Aplikace metod vícekriteriálního rozhodování v lázeňském hotelu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aplikace metod vícekriteriálního rozhodování v lázeňském hotelu"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Tatyana Shevtsova Aplikace metod vícekriteriálního rozhodování v lázeňském hotelu Bakalářská práce

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci na téma Aplikace metod vícekriteriálního rozhodování v lázeňském hotelu zpracovala samostatně a použila pouze zdrojí, které citují a uvádím v seznamu použité literatury. V Praze dne Podpis: 2

3 Poděkování Ráda bych na tomto místě vyjádřila poděkování vedoucímu mé práce Ing. Jiří Pátkovi Csc., za cenné rady a připomínky. Zároveň bych ráda poděkovala všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli k napsání této práce, především hotelu XY za poskytnutí materi 3

4 Abstrakt Bakalářská práce se zabývá využitím metod vícekriteriálního rozhodování při výměně podnikového informačního systému. V teoretické částí je stručně popsána teorie vícekriteriálního rozhodování, podstata úloh vícekriteriálního rozhodování, typy alternativ, metody vícekriteriálního hodnocení alternativ a metody stanovení vah kritérií. V praktické částí byl proveden výzkum metodou polustrukturovaného rozhovoru, zjištěn stav současného systému, definovaný kritérií hodnocení a stupnice hodnocení. Byly popsáný 7 alternativ, které byly následně ohodnocený podle 19 kritérií, dvěma metody: metoda váženého součtu (metoda WSA) a metoda TOPSIS. Výsledkem rozhodovácího procesu bylo nalezení kompromisní alternativy. Klíčová slova Vícekriteriální rozhodování, metoda TOPSIS, metoda WSA, hotelové informační systémy, váhy kritérií. Abstract Bachelor thesis deals with the use of multi-criteria decision making methods to exchange business information system. In the theoretical part briefly describes the multi-criteria decision making theory, the essence of multi-criteria decision-making tasks, the types of alternatives, methods of multi-criteria evaluation of alternatives and methods of determining the weights of the criteria. In the practical part of the interview was conducted with the owner of the hotel and found the current state of the system and defined evaluation criteria and rating scale. There were seven alternatives are described and rated according to 19 criteria. The result was finding a compromise alternative. 4

5 OBSAH ÚVOD Teoretická část Podstata úloh vícekriteriálního rozhodování Základní pojmy vícekriteriálního rozhodování Klasifikace úloh vícekriteriálního rozhodování Typy alternativ Kriteriální matice Nedominované alternativy Optimální alternativa Kompromisní alternativa Ideální alternativa Kritéria Modely vícekriteriálního rozhodování Modelování preferencí mezi kritérii Ordinální informace Váhy Metody vícekriteriálního hodnocení alternativ Metoda váženého součtu Metoda TOPSIS Metoda AHP Praktická část Interview Analýza (shrnutí, resumé) interview Hotel XY Organizační struktura Současný informační systém Výhody systému Nevýhody systému Kritéria hodnocení alternativ Váhy kritérií Alternativy Zakoupení hotového produktu Aktualizace stávajícího systému Zavedení informačního systému vlastními zdroji Najmout firmu na vývoj software outsourcing Kriteriální matice Metoda váženého součtu Metoda TOPSIS Porovnání výsledků jednotlivých metod Vlastní přínos práce...53 ZÁVĚR...54 Seznam použité literatury...56 Seznam internetových zdrojů...58 Seznam grafů...59 Seznam tabulek...60 Seznam příloh...61 Příloha č.1 interview s majitelem hotelu

6 ÚVOD Téma mé bakalářské práce je Aplikace metod vícekriteriálního rozhodování v lázeňském hotelu. V průběhu svého života se setkáváme s problémy každodenně, obvykle se o řešení těchto problémů rozhoduje na základě posouzení několika vypovídajících kritérií. Je tedy zřejmé, že metoda vícekriteriálního rozhodování je běžnou realitou života, i když ne vždy si to uvědomíme. Obvykle máme k dispozici určitý počet alternativ, ze kterých musíme vybrat pouze jedinou, pro nás nejvhodnější alternativu. Vybrala jsem si toto téma, protože řešení problému a nalezení správných východisek je a vždy bude velmi důležitou náplní našeho života. Je to aktuální záležitost jak pro jednotlivce, v soukromém životě, tak i pro podniky a profesní činnost člověka. Použití odborných metod pro posouzení možných alternativ řešení a nalezení té nejvhodnější alternativy je podle mého názoru klíčem k úspěchu v podnikání. Z vlastních zkušeností vím, že velmi často tyto odborné metody nejsou využívány správným způsobem, či nejsou používány vůbec. Často totiž dochází k situaci, kdy vedoucí manažeři podniku (jak linioví, tak vrcholoví) se rozhodují z velké části na základě vlastních zkušeností. Komplikovanější analýzy jsou podceňovány, používají je spíše větší organizace. V této práci bych chtěla ukázat, že použití sofistikovaných metod rozhodování (metody vícekriteriálního rozhodování) a výběru správného řešení (alternativy) je uplatnitelné i v malých a středních firmách a není vůbec složité. Ve své práci jsem si jako zkoumané prostředí vybrala organizaci podnikající v cestovním ruchu. Učinila jsem tak proto, že je významnou částí ekonomiky České republiky a v příštích letech je prognozován růst tohoto odvětví. Hlavní cíl práce je tedy možno definovat jako: podpora rozhodovacího procesu v lázeňském hotelu při výměně podnikových informačních systémů s využitím metod vícekriteriálního rozhodování. Metodika je založena na vícekriteriálním hodnocení alternativ. Případ výběru podnikových informačních systémů považuji pro aplikace vícekriteriálního hodnocení alternativ za velmi praktický a vhodný. Umožňuje totiž nahlédnout na problém z několika úhlů pohledů. Podklady k této práci jsem získala v lážeňském hotelu XY, který si ale nepřeje být v této práci jmenován. Po společné diskuzi s majitelem hotelu jsme definovali problémy k řešení. Práce je rozdělena do dvou částí. V první části je popsána teorie, jsou rozebrány metodické postupy vícekriteriálního rozhodování, je dána definice samotného pojmu 6

7 vícekriteriální rozhodování. Dále jsem probrala podstatu úloh vícekriteriálního rozhodování, typy alternativ, modely vícekriteriálního rozhodování, metody stanovení vah kritérií, postupy při řešení rozhodování různými metodami. V praktické části jsou probrány otázky k interview a samotná analýza interview, dále jsem vybrala z interview kriteria hodnocení alternativ a požádala majitele hotelu, aby je vyhodnotil (ke každému kritériu přiřadil váhu). Za pomoci metody váženého součtu a metody TOPSIS jsem provedla řešení a přišla k závěru. Jako základní výzkumnou metodu, rozhodla jsem se použit interview formou polostukturovaný rozhovor s majitelem hotelu. Dopředu jsem si přepravila kostru otázek, v průběhu samotného interview některé z nich byli pozměněný a doplněný. Dalé v této práci je proveden rozbor jednotlivých otázek a celého interview. V průběhu celé práce jsem čerpala podklady a teorie z řady knih a odborných publikací na internetu. Nejvíce se však osvědčily knihy P. Fialy Vícekriteriální rozhodování a J. Jablonského Operační výzkum. Na základě prvotních diskuzí ohledně nejvhodnějšího řešení (alternativy) použitelného pro tento hotel. Jelikož na trhu informačních systémů pro hotel je veliké množství nabízených produktů. Tato skutečnost mě vedla k vyslovení hypotézy, že zakoupení hotového produktu odpovídajícího všem potřebám mnou zkoumaného hotelu bude z mnoha hledisek optimálnějším řešením než vývoj informačního sytsému od záčatku vlastními zdroji či pomocí outsourcingu. 7

8 1 Teoretická část 1.1 Podstata úloh vícekriteriálního rozhodování Ve většině reálných rozhodovacích situací se lidé setkávají s takovými problémy, které ani nemůžeme definovat, jako je např. určení výběru dodavatele nebo výběr ukazatelů efektivnosti podniku. Proto je třeba při rozhodování vzít v úvahu více než tři rozhodovací kriteria. Podle V. Kořenáře nebývají tato kritéria zpravidla ve vzájemném souladu, tzn. je to varianta či alternativa, která je nejlépe hodnocena podle kriteriálního rozhodování 1. Jako příklad může být uveden základní problém v podniku: jak maximalizovat zisk a zároveň minimalizovat náklady. Rozhodnutím rozumíme vybrání jedné varianty ze seznamu v dané situaci potenciálně realizovatelných variant 2. Musíme mít k dispozici množinu kritérií, která koresponduje se stanovenými cíli a dále množinu alternativ (seznam alternativ může být zadán explicitně jako výčet, nebo implicitně způsobem stanovení podmínek). A potom by mělo být určeno, jakým způsobem a jakou formou by mělo být stanoveno rozhodnutí: - vybráním jedné alternativy; - seřazením alternativ podle přibližování k optimální; - rozdělením alternativ na dvě části: vyhovující a nevyhovující. Cílem při analýze vícekriteriálních rozhodovacích úloh je pak řešení problému vzrůstajícího konfliktu mezi protikladnými kritérii. Výběr jedné varianty ( bude podkladem pro konečné rozhodnutí ) bude konkrétním cílem. 1.2 Základní pojmy vícekriteriálního rozhodování V teorii vícekriteriálního rozhodování by měla být používána určitá terminologie. Tato terminologie je nutná k popisu rozhodovacích algoritmů a jejich vlastností. Jelikož jsou v této kategorii úlohy velmi různorodé, je těžké vymyslit univerzální teorii a alogoritmus rozhodování, který by byl vhodný pro všechny typy úloh rozhodování. A proto je nutné uvést klasifikace úloh rozhodovacího procesu. 1 KOŘENÁŘ, Václav; LAGOVÁ, Milada. Optimalizační metody. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, s.93 2 FIALA, Petr; JABLONSKÝ, Josef; MAŇAS, Miroslav. Vícekriteriální rozhodování. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, s. 7 8

9 1.3 Klasifikace úloh vícekriteriálního rozhodování. Důležitým klasifikačním hlediskem je způsob zadání množiny přípustných variant 3. Úlohy vícekriteriálního hodnocení alternativ. Jsou-li alternativy určeny konkrétním seznamem. Úloha vícekriteriálního programování. Jsou li alternativy určeny soustavou omezujících podmínek. Podobná úlohám matematického programování. Dalším důležitým hlediskem pro klasifikace úloh jsou informace, které jsou součástí zadání úlohy, nebo které lze získat v průběhu jejího řešení. Podle tohoto informačního hlediska rozdělíme úlohy vícekriteriálního rozhdování do čtyř kategorií 4 : Úlohy s možností skalarizace množiny kritérií (tj. s kardinální informací o kritériích). Teorie vícekriteriálního rozhodování je nutná k tomu, aby uvedená redukce na skalár byla provedena kvalifikovaně tak, aby nedošlo ke ztrátě nebo ke zkreslení původních informací. Úlohy bez informace umožňující skalarizaci. Jsou to tzv. nedominovaná řešení. Úlohy s informací získanou v průběhu řešení. Parametrická řešení. Při podrobnějším pohledu je vidět, že rozhodovací metoda je současně zařaditelná do více kategorií, v závislosti na úpravě jejího použití. 1.4 Typy alternativ Klasifikace alternativ je cílem pro rozhodovatele, upozorňuji na to, jak rozdělit alternativy do několika tříd. Příkladem mohou být třeba jen dvě třídy: vyhovuje/nevyhovuje, či více/méně. Z tohoto můžeme vyhodnotit: množinu rozhodovacích alternativ ( většinou konečná ); určení hodnotících kritérií, podle nichž budeme alternativy hodnotit; zvolení metod pro získání kvantitativních údajů o těchto hodnotách, obvykle se vyjadřují tzv. kriteriální matice. 3 FIALA, Petr; JABLONSKÝ, Josef; MAŇAS, Miroslav. Vícekriteriální rozhodování. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, s FIALA, Petr; JABLONSKÝ, Josef; MAŇAS, Miroslav. Vícekriteriální rozhodování. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, s. 16 9

10 1.4.1 Kriteriální matice Podle Jablonského matematický model úlohy vícekriteriálního hodnocení alternativ může být vyjádřen ve tvaru tzv. kriteriální matice. V této matici sloupce odpovídají kritériím a řádky hodnocením alternativ a jak je vidět v tabulce a-té řádky, je vektor kriteriálních hodnot alternativy A 5 i. Součástí matematického modelu úlohy vícekriteriálního hodnocení alternativ musí být určení typu jednotlivých variant. Kritéria mohou být buď maximalizačního, nebo minimalizačního typu Maximalizační kritéria jsou hodnocení alternativy s vyššími kriteriálními hodnotami. Minimalizační kritéria jsou naopak hodnocení alternativy s nejnižšími kriteriálními hodnotami. B1 B2... Bj A1 a 1 b 1 a 1 b 2... a 1 b j Y= A2 a 2 b 1 a 2 b 2... a 2b j Ai a i b 1 a i b 2... a i b j Tabulka č.1 kriteriální matice Nedominované alternativy V současné době existuje hodně definic nedominované alternativy, avšak zjednodušeně lze říci, že nedominovaná alternativa je taková, ke které neexistuje lepší v tom smyslu, že by bylo možné některé hodnoty kritérií zlepšit, aniž by se hodnoty jiných kritérií zhoršily 7. Přesnější defenici lze vyvodit z uvedené kriteriální matice ( viz Tabulku č.1 ): Nechť jsou dvě alternativy. Buď alternativa A i dominuje alternativě Bj, jestliže A i je více než B j. Alternativa se nazývá nedominovaná, jestliže v množině rozhodovacích alternativ A neexistuje alternativa, která jí dominuje. Množinu všech nedominovaných alternativ z množiny A budeme označovat A N JABLONSKÝ, Josef. Operační výzkum : Kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování. Druhé vydání. Praha : PROFESSIONAL PUBLISHING, s JABLONSKÝ, Josef ; DLOUHÝ, Martin. Modely hodnocení efektivnosti produkčních jednotek. Praha : PROFESSIONAL PUBLISHING, s FIALA, Petr; JABLONSKÝ, Josef; MAŇAS, Miroslav. Vícekriteriální rozhodování. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, s

11 Obecně lze říci, že alternativa A i se označuje jako nedominovaná alternativa, jestliže v množině rozhodovacích alternativ neexistuje jiná alternativa, která by jí dominovala Optimální alternativa. Tento pojem - optimální alternativa, je často používaným pojmem v teorii vícekriteriálního rozhodování. Tento pojem není spojen s žádnou jednoznačnou a univerzálně použitou definicí. Pojmem optimální alternativa se označuje alternativa relativně jednoznačně doporučená ke konečnému výběru nebo realizaci. Vztahuje se tedy spíše k variantě vyhovující praktické představě řešení úloh vícekriteriálního rozhodování 9. Je-li v množině A jediná nedominovaná varianta, je možné ji bez pochybnosti označit za optimální alternativu 10. Avšak typickým případem je, že nedominovaných alternativ je více Kompromisní alternativa. Někdy se můžeme setkat s tím, že A N = A. Tím mohou nastat dvě situace: rozhodovací situace je přehledná a uživatel je seznámen s problematikou tehdy se podaří uživatele dominované alternativy odhalit. Jiná situace může nastat, pokud v množině A N existuje více alternativ a je nutné vybrat k realizaci pouze jednu alternativu. Pak je nutné aplikovat metodu na vyloučení z výběru z množiny A N. Alternativa, která je vybrána jako reprezentant množiny AN, se nazývá alternativou kompromisní Ideální alternativa. Ideální alternativa je hypotetická ( nereálná ), nebo reálně existující alternativa, která dosahuje ve všech kritériích logicky nejlepších možných hodnot. Jenže v reálných případech je mimořádně obtížné stanovit, jaké jsou logicky nejlepší možné hodnoty kritérií. 1.5 Kritéria Kritéria se mohou rozlišit do dvou typů: 8 KOŘENÁŘ, Václav; LAGOVÁ, Milada. Optimalizační metody. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, s FIALA, Petr; JABLONSKÝ, Josef; MAŇAS, Miroslav. Vícekriteriální rozhodování. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, s FIALA, Petr; JABLONSKÝ, Josef; MAŇAS, Miroslav. Vícekriteriální rozhodování. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, s FIALA, Petr; JABLONSKÝ, Josef; MAŇAS, Miroslav. Vícekriteriální rozhodování. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, s

12 kvantitativní, vyjádření v měrných jednotkách; kvalitativní. Kritéria také lze rozlišit dle úrovně žádoucí hodnoty: maximalizační ( výnosy, zisk ); minimalizační ( náklady, ztráta ). «Podle výpočtu a porovnání je zpravidla žádoucí, aby zadané hodnoty kritérií byly normalizovány do jednotkového intervalu, tedy» Modely vícekriteriálního rozhodování Osobu, která rozhoduje, nazveme rozhodovatel či desicion maker ; ta musí nějakým způsobem vyjádřit své preference, které využije při analýze. Důležitou součástí modelu vícekriteriálního rozhodování je modelování preferencí rozhodovatele, jinak vyjádření představ rozhodovatele, čemu dává přednost: modelování preferencí mezi kritérii, jakou mají jednotlivá kritéria důležitost pro rozhodovatele; modelování preferencí mezi alternativami z hlediska jednotlivých kritérií a jejich agregace pro celkové vyjádření celkových preferencí Modelování preferencí mezi kritérii Existují tři přístupy, jak modelovat preference mezi kritérii a s tím související požadované typy informací od rozhodovatele: aspirační úrovně kritérií, ordinální informace o kritériích, kardinální informace o kritériích ve formě vah Aspirační úrovně Obecně můžeme říci, že aspirační úrovně kritérií jsou hodnoty, kterých by alespoň měla dosáhnout varianta hodnocená podle jednotlivých kritérií 15. Pak tyto varianty můžeme rozdělit na akceptovatelné a neakceptovatelné varianty. O akceptovatelných variantách mluvíme tehdy, dosáhne-li varianta alespoň požadované aspirační úrovně, o neakceptovatelných mluvíme v ostatních případech. Při změně 12 KOUDELKOVÁ, Anna. Podpora strategického rozhodnutí [online]. Pardubice : Univerzita Pardubice, s.2 Bakalářská práce. Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní. Dostupné z WWW: %20ROZHODOVANIE/AHP/KoudelkovaA_Podpora_strategickeho_RM_2009.pdf 13 FIALA, Petr; JABLONSKÝ, Josef; MAŇAS, Miroslav. Vícekriteriální rozhodování. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, s FIALA, Petr; JABLONSKÝ, Josef; MAŇAS, Miroslav. Vícekriteriální rozhodování. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, s FIALA, Petr; JABLONSKÝ, Josef; MAŇAS, Miroslav. Vícekriteriální rozhodování. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, s

13 aspirační úrovně rozhodovatel zpřesňuje své preference a výsledkem může být kompromisní alternativa Ordinální informace Ordinální informace o kritériích je uspořádání od nejdůležitějšího k nejméně důležitému. Jak píše P. Fiala ve své knize některé metody s ordinální informací připouštějí kvaziuspořádání, tj. připouštějí i existenci několika stejně hodnocených kritérií Váhy Každé kritérium má jinou důležitost musíme je kvantifikovat, tj. stanovit váhy kritérií. Většina metod vícekriteriálního rozhodování vyžaduje informaci o relativní důležitosti jednotlivých kritérií, kterou můžeme vyjádřit pomocí vektoru vah kritérií : 17. Obecně platí: čím je kritérium důležitější, tím je i větší jeho váha. Váhy kritérií lze stanovit buď před provedením dílčího hodnocení variant, nebo následně po něm, pro korekci získaných výsledků 18. Je velmi obtížné získat od rozhodovatele hodnoty vah, avšak existují metody, které jednoduše konstruují odhady vah. Existuje celá řada metod pro stanovení vah kritérií; nejjednodušší je tzv. přímá metoda, při které se zcela subjektivně určují nenormované váhy jednotlivých kritérií v apriorně dohodnuté bodovací stupnici 19. Další skupina je nepřímá metoda, příkladem této skupiny jsou metoda párového srovnání či Saatyho metoda Metoda pořadí Tato metoda vyžaduje pouze ordinální informaci, tj. stanovení vah kritérií podle důležitosti. Rozhodovatel či decision maker uspořádá kritéria od nejdůležitějšího k nejméně důležitému. Nechť k je číslo (počet bodů), označující počet kritérií - nejdůležitějšímu kritériu v rozhodování je přiřazeno číslo k, číslo k-1 je pak přiřazeno druhému nejdůležitějšímu kritériu atd. Index i označuje pozici (důležitost) daného kritéria v posloupnosti kritérií, 16 FIALA, Petr; JABLONSKÝ, Josef; MAŇAS, Miroslav. Vícekriteriální rozhodování. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, s FIALA, Petr; JABLONSKÝ, Josef; MAŇAS, Miroslav. Vícekriteriální rozhodování. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, s KORVINY, Petr. [online] [cit ]. Teoretické základy vícekriteriálního rozhodování. s. 6. Dostupné z WWW: <http://korviny.cz/mca7/soubory/teorie_mca.pdf>. 19 KORVINY, Petr. [online] [cit ]. Teoretické základy vícekriteriálního rozhodování. s. 6. Dostupné z WWW: <http://korviny.cz/mca7/soubory/teorie_mca.pdf>. 13

14 p i počet označení v i váhu i-tého kritéria. Váha i-tého kritéria se vypočte podle vzorce:, kde i =1,2,, k 20. Z následujícího vzorce můžeme zjistit součet čísel b i ve jmenovateli: Bodovací metoda. Rozhodovatel kvantitativně ohodnotí důležitost kritérií ve zvolené bodovací stupnici (např. od 1 do 10 ). Čím více považuje kritérium za důležitější, tím větší je bodové ohodnocení. Potom pro odhad vah kritérií platí stejný vztah jako u metody pořadí. Nechť p i je bodové ohodnocení a v i váha kritéria, pak dojdeme ke vzorci, který již byl uveden v metodě pořadí Metoda párového srovnání. Tato metoda používá pro odhad vah pouze informace, které ze dvou kritérií je při párovém srovnání důležitejší 22. Rozhodovatel srovnává každé kritérium postupně se všemi zbývajícími a podle vzorce zjišťuje počet srovnání: Srovnání se provádí v tzv. Fullerově trojúhelníku, a proto se tato metoda někdy nazývá Fullerova metoda párového srovnání. Kritéria jsou očíslovaná od 1, 2,..... n. Rozhodovateli se předloží trojúhelníkové schéma, jehož dvojřádky tvoří dvojice pořadových čísel uspořádaných tak, že se každá dvojice kritérií vyskytne právě FIALA, Petr; JABLONSKÝ, Josef; MAŇAS, Miroslav. Vícekriteriální rozhodování. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, s FIALA, Petr; JABLONSKÝ, Josef; MAŇAS, Miroslav. Vícekriteriální rozhodování. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, s FIALA, Petr; JABLONSKÝ, Josef; MAŇAS, Miroslav. Vícekriteriální rozhodování. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, s FIALA, Petr; JABLONSKÝ, Josef; MAŇAS, Miroslav. Vícekriteriální rozhodování. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, s

15 jedenkrát 24. Schéma Fullerova trojúhelníku znázorňuje níže uvedená tabulka č.2, kde K1, K2, K N vyjadřuje jednotlivá kritéria. Tento trojúhelník má vždy k-1 dvojic řádků. V první řadě jsou všechny kombinace pro porovnání s prvním kritériem, v druhé kombinace pro porovnání s druhým kritériem, kromě té, která je v příchozím řádku, v každém dalším řádku jsou kombinace pro porovnání s dalším kritériem, které nejsou v předchozích řádcích k-1 k k k-3 k-3 k-3 k-2 k-1 k k-2 k-2 k-1 k k-1 k Tabulka č.2: znázornění Fullerova trojúhelníku, zdroj [8] Označíme-li počet označení pro i-té kritérium symbolem pi, potom lze odhad vah kritérií získat opět podle vztahu 26 : Výhodou této metody je jednoduchost vyžadované informace od rozhodovatele a její snadná použitelnost Saatyho metoda Saatyho metoda patří mezi nejpoužívanější metody pro stanovení vah kritérií, někdy se používá např. v postupu AHP. Tato metoda se někdy nazývá metoda 24 FIALA, Petr; JABLONSKÝ, Josef; MAŇAS, Miroslav. Vícekriteriální rozhodování. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, s KALČEVOVÁ, Jana. [online] [cit ]. Publikační činnost. s. 6Dostupné z WWW: <http://jana.kalcev.cz/vyuka/kestazeni/eko422-vahy.pdf>. 26 JABLONSKÝ, Josef. Operační výzkum : Kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování. Druhé vydání. Praha : PROFESSIONAL PUBLISHING, 2002.s

16 kvantitativního párového srovnání kritérií. Stejně jako u Fullerova trojúhelníku i v této metodě porovnává rozhodovatel všechny možné dvojice kritérií. Princip metody spočívá v tom, že se párově srovnávají jednotlivá kritéria a zapíší se do tzv. Saatyho matice S s prvky s i, j, která je symetrická 27. Prvky této matice si lze interpretovat jako odhady podílu vah i-tého a j-tého kritéria:, kde i,j = 1,2,..., k 28. Stupeň důležitosti jednoho kritéria proti druhému se vyjadřuje ve stupnici 1 až 9. Důvody pro zvolený rozsah stupnice jsou okolnosti, že všechny prvky by měly být stejného řádu; existuje i odpovídající vhodná verbální stupnice: 1 rovnocenná kritéria i a j; 3 - slabě preferované kritérium i před j; 5 silně preferované kritérium i před j; 7 velmi silně preferované kritérium i před j; 9 absolutně preferované kritérium i před j. Hodnoty 2, 4, 6, 8 vyjadřují mezistupně 29. Kritérium f f f f f 5 f f f 1 ½ f f ½ f 4 1/3 ½ ¼ f 5 2 ½ f 6 ½ f 7 Tabulka č.3: Preference dvojic kritérií v Saatyho matici, zdroj [7] Saaty navrhl použít vlastní vektor pro odhad vah, který je současně největším vlastním číslem matice. Jak píše Jablonský, výpočet vlastního vektoru matice S, který 27 ZMEŠKAL, Zdeněk. Vícekriteriální hodnocení variant a analýza citlivosti při výběru produktů finančních instituci. In 7. mezinárodní konference Finanční řízení podniků a finančních instituci [online]. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, katedra Financi, září 2009 [cit ]. s. 3. Dostupné z WWW: %20ROZHODOVANIE/AHP/Zmeskal.Zdenek_1.pdf 28 JABLONSKÝ, Josef. Operační výzkum : Kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování. Druhé vydání. Praha : PROFESSIONAL PUBLISHING, 2002.s KORVINY, Petr. [online] [cit ]. Teoretické základy vícekriteriálního rozhodování. s. 24. Dostupné z WWW: <http://korviny.cz/mca7/soubory/teorie_mca.pdf>. 16

17 přísluší jejímu největšímu vlastnímu číslu, není triviální záležitostí 30, a proto se někdy pro výpočet používá geometrický průměr prvků v každém řádku matice S, a normalizovaný tak, aby byl součet jeho prvků roven jedné, tj., kde i=1,2,...,k, kde i=1,2,...,k 31. Kromě toho, pro každou Saatyho matici musí být stanoven index konzistence (KI), který slouží jako indikátor správného sestavení matice Za dostatečně konzistentní se považuje matice s indexem konzistence nižším než 0.1 [3, 278] 34. V zásadě je tato metoda jednoduchá a můžeme ji rozdělit na několik kroků: vytvoření Saatyho matice ( Nechť s ij = 0, a je-li i preferováno před j, pak s ij je v rozmezí od 0 do 9 a zároveň platí); pro každé i spočítáme hodnotu s ij, viz ; pro každé i spočítáme hodnotu R ij, Dále by měla být spočítána Naposledy se určují váhy kritérií podle vztahu: 30 JABLONSKÝ, Josef. Operační výzkum : Kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování. Druhé vydání. Praha : PROFESSIONAL PUBLISHING, 2002.s JABLONSKÝ, Josef. Operační výzkum : Kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování. Druhé vydání. Praha : PROFESSIONAL PUBLISHING, 2002.s KOUDELKOVÁ, Anna. Podpora strategického rozhodnutí [online]. Pardubice : Univerzita Pardubice, s. Bakalářská práce. Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní. s. 4. Dostupné z WWW: %20ROZHODOVANIE/AHP/KoudelkovaA_Podpora_strategickeho_RM_2009.pdf 33 JABLONSKÝ, Josef. Operační výzkum : Kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování. Druhé vydání. Praha : PROFESSIONAL PUBLISHING, 2002.s JABLONSKÝ, Josef. Operační výzkum : Kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování. Druhé vydání. Praha : PROFESSIONAL PUBLISHING, 2002.s

18 1.7 Metody vícekriteriálního hodnocení alternativ Vícekriteriální hodnocení alternativ obecně neposkytuje jedno jediné řešení a výsledné řešení je ovlivněno volbou vah a použitou metodou. Metody vícekriteriálního hodnocení alternativ lze využít v mnoha různých oblastech díky jejich obecnému charakteru a nezávislosti obsahu rozhodování. V současné době existuje velké množství metod vícekriteriálního hodnocení alternativ a jsou založeny na různých principech Metoda váženého součtu. Metoda váženého součtu se někdy označuje jako metoda WSA (Weighted Sum Approach). Při užití této metody pracujeme s váhami jednotlivých kritérií, které jsou buď dány, nebo které jsme již nějakým vhodným způsobem odhadli 35. Tato metoda je založena na konstrukci lineární funkce užitku na stupnici od 0 do V této souvislosti nejhorší alternativa by měla mít užitek 0 a nejlepší alternativa užitek 1 a další alternativy budou mít užitek v rozmezí od 0 a 1, tj. mezi nejhoršími a nejlepšími alternativami Postup při řešení této metody. Tato metoda je vlastně speciálním případem metody funkce užitku. Vypočteme však zvládnutelné i ručně 37. Popíšeme základní postup, který by měl být dodržován při řešení dané metody: sestavení výchozí kriteriální matice (y ij ), konstrukce vektoru vah v- (v1, v2,, vk); transformace maximalizačních kritérií na minimalizační; výpočet užitku alternativy a i podle kritéria f j podle vztahu vztah,, kde: y`ij... hodnota užitku i-té alternativy podle j-tého kritéria; y ij...hodnota původní kriteriální matice, ještě není transformovaná ( má maximalizační kritéria ); D j... bazální hodnota j-tého kritéria; 35 KALČEVOVÁ, Jana. [online] [cit ]. Publikační činnost. Dostupné z WWW: <http://jana.kalcev.cz/vyuka/kestazeni/eko422- KriterialniMatice.pdf>. 36 JABLONSKÝ, Josef. Operační výzkum : Kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování. Druhé vydání. Praha : PROFESSIONAL PUBLISHING, 2002.s FIALA, Petr; JABLONSKÝ, Josef; MAŇAS, Miroslav. Vícekriteriální rozhodování. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, s.79 18

19 H j... hodnota j-tého kritéria ideální alternativy; výpočet celkového užitku alternativy a i dle vztahu vztah, kde u(x i )... celkový užitek alternativy a i ; k... počet kritérií; v j... váha kritérií; y`ij... normalizovaná hodnota kriteriální matice pro i-tou alternativu a j-té kritérium Metoda TOPSIS Zkratka TOPSIS znamená Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution, což se do češtiny překládá jako Technika pro řazení prefencí podle podobnosti ideálnímu řešení. Metoda TOPSIS je založena na výběru alternativy, která je nejblíže tzv. ideální alternativě, tj. alternativě, která je charakterizována vektorem nejlepších kriteriálních hodnot a současně nejdále od tzv. bazální alternativy, tj. alternativy, která je reprezentována vektorem nejhorších kriteriálních hodnot 38. Při řešení této metody budeme vycházet z toho, že všechna kritéria jsou maximalizačního typu. Avšak dá se přetransfomovat kritérium z minimalizačního typu na maximalizační typ obvyklým způsobem Postup při řešení této metody. Metoda TOPSIS je velmi jednoduchá a je možné ji vyřešit podle následujícího postupu, který je nutné pak dodržovat: sestavení výchozí kriteriální matice ( y ij ), konstrukce vektoru vah v=(v 1, v 2,...,v k ); transformace minimalizačních kritérií na maximalizační; transformace matice y ij na matici r ij podle vztahu:, kde i=1,2,..,n a j=1,2,..k 38 JABLONSKÝ, Josef. Operační výzkum : Kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování. Druhé vydání. Praha : PROFESSIONAL PUBLISHING, 2002.s

20 výpočet prvků vážené kritériální matice W = (w ij ) podle vztahu:, kde v j. váha j-tého kritéria; r ij... hodnoty získané v třetím kroku. z prvků matice W se určí ideální alternativa H1, H2,..., Hk a bazální alternativa D1, D2,..., Dk, kde H j = max (w ij ), D j = min(w ij ) pro j=1,2,..., k. Vypočtou se vzdálenosti alternativy od ideální k bazální alternativě dle vztahu:, kde i=1,2,..,n Vypočte se ukazatel c i pro i = 1,2,...,k jako relativní vzdálenost alternativy od bazální alternativy podle vztahu:, kde i=1,2,..,n Hodnoty c i jsou evidentně z intervalu 0 až 1, přičemž 0 patří k bazální alternativě, 1 k ideální. Čím větší je c i, tím větší je vzdálenost od bazální alternativy. To nám dává možnost uspořádat alternativy podle klesajících hodnot c i Metoda AHP. Při řešení rozhodovacího problému je nutné vzít v úvahu všechny prvky, které mohou nějakým způsobem ovlivnit výsledek analýzy, buď vazby mezi nimi, nebo jejich intenzitu, a jak na sebe působí. Je logické, že jedním ze způsobů, jak rozhodovací problém interpretovat a přiblížit uživateli, je znázornit jej jako určitou hierarchickou strukturu (hierarchii) 39. Proto v Americe velmi často používají metodu AHP (Analytic Hierarchy Proces), která využívá princip párového porovnání prvků na jednotlivých úrovních hierarchické struktury, která je modelem daného rozhodovacího problému 40. Pod pojmem hierarchická struktura rozumíme lineární strukturu, která obsahuje určitý počet úrovní, přičemž v každé této úrovni je uvedeno několik prvků. Podle P. Fialy uspořádání jednotlivých úrovní hierarchické struktury odpovídá uspořádání od 39 FIALA, Petr; JABLONSKÝ, Josef; MAŇAS, Miroslav. Vícekriteriální rozhodování. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, s JABLONSKÝ, Josef. Operační výzkum : Kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování. Druhé vydání. Praha : PROFESSIONAL PUBLISHING, 2002.s

7 Kardinální informace o kritériích (část 1)

7 Kardinální informace o kritériích (část 1) 7 Kardinální informace o kritériích (část 1) Předpokládejme stejná značení jako v předchozích cvičeních. Kardinální informací o kritériích se rozumí ohodnocení jejich důležitosti k pomocí váhového vektoru

Více

Operační výzkum. Vícekriteriální programování. Lexikografická metoda. Metoda agregace účelových funkcí. Cílové programování.

Operační výzkum. Vícekriteriální programování. Lexikografická metoda. Metoda agregace účelových funkcí. Cílové programování. Operační výzkum Lexikografická metoda. Metoda agregace účelových funkcí. Cílové programování. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

Z X 5 0 4 H o d n o c e n í v l i v ů n a ž i v o t n í p r o s t ř e d í. Vybrané metody posuzování dopadu záměrů na životní

Z X 5 0 4 H o d n o c e n í v l i v ů n a ž i v o t n í p r o s t ř e d í. Vybrané metody posuzování dopadu záměrů na životní Z X 5 0 4 H o d n o c e n í v l i v ů n a ž i v o t n í p r o s t ř e d í Vybrané metody posuzování dopadu záměrů na životní prostředí. ř Posuzování dopadu (impaktu) posuzované činnosti na životní prostředí

Více

Hotelový program. Grafické štafle-základní a rozšířené rozlišení:

Hotelový program. Grafické štafle-základní a rozšířené rozlišení: Hotelový program Hotelový program řeší kompletně problematiku hotelové recepce ubytovacího zařízení. Vede agendu od rezervací ubytování, středisek i služeb, stravování, přes ubytování jednotlivých hostů

Více

Hodnocení kvality logistických procesů

Hodnocení kvality logistických procesů Téma 5. Hodnocení kvality logistických procesů Kvalitu logistických procesů nelze vyjádřit absolutně (nelze ji měřit přímo), nýbrž relativně porovnáním Hodnoty těchto znaků někdo buď předem stanovil (norma,

Více

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ Zpracoval Ing. Jan Weiser Obsah výkladu Rozhodovací procesy a problémy Dvě stránky rozhodování Klasifikace rozhodovacích procesů Modely rozhodování Nástroje pro podporu rozhodování

Více

Otázky ke státní závěrečné zkoušce

Otázky ke státní závěrečné zkoušce Otázky ke státní závěrečné zkoušce obor Ekonometrie a operační výzkum a) Diskrétní modely, Simulace, Nelineární programování. b) Teorie rozhodování, Teorie her. c) Ekonometrie. Otázka č. 1 a) Úlohy konvexního

Více

5 Informace o aspiračních úrovních kritérií

5 Informace o aspiračních úrovních kritérií 5 Informace o aspiračních úrovních kritérií Aspirační úroveň kritérií je minimální (maximální) hodnota, které musí varianta pro dané maximalizační (minimalizační) kritérium dosáhnout, aby byla akceptovatelná.

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Praktické aspekty ABC

Praktické aspekty ABC Praktické aspekty ABC Metoda maticového propočtu 1. Zjednodušený procesní model 2. Produktový přístup k nákladům 3. Analýza vnitřních produktů 4. Sestavení ABC rozpočtů 5. Maticový propočet Tomáš Nekvapil

Více

Socio-ekonomická evaluace aglomerace z hlediska potřeb a aktivit investorů

Socio-ekonomická evaluace aglomerace z hlediska potřeb a aktivit investorů Klub regionalistů 11.11.2010 Projekt SGS SP/2010 Socio-ekonomická evaluace aglomerace z hlediska potřeb a aktivit investorů Jiří Adamovský Lucie Holešinská Katedra regionální a environmentální ekonomiky

Více

Výběr lokality pro bydlení v Brně

Výběr lokality pro bydlení v Brně Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Výběr lokality pro bydlení v Brně Projekt do předmětu Optimalizační metody Martin Horák Brno 5 Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta

Více

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3 ÚVOD 1 Poděkování 3 Kapitola 1 CO JE TO PROCES? 5 Co všechno musíme vědět o procesním řízení, abychom ho mohli zavést 6 Různá důležitost procesů 13 Strategické plánování 16 Provedení strategické analýzy

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

VÝUKA HOTELOVÉHO SOFTWARU MICROS FIDELIO NA VŠH

VÝUKA HOTELOVÉHO SOFTWARU MICROS FIDELIO NA VŠH VÝUKA HOTELOVÉHO SOFTWARU MICROS FIDELIO NA VŠH Martina SOCHŮRKOVÁ Resumé: Příspěvek pojednává o významu informačních a komunikačních technologií pro oblast hotelnictví. Představuje pojmy jako Property

Více

Vícekriteriální rozhodování za jistoty

Vícekriteriální rozhodování za jistoty 1 Část I Vícekriteriální rozhodování za jistoty Při řešení rozhodovacích problémů se často setkáváme s případy, kdy optimální rozhodnutí musí vyhovovat více než jednomu kritériu. Zadaná kritéria mohou

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools jsou desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních zdrojů.

Více

Operační výzkum. Teorie her. Hra v normálním tvaru. Optimální strategie. Maticové hry.

Operační výzkum. Teorie her. Hra v normálním tvaru. Optimální strategie. Maticové hry. Operační výzkum Hra v normálním tvaru. Optimální strategie. Maticové hry. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Vícekriteriální rozhodování za jistoty

Vícekriteriální rozhodování za jistoty Kapitola 1 Vícekriteriální rozhodování za jistoty Při řešení rozhodovacích problémů se často setkáváme s případy, kdy optimální rozhodnutí musí vyhovovat více než jednomu kritériu. Zadaná kritéria mohou

Více

Problémové domény a jejich charakteristiky

Problémové domény a jejich charakteristiky Milan Mišovič (ČVUT FIT) Pokročilé informační systémy MI-PIS, 2011, Přednáška 02 1/16 Problémové domény a jejich charakteristiky Prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. Katedra softwarového inženýrství Fakulta

Více

FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC

FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

INFORMATIKA pro LÁZEŇSTVÍ. Ing. Petr Janík

INFORMATIKA pro LÁZEŇSTVÍ. Ing. Petr Janík ULGAT/L0015 přednáška č.2 1 1 janik@vosahs.cz konzultační hodiny: středa od 9:45-11:15 (předem napsat email o konkrétním problému, který chcete konzultovat) 26. března 2009 Obsah přednášky 1 2 Schéma Objekty

Více

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY VYBRANÝCH SEKTORŮ CESTOVNÍHO RUCHU NA ÚZEMÍ ČR Prezentace Praha, 30. srpna 2010 Předmětné sektory a jednotlivé fáze projektu Předmětné sektory Hromadná a individuální

Více

HOTEL TIME, a.s. Reporting v systému HotelTime

HOTEL TIME, a.s. Reporting v systému HotelTime HOTEL TIME, a.s. Reporting v systému HotelTime OBSAH 1. Standardní provozní reporting... 3 1.1. Analýza obsazenosti... 3 1.2. Výkony hotelu dle středisek... 4 1.3. Denní uzávěrka... 5 1.4. Partneři dle

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu http://akademie.ldf.mendelu.cz/cz (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.

fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu http://akademie.ldf.mendelu.cz/cz (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28. Základy lineárního programování Vyšší matematika, Inženýrská matematika LDF MENDELU Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem

Více

TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY. Školní rok 2015-2016 OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: EKONOMIKA

TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY. Školní rok 2015-2016 OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: EKONOMIKA PŘEDMĚT: EKONOMIKA Základní ekonomické pojmy, ekonomické systémy společnosti, zákony trhu Podnikání jednotlivce, živnostenský zákon Obchodní korporace osobní společnosti Oběžný majetek Náklady, výnosy,

Více

Délka (dny) 150 - - 2 terénní úpravy (prvotní) 15-20 - příprava staveniště (výstavba přístřešku pro materiál)

Délka (dny) 150 - - 2 terénní úpravy (prvotní) 15-20 - příprava staveniště (výstavba přístřešku pro materiál) Skupinová práce. Zadání skupinové práce Síťová analýza metoda CPM Dáno: Výstavba skladu zásob obilí představuje následující činnosti: Tabulka Název činnosti Délka (dny) Optimální projekt. Optimální dělníků

Více

Popisná statistika kvantitativní veličiny

Popisná statistika kvantitativní veličiny StatSoft Popisná statistika kvantitativní veličiny Protože nám surová data obvykle žádnou smysluplnou informaci neposkytnou, je žádoucí vyjádřit tyto ve zhuštěnější formě. V předchozím dílu jsme začali

Více

Marketingové aplikace. Doc. Ing.Vladimír Chalupský, CSc., MBA

Marketingové aplikace. Doc. Ing.Vladimír Chalupský, CSc., MBA Marketingové aplikace Doc. Ing.Vladimír Chalupský, CSc., MBA Struktura předmětu 4. okruh: Marketingový výzkum - vymezení podstaty a účelu marketingového výzkumu - požadavky na informace výzkumu - proces

Více

Organizační struktura v pohostinství a ubytování

Organizační struktura v pohostinství a ubytování Organizační struktura v pohostinství a ubytování Iveta Hennetmairová Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Iveta

Více

LDF MENDELU. Simona Fišnarová (MENDELU) Základy lineárního programování VMAT, IMT 1 / 25

LDF MENDELU. Simona Fišnarová (MENDELU) Základy lineárního programování VMAT, IMT 1 / 25 Základy lineárního programování Vyšší matematika, Inženýrská matematika LDF MENDELU Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem

Více

Zpracování náhodného výběru. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Zpracování náhodného výběru. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Zpracování náhodného výběru popisná statistika Ing. Michal Dorda, Ph.D. Základní pojmy Úkolem statistiky je na základě vlastností výběrového souboru usuzovat o vlastnostech celé populace. Populace(základní

Více

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

7. přednáška Systémová analýza a modelování. Přiřazovací problém

7. přednáška Systémová analýza a modelování. Přiřazovací problém Přiřazovací problém Přiřazovací problémy jsou podtřídou logistických úloh, kde lze obecně říci, že m dodavatelů zásobuje m spotřebitelů. Dalším specifikem je, že kapacity dodavatelů (ai) i požadavky spotřebitelů

Více

P R O J E K T O V É Ř Í Z E N Í A M A R K E T I N G 1. Akad. rok 2015/2016, LS Projektové řízení a marketing - VŽ 1

P R O J E K T O V É Ř Í Z E N Í A M A R K E T I N G 1. Akad. rok 2015/2016, LS Projektové řízení a marketing - VŽ 1 P R O J E K T O V É Ř Í Z E N Í A M A R K E T I N G 1 Akad. rok 2015/2016, LS Projektové řízení a marketing - VŽ 1 Vznik a historie projektového řízení Akad. rok 2015/2016, LS Projektové řízení a marketing

Více

Pojem a úkoly statistiky

Pojem a úkoly statistiky Katedra ekonometrie FVL UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Pojem a úkoly statistiky Statistika je věda, která se zabývá získáváním, zpracováním a analýzou dat pro potřeby

Více

Energy Strategic Asset Management. D12/15.2 User Manual CZECH REPUBLIC

Energy Strategic Asset Management. D12/15.2 User Manual CZECH REPUBLIC Energy Strategic Asset Management D12/15.2 User Manual CZECH REPUBLIC Projekt ESAM - Energeticky účinné strategické řízení domovního fondu Uživatelský manuál Softwarový nástroj projektu ESAM Dne: 1.12.2008

Více

5 Vícerozměrná data - kontingenční tabulky, testy nezávislosti, regresní analýza

5 Vícerozměrná data - kontingenční tabulky, testy nezávislosti, regresní analýza 5 Vícerozměrná data - kontingenční tabulky, testy nezávislosti, regresní analýza 5.1 Vícerozměrná data a vícerozměrná rozdělení Při zpracování vícerozměrných dat se hledají souvislosti mezi dvěma, případně

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 AGENDA definice IS, zavedení pojmů možnosti a rozdělení typická struktura technologie nasazení praktická ukázka

Více

MANAGEMENT - ORGANIZOVÁNÍ

MANAGEMENT - ORGANIZOVÁNÍ Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jan Weiser. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní

Více

Projektová dokumentace pro tvorbu internetových aplikací

Projektová dokumentace pro tvorbu internetových aplikací Projektová dokumentace pro tvorbu internetových aplikací Tomáš Kuthan PhDr. Milan Novák, Ph.D. Školní rok: 2008-09 Abstrakt Bakalářská práce stanovuje vzor pro vytváření projektové dokumentace internetových

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

MBI - technologická realizace modelu

MBI - technologická realizace modelu MBI - technologická realizace modelu 22.1.2015 MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Agenda Technická realizace portálu MBI. Cíle a principy technického řešení. 1.Obsah portálu - objekty v hierarchiích,

Více

Manažerská ekonomika KM IT

Manažerská ekonomika KM IT KVANTITATIVNÍ METODY INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE (zkouška č. 3) Cíl předmětu Získat základní znalosti v oblasti práce s ekonomickými ukazateli a daty, osvojit si znalosti finanční a pojistné matematiky, zvládnout

Více

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací METODIKA ČLENĚNÍ NÁKLADŮ 1. Popis problematiky Výše nákladů na propagaci/fundraising a administrativu/řízení organizace je podstatnou informací pro

Více

ZÁKLADNÍ POPIS INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KAJOT EASY-K

ZÁKLADNÍ POPIS INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KAJOT EASY-K ZÁKLADNÍ POPIS INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KAJOT EASY-K ÚVOD Easy-K běží na serveru Apache a je vytvořen v PHP s MySQL databází, doplněn Javascriptem a jeho výstupem je Xhtml, popř. tiskové sestavy v pdf (možnost

Více

Architektura počítačů

Architektura počítačů Architektura počítačů Studijní materiál pro předmět Architektury počítačů Ing. Petr Olivka katedra informatiky FEI VŠB-TU Ostrava email: petr.olivka@vsb.cz Ostrava, 2010 1 1 Architektura počítačů Pojem

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Proces marketingového výzkumu - jednotlivé fáze, význam, stručná charakteristika. Výběr a formulace výzkumného problému. Vztahy mezi proměnnými.

Proces marketingového výzkumu - jednotlivé fáze, význam, stručná charakteristika. Výběr a formulace výzkumného problému. Vztahy mezi proměnnými. Proces marketingového výzkumu - jednotlivé fáze, význam, stručná charakteristika. Výběr a formulace výzkumného problému. Projekt. Jednotky analýzy. Proměnné. Vztahy mezi proměnnými. Téma č. 2 Cíle marketingového

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

coachpage.cz MARKETINGOVÝ VÝZKUM Faktory ovlivňující nákupní chování ve vztahu ke koupi automobilu TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS

coachpage.cz MARKETINGOVÝ VÝZKUM Faktory ovlivňující nákupní chování ve vztahu ke koupi automobilu TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS coachpage.cz TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS MARKETINGOVÝ VÝZKUM Faktory ovlivňující nákupní chování Faktory ovlivňující nákupní chování Hlavní cíl výzkumného projektu Výzkumný projekt si klade za

Více

HOTEL TIME, a.s. Manuál pro vyúčtování a check-out rezervace

HOTEL TIME, a.s. Manuál pro vyúčtování a check-out rezervace HOTEL TIME, a.s. Manuál pro vyúčtování a check-out rezervace OBSAH 1. Vyúčtování... 3 2. Rozdělení účtu/přesun položek... 6 3. Check-out... 7 4. Předčasný Check-out... 10 5. Otevření účtu... 11 2 1. Vyúčtování

Více

SLEDOVÁNÍ STAVBY v. 17.00 17.50

SLEDOVÁNÍ STAVBY v. 17.00 17.50 SLEDOVÁNÍ STAVBY v. 17.00 17.50 1. Sledování stavby Potřebujete porovnávat plán nákladů se skutečnými náklady z účetnictví? Chcete získat přehled o nákladech na materiály na stavbě nebo přehled o fakturách

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Matematické modelování dopravního proudu

Matematické modelování dopravního proudu Matematické modelování dopravního proudu Ondřej Lanč, Alena Girglová, Kateřina Papežová, Lucie Obšilová Gymnázium Otokara Březiny a SOŠ Telč lancondrej@centrum.cz Abstrakt: Cílem projektu bylo seznámení

Více

Pecharova 10, 146 20 PRAHA 4 Tel.: 222 135 544, Fax: 222 135 545 E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ

Pecharova 10, 146 20 PRAHA 4 Tel.: 222 135 544, Fax: 222 135 545 E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ E-BUSINESS V PODNIKOVÉ SFÉŘE PŘEHLED VÝSLEDKŮ VÝZKUMU Pecharova 1, 146 PRAHA 4 Tel.: 135 544, Fax: 135 545 E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ Říjen 1 O č i, které vidí víc Markent, s.r.o., je společnost specializovaná

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

HODNOCENÍ SOCIO- EKONOMICKÉHO PŘÍNOSU CYKLOTURISTIKY

HODNOCENÍ SOCIO- EKONOMICKÉHO PŘÍNOSU CYKLOTURISTIKY HODNOCENÍ SOCIO- EKONOMICKÉHO PŘÍNOSU CYKLOTURISTIKY Ing. Martin Šauer, Ph.D. Ing. Petr Halámek, Ph.D. Gemeinsam mehr erreichen. Společně dosáhneme více. 1 Východiska Předmětem výzkumu byla cykloturistika

Více

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace firmy GOTECH s.r.o. Rozbor probíhá

Více

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti Přednáška č.13 Organizace firmy při zahraniční činnosti Organizační struktura Organizační struktura je vedením určený systém hierarchicky rozčleněných míst, útvarů, skupin (organizačních jednotek). Cílem

Více

Algoritmus. Přesné znění definice algoritmu zní: Algoritmus je procedura proveditelná Turingovým strojem.

Algoritmus. Přesné znění definice algoritmu zní: Algoritmus je procedura proveditelná Turingovým strojem. Algoritmus Algoritmus je schematický postup pro řešení určitého druhu problémů, který je prováděn pomocí konečného množství přesně definovaných kroků. nebo Algoritmus lze definovat jako jednoznačně určenou

Více

DATOVÝ SKLAD TECHNOLOGICKÝCH DAT

DATOVÝ SKLAD TECHNOLOGICKÝCH DAT R. T. S. cs, spol. s r. o. Novinářská 1113/3 709 00 Ostrava IČO: 18051367 DIČ: CZ18051367 Tel.: +420 59 7450 219 Fax: +420 59 7450 247 E-mail: info@rtscs.cz URL: www.rtscs.cz Společnost je zapsána v OR

Více

Jana Forejtová. Setkání uživatelů 2010 1

Jana Forejtová. Setkání uživatelů 2010 1 Jana Forejtová Setkání uživatelů 2010 1 Podsystém Doprava bude poprvé distribuován ve verzi 9.4 IS Orsoft v polovině letošního roku Setkání uživatelů 2010 2 Jednoduchý integrovaný systém řízení dopravy

Více

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně vyhledávat informace,

Více

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení Téma cvičení Makroekonomie I Nominální a reálná úroková míra Otevřená ekonomika Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Nominální a reálná úroková míra Zahrnutí míry inflace v rámci peněžního trhu

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ

POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ Barbora Tesařová Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni pochopit podstatu koncepce databází, navrhnout relační databázi s využitím pokročilých metod, navrhovat a

Více

Profilování vzorků heroinu s využitím vícerozměrné statistické analýzy

Profilování vzorků heroinu s využitím vícerozměrné statistické analýzy Profilování vzorků heroinu s využitím vícerozměrné statistické analýzy Autor práce : RNDr. Ivo Beroun,CSc. Vedoucí práce: prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc. PROFILOVÁNÍ Profilování = klasifikace a rozlišování

Více

24.11.2009 Václav Jirchář, ZTGB

24.11.2009 Václav Jirchář, ZTGB 24.11.2009 Václav Jirchář, ZTGB Síťová analýza 50.let V souvislosti s potřebou urychlit vývoj a výrobu raket POLARIS v USA při závodech ve zbrojení za studené války se SSSR V roce 1958 se díky aplikaci

Více

Marketingový průzkum

Marketingový průzkum Marketingový průzkum Předmluva Milé studenky/ti, dostává se Vám do rukou studijní materiál na téma Marketingový průzkum, který vás seznámí se základními aspekty marketingového průzkumu, které budete aplikovat

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

L-BIS. LAURYN v.o.s. +420 466 971 192-3 Přeloučská 255 Fax +420 466 260 604 CZ - 530 06 Pardubice 6 Http: www.lauryn.cz

L-BIS. LAURYN v.o.s. +420 466 971 192-3 Přeloučská 255 Fax +420 466 260 604 CZ - 530 06 Pardubice 6 Http: www.lauryn.cz Komplexní informační systém pro lázeňská a rehabilitační zařízení LAURYN v.o.s. +420 466 971 192-3 Přeloučská 255 Fax +420 466 260 604 CZ - 530 06 Pardubice 6 Http: www.lauryn.cz Česká republika E-mail:

Více

Příklady modelů lineárního programování

Příklady modelů lineárního programování Příklady modelů lineárního programování Příklad 1 Optimalizace výroby konzerv. Podnik vyrábí nějaký výrobek, který prodává v 1 kg a 2 kg konzervách, přičemž se řídí podle následujících velmi zjednodušených

Více

ICT plán školy pro období od 1.9.2006 do 31.8.2008

ICT plán školy pro období od 1.9.2006 do 31.8.2008 Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark ICT plán školy pro období od 1.9.2006 do 31.8.2008 Zpracovali: Mgr. M. Kuča

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Realizace metody AHP v prostředí tabulkového kalkulátoru. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Realizace metody AHP v prostředí tabulkového kalkulátoru. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav systémového inženýrství a informatiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Realizace metody AHP v prostředí tabulkového kalkulátoru Autor: Jaroslav Shejbal Vedoucí práce:

Více

Management. Ing. Jan Pivoňka

Management. Ing. Jan Pivoňka Management Ing. Jan Pivoňka Stanovení osobní vize V souladu s kotvou Konkrétní představa Citový náboj Stimul pro aktivní jednání Krátkodobější cíle motivace Výjimky Jasná vize Pohodoví lidé Úspěch bez

Více

Neuronové časové řady (ANN-TS)

Neuronové časové řady (ANN-TS) Neuronové časové řady (ANN-TS) Menu: QCExpert Prediktivní metody Neuronové časové řady Tento modul (Artificial Neural Network Time Series ANN-TS) využívá modelovacího potenciálu neuronové sítě k predikci

Více

Vícekriteriální hodnocení variant metody

Vícekriteriální hodnocení variant metody Katedra aplikované matematiky a informatiky Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta 2010 Metody vícekriteriální hodnocení variant (VHV) Jak jsme již zmiňovali, VHV obecně neposkytuje

Více

Tovek Tools. Tovek Tools jsou standardně dodávány ve dvou variantách: Tovek Tools Search Pack Tovek Tools Analyst Pack. Připojené informační zdroje

Tovek Tools. Tovek Tools jsou standardně dodávány ve dvou variantách: Tovek Tools Search Pack Tovek Tools Analyst Pack. Připojené informační zdroje jsou souborem klientských desktopových aplikací určených k indexování dat, vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci s velkým objemem textových

Více

Kartogramy. Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita

Kartogramy. Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita Kartogramy Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita Datum vytvoření dokumentu: 20. 9. 2004 Datum poslední aktualizace: 17. 10. 2011 Definice Kartogram je

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ Podle toho, zda informační systém funguje na operativní, taktické nebo strategické řídicí úrovni, můžeme systémy rozdělit do skupin. Tuto pyramidu

Více

Řízení rizik v SŽDC, s.o. a posuzování bezpečnosti podle NK ES č. 352/2009

Řízení rizik v SŽDC, s.o. a posuzování bezpečnosti podle NK ES č. 352/2009 Řízení rizik v SŽDC, s.o. a posuzování bezpečnosti podle NK ES č. 352/2009 Ing. Miroslav Šídlo, Ing. Josef Černý Ing. Vladimír Novák, Praha 4.11.2014 část I. Proces řízení rizik, nejpoužívanější metody,

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: listopad 2013 Klíčová slova: plánování,

Více

Jazz Restaurant Pohoda v restauraci

Jazz Restaurant Pohoda v restauraci Jazz Restaurant Pohoda v restauraci Stručný přehled název : Jazz Restaurant autor aplikace : Václav Petřík, Smetanova 733, 533 04 Sezemice použitá platforma POHODA MDB, SQL : MDB,SQL Komunikace XML : ne

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

Internetový obchod Mironet

Internetový obchod Mironet České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Internetový obchod Mironet Semestrální práce A2 Testování uživatelských rozhraní A4B39TUR Pavel Štíbal Stibapa1@fel.cvut.cz 2013/2014 Otevřená

Více

Základní informace o co se jedná a k čemu to slouží

Základní informace o co se jedná a k čemu to slouží Základní informace o co se jedná a k čemu to slouží založené na relačních databází transakční systémy, které jsou určeny pro pořizování a ukládání dat v reálném čase (ERP, účetní, ekonomické a další podnikové

Více

4.5 Stanovení hodnoticích kritérií a požadavky na jejich obsah

4.5 Stanovení hodnoticích kritérií a požadavky na jejich obsah nadhodnocením ukazatele výkonu). Současně se objektivností rozumí, že technické podmínky nebyly nastaveny diskriminačně, tedy tak, aby poskytovaly některému uchazeči konkurenční výhodu či mu bránily v

Více

Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services

Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services DATASHEET Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services Získejte klíčový náhled do zdraví vaší adresářové služby a maximalizujte výkonnost vašich IT zařízení

Více

DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Projekt Tvorba modelu pro měření a řízení výkonnosti podniků byl podpořen Grantovou agenturou ČR, reg. č. projektu 402/09/1739 DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY

Více

Hodnota zákazníka v podnikatelských subjektech cestovního ruchu

Hodnota zákazníka v podnikatelských subjektech cestovního ruchu Hodnota zákazníka v podnikatelských subjektech cestovního ruchu Ing. Lenka Půlpánová, Ph.D. katedra marketingu lenka.pulpanova@tul.cz Potřeba výzkumu nabídka = CK, CA > poptávka = klienti počet CK vzrostl

Více

Operační výzkum. Přiřazovací problém.

Operační výzkum. Přiřazovací problém. Operační výzkum Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ..7/2.2./28.326

Více

Ctislav Fiala: Optimalizace a multikriteriální hodnocení funkční způsobilosti pozemních staveb

Ctislav Fiala: Optimalizace a multikriteriální hodnocení funkční způsobilosti pozemních staveb 16 Optimální hodnoty svázaných energií stropních konstrukcí (Graf. 6) zde je rozdíl materiálových konstant, tedy svázaných energií v 1 kg materiálu vložek nejmarkantnější, u polystyrénu je téměř 40krát

Více