PROJEKTOVÉ TECHNIKY A DOVEDNOSTI SWOT ANALÝZA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROJEKTOVÉ TECHNIKY A DOVEDNOSTI SWOT ANALÝZA"

Transkript

1 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR PROJEKTOVÉ TECHNIKY A DOVEDNOSTI SWOT ANALÝZA V rámci projektu Vzdělávání vedoucích pracovníků středních škol Zlínského kraje v projektovém řízení CZ.1.07/1.3.09/ Dr. Dan Marek Ing. Tomáš Kantor Velké Karlovice únor

2 SWOT ANALÝZA: obsah Základní informace Princip metody Vnitřní faktory Vnější faktory Užitečné tipy Praktické cvičení Příklady 2

3 SWOT ANALÝZA: základní informace Velmi jednoduchá a účinná pomůcka při přípravě projektu. Metodika strategického plánování, která může efektivně napomoci zejména v počáteční fázi projektové přípravy. SWOT analýza je komplexní metodou kvalitativního hodnocení. Bývá součástí programových dokumentů. Tato analýza byla vyvinuta Albertem Humphreym, který vedl v 60. a 70. letech výzkumný projekt na Stanfordské univerzitě. 3

4 SWOT ANALÝZA: základní informace SWOT je zkratka složená z počátečních písmen anglických slov: Strengths Weaknesses Opportunities Threats silné stránky, přednosti slabé stránky, nedostatky příležitosti, možnosti rizika, hrozby Analýza pozitiv Silné stránky (Strenghts) Příležitosti (Opportunities) Interní analýza Slabé stránky (Weaknesses) Hrozby (Threats) Analýza negativ Externí analýza 4

5 SWOT ANALÝZA: princip metody Jádro metody spočívá v klasifikaci a ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou rozděleny do čtyř základních skupin: faktory vyjadřující SILNÉ nebo SLABÉ STRÁNKY jako vnitřní faktory a faktory vyjadřující PŘÍLEŽITOSTI a HROZBY jako vnější faktory Vzájemnou interakcí faktorů silných a slabých stránek na jedné straně vůči příležitostem a rizikům na straně druhé lze získat nové kvalitativní informace, které charakterizují a hodnotí úroveň jejich vzájemného střetu. Podstata celé analýzy spočívá v zamyšlení se a v nalezení co nejvíce charakteristik a příkladů v rámci každé skupiny a v jejich vzájemném porovnání. 5

6 SWOT ANALÝZA: princip metody Analýza SWOT vychází z předpokladu, že projekt dosáhne strategického úspěchu maximalizací předností a příležitostí a minimalizací nedostatků a hrozeb! Analýza SWOT tedy umožňuje formulovat kvalitní projekt: rozvojem silných stránek; odstraněním slabých stránek; využitím budoucích příležitostí; vyhnutím se rizikům. 6

7 SWOT ANALÝZA: princip metody SWOT analýza Silné stránky Slabé stránky Vnitřní prostředí Vnější prostředí Jasná strategie školy Úspěšné školní akce Kvalifikovaný pedagogický sbor Příležitosti Rostoucí počet žáků Příznivé změny v zákonech Zavedení nových pedagogických trendů Malý počet učeben Nekvalitní plánování Nedostatečné vybavení laboratoří Hrozby Zřízení nových škol Migrace obyvatel Odchod kvalitních pedagogů 7

8 SWOT ANALÝZA: princip metody Výhody metody Rychlost a relativní jednoduchost. Poměrně nízké náklady. Vysoká výstižnost. (V ideálním případě) vyčerpávající a objektivní charakteristika. Proti obvyklým analytickým metodám prezentuje vyváženě pohled na minulost a současnost (ex post) a pohled na budoucnost (ex ante) analyzovaného objektu. 8

9 SWOT ANALÝZA: vnitřní faktory Faktory týkající se situace projektu, které v dané chvíli existují. Existují ve chvíli, kdy se projekt začíná připravovat. Vnitřní analýza má dva cíle: 1) stanovit možnosti a potenciál projektu; 2) identifikovat vnitřní silné a slabé stránky projektu. Zaměřuje se na mechanismy fungování projektu, jež mohou být žadatelem ovlivnitelné. Jako prostředek ke sledování vnitřního prostředí a následně i k identifikaci slabých a silných stránek mohou sloužit výsledky průzkumů mezi studenty a absolventy, výstupy debat v pracovních skupinách, rozhovory se současnými studenty, zprávy od zaměstnanců atd. 9

10 SWOT ANALÝZA: vnitřní faktory V případě projektů v oblasti vzdělávání se SWOT analýza nejčastěji zaměřuje na následující oblasti vnitřního prostředí (z něhož vycházejí silné a slabé stránky): atraktivita školy a nabízeného vzdělávacího programu zaměstnanci školy třídy, laboratoře a další vybavenost současní studenti rozpočty výzkumné programy atd. Dva druhy vnitřních faktorů: silné a slabé stránky 10

11 SWOT ANALÝZA: vnitřní faktory SILNÉ STRÁNKY Pozitivní rysy naší situace, které mohou mít svůj význam při promýšlení projektu. Jakékoliv komparativní a konkurenční výhody projektu. Mohou být lidského, přírodního či technického původu. Je potřeba položit si následující otázky: Co funguje dobře? Jaké jsou naše výhody? Co ostatní považují za naše silné stránky? Jaké využitelné zdroje máme k dispozici? 11

12 SWOT ANALÝZA: vnitřní faktory Příklady silných stránek Kurikulum školy Jasná strategie školy Pestrá nabídka zájmových činností Školní knihovna široký prostor využití Úspěšné školní akce Mezinárodní spolupráce Estetika prostředí Pozitivní přístup k dětem Dobrá spolupráce s rodiči Vzdělávací program pro všechny pracovníky školy Nápaditost učitelů Čistota školy Kultura stravování pro všechny Kvalifikovaný a kvalitní pedagogický sbor Zájem o nové věci Komunikace Prestiž školy Propracovaný fundraising Předchozí zkušenosti žadatele Inovativní myšlenky projektu Finanční zajištění žadatele Přístup ke kvalitním studijním materiálům Vysoce kvalitní management školy 12

13 SWOT ANALÝZA: vnitřní faktory SLABÉ STRÁNKY Veškeré vnitřní faktory, které ohrožují nebo limitují aktivity projektu. Faktory, které fungují špatně nebo nefungují vůbec,nebo prvky, které by mohly fungovat lépe. De facto se jedná o stejný typ věcí jako u silných stránek, ale tentokrát se zaměřujeme na negativní rysy těchto témat. Je potřeba položit si následující otázky: Co nefunguje? Co funguje špatně? Co bychom měli zlepšit? 13

14 SWOT ANALÝZA: vnitřní faktory Příklady slabých stránek Malý zájem o nabízené vzdělávací programy Zastaralé vybavení nebo špatně umístěné budovy Nedostatečné vybavení laboratoří a dalších odborných pracovišť, Mnoho dětí ve třídě Nedokončené myšlenky, plány, projekty Malý počet učeben Nekvalitní plánování a organizace práce Nevyhovují spolupráce s Radou rodičů Nevhodné způsoby výchovné práce některých učitelů Zastaralé pomůcky Nedostatek nových učebnic Vedení školy s neodpovídajícími strategickými schopnostmi Neschopnost získat potřebné finanční zázemí Nemotivovaní pracovníci Omezené výukové zdroje Špatná infrastruktura Nedostatečná ochota provádět změny Nezkušený žadatel Časově neflexibilní harmonogram projektu 14

15 SWOT ANALÝZA: vnější faktory Analýza vnějších faktorů navazuje na předchozí vymezení silných a slabých stránek a odráží aktuální situaci v oblasti či sektoru. Faktory vztahující se k potenciálům a rizikům budoucích projektů, které musí být vzaty v úvahu při plánování projektu. Mnoho vnějších vlivů je neovlivnitelných, avšak jejich pravděpodobné účinky na průběh projektu je nutné zhodnotit. Jako zdroj ke zjištění a monitorování těchto externích podmínek a vlivů může být využít tisk, konference a semináře, zprávy úřadů práce, informace od rodičů, studentů, zaměstnavatelů a podobně. 15

16 SWOT ANALÝZA: vnější faktory V případě projektů v oblasti vzdělávání se SWOT analýza nejčastěji zaměřuje na následující oblasti vnějšího prostředí (z něhož vycházejí příležitosti a rizika): rodiče, rodiny studentů konkurenční obory střední školství demografické trendy financování středního školství atd. Dva druhy vnějších faktorů: příležitosti a rizika 16

17 SWOT ANALÝZA: vnější faktory PŘÍLEŽITOSTI Možnosti využitelné k tomu, abychom překonali slabé stránky a rozvíjeli rozpoznané silné stránky. Představují pro budoucnost příznivé vlivy a možnosti získání konkurenční výhody pro projekt. Mohou reagovat na technologický rozvoj či rozvoj lidského potenciálu, ekonomický růst, změny v oblasti životního prostředí, struktuře trhu nebo úpravy vládních politik. 17

18 SWOT ANALÝZA: vnější faktory Příklady příležitostí Zvýšení zájmu o vzdělávací program školy Změny v zákonech, které zvýší konkurenceschopnost školy Ekonomické změny na národní úrovni Rostoucí počet žáků Zvýšení úrovně znalostí a vědomostí žáků Zvýšení spokojenosti rodičů Odstranění překážek bránících toku informací od rodičů Zavedení nových pedagogických trendů Zavedení mechanismu pro eliminování projevů šikany Uvedení nových pomůcek, které mohou školy efektivněji využívat k činnosti Posílení týmové práce Koncepční marketing a fundraising Zlepšené vztahy s úřady Využití výpočetní techniky ve výuce, v administrativě, v práci s informacemi Širší prezentace práce a úspěchů školy noviny, kabelová televize, městský zpravodaj, vlastní prezentace 18

19 SWOT ANALÝZA: vnější faktory RIZIKA Faktory, které omezují naše příležitosti k růstu či zabraňují změnám. Vzhledem k jejich existenci je těžší (resp. méně pravděpodobné), že se podaří dosáhnout stanovených cílů projektu. Nežádoucí vlivy z vnějšího prostředí, které vedou v případě absence protiopatření ke stagnaci, zpomalení nebo dokonce k zastavení projektu. 19

20 SWOT ANALÝZA: vnější faktory Příklady rizik Zřízení nových škol stejného typu Pokles počtu žáků Odchod kvalitních pedagogů za lepším výdělkem Nižší rozpočet Změna legislativních nařízení Nedostatečná kázeň žáků Prohlubování sociálních rozdílů mezi dětmi Nedostatek finančních prostředků (platy, pomůcky ) Malá motivace pedagogů k dalšímu vzdělávání Nezájem mladých učitelů o zaměstnání Růst nezaměstnanosti v regionu Převaha žen učitelek Vliv veřejných medií, nárůst agresivity mezi dětmi, kriminalita dětí Vyhoření, stres Vztah rodičů k učitelům Změna politické situace v obci 20

21 SWOT ANALÝZA: užitečné tipy Důležité je vzít v potaz a zohlednit všechny stránky projektu, aby nedošlo ke zkreslení údajů či neočekávaným nepříznivým jevům. Poctivá příprava přináší ovoce v podobě předcházení rizik, využití potenciálů, odstranění nedostatků a včasného podchycení příležitostí. Nevyplatí se podceňovat či zatajovat byť sebemenší problém, který není nutné aktuálně řešit. Z malé a podceněné komplikace se pak v budoucnu může stát poměrně velká a někdy i neřešitelná situace. 21

22 SWOT ANALÝZA: užitečné tipy Nezapomeňte správně ohodnotit význam jednotlivých příležitostí a rizik. Ne všechny příležitosti a rizika působí na projekt stejnou silou a přináší stejně velká pozitiva nebo negativa. Některé hrozby jsou velmi závažné, jiné méně (to samé platí i u příležitostí). Je užitečné vyjmenovat pokud možno co nejkonkrétnější prvky a vyhnout se příliš obecnému popisu. Doporučujeme, aby se na realizaci SWOT analýzy podílelo co možná nejvíce pracovníků. K tvorbě SWOT analýzy lze využít metodu brainstormingu, která je založena na tvůrčí kolektivní spolupráci a myšlení 22

23 SWOT ANALÝZA: praktické cvičení Rostoucí počet přihlášek ke studiu Zkušený pedagogický sbor Perspektiva nových dotačních titulů a grantů Možnost silnější konkurence ze Silné stránky Příležitosti Slabé stránky Hrozby strany soukromých škol Jasná, definovaná a realistická strategie Dobré uplatnění absolventů na trhu práce Výhled spojení školy s jinou školou ve městě Negativní demografický vývoj Možnost těsnější spolupráce s praxí Plavecký bazén patřící ke škole Spolupráce s pedagogickou fakultou Růst cen energií Interaktivní metody výuky Obory zaměřené na nová odvětví, např. IT 23

24 SWOT ANALÝZA: příklad Modernizace střediska odborné přípravy pro výuku gastronomických oborů na SŠGS Přerov Silné stránky Největší škola v Olomouckém kraji, která zabezpečuje vzdělávání v gastronomické oblasti (1460 studentů) Kreativní a motivovaný tým SŠGS Přerov jako jediná v OK nabízí všechny typy studia v oblasti gastronomických oborů Poptávka po studiu i v době klesajícího počtu uchazečů o SŠ studium Nový obor hotelnictví a turismus Příležitosti Zvýšení kvality vzdělávání v gastronomických oborech Udržení/zvýšení počtu zájemců o studium Vyšší uplatnitelnost absolventů na trhu práce Zvýšení kvality služeb restaurační a hotelové služby Vytvoření nových pracovních míst (4 nová místa) Slabé stránky Nedostatečná úroveň odborné praxe Nedostatečné technické zázemí pro cvičnou praxi Chybějící odborníci pro výuku specifických odborných kurzů Nízká míra spolupráce s hotely kategorie 4**** a vyšší při realizace studentské praxe Rizika Přidělení dotace ROP Zajištění dostatečných finančních zdrojů investora v čase Ztráty z titulu zpoždění realizace projektu investorem/žadatelem Odstoupení partnerů od smluvních závazků 24

25 Doporučená literatura BARKER, Stephen COLE, Rob: Projektový management pro praxi. Grada Publishing Bergerová, Marcela: Jak (ne)úspěšně řešit projekt. Spiralis BLAŽKOVÁ, Martina: Marketingové řízení a plánování pro malé a střední firmy. Grada Publishing DOLEŽAL, Jan - LACKO, Branislav MÁCHAL, Pavel a kol.: Projektový management podle IPMA. Grada Publishing KERZNER, Harold: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling. Wiley LESTER, Albert: Project Management, Planning and Control. Elsevier MAREK, Dan KANTOR, Tomáš: Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. Barrister & Principal MILTON, Rosenau D.: Řízení projektů. Computer Press POTLUKA, Oto a kol.: Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti. Díl I. Projektové řízení Fondu soudržnosti. Institut pro strukturální politiku SEDLÁČKOVÁ, Helena: Strategická analýza. C.H. Beck SVOZILOVÁ, Alena: Projektový management. Grada Publishing SWOT. For-Learn, European Commission. 25

souvislost teorie managementu s řídící činností vedoucího pracovníka školy základní přehled o manažerských kompetencích

souvislost teorie managementu s řídící činností vedoucího pracovníka školy základní přehled o manažerských kompetencích 2 STRATEGICKÝ MANAGEMENT 2.1 Cíle souvislost teorie managementu s řídící činností vedoucího pracovníka školy charakterizovat poslání školy rozdíl mezi posláním a vizí organizace charakteristika strategických

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

Systémové a metodické aspekty tvorby strategií rozvoje regionů (VÚSC) České republiky. (Metodická příručka)

Systémové a metodické aspekty tvorby strategií rozvoje regionů (VÚSC) České republiky. (Metodická příručka) Systémové a metodické aspekty tvorby strategií rozvoje regionů (VÚSC) České republiky () Září 1998 Autorský kolektiv: Ing. Petr Czekaj Ing. Manfred Hellmich Ing. Miroslav Hučka, CSc. Ing. Alois Kutscherauer,

Více

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Část 1: Návrh konceptu Inovačního centra ÚK Říjen 2013 Název projektu: Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí č.100085648

Více

Regionálního programování

Regionálního programování VŠB Technická univerzita v Ostravě Fakulta ekonomická Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Vybrané kapitoly Regionálního programování Doc. Ing.

Více

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji 2012 Zpracoval Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje v souladu s 9 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Praha, leden 2009 Petr Matějů (vedoucí projektu), František Ježek, Daniel Münich, Jan Slovák, Jana Straková, David Václavík, Simona Weidnerová, Jan Zrzavý 2007 13 OP Vzdělávání

Více

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VERZE PROJEDNANÁ VLÁDOU DNE 26.1.2009 Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík,

Více

Analýza SWOT na odvětvové úrovni sociálního dialogu

Analýza SWOT na odvětvové úrovni sociálního dialogu Analýza SWOT na odvětvové úrovni sociálního dialogu zpracovaná v rámci projektu Podpora sociálního dialogu se zaměřením na rozvoj a kvalitu služeb sociálních partnerů v regionálních strukturách a regionálních

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU

PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor : Podnikové hospodářství PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU Business plan and founding of a small

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Klastry v cestovním ruchu a jejich potenciál v České republice se specializací na Zlínský kraj. Bc. Andrea Kadlecová

Klastry v cestovním ruchu a jejich potenciál v České republice se specializací na Zlínský kraj. Bc. Andrea Kadlecová Klastry v cestovním ruchu a jejich potenciál v České republice se specializací na Zlínský kraj Bc. Andrea Kadlecová Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Diplomová práce obsahuje stručný přehled vývoje klastrů

Více

Strategická analýza vybraného zařízení sociálních služeb

Strategická analýza vybraného zařízení sociálních služeb Bankovní institut vysoká škola Praha Ekonomie a management sociálních a zdravotních služeb Strategická analýza vybraného zařízení sociálních služeb Bakalářská práce Autor: Kateřina Hrabánková Ekonomie

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

Metodika strategického plánování v procesu transformace pobytových sociálních služeb Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: PhDr. Jaroslava Sýkorová

Metodika strategického plánování v procesu transformace pobytových sociálních služeb Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: PhDr. Jaroslava Sýkorová Metodika strategického plánování v procesu transformace pobytových sociálních služeb Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: PhDr. Jaroslava Sýkorová Na tvorbě publikace spolupracovaly: Mgr. Martina Chlápková,

Více

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 23. června Částka 3 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 30. března č. 218 o Národním akčním plánu podporujícího pozitivní stárnutí

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ PRACOVNÍ LISTY

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ PRACOVNÍ LISTY PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ PRACOVNÍ LISTY ZÁKLADNÍ INFORMACE O TVORBĚ PROJEKTŮ PaedDr. Daruše Mádrová RNDr. Lenka Szturcová CZ.1.07/1.1.04/03.0083 Rozvoj klíčových kompetencí žáků v oblasti informačních technologií

Více

ZEMĚDĚLSTVÍ. Vývoj kvalifikačních požadavků ve skupinách příbuzných povolání ZPRACOVALA ING. ZDEŇKA SZEBESTOVÁ

ZEMĚDĚLSTVÍ. Vývoj kvalifikačních požadavků ve skupinách příbuzných povolání ZPRACOVALA ING. ZDEŇKA SZEBESTOVÁ ZEMĚDĚLSTVÍ Vývoj kvalifikačních požadavků ve skupinách příbuzných povolání ZPRACOVALA ING. ZDEŇKA SZEBESTOVÁ Praha 2006 Zemědělství Vývoj kvalifikačních požadavků ve skupinách příbuzných povolání Zpracovala:

Více

Strategické plánování Jak zpracovat strategický plán organizace. Institut komunitního rozvoje

Strategické plánování Jak zpracovat strategický plán organizace. Institut komunitního rozvoje Strategické plánování Jak zpracovat strategický plán organizace Institut komunitního rozvoje Obsah 1. Strategické plánování... 2 1.1. Hlavní přínos strategického plánování... 2 1.2. Základní kroky a nástroje...

Více

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Únor 2003 Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. GLOBÁLNÍ A NÁRODNÍ VÝZVY... 6 2.1 Vývoj k informační a znalostní

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Tvorba komplexní analýzy v rámci marketingového řízení a plánování MSP

Tvorba komplexní analýzy v rámci marketingového řízení a plánování MSP Tvorba komplexní analýzy v rámci marketingového řízení a plánování MSP Marketingové řízení a plánování bývá především u malých a středních podniků dosti často podceňováno a opomíjeno. Hlavně u menších

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 aktualizace 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Definice a účel zpracování... 3 1.2 Struktura strategie... 4 1.3 Organizace a postup zpracování strategie...

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání verze k 5. 5. 2014 1 ÚVOD... 6 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ PRO INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ÚVOD... 5 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ NA INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ ZAČLENĚNÍ A DOSAŽENÍ

Více