Usnesení z 11. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení z 11. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty"

Transkript

1 Usnesení z 11. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/11/RM/2018 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 2/10/RM/2018, 9/10/RM/2018, 7/10/RM/2018. II. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města schválit předložený návrh odměn pro neuvolněné zastupitele, členy výborů a komisí a dalších orgánů města včetně oddávajících. III. Rada města-ukládá 1. místostarostce města předložit návrh odměn pro neuvolněné zastupitele, členy výborů a komisí a dalších orgánů města včetně oddávajících, do zasedání zastupitelstva města dne Termín: /11/RM/2018 Žádost DPCHJ, a.s., o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve smyslu 10a odst.3 zákona č. 250/2000 Sb. I. Rada města-ruší usnesení č. 28/8/RM/2018 ze dne II. Rada města-nedoporučuje zastupitelstvu města schválit žádost DPCHJ, a.s., o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve smyslu 10a odst.3 zákona č. 250/2000 Sb. III. Rada města-ukládá 1. vedoucímu finančního odboru předložit žádost DPCHJ, a.s, o poskytnutí návratné finanční výpomoci do zasedání ZM dne Termín: /11/RM/2018 Zpráva o činnosti MěP Jirkov od do zprávu o činnosti Městské policie Jirkov od do /11/RM/2018 Komise rozvoje města zápisy z 32. jednání komise rozvoje města ze dne a 33. jednání ze dne

2 5/11/RM/2018 Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužícího k podnikání v objektu čp. 1147, ul. Ervěnická, Jirkov I. Rada města-ruší usnesení rady města č. 6/3/RM/2018 ze dne I znění dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání uzavřené dne s Martinem T. (bytem Jirkov, nar. xxx) na započtení pohledávek z titulu sjednaného nájemného za opravy provedené v nebytovém prostoru čp v ul. Ervěnická v Jirkově, dle předložené zprávy. 6/11/RM/2018 Záměr pronájmu nebytových prostor v čp. 5, ul. Rooseveltova, Jirkov I. Rada města-stahuje tento bod z programu jednání. 7/11/RM/2018 Záměr pronájmu nebytových prostor v čp. 1147, ul. Ervěnická, Jirkov záměr pronájmu nebytových prostor v objektu v čp v ul. Ervěnická v Jirkově na pozemku p. č. 2416, k.ú. Jirkov, o velikosti 68,95 m 2 ve III. nadzemním podlaží za účelem provozování hudební zkušebny. II. Rada města-ukládá 1. vedoucímu odboru majetku města a útvaru investic zveřejnit záměr pronájmu nebytových prostor v objektu v čp v ul. Ervěnická v Jirkově na pozemku p. č. 2416, k.ú. Jirkov, o velikosti 68,95 m2 ve III. nadzemním podlaží za účelem provozování hudební zkušebny. Termín: /11/RM/2018 Zadávací řízení a) zadání veřejné zakázky malého rozsahu č. 7/ "Celková výměna elektroinstalace v objektu 3. MŠ ul. Nerudova 1038, Jirkov" firmě BZ - tech, s.r.o., se sídlem: Mostecká 387, Jirkov, IČ , z důvodu předložení nejnižší cenové nabídky, b) zadání veřejné zakázky malého rozsahu č. 8/ "Oprava sociálního zařízení pro děti v objektu 7. MŠ ul. Smetanovy Sady 1558, Jirkov - pavilon A, 1. NP, 2. NP" firmě Tvisst - Václav Drahý, se sídlem: Pod Břízami 5244, Chomutov, IČ , z důvodu předložení nejnižší cenové nabídky, c) zadání veřejné zakázky malého rozsahu č. 9/ "Celková výměna elektroinstalace v objektu Městského gymnázia ul. Mostecká čp. 309, Jirkov" firmě BZ - tech, s.r.o., se sídlem: Mostecká 387, Jirkov. IČ , z důvodu předložení nejnižší cenové nabídky, d) zadání veřejné zakázky malého rozsahu č. 10/ "Výměna stávajících radiátorů vč. rozvodů v objektu DDaM Paraplíčko, ul. Školní 1725, Jirkov" firmě MALTOP-EKO, s.r.o., se sídlem: Místo 75, Místo, IČ , z důvodu předložení nejnižší cenové nabídky,

3 e) zadání veřejné zakázky malého rozsahu č. 11/ "Výměna stávajících radiátorů ÚT v objektu ZUŠ, ul. Chomutovská 267, Jirkov - 1. a 2. patro" firmě Intermont, Opatrný, s.r.o., se sídlem: Vrskmaň 74, Vrskmaň, IČ , z důvodu předložení nejnižší cenové nabídky, f) zadání veřejné zakázky malého rozsahu č. 14/ "Oprava sociálních zařízení v objektu 4. ZŠ Krušnohorská čp. 1675, Jirkov - pavilon 2. stupně NP" firmě IPSEN, s.r.o., se sídlem: Mostecká 234/28, Horní Jiřetín, IČ , z důvodu předložení nejnižší cenové nabídky, g) zadání veřejné zakázky malého rozsahu č. 21/ Vykonávání a provádění technického dozoru investora při realizaci stavby "Vybudování cyklostezky - propojení ul. Chomutovská a ul. Palackého, Jirkov" firmě Pavel Douša, se sídlem: Blatno - Zákoutí čp. 38, Chomutov, IČ , z důvodu předložení nejnižší cenové nabídky, h) zadání veřejné zakázky malého rozsahu č. 22/ Vykonávání a provádění technického dozoru investora při realizaci stavby "Rekonstrukce spodní části ulice Chomutovská, Jirkov", firmě Rapid Most, spol. s r.o., se sídlem: Marš. Rybalka 1020, Most, IČ , z důvodu předložení nejnižší cenové nabídky. 9/11/RM/2018 Pronájem části pozemku p.č. 3756/1 v k.ú. Jirkov pronájem části pozemku p.č. 3756/1 v k.ú. Jirkov o výměře 5 m 2 za účelem využívání studny panu Michalu B., bytem Jirkov a to na dobu neurčitou a za smluvní cenu 20,- Kč/m 2 /rok. 10/11/RM/2018 Pronájem pozemků p.č. 2034/2 a 2040 v k.ú. Jirkov pronájem pozemků p.č. 2034/2 o výměře 99 m 2 a p.č o výměře 14 m 2 v k.ú. Jirkov za účelem využívání zahrady manželům Miroslavu a Daně K., bytem Jirkov a to na dobu neurčitou a za smluvní cenu 7,- Kč/m 2 /rok. 11/11/RM/2018 Prodej pozemku p.č. 3893/50 v k.ú. Jirkov I. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.č. 3893/50 v k.ú. Jirkov o výměře 140 m 2 za účelem využívání zahrady - zázemí k bytu v domě čp panu Pavlu K., bytem Jirkov a to za kupní cenu 206,91 Kč/m 2. Při prodeji bude uplatněno DPH v souladu s legislativou platnou k datu prodeje pozemku. Náklady spojené s prodejem pozemku hradí žadatel. 12/11/RM/2018 Propachtování pozemků p.č. 575, 474/1 a 474/2 v k.ú. Březenec propachtování pozemků p.č. 474/1 o výměře 633 m 2, p.č. 474/2 o výměře 1219 m 2 a p.č. 575 o výměře 1439 m 2 v k.ú. Březenec za účelem chovu ryb firmě Pavel Škuta (IČO ), se sídlem Červený Hrádek 42, Jirkov a to na dobu určitou do a za smluvní cenu 0,80 Kč/m2/rok.

4 13/11/RM/2018 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - Zpracování PD na Rekonstrukci VZT s rekuperací bazénu 2. ZŠ Jirkov uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, uzavřenou s firmou SM- PROJEKT spol. s r.o. Chomutov, IČO: na akci Zpracování projektové dokumentace na Rekonstrukci VZT s rekuperací bazénu 2.ZŠ Jirkov, dle předložené zprávy. 14/11/RM/2018 Zřízení věcného břemene služebnosti na pozemku p.č. 3844/1 v k.ú. Jirkov zřízení věcného břemene služebnosti práva vstupu a vjezdu na pozemek p.č. 3844/1 v k.ú. Jirkov za účelem uložení, údržby a oprav kabelového vedení NN v rámci akce "Cv_Jirkov, Dvořákova, ppč , 1xOM". Věcné břemeno bude zřízeno ve prospěch firmy ČEZ Distribuce, a.s., IČO , se sídlem Teplická 874/8, Děčín a to na dobu životnosti stavby a za smluvní cenu 50 Kč za každý započatý bm + DPH dle platných právních předpisů. Výše jednorázové úhrady bude určena dle geodetického zaměření skutečného provedení stavby. Do doby geodetického zaměření bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s tím, že do kolaudace stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu, bude uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene. Náklady spojené se zřízením věcného břemene hradí žadatel. 15/11/RM/2018 Příprava a realizace investičních akcí a údržby schválených na rok 2018 zprávu o přípravě a realizaci investičních akcí a údržby schválených na rok II. Rada města-ukládá 1. vedoucímu odboru majetku města a útvaru investic předložit návrh na změny investičních akcí do zasedání zastupitelstva města Termín: /11/RM/2018 Zápis z otevírání a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu "Úklidové služby na období 24 měsíců" zápis z otevírání a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu "Úklidové služby na období 24 měsíců" objektů a prostranství Lesů města Jirkova, p.o. 17/11/RM/2018 Hodnocení činnosti p.o. Lesy města Jirkova 2017 zprávu o činnosti příspěvkové organizace Lesy města Jirkova za rok II. Rada města-vyslovuje poděkování řediteli a všem zaměstnancům p.o. Lesy města Jirkova za činnost v roce 2017.

5 18/11/RM/2018 Program regenerace veřejných prostranství na sídlištích - schválení smlouvy o dílo uzavření Smlouvy o dílo na projekt Regenerace sídliště Nové Ervěnice, jež je povinnou přílohou k žádosti o dotaci v rámci Programu regenerace veřejných prostranství na sídlištích z peněžitých prostředků Státního fondu rozvoje bydlení, s Asistenčním centrem, a.s., se sídlem Sportovní 3302, Most v předloženém znění. 19/11/RM/2018 Aktualizace přílohy č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce ze dne , která je přílohou č. 1 Zřizovací listiny Kulturního, vzdělávacího a informačního zařízení Jirkov, příspěvkové organizace s účinností od , dle důvodové zprávy, aktualizaci přílohy č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce ze dne , která je přílohou č. 1 Zřizovací listiny Kulturního, vzdělávacího a informačního zařízení Jirkov, příspěvkové organizace. 20/11/RM/2018 MěÚSS Jirkov - návrh postupu k neuhrazené části zdravotní péče poskytnuté pojištěncům VZP ČR I. Rada města-projednala předloženou zprávu, která se týká návrhu postupu MěÚSS Jirkov k neuhrazené části zdravotní péče poskytnuté pojištěncům VZP ČR. II. Rada města-ukládá 1. ředitelce MěÚSS vymáhat na VZP ČR účelně vynaložené náklady, které byly vynaloženy na poskytnutou péči klientům v roce 2016 ve výši 4,5 mil. Kč. Termín: /11/RM/2018 Jmenování konkursní komise pro konkurs na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Jirkov, příspěvková organizace I. Rada města-jmenuje v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, předsedu a další členy konkursní komise pro posuzování uchazečů o jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Jirkov, příspěvková organizace takto: Dana Jurštaková, místostarostka města Jirkova - předsedkyně Mgr. Karel Bernt, vedoucí odboru sociálních věcí a školství MěÚ Jirkov - člen Bc. Pavla Pospíšilová, samostatná referentka oddělení organizací a koncepcí odboru školství, mládeže a tělovýchovy KÚ Ústeckého kraje - členka Bc. Irena Kopecká, ředitelka Mateřské školy Chomutov, Jiráskova členka Eva Bejčková, pedagogická pracovnice Mateřské školy Jirkov, příspěvkové organizace - členka Mgr. Martina Hrdá, školní inspektorka České školní inspekce, Ústecký inspektorát členka

6 22/11/RM/2018 Rozpočtová opatření č rozpočtová opatření: Ro 17.) Dotace z Úřadu práce na Veřejně prospěšné práce, ve výši Kč. Ro 18.) Dotace z Úřadu práce na progr. Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí, ve výši Kč. Ing. Radek Štejnar starosta města Jirkov Dana Jurštaková místostarostka města Jirkov Usnesení je upraveno pro zveřejnění na internetu v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., na ochranu osobních údajů. Úplné znění usnesení je pro občany Jirkova (zákon č.128/2000 Sb., o obcích) k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jirkov.