Přídatné látky v potravinách a jak je vnímají občané ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přídatné látky v potravinách a jak je vnímají občané ČR"

Transkript

1 Přídatné látky v potravinách a jak je vnímají občané ČR Diplomová práce Bc. Petra Bogášová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí diplomové práce: doc MUDr. Karel Dohnal, CSc. Datum odevzdání: Datum obhajoby: Praha 2013

2 Master s Dessertation Additives in foods and how they are perceived by citizens of the Czech Republic Bc. Petra Bogášová The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Depatrment of hospitanty Major: Hotel and Spa Management Thesis Advisor: doc. MUDr. Karel Dohnal, CSc. Date of Submission: Date of Thesis Defense: Prague 2013

3 Čestné prohlášení P r o h l a š u j i, že jsem diplomovou práci na téma Přídatné látky v potravinách a jak je vnímají občané ČR zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 552/2005 Sb., o vysokých školách v patném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r. o. V Praze dne Petra Bogášová

4 Poděkování Ráda bych na tomto místě vyjádřila vděčnost doc. MUDr. Karel Dohnal, CSc. za poskytnuté cenné rady a trpělivý přístup pří vedení mé diplomové práce. Poděkování směřují též k mé rodině za to, že při studiích byla vždy oporou.

5 Abstrakt BOGÁŠOVÁ, Petra. Přídatné látky v potravinách a jak je vnímají občané ČR. [Diplomová práce] Vysoká škola hotelová. Praha: Celkový počet stran: 84 Předkládaná diplomová práce je zaměřena na přídatné látky v potravinách dále na to, jak je vnímají občané České republiky. Na následujících stránkách se dočtete o významu slova přídatné látky dále jak se vyrábějí, jaký účel aditiva v potravinách plní, jejich místo na obalech produktů a jaké druhy přídatných látek existují. U vybraných látek zjistíte, jaký mohou mít vliv na lidský organismus a v jakých potravinách se vyskytují. V neposlední řadě se také dočtete o legislativních úpravách, nařízeních EU a vyhláškách ČR, které souvisí s užíváním přídatných látek v potravinářském průmyslu. Mezi další části diplomové práce je zařazena analýza za využití dotazníkového šetření. Dotazovaní pochází ze široké veřejnosti. Při zpracování dat jsou respondenti rozděleni do skupiny podle věku, vzdělání, bydliště a jiných faktorů, aby mohlo dojít k porovnání odpovědí. Na základě získaných údajů z analýzy budou navrhnuty koncepce pro zlepšení informovanosti občanů a celkového zlepšení českých jídelníčků o produkty, které neklamou spotřebitele barvou, chutí a vůní, jelikož mnozí lidé mají stále nedůvěru k dražším produktům. Klíčová slova: potraviny, přídatné látky, vliv na zdraví, vnímání společnosti, informovanost občanů

6 Abstract BOGÁŠOVÁ, Petra. Additives in foods and how they are perceived by citizens of the Czech Republic. [Master s Dissertation] The Institute of Hotel Management. Prague: Total number of pages: 84 This dissertation focuses on food additives also on how they are perceived by citizens of the Czech Republic. On the following pages you will read about the meaning of the word additive further how they are produced, what is the purpose additives in foods carry out, their place on the product packaging and what kinds of additives exist. For selected substances find out what can affect the human body and in which foods are found. Last but not least, read about legislative framework, EU regulations and directives of the Czech Republic, which relates to the use of additives in the food industry. The other part of the thesis is included in the analysis, using a questionnaire survey. Interviewees comes to the general public. When processing the data, respondents are divided into groups according to age, education, place of residence and other factors that may cause comparing answers. Based on the data obtained from the analysis are designed concepts for improving public awareness and overall improvement Czech menus of products that mislead consumers by color, flavor and aroma, as many people still don t have confidence to more expensive products. Keywords: food, food additives, health effects, public perception, public awareness

7 OBSAH ÚVOD I. TEORETICKO-METODOLOGICKÁ ČÁST Význam slova přídatné látky neboli éčka Přídatné látky neboli éčka na obalech Jaký účel přídatné látka neboli éčka v potravinách plní? Jak se přídatné látky neboli éčka vyrábí? Co se nepovažuje za potravinářské přídatné látky neboli éčka Kde na přídatné látky neboli éčka nenarazíme? Zákony upravující používáni přídatných látek neboli éček Hodnocení bezpečnosti aditiv Kontrolní úřady Rozdělení přídatných látek II. ANALYTICKÁ ČÁST Charakteristika praktické část Charakteristika souboru Výsledky výzkumu Zhodnocení analytické části III. NÁVRHOVÁ ČÁST ZÁVĚR LITERATURA PŘÍLOHY

8 SEZNAM OBRÁZKŮ Obrázek 1: Produkt Nutri Grain SEZNAM TABULEK Tabulka č. 1: Pohlaví Tabulka č. 2: Věk Tabulka č. 3: Vzdělání Tabulka č. 4: Velikost města bydliště Tabulka č. 5: Víte, co to jsou přídatné látky neboli éčka? Odpovědi na základě demografických dat. Tabulka č. 6: Víte, co to jsou přídatné látky neboli éčka? Tabulka č. 7: U kolika E-kódů znáte jejich význam? Odpovědi na základě demografie Tabulka č. 8: U kolika E-kódů znáte jejich význam? Tabulka č. 9: Která z níže uvedených možností patří do přídatných látek neboli éček? Tabulka č. 10: Jak často čtete příbalové informace o složení u vybraných potravin? Tabulka č. 11: Berete při výběru potravin v potaz jejich složení? Tabulka č. 12: Jaké informace na obale jsou pro Vás nejdůležitější? Tabulka č. 13: Co je pro Vás rozhodující při výběru potravin? Tabulka č. 14: Kde jste se poprvé setkali s pojmem přídatné látky neboli éčka? Tabulka č. 15: Zjišťujete si více informací o přídatných látkách neboli éčkách"? Tabulka č. 16: Kde si tyto informace nejčastěji zjišťujete? Tabulka č. 17: Myslíte si, že mohou mít některé přídatné látky neboli éčka pozitivní účinky na lidské zdraví? Tabulka č. 18: Považujete některé přídatné látky neboli éčka za nebezpečná? Tabulka č. 19: Které potraviny se podle Vás nesmí přibarvovat? Tabulka č. 20: Kterým potravinám dáváte přednost? Tabulka č. 21: Jste ochotni si připlatit za potraviny bez škodlivých přídatných látek neboli éček? 8

9 SEZNAM GRAFŮ Graf č. 1: Pohlaví Graf č. 2: Věk Graf č. 3: Vzdělání Graf č. 4: Velikost města bydliště Graf č. 5: Víte, co to jsou přídatné látky neboli éčka? Odpovědi na základě demografie Graf č. 6: Víte, co to jsou přídatné látky neboli éčka? Graf č. 7: U kolika E-kódů znáte jejich význam? Odpovědi na základě demografie Graf č. 8: U kolika E-kódů znáte jejich význam? Graf č. 9: Která z níže uvedených možností patří do přídatných látek neboli éček? Celkem odpovědí Graf č. 10: Která z níže uvedených možností patří do přídatných látek neboli éček? Graf č. 11: Jak často čtete příbalové informace o složení u vybraných potravin? Graf č. 12: Berete při výběru potravin v potaz jejich složení? Graf č. 13: Scatterplot, jak často lidé čtou složení a následně kupují výrobky. Graf č. 14: Jaké informace na obale jsou pro Vás nejdůležitější? Graf č. 15: Co je pro Vás rozhodující při výběru potravin? Graf č. 16: Kde jste se poprvé setkali s pojmem přídatné látky neboli éčka? Graf č. 17: Zjišťujete si více informací o přídatných látkách neboli éčkách"? Graf č. 18: Kde si tyto informace nejčastěji zjišťujete? Graf č. 19: Myslíte si, že mohou mít některé přídatné látky neboli éčka pozitivní účinky na lidské zdraví? Graf č. 20: Považujete některé přídatné látky neboli éčka za nebezpečná? Graf č. 21: Které potraviny se podle Vás nesmí přibarvovat? Graf č. 22: Které potraviny se podle Vás nesmí přibarvovat? Graf č. 23: Kterým potravinám dáváte přednost? Graf č. 24: Jste ochotni si připlatit za potraviny bez škodlivých přídatných látek neboli éček? 9

10 ÚVOD Pro svoji diplomovou práci jsem si zvolila téma Přídatné látky v potravinách a jak je vnímají občané ČR. Toto téma jsem si zvolila z důvodu vlastního zájmu o tuto oblast modifikace potravin. O složení potravin jsem se začala zajímat od doby, co nakupuji pro vlastní rodinu. Toto téma je v současné době velmi aktuální, avšak převážně se o něm mluví v souvislosti s negativními vlivy přídatných látek na lidský organismus. Ne vždy jsou však přídatné látky škodlivé, především bychom si měli uvědomit, že díky přídatným látkám si můžeme dopřávat sezónní potraviny i v zimě. Potravinářská aditiva jsou téměř v každé potravině. Aditiva barví, sladí, navazují kyselou chuť dokonce i kypří pečivo. Hlavním cílem mé práce je seznámit a vysvětlit, co to přídatné látky neboli potravinářská aditiva jsou a jaké funkce v potravinách plní a tak napomoci v orientaci v látkách ukrývající se pod E-kódy. Dále na základě provedeného šetření a analýzy výsledků dotazníkového šetření zjistit jak dostatečně jsou čeští spotřebitelé o výskytu přídatných látek v potravinách informováni a následně je vnímají. Tedy zjistit, zda zákazníci při nákupu potravin čtou příbalové informace o složení a jestli na jeho základě vybírají produkt, či se jím neřídí. Vedlejším cílem je navrhnout případné opatření k rozšíření informovanosti spotřebitelů a napomoci při výběru potravin bez škodlivých látek. Diplomová práce je rozdělena do třech částí. V první, teoreticko metodologické části je vysvětleno, co přídatné látky jsou, jak se vyrábí a jakou funkci v potravinách plní. Dále se v této části dočteme o základní legislativě a kontrolních úřadech, upravujících použití přídatných látek. V neposlední řadě si podrobně rozebereme jednotlivé kategorie aditiv a poukážeme si na látky nejvíce ohrožující lidské zdraví. U zmíněných látek, je uvedeno, kde se s nimi můžeme setkat. Mými zdroji pro sepsání teoreticko metodologické části mi posloužili především informace získané z knih, odborných článků z novin zabývající se problematikou aditivních látek v potravinách a věrohodných elektronických zdrojů. 10

11 Druhá analytická část je věnována samotnému výzkumu. Cílovou skupinou byly občané České republiky bez ohledu na jejich pohlaví, věk, vzdělání a bydliště. Bylo využito metody dotazníkového šetření ke zmapování povědomí občanů o látkách přítomných v potravinách. Výše zmíněnou metodou se pokusím mimo jiné zjistit, kolik času respondenti věnují čtením příbalových informací o složení na vybraných produktech. Veškerá data, která byla získána v předchozí části, posloužila pro třetí návrhovou část práce. Zde jsou navrženy možnosti jak více občany České republiky seznámit s potravinářskými aditivy a pomoci jim při výběru kvalitnějších a více přírodních potravin. Ke své diplomové práci jsem si zvolila pět hypotéz: H 1 : Respondenti budou znát pojem přídatné látky H 2 : Hlavním zdrojem informací o přídatných látkách tvoří internet. H 3 : Respondenti budou dávat přednost potravinám čerstvým. H 4 : Respondenti budou považovat některá éčka za nebezpečná. H 5 : Respondenti se nejvíce budou zajímat o složení u jogurtů, uzeniny a sýrů a na jejich základě vybírat produkt. 11

12 I. TEORETICKO-METODOLOGICKÁ ČÁST Každý živý organismus na planetě má jeden a zároveň nejdůležitější pud. Pud sebezáchovy. A právě sebezáchova nás přivádí ke schopnosti si zajistit potravu i v době zimy, době hladu. Již naší předci, žijící v jeskyních, lovící mamuty, měli za cíl, udržet maso co nejdéle v dobrém a poživatelném stavu. Maso uchovávali hluboko v jeskyni, ať už ze strachu z divoké zvěře, kterou by vůni masa vábila, nebo proto, že maso uložené v chladné a temné části jeskyně zůstalo déle čerstvé. (Klech, Hrnčiříková, Mandelová, 2006, s. 7-8) V současné době k prodloužení trvanlivosti potravin užíváme přírodní ale i chemické prostředky, které dokážou potravinám dodat i jiné vlastnosti. Hromadně je nazýváme přídatné látky neboli látky aditivní. Aditivní látky jsou stálým tématem k diskusi, avšak i přesto, je jejich největší nevýhodou neinformovanost spotřebitelů. Pro běžného konzumenta jsou totiž éčka chápána podobně jako jed. Jedním z možných důvodů je informační leták údajně vydaný klinikou dětské onkologie university Düsseldorfu, který se dostal do povědomí společnosti kvůli masivnímu šíření pomocí výstražných ů (tzv. mallware). Klinika zamítá skutečnost, že by tiskovinu vydala a označila její šíření za poplašné zprávy. Leták rozděluje E kódy do kategorií, ne podle účelu, ale podle škodlivosti na lidský organismus. Aditiva jsou zde rozdělena do skupin na látky neškodné, podezřelé, nebezpečné, přísady poškozující zdraví a rakovinotvorné látky. Do seznamu jsou zařazeny i látky Evropskou komisí, příp. jinými státy, zakázány. Ne všechna éčka jsou však pro lidský organismus nežádoucí a tak si nyní povíme, jak to s přídatnými látkami opravdu je. (Winklerová, 2012) 1.1. Význam slova přídatné látky neboli éčka Potravinářské přídatné látky, dále potravinářská aditiva, jsou sloučeniny, nebo jejich směsi, které se nepovažují za běžnou potravinu a ani se samostatně nekonzumují. Účelně se přidávají do potravin při jejich výrobě, úpravě, zpracování, skladování a dopravě, za předpokladu, že nebudou použity k zakrytí závadných surovin nebo nežádoucích, hygienických postupů. Prodlužují trvanlivost potravin, zvýrazňují nebo obnovují jejich 12

13 barvu, regulují kyselost, dodávají vůni, kypří či sladí potravinu. (Hayhurst, 2002, s. 10) Do potravin se mohou přidávat, pouze pokud pro spotřebitele nepředstavují žádné riziko a pro jejich užití musí existovat odůvodněná technologická potřeba. Dále nesmí spotřebitele uvádět v omyl a musí pro něj představovat výhodu a přínos. (Burešová, Pavelková, 2013, s. 3) Přídatné látky jsou označovány velkým písmenem E (odtud označení éčka ) s tří nebo čtyřciferným číslem (kódem), v některém případě končící malým písmenem čí římskou číslicí v závorce (E 479 b; E 101(i)). Každé aditivum je včetně E kódu označováno příslušným názvem (např. E 941 Dusík), ale naleznou se i taková, na kterých si zlámeme jazyk (např. E 432 Polyoxyethylensorbitanmonolaurát). Označení E znamená, že látka prošla hodnocením bezpečnosti a je schválena v EU. Na celosvětové úrovni bývají aditiva značena shodně, avšak se značí počátečními písmeny INS (International Numbering System), který kontroluje instituce Codex Alimentarius. (viz. níže) Veškeré látky byly podrobně zkoumány a v určitém množství uznány k užívání při zpracování potravin (a to na základě toxikologických studií). Aktualizovaný seznam všech povolených potravinářských látek nalezneme na (Vrbová, 2001, s. 34, Kodl, 1998, s. 673) 1.2. Přídatné látky neboli éčka na obalech V minulosti zákon předepisoval výrobcům uvádět na obale pouze nápis Přibarveno při použití barviv a Chemicky konzervováno při použití konzervačních látek. V roce 1997 vstoupil v platnost zákon č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích ze kterého vzniká výrobcům povinnost uvádět přítomnost přídatných látek použitých při výrobě na obal produktu. Etikety na potravinách by měly být jasné a srozumitelné, aby pomáhaly spotřebitelům, kteří mají zájem si informovaněji vybírat potraviny a stravu. (Nařízení EU č. 1169/2011, odst. 26) Vzhledem ke složitosti a délce nejrůznějších názvů, zákon povoluje uvádět pouze kód, pod kterým je látka uvedena v číselném seznamu. Tento způsob označení na etiketě uspoří mnoho místa. Informace o výskytu těchto látek v potravině musí být uvedena vzestupně podle množství látky užité při zpracování. Vždy musí byt označena kategorie, do které aditivum spadá, například antioxidant E 309 Delta-tokoferol nebo zkráceně jen antioxidant E 309. Určité látky řadíme do dvou či více kategorií, na obale je však uvedena pouze kategorie odpovídající účelu, který látka 13

14 v potravině plní. Předpis se však nevztahuje na obaly menší než 10cm 2. V případě, že by látka mohla mít nežádoucí účinek na organismus, musí být tato skutečnost uvedena, např. u žvýkaček se můžeme setkat s větou: Nadměrná konzumace může vyvolat projímavé účinky. Především je způsobují látky Sorbitol, Mennitol, Isomalt, Maltitol, Laktitol a Xylitol. Potraviny obsahující jedno či více potravinářských barviv je nutné označní název nebo číslo E barviva/barviv: mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí. Potraviny obsahující Aspatram musí být označeny textem Obsahuje zdroj fenylalaninu. (Vrbová, 2011, s , Kodl, 1998, s. 673, Burešová, Pavelková, 2013, odst. 5) 1.3. Jaký účel přídatné látka neboli éčka v potravinách plní? Dokonce i ta nejpořádnější hospodyně, někdy našla v útrobách lednice nebo spižírny potravinu, která nezplesnivěla, neztvrdla a ani neztratila barvu, avšak datum spotřeby byl již nedávnou minulostí. Jak je to možné?, ptáme se. Odpověď je jednoduchá, opět za to mohou éčka. Přídatné látky totiž v potravinách zastávají čtyři podstatné vlastnosti, zajišťují bezpečné a výživově hodnotné potraviny, vytváří texturu, konzistenci a stabilitu potravin, zachovávají a zlepšují senzorické vlastnosti potravin a umožňují výrobu potravin se specifickými požadavky na výživu, viz. dále. Doba než se produkt dostane k cílovému spotřebiteli, může trvat několik dní, ale i několik měsíců. Proto je velmi důležité udržet potravinu co nejdéle čerstvou a tak zajistit bezpečné a výživově hodnotné potraviny. Výrobcům při zpracovávání produktů slouží konzervační prostředky, tzv. antioxidanty. Antioxidanty působí jako ochrana před účinkem mikroorganismů, které způsobují kažení a otravu potravin. Čím to je, že se voda a olej v majonéze neoddělí, když se podíl vaječných žloutků na kilogram majonézy snížil z osmi pouze na jeden žloutek? Co tedy udrží tyto dvě tekutiny pohromadě? U průmyslově vyráběných potravinových produktů, obsahujících tuky a vodu, lze vytvořit texturu a konzistenci pomocí emulgátorů a stabilizátorů. Želírovací, zahušťovací a stabilizační prostředky umožňují, že si potravina uchová svou texturu a konzistenci po celou dobu skladování. Čím barevnější bonbón, tím lepší! To ví, přeci každé dítě. I výrobci to vědí. Bezbarvé a mdlé potraviny v nás evokují pocit, že produkt již nebude zcela čerství a tím ani dobrý. Abychom si ji koupili, musí lahodit jak našemu zraku, tak i čichu. Pro zachování čí zlepšení 14

15 senzorických vlastností slouží potravinářská barviva, dochucovadla a zvýrazňovače chutí. Potravina v důsledku technologického procesu pozbývá barvu, k obnovení ztracené barvy slouží potravinářská barviva. Ty umožňují získat požadované zabarvení potraviny. Pro uspokojení spotřebitele se specifickými požadavky na výživu, například pro diabetiky se nahrazuje cukr umělým sladidlem. Výrobu potravin se sníženým obsahem tuku umožňují stabilizátory a zahušťovadla. (Klech, Hrnčiříková, Mandelová, 2006, s , DTest 2013; odst. 1) 1.4. Jak se přídatné látky neboli éčka vyrábí? Přídatné látky se získávají z několika zdrojů. Nejpřirozenější jsou aditiva získávaná z přírodních zdrojů. Látka přírodního původu nemá žádné negativní účinky na lidský organismus, mnohdy jsou pro nás dokonce i prospěšné. Jsou jimi zahušťovadla získávaná ze semen rostlin (karubin), z ovoce (pektin) a z mořských řas (agar). Přírodní barviva se získávají z rostlin (bixin, kurkumin), ze zeleniny (karoten, lutein) a z ovoce (anthokyany). Okyselovadla přírodního původu se získávají například z ovoce (kyselina vinná). Dále se můžeme setkat s aditivy, která jsou identická s přírodními. Identická neznamená shodná, tyto látky se přírodním látkám pouze podobají. Vyrábí se synteticky či pomocí mikroorganismů, např. antioxidanty (kyselina askorbová, tokoferoly), barviva (karoteny) a okyselovadla (kyselina citrónová). V přírodě jsou volně dostupné, důvod výroby v chemických laboratořích je finanční záležitostí. Náklady na získání určitého aditiva z přírodních zdrojů jsou mnohonásobně vyšší než pomocí mikroorganismů. Modifikací přírodních látek vznikají například emulgátory, zahušťovadla a sladidla. Slovo modifikace pochází z latinského původu modificátió, které znamená přizpůsobení či úprava. Provádí se za účelem vylepšení vlastností přírodních látek. Emulgároty vznikají z jedlých olejů a organických kyselin. Zahušťovadla vznikají modifikací škrobů a modifikací celulózy Existují však i aditiva, která jsou vyráběna zcela synteticky. Jedná se o látky, které se v přírodě nevyskytují a musí být vyrobeny za pomocí chemické syntézy. Těmto látkám je vhodné se vyvarovat. Synteticky vznikají například antioxidanty (BHA a BHT), barviva (tartrazin, indogotin, chinolinová žluť) a sladidla (sacharin). (Klech, Hrnčiříková, Mandelová, 2006, s. 14) 15

16 1.5. Co se nepovažuje za potravinářské přídatné látky neboli éčka Za přídatné látky se nepovažují látky, které jsou sami součástí potraviny, dále látky používané při výrobě pitné vody, tekuté přípravky obsahující pektin (jablečné, citrusové), žvýkačkové báze, některé škroby, dextriny, inulin, jedlá želatina, bílkovinné hydrolyzáty, mléčné proteiny gluten, chlorid amonný a jedlá sůl. (Velíšek, 1999, s. 148) Dále se za přídatné látky nepovažuje šafrán pro barvení, extrakční rozpouštědla látky používané k ochraně rostlin a produktů rostlinného původu, aromata, enzymy, monosacharidy, disacharidy nebo oligosacharidy, aminokyseliny, krevní plazma a látky přidávané do potravin jako živiny. (Burešová, Pavelková, 2013, odst. 2) 1.6. Kde na přídatné látky neboli éčka nenarazíme? V dnešní široké nabídce potravinových produktů, musíme vynaložit hodně snahy, při hledání produktu, který by neobsahoval byť jen malé množství chemické příměsi. Výrobci s oblibou klamou náš zrak, čich i chuť nejrůznějšími potravinovými pomocníčky, kteří v nás evokují pocit dobrého a kvalitního produktu. Přečtením etikety však zjistíme opak. Na první pohled delikatesa, po přečtení jen samá chemie. Naneštěstí se na pultech prodejen můžeme setkat i s produkty do kterých se ze zákona přídatné látky přidávat nesmí. S aditivy se nesetkáme v nezpracovaných potravinách 1, v medu, v neemulgovaných olejích a tucích živočišného nebo rostlinného původu, v másle 2, v neochucených pasterovaných a sterilovaném mléce, v neochucené plnotučné pasterované smetaně, v neochucených kysaných mléčných výrobcích, neochuceném podmáslí, v přírodních minerálních vodách, pramenitých vodách a ve všech vodách plněných do skla a plastových lahví. Přídatné látky se dále nesmí přidávat do kávy a kávových extraktů, výjimkou je však ochucená instantní káva. Také je není možné najít v nearomatizovaném čaji, v cukru a v sušených těstovinách. Výjimku tvoří těstoviny bezlepkové a těstoviny určené pro diabetiky. (Babička, 2012, s. 6) 1 Nezpracovaná potravina je potravina, která neprošla žádnou úpravou, jejímž důsledkem by byla podstatná změna původního stavu potraviny, přičemž pro tento účel se za úpravu vedoucí k podstatné změně nepovařuje: dělění, porcování, oddělování, vykošťování, sekání, zbavení kůže, okrajování, loupání, drcení, krájení, čištění, ořezávání, hluboké zmrazení, zmrazení, chlazení, mletí, vylupování, balení nebo rozbalování.. (Burešová, Pavelková, 2013, odst. 3) 2 Pro uspokojení našich představ o žluťoučkém másle výrobci používají přírodní barvivo karoteny. (Emulgatory.cz, 2010, odst. 5) 16

17 1.7. Zákony upravující používáni přídatných látek neboli éček Použití přídatných látek musí mít jasně stanovená pravidla, jinak by si výrobci potravin mohli dělat, co by chtěli. Tyto pravidla pro Českou republiku a celou Evropu stanovuje Evropský parlament a Evropská rada. Následuje výčet legislativních zákonů, které se touto problematikou zabývají. Evropský parlament a Rada (ES) vydala nařízení č. 1331/2008 ze dne 16. prosince 2008 které stanovuje jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a látky určené k aromatizaci potravin. Dále nařízení ES č. 1332/2008 ze dne 16. prosince 2008, které stanovuje pravidla o potravinářských enzymech. Nařízení ES č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008, kterým se stanoví pravidla o užívání potravinářských přídatných látkách. Tímto nařízením se harmonizuje používání potravinářských přídatných látek v potravinách ve Společenství. (Nařízení ES č. 1333/2008, odst. 4) Nařízení ES č. 1334/2008 ze dne 16. prosince o látkách určených k aromatizaci a některých složkách potravin vyznačujících se aromatem pro použití v potravinách nebo na jejich povrchu. Nařízením ES č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 pojednává o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Cílem je stanovit pravidla pro dosažení vysoké míry ochrany zdraví spotřebitele a zaručení jejich práva na informace by mělo být zajištěno, aby byli spotřebitelé patřičně informování o potravinách, které konzumují. (Nařízení ES č. 1169/2011, odst. 3) Vyhlášky upravující používání aditiv v České republice jsou č. 4/2008 Sb. Ministerstva zdravotnictví ze dne 3. ledna 2008, která stanovuje druhy a podmínky pro použití přídatných látek a extrakčních rozpouštědel při výrobě potravin. Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství ( ) a upravuje množství a druhy přídatných látek, požadavky na jejich čistotu a podmínky jejich použití do potravin ( ), požadavky na jejich označování na obalech ( ) a dále podmínky a požadavky na použití extrakčních rozpouštědel do potravin. (Vyhláška MZČR č. 4/2008 Sb.; odst. 1) Dále Ministerstvo zdravotnictví vydalo vyhlášky platné ode dne 29. ledna 2002, a to vyhlášku č. 52/2002 Sb., která stanovuje požadavky na množství a druhy látek určených 17

18 k aromatizaci potravin, podmínky jejich použití, požadavky na jejich zdravotní nezávadnost a podmínky použití chininu a kofeinu; vyhlášku č. 53/2002 Sb., která stanovuje chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin, podmínky použití látek přídatných, pomocných a potravních doplňků; a také vyhlášku č. 54/2002 Sb., která stanovuje zdravotní požadavky na identitu a čistotu přídatných látek. Přídatné látky dále upravuje i mnoho dalších zákonů, které si běžný spotřebitel může snadno nalézt např. na internetové stránce Hodnocení bezpečnosti aditiv Všechna aditiva musí projít toxikologickým vyšetřením a testy se provádějí na živých zvířatech (většinou se využívají drobní hlodavci, myši, potkani či králíci). V posledních letech se častěji využívají speciálně vyšlechtěná malá prasata, ty představují velmi blízký model lidského organismu. Výsledkem tesu je stanovení hodnoty NOAEL (No Observed Averse Effect Level), což je dávka, u které nebyl pozorován žádný škodlivý účinek. (Horák, Linhart, Klusot, 2004, s ) Hodnota NOAEL dále slouží ke stanovení hodnoty přípustného denního příjmu určité látky, to značíme ADI (Acceptable Daily Intake). Hodnota ADI je stonásobně snížená hodnota NOAEL. V případě toxické látky se závažnými účinky se hodnota snižuje až tisícinásobně. Hodnota ADI je množství látky, které můžeme konzumovat bez jakéhokoli zdravotního rizika po celý život. Hodnota ADI je stanovena v mg látky na kg tělesné hmotnosti na den. (Winklerová, Vrkoslavová, 2012, s. 3) 1.9. Kontrolní úřady Intistuce Codex Alimentarius se již po dobu 50 let snaží dohlížet na zdravotní nezávadnost přídatných látek v zeních OSN. Vznikla v roce 1963 spojením Světové zdravotní organizace (World Health Organization, WHO) a Organizace pro potraviny a zemědělství (Food and Agriculture Orfanization of the United Nation, FAO). V rámci Codexu pracuje také Komise pro potravinářská aditiva a kontaminanty (Codex Committee on Food Additives and Contaminants, CCFAC). (www.codexalimentarius.org; 2013) 18

19 Evroposký úřad pro bezpečnost potravin (European Food Safety Authority, EFSA), byl založen v lednu 2002 k zajištění vysoké úrovně ochrany spotřebitele. V rámci činnosti ve vztahu k potravinářským přídatným látkám plní tři funkce. Jsou jimi hodnocení bezpečnosti nových aditiv, přehodnocuje všechna aditiva povolena v EU před 20. lednem 2009 a přezkoumává některé přídatné látky, u kterých byly zjištěny nové vědecké informace či se změnili podmínky jejich použití. (www.efsa.europa.eu; 2013) V rámci území České republiky jsou založeny státní instituce, které dohlíží na dodržování právních předpisů pro používání potravinářských přídatných látek a to: Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI, Státní veterinární správa České republiky (SVS ČR, a Státní zdravotní ústav (SZÚ, Rozdělení přídatných látek Přídatné látky jsou rozděleny do 26 kategorií a to: antioxidanty, barviva, konzervanty, kyseliny, regulátory, tavící soli, kypřící látky, sladidla, látky zvýrazňující chuť a vůni, zahušťovadla, želírující látky, modifikované škroby, stabilizátory, emulgároty, nosiče rozpouštědel, protispékavé látky, leštící látky, balicí látky, propelanty, odpěňovače, pěnotvorné látky, zvlhčující látky, plnidla, zpevňující látky, sekvestranty a látky zlepšující mouku. Použití přídatných aditiv upravuje zákon Ministerstva zdravotnictví č. 4/2008 Sb. (Vyhláška 4/2008 Sb. 3) Antioxidanty Zákon definuje antioxidanty jako látky prodlužující trvanlivost potraviny a chránící ji proti zkáze způsobené oxidaci, která se může projevit zejména žluknutím tuků nebo barevnými změnami potraviny.. (Vyhláška MZČR 4/2008, 3 odst. 1)a)) Oxidace potraviny vzniká při kontaktu se vzdušným kyslíkem. Antioxidanty si mnohdy spojujeme s ochranou lidského organismu. V organismu chrání buňky a bojují proti oxidačním procesům, tj. proti působení volných radikálů. Volný radikál se do těla dostává prostřednictvím vdechovaného kyslíku a taktéž v procesu oxidace těla. Tzn., že to nejdůležitější, co k životu potřebujeme, nás nakonec zabíjí. Volný radikál z fyzikálního hlediska je atom s jedním elektronem, který bloudí po našem těle a hledá jiný volný elektron, se kterým by mohl 19

20 utvořit valenční sféru. Při hledání volné buňky, se kterou by se mohl sjednotit, narušuje buněčnou stěnu, dokonce je schopen narušit strukturu DNA. V těle se chovají agresivně. Důsledkem jejich působení vznikají nejrůznější onemocnění, záněty, infekce, kožní nemoci a další. Studie prokázali rakovinotvorné účinky volných radikálů (Klescht, Hrnčiříková, Mandelová, 2006, s ). Potravinářské antioxidanty se obecně člení podle funkce na antioxidanty primární (E 306, E 307, E 308, E 309, E 310, E 311, E 312, E 320, E 321), které ruší řetězové reakce. Antioxidanty synergické, ty dále dělíme na lapače kyslíku (siřičitany, kyselina askorbová, E 304, E 315, E 316), chelatační činidla (kyselina fosforečná a fosfáty/polyfosfáty a EDTA a její sodná a sodnovápenatá sůl, kyselina vinná a její draselná sůl, kyselina citrónová a její estery, kyselina fytová, lecitin). A sekundární antioxidanty - preventivní antioxidanty. (Babička, 2012, s. 9-12, Škopek, Bedřich, Voldřich, 2004, s. 55) Antioxidanty jsou spotřebiteli chápany jako bezpečné, u antioxidantů E300, E 301, E 302, E304, E 306, E 307, E 308, E 309, E 315, E 316 nejsou prakticky zaznamenány žádné zprávy o nežádoucích účincích. Ale! Velmi kontroverzní antioxidanty jsou E 319, E 320, E 321, E 310, E 311 a E 312. Zatím se nezdají nijak děsivá. Jak by mohli být antioxidanty škodlivé? Nyní si odkryjeme tajemství, které se pod kódy ukrývá. BHA, BHT TBHQ, a skupina tří látek s názvem Galláty. BHA, BHT TBHQ jsou syntetické sloučeniny vyvinuté v laboratořích původně jako antioxidanty pro minerální a pryžové výrobky. V potravinářství našli látky BHA a BHT uplatnění již v roce TBHQ se v Evropě stal akceptovaným antioxidantem až v roce Dále je známe pod jejich plnými názvy: BHA Butylhydrosyanisol, BHT Butylhydroxytoluen a TBHQ Terciální Butylhydrochinon. Všechny tři sloučeniny se používají jako ochrana před oxidací ve velkém množství, především v potravinách, které obsahují olej a tuk. Využití BHT klesá, zatímco použití BHA rapidně roste. Jeho výhoda spočívá v tom, že je nejstabilnější při vysokých teplotách. TBHQ se nyní objevuje ve stále více a více produktech. BHA je, ale nejpoužívanějším antioxidantem z těchto tří. Nalezneme je například v sušeném droždí, ve směsích pro přípravu moučníků, sušeném masu, v hotových jídlech, v instantních polévkách a vývarech, omáčkách atd. Kombinace TBHQ s BHA a/nebo BHT obzvláště účinná, je schopna rozšířit stabilitu skladování rostlinných olejů na rozdíl od jiných antioxidantů. Galláty je skupina tří antioxidantů Propyl-gallát E 310, Oktyl-gallát E 311 a Dodecyl-gallát E 312 (Lauryl-gallát). Propyl-gallát, Oktyl-gallát a Dodekyl-gagát se vyrábí 20

Antioxidanty. Barviva. Konzervanty. Regulátory kyselosti. Kypřící látky. Sladidla

Antioxidanty. Barviva. Konzervanty. Regulátory kyselosti. Kypřící látky. Sladidla Rozdělení přídatných látek dle jejich technologické funkce Antioxidanty Antioxidanty jsou látky, které prodlužují údržnost potravin a chrání potravinu proti zkáze způsobené oxidací. Oxidace je reakce potraviny

Více

ADITIVA. MVDr. Dana Třísková Vedoucí odd. potravinového řetězce Odbor potravinářský Úřad pro potraviny MZe

ADITIVA. MVDr. Dana Třísková Vedoucí odd. potravinového řetězce Odbor potravinářský Úřad pro potraviny MZe ADITIVA MVDr. Dana Třísková Vedoucí odd. potravinového řetězce Odbor potravinářský Úřad pro potraviny MZe Co jsou to ADITIVA Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací spotřebitelům informace nesmí

Více

Potravinářské přídatné látky otázky a odpovědi

Potravinářské přídatné látky otázky a odpovědi MEMO/11/783 Brusel 14. listopadu 2011 Potravinářské přídatné látky otázky a odpovědi Co jsou potravinářské přídatné látky? Přídatné látky jsou látky, které se používají z různých důvodů například pro konzervaci,

Více

Suroviny rostlinného původu v potravinách živočišného původu

Suroviny rostlinného původu v potravinách živočišného původu Suroviny rostlinného původu v potravinách živočišného původu Martina Bednářová 1 Podmínky použití přídatných látek Regulováno právními předpisy Musí být schválené EU Zařazení přídatné látky na seznam povolených

Více

FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, HÁLKOVA 4 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Éčka v potravinách

FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, HÁLKOVA 4 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Éčka v potravinách FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, HÁLKOVA 4 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Éčka v potravinách Olomouc, červen 2010 Kateřina Eichlerová Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4 2 Obsah 1 Úvod... 3 2 Éčka neboli přídatné

Více

Proteinová tyčinka s obsahem cukru a sladidla, s čokoládovou příchutí.

Proteinová tyčinka s obsahem cukru a sladidla, s čokoládovou příchutí. ČOKOLÁDOVÁ TYČINKA Proteinová tyčinka s obsahem cukru a sladidla, s čokoládovou příchutí. kj 1556 622 Kcal 373 149 Bílkoviny (g) 32,7 13,1 Asimilovatelné sacharidy (g) 23,9 9,6 z toho polyoly 16,3 6,5

Více

Vliv používání přídatných látek na výživu člověka. Jana Dostálová Ústav analýzy potravin a výživy VŠCHT, Praha

Vliv používání přídatných látek na výživu člověka. Jana Dostálová Ústav analýzy potravin a výživy VŠCHT, Praha Vliv používání přídatných látek na výživu člověka Jana Dostálová Ústav analýzy potravin a výživy VŠCHT, Praha Význam výživy pro zdraví člověka V odborné literatuře se uvádí, že výživa je nejvýznamnějším

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS A7-0109/298. Pozměňovací návrh. Renate Sommer za skupinu PPE

CS Jednotná v rozmanitosti CS A7-0109/298. Pozměňovací návrh. Renate Sommer za skupinu PPE 9. 6. 2010 A7-0109/298 298 Čl. 33 odst. 1 (1) Kromě forem vyjádření údajů uvedených v čl. 31 odst. 2 a 3 lze nutriční údaje vyjádřit v jiné formě za předpokladu, že jsou splněny tyto základní požadavky:

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 29. srpna 2016

VYHLÁŠKA. ze dne 29. srpna 2016 VYHLÁŠKA č. 282/2016 Sb., o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních ze dne 29. srpna 2016 Ministerstvo školství,

Více

OBSAH Úvod...3 Co jsou to aditiva?...4 Kritéria aditiv... 4 Potraviny, do kterých se nesmějí aditiva přidávat...4 Rozdělení aditiv... 5 Z čeho se adit

OBSAH Úvod...3 Co jsou to aditiva?...4 Kritéria aditiv... 4 Potraviny, do kterých se nesmějí aditiva přidávat...4 Rozdělení aditiv... 5 Z čeho se adit Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví Seminární práce do předmětu Nutriční toxikologie Toxikologické aspekty aditiv

Více

Přehled základní potravinářské legislativy ČR

Přehled základní potravinářské legislativy ČR Tab. č.: 118 Přehled základní potravinářské legislativy ČR A. Zákony 1 Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích ve znění pozdějších předpisů - zákonů č. 166/1999 Sb., č. 119/2000 Sb.,

Více

Přehled potravinářských aditiv podle E-kódu

Přehled potravinářských aditiv podle E-kódu Přehled potravinářských aditiv podle E-kódu Tabulka 2: Přehled potravinářských aditiv podle E-kódu a technologické funkce ve výrobku E-kód Aditivum Technologická funkce E 100 Kurkumin E 101 Riboflavin

Více

Jak číst. 500g. Množství. Název výrobku. Trvanlivost. Výrobce/ dovozce. červen 2008. 3 Seznam složek

Jak číst. 500g. Množství. Název výrobku. Trvanlivost. Výrobce/ dovozce. červen 2008. 3 Seznam složek EVROPSKÁ KOMISE Jak číst vločky z rýže a celých pšeničných zrn, obohacené vitamíny (B1, B2, B3, B6, kyselina listová, B12, C) a železem Čistá hmotnost: MINIMÁLNÍ TRVANLIVOST červen 2008 1 2 Množství Název

Více

Instantní směs v prášku pro přípravu nákypu s vitamíny, s citronovou příchutí.

Instantní směs v prášku pro přípravu nákypu s vitamíny, s citronovou příchutí. CHLAZENÝ CITRONOVÝ NÁKYP a sníženým obsahem cukrů, s cukrem a sladidlem, určený k regulaci tělesné hmotnosti. Instantní směs v prášku pro přípravu nákypu s vitamíny, s citronovou příchutí. kj 1598 400

Více

Katalog cukrářských výrobků

Katalog cukrářských výrobků Katalog cukrářských výrobků Vyrábí & Dodává: Bezlepík s.r.o., Gregorova 1484/20, 741 01 Nový Jičín IČ: 023 90 515, DIČ: CZ 023 90 515 Místo výroby: Provozovna U Bezlepíka, Hřbitovní 1346/11, 741 01 Nový

Více

Datum účinnosti od: 20. září 2016

Datum účinnosti od: 20. září 2016 Vyhláška č. 282/2016 Sb., o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních Datum účinnosti od: 20. září 2016 Ministerstvo

Více

Přídatné látky aktuální stav

Přídatné látky aktuální stav Přídatné látky aktuální stav Milada Schulzová, referent SZPI 5. února 2017 Legislativa Příklady Aktuální otázky Výsledky kontrol 2 Food Improvement Agents Package Evropská komise DG SANTE - E: Safety of

Více

b) druhy koření, jedlé soli, dehydratovaných výrobků, ochucovadel, studených omáček, dresinků a hořčice s členěním na skupiny a podskupiny

b) druhy koření, jedlé soli, dehydratovaných výrobků, ochucovadel, studených omáček, dresinků a hořčice s členěním na skupiny a podskupiny Strana 6286 Sbírka zákonů č. 398 / 2016 Částka 162 398 VYHLÁŠKA ze dne 2. prosince 2016 o požadavcích na koření, jedlou sůl, dehydratované výrobky, ochucovadla, studené omáčky, dresinky a hořčici Ministerstvo

Více

Jak číst. 500g. Množství. Název výrobku. Trvanlivost. Výrobce/ dovozce. červen 2008. 3 Seznam složek

Jak číst. 500g. Množství. Název výrobku. Trvanlivost. Výrobce/ dovozce. červen 2008. 3 Seznam složek EVROPSKÁ KOMISE Jak číst vločky z rýže a celých pšeničných zrn, obohacené vitamíny (B1, B2, B3, B6, kyselina listová, B12, C) a železem Čistá hmotnost: MINIMÁLNÍ TRVANLIVOST červen 2008 1 2 Množství Název

Více

řez s příchutí ananasu Hmotnost: Název potraviny:

řez s příchutí ananasu Hmotnost: Název potraviny: Název potraviny: řez s příchutí ananasu Hmotnost: 90g Složení potraviny: jedlý tuk rostlinný vícedruhový (olej rostlinný (kokosový, řepkový, 28,84 palmový),, emulgátory E322, E471, E475, sůl, konzervant

Více

Složení výrobků. Alergenní látky: vejce, mouka pšeničná, máslo, mléko sušené plnotučné, sojový lecitin,

Složení výrobků. Alergenní látky: vejce, mouka pšeničná, máslo, mléko sušené plnotučné, sojový lecitin, Složení výrobků 4 Cukrářský výrobek Dezert ovocný 80g 2dny Složení: roládová hmota piškotová(vejce, mouka pšeničná, cukr, voda, emulgátor ke šlehání[voda, emulgátor E471, E475, stabilizátor E420, ethylalkohol,

Více

Bezlepkové výrobky. POEX Velké Meziříčí, a.s. Třebíčská 384 594 01 Velké Meziříčí tel.: 566502706 www.poex.cz

Bezlepkové výrobky. POEX Velké Meziříčí, a.s. Třebíčská 384 594 01 Velké Meziříčí tel.: 566502706 www.poex.cz Bezlepkové výrobky POEX Velké Meziříčí, a.s. Třebíčská 384 594 01 Velké Meziříčí tel.: 566502706 www.poex.cz Snídaňové cereálie vhodné také jako rychlá svačina, do školy, snack na cesty, jako alternativa

Více

Sladidla se můžou dělit dle několika kritérií:

Sladidla se můžou dělit dle několika kritérií: SLADIDLA Sladidla, jiná než přírodní, jsou přídatné látky (označené kódem E), které udělují potravině sladkou chuť. Každé sladidlo má svoji hodnotu sladivosti, která se vyjadřuje poměrem k sacharose (má

Více

Seznam prídatných látek povolených pro použití v potravinách podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví c. 304/2004 Sb.

Seznam prídatných látek povolených pro použití v potravinách podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví c. 304/2004 Sb. Seznam prídatných látek povolených pro použití v potravinách podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví c. 304/2004 Sb. v platném znení E 100 Kurkumin Barvivo E 101 Riboflavin Barvivo E 102 Tartrazin (syn.

Více

Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR. Lucie Grossová, DiS.

Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR. Lucie Grossová, DiS. Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR Lucie Grossová, DiS. Charakteristika soli Chlorid sodný (NaCl), běžně označován jako kuchyňská či jedlá sůl, je chemická sloučenina chlóru

Více

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1 Druhy Cvičení č. 1 Vyučující: Martina Bednářová a složení potravin 1 2 Požadavky na splnění předmětu Druhy a složení potravin - cvičení 1x za 14 dní, (celkem 7 cvičení) 2x 45 min. (90 min) Absence 1x omluvená

Více

Katalog pekařských výrobků

Katalog pekařských výrobků Katalog pekařských výrobků Vyrábí & Dodává: Bezlepík s.r.o., Gregorova 1484/20, 741 01 Nový Jičín IČ: 023 90 515, DIČ: CZ 023 90 515 Místo výroby: Provozovna U Bezlepíka, Hřbitovní 1346/11, 741 01 Nový

Více

282/2016 Sb. VYHLÁKA

282/2016 Sb. VYHLÁKA 282/2016 Sb. VYHLÁKA ze dne 29. srpna 2016 o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve kolách a kolských zařízeních Ministerstvo kolství, mládeže

Více

KETOFIT KETOFIT POPIS PŘÍCHUTÍ. KETOFIT Vám přináší program. Patnáctidenní očistný program určený k optimalizaci tělesné hmotnosti.

KETOFIT KETOFIT POPIS PŘÍCHUTÍ. KETOFIT Vám přináší program. Patnáctidenní očistný program určený k optimalizaci tělesné hmotnosti. KETOFIT KETOFIT Vám přináší program KETOFIT Patnáctidenní očistný program určený k optimalizaci tělesné hmotnosti. POPIS PŘÍCHUTÍ POTRAVINY S VYSOKÝM OBSAHEM BÍLKOVIN BOX KETOFIT SLADŠÍ obsahuje: počet

Více

Výrobce: Masokombinát Plzeň s.r.o. Podnikatelská 15, 304 12, Plzeň

Výrobce: Masokombinát Plzeň s.r.o. Podnikatelská 15, 304 12, Plzeň 6201400 Bůčková roláda syrová Složení: vepřový bok bez kosti 80%, náplň 10% [hovězí maso 45%, vepřové maso 45%, antioxidanty (E315, E326), pitná voda, jedlá sůl, regulátor kyselosti (E262), dextróza],

Více

B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách

B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách 2008R1333 CS 02.11.2015 026.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1333/2008

Více

TRITON s.r.o. lahůdkářská a cukrářská výroba Smiřická 344, Hradec Králové 503 41

TRITON s.r.o. lahůdkářská a cukrářská výroba Smiřická 344, Hradec Králové 503 41 TRITON s.r.o. lahůdkářská a cukrářská výroba Smiřická 344, Hradec Králové 503 41 V souladu s 8 Sbírky zákonů č. 110/1997 Vám předkládáme údaje podle 6 Sbírky zákonů č. 110/1997 o našich výrobcích dodávaných

Více

S radostí pečeme pro všechny.

S radostí pečeme pro všechny. AKTUÁLNÍ DOBROTY S radostí pečeme pro všechny. QUICHE S radostí pečeme pro všechny. SLANÝ KOLÁČ QUICHE SLANÝ KOLÁČ QUICHE minimální trvanlivost: 3 dny SLOŽENÍ pšeničná mouka, smetana ke šlehání, vejce,

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_ Y_52_INOVACE_ 2_INOVACE_ZBP1_5464VAL4VAL Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: V/2

Více

t ,0 půlky nebo čtvrtky) Hovězí a telecí maso čerstvé nebo chlazené v jateční úpravě (vcelku,

t ,0 půlky nebo čtvrtky) Hovězí a telecí maso čerstvé nebo chlazené v jateční úpravě (vcelku, Oddíl 15 - Výroba potravinářských výrobků a nápojů 1510000011 Práce výrobní povahy ve výrobě masa a masných výrobků (kromě 1513900011) tis. Kč 77 098 81 189 95,0 1510000012 Práce ve mzdě ve výrobě masa

Více

VYHLÁŠKA č. 366/2005 Sb. ze dne 5. září 2005, o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny

VYHLÁŠKA č. 366/2005 Sb. ze dne 5. září 2005, o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny VYHLÁŠKA č. 366/2005 Sb. ze dne 5. září 2005, o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny Ministerstvo zemědělství stanoví podle 18 odst. 1 písm. a), g), h) a m) zákona č. 110/1997 Sb.,

Více

Složení nabalených lahůdkářských výrobků + alereny

Složení nabalených lahůdkářských výrobků + alereny Výrobce: Marie Cejnková - Jihlavské lahůdky, Žižkova 18, Jihlava 586 01 Složení nabalených lahůdkářských výrobků + alereny Všechny výrobky skladujte při teplotě od 0 do + 5 C. Číslo Název Hmotnost g MJ

Více

Nebalené cukrářské výrobky

Nebalené cukrářské výrobky Nebalené cukrářské výrobky VŠEM OBCHODNÍM PARTNERŮM!!! Na základě 8, odst. 1 zákona č. 110/97 Sb.o potravinách ve znění pozdějších předpisů, sdělujeme touto formou všem obchodním partnerům všechny potřebné

Více

Nealkoholické nápoje. Druhy a senzorické hodnocení

Nealkoholické nápoje. Druhy a senzorické hodnocení Nealkoholické nápoje Druhy a senzorické hodnocení Vyhláška MZe č. 335/1997 Sb. pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT VY_32_INVACE_CH.2.16 Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Více

Suroviny pro výrobu JP a BP. Ing. Slávka Formánková

Suroviny pro výrobu JP a BP. Ing. Slávka Formánková Ing. Slávka Formánková Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost.. Suroviny pro JP a BP Předmět:

Více

POŽADAVKY NA KVALITU SUROVIN PRO WELLNESS GASTRONOMII

POŽADAVKY NA KVALITU SUROVIN PRO WELLNESS GASTRONOMII POŽADAVKY NA KVALITU SUROVIN PRO WELLNESS GASTRONOMII Měli bychom dbát nejen na nutriční hodnotu stravy, ale i na mikrobiologickou a chemickou čistotu! V současnosti se celkem dbá na základní hygienické

Více

Přídatné (aditivní) látky v potravinách

Přídatné (aditivní) látky v potravinách Přídatné (aditivní) látky v potravinách Aditivní látky sloučeniny nebo jejich směsi, které se k potravině záměrně přidávají při výrobě, zpracování, skladování nebo balení za účelem udržení nebo zvýšení

Více

Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s.

Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s. Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s. Systém hodnocení potravina je hodnocena ve třech kategoriích, které spolu úzce souvisí: označování bezpečnost složení potravin V každé kategorii získá

Více

Min. trvanlivost 6 měsíců při -18 C, po otevření spotřebovat do 1 měsíce. 6 měsíců při -18 C, po otevření spotřebovat do 1 měsíce

Min. trvanlivost 6 měsíců při -18 C, po otevření spotřebovat do 1 měsíce. 6 měsíců při -18 C, po otevření spotřebovat do 1 měsíce zmrzliny Cukrárny U Kláštera KIII spol.s r.o., příloha č.1 ke složení Klášter z 16.6.2016 verze 10 Alergeny ve složení jsou vyznačeny tučně dle přílohy č.1 vyhlášky č.113/2005 Sb. Výrobky obsahují alergeny

Více

Nebalené cukrářské výrobky

Nebalené cukrářské výrobky VŠEM OBCHODNÍM PARTNERŮM!!! Nebalené cukrářské výrobky Na základě 8, odst. 1 zákona č. 110/97 Sb. o potravinách ve znění pozdějších předpisů, sdělujeme touto formou všem obchodním partnerům všechny potřebné

Více

Seznam přídatných látek povolených pro použití v potravinách dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č.304/2004 Sb. v platném znění.

Seznam přídatných látek povolených pro použití v potravinách dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č.304/2004 Sb. v platném znění. Seznam přídatných látek povolených pro použití v potravinách dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č.304/2004 Sb. v platném znění. E - kód Název Skupina E 100 Kurkumin Barviva E 101 Riboflavin Barviva

Více

2008R1333 CS 20.07.2010 001.001 1

2008R1333 CS 20.07.2010 001.001 1 2008R1333 CS 20.07.2010 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1333/2008

Více

Instantní dehydratovaný proteinový produkt s vitamíny, pro přípravu hotového pokrmu.

Instantní dehydratovaný proteinový produkt s vitamíny, pro přípravu hotového pokrmu. BOLOŇSKÉ ŠPAGETY Bezvaječné těstoviny z tvrdé pšenice s hovězím masem, rajčaty a cibulí. Instantní dehydratovaný proteinový produkt s vitamíny, pro přípravu hotového pokrmu. Energetická hodnota 100 g 1

Více

PRODUKTOVÉ LISTY Sestaveno

PRODUKTOVÉ LISTY Sestaveno PRODUKTOVÉ LISTY Sestaveno 5. 1. 2017 BEZLEPKOVÝ CHLÉB LIŠKA KMÍNOVÝ SE LNĚNÝM A SLUNEČNICOVÝM SEMÍNKEM Svou lehce kmínovou chutí připomíná klasický chléb tzv. Šumavu, navíc se slunečnicovými a lněnými

Více

DATA. VÝŽIVOVÁ HODNOTA VE 100 g: ENERGETICKÁ 695. HODNOTA 621 kj/149 kcal, TUKY 0 g (Z TOHO kj/149. NASYCENÉ MASTNÉ KYSELINY 0 g), SACHARIDY kcal

DATA. VÝŽIVOVÁ HODNOTA VE 100 g: ENERGETICKÁ 695. HODNOTA 621 kj/149 kcal, TUKY 0 g (Z TOHO kj/149. NASYCENÉ MASTNÉ KYSELINY 0 g), SACHARIDY kcal 429121 Orbit Peppermint Orbit Peppermint dražé 10 ks dražé DATA ZFIN Značka Název produktu Název položky Forma Typ balení Země původu Adresa Popis produktu CUKRU S Složení ACESULFAM K; GUMOVÝ ZÁKLAD (OBSAHUJE

Více

Masné výrobky tepelně opracované obsahující alergeny:

Masné výrobky tepelně opracované obsahující alergeny: Beskydské uzeniny Příborská 520 73826 Frýdek - Místek Masné výrobky tepelně opracované obsahující alergeny: Mandlová paštika bez E Vepřové maso (min. 30%), vepřová játra, vepřové sádlo, pitná voda, MANDLE

Více

SLOŽENÍ PEKAŘSKÝCH VÝROBKŮ

SLOŽENÍ PEKAŘSKÝCH VÝROBKŮ OBSAH: Chléb str. 1-2 Pečivo str. 3-4 Koblihy str. 5-6 CHLÉB CHALUPÁŘSKÝ CHLÉB, MAĎARSKÝ CHLÉB, CHLÉB CÉZAR Složení výrobku: /alergeny tučně/ Žitná mouka chlebová, pšeničná mouka chlebová, voda, žitný

Více

Výrobky neobsahují suroviny z GMO (geneticky modifikovaných organismů), suroviny nebyly ošetřeny ionizujícím zářením.

Výrobky neobsahují suroviny z GMO (geneticky modifikovaných organismů), suroviny nebyly ošetřeny ionizujícím zářením. Kompek, spol. s r. o., J. Hory 67, 272 64 Kladno SPECIFIKACE NEBALENÝCH VÝROBKŮ CUKRÁRNA PLATNOST OD: 2.2.205 č.v. název výrobku 560 Koláč makový 56 Koláč jablečný 562 Koláč tvarohový 564 Koláč ovocný

Více

Požadavky na označování potravin dle Nař. EP a Rady (EU) č. 1169/2011. Ing. Kristýna Miková

Požadavky na označování potravin dle Nař. EP a Rady (EU) č. 1169/2011. Ing. Kristýna Miková Požadavky na označování potravin dle Nař. EP a Rady (EU) č. 1169/2011 Ing. Kristýna Miková Osnova: Platnost nařízení, odpovědnosti Povinné údaje balené potraviny Seznam složek Alergeny Výživové údaje Výživová

Více

Éčka v potravinách. Jana Dostálová Ústav analýzy potravin a výživy VŠCHT, Praha

Éčka v potravinách. Jana Dostálová Ústav analýzy potravin a výživy VŠCHT, Praha Éčka v potravinách Jana Dostálová Ústav analýzy potravin a výživy VŠCHT, Praha Éčka jsou spolu s chemickými kontaminanty považována neodborníky za největší riziko z potravin současné doby. Jsou velmi častým

Více

Marokánka. Kokosový věneček s polevou. Katalog Vánočního cukroví 2015 Bezlepík s.r.o. Kokosový věneček v cukru. www.bezlepik.cz

Marokánka. Kokosový věneček s polevou. Katalog Vánočního cukroví 2015 Bezlepík s.r.o. Kokosový věneček v cukru. www.bezlepik.cz Katalog Vánočního cukroví 2015 Bezlepík s.r.o. Kokosový věneček s polevou Tvarovaný světle kokosový kroužek přestříkaný čokoládou Místo výroby: Provozovna U Bezlepíka, 5. května 9, 741 01 Nový Jičín www.bezlepik.cz

Více

Název výrobku ( případně vžitý název) : Výrobce - název a adresa: Složení výrobku

Název výrobku ( případně vžitý název) : Výrobce - název a adresa: Složení výrobku Šumavské párky skop. střevo EAN/obj.číslo 10101 vepřové maso 34%, hovězí maso 10%, vepřové sádlo, voda, vepřové kůže, sója, solící směs ( jedlá sůl, konzervant E250, dextróza), bramborový škrob, stabilizátor

Více

Doporučení pro zdravé stravování v mateřských a základních školách, zřizovaných městem Liberec

Doporučení pro zdravé stravování v mateřských a základních školách, zřizovaných městem Liberec Doporučení pro zdravé stravování v mateřských a základních školách, zřizovaných městem Liberec Čerstvé suroviny a potraviny ve školních stravovacích zařízeních Obecné doporučení: Statutární město Liberec

Více

Vladimír Cais Sídliště 385 Vlachovo Březí 38422 SLOŽENÍ PEKAŘSKÝCH VÝROBKŮ CHLÉB

Vladimír Cais Sídliště 385 Vlachovo Březí 38422 SLOŽENÍ PEKAŘSKÝCH VÝROBKŮ CHLÉB CHLÉB CHALUPÁŘSKÝ CHLÉB 500g/600g/850g/1200g/2400g MAĎARSKÝ CHLÉB 500g/600g/850g/1200g CHLÉB CÉZAR 450g/1000g Žitno-pšeničný chléb pitná voda, žitná mouka 25%, pšeničná mouka, žitný kvas (žitná mouka,

Více

Alergen: vejce, celer, sója,mléko může obsahovat stopy lepku, vlčího bobu PN 80101 EAN 8594019711306

Alergen: vejce, celer, sója,mléko může obsahovat stopy lepku, vlčího bobu PN 80101 EAN 8594019711306 Lahůdky Vavřík a spol., s.r.o. Aspikové výrobky Aspiková miska 110g Aspik výrobní 39% (voda, želatina, ocet,cukr sůl, konzervanty (E202, E211), antibac), francouzský salát (majonéza salátová (rostlinný

Více

TRITON s.r.o. lahůdkářská a cukrářská výroba Smiřická 344, Hradec Králové 503 41

TRITON s.r.o. lahůdkářská a cukrářská výroba Smiřická 344, Hradec Králové 503 41 TRITON s.r.o. lahůdkářská a cukrářská výroba Smiřická 344, Hradec Králové 503 41 V souladu s 8 Sbírky zákonů č. 110/1997 Vám předkládáme údaje podle 6 Sbírky zákonů č. 110/1997 o našich výrobcích dodávaných

Více

Složení výrobků Pekařství Zliv s.r.o.

Složení výrobků Pekařství Zliv s.r.o. ROHLÍK / HOUSKA Složení výrobků Pekařství Zliv s.r.o. Běžné pečivo ( pšenično-žitné ) 472e, E 471, sladová mouka, látka zlepšující mouku E300, enzymy) ROHLÍK KRÁLOVSKÝ sýrařské kultury, syřidlo, jedlá

Více

Záhadná E na obalech našich potravin a nápojů. PaedDr. Mgr. Hana Čechová

Záhadná E na obalech našich potravin a nápojů. PaedDr. Mgr. Hana Čechová Záhadná E na obalech našich potravin a nápojů PaedDr. Mgr. Hana Čechová OSNOVA 1. Aditiva neboli ÉČKA 2. Proč aditiva 3. Codex Alimentarius 4. Původ aditiv 5. Skupiny aditiv 6. Použití aditiv podle skupin

Více

Instantní proteinový nápoj s vitamíny, s příchutí cappuccino.

Instantní proteinový nápoj s vitamíny, s příchutí cappuccino. CAPPUCCINO SE STÉVIÍ obsahem cukrů, s cukrem a přírodním sladidlem, určený k regulaci tělesné hmotnosti. Instantní proteinový nápoj s vitamíny, s příchutí cappuccino. kj 1582 395 Kcal 373 93 Bílkoviny

Více

Legislativní požadavkypřídatné

Legislativní požadavkypřídatné Legislativní požadavkypřídatné a pomocné látky Ing. Daniela Winklerová, Ing. Michaela Kubíková Státní zdravotní ústav NRL pro aditiva v potravinách Obsah příspěvku Vymezení aditivních látek Evropská a

Více

Druhy a složení potravin

Druhy a složení potravin Druhy a složení potravin Přednáška 9+10 Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. Magisterský studijní program Veterinární hygiena a ekologie Obsah přednášky: Změny potravin při skladování Trvanlivost potravin,

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Výrobky neobsahují suroviny z GMO (geneticky modifikovaných organismů), suroviny nebyly ošetřeny ionizujícím zářením. č.v.

Výrobky neobsahují suroviny z GMO (geneticky modifikovaných organismů), suroviny nebyly ošetřeny ionizujícím zářením. č.v. Kompek, spol. s r. o., J. Hory 671, 272 64 Kladno SPECIFIKACE NEBALENÝCH VÝROBKŮ CUKRÁRNA PLATNOST OD: 31.7.2013 Výrobky neobsahují suroviny z GMO (geneticky modifikovaných organismů), suroviny nebyly

Více

Složení nebalených výrobků Cukrárny U Kláštera

Složení nebalených výrobků Cukrárny U Kláštera Složení nebalených výrobků Cukrárny U Kláštera Alergeny ve složení jsou vyznačeny tučně dle přílohy č. 1. vyhlášky č. 113/2005 Sb. Výrobky obsahují alergeny lepek, mléko, vejce, podzemnice, suché skořápkové

Více

VILÉM spol. s r.o. Havlíčkův Brod Složení a záruky nebalených výrobků číslo Název výrobku Minimální

VILÉM spol. s r.o. Havlíčkův Brod Složení a záruky nebalených výrobků číslo Název výrobku Minimální Složení a záruky nebalených výrobků číslo Název výrobku Minimální Složení výrobku trvanlivost 2040 Chléb pšenično žitný 4 72 hodin voda,pšeničná mouka, žitná mouka, sůl,droždí, kmín, látka zlepš.mouku(

Více

446/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. července 2004, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky

446/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. července 2004, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky 446/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. července 2004, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 19 odst. 1 písm. a) a

Více

Potravinářská aditiva

Potravinářská aditiva Potravinářská aditiva Potravinářská aditiva Příkladem prvních, cílených aditiv jsou barviva přidávaná do sýrů, emulgátory do margarínů, pekařský prášek do směsí na pečivo a želírující prostředky do džemů

Více

, www.vasicekzabreh.cz

, www.vasicekzabreh.cz , www.vasicekzabreh.cz PEKAŘSKÉ VÝROBKY- JEMNÉ PEČIVO, KORPUSY, TRVANLIVÉ PEČIVO A VÝROBKY. SKLADUJTE PŘI TEPLOTĚ DO 35 C NEBALENÉ CUKRÁŘSKÉ VÝROBKY. SKLADUJTE PŘI TEPLOTĚ DO 8 O C BALENÉ CUKRÁŘSKÉ VÝROBKY..

Více

Aditiva nevhodná pro těhotné a kojící ženy a děti do tří let (Zdroj: www.zdravapotravina.cz)

Aditiva nevhodná pro těhotné a kojící ženy a děti do tří let (Zdroj: www.zdravapotravina.cz) Aditiva nevhodná pro těhotné a kojící ženy a děti do tří let (Zdroj: www.zdravapotravina.cz) Kód Název Skóre škodlivosti Kde ho hlavně můžeme najít? E 102 Tartrazin (Cl potravinářská žluť 4) 4 Ovocných

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 19. 10.

Více

Výživový dotazník. Přílohy. Příloha A vzor dotazníku

Výživový dotazník. Přílohy. Příloha A vzor dotazníku Přílohy Příloha A vzor dotazníku Výživový dotazník Vážený pane, Vážená paní, prosím Vás o vyplnění tohoto výživového dotazníku, který použiji pro zhodnocení Vašich stravovacích návyků a životního stylu.

Více

Falšování potravin. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D.

Falšování potravin. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D. Falšování potravin MVDr. Matej Pospiech, Ph.D. Mendelova univerzita, 31.10.2013 Obsah přednášky úvod, historie co považujeme za falšování specifika falšování potravin nejčastější způsoby falšování u jednotlivých

Více

KVÍČEROVSKÁ PEKÁRNA spol. s.r.o. U Lesovny 285, 549 54 Police nad Metují

KVÍČEROVSKÁ PEKÁRNA spol. s.r.o. U Lesovny 285, 549 54 Police nad Metují KVÍČEROVSKÁ PEKÁRNA spol. s.r.o. U Lesovny 285, 549 54 Police nad Metují Specifikace výrobků se zvýrazněnými alergeny: objednací číslo Název výrobku Cukrářský výrobek - těsto a) těsto linecké Složení Hmotnost

Více

PŘÍLOHA. návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady. o snížení nebo odstranění cel na zboží pocházející z Ukrajiny

PŘÍLOHA. návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady. o snížení nebo odstranění cel na zboží pocházející z Ukrajiny EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 11.3.2014 COM(2014) 166 final ANNEX 2 PŘÍLOHA návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o snížení nebo odstranění cel na zboží pocházející z Ukrajiny CS CS PŘÍLOHA

Více

SLOŽENÍ NEBALENÝCH VÝROBKŮ

SLOŽENÍ NEBALENÝCH VÝROBKŮ 510001 Chléb Šumava 1200 1 Čerstvý chléb pšenično žitný pekárny Liberec a Strakonice: pšeničná a žitná mouka, voda, sůl s jódem, droždí, kmín, pšeničný lepek a slad, sójová mouka pekárny Karviná, Brandýs

Více

Informace o produktech Pivovarů Staropramen s.r.o., Nádražní 84, Praha, ČR

Informace o produktech Pivovarů Staropramen s.r.o., Nádražní 84, Praha, ČR Informace o produktech Pivovarů Staropramen s.r.o., Nádražní 84, Praha, ČR Tento dokument obsahuje informace pro spotřebitele vyžadované zákonem č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a

Více

tukové citropasta (jablečná dřeň, cukr, zahušťovadlo E1422, citrónové aroma, regulátor kyselosti kyselina citrónová,

tukové citropasta (jablečná dřeň, cukr, zahušťovadlo E1422, citrónové aroma, regulátor kyselosti kyselina citrónová, 34604 Koláč s náplní tvarohovou 50 N Pečivo jemné České Složení: (náplň tvarohová 35%) Budějovice pšeničná mouka, pitná voda, tvarohová náplň [tvaroh, pitná voda, stabilizátor tvarohu (cukr, zahušťovadlo

Více

Ing. Matěj Kužel, Na Truhlářce 2084/40, 180 00, Praha 8 Libeň, provozovna: Cukrárna Emil Gaigher, Tyršova 644/42, Písek

Ing. Matěj Kužel, Na Truhlářce 2084/40, 180 00, Praha 8 Libeň, provozovna: Cukrárna Emil Gaigher, Tyršova 644/42, Písek Ing. Matěj Kužel, Na Truhlářce 2084/40, 180 00, Praha 8 Libeň, provozovna: Cukrárna Emil Gaigher, Tyršova 644/42, Písek Výrobky s tukovou náplní: Pokud není uvedeno přímo ve složení výrobků, mohou výrobky

Více

OBSAH 1 POTRAVINÁŘSKÁ PRVOVÝROBA A VÝROBA... 13 2 SLOŽENÍ A VLASTNOSTI POŽIVATIN... 15 3 NAUKA O VÝŽIVĚ... 26

OBSAH 1 POTRAVINÁŘSKÁ PRVOVÝROBA A VÝROBA... 13 2 SLOŽENÍ A VLASTNOSTI POŽIVATIN... 15 3 NAUKA O VÝŽIVĚ... 26 OBSAH 1 POTRAVINÁŘSKÁ PRVOVÝROBA A VÝROBA... 13 1.1 Zemědělství... 13 1.2 Potravinářský průmysl... 14 Kontrolní otázky... 14 2 SLOŽENÍ A VLASTNOSTI POŽIVATIN... 15 2.1 Základní pojmy... 15 Poživatina...

Více

VLÁDY EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) Č.

VLÁDY EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) Č. Kód výr.: Chléb 1001 chléb pšenično Výroba ve dnech: Druh: Skupina: Celý název: Gramáž: Trvanlivost: Čárový kód: Složení: Alergenní složky: Může obsahovat stopy: Chléb kmínový půlky 600 po-so 3 8 594 004

Více

SOUHRNNÁ SPECIFIKACE VÝROBKŮ PEKÁRNA

SOUHRNNÁ SPECIFIKACE VÝROBKŮ PEKÁRNA Kompek kombinát pekařské a cukrářské výroby, spol. s r.o., J. Hory 67, 272 64 Kladno PLATNOST OD: 26.6.205 SOUHRNNÁ SPECIFIKACE VÝROBKŮ PEKÁRNA Výrobky neobsahují suroviny z GMO (geneticky modifikovaných

Více

VÝROBEK JANEX VŠEM OBCHODNÍM PARTNERŮM

VÝROBEK JANEX VŠEM OBCHODNÍM PARTNERŮM VŠEM OBCHODNÍM PARTNERŮM Touto formou Vám sdělujeme všechny potřebné údaje o balených i nebalených pekařských výrobcích, dodávaných naší firmou do obchodní sítě. Seznam výrobků CHLEBY: - pšeničnožitný

Více

Popis výrobku číslo 52.

Popis výrobku číslo 52. Popis výrobku číslo 52. Pekařský výrobek - jemné pečivo plundrové s náplní a trvanlivost Croissant šunková kapsa 125g Vzhled a tvar je pravidelně formovaný a klenutý, kůrka je na povrchu čistá, zlatohnědé

Více

Nežádoucí účinky potravinářských přídatných látek. Zuzana Macková

Nežádoucí účinky potravinářských přídatných látek. Zuzana Macková Nežádoucí účinky potravinářských přídatných látek Zuzana Macková Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT V České republice se používání přídatných látek výrazně rozšířilo po roce 1989. Od té doby přídatné látky

Více

Přídatné a pomocné látky při výrobě cereálií

Přídatné a pomocné látky při výrobě cereálií Přídatné a pomocné látky při výrobě cereálií Doc. Ing. Josef Příhoda, CSc. Ing. Marcela Sluková, Ph.D. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta potravinářské a biochemické technologie Ústav

Více

Katalog Vánočního cukroví 2016 U Bezlepíka

Katalog Vánočního cukroví 2016 U Bezlepíka Katalog Vánočního cukroví 2016 U Bezlepíka Místo výroby: Provozovna U Bezlepíka, 5. května 9, 741 01 Nový Jičín www.bezlepik.cz Kokosový věneček s polevou Tvarovaný světle kokosový kroužek přestříkaný

Více

Rada Evropské unie Brusel 3. července 2014 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 3. července 2014 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 3. července 2014 (OR. en) 11528/14 DENLEG 120 AGRI 477 SAN 273 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 2. července 2014 Příjemce: Č. dok. Komise: D033633/02

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Profil aktualizovaného znění:

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Profil aktualizovaného znění: SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví požadavky pro mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje Citace pův. předpisu:

Více

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011 Předmět Přírodověda Třída 5. Autor Dagmar Šnajdarová Anotace Práce s textem týkající se živin a kalorií v potravinách. Soubor obsahuje 5 stran pro žáky a 4 strany pro učitele s řešením. Očekávaný výstup

Více

Složení nebalených výrobků Studené kuchyně Srnín

Složení nebalených výrobků Studené kuchyně Srnín Složení nebalených výrobků Studené kuchyně Srnín Alergeny ve složení jsou vyznačeny tučně dle přílohy č.1, vyhlášky č.113/2005 Sb. Výrobky obsahují lepek, korýše, vejce, ryby, podzemnice, sojové boby,

Více

Pekařství Kovářov. Informace o výrobcích

Pekařství Kovářov. Informace o výrobcích Vydáno v roce 2012 Pekařství Kovářov Informace o výrobcích Zákon o potravinách č. 110/1997 a spousty následujících vyhlášek Pekařství Kovářov 398 55 Kovářov 53 IČO: 691 07 670 1/6 22.3.2012 složení výrobků

Více

INFORMACE O SUDOVÝCH PIVECH

INFORMACE O SUDOVÝCH PIVECH INFORMACE O SUDOVÝCH PIVECH na základě NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům UCHOVEJTE NA DOSTUPNÉM MÍSTĚ PRO KONTROLY ORGÁNŮ STÁTNÍ

Více

CUKRÁRNA Letohrad. BEAS, akciová společnost, Gočárova 1620, 501 01 Hradec Králové, Česká republika

CUKRÁRNA Letohrad. BEAS, akciová společnost, Gočárova 1620, 501 01 Hradec Králové, Česká republika CUKRÁRNA Letohrad BEAS, akciová společnost, Gočárova 1620, 501 01 Hradec Králové, Česká republika Nabídka cukrářských a pekařských výrobků aktualizovaná 22. října 2014 (sdělení výrobce všech potřebných

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více