Usnesení č. 13/15Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a bere na vědomí návrh

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení č. 13/15Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a bere na vědomí návrh"

Transkript

1 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Informace o přijatých usneseních z 15. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 28. března 2013 ve velkém sále Šluknovského zámku Program jednání: 1. Zahájení zasedání 2. Složení slibu nové členky zastupitelstva města Mgr. Petry Gallové 3. Určení ověřovatelů zápisu 4. Schválení programu 5. Informace o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok Návrh rozpočtu města Šluknova na rok Členský příspěvek za členství města Šluknov v DSO SEVER na rok Členský příspěvek za členství města Šluknov v Euroregionu NISA na rok Zprávy o činnosti Finančního a Kontrolního výboru zastupitelstva města 10. Prodej bytových domů z majetku města bytový dům čp. 359 Království bytový dům čp. 386 Království 11. Majetkové záležitosti pozemky Prodej pozemků z majetku města (část p.p.č v k. ú. Císařský, část p. p. č. 2746/1 v k. ú. Císařský, p. p. č. 2974/3 v k. ú. Království, p. p. č. 2887/9 v k. ú. Království, p. p. č. 2887/10 v k. ú. Království) 12. Finanční rozpis akcí Programu regenerace MPZ Šluknov Přihláška města Šluknov za člena Honebního společenstva Císařský 14. Změna č. 1 Územního plánu Šluknov 15. Smlouva o podmínkách zkapacitnění vodohospodářské infrastruktury 16. Různé Zpráva o činnosti rady města od minulého zasedání zastupitelstva města 17. Diskuze, připomínky a návrhy členů zastupitelstva města 18. Závěr zasedání 1. Zahájení zasedání Usnesení č. 01/15Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého 14. zasedání s tím, že k němu nebyly vzneseny žádné námitky. 2. Složení slibu nové členky zastupitelstva města Mgr. Petry Gallové 3. Určení ověřovatelů zápisu Usnesení č. 02/15Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovatele zápisu z 15. zasedání zastupitelstva pp. Josefa Haladu a Václava Žďánského. 4. Schválení programu Usnesení č. 03/15Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program jednání 15. zasedání zastupitelstva města po jeho doplnění a úpravě. 5. Informace o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2012 Usnesení č. 04/15Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a bere na vědomí Informaci o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za období leden až prosinec

2 6. Návrh rozpočtu města Šluknova na rok 2013 Usnesení č. 05/15Z/2013: Zastupitelstvo města ukládá tajemnici MěÚ Šluknov připravit návrh na úpravu Směrnice zastupitelstva města č. 1/2006 Sociální fond města Šluknov, kterou bude snížena tvorba rozpočtu sociálního fondu běžného roku z 3,5 % na 2 % z hrubých vyplacených mezd. Termín: do doby předložení návrhu rozpočtu města na rok Usnesení č. 06/15Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a bere na vědomí návrh rozpočtu města Šluknov na rok 2013, a to návrh schodkového rozpočtu, kde příjmy jsou plánovány ve výši ,43 tis. Kč, výdaje ve výši ,43 tis. Kč, financování ve výši tis. Kč. Usnesení č. 07/15Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a bere na vědomí Komentář k rozpočtu města Šluknov na rok Usnesení č. 08/15Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje v souladu s 12 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, schodkový rozpočet města Šluknov na rok 2013 v závazných ukazatelích, v příjmové části ve výši ,43 tis. Kč, ve výdajové části ve výši ,43 tis. Kč, financování ve výši tis. Kč dle předloženého návrhu. Usnesení č. 09/15Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov rozhoduje pověřit Radu města Šluknov schvalováním rozpočtových opatření v rámci schváleného rozpočtu, která nemění závazné ukazatele rozpočtu. Usnesení č. 10/15Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo návrh závazných ukazatelů rozpočtu města Šluknov na rok 2013 a zároveň schvaluje závazné ukazatele rozpočtu města Šluknov na rok 2013 dle předloženého návrhu. Usnesení č. 11/15Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a zároveň rozhoduje poskytnout níže uvedené neinvestiční příspěvky na rok 2013 jednotlivým příspěvkovým organizacím města Šluknov takto: a) Mateřská škola Šluknov, Svojsíkova, okres Děčín - příspěvková organizace, - neinvestiční příspěvek na provoz poskytnutý zřizovatelem ve výši tis. Kč, b) Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín - příspěvková organizace, - neinvestiční příspěvek na provoz poskytnutý zřizovatelem ve výši tis. Kč. Usnesení č. 12/15Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov rozhoduje uložit všem příspěvkovým organizacím města Šluknov výsledek hospodaření roku 2013 v částce vyšší nebo roven 0 Kč. Usnesení č. 13/15Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a bere na vědomí návrh rozpočtu Sociálního fondu města Šluknov na rok 2013 a zároveň schvaluje tvorbu a rozpočet Sociálního fondu na rok 2013 dle předloženého návrhu. 7. Členský příspěvek za členství města Šluknov v DSO SEVER na rok 2013 Usnesení č. 14/15ZM/2013: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje úhradu členského příspěvku za členství města Šluknov v Dobrovolném svaku obcí mikroregionu SEVER na rok 2013 v celkové výši Kč dle návrhu. 8. Členský příspěvek za členství města Šluknov v Euroregionu NISA na rok 2013 Usnesení č. 15/15ZM/2013: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje úhradu členského příspěvku za členství města Šluknov v Euroregionu Nisa na rok 2013 v celkové výši Kč dle návrhu. 9. Zpráva o činnosti Finančního a Kontrolního výboru zastupitelstva města Usnesení č. 16/15Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zprávu o činnosti Kontrolního výboru. 2

3 Usnesení č. 17/15Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zprávu o činnosti Finančního výboru. 10. Prodej bytových domů z majetku města 10.1 Prodej bytového domu č. p. 359, Království Usnesení č. 18/15Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov rozhoduje neprodat z majetku města bytový dům č. p. 359 v Království, postavený na pozemku p. č. 39/2 o výměře 826 m 2 a pozemku p. č. 39/2 o výměře 826 m 2 (zastavěná plocha a nádvoří) a pozemek p. č. 2564/2 o výměře 581 m 2 (trvalý travní porost), vše v obci Šluknov, část obce Království, katastrální území Království, zapsáno na LV č, 257, vedeného u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, nabídce XXX za nabídkovou cenu ve výši Kč. Usnesení č. 19/15Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov rozhoduje neprodat z majetku města bytový dům č. p. 359 v Království, postavený na pozemku p. č. 39/2 o výměře 826 m 2 a pozemku p. č. 39/2 o výměře 826 m 2 (zastavěná plocha a nádvoří) a pozemek p. č. 2564/2 o výměře 581 m 2 (trvalý travní porost), vše v obci Šluknov, část obce Království, katastrální území Království, zapsáno na LV č, 257, vedeného u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, nabídce XXX za nabídkovou cenu ve výši Kč Záměr prodeje bytového domu č. p. 359, Království Usnesení č. 20/15Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov rozhoduje zveřejnit záměr prodeje bytového domu č. p. 359 v Království, postaveného na pozemku p. č. 39/2 o výměře 826 m 2 a pozemku p. č. 39/2 o výměře 826 m 2 (zastavěná plocha a nádvoří) a pozemku p. č. 2564/2 o výměře 581 m 2 (trvalý travní porost), vše v obci Šluknov, část obce Království, katastrální území Království, zapsáno na LV č, 257, vedeného u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk. Usnesení č. 21/15Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje složení komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: Ing. Petr Masopust (předseda), Mgr. Eva Džumanová, Mgr. Bc. Rudolf Sochor, Jaroslav Fráňa, Michal Bušek a jako náhradníky Jiřího Beneše, Zdeňka Černého, Karla Malaníka a Josefa Haladu Kupní a zástavní smlouva na bytový dům Usnesení č. 22/15Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov ruší Usnesení zastupitelstva města Šluknov č. 12/14Z/2013 ze dne , které znělo: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje kupní smlouvu na prodej nemovitého majetku z vlastnictví města Šluknov, a to rodinného domu č. p. 386 v Království, postaveném na pozemku p. č. 24 o výměře 180 m 2, pozemku p. č. 24 o výměře 180 m 2 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemku p. č. 2644/2 o výměře m 2 (ostatní plocha, zeleň), který vznikl na základě geometrického plánu č /2012 zpracovaného Bc. Václavem Kyselou, Katastrálním úřadem schváleného dne pod č. 376/2012, oddělením z původního pozemku p. č. 2644/2 o výměře m 2 vše v obci Šluknov, část obce Království, katastrální území Království, zapsáno na LV č. 257, vedeného u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, mezi městem Šluknov a XXX za kupní cenu Kč (slovy: jedenmilionkorunčeských), dle návrhu. Usnesení č. 23/15Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje zástavní smlouvu č. 1000/ /13/01-002/00/R mezi účastníky Hypoteční bankou, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ , IČ: , jako zástavním věřitelem a městem Šluknov, se sídlem nám. Míru 1, Šluknov, IČ: , jako zástavcem a XXX, jako dlužníkem, která sjednává zástavní právo k budově č. p. 386 v Království, postavené na pozemku p. č. 24 o výměře 180 m 2, pozemku p. č. 24 o výměře 180 m 2 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemku p. č. 2644/2 o výměře m 2 (ostatní plocha, zeleň), který vznikl na základě geometrického plánu č /2012 zpracovaného Bc. Václavem Kyselou, Katastrálním úřadem schváleného dne pod č. 376/2012, oddělením z původního pozemku parc. č. 2644/2 o výměře m 2 vše v obci Šluknov, část obce Království, katastrální území Království, zapsáno na LV č. 257, vedeného u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, dle návrhu. 3

4 Usnesení č. 24/15Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje kupní smlouvu na prodej nemovitého majetku z vlastnictví města Šluknov a to rodinného domu č. p. 386 v Království, postaveném na pozemku p. č. 24 o výměře 180 m 2, pozemku p. č. 24 o výměře 180 m 2 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemku p. č. 2644/2 o výměře m 2 (ostatní plocha, zeleň), který vznikl na základě geometrického plánu č /2012 zpracovaného Bc. Václavem Kyselou, Katastrálním úřadem schváleného dne pod č. 376/2012, oddělením z původního pozemku parc. č. 2644/2 o výměře m 2 vše v obci Šluknov, část obce Království, katastrální území Království, zapsáno na LV č, 257, vedeného u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, mezi městem Šluknov a XXX za kupní cenu Kč (slovy jedenmilionkorunčeských), dle návrhu. 11. Majetkové záležitosti pozemky 11.1 Prodej pozemku Usnesení č. 25/15Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov rozhoduje prodat ze svého majetku XXX, části níže uvedených pozemků. P. p. č.: část 1207, katastr: Císařský druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: dle GP (asi 350 m 2 ), cena: 40 Kč/m 2 P. p. č.: část 2746/1, katastr: Císařský druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP (asi 150 m 2 ), cena: 70 Kč/m 2 účel: koupě pozemku sloužícího jako přepad z rybníka na p. p. č. 1206, kauce: Kč 11.2 Prodej pozemku Usnesení č. 26/15Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov rozhoduje prodat ze svého majetku do majetku Povodí Ohře s. p., Bezručova 4219, Chomutov, IČ , níže uvedené pozemky. P. p. č.: 2974/3, katastr: Království druh pozemku: vodní plocha, tok přirozený, výměra: 75 m 2 P. p. č.: 2887/9, katastr: Království druh pozemku: vodní plocha, tok přirozený, výměra: 33 m 2 P. p. č.: 2887/10, katastr: Království druh pozemku: vodní plocha, tok přirozený, výměra: 2 m 2 účel: rekonstrukce Rožanského potoka u čp. 41, cena: dle znaleckého posudku 12. Finanční rozpis akcí Programu regenerace MPZ Šluknov 2013 Usnesení č. 27/15Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje rozpis finančního rozdělení alokované částky dotace MK ČR v Programu regenerace MPZ Šluknov 2013 v celkové výši Kč a příspěvky města Šluknov v celkové výši Kč, dle návrhu rozpisu v tabulce Program regenerace MPZ Šluknov Přihláška města Šluknov za člena Honebního společenstva Císařský Usnesení č. 28/15Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov jako vlastník pozemků (dle navrženého seznamu) schvaluje členství města Šluknov v Honebním společenstvu Císařský v souladu s 19 zákona č. 449/2011 Sb. o myslivosti v platném znění. Usnesení č. 29/15Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov rozhoduje schválit plnou moc ve věci splnění povinností zakladatele Honebního společenstva Císařský v souladu se zákonem č. 449/2011 Sb. o myslivosti v platném znění na Ing. Dagmar Mertlovou, dle předloženého znění. 14. Změna č. 1 Územního plánu Šluknov Usnesení č. 30/15Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje dle 44 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění pořízení Změny č. 1 Územního plánu Šluknov na návrh žadatelů XXX, zastoupených XXX, a to za podmínek, že náklady na pořízení změny Územního plánu Šluknov dle 45 odst. 4 4

5 stavebního zákona, tj. zpracování a mapové podklady Změny č. 1 ÚP Šluknov, budou hrazeny v plné výši navrhovateli a že jejím zpracovatelem bude Ing. Arch. Jitka Fikarová, Ústí nad Labem. 15. Smlouva o podmínkách zkapacitnění vodohospodářské infrastruktury Usnesení č. 31/15Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Smlouvu o podmínkách zkapacitnění vodohospodářské infrastruktury na stavbu Šluknov prodloužení kanalizace pro 3 RD a 1 BD u Toposu pod č. j. 51/2013 mezi městem Šluknov a Severočeskou vodárenskou společností a. s., se sídlem Přítkovská 1689, Teplice, jejímž předmětem jsou práva a povinnosti smluvních stran při realizaci stavby, v předloženém znění. 16. Různé 16.1 Zpráva o činnosti rady města od minulého zasedání zastupitelstva města Usnesení č. 32/15Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Šluknov za období od posledního jednání Zastupitelstva města Šluknov. 17. Diskuze, připomínky a návrhy členů zastupitelstva města 18. Závěr zasedání Mgr. Eva Džumanová v. r. starostka města 5