KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne [ ],

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne [ ],"

Transkript

1 CS CS CS

2 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne K(2007) NENÍ URČENO KE ZVEŘEJNĚNÍ Předloha ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne [ ], kterým se přijímá operační program Lidské zdroje a zaměstnanost pro pomoc Společenství z Evropského sociálního fondu v rámci cílů Konvergence a Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost v České republice CCI 2007 CZ 05U PO 001 (POUZE ČESKÉ ZNĚNÍ JE ZÁVAZNÉ) CS CS

3 ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne [ ], kterým se přijímá operační program Lidské zdroje a zaměstnanost pro pomoc Společenství z Evropského sociálního fondu v rámci cílů Konvergence a Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost v České republice CCI 2007 CZ 05U PO 001 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 1, a zejména na čl. 32 odst. 5 uvedeného nařízení, po konzultaci s výborem zřízeným podle článku 147 Smlouvy, vzhledem k těmto důvodům: (1) Dne 7. března 2007 Česká republika předložila Komisi návrh operačního programu pro celou zemi splňující podmínky cíle Konvergence podle čl. 5 odst. 1 a 2 nařízení (ES) č. 1083/2006 a cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost podle článku 6 uvedeného nařízení. Na žádosti Komise vnitrostátní orgány dne 13. března 2007 a 30. července 2007 předložily další informace. (2) Operační program vypracovala Česká republika v rámci partnerství v souladu s článkem 11 nařízení (ES) č. 1083/2006. (3) Komise navrhovaný operační program zhodnotila a má za to, že přispívá k dosažení cílů stanovených v rozhodnutí Rady 2006/702/ES ze dne 6. října 2006 o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost 2 a v národním strategickém referenčním rámci 3. (4) Návrh operačního programu obsahuje všechny složky uvedené v čl. 37 odst. 1 nařízení (ES) č. 1083/2006 s výjimkou orientačního seznamu velkých projektů podle čl. 37 odst. 1 písm. h) uvedeného nařízení, protože se nepředpokládá, že v rámci tohoto operačního programu budou předloženy velké projekty. (5) Vzhledem k tomu, že operační program má poskytovat pomoc jak v regionech způsobilých pro financování v rámci cíle Konvergence, tak v regionech způsobilých Úř. věst. L 210, , s. 25. Nařízení ve znění nařízení Rady (ES) č. 1989/2006 (Úř. věst. L 411, , s. 6). Úř. věst. L 291, , s. 11. [Odkaz na rozhodnutí, kterým se schvaluje národní strategický referenční rámec] CS 2 CS

4 v rámci cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost, obsahuje prioritní osy specifické pro jednotlivé cíle v souladu s čl. 54 odst. 3 nařízení (ES) č. 1083/2006 a konkrétní závazek podle cíle v souladu s čl. 75 odst. 1 uvedeného nařízení. (6) Operační program rovněž obsahuje, jak je uvedeno v čl. 37 odst. 7 nařízení (ES) č. 1083/2006, samostatné prioritní osy pro meziregionální a nadnárodní opatření, do nichž jsou zapojeny celostátní, regionální nebo místní orgány nejméně jednoho jiného členského státu. (7) Je vhodné stanovit maximální míru a maximální výši příspěvku z fondů na operační program a pro každou prioritní osu, jak je uvedeno v čl. 53 odst. 6 nařízení (ES) č. 1083/2006. (8) Vzhledem k tomu, že operační program má poskytovat pomoc regionům, jež splňují podmínky cíle Konvergence a Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost, měla by být stanovena maximální výše a maximální míra spolufinancování pro jednotlivé cíle. (9) Podpora poskytnutá v rámci operačního programu by měla být v souladu s platnými pravidly, kterými se řídí veřejná podpora, a jakýmikoli jinými použitelnými ustanoveními právních předpisů Společenství. (10) Navrhovaný operační program by proto měl být přijat, PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ: Článek 1 1. Přijímá se operační program pro pomoc Společenství v rámci cílů Konvergence a Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost v regionech České republiky pro programové období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2013, jak je stanoveno v příloze I, a obsahující tyto prioritní osy: a) Adaptabilita; b) Aktivní politika trhu práce (Konvergence); c) Aktivní politika trhu práce (Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost); d) Sociální integrace a rovné příležitosti; e) Veřejná správa a veřejné služby (Konvergence); f) Veřejná správa a veřejné služby (Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost); g) Mezinárodní spolupráce (Konvergence); h) Mezinárodní spolupráce (Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost); i) Technická pomoc (Konvergence); CS 3 CS

5 j) Technická pomoc (Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost). Článek 2 Výdaje, které byly v rámci operačního programu skutečně uhrazeny, jsou způsobilé od 1. ledna Článek 3 1. Maximální výše pomoci z Evropského sociálního fondu, jež smí být poskytnuta v rámci operačního programu regionům, na něž se vztahuje cíl Konvergence, vypočtená s odkazem na způsobilé veřejné výdaje činí EUR a maximální míra spolufinancování je 85% s výjimkou zvýšení o 10 % podle čl. 8 odst. 1 nařízení 1081/2006 pro zvláštní prioritní osy ve prospěch nadnárodních nebo meziregionálních opatření. Maximální výše pomoci z Evropského sociálního fondu, jež smí být poskytnuta v rámci operačního programu regionům, na něž se vztahuje cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost, vypočtená s odkazem na způsobilé veřejné výdaje činí EUR a maximální míra spolufinancování je 85% výjimkou zvýšení o 10 % podle čl. 8 odst. 1 nařízení 1081/2006 pro zvláštní prioritní osy ve prospěch nadnárodních nebo meziregionálních opatření. 2. Příspěvek členského státu ve výši EUR může být částečně uhrazen úvěry Společenství od Evropské investiční banky (EIB) a jiných úvěrových institucí, nicméně v současné době se takovéto úvěry nepředpokládají. 3. Maximální výše pomoci a maximální míra spolufinancování pro jednotlivé prioritní osy v rámci operačního programu uvedeného v odstavci 1 je stanovena v druhém až jedenáctém pododstavci tohoto odstavce. Maximální míra spolufinancování pro prioritní osu Adaptabilita je 85% a maximální výše pomoci z ESF pro uvedenou prioritní osu vypočtená s odkazem na způsobilé veřejné výdaje činí EUR. Maximální míra spolufinancování pro prioritní osu Aktivní politika trhu práce (Konvergence) je 85% a maximální výše pomoci z ESF pro uvedenou prioritní osu vypočtená s odkazem na způsobilé veřejné výdaje činí EUR. Maximální míra spolufinancování pro prioritní osu Aktivní politika trhu práce (Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost) je 85% a maximální výše pomoci z ESF pro uvedenou prioritní osu vypočtená s odkazem na způsobilé veřejné výdaje činí EUR. Maximální míra spolufinancování pro prioritní osu Sociální integrace a rovné příležitosti je 85% a maximální výše pomoci z ESF pro uvedenou prioritní osu vypočtená s odkazem na způsobilé veřejné výdaje činí EUR. CS 4 CS

6 Maximální míra spolufinancování pro prioritní osu Veřejná správa a veřejné služby (Konvergence) je 85% a maximální výše pomoci z ESF pro uvedenou prioritní osu vypočtená s odkazem na způsobilé veřejné výdaje činí EUR. Maximální míra spolufinancování pro prioritní osu Veřejná správa a veřejné služby (Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost) je 85% a maximální výše pomoci z ESF pro uvedenou prioritní osu vypočtená s odkazem na způsobilé veřejné výdaje činí EUR. Maximální míra spolufinancování pro prioritní osu ve prospěch nadnárodních nebo meziregionálních opatření Mezinárodní spolupráce (Konvergence) je 95% a maximální výše pomoci z ESF pro uvedenou prioritní osu vypočtená s odkazem na způsobilé veřejné výdaje činí EUR. Maximální míra spolufinancování pro prioritní osu ve prospěch nadnárodních nebo meziregionálních opatření Mezinárodní spolupráce (Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost) je 95% a maximální výše pomoci z ESF pro uvedenou prioritní osu vypočtená s odkazem na způsobilé veřejné výdaje činí EUR. Maximální míra spolufinancování pro prioritní osu Technická pomoc (Konvergence) je 85% a maximální výše pomoci z ESF pro uvedenou prioritní osu vypočtená s odkazem na způsobilé veřejné výdaje činí EUR. Maximální míra spolufinancování pro prioritní osu Technická pomoc (Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost) je 85% a maximální výše pomoci z ESF pro uvedenou prioritní osu vypočtená s odkazem na způsobilé veřejné výdaje činí EUR. 4. Odpovídající finanční plán je uveden v příloze II. Článek 4 Veřejné podpory poskytnuté v rámci operačního programu musí být v souladu s procesními a hmotnými pravidly v oblasti veřejné podpory, jež jsou použitelná v okamžiku udělení veřejné podpory. Toto rozhodnutí je určeno České republice. V Bruselu dne [ ]. Článek 5 Za Komisi Vladimír Špidla člen Komise CS 5 CS

7 PŘÍLOHA I Operační program CS 6 CS

8 PŘÍLOHA II Finanční plán CS 7 CS