Vtrná elektrárna Kuželov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vtrná elektrárna Kuželov"

Transkript

1 Aquakon, Prkopnická 24, Ostrava Jih I: DI: CZ Tel: Vtrná elektrárna Kuželov Posudek pro veejné projednání investiního zámru dle 9 zákona. 100/2001 Sb. O posuzování vliv na životní prostedí v platném znní Zpracoval: Spolupráce v oblasti Natura 2000: Ing. Ivo Machar, PhD. Osvdení odborné zpsobilosti dle zákona. 244/92 Sb. o posuzování vliv na životní prostedí vydáno pod.j. 3869/625/OPV/93, autorizace podle zákona. 100/2001 Sb. vydána dne pod.j. 3454/740/03 Poet výtisk: 11 (vetn 1 autorského výtisku). Výtisk. Ostrava, duben 2009

2 Vtrná elektrárna Kuželov, posudek k hodnocení vliv na životní prostedí str. 2 z 61 VTRNÁ ELEKTRÁRNA KUŽELOV Posudek pro veejné projednání investiního zámru dle 9 zákona. 100/2001 Sb. O posuzování vliv na životní prostedí v platném znní Obsah: Úvod... 3 I. Základní údaje... 7 I.1. Název zámru... 7 I.2. Kapacita a rozsah zámru... 7 I.3. Umístní zámru... 7 I.4. Obchodní firma oznamovatele I oznamovatele... 9 I.6. Sídlo oznamovatele... 9 I.7. Identifikaní údaje akce... 9 II. Posouzení dokumentace akce II.1. Úplnost dokumentace II.2. Správnost údaj uvedených v oznámení vetn použitých metod hodnocení II.2.1. Komentá k jednotlivým ástem Dokumentace EIA II.3. Poadí variant ešení z hlediska vliv na životní prostedí II.3.1. Varianty ešení II.3.2. Pravdpodobné vlivy v dsledku neprovedení investice (tzv. nulová varianta) II.4. Hodnocení významných vliv zámru na ŽP pesahujících státní hranice III. Posouzení technického ešení zámru s ohledem na dosažený stupe poznání pokud jde o zneišování životního prostedí IV. Posouzení navržených opatení k prevenci, vylouení, snížení, pípadn kompenzaci nepíznivých vliv na životní prostedí V. Vypoádání všech obdržených vyjádení k Dokumentaci VI. Celkové posouzení akceptovatelnosti zámru z hlediska vliv na životní prostedí VII. Návrh stanoviska o hodnocení vliv dle pílohy 6 zákona 100/2001 Sb I. Identifikaní údaje: II. Prbh posuzování III. Hodnocení zámru IV. Dvody souhlasného stanoviska VIII. Pílohy... 45

3 Vtrná elektrárna Kuželov, posudek k hodnocení vliv na životní prostedí str. 3 z 61 Úvod V lednu 2009 byl vznesen ze strany Odboru životního prostedí Krajského úadu Jihomoravského kraje požadavek na zpracování posudku dle zák. 100/2001 Sb. v platném znní pro posouzení vliv zamýšlené stavby Vtrná elektrárna Kuželov, dále pouze "VE Kuželov" na životní prostedí. Potebné podklady byly pevzaty na základ výsledku výbrového ízení v únoru 2009, povení bylo oficiáln dopracováno ve form smlouvy o provedení díla. Na základ výbrového ízení byla s využitím dodaných osobních dat zpracovatele zhotovena Smlouva o zpracování posudku mezi Krajským úadem Jihomoravského kraje a RNDr. Alexandrem Skácelem, CSc., jako autorizovanou osobou podle zákona. 100/2001Sb. Pro vyhotovení posudku na autorizované posouzení vliv zámru "VE Kuželov" na soustavu Natura 2000 byla navázána spolupráce s ing. Ivo Macharem, PhD, který je autorizovanou osobou pro tuto oblast a s ing. Vladimírem Manou pro konzultaci otázek, které se týkají potenciálního ovlivnní krajinného rázu v dsledku realizace zámru "VE Kuželov" v navrhované variant. Projednávání vliv investiního zámru "VE Kuželov" na životní prostedí má dvouletou historii, kterou je potebné strun rekapitulovat. Oznámení zámru této akce v rozsahu pílohy. 3 zákona 100/2001 Sb. bylo zpracováno v kvtnu Zjišovací ízení pro uvedenou akci bylo ukoneno dne (j. JMK /2007). Verdikt zjišovacího ízení rozhodl, že investiní zámr bude dále posuzován procesem EIA a zárove formuloval požadavky na oblasti, které mají být v dokumentaci hodnocení vliv posuzovaného investiního zámru zvlášt zohlednny. Jednalo se pedevším o následující oblasti (další drobnjší požadavky jsou uvedeny v píslušných vyjádeních z ervence a srpna 2007): - Dopracovat studii vlivu vtrného parku na zvlášt chránné druhy živoich (zvlášt pták a netopýr) tak, aby vycházela z ukoneného celoroního przkumu, vetn zhodnocení vlivu hlunosti VE v noních hodinách, vzhledem k noní aktivit nkterých zvlášt chránných živoišných druh. - Uvést konkrétní doporuení k minimalizaci negativních vliv na faunu. - Podrobnji vyhodnotit vlivy zámr na krajinný ráz vetn doplnní vizualizace.

4 Vtrná elektrárna Kuželov, posudek k hodnocení vliv na životní prostedí str. 4 z 61 - Souástí dokumentace bude posouzení vlivu zámru na ptaí oblast Bzenecká Doubrava Strážnické Pomoraví soustavy Natura Tato ást dokumentace musí být zpracována autorizovanou osobou dle 45i odst. 3 zákona 114/1992 Sb. o ochran pírody a krajiny ve znní pozdjších pedpis a vyhlášky. 468/2004 Sb., o autorizovaných osobách podle zákona o ochran pírody a krajiny. - Doplnit ovlivnní navržených a stávajících prvk ÚSES na lokální úrovni mimo území CHKO Bílé Karpaty. - Vyhodnotit vliv zámru na ekologicky významné krajinné celky Bojišt, Pod Lešhorou, a ekologicky významný krajinný prvek Lokáj. - Uvést zpsob odstranní VE po ukonení provozu. Na základ požadavk závru zjišovacího ízení byly zahájeny v roce 2007 práce na studiích a dlouhodobých terénních meních a przkumech. Pedmt navrhovaného zámru "VE Kuželov" zstal nezmnn, nedošlo ani k úprav zámru ani ke zmn uvažované technologie výroby elektrické energie (vetn rozmr projektovaného zdroje elektrické energie). Dokumentace EIA, kterou zpracoval RNDr. Jií Procházka podle 8 zákona. 100/2001 Sb. v rozsahu pílohy. 4, je datována na záí Tato dokumentace byla rozeslána Krajským úadem Jihomoravského kraje dne V únoru 2009 byly na základ výsledku výbrového ízení na zpracovatele posudku EIA pedány zpracovateli dostupné materiály k posuzované akci a byly dohodnuty nkteré podrobnosti smlouvy. Dne probhlo terénní šetení na míst výstavby zámru "VE Kuželov". Další konzultace probhla se zpracovatelem Dokumentace zámru dle zákona 100/2001 Sb. ve znní pozdjších pedpis telefonicky, mimo to byla provedena osobní konzultace s investorem pro doplnní technických a historických informací o zámru "VE Kuželov". V prbhu pípravných ízení byla také zajištna souinnost autorizované osoby pro posouzení vliv zámru na soustavu Natura 2000 a byly provedeny konzultace pro koordinaci

5 Vtrná elektrárna Kuželov, posudek k hodnocení vliv na životní prostedí str. 5 z 61 hodnocení EIA a Natura 2000 s píslušnými zákonnými normami a mezi sebou navzájem, nebo posouzení vlivu zámru "VE Kuželov" na systém Natura 2000 je nedílnou souástí posouzení dle zákona. 100/2001 Sb. a celkové posouzení musí respektovat závry hodnocení vlivu zámru na systém Natura Vzhledem k charakteru pipomínek a dodaných vyjádení i vzhledem k blízkosti hranice CHKO Bílé Karpaty byla navázána spolupráce i s ing. Vladimírem Manou pro odborné vyhodnocení závr Dokumentace EIA v oblasti potenciálního dopadu na krajinný ráz dotené oblasti. Závry posudku vycházejí z písemn zpracované Dokumentace, posudku na autorizované hodnocení vlivu zámru na soustavu Natura 2000 zpracovaného ing. Ivo Macharem, PhD. ze dne , oficiáln dodaných materiál a vyjádení zainteresovaných subjekt a veejnosti a odborného stanoviska ing. Vladimíra Many. Probhlo i osobní jednání na Krajském úadu Jihomoravského kraje, aby bylo zajištno, že další závažné pipomínky, krom pipomínek v dodaných vyjádeních a stanoviscích, nejsou. Pi terénním šetení byly získány potebné informace o terénní konfiguraci v lokalit a o potenciálních pohledových vlivech investiního zámru "VE Kuželov" na okolní krajinu. Investor v prbhu zpracování posudku dodal i podrobnjší materiály o pvodní vtrné elektrárn, která se na lokalit nalézá a která má být nahrazena novým zaízením vyššího výkonu založeným na soudobé technologii využívání vtrné energie. Podklady použité pi zpracování posudku Pi zpracování posudku byly využity podklady poskytnuté Krajským úadem Jihomoravského kraje, pvodní znní Oznámení zámru "VE Kuželov" v rozsahu pílohy. 3 zákona 100/2001 Sb., Dokumentace vliv zámru "VE Kuželov" na životní prostedí v rozsahu pílohy. 4., vyjádení došlá k tmto dokumentm, vlastní terénní šetení zpracovatele posudku na dotené lokalit, pípadn další podklady. Bylo též nahlédnuto do celkové evidence posuzovaných zámr (IS EIA) a publikovaných údaj o zámru "VE Kuželov",

6 Vtrná elektrárna Kuželov, posudek k hodnocení vliv na životní prostedí str. 6 z 61 mimo to byla provedena konzultace se zpracovatelem Dokumentace pro vyjasnní nkterých podrobností a odborné stanovisko k potenciálnímu ovlivnní krajinného rázu. Dokumenty k Dokumentaci investiního zámru "VE Kuželov" a vyjádení: 1. KÚ JMK, 2008: Vtrná elektrárna Kuželov. k.ú. Kuželov, okr. Hodonín zveejnní dokumentace zámru posuzovaného ve smyslu zákona 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní prostedí ve znní pozdjších pedpis..j. JMK /2008 ze dne KÚ JMK, 2007: Závr zjišovacího ízení zámru "VE Kuželov".j. JMK /2007 ze dne IŽP, 2009: Vtrná elektrárna Kuželov.j. IŽP/47/IPP/ /09/BLV ze dne KHS JMK, 2009: Vtrná elektrárna Kuželov, k.ú. Kuželov, okr. Hodonín,.j /2008PHO/HOK ze dne MÚ Veselí nad Moravou, 2009: Stanovisko MÚ Veselí nad Moravou, odboru životního prostedí a Stavebního úadu.j. ŽPSÚ/42383/2008 ze dne SCHKO Bílé Karpaty, 2009: Vtrná elektrárna Kuželov vyjádení doteného správního úadu k dokumentaci zámru.j. 2580/BK/2008 ze dne Prášek, J., 2009: Vtrná elektrárna Kuželov, k.ú. Kuželov, okr. Hodonín vyjádení ze dne Oznámení vliv zámru "VE Kuželov" na životní prostedí z kvtna 2007 zpracované ing. Pavlem Maranem, Uherské Hradišt 9. Dokumentace vlivu zámru "VE Kuželov" na životní prostedí ze záí 2008 zpracovaná RNDr. Jiím Procházkou, Brno Dostupná vyjádení reagovala již na nov upravenou situaci, kdy Dokumentace vliv zámru na životní reagovala na vznesené pipomínky a požadavky ze zjišovacího ízení a doplnila požadované informace vetn zajištní primárních terénních dat z lokality a jejich vyhodnocení. Obanská sdružení se k zámru ve stadiu Dokumentace vliv na životní prostedí nevyjádila, veejnost je zastoupena jedním vyjádením manžel Práškových.

7 Vtrná elektrárna Kuželov, posudek k hodnocení vliv na životní prostedí str. 7 z 61 Konzultací na KÚ JMK bylo oveno, že ani v mezidobí pi zpracování posudku EIA k zámru "VE Kuželov" se jiné subjekty nevyjádily. I. Základní údaje I.1. Název zámru Vtrná elektrárna Kuželov dále pouze "VE Kuželov" I.2. Kapacita a rozsah zámru - Výstavba jedné vtrné elektrárny o jmenovitém výkonu 2000 kw náhradou za stávající vtrnou elektrárnu z roku Vybudování kabelové elektrické pípojky k podél stávající píjezdové cesty - Souástí zámru je výstavba pístupových cest a manipulaní plocha pro stavební innost, které budou po ukonení stavby rekultivovány a navráceny pvodnímu úelu využívání - Výška tubusu 80 m, prmr rotoru 80m, typ vtrné elektrárny Wikov W 2000 I.3. Umístní zámru Kraj: Okres: Obec s rozšíenou psobností: Obec: Katastrální území: Jihomoravský Hodonín Veselí nad Moravou Kuželov Kuželov

8 Vtrná elektrárna Kuželov, posudek k hodnocení vliv na životní prostedí str. 8 z 61 Dvod umístní v dané lokalit: Jedná se o lokalitu, která byla vybrána na základ kriterií, z nichž nejvýznamnjší jsou: 1. Vtrné pomry pro ekonomické využití "VE Kuželov" 2. Pítomnost stávající vtrné elektrárny, která byla postavena v roce Možnost pipojení do energetické sít 4. Dostatená vzdálenost od obytné zástavby 5. Umístní mimo pírodn chránná území 6. Možnost dojezdu pepravních, stavebních a zvedacích mechanism Úelem zámru je vybudování jedné vtrné elektrárny o znané kapacit náhradou za souasný zastaralý stroj, zámr je proto v navržené form vázán již na jedinou lokalitu jako forma rekonstrukce stávajícího energetického zdroje využívajícího vtrnou energii. Jako pínosy zámru "VE Kuželov" jsou uvádny: - Rekonstrukce stávajícího energetického zdroje se zastaralou technologií - Realizace celostátních a mezinárodních koncepních dokument a závazk R v oblasti využívání obnovitelných zdroj energie - Posílení využití obnovitelných zdroj energie v rámci R - Využití kapacity vtrné energie v lokalit Významnými požadavky, které byly vzneseny pi zjišovacím ízení, jsou poteba ochrany krajinného rázu, poteba ochrany prvk soustavy Natura 2000 a životních podmínek pro chránné druhy rostlin a živoich. Realizace investiního zámru "VE Kuželov" umístí v krajin technicky nový výrazn dominantní vertikální prvek náhradou za zastaralý energetický zdroj výšky 41,1m (30m tubus, 22,2m prmr rotoru) v oblasti, kde ochrana krajinného rázu je jedním z prioritních zámr pi využívání krajinného potenciálu a kde je krajina pohledov formována krajinotvornými prvky, které tvoí pechod mezi zemdlskou krajinou a velkoplošným chránným územím (CHKO Bílé Karpaty). Jako kriterium pijatelnosti zámru "VE Kuželov" je nutno, aby si i po jeho realizaci zachovala krajina

9 Vtrná elektrárna Kuželov, posudek k hodnocení vliv na životní prostedí str. 9 z 61 v okolí zámru tento charakter a nemnila nepípustným zpsobem krajinný ráz velkoplošného chránného území. Pro hodnocení ostatních oblastí byly zpracovány odborné studie, které v jednotlivých oblastech ešené problematiky vylouily negativní vlivy zámru "VE Kuželov" na prvky soustavy Natura 2000 a na chránné druhy živoich. I.4. Obchodní firma oznamovatele Wadam Energo, a.s I oznamovatele I.6. Sídlo oznamovatele Hradní 27/37, Ostrava Oprávnný zástupce oznamovatele: Ing. Josef Adamec Bydlišt: Dtkovice 144, Telefon: I.7. Identifikaní údaje akce Projektant Není uveden, bude uren výbrovým ízením Zpracovatel Oznámení Ïng. Pavel Maran Osvdení odborné zpsobilosti.j. 4204/680/OPV/93 Zpracovatel Dokumentace RNDr. Jií Procházka, EKOAUDIT, spol. s r.o., Podnásepní 1h, Brno osvdení odborné zpsobilosti j /ENV/06

10 Vtrná elektrárna Kuželov, posudek k hodnocení vliv na životní prostedí str. 10 z 61 Termín zahájení výstavby dle pvodního oznámení EIA Bezprostedn po vydání stavebního povolení, pedpoklad konce roku 2009 Termín ukonení výstavby podle pvodního oznámení EIA Cca 2 msíce po zahájení stavby Termín ukonení innosti zaízení Není uveden, životnost technologie je odhadována na cca 20 let Celkové investiní náklady cca 85 mil K Dotené územn samosprávné celky Pímé ovlivnní: Jihomoravský kraj, obec Kuželov, obecní úad s rozšíenou psobností Veselí nad Moravou, povený obecní úad Velká nad Velikou. II. Posouzení dokumentace akce II.1. Úplnost dokumentace V ervenci 2007 bylo na Krajský úad Jihomoravského kraje pedloženo Oznámení vliv zámru "VE Kuželov" na životní prostedí, které bylo zpracováno autorizovanou osobou podle zákona 100/2001 Sb. ve znní pozdjších pedpis. Problematika stavby vtrných elektráren byla v tomto Oznámení koncepn podcenna, což vyústilo v závr zjišovacího ízení, který požadoval podstatné doplnní podaných informací z hlediska technického popisu zaízení a pedevším z hlediska potenciálních vliv na životní prostedí. Závr zjišovacího ízení stanovil i celoroní monitorovací studie, které zahrnovaly sbr primárních terénních dat a jejich následné vyhodnocení. Výsledné znní Dokumentace vliv investiního zámru "VE Kuželov" na životní prostedí podle zákona. 100/2001 Sb., reflektuje závry zjišovacího ízení, dopluje požadovaná

11 Vtrná elektrárna Kuželov, posudek k hodnocení vliv na životní prostedí str. 11 z 61 hodnocení vetn zajištní primárních dat a jejich vyhodnocení a je z hlediska požadavk zmínného zákona kompletní a úplná. Tím spluje požadavky kladené píslušným zákonem. Po formální stránce je tedy Dokumentace, zpracována vyhovujícím zpsobem, snad jen s pipomínkou peklep a editaních chyb, které se ojedinle objevují v celé dokumentaci zámru "VE Kuželov" na ŽP. Jedná se o drobné editaní chyby, které nemní smysl popisovaných informací a z kontextu ostatních skuteností je vždy možno správný údaj domyslet a pochopit. Dokumentace zámru "VE Kuželov" byla ádn posuzována dotenými orgány státní správy i jinými subjekty, s možností pístupu odborné i široké veejnosti. Dokumentace hodnocení vliv "VE Kuželov" má 78 stran a 11 píloh, piemž vyjádení píslušného stavebního úadu je k dispozici pouze v pvodním textu Oznámení z roku 2007 a není zaazeno do pílohy. 10 (akoliv v mezidobí mohlo dojít ke zmn situace), stejn tak je vyjádení Krajského úadu JMK k soustav Natura 2000 uvedeno pouze v Oznámení, Dokumentace EIA obsahuje již jenom autorizované hodnocení vlivu zámru "VE Kuželov" na potenciáln dotené pedmty ochrany. Literární citace jsou uvedeny prbžn v textu Dokumentace EIA, jejich sumární pehled není v Dokumentaci uveden. Pokud jde o hloubku a podrobnost zpracování Dokumentace, vtšina kapitol vyhovuje povaze investiního zámru a vzhledem k charakteru zámru je možno nkteré oblasti považovat za nadstandardn zpracované. Na základ rozboru textu výsledné dokumentace a celého souboru pipomínek zainteresovaných subjekt lze usoudit, že Dokumentace hodnocení vliv zámru "VE Kuželov" je obsahov pro zpracování posudku hodnocení vliv na životní prostedí dostaten podrobná a komplexní a poskytuje kompletní soubor poznatk pro zpracování návrhu stanoviska Krajského úadu. Dokumentace reaguje na závr zjišovacího ízení a zamuje se na relevantní problémy, o nichž je možno pedpokládat, že jsou jádrem potenciálních vliv zámru "VE Kuželov" na životní prostedí a jejichž rozpracování bylo požadováno kompetentními orgány, odbornou i laickou veejností v prbhu zjišovacího ízení. Souasné stadium zpracování problematiky vliv akce "VE Kuželov" na životní prostedí je proto dostaující pro provedení komplexního hodnocení pravdpodobných vliv na životní prostedí a veejné zdraví, vyvození závru o pípustnosti realizace této investiní akce

12 Vtrná elektrárna Kuželov, posudek k hodnocení vliv na životní prostedí str. 12 z 61 v navržené lokalit, formulaci požadovaných opatení pro vylouení i omezení potenciálních vliv zámru na ŽP a veejné zdraví, a veejné projednání takto podloženého posudku. Vzhledem k dkladnosti zpracování Dokumentace vliv zámru "VE Kuželov" na životní prostedí, což se projevilo i v došlých vyjádeních k posuzovanému materiálu, se omezí posudek na co nejstrunjší charakteristiku. II.2. Správnost údaj uvedených v oznámení vetn použitých metod hodnocení II.2.1. Komentá k jednotlivým ástem Dokumentace EIA Pi hodnocení jednotlivých ástí dokumentace EIA byl použit základní pístup pimenost a dkladnost zpracování jednotlivých ástí Dokumentace vzhledem k potenciálním rizikm a pínosm, které pedstavuje realizace hodnoceného zámru. Jednotlivé ásti Dokumentace jsou podle požadavk vyplývajících ze zjišovacího ízení doplnny, hodnocení potenciálních vliv je založeno na metodách, které jsou v souasnosti uznávané jako odpovídající souasnému stupni poznání a nevyžadují až na výjimky podrobnjší komentá. Ty ásti Dokumentace, které jsou tvoeny speciálními studiemi, jsou zpracovány osobami, které disponují píslušnou autorizací i povením. Týká se to pedevším hodnocení vlivu zámru "VE Kuželov" na soustavu Natura 2000 (Mgr. Jan Losík, PhD), hodnocením vlivu zámru na obratlovce (Mgr. Radim Kovara), hodnocení vliv zámru na veejné zdraví nebylo požadováno, ale je nahrazeno odborným sdlením SZÚ Praha, jehož aktuálnost byla zpracovatelem Posudku EIA ovena. Dokumentace obsahuje i samostatná odborná hodnocení, pro která nejsou vystavovány odborné autorizace hluková studie (ing. Jií Matj), hodnocení vlivu zámru na krajinný ráz (Mgr. Pavlína Linhartová), oekávaný stroboskopický efekt zámru (Mgr. Pavlína Linhartová). Podle názoru zpracovatele posudku by bylo vhodné doplnit text Dokumentace o seznam použité literatury v ucelené a soustedné form. Seznam píloh by bylo vhodné z dvodu snadnjší orientace zopakovat i bezprostedn ped zaazenými pílohami. Ponkud matoucím dojmem psobí na str. 6 oznaení oznamovatele, kdy jsou uvedeny oba subjekty pvodní z roku 2007 i aktuální z roku 2008, piemž není uvedeno, že kontakt na osobu zastupující

13 Vtrná elektrárna Kuželov, posudek k hodnocení vliv na životní prostedí str. 13 z 61 oznamovatele zstává i po zmn právnické osoby oznamovatele stejný. Díky tomuto faktu je zejmá právní kontinuita zámru "VE Kuželov", kdy závr zjišovacího ízení byl zpracován pro jiného oznamovatele, projekt zámru vetn jeho projednávání však byl peveden ve prospch jiné právnické osoby, reprezentované stejnou osobou zastupující oznamovatele (jednatelem). Pvodní zámr "VE Kuželov" byl na základ závr zjišovacího ízení v období zpracování Dokumentace EIA ponechán beze zmny vetn souvisejících zaízení zámru "VE Kuželov" kabelové pípojky na veejnou sí podél pístupové komunikace ke stávající vtrné elektrárn, úpravy pístupové cesty a doasné zaízení staveništ. Jmenovitý výkon navrhovaného generátoru zstává beze zmny 2000 kw, sted rotoru je navržen do výšky 80m nad úrovní terénu oproti výšce pvodní vtrné elektrárny, která má výšku tubusu 30m. Vtrné elektrárny Wikov W 2000 pracují na principu individuální regulace natáení list rotoru (IPC - Individual Pitch Control) a pevodovkou s integrovaným systémem promnlivého pevodového pomru (SPG - Super Position Gear). Tento stroj neobsahuje systém omezení hluku v uritých smrových sektorech (SRS Sound Reduction System), jeho regulace je však možná zastavením stroje v pípad nutnosti omezení jeho vlivu na nkterou citlivou oblast z hlediska ochrany životního prostedí nebo veejného zdraví. Oblast pracovní rychlosti vtru je 3,5 20 m/s. Jmenovitá rychlost vtru je 12,5 m/s. Pro omezení klimatických vliv jsou generátory vyhívány (elektrickým proudem), pípadn chlazeny (vodním chladiem). Nejbližší osídlená oblast se dle údaj Dokumentace nalézá ve vzdálenosti 835m od VE, tento údaj byl využit i pi hodnocení vliv zámru na hlukovou situaci v chránném venkovním prostoru. Popis zámru "VE Kuželov" obsahuje i údaj o nátru zaízení, který má obsahovat ervené pruhy u vnjších konc vrtulí a ervený pruh na tubusu. Dokumentace EIA definuje potebné vstupy zámru zábor pdy pro realizaci zámru "VE Kuželov" vetn plochy, která bude po ukonení stavby rekultivována, surovinové a energetické zdroje dopravní a jinou infrastrukturu. Bylo oveno náhledem do katastrální mapy, že souasná vtrná elektrárna je situována na zemdlské pd, tj. že za dobu tém 20 let existence tohoto stroje nebylo provedeno vyntí zastavné plochy ze ZPF. Pro obec Kuželov není zpracován územní plán, avšak objekt stávající vtrné elektrárny je v konceptu územního plánu veden jako stávající stav území. V Dokumentaci jsou definovány i oekávané výstupy do životního prostedí vlivem výstavby a provozu zámru "VE Kuželov", pedevším

14 Vtrná elektrárna Kuželov, posudek k hodnocení vliv na životní prostedí str. 14 z 61 vlivy stavební dopravy na ovzduší, tvorba odpad (požadavky ze závr zjišovacího ízení byly doplnny), hluk v období výstavby a provozu zámru vetn infrazvuku (na stran 25 chybí citace vlivu infrazvuku na veejné zdraví), elektronický odkaz na lánek SZÚ o zdravotních rizikách pi provozu vtrných elektráren je v souasné dob umístn na jiné stránce ( Nejedná se však o speciální studii, ale o lánek se souhrnnou všeobecnou informací o uvedené problematice, jejíž aktuálnost byla zpracovatelem Posudku EIA ovena. Autorizované hodnocení vlivu hluku zámru "VE Kuželov" na veejné zdraví Dokumentace EIA neobsahuje a vzhledem k charakteru zámru uvedené hodnocení nebylo požadováno ani ze strany KHS Jihomoravského kraje. Jako samostatná oblast je hodnocen oekávaný stroboskopický efekt provozu zámru "VE Kuželov". ást C Dokumentace Údaje o stavu životního prostedí je zpracována velmi podrobn a obsahuje spoustu konkrétních informací, které se vztahují pímo i nepímo k problematice související s provozem vtrné elektrárny, která má být postavena jako moderní náhrada stávajícího zastaralého energetického zdroje. Popis prvk ÚSES vychází z údaj MŽP a údaj ÚHUL (na stran 29 chybí oznaení a popis mapy) a je ponkud neúplná informace, že stavbou nejsou doteny národní parky, chránné krajinné oblasti a.., protože CHKO Bílé Karpaty je dotena potenciálním vlivem na její krajinný ráz, nebude však dotena výstavbou zámru a nebudou doteny jiné složky ekosystému na území této CHKO (nejmenší vzdálenost k hranici CHKO je 560m). V kapitole Natura 2000 (str ) jsou uvedeny jiné potenciáln dotené lokality než jsou hodnoceny ve studii zpracované autorizovanou osobou (plný text je uveden v píloze Dokumentace EIA). Popis souasného stavu fauny vychází z odborné studie zpracované autorizovanou osobou (Mgr. Radim Kovara, plný text studie je uveden v píloze Dokumentace), avšak ponkud protismysln psobí vyjádení na str. 34 V lokalit hodnoceného subjektu se nenachází žádná lokalita ani prvek chránný ze zákona. 113/1992 Sb., když závry odborného hodnocení požadují stanovení výjimek z ochranných podmínek chránných druh živoich. Hodnocení Mgr. R. Kovary a jeho závry jsou však dostaten zohlednny v dalších kapitolách Dokumentace EIA. Bezobratlí jsou hodnoceni v rozsahu taxonu brouci stevlíci (Coleoptera, Carabidae). V kapitole Geomorfologie (str. 39) není uveden zdroj dat, podle kterého bylo provedeno geomorfologické lenní lokality. Popis krajiny a jejích struktur vychází z odborné studie vlivu zámru "VE Kuželov" na krajinný ráz (Mgr. Pavlína Linhartová, plný text studie je uveden v píloze Dokumentace). Diskutabilní je citace, kdy je lokalita pro zámr "VE Kuželov" charakterizována V oblasti

15 Vtrná elektrárna Kuželov, posudek k hodnocení vliv na životní prostedí str. 15 z 61 nejsou píliš vhodné podmínky pro pobytovou rekreaci. Pítomnost CHKO Bílé Karpaty ve vtšin smr od této obce a pítomnost turistických cest a relativn nedoteného venkovského prostedí poskytuje pro pobytovou rekreaci potebný potenciál, autor tím chtl patrn vyjádit, že podmínky pro tuto rekreaci nejsou zatím pln rozvinuty, jak správn uvádí v další ásti textu Dokumentace. Na stran. 42 a 43 došlo k peklepm v íslování kapitol. ást D Dokumentace vychází z jednotlivých dílích studií, z nichž potebné studie jsou zpracovány autorizovanými osobami, a reflektuje závry tchto studií. Z údaj uvedených v této ásti Dokumentace je nutno vyzdvihnout porovnání výkonnosti jednotlivých druh obnovitelných zdroj energie, kdy je využití vtrné energie hodnoceno jako nejefektivnjší za souasných podmínek vdeckého a technického poznání. Ponkud diskutabilní je oekávané zvýšení turistického ruchu, které uvádí zpracovatel Dokumentace mezi pínosy realizace zámru "VE Kuželov", nebo v souasné dob již provozy vtrných elektráren nepedstavují atraktivní cíl pro návštvy turist a jsou považovány za jeden z dalších stroj relativn unifikované konstrukce bez možnosti pístupu veejnosti k technologickému zázemí vtrných elektráren. Autorizované hodnocení vliv zámru "VE Kuželov" na veejné zdraví nebylo požadováno závrem zjišovacího ízení a ani pro závr KHS Jihomoravského kraje nebylo vyžadováno. Kapitola se odkazuje na odborné sdlení SZÚ (z internetových stran) a omezuje se na konstatování, že provoz zámru "VE Kuželov" bude zdrojem hluku v mezích, které nevyvolávají významné somatické zdravotní efekty. Na základ toho uzavírá autor Dokumentace EIA, že zdravotní rizika je možno hodnotit jako akceptovatelná. Akoliv tento závr je za daných okolností správný a nebyl ani rozporován ze strany KHS Jihomoravského kraje, nejsou somatické zdravotní problémy jediným kriteriem pro posouzení pípustnosti zámru. Faktor pohody (není souástí hodnocení vliv na veejné zdraví) je hodnocen jako omezující po dobu výstavby z dopravního a stavebního ruchu, po dobu provozu zámru "VE Kuželov" je vliv na faktor pohody hodnocen v souvislosti s vlivem na krajinný ráz a také s možným omezením vlivem stroboskopického efektu. Oekávaný stroboskopický efekt se na základ odborného modelu mže významn projevit pouze do vzdálenosti 0,6 0,7 km od zámru. Ve vtší vzdálenosti se již projeví rozptyl svtla a stíny se budou rozplývat. S ohledem na modelovanou dobu, kdy se tento jev mže projevit v okolí zámru "VE Kuželov, je ovlivnní hodnoceno jako nevýznamné v obci Javorník nad Velikou, v obytné zástavb obce Kuželov však se tento vliv mže projevit až

16 Vtrná elektrárna Kuželov, posudek k hodnocení vliv na životní prostedí str. 16 z 61 po dobu 269 minut/rok v 15 po sob následujících dnech po dobu 23 min/den, piemž tento vliv se oekává v dob hod. Stroboskopický efekt je možno omezit vypínáním vtrné elektrárny po dobu, kdy se její stín mže objevit v intravilánu obce Kuželov, což je v období únor duben a záí - íjen, ovšem za pedpokladu plného sluneního svitu. Za podmínek, kdy je slunení svit omezen, se tento efekt neprojeví. Dokumentace diskutuje i nepímý pozitivní vliv zámru "VE Kuželov" na ovzduší a klima, který se projeví ve form náhrady klasického zdroje elektrické energie s využitím spalování fosilních paliv. Je však nutno upozornit, že tento efekt se mže projevit pouze v jiných lokalitách, kde jsou elektrárny spalující fosilní paliva umístny, a bude se projevovat pouze v souinnosti s celou soustavou obnovitelných zdroj energie, nebo samotný zámr "VE Kuželov" nebude dostateným dvodem pro omezení provozu klasických zdroj elektrické energie. Ekvivalent snížení emisí ze zdroj energie spalujících fosilní paliva vlivem provozu "VE Kuželov" iní cca 8,94 t/rok SO 2, 7,67 t/rok NO 2, 0,31 t/rok TZL a omezení produkce CO 2 ve výši 4380 t/rok, ímž zámr "VE Kuželov" pispje i k omezení produkce skleníkových plyn energetikou R. Oekávané vlivy na hlukovou situaci v okolí zámru "VE Kuželov" na základ výpotu vi vymezeným referenním bodm bez vyznaení izofon dokládá, že píspvek hlunosti zámru na hodnocených lokalitách nepesáhne na referenních bodech pípustné limity hluku dle platné legislativy. Hluková studie ani Dokumentace EIA nezohledují souasnou hlunost pozadí, a nesprávn vyvozují závr o pípustnosti hluku na poítaných píspvcích hlunosti z provozu zámru "VE Kuželov". Zámr je z hlediska hlunosti pípustný, avšak pedevším díky tomu, že vypoítaný píspvek hlunosti provozu zámru "VE Kuželov" je natolik nízký (max. 30,5 db na okraji intravilánu obce Kuželov), že nemže významn ovlivnit souasné pozadí hlunosti za pedpokladu, že se hladina hlunosti pozadí pohybuje v blízkosti platných limit. Dokumentace EIA uvádí bez bližšího oznaení informaního zdroje a jeho výsledk, že tetinooktávové spektrum hladiny akustického tlaku za provozu elektrárny obsahuje tónovou služku ve frekvenním pásmu se stedem 4 khz, což zakládá požadavek na terénní mení hlunosti ped realizací zámru "VE Kuželov" a v období jeho zkušebního provozu, a to pedevším v noní dob. Vlivy na faunu jsou dle odborného zjištní autorizované osoby s ohledem na umístní zámru a zjištné oživení v jeho okolí zanedbatelné a nepesahují míru rizika, kterému jsou tito živoichové vystaveni pi souasném zpsobu využívání území. Pitom je nutno vzít v úvahu,

17 Vtrná elektrárna Kuželov, posudek k hodnocení vliv na životní prostedí str. 17 z 61 že možná rizika provozu vtrných elektráren se na lokalit musela již projevit bhem provozu pvodní vtrné elektrárny, která se na lokalit vyskytuje od roku Akoliv tato vtrná elektrárna pracovala v relativn malé výšce nad terénem, nejsou známy konkrétní údaje o škodách na chránných druzích živoich v. druh, které požívají uritý stupe zákonné ochrany. Pesto zpracovatel hodnocení požaduje požádat o výjimku z ochranných podmínek vybraných druh obratlovc. Flóra bude ovlivnna pouze na poátku realizace zámru v souvislosti s jejich výstavbou a zahrne pouze plochy souasných agrokultur. Autorizované hodnocení vlivu zámru "VE Kuželov" vylouilo vliv na celistvost EVL a PO. Pi komplexním hodnocení vliv zámru na soustavu Natura 2000 uvádí, že samostatn ani v kumulaci s obdobnými zámry nebude mít rekonstrukce VE Kuželov významn negativní vliv na pedmty ochrany soustavy Natura Konzultací s autorizovanou osobou (oponentem tohoto hodnocení) bylo oveno, že uvedené hodnocení znamená pípustnost zámru a požadavek na monitorování vlivu provozu zámru "VE Kuželov" je stanoven pro potvrzení zanedbatelného rizika pro pedmty ochrany soustavy Natura Metodická správnost postupu byla ovena jinou nezávislou osobou držitelem píslušné autorizace (ing. Ivo Machar, PhD). Vliv na prvky ekologické stability krajiny a VKP i na vodní režim krajiny a pdní prostedí jsou hodnoceny jako zanedbatelné. Samostatné hodnocení zasluhuje vliv zámru na krajinný ráz. Tato kapitola je zpracována velmi obsáhle s využitím širokého spektra informací, které se v nkterých pípadech váží k lokalitám, které se nalézají mimo posuzovaný dotený krajinný prostor. Ke zpracování studie vlivu zámru "VE Kuželov" na krajinný ráz je možno vznést i urité metodické pipomínky, avšak závry posouzení je možno pro formulaci závr Posudku EIA použít. Pro hodnocení tohoto aspektu byla provedena i odborná konzultace s nezávislým specialistou (Ing. V. Mana). Z dílích závr hodnocení uvedeného v Dokumentaci EIA je možno citovat jako významné aspekty, které byly poté i pedmtem odborného komentáe: - Vliv menších vtrných elektráren lze z hlediska estetického zásahu považovat za stejný, jako vliv vtší VE, protože lidské oko není schopno rozlišit, zda je VE vysoká 100 nebo 150 m. - Pes zásah do estetické hodnoty a harmonického mítka krajiny lze konstatovat, že vyvolané zmny budou vzhledem (k uvedeným skutenostem v míst výstavby) celkov pijatelné, v dotené oblasti za akceptovatelné. Vzhledem k blízkosti CHKO Bílé Karpaty dojde k narušení významné krajinné scenérie, nebo se pírodní lokalita

18 Vtrná elektrárna Kuželov, posudek k hodnocení vliv na životní prostedí str. 18 z 61 nalézá v okruhu silné viditelnosti 5 km a pi pohledech od VE na horizont lesa nebo naopak z širšího prostoru za lesními horizonty smrem na VE dojde k pohledové kolizi. - Ve sledovaném území pevládá lenitý vrchovinný reliéf s oblými hbety, v jejichž údolí je zasazena pevážná ást dotených obcí. Vzhledem k pítomnosti velkého množství vzrostlých strom, remízk a pás les, se pohledová kolize s VE snižuje a lze konstatovat, že obytná zástavba obcí a sídel i kulturní historické charakteristiky budou negativn ovlivnny minimáln. Pokud nastane pípad pohledové kolize, budou nejsilnji ovlivnny nejblíže dotené obce Kuželov, Malá a Hrubá Vrbka, mén Javorník a Velká nad Velikou. Vzdálenjší obce a sídla budou ovlivnny minimáln. I zde jsou ale výjimky, pedevším u památek situovaných mimo jádro obce, nap. na návrší i okolním výše položeném vrchu, odkud se otevírá pohled do krajiny. - Krajina bude výstavbou VE Kuželov Bojišt z pohledového hlediska ovlivnna. Akceptovatelnost zámru je v tom, že se jedná o rekonstrukci pvodní VE, a tedy stavbu pouze jedné vysoké vtrné elektrárny. - Realizací výstavby jedné vtrné elektrárny v katastru obce Kuželov dojde ke vzniku nové technické dominanty v místní krajin, což nepochybn ovlivní charakter krajiny. V míst krajinného rázu pebere vtrná elektrárna dominantní pozici a ostatní složky krajiny budou mít podadné postavení. Jelikož se ale jedná o jednu VE zasazenou ve svažité ásti místního vrchu Bojišt, a to na stran smující na opanou stranu od dotených sídliš smrem k CHKO Bílé Karpaty, kde se terén zvedá až o 100m, lze míru narušení oblasti krajinného rázu zhodnotit jako akceptovatelnou. Výhledu smrem na SZ od VE navíc brání pirozená bariéra úzkého pruhu lesa, který se line pes vrch Bojišt. Míra zásahu do krajinného rázu vrchu Bojišt je vzhledem ke stavu zdejší krajiny akceptovatelná (konec citace) V hodnocení krajinného rázu autoi opomnli vyhodnotit celkový charakter krajiny za souasného stavu a oekávanou míru narušení její souasné percepce vlivem zámru "VE Kuželov". Pro souasné formování percepce krajiny v oblasti obce Kuželov a v CHKO Bílé Karpaty je významná pítomnost urbanizaních prvk venkovských sídel bez pímého vlivu mst s vtroušenými prmyslovými a zemdlskými objekty a areály. K tmto prvkm patí i liniové stavby typu komunikací, elektrického vedení apod., které jsou v oblasti Bílých Karpat podstatn mén asté než v hust osídlených a prmyslov i zemdlsky využívaných

19 Vtrná elektrárna Kuželov, posudek k hodnocení vliv na životní prostedí str. 19 z 61 okolních oblastech. Naproti tomu jsou významným souborem krajinotvorných prvk objekty, které jsou souástí zemdlské krajiny a krajiny se zvýšenou pítomností pírodních a pírod blízkých prvk pole, vinice, rozptýlená a liniová zele, lesní porosty, vodní toky a jejich behové porosty a další. Celkov je díky zastoupení tchto krajinotvorných prvk krajina pozorovatelem vnímána jako krajina pevážn zemdlská a relativn málo antropicky narušená. Významné pro pípustnost zámru "VE Kuželov" je, nakolik mže celkovou percepci dotené krajiny významn ovlivnit nebo zmnit. Pro posuzování je významná pedevším vzdálenost blízké viditelnosti (0 2 km) a silné viditelnosti (2 5 km), vtší vzdálenosti, které pedstavují zetelnou viditelnost (5 10 km) a slabou viditelnost (10 20 km) se mohou uplatnit pouze za podmínek velmi dobré dohlednosti. Pro percepci (vnímání) charakteru krajiny je v pípad zámru "VE Kuželov" významné pedevším kvalitativní mítko, kdy do venkovského prostoru s pítomností les na okraji CHKO vstoupí výrazná krajinná dominanta umístná na terénní elevaci a ovlivní i krajinu v okolní CHKO. Pro posouzení zámru "VE Kuželov" je významné porovnání pvodního a zamýšleného stavu, které je znázornno na obr. 1. tycípé hvzdy naznaují umístní generátoru. Z uvedeného obrázku je zejmé, že zámr "VE Kuželov" vnáší do krajiny novou vertikální kvalitu, která je ve srovnání s rozmry souasné vtrné elektrárny nesoumitelná. I instalace vtrné elektrárny s celkovou výškou 100m by pedstavovala kvalitativn nový prvek, pokud jde o vertikální mítko v krajin. Jako pijatelný stav by bylo možno bezproblémov akceptovat zvýšení výšky vtrné elektrárny o 25 30%, tj. ze souasných 41m na 55m, za krajní pípad lze pistoupit na 60m (navýšení výšky souasné vtrné elektrárny o polovinu). Výška 60m je potebná pedevším z technologických dvod, aby se omezily turbulence vtrných mas na terénních zlomech a zajistila se v souladu se souasnými poznatky o prbhu vtrného proudní v krajin potebná efektivita produkce elektrické energie. Vertikální dominanta by však nebyla tak výrazná jako u uvažované stavby vysoké 120m (292% souasného stavu). Tento obrázek také zpochybuje závr z Dokumentace EIA, podle kterého není významný rozdíl ve vnímání vtrné elektrárny malé a velké. Uvažovaný maximální vertikální rozmr zámru je rozmrov soumitelný s jinými objekty, které se v krajin vyskytují napíklad kostelní vže, pípadn deviny (výška VE 60m pedstavuje cca dvojnásobnou výšku vzrostlého stromu).

20 Vtrná elektrárna Kuželov, posudek k hodnocení vliv na životní prostedí str. 20 z 61 Obr. 1: Porovnání uvažovaného percentuálního zvýšení rozmr zámru "VE Kuželov" s navrhovaným stavem souasná VE (41,1m) = 100%, navrhovaná VE (120m) = 292%, uvažovaná VE (100m) = 243%, uvažovaná VE (60m) = 150%. Pro ovení opodstatnnosti a správnosti závr hodnocení vlivu zámru "VE Kuželov" na krajinný ráz, které bylo provedeno v Dokumentaci EIA, zpracovatel Posudku EIA zajistil další dva materiály: - Správa CHKO Bílé Karpaty poskytla barevné vyhodnocení mapové vizualizace (oblast viditelnosti) vtrné elektrárny rzných výšek, umístné v míst navrhované stavby. Uvedené mapové hodnocení však prokázalo opodstatnnost závr Dokumentace EIA, že se zmnou výšky vtrné elektrárny nebude spojena významná zmna v ploše, ze které bude objekt pozorovatelný. Oekávané zvtšení plochy viditelnosti vtrné elektrárny se pi jejím zvýšení ze 40 na 100m zvýší o cca 2 3% plochy, což je nevýznamný rozdíl.

21 Vtrná elektrárna Kuželov, posudek k hodnocení vliv na životní prostedí str. 21 z 61 - Pro ovení metodologické správnosti hodnocení vliv zámru "VE Kuželov" na krajinný ráz, jak je uvedeno v posuzované Dokumentaci EIA, bylo zajištno odborné vyjádení ing. Vladimíra Many, které posuzuje metodologickou správnost postupu ing. Linhartové (zpracovatelky hodnocení vliv na krajinný ráz v Dokumentaci EIA) a správnost formulovaných závr a zahrnuje i jiné charakteristiky, kterými se zámr "VE Kuželov" bude podílet na formování krajinného rázu. Závr ing. Many potvrzuje vtšinu analytických dat uvedených v Dokumentaci EIA vetn fotografické vizualizace, avšak zámr hodnotí v pedložené form jako neakceptovatelný práv pro vytvoení kvalitativn nové technické dominanty v krajin, ve které doposud tyto prvky nejsou významn zastoupeny a v této velikosti se nevyskytují vbec v krajin, která proniká do prostoru velkoplošného chránného území, jehož zákonnou prioritou je zachování krajinného rázu. Chránné krajinné oblasti jsou pitom definovány jako Rozsáhlá území s harmonicky utváenou krajinou, charakteristiky vyvinutým reliéfem, významným podílem pirozených ekosystém lesních a trvalých travních porost, s hojným zastoupením devin, pípadn s dochovanými památkami historického osídlení ( 25 odst. 1 zák. 114/1992 Sb.). Je tedy zejmé, že ochrana krajinného rázu je významnou prioritní souástí pée o CHKO. Na druhé stran je souasná vtrná elektrárna v Kuželov již souástí krajinného rázu, nebo je prokazateln od poátku 90. let 20. stol. souástí krajiny a spoluutváí krajinný ráz, který je zejména pírodní, kulturní a historická charakteristika uritého místa i oblasti ( 12 odst. 1 zák. 114/1992 Sb.). Z dvodu zajištní právní jistoty, která je základním principem fungování právního státu, nelze uplatovat retroaktivitu zákon a vztahovat ustanovení pozdjších pedpis i vi stavbám, které vznikly ped jeho úinností. Navíc platí pro vlastníka nemovitosti i ustanovení stavebního zákona, podle kterého je povinen udržovat stavbu v ádném technickém stavu, pípadn zajistit její rekonstrukci. Z uvedených dvod je proto nutno za nulovou variantu považovat v souladu s právním systémem R stav, kdy je provozována souasná vtrná elektrárna v Kuželov a tento stav porovnávat s cílovou situací, která je pedmtem zámru "VE Kuželov" tak, aby byla zajištna technologická funknost stavby a aby pitom nebyl významn doten souasný krajinný ráz oblasti. Proto je možno tuto oblast hodnocení vlivu "VE Kuželov" uzavít tak, že pítomnost jedné vtrné elektrárny v krajin za podmínky, že její výška nevytvoí novou technologickou dominantu v krajin, poet tchto objekt bude omezený a v oblasti zetelné viditelnosti se

22 Vtrná elektrárna Kuželov, posudek k hodnocení vliv na životní prostedí str. 22 z 61 nebudou vyskytovat další objekty obdobného industriálního typu, je z hlediska vlivu na krajinný ráz pijatelná. Podmínkou pro ochranu krajinného rázu však zstává, aby výška rekonstruované vtrné elektrárny byla pimená vzhledem ke stávajícímu zaízení a aby v oblasti zetelné viditelnosti (5 10 km) nebyly stavny jiné vtrné elektrárny, nebo zahuštním tchto objekt, které mají tendenci tvoit výrazné industriální vertikální dominanty v každé krajin, by se její celkové vnímání zmnilo a krajina by z hlediska jejího vlivu na emocionální stránku lidského vnímání zmnila svj souasný charakter. Pi pijetí této podmínky je možno zámr "VE Kuželov" po úprav jeho parametr, aby nevytvoil v krajin novou vertikální dominantu, nepimenou jejímu charakteru, oznait za pijatelný. V kapitole D II Komplexní charakteristika vliv zámru na ŽP jsou uvedeny oekávané vlivy nulové, malé negativní, stední negativní, malý pozitivní. V hodnocení je uvedeno, že velký negativní vliv nebyl zjištn. V tomto hodnocení není však zohlednn vliv celospoleenský, kterým je celosvtov i celostátn podporované využívání obnovitelných zdroj energie. Soulad s tímto cílem je také jedním z podprných argument pro akceptovatelnost zámru "VE Kuželov" i za podmínek uritého negativního vlivu v podob ovlivnní krajinného rázu. Tuto okolnost by bylo ve škále použité zpracovatelem Dokumentace EIA možno zaadit do kategorie stední pozitivní vliv. Charakteristika opatení k prevenci, vylouení, snížení, pípadn kompenzaci nepíznivých vliv na životní prostedí, obsahuje 23 bod, které je možno beze zbytku akceptovat. Mimo tyto podmínky je však nutno doplnit požadavky na vyešení souladu zámru s ÚPD, zajištní potebného vyntí dotených ploch ze ZPF, zajištní hlukového a biologického monitoringu doteného území v souladu s píslušnými pedpisy v oblasti ochrany veejného zdraví a ochrany pírody a podmínku omezení vertikálního rozmru zámru "VE Kuželov" na akceptovatelnou míru a omezení výstavby dalších vertikálních dominant v území pro zachování souasného zpsobu vnímání krajiny. Po tomto doplnní je dle názoru zpracovatele Posudku EIA pehled Opatení kompletní. Pi zpracování Dokumentace EIA byly pednostn využívány standardní a celostátn schválené metodiky objektivního hodnocení stavu životního prostedí za souasné situace i oekávaného cílového stavu po zprovoznní zámru "VE Kuželov". V píslušné kapitole (D.V.) však není tato okolnost uvedena pro hodnocení vliv zámru "VE Kuželov" na soustavu Natura 2000 a není pesnji definována metodika použitá pro výpoet hluku vtrné elektrárny Kuželov.

23 Vtrná elektrárna Kuželov, posudek k hodnocení vliv na životní prostedí str. 23 z 61 Z hlediska zákona. 100/2001 Sb., v platném znní (píloha. 4), obsahuje posuzovaný materiál hodnocení vliv na životní prostedí pro investiní akci "VE Kuželov" (Dokumentace EIA) po formální stránce všechny požadované náležitosti. Po vcné stránce je Dokumentace zpracována kompletn, poskytuje dostatené množství podklad a informací, umožuje zpracování Posudku EIA a jeho veejné projednání a umožuje formulovat potebný závr posudku hodnocení vliv investiního zámru na životní prostedí (posudku EIA). II.3. Poadí variant ešení z hlediska vliv na životní prostedí II.3.1. Varianty ešení Zámr "VE Kuželov" je pro úely Dokumentace EIA zpracován jako univariantní ešení ve variant, která pedstavuje pvodní projekt. Tento projekt byl hodnocen již ve zjišovacím ízení a v souladu se závry zjišovacího ízení byla pro nj zpracována i Dokumentace EIA. Úelem zámru je rekonstrukce vtrné elektrárny náhradou za pvodní energetický zdroj využívající obnovitelné zdroje energie. Zámr je proto v navržené form vázán již na jedinou lokalitu po stránce technické, energetické i environmentální. Technologické variantní ešení není ešeno, nebo navrhované technologické ešení pedstavuje vtrnou elektrárnu navrženou na maximální využití vtrného potenciálu v dotené oblasti. V dsledku stanovených opatení pro zmírnní vliv zámru "VE Kuželov" na životní prostedí však mže být technologie zámru nahrazena zaízením s píznivjšími parametry po stránce potenciálního vlivu na krajinný ráz. Geografické varianty nejsou zpracovány, nebo návrh zámru "VE Kuželov" je zamen na lokalitu, kde je již v souasnosti umístna stavba vtrné elektrárny. Tento energetický zdroj využívající obnovitelnou energii vtru je na lokalit umístn již od roku 1990.

24 Vtrná elektrárna Kuželov, posudek k hodnocení vliv na životní prostedí str. 24 z 61 II.3.2. Pravdpodobné vlivy v dsledku neprovedení investice (tzv. nulová varianta) Neprovedení investice je možno hodnotit ze dvou pohled: - souasnou situací a využitím zájmového území - pravdpodobným vývojem dsledk neprovedení akce v bližším okolí i z pohledu celospoleenského Využití území pi nulové variant by nepedstavovalo zmnu oproti souasné situaci a zachovalo by stávající objekt vtrné elektrárny a rizikem jeho dalšího chátrání, pípadn s využíváním pouze na úrovni technologie výroby elektrické energie, která je z dnešního pohledu již zastaralá, neefektivní a neodpovídá souasnému stupni poznání pi využívání obnovitelných zdroj energie. Bez provedení zámru, nap. z dvodu vlivu na krajinný ráz, by zstaly souasné krajinné struktury beze zmny, bez potenciálního vlivu na krajinný ráz a bez vzniku nové vertikální dominanty v doteném území s rizikem vzniku devastovaného objektu bez možnosti jeho technického využití k úelu, ke kterému bylo postaven a schválen. Zárove by však byla porušena zásada právní jistoty a uplatovala by se retroaktivita platnosti zákonných norem, která je v právním stát nepípustná. Požadavek zvyšování podílu obnovitelných zdroj energie na celkové energetické bilanci státu je navíc založen v národních koncepních dokumentech a je pedmtem mezinárodních závazk, které je eská republika povinna plnit. Je proto nutno umožnit nezbytné využívání vtrného potenciálu v krajin, avšak pro pítomnost tchto dominantních vertikálních prvk v krajin je nezbytné stanovit píslušné podmínky a omezení. II.4. Hodnocení významných vliv zámru na ŽP pesahujících státní hranice Hodnocená investiní akce nebude mít z hlediska ovlivnní složek životního prostedí vliv pesahující státní hranice. Neprojeví se ani zmnou krajinného rázu ani vlivem na dotený

25 Vtrná elektrárna Kuželov, posudek k hodnocení vliv na životní prostedí str. 25 z 61 nejbližší osídlený prostor za hranicemi státu ani vlivem na složky životního prostedí mimo území R. III. Posouzení technického ešení zámru s ohledem na dosažený stupe poznání pokud jde o zneišování životního prostedí Návrh ešení investiního zámru "VE Kuželov" je po stránce koncepní navržen jako náhrada jedné vtrné elektrárny s výškou tubusu 30m a prmrem rotoru 22,2m novým generátorem s výškou tubusu 80 m a prmrem rotoru 80m. Rotující ást vtrné elektrárny by se mla pohybovat v rozmezí m nad okolním terénem. Jedná se o pomalobžný stroj moderní konstrukce s minimálními požadavky na údržbu. Jmenovitý výkon zaízení 2000 kw odpovídá souasným výkonovým parametrm vysplé technologické konstrukce vtrných elektráren po jejich cca 15 letém vývoji od poátku 90. let 20. stol. Jedná se o vtrnou elektrárnu, která je svým technickým ešením, vnjším i vnitním uspoádáním a velikostí i prmrem rotoru vhodná spíše do nížinné rovinaté krajiny, kde vanou spíše trvalé vtry nižší rychlosti ve vtší výšce nad okolním terénem, pro vrchovinné oblasti je možno využít i jinou konstrukci vtrných elektráren. Po technické stránce je však navržená vtrná elektrárna na soudobém stupni poznání pokud jde o technické ešení i emise hluku. Architektonicky bude zámr ešen jako jeden stožárový objekt, který svým vnjším tvarem odpovídá požadované funknosti zámru "VE Kuželov" obdobn jako souasný objekt vtrné elektrárny. V prbhu stavby bude vybudováno provizorní vybavení staveništ, které po dokonení bude odstranno. Technologicky se poítá s odstranním ástí stávající vtrné elektrárny, odstranním skrývkové zeminy a zeminy v objemu základ staveb v nejnutnjším rozsahu, vybudováním nového betonového základu pro usazení technologie vtrné elektrárny, položením povrchu pístupové komunikace a kabelové pípojky k elektrické rozvodné síti.

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZHOTOVITEL:!"#$%&'( ()*+,-./0-12 3242."&%%55 %26-47891+:/; '

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS ENVIRONMENTAL LAW SERVICE Financováno ze zdroj EU - program Transition Facility Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

EIA z pohledu orgánu. ochrany veejného zdraví. MUDr. Bohumil Havel KHS Pardubického kraje

EIA z pohledu orgánu. ochrany veejného zdraví. MUDr. Bohumil Havel KHS Pardubického kraje EIA z pohledu orgánu ochrany veejného zdraví MUDr. Bohumil Havel KHS Pardubického kraje Veejné zdraví = zdr.. stav obyvatelstva a jeho skupin, který je urov ován souhrnem pírodnp rodních, životních a pracovních

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 Poet výtisk: 2 Výtisk.: 1 Poet list: 14 ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 o stanovení hodnoty prvk movitého majetku HIM nacházejícího se v zasedací místnosti a v prostorách souvisejících polikliniky O Krajské

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Zastupitelstvo msta Vizovice pijalo na svém zasedání dne 23. 6. 2008 následující

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Znalecký posudek. ZP-1099

Znalecký posudek. ZP-1099 Znalecký posudek. ZP-1099 o cen obvyklé na - stavb (budova) bez p/e, zpsob využití: garáž s píslušenstvím ( IS ) na pozemku st. parc.. 490 ( zastavná plocha a nádvoí ) v kat. území Vtní, obec Vtní, okres

Více

Strategické prostorové plánování

Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování lze oznait jako pokrokovou metodu plánování trvale udržitelného rozvoje území, která využívá moderních technologií a postup pi zpracování

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Výroková ást zmny: Z 1875 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Parcelní íslo: v úseku "Pankrác Budjovická Hlavní cíl zmny: Zmna funkního

Více

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Telefony ústedna: 267204300 267204306 Fax (02) 22718211 E-mail osz_cr@cmkos.cz Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám.. 4 128 00 Praha

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Nejzávažn jší technicko-procesní problém p edstavuje skute nost, že p edložený Posudek dokumentace EIA neodpovídá záv re nému stanovisku MŽP R k

Nejzávažn jší technicko-procesní problém p edstavuje skute nost, že p edložený Posudek dokumentace EIA neodpovídá záv re nému stanovisku MŽP R k Stanovisko v rámci procesu EIA na projekt Výstavba blok 3. a 4. Jaderné elektrárny Temelín Stanovisko k posudku EIA pro zemi Horní Rakousko V roce 2008 oznámila eská republika podle l. 3 Konvence z Espoo

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CEN OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CEN OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CEN OBVYKLÉ íslo 926/105/2015 NEMOVITÁ VC: Pozemky, p.. 163 v k.ú. Rovina, obci Poepice, zapsaný na LV. 14, vedený u Katastrálního úadu pro Stedoeský kraj, KP Píbram Katastrální údaje

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

OPATENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATENÍ OBECNÉ POVAHY Zmna. 40 územního plánu msta Liberec OPATENÍ OBECNÉ POVAHY STATUTÁRNÍ MSTO LIBEREC OPATENÍ OBECNÉ POVAHY POIZOVATEL: MAGISTRÁT MSTA LIBEREC STAVEBNÍ ÚAD (SU) ODBOR STRARTEGIE A ÚZEMNÍ KONCEPCE (UK) PROJEKTANT:

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 23. 11. 2011 Č. j.: 92265/ENV/11 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 15. 5. 2012 Č. j.: 36025/ENV/12 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ OBECNÍ ÚAD PÍŠOVICE Píšovice.p. 60, PS 463 46 STAVEBNÍ ÚAD +420 482 728 014, 485 177 025 www.prisovice.cz e-mail : prisovice @iol.cz.ú. 0984859319/0800 IO : 263 125 Spis.zn.: SÚ-452/2009/Ma V Píšovicích

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Usnesení. 334 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 03.04.2006. Usnesení. 335 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo s ak. mal. Jiím echem,

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ESKÝ KRUMLOV 2012

AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ESKÝ KRUMLOV 2012 AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ESKÝ KRUMLOV 2012 SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTEDK JIHOESKÉHO KRAJE POIZOVATEL: MSTO ESKÝ KRUMLOV PROJEKTANT:.z. UK24-0708-01 LISTOPAD 2012 AKTUALIZACE RURÚ

Více

Oznámení zámru. Zaízení ke sbru,výkupu, skladování, úprav,tídní nebo využívání odpad;

Oznámení zámru. Zaízení ke sbru,výkupu, skladování, úprav,tídní nebo využívání odpad; Oznámení zámru Zaízení ke sbru,výkupu,skladování,úprav,tídní nebo využívání odpad Oznámení pro zjišovací ízení v rozsahu pílohy. 3 zákona.100/2001 Sb; O posuzování vlivu na životní prostedí, v platném

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 20. 2. 2014 Č. j.:11330/env/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 1. Název projektu: Údržba veejných prostor v rámci mikroregionu Horní Vltava Boubínsko III. etapa Zkrácený název projektu pro internetovou aplikaci POV JK

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Píloha. 1 ZÁSADY FUNKNÍ REGULACE URBANIZOVANÉ ÚZEMÍ FUNKNÍ PLOCHA FUNKCE VHODNÁ, PÍPUSTNÁ VÝJIMEN PÍPUSTNÁ NEPÍPUSTNÁ. objektech

Píloha. 1 ZÁSADY FUNKNÍ REGULACE URBANIZOVANÉ ÚZEMÍ FUNKNÍ PLOCHA FUNKCE VHODNÁ, PÍPUSTNÁ VÝJIMEN PÍPUSTNÁ NEPÍPUSTNÁ. objektech 1 Píloha. 1 ZÁSADY FUNKNÍ REGULACE RD s pozemky a polohou drobná vestavná obanská bytové domy 3 a více PN B,Bz Bydlení isté neumožující významnjší podíl jiných inností vybavenost (obchod, služby, drobná

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou

Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou Ureno: Orgánm krizového ízení Ministerstvo zemdlství.j.: 21 881/2002-6000 Ministerstvo zemdlství v dohod s Ministerstvem životního

Více

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou:

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: 2 Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: dopad dan, vztah plátce a poplatníka, subjekt dan, objekt dan, šíe zachycení objektu dan,

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 12. 2013 Č. j.: 91804/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 194/2009-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 194/2009-N Bod 1. , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 194/2009-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se stanovuje

Více

Ve spolupráci s vedoucím manažerem projektu Ing. Ivanem Študlarem

Ve spolupráci s vedoucím manažerem projektu Ing. Ivanem Študlarem Kounicova 688/26, Brno 602 00 1 z (18) Jirsíkova 538/5, Praha 8 186 00 Zpracovatelé: Ing. arch. Zden5k Kindl, vedoucí projektu Ing. Lukáš Mašín, Ing. Otakar Tr4ka Ing. František Kopecký KPM CONSULT, a.s.

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakult životního prostedí Univerzity J.E.Purkyn v Ústí n.l. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít pímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP nebo DP

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 2: Analýza projektového zámru Prevence úraz na pracovišti a nemocí z povolání bezpenost a

Více

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. I. Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky vydala spolenost IMPERIUM TV s.r.o., se sídlem Studentská 78, 360 07 Karlovy Vary, I: 26387000, DI: CZ26387000, zapsána

Více

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. kvtna 2001 o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon ve znní zákon. 477/2001 Sb.,. 76/2002 Sb.,. 275/2002 Sb.,. 320/2002 Sb.,. 356/2003 Sb.,. 167/2004 Sb.,. 188/2004 Sb.,.

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 16. 5. 2012 Č. j.: 38561/ENV/12 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK .7669/109/13

ZNALECKÝ POSUDEK .7669/109/13 íslo vyhotovení: ZNALECKÝ POSUDEK.7669/109/13 O cen stavby p.955 (dle zápisu v katastru nemovitostí objektu bydlení) s píslušenstvím a pozemkem.parc.4309 v katastrálním území a obci Ústí nad Labem, okres

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více