Vtrná elektrárna Kuželov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vtrná elektrárna Kuželov"

Transkript

1 Aquakon, Prkopnická 24, Ostrava Jih I: DI: CZ Tel: Vtrná elektrárna Kuželov Posudek pro veejné projednání investiního zámru dle 9 zákona. 100/2001 Sb. O posuzování vliv na životní prostedí v platném znní Zpracoval: Spolupráce v oblasti Natura 2000: Ing. Ivo Machar, PhD. Osvdení odborné zpsobilosti dle zákona. 244/92 Sb. o posuzování vliv na životní prostedí vydáno pod.j. 3869/625/OPV/93, autorizace podle zákona. 100/2001 Sb. vydána dne pod.j. 3454/740/03 Poet výtisk: 11 (vetn 1 autorského výtisku). Výtisk. Ostrava, duben 2009

2 Vtrná elektrárna Kuželov, posudek k hodnocení vliv na životní prostedí str. 2 z 61 VTRNÁ ELEKTRÁRNA KUŽELOV Posudek pro veejné projednání investiního zámru dle 9 zákona. 100/2001 Sb. O posuzování vliv na životní prostedí v platném znní Obsah: Úvod... 3 I. Základní údaje... 7 I.1. Název zámru... 7 I.2. Kapacita a rozsah zámru... 7 I.3. Umístní zámru... 7 I.4. Obchodní firma oznamovatele I oznamovatele... 9 I.6. Sídlo oznamovatele... 9 I.7. Identifikaní údaje akce... 9 II. Posouzení dokumentace akce II.1. Úplnost dokumentace II.2. Správnost údaj uvedených v oznámení vetn použitých metod hodnocení II.2.1. Komentá k jednotlivým ástem Dokumentace EIA II.3. Poadí variant ešení z hlediska vliv na životní prostedí II.3.1. Varianty ešení II.3.2. Pravdpodobné vlivy v dsledku neprovedení investice (tzv. nulová varianta) II.4. Hodnocení významných vliv zámru na ŽP pesahujících státní hranice III. Posouzení technického ešení zámru s ohledem na dosažený stupe poznání pokud jde o zneišování životního prostedí IV. Posouzení navržených opatení k prevenci, vylouení, snížení, pípadn kompenzaci nepíznivých vliv na životní prostedí V. Vypoádání všech obdržených vyjádení k Dokumentaci VI. Celkové posouzení akceptovatelnosti zámru z hlediska vliv na životní prostedí VII. Návrh stanoviska o hodnocení vliv dle pílohy 6 zákona 100/2001 Sb I. Identifikaní údaje: II. Prbh posuzování III. Hodnocení zámru IV. Dvody souhlasného stanoviska VIII. Pílohy... 45

3 Vtrná elektrárna Kuželov, posudek k hodnocení vliv na životní prostedí str. 3 z 61 Úvod V lednu 2009 byl vznesen ze strany Odboru životního prostedí Krajského úadu Jihomoravského kraje požadavek na zpracování posudku dle zák. 100/2001 Sb. v platném znní pro posouzení vliv zamýšlené stavby Vtrná elektrárna Kuželov, dále pouze "VE Kuželov" na životní prostedí. Potebné podklady byly pevzaty na základ výsledku výbrového ízení v únoru 2009, povení bylo oficiáln dopracováno ve form smlouvy o provedení díla. Na základ výbrového ízení byla s využitím dodaných osobních dat zpracovatele zhotovena Smlouva o zpracování posudku mezi Krajským úadem Jihomoravského kraje a RNDr. Alexandrem Skácelem, CSc., jako autorizovanou osobou podle zákona. 100/2001Sb. Pro vyhotovení posudku na autorizované posouzení vliv zámru "VE Kuželov" na soustavu Natura 2000 byla navázána spolupráce s ing. Ivo Macharem, PhD, který je autorizovanou osobou pro tuto oblast a s ing. Vladimírem Manou pro konzultaci otázek, které se týkají potenciálního ovlivnní krajinného rázu v dsledku realizace zámru "VE Kuželov" v navrhované variant. Projednávání vliv investiního zámru "VE Kuželov" na životní prostedí má dvouletou historii, kterou je potebné strun rekapitulovat. Oznámení zámru této akce v rozsahu pílohy. 3 zákona 100/2001 Sb. bylo zpracováno v kvtnu Zjišovací ízení pro uvedenou akci bylo ukoneno dne (j. JMK /2007). Verdikt zjišovacího ízení rozhodl, že investiní zámr bude dále posuzován procesem EIA a zárove formuloval požadavky na oblasti, které mají být v dokumentaci hodnocení vliv posuzovaného investiního zámru zvlášt zohlednny. Jednalo se pedevším o následující oblasti (další drobnjší požadavky jsou uvedeny v píslušných vyjádeních z ervence a srpna 2007): - Dopracovat studii vlivu vtrného parku na zvlášt chránné druhy živoich (zvlášt pták a netopýr) tak, aby vycházela z ukoneného celoroního przkumu, vetn zhodnocení vlivu hlunosti VE v noních hodinách, vzhledem k noní aktivit nkterých zvlášt chránných živoišných druh. - Uvést konkrétní doporuení k minimalizaci negativních vliv na faunu. - Podrobnji vyhodnotit vlivy zámr na krajinný ráz vetn doplnní vizualizace.

4 Vtrná elektrárna Kuželov, posudek k hodnocení vliv na životní prostedí str. 4 z 61 - Souástí dokumentace bude posouzení vlivu zámru na ptaí oblast Bzenecká Doubrava Strážnické Pomoraví soustavy Natura Tato ást dokumentace musí být zpracována autorizovanou osobou dle 45i odst. 3 zákona 114/1992 Sb. o ochran pírody a krajiny ve znní pozdjších pedpis a vyhlášky. 468/2004 Sb., o autorizovaných osobách podle zákona o ochran pírody a krajiny. - Doplnit ovlivnní navržených a stávajících prvk ÚSES na lokální úrovni mimo území CHKO Bílé Karpaty. - Vyhodnotit vliv zámru na ekologicky významné krajinné celky Bojišt, Pod Lešhorou, a ekologicky významný krajinný prvek Lokáj. - Uvést zpsob odstranní VE po ukonení provozu. Na základ požadavk závru zjišovacího ízení byly zahájeny v roce 2007 práce na studiích a dlouhodobých terénních meních a przkumech. Pedmt navrhovaného zámru "VE Kuželov" zstal nezmnn, nedošlo ani k úprav zámru ani ke zmn uvažované technologie výroby elektrické energie (vetn rozmr projektovaného zdroje elektrické energie). Dokumentace EIA, kterou zpracoval RNDr. Jií Procházka podle 8 zákona. 100/2001 Sb. v rozsahu pílohy. 4, je datována na záí Tato dokumentace byla rozeslána Krajským úadem Jihomoravského kraje dne V únoru 2009 byly na základ výsledku výbrového ízení na zpracovatele posudku EIA pedány zpracovateli dostupné materiály k posuzované akci a byly dohodnuty nkteré podrobnosti smlouvy. Dne probhlo terénní šetení na míst výstavby zámru "VE Kuželov". Další konzultace probhla se zpracovatelem Dokumentace zámru dle zákona 100/2001 Sb. ve znní pozdjších pedpis telefonicky, mimo to byla provedena osobní konzultace s investorem pro doplnní technických a historických informací o zámru "VE Kuželov". V prbhu pípravných ízení byla také zajištna souinnost autorizované osoby pro posouzení vliv zámru na soustavu Natura 2000 a byly provedeny konzultace pro koordinaci

5 Vtrná elektrárna Kuželov, posudek k hodnocení vliv na životní prostedí str. 5 z 61 hodnocení EIA a Natura 2000 s píslušnými zákonnými normami a mezi sebou navzájem, nebo posouzení vlivu zámru "VE Kuželov" na systém Natura 2000 je nedílnou souástí posouzení dle zákona. 100/2001 Sb. a celkové posouzení musí respektovat závry hodnocení vlivu zámru na systém Natura Vzhledem k charakteru pipomínek a dodaných vyjádení i vzhledem k blízkosti hranice CHKO Bílé Karpaty byla navázána spolupráce i s ing. Vladimírem Manou pro odborné vyhodnocení závr Dokumentace EIA v oblasti potenciálního dopadu na krajinný ráz dotené oblasti. Závry posudku vycházejí z písemn zpracované Dokumentace, posudku na autorizované hodnocení vlivu zámru na soustavu Natura 2000 zpracovaného ing. Ivo Macharem, PhD. ze dne , oficiáln dodaných materiál a vyjádení zainteresovaných subjekt a veejnosti a odborného stanoviska ing. Vladimíra Many. Probhlo i osobní jednání na Krajském úadu Jihomoravského kraje, aby bylo zajištno, že další závažné pipomínky, krom pipomínek v dodaných vyjádeních a stanoviscích, nejsou. Pi terénním šetení byly získány potebné informace o terénní konfiguraci v lokalit a o potenciálních pohledových vlivech investiního zámru "VE Kuželov" na okolní krajinu. Investor v prbhu zpracování posudku dodal i podrobnjší materiály o pvodní vtrné elektrárn, která se na lokalit nalézá a která má být nahrazena novým zaízením vyššího výkonu založeným na soudobé technologii využívání vtrné energie. Podklady použité pi zpracování posudku Pi zpracování posudku byly využity podklady poskytnuté Krajským úadem Jihomoravského kraje, pvodní znní Oznámení zámru "VE Kuželov" v rozsahu pílohy. 3 zákona 100/2001 Sb., Dokumentace vliv zámru "VE Kuželov" na životní prostedí v rozsahu pílohy. 4., vyjádení došlá k tmto dokumentm, vlastní terénní šetení zpracovatele posudku na dotené lokalit, pípadn další podklady. Bylo též nahlédnuto do celkové evidence posuzovaných zámr (IS EIA) a publikovaných údaj o zámru "VE Kuželov",

6 Vtrná elektrárna Kuželov, posudek k hodnocení vliv na životní prostedí str. 6 z 61 mimo to byla provedena konzultace se zpracovatelem Dokumentace pro vyjasnní nkterých podrobností a odborné stanovisko k potenciálnímu ovlivnní krajinného rázu. Dokumenty k Dokumentaci investiního zámru "VE Kuželov" a vyjádení: 1. KÚ JMK, 2008: Vtrná elektrárna Kuželov. k.ú. Kuželov, okr. Hodonín zveejnní dokumentace zámru posuzovaného ve smyslu zákona 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní prostedí ve znní pozdjších pedpis..j. JMK /2008 ze dne KÚ JMK, 2007: Závr zjišovacího ízení zámru "VE Kuželov".j. JMK /2007 ze dne IŽP, 2009: Vtrná elektrárna Kuželov.j. IŽP/47/IPP/ /09/BLV ze dne KHS JMK, 2009: Vtrná elektrárna Kuželov, k.ú. Kuželov, okr. Hodonín,.j /2008PHO/HOK ze dne MÚ Veselí nad Moravou, 2009: Stanovisko MÚ Veselí nad Moravou, odboru životního prostedí a Stavebního úadu.j. ŽPSÚ/42383/2008 ze dne SCHKO Bílé Karpaty, 2009: Vtrná elektrárna Kuželov vyjádení doteného správního úadu k dokumentaci zámru.j. 2580/BK/2008 ze dne Prášek, J., 2009: Vtrná elektrárna Kuželov, k.ú. Kuželov, okr. Hodonín vyjádení ze dne Oznámení vliv zámru "VE Kuželov" na životní prostedí z kvtna 2007 zpracované ing. Pavlem Maranem, Uherské Hradišt 9. Dokumentace vlivu zámru "VE Kuželov" na životní prostedí ze záí 2008 zpracovaná RNDr. Jiím Procházkou, Brno Dostupná vyjádení reagovala již na nov upravenou situaci, kdy Dokumentace vliv zámru na životní reagovala na vznesené pipomínky a požadavky ze zjišovacího ízení a doplnila požadované informace vetn zajištní primárních terénních dat z lokality a jejich vyhodnocení. Obanská sdružení se k zámru ve stadiu Dokumentace vliv na životní prostedí nevyjádila, veejnost je zastoupena jedním vyjádením manžel Práškových.

7 Vtrná elektrárna Kuželov, posudek k hodnocení vliv na životní prostedí str. 7 z 61 Konzultací na KÚ JMK bylo oveno, že ani v mezidobí pi zpracování posudku EIA k zámru "VE Kuželov" se jiné subjekty nevyjádily. I. Základní údaje I.1. Název zámru Vtrná elektrárna Kuželov dále pouze "VE Kuželov" I.2. Kapacita a rozsah zámru - Výstavba jedné vtrné elektrárny o jmenovitém výkonu 2000 kw náhradou za stávající vtrnou elektrárnu z roku Vybudování kabelové elektrické pípojky k podél stávající píjezdové cesty - Souástí zámru je výstavba pístupových cest a manipulaní plocha pro stavební innost, které budou po ukonení stavby rekultivovány a navráceny pvodnímu úelu využívání - Výška tubusu 80 m, prmr rotoru 80m, typ vtrné elektrárny Wikov W 2000 I.3. Umístní zámru Kraj: Okres: Obec s rozšíenou psobností: Obec: Katastrální území: Jihomoravský Hodonín Veselí nad Moravou Kuželov Kuželov

8 Vtrná elektrárna Kuželov, posudek k hodnocení vliv na životní prostedí str. 8 z 61 Dvod umístní v dané lokalit: Jedná se o lokalitu, která byla vybrána na základ kriterií, z nichž nejvýznamnjší jsou: 1. Vtrné pomry pro ekonomické využití "VE Kuželov" 2. Pítomnost stávající vtrné elektrárny, která byla postavena v roce Možnost pipojení do energetické sít 4. Dostatená vzdálenost od obytné zástavby 5. Umístní mimo pírodn chránná území 6. Možnost dojezdu pepravních, stavebních a zvedacích mechanism Úelem zámru je vybudování jedné vtrné elektrárny o znané kapacit náhradou za souasný zastaralý stroj, zámr je proto v navržené form vázán již na jedinou lokalitu jako forma rekonstrukce stávajícího energetického zdroje využívajícího vtrnou energii. Jako pínosy zámru "VE Kuželov" jsou uvádny: - Rekonstrukce stávajícího energetického zdroje se zastaralou technologií - Realizace celostátních a mezinárodních koncepních dokument a závazk R v oblasti využívání obnovitelných zdroj energie - Posílení využití obnovitelných zdroj energie v rámci R - Využití kapacity vtrné energie v lokalit Významnými požadavky, které byly vzneseny pi zjišovacím ízení, jsou poteba ochrany krajinného rázu, poteba ochrany prvk soustavy Natura 2000 a životních podmínek pro chránné druhy rostlin a živoich. Realizace investiního zámru "VE Kuželov" umístí v krajin technicky nový výrazn dominantní vertikální prvek náhradou za zastaralý energetický zdroj výšky 41,1m (30m tubus, 22,2m prmr rotoru) v oblasti, kde ochrana krajinného rázu je jedním z prioritních zámr pi využívání krajinného potenciálu a kde je krajina pohledov formována krajinotvornými prvky, které tvoí pechod mezi zemdlskou krajinou a velkoplošným chránným územím (CHKO Bílé Karpaty). Jako kriterium pijatelnosti zámru "VE Kuželov" je nutno, aby si i po jeho realizaci zachovala krajina

9 Vtrná elektrárna Kuželov, posudek k hodnocení vliv na životní prostedí str. 9 z 61 v okolí zámru tento charakter a nemnila nepípustným zpsobem krajinný ráz velkoplošného chránného území. Pro hodnocení ostatních oblastí byly zpracovány odborné studie, které v jednotlivých oblastech ešené problematiky vylouily negativní vlivy zámru "VE Kuželov" na prvky soustavy Natura 2000 a na chránné druhy živoich. I.4. Obchodní firma oznamovatele Wadam Energo, a.s I oznamovatele I.6. Sídlo oznamovatele Hradní 27/37, Ostrava Oprávnný zástupce oznamovatele: Ing. Josef Adamec Bydlišt: Dtkovice 144, Telefon: I.7. Identifikaní údaje akce Projektant Není uveden, bude uren výbrovým ízením Zpracovatel Oznámení Ïng. Pavel Maran Osvdení odborné zpsobilosti.j. 4204/680/OPV/93 Zpracovatel Dokumentace RNDr. Jií Procházka, EKOAUDIT, spol. s r.o., Podnásepní 1h, Brno osvdení odborné zpsobilosti j /ENV/06

10 Vtrná elektrárna Kuželov, posudek k hodnocení vliv na životní prostedí str. 10 z 61 Termín zahájení výstavby dle pvodního oznámení EIA Bezprostedn po vydání stavebního povolení, pedpoklad konce roku 2009 Termín ukonení výstavby podle pvodního oznámení EIA Cca 2 msíce po zahájení stavby Termín ukonení innosti zaízení Není uveden, životnost technologie je odhadována na cca 20 let Celkové investiní náklady cca 85 mil K Dotené územn samosprávné celky Pímé ovlivnní: Jihomoravský kraj, obec Kuželov, obecní úad s rozšíenou psobností Veselí nad Moravou, povený obecní úad Velká nad Velikou. II. Posouzení dokumentace akce II.1. Úplnost dokumentace V ervenci 2007 bylo na Krajský úad Jihomoravského kraje pedloženo Oznámení vliv zámru "VE Kuželov" na životní prostedí, které bylo zpracováno autorizovanou osobou podle zákona 100/2001 Sb. ve znní pozdjších pedpis. Problematika stavby vtrných elektráren byla v tomto Oznámení koncepn podcenna, což vyústilo v závr zjišovacího ízení, který požadoval podstatné doplnní podaných informací z hlediska technického popisu zaízení a pedevším z hlediska potenciálních vliv na životní prostedí. Závr zjišovacího ízení stanovil i celoroní monitorovací studie, které zahrnovaly sbr primárních terénních dat a jejich následné vyhodnocení. Výsledné znní Dokumentace vliv investiního zámru "VE Kuželov" na životní prostedí podle zákona. 100/2001 Sb., reflektuje závry zjišovacího ízení, dopluje požadovaná

11 Vtrná elektrárna Kuželov, posudek k hodnocení vliv na životní prostedí str. 11 z 61 hodnocení vetn zajištní primárních dat a jejich vyhodnocení a je z hlediska požadavk zmínného zákona kompletní a úplná. Tím spluje požadavky kladené píslušným zákonem. Po formální stránce je tedy Dokumentace, zpracována vyhovujícím zpsobem, snad jen s pipomínkou peklep a editaních chyb, které se ojedinle objevují v celé dokumentaci zámru "VE Kuželov" na ŽP. Jedná se o drobné editaní chyby, které nemní smysl popisovaných informací a z kontextu ostatních skuteností je vždy možno správný údaj domyslet a pochopit. Dokumentace zámru "VE Kuželov" byla ádn posuzována dotenými orgány státní správy i jinými subjekty, s možností pístupu odborné i široké veejnosti. Dokumentace hodnocení vliv "VE Kuželov" má 78 stran a 11 píloh, piemž vyjádení píslušného stavebního úadu je k dispozici pouze v pvodním textu Oznámení z roku 2007 a není zaazeno do pílohy. 10 (akoliv v mezidobí mohlo dojít ke zmn situace), stejn tak je vyjádení Krajského úadu JMK k soustav Natura 2000 uvedeno pouze v Oznámení, Dokumentace EIA obsahuje již jenom autorizované hodnocení vlivu zámru "VE Kuželov" na potenciáln dotené pedmty ochrany. Literární citace jsou uvedeny prbžn v textu Dokumentace EIA, jejich sumární pehled není v Dokumentaci uveden. Pokud jde o hloubku a podrobnost zpracování Dokumentace, vtšina kapitol vyhovuje povaze investiního zámru a vzhledem k charakteru zámru je možno nkteré oblasti považovat za nadstandardn zpracované. Na základ rozboru textu výsledné dokumentace a celého souboru pipomínek zainteresovaných subjekt lze usoudit, že Dokumentace hodnocení vliv zámru "VE Kuželov" je obsahov pro zpracování posudku hodnocení vliv na životní prostedí dostaten podrobná a komplexní a poskytuje kompletní soubor poznatk pro zpracování návrhu stanoviska Krajského úadu. Dokumentace reaguje na závr zjišovacího ízení a zamuje se na relevantní problémy, o nichž je možno pedpokládat, že jsou jádrem potenciálních vliv zámru "VE Kuželov" na životní prostedí a jejichž rozpracování bylo požadováno kompetentními orgány, odbornou i laickou veejností v prbhu zjišovacího ízení. Souasné stadium zpracování problematiky vliv akce "VE Kuželov" na životní prostedí je proto dostaující pro provedení komplexního hodnocení pravdpodobných vliv na životní prostedí a veejné zdraví, vyvození závru o pípustnosti realizace této investiní akce

12 Vtrná elektrárna Kuželov, posudek k hodnocení vliv na životní prostedí str. 12 z 61 v navržené lokalit, formulaci požadovaných opatení pro vylouení i omezení potenciálních vliv zámru na ŽP a veejné zdraví, a veejné projednání takto podloženého posudku. Vzhledem k dkladnosti zpracování Dokumentace vliv zámru "VE Kuželov" na životní prostedí, což se projevilo i v došlých vyjádeních k posuzovanému materiálu, se omezí posudek na co nejstrunjší charakteristiku. II.2. Správnost údaj uvedených v oznámení vetn použitých metod hodnocení II.2.1. Komentá k jednotlivým ástem Dokumentace EIA Pi hodnocení jednotlivých ástí dokumentace EIA byl použit základní pístup pimenost a dkladnost zpracování jednotlivých ástí Dokumentace vzhledem k potenciálním rizikm a pínosm, které pedstavuje realizace hodnoceného zámru. Jednotlivé ásti Dokumentace jsou podle požadavk vyplývajících ze zjišovacího ízení doplnny, hodnocení potenciálních vliv je založeno na metodách, které jsou v souasnosti uznávané jako odpovídající souasnému stupni poznání a nevyžadují až na výjimky podrobnjší komentá. Ty ásti Dokumentace, které jsou tvoeny speciálními studiemi, jsou zpracovány osobami, které disponují píslušnou autorizací i povením. Týká se to pedevším hodnocení vlivu zámru "VE Kuželov" na soustavu Natura 2000 (Mgr. Jan Losík, PhD), hodnocením vlivu zámru na obratlovce (Mgr. Radim Kovara), hodnocení vliv zámru na veejné zdraví nebylo požadováno, ale je nahrazeno odborným sdlením SZÚ Praha, jehož aktuálnost byla zpracovatelem Posudku EIA ovena. Dokumentace obsahuje i samostatná odborná hodnocení, pro která nejsou vystavovány odborné autorizace hluková studie (ing. Jií Matj), hodnocení vlivu zámru na krajinný ráz (Mgr. Pavlína Linhartová), oekávaný stroboskopický efekt zámru (Mgr. Pavlína Linhartová). Podle názoru zpracovatele posudku by bylo vhodné doplnit text Dokumentace o seznam použité literatury v ucelené a soustedné form. Seznam píloh by bylo vhodné z dvodu snadnjší orientace zopakovat i bezprostedn ped zaazenými pílohami. Ponkud matoucím dojmem psobí na str. 6 oznaení oznamovatele, kdy jsou uvedeny oba subjekty pvodní z roku 2007 i aktuální z roku 2008, piemž není uvedeno, že kontakt na osobu zastupující

13 Vtrná elektrárna Kuželov, posudek k hodnocení vliv na životní prostedí str. 13 z 61 oznamovatele zstává i po zmn právnické osoby oznamovatele stejný. Díky tomuto faktu je zejmá právní kontinuita zámru "VE Kuželov", kdy závr zjišovacího ízení byl zpracován pro jiného oznamovatele, projekt zámru vetn jeho projednávání však byl peveden ve prospch jiné právnické osoby, reprezentované stejnou osobou zastupující oznamovatele (jednatelem). Pvodní zámr "VE Kuželov" byl na základ závr zjišovacího ízení v období zpracování Dokumentace EIA ponechán beze zmny vetn souvisejících zaízení zámru "VE Kuželov" kabelové pípojky na veejnou sí podél pístupové komunikace ke stávající vtrné elektrárn, úpravy pístupové cesty a doasné zaízení staveništ. Jmenovitý výkon navrhovaného generátoru zstává beze zmny 2000 kw, sted rotoru je navržen do výšky 80m nad úrovní terénu oproti výšce pvodní vtrné elektrárny, která má výšku tubusu 30m. Vtrné elektrárny Wikov W 2000 pracují na principu individuální regulace natáení list rotoru (IPC - Individual Pitch Control) a pevodovkou s integrovaným systémem promnlivého pevodového pomru (SPG - Super Position Gear). Tento stroj neobsahuje systém omezení hluku v uritých smrových sektorech (SRS Sound Reduction System), jeho regulace je však možná zastavením stroje v pípad nutnosti omezení jeho vlivu na nkterou citlivou oblast z hlediska ochrany životního prostedí nebo veejného zdraví. Oblast pracovní rychlosti vtru je 3,5 20 m/s. Jmenovitá rychlost vtru je 12,5 m/s. Pro omezení klimatických vliv jsou generátory vyhívány (elektrickým proudem), pípadn chlazeny (vodním chladiem). Nejbližší osídlená oblast se dle údaj Dokumentace nalézá ve vzdálenosti 835m od VE, tento údaj byl využit i pi hodnocení vliv zámru na hlukovou situaci v chránném venkovním prostoru. Popis zámru "VE Kuželov" obsahuje i údaj o nátru zaízení, který má obsahovat ervené pruhy u vnjších konc vrtulí a ervený pruh na tubusu. Dokumentace EIA definuje potebné vstupy zámru zábor pdy pro realizaci zámru "VE Kuželov" vetn plochy, která bude po ukonení stavby rekultivována, surovinové a energetické zdroje dopravní a jinou infrastrukturu. Bylo oveno náhledem do katastrální mapy, že souasná vtrná elektrárna je situována na zemdlské pd, tj. že za dobu tém 20 let existence tohoto stroje nebylo provedeno vyntí zastavné plochy ze ZPF. Pro obec Kuželov není zpracován územní plán, avšak objekt stávající vtrné elektrárny je v konceptu územního plánu veden jako stávající stav území. V Dokumentaci jsou definovány i oekávané výstupy do životního prostedí vlivem výstavby a provozu zámru "VE Kuželov", pedevším

14 Vtrná elektrárna Kuželov, posudek k hodnocení vliv na životní prostedí str. 14 z 61 vlivy stavební dopravy na ovzduší, tvorba odpad (požadavky ze závr zjišovacího ízení byly doplnny), hluk v období výstavby a provozu zámru vetn infrazvuku (na stran 25 chybí citace vlivu infrazvuku na veejné zdraví), elektronický odkaz na lánek SZÚ o zdravotních rizikách pi provozu vtrných elektráren je v souasné dob umístn na jiné stránce (http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/zdravotni-rizika-pri-provozu-vetrnychelektraren). Nejedná se však o speciální studii, ale o lánek se souhrnnou všeobecnou informací o uvedené problematice, jejíž aktuálnost byla zpracovatelem Posudku EIA ovena. Autorizované hodnocení vlivu hluku zámru "VE Kuželov" na veejné zdraví Dokumentace EIA neobsahuje a vzhledem k charakteru zámru uvedené hodnocení nebylo požadováno ani ze strany KHS Jihomoravského kraje. Jako samostatná oblast je hodnocen oekávaný stroboskopický efekt provozu zámru "VE Kuželov". ást C Dokumentace Údaje o stavu životního prostedí je zpracována velmi podrobn a obsahuje spoustu konkrétních informací, které se vztahují pímo i nepímo k problematice související s provozem vtrné elektrárny, která má být postavena jako moderní náhrada stávajícího zastaralého energetického zdroje. Popis prvk ÚSES vychází z údaj MŽP a údaj ÚHUL (na stran 29 chybí oznaení a popis mapy) a je ponkud neúplná informace, že stavbou nejsou doteny národní parky, chránné krajinné oblasti a.., protože CHKO Bílé Karpaty je dotena potenciálním vlivem na její krajinný ráz, nebude však dotena výstavbou zámru a nebudou doteny jiné složky ekosystému na území této CHKO (nejmenší vzdálenost k hranici CHKO je 560m). V kapitole Natura 2000 (str ) jsou uvedeny jiné potenciáln dotené lokality než jsou hodnoceny ve studii zpracované autorizovanou osobou (plný text je uveden v píloze Dokumentace EIA). Popis souasného stavu fauny vychází z odborné studie zpracované autorizovanou osobou (Mgr. Radim Kovara, plný text studie je uveden v píloze Dokumentace), avšak ponkud protismysln psobí vyjádení na str. 34 V lokalit hodnoceného subjektu se nenachází žádná lokalita ani prvek chránný ze zákona. 113/1992 Sb., když závry odborného hodnocení požadují stanovení výjimek z ochranných podmínek chránných druh živoich. Hodnocení Mgr. R. Kovary a jeho závry jsou však dostaten zohlednny v dalších kapitolách Dokumentace EIA. Bezobratlí jsou hodnoceni v rozsahu taxonu brouci stevlíci (Coleoptera, Carabidae). V kapitole Geomorfologie (str. 39) není uveden zdroj dat, podle kterého bylo provedeno geomorfologické lenní lokality. Popis krajiny a jejích struktur vychází z odborné studie vlivu zámru "VE Kuželov" na krajinný ráz (Mgr. Pavlína Linhartová, plný text studie je uveden v píloze Dokumentace). Diskutabilní je citace, kdy je lokalita pro zámr "VE Kuželov" charakterizována V oblasti

15 Vtrná elektrárna Kuželov, posudek k hodnocení vliv na životní prostedí str. 15 z 61 nejsou píliš vhodné podmínky pro pobytovou rekreaci. Pítomnost CHKO Bílé Karpaty ve vtšin smr od této obce a pítomnost turistických cest a relativn nedoteného venkovského prostedí poskytuje pro pobytovou rekreaci potebný potenciál, autor tím chtl patrn vyjádit, že podmínky pro tuto rekreaci nejsou zatím pln rozvinuty, jak správn uvádí v další ásti textu Dokumentace. Na stran. 42 a 43 došlo k peklepm v íslování kapitol. ást D Dokumentace vychází z jednotlivých dílích studií, z nichž potebné studie jsou zpracovány autorizovanými osobami, a reflektuje závry tchto studií. Z údaj uvedených v této ásti Dokumentace je nutno vyzdvihnout porovnání výkonnosti jednotlivých druh obnovitelných zdroj energie, kdy je využití vtrné energie hodnoceno jako nejefektivnjší za souasných podmínek vdeckého a technického poznání. Ponkud diskutabilní je oekávané zvýšení turistického ruchu, které uvádí zpracovatel Dokumentace mezi pínosy realizace zámru "VE Kuželov", nebo v souasné dob již provozy vtrných elektráren nepedstavují atraktivní cíl pro návštvy turist a jsou považovány za jeden z dalších stroj relativn unifikované konstrukce bez možnosti pístupu veejnosti k technologickému zázemí vtrných elektráren. Autorizované hodnocení vliv zámru "VE Kuželov" na veejné zdraví nebylo požadováno závrem zjišovacího ízení a ani pro závr KHS Jihomoravského kraje nebylo vyžadováno. Kapitola se odkazuje na odborné sdlení SZÚ (z internetových stran) a omezuje se na konstatování, že provoz zámru "VE Kuželov" bude zdrojem hluku v mezích, které nevyvolávají významné somatické zdravotní efekty. Na základ toho uzavírá autor Dokumentace EIA, že zdravotní rizika je možno hodnotit jako akceptovatelná. Akoliv tento závr je za daných okolností správný a nebyl ani rozporován ze strany KHS Jihomoravského kraje, nejsou somatické zdravotní problémy jediným kriteriem pro posouzení pípustnosti zámru. Faktor pohody (není souástí hodnocení vliv na veejné zdraví) je hodnocen jako omezující po dobu výstavby z dopravního a stavebního ruchu, po dobu provozu zámru "VE Kuželov" je vliv na faktor pohody hodnocen v souvislosti s vlivem na krajinný ráz a také s možným omezením vlivem stroboskopického efektu. Oekávaný stroboskopický efekt se na základ odborného modelu mže významn projevit pouze do vzdálenosti 0,6 0,7 km od zámru. Ve vtší vzdálenosti se již projeví rozptyl svtla a stíny se budou rozplývat. S ohledem na modelovanou dobu, kdy se tento jev mže projevit v okolí zámru "VE Kuželov, je ovlivnní hodnoceno jako nevýznamné v obci Javorník nad Velikou, v obytné zástavb obce Kuželov však se tento vliv mže projevit až

16 Vtrná elektrárna Kuželov, posudek k hodnocení vliv na životní prostedí str. 16 z 61 po dobu 269 minut/rok v 15 po sob následujících dnech po dobu 23 min/den, piemž tento vliv se oekává v dob hod. Stroboskopický efekt je možno omezit vypínáním vtrné elektrárny po dobu, kdy se její stín mže objevit v intravilánu obce Kuželov, což je v období únor duben a záí - íjen, ovšem za pedpokladu plného sluneního svitu. Za podmínek, kdy je slunení svit omezen, se tento efekt neprojeví. Dokumentace diskutuje i nepímý pozitivní vliv zámru "VE Kuželov" na ovzduší a klima, který se projeví ve form náhrady klasického zdroje elektrické energie s využitím spalování fosilních paliv. Je však nutno upozornit, že tento efekt se mže projevit pouze v jiných lokalitách, kde jsou elektrárny spalující fosilní paliva umístny, a bude se projevovat pouze v souinnosti s celou soustavou obnovitelných zdroj energie, nebo samotný zámr "VE Kuželov" nebude dostateným dvodem pro omezení provozu klasických zdroj elektrické energie. Ekvivalent snížení emisí ze zdroj energie spalujících fosilní paliva vlivem provozu "VE Kuželov" iní cca 8,94 t/rok SO 2, 7,67 t/rok NO 2, 0,31 t/rok TZL a omezení produkce CO 2 ve výši 4380 t/rok, ímž zámr "VE Kuželov" pispje i k omezení produkce skleníkových plyn energetikou R. Oekávané vlivy na hlukovou situaci v okolí zámru "VE Kuželov" na základ výpotu vi vymezeným referenním bodm bez vyznaení izofon dokládá, že píspvek hlunosti zámru na hodnocených lokalitách nepesáhne na referenních bodech pípustné limity hluku dle platné legislativy. Hluková studie ani Dokumentace EIA nezohledují souasnou hlunost pozadí, a nesprávn vyvozují závr o pípustnosti hluku na poítaných píspvcích hlunosti z provozu zámru "VE Kuželov". Zámr je z hlediska hlunosti pípustný, avšak pedevším díky tomu, že vypoítaný píspvek hlunosti provozu zámru "VE Kuželov" je natolik nízký (max. 30,5 db na okraji intravilánu obce Kuželov), že nemže významn ovlivnit souasné pozadí hlunosti za pedpokladu, že se hladina hlunosti pozadí pohybuje v blízkosti platných limit. Dokumentace EIA uvádí bez bližšího oznaení informaního zdroje a jeho výsledk, že tetinooktávové spektrum hladiny akustického tlaku za provozu elektrárny obsahuje tónovou služku ve frekvenním pásmu se stedem 4 khz, což zakládá požadavek na terénní mení hlunosti ped realizací zámru "VE Kuželov" a v období jeho zkušebního provozu, a to pedevším v noní dob. Vlivy na faunu jsou dle odborného zjištní autorizované osoby s ohledem na umístní zámru a zjištné oživení v jeho okolí zanedbatelné a nepesahují míru rizika, kterému jsou tito živoichové vystaveni pi souasném zpsobu využívání území. Pitom je nutno vzít v úvahu,

17 Vtrná elektrárna Kuželov, posudek k hodnocení vliv na životní prostedí str. 17 z 61 že možná rizika provozu vtrných elektráren se na lokalit musela již projevit bhem provozu pvodní vtrné elektrárny, která se na lokalit vyskytuje od roku Akoliv tato vtrná elektrárna pracovala v relativn malé výšce nad terénem, nejsou známy konkrétní údaje o škodách na chránných druzích živoich v. druh, které požívají uritý stupe zákonné ochrany. Pesto zpracovatel hodnocení požaduje požádat o výjimku z ochranných podmínek vybraných druh obratlovc. Flóra bude ovlivnna pouze na poátku realizace zámru v souvislosti s jejich výstavbou a zahrne pouze plochy souasných agrokultur. Autorizované hodnocení vlivu zámru "VE Kuželov" vylouilo vliv na celistvost EVL a PO. Pi komplexním hodnocení vliv zámru na soustavu Natura 2000 uvádí, že samostatn ani v kumulaci s obdobnými zámry nebude mít rekonstrukce VE Kuželov významn negativní vliv na pedmty ochrany soustavy Natura Konzultací s autorizovanou osobou (oponentem tohoto hodnocení) bylo oveno, že uvedené hodnocení znamená pípustnost zámru a požadavek na monitorování vlivu provozu zámru "VE Kuželov" je stanoven pro potvrzení zanedbatelného rizika pro pedmty ochrany soustavy Natura Metodická správnost postupu byla ovena jinou nezávislou osobou držitelem píslušné autorizace (ing. Ivo Machar, PhD). Vliv na prvky ekologické stability krajiny a VKP i na vodní režim krajiny a pdní prostedí jsou hodnoceny jako zanedbatelné. Samostatné hodnocení zasluhuje vliv zámru na krajinný ráz. Tato kapitola je zpracována velmi obsáhle s využitím širokého spektra informací, které se v nkterých pípadech váží k lokalitám, které se nalézají mimo posuzovaný dotený krajinný prostor. Ke zpracování studie vlivu zámru "VE Kuželov" na krajinný ráz je možno vznést i urité metodické pipomínky, avšak závry posouzení je možno pro formulaci závr Posudku EIA použít. Pro hodnocení tohoto aspektu byla provedena i odborná konzultace s nezávislým specialistou (Ing. V. Mana). Z dílích závr hodnocení uvedeného v Dokumentaci EIA je možno citovat jako významné aspekty, které byly poté i pedmtem odborného komentáe: - Vliv menších vtrných elektráren lze z hlediska estetického zásahu považovat za stejný, jako vliv vtší VE, protože lidské oko není schopno rozlišit, zda je VE vysoká 100 nebo 150 m. - Pes zásah do estetické hodnoty a harmonického mítka krajiny lze konstatovat, že vyvolané zmny budou vzhledem (k uvedeným skutenostem v míst výstavby) celkov pijatelné, v dotené oblasti za akceptovatelné. Vzhledem k blízkosti CHKO Bílé Karpaty dojde k narušení významné krajinné scenérie, nebo se pírodní lokalita

18 Vtrná elektrárna Kuželov, posudek k hodnocení vliv na životní prostedí str. 18 z 61 nalézá v okruhu silné viditelnosti 5 km a pi pohledech od VE na horizont lesa nebo naopak z širšího prostoru za lesními horizonty smrem na VE dojde k pohledové kolizi. - Ve sledovaném území pevládá lenitý vrchovinný reliéf s oblými hbety, v jejichž údolí je zasazena pevážná ást dotených obcí. Vzhledem k pítomnosti velkého množství vzrostlých strom, remízk a pás les, se pohledová kolize s VE snižuje a lze konstatovat, že obytná zástavba obcí a sídel i kulturní historické charakteristiky budou negativn ovlivnny minimáln. Pokud nastane pípad pohledové kolize, budou nejsilnji ovlivnny nejblíže dotené obce Kuželov, Malá a Hrubá Vrbka, mén Javorník a Velká nad Velikou. Vzdálenjší obce a sídla budou ovlivnny minimáln. I zde jsou ale výjimky, pedevším u památek situovaných mimo jádro obce, nap. na návrší i okolním výše položeném vrchu, odkud se otevírá pohled do krajiny. - Krajina bude výstavbou VE Kuželov Bojišt z pohledového hlediska ovlivnna. Akceptovatelnost zámru je v tom, že se jedná o rekonstrukci pvodní VE, a tedy stavbu pouze jedné vysoké vtrné elektrárny. - Realizací výstavby jedné vtrné elektrárny v katastru obce Kuželov dojde ke vzniku nové technické dominanty v místní krajin, což nepochybn ovlivní charakter krajiny. V míst krajinného rázu pebere vtrná elektrárna dominantní pozici a ostatní složky krajiny budou mít podadné postavení. Jelikož se ale jedná o jednu VE zasazenou ve svažité ásti místního vrchu Bojišt, a to na stran smující na opanou stranu od dotených sídliš smrem k CHKO Bílé Karpaty, kde se terén zvedá až o 100m, lze míru narušení oblasti krajinného rázu zhodnotit jako akceptovatelnou. Výhledu smrem na SZ od VE navíc brání pirozená bariéra úzkého pruhu lesa, který se line pes vrch Bojišt. Míra zásahu do krajinného rázu vrchu Bojišt je vzhledem ke stavu zdejší krajiny akceptovatelná (konec citace) V hodnocení krajinného rázu autoi opomnli vyhodnotit celkový charakter krajiny za souasného stavu a oekávanou míru narušení její souasné percepce vlivem zámru "VE Kuželov". Pro souasné formování percepce krajiny v oblasti obce Kuželov a v CHKO Bílé Karpaty je významná pítomnost urbanizaních prvk venkovských sídel bez pímého vlivu mst s vtroušenými prmyslovými a zemdlskými objekty a areály. K tmto prvkm patí i liniové stavby typu komunikací, elektrického vedení apod., které jsou v oblasti Bílých Karpat podstatn mén asté než v hust osídlených a prmyslov i zemdlsky využívaných

19 Vtrná elektrárna Kuželov, posudek k hodnocení vliv na životní prostedí str. 19 z 61 okolních oblastech. Naproti tomu jsou významným souborem krajinotvorných prvk objekty, které jsou souástí zemdlské krajiny a krajiny se zvýšenou pítomností pírodních a pírod blízkých prvk pole, vinice, rozptýlená a liniová zele, lesní porosty, vodní toky a jejich behové porosty a další. Celkov je díky zastoupení tchto krajinotvorných prvk krajina pozorovatelem vnímána jako krajina pevážn zemdlská a relativn málo antropicky narušená. Významné pro pípustnost zámru "VE Kuželov" je, nakolik mže celkovou percepci dotené krajiny významn ovlivnit nebo zmnit. Pro posuzování je významná pedevším vzdálenost blízké viditelnosti (0 2 km) a silné viditelnosti (2 5 km), vtší vzdálenosti, které pedstavují zetelnou viditelnost (5 10 km) a slabou viditelnost (10 20 km) se mohou uplatnit pouze za podmínek velmi dobré dohlednosti. Pro percepci (vnímání) charakteru krajiny je v pípad zámru "VE Kuželov" významné pedevším kvalitativní mítko, kdy do venkovského prostoru s pítomností les na okraji CHKO vstoupí výrazná krajinná dominanta umístná na terénní elevaci a ovlivní i krajinu v okolní CHKO. Pro posouzení zámru "VE Kuželov" je významné porovnání pvodního a zamýšleného stavu, které je znázornno na obr. 1. tycípé hvzdy naznaují umístní generátoru. Z uvedeného obrázku je zejmé, že zámr "VE Kuželov" vnáší do krajiny novou vertikální kvalitu, která je ve srovnání s rozmry souasné vtrné elektrárny nesoumitelná. I instalace vtrné elektrárny s celkovou výškou 100m by pedstavovala kvalitativn nový prvek, pokud jde o vertikální mítko v krajin. Jako pijatelný stav by bylo možno bezproblémov akceptovat zvýšení výšky vtrné elektrárny o 25 30%, tj. ze souasných 41m na 55m, za krajní pípad lze pistoupit na 60m (navýšení výšky souasné vtrné elektrárny o polovinu). Výška 60m je potebná pedevším z technologických dvod, aby se omezily turbulence vtrných mas na terénních zlomech a zajistila se v souladu se souasnými poznatky o prbhu vtrného proudní v krajin potebná efektivita produkce elektrické energie. Vertikální dominanta by však nebyla tak výrazná jako u uvažované stavby vysoké 120m (292% souasného stavu). Tento obrázek také zpochybuje závr z Dokumentace EIA, podle kterého není významný rozdíl ve vnímání vtrné elektrárny malé a velké. Uvažovaný maximální vertikální rozmr zámru je rozmrov soumitelný s jinými objekty, které se v krajin vyskytují napíklad kostelní vže, pípadn deviny (výška VE 60m pedstavuje cca dvojnásobnou výšku vzrostlého stromu).

20 Vtrná elektrárna Kuželov, posudek k hodnocení vliv na životní prostedí str. 20 z 61 Obr. 1: Porovnání uvažovaného percentuálního zvýšení rozmr zámru "VE Kuželov" s navrhovaným stavem souasná VE (41,1m) = 100%, navrhovaná VE (120m) = 292%, uvažovaná VE (100m) = 243%, uvažovaná VE (60m) = 150%. Pro ovení opodstatnnosti a správnosti závr hodnocení vlivu zámru "VE Kuželov" na krajinný ráz, které bylo provedeno v Dokumentaci EIA, zpracovatel Posudku EIA zajistil další dva materiály: - Správa CHKO Bílé Karpaty poskytla barevné vyhodnocení mapové vizualizace (oblast viditelnosti) vtrné elektrárny rzných výšek, umístné v míst navrhované stavby. Uvedené mapové hodnocení však prokázalo opodstatnnost závr Dokumentace EIA, že se zmnou výšky vtrné elektrárny nebude spojena významná zmna v ploše, ze které bude objekt pozorovatelný. Oekávané zvtšení plochy viditelnosti vtrné elektrárny se pi jejím zvýšení ze 40 na 100m zvýší o cca 2 3% plochy, což je nevýznamný rozdíl.

21 Vtrná elektrárna Kuželov, posudek k hodnocení vliv na životní prostedí str. 21 z 61 - Pro ovení metodologické správnosti hodnocení vliv zámru "VE Kuželov" na krajinný ráz, jak je uvedeno v posuzované Dokumentaci EIA, bylo zajištno odborné vyjádení ing. Vladimíra Many, které posuzuje metodologickou správnost postupu ing. Linhartové (zpracovatelky hodnocení vliv na krajinný ráz v Dokumentaci EIA) a správnost formulovaných závr a zahrnuje i jiné charakteristiky, kterými se zámr "VE Kuželov" bude podílet na formování krajinného rázu. Závr ing. Many potvrzuje vtšinu analytických dat uvedených v Dokumentaci EIA vetn fotografické vizualizace, avšak zámr hodnotí v pedložené form jako neakceptovatelný práv pro vytvoení kvalitativn nové technické dominanty v krajin, ve které doposud tyto prvky nejsou významn zastoupeny a v této velikosti se nevyskytují vbec v krajin, která proniká do prostoru velkoplošného chránného území, jehož zákonnou prioritou je zachování krajinného rázu. Chránné krajinné oblasti jsou pitom definovány jako Rozsáhlá území s harmonicky utváenou krajinou, charakteristiky vyvinutým reliéfem, významným podílem pirozených ekosystém lesních a trvalých travních porost, s hojným zastoupením devin, pípadn s dochovanými památkami historického osídlení ( 25 odst. 1 zák. 114/1992 Sb.). Je tedy zejmé, že ochrana krajinného rázu je významnou prioritní souástí pée o CHKO. Na druhé stran je souasná vtrná elektrárna v Kuželov již souástí krajinného rázu, nebo je prokazateln od poátku 90. let 20. stol. souástí krajiny a spoluutváí krajinný ráz, který je zejména pírodní, kulturní a historická charakteristika uritého místa i oblasti ( 12 odst. 1 zák. 114/1992 Sb.). Z dvodu zajištní právní jistoty, která je základním principem fungování právního státu, nelze uplatovat retroaktivitu zákon a vztahovat ustanovení pozdjších pedpis i vi stavbám, které vznikly ped jeho úinností. Navíc platí pro vlastníka nemovitosti i ustanovení stavebního zákona, podle kterého je povinen udržovat stavbu v ádném technickém stavu, pípadn zajistit její rekonstrukci. Z uvedených dvod je proto nutno za nulovou variantu považovat v souladu s právním systémem R stav, kdy je provozována souasná vtrná elektrárna v Kuželov a tento stav porovnávat s cílovou situací, která je pedmtem zámru "VE Kuželov" tak, aby byla zajištna technologická funknost stavby a aby pitom nebyl významn doten souasný krajinný ráz oblasti. Proto je možno tuto oblast hodnocení vlivu "VE Kuželov" uzavít tak, že pítomnost jedné vtrné elektrárny v krajin za podmínky, že její výška nevytvoí novou technologickou dominantu v krajin, poet tchto objekt bude omezený a v oblasti zetelné viditelnosti se

22 Vtrná elektrárna Kuželov, posudek k hodnocení vliv na životní prostedí str. 22 z 61 nebudou vyskytovat další objekty obdobného industriálního typu, je z hlediska vlivu na krajinný ráz pijatelná. Podmínkou pro ochranu krajinného rázu však zstává, aby výška rekonstruované vtrné elektrárny byla pimená vzhledem ke stávajícímu zaízení a aby v oblasti zetelné viditelnosti (5 10 km) nebyly stavny jiné vtrné elektrárny, nebo zahuštním tchto objekt, které mají tendenci tvoit výrazné industriální vertikální dominanty v každé krajin, by se její celkové vnímání zmnilo a krajina by z hlediska jejího vlivu na emocionální stránku lidského vnímání zmnila svj souasný charakter. Pi pijetí této podmínky je možno zámr "VE Kuželov" po úprav jeho parametr, aby nevytvoil v krajin novou vertikální dominantu, nepimenou jejímu charakteru, oznait za pijatelný. V kapitole D II Komplexní charakteristika vliv zámru na ŽP jsou uvedeny oekávané vlivy nulové, malé negativní, stední negativní, malý pozitivní. V hodnocení je uvedeno, že velký negativní vliv nebyl zjištn. V tomto hodnocení není však zohlednn vliv celospoleenský, kterým je celosvtov i celostátn podporované využívání obnovitelných zdroj energie. Soulad s tímto cílem je také jedním z podprných argument pro akceptovatelnost zámru "VE Kuželov" i za podmínek uritého negativního vlivu v podob ovlivnní krajinného rázu. Tuto okolnost by bylo ve škále použité zpracovatelem Dokumentace EIA možno zaadit do kategorie stední pozitivní vliv. Charakteristika opatení k prevenci, vylouení, snížení, pípadn kompenzaci nepíznivých vliv na životní prostedí, obsahuje 23 bod, které je možno beze zbytku akceptovat. Mimo tyto podmínky je však nutno doplnit požadavky na vyešení souladu zámru s ÚPD, zajištní potebného vyntí dotených ploch ze ZPF, zajištní hlukového a biologického monitoringu doteného území v souladu s píslušnými pedpisy v oblasti ochrany veejného zdraví a ochrany pírody a podmínku omezení vertikálního rozmru zámru "VE Kuželov" na akceptovatelnou míru a omezení výstavby dalších vertikálních dominant v území pro zachování souasného zpsobu vnímání krajiny. Po tomto doplnní je dle názoru zpracovatele Posudku EIA pehled Opatení kompletní. Pi zpracování Dokumentace EIA byly pednostn využívány standardní a celostátn schválené metodiky objektivního hodnocení stavu životního prostedí za souasné situace i oekávaného cílového stavu po zprovoznní zámru "VE Kuželov". V píslušné kapitole (D.V.) však není tato okolnost uvedena pro hodnocení vliv zámru "VE Kuželov" na soustavu Natura 2000 a není pesnji definována metodika použitá pro výpoet hluku vtrné elektrárny Kuželov.

23 Vtrná elektrárna Kuželov, posudek k hodnocení vliv na životní prostedí str. 23 z 61 Z hlediska zákona. 100/2001 Sb., v platném znní (píloha. 4), obsahuje posuzovaný materiál hodnocení vliv na životní prostedí pro investiní akci "VE Kuželov" (Dokumentace EIA) po formální stránce všechny požadované náležitosti. Po vcné stránce je Dokumentace zpracována kompletn, poskytuje dostatené množství podklad a informací, umožuje zpracování Posudku EIA a jeho veejné projednání a umožuje formulovat potebný závr posudku hodnocení vliv investiního zámru na životní prostedí (posudku EIA). II.3. Poadí variant ešení z hlediska vliv na životní prostedí II.3.1. Varianty ešení Zámr "VE Kuželov" je pro úely Dokumentace EIA zpracován jako univariantní ešení ve variant, která pedstavuje pvodní projekt. Tento projekt byl hodnocen již ve zjišovacím ízení a v souladu se závry zjišovacího ízení byla pro nj zpracována i Dokumentace EIA. Úelem zámru je rekonstrukce vtrné elektrárny náhradou za pvodní energetický zdroj využívající obnovitelné zdroje energie. Zámr je proto v navržené form vázán již na jedinou lokalitu po stránce technické, energetické i environmentální. Technologické variantní ešení není ešeno, nebo navrhované technologické ešení pedstavuje vtrnou elektrárnu navrženou na maximální využití vtrného potenciálu v dotené oblasti. V dsledku stanovených opatení pro zmírnní vliv zámru "VE Kuželov" na životní prostedí však mže být technologie zámru nahrazena zaízením s píznivjšími parametry po stránce potenciálního vlivu na krajinný ráz. Geografické varianty nejsou zpracovány, nebo návrh zámru "VE Kuželov" je zamen na lokalitu, kde je již v souasnosti umístna stavba vtrné elektrárny. Tento energetický zdroj využívající obnovitelnou energii vtru je na lokalit umístn již od roku 1990.

24 Vtrná elektrárna Kuželov, posudek k hodnocení vliv na životní prostedí str. 24 z 61 II.3.2. Pravdpodobné vlivy v dsledku neprovedení investice (tzv. nulová varianta) Neprovedení investice je možno hodnotit ze dvou pohled: - souasnou situací a využitím zájmového území - pravdpodobným vývojem dsledk neprovedení akce v bližším okolí i z pohledu celospoleenského Využití území pi nulové variant by nepedstavovalo zmnu oproti souasné situaci a zachovalo by stávající objekt vtrné elektrárny a rizikem jeho dalšího chátrání, pípadn s využíváním pouze na úrovni technologie výroby elektrické energie, která je z dnešního pohledu již zastaralá, neefektivní a neodpovídá souasnému stupni poznání pi využívání obnovitelných zdroj energie. Bez provedení zámru, nap. z dvodu vlivu na krajinný ráz, by zstaly souasné krajinné struktury beze zmny, bez potenciálního vlivu na krajinný ráz a bez vzniku nové vertikální dominanty v doteném území s rizikem vzniku devastovaného objektu bez možnosti jeho technického využití k úelu, ke kterému bylo postaven a schválen. Zárove by však byla porušena zásada právní jistoty a uplatovala by se retroaktivita platnosti zákonných norem, která je v právním stát nepípustná. Požadavek zvyšování podílu obnovitelných zdroj energie na celkové energetické bilanci státu je navíc založen v národních koncepních dokumentech a je pedmtem mezinárodních závazk, které je eská republika povinna plnit. Je proto nutno umožnit nezbytné využívání vtrného potenciálu v krajin, avšak pro pítomnost tchto dominantních vertikálních prvk v krajin je nezbytné stanovit píslušné podmínky a omezení. II.4. Hodnocení významných vliv zámru na ŽP pesahujících státní hranice Hodnocená investiní akce nebude mít z hlediska ovlivnní složek životního prostedí vliv pesahující státní hranice. Neprojeví se ani zmnou krajinného rázu ani vlivem na dotený

25 Vtrná elektrárna Kuželov, posudek k hodnocení vliv na životní prostedí str. 25 z 61 nejbližší osídlený prostor za hranicemi státu ani vlivem na složky životního prostedí mimo území R. III. Posouzení technického ešení zámru s ohledem na dosažený stupe poznání pokud jde o zneišování životního prostedí Návrh ešení investiního zámru "VE Kuželov" je po stránce koncepní navržen jako náhrada jedné vtrné elektrárny s výškou tubusu 30m a prmrem rotoru 22,2m novým generátorem s výškou tubusu 80 m a prmrem rotoru 80m. Rotující ást vtrné elektrárny by se mla pohybovat v rozmezí m nad okolním terénem. Jedná se o pomalobžný stroj moderní konstrukce s minimálními požadavky na údržbu. Jmenovitý výkon zaízení 2000 kw odpovídá souasným výkonovým parametrm vysplé technologické konstrukce vtrných elektráren po jejich cca 15 letém vývoji od poátku 90. let 20. stol. Jedná se o vtrnou elektrárnu, která je svým technickým ešením, vnjším i vnitním uspoádáním a velikostí i prmrem rotoru vhodná spíše do nížinné rovinaté krajiny, kde vanou spíše trvalé vtry nižší rychlosti ve vtší výšce nad okolním terénem, pro vrchovinné oblasti je možno využít i jinou konstrukci vtrných elektráren. Po technické stránce je však navržená vtrná elektrárna na soudobém stupni poznání pokud jde o technické ešení i emise hluku. Architektonicky bude zámr ešen jako jeden stožárový objekt, který svým vnjším tvarem odpovídá požadované funknosti zámru "VE Kuželov" obdobn jako souasný objekt vtrné elektrárny. V prbhu stavby bude vybudováno provizorní vybavení staveništ, které po dokonení bude odstranno. Technologicky se poítá s odstranním ástí stávající vtrné elektrárny, odstranním skrývkové zeminy a zeminy v objemu základ staveb v nejnutnjším rozsahu, vybudováním nového betonového základu pro usazení technologie vtrné elektrárny, položením povrchu pístupové komunikace a kabelové pípojky k elektrické rozvodné síti.

Návrh. na vyhlášení zvlášt chrán ného území a ochranného pásma zvlášt chrán ného území

Návrh. na vyhlášení zvlášt chrán ného území a ochranného pásma zvlášt chrán ného území Návrh na vyhlášení zvlášt chránného území a ochranného pásma zvlášt chránného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona. 114/1992 Sb. o ochran pírody a krajiny v platném znní a 4 vyhlášky. 64/2011 Sb.

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁKUP VYBAVENÍ LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

VEEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o vydání zastavného území v k.ú. Popovice u Brandýsa

VEEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o vydání zastavného území v k.ú. Popovice u Brandýsa Mstský úad Brandýs nad Labem Stará Boleslav ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A PAMÁTKOVÉ PE pracovišt Praha 1 nám. Republiky 3, 110 01 Praha 1, 221 621 111. jedn. : 2008/ 9515-140 65 V/5 Vyizuje: Ing. arch. Bredová

Více

JAVORNÍK ZMNA.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE (UPRAVENÝ A POSOUZENÝ NÁVRH) POIZOVATEL: Mstský úad Svitavy

JAVORNÍK ZMNA.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE (UPRAVENÝ A POSOUZENÝ NÁVRH) POIZOVATEL: Mstský úad Svitavy ZMNA.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE (UPRAVENÝ A POSOUZENÝ NÁVRH) JAVORNÍK POIZOVATEL: Mstský úad Svitavy ZPRACOVATEL: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 Název územn plánovací dokumentace - ÚPD:

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZHOTOVITEL:!"#$%&'( ()*+,-./0-12 3242."&%%55 %26-47891+:/; '

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Proces "Investice - výstavba nového objektu"

Proces Investice - výstavba nového objektu Proces "Investice - výstavba nového objektu" po.. popis innosti - úkolu gestor souinnost výstup asová jednotka rizika právní norma poznámka 1 Zadání investice-pedložení evidenního listu stavební akce -zadání

Více

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 eská energetická agentura Píspvková organizace MPO (1.9.1995) Hlavní nápl innosti iniciace aktivit vedoucích

Více

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS ENVIRONMENTAL LAW SERVICE Financováno ze zdroj EU - program Transition Facility Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

Akce : VT Olše, eský Tšín km 37,250 37,622, oprava opevnní. A. Prvodní zpráva

Akce : VT Olše, eský Tšín km 37,250 37,622, oprava opevnní. A. Prvodní zpráva Akce : VT Olše, eský Tšín km 37,250 37,622, oprava opevnní A. DSP + DPS Obsah : a) Identifikaní údaje stavby a.1 Identifikaní údaje investora a zpracovatele PD b) Údaje o dosavadním využití území c) Údaje

Více

Zajišujeme: 595 626 026 office@vtsmorava.cz Gajdošova 61/3154, 702 00 Ostrava

Zajišujeme: 595 626 026 office@vtsmorava.cz Gajdošova 61/3154, 702 00 Ostrava Spolenost VTS Morava s.r.o. se sídlem v Ostrav vznikla 15.7.2002 pemnou fyzické osoby, psobící na trhu od roku 1997, na spolenost s ruením omezeným. Cílem spolenosti je od samého poátku specializace na

Více

Metody vyhodnocování udržitelného rozvoje a využití území

Metody vyhodnocování udržitelného rozvoje a využití území Metody vyhodnocování udržitelného rozvoje a využití území doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. Nástroje udržitelného ÚP dle zákona. 83/6 Sb. (stavební zákon) rozbor udržitelného rozvoje území (RURÚ)

Více

M S T S K Ý Ú A D V E V E L K Ý C H H A M R E C H s t a v e b n í ú a d V E E J N Á V Y H L Á Š K A Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

M S T S K Ý Ú A D V E V E L K Ý C H H A M R E C H s t a v e b n í ú a d V E E J N Á V Y H L Á Š K A Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í M S T S K Ý Ú A D V E V E L K Ý C H H A M R E C H s t a v e b n í ú a d.j. : Velké Hamry dne 25.7.2008 Vyizuje : Oleníek Telefon : 483 369 824 Monika Nevailová, nar. 11.1.1981, Muškova 1404/1, 148 00 Praha

Více

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Výroková ást zmny: Z 1875 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Parcelní íslo: v úseku "Pankrác Budjovická Hlavní cíl zmny: Zmna funkního

Více

ást tra ového úseku Praha Hostiva Praha hl. n. Návrh zm ny B. návrh ešení zm ny

ást tra ového úseku Praha Hostiva Praha hl. n. Návrh zm ny B. návrh ešení zm ny Z 1890 / 07 Výroková ást zm ny: A. základní údaje íslo zm ny: M stská ást: Katastrální území: Parcelní íslo: Z 1890 / 07 Hlavní cíl zm ny: Zm na funk ního využití ploch, z funkce izola ní zele /IZ/, zahradnictví

Více

Mstský úad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK STAVEBNÍ POVOLENÍ

Mstský úad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK STAVEBNÍ POVOLENÍ Mstský úad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování íslo jednací: VÚP 330-1368/1765/06 Pr-5 Vyizuje: Ing. Robert Proka Telefon: 388 459 057 Ve Vimperku dne: 26.09.2006

Více

ÚZEMNÍ STUDIE HERÁLEC. Chaloupky. - zadání - odbor regionálního rozvoje a územního plánování

ÚZEMNÍ STUDIE HERÁLEC. Chaloupky. - zadání - odbor regionálního rozvoje a územního plánování ÚZEMNÍ STUDIE HERÁLEC Chaloupky - zadání - Poizovatel územní studie: stský úad Žár nad Sázavou odbor regionálního rozvoje a územního plánování Datum: záí 2010 1. Vymezení ešeného území ešené území je vymezeno

Více

Územní studie horských oblastí Gebietsstudie von Bergregionen

Územní studie horských oblastí Gebietsstudie von Bergregionen Územní studie horských oblastí Gebietsstudie von Bergregionen Bc. Vlastimil Veselý, Karlovarský kraj Informaní systém pro územní plánování pomže pekonat hranice plánování CROSS-DATA Závrená konference

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ

ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ Zpracování této analýzy podpoila nadace Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe Výhradní odpovdnost za obsah analýzy nese Ekologický právní servis. ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

EIA z pohledu orgánu. ochrany veejného zdraví. MUDr. Bohumil Havel KHS Pardubického kraje

EIA z pohledu orgánu. ochrany veejného zdraví. MUDr. Bohumil Havel KHS Pardubického kraje EIA z pohledu orgánu ochrany veejného zdraví MUDr. Bohumil Havel KHS Pardubického kraje Veejné zdraví = zdr.. stav obyvatelstva a jeho skupin, který je urov ován souhrnem pírodnp rodních, životních a pracovních

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí

M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice íslo jednací : MUVIZ 010573/2009 ZP-EJ Spisová znaka : MUVIZ 003267/2009 VYIZUJE: Ing. Eva Jelénková TEL.:

Více

VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY A CHARAKTER, RÁZ A IDENTITA KULTURNÍ KRAJINY

VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY A CHARAKTER, RÁZ A IDENTITA KULTURNÍ KRAJINY VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY A CHARAKTER, RÁZ A IDENTITA KULTURNÍ KRAJINY Workshop Větrné elektrárny a životní prostředí 10.3.2009 Jindřichův Hradec doc.ing.arch Ivan Vorel, CSc katedra urbanismu a územního plánování

Více

V ý r o b n í h a l a v N o v o s e d l i c í c h

V ý r o b n í h a l a v N o v o s e d l i c í c h Oznámení o zámru podle 6 zákona.100/2001 Sb. o posuzování vliv na životní prostedí Oznámení je zpracováno dle pílohy. 3 zákona. 100/2001 Sb. V ý r o b n í h a l a v N o v o s e d l i c í c h Zpracoval:

Více

TECHNICKÝ POPIS K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBA ÁSTI OPLOCENÍ HBITOVA NA P.P..199/3, K.Ú. HRADIŠT U CHEBU

TECHNICKÝ POPIS K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBA ÁSTI OPLOCENÍ HBITOVA NA P.P..199/3, K.Ú. HRADIŠT U CHEBU TECHNICKÝ POPIS K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBA ÁSTI OPLOCENÍ HBITOVA NA P.P..199/3, K.Ú. HRADIŠT U CHEBU Název akce : Stupe PD : Místo stavby : Stavební úad : Investor (stavebník): Projektant: Zodpovdný

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

RNDr. Alexander Skácel, CSc., - Aquakon, Pr kopnická 24, 70030 Ostrava

RNDr. Alexander Skácel, CSc., - Aquakon, Pr kopnická 24, 70030 Ostrava RNDr. Alexander Skácel, CSc., - Aquakon, Pr kopnická 24, 70030 Ostrava I : 13594516 tel.: 777 674 897 e-mail: skacel.alex@seznam.cz Lyža ský vlek Solá Bzové Oznámení podle zákona 100/2001 Sb. o posuzování

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Autor projektu - HIP Architektonický návrh: Vypracoval: Investor Akce: Obsah: Ing. Miroslav Frantes Ing. Miroslav Frantes Ing. Miroslav Frantes Mstys Divišov, Horní námstí 21, Divišov OPRAVA CHODNÍKU V

Více

V e e j n á v y h l á š k a

V e e j n á v y h l á š k a Mstský úad Trhové Sviny Stavební úad Žižkovo námstí 32, 374 17 Trhové Sviny.j. : Výst2957/13-UR/R/06/Kr Trhové Sviny, dne 30.5.2006 Vyizuje : František Kíha Telefon : 386 301 427 Obec Petíkov 374 01 Trhové

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 Poet výtisk: 2 Výtisk.: 1 Poet list: 14 ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 o stanovení hodnoty prvk movitého majetku HIM nacházejícího se v zasedací místnosti a v prostorách souvisejících polikliniky O Krajské

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Usnesení. 508 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 7. 5. 2007. Usnesení. 509 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu ásti pozemku zapsaného

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Závazná stanoviska podle 149 správního ádu

Závazná stanoviska podle 149 správního ádu ; Závazná stanoviska podle 149 správního ádu Ekologický právní servis, 2009 Pavel erný Tato analýza byla vytvoena za finanní podpory Státního fondu životního prostedí a Ministerstva životního prostedí

Více

R O Z H O D N U T Í 451/07

R O Z H O D N U T Í 451/07 M S T S K Ý Ú A D N Á C H O D odbor dopravy a silniního hospodáství Masarykovo nám. 40, 547 61 Náchod.j.: 45780/07/ODSH/Tý Vyizuje : Týfa V Náchod dne 27.12.2007 R O Z H O D N U T Í 451/07 Mstský úad Náchod,

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 23. 11. 2011 Č. j.: 92265/ENV/11 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži

Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži O B S A H : A. ÚVOD Strana 2 B. PÍPRAVA A PROVEDENÍ PRZKUM 1. Rozdlení území na dopravní oblasti 2 2. Metoda smrového przkumu 3 3. Uzávry

Více

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY Stránka. 1 z 10 Roník 2006 SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY PROFIL PEDPISU: itul pedpisu: Vyhláška o podmínkách pipojení k elektrizaní soustav Citace: 51/2006 Sb. ástka: 23/2006 Sb. Na stran (od-do): 718-729

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

STRATEGIE ROZVOJE OBCE POLERADY

STRATEGIE ROZVOJE OBCE POLERADY STRATEGIE ROZVOJE OBCE POLERADY Vypracovalo zastupitelstvo obce Polerady Dne 23. 3. 2007 Obsah 1. Úvod 2. Hlavní zámry obce Polerady 3. Rozbor souasné situace Obyvatelstvo Školská zaízení Sportovišt Zázemí

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Znalecký posudek. ZP-1099

Znalecký posudek. ZP-1099 Znalecký posudek. ZP-1099 o cen obvyklé na - stavb (budova) bez p/e, zpsob využití: garáž s píslušenstvím ( IS ) na pozemku st. parc.. 490 ( zastavná plocha a nádvoí ) v kat. území Vtní, obec Vtní, okres

Více

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Zastupitelstvo msta Vizovice pijalo na svém zasedání dne 23. 6. 2008 následující

Více

PÍSTAV HRUŠTICE REKREANÍ PARK LIPNO

PÍSTAV HRUŠTICE REKREANÍ PARK LIPNO Dokumentace zámru podle pílohy. 4 k zákonu. 100/2001 Sb., ve znní pozdjších pedpis PÍSTAV HRUŠTICE REKREANÍ PARK LIPNO Textová ást Pílohy. 1-7 erven 2008 eské Budjovice Pístav Hruštice Strana 2 Dokumentace

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

K úastenství nevládních organizací ve stavebním ízení podle nového stavebního zákona

K úastenství nevládních organizací ve stavebním ízení podle nového stavebního zákona K úastenství nevládních organizací ve stavebním ízení podle nového stavebního zákona Ekologický právní servis, 2010 Pavel erný Tato analýza byla vytvoena za finanní podpory Státního fondu životního prostedí

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 15. 5. 2012 Č. j.: 36025/ENV/12 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství Píloha. 2 Strategická ást akního rozvoje sociálních služeb na rok 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství ze Cíl D.1 Zajistit sí krizových poradenských

Více

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Schváleno RM dne 06.06.2012 usnesením. 35/730/2012 Nabývá úinnosti dne 01.07.2012 NAÍZENÍ MSTA NAPAJEDLA. 2/2012, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ÁD Rada

Více

ZMNY.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STARÁ PAKA I. NÁVRH ZMNY ÚZEMNÍHO PLÁNU. Textová ást

ZMNY.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STARÁ PAKA I. NÁVRH ZMNY ÚZEMNÍHO PLÁNU. Textová ást ZMNY.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STARÁ PAKA I. NÁVRH ZMNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová ást Ing.arch.Milan Vojtch, Nerudova 77, Sezemice ervenec 2007 2 I. Textová ást zmny územního plánu str. A. Vymezení zastavného

Více

B. Popis projektu. Multifunkností k udržitelným ekonomickým a sociálním podmínkám eského zemdlství

B. Popis projektu. Multifunkností k udržitelným ekonomickým a sociálním podmínkám eského zemdlství Žádost o udlení úelových prostedk MPSV R Strana B.1 Multifunkností k udržitelným ekonomickým a sociálním podmínkám eského zemdlství Úvod Pojem multifunkního zemdlství (MFZ) se v posledních letech stal

Více

Rekonstrukce vtrné farmy Mraveneník Dokumentace podle zákona 100/2001 Sb. o posuzování vliv na životní prostedí podle 8, v rozsahu Pílohy.

Rekonstrukce vtrné farmy Mraveneník Dokumentace podle zákona 100/2001 Sb. o posuzování vliv na životní prostedí podle 8, v rozsahu Pílohy. RNDr. Alexander Skácel, CSc., - Aquakon, Prkopnická 24, 700 30 Ostrava I: 13594516 tel.: 777 674 897 e-mail: skacel.alex@seznam.cz Rekonstrukce vtrné farmy Mraveneník Dokumentace podle zákona 100/2001

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 12. 2013 Č. j.: 91804/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.07.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.07.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.07.2006 Usnesení. 650 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 27.06.2006. Usnesení. 651 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo jejíž pedmtem je zakázka

Více

Strategické prostorové plánování

Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování lze oznait jako pokrokovou metodu plánování trvale udržitelného rozvoje území, která využívá moderních technologií a postup pi zpracování

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

!"#$%&#'()*+,'#-./$()011231145)6

!#$%&#'()*+,'#-./$()011231145)6 !"#$%&#'()*+,'#-./$()011231145)6 )* 7$898:7#/' )+ )*) ;7',$8'=,:?89@=/,: )+ )*)5 ;7',

Více

Mstský úad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úadu a památkové pée 358 20 Kraslice, nám. 28. íjna 1438

Mstský úad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úadu a památkové pée 358 20 Kraslice, nám. 28. íjna 1438 Mstský úad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úadu a památkové pée 358 20 Kraslice, nám. 28. íjna 1438 1/11 Spis.zn.:.j.: Vyizuje: Tel.: 751/10/SÚ/Ran 13/11/SÚ/Ran Ranglová 352 370 433, 352

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dtmi a mládeží pro NNO

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003

18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003 Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 18/2004 Sb. - poslední stav textu 18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003 o uznávání odborné kvalifikace a jiné zpsobilosti

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

.j. : SÚ/328/1171/2011/!e MUDr. Michael Mrzek SÚ/330/1172/2011/!e Opavská 1127/62

.j. : SÚ/328/1171/2011/!e MUDr. Michael Mrzek SÚ/330/1172/2011/!e Opavská 1127/62 Mstský ú ad Brušperk K Námstí 22, 739 44 Brušperk stavební ú ad.j. : SÚ/328/1171/2011/!e MUDr. Michael Mrzek SÚ/330/1172/2011/!e Opavská 1127/62 vy$izuje : Ing. Ji$ina!ermáková 708 00 Ostrava - Poruba

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 26. 1. 2015 Č. j.: 5429/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. 4. 2013 Č. j.: 25101/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

Maturitní zkouška ve školním roce 2010 2011

Maturitní zkouška ve školním roce 2010 2011 Maturitní zkouška ve školním roce 2010 2011 Ve školním roce 2010 2011 maturitní zkouška bude mít dv základní ásti: spolená (státní) profilová (školní) Spolená ást Ve spolené ásti maturitní zkoušky žáci

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 55499/ENV/15 V Praze dne 18. srpna 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 20. 2. 2014 Č. j.:11330/env/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. srpna 2009 Č.j. : 61970/ENV09 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Píloha.1 k usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Celomstsky závazná

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006 Usnesení. 544 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 29.05.2006. Usnesení. 545 Rada msta souhlasí s umístním pedzahrádky ped provozovnou Desperado

Více

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Telefony ústedna: 267204300 267204306 Fax (02) 22718211 E-mail osz_cr@cmkos.cz Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám.. 4 128 00 Praha

Více

Mstská ást Praha 21 Úad mstské ásti - odbor stavební úad

Mstská ást Praha 21 Úad mstské ásti - odbor stavební úad Mstská ást Praha 21 Úad mstské ásti - odbor stavební úad Staroklánovická 260, 190 16 Praha 916, tel. 281 012 911, fax 281 971 531.j.: Výst/10323/2005/Ko V Praze, 14.3.2006 Vyizuje: Ing. Helena Kopecká,

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

STAVBA: STAV. ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO BYTOVÉHO DOMU P.541 A 542 U NEMOCNICE, MIMO DODATENÉ ZATEPLENÍ OBJEKTU Poz.parc..st. 3636,3637

STAVBA: STAV. ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO BYTOVÉHO DOMU P.541 A 542 U NEMOCNICE, MIMO DODATENÉ ZATEPLENÍ OBJEKTU Poz.parc..st. 3636,3637 1 STAVBA: STAV. ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO BYTOVÉHO DOMU P.541 A 542 U NEMOCNICE, MIMO DODATENÉ ZATEPLENÍ OBJEKTU Poz.parc..st. 3636,3637 PRVODNÍ, SOUHRNNÁ A TECHNICKÁ ZPRÁVA K STAVEBNÍMU POVOLENÍ OBJEDNATEL:

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

Metodika stanovení výše náhrad škod pro vydru íní (Lutra lutra)

Metodika stanovení výše náhrad škod pro vydru íní (Lutra lutra) Metodika stanovení výše náhrad škod pro vydru íní (Lutra lutra) 24.10.2008 K. Poledníková 1, L. Poledník 1, V. Hlavá 2, J. Maštera 2, T. Mináriková 2, D. Rešl 2, L. Tomášková 2, J. Šíma 3, A. Toman 4,1,

Více