hr is te Na Danıć ka ch.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "hr is te Na Danıć ka ch."

Transkript

1 MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 9, zaří 2013, ročník XXII., ZDARMA UNIBRICK BĚH NEPOMUKEM SMS informace pro občany Den otevřených dveří ve FÉNIXU str. 4 str. 5 str. 20 De tske hr is te Na Danıć ka ch je v provozu Ha jsky spolek pro obnovu dokonc il dals ı ze svy ch projektu a za podpory obc anske ho sdruz enı Pro Nepomuk, Me sta Nepomuk a MAS sv. Jana Nepomucke ho, bylo 17. srpna 2013 slavnostne otevr eno nove de tske hr is te Na Danıć ka ch. Slunec ne sobotnı odpoledne plne radosti, her a de tske ho smı chu, pra vem patr ilo nas im de tem. Po dlouho oc eka vane rekonstrukci a zve davosti zrcadlıćı se v de tsky ch oc ıćh od doby, kdy se mıśto zac alo od za kladu me nit, zı skaly nepomucke de ti spolec ne jeden velky pra zdninovy da rek nove de tske hr is te Na Danıć ka ch v Zelene m dole v ulici Hudební festival Myslivecka. Doufa me, z e pr i na vs te ve tohoto nove ho prostoru pro de ti vs echny snad pr ekvapı rozsah provedenı tere nnıćh u prav a zaujme podar eny vy be r 21. Haydnovy hudební slavnosti 21. září 2013 v hod. kostel sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku Více informací uvnitř vydání Foto Vladimír Vozka jednotlivy ch prvku, ktere svy m provedenı m da vajı velke moz nosti pro de tske hry mlads ıćh i stars ıćh de tı. pokračování na str. 7 Sponzor vydání: Pozor na podvodné sbírky textilu... Va z enı obc ane, v nas em me ste se v poslednıćh me sıćıćh rozs ıŕ il nes var s pouz ity m os acenı m a textilem. Obchod s tıḿto textilem je totiz lukrativnı za lez itostı, a tak mnoho firem zneuz ı va du ve r ivosti obc anu a pod za minkou ru zny ch charitativnı ch sbı rek prova dı sbe r textilu, ktery po pr ebra nı konc ı patrne v second-handech a nikoliv u potr ebny ch jako humanita rnı pomoc. Do schra nek dosta va te obc as leta ky, z e v Nepomuku a Dvorci probe hne sbe r pouz ite ho textilu, abyste v urc ity den pr ipravili pytle s tı mto textilem pr ed vas e domy.na sledne,ve ts inou nedokonale, ne kdo tyto pytle sveze. Chceme upozornit, z e se v z a dne m pr ıṕade nejedna o z a dne oficia lnı charitativnı sbıŕky a z e ani me sto Nepomuk o nich nenı informova no. Obc ane pak v dobre vı r e, z e poma hajı potr ebny m, pr edkla dajı textil ru zny m pochybny m spolec nostem. Ve c jsme r es ili i s Diakoniı Broumov, ktera v Nepomuku sbe r v minulosti na charitativnı u c ely prova de la. Je zde domluva, z e v Nepomuku Diakonie bude prova de t sbe r pouze zpu sobem jako v minulosti tedy me sto vme diıćh vyzve obc any ohledne sbı rky a urc ı mı sto uloz enı (napr.me U Nepomuk) a na sledne si to Diakonie sveze z jednoho mı sta. Jake koliv leta ky ve schra nka ch o sbe ru textilu, ktere nebudou oficia lne me stem zas tı te ny, tedy povaz ujte za pochybne. Václav Kovář starosta města, noviny.nepomuk.cz, nikatv.nepomuk.cz,

2 2 FOTOZPRÁVY 9/2013 XXXII. NEPOMUCKÝ TROJÚHELNÍK Pr ebor C eske republiky v jıźde pravidelnosti historicky ch za vodnıćh motocyklu - JPHZM července 2013 Foto Pavel Jiran Ladislav Lefler - Rudge Ulster Pavel Kroupa - Jawa Jan Polı vka a Zdene k Sedla c ek - Ural Ondr ej Nechanicky a Robert Boha c - Honda Noc nı turnaj v pe tanque Oddı l pe tanque Sokola Nepomuk uspor a dal v sobotu 10. srpna 2013 na hr is ti u Sokolovny Prvnı noc nı nepomucky turnaj. Turnaje se zu c astnilo 18 dvojc lenny ch ty mu nejen z Nepomuka, ale i z Chocenic a Klatov. Cely podnik probe hl v pr a telske a pohodove atmosfe r e, ktera ostatne k pe tanque patr ı a svy m dıĺem k nı pr ispe lo i kra sne poc ası. Vy sledky umıśte nı na prvnıćh c tyr ech mıśtech: 1. C oudek Marek, C oudek Petr (Sokol Nepomuk) 2. Janda Miroslav, S va cha Rudolf (Sokol Chocenice) 3. Hronc ok David, Hronc ok Vladimıŕ (Sokol Nepomuk) 4. Vondra c ek Karel, Hu rka Jindr ich (Bowle 09 Klatovy) Za oddıĺ pe tanque Sokola Nepomuk petanque.nepomuk.cz Karel Baroch

3 9/2013 Koncert Lubomıŕa Brabce v Nepomuku Sobotnı podvec er v pu li srpna patr il v nepomucke m kostele sv. Jana Nepomucke ho hudbe. Vystoupil zde se svy m kytarovy m koncertem zna my virtuo zlubomı r Brabec. Posluchac i zcela zaplnili kostel a dostalo se jim vynikajıćı ho kulturnı ho za z itku. Koncert por a dala u pr ıĺez itosti vy roc ı vysve cenı kostela Otavska svatoja nska spolec nost ve spolupra ci s Maticı sv. Jana Nepomucke ho. red FOTOZPRÁVY 3 Foto 3 Milan Demela

4 4 SPORT 9/2013 UNIBRICK BE H NEPOMUKEM 2013 Jen poslednıćh pa r ty dnu zby va do 3. roc nıḱu Be hu Nepomukem, ma te jiz natre nova no? Pokud ne, por a d jes te ma te c as se do toho pustit Sportujete-li aspon trochu pravidelne, na s pe t kilometru dlouhy be hurc ite zvla dnete i bez tre ninku. Osobne ma m radost, z e i na cesta ch a silnicıćh v okolı Nepomuka vidıḿ c ıḿ da l vıće be z cu, kter ı objevili kra su tohoto nena roc ne ho sportu. Vz dyť k be ha nı Va m stac ı jen dobre boty, pu l hodina az hodina c asu a pr emoct tu prvotnı nechuť vyrazit. Odme nou po be hu Va m bude, krome zvy s enı kondice i odbourany stres a psychicka u nava, napr ıḱlad z pra ce. Kolikra t jsem unaveny,pr ed be hem se mi do nic eho nechce a po tr i c tvrte hodine be hu se vracıḿ s nads enıḿ a plny energie. Jedinou nevy hodou be hu je, z e v zac a tcıćh bolı nez se c love k dostane na za kladnı u roven kondice. A ve r te mi, z e vıḿ, o c em mluvıḿ, zac ıńal jsem jiz nejmıń stokra t. Na letos nı, jiz tr etı roc nıḱ, se mu z ete te s it v sobotu 21. září 2013, registrace probe hne od 13. do 15. hodin a od hodin zac nou jednotlive starty. Organizacı tohoto za vodu podporujeme mıśtnı amate rske be z ce a zejme na aktivnı z ivotnı styl de tı i dospe ly ch v regionu Nepomucka. Jako vz dy je start i cı l v area lu Stavebnin UNIBRICK, kde za roven diva ci najdou pr ı jemne obc erstvenı Jana Moravce, ska kacı boty, trampolı nu i male vystoupenı. Ani letos se nebude vybıŕat startovne a soute z it mohou vs ichni, od u plne nejmens ıćh de tı (0 5 let, 6 10 let), pr es juniory (11 14, let), dospe le (muz i az eny let), az po vetera ny. Trate zu staly z lon ske ho roku nezme ne ne, tj. de ti a junior i 1000 a 1550 m, dospe lı 5000 m. Do budoucna uvaz ujeme i o 10km c i dels ı trase, ale pr ece jen ma me obavu, aby nebyla pro mıśtnı borce pr ıĺis dlouha dejte na m ve de t sve na zory na de lku tras pro pr ıś tı roky, napr ıḱlad na mail Aby se Va m be z elo co nejle pe, pr edstartovnı masa z Va m zdarma poskytne Relax studio Lucie, ktere mu tıḿto de kujeme. Na prvnı tr i vkaz de kategorii c ekajı kra sne ceny, pro vs echny, kdo dobe hnou do cıĺe, hlavne dobry pocit, z e to doka zali! Pokud jste jiz be z eli v minuly ch letech, zkuste svu j c as jes te vyleps it. Lon ske vy sledky a fotogalerii z lon ske ho roc nı ku najdete na Pr ijďte si s na mi uz ı t pr ı jemne za r ijove odpoledne a ve r ıḿ, z e se nikdo nudit nebudete. Te s ı se na Va s cely organizac nı ty m Unibricku. Bc. Petr Brož jednatel Unibrick Vítězové hlavní kategorie (zleva) - druhé místo Větrovec Jiří, první místo Beran Marcel a třetí místo Stejskal Zdeněk Děti - trasa 1000 m běh 2013 Junioři - trasa 1550 m běh 2013 Dospělí - trasa 5000 m běh 2013 Start nejmenší dětské kategorie Tři, dva, jedna START! Dospělí vyráží na 5 km trať Kdo bude letos první? Sada medailí vzor 2012

5 9/2013 ZPRÁVY 5 Informace z radnice SMS informace pro občany Vážení spoluobčané, v loňském roce jste byli v Nepomuckých novinách informováni o možnosti využití služeb SMS brány Plzeňského kraje. Vzhledem k tomu, že se k této službě přihlásilo doposud pouze minimum občanů našeho města, dovolujeme si Vám opětovně připomenout možnost využití této (pro občany bezplatné) služby. Minihr is te us koly Hr is te s ume ly m tra vnıḱem je pro sportovce k dispozici po cely rok. Mıśtnı obc ane si mohou hr is te pronajmout za 100 Kc na hodinu, pr espolnı pak za 300 Kc /hod. Hracı plochu lze ve vec ernıćh hodina ch nasvı tit, ope t za poplatek. Bližší informace vám podá Eva Járová Honsová, tel.: , Plzen sky kraj pr ipravil zpu sob informova nı obc anu zejme na v krizovy ch situacı ch pomocı modernı ho komunikac nı ho kana lu posıĺa nı SMS zpra vnava s mobilnı telefon. Nepu jde ale vz dy jen o krizove situace, SMS zpra vy Va m mohou pr ina s et i r adu dals ıćh potr ebny ch informacı z be z ne ho z ivota vas eho me sta (napr. zpra vy, z evurc ite ulici nepu jde voda c i elektr ina z du vodu hava rie, pozva nka na vy znamne akce me sta, zaseda nı zastupitelstva apod.) Pokud ma te za jem dosta vat tyto informace, stac ı se zaregistrovat SMS zpra vou ve tvaru: PLZ mezera NEPOMUK mezera INFORMACE mezera ANO mezera PRIJMENI mezera JMENO hvězdička ULICE hvězdička CISLO POPISNE (zpra vu lze psa t i maly mi pıśmeny; vs e bez diakritiky). Pr ıḱlad SMS zpra vy: plz nepomuk informace ano novak stepan*krizikova*20 Tuto zpra vu odeslat z Vas eho mobilnı ho telefonu na c ıślo Cena te to odeslane SMS zpra vy je 3 Kc (vc. DPH). Po odesla nı SMS zpra vy obdrz ı te ihned zpe tnou SMS zpra vu potvrzujıćı,z e jste do seznamu odbe ratelu informacı zar azeni. Zasla nıḿ SMS zpra vy da va te souc asne souhlas k tomu, aby Va m byly zasıĺa ny informace i od dals ıćh subjektu zapojeny ch do integrovane ho za chranne ho syste mu (policie, hasic i atd.). Posıĺa nı SMS zpra v je pro Va s zcela dobrovolne. Budete-li chtı t ukonc it odbe r informacı, stac ı kdykoliv zaslat SMS na c ıślo ve tvaru: PLZ mezera NEPOMUK mezera INFORMACE mezera NE Ihned obdrz ı te zpe tnou SMS zpra vu potvrzujıćı,z e jste ze seznamu odbe ratelu informacı vyr azeni. Cena te to odeslane SMS zpra vy je 3 Kc (vc. DPH). Pokud si nejste jisti, zda ma te sluz bu aktivovanou, stac ı zaslat na c ıślo SMS zpra vu ve tvaru: PLZ mezera NEPOMUK mezera INFORMACE mezera STAV Cena te to odeslane SMS zpra vy je 3 Kc (vc. DPH). Informace, ktere Va m budou zasıĺa ny, jsou pro Va s bezplatne. Jen samé dobré informace Vám přeje Václav Kovář, starosta me sta Nepomuk Me sto Nepomuk zve vs echny obc any na FARMÁŘSKÝ TRH Foto Eva Járová Honsová v sobotu 21. září hod. náměstí A. Němejce Pr ijďte podpor it mıśtnı vy robce potravin! Město Nepomuk Nám. A. Němejce 63, Nepomuk Tel.: ústředna Fax: ,

6 6 SPONZOR VYDÁNÍ ZPRÁVY 9/2013 ELEKTROINSTALACE MÍKOVEC Elektroinstalační práce bytové i průmyslové v plném rozsahu, montáž, rekonstrukce, údržba a opravy el. zařízení, revize, přihlášky k odběru el. energie Elektrické topení kotle, konvektory, akumulační kamna, podlahové topení Osvětlení interiérové i průmyslové a veřejné osvětlení Ohřev teplé vody zásobníky TUV, průtokové ohřívače vody Na Vinici NEPOMUK Stížnosti na špatný signál KTV Va z enı spoluobc ane, v poslednı ch ty dnech jsem byl kontaktova n dve ma obc ankami nas eho me sta z du vodu s patne ho pr ı jmu nas ı kabelove televize. Odbornou kontrolou vs ak bylo zjis te no, z e zapojenı (neodborne ) bylo pr ıć inou opravdu velmi s patne ho pr ı jmu. Z tohoto du vodu Va s z a da m, pokud jste v podobne situaci, zavolejte na telefon buď mu j (Josef Michek), pana Jıŕy , pana Kova r e nebo pana Holuba , a my Va m pomu z eme s opravou zapojenı. Jsme pr esve dc eni, z e nas e kabelova televize v dnes nı podobe je velice kvalitnı. Je jen na s kodu, z e ji nema jes te vıće nas ich spoluobc anu. Stan te se nas imi koncesiona r i, ra di Va suvı ta me a zdarma pr ipojıḿe. ČT připravuje nový TV kanál ČT :D a ČT ART Vysıĺa nı bude zaha jeno 31. srpna Dne byl program C T:D/C T ART zar azen do programove nabı dky KTV Nepomuk. Nalaďte si ho na vas em televizoru nebo settop boxu. mob.: centrum.cz Nádražní NEPOMUK Informace provozovatele KTV Nepomuk Vysıĺa nı De c ka bude umıśte no na digita lnı kana l K22, kde jsou nynı PRIMA family, C T24 a NOE TV. Stac ı tedy tento kana l znovu proladit. ČT :D (hovorově Déčko) bude televiznı stanice urc ena mlady m diva ku m. Stanice bude v provozu denne od 6:00 do 20:00, mezi osmou hodinou vec ernı a druhou rannı pak bude na stejne frekvenci vysıĺat televiznı kana l C T art. C T :D bude urc ena pro dve diva cke skupiny, a to pro de ti ve ve ku 4 8 let (57 % vysıĺa nı )a pro de ti ve s kolnıḿve ku 8 12 let (43 % vysıĺa nı ). ČT art je televiznı stanice urc ena pr ı znivcu mkultury. Stanice bude v provozu denne mezi osmou hodinou vec ernı a druhou rannı, v dobe od 6:00 do 20:00 bude na stejne frekvenci vysıĺat de tsky televiznı kana l C T :D. Kaz dy den zaha jı vysıĺa nı zpravodajska relace Uda losti v kultur e (vnede li Ty den v kultur e), doplne na z ivy mi vstupy z akcı a publicistickou talkshow ke kulturnıḿ te matu m. Na sledovat budou programove bloky, kaz dy den s odlis ny mi te maty. [Zdroj: Za KTN Josef Michek TESAS MEDIC s.r.o.

7 9/2013 ZPRÁVY KULTURA De tske hr is te Na Danıć ka ch je v provozu dokončení ze strany 1 Pıśkovis te, houpac ky, provazova ste na, opic ı dra ha, svah na zimnı bobova nı je jen c a st nainstalovany ch hernıćh prvku, ktere Vas e de ti budou urc ite ra dy navs te vovat. Pr ı jemne stra vene chvıĺe na tomto hr is ti mu z ete zakonc it opec enıḿ s peka c ku na vybudovane m ohnis ti c i zajı t na obc erstvenı do pr ilehle ho Hubert klubu. Slavnostnı otevr enı prova zel bohaty doprovodny program, be hem ktere ho probe hla uka zka poz a rnı ho u toku maly ch hasic u SDH Nepomuk, prezentace Mater ske ho centra Berus ka, da le uka zkova hodina netradic nı vy uky anglic tiny pro nejmens ı centra Helen Doron a zcela jiste nejoblı bene js ı dova de nı v hasic ske pe ne, kterou pro de ti zajistili c lenove SDH a JSDHO Nepomuk. Foto Vladimír Vozka 7 Ne koho z Va s moz na napadne, zda to bylo zapotr ebı a kolik to vs e vlastne sta lo. Hr is te bylo rekonstruova no dıḱy nezdolne mu u silı a optimismu c lenu realizac nı ho ty mu obc anske ho sdruz enı Ha jsky spolek pro obnovu, obc anske ho sdruz enı Pro Nepomuk, Me sta Nepomuk a take dıḱy financ nı podpor e zıśkane dotacı u MAS sv. Jana Nepomucke ho a to v c a stce Kc. Samotna rekonstrukce de tske ho hr is te probe hla v ne kolika etapa ch. Zemnı pra ce spoc ı vajıćı zejme na v odvodne nı a vyvy s enı sta vajıćı ho tere nu provedla fa Vavr ıḱ stavby s.r.o., na sledne bylo hr is te osazeno atrakcemi z aka tove ho dr eva od fy Hr is te Pod Kve tinou, ktere po vy be ru z nabı dek vizua lne nejle pe vystihovaly pr ı rodnı charakter hr is te. Konec ne u pravy vc etne instalace ver ejne ho osve tlenı pak ve spolupra ci s me stem provedli c lenove obou zmin ovany ch sdruz enı. V konec ne m zu c tova nı se pak c a stka za rekonstrukci v za ve rec ne etape vys plhala na te me r 1 milion Kc. Myslıḿe si, z e hr is ť prode ti nenı nikdy dost a o tom, z e toto mıśto se opravdu povedlo, sve dc ı radost a u sme v na tva r ıćh de tı,ktere si pr is ly nove de tske hr is te vyzkous et. Chte li bychom pode kovat vs em spolku m, ktere svojı aktivnı u c astı podpor ily slavnostnı otevr enı hr is te a umocnily tak pr ı jemny dojem z cele ho sobotnı ho odpoledne. Za realizac nı ty m Miloslav Kubík Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Hudební festival Haydnovy hudebnı slavnosti jsou nejde le trvajı cı pr ehlı dkou stare hudby v C eske republice! Festival vznikl zejme na jako pr ipomıńka na prvnı profesiona lnı angaz ma mlade ho Josepha Haydna u hrabat z Morzinu na za mku v Dolnı Lukavici na jiz nıḿ Plzen sku v le tech Program: Marin Marais La sonnerie Carl Philipp Emanuel Bach Sona ta D dur, Wq 137/ H 559 pro violu da gamba a continuo Adagio ma non tanto Allegro di Molto Arioso Joseph Haydn Variace f moll, Hob. XVII:6 (fortepiano solo) Antonín Kammel Sona ta B dur pro housle s doprovodem klavıŕu Allegro Adagio Thema con variazioni Joseph Haydn Trio A dur, Hob. XV:9 Adagio Vivace V kostele sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku vystoupı 21. září 2013 v hod. trio brilantnıćh interpretu,kter ı za sebou majı r adu vystoupenı na evropsky ch po diıćh. Lenka Torgersen housle Petr Wagner viola da gamba Petra Matějová hammerklavier

8 8 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KULTURA ZE ŠKOL 9/2013 MĚSTO NEPOMUK Náměstí Augustina Němejce 63, Nepomuk, tel.: , fax: Úřední doba: pondělí hod., středa hod. url:, Upozornění: Dokumenty jsou zveřejňovány v upravené verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Usnesení z jednání Rady města Nepomuk z Rada města: schvaluje Stavebnı u pravy v ra mci rekonstrukce budovy MS Nepomuk a zakoupenı z aluziı na nova okna. bere na vědomí Nabı dku firmy ALTEL Czech s.r.o., Lesnı 65, Plzen na zpracova nı technologicke ho auditu me stske komunikac nı sı te pro me sto Nepomuk za c a stku Kc plus DPH. bere na vědomí Vy sledek vy be rove ho r ıźenı na dodavatele stavebnıćh pracı zme ny povrchu chodnıḱu mezi zasta vkou u ZKD a kostelem sv. Jana Nepomucke ho v Nepomuku. bere na vědomí Vy sledek vy be rove ho r ıźenı na dodavatele stavebnıćh pracı akce Doplne nı chodnıḱu Na Danıć ka ch. schvaluje Manda tnı smlouvu se Stavebnı poradnou C eske Bude jovice na realizaci vy be rove ho r ı zenı akce: Metropolitnı sı ť II. Etapa. schvaluje Manda tnı smlouvu se Stavebnı poradnou C eske Bude jovice na realizaci vy be rove ho r ıźenı na dodavatele plynu pro ZS Nepomuk. Václav Kovář, starosta me sta Organizace školního roku Obdobı s kolnı ho vyuc ova nı ve s kolnıḿ roce 2013/2014 zac ne ve vs ech za kladnıćh s kola ch, str ednıćh s kola ch, za kladnı ch ume lecky ch s kola ch a konzervator ı ch v ponde lı 2. za r ı Vyuc ova nı bude v prvnıḿ pololetı ukonc eno ve c tvrtek 30. ledna Obdobı s kolnı ho vyuc ova nı ve druhe m pololetı bude ukonc enovpa tek 27. c ervna Podzimnı pra zdniny pr ipadnou na u tery 29. r ı jna a str edu 30. r ı jna Va noc nı pra zdniny budou zaha jeny v sobotu 21. prosince 2013 a skonc ı v nede li 5. ledna Vyuc ova nı zac ne v ponde lı 6. ledna Jednodennı pololetnı pra zdniny pr ipadnou na pa tek 31. ledna Jarnı pra zdniny v de lce jednoho ty dne jsou v okrese Plzen -jih stanoveny od 3. do 9. br ezna Velikonoc nı pra zdniny pr ipadnou na c tvrtek 17. dubna apa tek 18. dubna Hlavnı pra zdniny budou trvat od soboty 28. c ervna 2014 do nede le 31. srpna Obdobı s kolnı ho vyuc ova nı ve s kolnıḿ roce 2014/2015 zac ne v ponde lı 1. za r ı zdroj:

9 9/2013 SPOLKY 9 Mateřské centrum Beruška Nepomuk Ohlédnutí Nahodily rozhovor s jednou maminkou me pr ivedl k zamys lenı a k ohle dnutı za uplynuly mi sedmi lety. Ano, jiz v roce 2006 se zrodila mys lenka o zaloz enı Mater ske ho centra Berus ka. K samotne realizaci bylo zapotr ebı mnoho pr ı prav, pra ce, odvahy, u silı, neu stupnosti a tvrdohlavosti. Jiste nebudu pr eha ne t, kdyz si dovolıḿ r ıći, z e to bylo nejdu lez ite js ı obdobı mater ske ho centra. Vı m, z e prvotnı idea matky matka m se be hem let ne kam vytratila. Ale jsem si jista, z e vs ichni, kter ı se o ne co v mater ske m centru zasadili, de lali vs e tak, jak nejle pe ume li. Nejsme pr eci jen z a dnı profesiona love. Je mi zr ejme, z e lide, kter ı mater ske centrum nenavs te vujı, nemohou ve de t, co vs e jezapotr ebı k tomu, aby organizace fungovala, rozvı jela se a aby se ume la pr izpu sobit potr eba m navs te vujıćı ver ejnosti. I my sami jsme se museli postupne vs emu nauc it, rozs ıŕ it si ve domosti a zıśkat a c erpat z novy ch zkus enostı. V prvnıćh letech pu sobenı se maminky, ktere chte ly pro sve de ti i sebe same a ostatnı ude lat ne co vıće, zasadily o vyleps enı prostor mater ske ho centra. Dos lo k rozs ı r enı za jmovy ch c innostı pro nejmens ı, byly zıśka ny financ nı prostr edky na vybavenı herny, na na kup hrac ek a cvic ebnı ch a vy tvarny ch pomu cek. Krome pravidelne ho programu pro maminky s de tmi se konaly i rekvalifikac nı kurzy, ru zne odborne semina r e abesedy,ktere byly te maticky situova ny pro maminky na mater ske dovolene. Za jem ver ejnosti v podobe sponzorsky ch daru byl pro na s povzbuzenıḿ pro dals ı c innost. Vy zvy o poskytnutı financ nı ch prostr edku neziskovy m organizacı m jsme s radostı pr ijaly a dı ky vypracova nı ru zny ch projektu, podpor eny ch Plzen sky m krajem, se na m podar ilo zıśkat dals ı financ nı prostr edky. Napr ıḱlad na informac nı broz ury o c innosti mater ske ho centra, vytvor enı pexesa se zajı mavostmi Pravidelný program Zveme vs echny maminky s de tmi od batolecı ho ve ku do Mater ske ho centra Berus ka, Na draz nı ulice 476 ( du m sluz eb ) Nepomuk. Ve s kolnı m roce 2013/2014 otevı ra me od za r ı tyto krouz ky: Nepomucka, na na kup propagac nıćh tric ek a vy tvarny ch potr eb a novy ch cvic ebnıćh pomu cek. Vu bec prvnıḿ vypracovany m projektem mater ske ho centra byla Oa za mla dı a sta r ı, prostor za Domem s pec ovatelskou sluz bou. Je pravidelne vyuz ı va n pro podzimnı akce, oslavu Krajske ho dne, ale pr edevs ıḿ slouz ı k utuz enı vztahu a bliz s ı spolupra ci se seniory. V lon ske m roce se na m podar ilo od me sta Nepomuk zıśkat financ nı prostr edky na na kup dvou stolu ac tyr lavic, ktere byly umıśte ny do parku v le te I samotnı obyvatele DPS se financ ne podıĺeli na konec ne u prave lavic ek a stolu.o to vıće na s mrzı, z e vc ervnu letos nı ho roku byly tyto lavice a stoly odcizeny. Ale ani tato negativnı zkus enost na s neodradila v nas em u silı skloubit generace. V souc asne dobe jiz c eka me na realizaci projektu na dr eve ny alta n, ktery bude v polovine r ı jna umıśte n voa ze. Pro nas e nejmens ı zde budou upevne na dve houpadla. Vs e jefinancova no projektem Plzen ske ho kraje, financ ne pr ispe lo i me sto Nepomuk a Mater ske centrum Berus ka. Aby bylo me ohle dnutı u plne, nemohu opomenout hodnotu c asu stra venou vymy s lenı m, pr ı pravami, na kupy, zar izova nı m, telefonova nıḿ, jez de nıḿ a sha ne nıḿvs eho potr ebne ho. A to je jen nepatrne nastıńe nı ukryty ch skutec nostı.ra da bych zde uvedla, z e ves kera c innost maminek je zcela dobrovolna a neplacena. Za uplynule roky se na m povedlo ne co vytvor it. Ne co le pe, ne co hu r e. Je vıće nez jasne, z e bez neusta le podpory me sta Nepomuk, bez neuhasıńajıćı podpory nas ich partneru a rodin a energie c inny ch maminek, bychom to nikdy nedoka zali. Nec eka me ovace ani gratulace. Stejne jako ostatnı aťjednotlivci,spolkyc i jine organizace ma me jen jeden spolec ny za jem, ktery je nas ı nejve ts ı odme nou. Spokojenost a u sme v lidic ek, pro ktere nas i energii vynakla da me. Jana Doubková Herna každé úterý odpoledne od hod. vede Petra Váňová, informace na tel de ti vs eho ve ku majı moz nost vyuz ı t vybavenı herny jako je baze nek s mıć ky, trampolıńa, de tsky hrad se skluzavkou, domec ek, ska kadla, kostky a spousty jiny ch hrac ek. Maminky majı moz nost vyuz ı t v pr ıṕade potr eby pr ebalovacı pult, za roven je moz ne pouz ı t mikrovlnnou troubu na ohr ev jı dla. Kroužek ŠIKULA každé pondělí od 9.30 hod. vede Eva Valmová, informace na tel jedna seojednoduche tvor enı za pomoci maminek pro nejmens ı de ti od jednoho roku. De ti se zde uc ı pracovat se za kladnıḿi vy tvarny mi potr ebami jako jsou s te tec, vodovky, temperove barvy, prstove barvic ky, lepidlo, modelovacı hmota. Jednoduche vy tvory, ktere sde tmi vyra bıḿe, jsou spojeny s te matikou v dane m me sıći. Napr ıḱlad va noc nı tvor enı, velikonoc nı, jarnı, podzimnı, zimnı, kesva tku matek Kroužek KLOKÁNEK každou středu od 9.30 hod. vede Jana Kinclová, informace na tel pohybovy krouz ek zame r eny na aktivitu de tı, vhodny ve ve ku od s esti me sı cu, rozvı jenı motoriky, cvic enı na me kky ch rehabilitac nıćh mıć ıćh, na velky ch mıć ıćh, vyuz itı pomu cek v centru jako je variabilnı sestava k prole za nı pro de ti, cvic enı na z ebr ina ch Krouz ek KLOKA NEK Krouz ek S IKULA Kroužek MINI tanečky každý čtvrtek od do hod., začínáme vede Vladislava Bělová, tel pohybovy krouz ek pro de vc ata od 4 let, de ti se uc ı za kladnı tanec nı kroky, jednoduche sestavy na oblı bene de tske pıśnic ky, de vc ata vystupujı na ru zny ch spolec ensky ch akcı ch, napr. pr i pravidelny ch na vs te va ch v Dome s pec ovatelskou sluz bou v Nepomuku

10 10 SPORT 9/2013 TJ Slavoj Dvorec oddıĺ JUDO Pravidelné tréninky začínají v tělocvičně ve Dvorci za pekárnou. Út + Čt hod. Pr ijıḿa me nove de ti (chlapce i de vc ata) od 6 let. Pr ijďte se na na s podı vat, ra di va s mezi sebou uvı ta me. Bliz s ı informace zıśka te na hodina ch juda. Na vas i hojnou u c ast se te s ı trene r i Josef Jiránek a František Sedláček OZNÁMENÍ O CVIČENÍ JÓGA NEPOMUK Pr ı znivcu m zdrave ho z ivotnı ho stylu oznamuji, z e zac ıńa me s cvic enıḿ ve středu dne v hod. Prvnı hodina bude uka zkova zdarma. Mu z ete si vyzkous et, zda se va m cvic enı bude lı bit a budete chtı t v ne m pokrac ovat. Cvic enı vc etne dvou relaxacı trva 1,5 hodiny. S sebou si pr ineste karimatku, deku na pr ikrytı pr i relaxaci a volne pohodlne oblec enı. Cvic ıḿe bez obuvi. Cvic enı ma velmi dobre zdravotnı u c inky jak na te lo, tak i na dus i, protahuje vs echny svalove partie, a to nena silnou formou. C love k se nauc ı spra vne dy chat a odola vat stresu v dnes nı uspe chane dobe. Je vhodne i pro rekonvalescenty nebo lidi s mens ıḿi zdravotnıḿi proble my. Cvic enı probı ha nove vte locvic ne ZS Nepomuk. Vchod bude oznac en informac nı cedulı. Pr icha zejte, prosıḿ, alespon 10 minut pr ed zaha jenıḿ cvic enı, abyste nerus ili ostatnı pr i u vodnı relaxaci. Cena za cele obdobı za r ı az kve ten c inı Kc Moz no uhradit i pololetne 500 Kc za kaz de pololetı. Zdravı ate s ı se na va s Olga Sedláčková TJ Slavoj Dvorec oddíl aerobik TĚLOCVIČNA ZŠ NEPOMUK Po + Čt hod. Program: bodyforming, dance aerobik, stepy, činky, gumy, Port De Bras S sebou: pevnou obuv (nejle pe urc enou pro AE), podloz ku, pitı (neperliva voda), dobrou na ladu. C inky a gumy lze zapu jc it. ZAČÍNÁME 2. ZÁŘÍ 2013 Bodyforming jednoduche choreografie s posilovacıḿi prvky zame r eny mi na proble move partie. K posilova nı vyuz ı va me take stepy, c inky, gumy, overbally. Urc eno zac a tec nıḱu m a vs em, kter ı chte jı jes te vıće zformovat svou postavu. PortDeBras cvic ebnı program z lekcı body & mind vycha zejıćı z pohybu klasicke ho i modernı ho tance, ktere jsou doplne ny pohyby pro funkc nı, efektivnı, ale za roven s etrne a pr irozene posıĺenı i protaz enı svalu cele ho te la. Plynule sekvence pohybu va m prota hnou zkra cene svaly, uvolnı a zmobilizujı pa ter a kloubnı spojenı, zleps ı koordinaci a ovlivnı ladnost pohybu. Pr i tomto cvic enı posıĺı te hlavne paz e a ramena, ale zkra tka nepr ijdou ani kyc le a dolnı konc etiny. Přínosy: rozvoj pohybove koordinace, estetiky pohybu, smyslu pro rytmus, kontrolu pohybu a drz enı te la schopnost zapojovat hluboke i povrchove svaly podıĺejıćı se na spra vne m drz enı te la psychicka relaxace Určeno pro s irokou ver ejnost, zac a tec nıḱy i pokroc ile, se zkus enostı i bez zkus enosti s cvic enıḿ. Co s sebou? Pohodlny sportovnı ode v, podloz ku, pitı, obuv nenı nutna, cvic ı se v ponoz ka ch nebo naboso. Bližší informace na tel.: nebo u: Pokud stále váháte, přijďte se na některou hodinu alespoň podívat! Te s ıḿsenava s Pavlína Jiránková

11 9/2013 SPORT 11 TJ Slavoj Dvorec oddíl Šachy Memoria l Dr. Kadery V sobotu se v nas em me ste uskutec nı jiz tradic nı s achovy turnaj v rapid s achu. V letos nıḿ roce to bude jiz 19. roc nıḱ konany ope t v restauraci Sokolovna od 9.00 hodin. Kaz doroc ne zde na jednotlivy ch s achovnicıćh sva dı boje na 60 s achistu z cele C eske republiky. O kvalita ch a zvys ujıćı se popularite tohoto turnaje sve dc ı i potvrzena u c ast extraligovy ch hra c u jako jsou napr. mezina rodnı mistr (IM) Josef Jur ek z Jic ıńa nebo dnes jiz velmistr (GM) Petr Neuman z Plzne. Druhy zmin ovany si v lon ske m roce odvezl prvnı cenu, jejıź souc a stı byla tradic nı trofej ruc ne malovany porcela novy Nepomucky talıŕ ze s umavske dıĺny. Tato akce vs ak nenı vyhrazena pouze pro pr ebornı ky s nejvys s ı vy konnostı. Turnaje se pravidelne zu c astn ujı iamate rs tı hra c i, nadanı junior i vs ech ve kovy ch kategoriı i kava rens tı s achiste. Zva ni jsou samozr ejme take diva ci, trene r i, rodic e a vs ichni ostatnı pr ıźnivci s achove hry. Za organizac nı ty m bych tı mto ra ddopr edu pode koval restauraci Sokolovna za pr ıṕravu pr ı jemne ho hracı ho prostr edı. Za s achovy oddıĺ TJ Slavoj Dvorec Petr Čekan Memoriál Dr. Kadery Šachový oddíl Slavoj Dvorec si Vás dovoluje pozvat na XIX. ročník turnaje v rapid šachu o Nepomucký talíř v sobotu 5. října 2013 Hracı mıśtnost: Prezentace Zac a tek turnaje Pr edpokla dany konec Hracı syste m Tempo hry Sa l restaurace Sokolovna v Nepomuku (cca 2 km od vlakove ho na draz ı po pr edchozı domluve moz no zar ı dit dopravu z na draz ı k hracı mıśtnosti) hodin v hracı mıśtnosti 9.00 hodin hodin S vy carsky syste mna9kol 2 x 20 minut Startovne vc etne obe da: U c astnıḱ turnaje: ZTP, de ti do 15 let, du chodci, z eny: Hra c i s tituly GM, IM nebo ELO koeficientem nad 2299: 190 Kc 130 Kc ZDARMA S achovy materia l s sebou 2 hra c i1s achy a 1 hodiny. Cenový fond: 6000 Kč + mnoho věcných cen!! Ceny: 1. cena Kc + Nepomucky talıŕ 2. cena Kc 3. cena Kc Nejle pe umıśte ny hra c do ELA Kc Nejle pe umıśte ny hra c do ELA Kc Speciální ceny pro: Nejleps ı ho seniora nad 60 let Nejleps ı ho juniora do 15 let Nejleps ı z enu Da le mnoho ve cny ch cen pro kaz de ho u c astnıḱa dle por adı!! Zva ni jsou i neregistrovanı hra c i, diva ci a pr ıźnivci s achove hry Za s achovy oddıĺ TJ Slavoj Dvorec: Ing. Petr Čekan mobil:

str. 2 str. 5 str. 10

str. 2 str. 5 str. 10 MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 11, listopad 2013, ročník XXII., ZDARMA UNIBRICK BĚH NEPOMUKEM Změna Živnostenského zákona Program MC Beruška Nepomuk str. 2 str.

Více

str. 5 str. 9 str. 23

str. 5 str. 9 str. 23 MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 3, březen 2013, ročník XXII., ZDARMA Nařízení obce Setkání partnerských Rozvojový plán 1/2013 měst 2014-2020 str. 5 str. 9 str. 23

Více

str. 7 str. 20 a 26 str. 22 Pověsti z míst tajemných i kouzelných FÉNIX o prázdninách Lubomír Brabec v Nepomuku VÝSTAVA

str. 7 str. 20 a 26 str. 22 Pověsti z míst tajemných i kouzelných FÉNIX o prázdninách Lubomír Brabec v Nepomuku VÝSTAVA MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 7, červenec 2013, ročník XXII., ZDARMA Lubomír Brabec v Nepomuku VÝSTAVA FÉNIX o prázdninách Pověsti z míst tajemných i kouzelných

Více

str. 3 str. 5 str. 21 Nová zastávka v provozu V polovine kve tna byla v Nepomuku Krysy a potkani čekají na potravu

str. 3 str. 5 str. 21 Nová zastávka v provozu V polovine kve tna byla v Nepomuku Krysy a potkani čekají na potravu MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 6, červen 2013, ročník XXII., ZDARMA Zásahy JSDHO Nepomuk Zeptali jsme se starosty města Ze života včel červen str. 3 str. 5 str.

Více

Jmenova nı nove ho r editele

Jmenova nı nove ho r editele MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 07, červenec 2015, ročník XXIV., ZDARMA Výměna průkazů Rozhovor měsíce Základní škola Nepomuk str. 3 str. 7 str. 19-21 Jmenova nı

Více

O DALS I VZDE LA VACI A PROFESNI DRA ZE ANALY ZA NA ZA KLADE DOTAZNI KOVE HO S ETR ENI A OHNISKOVY CH SKUPIN

O DALS I VZDE LA VACI A PROFESNI DRA ZE ANALY ZA NA ZA KLADE DOTAZNI KOVE HO S ETR ENI A OHNISKOVY CH SKUPIN MONOGRAFIE ROZHODOVA NI Z A KU ABSOLVENTSKY CH ROC NI KU ZA KLADNI CH S KOL O DALS I VZDE LA VACI A PROFESNI DRA ZE ANALY ZA NA ZA KLADE DOTAZNI KOVE HO S ETR ENI A OHNISKOVY CH SKUPIN ROZHODOVÁNÍ ŽÁKŮ

Více

POVOLEBNÍ SLEVY NA CELÝ SORTIMENT AK NÍ CENY BRANDT LIEBHERR. Prodejna stroj a ná adí. B loveská 168, Náchod. Velký výběr ručního nářadí.

POVOLEBNÍ SLEVY NA CELÝ SORTIMENT AK NÍ CENY BRANDT LIEBHERR. Prodejna stroj a ná adí. B loveská 168, Náchod. Velký výběr ručního nářadí. Příští Echo vychází 11, června 2010 REDAKCE KRÁMSKÁ 29 NÁCHOD www.novinyecho.cz Ro ník 17/ íslo 16/4. ervna 2010 ESKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY 24 000 výtisk www.e-nachodsko.cz portál náchodského regionu www.e-nachodsko.cz

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra Ekonomie a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UI a UX mobilních aplikací (historie, metodiky tvorby UI designu), Vývoj mobilní aplikace pro ios Autor BP: Filip Procházka Vedoucí BP: Ing.

Více

Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu

Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu Vážení a milí přátelé, v zá ř í 2011 bylá záhá jená soute z přo de ti á mláde lidi Př evezme te teřezínskou s táfetu. V řá mci te to soute

Více

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný Olympiáda Rozhovor s Barborou Horá kovou, o které málokdo z Plze an ví, že byla jednou z našich zástupky na OH v Pekingu 2008 v lukost elecké sout ži jednotlivky. strana 6 Nový most u Št ovic Od pátku

Více

E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj

E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj 3 2011 8 Foto: Ludvík Uhlí DÉ KO PRO NAŠE M STO V ROCE 2010 V roce 2010 uspo ádalo Dé ko pro širokou ve ejnost našeho m sta a okolí adu víkendových

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Výroční zpráva občanského sdružení Hnutí Humanitární Pomoci za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Výroční zpráva občanského sdružení Hnutí Humanitární Pomoci za rok 2013 Hnutí Humanita rní Pomoci L. Janáčka 2184/15, 678 01 Blansko, Česká republika Telefon 516 418 727 Fax 516 418 727 http://hhp.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Výroční zpráva občanského sdružení Hnutí Humanitární

Více

KUNRATICKÝ. zpravodaj. Pohled z letadla na část Kunratic od křižovatky ulic K Zeleným domkům a Vídeňské v květnu 2009 (foto archiv MČ).

KUNRATICKÝ. zpravodaj. Pohled z letadla na část Kunratic od křižovatky ulic K Zeleným domkům a Vídeňské v květnu 2009 (foto archiv MČ). KUNRATICKÝ zpravodaj 4/2009 Pohled z letadla na část Kunratic od křižovatky ulic K Zeleným domkům a Vídeňské v květnu 2009 (foto archiv MČ). Slovo starostky strana 2 Zastupitelstvo Úřad MČ strany 2 4 Školství

Více

zpravodaj KUNRATICKÝ 5/2009 Školství Kulturní a společenské akce strany 6 11 Slovo starostky Zastupitelstvo Úřad MČ Zajímavosti

zpravodaj KUNRATICKÝ 5/2009 Školství Kulturní a společenské akce strany 6 11 Slovo starostky Zastupitelstvo Úřad MČ Zajímavosti KUNRATICKÝ zpravodaj 5/2009 Otázky na ředitele pražské ZOO Petra Fejka jen pršely (foto ing. Jaroslav Vrba). Slovo starostky strana 2 Zastupitelstvo Úřad MČ strany 2 4 Školství strany 5 6 Kulturní a společenské

Více

Slaný představí Tibet

Slaný představí Tibet informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 3 ročník XII březen 2009 Slovo starosty Vážení spoluob ané, milí Sla áci, v souvislosti s p ípadem, který v sou

Více

čtěte uvnitř ROČNÍK 22 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 CENA 10,- Kč ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

čtěte uvnitř ROČNÍK 22 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 CENA 10,- Kč ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ROČNÍK 22 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 CENA 10,- Kč Masopust v Rokytnici - potřetí! čtěte uvnitř Zprávy z M stského ú adu Rokytnice v O. h.......str. 2-3 Reprezenta ní ples M sta Rokytnice...str. 5 Náš rozhovor

Více

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí Ročník 6 leden/únor 2014 ZDARMA, vydává Prostor Media s.r.o. Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí P ehlídka masek pat í k masopustu již od nepam ti MASOPUST ANEB NÁVRAT K TRADICI Blíží se

Více

P r o j e k t C i a o A m i c i!

P r o j e k t C i a o A m i c i! P r o j e k t C i a o A m i c i! W a l d o r f s k a s k o l a P r í b r a m P r o j e k t C i a o A m i c i! Projekt Ciao Amici! je projektem vý me ný mla - Projekt podporuje samostatnost, zodpove dnost,

Více

ESKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY P EDVÁNO NÍ SLEVY NA CELÝ SORTIMENT. krizové ceny LCD, PLAZEM, DVD MY EK - PRA EK SPORÁK I SUŠI EK. Pf 2010

ESKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY P EDVÁNO NÍ SLEVY NA CELÝ SORTIMENT. krizové ceny LCD, PLAZEM, DVD MY EK - PRA EK SPORÁK I SUŠI EK. Pf 2010 Příští Echo vychází 15, ledna 2010 Výsledky LAGUNA CUPU v bowlingu dnes na www.novinyecho.cz Ro ník 16/ íslo 35/18. prosince 2009 ww w.e-nac hod s k o. cz ESKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY p or tá l n ác h o ds k

Více

KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004

KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004 KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004 Rok 2004 z hlediska místního klimatu dosud nejlépe odpovídal dlouhodobému pr m ru za posledních 15 let. Pr m rná m sí ní teplota se po celý rok

Více

Hejtman ud lil ceny za ob anskou state nost

Hejtman ud lil ceny za ob anskou state nost Milí spoluobčané, čas neúprosně běží a zdá se nám, že to bylo nedávno, co jsme oslavili začátek roku 2007. Ale za několik dní budeme oslavovat a vítat rok nový a mladý, plni očekávání, co nám nachystá.

Více

interview Yvetta Blanarovičová Dětem neříkáme, že jsou chudáčci inconsensio TÉMA: Tradiční čínská medicína 5000 let stará novinka

interview Yvetta Blanarovičová Dětem neříkáme, že jsou chudáčci inconsensio TÉMA: Tradiční čínská medicína 5000 let stará novinka Vážení a milí čtenáři! Jako v každém čísle máme pro vás něco nového v obsahu i formě. Informace z prostředí nemocnic a zdravotnických zařízení dnes doplňujeme v rozšířené rubrice TÉMA dalšími zajímavostmi

Více

SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor

SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor snadn jší život nejen ve stá í a nemoci SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor vydává Spokojený domov, o. p. s. ZDARMA Náklady na jeden výtisk asopisu

Více

Mažoretky z Blatné opět dobývaly svět

Mažoretky z Blatné opět dobývaly svět Ročník 25 (35) Blatná 26. září 2014 Číslo 16 / strana 1 Ročník 25 (35) 26. ZÁŘÍ 2014 ČTRNÁCTIDENÍK CENA 7 Kč ČÍSLO 16 Mažoretky z Blatné opět dobývaly svět Mažoretky PREZIOSO Mažoretky PREZIOSO Sokol Blatná

Více

K ava p ed úterní sch zí onemocn l

K ava p ed úterní sch zí onemocn l www.tydenikpernstejn.cz PERNŠTEJNpro PARDUBICKO A CHRUDIMSKO....... LETIŠT OSTROUHALO, KRAJ CHCE JEHO STO MILION CELKEM DEVATENÁCT LET PRO BRUTÁLNÍ LUPI E Z PARDUBIC str. 2 str. 4 str. 8 POKRA OVALA HALOVÁ

Více

OBZOR SLOVO STAROSTY. Nové náměstí veřejné mínění Z RADNICE STR. 6 CHARITATIVNÍ HOKEJOVÉ UTKÁNÍ STR. 17 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZM STR. 18 VYBÍRÁME Z OBSAHU

OBZOR SLOVO STAROSTY. Nové náměstí veřejné mínění Z RADNICE STR. 6 CHARITATIVNÍ HOKEJOVÉ UTKÁNÍ STR. 17 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZM STR. 18 VYBÍRÁME Z OBSAHU HORAŽĎOVICKÝ SRPEN 2012 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU Z RADNICE STR. 6 CHARITATIVNÍ HOKEJOVÉ UTKÁNÍ STR. 17 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZM STR. 18 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

POVÁNO NÍ SLEVY POKRA UJÍ TOTÁLNÍ VÝPRODEJ LIKVIDACE ZÁSOB. spole nost zdravotn postižených o.s. NONA v Novém M st nad Metují

POVÁNO NÍ SLEVY POKRA UJÍ TOTÁLNÍ VÝPRODEJ LIKVIDACE ZÁSOB. spole nost zdravotn postižených o.s. NONA v Novém M st nad Metují Příští Echo vychází 27. ledna 2012 leden 1890 - narozen Karel Čapek Ročník 19/číslo 2/20. ledna 2012 ČESKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY WWW.NOVINYECHO.CZ AKCE! Chcete půjčit? Pomohlo by vám 50 až 350 000 Kč? 100

Více

DUBEN 2015 ČÍSLO 1 SLOVO STAROSTKY Z RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA. 7. sch ze Rady m sta Dolní Kounice:

DUBEN 2015 ČÍSLO 1 SLOVO STAROSTKY Z RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA. 7. sch ze Rady m sta Dolní Kounice: DOLNOKOUNICKÝ ZPRAVODAJ DUBEN 2015 ČÍSLO 1 SLOVO STAROSTKY Vážení spoluob ané, letošní mírná zima nám pomalu kon í a první jarní úpln k ur il termín Velikonoc svátk jara. Hezké po así nás láká ven k procházkám

Více

Časopis přerovského děkanátu Červenec a S rpen 2 0 0 5 Číslo 7 R oč n ík 1 1 R ok v P ř e r ově o hlé dnu t í s P. A nt o ní ne m Pe chale m a P. J ane m F r ant o u Č í s ó h ode? N a š e h ode! R oz

Více

Můj příběh...4. Pět kroků jak vybudovat úspěšné infopodnikání...6. Příprava...7. Budování platformy...11. Navázání vztahů...17. Blesková akce...

Můj příběh...4. Pět kroků jak vybudovat úspěšné infopodnikání...6. Příprava...7. Budování platformy...11. Navázání vztahů...17. Blesková akce... 1 Obsah Můj příběh...4 Pět kroků jak vybudovat úspěšné infopodnikání...6 Příprava...7 Budování platformy...11 Navázání vztahů...17 Blesková akce... 23 Placená nabídka...28 Cesta k úspěchu...30 Tip na závěr...

Více