Panský dvůr v nové roli

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Panský dvůr v nové roli"

Transkript

1 ROČNÍK 22 / ČÍSLO 10 ŘÍJEN 2011 CENA 10 Kč Panský dvůr v nové roli Dnešní komplex pozdně renesančních budov v centru města představuje staleté tradice Kunovic, o nichž první písemná zmínka pochází z roku To už zde bezpochyby stálo opevněné sídlo moravských Přemyslovců. O jeho lokalizaci však nemáme žádné doklady. Dnes už se můžeme jen domnívat, že to byla tvrz či hrad a v jeho blízkosti také dvůr. Listinná zmínka z roku 1301 zaznamenává ustanovení krále Václava II., který si ponechává ve svých rukách dvůr s čeledí. Král Jan Lucemburský v roce 1325 rozhodl o zboření hradu v Kunovicích, ponechal zde dvůr a mlýn. V průběhu staletí dvůr i tvrz byly přestavovány a měnily podobu. Vystřídalo se zde mnoho majitelů. K nejvýznamnějším patřil rod pánů z Kunovic, který se řadil mezi vlivnou a bohatou moravskou šlechtu. Dvůr jim náležel v 15. a 17. století. Na přelomu 16. a 17. století je dokladováno, že zde stál zámek starobylého původu a při něm dvůr panský dobře vystavěný. Posledním pánem z Kunovic byl Jan Bernart, který se přidal ke vzbouřené šlechtě. Po bitvě na Bílé hoře jeho majetek, včetně kunovického zámku i panského dvora, přešel do rukou knížat z Lichtenštejna. Poté zprávy o zámku mizí a v Kunovicích se uvádí už jen panský dvůr. V roce 1923 přešel do majetku země Moravskoslezské. Vznikl zde školní statek. Po roce 1961 zde hospodařil státní statek, později zemědělské výrobní sdružení. V průběhu desetiletí došlo k jeho značné devastaci. Po revoluci v roce 1989 byl ve vlastnictví soukromých subjektů. Dne byl prohlášen kulturní historickou památkou. V roce 2005 přešel kompletně celý rozsáhlý komplex o rozloze tří hektarů do majetku města. V letech díky finanční podpoře z fondů Evropské unie proběhla rozsáhlá přestavba hlavní části nemovité kulturní památky na podnikatelský inkubátor. Ve čtvrtek 22. září 2011 zahájil v rekonstruovaném Panském dvoře svou činnost Podnikatelský inkubátor Kunovice. red NAPIŠTE NÁM:

2 Přečtěte si: Otázka zastupitelům str. 5 Brána umění otevřená str. 6-7 Verbíři v Kunovicích str. 7 Aktuálně ze škol str. 8-9 Panský dvůr otevřen str Podnikatelský inkubátor str. 13 Rozhovor s ředitelkou MŠ str Haló, tady Bělinka str. 16 František z Assisi str. 17 Společenská kronika str. 18 Jura Černý str. 20 Sportovní aktuality str KUNOVJAN, Městský zpravodaj, Vydává: Městský úřad Kunovice, nám. Svobody 361, Kunovice, tel.: , Odpovědný redaktor: Zdeněk Kučera, Povoleno: Ministerstvem kultury ČR, registrační číslo MK ČR E 13133, Náklad: výtisků Příští číslo vychází 27. října 2011, uzávěrka redakčních příspěvků 10. října Vybráno z usnesení 13. schůze Rady města Kunovice konané dne Rada města: Schvaluje: Dodatek č _0 ke Smlouvě č. IN mezi městem Kunovice, nám. Svobody 361, Kunovice, a Vodafone Czech Republic, a. s., Vinohradská 167, Praha 10, IČ Smlouvu o úpravě vzájemných práv a povinností mezi městem Kunovice a SVK, a. s., Za Olšávkou 290, Uherské Hradiště, týkající se ceny za odebrané odpadní vody ze systému kanalizace města Kunovice zadávací dokumentaci pro koncesní řízení malého rozsahu v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí a dle 5 odst. 2 zákona č. 139/2006 Sb. o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) v platném znění V provozování vodohospodářské infrastruktury města Kunovice s tím, že tato dokumentace bude doplněna o připomínky Státního fondu životního prostředí nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor v Domě pro seniory, Cihlářská 536, Kunovice, označené čísly 33.1, 33.2 a 44 mezi městem Kunovice a Erikou Kotkovou, Kunovice nájemní smlouvu na pronájem pozemku mezi městem Kunovice a Irenou Novákovou, Uherské Hradiště, na pronájem části pozemku p. č. 14/1 v k. ú. Kunovice u Uherského Hradiště Smlouvu o výpůjčce mezi městem Kunovice a firmou REVENGE, a. s., Praha 5 Stodůlky, Za Mototechnou 1114/4, na výpůjčku části pozemků p. č. 835/31 a 446/1 v k. ú. Kunovice u Uherského Hradiště Smlouvy o nájmu nebytových prostor v Podnikatelském inkubátoru Kunovice Panský dvůr poskytnutí finančního příspěvku na jazykově poznávací cestu do Anglie ve výši ,- Kč Střední škole letecké, s. r. o., Kunovice, Na Záhonech 1177 ceník pronájmu sportovní haly v Kunovicích platný od 1. října 2011 takto: Pronájem pro schůze a sportovní činnost (zůstává ve stejné výši): říjen duben 600 Kč/hod. květen září 450 Kč/hod. Pronájem pro koncerty, plesy a taneční zábavy: říjen duben Kč/akce květen září Kč/akce Cena je stanovena jednorázově za akci s omezením na 12 hodin. Při překročení 12. hodiny je cena za každou hodinu říjen duben Kč/hod. květen září 850 Kč/hod. V ceně je zahrnutý pronájem sálu, sociálního zařízení, bufetu, stolů a židlí, šatny. Cena za případné praní ubrusů se nemění. Uvedené ceny jsou bez DPH. Smlouvu č o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí pro zákazníky kategorie C uzavřenou mezi městem Kunovice a společností E.ON Energie, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupenou společností E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, pro veřejné osvětlení objektu Podnikatelského inkubátoru Rámcovou smlouvu č o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí uzavřenou mezi městem Kunovice a společností Europe Easy Energy, a. s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha Nusle, pro 42 odběrných míst v majetku města Kunovice Rámcovou smlouvu č o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí uzavřenou mezi městem Kunovice a společností Europe Easy Energy, a. s., se sídlem v Hvězdova 1716/2b, Praha Nusle, pro objekt Podnikatelského inkubátoru Smlouvu mandátní č. 31/024 uzavřenou mezi městem Kunovice a společností GAN, a. s., se sídlem Jaktáře 1475, Uherské Hradiště, IČ , na zajištění ostrahy v rozsahu a způsobem uvedeným v Příloze č. 1 k této smlouvě objektů Podnikatelského inkubátoru, Panská 25, a Komunitního centra, Panská 24 v Kunovicích Smlouvu o dílo číslo K1966 na servis a opravy zdvihacích zařízení uzavřenou mezi městem Kunovice a společností OTIS, a. s., Jana Opletala 1279, Břeclav, na servis a opravy výtahu v Podnikatelském inkubátoru Smlouvu o odvozu, využití a odstranění odpadu mezi městem Kunovice a společností strana 2 8/2011

3 O T R, a. s., Průmyslová 1153, Uherské Hradiště, která se týká odvozu a odstranění komunálního odpadu z objektu Podnikatelského inkubátoru Smlouvu č /2459 o dodávce vody a odvádění odpadních vod uzavřenou mezi městem Kunovice a společností Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., Uherské Hradiště, Za Olšávkou 290, Uherské Hradiště, na dodávku pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu, odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu a odvádění srážkových vod kanalizací pro veřejnou potřebu pro objekt Mateřské školy se sídlem na adrese Mládežnická 1321, Kunovice Smlouvu č /2478 o dodávce vody a odvádění odpadních vod uzavřenou mezi městem Kunovice a společností Radniční okénko Panský dvůr znovu ožil Krásné nedělní ráno 18. září 2011 bylo pro nás Kunovjany obzvlášť sváteční a troufnu si říci i historicky významné. Završili jsme dílo, které nemá v historii samostatných Kunovic obdoby. Otcem myšlenky zachránit pro Kunovice významnou a nejstarší památku, Panský dvůr, o níž první písemná zmínka pochází z roku 1301, byl náš bývalý starosta Ing. Jiří Deml. Patří mu za to velké poděkování. Jeho následovník, pan starosta Jiří Vařecha, pak měl jasnou vizi, jak by měl celý areál vypadat. Projektanti, Ing. arch Karel Kloupar a Ing. Kateřina Harazimová pod vedením Ing. arch. Vladimíra Graci z firmy GG Archico, ji převedli do projektu, na základě kterého pak bylo možné žádat o dotace. Starostu neodradil první neúspěch při žádosti o vytvoření kulturně společenského centra. Hledal další možnosti realizace tohoto odvážného projektu. Celý areál rozdělil na jednotlivé projekty Revitalizace celého území, rekonstrukci sýpky i přilehlého sklepa a slovácké búdy a konečně přebudování hlavní budovy bývalého statku na podnikatelský inkubátor. Za pomoci zpracovatel žádosti, firmy ACCON, pana Mgr. Drahomíra Mejzra, požádalo město prostřednictvím Czechinvestu Ministerstvo průmyslu a obchodu v roce 2008 o dotaci z programu Prosperita z Operačního programu podnikání a inovace na projekt Podnikatelský inkubátor Kunovice Panský dvůr. V roce 2009 byla městu schválena dotace v předpokládané výši 123 mil. Kč. Bez podpory Zlínského kraje a bez odvahy a diplomatického umu našeho bývalého starosty by se nepodařilo městu získat takovou dotaci. V rámci hodů s právem v září roku 2009 starosta Ing. Jiří Vařecha zahajoval celý projekt. Jeho dokončení se však nedočkal Jeho myšlenka: Chtěl jsem tvořit současnost, za niž se budoucnost nebude stydět je na nádvoří odlita v bronzu, aby na něj a na jeho ideje nezapomněly ani generace, které přijdou po nás. Je tu i jeho neopakovatelný podpis, aby právě on byl symbolicky podepsán pod tímto velkým dílem. Věřte, nebylo pro mě jednoduché dokončit tento odvážný projekt. Naštěstí jsem kolem sebe měla úžasný tým lidí, kteří se na celém díle podíleli. Od členů zastupitelstva města, přes radu města, úředníky městského úřadu včele s paní tajemnicí Ing. Helenou Vajdíkovou až po samotné realizátory a dodavatele stavby. Největší díl práce, invence, ale také odpovědnosti měl po celou dobu realizace na svých bedrech vedoucí odboru investic KUNOVJAN Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., Uherské Hradiště, Za Olšávkou 290, Uherské Hradiště, na dodávku pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu a odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu pro objekt Základní školy se sídlem na adrese U Pálenice 1620, Kunovice Smlouvu o splacení vkladu uzavřenou mezi městem Kunovice a společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., Uherské Hradiště, Za Olšávkou 290, Uherské Hradiště, v souvislosti s nepeněžitým vkladem města Kunovice za Vodovody a kanalizace s příslušenstvím ve městě Kunovice dle přílohy č. 1 smlouvy dodatek smlouvy Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytování certifikačních služeb, číslo smlouvy spolu SCHŮZE RADY MĚSTA 6. října listopadu 2011 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 27. října 2011 a územního pánování Ing. Milan Valouch. Ani nevím, jak mu mám poděkovat za jeho obětavou, nelehkou a neúnavnou práci. Protože se jednalo o rekonstrukci památky, bedlivě a vysoce odborně na každý zásah do stavby dohlížely dvě dámy Ing. arch. Radka Borunská z MěÚ v Uh. Hradišti a Ing. arch. Nelly Komendová z Národního památkového ústavu v Kroměříži. I jim je třeba poděkovat za velmi cenné odborné rady. Taková stavba se však neobejde bez bedlivého stavebního dozoru, který zde zodpovědně vykonával pan Ing. Jindřich Navrátil, kterému také mnohokrát děkuji, stejně jako Ing. Ivaně Sušilové, která měla dozor nad bezpečností práce. Rekonstrukci celého rozsáhlého a velmi zdevastovaného areálu prováděla firma CGM. Vážím si fortelné práce všech odborníků, řemeslníků i dělníků, kteří zde odvedli obrovský kus kvalitní práce. Nebyla to práce jednoduchá, v mrazu, v dešti i za veder vytvořit z ruiny tyto krásné, nové, moderní budovy. Odvedli opravdu skvělou práci. A pak už jen zbývalo celý rozsáhlý objekt vybavit. Projekt interiéru zpracovával Ing. Přemysl Borunský a Ing. Arch. Lucie Eibensteinerová. Rychlé a kvalitní dodávky se skvěle zhostila DVD z Jaroměřic nad Rokytnou, tak že jsme mohli slavnostně 22. září 2011 předat celý objekt do užívání Podnikatelskému inkubátoru Kunovice Panský dvůr s.r.o. a 28 firmám, které zde budou pracovat. Za to, že máme inkubátor zaplněn, je třeba poděkovat paní ředitelce PIK s.r.o., Mgr. Janě Bánovské. Za rok a půl ve své funkci udělal velký kus práce na nastartování činnosti a ekonomiky provozování podnikatelského inkubátoru jeho nový jednatel, pan místostarosta Ing. Pavla Vardan. Byl mi velkou oporou. I jemu chci touto cestou poděkovat. A v neposlední řadě bych také ráda poděkovala Vám občanům, že jste mi dali důvěru a možnost dokončit toto velké dílo. Podařilo se nám zachránit nemovitou kulturní památku. Její využití pro rozvoj podnikatelského prostředí je myšlenka neobvyklá, ale já věřím, že nadčasová, smysluplná a životaschopná. Panský dvůr znovu ožije. Budou zde probíhat školení, konference i firemní a společenské akce. Podnikatelský inkubátor s Komunitním centrem, Slováckou búdou i sklepem tak vytvoří nové, moderní centrum města. Kéž by bylo dlouho chloubou a ozdobou města a příjemným místem pro práci i relaxaci a vzájemné setkávání nás občanů Kunovic i návštěvníků našeho města. Mgr. Ivana Majíčková starostka 8/2011 strana 3

4 s přílohou Příloha č. 2 dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytování certifikačních služeb, číslo smlouvy , mezi městem Kunovice, nám. Svobody 361, Kunovice, IČ , a firmou Česká pošta, s. p., Politických vězňů 909/4, Praha 1, IČ Smlouvu o dílo mezi městem Kunovice a sdružením společností STAMOS, spol. s r. o. -FAINSTAV, s. r. o., se sídlem Nivky 977, Ostrožská Nová Ves, PSČ , oprávněný zmocněnec FAINSTAV, s. r. o., Nivky 977, Ostrožská Nová Ves, PSČ , IČ: , na realizaci stavby Zlepšení energetické náročnosti objektu Základní školy Červená cesta Kunovice, akce je spolufinancována z Operačního programu Životního prostředí. Zdůvodnění: vzhledem k tomu, že uplynula lhůta pro podání námitek a zadavateli bylo doručeno odstoupení uchazeče SPEDIMEX MORAVIA, s. r. o., který byl vítězným uchazečem ve výše uvedeném výběrovém řízení, od podpisu smlouvy o dílo, má zadavatel možnost na základě ustanovení 82 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění v případě, že vítězný uchazeč odmítne uzavřít se zadavatelem smlouvu, uzavřít smlouvu s uchazečem, který se umístil jako druhý v pořadí, tj. Sdružením STAMOS, spol. s r. o. FAINSTAV, s. r. o. Smlouvu č /2473 o dodávce vody a odvádění odpadních vod uzavřenou mezi městem Kunovice a společností Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., Uherské Hradiště, Za Olšávkou 290, Uherské Hradiště, na dodávku pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu, odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu a odvádění srážkových vod kanalizací pro veřejnou potřebu pro objekt Základní školy se sídlem na adrese Červená cesta 853, Kunovice Mandátní smlouvu mezi městem Kunovice a Podnikatelským inkubátorem Kunovice Panský dvůr, s. r. o., o správě nemovitosti č. p. 25 ceny krátkodobého pronájmu přednáškového sálu Kč/ den, 500 Kč/hod., společenského sálu Kč/den, 600 Kč/hod., klenbového sálu Kč/den, 400 Kč/hod., platné od 1. září 2011 finanční příspěvek Římskokatolické farnosti Blatnice pod Svatým Antonínkem ve výši Kč na pořízení pamětní desky Jožovi Uprkovi Smlouvu o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č uzavřenou mezi městem Kunovice a společností E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupenou společností E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, pro 12 odběrných míst dle přílohy číslo 2 Bere na vědomí: program jednání V. zasedání Zastupitelstva města Kunovice zprávu o připravenosti mateřské školy a základních škol, jejichž zřizovatelem je město Kunovice, na školní rok 2011/2012 rozbory hospodaření příspěvkových organizací za 1. pololetí 2011 zprávu o stavu vyřizování peticí a stížností za 1. pololetí 2011 informaci o vyřizování přestupků v 1. pololetí 2011 informaci o hlídacím centru Beruška Ukládá: starostce města doplnit program podkladovými materiály k jednotlivým bodům a takto připravený dokument spolu s pozvánkou zaslat členům zastupitelstva města, zveřejnit pozvánku a program V. ZM na úřední desce Zveřejňuje: záměr na zřízení věcného břemene na části pozemků parc. č. 2136/1, 2124, 2118, 1964 v k. ú. Kunovice u Uherského Hradiště záměr města na převod plynovodní přípojky k Domu pro seniory, Cihlářská 536, na p. č. 3299/19, 835/1, 1062/2 a 1062/1 v k. ú. Kunovice u Uherského Hradiště záměr na nájem místa cca 0,5 m2 na budově s č. p. 155 na parc. č v k. ú. Kunovice u Uherského Hradiště za účelem provozování automatu na svíčky záměr města na výpůjčku nebytového prostoru, a to kanceláře za klubovnou sportovních klubů ve sportovní hale v Kunovicích, Panská 9, v k. ú. Kunovice u Uherského Hradiště záměr města na zřízení věcného břemene na pozemku p. č v k. ú. Kunovice u Uherského Hradiště Vydává: souhlas s přesahem terasy přístupné z nadstavby mezonetu nad pozemkem p. č. 267 při stavebních úpravách domu č. p. 227 v Kunovicích na základě žádosti firmy Dopravoprojekt Brno, a. s., Kounicova 271/13, Brno, zástupce investora stavby, Povodí Morava, s. p., dle ustanovení 4 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) koordinované stanovisko ke stavbě Morava, Uh. Hradiště, St. Město, zvýšení kapacity koryta I. etapa pro stavební (vodoprávní) řízení v následujícím znění: Město Kunovice se stavbou souhlasí za následujících podmínek: 1. Správcem komunikace, která je předmětem stavebního objektu SO 01.2 Úprava přístupové komunikace u ČOV, nebude město Kunovice, jelikož se nejedná o místní komunikaci, ale o příjezd ke stávající skládce zeleně odpadu vzniklého při údržbě zeleně ve městě Uherské Hradiště a komunikace je umístěna na pozemku ve vlastnictví České republiky. 2. Umístění stromů v rámci náhradní výsadby bude provedeno podél silnice I/55 ul. tř. Vítězství v koordinaci s odborem správy majetku a životního prostředí MěÚ Kunovice, jelikož součástí další etapy bude právě území, kde jsou navrhované výsadby umístěny. Navrženým požadavkem dojde k eliminaci případného kácení z důvodů úpravy okolí řeky Stará Olšava. 3. Vzhledem k tomu, že realizací I. etapy nebude zamezeno zaplavení k. ú. Kunovice u Uherského Hradiště a Uherské Hradiště, jelikož terén kolem ČOV a dále navazující plochy k toku Staré Olšavy mohou zpětně daná území zaplavit, je třeba dořešit odtok vody z inundačního prostoru Kunovský les. 4. V dokumentaci není soupis pozemků dotčených stavbou, proto v případě dotčení pozemků stavbou či územím rozlivu je třeba uzavřít příslušnou smlouvu s městem Kunovice Souhlasí: s přijetím účelově určeného finančního daru od Mgr. Anny Fikselové pro Základní školu, Kunovice, Červená cesta 853, okres Uherské Hradiště, příspěvkovou organizaci, dle darovací smlouvy na vitamíny v částce Kč s přijetím finančního daru od Sdružení rodičů při ZŠ, občanského sdružení, pro Základní školu, Kunovice, Červená cesta 853, okres Uherské Hradiště, příspěvkovou organizaci, dle darovací smlouvy č. 1/2011 v částce Kč strana 4 8/2011

5 Vybráno z usnesení V. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného dne Zastupitelstvo města: Schvaluje: zprávu o činnosti Rady města Kunovice od IV. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného dne 16. června 2011 odprodej cenných papírů z portfoliového účtu u ČSOB Asset Management Praha, do výše 4,5 mil. Kč na spoluúčast při financování akce Bezbariérové chodníky ve městě Kunovice rozpočtové opatření č. 3/2011 a v důsledku tohoto opatření změnu rozpočtu města takto: příjmy ,40 tis. Kč, výdaje ,60 tis. Kč, financování ,20 tis. Kč poskytnutí investiční dotace města Kunovice ve výši Kč společnosti ČSAD BUS Uherské Hradiště, a. s., Malinovského 874, Uherské Hradiště, na pořízení nového nízkopodlažního autobusu pro MHD za podmínky, že v autobuse bude vyčleněna bezplatně plocha formátu A2 na propagaci akcí města Kunovice zřízení bezplatného věcného břemene ve prospěch města Kunovice, spočívajícího ve vedení kanalizace města Kunovice přes pozemek Anny Ksiaskiewiczové, Údolní 399, Uherské Hradiště Jarošov, p. č. 24/1 v k. ú. Kunovice u Uherského Hradiště dle geometrického plánu č /2011 darování pozemků p. č. 4543, p. č. 4542, p. č v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště a pozemků p. č. 681/2, 682/2, 699/2, 768/25, 900/8, 901/10, 901/36 a 901/96 v k. ú. Míkovice nad Olšavou z vlastnictví města Kunovice do vlastnictví města Uherské Hradiště za předpokladu, že město Uherské Hradiště daruje městu Kunovice pozemky v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště p. č. 3930, p. č. 3931, p. č. 3932, p. č. 3933, p. č. 3929/32, p. č. 3927, p. č. 4593, p. č. 3936/4 a p. č Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Kunovice a E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupené na základě plné moci E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, na pozemku p. č. 1730/1 v k. ú. KUNOVJAN Kunovice u Uh. Hradiště pro kabelové vedení NN Smlouvu o právu umístit a provést stavbu na akci Kunovice, protipovodňové opatření podél vodního toku Olšava mezi městem Kunovice a Povodím Moravy, s. p., závod Střední Morava, Uherské Hradiště, Moravní nám. 766 Smlouvu o právu umístit a provést stavbu a smlouvu o uzavření budoucí smlouvy kupní na akci Kunovice, protipovodňové opatření podél vodního toku Olšava mezi městem Kunovice a Ludmilou Mikulkovou, Zelená Hora Bere na vědomí: vyhodnocení rozpočtu města Kunovice k zprávu o zajištění a postupu investičních akcí města Kunovice k 22. srpnu 2011 vyúčtování příspěvků města (pololetně) Kunovice za I. pololetí 2011 zprávu o provozování Domu pro seniory, Cihlářská 536, Kunovice, se stavem k zprávu o vyhodnocení provozu sportovní haly za 1. pololetí 2011 rozbory hospodaření příspěvkových organizací za 1. pololetí 2011 nesouhlas firmy ZEVOS, a. s., Nádražní 25, Uherské Hradiště, s kupní cenou za převod pozemků p. č. 3387/2, 3382/1 a 3389/2 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště informace o technickém a stavebním stavu bytového domu V Humnech 1399, Kunovice, a možnostech jeho prodeje záměr na prodej bytového domu V Humnech 1399, Kunovice, jako celku informaci o řešení možností finančních úspor při využití alternativních zdrojů energie v objektu víceúčelové sportovní haly a informace o jejím technickém a stavebním stavu Ukládá: finančnímu výboru provést kontrolu hospodaření u příspěvkových organizací zřízených městem Otázka pro zastupitele města Kunovice Zastupitelé města Kunovice dostali tentokrát anketní otázku týkající se aktuální situace v lokalitě na Zelničkách: Je vhodné vybudovat plnohodnotnou komunikaci Na Zelničkách před dokončením plánované výstavby rodinných domků? Ing. Pavel Hašek Domnívám se, že nikoliv. Každý, kdo ví, jaká je cena jednoho metru takové komunikace by se asi rozhodl stejně. Pokud zde bude panovat čilý stavební ruch, je jasné, že by došlo k jejímu poškození. Řešením je stávající komunikaci udržovat ve stavu, který by umožňoval slušný přístup k již existujícím objektům a novou, plnohodnotnou komunikaci vybudovat až po ukončení stavební činnosti v dané lokalitě. Ing. Pavel Vardan Uvedený dotaz nemusí být směřován ke konkrétní lokalitě, lze ho v podstatě zobecnit na všechna místa s plánovanou výstavbou, neboť náklady na vybudování komunikací jsou nemalé a rizika znehodnocení silnice v důsledku výstavby rodinných domů i inženýrských sítí jsou pochopitelně taktéž vysoká. Rovněž se těžko odhaduje doba, po kterou bude výstavba soukromými subjekty realizována, proto je, dle mého názoru, vhodné budování komunikací rozdělit na etapy v návaznosti na výstavbu rodinných domů tak, jak k tomu bylo přistoupenou v případě ulice Na Rybníku. Mgr. Ivana Majíčková Věřím tomu, že by si to obyvatelé přáli, ale v současné době to není vhodné a ani hospodárné. Tyto větší investice potřebují svůj čas na přípravu. Nyní jsme v této lokalitě dokončili rekonstrukci kanalizace. Bude následovat další etapa projektových příprav, pak je nutné celou investici zabezpečit finančně. Doufám, že do té doby bude dokončena výstavba rodinných domů alespoň v části této lokality a položeny sítě. Pak teprve můžeme budovat plnohodnotnou komunikaci, aby nedocházelo k jejímu následnému znehodnocení. V plánu investic máme celou akci rozdělenu do tří etap v různém stádiu rozpracovanosti. Prosím tedy obyvatele o trpělivost. A na co se budeme ptát příště? Pokud čtenáři pošlou své dotazy, tak na to, co Kunovjany vskutku zajímá. Zatím padají otázky takříkajíc z vlastních zdrojů. Není to z pohledu komunikace občanů a jejich volených zástupců tak trochu škoda? Čekám Vaše tipy, vážení čtenáři, na ové adrese případně můžete nechat písemnou zprávu v pokladně městského úřadu. Zdeněk Kučera 8/2011 strana 5

6 Brána umění otevřená Pobočka Základní umělecké školy v Kunovicích si za léta své činnosti získala své neodmyslitelné místo nejen jako vzdělávací instituce v oblasti umění, ale také jako zdroj celé řady pěkných, zajímavých a mnohdy i překvapivých kulturních vystoupení jejích žáků. S vedoucí pobočky, Mgr. Olgou Strašákovou, jsme si povídali o tom, co bylo a i o tom, co bude. Když se ohlédnete za loňským rokem, jaká je bilance pobočky ZUŠ Kunovice? Já myslím, že dobrá. Rok od roku se stále více otevíráme vůči veřejnosti a snažíme se prezentovat to, co se děti naučily nejen na školních přehlídkách, ale i na nejrůznějších veřejných vystoupeních. Kdybych měla zůstat jen u minulého školního roku, musím připomenout Koncert pro město společně se scholou, samostatný blok ZUŠky v rámci prezentace škol, při Zpívání u vánočního stromu nás reprezentovaly naše flétnistky a dramaťák v roli pěveckého sboru a recitátorů propojujích hudební vystoupení. Podruhé se konal Vánoční koncert v kostele, tradičně jsme vystupovali na akcích seniorů - Kateřinská zábava, Den matek, ples dětí, Den dětí a podobně. Buď vystupují jednotlivci, nebo celý soubor podle potřeby a možností té které akce. Zúčastnili jsme se také jedné vernisáže v Buchlovicích, kam si nás vyžádal pan Förster, Němec žijící v Hradišti na uvedení výstavy jeho známého. Znal naše vystoupení z minula a chtěl výslovně děti ze ZUŠky v Kunovicích. Udělalo mi to radost, nezapírám. Na Květinových dnech v Popovicích v Amfíku vystupoval taneční obor společně s hudebníky a měli velmi dobrý ohlas od diváků. Krásná akce se uskutečnila také na Buchlově, kde jsme předvedli pohádku Tři sestry od Jana Wericha a další pohádku O žábě starostce. Karolína Teimerová hrála pod hradem na kytaru a Honza Strašák na elektrický klavír zahrál Beethowenovu Sonatinu. Celé odpoledne bylo velmi poetické a myslím že vystoupení se vydařilo. Jaké jsou reakce na vaše vystoupení ze strany veřejnosti? Nejen rodinní příslušníci a příbuzní se rádi podívají na to, jak jsou jejich děti jsou šikovné. Vystoupení se často líbí většině diváků nevystupujeme s něčím, co by nebylo předvedení na veřejnosti hodno. Jinými slovy vedeme naše žáky k tomu, aby se na veřejnosti prezentovali pouze tím, co skutečně umí. Velice pěknou odezvu ze strany diváků jsme zaznamenali například po představení Svatební košile v parku u kostela a teké v hradišťské Redutě. Sama je hodnotím jako zřejmě nejvydařenější ze všech, která děvčata předvedla. Skoro to vypadá, že se z vašich žáků stávají malí profesionálové Děcka mají při každém vystoupení trému i radost. Ale vetší trému, než oni, mám já. Prožívají svá vystoupení jinak a radost spojená s oceněním je pro ně v každém případě hodně motivující prvek při nácviku. Bude letošní rok stejně nabitý jako ten loňský? Rozhodně to nevypadá, že budeme zahálet. Soubor Babinec a Jan chystá adaptaci balady Vodník K. J. Erbena, mladší ročník chystá netradičně pojatou adaptaci jiné Erbenovy balady, Zlatý kolovrat se tak možná poprvé dočká zpracování spojeného s rapem Připravujeme se na soutěž v přednesu melodramu, chceme ztvárnit opět Erbenův Štědrý večer s hudbou Zdeňka Fibicha. V minulých letech jste dosáhli na soutěžích a přehlídkách celé řady úspěchů Na soutěže a přehlídky se letos chystají naši trubkaři a flétnistky, v minulých letech byli úspěšní keyboardisté a věřím, že uspějí i letos. Dramaťáci byli úspěšní v linii základních škol (do 15 let), dostali se do celostátní přehlídky i na Wolkerově Prostějově. Schéma soutěží má své ustálené pořadí a tak l se na sně s dramaťáky i letos chystáme. Se staršími zpracováváme zmiňovaného Erbena, malí připravují pohádky Ludmily Podjavorinské a desetiletí žáci chystají pohádku Pavla Šruta. Pokračujeme v práci se středoškoláky. To jsou holky ze souboru Košule, se kterými máme rozpracovanou hru Leonarda Cohena Nový krok. Ve výhledu máme ještě rozhlasové hry Květy Legátové. Schází nám chlapský element, zvlášť ve starších ročnících. Také výtvarný obor se každoročně zúčastňuje soutěží a pořádá výstavy. Ta s názvem Barevné vidění zdobila celé tři letní měsíce naši knihovnu v Komunitním centru. S návratem ak. malířky Petry Seidlové se opět můžeme těšit na nové výtvarné práce žáků a jejich zapojení do soutěžních projektů. Trochu jsme zapomněli na taneční obor. Taneční obor má svou prezentaci na konci června, kdy se pod vedením Jany Kučerové představuje v rámci koncertu TANEC TANEC v hradišťském Klubu kultury, kde mají rodiče možnost vidět celá vystoupení, nikoliv jednotlivé bloky. Velkou příležitost ukázat, co všechno se v minulém roce podařilo, jsme měli v neděli 18. září při otevírání Panského dvora, Trochu nás zlobil vítr holkám flétnistkám dul v protisměru do fléten a holkám v představení Svatební košile dělala plachta větrem vzdouvaná také pěkné kousky. Jak se daří muzikantům? Ivo Horký, který vyučuje hru na dechové nástroje, má chuť sestavit dechový orchestr. Učí v Kunovicích od 98. roku a zvolna se ke svému cíli blíží, i když zatím máme trochu nezvyklé obsazení - šikovné flétnistky, trumpetisty a hráče na tubu. Žáci, kteří k němu chodili na flétnu dnes pokračují v ZUŠ Uh. Hradiště ve hře na klarinet, saxofon, nebo příčnou flétnu. Vašek Martinec (trubka) už hraje v jazzovém orchestru v Hradišti v rámci ZUŠky a letos se přihlásí do soutěže, stejně jako žáci z dechové sekce mají se čím pochlubit. strana 6 8/2011

7 Jak se vyvíjí zájem o jednotlivé nástroje? Svého času jsem se snažila nabídnout hru na housle v obci proslulé folklorními aktivitami mi to přišlo jaksi samozřejmé. Děti se přihlásily a posléze,když pan učitel Hrubý odešel do soukromé školy, odešly za ním. Takže v současné době se u nás hra na housle nevyučuje. Nových zájemců o hru na housle moc není, nemohou naplnit učitelský úvazek, a proto musí dojíždět do Uhreského Hradiště. Mezi dětmi je zájem o hru na flétny, klavír, nejvíc však o keyboard. Je keyboard ještě hudebním nástrojem? Určitě ano, i když mnohým to tak nepřipadá. Dítě musí umět hrát na klavír a k tomu ještě ovládat nastavení rytmů a dalších technických kouzel, která zapůsobí dojmem, že vše to hraje samo. Jenže ono to tak není a přes všechna nastavení záleží nejvíc na tom, jak hráč hraje. Musí umět noty, tvořit harmonii, akordy a při tom obsluhovat přístroj. Není to jednoduché a je důležité, aby obecenstvo vidělo, že dítě skutečně hraje, že tam nemačká jen tlačítka a páčky. Nakolik je běžný široký tématický záběr jako v Kunovicích? Nabídka každé školy přímo souvisí s tím, jakou aprobaci mají její učitelé. Ivo Horký v Kunovicích vyučuje hře na dechové nástroje, ale klarinety, saxofon a příčnou flétnu učí kolegové v Hradišti. Marie Polesná se věnuje komorní hře klávesových nístrojů a výuce hry na klavír. Tu vyučuje i Hana Kvasničková a nově příchozí Petra Foltýnová. Hře na Kytaru učí Lukáš Schröder. KUNOVJAN Velké školy, pokud chtějí být skutečně plnohodnotné, mají v nabídce čtyři obory: hudební, dramatický, výtvarný a taneční. Jejich pobočky jakou je i naše v Kunovicích nemusí mít plnou nabídku a mohou se věnovat pouze tomu, o co je v dané lokalitě převažující zájem. Jsem ráda, že v naší pobočce můžeme dětem i rodičům nabídnout k výuce všechny čtyři obory, i když nejsou v plné šíři ve zmiňovaném hudebním oboru. ZUŠka prý nezahálela ani o prázdninách, je to pravda? V rámci přeshraniční spolupráce s dramaťákem ZUŠ v Bánovcích nad Bebravou jsme jako součást miniprojektu Dětské umění Cesta k sousedům a zpět zažili pár pěkných dnů na Slovensku.. Děti ze Slovenska byly týden v dubnu u nás a o prázdninách jsme byli týden u nich v Striebornici poblíž městečka Uhroviec, kde se narodili v jednom domě Ludovít Štúr a o řadu let později Alexandr Dubček. Připravovali jsme představení, v nichž jsme zpracovávali osudy obou jmen a myslím, že se podařila. Utužily se vztahy a dokonce si děti mezi sebou rozuměly. V některých chvílích si vzájemně překládaly, některé termíny si musely vysvětlit, ale výsledkem bylo, že po návratu domů mluvily naše děti slovensky. Vzájemná podobnost obou jazyků byla pro děcka výzvou a měly velikou chuť dopídit se, co ten či onen výraz znamená. V tomhle směru, v té snaze uchopit a ovládnout jazyk v sobě nezapřely dramaťáky, kterým podobná touha nutně musí být vlastní. Byly to pěknézážitky a bud na ně ráda vzpomínat. Kunovická brána do světa umění v aktivním pojetí je dětem otevřená. Díky za to. Zdeněk Kučera Pozor na radary, měří se bez značek! Nový silniční zákon mění pravidla hry. Mění se výše postihů a tak se i městská policie v Kunovicích vrátila k měření rychlosti bez dopravních značek upozorňujících na tuto skutečnost. Úprava zákona platná od 1. ledna 2009, tedy že obecní policie smí měřit rychlost jen na úsecích označených příslušnou přenosnou značkou, již neplatí. Stále se však smí měřit jen na místech schválených Policií ČR na základě místní dopravní situace či analýzy nehodovosti a lze tedy říci, že strážníky s radarem budete i nadále ve městě vídat na známých místech. Vítanou změnou pro řidiče je zavedení jisté míry tolerance při překročení nejvyšší povolené rychlosti. Ovšem pozor, mluvíme pouze o bodech, peněžní pokuta za malé i vetší překročení rychlosti zůstává v blokovém řízení od a do Kč, ve správním řízení jsou přestupky poněkud dražší. Nejvíc se však dá ušetřit na pokutách i za pohonné hmoty - jízdou v povolených rychlostních limitech. Michal Zámečník, městská policie V Kunovicích se opět verbovalo Ve dnech srpna se v Kunovicích uskutečnil již tradiční Kurz verbuňku. Dopoledních lekcí zaměřených na děti, se ve dvou kategoriích (0 6 let a 6 15 let) zúčastnilo čtrnáct chlapců, kteří zdokonalovali své cifry pod vedením Romana Škráška, Davida Janíka a Petra Oulehly. Večerní výuku určenou pro starší verbíře navštěvovalo na Pálenici celkem třicet šest mužů. Každý den se zde mohli seznámit s osobitým pojetím verbuňku některého z tanečníků Dolňácka, oceněného ať už ve Strážnici nebo v regionálních kolech verbířské soutěže. Zájemcům o tento lidový tanec zapsaný na seznam světového dědictví UNESCO se představil Erik Feldvabel, Petr Klein, Ivo Mikuš nebo Jakub Tomala. Hlavním lektorem kurzu byl ředitel strážnické soutěže verbířů David Pavlíček a o hudební doprovod se postarala muzikanti z CM Rosenka. Poděkování patří farnosti Kunovice za propůjčení farního domečku, ve kterém se uskutečnila páteční lekce kurzu. Pavel Oškrkaný 8/2011 strana 7

8 Sbor začal soustředěním Opakuje-li se něco pátým rokem v řadě, lze už mluvit o tradici. Platí tedy, že školní rok 2011/2012 zahájil pedagogický sbor naší školy tradičně: dvoudenní výjezdní poradou, která se tentokrát odehrávala v nedaleké obci Nivnice. Stalo se tak ve čtvrtek 25. a v pátek 26. srpna. Věnovali jsme se naplánovaným novinkám (ve srovnání s minulými lety jich tentokrát nebude tolik), a především kvalitě výuky. Se všemi novinkami vás seznámíme i na těchto stránkách. ZŠ U Pálenice výuky našimi žáky druhého stupně a některých ročníků stupně prvního. Ti všichni dostanou dvakrát během deseti měsíců školního roku možnost anonymně vyplnit dotazník, který zjišťuje jejich názory na hodiny všech vyučujících. Definitivní podoba tohoto dotazníku aktuálně vzniká, poprvé ji představíme během prvního pololetí tohoto školního roku. Žáci budou moci dotazníky vyplnit poprvé během ledna Nabízíme 26 kroužků V průměru více než jeden kroužek na jednoho vyučujícího nabídneme našim žákům ve školním roce 2011/2012. Kroužků je 26 a obsahují široké spektrum volnočasových aktivit. Zvlášť ale upozorňujeme na kroužek plavání určený dětem prvního stupně. Kroužek povedou pedagožky naší školy, Mgr. Helena Bemerová a Bc. Hana Zuntová, které jsou zároveň kvalifikované cvičitelky plavání. Změny ve sboru Vzrostl počet žáků (na 300) i tříd (na 15). Výuku zabezpečuje 23 pedagogických pracovníků. Novými tvářemi ve škole jsou Mgr. Hana Drštičková (třídní 1. B), Mgr. Helena Bemerová (třídní 4. třídy) a Mgr. Kristýna Dufková (třídní 5. A). Ať se jim v naší škole líbí. Máme nové učebny Mezi nejmodernější vyučovací technikou výborně vybavená vzdělávací zařízení se po prázdninách definitivně zařadila také naše škola. Od září 2011 využívají všichni žáci školy zmodernizované odborné učebny chemie, fyziky, přírodopisu a odbornou jazykovou učebnu. Rekonstrukce všech těchto učeben probíhala během prázdnin do slova a do písmene od podlahy. Měnil se povrch, často také elektroinstalace, malovalo se. Ve všech těchto učebnách je nyní nový nábytek (lavice i židličky), a především: také multifunkční interaktivní tabule. Vyučující a žáci tak aktuálně v celé škole mají k dispozici už pět interaktivních tabulí. Přidejme k tomu specializovanou počítačovou učebnu vybavenou hlasovacím zařízením, kterou jsme slavnostně otevřeli už před rokem, a výčet techniky, s jejíž pomocí se stává výuka atraktivnější i účinnější, je kompletní. Zdůrazněme: mít školu vybavenou nejmodernější výukovou technikou není cíl, jen prostředek, jak udělat výuku zajímavější. A na závěr, aby byl výčet změn kompletní. Zásadní proměnou prošla také školní knihovna. I tady je kompletně nový nábytek a přibyla sem více než stovka nových knih. Všechny výše uvedené změny pochopitelně nebyly zadarmo, stály přibližně milion dvě stě tisíc korun. Podstatnou část peněz jsme získali díky našemu projektu Moderní škola z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Hodnocení výuky Mezi novinky školního roku patří i pravidelné hodnocení Výuka na webu A další novinka. Je jí rubrika Výuka na našich webových stránkách. O co jde? V této složce najdou děti i rodiče, na čem v konkrétním týdnu vyučující s dětmi ve svém předmětu pracovali, jaké mají děti úkoly. Najdou zde také některé učební materiály, s nimiž děti ve výuce pracují, u některých vyučujících také ukázky písemných prací, které s dětmi napsali. Rodiče tak prostřednictvím webových stránek školy dostanou ještě větší šanci sledovat dění přímo v jednotlivých hodinách, děti si na webu mohou najít materiály, s nimiž pracovaly ve škole. Obědy přes internet Od nového školního roku nabízíme možnost vybrat si jedno ze dvou nabízených jídel také přes internet. Stejná možnost platí také pro případné odhlášení obědů. Od nové možnosti si slibujeme větší uživatelské pohodlí při objednávání stravy. Především rodiče menších školáků mohou díky internetové aplikaci pomoci svým dětem s výběrem jídla. Rodiče všech dětí si pak mohou přes internet zkontrolovat, zda si jejich dítě skutečně odebralo stravu. Škola začala u Boříka Máme se dobře. Do školy jsme se těšili. Jakoby naučenou frází popisovala své pocity na začátku školního roku většina žáků naší školy. A potutelně se při tom usmívala. Výrazně jiné byly úsměvy prváčků. Do školy jich přišlo téměř čtyřicet. Na zápraží je přivítali jejich starší kamarádi z páté třídy. Přímo ve škole pak jejich třídní učitelky, v 1. A Mgr. Ivana Janásová, v 1. B Mgr. Hana Drštičková. Naši nejmenší nepřišli do neznámého prostředí, už na konci loňského školního roku jsme pro ně připravili předškoličky, při kterých si zvykali na školní prostory. Snad i proto nebyl prvního září cítit téměř žádný ostych, možná jen nepatrná nervozita. V příjemné atmosféře se pokračovalo také u sochy školáka Boříka, kde školáky přivítalo kompletní vedení města, i v cukrárně, kam děti pozvala na zmrzlinu starostka města Mgr. Ivana Majíčková. A jaká byla nejčastější přání, na která školáci mysleli, když sahali Boříkovi na nos? Pochopitelně: samé jedničky. Ale jedno výrazně jiné přání zaznělo téměř v samém závěru: Ať mám hezké sny, slyšeli jsme od naší nejmenované prvačky. Přejeme totéž. Pokud se totiž právě tohle přání splní, bude to znamenat, že děti chodí do školy rády a bez obav. strana 8 8/2011

9 Školní rok 2011/2012 zahájen Žáci 2. až 9. třídy se dostavili 1. září k slavnostnímu zahájení nového školního roku 2011/2012. Nemohli se už dočkat, až se po prázdninách setkají se svými třídními učitelkami a spolužáky. Žáci 6. třídy mezi sebou přivítali nové spolužáky ze ZŠ z Podolí a Popovic a vytvořili ještě druhou paralelní třídu. Naši nejmenší v doprovodu svých rodičů poprvé překročili práh školy jako žáci 1. třídy. Po slavnostních projevech a programu, který pro ně připravili žáci 2. třídy, se odebrali na náměstí k soše školáka Boříka a pak do cukrárny, kam je pozvala paní starostka. Všem žákům, učitelům a zaměstnancům školy přejeme do nového školního roku hodně zdraví, radostných chvil a úspěchů. ZŠ Červená cesta Novinky z Berušky Centrum pro matky s dětmi Beruška zve rodiče s dětmi na Drakiádu, která se uskuteční v prostorách centra v pondělí 3. října v době od 9.30 do hodin. Společně budeme tvořit jednoduché papírové dráčky, které si i vyzkoušíme. Dále bychom vás rádi pozvali na Tvořeníčko, které se v Berušce uskuteční v pondělí 17. října v době od do hodin. Budeme vyrábět jednoduché šperky z korálků. Pokud vám termíny akcí nevyhovují, můžete k nám do herny přijít každý všední den od pondělí do pátku v době od 8.30 do hodin. Můžete nás také kontaktovat na mob , KUNOVJAN Učíme děti pomáhat V letošním školním roce se také naše škola zapojí do projektu nazvaného Čtení pomáhá. Díky tomuto projektu může každý žák vykonat najednou hned dvě dobré věci: spojit potěšení ze čtení s radostí pomoci druhým. Když si přečte některou z doporučených knížek a odpoví na pár otázek o knize, získá 50 korun. Tuhle odměnu si nemůže vybrat, ale může ji věnovat někomu, kdo potřebuje pomoc. Na výcvik slepeckého psa nebo třeba nemocným africkým dětem. Tento projekt je velmi úspěšný, zaregistrovalo se do něho přes 40 tisíc čtenářů a na charitu bylo rozděleno přes 3,2 milionu korun. Učitelé naší školy budou žáky motivovat k četbě a pomoci potřebným. Vždyť pravidelné čtení rozvíjí vyjadřovací schopnosti i další vlohy. Například získánídovednosti porozumět textu, uvědomit si jeho obsah a poselství. Dále jsou to emoce a prožívání přirozené cítění s hlavním hrdinou, a spolu s ním prožívání dobrého i zlého. Čtením si děti rozšiřují vědomosti o světě a lidské společnosti, vnímají různé názory a postoje, srovnávají své životy s jinými, učí se toleranci, rozvíjejí vlastní fantazii. V nižších ročnících mohou děti hlasitě předčítat, učí se, jak je důležitý přednes, je možno hrát jednotlivé postavy, které si oblíbí. Čtení je úžasná zábava a nyní může být něčím víc pro ty, kterým pomůžeme!!! Mateřské centrum Beruška pořádá kurz angličtiny pro začátečníky i mírně pokročilé. Termín a čas bude přizpůsoben vašim potřebám. Podle zájmu bude jeden kurz určen pro děti a jeden pro dospělé. Zájemci se mohou hlásit na mob Informační schůzka se uskuteční ve čtvrtek v hod. v Komunitním centru. A kde Centrum pro matky s dětmi Beruška najdete? Spolu s Městskou knihovnou se nachází v budově Komunitního centra v areálu Panského dvora, Panská 24 v Kunovicích. Věra Huspeninová, pověřená pracovnice 8/2011 Mateřské centrum BERUŠKA pořádá KURZ ANGLIČTINY pro začátečníky i mírně pokročilé Termín a čas bude přizpůsoben Vašim potřebám, podle zájmu bude jeden kurz pro děti a jeden pro dospělé. Zájemci se mohou hlásit na tel Informační schůzka se uskuteční ve čtvrtek v hod. v Komunitním centru. strana 9

10 Otevření Panského dvora Slavnostní otevření Panského dvora zahájila starostka Ivana Majíčková projevem Vedoucí investičního oddělení Milan Valouch odhalil monolit s logem Panského dvora Tetičky zazpívaly zbrusu novou píseň věnovanou Panskému dvoru od MuDr. Zdeňka Ondráška Praktického otevření areálu se ujali zástupci dodavatelských firem Ing. František Šácha a Pavel Trávníček Na nádvoří se sešlo opravdu hodně lidí Pamětní desky na okraji vodního prvku odhalila paní Dana Vařechová strana 10 8/2011

11 Otevření Panského dvora KUNOVJAN Dcera starosty Jiřího Vařechy, Zuzana Vandame, připomněla ve svém projevu úsilí, které její otec věnoval rozvoji Kunovic Kamínky pro štěstí, které toho dne nabízely hostesky, potěšily všechny přítomné Otec Jaroslav Polách požehnal Panskému dvoru i těm, kdo v něm budou pracovat Na pódiu vystoupila děvčata z tanečního oboru ZUŠ, pobočky Kunovice Flétnistkám ze ZUŠky foukal silný vítr v protisměru do fléten - chtěl hrát vlastní melodie! Otevření Panského dvora bylo důvodem k setkávání pamětníků 8/2011 strana 11

12 Otevření Panského dvora Další z vystoupení tanečnic ze ZUŠky Dechová hudba Boršičanka přilákala odpoledne spoustu diváků Představení publikace o historii Panského dvora i těch, kdo se na jejím vzniku podíleli Po vystoupení šermířů ze skupiny Memento mori si děti s chutí osahaly středověkou výzbroj Koncert Báry Basikové se přesunul do sportovní haly i tak se líbil Závěrečný ohňostroj byl překrásnou tečkou za slavnostním dnem strana 12 8/2011

13 Otevření Podnikatelského inkubátoru Ve čtvrtek 22. září se sešla celá řada oficiálních hostů Krédo starosty Jiřího Vařechy bylo naplněno beze zbytku Slavnostnímu zahájení předcházely projevy a bilancování vykonaného díla I ve čtvrtek se sešlo opravdu mnoho hostí Při prohlídce interiéru dokonce stáli ve frontě Senátorka Hana Doupovcová se zde setkala s celou řadou starostů z okolních měst a obcí 8/2011 strana 13

14 Mateřská škola plná dětí a radosti Mateřská škola v Kunovicích již řadu let řeší na začátku školního roku problém, kam umístit všechny děti, které by do ní měly chodit. Jak mi potvrdila ředitelka školy Alena Bočková, nebylo tomu letos jinak Kolik máte ve škole dětí, je opravdu opět plno a proč tomu tak je? Školka je opět plná, zájem rodičů předčil opět naše možnosti. Letos máme 166 dětí v sedmi třídách a nikoho dalšího přijmout nemůžeme. Vnímám tuto situaci jako pozitivní dopad podpory mladých rodin ze strany zdejší samosprávy, která je vstřícná k těm, kdo se v Kunovicích chtějí usídlit. Letos jsme nemohli vyhovět celkem 8 rodinám, původně jich bylo 15. Vedeme pořadník, podle kterého přijímáme i v průběhu roku ty, kdo zůstali v září před školou. Během roku se totiž dochází k pohybům mezi našimi žáky někdo se odstěhuje, přeruší docházku do školy ze zdravotních důvodů a podobně. Hrozně ráda pak volám rodičům z pořadníku, když jim mohu říci, že máme místo pro jejich dítě. Všechny děti mají trvalé bydliště v Kunovicích. Volávají nám i rodiče z okolních obcí s tím, že by chtěli své dítě dát k nám do školy. Je to sice potěšující, ale všechny je musíme odmítnout. To ale není nový stav Ve spolupráci se zřizovatelem řešíme postupný nárůst počtu dětí v mateřské škole. Hodně nám pomohlo vybudování další třídy po vystěhované knihovně, ale jak je vidět, stejně to nestačí. Tahle situace samozřejmě souvisí s jistou populační vlnou, která zvolna doznívá, ale jsem přesvědčená, že stávající situace opravdu souvisí se zdejší podporou mladých rodin. Stává se mi, že volá maminka a dopředu jednáme o umístění jejího dítěte do školky, protože se třeba za půl roku budou stěhovat do Kunovic. V posledních letech se i podle údajů ze zdejší matriky v Kunovicích rodí méně dětí a tento schodek dorovnávají děti, které se přistěhovaly. Jaký byl minulý školní rok? Jsem s ním spokojená, protože proběhl úspěšně ke spokojenosti dětí i rodičů. Děti odcházely do školy připravené a spokojené, což je výsledek práce celého učitelského sboru. Na soutěžích jsme slavili úspěchy: v celostátní výtvarné soutěži jsme zvítězili, v plavání jsme byli jako mateřská škola třetí v rámci okresu a naši fotbalisti v obdobné soutěží také obsadili třetí místo. Snažíme se o všestranný rozvoj dětí, nezaměřujeme se pouze na jednu oblast, ale skutečně se snažíme podporovat a učit děti dovednostem i znalostem po všech stránkách. Věnujete se nějakým způsobem zvlášť dětem talentovaným? Talentovaným dětem již mnoho let nabízíme celou řadu kroužků. Jedná se o možnost rozvoje přirozených vloh dětí, o podporu jejich nadání. Nabídka je opravdu pestrá, v nabídce jsou kroužky pohybové hry, rytmika, gymnastika, pracovní výchova, výtvarný kroužek, ekologický i jazykové kroužky a kroužek minischoly. Personální zajištění kroužků je z vlastních zdrojů. Každá z učitelek má obor, který je jí bližší a tímto způsobem se mu mohou věnovat při práci s dětmi poněkud intenzivněji. Pouze na kroužek angličtiny máme angažovanou učitelku Bc. Annu Mabettovou, která žila dlouhá léta v Anglii a učí děti způsobem, který je jim opravdu blízký. Kroužky byly až dosud s výjimkou výuky angličtiny bezplatné, od letošního roku je zřejmě budeme muset zpoplatnit minimálně na úroveň spotřebního materiálu a podobně. Jsou u vás děti šťastné? Nevím, věřím že ano. V každém případě nepláčí při příchodu a naopak se brání odchodům ze školy. Snad to o něčem svědčí. Některé děti jsou adaptabilnější a ty přicházejí s úsměvem už prvního září. Jiným trvá adaptace na nové prostředí déle a pak se stane, že z počátku pláčí a trvá jim třeba měsíc, než školu přijmou za vlastní. V téhle situaci je nesmírně důležitá důvěra mezi rodiči a školou, jakkoliv si uvědomuji, že opouštět ve škole své plačící dítě je určitě pro rodiče hodně těžká zkouška. Ve finále je to pro dospělé mnohdy horší než pro děti, ale musíme tyhle situace překonávat s úsměvem a pozitivním přístupem. Můj vlastní syn plakal v mateřské škole tři měsíce, slýchala jsem ho ve třídě o patro výš, kde jsem se starala o další děti. Vím tedy z vlastní zkušenosti, že to není snadné, ale jedině pozitivní a vstřícný přístup ze strany rodičů může v tomto směru jejich dítěti pomoci. Co nového chystáte? Překvapení chystáme na jaro, ale protože je to překvapení, tak o něm dál mluvit nebudeme. Jinak máme připravený bohatý program na celý rok, dokonce chystáme víkendový pobyt s rodiči na chatě. Členky našeho učitelského sboru jsou nesmírně trpělivé, tvořivé, empatické zkrátka profesionálky na svém místě a já jsem moc ráda, že je mám ve škole kterou vedu. Jak se osvědčila myšlenka otevřené školní zahrady Když jsem se o projektu a jeho podmínkách dozvěděla, upřímně jsem se zděsila. Měla jsem strach z toho, že se na zahradě někomu něco stane, ale také strach z toho, že zařízení určené dětem naší školy bude k dispozici vandalům. Však se podívejte před školou, jak kterýsi statečný silák zdevastoval sochu čapí rodinky uražené čapí hlavy jsem našli v okolních zahradách. Zatím však otevřené dětské hřiště funguje, ale strana 14 8/2011

15 musím dodat, že se tak děje především díky našemu správci panu Blažkovi, který je má pod stálým dohledem i z místa svého bydliště. Navíc nemá problém reagovat na dění, které na hřišti není přípustné. Občas si někdo a nejen děti - udělá veřejný záchodek z domečku na hřišti, ale to je v zásadě všechno. Teď jen doufám, že jsem to nezakřikla Hřiště je maximálně využívané a já jenom doufám, že nám hodně dlouho vydrží. Jsou dnešní děti jiné než kdysi? Děti jsou stejné, jiná je doba.. Nabízí a poskytuje dětem jiné možnosti a formuje jejich vnitřní světy. Před deseti, patnácti lety neměly tehdejší děti ani zdaleka takové znalosti po stránce technické, jako mají dnešní děti. Mnohé děti v mateřské škole ovládají počítač lépe, než celá řada dospělých řekněme ve zralém věku. A také jsou jiní rodiče. Mají na své děti méně KUNOVJAN času, než tomu bývalo kdysi, v zaměstnání bývají mnohdy pod silným tlakem, jsou unavení. Možná by se dalo říci, že doba formuje děti prostřednictvím jejich rodičů. Děti samy zůstávají stejné: rády si hrají, jsou šťastné, rády se učí a mají rády své kamarády, není jim vlastní faleš a zákeřnost, naopak upřímnost je jejich největším darem. Proto je mám všechny ráda. Alena Bočková přišla do Kunovic na sklonku roku 1999, celkem už učí 33 roků. Tahle práce je současně mým koníčkem, moc mě baví a dělám ji stále ráda, říká. Lehkým smutkem jsou pro ni poznamenané pouze začátky školního roku, kdy její mateřskou školu definitivně opouštějí čerství prvňáčci, kterým vlastně začíná skutečná životní pouť. Cílem mého snažení jsou ˇšťastné děti v naší škole. To je základ, vyznává své profesmí krédo ředitelka mateřské školy v Kunovicích. Zdeněk Kučera Handrláček okouzlil Kapušany Krásnou prázdninovou tečkou byl pro děti ze souboru Handrláček poslední srpnový víkend strávený v obci Kapušany na východním Slovensku. Přijely na pozvání souboru Kapušančan jako hosté Kapušančanských slavností, které se letos konaly v nově vybudovaném amfiteátru. Handrláčci byli nejmladším ze zúčastněných souborů a výborně obstáli jak pěvecky, tak i tanečně. Našim dětem se představení skutečně povedlo a sklidily bouřlivé ovace skvělého publika, zejména Radovan Siman s verbuňkem. A že mezi soubory vládne přátelství a kamarádství, nám potvrdila cimbálová muzika Kunovjané zazpívali v televizi Členové Mužského pěveckého sboru z Kunovic byli ve středu 7. září i se starostkou Mgr. Ivanou Majíčkovou pozváni do pořadu ostravské televize - Dobré ráno s Jedničkou. Písničková rozcvička u budovy České televize udělala radost nejen obyvatelům sousedních domů, ale i učitelkám a dětem z nedaleké mateřinky. Samotné televizní vystoupení Kunovjanů začalo krátce po osmé hodině ranní. Po úvodních slovech paní starostky o Slavnostech vína v Uherském Hradišti a vedoucího pěveckého sboru ing. Pavla Bartošíka přišly na řadu písničky o víně Piju já a Vínečko, ne voda. Pracovníky studia Kunovjané potěšili nejen vdolečky a burčákem, ale jak jim při loučení s obdivem řekl dramaturg Dobrého rána, Pavel Janošec: Chlapi, děkujeme vám za pěkné dobré ráno, tak veselé jsme tu ještě neměli. JJ Kapušančanu, která během jedné zkoušky ochotně doplnila naše dva muzikanty sourozence Blahušovy o cimbál, housle, basu a harmoniku. Oficiální program slavností byl doplněn o výlety do krásné okolní přírody i koupáním. Velkým zážitkem pro děti i dospělé se stalo setkání se zpěvákem Karlem Gottem. Velké poděkování patří obyvatelům Kapušan, kteří ochotně ubytovali naše děti ve svých rodinách a skvěle a s láskou se o ně starali. Poděkování patří i sourozencům Blahušovým, Zdence Haškové a všem, kdo se na této akci podíleli. Bas 8/2011 strana 15

16 Haló, tady Bělinka! Poprázdninová Jak jsem slíbil, tak také činím. Ozývám se po dvou prázdninových měsících. V měsíci září, nazvaném též měsícem lovu, symbolizovaném časem sklizní. Příroda se odívá stovkami barev, ohlašujíc příchod podzimu. Po dva dlouhé měsíce jsme lenivě podřimovali v letním téměř nicnedělání. Čas jakoby se zpomalil, plynul jen zvolna, unaven horkými dny, kterými nás letos počastoval až srpen. Spousta zaměstnanců čerpala dovolené, klienti se rozjeli za rodiči či příbuznými. Ale i tak se něco dělo. V červenci jsme třeba navštívili známé poutní místo Na svatém Antoníčku. Pěkně z Ostrožské Lhoty, pěšky, jako správní poutníci. Se zastávkami u Boží muky a studánky. V srpnu zase expozici dřevo proutí sláma v Malenovicích. Abychom se inspirovali. Či centrum Akropolis v Uherském Hradišti. Abychom viděli, jak to dělají jinde. Také jsme budovali. Dokončili jsme díky přízni sponzorů prožitkovou místnost snoozelen. A také návštěvní místnost, aby se u nás všichni cítili jako doma. Teď rozjíždíme vybudování místnosti pro muzikoterapii. A hlavně finišuje naše nová přístavba. Jak je na první pohled patrné, stavební práce jsou v podstatě hotové. Zbývají drobnosti, dokončují se venkovní úpravy. Pouze vybavení interiérů se jaksi opožďuje. Všichni si přejeme jediné. Ať už je hotovo. Neboť právě v letních měsících nás stavební práce hodně omezovaly. Bylo to způsobeno hlavně budováním nového spojovacího krčku mezi stávající hlavní budovou a hospodářskou částí s kuchyní a prádelnou.takže doprava pokrmů i prádla byla věcí nanejvýš složitou.naštěstí i tuto kapitolu snad máme zdárně za sebou. A těšíme se, až vám to vše budeme moci ukázat při plánovaném podzimním dnu otevřených dveří. Asi nejvýznamnější akcí Domova byla na přelomu měsíců srpna a září zahraniční rekreace našich klientek. Osm děvčat navštívilo slunné Španělsko, tři pak euroasijské Turecko. Poslechněme si pár ohlasů účastnic španělského putování. Hola, hola, Španělsko nás volá! v časných ranních hodinách od Bělinky jsme vyrazili, abychom evropské dálnice pokořili V naší vlasti nemohli jsme se splésti, záplat je tu všude dosti. Německo a Francii, projeli jsme za chvíli. V sobotu ráno jsme dorazili do Lloret de Mar, jednoho z nejoblíbenějších letovisek v Costa Brava. Ubytovali jsme se v hotelu Montanamar, kde nás přivítal velmi milý a po celou dobu pobytu vstřícný personál.a už je to tady! Nebe modré jako šmolka, moře jak zrcadlo, krásné pláže s pozvolným přístupem k moři. Hurá, jdem na to, to musím zvládnout sám, jak zpívá Kája, říká Hanka a pomalu se sune pískem do vody. Jů, tady je krásně, tady jsem ještě nikdy nebyla, hlesne úžasem Bětka. Vody užili jsme si do sytosti a kdo neměl dosti, v hotelovém bazénu smočil svoje kosti! O turisty pěkně dbají i tady slanou vodu mají! Děkujeme, Španělsko, snad někdy příště Září není pouze měsícem lovu a sklizní Je také prvním měsícem nového školního roku. Proto šest našich školáků zasedlo do pomyslných školních lavic. Náš benjamínek Nela už zase jezdí do MŠ speciální v Uherském Hradišti. A Míša začala letos docházet do jednoletého učebního oboru na školu Mesit. Doufejme, že jim všem nadšení ze školy vydrží, na rozdíl od spousty jiných, co nejdéle. Také jsme se zúčastnili Krajské olympiády speciálních škol (16. 9.) na atletickém stadionu v Uherském Hradišti. V rámci oslav 20 let uherskohradišťské charity jsme pak navštívili benefiční koncert skupiny Buty. A celé září je rovněž protkáno přípravou na hody. Chtěli bychom se při nich prezentovat v nových prostorách Podnikatelského inkubátoru výstavkou naší tvorby, jejíž hlavní část budou, stejně jako loni, tvořit obrázky našich klientek, doplněné o ukázky dalších našich činností. Přijďte naší výstavku v krásných nových prostorách shlédnout a současně nás podpořit. Uvidíte, že nás to vzájemně obohatí! Za všechny z Bělinky Pavel Hašek strana 16 8/2011

17 Poznáváme interiér našeho kostela František z Assisi Památku tohoto světce slaví církev na celém světě 4. října. Také v našem kostele v Kunovicích máme jeho sochu. Nachází se na stěně na levé straně lodi kostela. Františka poznáme podle kutny ovázané provazem (řeholní roucho františkánů), v ruce drží kříž a lebku a u pasu má pověšený růženec. Kdo byl tento výjimečný člověk? Světlo světa spatřil na přelomu let 1181 až 1182 jako syn obchodníka Petra Bernardone a Francouzky Jany Pica v Assisi. Křestní jméno malého Františka bylo vlastně Jan, avšak byl od narození nazýván Francesco (malý Francouz). Byl to veselý mladík, plný života. Jeho cílem byla kariéra rytíře. Ve svých dvaceti letech odešel do války mezi městy Assisi a Perugií. Jednoroční zajetí ve tmavých sklepeních Perugie přivodilo obrat. František poznal, že v životě musí být ještě něco jiného než blahobyt a tělesné požitky. V roce 1205, když se modlil v malém kostelíku sv. Damiána, uslyšel, jak k němu mluví Kristus z kříže: Františku, dej zase do pořádku můj rozpadlý dům! František vzal tuto výzvu doslova, prodal četné balíky sukna svého otce a peníze dal faráři u sv. Damiána, aby zase mohl opravit kapli. To se však nelíbilo jeho otci. A tak František všechno otci vrátil a vzdal se i svého dědictví. Krátce nato uslyšel František při mši v kostelíku P. Marie Andělské slova Lukášova evangelia: Neberte s sebou ani měšec ani mošnu a žádnou obuv. A tu František poznal, že mu byla ukázána cesta. Zrodil se Poverello, nejchudší z chudých. František odložil svou obuv, navlékl si hnědou kutnu, zavázal ji provazem a vydal se jako žebrák na cesty. Brzy se k Františkovi, kterého obyvatelé v Assisi prohlásili za blázna, připojilo několik stejně smýšlejících druhů. V roce 1210 šel František s dvanácti druhy k papeži Inocencovi III. do Říma a dostal od něho potvrzení první jednoduché františkánské řehole. Od benediktinů dostal František darem kostelík P. Marie Andělské s kousíčkem půdy. Nazval ho Porciunkula (malý dílek) a zřídil vedle kostela dům, který se stal kmenovým klášterem františkánského řádu. Když nával laiků, i ženatých, byl k františkánům stále větší, založil František v roce 1221 takzvaný třetí řád, terciáře. František z Assisi měl na církev a společnost Západu vliv jako málo církevních osobností. Jedny z nejkrásnějších slov řekl o Františku z Assisi slavný Dante Alighieri, velký italský básník: Vyšel nad světem jako slunce. František chtěl být stále blíže Kristu. 24. září 1224 se svému Pánu přiblížil víc než kdy předtím. Během hluboké extáze na hoře u La Verny se na Františkově těle objevily jizvy (stigmata) Ježíše Krista. František ze skromnosti zůstal po celý život jáhnem a z pokory nechtěl přijmout kněžské svěcení. V posledních letech před smrtí snášel těžká utrpení. Zemřel v noci 3. října. Z obavy před lupiči relikvií ho nechal bratr Eliáš pohřbít na tajném místě. Ani ne dva roky po jeho smrti prohlásil papež Řehoř IX. Františka za svatého. Teprve v roce 1818 byla nalezena podzemní krypta se světcovými ostatky a byl vytvořen dojemný náhrobek, který do dnešního dne navštěvují statisíce poutníků. Svatého Františka můžeme navštívit a uctít nejen v Assisi, ale i na jiných místech na světě. Někteří občané Kunovic jej mohli následovat i v Alpách, kde v krásné přírodě byla vytvořena jeho cesta na základě jeho lásky ke všemu stvoření: bratra slunce, sestry vody, bratra ohně, sestry smrti atd. O Vánocích 1223 postavil také první živé jesličky. P. Jaroslav Polách Kunovická mládež na setkání s papežem Začátkem letošního srpna vyjelo do Španělska na Světové setkání katolické mládeže (JMJ, WYD World Youth Day) také jedenáct mladých lidí z Kunovic. Vyvrcholením shromáždění mladých ze všech koutů světa, které spojuje katolická víra, bylo setkání s papežem Benediktem XVI. Dny před samotným setkáním Kunovjané využili k návštěvám poutních a významných míst - Lurd, Paříže či Versailles a také ke koupání ve Středozemním moři. Největším zážitkem se však stala noční vigilie se Svatým otcem, které se zúčastnilo přes dva miliony 8/2011 mladých z celého světa. Po celou dobu tohoto setkání (WYD bývá každé tři roky v jiné zemi) panoval mezi zúčastněnými duch radosti a jednoty, kdy lidé všech národů, různých barev pleti a tradic spojuje stejná víra a nejen morální hodnoty. Přijeli jsme opálenější, plni nových zážitků, vybavenější o španělskou maňánu a povzbuzení v tom, bez čeho život není v plné hodnotě, shodují se členové kunovické delegace. Více informací o setkání získáte na cz Monika Hanáčková strana 17

18 Společenská kronika Jubilanti měsíce V průběhu měsíce září 2011 oslavili svá významná životní jubilea tito naši spoluobčané: 99 let Marie Třetinová 91 let Milada Gabrhelová 85 let Ludmila Olbertová Terezie Halámková Marie Hanáčková Anna Tvrdoňová 80 let Ladislav Borek František Sukup 75 let František Kaděra Marie Kalná František Jedovnický Ludmila Žajdlíková 70 let František Stejskal Jaroslav Duda Josef Pavelka Memoriál Alfonse Balcara V sobotu 3. září se uskutečnil osmý ročník turnaje v házené veteránek, jak samy sebe seniorské házenkářky nazývají. Příznivé počasí, jež ke sklonku léta patří, umožnilo odehrání všech utkání na sokolském hřišti. Turnaje se zúčastnilo celkem 6 družstev: Vlčnov, Tlumačov, Cement Hranice, Dream Team Uherské Hradiště a domácí Kunovice A a Kunovice B. Pozvání organizátorů přijala starostka města Kunovice Mgr. Ivana Majíčková a předseda OV ČSTV JuDr. Antonín Blažek. Pokud by snad někdo čekal, že se na házenkářském turnaji seniorek bude hrát tak říkají lážo-plážo, hrubě by se mýlil. Utkání měla spád, bylo zřejmé, že hráčky i přes mnohé křížky na zádech Sňatky V měsíci říjnu 2011 oslaví 50 let společného manželství Marie a Jaroslav Buriánovi a Marie a Jiří Trubákovi. Všem jubilantům srdečně blahopřejeme. Úmrtí V průběhu uplynulých měsíců letošního roku zemřeli tito naši spoluobčané: Červenec: Ladislav Lakosil Srpen: Marie Nosková Milan Klinec Bohumír Riedl Miroslava Lakosilová Antonín Hrubý Jaroslav Blažek Házenkářkám se v nové sezóně daří Kunovické házenkářky vstoupily do 1. ligy pod vedením hrající trenérky Jarmily Štěrbové. První utkání hrály v Plzni a přivezly domů výhru 21:25. V poločase měly Kunovjanky pětibodový náskok (9:14) a čtyř až pětibrankové vedení si udržely průběžně až do konce utkání. Úspěchem skončilo i první utkání pře domácími diváky, když hráčky SHK Kunovice porazily své soupeřky z Havlíčkova Brodu 26:22. Utkání tentokrát nebylo až tak jednoznačné, jako v prvním případě. Dá se říci, že domácím hráčkám první poločas nevyšel a do šatny odcházely s pasivním skóre 11:14. V úvodu 2. poločasu se jim však podařilo skóre otočit a dovést utkání do vítězného konce. Souběžně s prvoligovými utkáními se hrají také utkání Českého poháru. V jeho druhém kole porazily hráčky SHK Kunovice hráčky Tatranu Bohunice 26:25 (15 12) a postoupily do dalšího kola, v němž se utkají s družstvem Veselí nad Moravou. red ještě stále vědí, jak se dobrá házená hraje, chybějící sehranost nahrazovalo osobní nasazení. Obdivuhodný je v tomto směru výkon nestárnoucí domácí hráčky Majky Fábry, která odehrála všechna utkání prakticky bez střídání. Musela jsem také nechat zahrát další děvčata, glosovala svůj výkon. Turnaj vyhrálo družstvo Cement Hranice, druhé bylo Kunovické A družstvo, kterému uniklo vítězství o jediný bod. Třeba to za rok vyjde Balcarův Memoriál není jen sportovní záležitostí, má i svou společenskou stránku. Jsme rády, že máme možnost setkat se na hřišti a důležité je, že to holky stále baví říká jedna z dobrých duší turnaje Růžena Tvrdoňová, sama bývalá hráčka Kunovic. Jen mě mrzí slabá účast bývalých hráček a nezájem ze strany někdejších trenérů, dodává paní Tvrdoňová. O to větší radost však měly všichni pamětníci z účasti nejstarší žijící hráčky paní Hedy Bogdanoviczové, která se mezi házenkářky opět přijela podívat. Poděkování organizátorek Memoriálu Alfonse Balcara za pomoc a jeho podporu patří městu Kunovice, TJ Kunovice a všem sponzorům za dary do tradiční tomboly, bez nichž by turnaj nemohly uspořádat. Dík patří i všem hrajícím hráčkám. Příští rok snad opět na shledanou, vzkazují organizátoři turnaje. red strana 18 8/2011

19 agentura ATLANTIC uvádí KUNOVJAN Sobota JANA EYROVÁ 19:30 Film Velké Británie romantické drama. Životní příběh Jany Eyrové, který je velmi strašidelný a temný. České titulky Mládeži do 12 let nevhodný Středa HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI 2 17:00 a 19:30 Film Velká Británie, USA. V tomto výpravném finále eskaluje bitva mezi dobrem a zlem. Český dabing Mládeži přístupný Sobota VŘÍSKOT 4 17:00 a 19:30 Americký horor je jednoznačně jednou z nejlepších vyvražďovaček poslední doby. Český titulky Mládeži do 12 let nevhodný Středa MECHANIK ZABIJÁK 17:00 a 19:30 Americký akční thriller. Elitní zabiják s unikátním talentem pro čisté odklízení cílů. Český dabing Mládeži do 12 let nevhodný Sobota ZKAŽENÁ ÚČA 19:30 Americká komedie. Příběh učitelky, která by z chování dostala přinejmenším dvojku. Je sprostá, zlá a chová se naprosto nevhodně. České titulky Mládeži do 15 let nevhodný Středa STROM ŽIVOTA 19:30 Film USA fantastický, psychologický. Impresionisticky laděný příběh o hledání smyslu života. České titulky Mládeži do 12let nevhodný Sobota INTIMNÍ PAST 17:00 a 19:30 Velká Británie, USA horor, thriller. Pokud vám někdy někdo nabídne pronájem luxusního bytu za směšnou cenu. Český titulky Mládeži do 12 let nevhodný Středa OBHÁJCE 19:30 Film USA znamenitý právnický thriller. Potom, co většinu své kariéry strávil obranou drobných kriminálníků, dostane z ničeho nic svůj velký životní případ. České titulky Mládeži do 12 let nevhodný Sobota LIDICE 17:00 a 19:30 České filmové drama. Osud jedné rodiny na pozadí lidské tragédie. Příběh Lidic je příběhem obyčejných lidí, kteří se absurdní náhodou připletli do cesty dějinám. Mládeži do 12 let nevhodný Vstupné na všechna představení je 40 Kč. Program kina Lípa naleznete na internetové adrese 8/2011 TOUR 2O11 Na koncertu legendární skupiny uslyšíte všechny její hity! KUNOVICE sportovní hala 21. října 2011 Začátek přesně ve hodin!!! Host: V.S.P. band Vstupné v předprodeji 290 Kč, na místě 310 Kč Předprodej Městské informační centrum Kunovice Březolupy Aleš Brichta s kapelou Hluk U.D.O. EX Accept + Citron infolinka: strana 19

20 Vzpomínka na Juru Černého Vzácnými hosty letošního fašanku byli i manželé Hanka a Václav Dleštíkovi z Bratislavy. Jsou více jak třicet let členy tamního Slováckého krúžku a Skaličanu. Během návštěvy jsme vzpomněli i výročí narození kunovických rodáků Františka Jilíka a Jury Černého, kteří se podíleli na činnosti bratislavského Slováckého krúžku. Ing. Jiří Černý se narodil 24. dubna 1888 v Kunovicích. Rodiče měli deset dětí, ale dospělosti se dožilo jen šest z nich. Obecnou školu navštěvoval v Kunovicích a potom studoval na Gymnáziu v Uherském Hradišti. Po maturitě odešel do Prahy. Spolu s ním odešel do Prahy na studia i další kunovický rodák František Jilík (28. února srpna 1960). Do Prahy odcházeli odchovaní v duchu vlastenectví, úcty a lásky k hodnotám lidové kultury Slovácka, které jim vštěpoval jejich profesor Klvaňa. V Praze se mladí studenti - Slováci i Moravští Slováci - scházeli v Akademickém domě. Největší vliv na Juru Černého měl rodák ze Skalice, poslanec Dr. Pavol Blaho. V roce 1918, v době vytváření nové republiky, byl Jiří Černý (ještě ve vojenské uniformě) poslán z Prahy do Skalice k Dr. Blahovi. Po přivítání mu byla přidělena práce se slovy: Ty si inženýr, tak sa prosím ťa staraj o železnice, aby to fungovalo. Tak se Jura dostal do Bratislavy, stejně jako řada dalších odborníků z Čech a Moravy. Bylo jim však teskno po aktivitách pražského Slováckého krúžku. Jura byl proto požádán, aby dal dohromady setkání. Tak spolu s Ľudovítem Štúrem v roce 1922 sezvali kamarády na setkání, Manželé Ina a Jura Černí v kunovském kroji. kde se ustanovil bratislavský Slovácký krúžek. Jura se stal sedláckým stárkem, velkou pomocnicí mu byla manželka Anežka. V roce 1923 bratislavský Slovácký krúžek zorganizoval setkání Slováckých krúžků z Prahy a Brna na Javořině, kde hrál i Samko Dudík. Organizovali také Velké krúžky a setkání v Luhačovicích, kde se potkávaly osobnosti politického, kulturního i náboženského života. V období muselo z krúžku odejít více českých a moravských členů. Někteří činovníci Slovenského štátu chtěli krúžek využít pro své záměry - připojení Slovácka ke Slovenskému štátu. Krúžkaři tyto snahy odmítli a krúžek ukončil své veřejné aktivity. V tomto těžkém období hledalo u Černých útočiště vícero lidí. Nejmladší syn Vlado bojoval ve SNP. Po osvobození se opět aktivity krúžku obnovily, a to ve Skalici i v Bratislavě. Dne 23. února 1946 se uskutečnilo první poválečné setkání krúžkařů z Brna a Bratislavy, a to na počest arch. Dušana Jurkoviče, který byl jmenován prvním národním umělcem z řad architektů. Na jaře roku 1948 při oslavách šedesátin Ing. Jury Černého byl oslavenec zvolen III. richtárem Slováckého krúžku a Skaličanu v Bratislavě. Poúnorové údobí přečkal bratislavský krúžek bez potíží. Aktivity veřejné se poněkud utlumily, zůstala jen stará dobrá krúžkařská rodina. Po celý čas III. richtár Jura Černý organizoval akce, oslavy narozenin, ale i rozloučení se členy krúžku na jejich poslední cestě. Dne 6. července 1956 zemřela ve věku 63 let jeho manželka Anežka. O rok později, 6. října, zemřel v 78 letech i Jura. Vzpomněl bych rád jeho vyznání k rodině i k rodnému Slovácku: Su, jaký su. Ze selského kořeňa, z něžné mamičky, starostlivého otca, bylo nás deset dětí, dvá moji pradědé byli písmáci a dožili sa přes devadesát roků. Jedna prababička absolvovala všecky svaté místa: Hostýn, Jaroměřice, Maria Zell, Šaštín, Vambeřice. Babička z tatínkovej strany byla malérečka, pentlířka a kořenářka. V celéj našéj rodině byla odjakživa láska ku svojeti Ještě jednu vzpomínku Jury Černého připomenu: Jako malý chlapec sem poháňál dědáčkovy volky. Na kunovské štáci rastovali dragúni. Událost. Jedú na Slovensko, budú tam volby. Dědáček mně říkajú: Pán Bůh chraň a opatruj naše bratry Slováky, Jurko. Nikdá nezapomeň, že sme byli s nima kdysi jedno, že sme byli XIII. stolica uherská. Dúfám dědáčku, že sem nezapoměl. Zakladatelé Slováckého krúžku v Bratislavě Jura Černý (vlevo) a Ľudo Štúr Úmrtím manželů Černých se ukončila jedna významná etapa života bratislavského krúžku, který však i nadále pokračuje v odkazu svých richtárů. Možná se vám, vážení, zdá, že je můj článek více o bratislavském Slováckém krúžku než o Jurovi Černém, ale krúžek, to byla Černých druhá rodina. A jak jsem měl možnost poznat i já, mají i ostatní členové v krúžku svou druhou rodinu a také nás Kunovjany jako rodinu přijali při každém střetnutí. Děkuji panu Václavu Dleštíkovi za poskytnutí fotodokumentace a informačního materiálu. Za přispění pana Václava Dleštíka zpracoval Jiří Jurásek. strana 20 8/2011

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka KUNOVJAN kunovjan Městský zapravodaj ročník 25 Číslo: 1/2015 www.mesto-kunovice.cz CENA 10 Kč Nechť tato světla prozáří vaše dny V novém roce konejte dobro, i když bude zapomenuto. Nevzdávejte se úspěchu,

Více

Výstava krojů Dolního Poolšaví

Výstava krojů Dolního Poolšaví ROČNÍK 24 10/2013 Výstava krojů Dolního Poolšaví CENA 10 Kč Území Mikroregionu Dolní Poolšaví nazývají obyvatelé hornatějších východních částí Slovácka uherskohradišťským Dolňáckem. Některými projevy tradiční

Více

Přečtěte si: Vyznamenání Janu Hrubému. www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 6 ČERVEN 2010 CENA 8 Kč. Radniční okénko. str. 2.

Přečtěte si: Vyznamenání Janu Hrubému. www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 6 ČERVEN 2010 CENA 8 Kč. Radniční okénko. str. 2. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 6 ČERVEN 2010 CENA 8 Kč Přečtěte si: Radniční okénko Okno roku str. 2 str. 4 Nová dětská hřiště str. 5 Aktuálně ze škol str. 6-7 PIK roste do krásy str. 8-9 Oslavy osvobození str. 10

Více

Mìstský zpravodaj 12/2014 ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE. Ing. Jiří Deml 74 let, kandidát NKK 1 108 hlasů. Radek Lůčný 36 let, kandidát NKK 884 hlasů

Mìstský zpravodaj 12/2014 ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE. Ing. Jiří Deml 74 let, kandidát NKK 1 108 hlasů. Radek Lůčný 36 let, kandidát NKK 884 hlasů Mìstský zpravodaj ROÈNÍK 25 12/2014 CENA 10 Kè ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE Ing. Pavel Vardan 44 let, kandidát NKK 1 256 hlasů Mgr. Ivana Majíčková, MBA 53 let, kandidátka NKK 1 142 hlasů Ing. Jiří Deml

Více

KUNOVJAN. Nová přírodní zahrada v mateřské škole. Městský zpravodaj ročník 25. napište nám: kunovjan@email.cz

KUNOVJAN. Nová přírodní zahrada v mateřské škole. Městský zpravodaj ročník 25. napište nám: kunovjan@email.cz KUNOVJAN Městský zpravodaj ročník 25 Nová přírodní zahrada v mateřské škole (podrobnosti na STRANě 5) www.mesto-kunovice.cz napište nám: kunovjan@email.cz Číslo: 5/2015 Přečtěte si: Ocenění kantorkám str.

Více

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ NEJLEPŠÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ ROKU 2013 VÍTĚZ CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ OBECNÍ A MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ Milí spoluobčané, přijměte od nás, od celého zastupitelstva,

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

l POZVÁNKA Přeji Vám všem klidné a pěkné babí léto i celý podzim. Ing. František Hajdůch, starosta obce

l POZVÁNKA Přeji Vám všem klidné a pěkné babí léto i celý podzim. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, prázdninové měsíce, které bychom letos mohli nazvat letními jen velmi těžko, máme už za sebou. Školáci už opět začínají vstřebávat nové učivo ve školních lavicích a my starší zase rekapitulujeme

Více

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních Měsíčník obyvatel města Otrokovice 24. srpna 2012 číslo 8 - ročník 22 zdarma - neprodejné Rekordní sumec strana 3 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 9/2013 1 2 9/2013 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Vážení a milí Strážničané, všichni milí přátelé! Tak už jsme zase po roce znovu všichni zváni k účasti na jedinečné městské slavnosti,

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 9/2012 1 2 9/2012 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Vážení a mílí spoluobčané! Asi nejenom děti školou povinné a jejich pedagogové, ale i my všichni tak trochu pociťujeme nostalgii v

Více

prvňáčky letos otevíráme tři třídy. Doufám, že se jim u nás bude líbit, říká zástupkyně ředitele školy Iva Přasličáková.

prvňáčky letos otevíráme tři třídy. Doufám, že se jim u nás bude líbit, říká zástupkyně ředitele školy Iva Přasličáková. Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Lhotka, Metylovice Baška Pržno Čeladná, Janovice Malenovice Pstruží Ostravice Kunčice p. O., Staré Hamry Bílá kultura Zpravodaj pro 13 obcí str. 2, 3 str. 4

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/09 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s projektem, který se týká naší

Více

KUNOVJAN. Městský zpravodaj ročník 25. Banderium z Kunovic projelo v rámci slavností Navalis Prahou. Více na str. 12-13. www.mesto-kunovice.

KUNOVJAN. Městský zpravodaj ročník 25. Banderium z Kunovic projelo v rámci slavností Navalis Prahou. Více na str. 12-13. www.mesto-kunovice. KUNOVJAN Městský zpravodaj ročník 25 Číslo: 6/2015 Banderium z Kunovic projelo v rámci slavností Navalis Prahou. Více na str. 12-13 www.mesto-kunovice.cz Kunovské banderium v Nerudově ulici na Malé straně

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Dům dětí a mládeže slavil čtyřicítku V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Informace k volbám. Gymnázium zve na oslavy výročí

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Dům dětí a mládeže slavil čtyřicítku V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Informace k volbám. Gymnázium zve na oslavy výročí V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d k v ě t e n 2 0 0 6 č í s l o 1 0 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Dům dětí a mládeže slavil čtyřicítku Informace k volbám Gymnázium

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 2/2013 1 2 2/2013 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Informace z městské rady a zastupitelstva USNESENÍ z 51. zasedání Rady města Strážnice konané dne 3. 12. 2012 Osobní údaje byly dle

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Cenu města získal Jiří Rosenfeld V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Podrobné výsledky komunálních a senátních voleb v Uherském Brodě

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Cenu města získal Jiří Rosenfeld V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Podrobné výsledky komunálních a senátních voleb v Uherském Brodě V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d ř í j e n 2 0 0 6 č í s l o 2 1 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Cenu města získal Jiří Rosenfeld Podrobné výsledky komunálních

Více

MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU

MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU 2012 září MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU Na 17. zasedání Zastupitelstva města Mohelnice (ZM) došlo ke změně na pozici starosty. Stávající starosta Ing. Aleš Miketa rezignoval na funkci a novým starostou

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová ročník XXV. červen 2015 číslo 6 vyšlo 27. 5. 2015 www.tisnov.cz Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová OSLAVY 70 LET OD KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY 8.

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Z mateřské školy Liptál

Z mateřské školy Liptál V dnešním čísle najdete: Květen - červenec 2009 Liptál - vesnice roku 2006 Z jednání zastupitelstva Kanalizace v obci Společenská kronika Informace OÚ Liptál a Lidečko, Vesnice roku... Úspěchy našich občanů

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2

DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2 ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2 DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY Po svých za starými příběhy... str. 9 Přeložka Jamská - Novoměstská... str. 4 Park U

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Změny v nemocnici Ze společnosti Roztančené kino Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Píšete nám Železný Brod láká k návštěvě

Více

Mistr Olbram Zoubek vyprávěl o sochách

Mistr Olbram Zoubek vyprávěl o sochách Zpravodaj Města Litomyšle 1 4. ledna 2008 Ročník XVIII. Mistr Olbram Zoubek vyprávěl o sochách Bezmála dvaaosmdesátiletý sochař Olbram Zoubek žije střídavě v Litomyšli a v Praze, kde pracuje ve svém ateliéru.

Více

Moravskokrumlovské noviny

Moravskokrumlovské noviny Moravskokrumlovské noviny Měsíčník Vydává Město Moravský Krumlov Ročník Číslo 5. 5. 008 ZDARMA do všech domácností v Moravském Krumlově, Polánce a Rokytné Informace z radnice, názory, diskuse, polemika,

Více

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 Kronikářka: Bohumíra Šrámková Starosta: Ladislav Honusek Razítko: Tato kronika obsahuje 111 stran, tj. slovy jednostojedenáct stran. 1 OBSAH 1. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

Více