hr is te Na Danıć ka ch.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "hr is te Na Danıć ka ch."

Transkript

1 MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 9, zaří 2013, ročník XXII., ZDARMA UNIBRICK BĚH NEPOMUKEM SMS informace pro občany Den otevřených dveří ve FÉNIXU str. 4 str. 5 str. 20 De tske hr is te Na Danıć ka ch je v provozu Ha jsky spolek pro obnovu dokonc il dals ı ze svy ch projektu a za podpory obc anske ho sdruz enı Pro Nepomuk, Me sta Nepomuk a MAS sv. Jana Nepomucke ho, bylo 17. srpna 2013 slavnostne otevr eno nove de tske hr is te Na Danıć ka ch. Slunec ne sobotnı odpoledne plne radosti, her a de tske ho smı chu, pra vem patr ilo nas im de tem. Po dlouho oc eka vane rekonstrukci a zve davosti zrcadlıćı se v de tsky ch oc ıćh od doby, kdy se mıśto zac alo od za kladu me nit, zı skaly nepomucke de ti spolec ne jeden velky pra zdninovy da rek nove de tske hr is te Na Danıć ka ch v Zelene m dole v ulici Hudební festival Myslivecka. Doufa me, z e pr i na vs te ve tohoto nove ho prostoru pro de ti vs echny snad pr ekvapı rozsah provedenı tere nnıćh u prav a zaujme podar eny vy be r 21. Haydnovy hudební slavnosti 21. září 2013 v hod. kostel sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku Více informací uvnitř vydání Foto Vladimír Vozka jednotlivy ch prvku, ktere svy m provedenı m da vajı velke moz nosti pro de tske hry mlads ıćh i stars ıćh de tı. pokračování na str. 7 Sponzor vydání: Pozor na podvodné sbírky textilu... Va z enı obc ane, v nas em me ste se v poslednıćh me sıćıćh rozs ıŕ il nes var s pouz ity m os acenı m a textilem. Obchod s tıḿto textilem je totiz lukrativnı za lez itostı, a tak mnoho firem zneuz ı va du ve r ivosti obc anu a pod za minkou ru zny ch charitativnı ch sbı rek prova dı sbe r textilu, ktery po pr ebra nı konc ı patrne v second-handech a nikoliv u potr ebny ch jako humanita rnı pomoc. Do schra nek dosta va te obc as leta ky, z e v Nepomuku a Dvorci probe hne sbe r pouz ite ho textilu, abyste v urc ity den pr ipravili pytle s tı mto textilem pr ed vas e domy.na sledne,ve ts inou nedokonale, ne kdo tyto pytle sveze. Chceme upozornit, z e se v z a dne m pr ıṕade nejedna o z a dne oficia lnı charitativnı sbıŕky a z e ani me sto Nepomuk o nich nenı informova no. Obc ane pak v dobre vı r e, z e poma hajı potr ebny m, pr edkla dajı textil ru zny m pochybny m spolec nostem. Ve c jsme r es ili i s Diakoniı Broumov, ktera v Nepomuku sbe r v minulosti na charitativnı u c ely prova de la. Je zde domluva, z e v Nepomuku Diakonie bude prova de t sbe r pouze zpu sobem jako v minulosti tedy me sto vme diıćh vyzve obc any ohledne sbı rky a urc ı mı sto uloz enı (napr.me U Nepomuk) a na sledne si to Diakonie sveze z jednoho mı sta. Jake koliv leta ky ve schra nka ch o sbe ru textilu, ktere nebudou oficia lne me stem zas tı te ny, tedy povaz ujte za pochybne. Václav Kovář starosta města, noviny.nepomuk.cz, nikatv.nepomuk.cz,

2 2 FOTOZPRÁVY 9/2013 XXXII. NEPOMUCKÝ TROJÚHELNÍK Pr ebor C eske republiky v jıźde pravidelnosti historicky ch za vodnıćh motocyklu - JPHZM července 2013 Foto Pavel Jiran Ladislav Lefler - Rudge Ulster Pavel Kroupa - Jawa Jan Polı vka a Zdene k Sedla c ek - Ural Ondr ej Nechanicky a Robert Boha c - Honda Noc nı turnaj v pe tanque Oddı l pe tanque Sokola Nepomuk uspor a dal v sobotu 10. srpna 2013 na hr is ti u Sokolovny Prvnı noc nı nepomucky turnaj. Turnaje se zu c astnilo 18 dvojc lenny ch ty mu nejen z Nepomuka, ale i z Chocenic a Klatov. Cely podnik probe hl v pr a telske a pohodove atmosfe r e, ktera ostatne k pe tanque patr ı a svy m dıĺem k nı pr ispe lo i kra sne poc ası. Vy sledky umıśte nı na prvnıćh c tyr ech mıśtech: 1. C oudek Marek, C oudek Petr (Sokol Nepomuk) 2. Janda Miroslav, S va cha Rudolf (Sokol Chocenice) 3. Hronc ok David, Hronc ok Vladimıŕ (Sokol Nepomuk) 4. Vondra c ek Karel, Hu rka Jindr ich (Bowle 09 Klatovy) Za oddıĺ pe tanque Sokola Nepomuk petanque.nepomuk.cz Karel Baroch

3 9/2013 Koncert Lubomıŕa Brabce v Nepomuku Sobotnı podvec er v pu li srpna patr il v nepomucke m kostele sv. Jana Nepomucke ho hudbe. Vystoupil zde se svy m kytarovy m koncertem zna my virtuo zlubomı r Brabec. Posluchac i zcela zaplnili kostel a dostalo se jim vynikajıćı ho kulturnı ho za z itku. Koncert por a dala u pr ıĺez itosti vy roc ı vysve cenı kostela Otavska svatoja nska spolec nost ve spolupra ci s Maticı sv. Jana Nepomucke ho. red FOTOZPRÁVY 3 Foto 3 Milan Demela

4 4 SPORT 9/2013 UNIBRICK BE H NEPOMUKEM 2013 Jen poslednıćh pa r ty dnu zby va do 3. roc nıḱu Be hu Nepomukem, ma te jiz natre nova no? Pokud ne, por a d jes te ma te c as se do toho pustit Sportujete-li aspon trochu pravidelne, na s pe t kilometru dlouhy be hurc ite zvla dnete i bez tre ninku. Osobne ma m radost, z e i na cesta ch a silnicıćh v okolı Nepomuka vidıḿ c ıḿ da l vıće be z cu, kter ı objevili kra su tohoto nena roc ne ho sportu. Vz dyť k be ha nı Va m stac ı jen dobre boty, pu l hodina az hodina c asu a pr emoct tu prvotnı nechuť vyrazit. Odme nou po be hu Va m bude, krome zvy s enı kondice i odbourany stres a psychicka u nava, napr ıḱlad z pra ce. Kolikra t jsem unaveny,pr ed be hem se mi do nic eho nechce a po tr i c tvrte hodine be hu se vracıḿ s nads enıḿ a plny energie. Jedinou nevy hodou be hu je, z e v zac a tcıćh bolı nez se c love k dostane na za kladnı u roven kondice. A ve r te mi, z e vıḿ, o c em mluvıḿ, zac ıńal jsem jiz nejmıń stokra t. Na letos nı, jiz tr etı roc nıḱ, se mu z ete te s it v sobotu 21. září 2013, registrace probe hne od 13. do 15. hodin a od hodin zac nou jednotlive starty. Organizacı tohoto za vodu podporujeme mıśtnı amate rske be z ce a zejme na aktivnı z ivotnı styl de tı i dospe ly ch v regionu Nepomucka. Jako vz dy je start i cı l v area lu Stavebnin UNIBRICK, kde za roven diva ci najdou pr ı jemne obc erstvenı Jana Moravce, ska kacı boty, trampolı nu i male vystoupenı. Ani letos se nebude vybıŕat startovne a soute z it mohou vs ichni, od u plne nejmens ıćh de tı (0 5 let, 6 10 let), pr es juniory (11 14, let), dospe le (muz i az eny let), az po vetera ny. Trate zu staly z lon ske ho roku nezme ne ne, tj. de ti a junior i 1000 a 1550 m, dospe lı 5000 m. Do budoucna uvaz ujeme i o 10km c i dels ı trase, ale pr ece jen ma me obavu, aby nebyla pro mıśtnı borce pr ıĺis dlouha dejte na m ve de t sve na zory na de lku tras pro pr ıś tı roky, napr ıḱlad na mail Aby se Va m be z elo co nejle pe, pr edstartovnı masa z Va m zdarma poskytne Relax studio Lucie, ktere mu tıḿto de kujeme. Na prvnı tr i vkaz de kategorii c ekajı kra sne ceny, pro vs echny, kdo dobe hnou do cıĺe, hlavne dobry pocit, z e to doka zali! Pokud jste jiz be z eli v minuly ch letech, zkuste svu j c as jes te vyleps it. Lon ske vy sledky a fotogalerii z lon ske ho roc nı ku najdete na Pr ijďte si s na mi uz ı t pr ı jemne za r ijove odpoledne a ve r ıḿ, z e se nikdo nudit nebudete. Te s ı se na Va s cely organizac nı ty m Unibricku. Bc. Petr Brož jednatel Unibrick Vítězové hlavní kategorie (zleva) - druhé místo Větrovec Jiří, první místo Beran Marcel a třetí místo Stejskal Zdeněk Děti - trasa 1000 m běh 2013 Junioři - trasa 1550 m běh 2013 Dospělí - trasa 5000 m běh 2013 Start nejmenší dětské kategorie Tři, dva, jedna START! Dospělí vyráží na 5 km trať Kdo bude letos první? Sada medailí vzor 2012

5 9/2013 ZPRÁVY 5 Informace z radnice SMS informace pro občany Vážení spoluobčané, v loňském roce jste byli v Nepomuckých novinách informováni o možnosti využití služeb SMS brány Plzeňského kraje. Vzhledem k tomu, že se k této službě přihlásilo doposud pouze minimum občanů našeho města, dovolujeme si Vám opětovně připomenout možnost využití této (pro občany bezplatné) služby. Minihr is te us koly Hr is te s ume ly m tra vnıḱem je pro sportovce k dispozici po cely rok. Mıśtnı obc ane si mohou hr is te pronajmout za 100 Kc na hodinu, pr espolnı pak za 300 Kc /hod. Hracı plochu lze ve vec ernıćh hodina ch nasvı tit, ope t za poplatek. Bližší informace vám podá Eva Járová Honsová, tel.: , Plzen sky kraj pr ipravil zpu sob informova nı obc anu zejme na v krizovy ch situacı ch pomocı modernı ho komunikac nı ho kana lu posıĺa nı SMS zpra vnava s mobilnı telefon. Nepu jde ale vz dy jen o krizove situace, SMS zpra vy Va m mohou pr ina s et i r adu dals ıćh potr ebny ch informacı z be z ne ho z ivota vas eho me sta (napr. zpra vy, z evurc ite ulici nepu jde voda c i elektr ina z du vodu hava rie, pozva nka na vy znamne akce me sta, zaseda nı zastupitelstva apod.) Pokud ma te za jem dosta vat tyto informace, stac ı se zaregistrovat SMS zpra vou ve tvaru: PLZ mezera NEPOMUK mezera INFORMACE mezera ANO mezera PRIJMENI mezera JMENO hvězdička ULICE hvězdička CISLO POPISNE (zpra vu lze psa t i maly mi pıśmeny; vs e bez diakritiky). Pr ıḱlad SMS zpra vy: plz nepomuk informace ano novak stepan*krizikova*20 Tuto zpra vu odeslat z Vas eho mobilnı ho telefonu na c ıślo Cena te to odeslane SMS zpra vy je 3 Kc (vc. DPH). Po odesla nı SMS zpra vy obdrz ı te ihned zpe tnou SMS zpra vu potvrzujıćı,z e jste do seznamu odbe ratelu informacı zar azeni. Zasla nıḿ SMS zpra vy da va te souc asne souhlas k tomu, aby Va m byly zasıĺa ny informace i od dals ıćh subjektu zapojeny ch do integrovane ho za chranne ho syste mu (policie, hasic i atd.). Posıĺa nı SMS zpra v je pro Va s zcela dobrovolne. Budete-li chtı t ukonc it odbe r informacı, stac ı kdykoliv zaslat SMS na c ıślo ve tvaru: PLZ mezera NEPOMUK mezera INFORMACE mezera NE Ihned obdrz ı te zpe tnou SMS zpra vu potvrzujıćı,z e jste ze seznamu odbe ratelu informacı vyr azeni. Cena te to odeslane SMS zpra vy je 3 Kc (vc. DPH). Pokud si nejste jisti, zda ma te sluz bu aktivovanou, stac ı zaslat na c ıślo SMS zpra vu ve tvaru: PLZ mezera NEPOMUK mezera INFORMACE mezera STAV Cena te to odeslane SMS zpra vy je 3 Kc (vc. DPH). Informace, ktere Va m budou zasıĺa ny, jsou pro Va s bezplatne. Jen samé dobré informace Vám přeje Václav Kovář, starosta me sta Nepomuk Me sto Nepomuk zve vs echny obc any na FARMÁŘSKÝ TRH Foto Eva Járová Honsová v sobotu 21. září hod. náměstí A. Němejce Pr ijďte podpor it mıśtnı vy robce potravin! Město Nepomuk Nám. A. Němejce 63, Nepomuk Tel.: ústředna Fax: ,

6 6 SPONZOR VYDÁNÍ ZPRÁVY 9/2013 ELEKTROINSTALACE MÍKOVEC Elektroinstalační práce bytové i průmyslové v plném rozsahu, montáž, rekonstrukce, údržba a opravy el. zařízení, revize, přihlášky k odběru el. energie Elektrické topení kotle, konvektory, akumulační kamna, podlahové topení Osvětlení interiérové i průmyslové a veřejné osvětlení Ohřev teplé vody zásobníky TUV, průtokové ohřívače vody Na Vinici NEPOMUK Stížnosti na špatný signál KTV Va z enı spoluobc ane, v poslednı ch ty dnech jsem byl kontaktova n dve ma obc ankami nas eho me sta z du vodu s patne ho pr ı jmu nas ı kabelove televize. Odbornou kontrolou vs ak bylo zjis te no, z e zapojenı (neodborne ) bylo pr ıć inou opravdu velmi s patne ho pr ı jmu. Z tohoto du vodu Va s z a da m, pokud jste v podobne situaci, zavolejte na telefon buď mu j (Josef Michek), pana Jıŕy , pana Kova r e nebo pana Holuba , a my Va m pomu z eme s opravou zapojenı. Jsme pr esve dc eni, z e nas e kabelova televize v dnes nı podobe je velice kvalitnı. Je jen na s kodu, z e ji nema jes te vıće nas ich spoluobc anu. Stan te se nas imi koncesiona r i, ra di Va suvı ta me a zdarma pr ipojıḿe. ČT připravuje nový TV kanál ČT :D a ČT ART Vysıĺa nı bude zaha jeno 31. srpna Dne byl program C T:D/C T ART zar azen do programove nabı dky KTV Nepomuk. Nalaďte si ho na vas em televizoru nebo settop boxu. mob.: centrum.cz Nádražní NEPOMUK Informace provozovatele KTV Nepomuk Vysıĺa nı De c ka bude umıśte no na digita lnı kana l K22, kde jsou nynı PRIMA family, C T24 a NOE TV. Stac ı tedy tento kana l znovu proladit. ČT :D (hovorově Déčko) bude televiznı stanice urc ena mlady m diva ku m. Stanice bude v provozu denne od 6:00 do 20:00, mezi osmou hodinou vec ernı a druhou rannı pak bude na stejne frekvenci vysıĺat televiznı kana l C T art. C T :D bude urc ena pro dve diva cke skupiny, a to pro de ti ve ve ku 4 8 let (57 % vysıĺa nı )a pro de ti ve s kolnıḿve ku 8 12 let (43 % vysıĺa nı ). ČT art je televiznı stanice urc ena pr ı znivcu mkultury. Stanice bude v provozu denne mezi osmou hodinou vec ernı a druhou rannı, v dobe od 6:00 do 20:00 bude na stejne frekvenci vysıĺat de tsky televiznı kana l C T :D. Kaz dy den zaha jı vysıĺa nı zpravodajska relace Uda losti v kultur e (vnede li Ty den v kultur e), doplne na z ivy mi vstupy z akcı a publicistickou talkshow ke kulturnıḿ te matu m. Na sledovat budou programove bloky, kaz dy den s odlis ny mi te maty. [Zdroj: Za KTN Josef Michek TESAS MEDIC s.r.o.

7 9/2013 ZPRÁVY KULTURA De tske hr is te Na Danıć ka ch je v provozu dokončení ze strany 1 Pıśkovis te, houpac ky, provazova ste na, opic ı dra ha, svah na zimnı bobova nı je jen c a st nainstalovany ch hernıćh prvku, ktere Vas e de ti budou urc ite ra dy navs te vovat. Pr ı jemne stra vene chvıĺe na tomto hr is ti mu z ete zakonc it opec enıḿ s peka c ku na vybudovane m ohnis ti c i zajı t na obc erstvenı do pr ilehle ho Hubert klubu. Slavnostnı otevr enı prova zel bohaty doprovodny program, be hem ktere ho probe hla uka zka poz a rnı ho u toku maly ch hasic u SDH Nepomuk, prezentace Mater ske ho centra Berus ka, da le uka zkova hodina netradic nı vy uky anglic tiny pro nejmens ı centra Helen Doron a zcela jiste nejoblı bene js ı dova de nı v hasic ske pe ne, kterou pro de ti zajistili c lenove SDH a JSDHO Nepomuk. Foto Vladimír Vozka 7 Ne koho z Va s moz na napadne, zda to bylo zapotr ebı a kolik to vs e vlastne sta lo. Hr is te bylo rekonstruova no dıḱy nezdolne mu u silı a optimismu c lenu realizac nı ho ty mu obc anske ho sdruz enı Ha jsky spolek pro obnovu, obc anske ho sdruz enı Pro Nepomuk, Me sta Nepomuk a take dıḱy financ nı podpor e zıśkane dotacı u MAS sv. Jana Nepomucke ho a to v c a stce Kc. Samotna rekonstrukce de tske ho hr is te probe hla v ne kolika etapa ch. Zemnı pra ce spoc ı vajıćı zejme na v odvodne nı a vyvy s enı sta vajıćı ho tere nu provedla fa Vavr ıḱ stavby s.r.o., na sledne bylo hr is te osazeno atrakcemi z aka tove ho dr eva od fy Hr is te Pod Kve tinou, ktere po vy be ru z nabı dek vizua lne nejle pe vystihovaly pr ı rodnı charakter hr is te. Konec ne u pravy vc etne instalace ver ejne ho osve tlenı pak ve spolupra ci s me stem provedli c lenove obou zmin ovany ch sdruz enı. V konec ne m zu c tova nı se pak c a stka za rekonstrukci v za ve rec ne etape vys plhala na te me r 1 milion Kc. Myslıḿe si, z e hr is ť prode ti nenı nikdy dost a o tom, z e toto mıśto se opravdu povedlo, sve dc ı radost a u sme v na tva r ıćh de tı,ktere si pr is ly nove de tske hr is te vyzkous et. Chte li bychom pode kovat vs em spolku m, ktere svojı aktivnı u c astı podpor ily slavnostnı otevr enı hr is te a umocnily tak pr ı jemny dojem z cele ho sobotnı ho odpoledne. Za realizac nı ty m Miloslav Kubík Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Hudební festival Haydnovy hudebnı slavnosti jsou nejde le trvajı cı pr ehlı dkou stare hudby v C eske republice! Festival vznikl zejme na jako pr ipomıńka na prvnı profesiona lnı angaz ma mlade ho Josepha Haydna u hrabat z Morzinu na za mku v Dolnı Lukavici na jiz nıḿ Plzen sku v le tech Program: Marin Marais La sonnerie Carl Philipp Emanuel Bach Sona ta D dur, Wq 137/ H 559 pro violu da gamba a continuo Adagio ma non tanto Allegro di Molto Arioso Joseph Haydn Variace f moll, Hob. XVII:6 (fortepiano solo) Antonín Kammel Sona ta B dur pro housle s doprovodem klavıŕu Allegro Adagio Thema con variazioni Joseph Haydn Trio A dur, Hob. XV:9 Adagio Vivace V kostele sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku vystoupı 21. září 2013 v hod. trio brilantnıćh interpretu,kter ı za sebou majı r adu vystoupenı na evropsky ch po diıćh. Lenka Torgersen housle Petr Wagner viola da gamba Petra Matějová hammerklavier

8 8 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KULTURA ZE ŠKOL 9/2013 MĚSTO NEPOMUK Náměstí Augustina Němejce 63, Nepomuk, tel.: , fax: Úřední doba: pondělí hod., středa hod. url:, Upozornění: Dokumenty jsou zveřejňovány v upravené verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Usnesení z jednání Rady města Nepomuk z Rada města: schvaluje Stavebnı u pravy v ra mci rekonstrukce budovy MS Nepomuk a zakoupenı z aluziı na nova okna. bere na vědomí Nabı dku firmy ALTEL Czech s.r.o., Lesnı 65, Plzen na zpracova nı technologicke ho auditu me stske komunikac nı sı te pro me sto Nepomuk za c a stku Kc plus DPH. bere na vědomí Vy sledek vy be rove ho r ıźenı na dodavatele stavebnıćh pracı zme ny povrchu chodnıḱu mezi zasta vkou u ZKD a kostelem sv. Jana Nepomucke ho v Nepomuku. bere na vědomí Vy sledek vy be rove ho r ıźenı na dodavatele stavebnıćh pracı akce Doplne nı chodnıḱu Na Danıć ka ch. schvaluje Manda tnı smlouvu se Stavebnı poradnou C eske Bude jovice na realizaci vy be rove ho r ı zenı akce: Metropolitnı sı ť II. Etapa. schvaluje Manda tnı smlouvu se Stavebnı poradnou C eske Bude jovice na realizaci vy be rove ho r ıźenı na dodavatele plynu pro ZS Nepomuk. Václav Kovář, starosta me sta Organizace školního roku Obdobı s kolnı ho vyuc ova nı ve s kolnıḿ roce 2013/2014 zac ne ve vs ech za kladnıćh s kola ch, str ednıćh s kola ch, za kladnı ch ume lecky ch s kola ch a konzervator ı ch v ponde lı 2. za r ı Vyuc ova nı bude v prvnıḿ pololetı ukonc eno ve c tvrtek 30. ledna Obdobı s kolnı ho vyuc ova nı ve druhe m pololetı bude ukonc enovpa tek 27. c ervna Podzimnı pra zdniny pr ipadnou na u tery 29. r ı jna a str edu 30. r ı jna Va noc nı pra zdniny budou zaha jeny v sobotu 21. prosince 2013 a skonc ı v nede li 5. ledna Vyuc ova nı zac ne v ponde lı 6. ledna Jednodennı pololetnı pra zdniny pr ipadnou na pa tek 31. ledna Jarnı pra zdniny v de lce jednoho ty dne jsou v okrese Plzen -jih stanoveny od 3. do 9. br ezna Velikonoc nı pra zdniny pr ipadnou na c tvrtek 17. dubna apa tek 18. dubna Hlavnı pra zdniny budou trvat od soboty 28. c ervna 2014 do nede le 31. srpna Obdobı s kolnı ho vyuc ova nı ve s kolnıḿ roce 2014/2015 zac ne v ponde lı 1. za r ı zdroj:

9 9/2013 SPOLKY 9 Mateřské centrum Beruška Nepomuk Ohlédnutí Nahodily rozhovor s jednou maminkou me pr ivedl k zamys lenı a k ohle dnutı za uplynuly mi sedmi lety. Ano, jiz v roce 2006 se zrodila mys lenka o zaloz enı Mater ske ho centra Berus ka. K samotne realizaci bylo zapotr ebı mnoho pr ı prav, pra ce, odvahy, u silı, neu stupnosti a tvrdohlavosti. Jiste nebudu pr eha ne t, kdyz si dovolıḿ r ıći, z e to bylo nejdu lez ite js ı obdobı mater ske ho centra. Vı m, z e prvotnı idea matky matka m se be hem let ne kam vytratila. Ale jsem si jista, z e vs ichni, kter ı se o ne co v mater ske m centru zasadili, de lali vs e tak, jak nejle pe ume li. Nejsme pr eci jen z a dnı profesiona love. Je mi zr ejme, z e lide, kter ı mater ske centrum nenavs te vujı, nemohou ve de t, co vs e jezapotr ebı k tomu, aby organizace fungovala, rozvı jela se a aby se ume la pr izpu sobit potr eba m navs te vujıćı ver ejnosti. I my sami jsme se museli postupne vs emu nauc it, rozs ıŕ it si ve domosti a zıśkat a c erpat z novy ch zkus enostı. V prvnıćh letech pu sobenı se maminky, ktere chte ly pro sve de ti i sebe same a ostatnı ude lat ne co vıće, zasadily o vyleps enı prostor mater ske ho centra. Dos lo k rozs ı r enı za jmovy ch c innostı pro nejmens ı, byly zıśka ny financ nı prostr edky na vybavenı herny, na na kup hrac ek a cvic ebnı ch a vy tvarny ch pomu cek. Krome pravidelne ho programu pro maminky s de tmi se konaly i rekvalifikac nı kurzy, ru zne odborne semina r e abesedy,ktere byly te maticky situova ny pro maminky na mater ske dovolene. Za jem ver ejnosti v podobe sponzorsky ch daru byl pro na s povzbuzenıḿ pro dals ı c innost. Vy zvy o poskytnutı financ nı ch prostr edku neziskovy m organizacı m jsme s radostı pr ijaly a dı ky vypracova nı ru zny ch projektu, podpor eny ch Plzen sky m krajem, se na m podar ilo zıśkat dals ı financ nı prostr edky. Napr ıḱlad na informac nı broz ury o c innosti mater ske ho centra, vytvor enı pexesa se zajı mavostmi Pravidelný program Zveme vs echny maminky s de tmi od batolecı ho ve ku do Mater ske ho centra Berus ka, Na draz nı ulice 476 ( du m sluz eb ) Nepomuk. Ve s kolnı m roce 2013/2014 otevı ra me od za r ı tyto krouz ky: Nepomucka, na na kup propagac nıćh tric ek a vy tvarny ch potr eb a novy ch cvic ebnıćh pomu cek. Vu bec prvnıḿ vypracovany m projektem mater ske ho centra byla Oa za mla dı a sta r ı, prostor za Domem s pec ovatelskou sluz bou. Je pravidelne vyuz ı va n pro podzimnı akce, oslavu Krajske ho dne, ale pr edevs ıḿ slouz ı k utuz enı vztahu a bliz s ı spolupra ci se seniory. V lon ske m roce se na m podar ilo od me sta Nepomuk zıśkat financ nı prostr edky na na kup dvou stolu ac tyr lavic, ktere byly umıśte ny do parku v le te I samotnı obyvatele DPS se financ ne podıĺeli na konec ne u prave lavic ek a stolu.o to vıće na s mrzı, z e vc ervnu letos nı ho roku byly tyto lavice a stoly odcizeny. Ale ani tato negativnı zkus enost na s neodradila v nas em u silı skloubit generace. V souc asne dobe jiz c eka me na realizaci projektu na dr eve ny alta n, ktery bude v polovine r ı jna umıśte n voa ze. Pro nas e nejmens ı zde budou upevne na dve houpadla. Vs e jefinancova no projektem Plzen ske ho kraje, financ ne pr ispe lo i me sto Nepomuk a Mater ske centrum Berus ka. Aby bylo me ohle dnutı u plne, nemohu opomenout hodnotu c asu stra venou vymy s lenı m, pr ı pravami, na kupy, zar izova nı m, telefonova nıḿ, jez de nıḿ a sha ne nıḿvs eho potr ebne ho. A to je jen nepatrne nastıńe nı ukryty ch skutec nostı.ra da bych zde uvedla, z e ves kera c innost maminek je zcela dobrovolna a neplacena. Za uplynule roky se na m povedlo ne co vytvor it. Ne co le pe, ne co hu r e. Je vıće nez jasne, z e bez neusta le podpory me sta Nepomuk, bez neuhasıńajıćı podpory nas ich partneru a rodin a energie c inny ch maminek, bychom to nikdy nedoka zali. Nec eka me ovace ani gratulace. Stejne jako ostatnı aťjednotlivci,spolkyc i jine organizace ma me jen jeden spolec ny za jem, ktery je nas ı nejve ts ı odme nou. Spokojenost a u sme v lidic ek, pro ktere nas i energii vynakla da me. Jana Doubková Herna každé úterý odpoledne od hod. vede Petra Váňová, informace na tel de ti vs eho ve ku majı moz nost vyuz ı t vybavenı herny jako je baze nek s mıć ky, trampolıńa, de tsky hrad se skluzavkou, domec ek, ska kadla, kostky a spousty jiny ch hrac ek. Maminky majı moz nost vyuz ı t v pr ıṕade potr eby pr ebalovacı pult, za roven je moz ne pouz ı t mikrovlnnou troubu na ohr ev jı dla. Kroužek ŠIKULA každé pondělí od 9.30 hod. vede Eva Valmová, informace na tel jedna seojednoduche tvor enı za pomoci maminek pro nejmens ı de ti od jednoho roku. De ti se zde uc ı pracovat se za kladnıḿi vy tvarny mi potr ebami jako jsou s te tec, vodovky, temperove barvy, prstove barvic ky, lepidlo, modelovacı hmota. Jednoduche vy tvory, ktere sde tmi vyra bıḿe, jsou spojeny s te matikou v dane m me sıći. Napr ıḱlad va noc nı tvor enı, velikonoc nı, jarnı, podzimnı, zimnı, kesva tku matek Kroužek KLOKÁNEK každou středu od 9.30 hod. vede Jana Kinclová, informace na tel pohybovy krouz ek zame r eny na aktivitu de tı, vhodny ve ve ku od s esti me sı cu, rozvı jenı motoriky, cvic enı na me kky ch rehabilitac nıćh mıć ıćh, na velky ch mıć ıćh, vyuz itı pomu cek v centru jako je variabilnı sestava k prole za nı pro de ti, cvic enı na z ebr ina ch Krouz ek KLOKA NEK Krouz ek S IKULA Kroužek MINI tanečky každý čtvrtek od do hod., začínáme vede Vladislava Bělová, tel pohybovy krouz ek pro de vc ata od 4 let, de ti se uc ı za kladnı tanec nı kroky, jednoduche sestavy na oblı bene de tske pıśnic ky, de vc ata vystupujı na ru zny ch spolec ensky ch akcı ch, napr. pr i pravidelny ch na vs te va ch v Dome s pec ovatelskou sluz bou v Nepomuku

10 10 SPORT 9/2013 TJ Slavoj Dvorec oddıĺ JUDO Pravidelné tréninky začínají v tělocvičně ve Dvorci za pekárnou. Út + Čt hod. Pr ijıḿa me nove de ti (chlapce i de vc ata) od 6 let. Pr ijďte se na na s podı vat, ra di va s mezi sebou uvı ta me. Bliz s ı informace zıśka te na hodina ch juda. Na vas i hojnou u c ast se te s ı trene r i Josef Jiránek a František Sedláček OZNÁMENÍ O CVIČENÍ JÓGA NEPOMUK Pr ı znivcu m zdrave ho z ivotnı ho stylu oznamuji, z e zac ıńa me s cvic enıḿ ve středu dne v hod. Prvnı hodina bude uka zkova zdarma. Mu z ete si vyzkous et, zda se va m cvic enı bude lı bit a budete chtı t v ne m pokrac ovat. Cvic enı vc etne dvou relaxacı trva 1,5 hodiny. S sebou si pr ineste karimatku, deku na pr ikrytı pr i relaxaci a volne pohodlne oblec enı. Cvic ıḿe bez obuvi. Cvic enı ma velmi dobre zdravotnı u c inky jak na te lo, tak i na dus i, protahuje vs echny svalove partie, a to nena silnou formou. C love k se nauc ı spra vne dy chat a odola vat stresu v dnes nı uspe chane dobe. Je vhodne i pro rekonvalescenty nebo lidi s mens ıḿi zdravotnıḿi proble my. Cvic enı probı ha nove vte locvic ne ZS Nepomuk. Vchod bude oznac en informac nı cedulı. Pr icha zejte, prosıḿ, alespon 10 minut pr ed zaha jenıḿ cvic enı, abyste nerus ili ostatnı pr i u vodnı relaxaci. Cena za cele obdobı za r ı az kve ten c inı Kc Moz no uhradit i pololetne 500 Kc za kaz de pololetı. Zdravı ate s ı se na va s Olga Sedláčková TJ Slavoj Dvorec oddíl aerobik TĚLOCVIČNA ZŠ NEPOMUK Po + Čt hod. Program: bodyforming, dance aerobik, stepy, činky, gumy, Port De Bras S sebou: pevnou obuv (nejle pe urc enou pro AE), podloz ku, pitı (neperliva voda), dobrou na ladu. C inky a gumy lze zapu jc it. ZAČÍNÁME 2. ZÁŘÍ 2013 Bodyforming jednoduche choreografie s posilovacıḿi prvky zame r eny mi na proble move partie. K posilova nı vyuz ı va me take stepy, c inky, gumy, overbally. Urc eno zac a tec nıḱu m a vs em, kter ı chte jı jes te vıće zformovat svou postavu. PortDeBras cvic ebnı program z lekcı body & mind vycha zejıćı z pohybu klasicke ho i modernı ho tance, ktere jsou doplne ny pohyby pro funkc nı, efektivnı, ale za roven s etrne a pr irozene posıĺenı i protaz enı svalu cele ho te la. Plynule sekvence pohybu va m prota hnou zkra cene svaly, uvolnı a zmobilizujı pa ter a kloubnı spojenı, zleps ı koordinaci a ovlivnı ladnost pohybu. Pr i tomto cvic enı posıĺı te hlavne paz e a ramena, ale zkra tka nepr ijdou ani kyc le a dolnı konc etiny. Přínosy: rozvoj pohybove koordinace, estetiky pohybu, smyslu pro rytmus, kontrolu pohybu a drz enı te la schopnost zapojovat hluboke i povrchove svaly podıĺejıćı se na spra vne m drz enı te la psychicka relaxace Určeno pro s irokou ver ejnost, zac a tec nıḱy i pokroc ile, se zkus enostı i bez zkus enosti s cvic enıḿ. Co s sebou? Pohodlny sportovnı ode v, podloz ku, pitı, obuv nenı nutna, cvic ı se v ponoz ka ch nebo naboso. Bližší informace na tel.: nebo u: Pokud stále váháte, přijďte se na některou hodinu alespoň podívat! Te s ıḿsenava s Pavlína Jiránková

11 9/2013 SPORT 11 TJ Slavoj Dvorec oddíl Šachy Memoria l Dr. Kadery V sobotu se v nas em me ste uskutec nı jiz tradic nı s achovy turnaj v rapid s achu. V letos nıḿ roce to bude jiz 19. roc nıḱ konany ope t v restauraci Sokolovna od 9.00 hodin. Kaz doroc ne zde na jednotlivy ch s achovnicıćh sva dı boje na 60 s achistu z cele C eske republiky. O kvalita ch a zvys ujıćı se popularite tohoto turnaje sve dc ı i potvrzena u c ast extraligovy ch hra c u jako jsou napr. mezina rodnı mistr (IM) Josef Jur ek z Jic ıńa nebo dnes jiz velmistr (GM) Petr Neuman z Plzne. Druhy zmin ovany si v lon ske m roce odvezl prvnı cenu, jejıź souc a stı byla tradic nı trofej ruc ne malovany porcela novy Nepomucky talıŕ ze s umavske dıĺny. Tato akce vs ak nenı vyhrazena pouze pro pr ebornı ky s nejvys s ı vy konnostı. Turnaje se pravidelne zu c astn ujı iamate rs tı hra c i, nadanı junior i vs ech ve kovy ch kategoriı i kava rens tı s achiste. Zva ni jsou samozr ejme take diva ci, trene r i, rodic e a vs ichni ostatnı pr ıźnivci s achove hry. Za organizac nı ty m bych tı mto ra ddopr edu pode koval restauraci Sokolovna za pr ıṕravu pr ı jemne ho hracı ho prostr edı. Za s achovy oddıĺ TJ Slavoj Dvorec Petr Čekan Memoriál Dr. Kadery Šachový oddíl Slavoj Dvorec si Vás dovoluje pozvat na XIX. ročník turnaje v rapid šachu o Nepomucký talíř v sobotu 5. října 2013 Hracı mıśtnost: Prezentace Zac a tek turnaje Pr edpokla dany konec Hracı syste m Tempo hry Sa l restaurace Sokolovna v Nepomuku (cca 2 km od vlakove ho na draz ı po pr edchozı domluve moz no zar ı dit dopravu z na draz ı k hracı mıśtnosti) hodin v hracı mıśtnosti 9.00 hodin hodin S vy carsky syste mna9kol 2 x 20 minut Startovne vc etne obe da: U c astnıḱ turnaje: ZTP, de ti do 15 let, du chodci, z eny: Hra c i s tituly GM, IM nebo ELO koeficientem nad 2299: 190 Kc 130 Kc ZDARMA S achovy materia l s sebou 2 hra c i1s achy a 1 hodiny. Cenový fond: 6000 Kč + mnoho věcných cen!! Ceny: 1. cena Kc + Nepomucky talıŕ 2. cena Kc 3. cena Kc Nejle pe umıśte ny hra c do ELA Kc Nejle pe umıśte ny hra c do ELA Kc Speciální ceny pro: Nejleps ı ho seniora nad 60 let Nejleps ı ho juniora do 15 let Nejleps ı z enu Da le mnoho ve cny ch cen pro kaz de ho u c astnıḱa dle por adı!! Zva ni jsou i neregistrovanı hra c i, diva ci a pr ıźnivci s achove hry Za s achovy oddıĺ TJ Slavoj Dvorec: Ing. Petr Čekan mobil:

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu.

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu. Cо aбstka 143 SbУбrka zaбkonuй cо. 377 /2001 Strana 7965 377 VYHLAб Sо KA Energetickeбho regulacоnубho uбrоadu ze dne 17. rоубjna 2001 o Energetickeбm regulacоnубm fondu, kterou se stanovуб zpuй sob vyбbeоru

Více

z 0 3a 0 0dosti o vyda 0 0n rozhodnut o um ste 0 3n stavby

z 0 3a 0 0dosti o vyda 0 0n rozhodnut o um ste 0 3n stavby 1 3Strana 6962 Sb 0 1 0 0rka za 0 0konu 0 8 c 0 3. 503 / 2006 C 0 3 a 0 0stka 163 503 VYHLA 0 0 S 0 3 KA ze dne 10. listopadu 2006 o podrobne 0 3js 0 3 0 1 0 0 u 0 0 prave 0 3 u 0 0 zemn 0 1 0 0ho r 0

Více

U PLNA PRAVIDLA SOUTE Z E S OBCHODNI CENTRUM LETN ANY Vyhrajte knihy Tento dokument obsahuje u plna pravidla marketingove soute z e Vyhrajte knihy

U PLNA PRAVIDLA SOUTE Z E S OBCHODNI CENTRUM LETN ANY Vyhrajte knihy Tento dokument obsahuje u plna pravidla marketingove soute z e Vyhrajte knihy U PLNA PRAVIDLA SOUTE Z E S OBCHODNI CENTRUM LETN ANY Vyhrajte knihy Tento dokument obsahuje u plna pravidla marketingove soute z e Vyhrajte knihy (da le jen soute z ). 1. Por adatel soute z e: Boomerang

Více

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s.

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s. SD Bohemia Group a.s. Ukrajinská 1488/10 101 00 Praha 10 Telefon: 731 126 002 Email: info@sdbohemiagroup.cz www.sdbohemiagroup.cz Dne 27.10.2014 SENIORSKÝ DŮM OŘECH Služby Seniorského domu Ořech OBSAH

Více

Studijnı materia ly. Pro listova nı dokumentem NEpouz ı vejte kolec ko mys i nebo zvolte moz nost Full Screen. RNDr. Rudolf Schwarz, CSc.

Studijnı materia ly. Pro listova nı dokumentem NEpouz ı vejte kolec ko mys i nebo zvolte moz nost Full Screen. RNDr. Rudolf Schwarz, CSc. First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit Matematika 1 Lagrangeu v tvar interpolac nı ho mnohoc lenu Newtonu v tvar interpolac nı ho mnohoc lenu Studijnı materia ly Pro listova nı dokumentem

Více

ČÍSLO 67 25. září 2013

ČÍSLO 67 25. září 2013 Vydává Obecní úřad Potěhy pro občany obce ČÍSLO 67 25. září 2013 Obsah: 1. Informace z obce 2. Kulturní akce, jubilanti v IV. čtvrtletí 2013 3. ZŠ a MŠ Potěhy 4. TJ Sokol Potěhy 5. SDH Potěhy 6. Historie

Více

Operace s maticemi. Studijnı materia ly. Pro listova nı dokumentem NEpouz ı vejte kolec ko mys i nebo zvolte moz nost Full Screen.

Operace s maticemi. Studijnı materia ly. Pro listova nı dokumentem NEpouz ı vejte kolec ko mys i nebo zvolte moz nost Full Screen. U stav matematiky a deskriptivnı geometrie Operace s maticemi Studijnı materia ly Pro listova nı dokumentem NEpouz ı vejte kolec ko mys i nebo zvolte moz nost Full Screen. Brno 2014 RNDr. Rudolf Schwarz,

Více

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník S T Á D L E C K Ý Z P R A V O D A J pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník Milí spoluobčané! Letošní vánoční svátky jsou už minulostí, přesto věřím,

Více

Ministryne 0 3: JUDr. Buzkova 0 0 v. r.

Ministryne 0 3: JUDr. Buzkova 0 0 v. r. 1 3Strana 490 Sb 0 1 0 0rka za 0 0konu 0 8 c 0 3. 71 a 72 / 2005 z du 0 8 vodu 0 8 hodny 0 0ch zvla 0 0s 0 3tn 0 1 0 0ho zr 0 3etele, zejme 0 0na zdravotn 0 1 0 0ch, lze pome 0 3rnou c 0 3a 0 0st u 0 0platy

Více

Program Evropského týdne mobility a Evropského dne bez aut v Chrudimi 2007

Program Evropského týdne mobility a Evropského dne bez aut v Chrudimi 2007 Evropský týden mobility Evropský den bez aut 2007 V roce 2007 se česká, moravská a slezská města opět zapojila do celoevropské akce Evropský týden mobility (16. 22. září) a Evropský den bez aut (22. září),

Více

OBECNÍ ÚŘAD HRADEC - NOVÁ VES INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 5/2014 MK ČR E 21404

OBECNÍ ÚŘAD HRADEC - NOVÁ VES INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 5/2014 MK ČR E 21404 OBECNÍ ÚŘAD HRADEC - NOVÁ VES INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 5/2014 MK ČR E 21404 SPOLEČENSKÁ KRONIKA V červnu oslaví své narozeniny: Babica Jan, Kubečka Jiří, Kowalzce Zdeněk, Stehlík Antonín, Hajníková Miloslava,

Více

Kdo jsme? Mateřské centrum v Milovicích by mělo plnit tyto cíle: podporovat všestranný rozvoj dětí a jejich socializaci,

Kdo jsme? Mateřské centrum v Milovicích by mělo plnit tyto cíle: podporovat všestranný rozvoj dětí a jejich socializaci, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MAMINKY DĚTEM / 2003 1 I Kdo jsme? Maminky dětem je občanské sdružení zaregistrované na Ministerstvu vnitra České republiky dne 19. 3. 2003. Jde o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA škol. rok 2009/10

VÝROČNÍ ZPRÁVA škol. rok 2009/10 Soukromá základní umělecká škola Trnka o.p.s., Rodinná 39, 312 00 Plzeň IČO.26347687, IZO.150035365, identifikátor zařízení: 650035356, bankovní spojení: 279204310247/0100, DIČ. CZ-26347687 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Drahkov č.2/2016 konaného dne 10.6.2016

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Drahkov č.2/2016 konaného dne 10.6.2016 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Drahkov č.2/2016 konaného dne 10.6.2016 Program: 1. Zahájení. 2. Seznámení s programem zasedání. 3. Ustanovení zapisovatele a ověřovatelů. 4. Kontrola usnesení

Více

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Z á p i s ze zasedání Zastupitelstva města Švihov č. Z/47/13, konaného dne 24.07.2013 od 16.00 hod. v kanceláři starosty - Švihov, nám. Dr.E.Beneše 38. Zasedání

Více

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná Markéta 6/2005 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Něco končí a něco

Více

Zápis č. 02/2015 z jednání Místní komise Štěpnice ze dne 16.02.2015

Zápis č. 02/2015 z jednání Místní komise Štěpnice ze dne 16.02.2015 Zápis č. 02/2015 z jednání Místní komise Štěpnice ze dne 16.02.2015 Přítomni: Mgr. Martykánová, PhDr. Brázda, Mgr. Čoupek, PhD., Bc. Dostálek, p. Víchová, Mgr. Pavlicová, p. Prachman, p. Střelcová Omluven:

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

Český svaz chovatelů ZO Strakonice 1 PROVOZNÍ A TRŽNÍ ŘÁD

Český svaz chovatelů ZO Strakonice 1 PROVOZNÍ A TRŽNÍ ŘÁD Český svaz chovatelů ZO Strakonice 1 PROVOZNÍ A TRŽNÍ ŘÁD v areálu ZO ČSCH Strakonice 1 Podsrpenská 339 ( za hřbitovem ) schválený výborem ZO dne 13.03.2015 Oddíl I. Při vstupu do areálu si musí návštěvníci

Více

Darujme.cz. Podrobné statistiky 2015

Darujme.cz. Podrobné statistiky 2015 Darujme.cz Podrobné statistiky Zahrnutá data a jejich úprava Z hlediska fundraisingu je významnější, kdy dárce dar zadal, než kdy byla obdrž ena platba na u č et. Ve statistika čh proto prima rne pračujeme

Více

PRŮVODCE PRO RODIČE 2016-2017

PRŮVODCE PRO RODIČE 2016-2017 PRŮVODCE PRO RODIČE 2016-2017 Montessori Kampus, s.r.o. Sídlo: Skuherského 7, 370 01 Č. Budějovice Provozovna: Na Sádkách 40, 370 05 Č. Budějovice 2 Společnost zapsaná v OR vedeným Krajským soudem v Č.

Více

Prohlídka zámeckých interiérů

Prohlídka zámeckých interiérů Malebný barokní zámek, který byl postaven hrabětem Janem Ludvíkem Harbuval Chamaré v roce 1749, je ideálním místem pro malé i velké, pro jednotlivce i skupiny, pro ty co hledají historii a kulturu, ale

Více

1. Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním

1. Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním 1. Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním 1. Identifikační údaje zadavatele Obec Kozlov se sí dlem 58401 Kozlov 31 zastoupena

Více

,, Školka plná pohody

,, Školka plná pohody ,, Školka plná pohody 1. Identifikační údaje o mateřské škole Název: Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice Adresa: ZŠ a MŠ Horní Moštěnice, Pod Vinohrady 30, 751 17 Zřizovatel školy: OÚ Horní

Více

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 1 3Roc 0 3n 0 1 0 0k 2000 SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKA 0 0 REPUBLIKA C 0 3 a 0 0stka 73 Rozesla 0 0na dne 9. srpna 2000 Cena Kc 0 3 91,70 OBSAH: 237. Za 0 0 kon, ktery 0 0m se me 0 3n 0 1 0 0

Více

Děti v ŠD připravili zákusky, na kterých si společně pochutnávali. 1. Zpravodaj Cotkytle leden, únor, březen, 1/2004

Děti v ŠD připravili zákusky, na kterých si společně pochutnávali. 1. Zpravodaj Cotkytle leden, únor, březen, 1/2004 Děti v ŠD připravili zákusky, na kterých si společně pochutnávali. 1. Zpravodaj Cotkytle leden, únor, březen, 1/2004 Z obsahu zpravodaje: Události v obci, co nového v obci, co připravujeme, kultura v obci.

Více

- vztah ke své škole, městu,státu. - vycházky, výlety, poznatky z cest. Místo, kde žijeme

- vztah ke své škole, městu,státu. - vycházky, výlety, poznatky z cest. Místo, kde žijeme Školní družina Školní družina důležitý výchovný partner rodiny a školy - plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí - pomáhá dětem překonávat jejich handicapy - má důležitou roli v prevenci negativních

Více

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 Zpráva o plnění ročního plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) za školní rok 2013/2014 1 Obsah: I. Identifikační údaje

Více

NABÍDKA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PRO DĚTI MŠ SPORTÍK I PRO VEŘEJNOST:

NABÍDKA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PRO DĚTI MŠ SPORTÍK I PRO VEŘEJNOST: NABÍDKA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PRO DĚTI MŠ SPORTÍK I PRO VEŘEJNOST: Den Čas Nabídka Pondělí 13:00-14:00 Předškolní příprava ( děti od 5 let) 15:00 15:45 Dětská jóga (děti 3 4let)

Více

Zápis ze III. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice

Zápis ze III. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice Zápis ze III. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice konaného dne 27. listopadu 2014 v zasedací síni Úřadu městyse Ostrovačice Přítomní: dle prezenční listiny 1. Technický bod Třetí veřejné

Více

NOVÉ KOŠE NA PSÍ EXKREMENTY

NOVÉ KOŠE NA PSÍ EXKREMENTY www.ceradice.cz Vydání 2/2014 VESNICE ROKU 2014 Letošní rok se starostka obce Čeradice rozhodla přihlásit naší vesničku do soutěže Vesnice roku, kterou vyhlásil Spolek pro obnovu venkova ČR, Ministerstvo

Více

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Od 30.1.2012 je možno se napojovat na kanalizaci a vodovod v rámci investice Obce Bořislav. Pro napojení je nutné navštívit OÚ Bořislav, kde Vám budou předány veškeré potřebné dokumenty pro uzavření smlouvy

Více

bv Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza zdrojů systému

Více

Cо aбstka 73. Parlament se usnesl na tomto zaбkoneо Cо eskeб republiky:

Cо aбstka 73. Parlament se usnesl na tomto zaбkoneо Cо eskeб republiky: Strana 3664 SbУбrka zaбkonuй cо. 173 /2002 Cо aбstka 73 173 ZAб KON ze dne 9. dubna 2002 o poplatcубch za udrzо ovaбnуб patentuй a dodatkovyбch ochrannyбch osveоdcоenуб pro leбcоiva a pro prоубpravky na

Více

Plán činností na období: leden 2011 prosinec 2011: PROSTŘEDÍ ŠKOLY Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky

Plán činností na období: leden 2011 prosinec 2011: PROSTŘEDÍ ŠKOLY Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky Název školy Plán činností na období: leden 2011 prosinec 2011: PROSTŘEDÍ ŠKOLY Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky Datum sestavení plánu 20.1.2011 Na sestavení plánu spolupracovali

Více

MĚSTSKÁ POLICIE HODONÍN

MĚSTSKÁ POLICIE HODONÍN MĚSTSKÁ POLICIE HODONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009 Zpracoval: Mgr. Jindřich Vašíček Únor 2010 Zpráva o činnosti Městské policie Hodonín za rok 20079 Strana 2 Obsah 1. Úvod 3 2. Personální obsazení 3 3. Činnosti

Více

PRÁZDNINOVÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ INDIÁNSKÉ LÉTO

PRÁZDNINOVÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ INDIÁNSKÉ LÉTO PRÁZDNINOVÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ INDIÁNSKÉ LÉTO DĚTSKÝ DEN Na konci měsíce května uspořádali dobrovolní hasiči pro děti dětský den. Přípravy začaly už v brzkých ranních hodinách, aby vše bylo připraveno

Více

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK LÉTO ZPRÁVY ZE ŽIVOTA ŠKOLKY A máme tu červen - jí se jahody, třešně a všechno dozrává. I čas prázdnin. Těšíme se na ně, na léto, na sluníčko a naši školáci se nemohou dočkat,

Více

Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012 Obsah: I. Vznik sdružení II. Základní ustanovení III. Poslání a cíle sdružení IV. Členská základna V. Uspořádané akce v průběhu roku 2012 VI. Propagace sdružení

Více

Odpovědi RMN na dotazy a připomínky z KV dne 10.12.2015

Odpovědi RMN na dotazy a připomínky z KV dne 10.12.2015 Odpovědi RMN na dotazy a připomínky z KV dne 10.12.2015 1) Odpovědi na dotazy z předchozího jednání KV nebyly zřejmě členům KV nedopatřením zaslány. Posíláme je tedy spolu odpověďmi na nové dotazy. 2)

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 číslo: 63

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 číslo: 63 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 číslo: 63 Obsah: Slovo ředitele školy. Jarní prázdniny, plavecký výcvik. Školní projekt- jíme zdravě, divadelní představení,

Více

Základní informace o projektu MANDALA 2015

Základní informace o projektu MANDALA 2015 Obsah: Základní informace o projektu MANDALA 2015 A. První část projektu Mandala: Olomoucká Arakiáda - Soutěž "Mladý posluchovský záchranář- 2.ročník" 12. 6. 2015 Pro koho je projekt určen Počet zapojených

Více

Dotazník. Průzkum veřejného mínění a spokojenosti v obci Jestřabí v Krkonoších. Vážení občané, rekreanti či návštěvníci obce Jestřabí v Krkonoších,

Dotazník. Průzkum veřejného mínění a spokojenosti v obci Jestřabí v Krkonoších. Vážení občané, rekreanti či návštěvníci obce Jestřabí v Krkonoších, Dotazník Průzkum veřejného mínění a spokojenosti v obci Jestřabí v Krkonoších Vážení občané, rekreanti či návštěvníci obce Jestřabí v Krkonoších, dostává se Vám do rukou dotazník, o jehož vyplnění bychom

Více

Pražský Pohár 15.6.2014

Pražský Pohár 15.6.2014 Pražský Pohár 15.6.2014 Soutěž SAMC- cvičení jednotlivců podle lektora, cena diváka pódiových skladeb!! Republiková otevřená soutěž jednotlivců je určena všem začátečníkům a hlavně dětem které cvičí komerční

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Vypracoval : David Knápek, Kulturní centrum Obsah:Úvod, Provoz a akce KC (měsíční), Tabulka finanční přehled akcí Úvod Kolektiv Kulturního centra zůstal v roce 2013 nezměněn.

Více

Jak se žije seniorům v Mnichově Hradišti a okolí a kde hledají pomoc dne 20. listopadu 2012

Jak se žije seniorům v Mnichově Hradišti a okolí a kde hledají pomoc dne 20. listopadu 2012 Zápis ze setkání pracovní skupiny senioři na téma Jak se žije seniorům v Mnichově Hradišti a okolí a kde hledají pomoc dne 20. listopadu 2012 projekt Komunitní plán města Mnichovo Hradiště a spádových

Více

Životický portál. Od 20. dubna do 26. dubna 2015

Životický portál. Od 20. dubna do 26. dubna 2015 Životický portál Od 20. dubna do 26. dubna 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno DOŘIČÁKOVÁ Anna ČERNÝ Oldřich SURÁK Vojtěch MIČKA Jiří DROZD Bohumír ZAHRADNÍKOVÁ Emilie Číslo popisné

Více

Příloha č.1 vysvětlení domácího řádu. Domácí řád Domova pro osoby se zdravotním postižením Smečno

Příloha č.1 vysvětlení domácího řádu. Domácí řád Domova pro osoby se zdravotním postižením Smečno Příloha č.1 vysvětlení domácího řádu Domácí řád Domova pro osoby se zdravotním postižením Smečno 1. Úvodní ustanovení Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života a pořádku v

Více

Shrnutí investic a oprav v roce 2015

Shrnutí investic a oprav v roce 2015 Shrnutí investic a oprav v roce 2015 1) Ve druhé polovině roku 2015 byla zahájena výstavba základní technické vybavenosti pro 7 rodinných domů v lokalitě u hřbitova Na Čechách. Stavbu provádí firma Jaroš

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína (tisk R/42) R 71/01-11

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína (tisk R/42) R 71/01-11 U S N E S E N Í z 6. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 12. ledna 2011, v 14:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 4 6/2015 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 4 6/2015 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 4 6/2015 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Schválený rozpočet obce na rok 2015 1.2. Kontejnéry na biologický odpad 1.3.

Více

Mimořádný informátor

Mimořádný informátor Mimořádný informátor leden 2014 Vydala: Oblastní odbočka SONS ČR Ostrava náměstí Msgre Šrámka 1760/4, 702 00 Moravská Ostrava tel.: 596 783 083; 776 305 022 ostrava-odbocka@sons.cz www.sons-ostrava.cz

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU Město Holýšov VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 31. schůze Rady města Holýšov ve volebním období 2010-2014 konané dne 19. března 2012 Rada města Holýšov: 60/2012 schvaluje následující pořad schůze: 1. Zahájení

Více

ZPRÁVY Z OBCE. Očkování psů

ZPRÁVY Z OBCE. Očkování psů ZPRÁVY Z OBCE Očkování psů Oznamujeme občanům, že p. Bartoš provede každoroční očkování psů proti vzteklině ve středu 18. května 2016 v tomto pořadí a časovém sledu: na točně v 13:30 hod., horní zastávka

Více

2. Informace o objednávkách vystavených odborem ŽP v období od 1.1.2012 do 30.3.2012 Usnesení č. 1565/2012 (58/2)

2. Informace o objednávkách vystavených odborem ŽP v období od 1.1.2012 do 30.3.2012 Usnesení č. 1565/2012 (58/2) - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 58. jednání Rady města

Více

PRÁZDNINOVÉ POČTENÍ ZE ŠKOLY

PRÁZDNINOVÉ POČTENÍ ZE ŠKOLY PRÁZDNINOVÉ POČTENÍ ZE ŠKOLY Vážení rodiče žáků naší ZŠ Ostopovice, zdravíme vás a přejeme pěkný zbytek léta. Předkládáme vám aktuality z naší organizace od 2. 9. 2013. Organizace a změny výuky: ZŠ 1.

Více

ekarolinka Hasičská zbrojnice v Trávničku

ekarolinka Hasičská zbrojnice v Trávničku Podještědský měsíčník Sdružení obcí Podještědí ekarolinka Ročník XVII. Číslo 5. Květen 2012 e Hasičská zbrojnice v Trávničku Z mikroregionu Již podle obrázku na titulní stránce je možno poznat, který měsíc

Více

Nové herní prvky pro aktivní děti

Nové herní prvky pro aktivní děti Nové herní prvky pro aktivní děti - modernizace zahrady v Mateřské škole Staměřice a doplnění veřejného prostranství o dětské prvky na Skokách Žadatel: Obec Dolní Újezd Partner: Mateřská škola Staměřice

Více

OBSAH 1 Podstata mezinárodní smlouvy... 13 2 Kategorie mezinárodních smluv podle jednotlivých kritérií... 21

OBSAH 1 Podstata mezinárodní smlouvy... 13 2 Kategorie mezinárodních smluv podle jednotlivých kritérií... 21 OBSAH 1 Podstata mezinárodní smlouvy... 13 1.1 Historicka pozna mka... 13 1.2 Pojem mezina rodnı smlouvy... 13 1.3 Funkce mezina rodnı smlouvy: smlouva kontraktua lnı a pravotvorna... 16 1.4 Pra vnı rez

Více

Micro plus nádoba. Zpracovala: Simona VRABCOVÁ

Micro plus nádoba. Zpracovala: Simona VRABCOVÁ Micro plus nádoba Mikrovlnná trouba (dále jen MT) (osvětové okénko) Mikrovlny nemají ionizující účinek (jako rentgenové záření) proto nedochází k rozbíjení chemických vazeb a ani změně nutričních hodnot.

Více

Usnesení 23. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne 18. 4. 2013

Usnesení 23. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne 18. 4. 2013 Usnesení 3. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne 8. 4. 03 84/3 - Zastupitelstvo města schvaluje program 3. zasedání zastupitelstva města. 85/3 - Zastupitelstvo města určuje

Více

1. CO JE POTŘEBA PRO REGISTRACI NA VÝSTAVU

1. CO JE POTŘEBA PRO REGISTRACI NA VÝSTAVU 1. CO JE POTŘEBA PRO REGISTRACI NA VÝSTAVU Vyplněný a podepsaný formulář Provozně bezpečnostní předpisy (PBP), které je nutné bezpodmínečně dodržovat při Vaší účasti na veletrzích a výstavách v areálu

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Provozní řád domova mládeže. domova mládeže Střední školy technické Žďár nad Sázavou Komenského 8, Žďár nad Sázavou

PROVOZNÍ ŘÁD. Provozní řád domova mládeže. domova mládeže Střední školy technické Žďár nad Sázavou Komenského 8, Žďár nad Sázavou strana: 1/6 PROVOZNÍ ŘÁD domova mládeže Střední školy technické Žďár nad Sázavou Komenského 8, Žďár nad Sázavou dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících

Více

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš Poslání Posláním Keramické dílny Eliáš je umožňovat lidem s postižením začlenění do společnosti s ohledem na jejich zvláštní situaci. Posláním je pomoci

Více

Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Zámecké listy

Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Zámecké listy Domov Pod Lipami Smečno poskytovatel sociálních služeb Číslo 53. září 2014 Zámecké listy Děti a škola v 19. století Od vydání tereziánského školního zřízení roku 1774 se stala škola běžnou součástí každodenního

Více

AUTODOPRAVA -nonstop-

AUTODOPRAVA -nonstop- 6/2010 KOUPALIŠTĚ ÚVALY přijme brigádníky na pozice: plavčík ( kurz plavčíka nutný) zdravotník (nutno mít zdravotnický kurz) brigádníky do občerstvení. Podmínky: pracovitost, věk 16 let a více. Bližší

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 15. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.05. 2011

Město Horažďovice. Usnesení z 15. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.05. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 15. jednání Rady v Horažďovicích konaného dne 09.05. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady )

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady ) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro

Více

Rukodělná činnost. příručka pro účastníky kurzu pracovní text ke studiu. Pojďme spolu CZ.1.07/1.2.17/01.0011

Rukodělná činnost. příručka pro účastníky kurzu pracovní text ke studiu. Pojďme spolu CZ.1.07/1.2.17/01.0011 Rukodělná činnost příručka pro účastníky kurzu pracovní text ke studiu Pojďme spolu CZ.1.07/1.2.17/01.0011 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí

Více

Česká basketbalová federace

Česká basketbalová federace Česká basketbalová federace Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 Dokument je průběžně aktualizován! R O Z P I S turnajů o titul Mistr České republiky staršího minižactva sezóny 2010/2011 1. Všeobecná ustanovení:

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 9. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 2. března 2015 Rada města Holýšova: 87/2015 schvaluje následující pořad schůze: 1. Zahájení schůze 2. Schválení

Více

O B E C N Í Ú Ř A D P S Á Ř E P S Á Ř E 19, 2 5 8 01 V L A Š I M. Zápis č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Psáře dne 6. 7. 2015

O B E C N Í Ú Ř A D P S Á Ř E P S Á Ř E 19, 2 5 8 01 V L A Š I M. Zápis č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Psáře dne 6. 7. 2015 O B E C N Í Ú Ř A D P S Á Ř E P S Á Ř E 19, 2 5 8 01 V L A Š I M Zápis č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Psáře dne 6. 7. 2015 Přítomni: Jirásek Miroslav, Ing. Škvor František, Kokta Josef, Bc. Kadlečková

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2006

V Ř E S K O V Á K duben 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K duben 2006 Vážení spoluobčané, jak jsem již několikrát zdůrazňoval, letošní rok je rokem volebním. Parlamentní volby jsou sice důležité, ale pro zabezpečení chodu obce jsou

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015 Zprávu o činnosti dětského rybářského kroužku za rok 2014 kterou jsem vám přečetl na loňské výroční schůzi, jsem ukončil vánoční schůzkou. Rok

Více

ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK MĚSTEČKA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU Číslo 3 /březen 2013

ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK MĚSTEČKA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU Číslo 3 /březen 2013 ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK MĚSTEČKA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU Číslo 3 /březen 2013 *************************************************************** Vážní spoluobčané, v měsíci únoru byly po krátké zimní přestávce

Více

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Z á p i s ze zasedání Zastupitelstva města Švihov č. Z/13/11, konaného dne 11.05.2011 od 16.00 hod. na radnici Švihov č.p. 38.. Zasedání Zastupitelstva města Švihov

Více

SKP Jihlava. Poslání a cíl naší práce

SKP Jihlava. Poslání a cíl naší práce Poslání a cíl naší práce Posláním našeho azylového domu je poskytnutí celkového hmotného zaopatření a sociálně psychologická pomoc lidem, kteří se vlivem různých životních situací ocitli na pokraji lidské

Více

Kampaně zaměřené na prevenci úrazů u dětí Na kolo jen s přilbou Vidíš mě?

Kampaně zaměřené na prevenci úrazů u dětí Na kolo jen s přilbou Vidíš mě? Kampaně zaměřené na prevenci úrazů u dětí Na kolo jen s přilbou Vidíš mě? Chrudim 2007 1 Kampaně zaměřené na prevenci úrazů u dětí Na kolo jen s přilbou Vidíš mě? Chrudim 2007 Kampaň Na kolo jen s přilbou

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Mateřská škola Havlovice

Š K O L N Í Ř Á D. Mateřská škola Havlovice .. Mateřská škola Havlovice Š K O L N Í Ř Á D Adresa: Základní škola a Mateřská škola, Havlovice nad Úpou, okres Trutnov, Havlovice 38, 542 32 Úpice IČO : 710 03 878 Telefon: 499 882 284 Zřizovatel: Obec

Více

NAUČNÁ STEZKA NOVÝ PRALES PROJEKT POSTUPNÉ PŘEMĚNY NEPŮVODNÍ PONIČENÉ SMRKOVÉ MONOKULTURY NA SMÍŠENÝ LES A JEDNOU I PRALES.

NAUČNÁ STEZKA NOVÝ PRALES PROJEKT POSTUPNÉ PŘEMĚNY NEPŮVODNÍ PONIČENÉ SMRKOVÉ MONOKULTURY NA SMÍŠENÝ LES A JEDNOU I PRALES. NAUČNÁ STEZKA NOVÝ PRALES PROJEKT POSTUPNÉ PŘEMĚNY NEPŮVODNÍ PONIČENÉ SMRKOVÉ MONOKULTURY NA SMÍŠENÝ LES A JEDNOU I PRALES. PROJEKT NOVÝ PRALES NAUČNÁ STEZKA NOVÝ PRALES V roce 2010 se Nový Prales rozkládá

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 5. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 14. ledna 2015 Rada města Holýšova: 1/2015 schvaluje následující pořad schůze: 1. Zahájení schůze 2. Schválení

Více

insul tube & insul sheet

insul tube & insul sheet Vyŕobky z kauc uku firmy NMC insul tube & insul sheet Kompletní sortiment pro topení, sanitární, chladicí, klimatizac ní a solární zar ízení. Silny úc inek v horku a zime insul tube je synteticky kauc

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS)

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba I. Kontakty: Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) MěÚ Šenov, správní odbor, Radniční náměstí 300,

Více

RODINNÉ CENTRUM BLANSKO. Výroční zpráva 2009

RODINNÉ CENTRUM BLANSKO. Výroční zpráva 2009 RODINNÉ CENTRUM BLANSKO Výroční zpráva 2009 Výroční zpráva 2009 2/24 Základní informace Motto naší činnosti: Domov je místo, kam můžeš přijít a nikdo se tě neptá, proč jsi přišel. Aby člověk našel ve své

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015 Příloha č. 2 ANIMA VIVA o. s. 1/16 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření

Více

PULSE BENEŠOVSKÁ DESÍTKA

PULSE BENEŠOVSKÁ DESÍTKA Srdečně vás zveme 21. září 2014 na hlavní závod PULSE BENEŠOVSKÁ DESÍTKA Termín: 21. září 2014 (neděle) 1. ročník Místo konání:masarykovo nám, Benešov u Prahy Pořadatel: Tratě: Šatny: spolek BENEŠOV ŽIJE

Více

Zápis č. 1/2014. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 29. 1. 2014 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech

Zápis č. 1/2014. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 29. 1. 2014 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Zápis č. 1/2014 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 29. 1. 2014 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Přítomni: Petr Jenšovský, Mgr. Vladimír Libovický, Ing. Ivan Franc, Monika Petrisková, Simona

Více

ZPRÁVY Z OBCE Doplnění kontejneru na použitý textil

ZPRÁVY Z OBCE Doplnění kontejneru na použitý textil ZPRÁVY Z OBCE Doplnění kontejneru na použitý textil U lihovaru byl umístěn kontejner na použitý textil. Tento textil bude sloužit pro dobročinné účely CHARITĚ SVITAVY. Kontejner na textil, který je umístěn

Více

Provozní řád ELMÍK Dětské centrum

Provozní řád ELMÍK Dětské centrum Provozní řád ELMÍK Dětské centrum ELMET, spol. s r. o. Vypracoval: ing. Lenka Koterová Schválil: Lumír Kysela Platnost od: Revize: Kopie: Podpis: Podpis: 05-01-2015 B 2 z 12 Obsah: ODDÍL I.- Úvodní ustanovení

Více

D kujeme za podporu GOAML... Jste skv lí.

D kujeme za podporu GOAML... Jste skv lí. D kujeme za podporu GOAML... Jste skv lí. Tento certifikát má hodnotu jedné ivé a zdravé kozy. Díky pomoci eských dárc nakupuje lov k v tísni tato veselá zví ata pro rodiny v chudých zemích Afriky a Asie.

Více

Zápis č. 1/2007. Program: Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Soběraz Ze dne 28.2.2007 konaného v sídle obecního úřadu.

Zápis č. 1/2007. Program: Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Soběraz Ze dne 28.2.2007 konaného v sídle obecního úřadu. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Soběraz Ze dne 28.2.2007 konaného v sídle obecního úřadu. Zápis č. 1/2007 Zahájení 17:00 hod. Přítomni: Hrabec, Nožička P., Nožička M., Pršala, Čmelík, Šimek (do 19:00hod)

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVANÉ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVANÉ SLUŽBY POPIS REALIZACE POSKYTOVANÉ SLUŽBY Název zřizovatele: Název zařízení: Ruprechtický farní spolek Denní stacionář U Antonína Místo poskytovaní služby: Markova 1186, Liberec 14, 460 14 Forma služby: Kapacita

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2012 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2012 Městské kulturní středisko Horní Slavkov, příspěvková organizace Dlouhá 717, 357 31 Horní Slavkov Zpracovala Mgr. Soňa Kvasničková, ředitelka MKS Únor

Více

Usnesení R M 1 / 6 4 / 0 8. Usnesení R M 2 / 6 4 / 0 8

Usnesení R M 1 / 6 4 / 0 8. Usnesení R M 2 / 6 4 / 0 8 čj. zápisu MCH 7062/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 64. zasedání dne 8. prosince 2008 R M 1 / 6 4 / 0 8 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města Chropyně a s t

Více

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Statistika činnosti Hasičského záchranného sboru na území statutárního města Ostravy a porovnání základních statisticky sledovaných údajů vybraných měst

Více

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ PIONÝRSKÝ TÁBOR Putování po Zemi vycházejícího slunce

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ PIONÝRSKÝ TÁBOR Putování po Zemi vycházejícího slunce Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Tuláci Klatovy ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ PIONÝRSKÝ TÁBOR Putování po Zemi vycházejícího slunce Údaje účastníka tábora: Jméno a příjmení: Datum narození: Zdravotní pojišťovna:

Více

Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Rušinov

Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Obecní úřad Rušinov, Rušinov 47, 583 01 Chotěboř telefon: 569692281, mobil: 724288418 www.obecrusinov.cz e-mail: rusinov@seznam.cz Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Datum a čas konání: 29.4.

Více

Spokojenost zákazníka

Spokojenost zákazníka rozhovor 2 Spokojenost zákazníka s na imi slu bami je pro nás hlavní prioritou. Spole nost Elfetex slaví v roce 2016 25 let od zalo ení spole nosti. Po ádali jsme o rozhovor jednatele spole nosti Elfetex

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 SKAUTSKÉHO STŘEDISKA KONICE Junák český skaut, středisko Konice, z.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 SKAUTSKÉHO STŘEDISKA KONICE Junák český skaut, středisko Konice, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁV VA 2014 SKAUTSKÉHO STŘEDISKA KONICE Junák český skaut, středisko Konice, z.s. Junák český skaut, středisko Konice, z.s. 1 SLOVO VEDOUCÍHO STŘEDISKA KONICE Milí členové a přátelé skautingu,

Více