Toxické látky v potravinách

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Toxické látky v potravinách"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Toxické látky v potravinách Diplomová práce Brno 2012 Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jiří Šibor, Ph.D.. Vypracovala: Bc. Vendula Havlenová

2 Prohlašuji, že jsem závěrečnou diplomovou práci vypracovala samostatně, s využitím pouze citovaných literárních pramenů, dalších informací a zdrojů v souladu s Disciplinárním řádem pro studenty Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Souhlasím, aby práce byla uložena na Masarykově univerzitě v Brně v knihovně Pedagogické fakulty a zpřístupněna ke studijním účelům. V Brně dne Podpis studenta 2

3 Poděkování Děkuji vedoucímu své diplomové práce Mgr. Jiřímu Šiborovi, Ph.D., za ochotu, odborné vedení, vstřícný přístup a za poskytnutí cenných rad při zpracování tématu. Dále chci poděkovat pedagogům ZŠ Brno, Tuháčkova a ZŠ Brno, Křídlovická za možnost realizovat výzkum na těchto školách. 3

4 Obsah 1 Úvod a cíl práce Anotace Úvod do problematiky Toxikologie jako věda Historie toxikologie Členění toxikologie Toxikologie jako součást učiva chemie na základní škole Toxické látky v potravinách Rozdělení toxických látek Chemický pokus jako metoda poznávání toxických látek v potravinách Praktická část chemické pokusy Výzkumná část Cíl výzkumu Dotazníková metoda Struktura dotazníku Tvorba dotazníku a výběr respondentů Realizace výzkumu Dotazník Správně vyplněný dotazník Výsledky výzkumu Diskuse a shrnutí výzkumu Závěr Použité informační zdroje

5 1 Úvod a cíl práce Způsob stravování se v posledních letech velmi změnil. Zdravý životní styl je v současnosti diskutovaným tématem a s tím souvisí i složení potravin, které konzumujeme. Stále přibývá množství nových chemických látek, které se přidávají do potravin nebo nápojů, setkáváme se s novými léky a různými potravinovými doplňky, mnohdy ani netušíme, jaké nebezpečné látky tyto novinky na trhu obsahují. Podle údajů Evropské komise činila světová produkce chemikálií v roce 1930 jeden milion tun, v roce 2001 to bylo čtyři sta miliónů tun. [1]. Téma výživa člověka se netýká pouze předmětu výchova ke zdraví, ale je úzce provázána i s chemií. V organické i anorganické chemii se žáci po celou dobu setkávají s různými chemickými látkami, zkoumají jejich vlastnosti a využití. V některých učebnicích chemie (například učebnice Úvod do obecné a organické chemie, biochemie a dalších chemických oborů z nakladatelství Nová škola 1 ) jsou samostatně vyčleněné kapitoly týkající se právě tématu výživa a zdraví. Cílem diplomové práce je rozšířit povědomí žáků o toxických látkách, které můžeme nalézt v potravinách a které škodí našemu zdraví. Neboť zamyslíme-li se, co nejvíce škodí našemu zdraví, zaujímá jídlo a pití první místo a chemie s potravinami velice úzce souvisí. Žáci se seznámí s chemickou povahou některých látek, s jejich vlivy na zdraví člověka a s možností, jak se negativnímu působení nebezpečných látek vyvarovat. Zdravotní riziko při konzumaci potravin představují i bakterie a plísně, které mohou vážně ohrozit zdraví člověka. Téma práce je zaměřeno na žáky 9. ročníků základních škol, neboť tito žáci mají znalosti z obecné a anorganické chemie. Získané informace žáci mohou využít nejen v chemii a v ostatních předmětech, jako je výchova ke zdraví a biologie, ale také v běžném životě (mohou se snadněji orientovat v nabídce potravin a pochopí, co jim opravdu prospívá). Diplomová práce je členěna na tři části. První část je teoretická a zaměřuje se na informace o toxických látkách v potravinách. Vymezuje, jak tyto látky můžeme dělit a jaké účinky mají na naše zdraví. Druhá praktická část se soustřeďuje na upevnění znalostí o toxických látkách praktickou formou, tvoří ji různé zajímavé chemické pokusy související s probíranou tematikou a pracovní listy. Poslední část tvoří teoretický výzkum, jehož úkolem je zjistit vědomosti žáků týkající se právě toxických látek v potravinách. 1 ŠIBOR, Jiří, Irena PLUCKOVÁ a Josef MACH. Chemie: úvod do obecné a organické chemie, biochemie a dalších chemických oborů. Brno: Nová škola, ISBN

6 2 Anotace Foodstuff Toxicology The aim of my thesis is to spread among pupils the awareness of toxic elements which are found in food and which are harmful for human health. If we consider the question what damages most our health, food and drink are ranked first and chemistry is narrowly connected with foodstuff. Pupils are familiarized with the chemical nature of some substances and their influence on human health as well as with the possible solutions how to avoid the negative effects of dangerous matters. Health hazard in food consumption represent various bacteria and mildews that can seriously threaten the human health. The issue of this work is aimed on pupils who are in their 9 th grade of low secondary school because these pupils already have knowledge from general and inorganic chemistry. The pupils can use acquired information not only in chemistry but also in other subjects like health education and biology and also in their everyday life (they are able to orient more easily in the food offer and understand what is really beneficial for them). The thesis is divided into three parts. The first part is theoretical and focuses on information about toxic substances in foodstuff. It defines the way how these substances can be separated and what their effects on human health are. The second part is practical and concentrates on improving the knowledge about toxic matters in practical way. It comprises various interesting chemical experiments relating with the subject matter and working sheets. The last part consists of theoretical research. The goal of the research was to find out the knowledge of pupils dealing with the toxic substances in the foodstuff. Klíčová slova: toxicita, toxické látky, aditiva, toxikologie, chemický pokus, kontaminanty Keywords: toxicity, toxic substances, additives, chemical experiment, contaminants 6

7 3 Úvod do problematiky 3.1 Toxikologie jako věda Toxikologie (z řečtiny: toxikon = jed k napouštění šípů, logos = nauka) je samostatný vědní obor studující nepříznivé (toxické) účinky chemických látek (xenobiotik) na živé organismy i celé ekosystémy. Zjednodušeně můžeme definovat toxikologii jako nauku o jedech. Řadíme ji mezi interdisciplinární obory, to znamená, že je úzce propojena s ostatními vědami (využívá výsledků biologie, farmakologie, genetiky, histologie, chemie, biochemie aj.). Toxikologie se také zabývá hledáním preventivních opatření na ochranu před škodlivými účinky chemických látek, a pokud k otravě již dojde, snaží se nalézt účinné způsoby léčby. [2, 3] Toxicita a toxická látka Pojmem toxicita rozumíme schopnost chemických látek působit nepříznivě na živé organismy, toxická látka je označení pro chemickou látku s nepříznivými účinky. Toxické látky produkované živými organismy se nazývají toxiny. [4] Jedovaté látky Jedovaté látky je možno definovat jako látky, které i v malých dávkách po vniknutí do organismu vyvolávají poškození organismu nebo jsou pro něj fatální. Existuje mnoho definic jedovatých látek. Za pravdivou definici můžeme považovat definici Paracelsovu 2 pocházející z počátku 16. století: Všechny sloučeniny jsou jedy. Neexistuje sloučenina, která by jedem nebyla. Rozdíl mezi lékem a jedem tvoří dávka. To znamená, že každá látka se za jistých okolností může stát jedem, záleží na podané dávce (mezi jedy tím pádem můžeme zařadit i chlorid sodný, jehož smrtelná dávka pro člověka je asi 200 gramů). Pojem jed se často používá k označení jakékoli škodlivé látky, ať už se jedná o žíraviny, karcinogeny, mutageny a jiné nebezpečné látky. [5] Toxicita chemických látek je ovlivněna mnohými faktory, zejména chemickými, biologickými a fyzikálními vlastnostmi dané látky (reaktivita, skupenství, teplota varu nebo teplota tání ). Mezi jedy obvykle neřadíme látky, které působí fyzikálně (například horká voda, rozemleté sklo a jiné). [3] 2 Philippus Theophrastus Aureolus Bombastus von Hohenheim ( ) - známý později jako Paracelsus; iatrochemik, léčitel a hlavní osobnost alchymie 16. století, zakladatel moderní toxikologie; zajímal se o objevení kamene mudrců, který měl působit jako elixír života, věřil, že kámen mudrců souvisí s přípravou léků. 7

8 Toxicita vs. nebezpečnost Pod pojmem nebezpečnost látky rozumíme schopnost látky mít nepříznivý účinek; tento pojem má širší význam. Chemické látky mohou být nebezpečné, ikdyž nejsou toxické (hořlaviny, výbušniny, a jiné). [4] 3.2 Historie toxikologie Lidé se s chemickými látkami setkávali již od pravěku. Při získávání potravy a materiálu byl člověk ohrožován mnohými nebezpečnými jedy rostlinného i živočišného původu. První kontakty člověka s jedovatými rostlinami nesouvisejí jen s hledání potravy, ale také s primitivní medicínou. Postupným poznáváním lidé zjistili, že některé látky mohou být zdraví škodlivé (například určité plody rostlin způsobovaly žaludeční potíže), naopak jiné látky mohou být prospěšné (jedy byly využívány k lovu a k válčení). Když se člověk naučil zpracovávat různé materiály organického a anorganického původu a vynalezl luk jako první dálkovou zbraň, rozšířil své schopnosti o výrobu šípových jedů. Odtud pochází i název toxikologie (toxikon = jed, logos = věda, toxikologie = nauka o jedech). [6] Jednou z metod přípravy šípového jedu byla extrakce vařením ve vodě, kdy se použila klihovitá míza a lisovaný čerstvý rostlinný materiál. Tato metoda se vyvinula v Africe. [7] Halucinogeny Mezi toxické látky můžeme zařadit i halucinogeny. Jsou produkovány některými rostlinami, houbami a vzácně i živočichy. Nejstarší národy tyto látky používaly v mnoha oblastech života: v medicíně, k lovu zvířat i ve válkách. Význam halucinogenů spočíval v tom, že odstraňovaly únavu nebo zvyšovaly kondici. Tyto látky pozměňují naše vnímání okolní reality. S užíváním různých psychotropních rostlin jsou spjaty zejména indiánské kultury. Právě slovem šamanské náboženství označujeme náboženství, které se vyvinulo ve starší a střední době kamenné a je spojené s používáním přírodních látek s psychotropními vlastnostmi. Už v pravěku v oblasti Sibiře se setkáváme s muchomůrkovým kultem. Lidé považovali muchomůrku za zdroj obrovské síly a vytrvalosti. Muchomůrka obsahuje toxickou látku s názvem muskarin, dalšími látkami, které ovlivňují psychiku člověka, jsou kyselina ibotenová a agarin. [7] Ve starověku už lidé znali ropu, asfalt i rostlinné oleje, kolem roku 3000 př. n. l. dokázali vyrobit bronz (slitina mědi a cínu). Těžbou nerostného bohatství lidé získávali síru (k bělení tkanin a desinfekci), uhličitan vápenatý (nepostradatelný pro stavebnictví), sůl (používala se v potravinářství), jako barvivo jim posloužila běloba olovnatá (zásaditý uhličitan 8

9 olovnatý) nebo červený suřík (oxid olovnato-olovičitý). Některé látky měly také negativní účinky na zdraví člověka. Při těžbě a zpracování nerostů se lidé dostávali do kontaktu s toxickými látkami. Například v římských cínových dolech zemřelo mnoho otroků na otravu; v Malé Asii byl arsen, který je rakovinotvorný, mutagenní a způsobuje ekzémy a alergii, původní složkou bronzu (spolu s mědí). Některé starověké chemické objevy (jako je výroba rtuti z rumělky) popsal filozof Theofrastos z Eresu. Díky moderní archeologii se zjistilo, že již kolem roku 1800 př. n. l. v Mezopotámii lidé využívali destilaci k výrobě kosmetických přípravků. Přibližně v polovině 1. století římský učenec Gaius Plinius Secundus popsal ve svém díle s názvem Naturalis historia (v překladu Přírodní historie) proces amalgamace pomocí rtuti, podal informace o azbestu, mýdlech a o využití indiga. 3 [8] Obr. č. 1: indigo V rané době bronzové byl známý také proces kvašení cukru působením kvasinek. Tohoto postupu se využívalo při výrobě piva a vína (alkoholických nápojů se využívalo pro jejich fyziologické účinky). Vývoj toxikologie ovlivnil řecký lékař a básník Nikandros z Kolofónu, který ve 2. století př. n. l. vytvořil ucelené toxikologické dílo. Pedanisos Dioskorides, římský farmakolog, botanik a lékař, sepsal toxikologické dílo s názvem De materia medica, které obsahovalo více než 800 rostlinných, přes 100 živočišných a minerálních přípravků s toxickými účinky. Další významnou osobností byl řecký učenec Sextus Julius Africanus, který ve svém díle Kestoi (Výšivky) popsal metody na otravování studní, vína a potravin. [7] Mezi nejstarší zachované písemné památky týkající se toxikologie patří Erbesův papyrus pocházející kolem roku 1600 př. n. l. Dílo obsahuje více než 900 receptů staroegyptského lékařství na přípravu jedů a návody k léčení otrav (sloučeniny arsenu, jedy z bolehlavu, nikotin a jiné). [9] 3 Indigo = sytě modré přírodní barvivo získávané z kořenů tropického keře indigovníku. Nejznámějším textilním zbožím v barvě indiga jsou pravé džíny, při jejichž výrobě se dodnes používá přírodní indigové barvivo. 9

10 Hippokrates, zakladatel moderní medicíny, se zabýval léčením otrav a poprvé pojmenoval rakovinu podle řeckého slova karcinos (v překladu krab). V době antického Řecka a Říma se používaly jedy zejména k odstraňování nepřátel a ve válkách, velmi se rozvíjelo travičství. Proto vznikl i první zákon zakazující používání jedů na lidech, který vydal roku 82 př. n. l. Lucius Cornelius Sulla, římský politik a vojevůdce. Středověk a renesance Ve středověku se rozšířilo používání především organických látek jako travičských prostředků (bolehlav, durman, jedovaté houby a jiné). Jedovaté látky byly přidávány do pití nebo potravin, oblíbené bylo otravování rohů stránek, mešního vína, jedem se potíraly košile, rukavice nebo paruky. Za krále jedů byly považovány v té době sloučeniny arsenu, zejména arsenik čili otrušík (oxid arsenitý, bílá práškovitá látka rozpustná ve vodě) se velmi těžko dokazoval, protože je bez chuti a bez zápachu. Dávka 100 mg způsobuje smrt během několika dní, dvojnásobná dávka usmrcuje v průběhu několika hodin. Roku 857 n. l. byly popsány projevy ergotismu (vliv dlouhodobé konzumace námele). Iatrochemik Paracelsus označil za zdroj chemického účinku chemickou látku a experiment definoval jako základ zkoušení jejího účinku, také zavedl pojem dávky. Podle něj jsou všechny sloučeniny jedy, jejich toxický účinek se projeví v závislosti na velikosti přijaté dávky. Travičství využívaly i vysoce postavené osobnosti, například francouzská královna Kateřina Medicejská jedy testovala na chudých a nemocných lidech za účelem zjistit jejich účinek. [9] Baroko I v období baroka používání jedů za účelem odstranění nepřátel pokračovalo. V souvislosti s travičstvím proslula Theofanie Palermská, která od roku 1659 v Palermu prodávala směs arseniku a jiných jedů pod názvem Aqua Tophana; později byla za travičství upálena. Arsenik získal v té době ve Francii přezdívku poudre de sucession, v překladu dědický prášek, neboť praktika otravování příbuzných za účelem dědictví se stala velmi populární. [9] Novověk V 19. století se toxikologie začala vyvíjet jako samostatný vědní obor. Za velice významného španělského lékaře té doby je považován Matthieu Joseph Bonaventure Orfila ( ). Tento profesor definoval jako první toxikologii coby samostatný vědecký obor. 10

11 Zabýval se především toxickými a terapeutickými účinky chemických sloučenin. Ve svém díle z roku 1814 vyzdvihl význam chemické analýzy jako metody, kterou lze zjistit přítomnost chemikálie v těle v souvislosti s příznaky otravy. [9] Moderní toxikologie Od počátku 20. století se toxikologie zaměřovala zejména na vztahy mezi strukturami chemických látek a jejich účinky; byla úzce propojena s farmakologií. Její rozvoj významně ovlivnila i analytická chemie v souvislosti se stanovením koncentrací škodlivých látek v biologických materiálech. Rozkvět chemických výrob a průmyslu velmi přispěl k rozvoji toxikologie ve spojitosti s pronikáním obrovského množství chemikálií do životního prostředí (např. v roce 1950 činila světová výroba chemikálií 7 mil. tun, v roce mil. tun). S výrobou chemikálií a rozvojem průmyslu souvisejí také chemické katastrofy. Jako nejpoučnější lze považovat chronickou kontaminaci rtutí v zálivu Minamato v Japonsku ( ). Dle tehdejšího přesvědčení se těžké kovy nemohly zapojovat do biochemických cyklů živých organismů, a proto bylo považováno za bezpečné odpadní sloučeniny rtuti skladovat na mořském dně. Rtuť se dostala do potravních řetězců a výsledkem bylo ochrnutí místních rybářů. Soudní tribunál v roce 1973 potvrdil otravu více než lidí z oblasti. Jinými katastrofami jsou například: nemoc Itai-itai (do rýže v Japonsku se dostalo kadmium, které ovlivňuje kosti snadno se lámou), otravy mořeným obilím v Iráku (obilí bylo namořené rtutí, Iráčané ho ihned semleli namísto toho, aby ho zaseli) a jiné. [9, 10] 3.3 Členění toxikologie Toxikologii můžeme determinovat na obory podle specifického zaměření: obecná toxikologie: zabývá se obecnými ději a zákonitostmi, které souvisejí s interakcemi chemických látek a živých organismů jak se látka do organismu dostane, jak se v organismu chová a jak se z organismu vyloučí; speciální toxikologie: zkoumá konkrétní chemické látky (účinek, toxicitu, ); analytická toxikologie: pro analytickou toxikologii jsou specifické metody analytické chemie pro zjištění obsahu toxických látek v materiálu; ekotoxikologie: zabývá se účinky chemických látek v přírodě mimo člověka, snaží se nalézt preventivní opatření proti škodlivinám v životním prostředí; farmaceutická toxikologie: zkoumá toxické a vedlejší účinky léčiv; 11

12 experimentální: stanovuje účinky chemických látek prostřednictvím pokusů na zvířatech, tkáních či buňkách za účelem zjistit jednotlivé toxické dávky nebo koncentrace (tzv. toxikologický index); průmyslová toxikologie: studuje toxické účinky surovin, produktů a odpadů v průmyslu, stanovuje bezpečnostní limity pro práci s chemikáliemi; toxikologie životního prostředí: jejím cílem je problematika chemického znečištění životního prostředí (zejména vody, potravin a ovzduší), které ovlivňuje člověka a zvířata, součástí toxikologie je i ekotoxikologie; klinická toxikologie: je zaměřena na účinky jedů na člověka, stanovuje postupy léčení a prevenci; predikční toxikologie: jeden z nejmladších oborů toxikologie, studuje účinky chemikálií bez použití pokusných zvířat (za pomoci chemických struktur a nahromaděných informací); soudní toxikologie: hledá způsoby, jak dokázat otravu; veterinární toxikologie: zabývá se diagnostikou, účinky, léčbou a prevencí otrav u zvířat; vojenská toxikologie: hlavní náplní jsou chemické zbraně jejich účinek, následky použití, předcházení jejich účinku; 12

13 Obr. č. 2: Rozdělení toxikologie 3.4 Toxikologie jako součást učiva chemie na základní škole Chemie je podle rámcového vzdělávacího programu povinnou součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Právě v chemii se žáci učí poznávat vlastnosti jednotlivých chemických látek, jejich účinky a toxicitu a také, jak správně s takovými látkami zacházet, seznamují se s chemickou podstatou prostředí a její souvislostí v rámci přírodních věd. Získávají představu o molekulové stavbě látek a základních chemických dějích. Učitel by v rámci chemie měl u jednotlivých probíraných látek zmiňovat i jejich toxicitu. Proto je toxikologie nedílnou součástí učiva chemie, ale narazíme na ni i v jiných předmětech, zejména ve výchově ke zdraví (v učivu o zdraví člověka, o vitamínech), v biologii (biologie člověka) i v dějepisu (vynálezy, objevy). 13

14 Toxikologie v rámci učiva chemie pro 8. ročník ZŠ [11] Očekávané výstupy: Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata žák definuje historický vývoj chemie od pravěku po současnost (jedové šípy, alchymie, travičství, arsenik, aj.); zná způsoby možného zneužití chemie; dokáže rozpoznat vlastnosti látek, způsoby stanovení jejich vlastností (proč látky nikdy neochutnáváme a případné následky ochutnávání neznámých látek); osvojí si pravidla bezpečné práce při školních pokusech, zná zásady první pomoci; objasní nejefektivnější jednání v modelových příkladech havárie s únikem nebezpečných látek; uvědomuje si rozdíl mezi koncentrovaným a zředěným roztokem (vyšší koncentrace ~ silnější a více nebezpečná látka); vyjmenuje hlavní znečišťovatele vody a vzduchu, navrhne možné způsoby prevence znečištění životního prostředí (recyklace, třídění odpadů, ); charakterizuje radioaktivní záření, zná některé radioaktivní prvky, je si vědom důsledků havárie jaderných elektráren; žák je schopen charakterizovat vybrané prvky, jejich vlastnosti, využití, případnou toxicitu; ÚVOD DO CHEMIE Jak vznikla chemie Co je chemie Zjišťování vlastností látek Chemický pokus CHEMICKÉ LÁTKY A SMĚSI Roztoky Voda Vzduch POZNÁVÁME SLOŽENÍ LÁTEK Atomové jádro CHEMICKÉ PRVKY MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY Dějepis (historie chemie, objevy zbraní, léků, chemických látek). Výchova ke zdraví (následky účinků toxických látek pro člověka, první pomoc). Biologie (biologie člověka). Zeměpis (nejvíce postižené oblasti skleníkovým efektem, kyselými dešti; naleziště nerostných surovin). Fyzika: radioaktivní záření. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Environmentální výchova (těžba surovin, znečištění vody, půdy, ovzduší, vliv člověka na životní prostředí, ekologická likvidace odpadu, čistírna odpadních vod, přírodní zdroje a jejich vyčerpatelnost). 14

15 žák uvede vlastnosti NaCl (následky nedostatku, nadbytku NaCl); zná rozdíl mezi CO a CO 2 (CO je prudce jedovatý, CO 2 je nedýchatelný), zopakuje první pomoc při otravě CO; charakterizuje SO 2 jako jedovatý bezbarvý plyn, jeho působení na organismy (SO 2 škodí organismům); žák uvede pravidla bezpečné práce s hydroxidy, definuje vybrané hydroxidy, které jsou silné žíraviny (leptají pokožku), zná použití hydroxidů (čisticí prostředky, hašené vápno atd.); dodržuje pravidla bezpečné práce s kyselinami (platí pravidlo KDV kyselinu do vody), charakterizuje základní kyseliny, jejich toxicitu (HCl, H 2 SO 4 ); definuje konkrétní soli, orientuje se v problematice hnojení ve spojení s konzumací potravin (zná pojem superfosfát); uvědomuje si toxicitu modré skalice (Cu je toxická pro organismy, CuSO 4.5H 2 O se používá k čištění bazénů). ANORGANICKÉ SLOUČENINY Halogenidy Oxidy Sulfidy Hydroxidy Kyseliny Soli Tab. 1: Toxikologie v rámci učiva chemie pro 8. ročník ZŠ 15

16 Toxikologie v rámci učiva chemie pro 9. ročník ZŠ [12] Očekávané výstupy: Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová témata žák posoudí vznik škodlivých látek při spalování uhlí a vliv těchto škodlivin na zdraví člověka; zhodnotí důsledky škodlivin při ropných haváriích; diskutuje o výhodách jaderné energie v souvislosti s možným nebezpečím pro člověka; uvědomuje si vlastnosti organických sloučenin (organické sloučeniny jsou často hořlavé, toxické, zdraví škodlivé, žíravé); žák charakterizuje jednotlivé zástupce uvedených skupin z hlediska škodlivosti (LPG ekologické palivo; nedokonalé spalování uhlovodíků za vzniku CO, který je jedovatý; karcinogenní zástupci arenů; toluen jako droga a důsledky jeho užívání na naše zdraví); žák popíše vlastnosti halogenderivátů a jejich využití (halogenderiváty anestetika; anilin, nitrobenzen a trinitrotoluen jsou jedovaté); charakterizuje skupinu alkoholů, zná rozdíl mezi methanolem a ethanolem, chápe nebezpečí otravy methanolem při výrobě destilátů (methanol vzniká jako první produkt, teprve potom vzniká ethanol); uvede významné karboxylové kyseliny a jejich využití v potravinářství; diskutuje o problematice tzv. éček (ve spojení s glutamanem sodným, kyselinou benzoovou ); žák charakterizuje biogenní prvky z hlediska nepostradatelnosti pro člověka; charakterizuje jednotlivé skupiny přírodních látek a uvede jejich význam; ZDROJE ENERGIE Zdroje energie Neobnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie ORGANICKÁ CHEMIE Vlastnosti organických látek UHLOVODÍKY Alkany Alkeny Alkyny Areny DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ Halogenderiváty Dusíkaté deriváty Kyslíkaté deriváty PŘÍRODNÍ LÁTKY Chemické složení organismů MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY Biologie (biologie člověka) Výchova ke zdraví (výživa člověka, vitamíny, minerály, zdraví člověka, léčiva, drogy) Zeměpis (nejvíce zasažené oblasti lidskou činností, světové zásobárny přírodních zdrojů). PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Environmentální výchova (doprava a životní prostředí, vliv průmyslu na životní prostředí a na zdraví člověka, prostředí a zdraví člověka). 16

17 orientuje se v problematice nedostatku nebo nadbytku cukrů, tuků, bílkovin pro člověka, uvede příklady vitamínů a projevy jejich nedostatku nebo nadbytku; žák diskutuje o složení potravin, o možných škodlivých potravinách pro zdraví člověka; definuje pojem konzervace potravin a konzervační látky z hlediska zdravotní nezávadnosti; je si vědom rizik nadměrného používání hnojiv a pesticidů, zamýšlí se nad výhodami ekologického zemědělství; popíše a definuje účinky jednotlivých skupin léků; uvede příklady čistících přípravků a jejich rizikovost při nesprávném zacházení s nimi, zná složení některých přípravků a s nimi spojená rizika; popíše a uvede příklady přírodních i syntetických látek a posoudí jejich výhody a nevýhody, zamyslí se nad vlivem používání plastů na životní prostředí; zná rizika konzumace plesnivých potravin (plísně vytvářejí toxické látky); žák charakterizuje účinky a rizika nejčastěji používaných drog, popíše rozdíl mezi drogou a lékem; žák objasní následky znečištění životního prostředí (vody, půdy a ovzduší); zná negativní účinky chemických látek (alergeny a jiné chemické látky přidávané do potravin). Cukry Tuky Bílkoviny Nukleové kyseliny CHEMIE KOLEM NÁS Chemie a výživa Chemie a zemědělství Chemie a zdraví Chemie a průmysl NEBEZPEČÍ CHEMIE CHEMIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Tab. 2: Toxikologie v rámci učiva chemie pro 9. ročník ZŠ 17

18 3.5 Toxické látky v potravinách Jídlo a pití pro člověka neznamená jen nezbytný zdroj energie a živin, ale také přináší pocit potěšení z jeho konzumace. Kromě látek, které našemu zdraví prospívají, se v potravinách mohou objevit i látky toxické neboli škodlivé. Rozlišujeme dva základní typy látek: přirozeně toxické látky a cizorodé. Škodlivý účinek závisí na toxicitě látky a na množství, které se dostane do organismu (ústy, vdechnutím, skrz kůži nebo jiným způsobem). Pro látky existuje tzv. tolerovatelný denní příjem (TDI), což představuje množství látky, které můžeme zkonzumovat denně během života, aniž by to ohrozilo naše zdraví. [13] Můžeme se setkat s pojmem akceptovatelný denní příjem (ADI) ~ množství určité látky (například potravinářského barviva), které můžeme konzumovat denně během celého života bez rizika škodlivosti. Jaký je tedy rozdíl mezi TDI a ADI? ADI se týká látek, které byly přidány do potravin za určitým účelem (např. konzervanty, barviva), zatímco TDI je množství chemické látky, kterou byla potravina kontaminována z životního prostředí (jedná se např. o kontaminaci půdy těžkými kovy). [13] Klasifikace účinků toxických látek Obr. č. 3: Klasifikace účinků toxických látek 18

19 3.5.1 Rozdělení toxických látek 1. Přirozeně toxické látky (přírodní toxické) Přírodní toxické látky jsou přirozenými součástmi potravin. Setkáme se s nimi v potravinách rostlinného i živočišného původu. Mnoho těchto látek je dokonce zdraví prospěšných a využívají se ve farmaceutickém průmyslu. [14] a. Přirozeně toxické látky rostlinného původu Alkaloidy Jedná se o bazické organické sloučeniny, které vznikají přeměnou aminokyselin. V rostlinách jsou nejčastěji vázány jako soli organických kyselin (octové, mléčné, šťavelové atd.). Většinou jsou alkaloidy pevné látky bez barvy a zápachu, krystalické a lipofilní, dobře rozpustné v alkoholu a etheru. Vyskytují se v různých částech rostlin, jako jsou kořeny, semena či plody. [15] Mezi nejznámější alkaloidy patří morfium, chinin (z chinovníku), nikotin (z tabáku), kofein (z kávových a kakaových semen a z listů čajovníku). Dalšími alkaloidy, s kterými se můžeme setkat, jsou například theofilin (v čajovníku), teobromin (v kakaovníku), atropin (v rulíku zlomocném), kokain (v jihoamerické koce), piperin (v černém pepři), kapsaicin (v pálivých paprikách) a mnoho dalších. [16] Obr. č. 4: Kapsaicin Obr. č. 5: Kofein 19

20 Obr. č. 6: Nikotin Nejznámější alkaloidy Název alkaloidu Výskyt Použití nikotin listy tabáku působí negativně na žaludeční sliznici, prudce jedovatý při styku s otevřenou ránou atropin rulík zlomocný, oční lékařství durman obecný kofein kávovník, čajové listy povzbuzení centrálního nervového systému chinin chinovník působí proti malárii, tlumí horečku morfin kodein heroin papaverin z nedozrálého máku zmírnění bolestí sedativum zmírnění prudkých bolestí lék proti křečím Tab. 3: Přehled vybraných alkaloidů Glykosidy Jsou organické sloučeniny, které se skládají z cukru a necukerné složky (aglykon). Jsou to převážně bezbarvé látky rozpustné ve vodě a v alkoholu. Mezi nejvýznamnější glykosidy řadíme kardioaktivní (srdeční) glykosidy, které jsou ve vyšších koncentracích jedovaté. Fenolické glykosidy se používají k desinfekci močových cest, sirné glykosidy podporují trávení, flanovoidní glykosidy zvyšují pevnost cévních stěn. [17] Kyanogenní glykosidy nejsou nebezpečné, ale jejich rozkladem může vznikat kyanovodík. Nalezneme je v peckách ovoce (meruňky, broskve a jiné). Při lisování nevypeckovaného ovoce může být ve šťávě přítomen kyanovodík (například z meruněk až 33 mg v 1kg, smrtelná dávka pro člověka s hmotností 70 kg je 35 až 245 mg). Kyanovodík způsobuje bolesti hlavy, úzkost, svalovou slabost, při smrtelných dávkách ztuhlost končetin a bezvědomí. Glykosidy najdeme v bramborách (chalkonin, solanin), v rajčatech (tomatin), v břečťanu popínavém (hederin), v křenu selském (sinigrin) nebo v jalovci obecném (juniperin). [14] 20

21 Alergeny Alergeny můžeme definovat jako látky, které vyvolávají alergickou reakci, tělo je vnímá jako cizorodé a brání se proti nim různým způsobem (vyrážka, kýchání, opuchnutí ). Nejčastějšími rostlinnými alergeny je například lepek (obilniny), sójová bílkovina (způsobuje poruchy trávení a bolesti hlavy), arašídy a jiné ořechy (následkem takové alergie bývají ekzémy). K alergenům můžeme zařadit i potravinářská aditiva (barviva, konzervanty). [17] Lektiny Jsou velikou a důležitou složkou proteinů, které dokážou rozpoznat a navázat cukry. Vyskytují se v potravinách, jako je kukuřice, obiloviny, oříšky, fazole, banány a další. Lektiny způsobují shlukování buněk. Nejznámějším zástupcem této skupiny je ricin, který způsobuje shlukování červených krvinek. Netoxické jsou lektiny vyskytující se v cibulovitých rostlinách nebo rajčatech. Po požití nedostatečně tepelně upravených potravin mohou nastat bolesti žaludku, průjmy a zvracení. Slabě toxické jsou lektiny čočky, hrachu nebo sóji. [14] Karcinogeny a mutageny Takto označujeme látky, které vyvolávají vznik zhoubného nádoru nebo mění genetickou informaci. Jedním z nejsilnějších karcinogenů je cykasin obsažený v cykasových ořechách, karcinogenní účinky má i piperin obsažený v pepři. Tzv. furokumariny se vyskytují v petrželi, celeru a pastiňáku, aktivují se světlem a poškozují DNA. Karcinogeny a mutageny obsahují i některé houby.[17] Inhibitory enzymů Tyto látky blokují účinek trávicích enzymů, například inhibitor trypsinu, který se vyskytuje v sóji. Z tohoto důvodu by se sója neměla jíst syrová, nýbrž tepelně upravená. [17] Fytoestrogeny Tyto látky mají nejen škodlivý účinek, ale mohou být i prospěšné. U žen, které konzumují stravu bohatou na fytoestrogeny, se objevují poruchy menstruačního cyklu, naopak při vyšším příjmu těchto látek se snižuje výskyt rakoviny prsu a prostaty. Nacházejí se v luštěninách (sója), v semenech (len, mák), v ovoci a zelenině (tzv. ligniny). [14, 17] 21

22 b. Přirozeně toxické látky živočišného původu Mají podobné vlastnosti jako látky rostlinného původu. Alergeny Jedná se zejména o alergeny na mléko a mléčné výrobky, kdy v případě alergické reakce dochází k průjmu nebo naopak zácpě. Vaječný bílek zase způsobuje vyrážky (obsahuje avidin, bílkovinu, která váže biotin a tím ho znehodnocuje; schopnost vázat na sebe biotin ztrácí vaječný bílek po uvaření). [17] Biogenní aminy Vznikají v potravinách vlivem mikroorganismů. Řadíme sem histamin nebo tyramin. Ve vysokých dávkách tyto látky způsobují zvracení, pocení, bušení srdce nebo dýchací problémy. Mohou se objevit ve zkažených potravinách (maso, vejce, sýry). [17] Toxiny ryb, měkkýšů a korýšů V tělech mořských živočichů mohou být obsaženy specifické látky s toxickým účinkem. Mezi nejčastější toxiny patří tetrodoxin obsažený v rybě fugu, který působí na toxicky na nervovou soustavu. Dalším zástupce je saxitoxin. Nachází se v tkáních ústřic a krabů a po jeho požití dochází k poškození nervové soustavy. [17] 2. Cizorodé látky v potravinách Pojmem cizorodé látky označujeme chemické látky, které nejsou přirozenou součástí potravin. Můžeme je rozdělit na tři skupiny.[18] Obr. č. 7: Rozdělení cizorodých látek 22

23 a) Aditivní látky Jak uvádí Baletková [19]: Potravinová aditiva neboli aditivní látky jsou takové sloučeniny nebo jejich směsi, které se záměrně přidávají při výrobě, zpracování, skladování nebo balení za účelem zvýšení kvality dané potraviny. Tyto látky by měly být teoreticky neškodné, ve skutečnosti nejsou všechny tak bezpečné pro zdraví, jak by se dalo předpokládat. Mnohé z nich při častějším používání (při příjmu vyššího množství v potravě) mohou negativně ovlivnit zdraví člověka. Přítomnost těchto látek musí být vždy uvedena na obale potraviny (formou tzv. E kódů). Éčka se stala symbolem něčeho, co nám škodí. Bohužel člověk, který nakupuje potraviny v obchodě, se éčkům nevyhne. Mezi aditiva nepočítáme živiny (minerály, vitamíny, aminokyseliny), doplňované za účelem obnovení jejich původního obsahu. Za aditivní látky se nepovažují: voda, NaCl, cukr, CO 2 a ethanol. [17] U nezpracovaných surovin jako je med, máslo, čaj, káva, těstoviny, minerální vody, cukr, různé zakysané mléčné výrobky, je použití aditivních látek zakázáno. Při použití několika aditivních látek současně může dojít k vzájemné reakci (synergii) za vzniku škodlivých látek. Aditivní látky mohou narušovat a poškozovat některé makromolekuly v buňkách a tím snižovat vitalitu a urychlovat celkovou degeneraci. U některých lidí způsobují aditiva vznik alergií. [20] Podle toho, za jakým účelem se látka používá, můžeme aditiva rozdělit do šesti základních skupin: [21] látky prodlužující trvanlivost, látky upravující aroma, látky upravující barvu, látky upravující texturu, látky zvyšující biologickou hodnotu, další aditivní látky. 23

24 Přehled funkčních skupin aditiv [22] Funkční skupina Antioxidanty Balící plyny Barviva Emulgátory Konzervanty Kyseliny Kypřicí látky Látky zlepšující mouku Látky zvýrazňující chuť a vůni Lešticí látky Modifikované škroby Nosiče a rozpouštědla Odpěňovače Pěnotvorné látky Plnidla Propelanty Protispékavé látky Regulátory kyselosti Sekvestranty Sladidla Stabilizátory Tavicí soli Zahušťovadla Zpevňující látky Zvlhčující látky Želírující látky Popis Prodlužují dobu úchovy potravin. Plyny jiné než vzduch, které se zavádějí do obalu před, během nebo po plnění potraviny do obalu (He, Ar, N, CO 2 ). Zvýrazňují barvu dané potraviny. Umožňují v potravině smísit nesmísitelné, například olej a vodu. Prodlužují trvanlivost potravin. Zvyšují kyselost potraviny. Látky zvyšující objem těsta (tvorbou plynů). Přidávají se do mouky pro zlepšení kvality. Zvýrazňují chuť nebo vůni potraviny. Udělují látce lesklý vzhled nebo povlak. Vyrábějí se chemickými změnami jedlých škrobů. K rozpouštění, ředění nebo jiné úpravě přídatné látky. Snižují pěnění nebo zabraňují tvorbě pěny. Umožňují vytváření stejnorodé disperze plynné fáze v kapalině nebo tuhé látce. Pomáhají zvětšovat objem potraviny bez zvýšení energetické hodnoty. Plyny vytlačující potravinu do obalu. Snižují tendenci částic ulpívat na sobě. Mění nebo udržují kyselost nebo zásaditost potraviny. Vytvářejí chemické komplexy s ionty kovů. Dodávají potravině sladkou chuť, nahrazují přírodní sladidla a med. Udržují fyzikálně-chemické vlastnosti potraviny. Mění vlastnosti proteinů za účelem zamezit oddělování tuků (tavené sýry). Zvyšují viskozitu potraviny. Reakcí se želírujícími látkami ztužují gely, udržují pevnost a křehkost tkáně ovoce a zeleniny. Zabraňují vysychání potraviny. Tvoří gel a tím dávají potravině tvar. Tab. 4: Přehled skupin aditiv 24

25 Antioxidanty Antioxidanty jsou látky, které omezují znehodnocení potraviny oxidací (projevem oxidace je například žluknutí tuků a barevné změny potraviny). Mezi antioxidanty řadíme kyselinu askorbovou (vitamin C), tokoferoly (E306 E309), karoteny, thiamin, aminokyseliny i některé druhy koření (anýz, kardamom, koriandr, fenykl, majoránka, hořčice, paprika aj.). Kromě přírodních antioxidantů existují i antioxidanty syntetické. Přidávají se do rostlinných olejů a margarinů za účelem zabránění žluknutí. Látky BHA (Butylhydroxyanisol E320) a BHT(Butylhydroxytoluen E321) byly donedávna považované za neškodné, ale prokázalo se, že vyvolávají u krys karcinomy. [23] BHT: vyrábí se z vedlejších produktů při zpracování ropy; používá se jako konzervační prostředek a dochucovadlo (nalezneme ho ve žvýkačkovém základu, v olejích, ve výrobcích z brambor, ale i v potravinářských obalech). Může způsobit alergickou reakci, jsou prokázány jeho karcinogenní účinky u zvířat. [24] BHA: pevná bílá látka rozpustná v tucích; používá se jako stabilizátor (nápoje, zmrzlina, žvýkačky, cereálie, sádlo atd.). Stejně jako u BHT byly i u BHA zjištěny karcinogenní účinky při pokusech na zvířatech. [25] Antioxidanty pro zdraví Antioxidanty přispívají k ochraně imunitního systému. Omezují aktivitu volných radikálů a tím omezují oxidaci v organismu. Proces neutralizace funguje tak, že antioxidant daruje svůj volný elektron kyslíkovému radikálu a tím chrání tělesnou buňku. Antioxidant si přitáhne volný elektron z volného radikálu a tím dojde k jeho neutralizaci. Antioxidanty zpomalují proces stárnutí a působí proti srdečním onemocněním. 25

26 Obr. č. 8: Princip funkce antioxidantů Látky upravující barvu Barviva Barviva hrají velmi důležitou roli při výrobě potravin. Cílem je zvýšit estetičnost výrobku, vylepšit jeho barvu nebo obnovit barvu původní, kterou výrobek ztratil při výrobním procesu. Barviva můžeme rozdělit na přírodní, přírodně identická a syntetická. Většina potravin, které konzumujeme, jsou barvené. Týká se to nejen cukrovin, ale také pečiva, uzenin i mléčných výrobků. [19] Přírodní barviva: většinou rostlinného původu; řadíme sem: karotenoidy, flavonoidy, antrachinony, betalainy a pyrrolová barviva. Přírodně identická: tyto látky mají stejnou strukturu jako látky přírodní, jsou ale uměle vytvořeny (riboflavin, karamel, kurkumin). Syntetická barviva: uměle vytvořená, dříve se vyráběla z uhelného dehtu, nyní z vysoce přečištěných ropných produktů; jsou to: azobarviva, fenylmethanová barviva, nitrobarviva, pyrazonová, xanthinová atd. Negativní účinky Některá azobarviva vyvolávají škodlivé účinky. Žluté barvivo tatrazin (E102) byl v některých státech zakázán (Německo, Rakousko, státy Skandinávie), neboť může vyvolávat alergické reakce a astmatické záchvaty zejména u osob citlivých na aspirin. Tato látka je spojována i s dětskou hyperaktivitou. Erythrosin (E127) může údajně vyvolat rakovinu štítné žlázy, vysoké dávky červeně 2G (E128) způsobují rakovinu ledvin. V ČR je používání těchto barviv i přes podezření na karcinogenní účinky zatím povoleno. [26] 26

27 Alternativní řešení Nejlepším řešením, jak se nebezpečným barvivům vyhnout, je nekonzumovat potraviny barvené syntetickými barvivy, ale upřednostňovat barviva přírodní nebo přírodně identická. Například zelený chlorofyl (E140) se vyrábí extrakcí z kopřiv a používá se na barvení desertů, nápojů nebo likérů. [26] Bělidla Mezi nejběžnější patří benzoylperoxid, bromičnany, oxidy dusíku, chlorid dusitý a další. Tyto látky mají silné oxidační účinky a používají se na bělení mouky. U nás není bělení mouky povoleno. [26] Látky udržující skladovatelnost Konzervanty Mnohé patří do skupiny potencionálně rizikových. Konzervanty jsou původu jak přirozeného (alkohol, sůl, cukr), tak umělého (dusičnany, dusitany, kyselina benzoová, kyselina sorbová, kyselina mravenčí, siřičitany, a jiné). Mezi nejčastěji používané konzervanty patří: [27] kyselina sorbová a její soli (sorbany) (E200 E203); kyselina benzoová a benzoany (E200 E203); siřičitany (E220 E219); parabeny (E214 E219); dusitany a dusičnany (E249 E252). Kyselina sorbová Je považována za nejméně škodlivou konzervační látku. Při vnějším použití může způsobovat alergické reakce (kopřivka). Kyselina benzoová Jeden z nejstarších a nepoužívanějších konzervantů. Patří mezi nejjednodušší aromatické kyseliny. Kyselina benzoová a benzoany se vyskytují například ve švestkách, skořici, čaji i sýrech. Na konzervaci potravin se používá kyselina synteticky připravená. Působí proti kvasinkám a bakteriím v kyselých potravinách, zejména v nápojích a nakládané zelenině, přidává se do ovocných výrobků (marmelády, sirupy) do omáček, kečupů atd. Způsobuje alergické reakce (astma), je podezřelá z expanze dětské hyperaktivity. [28] 27

28 Oxid siřičitý Používá se při konzervaci ovoce určeného pro výrobu džemů a marmelád, vodný roztok SO 2 se přidává ke šťávě z hroznů při výrobě vína, kde zabraňuje růstu bakterií a kvasinek. Najdeme ho i v nealkoholických nápojích, zavařeninách atd. Tato látka může způsobovat nevolnost, průjem a bolesti hlavy. Proto by se mělo například sušené ovoce před konzumací důkladně oplachovat. Oxid siřičitý má také negativní vliv na snižování obsahu vitamínu B 1 v potravinách. [28] Dusitany a dusičnany Používají se k udržení stálé barvy uzenin a zabraňují růstu bakterií. Dusitany způsobují vznik karcinogenních nitrosloučenin, které vznikají při vysokých teplotách (smažení masa). Na karcinogenitu bylo testováno asi 200 sloučenin, z toho je kolem 90 % karcinogenních. Dlouhodobé podávání dusitanu sodného způsobuje neschopnost hemoglobinu přenášet kyslík v těle. [28] Kalcium-propionát (propionát vápenatý) Považuje se za bezpečnou látku. Používá se za účelem zabránění růstu plísní a bakterií v pečivu. Někteří lidé mohou být na tuto látku citliví a účinek se projeví bolestmi hlavy, břicha, podrážděností a častému nucení na močení. Dříve byl v České Republice zakázán, nyní se používá jako konzervační látka u pečiva s trvanlivostí delší než 7 dní. [28] Látky upravující texturu Emulgátory Jsou povrchově aktivní látky, které umožňují vznik emulzí (například voda a olej). Používají se při výrobě velkého množství potravin: zmrzliny, dezerty, žvýkačky, sladkosti a různé doplňky potravy. Molekuly emulgátorů mají na jednom konci hydrofilní skupinu (která se váže na vodu) a na druhém konci hydrofobní skupinu (váže se s olejem). Svými vlastnostmi umožňují, aby voda a olej byly vzájemně dispergovány za tvorby stabilních homogenních a hladkých emulzí.[29] Emulgátory plní v potravinách řadu funkcí: zlepšují kvalitu mouky, zpomalují tvrdnutí chleba, snižují viskozitu (čokoláda). Zahušťovadla a želírující prostředky Tyto látky zahušťují potravinu nebo zvyšují její viskozitu. Jako zahušťovadla se používají pevné látky (celulóza, škrob, pektin, vláknina, modifikované škroby) a kapaliny (glycerol). Glycerol je látka s málo toxickými účinky, velké dávky vyvolávají průjmy a snížení 28

29 žaludeční sekrece. Toxická dávka je 10 g.kg -1. Glykoly jsou toxické již v dávce 5 g, etylenglykol v 50 g. Mezi látky želírující řadíme algináty, agar, arabskou gumu nebo želatinu. Tyto látky nejsou škodlivé. [19] Látky upravující aroma a chuť Aromatické látky Jejich úkolem je upravovat vůni potravin. Můžeme je rozdělit na přírodní, zejména koření, a umělé (glutaman sodný a hydrolyzovaný protein). Glutaman sodný Je nejpoužívanější přídatnou látkou. Používá se jako náhražka chutí dodává potravinám výraznou masovou chuť. Najdeme ho v omáčkách, instantních pokrmech, sójové omáčce nebo v hotových balených pokrmech. Dříve byl součástí hnojiv a našel využití v pesticidních a fungicidních přípravcích. Můžeme na něj narazit i ve vlasové kosmetice (šampony). Glutaman sodný může způsobovat bolesti hlavy, zvracení, nadměrné pocení, astma. Na základě výzkumů se zjistilo, že glutaman má neurotoxické účinky (nebezpečný je pro zdravý vývoj mozku u dětí). Zkoumá se i možná souvislost glutamanu s Alzheimerovou chorobou a s cukrovkou. [28, 30] Náhradní (umělá) sladidla Oproti přirozeným sladidlům mají umělá sladidla vysokou sladivost a téměř žádný obsah energie. Také snižují riziko vzniku zubního kazu. Používání náhradních sladidel sebou nese i zdravotní rizika. Nejvýznamnější sladidla: sacharin, sukralóza, aspartam, acesulfam K a cyklamát. [20] Sacharin Je asi 500x sladší než cukr. Vyrábí se synteticky z toluenu. Přidává se do cukrovinek, nealkoholických nápojů nebo žvýkaček. Jedná se o prokázaný zvířecí karcinogen. [1] Sukralóza Sukralóza neboli sblenda je asi 600x sladší než sacharóza. Jedná se o synteticky připravený chlorovaný monosacharid. Spekuluje se o tom, že sukralóza díky přítomnosti chloru má karcinogenní účinky a snižuje množství probiotických bakterií ve střevech a tím zvyšuje ph (okyselení organismu). [1] 29

30 Acesulfam K Je asi 200x sladší než cukr, má jemně nahořklou chuť a neobsahuje žádné kalorie. Acesulfam K se nevstřebává v těle, ale je vylučován močí. Doposud nebyly prokázány jednoznačně toxické účinky. Přijatelná denní dávka je asi 15 mg.kg -1 tělesné hmotnosti. [1] Aspartam Aspartam se vyrábí synteticky z kyseliny asparagové a fenylalaninu. Je málo tepelně odolný, při zahřívání ztrácí svou sladkost. Bylo dokázáno, že aspartam zvyšuje chuť k jídlu a tím dochází k přibírání na váze. Při trávení aspartamu vzniká fenylalanin, který je nebezpečný pro osoby s fenylketonurií (vrozená porucha metabolismu). Aspartam se v těle rozkládá na methanol, fenylalanin a kyselinu aspartamovou. Methanol je pro tělo toxický. Diskutuje se o tom, že aspartam způsobuje bolesti hlavy, deprese, nádory mozku, nespavost, cukrovku a obezitu. [1] Regulátory kyselosti Tato potravinářská aditiva se používají k okyselení potravin, ke změně kyselosti nebo alkality a kromě toho mají konzervační účinky. Používají se organické i anorganické látky. Mezi nejznámější patří kyselina octová, kyselina jablečná, kyselina fumarová, jantarová, vinná, citronová, siřičitá, fosforečná a citrát sodný. Kyselina fosforečná Jedná se o nejsilnější okyselující látku, využívá se při výrobě nealkoholických nápojů, tuků, sýrů aj. V nízkých koncentracích je bezpečná, pro organismus je zdrojem fosforu, který je nepostradatelnou složkou zubů a kostí. Při vysokých dávkách dochází k vylučování vápníku z těla ve formě fosforečnanu vápenatého a důsledkem je nedostatek vápníku v těle a vznik osteoporózy.[28] Látky hořké a povzbuzující Zástupci jsou pouze tři: oktaacetylsacharosa, chinin, kofein. Ostatní látky získávané z rostlin (chmel, pelyněk) řadíme mezi vonné a chuťové látky. Chinin se dobře vstřebává a vylučuje se v nezměněné podobě. Dávky nad 20 mg.kg -1 mohou poškodit zrak a sluch. V těhotenství by se měl příjem chininu omezit, neboť působí kontrakce dělohy již při 2 mg.kg -1. [19] 30

31 Další přídatné látky Do této skupiny řadíme protispékavé látky, leštící látky, tavící soli, balící plyny, propelanty, odpěňovače, pěnotvorné látky, zvlhčující látky, plnidla, zpevňující látky, látky zlepšující mouku, kypřící látky a jiné. [19] b) Kontaminanty Za kontaminující látky označujeme látky, které se dostaly do potravního řetězce při zpracování, skladování, během dopravy nebo vlivem znečištěného životního prostředí. U potravin rostlinného původu se jedná zejména o pesticidy, průmyslová hnojiva, přípravky na ochranu rostlin při skladování a jiné. Nejzávažnější ze zdravotního hlediska jsou ty, které se v těle hromadí; mezi ně patří polychlorované bifenyly, těžké kovy (Pb, Hg, Al ) nebo radioaktivní látky. [17] Kontaminanty můžeme rozdělit na: přírodní toxiny: z hlediska zdraví je to velmi nebezpečná skupina látek, mají karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní účinek. Potrava slouží jako substrát pro růst plísní a bakterií a stává se zdrojem toxických látek, nebo jsou zdrojem virů a parazitů, které se pak v těle pomnoží a poškodí tkáně. [31] pesticidy: jsou to nejvíce používané chemikálie v zemědělství, mohou se objevit v potravinách rostlinného i živočišného původu (chemicky ošetřené krmivo). Dělí se na zoocidy (hubení živočišných škůdců: insekticidy k hubení hmyzu, ascaricidy k hubení střevních parazitů, moluscidy k hubení slimáků a rodenticidy k hubení hlodavců), fytocidy (hubení nežádoucích rostlin: herbicidy na plevel, arboricidy na dřeviny, muscocidy proti mechům, algicidy na řasy a lichenocidy proti lišejníkům), fungicidy (proti houbám) a baktericidy (na bakterie). Všichni lidé jsou během života vystaveni pesticidům skrz potravinový řetězec. [32] průmyslové jedy: jedná se zejména o těžké kovy, dusičnany a organické látky jako jsou polychlorované bifenyly, ftaláty, polycyklické aromatické uhlovodíky nebo chlorované dioxiny. [31] 31

32 Obr. č. 9: Rozdělení kontaminantů Toxické kovy v potravinách Zvyšování koncentrace kovů v životním prostředí (voda, půda, potraviny) je závažným problémem. Těžké kovy jsou součástí půdy, v mnohem větší míře se dostávají do potravin a následně do organismu člověka vlivem lidské činnosti (zplodiny z průmyslu, které se dostanou do vody nebo půdy). Ke kontaminaci potravin může dojít i při jejich zpracování (z nářadí, z obalů ). Některé kovy jsou v nízkých koncentracích nepostradatelné pro správnou funkci organismů. Do jaké míry je kov toxický, závisí zejména na množství, které je v organismu přítomno. Některé kovy mají tendenci kumulovat se v těle. Z hlediska kontaminace potravin mají význam především prvky kadmium (Cd), rtuť (Hg), hliník (Al), olovo (Pb), cín (Sn), arsen (As), měď (Cu). [31] Kadmium Výskyt a vlastnosti Tento stříbrobílý lesklý a měkký kov se v přírodě vyskytuje jako příměs rud zinku a olova. Těžba rud je i hlavním zdrojem znečištění životního prostředí, dalším zdrojem jsou nesprávně likvidované akumulátorové baterie. Kadmium se vyskytuje i v nekvalitních amonných a fosforečných hnojivech. Je rostlinami velmi dobře z půdy přijímáno. Větší množství kadmia je obsaženo ve volně rostoucích houbách, ve špenátu, celeru, máku a lněném semínku. [33] 32

33 Toxicita kadmia Kadmium ovlivňuje metabolismus vápníku, dochází k řídnutí a ztenčování kostí. Zhoršuje funkci ledvin, poškozuje játra a pohlavní orgány. Požití potraviny kontaminované kadmiem způsobuje poruchy trávicího traktu, dále může mít karcinogenní a teratogenní účinky. U kuřáků je podíl inhalační expozice při příjmu kadmia srovnatelný s příjmem tohoto prvku potravou (obsah Cd v tabáku je asi 1-2 mg.kg -1 ). [34] Rtuť Výskyt a vlastnosti Rtuť je (za normálních podmínek) jediným kapalným kovem, vyskytuje se vázaná v minerálech (rumělka). Do životního prostředí se dostává prostřednictvím spalování uhlí a z průmyslu a zemědělské činnosti. Kontaminovány rtutí jsou především ryby. Toxicita rtuti Rtuť patří mezi kumulativní jedy, to znamená, že se z organismu vylučuje velice pomalu, hromadí se v ledvinách, játrech a slezině. Otrava rtutí se projevuje poruchami trávicího ústrojí a centrálního nervového systému, dlouhodobý příjem rtuti poškozuje mozek, zrak, chuť a hmat. [35] Hliník Výskyt a vlastnosti Tento lesklý a velmi lehký kov bílé barvy je třetím nejrozšířenějším prvkem v přírodě. Vyskytuje se v nerostech, jako je bauxit, kryolit nebo korund. Hliník nepatří mezi biologicky důležité prvky, v těle nemá žádnou funkci. Byl dlouho považován za netoxický prvek, jeho soli se přidávají do mražených potravin za účelem uchování barvy, do pitné vody v podobě síranu hlinitého na čiření vody, je součástí mnoha vakcín a léků (aspirin, antacida). Hojně se využívá na výrobu nádobí a potravinových fólií, jako obal je chemicky odolný. Rozpustnost hliníku se zvyšuje v přítomnosti kyselin, tím pádem dochází k uvolňování hliníku do potravin. V současnosti se rozšířilo používání tetrapakových obalů. Potraviny s neutrálním ph a s nízkým obsahem soli (mléko a mléčné výrobky) hliník z obalů nevyluhovávají, tyto obaly by se ovšem neměly používat na potraviny kyselé, například ovocné šťávy. Toxicita hliníku Člověk za den přijme průměrně 10 mg hliníku, ale organismus vstřebá pouze asi 0,1 % z tohoto množství. Při špatné funkci ledvin se hliník hromadí v kostech a plicích. Zvýšená 33

34 hladina hliníku v organismu je spojována s demencí a s poruchami řeči. O hliníku se spekuluje jako o možné příčině Alzheimerovy nemoci. [36, 37] Olovo Výskyt a vlastnosti S olovem se setkáváme celkem často. V přírodě se vyskytuje ve sloučenině zvané galenit. Do potravního řetězce se olovo dostává prostřednictvím rostlin rostoucích podél frekventovaných silnic, které ho poměrně snadno absorbují z půdy. Do potravin se dostává z obalových materiálů, z kterých se uvolňuje při styku s kyselými roztoky (džusy, vody obohacené o CO 2 a jiné), nalezneme ho v nátěrových látkách nebo v barvivech. Toxicita olova Při dlouhodobém příjmu se olovo hromadí v játrech a ledvinách, způsobuje poruchy hybnosti, poškozuje mozek a centrální nervový systém a snižuje množství hemoglobinu v červených krvinkách. Děti jsou vůči olovu citlivější, olovo u nich způsobuje pomalejší mentální vývoj, nižší schopnost učení, nižší inteligenci a anémii. [38, 39] Cín Výskyt a vlastnosti Cín je získáván hlavně z kasiteritu. Kovový cín je odolný vůči kyselinám a toho se využívá k ochraně železa proti korozi například při výrobě plechových konzerv. Cín má význam i v chemickém průmyslu jako katalyzátor, stabilizátor při výrobě plastů a jako pesticid. Potraviny mohou být kontaminovány cínem z kovových obalů (plechovky, staniol), ionty cínu mají využití jako aditiva (například zpomalení oxidace kyseliny askorbové) a prostřednictvím pesticidů se mohou dostat do ovoce nebo zeleniny. [40] Toxicita cínu Anorganické sloučeniny cínu nejsou tolik toxické jako organické. Konzumace potravin, ve kterých se cín vyskytuje (například potraviny z plechovek) má za následek nevolnost a průjmy. Doporučuje se nenechávat konzervy otevřené, vhodnější je jejich obsah přemístit jinam. [38] Arsen Výskyt a vlastnosti Název arsen je odvozeno z řeckého slova arsenikon neboli mocný, silný, účinný. Ve 13. století ho připravil Albertus Magnus z arzeniku v elementární formě. V přírodě se vyskytuje 34

35 vázaný v nerostu arsenopyritu (FeSAs). Zdrojem arsenu je spalování fosilních paliv, výroba barviv či používání pesticidů. Zdrojem arsenu z potravy jsou zejména mořské ryby žijící v oblastech se zvýšenou koncentrací arsenu. Ta je způsobena vypouštěním znečištěné odpadní vody do moře. Toxicita arsenu Arsen je vysoce jedovatý. Některé sloučeniny mají mutagenní, teratogenní a karcinogenní účinky. Mezi nejjedovatější sloučeniny se řadí oxid arsenitý neboli arsenik (As 4 O 6 ), chlorid arsenitý (AsCl 3 ) a arsan (AsH 3 ). Arsen způsobuje ekzémy, alergii a patří mezi kumulativní jedy (hromadí se například ve vlasech). [39] Měď Výskyt a vlastnosti Měď patří mezi biogenní prvky, je pro člověka nepostradatelná, ale zároveň má toxické účinky. Hlavními rudami, ve kterých se měď vyskytuje, jsou kuprit (Cu 2 O), azurit [Cu(OH) 2.2CuCO 3 ], malachit [Cu(OH) 2.CuCO 3 ] a další. Může se vyskytovat i jako čistý kov. Uplatňuje se v elektrotechnice jako vodič, je součástí slitin (bronz, mosaz) a protože je odolná vůči korozi, využívá se při výrobě střešních krytin, okapů nebo trubek. V organismu hraje velmi důležitou roli: účastní se řady biochemických pochodů, napomáhá správné funkci nervového systému, je nepostradatelná při tvorbě červených krvinek a pro tvorbu kolagenu, díky antioxidačním vlastnostem chrání tělo před volnými radikály. Toxicita mědi Měďnaté soli jsou fungicidní, používají se proti houbovým a plísňovým infekcím rostlin. Tímto způsobem se může měď dostat do organismu člověka. Zvýšená koncentrace mědi se někdy vyskytuje v pitné vodě, příčinou je styk vody s měděným potrubím. Stává se to zejména, když voda delší dobu stojí a měď se tak uvolňuje do vody. Následkem požití mědi bývá zvracení, průjmy a křeče. [39, 41] Polychlorované bifenyly (PCB) Výskyt a vlastnosti Polychlorované bifenyly je souhrnný název pro skupinu chlororganických látek. Pro své vlastnosti a vysokou stabilitu se používaly hojně v průmyslu do barev, do inkoustů, plastů atd. Existuje 209 sloučenin, které se liší vlastnostmi a toxicitou. PCB jsou nerozpustné ve vodě, vážou se na tuky. Po zjištění faktu, že mají nepříznivé účinky na zdraví, se jejich výroba zakázala. PCB vznikají jako vedlejší produkty v hutnictví, při spalování odpadů, v chemickém 35

36 průmyslu, při spalování olovnatého benzínu. Stále se s nimi setkáme (v transformátorech a kondenzátorech), kumulují se v tuku zvířat, jako jsou ryby nebo zvěřina. Toxicita PCB Karcinogenita PCB nebyla zcela prokázána, zjistilo se ale, že snižují imunitu, poškozují hormonální soustavu, játra, zvyšují cholesterol a způsobují poruchy reprodukce. [42] Ftaláty Výskyt a vlastnosti Jako ftaláty označujeme estery kyseliny ftalové používané v průmyslu při výrobě plastů a najdeme je tak ve výrobcích z umělých hmot (zvyšují jejich ohebnost a plasticitu), uplatňují se ve změkčovadlech PVC, v kosmetice, v insekticidech nebo barvách. Ftaláty se hojně využívají i v potravinářství při výrobě plastových obalů nebo tácků. Nejsou rozpustné ve vodě, ale rozpouští se v tucích. Toxicita ftalátů Ftaláty způsobují řadu zdravotních problémů: vyvolávají nespavost, alergie nebo astma. Při dlouhodobém příjmu ftaláty poškozují játra, ledviny, snižují kvalitu spermií a mají rakovinotvorné účinky. [43] Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) Výskyt a vlastnosti Polycyklické aromatické uhlovodíky jsou velmi rozšířené kontaminanty ve všech složkách životního prostředí. Ve své struktuře obsahují benzenová jádra. Vznikají jako důsledek nedokonalého spalování fosilních paliv, při výrobě asfaltu, koksu a během zpracování potravin uzení masa, grilování, pečení (PAU vznikají spalováním odkapávajícího tuku a srážením se dostávají na povrch grilované potraviny). [44] Toxicita PAU PAU jsou schopny dlouhodobě přetrvávat v životním prostředí. Řadí se mezi karcinogenní látky. Nejznámější PAU s rakovinotvornými účinky je benzo[a]pyren vyskytující se v kouři ze spalování uhlí, ve výfukových plynech a cigaretovém kouři a je hlavní příčinou rakoviny plic. [45] 36

37 Chlorované dioxiny Vlastnosti a výskyt Dioxiny jsou uměle vyrobené a perzistentní organické látky, což znamená nezničitelné (nepodléhají rozkladu). Zahrnují dvě skupiny látek polychlorované dibenzo-p-dioxiny a polychlorované dibenzofurany. Zdrojem dioxinů je chemický a textilní průmysl, vznikají nedokonalým spalováním chlorovaných organických látek či při bělení papíru. [46] Dioxiny jsou velmi stabilní, vážou se na tuky a jsou rozpustné ve vodě. Do organismu se dostávají prostřednictvím potravin. Hlavními zdroji jsou hovězí a drůbeží maso a mléko. Toxicita dioxinů Dioxiny po dlouhé kumulaci vyvolávají rakovinu, těžce poškozují imunitní systém, způsobují poruchy vývoje a narušují centrální nervový systém již ve velmi nízkých koncentracích. Mají teratogenní a karcinogenní účinky. Protože jsou dioxiny prakticky nezničitelné, jejich počet stále roste. [47, 48, 49] c) Sekundární cizorodé látky Jsou látky vzniklé vlivem nežádoucích reakcí v potravinách díky špatnému skladování. Mohou vznikat různými procesy: kvasnými procesy (kvašení, výroba octa, ethanolu, vína); hnitím (anaerobní rozklad bakteriemi); tlením (aerobní rozklad); plesnivěním (napadání potravin různými plísněni). 37

38 3.6 Chemický pokus jako metoda poznávání toxických látek v potravinách Obecná charakteristika Chemický pokus patří k metodám, které aktivizují výuku chemie, názorně doplňují teoretické učivo, a proto by měly být nepostradatelnou součástí vyučovacích hodin. Pomocí pokusů si žák lépe osvojí učivo, prakticky poznává jednotlivé chemické látky, pochopí vztahy mezi nimi, dokáže si udělat představu o průběhu a podstatě chemických dějů. Podle Solárové [50] plní chemické pokusy ve výuce následující funkce: funkce názornosti: chemický pokus by měl být názorný, aby dostatečně demonstroval daný chemický děj; funkce přiměřenosti: učitel by měl volit takové pokusy, které odpovídají vědomostem a věku žáků, to znamená, pro žáky základních škol nevolíme pokusy určené středním školám, protože hrozí nebezpečí, že by žák daný pokus nepochopil; funkce motivační: vhodně zvolený experiment může v žákovi vzbudit zájem o danou problematiku a aktivizovat jeho činnosti v rámci chemie; funkce aplikační: prostřednictvím chemického pokusu bychom měli žákům přiblížit chemii jako běžnou součást každodenního života, volit například k provedení pokusu látky běžně dostupné (filtraci spojíme s využitím v domácnosti: filtrace kávy, cezení těstovin, filtry olejové v autě ); funkce fixační: chemický pokus by měl sloužit také jako fixační metoda, tzn., pokud učitel podává žákům výklad, je vhodné nové učivo doplnit pokusem a žákům tak danou problematiku lépe objasnit; Podle toho, kde pokus probíhá, rozlišujeme pokusy v laboratoři, ve školní třídě a domácí pokusy. [51] Jednotlivé skupiny se liší zejména v požadavcích na použité materiály, chemikálie a v obtížnosti chemického pokusu. Pokusy demonstrační Většinou provádí učitel ve školní třídě. Jedná se o obtížnější nebo nebezpečné pokusy, které by žák neměl sám provádět (například pokusy s koncentrovanými kyselinami a zásadami, s toxickými látkami, hořlavinami apod.) a které plní funkci doplnění výkladu učiva. Žáci upevňují vědomosti metodou pozorování, do realizace pokusu se aktivně většinou nezapojují. 38

39 Frontální žákovské pokusy Tyto pokusy má naopak provádět každý žák sám nebo ve dvojicích pod dohledem učitele. Žáci rozvíjí a upevňují své dovednosti a návyky v oblasti zacházení s chemikáliemi a sklem, dodržování správného pracovního postupu, učí se udržovat pořádek a kázeň a uvědomují si pocit zodpovědnosti za své chování (zejména ochrana zdraví při práci s chemikáliemi). [52] Pokusy laboratorní Zahrnují laboratorní práce a jedná se o praktická cvičení zakončující určitý probraný úsek učiva. Příkladem je tematický celek týkající se směsí rozlišování směsi a látky, charakteristika jednotlivých druhů směsí, metody oddělování složek směsí. Po této kapitole by měli žáci absolvovat laboratorní cvičení, kde se blíže seznámí právě s metodami oddělování složek směsí, tyto metody si osvojí a jsou schopni prostřednictvím praktické výuky používat naučené dovednosti i v praktickém životě (například s filtrací jako jednou z metod se setkávají běžně v domácnosti při přípravě čaje). Pokusy domácí Výhoda domácích pokusů spočívá v poměrně snadné dostupnosti materiálu a chemikálií. Jedná se o látky běžně dostupné v obchodech (potravinách, drogerii, nebo lékárně). Za negativum můžeme považovat absenci odborného výkladu k pokusu. Žák sice pokus doma provede, ale hrozí, že nepochopí jeho podstatu a není přítomen učitel, aby princip pokusu objasnil a vysvětlil. Klíčové kompetence rozvíjené prostřednictvím chemického pokusu Kompetence k učení: na základě chemického pokusu žák může lépe pochopit probíranou látku, teoretické poznatky je schopen propojit s praxí. Chemický pokus žákovi názorně ukazuje, jak fungují chemické děje a reakce kolem něj. Kompetence může posílit doplněním otázek k jednotlivým pokusům. Otázky začínající slovy proč nebo jak nutí žáka k přemýšlení a nenásilnou formou si tak osvojuje teorii. Kompetence k řešení problému: máme-li problémovou úlohu, nabízí se možnost převést teorii do praxe to znamená řešený problém znázornit formou pokusu. Žák se tímto způsobem učí řešit problémové úlohy, hledá vhodná řešení, přemýšlí o nich, volí správnou metodu podle svého uvážení. Konkrétním příkladem může být rychlost reakce. Žákům uvedeme jako jeden z faktorů urychlení rozpouštění zvýšení teploty. Žáci pak sami vymýšlejí další způsoby, které aplikují na konkrétní příklady (například cukr moučka se v čaji rozpustí rychleji než cukr krystal rychlost rozpouštění ovlivňuje i struktura látek). 39

40 Kompetence komunikativní: chemický pokus pozitivně ovlivňuje vyjadřovací schopnosti žáka. Žák na pokus určitým způsobem reaguje: popíše jeho princip, diskutuje o něm, učí se logicky a souvisle komunikovat a rozvíjet tak své komunikativní dovednosti. Kompetence sociální a personální: při realizaci chemických pokusů žák spolupracuje ve dvojicích nebo ve skupinách, řeší s ostatními danou problematiku, diskutuje, naslouchá názorům ostatních a určitým způsobem na ně reaguje. Kompetence občanské: žák při chemických pokusech pracuje zodpovědně a takovým způsobem, aby neohrozil zdraví své a ostatních spolužáků. Měl by si osvojit pravidla bezpečné práce v laboratoři a tyto pravidla bezpodmínečně dodržovat. Nezbytnou součástí učiva chemie jsou také zásady první pomoci při práci s chemikáliemi. Kompetence pracovní: žák si osvojí správné zacházení s pomůckami, chemikáliemi, dodržuje stanovené laboratorní postupy při chemických pokusech a své získané teoretické vědomosti a dovednosti aplikuje do praxe při provádění chemických pokusů (například se teoreticky naučí postup destilace a dodržuje ho při samotném provádění této metody). [50] 40

41 4 Praktická část chemické pokusy 1. Izolace nikotinu Časová náročnost: 15 minut Teorie: Nikotin patří mezi přírodní látky, tzv. alkaloidy. Alkaloidy jsou sloučeniny obsahující v molekule dusík. Vyskytují se převážně v rostlinách a mají výrazné fyziologické účinky na organismus. Nikotin se nachází v listech a semenech tabáku. V malých dávkách povzbuzuje činnost centrálního nervového systému a zvyšuje krevní tlak, ve větších dávkách dochází k poruchám dýchání a ochrnutí srdečního svalstva. [53] Jedna cigareta obsahuje asi 10 mg nikotinu, do plic se při inhalaci dostává 1 3 mg. Smrtelná dávka pro člověka je mg, což je asi cigaret. K otravě nedochází, protože člověk nevykouří celou krabičku najednou, takže množství alkaloidu v těle poklesne. [54] Ročník: 9. ročník Učivo: Přírodní látky alkaloidy Mezipředmětové vztahy: Biologie, výchova ke zdraví Cíle: Žáci získají nikotin z tabákového výrobku, popíší jeho vlastnosti a uvědomí si nebezpečí užívání cigaret v souvislosti se zdravím člověka. Pomůcky: destilační aparatura (destilační baňka, stojan, kruh, chladič, alonž, Erlenmayerova baňka) Chemikálie: tabák, 5% roztok NaOH, Lugolův roztok Bezpečnost práce: NaOH: způsobuje poleptání kůže a poškození očí. H-věty a P-věty: H314, P280, P310, P305 + P351 + P338 První pomoc: Při vdechnutí:vyvedeme postiženého na čerstvý vzduch. Při styku s kůží: zasažené místo omýváme proudem vody. Při požití: vypláchneme ústa a vypijeme velké množství vody, nevyvoláváme zvracení, zajistíme lékařskou pomoc. [55] 41

42 Lugolův roztok: není nebezpečnou látkou. Nikotin: toxický při požití; při styku s kůží může způsobit smrt; toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. H-věty a P-věty: H301, H310, H411, P273, P280, P302 + P352, P309 + P310 První pomoc: Při vdechnutí: vyvedeme postiženého na čerstvý vzduch, ihned vyhledáme lékaře. Při styku s kůží: omyjeme velkým množství vody a mýdla, svlékneme kontaminovaný oděv. Při expozici nebo necítíme-li se dobře, vyhledáme ihned lékaře nebo toxikologické informační středisko. Při požití: okamžitě vyhledáme lékaře. Při práci: používáme ochranné rukavice/ochranný oděv. Při zasažení očí: vyplachujeme velkým množstvím vody, v případě nutnosti vyhledáme lékaře. Ochrana životního prostředí: zabráníme uvolnění nikotinu do životního prostředí, nikdy nevyléváme do kanalizace. Pokus žáci provádí vždy pod dozorem učitele!. Postup: Sestavíme destilační aparaturu, do destilační baňky dáme asi 3 g tabáku, přidáme asi 25 ml roztoku NaOH a zahříváme. K získanému destilátu přikápneme pár kapek Lugolova roztoku. Pozorujeme vzniklou sraženinu. Obr. 1: Destilace - nákres Obr. 2: Destilace 42

43 Obr. 3: Vznik červenohnědé sraženiny Pozorování a závěr: Po přidání Lugolova roztoku vznikne. sraženina, která dokazuje přítomnost nikotinu. Otázky: Jak působí nikotin na lidský organismus? Které další látky řadíme mezi alkaloidy? Destilace je způsob oddělování složek směsí na základě? Které další látky kromě nikotinu obsahuje cigaretový kouř? Jsou tyto látky pro člověka škodlivé? Řešení Po přidání Lugolova roztoku vznikne oranžovohnědá sraženina, která dokazuje přítomnost nikotinu. Jak působí nikotin na lidský organismus? V malých dávkách povzbuzuje činnost centrálního nervového systému a zvyšuje krevní tlak, ve větších dávkách dochází k poruchám dýchání a ochrnutí srdečního svalstva. Které další látky řadíme mezi alkaloidy? Atropin, chinin, kodein, rulík, mák. Destilace je způsob oddělování složek směsí na základě? Destilace je způsob oddělování složek směsí na základě různé teploty varu. Které další látky kromě nikotinu obsahuje cigaretový kouř? Jsou tyto látky pro člověka škodlivé? Cigarety kromě nikotinu obsahují toxické kovy (kadmium, arsen, polonium), další toxické látky (oxid uhelnatý, amoniak, oxidy síry, formaldehyd, fenol ), karcinogenní látky a látky dráždící oči a dýchací soustavu. 43

44 2. Izolace a vlastnosti kofeinu Časová náročnost: 15 minut Teorie: Kofein patří do skupiny přírodních alkaloidů, které účinkují povzbudivě na lidský organismus, potlačují únavu, probouzí bdělost. Získává se z listů, semen a plodů kávovníku, čajovníku, kakaovníku a dalších rostlin. Tato hořká, bílá, krystalická látka se řadí k drogám, při nedostatku kofeinu se mohou objevit abstinenční příznaky: bolest hlavy, ospalost nebo vyčerpanost. Kofein ovlivňuje metabolismus vápníku v těle, zvyšuje jeho vylučování. Proto pokud člověk pije více kávy denně, měl by vypít alespoň sklenici mléka každý den nebo sníst jogurt, aby doplnil vápník. [60] Kofein je těkavý, proto ho můžeme získat sublimací z kávovníku nebo čajových lístků. Množství kofeinu je závislé na způsobu přípravy nálevu. Jeden šálek kávy obsahuje asi 80 mg kofeinu, čaj ho obsahuje méně, kofein najdeme i v Coca-cole. Smrtelná dávka je kolem 10 gramů kofeinu. [57] Ročník: 9. ročník Učivo: Přírodní látky alkaloidy Mezipředmětové vztahy: Biologie Cíle: Žáci se seznámí s vlastnostmi kofeinu, možnostmi jeho získání z přírodního materiálu metodou sublimace, charakterizují kofein jako látku s možnými negativními účinky na člověka. Pomůcky: 2 hodinová sklíčka, kahan, stojan, kruh, filtrační papír, čajové lístky popřípadě fermentovaný čaj (nebo kofeinové tabletky) Bezpečnost práce: Kofein: zdraví škodlivý při požití. H-věty, P-věty: H302 První pomoc: Při vdechnutí: vynést postiženého na čerstvý vzduch, zajistit lékařskou pomoc. Při styku s kůží: zasažené místo omývat proudem vody. Při požití: vypláchnout ústa, vypít velké množství vody, vyhledat lékařskou pomoc. [55] 44

45 Postup: Na hodinové sklíčko nasypeme lístky čaje (rozetřené) nebo tabletku kofeinu a přikryjeme druhým sklíčkem. Vrchní hodinové sklo přikryjeme vlhkým filtračním papírem a opatrně zahříváme. Pozorujeme vznik hnědých jehliček kofeinu. Vznik kofeinu ověříme i čichovou zkouškou (kofein má charakteristickou vůni). Obr. 1: Sublimace kofeinu Obr. 2: Aparatura Obr. 3: Jehličky kofeinu na tabletce a čaji Pozorování a závěr: Pozorovali jsme vzniklé jehličky Kofein lze získat z čajových lístků, protože má schopnost.. 45

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu září orientuje se

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

Chemie 8. ročník Vzdělávací obsah

Chemie 8. ročník Vzdělávací obsah Chemie 8. ročník Časový Září Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Pozorování, pokus a bezpečnost práce Úvod do chemie Vlastnosti látek (hustota, rozpustnost, kujnost, tepelná

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

Instantní dehydratovaný proteinový produkt s vitamíny, pro přípravu hotového pokrmu.

Instantní dehydratovaný proteinový produkt s vitamíny, pro přípravu hotového pokrmu. BOLOŇSKÉ ŠPAGETY Bezvaječné těstoviny z tvrdé pšenice s hovězím masem, rajčaty a cibulí. Instantní dehydratovaný proteinový produkt s vitamíny, pro přípravu hotového pokrmu. Energetická hodnota 100 g 1

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Chemie 9. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová ANORGANICKÉ SLOUČENINY KYSELINY porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných kyselin orientuje se

Více

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Chemie 8.ročník Zařadí chemii mezi přírodní vědy. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Popisuje vlastnosti látek na základě pozorování, měření a pokusů. těleso,látka (vlastnosti látek)

Více

Jak číst. 500g. Množství. Název výrobku. Trvanlivost. Výrobce/ dovozce. červen 2008. 3 Seznam složek

Jak číst. 500g. Množství. Název výrobku. Trvanlivost. Výrobce/ dovozce. červen 2008. 3 Seznam složek EVROPSKÁ KOMISE Jak číst vločky z rýže a celých pšeničných zrn, obohacené vitamíny (B1, B2, B3, B6, kyselina listová, B12, C) a železem Čistá hmotnost: MINIMÁLNÍ TRVANLIVOST červen 2008 1 2 Množství Název

Více

Chemie. 8. ročník. Od- do Tématický celek- téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: Průmysl a životní prostředí VLASTNOSTI LÁTEK. Vnímání vlastností látek.

Chemie. 8. ročník. Od- do Tématický celek- téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: Průmysl a životní prostředí VLASTNOSTI LÁTEK. Vnímání vlastností látek. Chemie 8. ročník Od do Tématický celek téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: VLASTNOSTI LÁTEK Vnímání vlastností látek září Chemická reakce Měření vlastností látek SMĚSI Různorodé a stejnorodé směsi Roztoky říjen Složení

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Chemie Obsah předmětu Chemie je zaměřen na praktické využití poznatků o chemických látkách, na znalost a dodržování

Více

CHEMIE. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

CHEMIE. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu CHEMIE 8. 9. ročník Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět chemie má časovou dotaci 2 hodiny týdně v 8. a 9. ročníku. Vzdělávací obsah tohoto předmětu

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: kvarta. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: kvarta. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Chemie Třída: kvarta Očekávané výstupy Vysvětlí pojmy oxidace, redukce, oxidační činidlo, redukční činidlo Rozliší redoxní rovnice od neredoxních

Více

Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR. Lucie Grossová, DiS.

Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR. Lucie Grossová, DiS. Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR Lucie Grossová, DiS. Charakteristika soli Chlorid sodný (NaCl), běžně označován jako kuchyňská či jedlá sůl, je chemická sloučenina chlóru

Více

Alexandr Kendik JUNIOR, Soukenné nám. 121/1, Liberec 4, 460 01 tel.: 485 106 341, fax: 485 106 331, E mail: junior@kendik.cz, www.kendik.

Alexandr Kendik JUNIOR, Soukenné nám. 121/1, Liberec 4, 460 01 tel.: 485 106 341, fax: 485 106 331, E mail: junior@kendik.cz, www.kendik. ANGLICKÁ PLACKA 80 g uzená cihla ( mléko, sýrařské kultury, syřidlo, jedlá sůl, stabilizátor: chlorid vápenatý, barvivo: annatto, konzervant: E252) anglická slanina (vepřový bok 94%, voda, jedlá sůl, konzervant:e250,

Více

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: ; Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_03 Název materiálu: Vitamíny. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Vitamíny. Očekávaný

Více

Přírodní látky pracovní list

Přírodní látky pracovní list Přírodní látky pracovní list VY_52_INOVACE_199 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 9 Přírodní látky pracovní list 1)Doplňte křížovku Tajenkou je název skupiny přírodních

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) U Studny, Karviná

Více

FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, HÁLKOVA 4 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Éčka v potravinách

FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, HÁLKOVA 4 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Éčka v potravinách FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, HÁLKOVA 4 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Éčka v potravinách Olomouc, červen 2010 Kateřina Eichlerová Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4 2 Obsah 1 Úvod... 3 2 Éčka neboli přídatné

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

Název výrobku ( případně vžitý název) : Výrobce - název a adresa: Složení výrobku

Název výrobku ( případně vžitý název) : Výrobce - název a adresa: Složení výrobku Šumavské párky skop. střevo EAN/obj.číslo 10101 vepřové maso 34%, hovězí maso 10%, vepřové sádlo, voda, vepřové kůže, sója, solící směs ( jedlá sůl, konzervant E250, dextróza), bramborový škrob, stabilizátor

Více

Jak číst. 500g. Množství. Název výrobku. Trvanlivost. Výrobce/ dovozce. červen 2008. 3 Seznam složek

Jak číst. 500g. Množství. Název výrobku. Trvanlivost. Výrobce/ dovozce. červen 2008. 3 Seznam složek EVROPSKÁ KOMISE Jak číst vločky z rýže a celých pšeničných zrn, obohacené vitamíny (B1, B2, B3, B6, kyselina listová, B12, C) a železem Čistá hmotnost: MINIMÁLNÍ TRVANLIVOST červen 2008 1 2 Množství Název

Více

Název školy: Číslo a název sady: klíčové aktivity: VY_32_INOVACE_172_Toxikologie přechodných kovů_pwp

Název školy: Číslo a název sady: klíčové aktivity: VY_32_INOVACE_172_Toxikologie přechodných kovů_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: Téma: Jméno a příjmení autora: STŘEDNÍ ODBORNÁ

Více

Chemie - 8. ročník (RvTv)

Chemie - 8. ročník (RvTv) Chemie - 8. ročník (RvTv) Školní výstupy Učivo Vztahy charakterizuje chemii jako jednu z přírodních věd, rozlišuje a definuje jednotlivé chemické obory, rozlišuje látky a tělesa analyzuje fyzikální a chemické

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Schválilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy dne 25. 7. 2002, č. j. 23 852/2002-23 s platností od 1. září 2002 počínaje prvním ročníkem Učební osnova

Více

Bezlepkové výrobky. POEX Velké Meziříčí, a.s. Třebíčská 384 594 01 Velké Meziříčí tel.: 566502706 www.poex.cz

Bezlepkové výrobky. POEX Velké Meziříčí, a.s. Třebíčská 384 594 01 Velké Meziříčí tel.: 566502706 www.poex.cz Bezlepkové výrobky POEX Velké Meziříčí, a.s. Třebíčská 384 594 01 Velké Meziříčí tel.: 566502706 www.poex.cz Snídaňové cereálie vhodné také jako rychlá svačina, do školy, snack na cesty, jako alternativa

Více

Předmět: CHEMIE Ročník: 9. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Předmět: CHEMIE Ročník: 9. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Předmět: CHEMIE Ročník: 9. Časová dotace: 2 hodiny týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Učivo předmětu Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Přesahy, poznámky

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název: VY_32_INOVACE_20/09_Zdravý životní styl Téma: Vitamíny a minerální látky Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Více

Katalog pekařských výrobků

Katalog pekařských výrobků Katalog pekařských výrobků Vyrábí & Dodává: Bezlepík s.r.o., Gregorova 1484/20, 741 01 Nový Jičín IČ: 023 90 515, DIČ: CZ 023 90 515 Místo výroby: Provozovna U Bezlepíka, Hřbitovní 1346/11, 741 01 Nový

Více

řez s příchutí ananasu Hmotnost: Název potraviny:

řez s příchutí ananasu Hmotnost: Název potraviny: Název potraviny: řez s příchutí ananasu Hmotnost: 90g Složení potraviny: jedlý tuk rostlinný vícedruhový (olej rostlinný (kokosový, řepkový, 28,84 palmový),, emulgátory E322, E471, E475, sůl, konzervant

Více

Definice: kyseliny všechny látky, které jsou schopny ve vodném roztoku odštěpovat kationty vodíku H + (jejich molekuly se ve vodě rozkládají)

Definice: kyseliny všechny látky, které jsou schopny ve vodném roztoku odštěpovat kationty vodíku H + (jejich molekuly se ve vodě rozkládají) Kyseliny Definice: kyseliny všechny látky, které jsou schopny ve vodném roztoku odštěpovat kationty vodíku H + (jejich molekuly se ve vodě rozkládají) ve vodných roztocích pak vznikají kationty H 3 O +

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Učíme se pro zítřek - Chemie. Vyučovací předmět: CHEMIE

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Učíme se pro zítřek - Chemie. Vyučovací předmět: CHEMIE Vyučovací předmět: CHEMIE Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět chemie umožňuje žákům hlouběji porozumět zákonitostem přírodních procesů, a tím

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Mateřské mléko Nejlepší způsob výživy je mateřské mléko složení je přizpůsobeno výživovým potřebám v různých fázích vývoje Složení mateřského

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH36

DUM VY_52_INOVACE_12CH36 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH36 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

Přídatné (aditivní) látky v potravinách

Přídatné (aditivní) látky v potravinách Přídatné (aditivní) látky v potravinách Aditivní látky sloučeniny nebo jejich směsi, které se k potravině záměrně přidávají při výrobě, zpracování, skladování nebo balení za účelem udržení nebo zvýšení

Více

Na sodík Ca vápník K draslík P fosfor

Na sodík Ca vápník K draslík P fosfor Složení potravy Bílkoviny 15% denní dávky = 1-1,5 g/24 hod. Význam - obnova a tvorba vlastních bílkovin - obranyschopnost organizmu Jsou nenahraditelné nelze je vytvořit z cukrů ani tuků. Plnohodnotné

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim Hygiena a školní zdravotnictví Výživa a pitný režim Diskuse Proč je zdravá výživa důležitá? Jak byste definovali zdravou výživu? Zdravá výživa a populace České republiky. Jakým způsobem vést dítě ke zdravé

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Třída: AN4A Období: jaro 2013 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná chemie Top-Hit Analytická chemie Analýza anorganických látek Důkaz aniontů Důkaz kationtů Důkaz kyslíku Důkaz vody Gravimetrická analýza Hmotnostní spektroskopie Chemická analýza Nukleární magnetická

Více

Složení nabalených lahůdkářských výrobků + alereny

Složení nabalených lahůdkářských výrobků + alereny Výrobce: Marie Cejnková - Jihlavské lahůdky, Žižkova 18, Jihlava 586 01 Složení nabalených lahůdkářských výrobků + alereny Všechny výrobky skladujte při teplotě od 0 do + 5 C. Číslo Název Hmotnost g MJ

Více

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011 Předmět Přírodověda Třída 5. Autor Dagmar Šnajdarová Anotace Práce s textem týkající se živin a kalorií v potravinách. Soubor obsahuje 5 stran pro žáky a 4 strany pro učitele s řešením. Očekávaný výstup

Více

Ročník 7. ročník SP 8. ročník SP 9. ročník SP 10. ročník SP

Ročník 7. ročník SP 8. ročník SP 9. ročník SP 10. ročník SP Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Vyučovací předmět: Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Chemie poskytuje žákům prostředky

Více

STAVEBNÍ MATERIÁLY, JAKO ZDROJ TOXICKÝCH LÁTEK

STAVEBNÍ MATERIÁLY, JAKO ZDROJ TOXICKÝCH LÁTEK STAVEBNÍ MATERIÁLY, JAKO ZDROJ TOXICKÝCH LÁTEK Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_166 Jméno autora: Ing. Kateřina Lisníková Třída/ročník:

Více

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Témata a obsah přednášek a cvičení 1. týden Základní pojmy spojené s lidskou výživou a vlivy ovlivňující výživu člověka. Historie výživy člověka. Vysvětlení

Více

Složení výrobků. Alergenní látky: vejce, mouka pšeničná, máslo, mléko sušené plnotučné, sojový lecitin,

Složení výrobků. Alergenní látky: vejce, mouka pšeničná, máslo, mléko sušené plnotučné, sojový lecitin, Složení výrobků 4 Cukrářský výrobek Dezert ovocný 80g 2dny Složení: roládová hmota piškotová(vejce, mouka pšeničná, cukr, voda, emulgátor ke šlehání[voda, emulgátor E471, E475, stabilizátor E420, ethylalkohol,

Více

Druhy a složení potravin

Druhy a složení potravin Druhy a složení potravin Přednáška 2 Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. Obsah přednášky Složení potravin, energetická a biologická hodnota potravin Význam jednotlivých složek potravin pro výživu Složení

Více

VILÉM spol. s r.o. Havlíčkův Brod Složení a záruky nebalených výrobků číslo Název výrobku Minimální

VILÉM spol. s r.o. Havlíčkův Brod Složení a záruky nebalených výrobků číslo Název výrobku Minimální Složení a záruky nebalených výrobků číslo Název výrobku Minimální Složení výrobku trvanlivost 2040 Chléb pšenično žitný 4 72 hodin voda,pšeničná mouka, žitná mouka, sůl,droždí, kmín, látka zlepš.mouku(

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Období: jarní 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška Předmět:

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: CHEMIE A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Výuka chemie vede žáky k poznávání vybraných chemických látek a reakcí, které jsou

Více

Koncentrované anorganické a některé organické kyseliny jsou nebezpečné žíraviny!

Koncentrované anorganické a některé organické kyseliny jsou nebezpečné žíraviny! Kyseliny Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Bednaříková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje

Více

makroelementy, mikroelementy

makroelementy, mikroelementy ESENCIÁLNÍ ANORGANICKÉ (MINERÁLNÍ) LÁTKY makroelementy, mikroelementy MAKROELEMENTY Ca - 70kg/ 1200g Ca 98% kosti - 800 mg/denně, gravidní a kojící ženy o 20% více Obsah Ca v mg/100 g mléko 125 mg jogurt

Více

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1 Druhy Cvičení č. 1 Vyučující: Martina Bednářová a složení potravin 1 2 Požadavky na splnění předmětu Druhy a složení potravin - cvičení 1x za 14 dní, (celkem 7 cvičení) 2x 45 min. (90 min) Absence 1x omluvená

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_ Y_52_INOVACE_ 2_INOVACE_ZBP1_5464VAL4VAL Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: V/2

Více

VY_52_Inovace_242 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8, 9 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání

VY_52_Inovace_242 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8, 9 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání Sacharidy VY_52_Inovace_242 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8, 9 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Sacharidy název z řeckého

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

OBSAH 1 POTRAVINÁŘSKÁ PRVOVÝROBA A VÝROBA... 13 2 SLOŽENÍ A VLASTNOSTI POŽIVATIN... 15 3 NAUKA O VÝŽIVĚ... 26

OBSAH 1 POTRAVINÁŘSKÁ PRVOVÝROBA A VÝROBA... 13 2 SLOŽENÍ A VLASTNOSTI POŽIVATIN... 15 3 NAUKA O VÝŽIVĚ... 26 OBSAH 1 POTRAVINÁŘSKÁ PRVOVÝROBA A VÝROBA... 13 1.1 Zemědělství... 13 1.2 Potravinářský průmysl... 14 Kontrolní otázky... 14 2 SLOŽENÍ A VLASTNOSTI POŽIVATIN... 15 2.1 Základní pojmy... 15 Poživatina...

Více

5.3.3. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: KVARTA

5.3.3. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: KVARTA 5.3.3. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: KVARTA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT K Deriváty uhlovodíků Deriváty uhlovodíků - úvod Halogenderiváty

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 19. 10.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

HRA Mícháme si Najdi Sumární Otázky Bezpečnost Příroda směsi

HRA Mícháme si Najdi Sumární Otázky Bezpečnost Příroda směsi RISKUJ HRA Mícháme si Najdi Sumární Otázky Bezpečnost Příroda směsi mě vzorce praxe 1000 1000 1000 1000 1000 1000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 4000 4000 4000 4000 4000 4000

Více

Pracovní list Škrob, škrobová zrna II

Pracovní list Škrob, škrobová zrna II Pracovní list Škrob, škrobová zrna II Aktivita 2 Rozlišování škrobových zrn ve směsi Honza jde nakoupit. Má od maminky seznam. Má koupit nějaké pečivo, instantní hrachovou polévku, škrobovou moučku, hladkou

Více

Masné výrobky tepelně opracované obsahující alergeny:

Masné výrobky tepelně opracované obsahující alergeny: Beskydské uzeniny Příborská 520 73826 Frýdek - Místek Masné výrobky tepelně opracované obsahující alergeny: Mandlová paštika bez E Vepřové maso (min. 30%), vepřová játra, vepřové sádlo, pitná voda, MANDLE

Více

Předmět: Chemie. 5.6.2 Obor: Chemie. Charakteristika předmětu chemie 2. stupeň

Předmět: Chemie. 5.6.2 Obor: Chemie. Charakteristika předmětu chemie 2. stupeň Předmět: Chemie 5.6.2 Obor: Chemie Charakteristika předmětu chemie 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Chemie vzdělávací oblasti Člověk a příroda stanovených RVP ZV

Více

Učivo. ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické děje - chemická výroba VLASTNOSTI LÁTEK

Učivo. ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické děje - chemická výroba VLASTNOSTI LÁTEK - zařadí chemii mezi přírodní vědy - uvede, čím se chemie zabývá - rozliší fyzikální tělesa a látky - uvede příklady chemického děje ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické

Více

Falšování potravin. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D.

Falšování potravin. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D. Falšování potravin MVDr. Matej Pospiech, Ph.D. Mendelova univerzita, 31.10.2013 Obsah přednášky úvod, historie co považujeme za falšování specifika falšování potravin nejčastější způsoby falšování u jednotlivých

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 4., 3. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Datum 25. 11. 2012 Anotace Použité zdroje a odkazy III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Chemie - biochemie kvarta Datum tvorby 15.11.2012 Anotace a) určeno

Více

TRITON s.r.o. lahůdkářská a cukrářská výroba Smiřická 344, Hradec Králové 503 41

TRITON s.r.o. lahůdkářská a cukrářská výroba Smiřická 344, Hradec Králové 503 41 TRITON s.r.o. lahůdkářská a cukrářská výroba Smiřická 344, Hradec Králové 503 41 V souladu s 8 Sbírky zákonů č. 110/1997 Vám předkládáme údaje podle 6 Sbírky zákonů č. 110/1997 o našich výrobcích dodávaných

Více

2. Karbonylové sloučeniny

2. Karbonylové sloučeniny 2. Karbonylové sloučeniny Karbonylové sloučeniny jsou deriváty uhlovodíků, které obsahují karbonylovou skupinu: Tyto sloučeniny dělíme na aldehydy a ketony. Aldehydy Aldehydy jsou deriváty uhlovodíků,

Více

Biochemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8.

Biochemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Biochemie Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za

Více

TOXICKÉ TĚŽKÉ KOVY. rtuť Hg = 0,000001 mg/kg. kumulují se v těle! Je problém je běžnou stravou vyloučit.

TOXICKÉ TĚŽKÉ KOVY. rtuť Hg = 0,000001 mg/kg. kumulují se v těle! Je problém je běžnou stravou vyloučit. TOXICKÉ TĚŽKÉ KOVY smrtelné často v minimálních koncentracích! pro člověka LD50 As2O3 = 200-300 mg/kg rtuť Hg = 0,000001 mg/kg LD50 - Smrtelná dávka, která testovaným jedincům způsobí 50% úhyn. kumulují

Více

KATALOG VÝROBKŮ. ... s radostí vyrábíme pro vás

KATALOG VÝROBKŮ. ... s radostí vyrábíme pro vás ZNAČKA VYSOKÉ KVALITY KATALOG VÝROBKŮ... s radostí vyrábíme pro vás ZNAČKA VYSOKÉ KVALITY Představení chráněné dílny PZP Merlin PZP Merlin s r.o. byla založena v roce 1991 a od svého počátku se zaměřuje

Více

Rizikové látky naší stravy

Rizikové látky naší stravy Rizikové látky naší stravy Praha, 24. Května 2008 Ing. Vít Syrový Hlavní zásady zdravé výživy Je nutno dbát na: I. nutriční hodnotu stravy důležitý je dostatek minerálů, vitaminů a enzymů, které podporují

Více

Nebalené cukrářské výrobky

Nebalené cukrářské výrobky Nebalené cukrářské výrobky VŠEM OBCHODNÍM PARTNERŮM!!! Na základě 8, odst. 1 zákona č. 110/97 Sb.o potravinách ve znění pozdějších předpisů, sdělujeme touto formou všem obchodním partnerům všechny potřebné

Více

Organická chemie-rébusy a tajenky VY_32_INOVACE_7.3.03.CHE

Organická chemie-rébusy a tajenky VY_32_INOVACE_7.3.03.CHE Autor: Předmět/vzdělávací oblast: Tematická oblast: Téma: Mgr. Iveta Semencová Chemie Organická chemie Organická chemie-rébusy a tajenky Ročník: 1. 3. Datum vytvoření: červenec 2013 Název: Anotace: Metodický

Více

Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s.

Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s. Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s. Systém hodnocení potravina je hodnocena ve třech kategoriích, které spolu úzce souvisí: označování bezpečnost složení potravin V každé kategorii získá

Více

SOLI A JEJICH VYUŽITÍ. Soli bezkyslíkatých kyselin Soli kyslíkatých kyselin Hydrogensoli Hydráty solí

SOLI A JEJICH VYUŽITÍ. Soli bezkyslíkatých kyselin Soli kyslíkatých kyselin Hydrogensoli Hydráty solí SOLI A JEJICH VYUŽITÍ Soli bezkyslíkatých kyselin Soli kyslíkatých kyselin Hydrogensoli Hydráty solí POUŽITÍ SOLÍ Zemědělství dusičnany, draselné soli, fosforečnany. Stavebnictví, sochařství vápenaté soli.

Více

Výrobce: Masokombinát Plzeň s.r.o. Podnikatelská 15, 304 12, Plzeň

Výrobce: Masokombinát Plzeň s.r.o. Podnikatelská 15, 304 12, Plzeň 6201400 Bůčková roláda syrová Složení: vepřový bok bez kosti 80%, náplň 10% [hovězí maso 45%, vepřové maso 45%, antioxidanty (E315, E326), pitná voda, jedlá sůl, regulátor kyselosti (E262), dextróza],

Více

DIETAMÍNOVÁ ŠKOŁA NEZDRAVÉ OBČERSTVENÍ. DIETETIK Mgr. ing. Agnieszka Podgórska

DIETAMÍNOVÁ ŠKOŁA NEZDRAVÉ OBČERSTVENÍ. DIETETIK Mgr. ing. Agnieszka Podgórska DIETAMÍNOVÁ ŠKOŁA NEZDRAVÉ OBČERSTVENÍ DIETETIK Mgr. ing. Agnieszka Podgórska NUTELLA: 1 lžička nutelly (15 g ) obsahuje 1 lžičku cukru 1 lžička nutelly obsahuje 5g tuku ¼ nutelly obsahuje karcinogení

Více

DIETA ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie

DIETA ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie DIETA Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_TEV2118 (Dieta) Autor Mgr. Radek Zimčík Datum 4. 4.

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - ovzduší V této kapitole se dozvíte: Co je to ovzduší. Jaké plyny jsou v atmosféře. Jaké složky znečišťují

Více

VLÁDY EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) Č.

VLÁDY EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) Č. Kód výr.: Chléb 1001 chléb pšenično Výroba ve dnech: Druh: Skupina: Celý název: Gramáž: Trvanlivost: Čárový kód: Složení: Alergenní složky: Může obsahovat stopy: Chléb kmínový půlky 600 po-so 3 8 594 004

Více

Monitoring cizorodých látek

Monitoring cizorodých látek Monitoring cizorodých látek Ministerstvo zemědělství ČR Ing. Jitka Götzová ředitelka odboru bezpečnosti potravin Ministerstvo zemědělství ČR SAS Roadshow 2014 Veřejný sektor 15. 10. 2014 Praha Znepokojující

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Období: jarní 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška Předmět:

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Výživa

Více

Nebalené cukrářské výrobky

Nebalené cukrářské výrobky VŠEM OBCHODNÍM PARTNERŮM!!! Nebalené cukrářské výrobky Na základě 8, odst. 1 zákona č. 110/97 Sb. o potravinách ve znění pozdějších předpisů, sdělujeme touto formou všem obchodním partnerům všechny potřebné

Více

Chemie. Charakteristika předmětu

Chemie. Charakteristika předmětu Vzdělávací obor: Chemie Chemie Charakteristika předmětu Chemie je zahrnuta do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Chemie je vyučována v 8. a 9. ročníku s hodinovou dotací 2 hodiny týdně. Převážná část

Více

Chemie 8. ročník. Pomůcky, literatura. Mezipředmětové vztahy,průř.témata. Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence

Chemie 8. ročník. Pomůcky, literatura. Mezipředmětové vztahy,průř.témata. Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Projekty dle akutálních možností. * PSCHP - periodická soustava chemických prvků ** PT - periodická tabulka září listopad určí společné a rozdílné vlastnosti látek žák pracuje bezpečně s vybranými dostupnými

Více

ACIDOBAZICKÁ NEROVNOVÁHA

ACIDOBAZICKÁ NEROVNOVÁHA ACIDOBAZICKÁ NEROVNOVÁHA Jelikož jsme tvořeni z 75% vody, na správné hydrataci vhodnou tekutinou samozřejmě velmi záleží. Měli bychom pít vodu o ph 7 až 9. Bohužel voda z kohoutku mívá ph kolem 6. Většina

Více

Učivo OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČNÍKU. REDOXNÍ REAKCE - oxidace a redukce - výroba železa a oceli - koroze - galvanický článek - elektrolýza

Učivo OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČNÍKU. REDOXNÍ REAKCE - oxidace a redukce - výroba železa a oceli - koroze - galvanický článek - elektrolýza OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČNÍKU - vysvětlí pojmy oxidace a redukce - určí, které ze známých reakcí patří mezi redoxní reakce - popíše princip výroby surového železa a oceli, zhodnotí jejich význam pro národní hospodářství

Více

Chemie 8. ročník. Pomůcky, literatura. Mezipředmětové vztahy,průř.témata. Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence

Chemie 8. ročník. Pomůcky, literatura. Mezipředmětové vztahy,průř.témata. Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Projekty dle akutálních možností. * PSCHP - periodická soustava chemických prvků ** PT - periodická tabulka Chemie 8. ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky,

Více

5.6.2. Chemie CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU:

5.6.2. Chemie CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: 5.6.2. Chemie CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět chemie se vyučuje jako samostatný předmět v 8. a 9. ročníku po 2 hodinách týdně. Výuka je zaměřena především na poznávání základních chemických

Více