hr is te Na Danıć ka ch.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "hr is te Na Danıć ka ch."

Transkript

1 MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 9, zaří 2013, ročník XXII., ZDARMA UNIBRICK BĚH NEPOMUKEM SMS informace pro občany Den otevřených dveří ve FÉNIXU str. 4 str. 5 str. 20 De tske hr is te Na Danıć ka ch je v provozu Ha jsky spolek pro obnovu dokonc il dals ı ze svy ch projektu a za podpory obc anske ho sdruz enı Pro Nepomuk, Me sta Nepomuk a MAS sv. Jana Nepomucke ho, bylo 17. srpna 2013 slavnostne otevr eno nove de tske hr is te Na Danıć ka ch. Slunec ne sobotnı odpoledne plne radosti, her a de tske ho smı chu, pra vem patr ilo nas im de tem. Po dlouho oc eka vane rekonstrukci a zve davosti zrcadlıćı se v de tsky ch oc ıćh od doby, kdy se mıśto zac alo od za kladu me nit, zı skaly nepomucke de ti spolec ne jeden velky pra zdninovy da rek nove de tske hr is te Na Danıć ka ch v Zelene m dole v ulici Hudební festival Myslivecka. Doufa me, z e pr i na vs te ve tohoto nove ho prostoru pro de ti vs echny snad pr ekvapı rozsah provedenı tere nnıćh u prav a zaujme podar eny vy be r 21. Haydnovy hudební slavnosti 21. září 2013 v hod. kostel sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku Více informací uvnitř vydání Foto Vladimír Vozka jednotlivy ch prvku, ktere svy m provedenı m da vajı velke moz nosti pro de tske hry mlads ıćh i stars ıćh de tı. pokračování na str. 7 Sponzor vydání: Pozor na podvodné sbírky textilu... Va z enı obc ane, v nas em me ste se v poslednıćh me sıćıćh rozs ıŕ il nes var s pouz ity m os acenı m a textilem. Obchod s tıḿto textilem je totiz lukrativnı za lez itostı, a tak mnoho firem zneuz ı va du ve r ivosti obc anu a pod za minkou ru zny ch charitativnı ch sbı rek prova dı sbe r textilu, ktery po pr ebra nı konc ı patrne v second-handech a nikoliv u potr ebny ch jako humanita rnı pomoc. Do schra nek dosta va te obc as leta ky, z e v Nepomuku a Dvorci probe hne sbe r pouz ite ho textilu, abyste v urc ity den pr ipravili pytle s tı mto textilem pr ed vas e domy.na sledne,ve ts inou nedokonale, ne kdo tyto pytle sveze. Chceme upozornit, z e se v z a dne m pr ıṕade nejedna o z a dne oficia lnı charitativnı sbıŕky a z e ani me sto Nepomuk o nich nenı informova no. Obc ane pak v dobre vı r e, z e poma hajı potr ebny m, pr edkla dajı textil ru zny m pochybny m spolec nostem. Ve c jsme r es ili i s Diakoniı Broumov, ktera v Nepomuku sbe r v minulosti na charitativnı u c ely prova de la. Je zde domluva, z e v Nepomuku Diakonie bude prova de t sbe r pouze zpu sobem jako v minulosti tedy me sto vme diıćh vyzve obc any ohledne sbı rky a urc ı mı sto uloz enı (napr.me U Nepomuk) a na sledne si to Diakonie sveze z jednoho mı sta. Jake koliv leta ky ve schra nka ch o sbe ru textilu, ktere nebudou oficia lne me stem zas tı te ny, tedy povaz ujte za pochybne. Václav Kovář starosta města, noviny.nepomuk.cz, nikatv.nepomuk.cz,

2 2 FOTOZPRÁVY 9/2013 XXXII. NEPOMUCKÝ TROJÚHELNÍK Pr ebor C eske republiky v jıźde pravidelnosti historicky ch za vodnıćh motocyklu - JPHZM července 2013 Foto Pavel Jiran Ladislav Lefler - Rudge Ulster Pavel Kroupa - Jawa Jan Polı vka a Zdene k Sedla c ek - Ural Ondr ej Nechanicky a Robert Boha c - Honda Noc nı turnaj v pe tanque Oddı l pe tanque Sokola Nepomuk uspor a dal v sobotu 10. srpna 2013 na hr is ti u Sokolovny Prvnı noc nı nepomucky turnaj. Turnaje se zu c astnilo 18 dvojc lenny ch ty mu nejen z Nepomuka, ale i z Chocenic a Klatov. Cely podnik probe hl v pr a telske a pohodove atmosfe r e, ktera ostatne k pe tanque patr ı a svy m dıĺem k nı pr ispe lo i kra sne poc ası. Vy sledky umıśte nı na prvnıćh c tyr ech mıśtech: 1. C oudek Marek, C oudek Petr (Sokol Nepomuk) 2. Janda Miroslav, S va cha Rudolf (Sokol Chocenice) 3. Hronc ok David, Hronc ok Vladimıŕ (Sokol Nepomuk) 4. Vondra c ek Karel, Hu rka Jindr ich (Bowle 09 Klatovy) Za oddıĺ pe tanque Sokola Nepomuk petanque.nepomuk.cz Karel Baroch

3 9/2013 Koncert Lubomıŕa Brabce v Nepomuku Sobotnı podvec er v pu li srpna patr il v nepomucke m kostele sv. Jana Nepomucke ho hudbe. Vystoupil zde se svy m kytarovy m koncertem zna my virtuo zlubomı r Brabec. Posluchac i zcela zaplnili kostel a dostalo se jim vynikajıćı ho kulturnı ho za z itku. Koncert por a dala u pr ıĺez itosti vy roc ı vysve cenı kostela Otavska svatoja nska spolec nost ve spolupra ci s Maticı sv. Jana Nepomucke ho. red FOTOZPRÁVY 3 Foto 3 Milan Demela

4 4 SPORT 9/2013 UNIBRICK BE H NEPOMUKEM 2013 Jen poslednıćh pa r ty dnu zby va do 3. roc nıḱu Be hu Nepomukem, ma te jiz natre nova no? Pokud ne, por a d jes te ma te c as se do toho pustit Sportujete-li aspon trochu pravidelne, na s pe t kilometru dlouhy be hurc ite zvla dnete i bez tre ninku. Osobne ma m radost, z e i na cesta ch a silnicıćh v okolı Nepomuka vidıḿ c ıḿ da l vıće be z cu, kter ı objevili kra su tohoto nena roc ne ho sportu. Vz dyť k be ha nı Va m stac ı jen dobre boty, pu l hodina az hodina c asu a pr emoct tu prvotnı nechuť vyrazit. Odme nou po be hu Va m bude, krome zvy s enı kondice i odbourany stres a psychicka u nava, napr ıḱlad z pra ce. Kolikra t jsem unaveny,pr ed be hem se mi do nic eho nechce a po tr i c tvrte hodine be hu se vracıḿ s nads enıḿ a plny energie. Jedinou nevy hodou be hu je, z e v zac a tcıćh bolı nez se c love k dostane na za kladnı u roven kondice. A ve r te mi, z e vıḿ, o c em mluvıḿ, zac ıńal jsem jiz nejmıń stokra t. Na letos nı, jiz tr etı roc nıḱ, se mu z ete te s it v sobotu 21. září 2013, registrace probe hne od 13. do 15. hodin a od hodin zac nou jednotlive starty. Organizacı tohoto za vodu podporujeme mıśtnı amate rske be z ce a zejme na aktivnı z ivotnı styl de tı i dospe ly ch v regionu Nepomucka. Jako vz dy je start i cı l v area lu Stavebnin UNIBRICK, kde za roven diva ci najdou pr ı jemne obc erstvenı Jana Moravce, ska kacı boty, trampolı nu i male vystoupenı. Ani letos se nebude vybıŕat startovne a soute z it mohou vs ichni, od u plne nejmens ıćh de tı (0 5 let, 6 10 let), pr es juniory (11 14, let), dospe le (muz i az eny let), az po vetera ny. Trate zu staly z lon ske ho roku nezme ne ne, tj. de ti a junior i 1000 a 1550 m, dospe lı 5000 m. Do budoucna uvaz ujeme i o 10km c i dels ı trase, ale pr ece jen ma me obavu, aby nebyla pro mıśtnı borce pr ıĺis dlouha dejte na m ve de t sve na zory na de lku tras pro pr ıś tı roky, napr ıḱlad na mail Aby se Va m be z elo co nejle pe, pr edstartovnı masa z Va m zdarma poskytne Relax studio Lucie, ktere mu tıḿto de kujeme. Na prvnı tr i vkaz de kategorii c ekajı kra sne ceny, pro vs echny, kdo dobe hnou do cıĺe, hlavne dobry pocit, z e to doka zali! Pokud jste jiz be z eli v minuly ch letech, zkuste svu j c as jes te vyleps it. Lon ske vy sledky a fotogalerii z lon ske ho roc nı ku najdete na Pr ijďte si s na mi uz ı t pr ı jemne za r ijove odpoledne a ve r ıḿ, z e se nikdo nudit nebudete. Te s ı se na Va s cely organizac nı ty m Unibricku. Bc. Petr Brož jednatel Unibrick Vítězové hlavní kategorie (zleva) - druhé místo Větrovec Jiří, první místo Beran Marcel a třetí místo Stejskal Zdeněk Děti - trasa 1000 m běh 2013 Junioři - trasa 1550 m běh 2013 Dospělí - trasa 5000 m běh 2013 Start nejmenší dětské kategorie Tři, dva, jedna START! Dospělí vyráží na 5 km trať Kdo bude letos první? Sada medailí vzor 2012

5 9/2013 ZPRÁVY 5 Informace z radnice SMS informace pro občany Vážení spoluobčané, v loňském roce jste byli v Nepomuckých novinách informováni o možnosti využití služeb SMS brány Plzeňského kraje. Vzhledem k tomu, že se k této službě přihlásilo doposud pouze minimum občanů našeho města, dovolujeme si Vám opětovně připomenout možnost využití této (pro občany bezplatné) služby. Minihr is te us koly Hr is te s ume ly m tra vnıḱem je pro sportovce k dispozici po cely rok. Mıśtnı obc ane si mohou hr is te pronajmout za 100 Kc na hodinu, pr espolnı pak za 300 Kc /hod. Hracı plochu lze ve vec ernıćh hodina ch nasvı tit, ope t za poplatek. Bližší informace vám podá Eva Járová Honsová, tel.: , Plzen sky kraj pr ipravil zpu sob informova nı obc anu zejme na v krizovy ch situacı ch pomocı modernı ho komunikac nı ho kana lu posıĺa nı SMS zpra vnava s mobilnı telefon. Nepu jde ale vz dy jen o krizove situace, SMS zpra vy Va m mohou pr ina s et i r adu dals ıćh potr ebny ch informacı z be z ne ho z ivota vas eho me sta (napr. zpra vy, z evurc ite ulici nepu jde voda c i elektr ina z du vodu hava rie, pozva nka na vy znamne akce me sta, zaseda nı zastupitelstva apod.) Pokud ma te za jem dosta vat tyto informace, stac ı se zaregistrovat SMS zpra vou ve tvaru: PLZ mezera NEPOMUK mezera INFORMACE mezera ANO mezera PRIJMENI mezera JMENO hvězdička ULICE hvězdička CISLO POPISNE (zpra vu lze psa t i maly mi pıśmeny; vs e bez diakritiky). Pr ıḱlad SMS zpra vy: plz nepomuk informace ano novak stepan*krizikova*20 Tuto zpra vu odeslat z Vas eho mobilnı ho telefonu na c ıślo Cena te to odeslane SMS zpra vy je 3 Kc (vc. DPH). Po odesla nı SMS zpra vy obdrz ı te ihned zpe tnou SMS zpra vu potvrzujıćı,z e jste do seznamu odbe ratelu informacı zar azeni. Zasla nıḿ SMS zpra vy da va te souc asne souhlas k tomu, aby Va m byly zasıĺa ny informace i od dals ıćh subjektu zapojeny ch do integrovane ho za chranne ho syste mu (policie, hasic i atd.). Posıĺa nı SMS zpra v je pro Va s zcela dobrovolne. Budete-li chtı t ukonc it odbe r informacı, stac ı kdykoliv zaslat SMS na c ıślo ve tvaru: PLZ mezera NEPOMUK mezera INFORMACE mezera NE Ihned obdrz ı te zpe tnou SMS zpra vu potvrzujıćı,z e jste ze seznamu odbe ratelu informacı vyr azeni. Cena te to odeslane SMS zpra vy je 3 Kc (vc. DPH). Pokud si nejste jisti, zda ma te sluz bu aktivovanou, stac ı zaslat na c ıślo SMS zpra vu ve tvaru: PLZ mezera NEPOMUK mezera INFORMACE mezera STAV Cena te to odeslane SMS zpra vy je 3 Kc (vc. DPH). Informace, ktere Va m budou zasıĺa ny, jsou pro Va s bezplatne. Jen samé dobré informace Vám přeje Václav Kovář, starosta me sta Nepomuk Me sto Nepomuk zve vs echny obc any na FARMÁŘSKÝ TRH Foto Eva Járová Honsová v sobotu 21. září hod. náměstí A. Němejce Pr ijďte podpor it mıśtnı vy robce potravin! Město Nepomuk Nám. A. Němejce 63, Nepomuk Tel.: ústředna Fax: ,

6 6 SPONZOR VYDÁNÍ ZPRÁVY 9/2013 ELEKTROINSTALACE MÍKOVEC Elektroinstalační práce bytové i průmyslové v plném rozsahu, montáž, rekonstrukce, údržba a opravy el. zařízení, revize, přihlášky k odběru el. energie Elektrické topení kotle, konvektory, akumulační kamna, podlahové topení Osvětlení interiérové i průmyslové a veřejné osvětlení Ohřev teplé vody zásobníky TUV, průtokové ohřívače vody Na Vinici NEPOMUK Stížnosti na špatný signál KTV Va z enı spoluobc ane, v poslednı ch ty dnech jsem byl kontaktova n dve ma obc ankami nas eho me sta z du vodu s patne ho pr ı jmu nas ı kabelove televize. Odbornou kontrolou vs ak bylo zjis te no, z e zapojenı (neodborne ) bylo pr ıć inou opravdu velmi s patne ho pr ı jmu. Z tohoto du vodu Va s z a da m, pokud jste v podobne situaci, zavolejte na telefon buď mu j (Josef Michek), pana Jıŕy , pana Kova r e nebo pana Holuba , a my Va m pomu z eme s opravou zapojenı. Jsme pr esve dc eni, z e nas e kabelova televize v dnes nı podobe je velice kvalitnı. Je jen na s kodu, z e ji nema jes te vıće nas ich spoluobc anu. Stan te se nas imi koncesiona r i, ra di Va suvı ta me a zdarma pr ipojıḿe. ČT připravuje nový TV kanál ČT :D a ČT ART Vysıĺa nı bude zaha jeno 31. srpna Dne byl program C T:D/C T ART zar azen do programove nabı dky KTV Nepomuk. Nalaďte si ho na vas em televizoru nebo settop boxu. mob.: centrum.cz Nádražní NEPOMUK Informace provozovatele KTV Nepomuk Vysıĺa nı De c ka bude umıśte no na digita lnı kana l K22, kde jsou nynı PRIMA family, C T24 a NOE TV. Stac ı tedy tento kana l znovu proladit. ČT :D (hovorově Déčko) bude televiznı stanice urc ena mlady m diva ku m. Stanice bude v provozu denne od 6:00 do 20:00, mezi osmou hodinou vec ernı a druhou rannı pak bude na stejne frekvenci vysıĺat televiznı kana l C T art. C T :D bude urc ena pro dve diva cke skupiny, a to pro de ti ve ve ku 4 8 let (57 % vysıĺa nı )a pro de ti ve s kolnıḿve ku 8 12 let (43 % vysıĺa nı ). ČT art je televiznı stanice urc ena pr ı znivcu mkultury. Stanice bude v provozu denne mezi osmou hodinou vec ernı a druhou rannı, v dobe od 6:00 do 20:00 bude na stejne frekvenci vysıĺat de tsky televiznı kana l C T :D. Kaz dy den zaha jı vysıĺa nı zpravodajska relace Uda losti v kultur e (vnede li Ty den v kultur e), doplne na z ivy mi vstupy z akcı a publicistickou talkshow ke kulturnıḿ te matu m. Na sledovat budou programove bloky, kaz dy den s odlis ny mi te maty. [Zdroj: Za KTN Josef Michek TESAS MEDIC s.r.o.

7 9/2013 ZPRÁVY KULTURA De tske hr is te Na Danıć ka ch je v provozu dokončení ze strany 1 Pıśkovis te, houpac ky, provazova ste na, opic ı dra ha, svah na zimnı bobova nı je jen c a st nainstalovany ch hernıćh prvku, ktere Vas e de ti budou urc ite ra dy navs te vovat. Pr ı jemne stra vene chvıĺe na tomto hr is ti mu z ete zakonc it opec enıḿ s peka c ku na vybudovane m ohnis ti c i zajı t na obc erstvenı do pr ilehle ho Hubert klubu. Slavnostnı otevr enı prova zel bohaty doprovodny program, be hem ktere ho probe hla uka zka poz a rnı ho u toku maly ch hasic u SDH Nepomuk, prezentace Mater ske ho centra Berus ka, da le uka zkova hodina netradic nı vy uky anglic tiny pro nejmens ı centra Helen Doron a zcela jiste nejoblı bene js ı dova de nı v hasic ske pe ne, kterou pro de ti zajistili c lenove SDH a JSDHO Nepomuk. Foto Vladimír Vozka 7 Ne koho z Va s moz na napadne, zda to bylo zapotr ebı a kolik to vs e vlastne sta lo. Hr is te bylo rekonstruova no dıḱy nezdolne mu u silı a optimismu c lenu realizac nı ho ty mu obc anske ho sdruz enı Ha jsky spolek pro obnovu, obc anske ho sdruz enı Pro Nepomuk, Me sta Nepomuk a take dıḱy financ nı podpor e zıśkane dotacı u MAS sv. Jana Nepomucke ho a to v c a stce Kc. Samotna rekonstrukce de tske ho hr is te probe hla v ne kolika etapa ch. Zemnı pra ce spoc ı vajıćı zejme na v odvodne nı a vyvy s enı sta vajıćı ho tere nu provedla fa Vavr ıḱ stavby s.r.o., na sledne bylo hr is te osazeno atrakcemi z aka tove ho dr eva od fy Hr is te Pod Kve tinou, ktere po vy be ru z nabı dek vizua lne nejle pe vystihovaly pr ı rodnı charakter hr is te. Konec ne u pravy vc etne instalace ver ejne ho osve tlenı pak ve spolupra ci s me stem provedli c lenove obou zmin ovany ch sdruz enı. V konec ne m zu c tova nı se pak c a stka za rekonstrukci v za ve rec ne etape vys plhala na te me r 1 milion Kc. Myslıḿe si, z e hr is ť prode ti nenı nikdy dost a o tom, z e toto mıśto se opravdu povedlo, sve dc ı radost a u sme v na tva r ıćh de tı,ktere si pr is ly nove de tske hr is te vyzkous et. Chte li bychom pode kovat vs em spolku m, ktere svojı aktivnı u c astı podpor ily slavnostnı otevr enı hr is te a umocnily tak pr ı jemny dojem z cele ho sobotnı ho odpoledne. Za realizac nı ty m Miloslav Kubík Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Hudební festival Haydnovy hudebnı slavnosti jsou nejde le trvajı cı pr ehlı dkou stare hudby v C eske republice! Festival vznikl zejme na jako pr ipomıńka na prvnı profesiona lnı angaz ma mlade ho Josepha Haydna u hrabat z Morzinu na za mku v Dolnı Lukavici na jiz nıḿ Plzen sku v le tech Program: Marin Marais La sonnerie Carl Philipp Emanuel Bach Sona ta D dur, Wq 137/ H 559 pro violu da gamba a continuo Adagio ma non tanto Allegro di Molto Arioso Joseph Haydn Variace f moll, Hob. XVII:6 (fortepiano solo) Antonín Kammel Sona ta B dur pro housle s doprovodem klavıŕu Allegro Adagio Thema con variazioni Joseph Haydn Trio A dur, Hob. XV:9 Adagio Vivace V kostele sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku vystoupı 21. září 2013 v hod. trio brilantnıćh interpretu,kter ı za sebou majı r adu vystoupenı na evropsky ch po diıćh. Lenka Torgersen housle Petr Wagner viola da gamba Petra Matějová hammerklavier

8 8 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KULTURA ZE ŠKOL 9/2013 MĚSTO NEPOMUK Náměstí Augustina Němejce 63, Nepomuk, tel.: , fax: Úřední doba: pondělí hod., středa hod. url:, Upozornění: Dokumenty jsou zveřejňovány v upravené verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Usnesení z jednání Rady města Nepomuk z Rada města: schvaluje Stavebnı u pravy v ra mci rekonstrukce budovy MS Nepomuk a zakoupenı z aluziı na nova okna. bere na vědomí Nabı dku firmy ALTEL Czech s.r.o., Lesnı 65, Plzen na zpracova nı technologicke ho auditu me stske komunikac nı sı te pro me sto Nepomuk za c a stku Kc plus DPH. bere na vědomí Vy sledek vy be rove ho r ıźenı na dodavatele stavebnıćh pracı zme ny povrchu chodnıḱu mezi zasta vkou u ZKD a kostelem sv. Jana Nepomucke ho v Nepomuku. bere na vědomí Vy sledek vy be rove ho r ıźenı na dodavatele stavebnıćh pracı akce Doplne nı chodnıḱu Na Danıć ka ch. schvaluje Manda tnı smlouvu se Stavebnı poradnou C eske Bude jovice na realizaci vy be rove ho r ı zenı akce: Metropolitnı sı ť II. Etapa. schvaluje Manda tnı smlouvu se Stavebnı poradnou C eske Bude jovice na realizaci vy be rove ho r ıźenı na dodavatele plynu pro ZS Nepomuk. Václav Kovář, starosta me sta Organizace školního roku Obdobı s kolnı ho vyuc ova nı ve s kolnıḿ roce 2013/2014 zac ne ve vs ech za kladnıćh s kola ch, str ednıćh s kola ch, za kladnı ch ume lecky ch s kola ch a konzervator ı ch v ponde lı 2. za r ı Vyuc ova nı bude v prvnıḿ pololetı ukonc eno ve c tvrtek 30. ledna Obdobı s kolnı ho vyuc ova nı ve druhe m pololetı bude ukonc enovpa tek 27. c ervna Podzimnı pra zdniny pr ipadnou na u tery 29. r ı jna a str edu 30. r ı jna Va noc nı pra zdniny budou zaha jeny v sobotu 21. prosince 2013 a skonc ı v nede li 5. ledna Vyuc ova nı zac ne v ponde lı 6. ledna Jednodennı pololetnı pra zdniny pr ipadnou na pa tek 31. ledna Jarnı pra zdniny v de lce jednoho ty dne jsou v okrese Plzen -jih stanoveny od 3. do 9. br ezna Velikonoc nı pra zdniny pr ipadnou na c tvrtek 17. dubna apa tek 18. dubna Hlavnı pra zdniny budou trvat od soboty 28. c ervna 2014 do nede le 31. srpna Obdobı s kolnı ho vyuc ova nı ve s kolnıḿ roce 2014/2015 zac ne v ponde lı 1. za r ı zdroj:

9 9/2013 SPOLKY 9 Mateřské centrum Beruška Nepomuk Ohlédnutí Nahodily rozhovor s jednou maminkou me pr ivedl k zamys lenı a k ohle dnutı za uplynuly mi sedmi lety. Ano, jiz v roce 2006 se zrodila mys lenka o zaloz enı Mater ske ho centra Berus ka. K samotne realizaci bylo zapotr ebı mnoho pr ı prav, pra ce, odvahy, u silı, neu stupnosti a tvrdohlavosti. Jiste nebudu pr eha ne t, kdyz si dovolıḿ r ıći, z e to bylo nejdu lez ite js ı obdobı mater ske ho centra. Vı m, z e prvotnı idea matky matka m se be hem let ne kam vytratila. Ale jsem si jista, z e vs ichni, kter ı se o ne co v mater ske m centru zasadili, de lali vs e tak, jak nejle pe ume li. Nejsme pr eci jen z a dnı profesiona love. Je mi zr ejme, z e lide, kter ı mater ske centrum nenavs te vujı, nemohou ve de t, co vs e jezapotr ebı k tomu, aby organizace fungovala, rozvı jela se a aby se ume la pr izpu sobit potr eba m navs te vujıćı ver ejnosti. I my sami jsme se museli postupne vs emu nauc it, rozs ıŕ it si ve domosti a zıśkat a c erpat z novy ch zkus enostı. V prvnıćh letech pu sobenı se maminky, ktere chte ly pro sve de ti i sebe same a ostatnı ude lat ne co vıće, zasadily o vyleps enı prostor mater ske ho centra. Dos lo k rozs ı r enı za jmovy ch c innostı pro nejmens ı, byly zıśka ny financ nı prostr edky na vybavenı herny, na na kup hrac ek a cvic ebnı ch a vy tvarny ch pomu cek. Krome pravidelne ho programu pro maminky s de tmi se konaly i rekvalifikac nı kurzy, ru zne odborne semina r e abesedy,ktere byly te maticky situova ny pro maminky na mater ske dovolene. Za jem ver ejnosti v podobe sponzorsky ch daru byl pro na s povzbuzenıḿ pro dals ı c innost. Vy zvy o poskytnutı financ nı ch prostr edku neziskovy m organizacı m jsme s radostı pr ijaly a dı ky vypracova nı ru zny ch projektu, podpor eny ch Plzen sky m krajem, se na m podar ilo zıśkat dals ı financ nı prostr edky. Napr ıḱlad na informac nı broz ury o c innosti mater ske ho centra, vytvor enı pexesa se zajı mavostmi Pravidelný program Zveme vs echny maminky s de tmi od batolecı ho ve ku do Mater ske ho centra Berus ka, Na draz nı ulice 476 ( du m sluz eb ) Nepomuk. Ve s kolnı m roce 2013/2014 otevı ra me od za r ı tyto krouz ky: Nepomucka, na na kup propagac nıćh tric ek a vy tvarny ch potr eb a novy ch cvic ebnıćh pomu cek. Vu bec prvnıḿ vypracovany m projektem mater ske ho centra byla Oa za mla dı a sta r ı, prostor za Domem s pec ovatelskou sluz bou. Je pravidelne vyuz ı va n pro podzimnı akce, oslavu Krajske ho dne, ale pr edevs ıḿ slouz ı k utuz enı vztahu a bliz s ı spolupra ci se seniory. V lon ske m roce se na m podar ilo od me sta Nepomuk zıśkat financ nı prostr edky na na kup dvou stolu ac tyr lavic, ktere byly umıśte ny do parku v le te I samotnı obyvatele DPS se financ ne podıĺeli na konec ne u prave lavic ek a stolu.o to vıće na s mrzı, z e vc ervnu letos nı ho roku byly tyto lavice a stoly odcizeny. Ale ani tato negativnı zkus enost na s neodradila v nas em u silı skloubit generace. V souc asne dobe jiz c eka me na realizaci projektu na dr eve ny alta n, ktery bude v polovine r ı jna umıśte n voa ze. Pro nas e nejmens ı zde budou upevne na dve houpadla. Vs e jefinancova no projektem Plzen ske ho kraje, financ ne pr ispe lo i me sto Nepomuk a Mater ske centrum Berus ka. Aby bylo me ohle dnutı u plne, nemohu opomenout hodnotu c asu stra venou vymy s lenı m, pr ı pravami, na kupy, zar izova nı m, telefonova nıḿ, jez de nıḿ a sha ne nıḿvs eho potr ebne ho. A to je jen nepatrne nastıńe nı ukryty ch skutec nostı.ra da bych zde uvedla, z e ves kera c innost maminek je zcela dobrovolna a neplacena. Za uplynule roky se na m povedlo ne co vytvor it. Ne co le pe, ne co hu r e. Je vıće nez jasne, z e bez neusta le podpory me sta Nepomuk, bez neuhasıńajıćı podpory nas ich partneru a rodin a energie c inny ch maminek, bychom to nikdy nedoka zali. Nec eka me ovace ani gratulace. Stejne jako ostatnı aťjednotlivci,spolkyc i jine organizace ma me jen jeden spolec ny za jem, ktery je nas ı nejve ts ı odme nou. Spokojenost a u sme v lidic ek, pro ktere nas i energii vynakla da me. Jana Doubková Herna každé úterý odpoledne od hod. vede Petra Váňová, informace na tel de ti vs eho ve ku majı moz nost vyuz ı t vybavenı herny jako je baze nek s mıć ky, trampolıńa, de tsky hrad se skluzavkou, domec ek, ska kadla, kostky a spousty jiny ch hrac ek. Maminky majı moz nost vyuz ı t v pr ıṕade potr eby pr ebalovacı pult, za roven je moz ne pouz ı t mikrovlnnou troubu na ohr ev jı dla. Kroužek ŠIKULA každé pondělí od 9.30 hod. vede Eva Valmová, informace na tel jedna seojednoduche tvor enı za pomoci maminek pro nejmens ı de ti od jednoho roku. De ti se zde uc ı pracovat se za kladnıḿi vy tvarny mi potr ebami jako jsou s te tec, vodovky, temperove barvy, prstove barvic ky, lepidlo, modelovacı hmota. Jednoduche vy tvory, ktere sde tmi vyra bıḿe, jsou spojeny s te matikou v dane m me sıći. Napr ıḱlad va noc nı tvor enı, velikonoc nı, jarnı, podzimnı, zimnı, kesva tku matek Kroužek KLOKÁNEK každou středu od 9.30 hod. vede Jana Kinclová, informace na tel pohybovy krouz ek zame r eny na aktivitu de tı, vhodny ve ve ku od s esti me sı cu, rozvı jenı motoriky, cvic enı na me kky ch rehabilitac nıćh mıć ıćh, na velky ch mıć ıćh, vyuz itı pomu cek v centru jako je variabilnı sestava k prole za nı pro de ti, cvic enı na z ebr ina ch Krouz ek KLOKA NEK Krouz ek S IKULA Kroužek MINI tanečky každý čtvrtek od do hod., začínáme vede Vladislava Bělová, tel pohybovy krouz ek pro de vc ata od 4 let, de ti se uc ı za kladnı tanec nı kroky, jednoduche sestavy na oblı bene de tske pıśnic ky, de vc ata vystupujı na ru zny ch spolec ensky ch akcı ch, napr. pr i pravidelny ch na vs te va ch v Dome s pec ovatelskou sluz bou v Nepomuku

10 10 SPORT 9/2013 TJ Slavoj Dvorec oddıĺ JUDO Pravidelné tréninky začínají v tělocvičně ve Dvorci za pekárnou. Út + Čt hod. Pr ijıḿa me nove de ti (chlapce i de vc ata) od 6 let. Pr ijďte se na na s podı vat, ra di va s mezi sebou uvı ta me. Bliz s ı informace zıśka te na hodina ch juda. Na vas i hojnou u c ast se te s ı trene r i Josef Jiránek a František Sedláček OZNÁMENÍ O CVIČENÍ JÓGA NEPOMUK Pr ı znivcu m zdrave ho z ivotnı ho stylu oznamuji, z e zac ıńa me s cvic enıḿ ve středu dne v hod. Prvnı hodina bude uka zkova zdarma. Mu z ete si vyzkous et, zda se va m cvic enı bude lı bit a budete chtı t v ne m pokrac ovat. Cvic enı vc etne dvou relaxacı trva 1,5 hodiny. S sebou si pr ineste karimatku, deku na pr ikrytı pr i relaxaci a volne pohodlne oblec enı. Cvic ıḿe bez obuvi. Cvic enı ma velmi dobre zdravotnı u c inky jak na te lo, tak i na dus i, protahuje vs echny svalove partie, a to nena silnou formou. C love k se nauc ı spra vne dy chat a odola vat stresu v dnes nı uspe chane dobe. Je vhodne i pro rekonvalescenty nebo lidi s mens ıḿi zdravotnıḿi proble my. Cvic enı probı ha nove vte locvic ne ZS Nepomuk. Vchod bude oznac en informac nı cedulı. Pr icha zejte, prosıḿ, alespon 10 minut pr ed zaha jenıḿ cvic enı, abyste nerus ili ostatnı pr i u vodnı relaxaci. Cena za cele obdobı za r ı az kve ten c inı Kc Moz no uhradit i pololetne 500 Kc za kaz de pololetı. Zdravı ate s ı se na va s Olga Sedláčková TJ Slavoj Dvorec oddíl aerobik TĚLOCVIČNA ZŠ NEPOMUK Po + Čt hod. Program: bodyforming, dance aerobik, stepy, činky, gumy, Port De Bras S sebou: pevnou obuv (nejle pe urc enou pro AE), podloz ku, pitı (neperliva voda), dobrou na ladu. C inky a gumy lze zapu jc it. ZAČÍNÁME 2. ZÁŘÍ 2013 Bodyforming jednoduche choreografie s posilovacıḿi prvky zame r eny mi na proble move partie. K posilova nı vyuz ı va me take stepy, c inky, gumy, overbally. Urc eno zac a tec nıḱu m a vs em, kter ı chte jı jes te vıće zformovat svou postavu. PortDeBras cvic ebnı program z lekcı body & mind vycha zejıćı z pohybu klasicke ho i modernı ho tance, ktere jsou doplne ny pohyby pro funkc nı, efektivnı, ale za roven s etrne a pr irozene posıĺenı i protaz enı svalu cele ho te la. Plynule sekvence pohybu va m prota hnou zkra cene svaly, uvolnı a zmobilizujı pa ter a kloubnı spojenı, zleps ı koordinaci a ovlivnı ladnost pohybu. Pr i tomto cvic enı posıĺı te hlavne paz e a ramena, ale zkra tka nepr ijdou ani kyc le a dolnı konc etiny. Přínosy: rozvoj pohybove koordinace, estetiky pohybu, smyslu pro rytmus, kontrolu pohybu a drz enı te la schopnost zapojovat hluboke i povrchove svaly podıĺejıćı se na spra vne m drz enı te la psychicka relaxace Určeno pro s irokou ver ejnost, zac a tec nıḱy i pokroc ile, se zkus enostı i bez zkus enosti s cvic enıḿ. Co s sebou? Pohodlny sportovnı ode v, podloz ku, pitı, obuv nenı nutna, cvic ı se v ponoz ka ch nebo naboso. Bližší informace na tel.: nebo u: Pokud stále váháte, přijďte se na některou hodinu alespoň podívat! Te s ıḿsenava s Pavlína Jiránková

11 9/2013 SPORT 11 TJ Slavoj Dvorec oddíl Šachy Memoria l Dr. Kadery V sobotu se v nas em me ste uskutec nı jiz tradic nı s achovy turnaj v rapid s achu. V letos nıḿ roce to bude jiz 19. roc nıḱ konany ope t v restauraci Sokolovna od 9.00 hodin. Kaz doroc ne zde na jednotlivy ch s achovnicıćh sva dı boje na 60 s achistu z cele C eske republiky. O kvalita ch a zvys ujıćı se popularite tohoto turnaje sve dc ı i potvrzena u c ast extraligovy ch hra c u jako jsou napr. mezina rodnı mistr (IM) Josef Jur ek z Jic ıńa nebo dnes jiz velmistr (GM) Petr Neuman z Plzne. Druhy zmin ovany si v lon ske m roce odvezl prvnı cenu, jejıź souc a stı byla tradic nı trofej ruc ne malovany porcela novy Nepomucky talıŕ ze s umavske dıĺny. Tato akce vs ak nenı vyhrazena pouze pro pr ebornı ky s nejvys s ı vy konnostı. Turnaje se pravidelne zu c astn ujı iamate rs tı hra c i, nadanı junior i vs ech ve kovy ch kategoriı i kava rens tı s achiste. Zva ni jsou samozr ejme take diva ci, trene r i, rodic e a vs ichni ostatnı pr ıźnivci s achove hry. Za organizac nı ty m bych tı mto ra ddopr edu pode koval restauraci Sokolovna za pr ıṕravu pr ı jemne ho hracı ho prostr edı. Za s achovy oddıĺ TJ Slavoj Dvorec Petr Čekan Memoriál Dr. Kadery Šachový oddíl Slavoj Dvorec si Vás dovoluje pozvat na XIX. ročník turnaje v rapid šachu o Nepomucký talíř v sobotu 5. října 2013 Hracı mıśtnost: Prezentace Zac a tek turnaje Pr edpokla dany konec Hracı syste m Tempo hry Sa l restaurace Sokolovna v Nepomuku (cca 2 km od vlakove ho na draz ı po pr edchozı domluve moz no zar ı dit dopravu z na draz ı k hracı mıśtnosti) hodin v hracı mıśtnosti 9.00 hodin hodin S vy carsky syste mna9kol 2 x 20 minut Startovne vc etne obe da: U c astnıḱ turnaje: ZTP, de ti do 15 let, du chodci, z eny: Hra c i s tituly GM, IM nebo ELO koeficientem nad 2299: 190 Kc 130 Kc ZDARMA S achovy materia l s sebou 2 hra c i1s achy a 1 hodiny. Cenový fond: 6000 Kč + mnoho věcných cen!! Ceny: 1. cena Kc + Nepomucky talıŕ 2. cena Kc 3. cena Kc Nejle pe umıśte ny hra c do ELA Kc Nejle pe umıśte ny hra c do ELA Kc Speciální ceny pro: Nejleps ı ho seniora nad 60 let Nejleps ı ho juniora do 15 let Nejleps ı z enu Da le mnoho ve cny ch cen pro kaz de ho u c astnıḱa dle por adı!! Zva ni jsou i neregistrovanı hra c i, diva ci a pr ıźnivci s achove hry Za s achovy oddıĺ TJ Slavoj Dvorec: Ing. Petr Čekan mobil:

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s.

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s. SD Bohemia Group a.s. Ukrajinská 1488/10 101 00 Praha 10 Telefon: 731 126 002 Email: info@sdbohemiagroup.cz www.sdbohemiagroup.cz Dne 27.10.2014 SENIORSKÝ DŮM OŘECH Služby Seniorského domu Ořech OBSAH

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI

PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI Tyto výsledky jsou určeny pouze pro respondenty průzkumu a je zakázáno jejich šíření jakoukoliv formou bez souhlasu společnosti Innovative Business s.r.o.

Více

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Michal Opatřil ICZ a. s. Michal Opatřil ICZ a.s. 2012 www.i.cz 1 Zdravotní registry v C R bud me na ne hrdí FAKTA Souc a st NZIS (Na rodního zdravotnicke

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika

Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika Absolventi, kter i po skonc eni studia nezac nou pracovat, nebo se zaregistruji na u r adu pra ce, nemaji povinnost platit

Více

NABÍDKA PROGRAMŮ MUZEUM LUHAČ OVICKÉHO ZÁLESÍ ODDĚ LENÍ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ

NABÍDKA PROGRAMŮ MUZEUM LUHAČ OVICKÉHO ZÁLESÍ ODDĚ LENÍ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ NABÍDKA PROGRAMŮ MUZEUM LUHAČ OVICKÉHO ZÁLESÍ MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ ODDĚ LENÍ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY Uvádě ní ve známost aneb Luhač ovice v reklamě Vernisáž výstavy se koná 3 0. ř íjna 2 0 14

Více

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI AKTIVITY PRO D TI Estetické vecký kroužek Hra na zobcovou flétnu Tane ní kroužek pana Maršálka Jazykové Angli tina Francouzština Výtvarné Výtvarná dílna u Marie Keramika Pohybové Florbal Fotbal Stolní

Více

naš ehobuletinu,fainsport", seznámilisakcemianovinkami, neposledníř adě sezdedozvítei FAINLIGUfirem

naš ehobuletinu,fainsport, seznámilisakcemianovinkami, neposledníř adě sezdedozvítei FAINLIGUfirem FAINSPORT 3 Roksrokemseseš elamy vydávámejiž 5.pů lkulatéč íslo naš ehobuletinu,fainsport", vekterémbychomvásrádi seznámilisakcemianovinkami, kterémámeúspě š ně zasebou.v neposledníř adě sezdedozvítei

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek - tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasi ský záchranný sbor Jiho eského kraje, územní odbor Strakonice (dále jen HZS Strakonice).

Více

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX PRO ROK 2007 OBSAH OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P

Více

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 Obor vodních toků legislativa, financování, plánování Technická opatření na vodních tocích zkušenosti

Více

MAT 1 Posloupnosti a jejich aplikace v bankovnictvı

MAT 1 Posloupnosti a jejich aplikace v bankovnictvı MAT 1 Posloupnosti a jejich aplikace v bankovnictvı Studijnı materia ly Pro listova nı dokumentem NEpouz ı vejte kolec ko mys i nebo zvolte moz nost Full Screen. Brno 2013 RNDr. Rudolf Schwarz, CSc. Obsah

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Obsah 1 Základní ustanovení... 5 2 Orgány Studentské

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Dan ova sleva pro pracuji ci du chodce uz plati, jak ji zi skat co nejdr i v.

Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Dan ova sleva pro pracuji ci du chodce uz plati, jak ji zi skat co nejdr i v. Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Pokud rodic e maly ch de ti z a daji o podporu v nezame stnanosti, musi stejne jako ostatni uchazec i o zame stna ni splnit pro

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU ZÁPIS. 5/2007 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12. zá í 2007 v sále Hasi ské zbrojnice v Teplicích nad Be vou P ítomni: Ladislav Táborský

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Stroj na peníze I. díl Námitky a jak na n IVO TOMAN Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s.

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO. str. 7 str. 14 str. 24

MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO. str. 7 str. 14 str. 24 MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 8, srpen 2013, ročník XXII., ZDARMA Vlasová extravagance a módní přehlídka Heleny Hozmanové Chutě Nepomucka už nezmizí Pozor na podvodníky!

Více

Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus. U vod ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice

Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus. U vod ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Datum: prosinec 2008-srpen 2009

Více

Flamco. Flexcon M. Tlakové expanzní nádoby s membra nou. 2001, Flamco

Flamco. Flexcon M. Tlakové expanzní nádoby s membra nou. 2001, Flamco Flexcon M CZ Tlakové expanzní nádoby s membra nou 2001, Flamco Nas e adresa : Flamco CZ Evropská 423/178 160 00 Praha 6 +420 602 200 69 info@flamco.cz Návod k montáz i a provozu pro Flexcon M Váz eny zákazníku

Více

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 1) Základní údaje Rozpo et obce Ústí na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce 13.2.2008. Do té doby bylo hospoda ení obce ur ováno rozpo tovým provizoriem. Rozpo

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

Prodej skla a materiálu ve Skalici

Prodej skla a materiálu ve Skalici XII. Domácí veletrh TGK ve Skalici Vá ení p íznivci a p átelé barevného a jiného skla, TGK-technika,sklo a um ní s.r.o. Skalice 230 CZ 471 17 Skalice u.lípy dovolujeme si Vás pozvat na ji XII. Domácí veletrh

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN P edkládaný návrh koncepce dal ího rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek (ABS) s výhledem na dobu

Více

JÍDELNÍ LÍS TEK 20. 2. - 26. 2. 2012 týden 8

JÍDELNÍ LÍS TEK 20. 2. - 26. 2. 2012 týden 8 JÍDELNÍ LÍS TEK 0.. - 6.. 01 týden 8 Den Snídan P esnídávka Ob d Sva ina Ve e e Sýr strouhaný, Máslo porce,,,, /, elé ovocné,, ZAM, CIZI Polévka hov zí se strouháním, Ku ecí maso na smetan s hrá kem, T

Více

Matematika 1 základy linea rnı algebry a funkcí

Matematika 1 základy linea rnı algebry a funkcí Matematika 1 základy linea rnı algebry a funkcí Studijnı materia ly Pro listova nı dokumentem NEpouz ı vejte kolec ko mys i nebo zvolte moz nost Full Screen. Brno 2013 RNDr. Rudolf Schwarz, CSc. Determinanty

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU USNESENÍ.5/2007 ze zasedání zastupitelstva obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12.9.2007 1. Zahájení, volba ov ovatel zápisu, schválení programu zasedání 1. schvaluje program

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

Hanácký taneč ní soubor Hatě - Zdena Ludvová, tel.: 606 724 971, e-mail: zdena.ludvova@seznam.cz

Hanácký taneč ní soubor Hatě - Zdena Ludvová, tel.: 606 724 971, e-mail: zdena.ludvova@seznam.cz 31. 1. Farní ples, společ enský sál hasič ské zbrojnice Ř ímskokatolická farnost Tovač ov 1. 1. Novoroč ní výš lap, sraz u sportovní haly Tovač ov ve 13,30 hod. TJ Sokol Tovač ov, oddíl turistiky - Jarmila

Více

Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST

Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST Krajské kulturní a vzd lávací centrum Zlín Studie obnovy a dostavby budov. 14 a 15 bývalé továrny firmy Ba a ve Zlín. Investi ní náklad:

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

str. 5 str. 22 str. 23

str. 5 str. 22 str. 23 MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 5, květen 2013, ročník XXII., ZDARMA Řidiči pozor radar v Nepomuku Jižní Plzeňsko ožije v květnu kulturou Podporujeme nakupováním

Více

historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926

historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926 historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926 Pono te se do velkoleposti minulosti, která o ívá ve paletových oknech a historických dve ích. Tato díla starých truhlá ských mistr zdobí

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Jazykový rozbor 2 - ešení

Jazykový rozbor 2 - ešení Jazykový rozbor 2 - ešení Varianta A hem okupace se mnozí ob ané podíleli na protifašistickém odboji, který vyjad oval jejich bytostný odpor v i fašismu. (všechny následující úkoly se týkají tohoto souv

Více

Rozsa hla rekonstrukce Na draz nı ulice se blıź ı ke konci

Rozsa hla rekonstrukce Na draz nı ulice se blıź ı ke konci MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO INZERCE číslo 8, srpen 2014, ročník XXIII., ZDARMA Konec prázdnin na staré poště Ojedinělá mezinárodní výstava Zelená Hora otevřena na tři

Více

MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO. Vánoční turnaj přípravek str. 5 str. 19 str. 23

MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO. Vánoční turnaj přípravek str. 5 str. 19 str. 23 MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 02, únor 2015, ročník XXIV., ZDARMA Zateplení Základní školy Návrat duše Zelené Hory Vánoční turnaj přípravek str. 5 str. 19 str.

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým Kvalitní projektový tým - základem pro úsp ch ka dého projektu Návrh týmu v p ípravné fázi s ohledem

Více

SETKA NI PARTNERSKY CH ME ST u příležitosti 620. výročí umučení Sv. Jana Nepomuckého

SETKA NI PARTNERSKY CH ME ST u příležitosti 620. výročí umučení Sv. Jana Nepomuckého MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 4, duben 2013, ročník XXII., ZDARMA Stavební akce v roce 2013 KTV Nepomuk dokončila digitalizaci přehled programů Ukliďme svět! str.

Více

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013 Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky Únor 2013 sto Jilemnice, Zásobování teplem Jilemnice S rostoucí cenou zemního plynu, a tím i ceny tepelné energie,

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 25.02.2015 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Mikroregion pomáhá zachraňovat str. 10 str. 17 str. 24

Mikroregion pomáhá zachraňovat str. 10 str. 17 str. 24 MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO INZERCE INZERCE číslo 10, říjen 2014, ročník XXIII., ZDARMA Pochod Pod Zelenou Horou Budoucnost Polikliniky Nepomuk Mikroregion pomáhá zachraňovat

Více

str. 10 str. 11 str. 24 Nepomucko Včera, dnes pf 2014 Zprávy z radnice MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO

str. 10 str. 11 str. 24 Nepomucko Včera, dnes pf 2014 Zprávy z radnice MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 1, leden 2014, ročník XXIII., ZDARMA Nový Nový Mikroregion Nepomucko jízdní řád jízdní řád Včera, dnes vlaků autobusů a zítra str.

Více

A Kluby Č R Výro č ní zpráva 2007

A Kluby Č R Výro č ní zpráva 2007 A Kluby R Výro ní zpráva 2007 Obsah Poslání Slovo úvodem Poskytované slu by A Poradna Kontaktní centrum Následná pé e Pomoc v krizi Linka d v ry Internetová Poradna Krizová intervence Svépomocné terapeutické

Více

O R F E U S obc anske sdruzenı zdravotný postizenych

O R F E U S obc anske sdruzenı zdravotný postizenych O R F E U S obc anske sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS, Anasta zova 23/5, 169 00 Praha 6, IC : 70893721, DIC ú006 ú70893721, u c et: 173081881/0300 Centrum dennıch sluz eb: ul. Sdruz enı39, Praha

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

str. 7 str. 20 a 26 str. 22 Pověsti z míst tajemných i kouzelných FÉNIX o prázdninách Lubomír Brabec v Nepomuku VÝSTAVA

str. 7 str. 20 a 26 str. 22 Pověsti z míst tajemných i kouzelných FÉNIX o prázdninách Lubomír Brabec v Nepomuku VÝSTAVA MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 7, červenec 2013, ročník XXII., ZDARMA Lubomír Brabec v Nepomuku VÝSTAVA FÉNIX o prázdninách Pověsti z míst tajemných i kouzelných

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

str. 2 str. 5 str. 10

str. 2 str. 5 str. 10 MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 11, listopad 2013, ročník XXII., ZDARMA UNIBRICK BĚH NEPOMUKEM Změna Živnostenského zákona Program MC Beruška Nepomuk str. 2 str.

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 30.10.2013 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Martina

Více

Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014. Informace o konání sch ze: Program jednání:

Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014. Informace o konání sch ze: Program jednání: Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014 Informace o konání sch ze: Místo konání: Termín: ast: Nep ítomen: Zasedání ídil: Zapisoval: Ov ovatelé zápisu: estavlky spole

Více

PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI

PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI LEDEN 2014 Šíření těchto výsledků jakoukoliv formou je možné pouze se souhlasem společnosti Innovative Business s.r.o. a v odsouhlaseném formátu. OBSAH

Více

NABÍDKA STÁŽE na Českém centru Berlín

NABÍDKA STÁŽE na Českém centru Berlín NABÍDKA STÁŽE na Českém centru Berlín České centrum v Berlíně hledá 2 stážisty se znalostí anglického a německého jazyka, a to od září 2015 do února 2016 (délka stáže: min. 3 měsíce, pracovní doba: ).

Více

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Rada m sta Brna ZM7/0235 Z7/05. zasedání Zastupitelstva m sta Brna konané od 14. dubna 2015 Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Obsah:

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace (Příspěvek na projekt 2011) Číslo žádosti: Datum přijetí: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 3. PODKLADY...4 4. LEN NÍ STAVBY...5 5. V CNÉ A ASOVÉ VAZBY...

1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 3. PODKLADY...4 4. LEN NÍ STAVBY...5 5. V CNÉ A ASOVÉ VAZBY... 1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 1.1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE STAVBY...2 1.2 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE INVESTORA ADATELE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 2.1. DRUH STAVBY....3 2.2. UMÍST NÍ STAVBY.4 3. PODKLADY....4

Více

Flamco Flamco-Fill Typ STA a STM

Flamco Flamco-Fill Typ STA a STM Flamco Typ STA a STM STA típus 6758 STM típus 6760 CZ Pr edpisy pro instalaci a obsluhu 2001, Flamco Flamco Obsah : Nas e adresa : Obchodní a technické zastoupení firmy Flamco. Ivana Hovorková Gorkého

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02. METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0007 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ ZŠ Název metodického

Více

Z ADOST O UZAVR ENI SMLOUVY O U VERU

Z ADOST O UZAVR ENI SMLOUVY O U VERU Happy Konto s.r.o. IC : 28814053 číslo:... U Lesoparku 981 250 91 Zeleneč obchodní zástupce:... zapsana v OR u KS v Hradci Kra love v odd. C, vlozka 28829 Z ADOST O UZAVR ENI SMLOUVY O U VERU A/ UDAJE

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

POZOR ZM NY! POZOR ZM NY!

POZOR ZM NY! POZOR ZM NY! POZOR ZM NY! POZOR ZM NY! Letos se poprvé soub žn s našimi veletrhy Sb ratel, Investor a Minerály a drahé kameny uskute ní v sousední hale v termínu od pátku 7. do soboty 8. zá í veletrh World of Beauty

Více

str. 14 str. 14-15 str. 25 AMFORA přátelský fotbalový zápas při oslavě 870 let města Nepomuk

str. 14 str. 14-15 str. 25 AMFORA přátelský fotbalový zápas při oslavě 870 let města Nepomuk MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 6, červen 2014, ročník XXIII., ZDARMA Plavec z Nepomuku v Německu uspěl Dětský domov Nepomuk ZELENÁ HORA OTEVŘENA pouze v SRPNU str.

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009 Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výro ní zpráva o innosti školy Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 2. P ehled obor vzd lávání 3. P ehled pracovník školy 4. Údaje o p ijímacím

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra Ekonomie a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UI a UX mobilních aplikací (historie, metodiky tvorby UI designu), Vývoj mobilní aplikace pro ios Autor BP: Filip Procházka Vedoucí BP: Ing.

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

str. 3 str. 5 str. 21 Nová zastávka v provozu V polovine kve tna byla v Nepomuku Krysy a potkani čekají na potravu

str. 3 str. 5 str. 21 Nová zastávka v provozu V polovine kve tna byla v Nepomuku Krysy a potkani čekají na potravu MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 6, červen 2013, ročník XXII., ZDARMA Zásahy JSDHO Nepomuk Zeptali jsme se starosty města Ze života včel červen str. 3 str. 5 str.

Více

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos Studie ob anského sdružení Než zazvoní 30. b ezna 2015 Pr zkum st edních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor student na st ední školy

Více

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 k provedení ádné inventarizace majetku a závazk ke dni 31. 12. 2013 Na základ ustanovení 29 a 30 zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis, a v souladu

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více

ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2011/2012

ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2011/2012 ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 ASPnet UNESCO Tel./fax: +420 426 893 E-mail: info@academiamercurii.cz, ptackova@academiamercurii.cz VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ

Více