Obec Prštice poskytuje od 1. září 2013 poštovní služby samostatně jako smluvní partner České pošty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obec Prštice poskytuje od 1. září 2013 poštovní služby samostatně jako smluvní partner České pošty"

Transkript

1 zpravodaj obce PRŠTICE Vychází od č. 1/2013 Obec Prštice poskytuje od 1. září 2013 poštovní služby samostatně jako smluvní partner České pošty (Foto Daněk)

2 Obsah Zpravodaje obce Prštice 1. Úvodní slovo starosty Ze zasedání zastupitelstva Informace z obecního úřadu ZŠ a MŠ Prštice Biocentrum Pod Horkou v soutěži stavba Jihomoravského kraje Zpevnění cesty Za Humny Budoucnost pošty v Pršticích provozované Obcí Protierozní a protipovodňová ochrana Prštic Poldr Obnova dláždění pod arkádami zámku a odvodnění nádvoří O kohoutkovi a slepičce, aneb Zateplení základní školy Prštice Historie-Jindřich Matyáš Thurn-krajan prštických a významná osobnost evropských dějin dokončení z č. III/ Ze společenského dění na obci a) Společenská kronika b) Nové prštické letadlo OK-MŠ c) Prštice v regionálním magazínu ČT d) Jánské hody e) Jarmark f) Pozvánka na Babské hody Zprávy z prštického sportu a) Co možná nevíte-sportovní úspěchy naší mládeže b) Informace z oddílu tenisu c) Informace z oddílu stolního tenisu d) Závody ve sportovní gymnastice e) Závody v LA Brno Poslední zprávy z obce Inzerce Montáž požární sirény ze zbourané hasičské zbrojnice vedle zámku pomocí manipulátoru p. Karla Dvořáčka na budovu bývalé sokolovny dne 16. července (Foto Daněk) Vydavatel Obec Prštice, Hlavní 1, Prštice, IČO , telefon , fax , přímý telefon na starostu , evidenční číslo MK ČR E 17674, vychází od Pokud Vám Zpravodaj Obce Prštice nebyl doručen, můžete si jej vyzvednout na Obecním úřadě Prštice. Veškeré materiály otištěné ve Zpravodaji Obce Prštice, jakož i forma a grafické provedení, jsou uveřejněny se souhlasem autorů. Jejich další použití třetími osobami bez souhlasu vydavatele je nepřípustné a může být stíháno podle zákona. Redakční rada: Ing. Josef Daněk, Markéta Záděrová, Mgr. Kateřina Pexová, Ing. Pavel Sedláček, Jana Kubíková

3 1. Úvodní slovo starosty Vážení čtenáři Zpravodaje Obce Prštice, dostáváte do rukou první číslo Zpravodaje tohoto překotného roku s podivným počasím a se značným opožděním proti minulým letům. Náměty ke zpravodajství, které jsme Vám chtěli předložit, jsme postupně připravovali k vydání. Jejich shrnutí a vydání ve sborníku bylo zatlačeno do pozadí probíhajícími pracemi na připravovaných projektech a získáváním dotací. To není výmluva ani omluva, ale přiměřeně spokojené konstatování, že se práce daří a dařila a Zpravodaj musel prostě počkat. Mnoho prací a oprav se snažíme provést vlastními silami. Snažili jsme se doplnit sbor pracovníků Obce alespoň o dva lidi do stálého pracovního poměru. V obci je více než 12% nezaměstnanost. Až nyní, za spolupráce Úřadu práce Brno a jeho finančního příspěvku na odvody, jsme kolektiv doplnili novým pracovníkem z jiné obce. Zájem místních o práci v obci byl přes veškerou inzerci doslova mizivý. Nebýt přínosné pomocí našich občanů v důchodu, zaměstnávaných na dohodu, měli bychom s naplněním úkolů vážné potíže. Byly dokončeny práce na zámku tak, abychom v něm mohli pořádat veřejné produkce. Dosud se tak již několikrát stalo a nyní jsou na řadě Babské hody, které se uskuteční 14. září. Doufám, že po neobvyklém průběhu počasí tohoto roku bude řádné babí léto. Zpřístupnění jednotlivých místností v budově zámku službám pro veřejnost bude pokračovat neprodleně po obdržení stanoviska památkářů. Byla dokončena cesta Za humny s panelovým asfaltovým povrchem a dešťovými výustěmi. Zde se bude pokračovat v další etapě. Pokračovaly také práce na bývalé sokolovně a její proměně na obecní sklady, včetně přípojek na sítě. Důležité je, že se vrátila vložená práce do získání dotace na zateplení školy a zbudování protipovodňové ochrany Prštic. Na zateplení se již pracuje a ve věci výstavby poldru proběhne nyní výběrové řízení. Práce na škole budou provázet opravy střechy, hromosvodů apod. V těchto dnech jsme již převzali a zahájili provoz pošty v naší režii pod názvem Partner II. Pro nemoc původní pracovnice České pošty, paní Průšové, která přejde do pracovního poměru pod Obec, je veškerá činnost na zástupu. Ten zajišťují úřednice Obce, paní Kubíková a Vaněčková. Osvojení si poštovního počítačového provozu je složitější a náročnější oproti mojí původní představě. Mějte proto prosím u přepážky pochopení. Já jim oběma za jejich nasazení velmi děkuji. Nyní se dokončuje i zcela nová úřadovna obecní pošty, což je opět doprovázeno stavebním ruchem, ale ten je již v závěru. V nejbližších dnech započnou práce na schodišti zvoničky a dokončení jejího okolí. Zde se postup velmi zdržel nálezem podsklepení, což změnilo celý původní projekt schodiště. Sklep budeme muset staticky zajistit. Paralelně budeme vázáni pracemi i na škole, která musí být dokončena do konce roku. To je podmínka dotace na zateplení. Dovolte mi, abych závěrem vám všem popřál příjemný podzim a mnoho zdaru. Ing. Josef Daněk, starosta Obce 1

4 2. Přehled usnesení zastupitelstva Obce Prštice od Výpis usnesení ZO č. 14/ /2012/Z14 148/2012/Z14 149/2012/Z14 150/2012/Z14 151/2012/Z14 152/2012/Z14 ZO schvaluje ověřovatelkami zápisu M. Záděrovou a K. Pexovou. ZO schválilo program jednání veř. zasedání ZO Prštice následovně. ZO schvaluje pravidla rozpočtového provizoria na rok 2013 tak, jak bylo předloženo dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích. ZO schvaluje cenu vodného a stočného na rok 2013 dle předložené kalkulace. Vodné se stanovuje u pevné složky na 250 Kč za rok, pohyblivá složka je 25 Kč/m 3. Stočné se stanovuje ve výši 19 Kč/m 3. Ceny se platí bez DPH. Ceny zůstávají stejné jako v roce 2012, vyjma DPH. ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 8 tak, jak bylo předloženo dle rozpočtové účetní skladby a zákona č. 128/2000 Sb. o obcích. ZO Prštice schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o technologickém dozoru č. 7/2007 a pověřuje starostu podpisem smlouvy Výpis usnesení ZO č. 15/ /2013/Z15 154/2013/Z15 155/2013/Z15 156/2013/Z15 157/2013/Z15 158/2013/Z15 ZO schvaluje ověřovateli zápisu pana M. Rozbořila a paní J. Růžičkovou. ZO schvaluje program jednání veřejného zasedání následovně. ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 9 na rok 2012 tak, jak bylo předloženo dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích. ZO schvaluje přijmout dotaci ve výši ,20 Kč na akci Posilový vrt pro veřejný vodovod dle smlouvy č ze SFŽP. Dále schvaluje přijmout dotaci dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace z MŽP ve výši ,60 Kč a schvaluje podmínky poskytnutí dotace. ZO schvaluje proplacení faktury fy. Altec s.r.o. ve výši Kč. Tato částka bude po proplacení faktury Obci kompenzována v předchozím schválenou dotací z MŽP. ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na výstavbu dětského hřiště MŠ na parcelách č. 587 a 588 v k. ú. Prštice z MMR prostřednictvím fy. TEWIKO systems z dotačního titulu č. 2 Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci a pověřuje starostu podpisem smlouvy. ZO schvaluje dodavatelem prací cihelného dláždění pod arkádami prčického zámku, salla tereny a vestibulu komisionálně výběrem z několika uchazečů firmu Bohumír Haut a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 2

5 159/2013/Z15 ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na akci Přístavba MŠ k budově ZŠ a úpravy veřejného prostranství v obci Prštice z ROP Jihovýchod EU z oblasti podpory 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel prostřednictvím fy. Sagres-EU s.r.o. a pověřuje starostu jednáním o ceně. 160/2013/Z15 ZO schvaluje záměr nákupu parcel č. 658/13, 658/2, 658/3, 658/4, 658/5, 658/6, 658/7 do majetku Obce Prštice za účelem zbudování veřejné cesty a úpravy veřejného prostranství. Schvaluje záměr vybudovat opěrnou stěnu na kraji toku Šatavy a na ni instalovat lávku k zpřístupnění parcely č. 657/18. Opěrná stěna zpřístupní cestu kolem vrchu Horka směrem na Loučky a k zámku výhradně po obecních pozemcích. Dále schvaluje upravenou cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace na zpřístupnění trati Na rybníkách a pověřuje starostu podpisem smlouvy s VZD Invest s.r.o., Kpt. Nálepky 2332 Pardubice. Upravená cenová nabídka je přílohou tohoto zápisu. 161/2013/Z15 ZO schvaluje záměr provozovat poštovní služby v obci Prštice jako smluvní zástupce České pošty za úplatu ve své vlastní provozovně a na své náklady s vybavením České pošty, jako předmětem zápůjčky. Provozovna bude pracovat ve smluvním režimu Partner II. s širší nabídkou služeb pro veřejnost s pomocí výpočetní techniky. Budou vedena jednání se zástupci České pošty s cílem uzavřít franšízovou smlouvu mezi Českou poštou a Obcí Prštice. 162/2013/Z15 ZO schvaluje ve smyslu 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, střední, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlášení konkurzu na pracovní místo ředitele organizace Základní škola a Mateřská škola Prštice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. 163/2013/Z15 ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z OP MŽP na zateplení fasády ZŠ a výměnu oken a dveří. Současně starostu pověřuje přípravou dokumentace k žádosti Výpis usnesení ZO č. 16/ /2013/Z16 164/2013/Z16 165/2013/Z16 ZO schvaluje ověřovateli zápisu zastupitele Zd. Pexu a R. Kelbla. ZO schválilo program jednání veřejného zasedání ZO následovně. ZO schvaluje rozpočet obce Prštice na rok 2013 tak, jak byl předložen a vyvěšen dle zák. č. 128/2000 Sb. o obcích s tím, že s schvaluje předložený pozměňovací návrh, a to tak, že z 5512 se odebírá 13000Kč a přesouvá se na nově zařazený 3421 Využití volného času dětí a mládeže v totožné částce Kč. Pozměňovací návrh je nedílnou přílohou tohoto zápisu. 3

6 166/2013/Z16 ZO Prštice revokuje usnesení č. 133/2012/Z12 a schvaluje příspěvek na financování IDS JMK v celkové výši Kč na základě usnesení zastupitelstva JMK č. 1941/12/Z /2013/Z16 ZO schvaluje, aby dodavatelem opravy dešťové kanalizace v budově zámku, nového základu a povrchu, byla fa Haut, která je již dodavatelem dlažby pod arkádami zámku. Cena prací bude stanovena dle vzájmeně odsouhlaseného seznamu skutečně provedených prací a dodaného materiálu v souladu se stanoviskem památkové péče. Ceny dodávky prací a materiálu nesmí přesáhnout předepsaný ceník stavebních prací pro rok 2013 dle seznamu RTS. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smluv. 168/2013/Z16 ZO schvaluje prodej pozemků č. 641/2 a 641/9 zastavěných stavbou jiného vlastníků vlastníkům stavby, panu Pavlu Látalovi, Hlavní 99, Prštice a Ing. Milanu Suchánkovi, Hlavní 57, Prštice. Ceny budou stanoveny znaleckým posudkem jako tržní. Veškeré náklady ponese kupující. Zastupitelstvo Obce pověřuje starostu podpisem smlouvy. 169/2013/Z16 ZO schvaluje výši poplatku za inzerci ve Zpravodaji obce Prštice takto: strana A5 500 Kč černobílý tisk, strana A5 800 Kč barevný tisk. Části záboru A5 se stanovují poměrem k ceně celé strany. 170/2013/Z16 ZO Prštice schvaluje přijetí tří kusů sakrálních staveb - křížů do majetku Obce Prštice a pověřuje starostu Obce podpisem darovacích smluv od současných majitelů. Jedná se o křížek u hřbitova postavený manželi Paulíčkovými, Hlavní 22, Prštice, křížek manželů Drábkových, Hlavní 115, Prštice a křížek v Líchách manž. Lahodových, Hlavní 82, Prštice. 171/2013/Z16 ZO schvaluje umístění závor na cestu za zámek p.č /2013/Z16 ZO schvaluje příspěvek na pořádání tradičních společenských akcí ve sportovní hale TJ Sokol Prštice a organizacím SDH na Jánské hody, oddílu kopané TJ Sokol Prštice na Sportovní ples, a to všem ve výši 5000 Kč, na podporu Klubu seniorů Kč. Příspěvek na pořádání Babských hodů bude poskytnut ve výši 5000 Kč. 173/2013/Z16 ZO schvaluje pronájem p. č. 761 o výměře m 2 p. Liborovi Švestkovi, Mlýnská 121, Radostice, za cenu daně z nemovitostí s uložením povinnosti se o pozemek řádně starat tak, jak je zapsán je-ho účel v KN. 174/2013/Z16 ZO schvaluje návrh smlouvy s Českou poštou o zajištění služeb pro Českou poštu, s. p. číslo /2013 tak, jak byl předložen a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 4

7 Výpis z usnesení ZO č. 17/ /2013/Z17 ZO schvaluje ověřovateli zápisu zastupitele M. Záděrovou a P. Sedláčka. 176/2013/Z17 ZO schválilo program jednání veř. zasedání ZO na den následovně. 177/2013/Z17 ZO schvaluje účetní závěrku Obce Prštice za rok 2012 tak, jak bylo předloženo. 178/2013/Z17 ZO schvaluje závěrečný účet Obce Prštice za rok 2012 bez výhrad tak, jak bylo předloženo a vyvěšeno dle zák. č. 128/2000 Sb. o obcích. Schválený návrh závěrečného účtu Obce Prštice je nedílnou přílohou tohoto zápisu. 179/2013/Z17 ZO schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Prštice za rok 2012 tak, jak bylo předloženo. 180/2012/Z17 ZO schvaluje hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Prštice za rok 2012 a stanovuje převod celé částky hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Prštice ve výši 8.776,90 Kč do rezervního fondu této příspěvkové organizace. 181/2013/Z17 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1 tak, jak bylo předloženo dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích. 182/2013/Z17 ZO schvaluje inventarizaci hospodářských prostředků ke dni tak, jak byla provedena inventarizační komisí. 183/2013/Z17 ZO schvaluje proplacení neinvestičních nákladů na žáka Daniela Ciznera ve výši Kč na účet ÚMČ Brno-Žabovřesky, č. ú / /2013/Z17 ZO neschvaluje příspěvek společnosti Lístek v. p. s. pečovatelská služba a požaduje upřesnění žádosti. 185/2013/Z17 ZO schvaluje zbudování plynové a kanalizační přípojky do budovy bývalé staré sokolovny a vybudování osobního vchodu z ulice Hlavní. 186/2013/Z17 ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na průzkumný, hydrogeologický vrt na obecní parcele č. 968 prostřednictvím firmy Altec International s.r.o. Tovární 1423, Holešov k Státnímu fondu ŽP. 187/2013/Z17 ZO schvaluje smlouvu s fy. Sagres-EU s.r.o. 24. dubna Želešice na záměr Přístavba mateřské školy k budově školy základní a úpravy veřejného prostranství v obci Prštice tak, jak byla předložena. Smlouva je nedílnou součástí tohoto zápisu. Pověřuje starostu podpisem smlouvy. 5

8 Výpis z usnesení ZO č. 18/ /2013/Z18 189/2013/Z18 190/2013/Z18 191/2013/Z18 192/2013/Z18 193/2013/Z18 194/2013/Z18 195/2013/Z18 196/2013/Z18 197/2013/Z18 198/2013/Z18 ZO schvaluje ověřovatelkami zápisu Mgr. Kateřinu Pexovou a paní Janu Růžičkovou. ZO schválilo program jednání veřejného zasedání ZO Prštice v předl. znění. ZO schvaluje nákup či pronájem pozemků, či jejich kombinaci pro výstavbu akce Protierozní a protipovodňová opatření v k.ú. Prštice dle odhadu fy. Znalci a odhadci. Pověřuje starostu uzavřením příslušných nájemních a kupních smluv s majiteli pozemků dle odhadních cen. ZO schvaluje smlouvu s fy VZD Invest na zhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby Protierozní a protipovodňová ochrana Prštic. Pověřuje starostu Obce podpisem smlouvy. Smlouva je nedílnou přílohou tohoto zápisu. ZO schvaluje proplacení faktury dle stavebního rozpočtu fy. Bohumír Haut Zámecká 622/ Dolní Kounice IČO: Stavba je dokončena pod dozorem Ing. Beránka. Stavební rozpočet ulice Za Humny panelová cesta Prštice je nedílnou přílohou tohoto zápisu. ZO schvaluje zadání projektu Revitalizační opatření Na bažantnici v k.ú. Prštice fy VZD Invest s.r.o. Kpt. Nálepky 2332, Pardubice IČO: Po zpracování všech podkladů bude předložen návrh smlouvy s předpokladem ceny projektu ke schválení. ZO schvaluje, na základě veřejného výběrového řízení provedeného fy. Stavona Jihlava, dodavatelem stavby Zateplení ZŠ Prštice firmu Stavos Brno a.s. U Svitavy 1077/2 Brno-Černovice IČ: Dodávka je v ceně ,80 Kč. ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy. ZO Prštice schvaluje rozšíření kapacity MŠ Prštice v budově zámku na 42 dětí a přestavbu dle projektu fy. Invente p. Předoty DiS. ZO Prštice schvaluje, na základě přechozích usnesení zastupitelstva č. 246/2009/Z21, prolomení druhého otvoru pro vjezdová vrata do skladu dle projektu Ing. Vrubela. Ocelová vrata a jejich rám dodává za stejných podmínek jako v r fa. Castor Dolní Kounice. ZO neschvaluje rozšíření zasedacího sálu na svoji původní velikost a přesun obecního archivu do prostor nynějšího OÚ. Obecní úřad v rámci převzetí České pošty dle projektu Partner se přesune do prostor současných přepážkových kanceláří ČP. ZO Prštice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene pro fy. JMP Net, s.r.o. Plynárenská 499/1, PSČ , IČ: a pověřuje starostu podpisem smlouvy č. EKO-JMP/Prštice/584-23/12-L. Úhrada za zřízení VB ve prospěch Obce Prštice je Kč. 6

9 199/2013/Z18 200/2013/Z18 201/2013/Z18 202/2013/Z18 203/2013/Z18 204/2013/Z18 205/2013/Z18 206/2013/Z18 207/2013/Z18 208/2013/Z18 209/2013/Z18 ZO Prštice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Prštice. ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2, 3, 4 tak, jak bylo předloženo dle zákona č. 128/2000 Sb. O obcích. ZO Prštice neschvaluje Pravidla pro udělování záštity Obce na veřejné produkce, tradiční akce Babské hody bude pořádána přímo Obcí. ZO schvaluje výpověď z nájmu parcely č. 968 do konce měsíce září Na parcele bude, usnesením zastupitelstva č. 186/2013/Z17 zřízen průzkumný hydrologický vrt prostřednictvím firmy Altec International s.r.o. Tovární 1423, Holešov a z toho vyplyne ochranné pásmo vod. ZO souhlasí s případnou změnou užívání pozemku z orné půdy na les. ZO schvaluje, aby výběrovým řízením na stavbu Protierozní a protipovodňová ochrana Prštic byla pověřena fa. STAVONA Jihlava, spol. s r.o. Pražská 8, Jihlava IČ: ZO neschvaluje finanční příspěvek společnosti Lístek o.p.s. na pečovatelskou službu v obci Prštice. ZO schvaluje smlouvu o dílu č. 10/2013 s Ing. Václavem Pelouškem na základní školu Prštice realizací projektu pověřuje starostu podpisem smlouvy. ZO schvaluje účelový příspěvek TJ Sokol Prštice z odvodu loterií a podobných her na základě žádosti TJ. Účel a užití takto účelových prostředků přišlých do rozpočtu Obce v roce 2012, 2013 na základě žádosti TJ Sokol Prštice bude schváleno zastupitelstvem. ZO Prštice schvaluje změnu užívání parcel č. 2010, 2015 v k.ú. Prštice ve vlastnictví Obce Prštice v rámci projektu podporovaného SFŽP akce Biokoridor a obnova prameniště Lejtny. ZO sou hlasí s přiřazením předmětných parcel k tomuto projektu. Bude provedeno odtěžení sedimentů, terénní úpravy a výsadba zeleně. Pozemky zůstanou dále ve vlastnictví Obce Prštice a Obec Prštice se tímto usnesením nezavazuje k žádným finančním závazkům či plněním za Obec Ořechov, či jakoukoliv třetí osobu. ZO pověřuje místostarostku Záděrovou zjištěním podmínek bank na získání úvěru za účelem financování výstavby na akci Přístavba MŠ k budově ZŠ na základě prováděcího projektu Ing. Pelouška. ZO pověřuje starostu zajištěním auditora na posouzení provozních nákladů ČOV v k.ú. Silůvky za období , pokud auditora neurčí soud konaný dne

10 3. Informace z Obecního úřadu Prštice Evidence obyvatel Počet obyvatel k z toho dospělých mužů 391 dospělých žen 380 dětí a mladistvých 157 Počet cizích státních příslušníků 9 Nejčastější ženské jméno Nejčastější mužské jméno Počet sňatků 5 Počet narozených dětí 10 Počet zemřelých občanů 9 Odstěhovaní 19 Přistěhovaní 24 Průměrný věk obyvatel 41 8 Jana Vyúčtování recyklace elektrospotřebičů společností ASEKOL za rok 2012 Z Certifikátu enviromentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vytřídili 1 ks televizoru, 1 ks monitoru a 86 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 2,39 MWh elektřiny, 154 l ropy, 9,53 m 3 vody a 0,06 t primárních surovin. Současně jsme přispěli ke snížení emisí skleníkových plynů o 0,46 tun CO 2 ekv. a ke snížení produkce nebezpečných odpadů o 1,95 tun. Díky sběru a recyklaci jen v roce 2012 se v ČR podařilo ušetřit více než 9 miliónů litrů ropy, která by vystačila na cest kolem rovníku automobilem s běžnou spotřebou. Ekvivalentem k tomuto množství ušetřené ropy je např. 123 miliónu Kč nebo téměř MWh elektřiny, což je spotřeba celé ČR na více než jeden den. A na tom všem mají zásluhu ti, kteří si dají tu práci a zodpovědně třídí odpad, čímž velkou měrou pomáhají chránit životní prostředí nás všech. Výtěžek Tříkrálové sbírky 2013 V lednu letošního roku se v naší obci podařilo kolednicím Tříkrálové sbírky vybrat od občanů finanční dar v celkové výši Kč, což bylo o Kč více, než v roce loňském. Výtěžek je určen pro humanitární a sociální projekty. Oblastní charita Rajhrad děkuje za nezištnou pomoc koledníkům a štědrost všem dárcům. Jan

11 Předání sbírky na pomoc oblastem zasaženým záplavami V pátek byla sbírka vyzvednuta zástupcem sdružení Pomoc bez hranic a zařazena do sbírky sousedních obcí. O hmotnosti cca 7 t byla následně předána do 54 rodin ve Štěchovicích a okolních obcích ve středních Čechách. Poděkování patří všem, kteří se zapojili a zapojí do sbírky určené pomoci lidem v nouzi. TERMÍN SVOZU NEBEZPEČNÉHO ODPADU Podzimní termín svozu nebezpečných odpadů se uskuteční ve středu, 9. října 2013, a to: od hod. se stanovištěm u rybníka pod kopečkem od hod. se stanovištěm u zámku Do nebezpečného odpadu patří železné a plastové nádoby se zbytky nebezpečných látek, autofiltry, olověné akumulátory, zářivky, výbojky, pesticidy (zbytky přípravků na ochranu rostlin), nepoužitelná léčiva a léky, oleje a tuky (odpadní minerální motorové a převodové oleje a mazací tuky), nemrznoucí kapaliny (např. Fridex), barvy, lepidla a pryskyřice, rozpouštědla a ředidla, vyřazená elektrotechnická a elektronická zařízení bez obsahu nebezpečných látek, pneumatiky bez disků, kyseliny apod. Nově můžete odevzat také použitý kuchyňský olej a tuk v pevně uzavřených PET lahvích. 9

12 4. ZŠ a MŠ Prštice Jak jistě víte, je letošní školní rok pro naši školu zlomový. Jednak byla jmenována nová ředitelka po vyhlášeném konkurzu, protože ten současný byl ve škole zastupujícím ředitelem jen do doby uvedeného jmenování a jednak se bude opět otevírat pátý ročník základní školy. Po dvou letech tak budeme mít opět žáky od 1. do 5. třídy. Jak už máme ve druhém pololetí zvykem, začali jsme s dětmi jezdit na plavecký výcvik do Nové Vsi u Oslavan. Plavání je povinnou součástí výuky na 1. stupni, a proto jej nevyučují učitelé naší školy, nýbrž zkušení plavčíci plavecké školy, kteří mají potřebné certifikáty, osvědčení, ale hlavně dostatečný výcvik a praxi. Proběhl též zápis žáků do 1. třídy, kterého se zúčastnili celkem 3 žáci. Všichni byli přijati. Od března letošního roku se v naší škole rozběhl nový kroužek. Je to kroužek logopedický, který vede speciální pedagožka paní Mgr. Jana Aboulaiche. O tento kroužek byl ve škole tak velký zájem, že jsme se nakonec rozhodli jej zařadit do programu výuky i pro děti v mateřské školce. 10

13 Dne 17. března jsme společně s TJ Sokol Prštice, oddílem Sport pro všechny, uspořádali Maškarní ples nejen pro děti základní a mateřské školy. Účast byla hojná. Sešlo se několik desítek dětí, které si tuto akci pěkně užily. Na programu bylo několik soutěží, jako například házení míčkem na terč, nafukování balónků, tancování a nechyběla samozřejmě ani soutěž o nejkrásnější masku. Rádi bychom poděkovali všem sponzorům za věcné i peněžité dary, které věnovali na tuto akci. Děkujeme mnohokrát. Další akcí základní školy bylo vystoupení ke Dni matek dne 7. května v Klubu seniorů. V poslední době velmi sledovaná a často komentovaná je plánovaná přístavba nové školky. Bohužel, musíme počítat také s tím, že v letošním roce nová mateřská školka nebude. Proto také upozorňujeme rodiče dětí, chystající se k zápisu do MŠ, že kapacita stávající mateřské školy v zámku neodpovídá požadavkům rodičů. V současné době navštěvuje školku 36 dětí, ale to jen proto, že nám hygienická stanice dala na jeden školní rok výjimku. Tato výjimka skončí tedy letošním srpnem, nicméně se opět pokusíme podobnou výjimku vyjednat, abychom uspokojili alespoň několik uchazečů o MŠ. V případě, že bychom ji nezískali, má mateřská škola kapacitu pouze 28 dětí. V naší mateřské školce proběhla za poslední dva roky spousta změn, které byly pro děti i zaměstnance školky velmi náročné. Školka by měla být pro děti, a nejen pro ně, místem klidu a dobré atmosféry, kde mají možnost se dozvědět nové věci, přiučit se, ale především osobnostně se rozvíjet. K tomu všemu je navíc potřeba mít zavedená určitá pravidla a fungující režim, který je důležitým článkem celého chodu škol- 11

14 ky. Děti zavedený režim, aniž by si ho uměly přečíst na nástěnce, snadno přijímají, řídí se jím a jsou zvyklé ho dodržovat. Především je to rutinní přístup, který si děti za pomoci učitelek, zapíší do svých hlaviček. Děti by měly mít možnost vlastního rozhodnutí, výběru možností, ve kterém jim nikdo nebrání. Ale. je potřeba občas je nenuceně a nenápadně vést správným směrem. A to už je v moci učitelek, jakým způsobem budou děti motivovat a jak je zaujmou. Každé dítě a jeho křehká dušička je individuální a jedinečná, té je třeba se přizpůsobit a trpělivě k ní přistupovat. Přejeme naší škole, školce i dětem už jen dobré časy, abychom si našli tu správnou cestu. Je k tomu však potřeba velkého úsilí, a to i za pomocí vás, rodičů a přátel školy a školky. Chtěli bychom poděkovat všem rodičům a sponzorům školy a školky za jejich finanční i materiální dary. Děkujeme, že se účastníte akcí školy a školky a i touto cestou jste ochotni nám přispět. Za ZŠ a MŠ Prštice Dvořáková Zuzana a Mgr. Káňa Václav Začátek školního roku 2013/2014 Fotografie z prvního dne nového školního roku 2013/14. Vpravo Mgr. Lenka Drábková, nová ředitelka ZŠ a MŠ Prštice. Přejeme dětem i pedagogům vše dobré v naší škole v jejich vzdělávací práci. 12

15 5. Biocentrum Pod Horkou v soutěži Stavba roku Jihomoravského kraje 2012 Firma Stavos přihlásila stavbu Biocentra Pod Horkou do soutěže Stavba Jihomoravského kraje Umístění je patrné z následujících dokumentů. Výsledky nás samozřejmě velice těší. Lze doufat, že budeme úspěšní i v dalších stavbách, které nyní realizujeme, těmi jsou Zateplení ZŠ Prštice a Protipovodňová a protierozní ochrana Prštic. VÝSLEDKY SOUTĚŽE STAVBA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2012 Výsledky soutěže Stavba Jihomoravského kraje 2012 byly slavnostně vyhlášeny v rámci stavebních veletrhů v Brně dne 24. dubna kategorie: vodohospodářské a ekologické stavby 1. MÍSTO ZLEPŠENÍ KVALITY VOD V ŘEKÁCH JIHLAVA A SVRATKA NAD NÁDRŽÍ NOVÉ MLÝNY, VÝSTAVBA KANALIZAČNÍ A VODOVODNÍ SÍTĚ A REKONSTRUKCE ČOV, IVANČICE, OSLAVANY PŘIHLAŠOVATEL: OHL ŽS a.s. INVESTOR: Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice ZHOTOVITEL: OHL ŽS a.s. PROJEKTANT: AQUA PROCON s.r.o. Praha 2. MÍSTO BIOCENTRUM POD HORKOU, k. ú. PRŠTICE PŘIHLAŠOVATEL: Sdružení STAVOS Brno a.s. EKOSTAVBY Brno a.s. INVESTOR: Obec Prštice ZHOTOVITEL: Sdružení STAVOS Brno a.s. EKOSTAVBY Brno a.s. PROJEKTANT: VZD INVEST s.r.o. 3. MÍSTO SVITAVA, LETOVICE - ZVÝŠENÍ KAPACITY KORYTA PŘIHLAŠOVATEL: Ekostavby Brno a.s. INVESTOR: Povodí Moravy s.p. ZHOTOVITEL: Ekostavby Brno a.s. PROJEKTANT: VH atelier Brno 13

16 14

17 List soutěžního katalogu 15

18 6. Zpevnění silnice Za Humny a napojení na cestu vedoucí ke hřbitovu V červenci byla dokončena zpevněná cesta Za Humny vedoucí ke hřbitovu. Původně to byla cesta pouze polní a sloužila i jako vodoteč. Obec vlastní všechny cesty, s výjimkou ulice Hlavní a Ořechovské. Všechny ulice bude nutno v budoucnu opravit. V relativně nejlepším stavu je ulice Pod Horkou, která má jediná základ z frakcí lomového kamene, tzv. kufr. Ostatní ulice buď kufr vůbec nemají nebo mají pouze nedostatečný či částečný. Základ silnic byl obnoven jen v místě výkopů při budování splaškové kanalizace. Při opravách obecních cest bude nutné tento základ v normované předepsané míře vybudovat. Na cesty bez základů nemá smysl klást jakýkoliv souvislý konečný povrch. V běhu let byly vyzkoušeny téměř všechny metody oprav stávajících vozovek. Všechny opravy vlivem špatného podkladu bylo nutno brzy obnovovat. Po konzultacích se stavebními firmami je hospodárnější opravovat jednotlivé ulice po částech s obnovou základu z lomové frakce v předepsané zrnitosti, povrch vozovek provést nahotovo do konečné podoby a úsek zakončit obrubníky napříč vozovkou, Trvalý základ cesty (tzv. kufr) byl položen dle požažadavků stavebních předpisů a norem. Panelová cesta Za Humny ke hřbitovu a přilehlým pozemkům. (Foto Daněk) 16

19 aby se dalo snadno pokračovat v dalším úseku. Podmínky pro celkové opravy silnic jsme již vytvořili položením všech sítí, vč. přípojek NN do domů v zemi a veřejného osvětlení. Na cestě v ul. Za Humny byl položen řádný základ a ten byl uzavřen panelovými pásy a položením recyklovaného asfaltobetonu. Při výstavbě celé ulice nahotovo by byl vyměněn pouze povrch za dlažbu zámkovou, či asfaltobeton položený finišerem. Recyklát a panely najdou užití na jiném místě. Vozovka je osově a výškově vyměřena již do své konečné podoby. Jako vždy jsou peníze až na prvním místě. Příkladem - ulice Tyršova je dlouhá cca 400 m a široká 6 m. Při ceně 600 Kč za 1m 2 kufru a povrchu ze zámkové dlažby za 400 Kč/m 2, popřípadě asfaltobetonu za 500 Kč/m 2 je výsledná cena nejméně 2,4 milionu korun za vozovku dané ulice. Cena je bez obrubníků a chodníků. Podobné je to i s ostatními ulicemi. Představu o cenách si jistě čtenář snadno udělá sám. Nyní opravíme ještě vozovky tak, aby byla možná zimní údržba povrchů pluhováním. Na jaře bychom začali s opravami nejprve zaústěním jednotlivých ulic na hlavní vozovky a pak pokračovali po úsecích postupně. Josef Daněk 7. Obec Prštice smluvní zástupce České pošty Vlastní úřadovna Československé pošty, zařazené pod tehdejší ministerstvo dopravy a spojů, byla v Pršticích zřízena 1. srpna Pamětníci vzpomenou doručovatele p. Pavlíka z Ořechova s koženou kabelou na dopisy, pelerínou a bicyklem z brněnské Zbrojovky. Poštovní zásilky byly spolehlivě doručeny většinou již dopoledne. Dnešní zkušenost s doručováním zásilek je vlivem různých reorganizací rozpačitě odlišná. Poštovní úřad byl dříve umístěn v přízemí zámecké budovy vedle hlavních schodů do prvního patra. Zde byla úřadovna provozována do 1. září Od tohoto data je působištěm pošty první podlaží budovy zámku. Pošta působila ve dvou místnostech mezi kanceláří obecního úřadu a místnostmi obecní knihovny. Od 1. ledna 1993 vznikl samostatný státní podnik Česká pošta (dále ČP). Za existence ČP, na stále více liberalizovaném poštovním trhu, dochází na úřadech ČP k reorganizacím vlivem rušení monopolu na poštovní služby. V živé paměti máme nešťastné snížení úrovně úřadovny v Pršticích v soustavě ČP a přiřazení směrovacího čísla místo Zdánlivě banální změna donutila občany k výměně dokladů, živnostenských listů a změně podobných úředních dokladů. V tichosti se přišlo na to, že změna neměla žádný přínos a opět se vše vrátilo zpět. Za způsobené potíže se lidem nikdo ani neomluvil. Ve spojitosti s probíhajícími opravami v prštickém zámku jsme nabízeli vedení ČP přemístění úřadovny pošty do nově rekonstruovaných prostor v přízemí budovy 17

20 zámku. V průběhu jednání byl dokonce vypracován návrh dispozice na umístění poštovny dle požadavků ČP v přízemí zámku. Zástupci ČP odkazovali od r na připravovanou reorganizaci a přemístění poštovny do přízemí se stále odkládalo. Začalo se proslýchat o záměru Top To měl být záměr ČP zachovat v celé republice pouze 1000 poštovních úřadů v režii samotné ČP a ostatní pošty předat partnerům, či poštovní úřady zrušit. Partner je provozovna smluvního zástupce České pošty, který poskytuje poštovní služby příjem a výdej zásilek, prodej cenin, příjem reklamací a dále poskytuje vybrané služby Poštovní spořitelny, především operace s Maxkartami vklady, výplaty a příkazy. Počátkem února letošního roku byl odvysílán v ČT studio Brno pořad s názvem S inkasem do samoobsluhy?. Zde bylo několikrát užito slovo optimalizace. Došlo k téměř biblickému zmatení jazyků, kdy si diváci vyložili slovo optimalizace nikoli v jeho latinském významu, ale v souvislostech popisu změn v ČP, jako rušení. Po zkušenostech, které lidé mají s newspeakem ( novořečí ) státních institucí si tento zástupný a zvrácený způsob užití slov vysvětlili zcela správně jako rušení poboček pošt. Dostatečně je takový způsob užívání slov popsán v románu George Orwela Další taková provařená slova, skrývající svůj pravý význam jsou obecně známa v masáži lidí sdělovacími prostředky jako balíček, pilíř a další slova nechť si čtenář laskavě dosadí sám. Po odvysílání tohoto pořadu jsem se spojil k jednání s provozním ředitelem regionu Ing. Procházkou. Nechal jsme si vyjasnit záměr ČP k tzv. optimalizaci. Zkráceně parafrázuji jeho slova: bylo vybráno asi 1000 pošt, které budou zachovány a ostatní nahrazeny projektem Partner, či budou zrušeny, nenajde-li se spolupracující provozovatel. Převzetí poštovních služeb Obcí bylo z tohoto pohledu nutné. Paradoxně, v dobrém smyslu slova, nás ČT Brno svým pořadem postrčila k rychlému jednání se zástupci ČP. Pošta v Pršticích se nachází vedle kanceláří obecního úřadu a Správy VaK v prvním patře budovy zámku a některé jejich činnosti by šlo spojit provozně i technicky. Jisté platby obecní by se mohly vybírat na poště ve správě Obce, a to by bylo pro naše občany výhodné. Došlo by i k prodloužení otvírací doby. Poštovní úřad v Pršticích slouží i sousedním obcím Radosticím a Silůvkám, což je také velký závazek. Záměr převzít provozovnu pošty jako smluvního zástupce České pošty v režimu Partner byl předložen k projednání zastupitelstvu. Zastupitelstvo rozhodlo usnesením o schválení tohoto záměru a po dalším jednání byla schválena i Smlouva o zajištění služeb pro Českou poštu, s. p. od 1. září V průběhu měsíce srpna tohoto roku proběhly práce na rekonstrukci prostor nového poštovního úřadu sádrokartonářské práce, instalace nových přepážek, podlahy, osvětlení a zabezpečovací techniky proti vloupání apod. Současnou paní poštmistrovou České pošty přebere do zaměstnaneckého poměru Obec Prštice. Na její mzdu bude měsíčně přispívat Česká pošta. Stávající zaměstnankyně Obce prošly školením ČP, aby i ony mohly zastupovat za přepážkami při obsluze zákazníků provozovny Partner. Otevírací doba je stanovena po dohodě s ČP následovně: 18

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 www.zdirec.cz Cena 5, Kè DUBEN 2010 ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 Veselé Velikonoce! S velikonočními svátky přichází do našich domovů jaro, sluníčko a všechno to hezké, na co po dlouhé a studené zimě čekáme. Květinářky

Více

REVITALIZACE CENTRA OBCE. cena 10 Kč. číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz. Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28)

REVITALIZACE CENTRA OBCE. cena 10 Kč. číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz. Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28) u cena 10 Kč číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz REVITALIZACE CENTRA OBCE Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28) Revitalizace (strana 6) ÚVODNÍ SLOVO SLOVO REDAKCE SLOVO REDAKCE, TIRÁŽ

Více

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Emil Katschner Podobizna na obálce únorového Polického měsíčníku nám připomíná v pořadí druhého reprezentanta generace Katschnerů, která v Polici zapustila své kořeny na dlouhou

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Dětský maškarní ples Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce 4 Informace 4 Další informace 4 Co zjistil starosta z Kvačan v archívu? 5 Poděkování

Více

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce 02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY ROZPOČET 2015» městské finance podrobně TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce Á N L E T U N D É L H E NEPŘ Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Fabia: 3,4 4,8 l/100

Více

obec Přerov nad Labem

obec Přerov nad Labem obec Přerov nad Labem Zdarma 1 2014 Úvodní slovo strarostky Výzva místostarostky Z veřejného zasedání zastupitelstva Kalendář akcí Projekt skupinového vodovodu řízený Mikroregionem Polabí (MP) provázelo

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 37 číslo 1 leden únor 2009

Vydává obec Tvarožná Ročník 37 číslo 1 leden únor 2009 Vydává obec Tvarožná Ročník 37 číslo 1 leden únor 2009 Prodloužená... Výročí bitvy Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce Informace 4 Další informace 4 203. výročí bitvy u Slavkova 4 Poděkování 5 Kulatá

Více

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9 ROSA Rosický zpravodaj Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9 Z OBSAHU: Na otázky odpovídá starosta................... 4 Výpisy z usnesení rady........................ 5 Výpis z usnesení zastupitelstva.................

Více

Letecký den v Boršicích 4. 8. 2012

Letecký den v Boršicích 4. 8. 2012 Letecký den v Boršicích 4. 8. 2012 Ještě jednou téma: Řádně, nebo mimořádně? Většina čtenářů už asi zapomněla na drobnou aférku s konáním mimořádného zastupitelstva v září minulého roku. Starosta obce

Více

Zpravodaj ročník XXIII., číslo 1 březen 2012 Zprávy z radnice: entrum Městsko-lázeňské informační cy na a město Lázně Bohdaneč ojížďky ojížďk

Zpravodaj ročník XXIII., číslo 1 březen 2012 Zprávy z radnice: entrum Městsko-lázeňské informační cy na a město Lázně Bohdaneč ojížďky ojížďk Zpravodaj ročník XXIII., číslo 1 březen 2012 Zprávy z radnice: Schválením rozpočtu na rok 2012 v prosincovém jednání zastupitelstva města jsme nastavili základní mantinely pro práci zastupitelstva a úřadu

Více

Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín

Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín Vážení spoluobčané, přiblížil se konec čtyřletého volebního období a je tedy čas se ohlédnout a stručně zhodnotit. Začneme přehledem nejdůležitějších realizovaných

Více

Bibliobox v čelákovické knihovně

Bibliobox v čelákovické knihovně měsíčník - červen 2015 www.celakovice.cz zdarma V sobotu 23. května 2015 žily Sady 17. listopadu uměním. Konal se zde další ročník alternativního multižánrového festivalu ČelArt. Své nadání zde předvedli

Více

měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč

měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč Zimní idyla (foto: Dušan Vacek) Z obsahu Schůze rady................... str. 2-5 Zasedání zastupitelstva............ str. 5 Kdysi a dnes................... str. 13

Více

zpravodaj Telnický Rozhovor s Jindřichem Bartkem Informace o stavebních pracích na budovách ZŠ a MŠ Zamyšlení místostarosty nad problematikou pejskařů

zpravodaj Telnický Rozhovor s Jindřichem Bartkem Informace o stavebních pracích na budovách ZŠ a MŠ Zamyšlení místostarosty nad problematikou pejskařů Telnický zpravodaj ročník XXII. číslo 2 květen 2012 www.telnice.cz Informace o stavebních pracích na budovách ZŠ a MŠ Rozhovor s Jindřichem Bartkem Zamyšlení místostarosty nad problematikou pejskařů Reportáže

Více

ROČNÍK IV. LEDEN 2012 www.klatovy.cz ZDARMA

ROČNÍK IV. LEDEN 2012 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK IV. LEDEN 2012 www.klatovy.cz ZDARMA Na prahu nového roku Na druhou stranu musím zmínit i záležitosti, jež se zatím ještě nepodařilo plně dotáhnout do úspěšného

Více

VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 4 ROČNÍK 6 PROSINEC 2012

VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 4 ROČNÍK 6 PROSINEC 2012 VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 4 ROČNÍK 6 PROSINEC 2012 Studánka Slovanka Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou letošní čtvrté číslo našeho Zpravodaje a to je mimo jiné znamení toho, že rok 2012 se

Více

MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU

MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU 2012 září MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU Na 17. zasedání Zastupitelstva města Mohelnice (ZM) došlo ke změně na pozici starosty. Stávající starosta Ing. Aleš Miketa rezignoval na funkci a novým starostou

Více

Moravskokrumlovské noviny

Moravskokrumlovské noviny Moravskokrumlovské noviny Měsíčník Vydává Město Moravský Krumlov Ročník Číslo 5. 5. 008 ZDARMA do všech domácností v Moravském Krumlově, Polánce a Rokytné Informace z radnice, názory, diskuse, polemika,

Více

kalendář akcí červen 2014

kalendář akcí červen 2014 kalendář akcí červen 2014 1. 6. Ne SLAVÍKOVY JINCE 2014 (více: KS) 16.00 h. 2. 6. Po Šachový kroužek Pionýra (SCJS) 16.00 h. Tanečky s Denisou (více: MC Jinečáček) 16.15 h. 3. 6. Út Mateřské centrum Celé

Více

ARMÉNIE A VÝSTUP NA ARARAT

ARMÉNIE A VÝSTUP NA ARARAT číslo 2 únor 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 7 Aktuální informace o přestavbě objektu Kamínky 3 strana 3 Výsledky volby prezidenta

Více

65 let od konce války

65 let od konce války 65 let od konce války Audit: Stivín bez výhrad 7 U Labutě 49 5 30. dubna 2010 slovo starostky Vážení spoluobčané, jistě už mnozí z vás zaznamenali, že na dubnovém zasedání zastupitelstva města byla schválena

Více

ZPRAVODAJ. Zastupitelstvo obce

ZPRAVODAJ. Zastupitelstvo obce S T Ø E L I C K Ý ZPRAVODAJ Ročník XXII http://www.streliceubrna.cz Květen 2003 Zastupitelstvo obce 4. zasedání Zastupitelstva obce se konalo v úterý 25.3.2003 v zasedacím sále Obecního domu a bylo na

Více

Rekonstrukce Štefánikovy a Rýdlovy ulice. březen / 2014. Hlavní téma: Kompletní oprava ve čtyřech etapách bude trvat až do září

Rekonstrukce Štefánikovy a Rýdlovy ulice. březen / 2014. Hlavní téma: Kompletní oprava ve čtyřech etapách bude trvat až do září VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY březen / 2014 Hlavní téma: Rekonstrukce Štefánikovy a Rýdlovy ulice Kompletní oprava ve čtyřech etapách bude trvat až do září Slovo úvodem Tomáš Mařík tajemník Vážení

Více

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA Reakce na otázky a podněty od občanů Dům s pečovatelskou službou nemá už nějakou dobu vedoucí a mluví se o tom, že by měl patřit pod Charitu Břeclav.

Více

Vážení spoluobčané, Březen 2015/číslo 3 Ročník XIII. (Králicko XXV.) Cena 12 Kč

Vážení spoluobčané, Březen 2015/číslo 3 Ročník XIII. (Králicko XXV.) Cena 12 Kč Březen 2015/číslo 3 Ročník XIII. (Králicko XXV.) Cena 12 Kč Vážení spoluobčané, ve svém příspěvku do březnového čísla Králického zpravodaje bych se ráda věnovala dvěma věcem, které v uplynulých týdnech

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2006 5

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2006 5 ROSA Zpravodaj Rosicka Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2006 5 Z OBSAHU: Oznámení o místě a době konání voleb......... 4 Výpisy z usnesení zastupitelstva a rady......... 6 Výměna občanských průkazů................

Více

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 283 listopad 2013 Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny Vedení Města Sedlec-Prčice děkuje touto cestou rodičům a pedagogickým

Více

Město získalo dotaci na revitalizaci centra města: Rekonstrukce kina Jitřenka bude zahájena na podzim

Město získalo dotaci na revitalizaci centra města: Rekonstrukce kina Jitřenka bude zahájena na podzim Ročník XVII. číslo 3 Úterý 31. března 2009 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Roubenky z Jílovecké ulice ustoupí průtahu městem... 4 Program Týdne pro Zemi v Semilech... 6

Více

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Slovo úvodem Jaro už je za dveřmi a s ním přichází i první číslo Veltruských listů

Více