Přídatné látky v potravinách a jak je vnímají občané ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přídatné látky v potravinách a jak je vnímají občané ČR"

Transkript

1 Přídatné látky v potravinách a jak je vnímají občané ČR Diplomová práce Bc. Petra Bogášová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí diplomové práce: doc MUDr. Karel Dohnal, CSc. Datum odevzdání: Datum obhajoby: Praha 2013

2 Master s Dessertation Additives in foods and how they are perceived by citizens of the Czech Republic Bc. Petra Bogášová The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Depatrment of hospitanty Major: Hotel and Spa Management Thesis Advisor: doc. MUDr. Karel Dohnal, CSc. Date of Submission: Date of Thesis Defense: Prague 2013

3 Čestné prohlášení P r o h l a š u j i, že jsem diplomovou práci na téma Přídatné látky v potravinách a jak je vnímají občané ČR zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 552/2005 Sb., o vysokých školách v patném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r. o. V Praze dne Petra Bogášová

4 Poděkování Ráda bych na tomto místě vyjádřila vděčnost doc. MUDr. Karel Dohnal, CSc. za poskytnuté cenné rady a trpělivý přístup pří vedení mé diplomové práce. Poděkování směřují též k mé rodině za to, že při studiích byla vždy oporou.

5 Abstrakt BOGÁŠOVÁ, Petra. Přídatné látky v potravinách a jak je vnímají občané ČR. [Diplomová práce] Vysoká škola hotelová. Praha: Celkový počet stran: 84 Předkládaná diplomová práce je zaměřena na přídatné látky v potravinách dále na to, jak je vnímají občané České republiky. Na následujících stránkách se dočtete o významu slova přídatné látky dále jak se vyrábějí, jaký účel aditiva v potravinách plní, jejich místo na obalech produktů a jaké druhy přídatných látek existují. U vybraných látek zjistíte, jaký mohou mít vliv na lidský organismus a v jakých potravinách se vyskytují. V neposlední řadě se také dočtete o legislativních úpravách, nařízeních EU a vyhláškách ČR, které souvisí s užíváním přídatných látek v potravinářském průmyslu. Mezi další části diplomové práce je zařazena analýza za využití dotazníkového šetření. Dotazovaní pochází ze široké veřejnosti. Při zpracování dat jsou respondenti rozděleni do skupiny podle věku, vzdělání, bydliště a jiných faktorů, aby mohlo dojít k porovnání odpovědí. Na základě získaných údajů z analýzy budou navrhnuty koncepce pro zlepšení informovanosti občanů a celkového zlepšení českých jídelníčků o produkty, které neklamou spotřebitele barvou, chutí a vůní, jelikož mnozí lidé mají stále nedůvěru k dražším produktům. Klíčová slova: potraviny, přídatné látky, vliv na zdraví, vnímání společnosti, informovanost občanů

6 Abstract BOGÁŠOVÁ, Petra. Additives in foods and how they are perceived by citizens of the Czech Republic. [Master s Dissertation] The Institute of Hotel Management. Prague: Total number of pages: 84 This dissertation focuses on food additives also on how they are perceived by citizens of the Czech Republic. On the following pages you will read about the meaning of the word additive further how they are produced, what is the purpose additives in foods carry out, their place on the product packaging and what kinds of additives exist. For selected substances find out what can affect the human body and in which foods are found. Last but not least, read about legislative framework, EU regulations and directives of the Czech Republic, which relates to the use of additives in the food industry. The other part of the thesis is included in the analysis, using a questionnaire survey. Interviewees comes to the general public. When processing the data, respondents are divided into groups according to age, education, place of residence and other factors that may cause comparing answers. Based on the data obtained from the analysis are designed concepts for improving public awareness and overall improvement Czech menus of products that mislead consumers by color, flavor and aroma, as many people still don t have confidence to more expensive products. Keywords: food, food additives, health effects, public perception, public awareness

7 OBSAH ÚVOD I. TEORETICKO-METODOLOGICKÁ ČÁST Význam slova přídatné látky neboli éčka Přídatné látky neboli éčka na obalech Jaký účel přídatné látka neboli éčka v potravinách plní? Jak se přídatné látky neboli éčka vyrábí? Co se nepovažuje za potravinářské přídatné látky neboli éčka Kde na přídatné látky neboli éčka nenarazíme? Zákony upravující používáni přídatných látek neboli éček Hodnocení bezpečnosti aditiv Kontrolní úřady Rozdělení přídatných látek II. ANALYTICKÁ ČÁST Charakteristika praktické část Charakteristika souboru Výsledky výzkumu Zhodnocení analytické části III. NÁVRHOVÁ ČÁST ZÁVĚR LITERATURA PŘÍLOHY

8 SEZNAM OBRÁZKŮ Obrázek 1: Produkt Nutri Grain SEZNAM TABULEK Tabulka č. 1: Pohlaví Tabulka č. 2: Věk Tabulka č. 3: Vzdělání Tabulka č. 4: Velikost města bydliště Tabulka č. 5: Víte, co to jsou přídatné látky neboli éčka? Odpovědi na základě demografických dat. Tabulka č. 6: Víte, co to jsou přídatné látky neboli éčka? Tabulka č. 7: U kolika E-kódů znáte jejich význam? Odpovědi na základě demografie Tabulka č. 8: U kolika E-kódů znáte jejich význam? Tabulka č. 9: Která z níže uvedených možností patří do přídatných látek neboli éček? Tabulka č. 10: Jak často čtete příbalové informace o složení u vybraných potravin? Tabulka č. 11: Berete při výběru potravin v potaz jejich složení? Tabulka č. 12: Jaké informace na obale jsou pro Vás nejdůležitější? Tabulka č. 13: Co je pro Vás rozhodující při výběru potravin? Tabulka č. 14: Kde jste se poprvé setkali s pojmem přídatné látky neboli éčka? Tabulka č. 15: Zjišťujete si více informací o přídatných látkách neboli éčkách"? Tabulka č. 16: Kde si tyto informace nejčastěji zjišťujete? Tabulka č. 17: Myslíte si, že mohou mít některé přídatné látky neboli éčka pozitivní účinky na lidské zdraví? Tabulka č. 18: Považujete některé přídatné látky neboli éčka za nebezpečná? Tabulka č. 19: Které potraviny se podle Vás nesmí přibarvovat? Tabulka č. 20: Kterým potravinám dáváte přednost? Tabulka č. 21: Jste ochotni si připlatit za potraviny bez škodlivých přídatných látek neboli éček? 8

9 SEZNAM GRAFŮ Graf č. 1: Pohlaví Graf č. 2: Věk Graf č. 3: Vzdělání Graf č. 4: Velikost města bydliště Graf č. 5: Víte, co to jsou přídatné látky neboli éčka? Odpovědi na základě demografie Graf č. 6: Víte, co to jsou přídatné látky neboli éčka? Graf č. 7: U kolika E-kódů znáte jejich význam? Odpovědi na základě demografie Graf č. 8: U kolika E-kódů znáte jejich význam? Graf č. 9: Která z níže uvedených možností patří do přídatných látek neboli éček? Celkem odpovědí Graf č. 10: Která z níže uvedených možností patří do přídatných látek neboli éček? Graf č. 11: Jak často čtete příbalové informace o složení u vybraných potravin? Graf č. 12: Berete při výběru potravin v potaz jejich složení? Graf č. 13: Scatterplot, jak často lidé čtou složení a následně kupují výrobky. Graf č. 14: Jaké informace na obale jsou pro Vás nejdůležitější? Graf č. 15: Co je pro Vás rozhodující při výběru potravin? Graf č. 16: Kde jste se poprvé setkali s pojmem přídatné látky neboli éčka? Graf č. 17: Zjišťujete si více informací o přídatných látkách neboli éčkách"? Graf č. 18: Kde si tyto informace nejčastěji zjišťujete? Graf č. 19: Myslíte si, že mohou mít některé přídatné látky neboli éčka pozitivní účinky na lidské zdraví? Graf č. 20: Považujete některé přídatné látky neboli éčka za nebezpečná? Graf č. 21: Které potraviny se podle Vás nesmí přibarvovat? Graf č. 22: Které potraviny se podle Vás nesmí přibarvovat? Graf č. 23: Kterým potravinám dáváte přednost? Graf č. 24: Jste ochotni si připlatit za potraviny bez škodlivých přídatných látek neboli éček? 9

10 ÚVOD Pro svoji diplomovou práci jsem si zvolila téma Přídatné látky v potravinách a jak je vnímají občané ČR. Toto téma jsem si zvolila z důvodu vlastního zájmu o tuto oblast modifikace potravin. O složení potravin jsem se začala zajímat od doby, co nakupuji pro vlastní rodinu. Toto téma je v současné době velmi aktuální, avšak převážně se o něm mluví v souvislosti s negativními vlivy přídatných látek na lidský organismus. Ne vždy jsou však přídatné látky škodlivé, především bychom si měli uvědomit, že díky přídatným látkám si můžeme dopřávat sezónní potraviny i v zimě. Potravinářská aditiva jsou téměř v každé potravině. Aditiva barví, sladí, navazují kyselou chuť dokonce i kypří pečivo. Hlavním cílem mé práce je seznámit a vysvětlit, co to přídatné látky neboli potravinářská aditiva jsou a jaké funkce v potravinách plní a tak napomoci v orientaci v látkách ukrývající se pod E-kódy. Dále na základě provedeného šetření a analýzy výsledků dotazníkového šetření zjistit jak dostatečně jsou čeští spotřebitelé o výskytu přídatných látek v potravinách informováni a následně je vnímají. Tedy zjistit, zda zákazníci při nákupu potravin čtou příbalové informace o složení a jestli na jeho základě vybírají produkt, či se jím neřídí. Vedlejším cílem je navrhnout případné opatření k rozšíření informovanosti spotřebitelů a napomoci při výběru potravin bez škodlivých látek. Diplomová práce je rozdělena do třech částí. V první, teoreticko metodologické části je vysvětleno, co přídatné látky jsou, jak se vyrábí a jakou funkci v potravinách plní. Dále se v této části dočteme o základní legislativě a kontrolních úřadech, upravujících použití přídatných látek. V neposlední řadě si podrobně rozebereme jednotlivé kategorie aditiv a poukážeme si na látky nejvíce ohrožující lidské zdraví. U zmíněných látek, je uvedeno, kde se s nimi můžeme setkat. Mými zdroji pro sepsání teoreticko metodologické části mi posloužili především informace získané z knih, odborných článků z novin zabývající se problematikou aditivních látek v potravinách a věrohodných elektronických zdrojů. 10

11 Druhá analytická část je věnována samotnému výzkumu. Cílovou skupinou byly občané České republiky bez ohledu na jejich pohlaví, věk, vzdělání a bydliště. Bylo využito metody dotazníkového šetření ke zmapování povědomí občanů o látkách přítomných v potravinách. Výše zmíněnou metodou se pokusím mimo jiné zjistit, kolik času respondenti věnují čtením příbalových informací o složení na vybraných produktech. Veškerá data, která byla získána v předchozí části, posloužila pro třetí návrhovou část práce. Zde jsou navrženy možnosti jak více občany České republiky seznámit s potravinářskými aditivy a pomoci jim při výběru kvalitnějších a více přírodních potravin. Ke své diplomové práci jsem si zvolila pět hypotéz: H 1 : Respondenti budou znát pojem přídatné látky H 2 : Hlavním zdrojem informací o přídatných látkách tvoří internet. H 3 : Respondenti budou dávat přednost potravinám čerstvým. H 4 : Respondenti budou považovat některá éčka za nebezpečná. H 5 : Respondenti se nejvíce budou zajímat o složení u jogurtů, uzeniny a sýrů a na jejich základě vybírat produkt. 11

12 I. TEORETICKO-METODOLOGICKÁ ČÁST Každý živý organismus na planetě má jeden a zároveň nejdůležitější pud. Pud sebezáchovy. A právě sebezáchova nás přivádí ke schopnosti si zajistit potravu i v době zimy, době hladu. Již naší předci, žijící v jeskyních, lovící mamuty, měli za cíl, udržet maso co nejdéle v dobrém a poživatelném stavu. Maso uchovávali hluboko v jeskyni, ať už ze strachu z divoké zvěře, kterou by vůni masa vábila, nebo proto, že maso uložené v chladné a temné části jeskyně zůstalo déle čerstvé. (Klech, Hrnčiříková, Mandelová, 2006, s. 7-8) V současné době k prodloužení trvanlivosti potravin užíváme přírodní ale i chemické prostředky, které dokážou potravinám dodat i jiné vlastnosti. Hromadně je nazýváme přídatné látky neboli látky aditivní. Aditivní látky jsou stálým tématem k diskusi, avšak i přesto, je jejich největší nevýhodou neinformovanost spotřebitelů. Pro běžného konzumenta jsou totiž éčka chápána podobně jako jed. Jedním z možných důvodů je informační leták údajně vydaný klinikou dětské onkologie university Düsseldorfu, který se dostal do povědomí společnosti kvůli masivnímu šíření pomocí výstražných ů (tzv. mallware). Klinika zamítá skutečnost, že by tiskovinu vydala a označila její šíření za poplašné zprávy. Leták rozděluje E kódy do kategorií, ne podle účelu, ale podle škodlivosti na lidský organismus. Aditiva jsou zde rozdělena do skupin na látky neškodné, podezřelé, nebezpečné, přísady poškozující zdraví a rakovinotvorné látky. Do seznamu jsou zařazeny i látky Evropskou komisí, příp. jinými státy, zakázány. Ne všechna éčka jsou však pro lidský organismus nežádoucí a tak si nyní povíme, jak to s přídatnými látkami opravdu je. (Winklerová, 2012) 1.1. Význam slova přídatné látky neboli éčka Potravinářské přídatné látky, dále potravinářská aditiva, jsou sloučeniny, nebo jejich směsi, které se nepovažují za běžnou potravinu a ani se samostatně nekonzumují. Účelně se přidávají do potravin při jejich výrobě, úpravě, zpracování, skladování a dopravě, za předpokladu, že nebudou použity k zakrytí závadných surovin nebo nežádoucích, hygienických postupů. Prodlužují trvanlivost potravin, zvýrazňují nebo obnovují jejich 12

13 barvu, regulují kyselost, dodávají vůni, kypří či sladí potravinu. (Hayhurst, 2002, s. 10) Do potravin se mohou přidávat, pouze pokud pro spotřebitele nepředstavují žádné riziko a pro jejich užití musí existovat odůvodněná technologická potřeba. Dále nesmí spotřebitele uvádět v omyl a musí pro něj představovat výhodu a přínos. (Burešová, Pavelková, 2013, s. 3) Přídatné látky jsou označovány velkým písmenem E (odtud označení éčka ) s tří nebo čtyřciferným číslem (kódem), v některém případě končící malým písmenem čí římskou číslicí v závorce (E 479 b; E 101(i)). Každé aditivum je včetně E kódu označováno příslušným názvem (např. E 941 Dusík), ale naleznou se i taková, na kterých si zlámeme jazyk (např. E 432 Polyoxyethylensorbitanmonolaurát). Označení E znamená, že látka prošla hodnocením bezpečnosti a je schválena v EU. Na celosvětové úrovni bývají aditiva značena shodně, avšak se značí počátečními písmeny INS (International Numbering System), který kontroluje instituce Codex Alimentarius. (viz. níže) Veškeré látky byly podrobně zkoumány a v určitém množství uznány k užívání při zpracování potravin (a to na základě toxikologických studií). Aktualizovaný seznam všech povolených potravinářských látek nalezneme na (Vrbová, 2001, s. 34, Kodl, 1998, s. 673) 1.2. Přídatné látky neboli éčka na obalech V minulosti zákon předepisoval výrobcům uvádět na obale pouze nápis Přibarveno při použití barviv a Chemicky konzervováno při použití konzervačních látek. V roce 1997 vstoupil v platnost zákon č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích ze kterého vzniká výrobcům povinnost uvádět přítomnost přídatných látek použitých při výrobě na obal produktu. Etikety na potravinách by měly být jasné a srozumitelné, aby pomáhaly spotřebitelům, kteří mají zájem si informovaněji vybírat potraviny a stravu. (Nařízení EU č. 1169/2011, odst. 26) Vzhledem ke složitosti a délce nejrůznějších názvů, zákon povoluje uvádět pouze kód, pod kterým je látka uvedena v číselném seznamu. Tento způsob označení na etiketě uspoří mnoho místa. Informace o výskytu těchto látek v potravině musí být uvedena vzestupně podle množství látky užité při zpracování. Vždy musí byt označena kategorie, do které aditivum spadá, například antioxidant E 309 Delta-tokoferol nebo zkráceně jen antioxidant E 309. Určité látky řadíme do dvou či více kategorií, na obale je však uvedena pouze kategorie odpovídající účelu, který látka 13

14 v potravině plní. Předpis se však nevztahuje na obaly menší než 10cm 2. V případě, že by látka mohla mít nežádoucí účinek na organismus, musí být tato skutečnost uvedena, např. u žvýkaček se můžeme setkat s větou: Nadměrná konzumace může vyvolat projímavé účinky. Především je způsobují látky Sorbitol, Mennitol, Isomalt, Maltitol, Laktitol a Xylitol. Potraviny obsahující jedno či více potravinářských barviv je nutné označní název nebo číslo E barviva/barviv: mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí. Potraviny obsahující Aspatram musí být označeny textem Obsahuje zdroj fenylalaninu. (Vrbová, 2011, s , Kodl, 1998, s. 673, Burešová, Pavelková, 2013, odst. 5) 1.3. Jaký účel přídatné látka neboli éčka v potravinách plní? Dokonce i ta nejpořádnější hospodyně, někdy našla v útrobách lednice nebo spižírny potravinu, která nezplesnivěla, neztvrdla a ani neztratila barvu, avšak datum spotřeby byl již nedávnou minulostí. Jak je to možné?, ptáme se. Odpověď je jednoduchá, opět za to mohou éčka. Přídatné látky totiž v potravinách zastávají čtyři podstatné vlastnosti, zajišťují bezpečné a výživově hodnotné potraviny, vytváří texturu, konzistenci a stabilitu potravin, zachovávají a zlepšují senzorické vlastnosti potravin a umožňují výrobu potravin se specifickými požadavky na výživu, viz. dále. Doba než se produkt dostane k cílovému spotřebiteli, může trvat několik dní, ale i několik měsíců. Proto je velmi důležité udržet potravinu co nejdéle čerstvou a tak zajistit bezpečné a výživově hodnotné potraviny. Výrobcům při zpracovávání produktů slouží konzervační prostředky, tzv. antioxidanty. Antioxidanty působí jako ochrana před účinkem mikroorganismů, které způsobují kažení a otravu potravin. Čím to je, že se voda a olej v majonéze neoddělí, když se podíl vaječných žloutků na kilogram majonézy snížil z osmi pouze na jeden žloutek? Co tedy udrží tyto dvě tekutiny pohromadě? U průmyslově vyráběných potravinových produktů, obsahujících tuky a vodu, lze vytvořit texturu a konzistenci pomocí emulgátorů a stabilizátorů. Želírovací, zahušťovací a stabilizační prostředky umožňují, že si potravina uchová svou texturu a konzistenci po celou dobu skladování. Čím barevnější bonbón, tím lepší! To ví, přeci každé dítě. I výrobci to vědí. Bezbarvé a mdlé potraviny v nás evokují pocit, že produkt již nebude zcela čerství a tím ani dobrý. Abychom si ji koupili, musí lahodit jak našemu zraku, tak i čichu. Pro zachování čí zlepšení 14

15 senzorických vlastností slouží potravinářská barviva, dochucovadla a zvýrazňovače chutí. Potravina v důsledku technologického procesu pozbývá barvu, k obnovení ztracené barvy slouží potravinářská barviva. Ty umožňují získat požadované zabarvení potraviny. Pro uspokojení spotřebitele se specifickými požadavky na výživu, například pro diabetiky se nahrazuje cukr umělým sladidlem. Výrobu potravin se sníženým obsahem tuku umožňují stabilizátory a zahušťovadla. (Klech, Hrnčiříková, Mandelová, 2006, s , DTest 2013; odst. 1) 1.4. Jak se přídatné látky neboli éčka vyrábí? Přídatné látky se získávají z několika zdrojů. Nejpřirozenější jsou aditiva získávaná z přírodních zdrojů. Látka přírodního původu nemá žádné negativní účinky na lidský organismus, mnohdy jsou pro nás dokonce i prospěšné. Jsou jimi zahušťovadla získávaná ze semen rostlin (karubin), z ovoce (pektin) a z mořských řas (agar). Přírodní barviva se získávají z rostlin (bixin, kurkumin), ze zeleniny (karoten, lutein) a z ovoce (anthokyany). Okyselovadla přírodního původu se získávají například z ovoce (kyselina vinná). Dále se můžeme setkat s aditivy, která jsou identická s přírodními. Identická neznamená shodná, tyto látky se přírodním látkám pouze podobají. Vyrábí se synteticky či pomocí mikroorganismů, např. antioxidanty (kyselina askorbová, tokoferoly), barviva (karoteny) a okyselovadla (kyselina citrónová). V přírodě jsou volně dostupné, důvod výroby v chemických laboratořích je finanční záležitostí. Náklady na získání určitého aditiva z přírodních zdrojů jsou mnohonásobně vyšší než pomocí mikroorganismů. Modifikací přírodních látek vznikají například emulgátory, zahušťovadla a sladidla. Slovo modifikace pochází z latinského původu modificátió, které znamená přizpůsobení či úprava. Provádí se za účelem vylepšení vlastností přírodních látek. Emulgároty vznikají z jedlých olejů a organických kyselin. Zahušťovadla vznikají modifikací škrobů a modifikací celulózy Existují však i aditiva, která jsou vyráběna zcela synteticky. Jedná se o látky, které se v přírodě nevyskytují a musí být vyrobeny za pomocí chemické syntézy. Těmto látkám je vhodné se vyvarovat. Synteticky vznikají například antioxidanty (BHA a BHT), barviva (tartrazin, indogotin, chinolinová žluť) a sladidla (sacharin). (Klech, Hrnčiříková, Mandelová, 2006, s. 14) 15

16 1.5. Co se nepovažuje za potravinářské přídatné látky neboli éčka Za přídatné látky se nepovažují látky, které jsou sami součástí potraviny, dále látky používané při výrobě pitné vody, tekuté přípravky obsahující pektin (jablečné, citrusové), žvýkačkové báze, některé škroby, dextriny, inulin, jedlá želatina, bílkovinné hydrolyzáty, mléčné proteiny gluten, chlorid amonný a jedlá sůl. (Velíšek, 1999, s. 148) Dále se za přídatné látky nepovažuje šafrán pro barvení, extrakční rozpouštědla látky používané k ochraně rostlin a produktů rostlinného původu, aromata, enzymy, monosacharidy, disacharidy nebo oligosacharidy, aminokyseliny, krevní plazma a látky přidávané do potravin jako živiny. (Burešová, Pavelková, 2013, odst. 2) 1.6. Kde na přídatné látky neboli éčka nenarazíme? V dnešní široké nabídce potravinových produktů, musíme vynaložit hodně snahy, při hledání produktu, který by neobsahoval byť jen malé množství chemické příměsi. Výrobci s oblibou klamou náš zrak, čich i chuť nejrůznějšími potravinovými pomocníčky, kteří v nás evokují pocit dobrého a kvalitního produktu. Přečtením etikety však zjistíme opak. Na první pohled delikatesa, po přečtení jen samá chemie. Naneštěstí se na pultech prodejen můžeme setkat i s produkty do kterých se ze zákona přídatné látky přidávat nesmí. S aditivy se nesetkáme v nezpracovaných potravinách 1, v medu, v neemulgovaných olejích a tucích živočišného nebo rostlinného původu, v másle 2, v neochucených pasterovaných a sterilovaném mléce, v neochucené plnotučné pasterované smetaně, v neochucených kysaných mléčných výrobcích, neochuceném podmáslí, v přírodních minerálních vodách, pramenitých vodách a ve všech vodách plněných do skla a plastových lahví. Přídatné látky se dále nesmí přidávat do kávy a kávových extraktů, výjimkou je však ochucená instantní káva. Také je není možné najít v nearomatizovaném čaji, v cukru a v sušených těstovinách. Výjimku tvoří těstoviny bezlepkové a těstoviny určené pro diabetiky. (Babička, 2012, s. 6) 1 Nezpracovaná potravina je potravina, která neprošla žádnou úpravou, jejímž důsledkem by byla podstatná změna původního stavu potraviny, přičemž pro tento účel se za úpravu vedoucí k podstatné změně nepovařuje: dělění, porcování, oddělování, vykošťování, sekání, zbavení kůže, okrajování, loupání, drcení, krájení, čištění, ořezávání, hluboké zmrazení, zmrazení, chlazení, mletí, vylupování, balení nebo rozbalování.. (Burešová, Pavelková, 2013, odst. 3) 2 Pro uspokojení našich představ o žluťoučkém másle výrobci používají přírodní barvivo karoteny. (Emulgatory.cz, 2010, odst. 5) 16

17 1.7. Zákony upravující používáni přídatných látek neboli éček Použití přídatných látek musí mít jasně stanovená pravidla, jinak by si výrobci potravin mohli dělat, co by chtěli. Tyto pravidla pro Českou republiku a celou Evropu stanovuje Evropský parlament a Evropská rada. Následuje výčet legislativních zákonů, které se touto problematikou zabývají. Evropský parlament a Rada (ES) vydala nařízení č. 1331/2008 ze dne 16. prosince 2008 které stanovuje jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a látky určené k aromatizaci potravin. Dále nařízení ES č. 1332/2008 ze dne 16. prosince 2008, které stanovuje pravidla o potravinářských enzymech. Nařízení ES č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008, kterým se stanoví pravidla o užívání potravinářských přídatných látkách. Tímto nařízením se harmonizuje používání potravinářských přídatných látek v potravinách ve Společenství. (Nařízení ES č. 1333/2008, odst. 4) Nařízení ES č. 1334/2008 ze dne 16. prosince o látkách určených k aromatizaci a některých složkách potravin vyznačujících se aromatem pro použití v potravinách nebo na jejich povrchu. Nařízením ES č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 pojednává o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Cílem je stanovit pravidla pro dosažení vysoké míry ochrany zdraví spotřebitele a zaručení jejich práva na informace by mělo být zajištěno, aby byli spotřebitelé patřičně informování o potravinách, které konzumují. (Nařízení ES č. 1169/2011, odst. 3) Vyhlášky upravující používání aditiv v České republice jsou č. 4/2008 Sb. Ministerstva zdravotnictví ze dne 3. ledna 2008, která stanovuje druhy a podmínky pro použití přídatných látek a extrakčních rozpouštědel při výrobě potravin. Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství ( ) a upravuje množství a druhy přídatných látek, požadavky na jejich čistotu a podmínky jejich použití do potravin ( ), požadavky na jejich označování na obalech ( ) a dále podmínky a požadavky na použití extrakčních rozpouštědel do potravin. (Vyhláška MZČR č. 4/2008 Sb.; odst. 1) Dále Ministerstvo zdravotnictví vydalo vyhlášky platné ode dne 29. ledna 2002, a to vyhlášku č. 52/2002 Sb., která stanovuje požadavky na množství a druhy látek určených 17

18 k aromatizaci potravin, podmínky jejich použití, požadavky na jejich zdravotní nezávadnost a podmínky použití chininu a kofeinu; vyhlášku č. 53/2002 Sb., která stanovuje chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin, podmínky použití látek přídatných, pomocných a potravních doplňků; a také vyhlášku č. 54/2002 Sb., která stanovuje zdravotní požadavky na identitu a čistotu přídatných látek. Přídatné látky dále upravuje i mnoho dalších zákonů, které si běžný spotřebitel může snadno nalézt např. na internetové stránce Hodnocení bezpečnosti aditiv Všechna aditiva musí projít toxikologickým vyšetřením a testy se provádějí na živých zvířatech (většinou se využívají drobní hlodavci, myši, potkani či králíci). V posledních letech se častěji využívají speciálně vyšlechtěná malá prasata, ty představují velmi blízký model lidského organismu. Výsledkem tesu je stanovení hodnoty NOAEL (No Observed Averse Effect Level), což je dávka, u které nebyl pozorován žádný škodlivý účinek. (Horák, Linhart, Klusot, 2004, s ) Hodnota NOAEL dále slouží ke stanovení hodnoty přípustného denního příjmu určité látky, to značíme ADI (Acceptable Daily Intake). Hodnota ADI je stonásobně snížená hodnota NOAEL. V případě toxické látky se závažnými účinky se hodnota snižuje až tisícinásobně. Hodnota ADI je množství látky, které můžeme konzumovat bez jakéhokoli zdravotního rizika po celý život. Hodnota ADI je stanovena v mg látky na kg tělesné hmotnosti na den. (Winklerová, Vrkoslavová, 2012, s. 3) 1.9. Kontrolní úřady Intistuce Codex Alimentarius se již po dobu 50 let snaží dohlížet na zdravotní nezávadnost přídatných látek v zeních OSN. Vznikla v roce 1963 spojením Světové zdravotní organizace (World Health Organization, WHO) a Organizace pro potraviny a zemědělství (Food and Agriculture Orfanization of the United Nation, FAO). V rámci Codexu pracuje také Komise pro potravinářská aditiva a kontaminanty (Codex Committee on Food Additives and Contaminants, CCFAC). (www.codexalimentarius.org; 2013) 18

19 Evroposký úřad pro bezpečnost potravin (European Food Safety Authority, EFSA), byl založen v lednu 2002 k zajištění vysoké úrovně ochrany spotřebitele. V rámci činnosti ve vztahu k potravinářským přídatným látkám plní tři funkce. Jsou jimi hodnocení bezpečnosti nových aditiv, přehodnocuje všechna aditiva povolena v EU před 20. lednem 2009 a přezkoumává některé přídatné látky, u kterých byly zjištěny nové vědecké informace či se změnili podmínky jejich použití. (www.efsa.europa.eu; 2013) V rámci území České republiky jsou založeny státní instituce, které dohlíží na dodržování právních předpisů pro používání potravinářských přídatných látek a to: Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI, Státní veterinární správa České republiky (SVS ČR, a Státní zdravotní ústav (SZÚ, Rozdělení přídatných látek Přídatné látky jsou rozděleny do 26 kategorií a to: antioxidanty, barviva, konzervanty, kyseliny, regulátory, tavící soli, kypřící látky, sladidla, látky zvýrazňující chuť a vůni, zahušťovadla, želírující látky, modifikované škroby, stabilizátory, emulgároty, nosiče rozpouštědel, protispékavé látky, leštící látky, balicí látky, propelanty, odpěňovače, pěnotvorné látky, zvlhčující látky, plnidla, zpevňující látky, sekvestranty a látky zlepšující mouku. Použití přídatných aditiv upravuje zákon Ministerstva zdravotnictví č. 4/2008 Sb. (Vyhláška 4/2008 Sb. 3) Antioxidanty Zákon definuje antioxidanty jako látky prodlužující trvanlivost potraviny a chránící ji proti zkáze způsobené oxidaci, která se může projevit zejména žluknutím tuků nebo barevnými změnami potraviny.. (Vyhláška MZČR 4/2008, 3 odst. 1)a)) Oxidace potraviny vzniká při kontaktu se vzdušným kyslíkem. Antioxidanty si mnohdy spojujeme s ochranou lidského organismu. V organismu chrání buňky a bojují proti oxidačním procesům, tj. proti působení volných radikálů. Volný radikál se do těla dostává prostřednictvím vdechovaného kyslíku a taktéž v procesu oxidace těla. Tzn., že to nejdůležitější, co k životu potřebujeme, nás nakonec zabíjí. Volný radikál z fyzikálního hlediska je atom s jedním elektronem, který bloudí po našem těle a hledá jiný volný elektron, se kterým by mohl 19

20 utvořit valenční sféru. Při hledání volné buňky, se kterou by se mohl sjednotit, narušuje buněčnou stěnu, dokonce je schopen narušit strukturu DNA. V těle se chovají agresivně. Důsledkem jejich působení vznikají nejrůznější onemocnění, záněty, infekce, kožní nemoci a další. Studie prokázali rakovinotvorné účinky volných radikálů (Klescht, Hrnčiříková, Mandelová, 2006, s ). Potravinářské antioxidanty se obecně člení podle funkce na antioxidanty primární (E 306, E 307, E 308, E 309, E 310, E 311, E 312, E 320, E 321), které ruší řetězové reakce. Antioxidanty synergické, ty dále dělíme na lapače kyslíku (siřičitany, kyselina askorbová, E 304, E 315, E 316), chelatační činidla (kyselina fosforečná a fosfáty/polyfosfáty a EDTA a její sodná a sodnovápenatá sůl, kyselina vinná a její draselná sůl, kyselina citrónová a její estery, kyselina fytová, lecitin). A sekundární antioxidanty - preventivní antioxidanty. (Babička, 2012, s. 9-12, Škopek, Bedřich, Voldřich, 2004, s. 55) Antioxidanty jsou spotřebiteli chápany jako bezpečné, u antioxidantů E300, E 301, E 302, E304, E 306, E 307, E 308, E 309, E 315, E 316 nejsou prakticky zaznamenány žádné zprávy o nežádoucích účincích. Ale! Velmi kontroverzní antioxidanty jsou E 319, E 320, E 321, E 310, E 311 a E 312. Zatím se nezdají nijak děsivá. Jak by mohli být antioxidanty škodlivé? Nyní si odkryjeme tajemství, které se pod kódy ukrývá. BHA, BHT TBHQ, a skupina tří látek s názvem Galláty. BHA, BHT TBHQ jsou syntetické sloučeniny vyvinuté v laboratořích původně jako antioxidanty pro minerální a pryžové výrobky. V potravinářství našli látky BHA a BHT uplatnění již v roce TBHQ se v Evropě stal akceptovaným antioxidantem až v roce Dále je známe pod jejich plnými názvy: BHA Butylhydrosyanisol, BHT Butylhydroxytoluen a TBHQ Terciální Butylhydrochinon. Všechny tři sloučeniny se používají jako ochrana před oxidací ve velkém množství, především v potravinách, které obsahují olej a tuk. Využití BHT klesá, zatímco použití BHA rapidně roste. Jeho výhoda spočívá v tom, že je nejstabilnější při vysokých teplotách. TBHQ se nyní objevuje ve stále více a více produktech. BHA je, ale nejpoužívanějším antioxidantem z těchto tří. Nalezneme je například v sušeném droždí, ve směsích pro přípravu moučníků, sušeném masu, v hotových jídlech, v instantních polévkách a vývarech, omáčkách atd. Kombinace TBHQ s BHA a/nebo BHT obzvláště účinná, je schopna rozšířit stabilitu skladování rostlinných olejů na rozdíl od jiných antioxidantů. Galláty je skupina tří antioxidantů Propyl-gallát E 310, Oktyl-gallát E 311 a Dodecyl-gallát E 312 (Lauryl-gallát). Propyl-gallát, Oktyl-gallát a Dodekyl-gagát se vyrábí 20

FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, HÁLKOVA 4 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Éčka v potravinách

FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, HÁLKOVA 4 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Éčka v potravinách FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, HÁLKOVA 4 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Éčka v potravinách Olomouc, červen 2010 Kateřina Eichlerová Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4 2 Obsah 1 Úvod... 3 2 Éčka neboli přídatné

Více

Jak číst. 500g. Množství. Název výrobku. Trvanlivost. Výrobce/ dovozce. červen 2008. 3 Seznam složek

Jak číst. 500g. Množství. Název výrobku. Trvanlivost. Výrobce/ dovozce. červen 2008. 3 Seznam složek EVROPSKÁ KOMISE Jak číst vločky z rýže a celých pšeničných zrn, obohacené vitamíny (B1, B2, B3, B6, kyselina listová, B12, C) a železem Čistá hmotnost: MINIMÁLNÍ TRVANLIVOST červen 2008 1 2 Množství Název

Více

Jak číst. 500g. Množství. Název výrobku. Trvanlivost. Výrobce/ dovozce. červen 2008. 3 Seznam složek

Jak číst. 500g. Množství. Název výrobku. Trvanlivost. Výrobce/ dovozce. červen 2008. 3 Seznam složek EVROPSKÁ KOMISE Jak číst vločky z rýže a celých pšeničných zrn, obohacené vitamíny (B1, B2, B3, B6, kyselina listová, B12, C) a železem Čistá hmotnost: MINIMÁLNÍ TRVANLIVOST červen 2008 1 2 Množství Název

Více

řez s příchutí ananasu Hmotnost: Název potraviny:

řez s příchutí ananasu Hmotnost: Název potraviny: Název potraviny: řez s příchutí ananasu Hmotnost: 90g Složení potraviny: jedlý tuk rostlinný vícedruhový (olej rostlinný (kokosový, řepkový, 28,84 palmový),, emulgátory E322, E471, E475, sůl, konzervant

Více

Složení výrobků. Alergenní látky: vejce, mouka pšeničná, máslo, mléko sušené plnotučné, sojový lecitin,

Složení výrobků. Alergenní látky: vejce, mouka pšeničná, máslo, mléko sušené plnotučné, sojový lecitin, Složení výrobků 4 Cukrářský výrobek Dezert ovocný 80g 2dny Složení: roládová hmota piškotová(vejce, mouka pšeničná, cukr, voda, emulgátor ke šlehání[voda, emulgátor E471, E475, stabilizátor E420, ethylalkohol,

Více

Bezlepkové výrobky. POEX Velké Meziříčí, a.s. Třebíčská 384 594 01 Velké Meziříčí tel.: 566502706 www.poex.cz

Bezlepkové výrobky. POEX Velké Meziříčí, a.s. Třebíčská 384 594 01 Velké Meziříčí tel.: 566502706 www.poex.cz Bezlepkové výrobky POEX Velké Meziříčí, a.s. Třebíčská 384 594 01 Velké Meziříčí tel.: 566502706 www.poex.cz Snídaňové cereálie vhodné také jako rychlá svačina, do školy, snack na cesty, jako alternativa

Více

TRITON s.r.o. lahůdkářská a cukrářská výroba Smiřická 344, Hradec Králové 503 41

TRITON s.r.o. lahůdkářská a cukrářská výroba Smiřická 344, Hradec Králové 503 41 TRITON s.r.o. lahůdkářská a cukrářská výroba Smiřická 344, Hradec Králové 503 41 V souladu s 8 Sbírky zákonů č. 110/1997 Vám předkládáme údaje podle 6 Sbírky zákonů č. 110/1997 o našich výrobcích dodávaných

Více

Katalog pekařských výrobků

Katalog pekařských výrobků Katalog pekařských výrobků Vyrábí & Dodává: Bezlepík s.r.o., Gregorova 1484/20, 741 01 Nový Jičín IČ: 023 90 515, DIČ: CZ 023 90 515 Místo výroby: Provozovna U Bezlepíka, Hřbitovní 1346/11, 741 01 Nový

Více

Přídatné (aditivní) látky v potravinách

Přídatné (aditivní) látky v potravinách Přídatné (aditivní) látky v potravinách Aditivní látky sloučeniny nebo jejich směsi, které se k potravině záměrně přidávají při výrobě, zpracování, skladování nebo balení za účelem udržení nebo zvýšení

Více

Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR. Lucie Grossová, DiS.

Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR. Lucie Grossová, DiS. Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR Lucie Grossová, DiS. Charakteristika soli Chlorid sodný (NaCl), běžně označován jako kuchyňská či jedlá sůl, je chemická sloučenina chlóru

Více

Složení nabalených lahůdkářských výrobků + alereny

Složení nabalených lahůdkářských výrobků + alereny Výrobce: Marie Cejnková - Jihlavské lahůdky, Žižkova 18, Jihlava 586 01 Složení nabalených lahůdkářských výrobků + alereny Všechny výrobky skladujte při teplotě od 0 do + 5 C. Číslo Název Hmotnost g MJ

Více

Výrobce: Masokombinát Plzeň s.r.o. Podnikatelská 15, 304 12, Plzeň

Výrobce: Masokombinát Plzeň s.r.o. Podnikatelská 15, 304 12, Plzeň 6201400 Bůčková roláda syrová Složení: vepřový bok bez kosti 80%, náplň 10% [hovězí maso 45%, vepřové maso 45%, antioxidanty (E315, E326), pitná voda, jedlá sůl, regulátor kyselosti (E262), dextróza],

Více

Nebalené cukrářské výrobky

Nebalené cukrářské výrobky Nebalené cukrářské výrobky VŠEM OBCHODNÍM PARTNERŮM!!! Na základě 8, odst. 1 zákona č. 110/97 Sb.o potravinách ve znění pozdějších předpisů, sdělujeme touto formou všem obchodním partnerům všechny potřebné

Více

Nebalené cukrářské výrobky

Nebalené cukrářské výrobky VŠEM OBCHODNÍM PARTNERŮM!!! Nebalené cukrářské výrobky Na základě 8, odst. 1 zákona č. 110/97 Sb. o potravinách ve znění pozdějších předpisů, sdělujeme touto formou všem obchodním partnerům všechny potřebné

Více

Záhadná E na obalech našich potravin a nápojů. PaedDr. Mgr. Hana Čechová

Záhadná E na obalech našich potravin a nápojů. PaedDr. Mgr. Hana Čechová Záhadná E na obalech našich potravin a nápojů PaedDr. Mgr. Hana Čechová OSNOVA 1. Aditiva neboli ÉČKA 2. Proč aditiva 3. Codex Alimentarius 4. Původ aditiv 5. Skupiny aditiv 6. Použití aditiv podle skupin

Více

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1 Druhy Cvičení č. 1 Vyučující: Martina Bednářová a složení potravin 1 2 Požadavky na splnění předmětu Druhy a složení potravin - cvičení 1x za 14 dní, (celkem 7 cvičení) 2x 45 min. (90 min) Absence 1x omluvená

Více

Instantní dehydratovaný proteinový produkt s vitamíny, pro přípravu hotového pokrmu.

Instantní dehydratovaný proteinový produkt s vitamíny, pro přípravu hotového pokrmu. BOLOŇSKÉ ŠPAGETY Bezvaječné těstoviny z tvrdé pšenice s hovězím masem, rajčaty a cibulí. Instantní dehydratovaný proteinový produkt s vitamíny, pro přípravu hotového pokrmu. Energetická hodnota 100 g 1

Více

Masné výrobky tepelně opracované obsahující alergeny:

Masné výrobky tepelně opracované obsahující alergeny: Beskydské uzeniny Příborská 520 73826 Frýdek - Místek Masné výrobky tepelně opracované obsahující alergeny: Mandlová paštika bez E Vepřové maso (min. 30%), vepřová játra, vepřové sádlo, pitná voda, MANDLE

Více

Falšování potravin. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D.

Falšování potravin. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D. Falšování potravin MVDr. Matej Pospiech, Ph.D. Mendelova univerzita, 31.10.2013 Obsah přednášky úvod, historie co považujeme za falšování specifika falšování potravin nejčastější způsoby falšování u jednotlivých

Více

Potravinářská aditiva

Potravinářská aditiva Potravinářská aditiva Potravinářská aditiva Příkladem prvních, cílených aditiv jsou barviva přidávaná do sýrů, emulgátory do margarínů, pekařský prášek do směsí na pečivo a želírující prostředky do džemů

Více

Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s.

Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s. Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s. Systém hodnocení potravina je hodnocena ve třech kategoriích, které spolu úzce souvisí: označování bezpečnost složení potravin V každé kategorii získá

Více

Název výrobku ( případně vžitý název) : Výrobce - název a adresa: Složení výrobku

Název výrobku ( případně vžitý název) : Výrobce - název a adresa: Složení výrobku Šumavské párky skop. střevo EAN/obj.číslo 10101 vepřové maso 34%, hovězí maso 10%, vepřové sádlo, voda, vepřové kůže, sója, solící směs ( jedlá sůl, konzervant E250, dextróza), bramborový škrob, stabilizátor

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_ Y_52_INOVACE_ 2_INOVACE_ZBP1_5464VAL4VAL Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: V/2

Více

OBSAH 1 POTRAVINÁŘSKÁ PRVOVÝROBA A VÝROBA... 13 2 SLOŽENÍ A VLASTNOSTI POŽIVATIN... 15 3 NAUKA O VÝŽIVĚ... 26

OBSAH 1 POTRAVINÁŘSKÁ PRVOVÝROBA A VÝROBA... 13 2 SLOŽENÍ A VLASTNOSTI POŽIVATIN... 15 3 NAUKA O VÝŽIVĚ... 26 OBSAH 1 POTRAVINÁŘSKÁ PRVOVÝROBA A VÝROBA... 13 1.1 Zemědělství... 13 1.2 Potravinářský průmysl... 14 Kontrolní otázky... 14 2 SLOŽENÍ A VLASTNOSTI POŽIVATIN... 15 2.1 Základní pojmy... 15 Poživatina...

Více

Aditiva nevhodná pro těhotné a kojící ženy a děti do tří let (Zdroj: www.zdravapotravina.cz)

Aditiva nevhodná pro těhotné a kojící ženy a děti do tří let (Zdroj: www.zdravapotravina.cz) Aditiva nevhodná pro těhotné a kojící ženy a děti do tří let (Zdroj: www.zdravapotravina.cz) Kód Název Skóre škodlivosti Kde ho hlavně můžeme najít? E 102 Tartrazin (Cl potravinářská žluť 4) 4 Ovocných

Více

VILÉM spol. s r.o. Havlíčkův Brod Složení a záruky nebalených výrobků číslo Název výrobku Minimální

VILÉM spol. s r.o. Havlíčkův Brod Složení a záruky nebalených výrobků číslo Název výrobku Minimální Složení a záruky nebalených výrobků číslo Název výrobku Minimální Složení výrobku trvanlivost 2040 Chléb pšenično žitný 4 72 hodin voda,pšeničná mouka, žitná mouka, sůl,droždí, kmín, látka zlepš.mouku(

Více

Rizikové látky naší stravy

Rizikové látky naší stravy Rizikové látky naší stravy Praha, 24. Května 2008 Ing. Vít Syrový Hlavní zásady zdravé výživy Je nutno dbát na: I. nutriční hodnotu stravy důležitý je dostatek minerálů, vitaminů a enzymů, které podporují

Více

, www.vasicekzabreh.cz

, www.vasicekzabreh.cz , www.vasicekzabreh.cz PEKAŘSKÉ VÝROBKY- JEMNÉ PEČIVO, KORPUSY, TRVANLIVÉ PEČIVO A VÝROBKY. SKLADUJTE PŘI TEPLOTĚ DO 35 C NEBALENÉ CUKRÁŘSKÉ VÝROBKY. SKLADUJTE PŘI TEPLOTĚ DO 8 O C BALENÉ CUKRÁŘSKÉ VÝROBKY..

Více

VLÁDY EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) Č.

VLÁDY EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) Č. Kód výr.: Chléb 1001 chléb pšenično Výroba ve dnech: Druh: Skupina: Celý název: Gramáž: Trvanlivost: Čárový kód: Složení: Alergenní složky: Může obsahovat stopy: Chléb kmínový půlky 600 po-so 3 8 594 004

Více

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol Co je cholesterol? - Cholesterol je steroidní látka, kterou lidský organismus potřebuje pro tvorbu hormonů a vitamínu D. - Cholesterol pomáhá tělu zpracovávat tuky, je také důležitý při tvorbě buněčných

Více

Alexandr Kendik JUNIOR, Soukenné nám. 121/1, Liberec 4, 460 01 tel.: 485 106 341, fax: 485 106 331, E mail: junior@kendik.cz, www.kendik.

Alexandr Kendik JUNIOR, Soukenné nám. 121/1, Liberec 4, 460 01 tel.: 485 106 341, fax: 485 106 331, E mail: junior@kendik.cz, www.kendik. ANGLICKÁ PLACKA 80 g uzená cihla ( mléko, sýrařské kultury, syřidlo, jedlá sůl, stabilizátor: chlorid vápenatý, barvivo: annatto, konzervant: E252) anglická slanina (vepřový bok 94%, voda, jedlá sůl, konzervant:e250,

Více

Jak nakupovat kvalitní a nutričně hodnotné potraviny?

Jak nakupovat kvalitní a nutričně hodnotné potraviny? Jak nakupovat kvalitní a nutričně hodnotné potraviny? Jak nakupujete potraviny? Zamyslete se, co je vašimi hlavními kritérii při nákupu potravin cena složení výživové údaje přítomnost éček chuť vzhled

Více

Kuřecí lázeňský salám. 48 hodin. Kuřecí prsní šunka. Výrobce: Masokombinát Plzeň s.r.o. A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.

Kuřecí lázeňský salám. 48 hodin. Kuřecí prsní šunka. Výrobce: Masokombinát Plzeň s.r.o. A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf. A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to Podnikatelská remove the watermark 1094/15, 301 00, Plzeň KÓD NÁZEV VÝROBKU SLOŽENÍ, druh výrobku/skupina, alergologické informace, obsah tuku, soli,

Více

Informace o produktech Pivovarů Staropramen s.r.o., Nádražní 84, Praha, ČR

Informace o produktech Pivovarů Staropramen s.r.o., Nádražní 84, Praha, ČR Informace o produktech Pivovarů Staropramen s.r.o., Nádražní 84, Praha, ČR Tento dokument obsahuje informace pro spotřebitele vyžadované zákonem č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Atlas výrobků FERMENTOVANÉ MLÉČNÉ VÝROBKY. KA 2210/up_4_14

Atlas výrobků FERMENTOVANÉ MLÉČNÉ VÝROBKY. KA 2210/up_4_14 Atlas výrobků FERMENTOVANÉ MLÉČNÉ VÝROBKY KA 2210/up_4_14 Bílý jogurt Klasik mléko, mléčná bílkovina, živé jogurtové kultury. Bílý jogurt klasický mléko, mléčná bílkovina, jogurtová kultura. Bílý jogurt

Více

Číslo výrobku Druh výrobku Název výrobku hmotnost trvanlivost 593 Jemné pečivo Moravský koláč 100g 2dny

Číslo výrobku Druh výrobku Název výrobku hmotnost trvanlivost 593 Jemné pečivo Moravský koláč 100g 2dny 593 Jemné pečivo Moravský koláč 100g 2dny Tvarohová náplň složení: tvaroh, základní žloutkový krém (voda,cukr krupice, krémový prášek kukuřičný /kukuřičný škrob, aroma, barvivo riboflavin/, mléko sušené

Více

CVRČOVICKÁ PEKÁRNA s.r.o. tř.rudé armády 234,27341 Cvrčovice IČO:27390811 DIČ: CZ27390811 Tel: 312/283235

CVRČOVICKÁ PEKÁRNA s.r.o. tř.rudé armády 234,27341 Cvrčovice IČO:27390811 DIČ: CZ27390811 Tel: 312/283235 CVRČOVICKÁ PEKÁRNA s.r.o. tř.rudé armády 234,27341 Cvrčovice IČO:27390811 DIČ: CZ27390811 Tel: 312/283235 Přehled nebalených výrobků V souladu s nařízením EU č.1169/2011 (Alergeny jsou vyznačeny tučně.)

Více

377 01 Jindřichův Hradec 377 01 Jindřichův Hradec IČO:00031879 DIČ: CZ 00031879

377 01 Jindřichův Hradec 377 01 Jindřichův Hradec IČO:00031879 DIČ: CZ 00031879 Výrobek: HUSPENINA Popis: Masný výrobek tepelně opracovaný, určený k přímé spotřebě za studena. Uvařené maso a kůže hruběji umeleme v řezačce a smícháme s kořením a ostatními surovinami. Dílo je ručně

Více

Kokosový věneček s polevou. Katalog Vánočního cukroví 2014. www.bezlepik.cz. Stručná charakteristika:

Kokosový věneček s polevou. Katalog Vánočního cukroví 2014. www.bezlepik.cz. Stručná charakteristika: Katalog Vánočního cukroví 2014 Bezlepík s.r.o., Gregorova 1484/20, 741 01 Nový Jičín Kokosový věneček s polevou Tvarovaný světle kokosový kroužek přestříkaný čokoládou Místo výroby: Provozovna U Bezlepíka,

Více

Katalog výrobků. Benešov 185, 679 53 Benešov u Boskovic

Katalog výrobků. Benešov 185, 679 53 Benešov u Boskovic Katalog výrobků Benešov 85, 79 5 Benešov u Boskovic Reg. číslo výrobku Název výrobku Hmotnost (g) Zařazení - druh a skupina Voda, žitná mouka, pšeničná mouka, kvas (voda, žitná mouka), sůl, droždí, stabilizátor

Více

KATALOG VÝROBKŮ. ... s radostí vyrábíme pro vás

KATALOG VÝROBKŮ. ... s radostí vyrábíme pro vás ZNAČKA VYSOKÉ KVALITY KATALOG VÝROBKŮ... s radostí vyrábíme pro vás ZNAČKA VYSOKÉ KVALITY Představení chráněné dílny PZP Merlin PZP Merlin s r.o. byla založena v roce 1991 a od svého počátku se zaměřuje

Více

Doporučené užívání: 0,5 litru asi 1 hodinu před závodem a během tréninků nebo soutěží každých 20 minut vypít cca 250 ml.

Doporučené užívání: 0,5 litru asi 1 hodinu před závodem a během tréninků nebo soutěží každých 20 minut vypít cca 250 ml. Prášek pro přípravu sportovního nápoje k uhašení žízně a dodání energie Sodík se stará o efektivní přenos sacharidů a podporuje distribuci tekutin L-Carnitin podporuje prokrvení a postará se o zlepšení

Více

KATALOG VÝROBKŮ - ZVIČINSKÉ UZENINY A LAHŮDKY s.r.o., 544 72 Dolní Brusnice 78 KATALOG VÝROBKŮ

KATALOG VÝROBKŮ - ZVIČINSKÉ UZENINY A LAHŮDKY s.r.o., 544 72 Dolní Brusnice 78 KATALOG VÝROBKŮ KATALOG VÝROBKŮ VÝROBCE: ZVIČINSKÉ UZENINY A LAHŮDKY s.r.o., 544 72 Dolní Brusnice 78 (pokud není uvedeno jinak přímo u jednotlivých výrobků) PŘEHLED SLOŽENÍ A ALERGENŮ viz jednotlivé výrobky SKLADOVACÍ

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 19. 10.

Více

Pekařské a cukrářské výrobky, jejich složení a uskladnění

Pekařské a cukrářské výrobky, jejich složení a uskladnění OPEKO, spol. s r. o., Choustník 22 39118 IČO 42360056 DIČ CZ42360056 č.tel. 381592220, 381592241 Pekařské a cukrářské výrobky, jejich složení a uskladnění Alergenní složky ve složení výrobků vyznačeny

Více

446/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. července 2004, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky

446/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. července 2004, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky 446/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. července 2004, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 19 odst. 1 písm. a) a

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška o způsobu označování potravin a tabákových výrobků

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška o způsobu označování potravin a tabákových výrobků SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška o způsobu označování potravin a tabákových výrobků Citace pův. předpisu: 113/2005 Sb. Částka: 37/2005 Sb.

Více

Kompek spol. s r.o., J. Hory 671, 272 64 Kladno SOUHRNNÁ SPECIFIKACE VÝROBKŮ PEKÁRNA

Kompek spol. s r.o., J. Hory 671, 272 64 Kladno SOUHRNNÁ SPECIFIKACE VÝROBKŮ PEKÁRNA Kompek spol. s r.o., J. Hory 671, 272 64 Kladno SOUHRNNÁ SPECIFIKACE VÝROBKŮ PEKÁRNA PLATNOST OD: 20.11.2013 Výrobky neobsahují suroviny z GMO (geneticky modifikovaných organismů), suroviny nebyly ošetřeny

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Dieta u dialyzovaných pacientů

Dieta u dialyzovaných pacientů Dieta u dialyzovaných pacientů Hyperfosfatémie u dialyzovaných pacientů, její rizika a možnosti řešení Dana Sasaková - nutriční terapeut FMC DS, s.r.o. Kunětická hora, Dříteč 155, 24.5.2013 Čtyři základní

Více

* TĚŽKÉ KOVY * CHUŤ As méně A VŮNĚ než 3 mg/kg Pb méně než 10 mg/kg Cd méně než 1 mg/kg Hg méně než 1 mg/kg

* TĚŽKÉ KOVY * CHUŤ As méně A VŮNĚ než 3 mg/kg Pb méně než 10 mg/kg Cd méně než 1 mg/kg Hg méně než 1 mg/kg rozpouštědla - voda, glycerol (E 422 20%) ČÍSLO aromatické VÝROBKU složky - aromatické 518255 přípravky, aromatické látky v. 2 NÁZEV VÝROBKU látka - E GRIOTTE 202 (1500 AROMA mg/kg) NT PRO CUKRÁŘSKÉ VÝROBKY

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Dokument ze zasedání 2009 C6-0141/2008 2006/0145(COD) 13/03/2008 Společný postoj Společný postoj Rady ze dne 10. března 2008 s ohledem na přijetí nařízení Evropského parlamentu

Více

Pekařství Kovářov. Informace o výrobcích

Pekařství Kovářov. Informace o výrobcích Vydáno v roce 05 Pekařství Kovářov Informace o výrobcích včetně alergenů Zákon o potravinách č. 0/997 a spousty následujících vyhlášek Vyhláška č. 3/005 Sb, EU č. 69/0 - prováděcí vyhláška, jak to má vypadat

Více

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011 Předmět Přírodověda Třída 5. Autor Dagmar Šnajdarová Anotace Práce s textem týkající se živin a kalorií v potravinách. Soubor obsahuje 5 stran pro žáky a 4 strany pro učitele s řešením. Očekávaný výstup

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

Složení výrobků cukrárenského provozu

Složení výrobků cukrárenského provozu Název výrobku Hmotnost Minimální trvanlivost do 4008 Koláč listový s tvarohovou 40g 1 den 4107 2ks balený 80g 3 dny cca 40% tvarohové náplně Jemné pečivo z listového těsta 4010 Koláč listový s povidlovou

Více

DIETAMÍNOVÁ ŠKOŁA NEZDRAVÉ OBČERSTVENÍ. DIETETIK Mgr. ing. Agnieszka Podgórska

DIETAMÍNOVÁ ŠKOŁA NEZDRAVÉ OBČERSTVENÍ. DIETETIK Mgr. ing. Agnieszka Podgórska DIETAMÍNOVÁ ŠKOŁA NEZDRAVÉ OBČERSTVENÍ DIETETIK Mgr. ing. Agnieszka Podgórska NUTELLA: 1 lžička nutelly (15 g ) obsahuje 1 lžičku cukru 1 lžička nutelly obsahuje 5g tuku ¼ nutelly obsahuje karcinogení

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Období: jarní 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška Předmět:

Více

b) žitnopšeničný: d) vícezrnný: 1019 Ličenský chléb 1,150 2 D 1007 Ličenský chléb řemeslný 1,100 2 D 1008 Ličenský chléb řemeslný 1,100 2 D

b) žitnopšeničný: d) vícezrnný: 1019 Ličenský chléb 1,150 2 D 1007 Ličenský chléb řemeslný 1,100 2 D 1008 Ličenský chléb řemeslný 1,100 2 D PEKÁRNA Lično BEAS, akciová společnost, Gočárova 1620, 501 01 Hradec Králové, Česká republika Složení nebalených výrobků Aktualizováno 28. ledna 2015 Druh (I. - V.) a skupiny (a - d) výrobků I. CHLÉB a)

Více

ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ

ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU HYGIENICKÁ SLUŽBA STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV PROJEKT ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA TEORETICKÁ VÝCHOVA A PRAKTICKÁ APLIKACE KE SPRÁVNÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU,

Více

Chytrý nákup: Jak poznat kvalitní potraviny

Chytrý nákup: Jak poznat kvalitní potraviny Chytrý nákup: Jak poznat kvalitní potraviny Ve značení potravin není lehké se vyznat. Což je špatně, ale co naplat. Při výběru pomůže několik základních pravidel i orientace v produktech. 2 10 pravidel

Více

www.vasicekzabreh.cz Na základě zákona 110/97 Vám zasíláme údaje potřebné k prodeji našich výrobků, vyplývající z tohoto zákona.

www.vasicekzabreh.cz Na základě zákona 110/97 Vám zasíláme údaje potřebné k prodeji našich výrobků, vyplývající z tohoto zákona. www.vasicekzabreh.cz Na základě zákona 110/97 Vám zasíláme údaje potřebné k prodeji našich výrobků, vyplývající z tohoto zákona. Každý výrobek začíná zařazením do druhu a skupiny dle zákona 110/97 a vyhlášky

Více

OVOCNÉ ŠŤÁVY - RECENZE

OVOCNÉ ŠŤÁVY - RECENZE OVOCNÉ ŠŤÁVY - RECENZE Pamatujete se z dětství na ovocné šťávy? Nakupujete je i pro své děti? Přidáváte sirupy do nealkoholických nebo alkoholických nápojů? Tak i tak, dříve než si koupíte ovocnou šťávu,

Více

Přírodní látky pracovní list

Přírodní látky pracovní list Přírodní látky pracovní list VY_52_INOVACE_199 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 9 Přírodní látky pracovní list 1)Doplňte křížovku Tajenkou je název skupiny přírodních

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 14.10.2013

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Období: jarní 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška Předmět:

Více

Statutární město Liberec Rezort školství, kultury, sociálních věcí a cestovního ruchu Odbor školství, kultury a sociálních věcí

Statutární město Liberec Rezort školství, kultury, sociálních věcí a cestovního ruchu Odbor školství, kultury a sociálních věcí Statutární město Liberec Rezort školství, kultury, sociálních věcí a cestovního ruchu Odbor školství, kultury a sociálních věcí Doporučení pro stravování v mateřských a základních školách, zřizovaných

Více

Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem

Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem Odvolání na legislativu: EU - 2000/13 do 13.12.2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21 ČR - Vyhláška

Více

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Mateřské mléko Nejlepší způsob výživy je mateřské mléko složení je přizpůsobeno výživovým potřebám v různých fázích vývoje Složení mateřského

Více

Výroba lahůdek Eva Burešová a syn

Výroba lahůdek Eva Burešová a syn CERTIFIKÁT Výroba lahůdek Eva Burešová a syn Sdělení údajů o výrobku podle zákona č. 110/97 nebalené potraviny Masarykova 217, Rajhrad,664 61 Telefon: 547 22 92 54 IČO: 665 84 574 DIČ: CZ6311120442 U chlebíčků

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

Složení výrobků. ASPEC, spol. s r.o., 9. května 586/24, 794 01 Krnov. Chléb 1001 chléb pšenično žitný chléb kmínový půlky 600 po-so 3.

Složení výrobků. ASPEC, spol. s r.o., 9. května 586/24, 794 01 Krnov. Chléb 1001 chléb pšenično žitný chléb kmínový půlky 600 po-so 3. Složení výrobků ASPEC, spol. s r.o., 9. května 586/24, 794 01 Krnov kód výr. druh skupina celý název gram dodává trvanl. čárový kód Chléb 1001 chléb pšenično žitný chléb kmínový půlky 600 po-so 3 1002

Více

MIND MASTER OTÁZKY A ODPOVĚDI ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRODUKTŮM LR MIND MASTER

MIND MASTER OTÁZKY A ODPOVĚDI ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRODUKTŮM LR MIND MASTER MIND MASTER OTÁZKY A ODPOVĚDI ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRODUKTŮM LR MIND MASTER Obsah I. Čím je Mind Master jedinečný? S 3 II. Kdy mám Mind Master užívat? S 3 III. Jak se má Mind Master užívat? Může se vyskytnout

Více

KATALOG VÝROBKŮ. INFORMACE pro zákazníky a odběratele. o složení, skladovacích podmínkách a datech použitelnosti výrobků.

KATALOG VÝROBKŮ. INFORMACE pro zákazníky a odběratele. o složení, skladovacích podmínkách a datech použitelnosti výrobků. KATALOG VÝROBKŮ INFORMACE pro zákazníky a odběratele o složení, skladovacích podmínkách a datech použitelnosti výrobků Kontakty: 481 675 226 773 474 459 728 594 138 Podkrkonošská uzenina s.r.o., Bělá 149,

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) U Studny, Karviná

Více

Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům

Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům Odborný seminář Kvalita a bezpečnost potravin: Aktuální trendy v legislativě, označování, výživových a zdravotních tvrzeních

Více

MÝTY O MLÉCE A MLÉČNÝCH VÝROBCÍCH. Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

MÝTY O MLÉCE A MLÉČNÝCH VÝROBCÍCH. Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze MÝTY O MLÉCE A MLÉČNÝCH VÝROBCÍCH Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Častým terčem mýtů je mléko a mléčné výrobky, přesto že mléko

Více

DEKLARAČNÍ LIST NEBALENÝCH VÝROBKŮ dle zákona č. 110/97 a 333/97 Sb a nařízení (EU) č. 1169/2011. - Pekařské výrobky

DEKLARAČNÍ LIST NEBALENÝCH VÝROBKŮ dle zákona č. 110/97 a 333/97 Sb a nařízení (EU) č. 1169/2011. - Pekařské výrobky DOMAPEK domácí pekárna ul. 6. května 248 783 14 Bohuňovice IČ: 26831244 DIČ: CZ26831244 T: +420 734 567 878 E: domapek@email.cz www.domapek.cz DEKLARAČNÍ LIST NEBALENÝCH VÝROBKŮ dle zákona č. 110/97 a

Více

E 330 karcinogen? Nebezpečí z potravinových aditiv. Doc.Ing. Michal Voldřich,CSc.

E 330 karcinogen? Nebezpečí z potravinových aditiv. Doc.Ing. Michal Voldřich,CSc. E 330 karcinogen? Nebezpečí z potravinových aditiv Doc.Ing. Michal Voldřich,CSc. Chemické látky v potravinách, zdravotní důsledky obecně Všechny chemické látky obsažen ené v potravinách mohou mítm negativní

Více

Složení pekařských výrobků

Složení pekařských výrobků Složení pekařských výrobků V Chocni dne 9. 12. 2014 Podle ustanovení 8, odst. l. zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích Vám sdělujeme veškeré údaje uvedené v 6. odst. l citovaného

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 11.11.2013

Více

SMÉKALOVO PEKAŘSTVÍ spol. s r.o. Šafaříkova 110/I, 566 01 VYSOKÉ MÝTO tel.:465 /420273,424673 fax.: 465/420638

SMÉKALOVO PEKAŘSTVÍ spol. s r.o. Šafaříkova 110/I, 566 01 VYSOKÉ MÝTO tel.:465 /420273,424673 fax.: 465/420638 SMÉKALOVO PEKAŘSTVÍ spol. s r.o. Šafaříkova 110/I, 566 01 VYSOKÉ MÝTO tel.:465 /420273,424673 fax.: 465/420638 IČO : 27466477 DIČ : CZ27466477 Složení nebalených výrobků a minimální trvanlivost výroba

Více

Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak.

Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Řada Tesco Healthy Living nabízí širokou škálu výrobků pro podporu zdravého životního stylu. V nabídce najdete různé

Více

koření, aroma), česnek Bez lepku.

koření, aroma), česnek Bez lepku. Krahulík-MASOZÁVOD Krahulčí, a.s., Krahulčí 10, 588 56 Telč Podklady pro obchodní partnery - alergeny používané ve výrobě zvýrazněny v textu složení tučně a podtrženě OČV Název výrobku Masný Skladujte

Více

Čerstvý chléb. Značka VYSOČINA regionální produkt garantuje původ z Vysočiny. Více info na www.regionalni-znacky.cz.

Čerstvý chléb. Značka VYSOČINA regionální produkt garantuje původ z Vysočiny. Více info na www.regionalni-znacky.cz. Složení výrobků pro odběratele Jeřábkovy pekárny s.r.o. Růžová 4, 9 0 Velká Bíteš IČO: 878, DIČ: CZ878 tel.: 9, 7 9, fax:, e-mail: info@jepe.cz, objednávky@jepe.cz www.jerabkovapekarna.cz Tato značka garantuje,

Více

Potravinové. alergie. Co to je potravinová alergie?

Potravinové. alergie. Co to je potravinová alergie? alergie Potravinové alergie Co to je potravinová alergie? O potravinové alergii hovoříme při neadekvátní reakci organismu na konzumaci stravy, která obsahovala netolerovanou potravinu, popřípadě její určitou

Více

1. Tepelně opracované masné výrobky

1. Tepelně opracované masné výrobky 1. Tepelně opracované masné výrobky Charakteristika a technologické požadavky Tepelně opracované masné výrobky jsou výrobky, u kterých bylo ve všech částech dosaženo tepelného účinku odpovídajícího působení

Více

17261/13 mb 1 DG B 4B

17261/13 mb 1 DG B 4B RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 3. prosince 2013 (05.12) (OR. en) 17261/13 DENLEG 146 SAN 502 AGRI 812 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 2. prosince 2013 Příjemce: Generální sekretariát

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301, Číslo a název

Více

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ ZDRAVĚ A CHUTNĚ AUTOMATY VE ŠKOLÁCH. Bc. Anna Packová

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ ZDRAVĚ A CHUTNĚ AUTOMATY VE ŠKOLÁCH. Bc. Anna Packová ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ ZDRAVĚ A CHUTNĚ AUTOMATY VE ŠKOLÁCH Bc. Anna Packová V České republice jsou aktuální tato data: Děti ve věku od 6 do 12 let: 10 % dětí trpí nadváhou dalších 10 % je obézních Děti ve věku

Více

2013 Katalog produktů

2013 Katalog produktů 2013 Katalog produktů 1 Obsah Maxi Nuta Fly Dezertní Maxi Nuta Pražené mandle...3 Pistácie a brusinky...3 Maxi Fruta...4 Borůvky a mandle...4 Jahody a mandle...5 Kešu a ořechy...5 Konopné semínko...6 Meruňky

Více

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu Danuše Hrbková nutriční terapeutka Směnný provoz narušení cirkadiánního rytmu dopad na zdraví člověka vyšší riziko koronárního postižení nárůst hladiny

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Třída: AN4A Období: jaro 2014 Profilová část maturitní zkoušky 1. povinná volitelná zkouška

Více

SLOŽENÍ VÝROBKŮ TYP B KMOTR - Masna Kroměříž a.s., Hulínská 2286/28, 767 01 Kroměříž, Česká republika

SLOŽENÍ VÝROBKŮ TYP B KMOTR - Masna Kroměříž a.s., Hulínská 2286/28, 767 01 Kroměříž, Česká republika SLOŽENÍ VÝROBKŮ TYP B KMOTR - Masna Kroměříž a.s.,, Česká republika Druh výrobku váha kusu Po rozbalení číslo Trvanlivost Teplota Země OČV Název výrobku spotřebujte EAN kód celního Výrobce Adresa výrobce

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Čerstvý chléb. Značka VYSOČINA regionální produkt garantuje původ z Vysočiny. Více info na www.regionalni-znacky.cz.

Čerstvý chléb. Značka VYSOČINA regionální produkt garantuje původ z Vysočiny. Více info na www.regionalni-znacky.cz. Složení výrobků pro odběratele Jeřábkovy pekárny s.r.o. Růžová 4, 9 0 Velká Bíteš IČO: 878, DIČ: CZ878 tel.: 9, 7 9, fax:, e-mail: info@jepe.cz, objednávky@jepe.cz www.jerabkovapekarna.cz Tato značka garantuje,

Více

Diabetická dieta. Bc. Vladimíra Havlová, prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc., Centrum diabetologie IKEM, Praha

Diabetická dieta. Bc. Vladimíra Havlová, prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc., Centrum diabetologie IKEM, Praha Diabetická dieta Diabetická dieta je základem léčby diabetu. Stravou lze významně ovlivnit celkový zdravotní stav, zejména glykémii, hmotnost a krevní tuky. Bc. Vladimíra Havlová, prof. MUDr. Alexandra

Více