Obsluhoval tajnou zbra a hrál na ukulele v Rytmusu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsluhoval tajnou zbra a hrál na ukulele v Rytmusu"

Transkript

1 10/ května ročník Cena 7,00 Kč Aktuálně z radnice Starosta Sušice Petr Mottl p ivítal v pond lí 11. kv tna na sušické radnici starostu Bavorské Rudy Charly Bauera. Na programu bylo jednání ohledn možností p eshrani ní spolupráce v souvislosti s erpáním Fondu budoucnosti. Jeden z projekt, který by se v rámci tohoto fondu EU mohl realizovat, by mohla být i rekonstrukce Rosacínovského domu na nám stí. Dne 13. kv tna prob hlo jednání u Krajského soudu v Plzni ve v ci zrušení ásti územního plánu m sta Sušice týkající se regulace výstavby maloobchodních prodejen a nákupních center s velikostí zastav né plochy nad 1000 m 2 v jedné lokalit. Soud tuto regulaci ke dni zrušil. Rozsudek není dosud pravomocný. V Klatovech se ve tvrtek 14. kv tna za ú asti Bc. Petra Mottla uskute nilo zasedání dozor í rady Místní ak ní skupiny Úhlava, která z fond Evropské unie podporuje drobné podnikatelské zám ry v regionu. Jednalo se o p íprav budoucího plánovacího období. Možná spolupráce Klatov a Sušice p i ešení odpadového hospodá ství byla nám tem pracovní sch zky starost obou m st Rudolfa Salvetra a Petra Mottla ve st edu 20. kv tna v Klatovech. Starosta Sušice Petr Mottl zve všechny ob any na Sušické slavnosti 2015 a dodává: Je p ipraven p kný program a oslav se také zú astní delegace z našich partnerských m st Chojna (Polsko), Wenzenbach (N mecko) a Uetendorf (Švýcarsko). Obsluhoval tajnou zbra a hrál na ukulele v Rytmusu Jihozápadní echy osvobodila 3. americká armáda generála Pattona. Její tehdejší vojáci se p edtím b hem jednoho roku probili Evropou z Normandie až do ech. Zde je zastihl konec války a v tšina se jich do p l roku vrátila dom. Dnes jsou n kte- í z nich vzácnými hosty osvobozených m st. Za bývalého režimu však takové návšt vy byly nežádoucí. Druhá sv tová válka skon ila p ed 70 lety. Po et lidí, kte- í si na vále né hr zy a útrapy pamatují, se snižuje ím dál rychleji. Živá historie se konzervuje do knih. Využijme proto každé možnosti promluvit si s pam tníky. Jak jsme psali v minulém ísle, v roce 1988 podnikla skupina veterán znovu svoji cestu z Normandie až do Podmokel. Jeden z nich J. H. Daniels vzal tehdy s sebou i svého patnáctiletého vnuka Cedara. Veterán Daniels už dnes nežije, ale pozvání do Sušice a Podmokel p ijal Cedar a p ivezl s sebou knihu vzpomínek na vále né asy, kterou napsal jeho d d. V úterý 5. kv tna Cedara Danielse p ijal na radnici starosta Sušice Petr Mottl. Tématem p átelského rozhovoru byly p edevším památné události roku 1945, které Cedar dob e znal z vypráv ní svého d da. J. H. Daniels se pohyboval v p edsunuté linii a propo ítával sou adnice pro tajnou zbra americké armády (ur itý typ dalekonosného d la). Sušice byla první eskou obcí, kam se jeho jednotka dostala a kde je lidé vítali. Vojáci zde z stali až do podzimu a J. H. Daniels dokonce p sobil jako hrá na ukulele v Rytmusu. Dále host zavzpomínal na svojí první návšt vu Sušice v roce 1988: M sto bylo šedivé, dve e radnice z staly zav ené a z jednání lidí byl cítit strach. Na záv r setkání p edal starosta Petr Mottl potomku amerického vojáka malé dárky jako symbolické pod kování sou asné Sušice. Cedara Danielse po letech uvítali i ob ané Podmokel v ele se starostou Petrem Pavlí kem. 6. kv tna se americký host zú- astnil v Sušici oslav 70. výro í osvobození americkou armádou. Rozhovory tlumo ila a sou asnou Sušicí ho provázela Olga Melkusová ze Sušického kulturního centra. Oslavy jako obvykle za aly hudbou: Do mírného dešt za al dobové melodie vyhrávat Karavana Swingers Band. Po té všechny uvítal moderátor, editel SKC Karel Sedlecký a p edal slovo starostovi Petru Mottlovi. Ten zd raznil, že je stále d ležité si události osvobození od nacismu pravdiv p ipomínat a seznamovat s nimi mladou generaci. V té souvislosti zmínil neblahý rok 1988, kdy dve e sušické radnice z staly p ed skute nými osvoboditeli zav ené. Vyjád il pod kování tehdejším americkým voják m a ocenil jejich iny, když se vydali bojovat proti nacismu daleko od svých rodin a své zem. V ten okamžik na nám stí vjela kolona historických vozidel spojeneckých vojsk a spolu s v rn od nou posádkou se znovu stala p ipomínkou on ch událostí. Z tribuny u muzea dále esky promluvil Rada pro tiskové a kulturní záležitosti amerického velvyslanectví Raymond Castillo a dále poslanec Parlamentu R a p edseda ODS Petr Fiala, který mimo jiné ekl: Naše pod kování ale neprojevíme jen p ipomínkou a kladením v nc. Mnohem d ležit jší je neodhodit ideály, za které naši p edkové bojovali, být znovu p ipraveni bránit naši svobodu a demokracii. Je to o to aktuáln jší, že spolu s celou demokratickou Evropou jsme znovu ohroženi. Na záv r vystoupil Cedar Daniels a zavzpomínal na svého d de ka. Opravdová radost v o ích obyvatel osvobozené Sušice a otev ení láhve skotské whisky, kterou s sebou vezl p es bitevní pole z Normandie až do Sušice, to byly zážitky, na které J. H. Daniels nejrad ji vzpomínal. Na rozdíl od návšt vy v roce 1988 se Cedarovi dnešní Sušice velice líbila. (Na pódiu tlumo ila Eva Kola ná.) e níci a další významní hosté a p edstavitelé m sta (nap. poslanec Vladislav Vilímec, europoslanec Ji í Pospíšil, zastupitelky Milena Stárková a Zde ka ezní ková) pak položili v nce a kv tiny k pam tní desce na zdi muzea. estnou stráž drželi skauti z Vyd í stopy. Na záv r zazn la eská a americká hymna a všichni se vydali ješt k Památníku padlých, aby uctili jejich památku také položením v nc a kv tin. Pomalu p estalo pršet, na nám stí op t za ala swingovat Karavana a n kte í z osazenstva historického konvoje se dali do tance... možná stejn jako tehdy v ty icátom pátom. text a foto Eduard Lískovec více foto na John Hancock Daniels se narodil v St. Paul v Minnesot, absolvoval Phillipsovu akademii, univerzitu v Yale a až po válce Harvardskou univerzitu. Ve druhé sv tové válce sloužil jako poru ík kapitán u 738. polního d lost eleckého pluku, s nímž p ijel 6. kv tna do Sušice. Pak byl se svou jednotkou až do podzimu toho roku dislokován v Podmoklech a epicích. Od roku 1945 udržoval s n kterými sušickými ob any ilé písemné styky. Do m sta podruhé p ijel jako vedoucí výpravy veterán v roce 1988 spolu se svou manželkou a vnukem. Pot etí zde byl jako ú astník oslav v roce Co jsme jim ud lali, pro se nás bojí?, ptal se v roce 1988, kdy se pokoušel vstoupit do budovy tehdejšího národního výboru, aby m stu p edal pam tní plaketu, jejíž text kon í slovy Nezapomeneme. Zam ená radnice byla pod kováním za to, co on a jeho kolegové v roce 1945 pro Sušici ud lali. John H. Daniels je autorem n kolika publikací, vztahujících se p evážn k druhé sv tové válce: War Diary (1948), And Then What Happened? MayDec 1945 (1982), Nothing Could Be Finer (1996/reprint 2006). Zem el 18. zá í Kamil Švelch Uvnitř čísla najdete Žáci navštívili zajímavou pražskou akci 72 hodin v klášteře str. 2 Fungující partnerství s m stem Uetendorf ocenili studenti sušického gymnázia, kte í ve švýcarském m st absolvovali vým nný pobyt str. 2 SOŠ a SOU Sušice op t po roce uspo ádala celostátní sout ž Mechanik instalatérských a elektrotechnických dovedností str. 2 V posledním p edprázdninovém díle talkshow Radka Nakládala Škrtněte si, prosím se hovo ilo o hv zdách. Hosty byli režisér Jaroslav Soukup a astronom Ji í Grygar str. 4 Husitství v Sušici bylo nám tem p ednášky, kterou ve Smetanov sále p ipravil historik Jan Lhoták str. 4 Velká cena Sušice p ilákala na stadion TJ b žecké špi ky eské atletiky str. 8 Ze sušického nám stí vyráželo 150 ú astník závodu EnduroXrace. Mezi startujícími byli reprezentanti R i mistr sv ta str. 8 Sušické koupališt se otev e ve ejnosti 31. kv tna str. 9 P edstavení innosti samostatné organizace Pionýr v Sušici str. 11 Konference Douzelage v Rumunsku dokon ení z minulého ísla str. 12 Letošnímu majálesu vévodily velká rocková scéna, bizarní svatby a hokejové mistrovství str. 12 John Hancock Daniels

2 strana 2 Kaleidoskop 72 hodin v klášteře náboženství nemusí být nuda Byli jsme ve Švýcarsku Když se ekne Švýcarsko, ur it se vám vybaví výborná okoláda, kvalitní sýry, p esné hodinky nebo t eba raclette a fondue. Mnohým také Uetendorf. Malebné m sto, s nímž Sušici pojí p átelství již více než 20 let. Za tu dobu se uskute nilo mnoho p íjemných setkání, o ciálních i soukromých návšt v, studentských pobyt. Ke konci dubna jsme navštívili Švýcarsko také my, studenti Gymnázia Sušice. Zú astnili jsme se zde projektu a vým nného pobytu se žáky Sekundarschule Uetendorf. První zastávkou p i naší cest do Švýcarska byly Rýnské vodopády, které jsou právem nazývány nejv tšími vodopády v Evrop. Nadchly nás! V Uetendorfu jsme se spole n se žáky tamní školy zú astnili tradi ního Schulfestu a zapojili jsme se s nimi také do pr vodu. Školní slavnost je vždy nejvýznamn jší kulturní událostí roku. Ve dnech 6. až 9. kv tna 2015 se zú astnila bezmála dvacítka d v at a kluk z druhého stupn ZŠ akce s názvem 72 hodin v klášte e Praha. Spole né jim bylo to, že na svých školách v Sušici a v Kolinci navšt vují nepovinný p edm t náboženství. Každý den v Praze m l své téma. To v pátek 8. kv tna Dne vít zství neslo název Za nejv tším echem. Tak, jak jsme od rána postupn procházeli Prahou, za azovali jsme do nominace osobnosti eských d jin, jichž jsme se cestou tak ka dotýkali. Za ali jsme na Starom stském nám stí, kde prvním nominovaným byl Mistr Jan Hus, jehož pomník zde stojí. Cestou p es Karl v most p ibyl další Jan Jan Nepomucký, který byl práv zde vhozen do Vltavy, protože podobn jako Jan Hus bránil pravdu. A dále cestou p es Kampu se p idal Jan Werich a zanedlouho i Václav Havel poté, co jsme se každý s n kým alespo na chvíli posadili na nedaleko stojící v bec první Lavi ku Václava Havla. P ibylo Pražské Jezulátko (ve sv t p ekvapiv asi úpln nejznám jší ech Gesu Bambino di Praga). Cimrmanovské k ídlo naší výpravy nemohlo bez povšimnutí minout ani dosud nestojící sochu eského velikána a sv tob žníka Járy Cimrmana na Malostranském nám stí. Stoupajíce Nerudovou ulicí p ibyl Jan Neruda, který zde v dom U Dvou slunc prožil své d tství a p íb hy, které pozd ji tak mistrn zachytil v Povídkách malostranských. A to již nás vítaly Hrad any se sochou T. G. Masaryka a Pražský hrad s monumentální gotickou katedrálou sv. Víta, Václava a Vojt cha, jak zní její plný název. A ta se stala také zlatým h ebem dne, protože nás po ob d a odpo inku v Klášte e brat í kapucín na Hrad anech ekala její soukromá prohlídka s vynikajícím pr vodcem Damiánem Fáberem z Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze. B hem ní, kdy jsme katedrálu prošli doslova od podzemí až po nejvyšší ochoz v že a dostali se do míst, o kterých si b žný návšt vník m že nechat pouze zdát, se do naší sout že za adily ješt osobnosti, které zde odpo- Ur it to byla pro nás velká zkušenost, hlavn co se tý e jazykových dovedností. Byli jsme odkázáni sami na sebe a na své znalosti n m iny a angli tiny. V té chvíli jsme si uv domili, jak je d ležitá pro život znalost cizích jazyk. Je sice pravda, že jejich místní dialekt Schweizerdeutsch je úpln n co jiného než n m ina, jak ji známe. Ale všichni se snažili a mluvili s námi spisovn. B hem našeho pobytu jsme se snažili poznat co nejvíce ze švýcarských reálií. Projeli jsme n kolik kanton a navštívili jsme mnoho zajímavých a krásných míst. Mezi nejv tší zážitky pat í ur it návšt va okoládovny firmy Nestlé v Brocu (v etn neomezené degustace), sýrárny v Emmentalu, plavba lodí p es Thunersee do m sta Thun. Úžasná byla také prohlídka hlavního m sta Bern, Ženevské jezero a m sto Vevey. Víc se nám do našeho programu TURNAJ VE VYBÍJENÉ... ívají: Karel IV., sv. Vojt ch a sv. Václav. A protože z ochozu v že jsme v dáli v mlžném oparu uvid li památnou horu íp, vstoupil mezi nominované i p vodn neplánovaný Praotec ech. Filipojakubský rej Ve tvrtek 30. dubna se na ZŠ Lechova, ve školní družin Pampeliška, slétli arod jnice a arod jové. Podle kouzelné mapy hledali cestu za pokladem. Na vyzna ených místech na map museli plnit úkoly. Nap. u kina hádali názvy pohádkových hrdin, cestou rozeznávali dopravní zna ky, na Fufernách na posiln ní pojídali kolá ky, na most A naše nejsiln jší zážitky z katedrály? Asi když jsme vstoupili do zvonice ve v ži a nejen uvid li, ale mohli se dotknout a dokonce i ty mi lany mírn rozhoupat (protože na víc naše síly opravdu nesta ily), nejv tší zvon Království eského Zikmund, jehož hmotnost se odhaduje mezi 13,5 až 16,5 tuny. A když jsme pak sestoupili op t dol do liduprázdné katedrály, protože b žné návšt vní hodiny již skon ily, sm li jsme být úpln sami v jejím srdci, kterým je kaple sv. Václava s jeho hrobem. A zde v nastávajícím šeru jsme mohli v modlitb Bohu d kovat za dar 70 let míru v naší zemi a zazpívat naši státní hymnu Kde domov m j a chorál Svatý Václave, jehož zvuk se nesl celou katedrálou. A kdo nakonec vyhrál pomyslnou sout ž Za nejv tším echem? V hlasování d tí se na prvním míst umístil Karel IV. A tak se nám cht lo na záv r tohoto nezapomenutelného dne zvolat s Otcem vlasti Karlem IV. ve známé replice Vlastimila Brodského z Noci na Karlštejn : Bu Bohu a svatému Václavovi chvála. Pod kování pat í rovn ž ímskokatolické farnosti Sušice a Klášteru kapucín v Sušici za p ípravu celé akce, editel m škol za ochotné uvoln ní žák z pravidelné výuky i M stskému informa nímu centru v Sušici, za propaga ní materiály Sušice, které jsme v Praze rozdávali jako pod kování. Nemalý dík pat í všem kluk m a d v at m za jejich nadšení, zájem, ale i smysl pro humor a vzorné chování, díky kterému byli dobrou vizitkou svým rodi m, školám i m stu. P. S. Nás p ítomné cimrmanology pot šilo, že se v hlasování d tí umístil i náš velikán a sv tob žník Jára Cimrman, a to na p kném 3. míst. Za dosp lý doprovod výpravy Vojt ch Šmídl nevešlo, ale i tak jsme si to náramn užili. Doufáme, že ješt n kdy dostaneme p íležitost Švýcarsko navštívit. Život je tam úpln jiný, lidé se k sob chovají s daleko v tším respektem a v tší slušností. Také si mnohem více váží životního prost edí a vzorn o n j pe ují. Tak istá krajina, jako je ve Švýcarsku, se v Evrop vidí jen málokde. Na záv r bych cht la za všechny ú astníky pod kovat hlavním organizátorkám celého projektu, paní u. Hodánkové a Volné, dále také všem, kte í se o nás b hem našeho pobytu ve Švýcarsku starali. Náš velký dík pat í i autobusové doprav VichrTour a manžel m Vichrovým, kte í nám zajistili bezpe nou a p íjemnou dopravu.fotodokumentaci a video z akce p ipravila Tereza Kalná ze VI. A a m žete je zhlédnout na webových stránkách Michaela Schwarzová, 3. A Gymnázium Sušice Sušické noviny 10/ kv tna 2015 Celostátní kolo odborných dovedností žáků oboru vzdělání Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení Srdce pro maminku Ve II. odd lení školní družiny Pampeliška se ve tvrtek po 16 hodin sešlo n kolik d tí s rodi i i sourozenci, aby využili volné odpoledne k p íjemnému posezení, poklábosení, hraní a hlavn k vyráb ní. Jelikož se blíží Svátek matek, byla úst edním motivem spole ného tvo ení srdí ka, a to jak z ruli ek papíru, tak i z drátu a korálk. Každý si vybral podle svého gusta. Sluní ko nakukující do Lerchovy školy oknem tak vid lo, jak chvíli tvo ily d ti, chvíli rodi e i Ve dnech kv tna 2015 prob hlo v SOŠ a SOU Sušice celostátní kolo odborných dovedností žák oboru vzd lání Mechanik instalatérských a elektrotechnických za ízení a obor t ídy 26 a ro níku sout že se zú astnilo 9 dvou lenných družstev ze st edních škol z Kolína, Plzn, Sokolova, Pardubic, Liberce, Hradce Králové, Prahy, Brna a domácí školy. Sout ž probíhala tradi n na nám stí Svobody v Sušici. Skládala se ze dvou ástí. Teoretická ást formou test prov ila znalosti žák v pravidlech vedení instalace a elektrické energie. V praktické ásti sout že museli sout žící na panelu namontovat podle výkresu domovní stanici na vytáp ní a p ipojit jí na zdroj, rozvod vody k umyvadlu v etn odpadu a p ipojit erpadlo. Elektrická ást se skládala z provedení el. rozvod a propojení sv tel vypína a zapojení erpadla. Komise hodnotila istotu provedení práce, správnost zapojení jak instala ních prvk, tak správnost propojení elektrického obvodu podle schématu. Na záv r kontroly se provedla tlaková zkouška ke kontrole t snosti spoj. Komise letošního ro níku konstatovala, že sout žící byli velmi dob e p ipraveni, sout ž m la vysokou úrove. Potvrzoval to i as, který sout žící na zpracování všech úkol pot ebovali. Vyhodnocení sout že prob hlo v ob adní síni M stského ú adu Sušice za p ítomnosti generálního editele rmy Systherm Plze pana Kazdy, editele SOŠ a SOU Sušice, senátora Jana Látky, lena rady prezídia Cechu instalatér pana Jaromíra Fichtla a za Krajský ú ad Plze ského kraje lenky rady a za m stský ú ad Sušice zastupitelky Ing. Mileny Stárkové. Vít zným týmem se stalo družstvo ze SOŠ stavební a SOU stavební Kolín, na 2.míst se umístilo družstvo ze SŠ Brno a t etí skon ili žáci z místní školy SOŠ a SOU Sušice ve složení František Král a Zden k Stupka (viz. foto naho e). Sout žící obdrželi hodnotné ceny od generálního sponzora sout že rmy Systherm Plze. -ik- u Santosu ešili hádanky a luštili kvízy, na Santosu pak zpívali písni ky z pohádek Posledním bodem na map u zvonu pátera Františka Ferdy byl vyzna en magický poklad v podob sladkostí, na kterých si za odm nu arod jnice s arod ji velmi pochutnali. Filipojakubský rej se nám opravdu vyda il. Leošek a Tomík Keila -VSsourozenci a jelikož šly výrobky všem p kn od ruky, ud lal si jich každý hned n kolik. Srdí ka z ruli ek byla krásná i originální a ta z korálk hý ila i pestrými barvami, takže se kolem 18 hodiny rozcházeli všichni kreativci do svých domov se spokojeným výrazem ve tvá i. D kuji všem, kte í si ud lali as na p kné a aktivn strávené chvilky se svými d tmi a p eji, aby jejich srdce z stala i nadále vst ícná a otev ená. Helena Pojarová Tesa ová... op t po ádala naše školní družina Pampeliška p i ZŠ Lerchova turnaj ve vybíjené. Proti sob nastoupila dv družstva, složená z žák první až t etí t ídy. Celkem se zú astnilo 22 žák. Vše bylo velmi dob e zorganizované. V t locvi n panovalo nap tí, fandilo se a celkov byla dobrá nálada. D ti se snažily ze všech sil, aby práv jejich tým vyhrál. Odm nou jim byly zlaté a st íbrné medaile, diplomy, bonbony, lízátka, bábovky a jiné cukrovinky. Celá akce byla p íjemným zpest ením nejen pro d ti, ale i pro rodi e, kte í p išli své ratolesti podpo it. D kujeme za hezké odpoledne. Sportu zdar! maminka Michaela Ma asová Foto dodala Mirka Pokorná. Druhou ned li v kv tnu p ipravila škola v Dlouhé Vsi besídku ke Dni matek. P išly maminky a babi ky našich d tí. D ti je pot šily kyti kou básni ek, písni ek a pohádkou. Plný kinosál d tem za jejich p kné vystoupení pod koval dlouhým potleskem -KP-

3 Sušické noviny 10/ kv tna 2015 strana 3 Zasedání rady města Usnesení ze zasedání rady m sta ze dne 11. kv tna 2015 Rada m sta vzala na v domí informaci o stavu úprav webu m sta. Rada m sta schválila p esun ástky 20 tis. K z položky elektrická energie do položky OON u organizace 216 ZŠ Lerchova na zajišt ní platu vrátného v dob od kv tna do ervna Rada m sta souhlasila s áste nou úhradou náklad na dopravu ve výši K v etn DPH v rámci projektu ADEPS Rada m sta vzala na v domí spolupráci m sta Sušice p i organizaci Mírového b hu. Rada m sta nesouhlasila s prezentací m sta Sušice ve speciální p íloze Festivaly, slavnosti, pout a kam na výlet regionálních Deník spole nosti VLTAVA-LABE-PRESS, a.s. Rada m sta nesouhlasila s prezentací m sta Sušice ve speciální p íloze Cesty m sty regionálních Deník spole nosti VLTAVA-LA- BE-PRESS, a.s. Rada m sta schválila zadání ve ejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na realizaci akce Základní um lecká škola stavební úpravy podle Sm rnice. 01/2014 m sta Sušice pro zadávání zakázek malého rozsahu a zárove schvaluje rmy, které budou vyzvány k p edložení cenové nabídky: Aldast, s. r. o. Heydukova 152, Strakonice, RENO CZ s. r. o., Otavská 1266, Sušice, Stavební rma AKOSTAV s. r. o., Nádražní 248, Sušice, RYNOSTAV s. r. o., Pod Kalichem 385, Sušice, Stavitelství Vít zslav Kohout, Volšovská 1217, Sušice. Rada m sta schválila podání výpov di z nájmu prostor v. p. 56 v Sušici II ke dni paní MUDr. Olze Hu ákové a jejich další využití podle návrhu organizace Sociální služby m sta Sušice. Rada m sta schválila pacht pozemk p.. 226/3, 226/4, 226/5, 226/7, 226/8, 235/6 o vým e m 2 (ost. plocha neplodná p da), ásti 235/5 o vým e cca 5800 m 2 (ost. plocha neplodná p da) a p o vým e 1471 m 2 (trvalý travní porost), vše k. ú. Mil ice u Sušice, o celkové vým e m 2 paní Barbo e R ži kové, bytem Dolní Dvorce, na dobu neur itou s výpov dní lh tou 12 m síc, za ro ní pachtovné K za ha, tj. celkem K ro n, a pov ila starostu m sta podpisem pachtovní smlouvy. Rada m sta schválila uzav ení dodatku. 2 k nájemní smlouv mezi m stem Sušice a Agrochlumem Záluží, spol. s r. o., Praha, ze dne , kterým se nájem m ní na pacht, rozši uje se p edm t pachtu o pozemky 1429/19, 1751/2 a 1765 k. ú. Sušice nad Otavou a ro ní pachtovné u všech pozemk bude init K za ha, a pov ila starostu m sta podpisem dodatku. Rada m sta schválila uzav ení dodatku. 5 k nájemní smlouv mezi m stem Sušice a Ing. Tomášem Škubnou ze dne , kterým se nájem m ní na pacht, rozši uje se p edm t pachtu o pozemky 1141/2 a 1141/6 k. ú. Sušice nad Otavou a ro ní pachtovné u všech pozemk bude init K za ha, a pov ila starostu m sta podpisem dodatku. Rada m sta schválila uzav ení dodatku. 1 k nájemní smlouv mezi m stem Sušice a Ing. Václavem Šímou ze dne , kterým se nájem m ní na pacht, rozši uje se p edm t pachtu o pozemky 56/7, 56/11, 58, 59, 60/7 a 553 k. ú. Velká Chmelná, výpov dní lh ta se zvyšuje na 12 m síc a ro ní pachtovné u všech pozemk bude init K za ha, a pov ila starostu m sta podpisem dodatku. Rada m sta schválila uzav ení dodatku. 2 k nájemní smlouv mezi m stem Sušice a rmou Dražovický agropol s. r. o. ze dne , kterým se nájem m ní na pacht, rozši uje se p edm t pachtu o pozemek 125/7 k. ú. Velká Chmelná a ro ní pachtovné u všech pozemk bude init K za ha, a pov ila starostu m sta podpisem dodatku. Rada m sta schválila zadání ve ejné zakázky malého rozsahu na stavební práce podle sm rnice m sta. 1/2014 s názvem Pumptrack Sušice Pavlu Ko erovi Dolní Stropnice 30, Trhové Sviny, za cenu K bez DPH ( ,28 K v. 21% DPH) a pov ila starostu m sta podpisem smlouvy o dílo. Rada m sta vzala na v domí p edloženou informaci na provozní úpravy objektu bazénu a pov uje Odbor majetku a rozvoje m sta zajišt ním ešení podle požadavku provozovatele a podle popisu v p íloze. Rada m sta schválila dodatek. 2 ke smlouv o dílo. A s rmou Silnice Klatovy a. s., Víde ská 190, Klatovy, na akci Havlí kova ulice, SO 01 rekonstrukce vodovodu, kanalizace a povrch, kterým se m ní cena díla na ,17 K bez DPH a pov - ila starostu m sta jeho podpisem. Rada m sta neschválila první ást díla na zpracování ideového zám ru využití m š anského domu p. 48/I v Sušici spole ností Novi Solutions, s. r. o. a pov uje Mgr. Milenu Naglmüllerovou pracovním jednáním za ú asti len pracovní komise a jednatelky spole nosti Novi Solutions, s. r. o. Kompletní usnesení z jednání rady m sta najdete na Upozorn ní pro dárce krve! Z d vodu stavebních úprav v Dom s pe ovatelskou službou budou odb ry krve provád ny v budov ZŠ Lerchova ul. ve 2 pat e podle plánovaných odb r v m síci erven zá í a to vždy v dob od do hodin. Vstup pro dárce je hlavním vchodem. MS ČČK Sušice Diabetologická a interní ambulance MUDr. Iva Haladová oznamuje, že od se bude ordinace stěhovat na polikliniku. nám. Svobody 2/I, Sušice patro. Tel.: od : , Ordinační hodiny: Pondělí Úterý Středa Čtvrtek (interní ambulance) Aktuality Soutěž Nejkrásnější proměna Horská synagoga Hartmanice získala druhou cenu v hodnocení návšt vník 6. ro níku sout že Nejkrásn jší prom na, kterou po ádá Asociace Entente Florale CZ Souzn ní, o. s. Sout že se zú astnilo 120 staveb z 13 kraj R. Cenu z rukou editelky Drahomíry Kolmanové dnes odpoledne p evzal p edseda Spolku Památník Hartmanice Michal Klíma. P i p íležitosti p evzetí ceny zd raznil, že záchrana památek probíhá asto navzdory státu a jeho ú edník m v ele s Ministerstvem kultury R, což je zkušenost i ze záchrany a provozu Horské synagogy v Hartmanicích. Ministerstvo kultury R p es opakované žádosti nep ispívá na provoz Památníku Hartmanice a ten je tak dlouhodob zajiš ován jen díky velkorysým p ísp vk m soukromých nadací a osob a díky p ísp vk m Plze ského kraje. -tz- nabízí do 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2015 /2016 studium a vyučení v následujících oborech: 3leté u ební obory s výu ním listem Automechanik Opravá zem d lských stroj Autoelektriká Zedník Kucha íšník Kade ník Elektriká 4letý studijní obor s maturitou Cestovní ruch P ihlášky do 2. kola p ijímacího ízení zasílejte do 31.kv tna 2015 Stáže ve firmách nabízejí šanci studentům i nezaměstnaným P íležitost, jak zvýšit uplatnitelnost na trhu práce, získat nové kontakty i rovnou zam stnání, nabízí aktuáln realizované projekty Stáže pro mladé zájemce o zam stnání 2 a Stáže ve rmách vzd lávání praxí 2, které zprost edkovávají stáže u soukromých rem p sobících na eském trhu. Poskytovatel m stáže jsou po ukon ení propláceny p edem stanovené náklady! Prost ednictvím stáží, které trvají v pr m ru dva až ty i m síce, má zam stnavatel možnost vyzkoušet si potenciálního zam stnance, a pokud se stážista osv d í, m že s ním rma po skon ení stáže navázat další spolupráci. Poskytovateli jsou za realizaci stáže hrazeny náklady zahrnující práci mentora, náklady spojené s administrací stáže, opot ebení majetku a podobn. V nabídce stáží naleznete desítky obor, výb r je tedy opravdu široký, stážovat lze nap íklad pozice sociálního pracovníka, specialisty marketingu, ú etní, zahradníka nebo kade nice, ale i veterinárního léka e i soustružníka kov. Student m posledních a p edposledních ro ník je ur en projekt Stáže pro mladé 2, kde si zájemci vybírají stáže podle zam ení svého studia. Za každou odstážovanou hodinu získává stážista nan ní p ísp vek a v rámci každé stáže absolvuje individuální konzultaci s odborným lektorem, který prakticky poradí v oblasti kariérního rozvoje. Informace o aktuální nabídce stáží a pravidlech projektu naleznete na Projekt Stáže ve rmách 2 je ur en nejen pro nezam stnané absolventy a rodi e na nebo po rodi ovské dovolené, ale také nap íklad pro osoby nezam stnané déle než t i m síce a osoby starší 40 let. Stáž je dalším vzd láváním, stážista tedy nemá nárok na mzdu, nicmén ú astí v projektu není ovlivn no pobírání podpory v nezam stnanosti a stážist m je v pr b hu stáže propláceno stravné, cestovné, p ípadn ubytování v míst stáže. Podrobné informace o fungování projektu v etn aktuální nabídky stáží naleznete na rmach.cz. V rámci Plze ského kraje m žete navštívit regionální kancelá na adrese Nerudova 35, Plze, kde se m žete informovat o možnosti podpo it i rozší it své uplatn ní v rámci jednoho ze stážových projekt. Realizátorem obou projekt je Fond dalšího vzd lávání, p ísp vková organizace Ministerstva práce a sociálních v cí R. -tz- Město Sušice, odbor majetku a rozvoje města upozorňuje všechny žadatele o pronájem bytu, že od 1. června do 30. června 2015 bude probíhat aktualizace žádostí o pronájem bytu. Aktualizace se netýká žadatelů, kteří mají evidovanou žádost o pronájem bytu v letošním roce. Výzva k podání nabídky na pronájem m stského bytu velikosti 2+1 a 3+1 Byt. 11, velikost 3+1 (d íve ozna ován jako byt I. kat.), ul. Kaštanová, p. 1160, Sušice. Byt se nachází ve tvrtém nadzemním podlaží domu. V byt jsou plastová okna. Rozm ry jednotlivých místností: kuchy 10,48 m 2, 1. pokoj 19,53 m 2, 2. pokoj 12,00 m 2, 3. pokoj 8,00 m 2, p edsí 10,24 m 2, WC 1,03 m 2, koupelna 2,86 m 2, balkon 6,02 m 2, sklep 2,88 m 2. Celková rozloha bytu 73,04 m 2. Datum prohlídky bytu: od 9.00 do 9.10 hod. Byt. 35, velikost 3+1 (d íve ozna ován jako byt I. kat.), ul. Kaštanová, p. 1159, Sušice. Byt se nachází v osmém nadzemním podlaží domu. V byt jsou plastová okna. Rozm ry jednotlivých místností: kuchy 10,48 m 2, 1. pokoj 19,53 m 2, 2. pokoj 12,00 m 2, 3. pokoj 8,00 m 2, p edsí 10,24 m 2, WC 1,03 m 2, koupelna 2,86 m 2, komora 3,88 m 2, balkon 6,02 m 2, sklep 2,88 m 2. Celková rozloha bytu 76,92 m 2. Datum prohlídky bytu: od 9.10 do 9.20 hod. Byt. 3, velikost 3+1 (d íve ozna ován jako byt I. kat.) ul. Karla apka, p. 874, Sušice. Byt se nachází ve druhém nadzemním podlaží domu. V byt jsou plastová okna a d m je zateplený. Rozm ry jednotlivých místností: kuchy 8,30 m 2, 1. pokoj 16,60 m 2, 2. pokoj 12,10 m 2, 3. pokoj 12,10 m 2, p edsí 5,90 m 2, koupelna 2,24 m 2, WC 1,08 m 2, balkon 4,96 m 2, šatna 1,80 m 2, spíž mimo byt 1,10 m 2, box mimo byt 1,12 m 2. Celková rozloha bytu 67,30 m 2. Datum prohlídky bytu: od 9.35 do 9.45 hod. Byt. 40, velikost 2+1 (d íve ozna ován jako byt II. kat.) ul. Chmelná, p. 40, Sušice. Byt se nachází v prvním nadzemním podlaží domu. Rozm ry jednotlivých místností: kuchy 14,62 m 2, 1. pokoj 29,58 m 2, 2. pokoj 27,93 m 2, p edsí 10,15 m 2, koupelna 2,85 m 2, WC 4,08 m 2, komora 7,00 m 2. Celková rozloha bytu 96,21 m 2. Datum prohlídky bytu: od do hod. Žadatel musí splnit tyto podmínky: musí být zletilý a pln zp sobilý k právním úkon m nesmí být dlužníkem m sta, nesmí být v insolvenci a nesmí být proti n mu vedeno exeku ní ízení nesmí protiprávn užívat byt i nebytový prostor k bydlení b hem posledních 3 let neodmítl uzav ít nájemní smlouvu na byt, který mu byl m stem nabídnut k nájmu uplynula již lh ta, na kterou byla žádost ze seznamu žadatel vy- azena (týká se pouze žadatele, kterému byla žádost o pronájem bytu vy azena) musí ádn a pravdiv vyplnit p edepsaný formulá žádosti musí uvést výši navrhovaného nájemného za m 2 /m síc (minimální výše nájemného: 44,91 K /m 2 /m síc) Nabídka musí být podána nejpozd ji: v zalepené obálce s nápisem neotvírat nabídka na pronájem bytu + ozna ení požadovaného bytu + adresa odesílatele. Kritéria pro výb r nejvhodn jší nabídky: Rada m sta p i výb ru nejvhodn jší nabídky p ihlédne p edevším k sociální a bytové situaci žadatele a k výši jím navrhovaného nájemného za m 2 /m síc. Nájemní smlouva bude uzav ena na dobu ur itou p ti let. Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení výzvy k podání nabídky na pronájem bytu, p ípadn nevybrání žádného z uchaze, a to i bez udání d vod. Bližší informace a formulá e žádostí budou podány všem zájemc m na M stském ú ad v Sušici, odbor majetku a rozvoje m sta, 4. patro,. dve í 410, pop ípad telefonicky na ísle lk- P ÍJEM ŽÁDOSTÍ O GRANT M sto Sušice upozor uje, že uzáv rka žádostí do 2. kola Grantového programu m sta v oblasti kultury, sportu, volného asu a vzd lávání je 30. ervna Formulá žádosti i pravidla jsou ke stažení na M stský ú ad Další informace Granty, p ísp vky. Kontaktní osoba: Ing. Zuzana Reindlová, odbor školství, památkové pé e a cestovního ruchu, M stský ú ad Sušice D ležitá telefonní ísla Ú ad práce, pracovišt Sušice M stský ú ad Sušice Sušické lesy a služby s. r. o M stská policie / recepce Nemocnice Sušice, o. p. s Sb rný dv r Sušice

4 strana 4 Kulturní aktuality Škrtnutím hosté pro diváky rozzářili hvězdy Je skv lé, když lov k m že odmali ka rozvíjet své nadání a zájem, v tšinou pak obohacuje svou prací celou spole nost. Názorným p íkladem toho byli dva vážení hosté po adu Škrtn te si, prosím, které navíc spojuje práce s hv zdami: režisér Jaroslav Soukup a astronom Ji í Grygar. Proto také autor a moderátor zábavné talk show Radek Nakládal, tomuto dílu, které se konalo 12. kv tna v kin p i adil podtitul hv zdné. JAROSLAV SOUKUP Režisér, scenárista a dramaturg Jaroslav Soukup je autorem dnes velmi populárního televizního seriálu Policie Modrava. Všeobecnou oblibu však už d íve získala ada jeho celove erních lm. Režisér Soukup pochází z Plzn a k lmu se dostal p es malou amatérskou kameru svých rodi. Zvídavý synek jí zabavil a už tehdy se v n m probudila touha to it lmy. Stal se lenem škodováckého klubu lmových amatér a cht l se stát režisérem. Na FAMU se dostal až na podruhé a to do ro níku Elmara Klose. O lmech a lmování Už první jeho kratší povídkový lm byl ze Šumavy (Boty plné vody). Celove erním debutem se stal v roce 1979 také lm z pohrani í. Jmenoval se Drsná planina a scéná si napsal podle knihy Rudolfa Kal íka. Hv zdy Mrkvi ku a Zední ka pak dosadil do lmu s ko mi s výstižným názvem Dostih. Do dalšího lmu Vítr v kapse si vybral tehdy za ínajícího Lukáše Vaculíka a neznámého Sagvana To ho a k nám tu dodal: Byl to nap l autobiogra cký lm, protože já jsem ve škodovce rok p ed vojnou pracoval. Další lm o mladých nato il v roce Jmenoval se Láska z pasáže a objevil se v n m hrdina jeho dalšího lmu P sti ve tm Marek Vašut. To bylo tak, vypráv l režisér: Nemohl jsem najít herce, který by i boxoval. Pak jsem si vzpomn l, že by se možná hodil Marek Vašut. Když jsem ho však uvid l, zhrozil jsem se. Byl na zrovna na vojn a hrozn ztloustl. Roli Jan Žižka přišel do Sušice spíše od hradu Rabí V rámci spolupráce Sušického kulturního centra, m sta Sušice, Muzea Šumavy, Gymnázia Sušice, eské k es anské akademie a Okrašlovacího spolku m sta Suale cht l, za al na sob makat, vypracoval se a nau il se i boxovat. Po té J. Soukup nato il Discop íb h, kde se stal hv zdou Rudolf Hrušínský nejml. Film se natá el v roce 1986 v Plzni a režisér zavzpomínal: M sto nám tehdy vycházelo maximáln vst íc. Pot ebovali jsme t eba zapln nou ulici a policie nám zastavila dopravu. O p t let pozd ji jsme natá eli dvojku, ale to naopak bylo nejhorší natá ení. Po así se neustále m nilo a po tehdejší amnestii nám bezprizorní propušt ní v zni znovu a znovu lezli do záb ru. Nakonec jsme to museli doto it v Praze. Pak p išly ješt úsp šné lmy Kamarád do dešt a P íb h z Brooklynu op t s už tehdy slavnou dvojicí Vaculík a To. Dále ješt Soukup nato- il Svatbu upír a sérii bláznivých komedií Byl jeden polda. K lm m si psal nejen scéná e, ale sám si je i produkoval. Policie Modrava Dalším tématem rozhovoru byla jeho aktuální práce Policie Modrava: P vodn jsem poslal na Novu návrh romantického seriálu ze Šumavy. Po p l roce se mi ozvali, že by to brali, aleže cht jí hlavn krimi. Nato il jsem tedy v roce 2008 první díl. M lo to velký úsp ch a požádali m, abychom ud lali dalších 15 díl. Dva roky jsme s kolegou psali scéná e. Nakonec nám ale ekli, že je krize a to it se to nebude. Uplynuly další dva roky a p išli za mnou abych to zrealizoval. Museli m umluvit, ale nakonec jsem do toho šel. Zrod tohoto seriálu trval tedy osm let. Jsem proto velmi rád, že má u divák takový úsp ch. Cht l jsem ud lat pohodovou kriminálku ze Šumavy, aby to kon ilo pozitivn a diváci si ve er mohli jít v klidu lehnout. Musel jsem si ale prosadit, že se to všechno bude opravdu to it zde na Šumav. V sou asné dob to vypadá, že by se mohlo to- it i pokra ování. JI Í GRYGAR I druhý host m l už od d tství jasno, ím chce být. Nau il se sám íst ješt než za al chodit do školy a od té doby byla pro n j jediným opravdovým dárkem kniha: Velmi brzy jsem za al hltat populárn v deckou literaturu a v devíti letech jsem k Vánoc m dostal knihu Vesmír novýma o ima od Josefa Pospíšila. P e etl jsem ji, nau il se Zájemci o širší kontext událostí, jež souvisely s osvobozením Sušice se v den oslav 70. výro í osvobození americkou armádou 6. kv tna sešli v sušickém kin na p ednášce Bohuslava Balcara s výstižným názvem: Z Normandie p es Ardeny až k nám. P ednáška vychází ze stejnojmenné autorovy knihy a výrazem k nám je myšleno území jihozápadních ech až k demarka ní á e. Ú astníci p ednášky nejprve shlédli díl po adu eské televize Hledání ztraceného asu, ve kterém Karel áslavský prost ednictvím dobových amerických lma seznamuje s osvobozením Sušice. Své zajímavé post ehy podává ve lmu také pam tník té doby Emil Kintzl. Pak již se svým archivem fotogra í nastoupil p ekladatel a maratónec, bývalý olympionik Ing. Bohuslav Balcar. Již od prvních v t bylo patrné, že postup Ameri an ve druhé sv. válce je jeho celoživotním badatelským zájmem. Sám také cestu z pob eží Francie do ech uskute nil. P edšice o. s. vznikl cyklus po ad v novaný letošnímu 600. výro í upálení Mistra Jana Husa. V b eznu a dubnu v sušickém kin p ednášel profesor Weis o život a odkazu jí nazpam a rozhodl se, že budu hv zdá em. To bylo ješt za protektorátu, rodi e mi íkali, že živit se tím nedá, ale já byl rozhodnutý. V deseti letech jsem se p ihlásil do astronomického kroužku pro dosp lé a po válce jsem v Brn pomáhal stav t hv zdárnu. Ji í Grygar nejd íve studoval fyziku na Masarykov univerzit v Brn, po té astronomii na Univerzit Karlov v Praze: Byla to nádherná léta, vsával jsem do sebe v domosti, cht l jsem jen studovat a sešel jsem se s lidmi, kte í cht li to samé. Nové objevy a planetka Grygar Od roku 1966 Ji í Grygar sestavuje p ehled nejd ležit jších astronomických objev a moderátor Nakládal se ptá: Dozv d l jste se za tu dobu n co, co zm nilo váš pohled na vesmír? Ano a to velice zásadn. Celý život vlastn nevycházím z úžasu. Dnes navíc moderní technika umož uje n kolikanásobn více objev, než tehdy. V roce 1966 mn na ro ní p ehled sta ilo 8 stran, letos jsem jich popsal 250. Další otázka sm ovala na planetku Grygar: Jste schopen jí najít? Ani náhodou, to je velice t žké jí pozorovat. Proto se nové planetky také stále ješt objevují. Mezi Marsem a Jupiterem je velká mezera. Podle propo t by tam m la být planeta, proto se už od 18. století na tuto oblast zam ilo pozorování astronom. A m li velký úsp ch (až moc velký), t ch planetek našli asi a p itom nejv tší má pr m r jen tisíc kilometr. Planetka Grygar má pr m r 5 km. Je to slušná parcela, ale trochu z ruky (od 250 do 450 mil. km). Objevil a pojmenoval jí m j kamarád Kohoutek, který se proslavil hlavn objevem komet. Sysifos a Bludný balvan Ji í Grygar je lenem výboru eského klubu skeptik Sysifos a do roku 2010 byl viceprezidentem Evropské rady skeptických organizací, proto další otázka R. Nakládala zn la: Co je hlavním posláním skeptik. Po p evratu jsme se radovali ze svobodného projevu, samoz ejm si ho všichni ceníme, ovšem ten svobodný prostor obsadili také r zní šarlatáni. Z podn tu jedné noviná ky jsme založili Sisyfos, který má na takové bludy poukazovat a vyvracet je. Za p ínos k matení eské ve ejnosti každým rokem ud lujeme Bludné balvany. Dnes už vybíráme ze 120 nominací, které nám dokonce posílají i p edchozí laureáti. (Ve smyslu: Znám n koho, který je ješt horší než já.) V poslední dob nap. cenu dostala paní, která vymyslela samolepky s obrázkem, které když si nalepíte na mobil, tak jste chrán ni p ed škodlivými vlnami, co vám jdou do mozku, když telefonujete. V kategorii družstev zas zvít zila rma, která prodávala plastové karti ky, které údajn zesilovaly p sobení blahodárného ómického zá ení. Pozd ji se dožadovala odebrání ceny, jelikož nebyli prý družstvo ale spol. s r. o. V da a víra Jako v ícího lov ka se moderátor astronoma zeptal, zda mohou vznikat rozpory mezi Biblí a v dou. Myslím, že vznikat nemohou, protože B h nem že být v rozporu sám se sebou. U nás ješt z minulých dob p etrvává p edstava, že ateismus je v decký názor, ale to byla hrubá chyba. Marxismus-leninismus je typická pav da a dnes by ur it dostal Bludný balvan... My máme velice rozsáhlé v domosti v mnoha v dách, ale když dojde na otázky, které pokládá malé dít, neumíme odpov d t. Elementární ástice našich t l jsou stoprocentn zám nné. Kdyby promluvil uhlík z našeho prstu, dozv d li bychom se, že jsme byli kdysi sou ástí n jaké hv zdy. Pro je n co spíše než nic? To n co (nap. my) je nejv tší zázrak. Ufoni a erná díra Poslední otázka sm - ovala na mimozemš any a Grygar argumentoval Fermiho paradoxem: Kde tedy všichni ti mimozemš ani jsou? Ve vesmíru jsou miliony sluncí a planet podobných té naší, n které o miliardu let starší. Tak vysp lé by tedy m ly být i jejich civilizace a p itom nikde ve vesmíru nenacházíme žádné jejich stopy. Na diváckou otázku co se stane s objektem, když proletí ernou dírou, Ji í Grygar zavzpomínal na sv j TV po ad Okna vesmíru doko án, kde si na pomoc p izval Einsteina: Toho namaloval Kája Saudek a vstupem do erné díry se natahoval a zužoval až se jako tenká nitka roztrhal. Ovšem dnes ke slovu p ichází ješt kvantová fyzika, podle které by se nejd íve uškva il. A to je aktuální problém fyziky, která teorie je vlastn správná, uzavírá v dec. text a foto Eduard Lískovec Jana Husa. V pátek 5. ervna budou na vernisáži v Galerii Sirkus vyhlášeny výsledky literární a výtvarné sout že Hybris Pravda Nemesis a ocen né práce budou vystaveny. Sbor Svatobor a ochotníci pod vedením Václava Diviše st. pak o den pozd ji p edstaví v sušickém kin spole né dílo na motivy hry J. K. Tyla Jan Hus. Cyklus bude zakon- en 6. ervence vzpomínkou u pomníku Mistra Jana Husa. Na téma prof. Weise o Husov osobnosti voln navázala p ednáška erudovaného historika a odborníka na d jiny Sušicka PhDr. Jana Lhotáka o husitství v Sušici. 7. kv tna ve Smetanov sále p iblížil poslucha m širší dobový kontext a p inesl mnoho zajímavých informací, p estože je zpráv o husitech na Sušicku velmi málo. Jsou spojeny zejména s obléháním hradu Rabí. Je pravd podobné, že Jan Žižka v Sušici byl (m sto bylo tehdy ve svazku s Táborem), ale Žižk v vrch nad Sušicí nemá ve smyslu p íchodu jeho vojska historické opodstatn ní. Zm ny nastartované husitstvím byly pro m sto velice d ležité a významn pozvedly jeho vliv a postavení. Vznikla nová struktura m stské správy a rozší ily se její pravomoci. Na záv r ješt prob hla diskuze s poslucha i a Milena Naglmüllerová pozvala p ítomné na výše zmín né další ásti cyklu o Mistru Janu Husovi. text a foto ED Sušické noviny 10/ kv tna Sout žní putování pro d ti s rodi i po sušických kostelech a kaplích D kanský kostel sv. Václava Hlas zvonu a p ivítání Hra o sv. Františkovi divadlo d tí Varhanní minikoncert M. Hosnedlové Biblické tance Flétnový soubor ZUŠ Sušice a Nýrsko Koncert sušického chrámového sboru Rozhovor kytary a houslí Prohlídka chóru a varhan Meditace s kytarou Výstava ze života farnosti a innosti eské k es anské akademie, kancionály a bible k nahlédnutí, možnost rozhovoru s duchovním, volná prohlídka Požehnání m stu, chorál Svatý Václave Kostel sv. Felixe klášter Mše svatá a májová pobožnost Hlas zvonu a p ivítání Flétnový soubor ZUŠ Sušice a Nýrsko O život kapucín prezentace fotogra í a vypráv ní, prohlídka kostela, sakristie, chóru a kláštera Sbor Gabriel hudebn -recita ní pásmo O život kapucín Výstava liturgických p edm t a fotogra í o kapucínském ádu, možnost osobních rozhovor s bratry kapucíny Zavíráme bránu Kostel Nanebevzetí Panny Marie Hlas zvonu a p ivítání Rok zasv ceného života krátké lmy o život v církevních ádech bez p edsudk Prohlídka s historikem dr. Lhotákem Rok zasv ceného života Chvíle pro ztišení a osobní modlitbu, zapalte sví ku za své blízké, volná prohlídka Zavíráme bránu Kaple sv. Rocha Hlas zvonu a p ivítání Krátké pásmo o sv. Rochovi v 19.05, 19.30,, a ve Prohlídka s historikem dr. Lhotákem Cesta sv tla 14 zastavení, fotogra í d ev ných plastik na Colle Don Bosco v Itálii Zavíráme bránu Kaple And la Strážce Hlas zvonu a p ivítání And lské varhany prohlídka varhan And lské zastavení a and lské zvon ní Zp vy z Taizé zazpívejte si s námi P ímluvné modlitby Schránka Prosba do nebe odevzdejte své starosti do Božích rukou, chvíle pro ztišení a osobní modlitbu, volná prohlídka Zavíráme bránu Žádná tma pro tebe není temná: jako den svítí, temnota je jako sv tlo. (Ž 139,12) TĚŽKÁ CESTA Z NORMANDIE náška za ala vylod ním spojenc v Normandii a b hem postupu armád na východ autor vylí il a ukázal n které d ležité bitvy. P ítomné blíže seznámil nap. s osobou generála Pattona a podrobn ji se v noval osvobozování eského území. Celá dlouhá záv re ná ást pak pat ila Domažlicku, odkud p ednášející pochází. Autor se dokonce vydával po stopách n kterých osob z dobových fotogra í a dodnes udržuje kontakty s n kterými tehdejšími americkými vojáky. Na záv r zmínil zajímavost, že také Domažlice mají pam tní desku s podobným osudem jako Sušice. text a foto ED

5 Sušické noviny 10/ kv tna 2015 strana 5 Sušice kv tna Sušické slavnosti Blue Effect, Sto zví at, divadla, oh ostroj podrobný program v minulém ísle. 22. kv tna. od 21 hod. Kloub Dead Sailor elektro break 22. kv tna od 21 hod. restaurace Sokolovna West point music party 23. kv tna od 21 hod. PDA Kabát revival 29. kv tna od 19 hod. sušické kostely Noc kostel program na str. 4 P IPRAVUJEME: 5. a 6. ervna od 17 hod. galerie a kino Sušice P ehled akcí Muzeum Šumavy Sušice nám stí Svobody 40, tel., fax Otevírací doba od ledna do b ezna 215 út so: 10 12, / ne, po: zav eno duben zav eno M stské informa ní centrum budova radnice tel , otvírací doby v IC od 1.5. do po pa hodin so hodin ne hodin (pouze ) Polední pauza hodin. do 28. kv tna výstavní prostor radnice Hartmanice Hartmanická synagoga tel Otev eno 9 18 hod. krom pond lí Horažďovice M STSKÉ MUZEUM HORAŽ OVICE sobota v h ve velkém sále muzea. zahájení sezony v M stském muzeu Horaž ovice vernisáž dvou výstav: Tyjátr slaví aneb 170 let amatérského divadla v Horaž ovicích Malby a tapiserie s horaž ovickými motivy od výtvarnice Lydie Šloufové Otev ení expozic muzea a zámeckých prostor pro ve ejnost od úterý kv tna od 8 hod. Nám stí Svobody Farmá ské trhy viz. str kv tna od 19. hod. KD Sokolovna 12. ervna od 20 hod. Santos Alkehol, Harley koncert 13. ervna od 20 hod kino Sušice Muž sedmi sester komedie ze sou asnosti podle románu J. Havlí ka divadelní p edstavení souboru J. K. Tyla Žihobce 18. ervna od 20 hod. kino Sušice derniéra Region Kašperské Hory 22. kv tna od 20 hod. kostel sv. Mikuláše KINO OTAVA tel kv tna od 20 hod. Šestý zápas USA Dramatik Nicky je navždy oddaným fanouškem baseballového týmu Boston Red Sox. Jak dopadne klí ové utkání ve nále? Komedie do 12 let nevhodná. 29. kv tna od hod. Gar eld v festival humoru USA Sv tový festival humoru se blíží a Gar eld je op t p ipraven vyhrát. Animovaná komedie nezklame! Velhartice 23. kv tna od hod kostel sv. Má í 30. kv tna od 20 hod. kostel sv. Václava 23. kv tna od 10 do 14 hod. IS a SEV Kašperské Hory Jarní byliny botanická vycházka po okolí k Evropskému dni park 31. kv tna od 14 hod. koupališt D tský den a slavnostní otev ení areálu str ervna v 17 hod. Muzeum Šumavy 6. ervna 9 12 hod Komunitní centrum SV Tvo ivá sobota zdobení pomocí sítotisku S sebou p ez vky, sva inu, pití ko a 5 ks výrobk, které si chcete ozdobit. P ihlášení nutné do na tel.: p. Ptá ková Pro milovníky hudby již od do hodin v kavárn kina malé hudební ob erstvení. Sušické kulturní centrum, p. o. SIRKUS, P íkopy 178, Sušice: po pá 8 16 hod., so ne hod. editel kino pokladna p edprodej vstupenek pond lí, st eda , hod. úterý, tvrtek , hod. pátek , hod. POKLADNA kina otev ena denn, vždy 1 hodinu p ed promítáním lmu KAFE Sirkus, P íkopy 178, Sušice pond lí pátek hod. sobota hod. ned le hod. GALERIE SIRKUS výstava str. 9 po t hod., pá hod., hod. polední pauza hod. so hod., ne hod. do 31. kv tna M. Petrus: Živit se komiksem KD Sokolovna, T. G. Masaryka 120, Sušice správa budov kulturní akce, kurzy, výlety, p edprodej vstupenek redakce SN pond lí, st eda , hod. úterý , hod. tvrtek , hod. M stská knihovna Sušice komunitní centrum, ul. Klostermannova. p tel.: , provoz odd lení pro dosp lé a ítárna po, st, pá 8 12 a hod. ve ejný internet út, t 8 12 hod. odd lení pro mládež po, st, pá hod. 22. kv tna nám stí Žihobce Muzeum Lamberská stezka tel.: Prohlídkové okruhy denn Nau ná stezka Netopý ím parkem Výstavy: Tamara Vold ichová Karty zdobí zámek. Výstava karet, kvartet a stolních her.. Jan Kavale Extravagance šumavské krajiny vyjád ená metodou inverzáže. 3. ervna od 10 hod. Bojanovice od 10 hod živá hudba, ob erstvení výstava voz v 16 hod. p íjezd n meckého TATRA klubu info Jan Deklerck, Bojanovice 74, tel , HRADY RABÍ tel infohradrabi.cz, rabi.eu od 20 hod. nádvo í hradu Žihobecké divadlo J. K. Tyla Muž sedmi sester od 16 hod. hradní konírna HLASO dobro inný koncert p veckého sboru ze Strakonic od 9 hod. Rabijáda 14. ro ník d tského dne plného sout ží a hravých disciplín (pro d ti a jejich rodi e) KAŠPERK tel infokasperk.cz, kv tna rodinný víkend prohlídky: Vyrob si svou buchtu, Sta se princem i princeznou VELHARTICE tel infohradvelhartice.cz, otev eno. úterý ned le: 10 až 17 hod.

6 strana 6 Vzpomínky M l jsi nás rád, jak možno v it tomu, že už se nikdy, tatínku, nevrátíš mezi nás dom. Dne 20. kv tna jsme vzpomn li jedenáctého výro í úmrtí pana Františka Chmelenského ze Sušice. S láskou a bolestí v srdci vzpomínají manželka, dcery a syn s rodinami, vnou ata, pravnou ata. Dne 22. kv tna uplynou t i roky, kdy nás opustil pan František Šperl ze Chmelné. Za vzpomínku d kuje manželka s rodinou. Kdo Tebe znal, ten vzpomene, kdo T m l rád, ten nezapomene. Dne 22. kv tna vzpomeneme páté výro í, kdy od nás náhle odešel pan Bohuslav Kopelent Stále vzpomíná manželka a d ti s rodinami. Dne 24. kv tna tomu bude rok, co nás navždy opustila paní Alžb ta Valdmanová. Stále vzpomínají d ti, vnou ata a pravnou ata. Nebylo Ti dop áno s námi tu být, nebylo léku, abys mohla žít. Za Tvoji lásku nic víc Ti nem žem dát, jen kyti ku na hrob a vzpomínat. as plyne dál, bolest v srdci z stává. Dne 2. ervna uplyne sedmnáct let od úmrtí paní R ženy Kurcové ze Sušice. S láskou stále vzpomínají manžel a synové s rodinami. Dne 2. ervna vzpomeneme trnáctého výro í úmrtí pana Ji ího Brabce ze Sušice. Stále vzpomínají manželka, syn Ji í a dcera Romana s rodinami, bratr a vnou ata Roman, David, Ji ík a Kubík. Opustili nás... František Ku era r. 1952, Zde ka Hole ková r. 1935, Ji í Kolá r. 1935, Ján Miškovi r ODEŠEL BÁSNÍK as je m j nep ítel, odd luje ladnost tvých krok od sladké úzkosti mého o ekávání, napsal básník Ji í Kolá Doubravický ve sbírce P ipozdívání. Tehdy jsem si poprvé uv domil, že as se napl uje. Ten jeho se naplnil po átkem kv tna letošního roku, ne dlouho po jeho osmdesátinách. Když jsem psal lánek k tomuto jeho životnímu jubileu do Sušických novin, ani zdaleka mne nenapadlo, že to budou jeho poslední kulatiny. Tento lyrik t lem i duší vydal celkem dev t básnických sbírek (od sbírky Holoubci verš až po Imaginární p íb hy Sny). Tu posledn jmenovanou sbírku mu vydalo St edisko západo eských spisovatel, jehož byl od roku 2004 lenem. Pan Ji í Kolá pravideln p ispíval do asopisu Plze ský literární život, vedle toho uve ej oval své tiv napsané povídky a lánky ve Vítaném hostu, v Klatovském deníku i v Sušických novinách. M l rád hudbu, um ní, kulturu, Sušici i Šumavu. Je t žké v jednom krátkém vzpomínkovém lánku popsat život tohoto vzácného a citlivého lov ka, který vychoval adu hudebník, ale rovn ž obohatil svými verši a publicistikou mnoho tená novin i asopis. T m budou bezesporu chyb t nejen jeho p ísp vky, ale zejména tenhle vzácný lov k, který byl z generace minulé, která se už dnes bohužel nerodí. M l v sob zájem o vše krásné a um l krásu rozdávat, a p edevším m l dobré srdce. Vy, kte í jste jej znali, vzpome te s námi nezapomenutelného lov ka pana Ji ího Kolá e-doubravického. Ivan Nikl Spole enská kronika Mírový b h 2015 (Sri Chinmoy Oneness Home Peace Run) Mírový b h je nejdelší štafetový b h na sv t, který se pravideln koná od roku Mezinárodní tým b žc nese mírovou pochode, kterou si cestou p edávají statisíce lidí s p áním dobré v le, míru a p átelství. S každým p edáním mírové pochodn z ruky do ruky se plamen nad je ší í od srdce k srdci, po celém sv t. B žet s pochodní i s ní ujít jen pár krok a vložit do ní své p ání pro lepší sv t m že každý. Do Mírového b hu se každý rok zapojují i osobnosti z celého sv ta. V minulých letech se jej ú astnili nap. Matka Tereza, Nelson Mandela, Martina Navrátilová, Dana Zátopková, Pavel Šporcl a mnoho dalších. Dne 25. kv tna 2015 zavítá štafeta Mírového b hu i do Sušice. Setkání s b žci prob hne kolem p ed základní školou T. G. Masaryka. Zde si m žete podržet pochode a poslat své p ání pro mír ostatním. K b žc m se však m žete p ipojit už p i vstupu do m sta sm rem od Hrádku, kam by m li dorazit kolem 12.15, a b žet s nimi p es náb eží sm rem k ZŠ T. G. Masaryka, kde bude probíhat krátký program. B žce pak m žete doprovodit dál, sm rem na Dlouhou Ves a Kašperské Hory. -tz- ZŠ speciální DČCE Merklín odloučené pracoviště v SUŠICI Pod nemocnicí 116, Škola v zahradě pořádá tradiční Bleší TRH května hodin Do našeho blešího trhu můžete přinést co vám doma přebývá anebo si odnést co vám doma chybí. Prodává se cokoliv za symbolické ceny! Informace na tel.: Žáci a učitelky ze ZŠ speciální se těší na vaši návštěvu! Talentové zkoušky do ZUŠ Sušice Ve dnech 28. a 29. května od do hodin se uskuteční přijímací zkoušky do Základní umělecké školy v Sušici pro obory: Hudební (II. patro); Výtvarný (I. patro); Taneční (I. patro) Na všechny malé muzikanty, výtvarníky a tanečníky se velice těšíme. ZUŠ Sušice, Lerchova 255 Zveme Vás na slavnostní ukončení akce Památky Sušicka v sobotu 30. května ve 13 hod. ve Středisku volného času Sušice. D ti i celé rodiny v posledním p lroce tvo ily z keramiky modely hrad Sušicka (Velhartice, Rabí, Kašperk). Nyní nastal as hrady vystavit a vybrat nejzda ilejší výtvory. Slavnostní vernisáž se uskute ní v sále St ediska volného asu Sušice Klostermannova Pojeďte s námi... Sušické noviny 10/ kv tna 2015 Pro velký úsp ch opakujeme zájezd na muzikál z prost edí Šumavy s písn mi Václava Necká e MÝDLOVÝ PRINC sobota 19. zá í 2015 od hodin Divadlo Broadway v Praze Odjezd ze Sušice v hodin Zájemci o tento muzikál hlaste se v kancelá i Sušického kulturního centra v KD Sokolovna nebo na tel nejpozd ji do 11. ervna Po et vstupenek je omezen!! 26. ervna eský Krumlov otá ivé hledišt PES BASKERVILLSKÝ detektivní komedie Objednané vstupenky vyzvedávejte v KD Sokolovna. 18. ervence BERCHTESGADEN ORLÍ HNÍZDO KÖNIGSSEE obsazeno 15. srpna eský Krumlov otá ivé hledišt BARON PRÁŠIL dobrodružná fantasy komedie pro celou rodinu Objednané vstupenky vyzvedávejte v KD Sokolovna. 22. srpna NEUSCHWANSTEIN MNICHOV Prohlídka nejnavšt vovan jšího pohádkového zámku bavorského krále Ludvíka II. v bavorských Alpách. Odpoledne prohlídka historické ásti Mnichova. 19. zá í MÝDLOVÝ PRINC Muzikál Praha Muzikálová novinka, jejíž d j je zasazen do sou asnosti a zavede diváky mezi amatérské herce v malebném prost edí Šumavy. Celé dílo provází známé hity Václava Necká e. Hrají: Martin Dejdar, Martin Písa ík, Tereza Kostková, Jitka Schneiderová, Václav Kopta, Aleš Háma, Vlastimil Zav el a další. Zájemci se mohou hlásit nejpozd ji do v KD Sokolovna nebo na tel ! 16. íjna ALEXANDROVCI obsazeno Objednané vstupenky vyzvedávejte v KD Sokolovna. 6. prosince VÁNO NÍ DRÁŽ ANY Poje te na erpat váno ní atmosféru do p ekrásn vyzdobené n mecké metropole. Procházka historickým centrem m sta s možností nákupu váno ních dárk. KURZ TANEČNÍ A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY PRO MLÁDEŽ po ukončení základní školní docházky pod vedením tanečních mistrů Jiřího a Gabriely Hájkových bude probíhat od do vždy v pátek od hod. ve velkém sále KD SOKOLOVNA Zájemci se mohou přihlásit v kanceláři KD Sokolovna nebo na telefonním čísle do 29. května Klub latelist Sušice vás srde n zve na slavnostní k est nové poštovní známky se zobrazením hradu Rabí, p i jehož dobývání v roce 1421 p išel Jan Žižka o své druhé oko. Křest proběhne v pátek 5. června 2015 od hodin na MÚ Rabí. Ú astníci mohou získat nap. známky z emise Krásy vlasti, Pam tní list, p íležitostný koresponden ní lístek, speciální R nálepku, podpisy tv rc známky a dopln nou nálepku Apost. KF Sušice Již delší dobu sleduji krátkodobé rušení televizního signálu z vysíla e Svatobor. Projevuje se krátkodobým roztrháním signálu nebo i úplnou ztrátou signálu krátkodob. Pro další jednání na eském telekomunika ním ú ad bych pot eboval získat další poznatky od jiných televizních ú astník. Pokud se vám to také stává, kontaktujte m bu na tel.: nebo na u: D kuji. -zt-

7 Sušické noviny 10/2015 Sport/Inzerce 22. kv tna 2015 strana 7 Jak si vede Judoclub Sušice na začátku sezony Sušické judistky eká tento víkend v Jablonci nad Nisou start na Mistrovství eské republiky žen a dorostenek v kategorii družstev. Eva Marešová a Veronika Heberleinová, které si jako posily jmenovit vyžádal Pavel Hrubý, trenér Judo klubu Jablonec nad Nisou, budou hostovat v jabloneckých barvách a doplní chyb jící váhové kategorie. Heberleinová a Marešová posílí družstvo dorostenek. Marešová se pozd ji postaví i v družstvu žen. Ob judistky p edvedly v poslední dob dobrou technickou p ipravenost a hlavn rvavost. Na jejich výkon v náro né sout ži jsem zv davý. Mohl by být motivujícím impulsem na podzimní mistrovství jednotlivc, okomentoval trenér Petr Kämpf. Závodníci Judoclubu Sušice se zú astnili od za átku roku sedmi sout ží. Ze 49 start vybojovali 27 medailí. V druhém kole eského poháru startoval poprvé v kategorii mladších žák Richard Hebký ve váze do 34 kg. Sv j úvodní zápas bohužel prohrál a tím pro n j sout ž skon ila. V kategorii starších žák do 73 kg sout žil Luboš Zadžora, bohužel ani jemu se nepoda ilo vyhrát úvodní zápas a neusp l ani v opravných zápasech. Oproti nim jejich starší kolegové v dorosteneckých kategoriích slavili úsp ch. Nejlepší výkon p edvedl Aleš Zemen ve váze do 90 kg, s bilancí 2 výhry a 2 prohry skon il na 5. míst. Eva Marešová sout žila ve váze do 63 kg, s bilancí 3 výhry a 2 prohry skon ila na 7. míst. V p edešlém prvním kole eského poháru vybojovala bronzovou medaili. V sou asné dob drží druhou p í ku v celostátním ranking listu. Aleš Zemen je na sedmém míst. eský pohár Ostrava Dorostenky: 3. místo Eva Marešová do 63 kg eský pohár Jablonec nad Nisou Dorostenci: 5. místo Aleš Zemen do 90 kg, dorostenky: 7. místo Eva Marešová do 63 kg, bez umíst ní Veronika Heberleinová do 52 kg, starší žáci: bez umíst ní Luboš Zadžora do 73 kg, mladší žáci: bez umíst ní Richard Hebký do 34 kg Krajský p ebor Písek Muži: 5. místo Luboš Smetana do 81 kg, dorostenky: 3. místo Eva Marešová do 63 kg Memoriál Antonína Tichého Benešov Starší žáci: 2. místo Luboš Zadžora, mladší žáci: 7. místo Ond ej Korec do 34 kg, 7. místo Richard Hebký do 34 kg, bez umíst ní Pavel Vejskal do 42 kg, mlá ata: 1. místo Ji í Lucák do 52 kg, 2. místo Julie Kratochvílová do 38 kg, 3. místo Jan Dražka do 28 kg Jarní turnaj Nepomuk Dorostenky: 1. místo Eva Marešová do 63 kg, starší žáci: 2. místo Luboš Zadžora do 73 kg, mladší žáci: 3. místo Pavel Vejskal do 46 kg, 5. místo Richard Hebký do 34 kg, 5. místo Ond ej Korec do 34 kg, mlá ata: 1. místo Ji í Lucák do 50 kg, 3. místo Julie Kratochvílová do 37 kg, 3. místo Jan Dražka do 28 kg, 3. místo Samuel Adámek do 27 kg, 4. místo Pavla Balová do 37 kg, 5. místo Jan Valík do 39 kg, 6. místo Št pán Hlavenka do 33 kg Velká cena Blatná Mladší žáci: 3. místo Pavel Vejskal do 46 kg, 3. místo Ond ej Korec do 34 kg, 5. místo Ji í Šlégl do 38 kg, 5. místo Richard Hebký do 34 kg, mlá ata: 1. místo Ji í Lucák nad 50 kg, 3. místo Samuel Adámek do 29 kg, bez umíst ní Št pán Hlavenka do 32 kg, Josef Kotáb do 32 kg, Michal Šlégl do 29 kg Velká cena Prachatice Dorostenky: 1. místo Veronika Heberleinová do 52 kg, 2. místo Eva Marešová do 63 kg, 3. místo Natálie Tušerová do 57 kg, Starší žáci: 1. místo Matyáš Herlt do 66 kg, mladší žáci: 1. místo Pavel Vejskal do 46 kg, 3. místo Lukáš K s do 55 kg, 5. místo Ji í Šlégl do 38 kg, 5. místo Ond ej Korec do 34 kg, mlá ata: 1. místo Ji í Lucák do 50 kg, 1. místo Jan Dražka do 28 kg, 2. místo Jan Valík do 38 kg, 3. místo Julie Kratochvílová do 38 kg, 5. místo Michal Šlégl do 29 kg. -JCS- Přihlaste se na LETNÍ PLAVECKÉ KURZY Baby plavání pro děti od ukončeného 6 měsíce do 3 let (700 Kč/ 6 lekcí) Neplavci pro děti od 5 do 8 let (420 Kč/ 6 lekcí) Dospělí pro všechny, kteří se chtějí naučit plavat správnou technikou (720 Kč/ 6 lekcí) ZAČÍNÁME Více informací na susice.cz v sekci Plavecké kurzy

8 strana 8 A už takové narozeninové výro í máte, i nemáte za sebou, jist nepochybujete o tom, že ty i dekády aktivní existence jsou d vodem k ádné oslav. V úterý 12. kv tna p ijela tradi nímu sušickému atletickému mítinku pogratulovat ke kulatému výro í eská atletická špi ka i bohatá divácká návšt va. Požehnání v podob p ekrásného májového po así s jasnou oblohou se dostalo i sh ry. Podtitul Memoriál Ladislava Nešpora a Ády Blah ta p ipomn l, kdo se o tradici v minulých letech zasloužil nejvíc. A opravdu bylo na co se dívat! Evropský šampion Pavel Maslák svým asem 32,56 sekundy na t ísetmetrové trati dokázal, že si do Sušice nep ijel jen zatrénovat, protože za svým maximem zaostal o pouhých 15 setin. Vrcholnou podívanou byl souboj mezi další mistryní Evropy Denisou Rosolovou a mistryní sv ta Zuzanou Hejnovou na trati 300 metr p ekážek, který pro sebe v posledních metrech získala prvn jmenovaná ve vynikajícím ase 38,99 vte in, kterému do sv tového maxima chybí jen 24 setin. Kvalitní asy p edvedly na stejné trati bez p ekážek Martina Schmidová (38,63 vte iny) a Iveta Mazá ová (39,36 vte- iny). Vít z Memoriálu Ladislava Nešpora v b hu na 400 metr p ekážek, Lukáš Hodbo, se asem 53,08 vte iny vyhoupnul na první P edh í Šumavy je ideální krajinou pro jezdce na horských kolech. Cyklostezky podél ek pro rodiny s d tmi, náro n jší stoupání pro sportovní jezdce, krásné výhledy pro zdatné turisty a jedine né sjezdy pro p íznivce rychlejšího pohybu terénem. Všechny cesty jsou zasazeny do neopakovatelné atmosféry místní úchvatné p írody. Hluboké lesy plné skal a sv žích byst in a vo avé rozkvetlé louky rozmanitých tvar jsou protkány prastarými cestami a p šinkami. Do takového klenotu zasazená Sušice se stala d jišt m 3. ro níku akce s názvem EnduroXrace. Víkend 9. a 10. kv tna pat il posledn jmenované skupin cyklist. V sobotu probíhal na tratích kolem Sušice trénink a v ned li po ránu byly odstartovány vlastní závody. Jezdci vyráželi na 42 km dlouhou tra s p evýšením m po dvojicích v minutových intervalech ze slavnostní rampy umíst né u kašny na nám stí. Sušický závod se stal asi jediným podnikem, kde se na start postavil mistr sjezdu a techniky (fourcross) a mistr síly a vytrvalosti (cross country). Zkušený Michal Prokop je trojnásobný mistr sv ta ve fourcrossu a ú astník olympiády v Pekingu v BMX Sport Čtyřicátiny Velké ceny Sušice Pavel Maslák p edvedl excelentní výkon a s p ehledem zvít zil. Foto ED místo letošních eských atletických tabulek a splnil tím B limit pro Mistrovství Evropy junior. Vít zem Velké ceny m sta Sušice v b hu na 100 metr se stal Marcel Kadlec v ase 11,00 vte in. Sprinter m nep ál pom rn silný protivítr. O to v tší uznání zaslouží vít zné asy Lucie Koudelové na hladké stovce (12,11 vte in) i na stovce s p ekážkami (13,76 vte in). Vzrušující podívanou p edvedl závod muž na metr, ve kterém v ase 2:31,55 zvít zil Lukáš Hotový a kde do posledních metr state n bojoval sušický štreka Pavel Št páník. V diska ském kruhu na sebe p ipoutala pozornost vít zka Jitka Kubelová výkonem 52,25 metru a Igor Gondor, jehož disk dolétl na metu 55,75 metru. eskou atletickou špi ku doplnila vít zstvím na kilometrové trati Ukrajinka Alesia Viskotova asem 2:54,85 a Irá an Amir Shaker, který vyhrál na trati 110 metr p ekážek v ase 14,16 sekundy. Program doprovodily sout že mládežnických Sušické noviny 10/ kv tna 2015 Na závodě EnduroXrace v Sušici se sešli mistři z různých disciplín MTB a talentovaný Jan Vastl vyhrál jako junior závod sv tového poháru v XC a na mistrovství sv ta v této disciplín hned prvním rokem v kat. do 23 let obsadil 4. místo. Druhý jmenovaný byl zárove jedním z mála sušických závodník, kte í se akce ú astnili. Už tuto ned li ho m žeme vid t v televizi v 1. závod letošního sv tového poháru v XC v Novém M st na Morav. A jak m ení t chto rozdílných sil dopadlo? Vzhledem k charakteru závodu, m li samoz ejm navrch sjezda i. M - ené rychlostní zkoušky, které Mist sv ta Michal Prokop a mistr R P emek Tejchman jsou pro výsledek rozhodující jsou s kopce a to v tšinou hodn prudce. Na rozdíl od ryzích sjezda se však závodníci endura musí na místa startu jednotlivých m ených úsek dostat po vlastní ose. K tomuto ú elu již n kolik let slouží speciální kategorie kol enduro, která se vyzna uje na jedné stran velkými zdvihy a na stran druhé lehkostí. Samoz ejmostí je zamykání zadního i p edního odpružení a asto se z idítek ovládá i nastavení výše teleskopické sedlovky. Povinností jsou chráni e a plná p ilba (integrálka). kategorií. Symbolické bylo p edstavení sprinterských legend historie sušické Velké ceny Jaroslava Webera z Karlových Var, vít ze prvního ro níku VC Sušice, plze ského slávisty Josefa eliše, který zde zvít zil t ikrát, dalšího slávisty Lu ka Bohmanna, n kdejšího mistra Evropy ve štafet na 4 x 100 m a domácího Richarda Synka staršího, který také oblékal i dres pražské Slávie a v Sušici vyhrál stovku celkem p tkrát. A byl to práv on, kdo p ipravil ve vestibulu tribuny výstavu fotogra í jako historický pr ez ty iceti let Velké ceny. Tato výstava bude ješt n jaký as k vid ní v prostorách recepce plaveckého bazénu. P im t špi kové atlety, aby si v nabité termínové listin, našli as na výlet do Sušice, se zdá být zázrakem. Zázraky se ovšem nerodí náhodou. Za zázraky stojí nan ní podpora sponzor, kte í v reklam nevidí jen nan ní kalkul, ale p íležitost podpo it dobrou v c. O to v tší díky pat í spole nostem SENTIS, Solodoor, ACO, SPAK, Rumpold, Peka ství Karel Rendl, FIXNET, Haas Fertigbau, eská spo itelna, skupina EZ, Hotel Gabreta, Oliva Gourmet, PAP, Koramex, RENO CZ, Atrium, Zahradní centrum Moure- ek, PRO DOMA SE, EGF, EGF Energy, Jantar Jana Koubová, Kola ácha, Sport Schwarzkopf a KROL. Pod kování do ad sponzor a partner však mí í p edevším generálnímu partnerovi mítinku, kterým bylo letos ZKD Sušice, a samoz ejm starostovi Bc. Petru Mottlovi a m stu Sušice, bez jehož výrazné grantové podpory by se podobný špi kový sportovní podnik dal v Sušici t žko uspo ádat. Díky pat í rovn ž panu Ing. Bc. Josefu Fartákovi a paní Milad Vá ové z vedení TJ Sušice a všem rozhod ím a po adatel m vyda ené akce. Za domn lými zázraky stojí také tvrdá práce a tvrdá p íprava. Vím, že Zden k Nešpor o chválu ani publicitu nestojí. Nicmén v - ím, že se mu nepoda í v rámci recenzních úprav poslední odstavec tohoto lánku vymazat. Jen ten, kdo trochu nahlédne za oponu p íprav takového atletického podniku, pochopí, že za t emi hodinami vrcholné atletické podívané stojí n kolik m síc manažerské i fyzické práce a schopnost získat pro organizaci závodu desítky dalších nadšenc. Takže, Zde ku, za celou sušickou ve ejnost moc a moc díky! P eji tob a vlastn všem, kdo mají rádi atletiku, aby ti ta energie a entuziazmus, co nejdéle vydržely! Zase jsme jednou m li v Sušici p íležitost užít si špi kové atletické podívané, které nebylo co do kvality a organizace co vytknout. A pokud by se p ece jen n jaký zapšklý kritik našel, neodpustím si citovat slova Johanna Wolfganga Goetha Kdo je nejost ejším kritikem? Neúsp šný diletant! Petr Kr má Ú astníky závodu trasa zavedla na krásné okolní kopce Kalovy, Žižk v vrch, na Sedlo a Svatobor dokonce dvakrát. Závodníci celou pou zvládli za ty- i a p l hodiny, p i emž as m - ených úsek se nejrychlejšímu vešel do 18 minut. Zbývající as byl ur en na hodn vyklidn né p ejezdy a ob erstvení na Santosu. O stoupající oblib tohoto sportu sv d í o polovinu vyšší po et závodník než vloni. K závodu bylo ve ty ech kategoriích (ženy, junio i a muži rozd lení v kem 35 let) p ihlášeno 158 jezdc. Jasným vít zem závodu se stal Michal Prokop (Specialized), druhý skon il lo ský vít z Ji í Fikejz (Author enduro team.cz) a t etí P emek Tejchman (commencal FDF). tvrtý v kategorii masters (nad 35 let) dojel legendární Richard Gasperotti a jen dv p í ky za ním celkov 20. s íslem 20 dorazil na svém XC speciálu Jan Vastl. Sušickým želízkem v ohni byla Simona Lišková. Ani v siln jší ženské konkurenci nezklamala a stejn jako vloni stála na bedn, tentokráte brala 3. místo. Dalším sušickým jezdcem byl v kategorii Muži 23. Lukáš Pokorný a 44. Ji í ermák (Bike Racing Sušice), v kategorii Masters pak Ed Lískovec (JIKO ácha Sušice) na 18. míst. Fotbalisté bojují Skv lé p edstavení s Táborskem, ztracené body v Milevsku Fotbalisté Sušice pod trenérem Janem Sta kem pokra ují ve zlepšených výkonech a snaží se o udržení v divizi. Mužstvo z Pošumaví nejd ív ve výborné partii doma urvalo bod se silným Táborskem B, následn ale v d ležitém souboji prohrálo 0:2 v Milevsku. Do konce sezony zbývají ty i kola, Sušice to s osmibodovou ztrátou na 12. Milevsko, první jist nesestupující tým, bude mít už hodn složité. Proti Táborsku Sušice na domácí p d odehrála parádní st etnutí. Vyrovnanou partii vysoké fotbalové úrovn nakonec rozhodovaly až pokutové kopy, ve kterých druhý bonusový bod brali hosté. Sušice srovnávala na 2:2 až v 90. minut zásluhou st ídajícího Melky. Od mého návratu to byl nejlepší zápas, který jsme sehráli. Utkání m lo na divizi velkou kvalitu, k emuž p isp l i silný soupe, hodnotil utkání sušický trenér Jan Stan k. Neš astná inkasovaná branka nás trochu srazila. Hrálo se navíc nadále ve vysokém tempu a za aly nám postupn docházet síly, ehož soupe využil. Kluci p esto bojovali a poctiv pracovali, za což jsme byli odm n ni vyrovnáním, dodal. Po dobrém výkonu jeli Suši tí o týden pozd ji plni odhodlání do Milevska, kde v p ímém boji o záchranu pot ebovali usp t. Utkání host m ale bodov nevyšlo. Milevsku pomohly dv penalty (jednu lapil gólman Gill) a urputným, bojovným výkonem si došlo pro výhru 2:0. Bohužel jsme nenavázali na výkon s Táborskem, neprom nili n které šance. Soupe m l v tší v li, bojovností si došel pro penalty, mrzelo Sta ka. Sušice je v divizní tabulce po 26 odehraných kolech na posledním míst se stejným po tem bod jako Cheb (21), na trnácté Mariánské Lázn ztrácí jediný bod. Z divize ale o sout ž níž padají jist t i týmy (pokud vedoucí týmy z krajského p eboru p ijmou postup), za ur itých okolností m že jít dol i tvrtý tým od konce. Milevsko, které drží 12. místo, má na Sušici náskok sedmi bod. V záv ru sout že ekají Sušici t žcí soupe i z horní poloviny tabulky. V ned li 24. kv tna doma Karlovy Vary, pak venku Ho ovicko, eský Krumlov a na záv r doma derby s Klatovy. Všechno jsou to celky z horní poloviny tabulky. - jon-, foto ED 1. Denisa Rosolová, 2. Zuzana Hejnová Branká Karel Gill mnohokrát sušické mužstvo podržel. Akci op t po ádal Aleš Hrabý ve spolupráci s rmou Scott a do organizace se také zapojilo mnoho místních cyklist. Museli vyzna it a doupravit trat a p i závod na šesti rychlostních zkouškách odstartovat 150 jezdc a zm it jim výsledné asy. Pod kování jist pat í také horské služb Národního parku Šumava, která jistila bezpe nost na obtížných úsecích. Jan Vastl v sou- asné dob závodí v Itálii za profesionální tým Bianchi a tak jsme jeho zastávku v echách využili ke krátkému rozhovoru: Jak t napadlo závodit v enduru? Jsem tady doma, trat tedy v tšinou znám a m l jsem zrovna výjime n volno. Byly rychlostní zkoušky o hodn obtížn jší než sv tové XC? Byly hlavn delší. Na tratích SP jsou i obtížn jší místa, kde se musí stopa p edem promyslet, ale jsou to kratší úseky. Jsi spokojen se závodem? Moc se mi líbil. Snad jen upravenou Stezku odvahy jsem trochu podcenil a nedal si níž sedlo. Co bude vrcholem tvé letošní sezony? Velký vrchol bude hned te 24. kv tna 1. závod sv tového poháru doma v echách v Novém M st. Tak a se da í, budeme držet palce! text a foto Eduard Lískovec více foto na Reprezentant Vastl si odsko il na enduro z XC

9 Sušické noviny 10/ kv tna 2015 Kultura strana 9 GALERIE SIRKUS SUŠICE Sušické kulturní centrum SIRKUS, P íkopy 178 po t hod., pá hod., hod polední pauza hod., so hod., ne hod. do 31. kv tna Michael Petrus: Živit se komiksem 5. června od 17 hod. Vernisáž a slavnostní vyhlášení výsledk výtvarných a literárních prací sout že v rámci programu k uct ní 600. výro í upálení Mistra Jana Husa. KNIHOVNA RABÍ, POV ST A KNIHOVNA P edstavte si, že jste v dob minulé. V dob, kdy vládne hradní pán, nejsou žádné supermarkety, žádná auta, ani po íta e a mobily. Lesem putuje skupina cizích šlechtic, která zast elí z hladu jelena. Hn v hradního pána na sebe nenechá ekat a nejvyšší šlechtic je uvržen do hladomorny. Možná jste poznali, že se jedná o pov st z našeho blízkého okolí, a to hradu Rabí. Ovšem to tvr áci ze ZŠ T. G. M. netušili. Celou pov st jsme si spole n prožili. D ti si pomocí dramatické hry vyzkoušely, jak je nep íjemné být v malém prostoru. Rozhodovaly v roli hradního pána o trestu pro cizího šlechtice a poté vymýšlely plán, který by pomohl cizinci z hladomorny. Zajímavým okamžikem byl i konec pov sti. Každá skupinka si vytvo ila sv j a mnohdy se shodoval s pov stí v knize. D ti se p esv d ily, je lepší nejprve p emýšlet a potom jednat. Rovn ž zjistily, že je lepší si vše nejprve zkontrolovat, než dát ihned na rady ostatních. Pov st O rábské hladomorn a mnoho dalších najdete v knize od Milana Pokorného Co vypráv la Otava. -mk- OKÉNKO POMOCI FOKUS v Sušici Již druhým rokem na území Sušice poskytuje své služby FOKUS Písek, ob anské sdružení pomáhající lidem s duševním onemocn ním. Za tu dobu si do naší malé dílny v Nuželického 60 našlo cestu již více než 20 klient z m sta i širokého okolí. Naší snahou je pomoci každému, kdo pomoc pot ebuje a poskytnout mu podporu a út chu. Naše prostory jsou otev eny ty i dny v týdnu a pracovníci jsou p ipraveni pomoci jak se zvládáním obtížností zp sobených nemocí, tak s problémy na ú adech a bankách, nebo s komunikací s léka i. Nabízíme pln vybavené zázemí sociáln terapeutické dílny až pro 10 klient denn, p íjemné a empatické sociální pracovníky a možnost vzájemného kontaktu nejen mezi lidmi s podobnými problémy. Klienti se zde u í zvládat r zné rukod lné techniky a tím získávají nové dovednosti. Cílem této služby je zvyšování samostatnosti a sob sta nosti, pravidelný denní režim a získání i zdokonalení pracovních dovedností, které lidem s duševním onemocn ním usnadní vstup na chrán ný i volný trh práce. Díky podpo e Plze ského kraje a m sta Sušice se nám poda ilo pokrýt vybranými sociálními službami území Sušicka a vybudovat tak lokáln jedine ný záchytný bod pro lidi s duševním onemocn ním. Úsp šn jsme navázali spolupráci se specializovanými léka i v okolí a s psychiatrickým odd lením klatovské nemocnice. Mnohé výrobky našich klient jsou k vid ní i koupi na trzích a dobro inných akcích. (nejbližší na nám stí v Sušici p i Dnech Sušice) V rámci terapie navšt vují naši klienti farmu Me sto ve Volenicích a ú astní se aktivit keramické dílny v naší strakonické pobo ce. V p ípad jakýchkoliv dotaz se neváhejte obrátit na pracovníky naší dílny. Bližší informace o našem sdružení a služb Sociáln terapeutická dílna Sušice naleznete na i na tel. ísle V dalším pokra ování vám p iblížíme také osobní zkušenosti s duševním onemocn ním. -i - Program Fokusu Písek v ERVNU 2015, Pobo ka Sušice (Ob anské sdružení Fokus sdružení pro pé i o duševn nemocné) Sociáln terapeutická dílna tvrtek Kon ve Volenicích (odjezd od Fokusu v 9.00) Pátek tení z knih Pond lí Malování v p írod Úterý Va e ka Úklid a podle po así vycházka tvrtek Kon ve Volenicích (odjezd od Fokusu v 9.00) Pátek Keramika ve Strakonicích (sraz v 7.45 hod. na Náb eží) Kontakty: Fokus Písek, o. s., Pobo ka Sušice, Nuželická 60, Sušice, Mobil: , pisek.cz, Web: pisek.cz Pracovník v sociálních službách: Martina V ne ková Otevírací doba: Pond lí: ; Úterý: ; tvrtek: ; ; Pátek: I nadále platí pro všechny klienty možnost Hipoterapie na farm Me sto ve Volenicích. Bližší info u Martiny V ne kové Projekt STD Sušice pro lidi s duševním onemocn ním je realizován za podpory Plze ského kraje a m sta Sušice. pátek 22 sobota Je prostě báječná USA, 93 min., 100 Kč, titulky neděle 24 pondělí 25 úterý 26 středa 27 čtvrtek 28 pátek 29 sobota 30 neděle 31 pondělí 1 úterý 2 středa 3 čtvrtek 4 pátek 5 sobota Malý Pán ČR, 75 min., 100 Kč Život je život ČR, 95 min., 110 Kč Malá z rybárny Jan Hus 90 min., 50 Kč OTEVÍRACÍ DOBA předprodej vstupenek: Po Út St Čt Pá Ovečka Shaun ve filmu GBR/FRA, 85 min., 100 Kč Šílený Max: Zběsilá cesta AUS, 100 Kč, titulky Ladíme 2 USA, 113 min., 110 Kč, titulky Život je život ČR, 95 min., 110 Kč Šílený Max: Zběsilá cesta (3D) AUS, 130 Kč, titulky Zabijáci DAN, 119 min., 100/80 Kč, titulky Den Blbec GER, 110 min., 110 Kč, titulky San Andreas (3D) USA, 114 min., 130 Kč, titulky Hurá na fotbal ESP, 106 min., 110 Kč, dab. San Andreas (3D) USA, 114 min., 130 Kč, titulky Den Blbec GER, 110 min., 110 Kč, titulky Život je život ČR, 95 min., 110 Kč San Andreas (3D) USA, 114 min., 130 Kč, titulky Stále spolu ČR, 75 min., 100/80 Kč Vstupenky si můžete rezervovat i zakoupit na stránkách nebo v pokladně kina na tel Pokladna otevřena vždy hodinu před představením. Změna programu vyhrazena. pokladna kina: denně vždy jednu hodinu před promítáním filmu Rezervace je nutné vyzvednout nejdéle 30 minut před začátkem představení. Poté budou zrušeny! Dětská představení Nedělní odpoledne věnujeme dětem, pásma pohádek, či celovečerní filmy současné i ověřené kvality. Rodiče mohou sledovat film se svými potomky či si dopřát chvilku na baru s připojením na Wi-Fi. Filmový klub Každý týden svátek pro cinefily, výběr toho nejlepšího ze světové i české kinematografie, pro členy klubu zlevněné vstupenky. Dokumentární film Do 15 let nepřístupné Vzdělávací pořady Představení v 3D Do 12 let nevhodné Koncert Život je život ČR, 95 min., 110 Kč Šílený Max: Zběsilá cesta (3D) AUS, 130 Kč, titulky Země zítřka USA, 130 min., 110 Kč, dab. Země zítřka USA, 130 min., 110 Kč, dab. Seniorská projekce Cestovatelské přednášky Divadelní a umělecká představení Příkopy 178, Sušice pokladna kina (otevřena hodinu před začátkem představení) Je prostě báječná Peter Bogdanovich Živelná komedie plná zmatků a dobře mířených facek. Nebudeme si nic nalhávat, Isabel je lehká holka. Nejstarší profesí se snaží našetřit, aby se mohla stát herečkou, ostatně jako každý v New Yorku. Jakmile ale opravdu vstoupí na Broadway, spustí lavinu bláznivých situací a zábavy. Někdo se do ní totiž zamiluje a někdo zas až moc dobře poznal její neřestnou kariéru. A všichni jsou tak trochu ženatí nebo vdané. V klasicky střižené komedii nabité gagy hraje Imogen Poots, Owen Wilson, Rhys Ifans, Jennifer Aniston, Cybill Shepherd a v roli Quentina Tarantina se dokonce objeví i Quentin Tarantino. A New York, který je sexy na každém kroku. Máte rádi Pretty woman?... Tak na ní zapomeňte. Šílený Max: Zběsilá cesta George Miller Šílený Max, pronásledovaný svou pohnutou minulostí, je přesvědčen, že jediný způsob jak přežít, je vydat se na osamělou pouť. Narazí však na skupinu prchající pustinou ve vyzbrojeném obrněném vozidle, v jejímž čele stojí elitní Imperator Furiosa. Citadelu, odkud prchají, tyranizuje Immortan Joe, kterému kdosi odcizil něco nenahraditelného. Rozzuřený vojenský vůdce svolá všechny své gangy a ve vysokooktanové silniční válce nemilosrdně pronásleduje prchající rebely. Malý Pán Radek Beran Malý Pán si žije spokojeně ve svém domečku v Duté hoře. Jeho poklidný život skončí ve chvíli, kdy se mu zdá sen o tajemném domě, ve kterém najde, co mu schází. Protože sám nemá pocit, že by mu něco scházelo, rozhodne se přijít té záhadě na kloub. A tady začíná dlouhá cesta Malého Pána, která je místy zábavná, místy nebezpečná a strašidelná a hlavně zdánlivě nekonečná. Potká na ní spoustu přátel a pomocníků, ale také nepřátel, kteří mu v dosažení cíle chtějí za každou cenu zabránit Ovečka Shaun ve filmu Mark Burton, Richard Starzack Shaun se rozhodne vyhlásit volný den a užít si nějakou zábavu. Den ale nakonec bude mnohem akčnější, než by čekal, když věci naberou nečekané obrátky. Kombinace farmáře, karavanu a velmi strmého kopce zavede všechny do velkoměsta a bude jen na Shaun a jeho stádu, aby se všichni dostali bezpečně zpátky na rodné pastviny. Ladíme 2 Elizabeth Banks Mají skvělé hlasy, dokonalá těla (až na výjimky) a jsou královnami zpívání a capella, takže ve svých vystoupeních nepoužívají hudební nástroje. Celá Amerika jim leží u nohou a dokonce je pozvou, aby zazpívaly prezidentu Obamovi k narozeninám. Jenže stačí drobná technická komplikace, v níž figuruje zpěvačka s příznačnou přezdívkou Tlustá Amy, bezmocně visící na lanech před Barrackovými zraky částečně tak, jak ji Bůh stvořil. Z Barden Bellas, dosavadních miláčků země, je najednou ten nejvděčnější terč. Pokračování rozezpívané komedie Ladíme 2 začíná ve velmi pikantní okamžik. Protože vždycky může být ještě hůř, začne neformální šéfka skupiny Becka (Anna Kendrick) pošilhávat po seriózní kariéře hudební producentky, s níž tohle holčičí zpívání nejde úplně sloučit. Zabijáci Mikkel Nørgaard Kdo stojí za 20 let starou sérií vražd a znásilnění? Všechny stopy vedou ke studentům prestižní internátní školy, odsouzen byl ale místní podivín. Speciální policejní oddělení Q otevírá druhý odložený případ v severské detektivce podle knižních bestsellerů Jussiho Adler-Olsena Den Blbec Peter Thorwarth Prožili jste někdy DEN BLBEC? Pokud ne, tak si to můžete nanečisto vyzkoušet v kinech na stejnojmenné komedii. A pokud ano, pak uvidíte, že to, co označujete za svůj den blbec byla celkem jen malá lapálie. Život je život Milan Cieslar Ondřej Vetchý a Simona Stašová jako manželský pár řeší v komedii Život je život milostné a životní eskapády svých tří dcer, ale především svoje vlastní. Za snímkem stojí autoři úspěšné veselohry Láska je láska, oproti Lásce ale Život slibuje více humoru, fantazie a bláznivých situací. Jak už to tak v životě bývá. Ondřej Vetchý se navíc ve filmu objeví ve dvojroli dvou zcela rozdílných mužů. San Andreas Brad Peyton Poté, kdy o sobě dá vědět nechvalně známý tektonický zlom San Andreas a vyvolá v Kalifornii zemětřesení o síle 9 Richterovy stupnice, vydávají se pilot průzkumného a záchranného vrtulníku (Dwayne Johnson) a jeho bývalá manželka, s níž již delší dobu nežije, na cestu z Los Angeles do San Francisca zachránit svou jedinou dceru. Ale jejich složitá cesta na sever je pouze začátek. A když už si myslí, že to nejhorší už mají za sebou... tak velké drama teprve začíná. Malá z rybárny Jan Balej Hluboko pod mořskou hladinou, doprovázen rybím orchestrem, vypráví hlas moře příběh Mořského krále a jeho dcery Malé. Stejně jako mnozí jiní opustil král se svou stařičkou matkou a třemi dcerami Malou, Prostřední a Nejstarší vydrancované vody a odešli žít mezi lidi. V potemnělé rybárně uprostřed přístavní čtvrti plné přistěhovalců žijí teď jednotvárný život plný práce a osamění. Jednoho dne vstoupí do jejich rybího obchodu sebevědomý, pohledný, ale poněkud neurvalý mladý muž Baron. Malá je mužem i dunivou hudbou, která jej doprovází, naprosto okouzlená. Od této chvíle se život Malé a její rodiny změní. Hurá na fotbal Juan José Campanella Malý Amadeo je mistrem ve stolním fotbale. Porazí sice ve hře místního tyrana, ale musí bojovat o svojí vytouženou lásku. Stále spolu Eva Tomanová Petr a Simona spolu žijí dvacet pět let. Mají devět dětí, se kterými bydlí v maringotkách na šumavské louce bez televize, počítače a tekoucí vody. Autoritativní Petr sám sebe nazývá profesionálním otcem. Potomky vede ke svobodě a souznění s přírodou a zároveň se je snaží chránit před škodlivým vlivem konzumní společnosti. Do školy chodí děti jen na přezkoušení vysokoškolsky vzdělání rodiče je učí doma. Rodinná soudržnost, která v dnešním západním světě už prakticky nemá obdoby, působí na první pohled idylicky. Při bližším pozorování však začínají vyvstávat pochybnosti. Film Stále spolu zkoumá, jaká je cena za svobodný život stranou společnosti, a ptá se: existuje recept na ideální rodinu? Země zítřka Brad Bird Někdejší dětský génius Frank (George Clooney), který je znechucen rozčarováním nad okolním světem, a chytrá, optimistická teenagerka Casey (Britt Robertson), překypující vědeckou zvědavostí, se vydávají na nebezpečnou pouť ve snaze odhalit tajemství záhadného místa, ukrývajícího se kdesi v čase i prostoru, které je známé pouze jako Tomorrowland. To, co musejí podstoupit, aby se tam dostali, změní navždy celý svět a také je samotné. V hlavní roli napínavého a tajemného dobrodružného příběhu Země zítřka režiséra Brada Birda se představuje držitel Oscara George Clooney. Jan Hus Václav Diviš st. Divadelní drama na motivy J. K. Tyla v úpravě Václava Diviše st. Účinkují sušičtí ochotníci a pěvecký sbor Svatobor. Představení je uvedeno v rámci cyklu pořadů k 600. výročí upálení Mistra Jana Husa.

10 strana 10 Sportoviště města Sušice Sušické koupaliště se otevře veřejnosti Letošní Den d tí oslaví sušické d ti už v ned li , a to na nov zrekonstruovaném koupališti, které se touto akcí otev e ve ejnosti. Celý areál byl zmodernizován v rámci projektu Sušice R.O.P. (Rekrea ní Otavský Park), který získal nan ní podporu z ROP NUTS II Jihozápad ve výši více než 12 milion korun. Koupališt, které otevíral v roce 1967 prezident Antonín Novotný, tak dostalo po necelých padesáti letech zbrusu nový kabát. Vedle šesti plaveckých drah (25 m) byl vybudován také zábavní bazén se skluzavkou a brouzdališt pro nejmenší. Staré chátrající sklady pod bývalou opalovací terasou byly prom n ny na p íjemné kryté posezení, zrekonstruováno bylo hygienické zázemí i kiosek. Najdete zde prostor s herními prvky pro d ti i pís ité h išt na plážový volejbal. Celý areál využívá op t vodu z eky Otavy. Není ale pouze p e erpávána jako v minulosti, ale je nov i hygienicky upravována podle platných norem. Ozoni kací je nejprve zbavena zbytk rašeliny, následn prochází soustavou pískových filtr a nakonec je dezin kována plynným chlorem. Návšt vníky eká ale i ada novinek. Abychom všem zp íjemnili a zjednodušili letní dny, bude moci každý využít široké nabídky p j ovny sportovních pot eb a her nebo si vyp j it p ímo v areálu t eba n co na tení. doplnil k nabídce služeb Ing. Lukáš Hamák, editel organizace Sportovišt m sta Sušice, která bude koupališt provozovat. Rádi bychom nastavili nabídku tak, aby si u nás návšt vníci mohli užít prima letní dny plné pohody, zábavy a hlavn bez zbyte ných starostí o to, jestli si s sebou na koupališt berou vše, co by se mohlo hodit. Rekrea ní Otavský Park nabízí zázemí i pro oblíbenou cyklostezku v Luhu. Každý tak v provozní dob koupališt bude moci využít kryté úschovny kol a uzamykatelných sk ín k na v ci. Úschovna má samostatný vstup a její využití tedy nebude vázáno na vstup na koupališt. Ve vyhrazené místnosti bude možno ponechat bezplatn vlastním zámkem uzam ené kolo. Brusla i se budou moci v klidu p ezout a nechat si zde v ci (nap. boty) ve sk í ce na mincovník (20 K ). Kompletní ceník služeb bude po schválení radou m sta uve ejn n na webu www. sportoviste-susice.cz, stejn jako provozní ád. -DJ- Inzerce Řádková inzerce PRODEJ Prodám r zné staré obrazy krajiny, zátiší, kv tiny, olejomalby. Tel.: Prodej palivového d eva štípané. Levn, dovoz zajišt n. Tel.: Prodáme použitou d tskou postýlku s výbavou deky, polštá e, povle ení, dále d tské sedátko WC a zánovní houpa ku. Cena dohodou po zhlédnutí. Tel.: Prodám polykarbonát dutinkový r zné druhy. Plastovou st ešní krytinu pr hlednou i barevnou. Vhodná na pergoly i altány. Sušice. Tel.: Nabízím králíka chovného kalifornský, stá í 2 roky. Cena 250 K. Telefon: Prodáme palandy 2 x 1 m, borovice, v etn matrací. Cena K. Tel Prodám d tské jízdní kolo 16 v modré barv. Cena 1000 K. Tel.: Prodám starší: kvalitní st ešní tašky a h ebená e. Cena dohodou. Cirkulárku domácí výroby s podava em. Cena dohodou. Dvoud ez do kuchy ské linky o rozm rech 110x40 cm 500 K. Tel.: Prodám: seno ze zahrady q; smrková prkna suchá; šedý eternit nepoužitý 2 K za 1 šablonu; rozsíva ku 2 m široká, dobrý stav. Cena dohodou. Sušicko , tel.: Prodám jídelní st l, sklen ný, 160 x 90 cm, ve výborném stavu a k tomu 4 židle Uzávěrka příštího vydání Sušických novin bude ve 12 hod. kožené bílé, jako bonus dvouseda ka d evo/látka. Tel.: Prodám tvrtky housle za K. Tel.: Prodám kompletní dres + kalhoty na motocross (v tší d tské) zn. Bolder, zeleno- erná barva, nové cena 700 K, dále chráni e Nike na fotbal vel. M cena 400 K. Tel: Prodám kolo freestyle BMX, ur ené do skateparku i na street, barva modro- -šedá, velice zachovalé, cena 3500 K. Tel: Prodám originální truhlá skou hoblici z masiv. d eva, nikdy nepoužitou, rozm ry , 2, sv rka, odkládací plocha, b žná cena K, moje cena 7500 K. Dovoz po Sušici a v okolí zajišt n. Tel Prodám novou nevyužitou koupelnovou vanu, eský výrobce RYHO-LYRA, prov. pravá bílá, 140/90 cm, vana v. ocel. montážní sady. Vana je zalepena do fólie, dovoz Sušice a okolí zajišt n. P vodní cena 9240 K, nyní 4900 K. Tel KOUPĚ Koupím starý nábytek, obrazy, šperky, hodiny a jiné staré v ci z poz stalosti i poškozené. Tel.: Koupím auto k ekologické likvidaci, bourané, nepojízdné, na stavu nezáleží. P ípadnou ekologickou likvidaci a odhlášení z provozu zajistím. Nabídn te na tel Koupím mícha ku malty na 1 3 kole ka. Seka ku MI70 s lištou i bubnem i jiným p íslušenstvím a n jakého mopeda, babetu i jawu i dlouho nepojízdnou. Tel.: Sušické noviny 10/ kv tna 2015 BYTY NEMOVITOSTI Pronajmu nebytové prostory v centru m sta. Jedná se o t i místnosti (20,24 m 2, 12,54 m 2, 17,16 m 2 ), šatna 3,58 m 2, WC 3,96 m 2 se samostatným vchodem z ulice (bezbariérový) vhodné k podnikání. Informace na tel.: Hledáme zahrádku k pronájmu. D kujeme za nabídky. Tel.: Prodám zahrádku v Hrádku u Sušice, 2 ary chatka, elekt ina, í ka Pstružná. Tel.: Koupím garáž v lokalit Kaštanová. Tel.: Koupím menší rodinný d m v Sušici i ve špatném stavu. Tel.: Oce ování nemovitostí pro prodej, darovací smlouvu, d dické ízení, úv r, hypotéku, ú etnictví apod. Kvalitn a rychle. I. Drábková, Sušice, tel.: RŮZNÉ Hledáme kucha e/ kucha ku do našeho mladého kolektivu. Nabízíme: výhodné nan ní podmínky( nástupní plat od 18.tis, p átelské a férové jednání, nástup možný ihned. Požadujeme: kladný vztah k emeslu, spolehlivost, poctivost, vyu ení v oboru i delší praxi. Nabídky prosím zasílejte na Nebo pište i volejte na tel: Café Nebespán v Kašperských Horách p ijme na léto šikovného kucha e, plat K. Dále hledáme íšníky a servírky na letní brigádu i celoro ní spolupráci za 1000 K na den. Požadujeme spolehlivost a p edchozí zkušenosti. Zájemci pošlete CV na ozveme se všem. P ijmeme recep ní administrativní pracovnici. Nástupní plat K. Nástup možný ihned. Informace na tel. ísle Životopis zasílejte na: Zámek Hrádek hledá íšníka/ ísnici na výpomoc do restaurace. Sm ny v týdnu i o víkendu. Více informací na telefonním ísle: Pilates pro zdraví, energii a relaxaci. Cvi ení pro každého. V centru Sušice, dopoledne (7 12 hodin) podle vašich asových možností. 80 K (lekce pro dvojici), 100 K (individuální lekce). Maminky mohou vzít d ti s sebou. Cvi ení zpev uje t lo, zlepšuje jeho ohebnost a vzhled. Je prevencí bolestí v zádech. Tel.: Zahradnické práce celoro ní údržba Vaší zahrady sekání trávy, výsadba, realizace, prost ih ovocných strom apod. R. Žák, Sušice, tel: Provedu opravy st ech, komín, nat ra ské a drobné zednické práce. Sušice a okolí. Tel.: Darujeme št ata (feny) kníra e st edního. Plemeno vhodné i pro chov venku. Odb r možný v ervnu. Kontakt Chalupá hledá p ítelkyni, neku a ku, let, štíhlou na toulky centrální Šumavou okolí Sušice Petrovice Hory Matky Boží ml. vz. aktivní. Tel.: Hledám schopného pracovníka pro pomoc p i zahradnických pracích od dubna do íjna 2015, možno i schopný d chodce. Podmínka bezúhonnost. R. Žák, Sušice tel.: P ijmu ihned kade nici, pouze na odpolední sm nu hodin. Informace na adrese: Kade nictví, Hrádecká 242, Sušice, Jana Šafránková. Tel.: Naučte své děti bruslit v bezpečí a klidu s hrazdičkami na kolečkách, bez vyhýbání se psům a lidem na cyklostezce, bez nerovností a nezávisle na počasí VEŘEJNÉ IN LINE BRUSLENÍ na zimním stadionu vždy v pátek vyhrazeno pro rodiče s dětmi (hrazdičky) veřejné in line bruslení pro všechny

11 Sušické noviny 10/2015 P ísp vky dopisovatel 22. kv tna 2015 strana 11 Očima Martina Mejstříka O SMRTI, ŽIVOTĚ, OKUPACI TÉ I ONÉ A LIDECH, CO TO NEMYSLÍ DOBŘE P ed dv ma lety za al dávat dohromady kontakty a lidi, že se všichni sejdeme. M l jsem velkou radost, protože s v tšinou jsem se nevid l možná 30 let. To byla p átelství z d tství, z let, kdy sv t byl p ed námi. Pak se odml el. Pak p išla zpráva, že je nemocný. Pak zas dlouho nic. Pak zpráva, a se modlíme, že je to zlý. Pak se to zlepšilo. Pak už jen ležel. Starala se o n j jeho úžasná žena. Pak p išlo parte, že se všichni sejdeme na jeho poh bu. Nejel jsem tam. Necht l jsem se s ním sejít na poh bu. To rad ji až t a m. Pepe Sakriš Dlouho jsme se nevid li a te, zdá se, se naše setkání zase o n co odkládá. Ale co! Den je jako hodina, hodina jako staletí. as nic neznamená. Co d ležité, je srdce. A Ty máš srdce state né. Byl s nejstate n jší z nás, vybojoval mnohé zdánliv prohrané bitvy. íká se, že tam, kde jsi nyní te, již žádné boje nejsou. Ne. V ím, vím, že i t a m je t eba state ných srdcí. A že s tam pot eba. Že s prost jen odcválal pomáhat lidem a stvo ením do kraje, kde Tvého srdce, Tvého ducha, Tvé v le, Tvé síly, Tvé hbitosti, Tvé bystrosti, Tvé laskavosti, Tvého humoru pot eba je víc. Moc se t ším, až zase budu moci stát po Tvém boku, p íteli. Veliká láska, láska bez výhrad, láska celého lov ka k celému lov ku, nem že pominout léty ani smrtí. T.G.M. Tak. Smrt je sou ástí života, život ástí smrti. Dob e je na sv t Dnes kvíz hádej, kdo to je?: Byli výraznými eskými politiky po listopadu Dnes se jeden kámoší s Putinem, druhý s Le Penovou a Putin se kámoší s Le Penovou až tak, že ji nancuje. Oba se dobrovoln stali leny bratrstva no n vl í pracky. (autor citátu Alexandr Mitrofanov) Výro í 70 let od osvobození od nacist je za námi. Do Moskvy v této souvislosti p ece jen n kte í státníci dorazili, by na rozdíl od Miloše Zemana až po pompézních oslavách na Rudém nám stí. Takže tu máme ješt jeden kvíz kdo p i rozhovorech s carem Vladimirem Vladimirovi em ekl tato slova?: Zlo inná a protiprávní anexe Krymu a vojenské akce na Ukrajin t žce poškodily naši spolupráci. President eské republiky Miloš Zeman, n mecká kanclé ka Angela Merkelová i kyperský prezident Nikos Anastasiadis? N kdy si íkám, jestli tou poraženou a válkou zmrza enou a poníženou zemí nejsme my. V echách, na Morav a Slezsku. Kvíz do t etice, výrok se týká jiné okupace, okupace SSR roku 1968: A se to n komu líbí nebo ne, byl to solidární akt zemí sjednocených ve vojenském svazku. Nebudu vás již trápit. Pro eskou televizi se tak vyjád il blízký spolupracovník Vladimira Putina, ruský miliardá a bývalý d stojník KGB Vladimir Jakunin, jinak vzácný p ítel pana Miloše Zemana, shodou okolností tedy prezidenta eské republiky, našeho pana prezidenta Prost, náš pan prezident má prima kamoše a m žeme být hrdí na to, že ho máme. Náš pan prezident, myslí si n kte í, to svou zahrani ní politikou trochu p ehání. I našlo se 11 tisíc ob an, jejichž podpisy pod peticí donutily Senát P R když už to ti naši parlamentní zastupitelé neud lali sami aby se jeho proputinovskými aktivitami za al zabývat. N kte í ob- ané stru n e eno cht jí, aby byl náš pan prezident sjednotitel, souzen podle Ústavy pro velezradu. Nu, pokud vás zajímá, jak to dopadne, p ij te 28. kv tna do Senátu. Jednání Peti ního výboru je ve ejné. Jinak jinak je letošní jaro tak úchvatné, až to dech bere Nemyslete si, to, co zde píši píši jen proto, abychom v té Boží jarní nádhe e nezapomínali, že že jsou lidé, kte í to s námi nemyslí dob e. Krásné dny, p átelé. A hlavy vzh ru! Martin Mejst ík 5x5 je dvacet pět aneb 25 let samostatné činnosti organizace Pionýr Celostátní pionýrská innost se v našem m st promítá ve veškerých aktivitách skupiny PS Otava Sušice, která zde má dlouholeté pevné ko eny. Neot esitelné základy byly položeny naší pionýrskou babi kou paní Pavlou Špírkovou, která se práci s d tmi v novala po celý sv j život. Své zkušenosti p edávala s radostí a diplomatickým umem nejen svým pokra ovatel m, ale také svým d tem, vnou at m, jejich kamarád m, až vznikl et zec PIONÝR, který je svázán p átelstvím a nadšením ud lat v c, která má smysl. Své žezlo p edala tato pionýrská Dáma p. Mgr. Pet e Klímové, která je sou asnou vedoucí skupiny v Sušici. My všichni jsme ve své podstat skupina dobrovolník, kte í rádi tráví as v p írod, po- ádají zábavné akce pro d ti i jejich rodi e a ídí se asto heslem Kdo si hraje, nezlobí. Zábava v Pionýru je šitá na míru, má své pravidelnosti a veškeré dobrodružství probíhá po celý rok, tzn. a je léto nebo Suši tí tenisté (zatím) bodují Jak již SN informovaly v zá í lo ského roku, tak sušické tenisové družstvo dosp lých pro letošní sezonu postoupilo do vyšší krajské sout že, to s cílem nijak ambiciózním udržet se. Letos sušické tenisty ekalo, resp. eká, sedm sout žních zápas TK Nová Ves (doma), Tenis klub Nýrsko (venku), Lokomotiva Plze B (venku), Sokol Rokycany (doma), Sokol Nepomuk A (venku), LTK Klatovy B (doma), TK Dýšina (venku). Vícemén tradi ní sestavu družstva posílil, v kem (nikoliv však p edvád nou hrou) ješt dorostenec, Mat j Skrbek, který doposud s naprostým p ehledem získal ty i body ze ty ech možných, navíc na obtížné pozici týmové dvojky. O první májové sobot sušické dvorce p ivítaly družstvo Nové Vsi (u Plzn ), jež loni skon ilo v sout ži na druhé p í ce. Po rychlých výhrách Tomáše Nachtigalla a Mat je Skrbka nedaly svým soupe kám šanci ani Vendula Kripnerová a Hanka Svobodová. Rozhodující pátý bod pak p idal v dramatickém zápase Ji í Valík, který op t potvrdil své zkušenosti a velkou bojovnost. Po bodu pak p idali ve ty hrách pár Nachtigall, Skrbek a dvojice dam. Soupe bodoval toliko v zápase týmových ty ek a ve druhé pánské ty h e. Tedy v sou tu sušické družstvo zvít zilo p esv d- iv 7:2 na díl í zápasy. Následující sobotu se suši tí tenisté vypravili do Nýrska v roli mírných favorit. O ekávání se jim poda ilo naplnit. Velkou m rou se na tom op t podílely dámy (Vendula Kripnerová a Hanka Svobodová), když soupe ky obraly o všechny t i možné body. Standardn spolehlivý výkon podali Mat j Skrbek a Ji í Valík, ke kterým se bodem ze ty hry p ipojil i pár Nachtigall, Holý. Celkové skóre se tak ustálilo na stavu 7:2 na díl í zápasy. Sout ž je tedy letos výborn rozehrána, avšak k bezstarostnému udržení se, nehled na p ípadné ambiciózn jší myšlenky, je pot eba ješt n jaké body p idat. Veškeré detailní výsledky naleznete na o ciálním webu eského tenisového svazu www. cztenis.cz. O d ní a akcích na sušických tenisových kurtech se též dozvíte na webu LTC Sušice zima, s Pionýrem je to vždycky PRIMA! Na dalších ádcích bych vás cht la seznámit s našimi pravidelnými akcemi, na které bychom vás cht li p izvat, abyste si legraci užili vy i vaše d ti. V lednu se koná pravideln akce Ledová Praha. D ti mají pololetní prázdniny a tak všichni spole n vyrážíme do mati ky Prahy, abychom se pokochali tamní krásnou Bohužel tentokráte nedorazila jediná reakce na p iloženou fotogra i v SN 9/2015, která se m la týkat údajné zastávky amerických voják b hem osvobozování Sušicka, i jeho p ilehlého okolí. Up ímn e eno jsem ekal, že to bude pro tená e t žší úkol. P esto mi p išlo vhodné fotogra i do rubriky za- adit práv v dob, kdy jsme si p ipomínali jubilejní 70leté výro í osvobození m sta Sušice. Na p iložené fotogra i od pana Dr. Radovana Rebstöcka nabízím ješt jednu neokoukanou a to pr jezd amerických vojsk obcí Františkova Ves. Na dalších fotogra ích jsou zachyceni zam stnanci továrny Solo. Všichni víme, že se aktuáln eší osud t chto dnes opušt ných chátrajících budov bývalé významné továrny na zápalky, Poznáváte? a zú astnili se kulturních zážitk, které Pionýr chystá pro všechny své leny z rozli ných kout ech. Zázemí máme vždy na pražských základních školách, abychom m li kde hlavu složit. Pochodíme centrem m sta, navštívíme památky, muzea a ve er se pobavíme na koncert D ti d tem. Aby byla zachována rovnováha mezi zážitky m stskými a zábavou v p írod, každoro n vyšlápneme zjara na Jarní výpravu. Kilometr se nebojíme, protože si vždycky užijeme spousty legrace. Letos se na nás smálo sluní ko a naši horaž ovi tí kamarádi Otaváci z PS Práche nám p ipravili po cest spoustu bezvadných úkol. Nechyb la sladká odm na na záv r, stejn jako táborák a opékání bu t. O druhém kv tnovém víkendu jsme v naší Klubovn (pozn. autora: ul. Nuželická) oslavili Výro í tvrtstoletí samostatné obnovené innosti. Byla rozdána ocen ní všem šikovným a ve ejnost si mohla vyzkoušet r zné hry a prohlédnout si sušickou pionýrskou klubovnu, která je naším spole ným úto išt m. Na konci kv tna se m žete jako mávnutím proutku p enést do jiného asoprostoru v rámci každoro ních oslav Dn Sušice se na vás moc t šíme v Pohádkovém lese, který pro Vás pravideln n kolik let p ipravujeme v lesoparku Luh. Nechte se p ekvapit, která zde ukon ila sv j provoz koncem roku Každý m žeme mít na osud t chto budov sv j názor. Já se tu na vás obracím s prosbou o pomoc s identi- kací práv zam stnanc zachycených na snímcích. Pokud sami doma máte n jaké takové fote ky se zam stnan- jakými nápady vás okouzlíme letos.. Vítáni jsou malí, velcí, tlustí, tencí, zkrátka každý si najde to své. Nejv tší pionýrská sešlost RESET REpublikové SETkání se bude v polovin ervna konat v Praze na plovárn Džbán. P ipravený je op t bohatý program, spousta nápad pro všechny, takže nudit se ur it nebudeme. A sejdeme se tu pospolu všichni Pioný i z celé republiky. Co by to bylo za letní prázdniny, kdybychom nevyrazili na tábor, naše pionýrská parta je velký znalec a umí uspo ádat opravdu dobrý tábor! Jak se budeme letos ve st edních echách u Benešova mít, to vám rádi napíšeme na konci prázdnin až se zase vrátíme zpátky dom. Tradi ní podzimní setkání nás eká v polovin zá í v autokempu Nové M ste ko, kde rádi uvítáme všechny návšt vníky. Nikdy nechybí dobrá nálada, tombola s výhrou pro všechny a velká spousta atrakcí a sportovních výkon. Na záv r sezony op t vyrazíme na túru do šumavských kopc a hlubokých les na Podzimní výpravu. V tuto dobu p íroda aruje a tak se nám vždy naskytnou nádherné a neopakovatelné výhledy. A i když n kdy není zcela ideální po así, vždycky to stojí za to. P ij te a p idejte se k nám rádi vás uvidíme! Teta Pechy ci této továrny, budu rád za vaši návšt vu v muzeu, i p ípadné oskenování vašich donesených fotogra í, kterými bych mohl obohatit fotoarchív Muzea Šumavy. P edem d kuji. Vaše post ehy prosím zasílejte na M. Buršík

12 strana 12 V prvním ásti lánku v minulém ísle SN jsme se seznámili s programem konference a se zážitky sušické delegace. Nyní se na Rumunsko podíváme obecn jším pohledem. Post ehy z Rumunska Rumunsko si n kte í pam tníci nostalgicky spojují s p íjemným letním lenošením v d íve proslulých mo ských letoviscích Mamaia nebo Mangalia na b ehu erného mo e, pár nadšených turist pak s nádhernými horami Východních a Jižních Karpat. Poslední dv desetiletí však tato nedaleká zem upadla jaksi do zapomn ní. Mnozí eši mí í do podstatn dražších destinací Evropy i vzdálen jších ástí sv ta. A p itom má tato zem, která je plošn p ibližn 3 x v tší než esko a z hlediska po tu obyvatel asi 2 x v tší, co nabídnout. Dodnes se zde totiž m žeme setkat s neporušenou p vodní horskou p írodou, nádhernou architekturou vesni ek utopených Sušické noviny 10/ kv tna 2015 Konference Douzelage v rumunském m st Siret dokončení z minulého čísla a b žeckých tratí. Rumunsko je pro lidi, kte í se cht jí setkat s p vodními horaly, kte í dosud žijí v d ev ných vesni kách. Bohužel i zde za íná být vid t pokrok v podob moderních vil p ipomínajících spíše hrady, které necitliv zasahují do p vodní architektury. Kdo chce tedy alespo trochu vid t n co z p vodního Rumunska, m l by tento stát navštívit co nejd íve. PaedDr. Richard Smola Letos byl majáles ve znamení vody (neo ekávan bodovala i ve skupenství pevném) P ekrásné sobotní odpoledne v polovin kv tna zvalo do krajiny. N kte í zvolili Santos a spojili tak pobyt v p írod s kulturou. Odehrával se zde totiž 21. ro ník studentského majálesu po ádaného místním gymnáziem. Na h išti proti kiosku bylo postaveno velké koncertní pódium obklopené ob erstvovacími stánky a po areálu se pohybovali studenti v r zných kostýmech. Navíc byl pod st echou kiosku umíst n televizní p ijíma a po- adatelé museli operativn ešit úpravu programu. Hokejisté R se v ten as na MS v Praze st etli v semifinále s Kanadou a s prvním hvizdem rozhod ího k sob obrazovka jako lidský magnet p itáhla v tšinu osazenstva Santosu. V první p estávce tak byl p edstaven program a majálesové svatby, ve druhé zahrála skupina Volkmen. Ani prohra a neuznaný gól nevzala student m chu do tance a odhodlání k p íprav veselých svateb. Vyvstal však jiný problém bylo obtížné sehnat schopného ženicha a tak se i stalo, že byly oddávány dv nev sty. K ob ad m vyhrávali Sirkyskoni a Pub Animals, s p íchodem šera se rozsvítily reflektory, p išla Odpoledne po hokeji a p i majálesových svatbách vystoupila kapela Sirkyskon (naho e) a ve er v zá i re ektor se p edstavila UG Strý kova zahrádka (dole). foto ED v hlubokých karpatských údolích, jedine nými památkami v podob desítek zcela nových, ale i mimo ádn cenných historických klášter. Co ovšem Rumunsko asi nejvíce charakterizuje, jsou místní lidé, dosud oby ejní, nezkažení nadbyte ným blahobytem, ochotni kdykoliv pomoci, je-li to t eba. Konference Douzelage se konala v severovýchodní ásti Rumunska, konkrétn v osmitisícovém m st Siret v jižní Bukovin. To se nachází p ibližn 5 km od ukrajinských hranic. P estože je na první pohled vid t, že je životní úrove ech výrazn vyšší než Rumun, najdeme zde všechny služby, na které jsme zvyklí z naší o n co v tší Sušice. Najdeme zde obchody, poštu a rovn ž banky, které m ní eura za místní m nu leu. Mimochodem jsou na kurzovním lístku uvedeny i eské koruny, ty vám ovšem nevym ní. V obchodech najdeme všechny základní potraviny, a to v cenových relacích odpovídajících našim obchod m. Pro místní obyvatele jsou ovšem ceny vysoké, nebo jsou pr m rné výd lky p ibližn o 50 % nižší než u nás! Pokud zavítáte do severního Rumunska, nelze opomenout návšt vu jedine ných malovaných klášter pocházejících zpravidla z XVI. století. K t m nejznám jším pat í nap. Sucevita, Moldovita nebo Voronet. Ve skute nosti se ovšem na severu Rumunska nacházejí desítky cenných památek. Kláštery jsou zajímavé tím, že nemají pouze malované interiéry, ale dokonce i venkovní zdi. Kláštery UG Strý kova zahrádka a po té Slax. O slovo k programu jsme požádali po adatelky z gymnázia Milenu Naglmüllerovou a Bohumilu Skrbkovou. Letošní majáles byl jiný. Opustili jste tradice? Všechno se vyvíjí. Znamení zv rokruhu jsme tak docela neopustili. Letošní téma bylo ve znamení vody, tedy t etího živlu. Téma jsme naplnili jen barvami a kostýmy po así nám našt stí nepomáhalo Vystoupení ve Smetanov sále letos z organiza ních d vod neprob hlo, ale zase jsme se posunuli s programem na Santosu. Spojili jsme síly nejen s Ostrovem Santos, ale i se Sirkusem a díky tomu byla p ehlídka kapel bohatší o Pub Animals. (V ostatních kapelách, které vystoupily hrají i sou asní nebo bývalí studenti sušického gymnázia. Také zvuka a jeho pomocníci jsou jeho absolventy.) Majálesové svatby se také zm nily. Ano to byl ten druhý posun. Svatební rituály probíhaly a probíhají v r zných koutech sv ta roztodivným zp sobem. Na majálesu jsme letos mohli projít svatebními rituály, které zažívají snoubenci p i královské svatb, u Viking, v Rusku, Japonsku, Indii a na Havaji. Pravda, bylo tam n co recese, ale to se od student asi i o ekává. Se kterými t ídami jste p ipravovali program? Majáles jako vždy chystají studenti 2. ro níku a sexty. Novinkou letos bylo i tane ní vystoupení p ed každou kapelou pokusili jsme se o tzv. flash mob a zdá se, že se nejen povedlo, Zajímavosti jsou živé, tj. žijí zde jeptišky a mniši, kte í jsou zapálenými pr vodci po cenných památkách. Poplatk za vstupy se bát nemusíte. V tšinou za prohlídku zaplatíte okolo jednoho eura. P i návšt v Rumunska je ovšem t eba respektovat n které odlišnosti. Jednou z nich je nap. silni ní doprava. Hlavní silnice nejsou zpravidla špatné, tedy s výjimkou železni ních p ejezd. Vedlejší silnice jsou v horším stavu, b žné jsou nerovnosti, ada silnic je šotolinových. S rychlostí v obci si Rumuni p íliš hlavu nelámou. P estože je kontrola rychlosti v obci b žnou záležitostí, naprosto precizn zde funguje idi ská solidarita v podob blikání sv tly ve chvíli, kdy se v obci policejní hlídka nachází. Poté, co idi mine p edepsanou 50kilometrovou rychlostí policejní hlídku, se b žn na tachometru objeví hodnoty výrazn p evyšující 100kilometrovou rychlost! Je t eba si dávat velký pozor i na velké množství ko ských povoz na silnicích. Kdo rád navšt vuje státy v Jihovýchodní Evrop, ví, že se zde vyskytuje velké množství voln pobíhajících ps. Nesetkali jsme se s agresivními psy, opatrnost je ovšem nutná. A co íci na záv r? Rumunsko je státem pro lidi, kte í hledají poslední zbytky nedot ené evropské p írody bez dehtových turistických tras, bez snadno dosažitelných horských vrchol r znými zdvihadly v podob luxusních lanovek, bez desítek kilometr špi kov upravených sjezdovek ale i líbilo. Flash mob znamená, že se n kde ne ekan objeví skupina tane ník nebo zp vák a když to jde, tak se k nim další p ipojí a to se p i t ch dvou posledních p edtan eních povedlo náramn. A pod kování si samoz ejm op t zaslouží nejen již zmi ované osazenstvo Santosu a Sirkusu, ale také pracovníci Sulesu a m sto Sušice, které nás p i t chto akcích finan n podporuje ze svého grantového programu. D kuji za rozhovor. Eduard Lískovec více foto na www. kulturasusice.cz Foto vpravo: Oddávající nem l lehkou práci: Jednou se dokonce odehrála svatba, kde byl ženich královnou a nev sta králem. Slovo záv rem Nakonec bych ráda pod kovala za m sto Sušici všem ú astník m delegace za to, jak se p íkladn zhostili svých úkol. Chováním, vst ícností a komunikativností Sušici vzorn reprezentovali. (Zcela neformáln jsme byli prohlášeni za nejhez í a nejveselejší delegaci.) Ing. V ra Marešová, místostarostka Když už se nev st kone n poda ilo sehnat ženicha, nebyl zrovna o svazku zcela p esv d ený ruská svatba (naho e). foto ED jako pravidelný trnáctideník vydává Sušické kulturní centrum SIRKUS, P íkopy 178, Sušice, I Sídlo redakce: KD Sokolovna, ul. T. G. Masaryka 120, Sušice, tel.: , , Odpov dný redaktor: Ing. Karel Sedlecký. Tiskne SAMAB PRESS GROUP a. s. Redakce si vyhrazuje právo vybrat k otišt ní p ísp vky pisatel podle pot eb SN. P ísp vky p edstavují názory a postoje pisatel. Za v cnou správnost text odpovídají auto i. Za obsah inzerát zodpovídá zadavatel. Cena 7 K. Povoleno OÚ Klatovy pod. j. 72/ /92, MK R E Uzáv rka p íštího vydání Sušických novin bude 28. kv tna 2015 ve hod.

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI AKTIVITY PRO D TI Estetické vecký kroužek Hra na zobcovou flétnu Tane ní kroužek pana Maršálka Jazykové Angli tina Francouzština Výtvarné Výtvarná dílna u Marie Keramika Pohybové Florbal Fotbal Stolní

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX PRO ROK 2007 OBSAH OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek - tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasi ský záchranný sbor Jiho eského kraje, územní odbor Strakonice (dále jen HZS Strakonice).

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace (Příspěvek na projekt 2011) Číslo žádosti: Datum přijetí: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 Obor vodních toků legislativa, financování, plánování Technická opatření na vodních tocích zkušenosti

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 25.02.2015 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Vladislav

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009 Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výro ní zpráva o innosti školy Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 2. P ehled obor vzd lávání 3. P ehled pracovník školy 4. Údaje o p ijímacím

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO (Ing. Milan Míka, Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o.) Úvod Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. (dále VST) za ala projekt Náprava stavu kanaliza ní soustavy

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos Studie ob anského sdružení Než zazvoní 30. b ezna 2015 Pr zkum st edních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor student na st ední školy

Více

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie P edkladatel projektu: Integrovaná st ední škola technická Centrum odborné p ípravy, Most Velebudice,

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

BESEDA S JANEM OPAT ILEM

BESEDA S JANEM OPAT ILEM Záv r projektu ŠKOLA NANE ISTO Pasování na žáky ZŠ TGM Ve tvrtek 26. kv tna se uskute nilo v rámci projektu Škola nane isto záv re né setkání p edškolák, pedagog a rodi. Po úvodním p ivítání vystoupily

Více

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014. Informace o konání sch ze: Program jednání:

Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014. Informace o konání sch ze: Program jednání: Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014 Informace o konání sch ze: Místo konání: Termín: ast: Nep ítomen: Zasedání ídil: Zapisoval: Ov ovatelé zápisu: estavlky spole

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 732/202/2011

ZNALECKÝ POSUDEK . 732/202/2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 732/202/2011 o cen obvyklé bytové jednotky. 1117/81, v budov.p. 1117 na pozemku. parc. 2692/48, v. p íslušenství a spoluvlastnického podílu na spole ných ástech domu.p. 1117 a pozemku.

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 01.06.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Petr Beneš, Vladislav

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

ve školním roce 2013-2014

ve školním roce 2013-2014 Základní škola, Kostelec nad Orlicí, Komenského 515 VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013-2014 V Kostelci nad Orlicí 23. 9. 2014 Strana 1 (celkem 8) ást I. Základní charakteristika školy

Více

Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 30.10.2013 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Martina

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 II. Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 ídící výbor akciové společnosti České dráhy (dále jen ídící výbor ) je ustanoven podle 12 zákona č. 77/2002 Sb.,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Dnešního dne, m síce a roku tyto smluvní strany, tj.: zájmové sdružení právnických osob Technologické inova ní centrum KD Praha se sídlem Praha 9, Kle ákova 5/347, PS : 190

Více

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení.

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení. 7.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem p edm tu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Stroj na peníze I. díl Námitky a jak na n IVO TOMAN Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s.

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem EPC energetické služby se zaru eným výsledkem Postup využití energetických služeb se zaru eným výsledkem (se zaru enou úsporou) v Pardubické krajské nemocnici, a.s. Ing. Vladimíra Henelová, Ing. Helena

Více

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7.

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 2010) edkladatel: Základní škola a Mate ská škola, Tachov, Petra Jilemnického

Více

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací Stránka. 1 z 9 Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + Aktualizace 3.Q.2007 obsah 1 P EHLEDY starších aktualizací Nejd ležit jší zm ny obecn závazných p edpis Co možná nevíte..zajímavosti..problémy a

Více

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Ingrid NAGYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Úvod Informa ní výchova je proces p ípravy a vzd lání lov ka v oblasti informa ní a po íta

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 1) Základní údaje Rozpo et obce Ústí na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce 13.2.2008. Do té doby bylo hospoda ení obce ur ováno rozpo tovým provizoriem. Rozpo

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž

Více

Zápis z VÝROČNÍ KONFERENCE, 25.3.2011, 18:00 hodin

Zápis z VÝROČNÍ KONFERENCE, 25.3.2011, 18:00 hodin Zápis z VÝROČNÍ KONFERENCE, 25.3.2011, 18:00 hodin Přítomní členové 1JGKB: viz přiloha č.1 1. Zahájení a úvodní slovo prezidenta Klubu Prezident přivítal všechny přítomné členy a seznámil je s programem

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

Zp soby sledování pohybu zraku

Zp soby sledování pohybu zraku Mechanické metody Zp soby sledování pohybu zraku Mgr. Jeroným Klimeš DIMAR s.r.o. 200 P esné monitorování zraku se objevilo po válce, kdy se pokusné osob na rohovku oka nalepilo malé zrcátko, na které

Více

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových 157 VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2005, o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání k obsluze vysílacích rádiových za ízení, o rozsahu znalostí pot ebných pro jednotlivé druhy, o zp sobu provád ní zkoušek,

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 k provedení ádné inventarizace majetku a závazk ke dni 31. 12. 2013 Na základ ustanovení 29 a 30 zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis, a v souladu

Více

2008 Design, redakce, sazba a tisk: Vydavatelství X-PRESS s.r.o. Edvard Centre

2008 Design, redakce, sazba a tisk: Vydavatelství X-PRESS s.r.o. Edvard Centre Edvard Centre SRDCE OSTRAVY BUDE PULZOVAT 24 HODIN, NOVÝ ROZM R MU DÁ C21 Nejrušn jší ulice, nejprestižn jší místo, brána do m sta nám stí Dr. Edvarda Beneše. Pro místní i cizince zde kon í a za íná

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin

Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Pionýr Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Pionýr, Je objevitel nových

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU ZÁPIS. 5/2007 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12. zá í 2007 v sále Hasi ské zbrojnice v Teplicích nad Be vou P ítomni: Ladislav Táborský

Více

ERVENEC 2014. Vstupné v p edprodeji 170 K V den akce 210 K

ERVENEC 2014. Vstupné v p edprodeji 170 K V den akce 210 K D M KULTURY ŠUMPERK, s. r. o. Fialova 3, 787 01 Šumperk, tel: 583 214276, tel./fax: 583 214287 tel.. p edprodeje vstupenek: 583 214279 /od 14 do 18 h/ e-mail: dksumperk@dksumperk.cz, www.dksumperk.cz,

Více

A Kluby Č R Výro č ní zpráva 2007

A Kluby Č R Výro č ní zpráva 2007 A Kluby R Výro ní zpráva 2007 Obsah Poslání Slovo úvodem Poskytované slu by A Poradna Kontaktní centrum Následná pé e Pomoc v krizi Linka d v ry Internetová Poradna Krizová intervence Svépomocné terapeutické

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt?

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt? STATUTÁRNÍ M STO OPAVA Horní nám. 69, 746 26 Opava Odd lení ve ejných zakázek Magistrátu m sta Opavy Odd lení ve ejných zakázek MMOPX014Q2QX Váš dopis zn: Ze dne: Naše zna ka: MMOP 38094/2015 / 9420/2015/VERZ

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 547/021/2011

ZNALECKÝ POSUDEK . 547/021/2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 547/021/2011 o cen obvyklé rodinného domu.p. 53, na pozemku. parc. St. 86. p íslušenství a pozemk. parc. St. 86,. parc. 335/1,. parc. 336/1, k.ú. Ho in ves, obec Ho in ves, zapsáno na

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013 Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky Únor 2013 sto Jilemnice, Zásobování teplem Jilemnice S rostoucí cenou zemního plynu, a tím i ceny tepelné energie,

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE Ladislav Karda Abstrakt: Ochrana obyvatelstva, v d ív jší terminologii civilní ochrana/obrana a k ní p istupující krizové a havarijní

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

Státní statek Bystré, národní podnik

Státní statek Bystré, národní podnik STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. ev. listu NAD: 445. archivní pom cky: 894 Státní statek Bystré, národní podnik 949-952 inventá Mgr. Helena Pochobradská, Ph.D. Zámrsk 204 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj p vodce

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

M STO DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM

M STO DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM M STO DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM PR MYSLOVÁ ZÓNA SYLVÁROV Adresa: nám stí T. G. Masaryka 38, 544 01 Dv r Králové nad Labem I O: 277 819 Telefon/Fax: 499 320 111 / 499 320 134 www: www.mudk.cz, www.dvurkralove.cz

Více

EQUICom. Prezentace agentury a p ipravovaných aktivit pro TOP STUDENT. Praha, 15.2. 2012 INVESTICE PRO ROZVOJE VZD LÁVÁNÍ

EQUICom. Prezentace agentury a p ipravovaných aktivit pro TOP STUDENT. Praha, 15.2. 2012 INVESTICE PRO ROZVOJE VZD LÁVÁNÍ EQUICom Prezentace agentury a p ipravovaných aktivit pro TOP STUDENT Praha, 15.2. 2012 1 Prezentace agentury Kdo a co je EQUICom? 2 EQUICom je hrá na komunika ním h išti eského trhu Lidé, kte í stáli u

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O

Více

Pracovní list klienta

Pracovní list klienta I. OSOBNÍ ÚDAJE Pracovní list klienta jméno:... p íjmení:... datum narození:... trvalé bydlišt :... kontaktní adresa:... e-mail:... telefon:... mobil:... II. ZDRAVOTNÍ STAV 1. zraková vada, jak vidím:

Více

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : apz_zadost_vpp.pdf Registra ní íslo ÚP: VPP Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na vytvo ení pracovních p íležitostí v rámci ve ejn prosp šných prací 112 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn

Více

Finan ní mechanismy EHP/Norska

Finan ní mechanismy EHP/Norska Finan ní mechanismy EHP/Norska Podpora zemí EHP a Norska je ur ena na projekty rozvoje a spolupráce neziskových organizací, výzkumných institucí a subjekt ve ejného i soukromého sektoru. Mezi prioritní

Více

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K.

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K. MERO R, a.s. Kralupy nad Vltavou I : 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 m síc roku 2009 podle 119 zákona. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle vyhlášky

Více

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014 METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. Tiskopis SSZ. 89 383 8 I/2015 Úvod Metodická pom cka je sou ástí Všeobecných zásad pro vypl ování ELDP (platného od 1.

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách v platném zn ní edm t ve ejné zakázky ST HOVACÍ SLUŽBY Podlimitní ve

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

P IDRU ENÁ KOLA UNESCO R VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2009/2010

P IDRU ENÁ KOLA UNESCO R VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2009/2010 P IDRU ENÁ KOLA UNESCO R VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2009/2010 Charakteristika kol ACADEMIA MERCUII je st ední kola, která integruje t i studijní obory: Gymnázium, Ekonomické lyceum a Cestovní ruch. kola

Více

Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST

Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST Krajské kulturní a vzd lávací centrum Zlín Studie obnovy a dostavby budov. 14 a 15 bývalé továrny firmy Ba a ve Zlín. Investi ní náklad:

Více

Komunitní plánování v Jiho eském kraji

Komunitní plánování v Jiho eském kraji Komunitní plánování v Jiho eském kraji Community planning in the Region of South Bohemia Ji í Dušek Ladislav Sko epa Anotace: P ísp vek se zabývá vytvá ením komunitních plán v Jiho eském kraji. V sou asné

Více

PROV ENÍ PRODEJE SPOLE NOSTI I&C ENERGO

PROV ENÍ PRODEJE SPOLE NOSTI I&C ENERGO MANA ERSKÉ SHRNUTÍ ZÁV EXTERNÍHO PROV ENÍ 14.10.2013 Michaela Chaloupková Externí prov ení divestice spole nosti I&C Energo, a.s. (dále jen ICE ) uskute nila spole nost KPMG eská republika, s.r.o. (dále

Více

ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2011/2012

ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2011/2012 ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 ASPnet UNESCO Tel./fax: +420 426 893 E-mail: info@academiamercurii.cz, ptackova@academiamercurii.cz VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ

Více