j=1,2,..k 38 JABLONSKÝ, Josef. Operační výzkum : Kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování. Druhé vydání. Praha : PROFESSIONAL PUBLISHING, 2002.s

20 výpočet prvků vážené kritériální matice W = (w ij ) podle vztahu:, kde v j. váha j-tého kritéria; r ij... hodnoty získané v třetím kroku. z prvků matice W se určí ideální alternativa H1, H2,..., Hk a bazální alternativa D1, D2,..., Dk, kde H j = max (w ij ), D j = min(w ij ) pro j=1,2,..., k. Vypočtou se vzdálenosti alternativy od ideální k bazální alternativě dle vztahu:, kde i=1,2,..,n Vypočte se ukazatel c i pro i = 1,2,...,k jako relativní vzdálenost alternativy od bazální alternativy podle vztahu:, kde i=1,2,..,n Hodnoty c i jsou evidentně z intervalu 0 až 1, přičemž 0 patří k bazální alternativě, 1 k ideální. Čím větší je c i, tím větší je vzdálenost od bazální alternativy. To nám dává možnost uspořádat alternativy podle klesajících hodnot c i Metoda AHP. Při řešení rozhodovacího problému je nutné vzít v úvahu všechny prvky, které mohou nějakým způsobem ovlivnit výsledek analýzy, buď vazby mezi nimi, nebo jejich intenzitu, a jak na sebe působí. Je logické, že jedním ze způsobů, jak rozhodovací problém interpretovat a přiblížit uživateli, je znázornit jej jako určitou hierarchickou strukturu (hierarchii) 39. Proto v Americe velmi často používají metodu AHP (Analytic Hierarchy Proces), která využívá princip párového porovnání prvků na jednotlivých úrovních hierarchické struktury, která je modelem daného rozhodovacího problému 40. Pod pojmem hierarchická struktura rozumíme lineární strukturu, která obsahuje určitý počet úrovní, přičemž v každé této úrovni je uvedeno několik prvků. Podle P. Fialy uspořádání jednotlivých úrovní hierarchické struktury odpovídá uspořádání od 39 FIALA, Petr; JABLONSKÝ, Josef; MAŇAS, Miroslav. Vícekriteriální rozhodování. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, s JABLONSKÝ, Josef. Operační výzkum : Kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování. Druhé vydání. Praha : PROFESSIONAL PUBLISHING, 2002.s

7 Kardinální informace o kritériích (část 1)

7 Kardinální informace o kritériích (část 1) 7 Kardinální informace o kritériích (část 1) Předpokládejme stejná značení jako v předchozích cvičeních. Kardinální informací o kritériích se rozumí ohodnocení jejich důležitosti k pomocí váhového vektoru

Více

Socio-ekonomická evaluace aglomerace z hlediska potřeb a aktivit investorů

Socio-ekonomická evaluace aglomerace z hlediska potřeb a aktivit investorů Klub regionalistů 11.11.2010 Projekt SGS SP/2010 Socio-ekonomická evaluace aglomerace z hlediska potřeb a aktivit investorů Jiří Adamovský Lucie Holešinská Katedra regionální a environmentální ekonomiky

Více

Vícekriteriální rozhodování za jistoty

Vícekriteriální rozhodování za jistoty 1 Část I Vícekriteriální rozhodování za jistoty Při řešení rozhodovacích problémů se často setkáváme s případy, kdy optimální rozhodnutí musí vyhovovat více než jednomu kritériu. Zadaná kritéria mohou

Více

VÝUKA HOTELOVÉHO SOFTWARU MICROS FIDELIO NA VŠH

VÝUKA HOTELOVÉHO SOFTWARU MICROS FIDELIO NA VŠH VÝUKA HOTELOVÉHO SOFTWARU MICROS FIDELIO NA VŠH Martina SOCHŮRKOVÁ Resumé: Příspěvek pojednává o významu informačních a komunikačních technologií pro oblast hotelnictví. Představuje pojmy jako Property

Více

5 Informace o aspiračních úrovních kritérií

5 Informace o aspiračních úrovních kritérií 5 Informace o aspiračních úrovních kritérií Aspirační úroveň kritérií je minimální (maximální) hodnota, které musí varianta pro dané maximalizační (minimalizační) kritérium dosáhnout, aby byla akceptovatelná.

Více

INFORMATIKA pro LÁZEŇSTVÍ. Ing. Petr Janík

INFORMATIKA pro LÁZEŇSTVÍ. Ing. Petr Janík ULGAT/L0015 přednáška č.2 1 1 janik@vosahs.cz konzultační hodiny: středa od 9:45-11:15 (předem napsat email o konkrétním problému, který chcete konzultovat) 26. března 2009 Obsah přednášky 1 2 Schéma Objekty

Více

L-BIS. LAURYN v.o.s. +420 466 971 192-3 Přeloučská 255 Fax +420 466 260 604 CZ - 530 06 Pardubice 6 Http: www.lauryn.cz

L-BIS. LAURYN v.o.s. +420 466 971 192-3 Přeloučská 255 Fax +420 466 260 604 CZ - 530 06 Pardubice 6 Http: www.lauryn.cz Komplexní informační systém pro lázeňská a rehabilitační zařízení LAURYN v.o.s. +420 466 971 192-3 Přeloučská 255 Fax +420 466 260 604 CZ - 530 06 Pardubice 6 Http: www.lauryn.cz Česká republika E-mail:

Více

Hotelový program. Grafické štafle-základní a rozšířené rozlišení:

Hotelový program. Grafické štafle-základní a rozšířené rozlišení: Hotelový program Hotelový program řeší kompletně problematiku hotelové recepce ubytovacího zařízení. Vede agendu od rezervací ubytování, středisek i služeb, stravování, přes ubytování jednotlivých hostů

Více

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Management Rozhodování Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Realizace metody AHP v prostředí tabulkového kalkulátoru. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Realizace metody AHP v prostředí tabulkového kalkulátoru. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav systémového inženýrství a informatiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Realizace metody AHP v prostředí tabulkového kalkulátoru Autor: Jaroslav Shejbal Vedoucí práce:

Více

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY VYBRANÝCH SEKTORŮ CESTOVNÍHO RUCHU NA ÚZEMÍ ČR Prezentace Praha, 30. srpna 2010 Předmětné sektory a jednotlivé fáze projektu Předmětné sektory Hromadná a individuální

Více

HOTEL TIME, a.s. Manuál pro vyúčtování a check-out rezervace

HOTEL TIME, a.s. Manuál pro vyúčtování a check-out rezervace HOTEL TIME, a.s. Manuál pro vyúčtování a check-out rezervace OBSAH 1. Vyúčtování... 3 2. Rozdělení účtu/přesun položek... 6 3. Check-out... 7 4. Předčasný Check-out... 10 5. Otevření účtu... 11 2 1. Vyúčtování

Více

Zároveň společně probereme vlastnosti, které jsou orientované na zákazníka firmy, a zjistíme, zda je máte v pořádku právě vy.

Zároveň společně probereme vlastnosti, které jsou orientované na zákazníka firmy, a zjistíme, zda je máte v pořádku právě vy. V tomto materiálu se Vám pokusíme povědět o základních elementech a praktických aspektech procesu řízení vztahů se zákazníky (CRM, customer relationship management) a zákaznické zkušenosti (CEM, customer

Více

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ Zpracoval Ing. Jan Weiser Obsah výkladu Rozhodovací procesy a problémy Dvě stránky rozhodování Klasifikace rozhodovacích procesů Modely rozhodování Nástroje pro podporu rozhodování

Více

Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services

Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services DATASHEET Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services Získejte klíčový náhled do zdraví vaší adresářové služby a maximalizujte výkonnost vašich IT zařízení

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI Cyril Klimeš a) Jan Melzer b) a) Ostravská univerzita, katedra informatiky a počítačů, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava, ČR E-mail: cyril.klimes@osu.cz b) DC Concept

Více

MUDr. Miloš Suchý, Bc. Petr Suchý, Konference QUIP, Praha 12.2.2008. Měření výkonnosti, zkušenosti ze zdravotnictví a sociální péče

MUDr. Miloš Suchý, Bc. Petr Suchý, Konference QUIP, Praha 12.2.2008. Měření výkonnosti, zkušenosti ze zdravotnictví a sociální péče MUDr. Miloš Suchý, Bc. Petr Suchý, Konference QUIP, Praha 12.2.2008 Měření výkonnosti, zkušenosti ze zdravotnictví a sociální péče Měření výkonnosti Slovo výkonnost je českou obdobou slova performance

Více

24.11.2009 Václav Jirchář, ZTGB

24.11.2009 Václav Jirchář, ZTGB 24.11.2009 Václav Jirchář, ZTGB Síťová analýza 50.let V souvislosti s potřebou urychlit vývoj a výrobu raket POLARIS v USA při závodech ve zbrojení za studené války se SSSR V roce 1958 se díky aplikaci

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools jsou desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních zdrojů.

Více

D8 Plánování projektu

D8 Plánování projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! D Útvarové a procesní řízení D8 Plánování projektu Toto téma obsahuje informace o správném postupu plánování projektu tak, aby byl respektován

Více

Hodnocení kvality logistických procesů

Hodnocení kvality logistických procesů Téma 5. Hodnocení kvality logistických procesů Kvalitu logistických procesů nelze vyjádřit absolutně (nelze ji měřit přímo), nýbrž relativně porovnáním Hodnoty těchto znaků někdo buď předem stanovil (norma,

Více

Konkurzní řízení ve společnosti SpenglerFox

Konkurzní řízení ve společnosti SpenglerFox Konkurzní řízení ve společnosti SpenglerFox Velká případová studie projektu ZIP ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do

Více

V případě dodávky informačního systému včetně příslušného hardware ručí dodavatel za kompletní dodávku.

V případě dodávky informačního systému včetně příslušného hardware ručí dodavatel za kompletní dodávku. Z technologického hlediska je Mefisto GRAND 3.4 informačním systémem nové generace s prvky třívrstvé architektury, která umožňuje optimální zpracovávání velkého množství dat. Tato vlastnost je umocněna

Více

Délka (dny) 150 - - 2 terénní úpravy (prvotní) 15-20 - příprava staveniště (výstavba přístřešku pro materiál)

Délka (dny) 150 - - 2 terénní úpravy (prvotní) 15-20 - příprava staveniště (výstavba přístřešku pro materiál) Skupinová práce. Zadání skupinové práce Síťová analýza metoda CPM Dáno: Výstavba skladu zásob obilí představuje následující činnosti: Tabulka Název činnosti Délka (dny) Optimální projekt. Optimální dělníků

Více

Elektronická evidence tržeb. Prosinec 2014

Elektronická evidence tržeb. Prosinec 2014 Elektronická evidence tržeb Prosinec 2014 Pozadí a cíle výzkumu AMSP ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky a živnostníky i jejich organizace z celé České republiky. Ve spolupráci

Více

Pojem a úkoly statistiky

Pojem a úkoly statistiky Katedra ekonometrie FVL UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Pojem a úkoly statistiky Statistika je věda, která se zabývá získáváním, zpracováním a analýzou dat pro potřeby

Více

AristoTelos Systém pro optimalizaci a řízení lidských zdrojů

AristoTelos Systém pro optimalizaci a řízení lidských zdrojů AristoTelos Systém pro optimalizaci a řízení lidských zdrojů AristoTelos The Workforce Management System Workforce management systém AristoTelos AristoTelos je softwarové řešení pro optimalizaci a řízení

Více

4.5 Stanovení hodnoticích kritérií a požadavky na jejich obsah

4.5 Stanovení hodnoticích kritérií a požadavky na jejich obsah nadhodnocením ukazatele výkonu). Současně se objektivností rozumí, že technické podmínky nebyly nastaveny diskriminačně, tedy tak, aby poskytovaly některému uchazeči konkurenční výhodu či mu bránily v

Více

Spokojenost se životem

Spokojenost se životem SEMINÁRNÍ PRÁCE Spokojenost se životem (sekundárních analýza dat sociologického výzkumu Naše společnost 2007 ) Předmět: Analýza kvantitativních revize Šafr dat I. Jiří (18/2/2012) Vypracoval: ANONYMIZOVÁNO

Více

P R I M A S K A A U D I T, a.s. P R I M A S K A C O N S U L T, s.r.o. P R I M A S K A I S, s.r.o.

P R I M A S K A A U D I T, a.s. P R I M A S K A C O N S U L T, s.r.o. P R I M A S K A I S, s.r.o. P R I M A S K A A U D I T, a.s. P R I M A S K A C O N S U L T, s.r.o. P R I M A S K A I S, s.r.o. Ředitelství společnosti a divize PRAHA Nad Primaskou 27 100 00 Praha 10 Strašnice tel.: 283 013 333, 283

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Problémové domény a jejich charakteristiky

Problémové domény a jejich charakteristiky Milan Mišovič (ČVUT FIT) Pokročilé informační systémy MI-PIS, 2011, Přednáška 02 1/16 Problémové domény a jejich charakteristiky Prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. Katedra softwarového inženýrství Fakulta

Více

FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC

FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Všeobecné obchodní podmínky produktu BUILDpower. Článek I. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky produktu BUILDpower. Článek I. Úvodní ustanovení platné od 1. 9. 2009 Článek I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné obchodní podmínky upravují obchodní vztah mezi společností (dále zhotovitelem) a zákazníky či klienty společnosti (dále objednatelem). Obecným

Více

HODNOCENÍ NÁVRATNOSTI INFORMAČNÍHO SYSTÉMU V PODNIKU

HODNOCENÍ NÁVRATNOSTI INFORMAČNÍHO SYSTÉMU V PODNIKU HODNOCENÍ NÁVRATNOSTI INFORMAČNÍHO SYSTÉMU V PODNIKU Renáta Myšková Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Ústav ekonomiky a managementu Abstract: The aim of the article is to describe practically

Více

Hospitality with a system Hotelový management v CLOUDU protel Air Informace o produktu www.protel.net protel hotelsoftware GmbH 2015 www.septim.

Hospitality with a system Hotelový management v CLOUDU protel Air Informace o produktu www.protel.net protel hotelsoftware GmbH 2015 www.septim. Hospitality with a system Hotelový management v CLOUDU protel Air Informace o produktu protel hotelsoftware GmbH 2015 www.protel.net www.septim.cz protel Air Bez limitů. Benefity jen začít! Hotelový management

Více

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Podrobná analýza k aktivitě

Více

HOTEL TIME, a.s. Reporting v systému HotelTime

HOTEL TIME, a.s. Reporting v systému HotelTime HOTEL TIME, a.s. Reporting v systému HotelTime OBSAH 1. Standardní provozní reporting... 3 1.1. Analýza obsazenosti... 3 1.2. Výkony hotelu dle středisek... 4 1.3. Denní uzávěrka... 5 1.4. Partneři dle

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí:

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Informační a komunikační Kód modulu ICT-M-4/1-5 technologie Délka modulu 60 hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

Workshop DSP 2013. Jan Medek, DiS. Data Agentura INFOPHARM s.r.o.

Workshop DSP 2013. Jan Medek, DiS. Data Agentura INFOPHARM s.r.o. Workshop DSP 2013 Jan Medek, DiS. Data Agentura INFOPHARM s.r.o. Co je to imos? CRM aplikace se specializací na farmaceutický segment umožňující práci s výsledky zpracovaných dat Datové sběrné pošty a

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Vyhodnocení dotazníkového šetření, které proběhlo na území MAS Havlíčkův kraj Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o. p. s. Zpracovala: Hana

Více

APLIKACE ÚHOLY OBCHODNÍHO CESTUJÍCÍHO PRO VÝBĚR OPTIMÁLNÍHO POŘADÍ FÁZÍ SVĚTELNĚ ŘÍZENÝCH KŘIŽOVATEK

APLIKACE ÚHOLY OBCHODNÍHO CESTUJÍCÍHO PRO VÝBĚR OPTIMÁLNÍHO POŘADÍ FÁZÍ SVĚTELNĚ ŘÍZENÝCH KŘIŽOVATEK APLIKACE ÚHOLY OBCHODNÍHO CESTUJÍCÍHO PRO VÝBĚR OPTIMÁLNÍHO POŘADÍ FÁZÍ SVĚTELNĚ ŘÍZENÝCH KŘIŽOVATEK APPLICATION OF TRAVEL SALESMAN PROBLEM FOR OPTIMAL ORDER OF PHASES OF LIGHT CONTROLLED INTERSECTIONS

Více

Cenium Hotel Management and Hospitality Odvětvové řešení pro hotely

Cenium Hotel Management and Hospitality Odvětvové řešení pro hotely Cenium Hotel Management and Hospitality Odvětvové řešení pro hotely Hotelový systém Cenium je komplexní softwarové řešení pro hotely a lázně, které obsahuje funkce i pro další služby poskytované těmito

Více

MASARYKOVU UNIVERZITU SMLUVNÍ CENY PRO HOTELY PRAHA

MASARYKOVU UNIVERZITU SMLUVNÍ CENY PRO HOTELY PRAHA SMLUVNÍ CENY PRO MASARYKOVU UNIVERZITU 2015 HOTELY PRAHA Možnosti a podmínky ubytování ve vybraných brněnských hotelech pro hosty Masarykovy univerzity za smluvní ceny. Masarykova univerzita Odbor vnějších

Více

FAKT PRO WINDOWS. CompCity. 1 Manuál programu FAKT pro Windows verze 0905. Program pro vedení podvojného, jednoduchého účetnictví a sklad.

FAKT PRO WINDOWS. CompCity. 1 Manuál programu FAKT pro Windows verze 0905. Program pro vedení podvojného, jednoduchého účetnictví a sklad. 1 Manuál programu FAKT pro Windows verze 0905 FAKT PRO WINDOWS CompCity Program pro vedení podvojného, jednoduchého účetnictví a sklad. - 1 - FAKT 9.xx 2 1 MANUÁL PROGRAMU FAKT PRO WINDOWS VERZE 0905...

Více

ANALÝZA A ZAPOJENÍ ZAINTERESOVANÝCH STRAN PŘI ŘEŠENÍ NESTRUKTUROVANÝCH PROBLÉMŮ

ANALÝZA A ZAPOJENÍ ZAINTERESOVANÝCH STRAN PŘI ŘEŠENÍ NESTRUKTUROVANÝCH PROBLÉMŮ Jaromír PITAŠ 1, Hubert ŠTOFKO 2 ANALÝZA A ZAPOJENÍ ZAINTERESOVANÝCH STRAN PŘI ŘEŠENÍ NESTRUKTUROVANÝCH PROBLÉMŮ Abstract: The article deal with the definition is a stakeholder and stakeholder management.

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

www.productoo.com E-SHOP

www.productoo.com E-SHOP Jedinečný způsob on-line prezentace, prodeje a řízení výroby Vašich produktů. Productoo je původní český software určený pro on-line prezentaci a prodej produktů. Kombinuje klasický způsob prodeje na internetu

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Zpracování náhodného výběru. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Zpracování náhodného výběru. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Zpracování náhodného výběru popisná statistika Ing. Michal Dorda, Ph.D. Základní pojmy Úkolem statistiky je na základě vlastností výběrového souboru usuzovat o vlastnostech celé populace. Populace(základní

Více

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE Václav Šebesta Ústav informatiky Akademie věd ČR, e-mail: vasek@cs.cas.cz Abstrakt Jestliže ještě před

Více

5 Vícerozměrná data - kontingenční tabulky, testy nezávislosti, regresní analýza

5 Vícerozměrná data - kontingenční tabulky, testy nezávislosti, regresní analýza 5 Vícerozměrná data - kontingenční tabulky, testy nezávislosti, regresní analýza 5.1 Vícerozměrná data a vícerozměrná rozdělení Při zpracování vícerozměrných dat se hledají souvislosti mezi dvěma, případně

Více

Standardní dokumenty

Standardní dokumenty Standardní dokumenty Zadávací dokumentace pro projekty EPC Principy European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Duben 2011 Výhradní odpovědnost za obsah tohoto materiálu nesou autoři.

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

DATOVÝ SKLAD TECHNOLOGICKÝCH DAT

DATOVÝ SKLAD TECHNOLOGICKÝCH DAT R. T. S. cs, spol. s r. o. Novinářská 1113/3 709 00 Ostrava IČO: 18051367 DIČ: CZ18051367 Tel.: +420 59 7450 219 Fax: +420 59 7450 247 E-mail: info@rtscs.cz URL: www.rtscs.cz Společnost je zapsána v OR

Více

Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití

Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití Jana Šarmanová Klíčová slova: e-learning, programovaná výuka, režimy učení Abstrakt: Autorská tvorba výukových studijních opor je

Více

Vícekriteriální hodnocení variant VHV

Vícekriteriální hodnocení variant VHV Vícekriteriální hodnocení variant VHV V lineárním programování jsme se naučili hledat optimální řešení pro úlohy s jedním (maximalizačním nebo minimalizačním) kritériem za předpokladu, že podmínky i účelová

Více

POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ

POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ Barbora Tesařová Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni pochopit podstatu koncepce databází, navrhnout relační databázi s využitím pokročilých metod, navrhovat a

Více

Metodika SWOT analýzy

Metodika SWOT analýzy Metodika SWOT analýzy Praha, 7. 1. 2011, 23:42 Strategické řízení firmy využívá pro svá rozhodování několik analýz. K těm nejvíce známým patří SWOT analýza. Její význam je neoddiskutovatelný, neboť její

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I. Ekonomické škody ze znehodnocování životního prostředí Ing. Alena Bumbová, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ochrany obyvatelstva Kounicova 65

Více

Kartogramy. Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita

Kartogramy. Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita Kartogramy Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita Datum vytvoření dokumentu: 20. 9. 2004 Datum poslední aktualizace: 17. 10. 2011 Definice Kartogram je

Více

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1 Obsah O autorech 11 Poděkování 13 Předmluva 15 Úvod 17 Proč byste se měli přečíst tuto knihu 17 Co tato kniha obsahuje 18 Jak používat tuto knihu 19 Zpětná vazba od čtenářů 20 Errata 20 ČÁST I JAK SE UCHÁZET

Více

NewLink Moravia. CSP aplikace: RedHorse Content management ISM Issue management

NewLink Moravia. CSP aplikace: RedHorse Content management ISM Issue management NewLink Moravia CSP aplikace: RedHorse Content management ISM Issue management Činnost společnosti NewLink NewLink se zabývá webovými aplikacemi a informačními systémy pro průmyslové podniky a obchodní

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. II ZE DNE 16. 6. 2015

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. II ZE DNE 16. 6. 2015 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. II ZE DNE 16. 6. 2015 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Sídlem: Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2 Zastoupena: Mgr. Petrem

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

PLATOVÁ STUDIE PRO FINANČNÍ POZICE 2013. Vyhodnocení průzkumu

PLATOVÁ STUDIE PRO FINANČNÍ POZICE 2013. Vyhodnocení průzkumu PLATOVÁ STUDIE PRO FINANČNÍ POZICE 2013 Vyhodnocení průzkumu Česká asociace pro finanční řízení (CAFIN) si jako jeden ze svých cílů klade pomoc při rozvoji finanční profese. Zajímají nás aktuální trendy

Více

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace firmy GOTECH s.r.o. Rozbor probíhá

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor HOTELNICTVÍ

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor HOTELNICTVÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

Bezepečnost IS v organizaci

Bezepečnost IS v organizaci Bezepečnost IS v organizaci analýza rizik Zabezpečení informačního systému je nutné provést tímto postupem: Zjistit zranitelná místa, hlavně to, jak se dají využít a kdo toho může zneužít a pravděpodobnost

Více

Projektové řízení. Ing. Miroslav Žilka, Ph.D.

Projektové řízení. Ing. Miroslav Žilka, Ph.D. Projektové řízení Ing. Miroslav Žilka, Ph.D. Týmová spolupráce Prezentační dovednosti Kreativita Projekt REHP Kalkulace nákladů Přesvědčivost Rozpočet TE hodnocení projektů Diplomacie Zásady projektového

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Ceník licencí a služeb od 01.01.2010.

Ceník licencí a služeb od 01.01.2010. Ceník licencí a služeb od 01.01.2010. Všechny zde uvedené ceny a sazby jsou uvedeny v Kč a bez DPH. 1. Licence 1.1 Základní ceny licencí - XENON Ceník licence. MODULY EKONOMIKA A 1 uživatel 0101 Účetnictví

Více

Hodnocení vybraných zemí EU za podpory metod multikriteriálního hodnocení variant

Hodnocení vybraných zemí EU za podpory metod multikriteriálního hodnocení variant JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra aplikované matematiky a informatiky Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky: Datum vyhlášení zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele: Operační program

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

Metodologický přístup a popis prací na projektu

Metodologický přístup a popis prací na projektu Metodologický přístup a popis prací na projektu Použitá metodika Projekt vychází metodologicky z přístupu ke gender analýze strategických dokumentů zpracované v rámci diplomové práce Ludmily Rejmanové

Více

Číselné charakteristiky a jejich výpočet

Číselné charakteristiky a jejich výpočet Katedra ekonometrie, FVL, UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz charakteristiky polohy charakteristiky variability charakteristiky koncetrace charakteristiky polohy charakteristiky

Více

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu 1. Název veřejné zakázky V Praze dne 13. 8. 2013 Název veřejné zakázky Evidenční číslo VZ Druh zadávacího řízení Vytvoření

Více

Měření závislosti statistických dat

Měření závislosti statistických dat 5.1 Měření závislosti statistických dat Každý pořádný astronom je schopen vám předpovědět, kde se bude nacházet daná hvězda půl hodiny před půlnocí. Ne každý je však téhož schopen předpovědět v případě

Více

Ekonomický systém WinStrom 10

Ekonomický systém WinStrom 10 IT Strategie Ekonomický systém WinStrom 10 Miloš Grásgruber WinStrom je ekonomický systém, který má na českém trhu dlouhou historii. V případě verze WinStrom 10 se však jedná o zcela novou generaci systému,

Více

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů Technicko-ekonomická optimalizace cílem je určení nejvýhodnějšího řešení pro zamýšlenou akci Vždy existují nejméně dvě varianty nerealizace projektu nulová varianta realizace projektu Konstrukce variant

Více

Workshop DSP 2013. Jan Medek, DiS. Data Agentura INFOPHARM s.r.o.

Workshop DSP 2013. Jan Medek, DiS. Data Agentura INFOPHARM s.r.o. Workshop DSP 2013 Jan Medek, DiS. Data Agentura INFOPHARM s.r.o. Co je to imos? Aplikace umožňující snadnou a efektivní práci s výsledky zpracovaných dat Datové sběrné pošty. Online Pro všechna zařízení

Více

Využití Oborové brány TECH

Využití Oborové brány TECH Využití Oborové brány TECH ve sledovaném období 1.9.2008 31.12.2008 Vypracováno v Oddělení speciálních služeb STK Průzkum vedla Andrea Kučerová Obsah Obsah... 2 Kvantitativní ukazatele návštěvnosti Oborové

Více

A05 Stanovení způsobů ověření Praktické předvedení praktická neznamená jen manuální nebo ruční

A05 Stanovení způsobů ověření Praktické předvedení praktická neznamená jen manuální nebo ruční A05 Stanovení způsobů ověření Způsob ověření se stanovuje pro každé jednotlivé kritérium. Určuje, jakým postupem je kritérium ověřováno. Základní způsoby ověření jsou: - praktické předvedení - písemné

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY. ISTRA verze 2.0

INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY. ISTRA verze 2.0 INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY ISTRA verze 2.0 Informační systém pro cestovní agentury je komplexní nástroj, který umožňuje rychle a jednoduše vést agendu cestovních agentur a kanceláří. ISTRA

Více

Facility management, SAP a moderní řízení v SČE

Facility management, SAP a moderní řízení v SČE Facility management, SAP a moderní řízení v SČE Facility management neznámý pojem, který se v průběhu posledních let stále více dostává do povědomí manažeru společností jako nezbytný prvek efektivního

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

Zpráva z praxe. Magistrát města Ústí nad Labem. Hodnocení brownfieldů na území města

Zpráva z praxe. Magistrát města Ústí nad Labem. Hodnocení brownfieldů na území města Partnerství pro české brownfieldy CZ.1.07/2.4.00/17.0033 Zpráva z praxe Magistrát města Ústí nad Labem Hodnocení brownfieldů na území města Ing. Václav Pulchart VŠB-TU Ostrava, stavební fakulta, kat. stavebních

Více

Docházkový systém Docházka 3000 - Software

Docházkový systém Docházka 3000 - Software Docházkový systém Docházka 3000 - Software - Propracovaný čistě český program Docházka 3000 vyhovující naší legislativě (plus slovenská lokalizace) - Snadná instalace, jednoduché ovládání, možnost síťového

Více

Manuál pro vodohospodářský model konsolidované FA/FEA pro projekty v PO1 - Zelená louka

Manuál pro vodohospodářský model konsolidované FA/FEA pro projekty v PO1 - Zelená louka Manuál pro vodohospodářský model konsolidované FA/FEA pro projekty v PO1 - Zelená louka Model verze 17.2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu MATEMATIKA pro střední odborné školy s humanitním zaměřením (6 8 hodin týdně celkem) Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech:

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech: MERCATOR Moderní pokladní systém od společnosti SICONET a.s. Co je MERCATOR MERCATOR je PC pokladní systém určený především maloobchodním a velkoobchodním prodejnám společností, jejichž podnikovým systémem

Více

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ VALAŠSKÉ KLOBOUKY

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ VALAŠSKÉ KLOBOUKY Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ VALAŠSKÉ KLOBOUKY Autor : Mgr. Marcela Šuráňová Datum vytvoření:

Více

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky:

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky: Norma pro úpravu písemností Kurz je určen pro každého, kdo vytváří dokumenty a korespondenci. V rámci kurzu se seznámí se základními pravidly pro úpravu písemností, což mu umožní vytvářet dokumenty, které

Více