Obec Prštice poskytuje od 1. září 2013 poštovní služby samostatně jako smluvní partner České pošty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obec Prštice poskytuje od 1. září 2013 poštovní služby samostatně jako smluvní partner České pošty"

Transkript

1 zpravodaj obce PRŠTICE Vychází od č. 1/2013 Obec Prštice poskytuje od 1. září 2013 poštovní služby samostatně jako smluvní partner České pošty (Foto Daněk)

2 Obsah Zpravodaje obce Prštice 1. Úvodní slovo starosty Ze zasedání zastupitelstva Informace z obecního úřadu ZŠ a MŠ Prštice Biocentrum Pod Horkou v soutěži stavba Jihomoravského kraje Zpevnění cesty Za Humny Budoucnost pošty v Pršticích provozované Obcí Protierozní a protipovodňová ochrana Prštic Poldr Obnova dláždění pod arkádami zámku a odvodnění nádvoří O kohoutkovi a slepičce, aneb Zateplení základní školy Prštice Historie-Jindřich Matyáš Thurn-krajan prštických a významná osobnost evropských dějin dokončení z č. III/ Ze společenského dění na obci a) Společenská kronika b) Nové prštické letadlo OK-MŠ c) Prštice v regionálním magazínu ČT d) Jánské hody e) Jarmark f) Pozvánka na Babské hody Zprávy z prštického sportu a) Co možná nevíte-sportovní úspěchy naší mládeže b) Informace z oddílu tenisu c) Informace z oddílu stolního tenisu d) Závody ve sportovní gymnastice e) Závody v LA Brno Poslední zprávy z obce Inzerce Montáž požární sirény ze zbourané hasičské zbrojnice vedle zámku pomocí manipulátoru p. Karla Dvořáčka na budovu bývalé sokolovny dne 16. července (Foto Daněk) Vydavatel Obec Prštice, Hlavní 1, Prštice, IČO , telefon , fax , přímý telefon na starostu , evidenční číslo MK ČR E 17674, vychází od Pokud Vám Zpravodaj Obce Prštice nebyl doručen, můžete si jej vyzvednout na Obecním úřadě Prštice. Veškeré materiály otištěné ve Zpravodaji Obce Prštice, jakož i forma a grafické provedení, jsou uveřejněny se souhlasem autorů. Jejich další použití třetími osobami bez souhlasu vydavatele je nepřípustné a může být stíháno podle zákona. Redakční rada: Ing. Josef Daněk, Markéta Záděrová, Mgr. Kateřina Pexová, Ing. Pavel Sedláček, Jana Kubíková

3 1. Úvodní slovo starosty Vážení čtenáři Zpravodaje Obce Prštice, dostáváte do rukou první číslo Zpravodaje tohoto překotného roku s podivným počasím a se značným opožděním proti minulým letům. Náměty ke zpravodajství, které jsme Vám chtěli předložit, jsme postupně připravovali k vydání. Jejich shrnutí a vydání ve sborníku bylo zatlačeno do pozadí probíhajícími pracemi na připravovaných projektech a získáváním dotací. To není výmluva ani omluva, ale přiměřeně spokojené konstatování, že se práce daří a dařila a Zpravodaj musel prostě počkat. Mnoho prací a oprav se snažíme provést vlastními silami. Snažili jsme se doplnit sbor pracovníků Obce alespoň o dva lidi do stálého pracovního poměru. V obci je více než 12% nezaměstnanost. Až nyní, za spolupráce Úřadu práce Brno a jeho finančního příspěvku na odvody, jsme kolektiv doplnili novým pracovníkem z jiné obce. Zájem místních o práci v obci byl přes veškerou inzerci doslova mizivý. Nebýt přínosné pomocí našich občanů v důchodu, zaměstnávaných na dohodu, měli bychom s naplněním úkolů vážné potíže. Byly dokončeny práce na zámku tak, abychom v něm mohli pořádat veřejné produkce. Dosud se tak již několikrát stalo a nyní jsou na řadě Babské hody, které se uskuteční 14. září. Doufám, že po neobvyklém průběhu počasí tohoto roku bude řádné babí léto. Zpřístupnění jednotlivých místností v budově zámku službám pro veřejnost bude pokračovat neprodleně po obdržení stanoviska památkářů. Byla dokončena cesta Za humny s panelovým asfaltovým povrchem a dešťovými výustěmi. Zde se bude pokračovat v další etapě. Pokračovaly také práce na bývalé sokolovně a její proměně na obecní sklady, včetně přípojek na sítě. Důležité je, že se vrátila vložená práce do získání dotace na zateplení školy a zbudování protipovodňové ochrany Prštic. Na zateplení se již pracuje a ve věci výstavby poldru proběhne nyní výběrové řízení. Práce na škole budou provázet opravy střechy, hromosvodů apod. V těchto dnech jsme již převzali a zahájili provoz pošty v naší režii pod názvem Partner II. Pro nemoc původní pracovnice České pošty, paní Průšové, která přejde do pracovního poměru pod Obec, je veškerá činnost na zástupu. Ten zajišťují úřednice Obce, paní Kubíková a Vaněčková. Osvojení si poštovního počítačového provozu je složitější a náročnější oproti mojí původní představě. Mějte proto prosím u přepážky pochopení. Já jim oběma za jejich nasazení velmi děkuji. Nyní se dokončuje i zcela nová úřadovna obecní pošty, což je opět doprovázeno stavebním ruchem, ale ten je již v závěru. V nejbližších dnech započnou práce na schodišti zvoničky a dokončení jejího okolí. Zde se postup velmi zdržel nálezem podsklepení, což změnilo celý původní projekt schodiště. Sklep budeme muset staticky zajistit. Paralelně budeme vázáni pracemi i na škole, která musí být dokončena do konce roku. To je podmínka dotace na zateplení. Dovolte mi, abych závěrem vám všem popřál příjemný podzim a mnoho zdaru. Ing. Josef Daněk, starosta Obce 1

4 2. Přehled usnesení zastupitelstva Obce Prštice od Výpis usnesení ZO č. 14/ /2012/Z14 148/2012/Z14 149/2012/Z14 150/2012/Z14 151/2012/Z14 152/2012/Z14 ZO schvaluje ověřovatelkami zápisu M. Záděrovou a K. Pexovou. ZO schválilo program jednání veř. zasedání ZO Prštice následovně. ZO schvaluje pravidla rozpočtového provizoria na rok 2013 tak, jak bylo předloženo dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích. ZO schvaluje cenu vodného a stočného na rok 2013 dle předložené kalkulace. Vodné se stanovuje u pevné složky na 250 Kč za rok, pohyblivá složka je 25 Kč/m 3. Stočné se stanovuje ve výši 19 Kč/m 3. Ceny se platí bez DPH. Ceny zůstávají stejné jako v roce 2012, vyjma DPH. ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 8 tak, jak bylo předloženo dle rozpočtové účetní skladby a zákona č. 128/2000 Sb. o obcích. ZO Prštice schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o technologickém dozoru č. 7/2007 a pověřuje starostu podpisem smlouvy Výpis usnesení ZO č. 15/ /2013/Z15 154/2013/Z15 155/2013/Z15 156/2013/Z15 157/2013/Z15 158/2013/Z15 ZO schvaluje ověřovateli zápisu pana M. Rozbořila a paní J. Růžičkovou. ZO schvaluje program jednání veřejného zasedání následovně. ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 9 na rok 2012 tak, jak bylo předloženo dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích. ZO schvaluje přijmout dotaci ve výši ,20 Kč na akci Posilový vrt pro veřejný vodovod dle smlouvy č ze SFŽP. Dále schvaluje přijmout dotaci dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace z MŽP ve výši ,60 Kč a schvaluje podmínky poskytnutí dotace. ZO schvaluje proplacení faktury fy. Altec s.r.o. ve výši Kč. Tato částka bude po proplacení faktury Obci kompenzována v předchozím schválenou dotací z MŽP. ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na výstavbu dětského hřiště MŠ na parcelách č. 587 a 588 v k. ú. Prštice z MMR prostřednictvím fy. TEWIKO systems z dotačního titulu č. 2 Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci a pověřuje starostu podpisem smlouvy. ZO schvaluje dodavatelem prací cihelného dláždění pod arkádami prčického zámku, salla tereny a vestibulu komisionálně výběrem z několika uchazečů firmu Bohumír Haut a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 2

5 159/2013/Z15 ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na akci Přístavba MŠ k budově ZŠ a úpravy veřejného prostranství v obci Prštice z ROP Jihovýchod EU z oblasti podpory 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel prostřednictvím fy. Sagres-EU s.r.o. a pověřuje starostu jednáním o ceně. 160/2013/Z15 ZO schvaluje záměr nákupu parcel č. 658/13, 658/2, 658/3, 658/4, 658/5, 658/6, 658/7 do majetku Obce Prštice za účelem zbudování veřejné cesty a úpravy veřejného prostranství. Schvaluje záměr vybudovat opěrnou stěnu na kraji toku Šatavy a na ni instalovat lávku k zpřístupnění parcely č. 657/18. Opěrná stěna zpřístupní cestu kolem vrchu Horka směrem na Loučky a k zámku výhradně po obecních pozemcích. Dále schvaluje upravenou cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace na zpřístupnění trati Na rybníkách a pověřuje starostu podpisem smlouvy s VZD Invest s.r.o., Kpt. Nálepky 2332 Pardubice. Upravená cenová nabídka je přílohou tohoto zápisu. 161/2013/Z15 ZO schvaluje záměr provozovat poštovní služby v obci Prštice jako smluvní zástupce České pošty za úplatu ve své vlastní provozovně a na své náklady s vybavením České pošty, jako předmětem zápůjčky. Provozovna bude pracovat ve smluvním režimu Partner II. s širší nabídkou služeb pro veřejnost s pomocí výpočetní techniky. Budou vedena jednání se zástupci České pošty s cílem uzavřít franšízovou smlouvu mezi Českou poštou a Obcí Prštice. 162/2013/Z15 ZO schvaluje ve smyslu 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, střední, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlášení konkurzu na pracovní místo ředitele organizace Základní škola a Mateřská škola Prštice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. 163/2013/Z15 ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z OP MŽP na zateplení fasády ZŠ a výměnu oken a dveří. Současně starostu pověřuje přípravou dokumentace k žádosti Výpis usnesení ZO č. 16/ /2013/Z16 164/2013/Z16 165/2013/Z16 ZO schvaluje ověřovateli zápisu zastupitele Zd. Pexu a R. Kelbla. ZO schválilo program jednání veřejného zasedání ZO následovně. ZO schvaluje rozpočet obce Prštice na rok 2013 tak, jak byl předložen a vyvěšen dle zák. č. 128/2000 Sb. o obcích s tím, že s schvaluje předložený pozměňovací návrh, a to tak, že z 5512 se odebírá 13000Kč a přesouvá se na nově zařazený 3421 Využití volného času dětí a mládeže v totožné částce Kč. Pozměňovací návrh je nedílnou přílohou tohoto zápisu. 3

6 166/2013/Z16 ZO Prštice revokuje usnesení č. 133/2012/Z12 a schvaluje příspěvek na financování IDS JMK v celkové výši Kč na základě usnesení zastupitelstva JMK č. 1941/12/Z /2013/Z16 ZO schvaluje, aby dodavatelem opravy dešťové kanalizace v budově zámku, nového základu a povrchu, byla fa Haut, která je již dodavatelem dlažby pod arkádami zámku. Cena prací bude stanovena dle vzájmeně odsouhlaseného seznamu skutečně provedených prací a dodaného materiálu v souladu se stanoviskem památkové péče. Ceny dodávky prací a materiálu nesmí přesáhnout předepsaný ceník stavebních prací pro rok 2013 dle seznamu RTS. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smluv. 168/2013/Z16 ZO schvaluje prodej pozemků č. 641/2 a 641/9 zastavěných stavbou jiného vlastníků vlastníkům stavby, panu Pavlu Látalovi, Hlavní 99, Prštice a Ing. Milanu Suchánkovi, Hlavní 57, Prštice. Ceny budou stanoveny znaleckým posudkem jako tržní. Veškeré náklady ponese kupující. Zastupitelstvo Obce pověřuje starostu podpisem smlouvy. 169/2013/Z16 ZO schvaluje výši poplatku za inzerci ve Zpravodaji obce Prštice takto: strana A5 500 Kč černobílý tisk, strana A5 800 Kč barevný tisk. Části záboru A5 se stanovují poměrem k ceně celé strany. 170/2013/Z16 ZO Prštice schvaluje přijetí tří kusů sakrálních staveb - křížů do majetku Obce Prštice a pověřuje starostu Obce podpisem darovacích smluv od současných majitelů. Jedná se o křížek u hřbitova postavený manželi Paulíčkovými, Hlavní 22, Prštice, křížek manželů Drábkových, Hlavní 115, Prštice a křížek v Líchách manž. Lahodových, Hlavní 82, Prštice. 171/2013/Z16 ZO schvaluje umístění závor na cestu za zámek p.č /2013/Z16 ZO schvaluje příspěvek na pořádání tradičních společenských akcí ve sportovní hale TJ Sokol Prštice a organizacím SDH na Jánské hody, oddílu kopané TJ Sokol Prštice na Sportovní ples, a to všem ve výši 5000 Kč, na podporu Klubu seniorů Kč. Příspěvek na pořádání Babských hodů bude poskytnut ve výši 5000 Kč. 173/2013/Z16 ZO schvaluje pronájem p. č. 761 o výměře m 2 p. Liborovi Švestkovi, Mlýnská 121, Radostice, za cenu daně z nemovitostí s uložením povinnosti se o pozemek řádně starat tak, jak je zapsán je-ho účel v KN. 174/2013/Z16 ZO schvaluje návrh smlouvy s Českou poštou o zajištění služeb pro Českou poštu, s. p. číslo /2013 tak, jak byl předložen a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 4

7 Výpis z usnesení ZO č. 17/ /2013/Z17 ZO schvaluje ověřovateli zápisu zastupitele M. Záděrovou a P. Sedláčka. 176/2013/Z17 ZO schválilo program jednání veř. zasedání ZO na den následovně. 177/2013/Z17 ZO schvaluje účetní závěrku Obce Prštice za rok 2012 tak, jak bylo předloženo. 178/2013/Z17 ZO schvaluje závěrečný účet Obce Prštice za rok 2012 bez výhrad tak, jak bylo předloženo a vyvěšeno dle zák. č. 128/2000 Sb. o obcích. Schválený návrh závěrečného účtu Obce Prštice je nedílnou přílohou tohoto zápisu. 179/2013/Z17 ZO schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Prštice za rok 2012 tak, jak bylo předloženo. 180/2012/Z17 ZO schvaluje hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Prštice za rok 2012 a stanovuje převod celé částky hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Prštice ve výši 8.776,90 Kč do rezervního fondu této příspěvkové organizace. 181/2013/Z17 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1 tak, jak bylo předloženo dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích. 182/2013/Z17 ZO schvaluje inventarizaci hospodářských prostředků ke dni tak, jak byla provedena inventarizační komisí. 183/2013/Z17 ZO schvaluje proplacení neinvestičních nákladů na žáka Daniela Ciznera ve výši Kč na účet ÚMČ Brno-Žabovřesky, č. ú / /2013/Z17 ZO neschvaluje příspěvek společnosti Lístek v. p. s. pečovatelská služba a požaduje upřesnění žádosti. 185/2013/Z17 ZO schvaluje zbudování plynové a kanalizační přípojky do budovy bývalé staré sokolovny a vybudování osobního vchodu z ulice Hlavní. 186/2013/Z17 ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na průzkumný, hydrogeologický vrt na obecní parcele č. 968 prostřednictvím firmy Altec International s.r.o. Tovární 1423, Holešov k Státnímu fondu ŽP. 187/2013/Z17 ZO schvaluje smlouvu s fy. Sagres-EU s.r.o. 24. dubna Želešice na záměr Přístavba mateřské školy k budově školy základní a úpravy veřejného prostranství v obci Prštice tak, jak byla předložena. Smlouva je nedílnou součástí tohoto zápisu. Pověřuje starostu podpisem smlouvy. 5

8 Výpis z usnesení ZO č. 18/ /2013/Z18 189/2013/Z18 190/2013/Z18 191/2013/Z18 192/2013/Z18 193/2013/Z18 194/2013/Z18 195/2013/Z18 196/2013/Z18 197/2013/Z18 198/2013/Z18 ZO schvaluje ověřovatelkami zápisu Mgr. Kateřinu Pexovou a paní Janu Růžičkovou. ZO schválilo program jednání veřejného zasedání ZO Prštice v předl. znění. ZO schvaluje nákup či pronájem pozemků, či jejich kombinaci pro výstavbu akce Protierozní a protipovodňová opatření v k.ú. Prštice dle odhadu fy. Znalci a odhadci. Pověřuje starostu uzavřením příslušných nájemních a kupních smluv s majiteli pozemků dle odhadních cen. ZO schvaluje smlouvu s fy VZD Invest na zhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby Protierozní a protipovodňová ochrana Prštic. Pověřuje starostu Obce podpisem smlouvy. Smlouva je nedílnou přílohou tohoto zápisu. ZO schvaluje proplacení faktury dle stavebního rozpočtu fy. Bohumír Haut Zámecká 622/ Dolní Kounice IČO: Stavba je dokončena pod dozorem Ing. Beránka. Stavební rozpočet ulice Za Humny panelová cesta Prštice je nedílnou přílohou tohoto zápisu. ZO schvaluje zadání projektu Revitalizační opatření Na bažantnici v k.ú. Prštice fy VZD Invest s.r.o. Kpt. Nálepky 2332, Pardubice IČO: Po zpracování všech podkladů bude předložen návrh smlouvy s předpokladem ceny projektu ke schválení. ZO schvaluje, na základě veřejného výběrového řízení provedeného fy. Stavona Jihlava, dodavatelem stavby Zateplení ZŠ Prštice firmu Stavos Brno a.s. U Svitavy 1077/2 Brno-Černovice IČ: Dodávka je v ceně ,80 Kč. ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy. ZO Prštice schvaluje rozšíření kapacity MŠ Prštice v budově zámku na 42 dětí a přestavbu dle projektu fy. Invente p. Předoty DiS. ZO Prštice schvaluje, na základě přechozích usnesení zastupitelstva č. 246/2009/Z21, prolomení druhého otvoru pro vjezdová vrata do skladu dle projektu Ing. Vrubela. Ocelová vrata a jejich rám dodává za stejných podmínek jako v r fa. Castor Dolní Kounice. ZO neschvaluje rozšíření zasedacího sálu na svoji původní velikost a přesun obecního archivu do prostor nynějšího OÚ. Obecní úřad v rámci převzetí České pošty dle projektu Partner se přesune do prostor současných přepážkových kanceláří ČP. ZO Prštice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene pro fy. JMP Net, s.r.o. Plynárenská 499/1, PSČ , IČ: a pověřuje starostu podpisem smlouvy č. EKO-JMP/Prštice/584-23/12-L. Úhrada za zřízení VB ve prospěch Obce Prštice je Kč. 6

9 199/2013/Z18 200/2013/Z18 201/2013/Z18 202/2013/Z18 203/2013/Z18 204/2013/Z18 205/2013/Z18 206/2013/Z18 207/2013/Z18 208/2013/Z18 209/2013/Z18 ZO Prštice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Prštice. ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2, 3, 4 tak, jak bylo předloženo dle zákona č. 128/2000 Sb. O obcích. ZO Prštice neschvaluje Pravidla pro udělování záštity Obce na veřejné produkce, tradiční akce Babské hody bude pořádána přímo Obcí. ZO schvaluje výpověď z nájmu parcely č. 968 do konce měsíce září Na parcele bude, usnesením zastupitelstva č. 186/2013/Z17 zřízen průzkumný hydrologický vrt prostřednictvím firmy Altec International s.r.o. Tovární 1423, Holešov a z toho vyplyne ochranné pásmo vod. ZO souhlasí s případnou změnou užívání pozemku z orné půdy na les. ZO schvaluje, aby výběrovým řízením na stavbu Protierozní a protipovodňová ochrana Prštic byla pověřena fa. STAVONA Jihlava, spol. s r.o. Pražská 8, Jihlava IČ: ZO neschvaluje finanční příspěvek společnosti Lístek o.p.s. na pečovatelskou službu v obci Prštice. ZO schvaluje smlouvu o dílu č. 10/2013 s Ing. Václavem Pelouškem na základní školu Prštice realizací projektu pověřuje starostu podpisem smlouvy. ZO schvaluje účelový příspěvek TJ Sokol Prštice z odvodu loterií a podobných her na základě žádosti TJ. Účel a užití takto účelových prostředků přišlých do rozpočtu Obce v roce 2012, 2013 na základě žádosti TJ Sokol Prštice bude schváleno zastupitelstvem. ZO Prštice schvaluje změnu užívání parcel č. 2010, 2015 v k.ú. Prštice ve vlastnictví Obce Prštice v rámci projektu podporovaného SFŽP akce Biokoridor a obnova prameniště Lejtny. ZO sou hlasí s přiřazením předmětných parcel k tomuto projektu. Bude provedeno odtěžení sedimentů, terénní úpravy a výsadba zeleně. Pozemky zůstanou dále ve vlastnictví Obce Prštice a Obec Prštice se tímto usnesením nezavazuje k žádným finančním závazkům či plněním za Obec Ořechov, či jakoukoliv třetí osobu. ZO pověřuje místostarostku Záděrovou zjištěním podmínek bank na získání úvěru za účelem financování výstavby na akci Přístavba MŠ k budově ZŠ na základě prováděcího projektu Ing. Pelouška. ZO pověřuje starostu zajištěním auditora na posouzení provozních nákladů ČOV v k.ú. Silůvky za období , pokud auditora neurčí soud konaný dne

10 3. Informace z Obecního úřadu Prštice Evidence obyvatel Počet obyvatel k z toho dospělých mužů 391 dospělých žen 380 dětí a mladistvých 157 Počet cizích státních příslušníků 9 Nejčastější ženské jméno Nejčastější mužské jméno Počet sňatků 5 Počet narozených dětí 10 Počet zemřelých občanů 9 Odstěhovaní 19 Přistěhovaní 24 Průměrný věk obyvatel 41 8 Jana Vyúčtování recyklace elektrospotřebičů společností ASEKOL za rok 2012 Z Certifikátu enviromentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vytřídili 1 ks televizoru, 1 ks monitoru a 86 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 2,39 MWh elektřiny, 154 l ropy, 9,53 m 3 vody a 0,06 t primárních surovin. Současně jsme přispěli ke snížení emisí skleníkových plynů o 0,46 tun CO 2 ekv. a ke snížení produkce nebezpečných odpadů o 1,95 tun. Díky sběru a recyklaci jen v roce 2012 se v ČR podařilo ušetřit více než 9 miliónů litrů ropy, která by vystačila na cest kolem rovníku automobilem s běžnou spotřebou. Ekvivalentem k tomuto množství ušetřené ropy je např. 123 miliónu Kč nebo téměř MWh elektřiny, což je spotřeba celé ČR na více než jeden den. A na tom všem mají zásluhu ti, kteří si dají tu práci a zodpovědně třídí odpad, čímž velkou měrou pomáhají chránit životní prostředí nás všech. Výtěžek Tříkrálové sbírky 2013 V lednu letošního roku se v naší obci podařilo kolednicím Tříkrálové sbírky vybrat od občanů finanční dar v celkové výši Kč, což bylo o Kč více, než v roce loňském. Výtěžek je určen pro humanitární a sociální projekty. Oblastní charita Rajhrad děkuje za nezištnou pomoc koledníkům a štědrost všem dárcům. Jan

11 Předání sbírky na pomoc oblastem zasaženým záplavami V pátek byla sbírka vyzvednuta zástupcem sdružení Pomoc bez hranic a zařazena do sbírky sousedních obcí. O hmotnosti cca 7 t byla následně předána do 54 rodin ve Štěchovicích a okolních obcích ve středních Čechách. Poděkování patří všem, kteří se zapojili a zapojí do sbírky určené pomoci lidem v nouzi. TERMÍN SVOZU NEBEZPEČNÉHO ODPADU Podzimní termín svozu nebezpečných odpadů se uskuteční ve středu, 9. října 2013, a to: od hod. se stanovištěm u rybníka pod kopečkem od hod. se stanovištěm u zámku Do nebezpečného odpadu patří železné a plastové nádoby se zbytky nebezpečných látek, autofiltry, olověné akumulátory, zářivky, výbojky, pesticidy (zbytky přípravků na ochranu rostlin), nepoužitelná léčiva a léky, oleje a tuky (odpadní minerální motorové a převodové oleje a mazací tuky), nemrznoucí kapaliny (např. Fridex), barvy, lepidla a pryskyřice, rozpouštědla a ředidla, vyřazená elektrotechnická a elektronická zařízení bez obsahu nebezpečných látek, pneumatiky bez disků, kyseliny apod. Nově můžete odevzat také použitý kuchyňský olej a tuk v pevně uzavřených PET lahvích. 9

12 4. ZŠ a MŠ Prštice Jak jistě víte, je letošní školní rok pro naši školu zlomový. Jednak byla jmenována nová ředitelka po vyhlášeném konkurzu, protože ten současný byl ve škole zastupujícím ředitelem jen do doby uvedeného jmenování a jednak se bude opět otevírat pátý ročník základní školy. Po dvou letech tak budeme mít opět žáky od 1. do 5. třídy. Jak už máme ve druhém pololetí zvykem, začali jsme s dětmi jezdit na plavecký výcvik do Nové Vsi u Oslavan. Plavání je povinnou součástí výuky na 1. stupni, a proto jej nevyučují učitelé naší školy, nýbrž zkušení plavčíci plavecké školy, kteří mají potřebné certifikáty, osvědčení, ale hlavně dostatečný výcvik a praxi. Proběhl též zápis žáků do 1. třídy, kterého se zúčastnili celkem 3 žáci. Všichni byli přijati. Od března letošního roku se v naší škole rozběhl nový kroužek. Je to kroužek logopedický, který vede speciální pedagožka paní Mgr. Jana Aboulaiche. O tento kroužek byl ve škole tak velký zájem, že jsme se nakonec rozhodli jej zařadit do programu výuky i pro děti v mateřské školce. 10

13 Dne 17. března jsme společně s TJ Sokol Prštice, oddílem Sport pro všechny, uspořádali Maškarní ples nejen pro děti základní a mateřské školy. Účast byla hojná. Sešlo se několik desítek dětí, které si tuto akci pěkně užily. Na programu bylo několik soutěží, jako například házení míčkem na terč, nafukování balónků, tancování a nechyběla samozřejmě ani soutěž o nejkrásnější masku. Rádi bychom poděkovali všem sponzorům za věcné i peněžité dary, které věnovali na tuto akci. Děkujeme mnohokrát. Další akcí základní školy bylo vystoupení ke Dni matek dne 7. května v Klubu seniorů. V poslední době velmi sledovaná a často komentovaná je plánovaná přístavba nové školky. Bohužel, musíme počítat také s tím, že v letošním roce nová mateřská školka nebude. Proto také upozorňujeme rodiče dětí, chystající se k zápisu do MŠ, že kapacita stávající mateřské školy v zámku neodpovídá požadavkům rodičů. V současné době navštěvuje školku 36 dětí, ale to jen proto, že nám hygienická stanice dala na jeden školní rok výjimku. Tato výjimka skončí tedy letošním srpnem, nicméně se opět pokusíme podobnou výjimku vyjednat, abychom uspokojili alespoň několik uchazečů o MŠ. V případě, že bychom ji nezískali, má mateřská škola kapacitu pouze 28 dětí. V naší mateřské školce proběhla za poslední dva roky spousta změn, které byly pro děti i zaměstnance školky velmi náročné. Školka by měla být pro děti, a nejen pro ně, místem klidu a dobré atmosféry, kde mají možnost se dozvědět nové věci, přiučit se, ale především osobnostně se rozvíjet. K tomu všemu je navíc potřeba mít zavedená určitá pravidla a fungující režim, který je důležitým článkem celého chodu škol- 11

14 ky. Děti zavedený režim, aniž by si ho uměly přečíst na nástěnce, snadno přijímají, řídí se jím a jsou zvyklé ho dodržovat. Především je to rutinní přístup, který si děti za pomoci učitelek, zapíší do svých hlaviček. Děti by měly mít možnost vlastního rozhodnutí, výběru možností, ve kterém jim nikdo nebrání. Ale. je potřeba občas je nenuceně a nenápadně vést správným směrem. A to už je v moci učitelek, jakým způsobem budou děti motivovat a jak je zaujmou. Každé dítě a jeho křehká dušička je individuální a jedinečná, té je třeba se přizpůsobit a trpělivě k ní přistupovat. Přejeme naší škole, školce i dětem už jen dobré časy, abychom si našli tu správnou cestu. Je k tomu však potřeba velkého úsilí, a to i za pomocí vás, rodičů a přátel školy a školky. Chtěli bychom poděkovat všem rodičům a sponzorům školy a školky za jejich finanční i materiální dary. Děkujeme, že se účastníte akcí školy a školky a i touto cestou jste ochotni nám přispět. Za ZŠ a MŠ Prštice Dvořáková Zuzana a Mgr. Káňa Václav Začátek školního roku 2013/2014 Fotografie z prvního dne nového školního roku 2013/14. Vpravo Mgr. Lenka Drábková, nová ředitelka ZŠ a MŠ Prštice. Přejeme dětem i pedagogům vše dobré v naší škole v jejich vzdělávací práci. 12

15 5. Biocentrum Pod Horkou v soutěži Stavba roku Jihomoravského kraje 2012 Firma Stavos přihlásila stavbu Biocentra Pod Horkou do soutěže Stavba Jihomoravského kraje Umístění je patrné z následujících dokumentů. Výsledky nás samozřejmě velice těší. Lze doufat, že budeme úspěšní i v dalších stavbách, které nyní realizujeme, těmi jsou Zateplení ZŠ Prštice a Protipovodňová a protierozní ochrana Prštic. VÝSLEDKY SOUTĚŽE STAVBA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2012 Výsledky soutěže Stavba Jihomoravského kraje 2012 byly slavnostně vyhlášeny v rámci stavebních veletrhů v Brně dne 24. dubna kategorie: vodohospodářské a ekologické stavby 1. MÍSTO ZLEPŠENÍ KVALITY VOD V ŘEKÁCH JIHLAVA A SVRATKA NAD NÁDRŽÍ NOVÉ MLÝNY, VÝSTAVBA KANALIZAČNÍ A VODOVODNÍ SÍTĚ A REKONSTRUKCE ČOV, IVANČICE, OSLAVANY PŘIHLAŠOVATEL: OHL ŽS a.s. INVESTOR: Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice ZHOTOVITEL: OHL ŽS a.s. PROJEKTANT: AQUA PROCON s.r.o. Praha 2. MÍSTO BIOCENTRUM POD HORKOU, k. ú. PRŠTICE PŘIHLAŠOVATEL: Sdružení STAVOS Brno a.s. EKOSTAVBY Brno a.s. INVESTOR: Obec Prštice ZHOTOVITEL: Sdružení STAVOS Brno a.s. EKOSTAVBY Brno a.s. PROJEKTANT: VZD INVEST s.r.o. 3. MÍSTO SVITAVA, LETOVICE - ZVÝŠENÍ KAPACITY KORYTA PŘIHLAŠOVATEL: Ekostavby Brno a.s. INVESTOR: Povodí Moravy s.p. ZHOTOVITEL: Ekostavby Brno a.s. PROJEKTANT: VH atelier Brno 13

16 14

17 List soutěžního katalogu 15

18 6. Zpevnění silnice Za Humny a napojení na cestu vedoucí ke hřbitovu V červenci byla dokončena zpevněná cesta Za Humny vedoucí ke hřbitovu. Původně to byla cesta pouze polní a sloužila i jako vodoteč. Obec vlastní všechny cesty, s výjimkou ulice Hlavní a Ořechovské. Všechny ulice bude nutno v budoucnu opravit. V relativně nejlepším stavu je ulice Pod Horkou, která má jediná základ z frakcí lomového kamene, tzv. kufr. Ostatní ulice buď kufr vůbec nemají nebo mají pouze nedostatečný či částečný. Základ silnic byl obnoven jen v místě výkopů při budování splaškové kanalizace. Při opravách obecních cest bude nutné tento základ v normované předepsané míře vybudovat. Na cesty bez základů nemá smysl klást jakýkoliv souvislý konečný povrch. V běhu let byly vyzkoušeny téměř všechny metody oprav stávajících vozovek. Všechny opravy vlivem špatného podkladu bylo nutno brzy obnovovat. Po konzultacích se stavebními firmami je hospodárnější opravovat jednotlivé ulice po částech s obnovou základu z lomové frakce v předepsané zrnitosti, povrch vozovek provést nahotovo do konečné podoby a úsek zakončit obrubníky napříč vozovkou, Trvalý základ cesty (tzv. kufr) byl položen dle požažadavků stavebních předpisů a norem. Panelová cesta Za Humny ke hřbitovu a přilehlým pozemkům. (Foto Daněk) 16

19 aby se dalo snadno pokračovat v dalším úseku. Podmínky pro celkové opravy silnic jsme již vytvořili položením všech sítí, vč. přípojek NN do domů v zemi a veřejného osvětlení. Na cestě v ul. Za Humny byl položen řádný základ a ten byl uzavřen panelovými pásy a položením recyklovaného asfaltobetonu. Při výstavbě celé ulice nahotovo by byl vyměněn pouze povrch za dlažbu zámkovou, či asfaltobeton položený finišerem. Recyklát a panely najdou užití na jiném místě. Vozovka je osově a výškově vyměřena již do své konečné podoby. Jako vždy jsou peníze až na prvním místě. Příkladem - ulice Tyršova je dlouhá cca 400 m a široká 6 m. Při ceně 600 Kč za 1m 2 kufru a povrchu ze zámkové dlažby za 400 Kč/m 2, popřípadě asfaltobetonu za 500 Kč/m 2 je výsledná cena nejméně 2,4 milionu korun za vozovku dané ulice. Cena je bez obrubníků a chodníků. Podobné je to i s ostatními ulicemi. Představu o cenách si jistě čtenář snadno udělá sám. Nyní opravíme ještě vozovky tak, aby byla možná zimní údržba povrchů pluhováním. Na jaře bychom začali s opravami nejprve zaústěním jednotlivých ulic na hlavní vozovky a pak pokračovali po úsecích postupně. Josef Daněk 7. Obec Prštice smluvní zástupce České pošty Vlastní úřadovna Československé pošty, zařazené pod tehdejší ministerstvo dopravy a spojů, byla v Pršticích zřízena 1. srpna Pamětníci vzpomenou doručovatele p. Pavlíka z Ořechova s koženou kabelou na dopisy, pelerínou a bicyklem z brněnské Zbrojovky. Poštovní zásilky byly spolehlivě doručeny většinou již dopoledne. Dnešní zkušenost s doručováním zásilek je vlivem různých reorganizací rozpačitě odlišná. Poštovní úřad byl dříve umístěn v přízemí zámecké budovy vedle hlavních schodů do prvního patra. Zde byla úřadovna provozována do 1. září Od tohoto data je působištěm pošty první podlaží budovy zámku. Pošta působila ve dvou místnostech mezi kanceláří obecního úřadu a místnostmi obecní knihovny. Od 1. ledna 1993 vznikl samostatný státní podnik Česká pošta (dále ČP). Za existence ČP, na stále více liberalizovaném poštovním trhu, dochází na úřadech ČP k reorganizacím vlivem rušení monopolu na poštovní služby. V živé paměti máme nešťastné snížení úrovně úřadovny v Pršticích v soustavě ČP a přiřazení směrovacího čísla místo Zdánlivě banální změna donutila občany k výměně dokladů, živnostenských listů a změně podobných úředních dokladů. V tichosti se přišlo na to, že změna neměla žádný přínos a opět se vše vrátilo zpět. Za způsobené potíže se lidem nikdo ani neomluvil. Ve spojitosti s probíhajícími opravami v prštickém zámku jsme nabízeli vedení ČP přemístění úřadovny pošty do nově rekonstruovaných prostor v přízemí budovy 17

20 zámku. V průběhu jednání byl dokonce vypracován návrh dispozice na umístění poštovny dle požadavků ČP v přízemí zámku. Zástupci ČP odkazovali od r na připravovanou reorganizaci a přemístění poštovny do přízemí se stále odkládalo. Začalo se proslýchat o záměru Top To měl být záměr ČP zachovat v celé republice pouze 1000 poštovních úřadů v režii samotné ČP a ostatní pošty předat partnerům, či poštovní úřady zrušit. Partner je provozovna smluvního zástupce České pošty, který poskytuje poštovní služby příjem a výdej zásilek, prodej cenin, příjem reklamací a dále poskytuje vybrané služby Poštovní spořitelny, především operace s Maxkartami vklady, výplaty a příkazy. Počátkem února letošního roku byl odvysílán v ČT studio Brno pořad s názvem S inkasem do samoobsluhy?. Zde bylo několikrát užito slovo optimalizace. Došlo k téměř biblickému zmatení jazyků, kdy si diváci vyložili slovo optimalizace nikoli v jeho latinském významu, ale v souvislostech popisu změn v ČP, jako rušení. Po zkušenostech, které lidé mají s newspeakem ( novořečí ) státních institucí si tento zástupný a zvrácený způsob užití slov vysvětlili zcela správně jako rušení poboček pošt. Dostatečně je takový způsob užívání slov popsán v románu George Orwela Další taková provařená slova, skrývající svůj pravý význam jsou obecně známa v masáži lidí sdělovacími prostředky jako balíček, pilíř a další slova nechť si čtenář laskavě dosadí sám. Po odvysílání tohoto pořadu jsem se spojil k jednání s provozním ředitelem regionu Ing. Procházkou. Nechal jsme si vyjasnit záměr ČP k tzv. optimalizaci. Zkráceně parafrázuji jeho slova: bylo vybráno asi 1000 pošt, které budou zachovány a ostatní nahrazeny projektem Partner, či budou zrušeny, nenajde-li se spolupracující provozovatel. Převzetí poštovních služeb Obcí bylo z tohoto pohledu nutné. Paradoxně, v dobrém smyslu slova, nás ČT Brno svým pořadem postrčila k rychlému jednání se zástupci ČP. Pošta v Pršticích se nachází vedle kanceláří obecního úřadu a Správy VaK v prvním patře budovy zámku a některé jejich činnosti by šlo spojit provozně i technicky. Jisté platby obecní by se mohly vybírat na poště ve správě Obce, a to by bylo pro naše občany výhodné. Došlo by i k prodloužení otvírací doby. Poštovní úřad v Pršticích slouží i sousedním obcím Radosticím a Silůvkám, což je také velký závazek. Záměr převzít provozovnu pošty jako smluvního zástupce České pošty v režimu Partner byl předložen k projednání zastupitelstvu. Zastupitelstvo rozhodlo usnesením o schválení tohoto záměru a po dalším jednání byla schválena i Smlouva o zajištění služeb pro Českou poštu, s. p. od 1. září V průběhu měsíce srpna tohoto roku proběhly práce na rekonstrukci prostor nového poštovního úřadu sádrokartonářské práce, instalace nových přepážek, podlahy, osvětlení a zabezpečovací techniky proti vloupání apod. Současnou paní poštmistrovou České pošty přebere do zaměstnaneckého poměru Obec Prštice. Na její mzdu bude měsíčně přispívat Česká pošta. Stávající zaměstnankyně Obce prošly školením ČP, aby i ony mohly zastupovat za přepážkami při obsluze zákazníků provozovny Partner. Otevírací doba je stanovena po dohodě s ČP následovně: 18

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Kosík Stanislav Kosinová

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

České stavovské povstání

České stavovské povstání České stavovské povstání Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 10. 9. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_ 32_ INOVACE_ 16_D_ Stavovské povstání

Více

Výpis usnesení z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne

Výpis usnesení z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 1 Výpis usnesení z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 24. 9. 2012 Usnesení č. 1.: 1. Schválení programu 2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 3. Podání

Více

Zápis č. 2/2016 ze zasedání ZO Choustník dne

Zápis č. 2/2016 ze zasedání ZO Choustník dne Zápis č. 2/2016 ze zasedání ZO Choustník dne 27. 04. 2016 Místo jednání: Začátek jednání: Přítomno: Omluvena: Ověřovatelé: Zapisovatel: Družstevní dům Choustník 19.00 hodin 8 členů Veronika Jakeš František

Více

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod.

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Výsledky projednání. z XIII. zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov

Výsledky projednání. z XIII. zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov Výsledky projednání z XIII. zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne 5.5.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov zastupitelstvo obce Zlechov zvolilo: USNESENÍ č. 192: Zastupitelstvo

Více

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Suchomasty ze dne

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Suchomasty ze dne Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Suchomasty ze dne 19. 12. 2016 1. Kontrola usnesení ze dne 20. 9. 2016 Souhlasí bez připomínek 2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření

Více

U S N E S E N Í č.4/2015

U S N E S E N Í č.4/2015 U S N E S E N Í č.4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Nučice, konaného dne 22.4. 2015 I. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí: 1) Zprávu o kontrole usnesení č.3/2015 ze dne 18. března 2015 II. Zastupitelstvo

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 2/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6. 5. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 15. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 29.11.2012 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 24/2013 konané dne 6. listopadu 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 24/2013 konané dne 6. listopadu 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 24/2013 konané dne 6. listopadu 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/24/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS z 62/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS z 62/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ZÁPIS z 62/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 31. 8. 2016 Přítomni dle

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

OBEC NESOVICE Nesovice 305 okres Vyškov IČO

OBEC NESOVICE Nesovice 305 okres Vyškov IČO 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 58. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 2.12. 2013 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod.

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod. Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Korek Vladimír, Svoboda Miroslav, Havelka Pavel, Adámek Karel, Illek František,

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Usnesení č. 3/05/15 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce ze zasedání 9 12. Hlasování o usnesení: PRO 14 PROTI 0 ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3/05/15 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce ze zasedání 9 12. Hlasování o usnesení: PRO 14 PROTI 0 ZDRŽEL 0 Výpis usnesení - ZÁPIS č. 05 o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Hrušky konaného dne 2. 6. 2015 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Hrušky Starostka obce, Bc. Jana Filipovičová (dále jen

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem.

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Přítomni: Dle presenční listiny, která tvoří nedílnou součást tohoto zápisu,

Více

USNESENÍ 30. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE Rozpočtové změny (Ing. Rambousková)

USNESENÍ 30. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE Rozpočtové změny (Ing. Rambousková) USNESENÍ 30. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 28.7.2014 Usnesení 409/2014 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Bytové záležitosti (Ing. Vránek) 3. Výběrové řízení na veřejnou zakázku Oprava schodiště

Více

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 24 z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

RO 13. Kontrola usnesení z minulých schůzí. 11. 5. 2015. Strana 1 (celkem 4)

RO 13. Kontrola usnesení z minulých schůzí. 11. 5. 2015. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ z 13. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 16:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, Havelka Pavel, Illek František, Vališ Vladimír (příchod v 17.10 hod.), David

Více

ZÁPIS č. 03/16 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne

ZÁPIS č. 03/16 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne ZÁPIS č. 03/16 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne 04.04.2016 Přítomni: starosta místostarosta ostatní členové rady Karel Rathouzský Ing. Jan Plaček Mgr. Martin Zaplatílek host Omluveni: Předsedající:

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 18. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 5. dubna 2005 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Místo konání: Obec Hroubovice místnost obecního úřadu, Hroubovice č.p. 51 Doba konání: Přítomní zastupitelé: 23.1.2015 od 18:00 hodin Miroslava Štveráková,

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice ze dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice ze dne Přítomno: 6 členů zastupitelstva, omluven 1, 1 host Určení zapisovatele: Lucie Svatošová Určení ověřovatelů zápisu: Radek Bareš, Kateřina Procházková 1. zastupitelstvo bere na vědomí zápis a usnesení ze

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z 18.06.2015 Číslo usn. Číslo mat. 70 1 71 2 72 3 73 př. 1 Problematika Vnitroorganizační směrnice č. SM/ /2015/VV Jednací řád Zastupitelstva

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Hlasování č. 1 pro 7 proti 0 zdržel se 0. Bod č. 2 Kontrola plnění úkolu z minulého zasedání Zastupitelstva obce

Hlasování č. 1 pro 7 proti 0 zdržel se 0. Bod č. 2 Kontrola plnění úkolu z minulého zasedání Zastupitelstva obce Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 15. zasedání

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 1. prosince 2014

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 1. prosince 2014 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 1. prosince 2014 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Lácha, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma Omluven: Kateřina Pudivítrová, Michaela

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy dne

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy dne Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy dne 25.5. 2011. 1. Schválení programu jednání Usnesení č. 39/2011 2. Schválení smlouvy o dílo na vybudování zpevněné plochy u Mateřské školy Jablíčko

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem.

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 26.6.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Přítomni: Dle presenční listiny, která tvoří nedílnou součást tohoto zápisu,

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 22. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 22. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 22 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 21. září 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Jana KUBELKOVÁ Zdeněk LISEC Radoslava MADZAROVÁ Soňa

Více

Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od hodin v kanceláři starosty

Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od hodin v kanceláři starosty Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 5 členů rady města + tajemnice městského

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 92/4/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 3. zasedání ZMě. 93/4/15. ZMě schvaluje program 4. zasedání ZMě takto: Program:

Více

z 15. zasedání zastupitelstva města Trmice, které se konalo dne od hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Trmice

z 15. zasedání zastupitelstva města Trmice, které se konalo dne od hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Trmice Usnesení z 15. zasedání zastupitelstva města Trmice, které se konalo dne 27.06.2016 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Trmice Předsedající: starostka Mgr. Jana Oubrechtová Přítomni: dle

Více

Starosta nechal o schválení programu po jeho rozšíření a změně pořadí projednání bodů hlasovat.

Starosta nechal o schválení programu po jeho rozšíření a změně pořadí projednání bodů hlasovat. MCPNE 00668/2015 Zápis č. 5 z 5. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha Nebušice konaného dne 29.04.2015 na Úřadu MČ Praha Nebušice Přítomni: viz. prezenční listina Ověřovatelé: Jan Bosák,

Více

Usnesení č. 8 přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 24. února 2015 v přednáškové místnosti Muzea

Usnesení č. 8 přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 24. února 2015 v přednáškové místnosti Muzea Usnesení č. 8 přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 24. února 2015 v přednáškové místnosti Muzea Přítomni: Omluveni: Bechová Ivana, Janderka Richard, Nováková Helena, Ing. Věra

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání PROGRAMY rok 2010 45. zasedání dne 25.1.2010 v 17 00 hod. 3. Podněty č. 1-3 na změnu ÚP 4. OZV č.1/2010 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Smilovice 5. Prodej nemovitosti

Více

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne Ve Velkém Beranově dne 19. února 2014 Výtisk jediný! Počet listů: 5 Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne 19. 2. 2014 Č. J. USNESENÍ ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE ZO/2014/001/19.

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne 8. 12. 2016, od 18:00 hodin 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ráby bylo zahájeno v 18:00 hod. starostou

Více

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum:

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: 29.01.2014 Zápis: Zasedání zastupitelstva obce zahájila a řídila starostka obce Bohumila Pípová od 17.00 hodin dně 29.01.2014 a toto zasedání ukončila dne

Více

Ad1) Starosta přivítal přítomné členy zastupitelstva obce Nemojany (dále jen ZO) a přítomné občany.

Ad1) Starosta přivítal přítomné členy zastupitelstva obce Nemojany (dále jen ZO) a přítomné občany. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nemojany (dále jen ZO), které se konalo dne 17.06.2013 v 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Nemojany. Přítomni: Zdeněk Chromý, Karel Šmerda, Emil Pěček,

Více

OBEC HUSLENKY. Zápis z 5. zasedání rady obce Huslenky konaného dne 25. ledna 2011 v kanceláři starosty obce

OBEC HUSLENKY. Zápis z 5. zasedání rady obce Huslenky konaného dne 25. ledna 2011 v kanceláři starosty obce Přítomní: Hosté: Začátek: Zapisovatel: Program: Zápis z 5. zasedání rady obce Huslenky konaného dne 25. ledna 2011 v kanceláři starosty obce Oldřich Surala, Mgr. Helena Jurčíková, Mgr. Jarmila Kopecká,

Více

rozpočet skutečnost % plnění Běžné výdaje: 24 607 123,88 23 400 894,65 95,10 Kapitálové výdaje: 23 392 876,12 23 216 709,97 99,25

rozpočet skutečnost % plnění Běžné výdaje: 24 607 123,88 23 400 894,65 95,10 Kapitálové výdaje: 23 392 876,12 23 216 709,97 99,25 Závěrečný účet obce Životice u Nového Jičína za rok 2013 sestavený ke dni 31.12.2013, předložený v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Plnění rozpočtu příjmů,

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 29. 1. 2014 od 16:00 hodin

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Zápis z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zahnašovice, konaného dne v v zasedací místnosti OÚ

Zápis z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zahnašovice, konaného dne v v zasedací místnosti OÚ č.j.: 1/2014/JU Zápis z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zahnašovice, konaného dne 19. 6. 2014 v 18.00 v zasedací místnosti OÚ přítomni : Němec František, Fridrichová Ludmila, Malošíková Jana,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

Z Á P I S ZE ŠESTNÁCTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S ZE ŠESTNÁCTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S ZE ŠESTNÁCTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 2.5.2012 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 26. zasedání Rady

Více

o průběhu 2. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 2. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 2. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 9. 2. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích Zápis č. 8/2011 ze zasedání ZO Malotice ze dne 28.9. 2011 od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích. Přítomni: Jirkovská Radka, Mgr. Tereza Jirkovská, Kallaschová Bohumila, Kaše Jiří,

Více

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 23. 4. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne od v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne od v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 24.11.2016 od 18.30 v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 Přítomni: RNDr. Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Ing. Petr Kollert, MVDr. Dana

Více

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

WWW.TECHOBUZ.CZ, Email: obec@techobuz.cz, 565 443 900, 724 192 514, IČO:00584061

WWW.TECHOBUZ.CZ, Email: obec@techobuz.cz, 565 443 900, 724 192 514, IČO:00584061 Třetí zasedání zastupitelstva obce se konalo 10.6.2010 a hlavním bodem jednání bylo projednání rozpočtu obce a schválení smluv o úvěrech na předfinancování investičních akcí. Obec Těchobuz Těchobuz 60,

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 28.5.2015 od 18.30 v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 28.5.2015 od 18.30 v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 28.5.2015 od 18.30 v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 Přítomni: RNDr. Lenka Kupková, Stanislav Vokurka, Ing. Josef Bedřich, Ing. Michal

Více

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 14. 10. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Grimmerová Věra Kosík Stanislav

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. března 2011 v přednáškové místnost Muzea a informačního centra ve Vedrovicích

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. března 2011 v přednáškové místnost Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. března 2011 v přednáškové místnost Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zapisovatel: Jmenovaní ověřovatelé: Přítomni: osm zastupitelů

Více

Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 16. prosince :30 hod.

Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 16. prosince :30 hod. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 16. prosince 2016 16:30 hod. Přítomni: Omluveni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Jan Šnábl, Karel Adámek, Vladimír Vališ (na zasedání

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Výprachtice, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu.

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Výprachtice, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Výprachtice, konaného dne 26. 11. 2008 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program: JUDr. Miroslav Stejskal, Marie

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 7. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 29.4.2015 v 19:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 7. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 29.4.2015 v 19:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 7. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 29.4.2015 v 19:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Daniel Stráský, Stanislav Slouka, Martin Kružík, Jan

Více

VÝSLEDKY PROJEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

VÝSLEDKY PROJEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VÝSLEDKY PROJEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ze 17. zasedání konaném dne 11. srpna 2016 Zastupitelstvo obce projednalo tento program 1. Zahájení 1.1. Schválení návrhu programu zasedání ZO 1.2. Určení zapisovatele

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis č. 8/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích

Zápis č. 8/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Obec Modletice Modletice 6 251 01 Říčany Zápis č. 8/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne 12.06.2014 v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Přítomni: Ing. Aron Jiří, Olmr

Více

Obec Jankovice Jankovice 101, 769 01 Holešov

Obec Jankovice Jankovice 101, 769 01 Holešov Obec Jankovice Jankovice 101, 769 01 Holešov www.jankovice.net Tel: 573 393 041 IČ: 00287288, ČS Holešov, účet č.: 1483102339/0800 obec@jankovice.net Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Jankovice konaného

Více

Zápis č.2/12/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne

Zápis č.2/12/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne Zápis č.2/12/2014 2.zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne 4.12.2014 Místo konání: zasedací místnost OÚ Volfířov Začátek: 18.05 hod. Přítomno: 10 členů zastupitelstva Omluveni: F. Novák Zasedání

Více

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33)

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33) 1 U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 31. března 2015 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

3. Projednání žádosti o souhlasné stanovisko s výstavbou RD, na pozemku parc. č. 324/51 k. ú. Tuchoměřice A. Pudilová

3. Projednání žádosti o souhlasné stanovisko s výstavbou RD, na pozemku parc. č. 324/51 k. ú. Tuchoměřice A. Pudilová ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Tuchoměřice č. 3/2016, které se konalo dne 2. 3. 2016 v 18.00 v budově OÚ v Tuchoměřicích Přítomni: J. Radostný, L. Csermelyiová, K. Böhm, I. Ernestová, M. Hlaváč,

Více

KONTROLA USNESENÍ ZO

KONTROLA USNESENÍ ZO KOROLA USNESENÍ ZO USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE č. 2 ZE DNE 20.12.2010 8.8 Pasport dopravního značení v obci M. Vild V. Bezstarosti 31.10.2011 ZO ukládá starostovi a místostarostům ve spolupráci se stavebním

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 13. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne v 19:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 13. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne v 19:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 13. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 14.12.2015 v 19:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Daniel Stráský, Stanislav Slouka, Martin Kružík,

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více