ZAVRTEJTE SE DO NÌJ, ZAVRTÁ SE DO VÁS 3 / Verèa Marèíková. pøíbìhy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZAVRTEJTE SE DO NÌJ, ZAVRTÁ SE DO VÁS 3 / 2002. Verèa Marèíková. pøíbìhy"

Transkript

1 tentokrát s pøílohou Knihomol ZAVRTEJTE SE DO NÌJ, ZAVRTÁ SE DO VÁS 3 / 2002 Verèa Marèíková TÉMA pøíbìhy ÈÍSLA

2 Slepice a mamut & kohout Jedna slepice si vyšla do svìta. Dala si do šátku buchty a víno, vypravila se tak, jak se patøí. Prošla kolem 20 baráèkù, 10 chlívkù a 12 kurníkù. U tøináctého kurníku se zastavila a málem omdlela, vidìla totiž krásného kohouta. Jenomže kohout mìl jinou slepici. Slepièka byla smutná a tak šla dál. Pak pøespala u prasátka v chlívku. Pak se rozhodla, že pùjde zpátky a jak šla, tak vidìla toho krásného kohouta. Vidìla, že je kohout sám a že už nemá tu slepièku u sebe. Tak využila pøíležitosti a šla za ním a utìšila ho a zeptala se, jestli si ji vezme za ženu. A on odpovìdìl: Ano, vezmu, ale budeš se o mì starat. Tak byla za týden svatba, pøišlo na ni spousta zvíøátek. Nemìli žádné jídlo, tak si slepièka vzpomnìla na svùj šátek s vínem a buchtami. Všechny buchty snìdli a vypili celé víno. Hned po svatbì slepièka zjistila, že kohout je nafoukaný, tak jí došlo, proè od nìj slepièka odešla. Tak se zase rozvedla. Tak zase šla domù zklamaná. Pak ke kohoutovi pøišel mamut s lysinou na hlavì od vši. A øíkal mu: Proè se trápíš? a kohout mu odpovìdìl: Odešla ode mì slepièka, už druhá. Tak mamut øekl: Tak pojï se mnou za les, je tam plno trávy, aspoò mi to øíkala veš. Tak šli, až tam došli na louku. Mamut se pásl a kohout se opaloval. Najednou uslyšel nìco v køoví, šel tam a vidìl tam svou první slepièku a slepièka si všimla, že se kohout zmìnil. Tak se zase vzali a žili spolu až do smrti. A co mamut? Jestli ještì neumøel, tak tam jí tu trávu dodnes. Honza Zeman Zoologická zahrada Jednoho dne chodil lev poøád v kleci a nudil se. Tak si øekl, že uteèe. Pøekousl zámek na kleci a utekl. Jak šel po ZOO, tak osvobodil všechny kamarády a šli si hrát, ale když se to dozvìdìli opatrovatelé ZOO, že zvíøátka utekla, tak je šli rychle hledat. Ale hledali marnì. Zvíøátka se schovala a potom si nasedla na vlak a jela do Afriky. Všichni si našli kamarády a do ZOO se nikdy nevrátili. Michal Zich O jaru Bylo, nebylo, žil jednou pejsek a koèièka. Pejsek navrhl, a uspoøádají kulièkový turnaj. A tak když nìkdo òákou tu kulièku má, tak si pøedstavte, že když je hra v nejlepším, tak se do toho zaène nìco klubat. Objeví se díra a z té díry vystrèí hlavu malý krtek. A pejsek øekl: No, aby tì husa kopla, abysme dìlali dùlek! Matouš Nohavica O hlídacím psu Byli jednou dva vlci. Jeden se jmenoval Vylomený zub a ten druhý Bezïákar. A ti vlci už dlouho nejedli. A tak vylezli ze své nory a šli hledat potravu. Pøešli ètyøi øeky a dva lesy, až došli k pastvinì, kde se páslo jedenáct ovcí. Ale hlídal je pes. Neboj se, nìco vymyslíme. Ten pes pøece nemùže být tak chytrý. A tak zaèali vymýšlet plán. Vlk Bezïákar vyšel k psovi a øekl: Tebe neunavuje to vìèné hlídání, pse? Unavuje, ale kdybyste mi ty ovce pohlídali, tak vám jednu ovci dám. Ovèák by si toho urèitì nevšiml. Tak dobøe, øekl vlk. Pes nìkam odbìhl, ale zatím, co byl pryè, tak mu oba vlci ukradli ovce. Jak to ovèák zjistil, nechal psa zastøelit. Petr Klimek

3 Kùò a mravenec Šel si kùò odpoèinout a najednou potkal mraveneèní pohøeb. A mravenec byl v rakvi a jeho pøátelé byli u nìho a kùò øíkal: Jak se máte, mravenci, pohøbíváte svého kamaráda? A co se mu stalo? Spadnul ze skály a, øíká kamarád pohøbívaného, protože vylekal královnu a udìlal s náma binec. Šel kùò dál a myslí, že má v høívì mravence. A mìl jich tam stovky i tisíce. Kùò skoèil s mravencama do rybníka a všichni se utopili. Tomáš Divín Dva mraveneèci Byli jednou dva mravenci a náramnì se bavili tím, že trápili lidi, že je kousali, škrábali a mravenci se bavili a smáli se. Jednou se vraceli do mraveništì, ale to bylo rozšlapané lidma a dva mravenci se rozbreèeli a nakonec nedávali pozor a rozšlápl je jeden èlovìk. Kristián Kitzberger Vùl a pes Byl jeden vùl a potkal pejska. Pejsku, pejsku, já tì sním, protože jsi moc pìkný! Nejez, vole, já ti splním tøi pøání. Já bych si pøál sníst tì. Ham a snìdl ho. Ondra Menšík O køeèkovi Mùj køeèek se vydal dál do svìta a mìl v ruce raneèek a v nìm buchty. Chytili ho šneci a sebrali mu buchty. Hele, co mi to bereš? My máme taky hlad! Ale to jsou moje buchty! My ti ty buchty vrátíme, ale budeme kamarádi. Tak dobøe. Terezka Videcká Pes a pes Byli jednou dva psi. Jmenovali se Ajka a Lajka. Jednou, když utekla Ajka, Lajka bìžela za ní. Lajka nevìdìla, kam jít a tak tam zabloudila. Náhodou šel nìkdo okolo a tak si ji vzal k sobì domù. Lajka byla ráda, že má majitele, ale zato Ajka nemìla nikoho a nemìla co jíst a tak umøela. Martina Bortlová Pes a kuøe Byl pes a ten se jmenoval Bony. Bylo kuøe a to se jmenovalo Pony. Bony hlídala dùm a Pony bylo v kurníku. Pony se chtìlo dostat z kurníku ven. Jeden veèer si vyhrabalo Pony díru a proklouzlo k sousedùm, spletlo si stranu. A sousedi mají zlého psa. Din se na Ponyho podíval a bìžel za Ponym. Pony se leklo a utíkalo, co mu nohy staèily. Vlezlo do boudy Dina a tam si odpoèinulo. Druhý den mì nìjaká paní vytáhla a dala mì do mojeho kurníku. Nikol Barotová Vlk Truhlík a bolavý zub Jednoho dne šel vlk lesem a mìl veliký hlad. Šel poøád lesem, až vidìl malý domeèek a u toho domu byly døevìné houby. Vlk se oblízl, utrhl tu houbu a kousl. Vlk zakøièel a byl zub venku. Vlk rychle bìžel domù a zavolal zubaøe lišáka. Zubaø pøijel a podíval se na to a øekl: Milý Truhlíku, druhý zub ti naroste za pùl roku. Zubaø odjel a Truhlík si øíkal: Jak dlouho to mùže trvat, ten pùlrok? A øekl si: Ten pùlrok snad vydržím. Michal Zich Verèa Marèíková

4 martin svaèina PES, KOÈKA A KOBLÍŽEK Byla jednou jedna matka. Jednou ta matka dala své holèièce koblížek. Na koblížek pøišli pes a koèka. A øekli: Já chci koblížek! Ne, já chci koblížek! A holèièka øekla: Tak víte, co? Udìláme to tak vy jste menší a já vìtší, vy dostanete pùlku a já celý. Holèièka koblížek rozpùlila a pes i koèka ty pùlky snìdli, než bys øekl švec. Pes i koèka øekli: Chceme každý tentokrát celý a ne pùl!!! Holèièka si v duchu pomyslela: Co kdybych na nì vymyslela lest? A øekla jim: Vždycky jednou za mìsíc nebo i za pùl pøibude na nebi koblížek a pak ho zase sní obr. Ale když pøijdete o pùl desáté, tak aji pøijde obr a vy ho musíte drapnout. Obr se toho lekne a uteèe. Ty, koèko, umíš skvìle šplhat na strom, tak tam pro ten koblížek vyšplhej! A šla si koblížek sníst. Pøesnì o pùl desáté šla koèka a pes, zafuèel vítr a pes i koèka si mysleli, že ten obr se jich lekl a zaøval hrùzou. Mìsíc se už ukázal na nebi a koèka vyšplhala na strom. Pes se jí zeptal: Už jsi ho chytla? Nechytla, pejsku. A koèièka pak øekla: Ty jsi ho snìdl, vidíš tvé otisky zubù? a pejsek øekl: Ne, ty jsi ho snìdla! Tak se hádali a vždycky každou pùlku mìsíce se ten koblížek objevil. Od té doby se pes s koèkou hádají. POTOK PEKL PLACKY Jelen je jelení. Máma mìla moc mízy. Had hledal housku. Nikdo není nejedlý. Syn sedìl se sýrem. Sova sela sojku. Jenda jedl jed. Býk beèel bolestí. Vlek vozil velký vùz. Vana vonìla vùní. Dráteník drátoval dráty. Sloup se soukal. Židle žila život. Potok pekl placky. JEDNOU Jednou jsem vstal a letìl jsem na jinou planetu. Tam bylo všechno z bonbónu a køupinek. Tam byl policajt, mìl však špatnou náladu a øval na mì. On byl totiž z tyèinek. Já jsem ho snìdl a on mnì øval v bøichu. Pak jsem šel domù a šel jsem spát. MALÝ DUCH Jednou jsem byl doma a uklízel jsem, když tu jsem našel na zemi gumu. Ne gumovací, ale tu kulatou. Gumu jsem obmotal kolem židle. Vzal jsem ji pak ze židle. Ona totiž byla namotaná do rùzných tvarù, já jsem ji totiž tak namotal. No a pak, jak jsem øíkal, tak pak jsem ji oddìlal. Už to nebyla guma, ale byl to malý duch. PROÈ KOPØIVA PÁLÍ Za dávných èasù trhali lidé kopøivy. Kopøivy si stìžovaly jedné kouzelné babièce. Když už se to nedalo vydržet, tak babièka mávla kouzelným proutkem a kopøivy zaèaly pálit. Šla kolem maminka s holèièkou. Holèièka se divila: Jak to, že ty kopøivy jsou jiné? Maminka øekla: Nevím, a chtìla vytrhnout kopøivu a najednou vykøikla: Au!!! Kopøiva už pálila. Od tìch èasù kopøiva pálí. KOUZELNÝ OØÍŠEK Žila byla jednou jedna chudá staøenka a už jí všichni lidi z její rodiny umøeli, takže žila sama. Jednou mìla veliký hlad a najednou zafoukal vítr a stromy se zatøepaly a z jednoho stromu spadl oøech. Staøenka ho rozlouskla, ale tam nebyl oøíšek, ale byla tam malièká peøinka a v ní èervíèek a ještì døevìná lavièka. Èervíèek se jí zeptal: Pøeješ si nìco? a staøenka øekla: Pøeju si jídlo a pití, a najednou se objevily zlaté talíøe a kalichy. Staøenka se od té doby mìla nejlíp na svìtì. TAJEMSTVÍ VEÈER NA HROBEÈKU Byl jeden pán a ten pán mìl tøi syny. Jednou jim øekl: Milí synové, jsem už starý a cítím se hroznì špatnì. Prosím vás, uložte mì do mojí postele. Tak ho tedy uložili a druhý den ho chtìli vzbudit, ale nìjak to nešlo. Øvali, pískali a nakonec ho bouchali kladivem. Pak jeden z nich øekl: Je už mrtvý, a dali ho pohøbít. Ale pak už šli spát a když už spali, tak se jim zdál sen. Všem tøem sen, který byl úplnì stejný a v nìm se øíkalo: Bìž na hrobeèek a nemysli si, že to bude normální a bìž na ten hrobeèek dnes o pùlnoci. Tak tedy šli všichni tøi o pùlnoci na ten hrobeèek a tam bylo rozcestí, na kterém byl kámen, na kterém byl nápis: Ty nejmladší bìž nalevo, ty prostøední bìž na prostøední cestu a ty nejstarší bìž napravo. Všichni šli a potkali draka. Prostøední a nejstarší øekli drakovi: Bìž si po svých, draku, a drak øekl: Nu, tak si pùjdu po svých, ale nejmladší mu øekl: Nebudu tì vyhánìt, draku. Drak se zeptal: Nemáš hlad? a nejmladší mu øekl: Mám hlad a žízeò. Drak svojí draèí hlavou foukl a tu se objevil stùl, židle, jídlo a ještì pití. Kluk se do sytosti najedl a drak zmizel. Pak kluk šel dál a tu vidí sopku a je tam vyrytý nápis: Byl jsi hodný na draka a mám pro tebe odmìnu! Najednou tatínek obživl. To bylo slávy!

5 O SKLENÌNÉ HOØE Na sklenìné hoøe žila jedna stará babka a ta babièka léèila lidi kouzelnými bylinkami, co rostly na její zahrádce. Jednou k ní pøišel starý dìdeèek. Babièka mu dala nápoj z kvìtiny Zkumavky, on se ho napil a babièka vidìla jeho orgány. Podívala se do své knihy a øekla mu: Èlovìèe, ty potøebuješ veliký klid, a dala mu kvìtinu smrti. On si jí èichl a najednou umøel. Babièka mrtvé tìlo spálila na popel. Popel dala do zemì, vzala hlínu, vytvarovala z nìho nové tìlo, pøiložila tam kytku života a stal se z nìho malý kluk. Podìkoval hodné babièce a šel domù. martin svaèina KOUZELNÁ ANDULKA Byla jednou jedna andulka, ale nebyla jen ta obyèejná, protože snášela drahokamy. A když si nìkdo nìco pøál a podíval se do nich, tak se mu to splnilo. Jednou si tu andulku koupila jedna paní. Hezky se o ni starala a tak jí andulka snesla drahokam. Jednou si ta paní pøála, aby jí vyrostly bonbóny a vyrostly jí bonbóny.

6 pohádky Verèa Marèíková POKLADY Byl jednou jeden pyšný pán, který mìl hroznì moc rád poklady. Jednou potkal na zlatì pavouka, který pøedl pavuèinu. Rozmách se rukou a pavuèinu i s pavoukem roztrhl. Pak potkal na své fontánì ptáèka s hnízdem. Hnízdo i s ptáèkem vyhodil do vzduchu. Hnízdo s ptáèkem chytil skøítek a hnízdo dal do stromu i s ptáèkem. Pak šel do sklepa od toho pána a udìlal kouzelnou vodu. Pak se promìnil ve zlatý talíø. Když to pán uvidìl, zaèal se po zlatém talíøi sápat. Talíø se zaèal koulet do sklepa, pán tam došel, ale talíø už tam nebyl. Pán ho zaèal po celém sklepì hledat. Najednou dorazil ke kádi s vodou, šáhl do vody a chtìl otevøít dveøe. Najednou se staly zlatými, pak pozlatil celý dùm. Najednou mìl hlad. Chtìl se najíst, sáhl po vidlièce, ale aji ta se stala zlatou i nùž se stal zlatým. Sáhl pøíborem po jídle, ale i to se stalo zlatým. Strašnì se lekl, chytl se za hlavu a stal se zlatým a zemøel. Pak pøišel skøítek, máchl rukou a všechno zlato i zlatý palác a pán a kašna se zasypaly hlínou. Pak zaèalo pršet a svítit sluníèko a ze zlata vykvetly kytky, které se jmenovaly zlatý déš. Martin Svaèina ZLÁ KLETBA Jednou se narodilo jednomu obchodníkovi dì átko. Jednou, když dì átko spalo, objevila se u nìho jedna sudièka a øekla mu: Holèièko, až ti bude šestnáct let, dozví se o tobì irácký princ a bude tì chtìt zabít. Ale nezabije. A sudièka zmizela. Holèièka rostla, rostla, až už jí bylo16 let. Jednou se šla koupat, potkala prince a zeptala se ho: Kdo jsi? Princ: Ty krávo! Ona se rozzlobila a švihla ho prutem. Princ se ještì víc rozzlobil a chtìl po ní hodit kámen. Jenže ona vèas ucukla a utekla mu a pak se mu schovala. Princ to øekl králi a král se natolik rozzlobil, že vyslal stráže a øekl jim, aby ji zabili. Dívka uslyšela stráže a utíkala, co jí nohy staèily. Hodila po nich kámen a málem je zabila. Od té doby k ní nechodí stráže. Martin Svaèina

7 Aòa Pavelková, Seba Kitzberger PØÍBÌH O ZRCADLU Jednoho dne zrcadlo øeklo to je ale pìkný den. Zrcadlo zaèalo vzpomínat na lidi, kteøí se každý den do nìho podívali. Jednoho veèera se zrcadlo rozhodlo, že pùjde na výlet. A tak se utrhlo z vìšáku v koupelnì. A šlo asi 2 dny, až narazilo na rodinný domek hned za okrasnou zahradou. A tam už zùstalo. Na druhý den se Žofie a Petr šli podívat do místnosti, kde má jejich mamka zrcadlo. A zrcadlo tam nebylo. Zrcadlo bylo venku na zahradì mezi kytièkama a kytky se chodily dívat, jak jsou krásné. Zrcadlo bylo moc š astné a nechtìlo se mu domù. To trvalo tak dlouho, než pøišla zima. Jednoho snìžného rána ho nìkdo našel a vzal si ho domù. A zase viselo v koupelnì na vìšáku jako pøedtím. A tak pøíbìh o zrcadlu skonèil. Michal Zich JAK ONDRA A JURA ŠLI PRO VODU Jednoho krásného dne šli Ondra s Jurou pro vodu do lesní studánky. Vzali si kyblíky a šli. Pøišli k studánce, hodí do studánky kbelíky, táhnou a najednou Ondra spadne do studánky padá, padá a spadl. Ale co to vidí, nedopadl do vody, ale na zem. Volá na Juru: Juro, skoè za mnou, je tu nìjaká chodba! Jura skoèil za Ondrou, padal, padal, až dopadl na zem. Ondra s Jurou šli chodbou, až narazili na dveøe z kamene. Ondra øekl: Co teï? a Jura øekl: Nevím, a opøel se o zeï. Dveøe se zaèaly pomalu otevírat, Ondra s Jurou si plácli a šli. Nedošli však daleko. Další pøekážka, øekl Jura. Kde? ptá se Ondra. Nad tebou! A opravdu, nad Ondrou visela železná krabice. Ondra bìžel a tak to spadlo vedle nìj. A došli k poslední pøekážce. Pro zmìnu se ohnivá koule kutálela smìrem k nim. Ondra s Jurou se pøitiskli ke zdi a tak tak to projelo kolem nich. A jsou u pokladu. Ondra s Jurou se otoèili a uvidìli za sebou zeï a žebøík. Tak po nìm vylezou nahoru. Odklopí poklop a jsou pøed chaloupkou lišáka a Jura øíká: To je chaloupka lišáka, to je pøece náš soused! a Ondra øekl: Ano, je. Vylezli a šli domù. Uvaøili si èaj a šli spát. Michal Zich

8 Baba Jaga Byla jedna baba a ta mìla dìdka. Dìdìk byl starý a opilý. Baba byla taky stará a opilá. Pøišlo dítì k ní a pilo taky. A tak z nich byla rodina. Nakonec ho zabili. Baba: Nalej, dìdku! Dìdek: Tady to máš, babo! Kluk: Jááááááááá taky! Baba: Na. Dìdek: Už neotravuj! Baba: Dìdku, dáme mu prášky na spaní. Dìdek: A pak ho zabijem! Vypravìè: A jak se øeklo, tak se udìlalo. Dìdek: Supr! Míša Holubová okno do márnice Medvìd grizzly V hlavním mìstì Praze nedaleko blízkého lesa žil v pìkném domku otec se dvìma syny, Jindrou a Petrem. Jejich otec byl majitelem zájezdové agentury, která prodávala zájezdy po celém svìtì. Jednoho podveèera Jindra pøišel za otcem a øekl, že by se rád podíval na medvìda grizzlyho, co žije v Severní Americe. Petr s tím také souhlasil a tak otec hned ráno zašel do firmy a pùjèil si na 2 mìsíce letadlo. Otec pøišel domù a oznámil klukùm objednal jsem na zítra letadlo. A tak na druhý den ráno letìli. Trvalo jim nìkolik hodin, než doletìli na letištì v Severní Americe. U sklápìcí rampy na nì èekal prùvodce. Vystoupili z letadla. Petr s Jindrou a s otcem si dali ba ohy na ramena a šli. Prùvodce je zavedl ke skále a otec odpovìdìl na ni nevylezem. A Petr na to øekl vylezem, já umím lézt po skalách. Jindra øekl poèkej, já polezu s tebou a tak lezli oba dva a otec lezl za nimi. Vylezli nahoru a pøed sebou uvidìli øeku s nìkolika stromy. Otec odpovìdìl tady si postavíme døevìnou chatku a tak se dali do díla. Za 3 týdny byla døevìná chatka postavená. Petr šel jednoho rána lovit ryby a neuvìdomil si, že na nìho èíhá medvìd grizzly. Petr uvidìl medvìda grizzlyho a zaèal pøed ním utíkat a volat o pomoc. Naštìstí mu vèas utekl. A byl rád, že se mu nic nestalo. Tatínek po této pøíhodì usoudil, že se ještì podívají po okolí a pojedou zpátky domù. Nedìle Maminka vaøí v kuchyni sváteèní obì. autor neznámý Aòa Pavelková Verèa Marèíková

9 Pád Byl jsem v jednom starobylém mìstì a to mìsto se jmenovalo Rusko. Ale v tom mìstì se dìly vìci a hádejte, jaké! Ožralové sedìli na støechách a nìkteøí padali ze støech. Ale pardón, musím zavøít knížku. Seba Kitzberger Plovací poduška Byly Vánoce a na Ježíška jsem dostal plovací podušku. Byl jsem rád a na jaøe jsem šel plavat s poduškou. Já jsem totiž neumìl plavat bez podušky, ale já jsem ji mìl a neutopil jsem se. Pádloval jsem až do hloubky, jenomže se objevil žralok a prokousl ji. Já jsem se zaèal topit a chtìl jsem volat o pomoc, jenomže jsem si lokl vody a potopil jsem se. Klesal jsem ke dnu a už jsem byl na dnì a strašnì mì bolelo celé tìlo. Pak už to nešlo vydržet. Najednou jsem vidìl všechny lidi. Já jsem totiž umøel. Faustùv dùm Student: Ïábel: Student: Ïábel: Student: Ïábel: Student: Ïábel: Martin Svaèina Abrfabr rolsejmi, ïáble, ïáble, zjev se mi! Zahømìlo a dírou ve stropì, která byla zakryta kobercem, pøiletìl èert. Jsem tady, volal mì nìkdo? Á, to jsi ty. Co chceš? Chci zlato. Né jenom jeden pitomej tolar. To je málo, slyšíš, to je málo! Tak ty bys chtìl zlato, jó? Ale zlato nìco stojí. Nekecej a naval zlato, ty roháèi rohatej! Pekelné slovíèko jsi zapomnìl. Tak ty nedáš zlato? Háberejer sarijimar! Nech si ty kouzla a letíme. Chachachachachachacha! Èert chytil studenta a odletìl s ním. Vojta Polášek Pøíšery Máma s tátou zùstali doma. A já s bráchou jsme venku. Já mám kolobìžku a brácha kolo a honíme se a nakonec, když jsem ho honil já, tak jsem byl unavený a spadl jsem a najednou jsem spal. A jak jsem spal, se mi zdálo, že se uèíme a venku jsou pøíšery a mlátily do okna a chtìly nás všechny sežrat! A nakonec jsem se vzbudil. Tonda Kolaøík Muž a žena Muž hledá ženu. Žena je v práci, že pøijde o pùlnoci. Dìti pøišly ve tøi. Muž ji našel o pùlnoci. Strýc pøijel též o pùlnoci. Táta øíká: Dìti, už je ráno, musíte do školy! Dìti øíkají, že jdou o pùlnoci. Táta, máma øíkají: Když pùjdete o pùlnoci, tak vás sní medvìdi. Dìti øíkají, že musí jít o pùlnoci. Pùjdu na záchod. Ondra Pekaø

10 vojta polášek 1. kapitola Seznámení s rodinou Perníkových Tak, to jednou žila rodina Perníkových. Žili ve mìstì, které se jmenovalo Liberec. Bylo to poøádné velké mìsto. Bydleli na okraji, takže tam nemìli takový rámus jako lidé, kteøí bydleli blíž k centru. No, a abych se nerozepisoval o tom, co ten rámus všechno dìlalo, tak zaènu psát pøímo o nich. Perníkovi byla velice zajímavá a legraèní rodina. Maminka Hana Perníková byla hodná a spravedlivá, ale tatínek byl sice také moc hodný, i když, jak se dále doètete, nìkdy pøispíval ke klukovinám dvou klukù, které mìli. Tatínek se jmenoval Jiøí a kluci Martin a Láïa. Mìli také psa Alíka. Také mìli docela dost pøátel a to nìkdy pøispívalo k legracím a zážitkùm, o kterých se doètete. No, a teï už víte, kdo je rodina Perníkových. 2. kapitola Zaèátek prázdnin a co se vlastnì stalo To bylo jednoho prvního èervence. Martin a Láïa se radovali, protože zaèínaly prázdniny, jak jste už mohli vyèíst z názvu tohoto pøíbìhu. Nebyli š astní jenom kluci, ale i tatínek a maminka. I pes Alík byl trošku š astnìjší, než jindy. V celém domì vládl klid a pohoda, jenom kluci šli ven, a tím to celé zaèalo. Když vyšli pøed dùm, tak se Martin zeptal: A co vlastnì budem dìlat? Láïa mu odpovìdìl, že neví, ale že urèitì nìco vymyslí. Kluci nebyli žádní vzoròáci, uèení jim šlo sice dobøe, ale hloupostí se nadìlali až až. A tak Láïa za chvíli øekl nadšenì: Já vím, co! Pùjdeme se podívat do mìsta! A tak šli. Ve mìstì se nejprve dívali na auta, projíždìjící kolem, a potom pøešli pøes hlavní silnici. Octli se ve mìstì, mezi lidmi a domy. Když si dost prohlédli mìsto, tak se vraceli a pøemýšleli, co budou dìlat, až pøijdou domù. Nevymysleli nic, ale maminka už pro nì mìla pøichystanou práci, vìšení prádla. Kluci byli rádi ze dvou dùvodù. Zaprvé, že se aspoò nenudí a zadruhé, že si trochu užijí legrace. To byste nevìøili, co se pøi takovém obyèejném vìšení prádla dá dìlat. Mùžete si hrát tøeba na to, že jste vyvìšovaè plakátù nebo vyhlášek. A vtom to zaèalo, protože se rozpršelo a maminka øekla, a to prádlo zase rychle sundají dolù. To už ovšem taková zábava nebyla, ale udìlat se to muselo. Po dešti se to prádlo zase muselo povìsit a kluci i maminka se báli, aby znovu nezaèalo pršet. Tentokrát ale nepršelo, ale kluci byli po té práci, jako by si prohlédli Prahu a Liberec dohromady. A tak konèí další pøíbìh rodiny Perníkových. 3. kapitola I klacek je k nìèemu Bylo odpoledne a Martin a Láïa nemìli zase co dìlat. A když zjistili, že doma žádná zábava nebude, tak šli ven. Láïa položil svou obvyklou otázku: Co zas budem dìlat, když doma se nudíme jak u muèednickýho kùlu? Martin se jenom zasmál: Ty indiáne. Náèelník Chytrá Hlava zatím na nic nepøišel? Hele, nech toho a pojï nìco vymyslet, vyhnul se hádce Láïa. Martin pøemýšlel, až vymyslel. Byla to myšlenka, jakou si nedovedete pøedstavit, protože najednou øekl: Hele, klacek. To je hraèka pro mì. Najdi si nìjakej taky, nebo jestli má náèelník Chytrá Hlava nìjaký jiný nápad, a jej tedy poví. Zase mì pøevezl! pomyslel si Láïa, ale neøekl nic. Šli ukázat mamince, co si našli za hraèku. Maminka se divila. A vtom se pøestala divit, protože najednou cvak! A byla tma. A sákryš! Vypli nám elektriku, zaklel trochu tatínek. Teï byla dobrá rada drahá, když vtom Láïa vykøikl: Eštì, že jsme si vzali ty klacky, Martine, protože teï nám mùžou posloužit jako svíèky! No vida, zasmál se Martin, náèelník Chytrá Hlava Nech si tu Chytrou Hlavu, ty rádio jedno. Pøelaï na jinou stanici, napøíklad 99,0 megahercù. Nóó, jóó. Už jsem zticha. ryba Aòa Pavelková

11 Nechte toho, øekla maminka, Láïa má náhodou dobrý nápad, Martine. Deme na vìc. Najednou cvak! a bylo zase svìtlo. To byl vynikající nápad, ovšem na delší èasový úsek, øekl posmìšnì Martin. Teï mluvíš fakt jako rádio. Raèi to nech na tom Radiožurnále, nebo co to je. A tak skonèil další z pøíbìhù o rodinì Perníkových a jejich záležitostech. 4. kapitola Televizní Láïa To jsem vám ještì neøekl, že Martin a Láïa mìli rádi televizi. Láïa ji mìl samozøejmì radši, protože byl menší a mìl ji prostì radši. A tak jednou nemohli dostat Láïu od televize. Chtìli to udìlat proto, protože tatínek se chtìl dívat na nìjaký dùležitý hokejový èi fotbalový zápas. Proto si usmysleli, že televizi odstìhují pryè, aby ji Láïa nenašel. Tak se i stalo. Televizi dali do sklepa a èekali. Za nìjaký èas televizi vrátili zpìt do bytu, ale Láïa se na ni zase poøád díval. Najednou pøišel Martin s nápadem: Podívejte se. Nechte ho, a se dívá, a ruèím vám za to, že za pìt dnù bude z toho úplnej ululum. Tak to tedy zkusili. Láïa se tedy díval dlouho do noci, až usnul. A tak televizi vypnuli, aby aspoò nìco ušetøili už dost platili za to, co Láïa prokoukal a èekali, co se stane. Druhý den Láïa zase sedìl u televize a tak to šlo po tøi dny. Pátý den Láïa vstal a øekl: Mami! Vystìhujte tu televizi z domu, protože to nejde! Mnì se zdaj takový hrozný sny. Zdálo se mi, že èíslo 5 zabil Sandokan a že k princeznì ze mlejna pøišel milionáø a zeptal se jí, jestli by chtìla riskovat na kolotoèi. A potom tam pøišel Volkr Texas Renžr a namlátil Veèerníèkovi, až odletìl na výzkum Marsu a Apollem 13 se vrátil do Z pekla štìstí. A potom ještì To staèí, Láïo. A teï ses dozvìdìl, že televize není život, a proto ji nevyužívej víc, než potøebuješ. A tak skonèil další z mnoha pøíbìhù rodiny Perníkových. 5. kapitola Ve tmì Vítám vás u dalšího pøíbìhu rodiny Perníkových. Øíkám to proto, protože dnešní pøíbìh bude zvláštní. To si jednou Martin a Láïa usmysleli, že udìlají nìco, co bylo legraèní a z hlediska dospìlého trochu nepøíjemné. Øekli si, že rodièe v noci postraší. A tak si jednou v noci vzali baterky a dali si na sebe bílé ruèníky a plížili se potichu k ložnici. Jenže, tatínek s maminkou si taky øekli, že je pùjdou postrašit. A když kluci zaklepali, tak jim otevøely strašidla v plné kráse. A zaèalo to. Všichni se v té tmì zaèali motat, nìkteré baterky upadly a tak se strašilo jak na hradì Okoøín. Všichni se tam strkali a maèkali a vžduchali, až probudili sousedy. A jak vešli, aby si stìžovali, tak se strašení rozjelo po celém domì. Celý dùm se strašil navzájem a všude to huèelo a blikalo a køièelo a kvièelo a dìlalo to hrozný rámus. Když vtom nìkdo vykøikl: Tiiiiiiiiichooooooooooooooooo!!!!!!!!!! A všechno naráz jako když utne. Všichni se stìhovali do svých bytù a po strašení nebylo ani památky. No, a jak to vypadalo u Perníkù? Mùžu vám øíct, že strašnì, protože celé strašení zaèalo u nich. Chtìli si na ten nepoøádek posvítit, ale nešlo to. Mezitím, co se tady strašilo, tak Martin a Láïa šli k rozvadìèi a vypnuli proud v celém domì, což se od nich dalo èekat. Maminka je tam poslala podruhé, aby ten proud zase zapnuli. A tak skonèila pátá kapitola o rodinì Perníkových. 6. kapitola Jak je to s Perníkovýma ve škole Samozøejmì Láïa a Martin chodili také do školy, ostatnì jako každé dítì. Uèili se docela dobøe. Martin chodil do tøetí a Láïa do první tøídy. O pøestávkách si spolu moc nehráli. Láïa si hrál se svojí tøídou a Martin taky. Každá tøída dìlala o pøestávce nìco jiného. Ve vyuèování se nìkdy bavili a nìkdy ne. Ve škole to s nimi bylo prostì normální, jako s každým jiným. To je krátká kapitola o tom, jak se daøí klukùm Perníkovým ve škole.

12 Ota Vašák divoká rodina Byla jedna praseèí máma a ta mìla 8 dìtí 3 holky a 5 klukù a taky tátu. Strašnì dobrá rodina. Jednou se museli pøestìhovat, protože tam pøišli lovci. Tak utíkali, co jim nohy staèily. Utekli na bezpeèné místo (aspoò se jim zdálo bezpeèné) a tam si našli domeèek. Ale pøesto je tam lovci našli. A poøádnì je drželi. Ale nakonec zjistili, že se stìhovat nemuseli. To lovci nebyli. Byli to myslivci, kteøí poèítali zvíøata v lese. A pak jim dokonce dali i jídlo a odešli. Prasata se potom vrátila do svého starého domeèku. Máma: Táto, pojï se podívat!!! Táta: Krásné dítì. Je jich víc? Nemohu je spoèítat! Máma: Pìt, šest, sedum, osum! Táta: Kolik? Máma: Osum! Osum! Táta: Jù, co je tohle? Máma: To je mùj ocas!!! Táta: Jdu na procházku. Máma: Chrrrr pšííí 1. dítì: Mami, chci se najíst. Jo! Všechny dìti: Jo! Jó! Jó! Máma: Ticho! Až se táta vrátí. Všechny dìti: Táta! Juchù!!! Vypravìè: Táta pøišel celý smutný. Táta: Rodino, stìhujem se! Lovci! Všichni: Ach! Máma: Dìti, neloudat se! Táta: Krásné místo. Máma: Tady nás lovci nenajdou! Táta: Do stavìní! Alou! Všichni: Krásný domeèek! Vypravìè: Pak tam zùstali, ale lovci stejnak pøišli. 1. lovec: Ticho! Nìco slyším. 2. lovec: Asi to není všechno! 3. lovec: Asi! Jenom asi! Všichni: Tebe se nikdo na nic neptal! 3. lovec: Mlèím! Já už mlèím! 1. lovec: Ticho! 3. lovec: Jé, prasátka a divoká! 2. lovec: Rychle! Poèítejme! 1. lovec: Deset. Osum malých a dva velcí. 2. lovec: Zapíšeme si to! Vypravìè: Prasátka se mezitím vzbudila. 1. dítì: To jsi ty, mami? (mezitím šahá na lovcovu nohu) 1. lovec: Nejsem! 1. dítì: Lovci! Áááááááááéééééééééùùùùùùùùùù! Máma: Vstávej! Rychle! Táta: Co? Máma: To! Dìti: Ááááááééééééééééééùùùùùùùùùùù! Lovci: Nemusíte se bát, jsme jenom myslivci, kteøí poèítají zvíøata v lese. Máma: Uf! Táta: Uf! Dìti: Uf! Všichni: Jsme rádi, že to tak dobøe dopadlo. Verèa Marèíková

13 zlodìjský pøíbìh Michal Zich Jednoho dne ráno pøišel detektiv Tom Shark do banky a vidìl tam všechno rozházené. Jak pøišel domù, hned zaèal pátrat, kdo to asi mohl udìlat. Za šest dní už vìdìl, kdo to udìlal. Ten, kdo to udìlal, vìdìl, že detektiv Tom Shark ho hledá. Zlodìj ho chtìl co nejdøív zabít! Za 1 týden pøišel Tom Shark po práci a byl tak unavený a sedl si do køesla. Za 30 minut se probudil a slyší nìjaké kroky. Jde se podívat ke dveøím a je to zlodìj. Zlodìj slyší Toma Sharka a vytáhne pistol a støelí!! Tom má naštìstí neprùstøelnou vestu. Zlodìj se diví. Tom vybìhne a vyrazí dveøe. Dveøe spadnou na zlodìje a Tom zlodìje odvede na policii a má klid. Úryvek: Tom Shark pøijde do banky a ptá se: Co se tady stalo? Vedoucí banky øíká: Nìkdo pøes noc vykradl banku. Tom se zamyslí a øekne: Budu se snažit dostat toho zlodìje. Tom za šest týdnù vìdìl, kdo vykradl banku a øíká: Toho zlodìje musím dostat! Zlodìj vìdìl, že ho Tom hledá a øíká: Toho Sharka musím dostat! Zlodìj pøišel k Tomovi domù a øíká: Vylez, Sharku, zabiju tì! Tom spal a jak se vzbudil, šel ke dveøím a øíká: Co chceš, kdo jsi? kamarád zlodìj Verèa Marèíková, Bára Petøíèková Ahoj, Katko, z kama jdeš? Ze školy. Hmm, já taky. Nevíš, kolik je hodin? Náhodou vím 12:48. Já už musím jít. To je škoda, chtìl jsem si s tebou hrát. Tak já ještì nepùjdu. To je dobøe. Nechceš jít k nám? Dobøe, Mirku. Ale, kde mám aktovku? Ježkovy voèi, támhle s ní bìží nìjaký kluk! Hej! Poèkej, ty kluku mizernej! To je moje aktovka! Mirku, chy ho! Jasnì! Nebude vìdìt, kdy se narodil! Bez aktovky nemùžu domù! Neboj, chytnem ho spolu. Obklíèíme ho. Já pudu zleva a ty bìž zprava! Dobøe. Ale doufám, že mi nedá do nosu. To by si zkusil! Zlodìj jeden! Tak já už bìžím! Dobøe, já taky! Uf! Héhé, stejnì mì nechytíte! Ale jó, už tì skoro mám. Vra mi moji aktovku! Ale co s ní chceš dìlat? No co! Tøeba ji prodám! To zkus! Já to nezkusím, já to udìlám! Až tì chytím, tak si tì podám! Mirku, už ho mám! To je dobøe! Drž ho! Neboj! Hej, pus mì! Nepustím! Vra jí tu aktovku! No dobøe. Na! Dík! Když už tu aktovku mám, mùžeme si jít hrát. To asi nepude. Zaprvé se musíme vypoøádat s tím klukem a za druhé už je 13:00. To je pravda. Coco vyvy sese mnou chcechcete nìnìco dìdìdìlat? Ano. Jak se jmenuješ? Tonda. Proè jsi mi to vzal? Zezeze srandy! Doufám, že už to neudìláš! Neneneboj! Tak dost! Nech toho drkotání. Dobøe. Tak, kluci, nemohli bysme být kamarádi? Bebeberu. Nìco jsem øek, né! Promiò. No tak! Co jsem øekla? Øíkám, že beru. No dobøe. Tak mír? Jo. Tak èau! Ahoj! Zdarec!

14 + mix / Kdy mi bylo nejhùø Byl jsem na høišti jako obvyklý den v létì. Bìžel jsem domù, ale pøejelo mi ruku kolo. Bylo to hrozné. Brácha hrál fotbal, vzal mì do náruèe, bìžel se mnou domù. Rychle mì vzali do auta. Jeli jsme do nemocnice. Kdy jsem byl š astný Jeli jsme k moøi do Chorvatska. Cesta v autì byla hrozná, ale jak jsme dojeli, bylo to tam krásné. Nejvíc se mi líbilo plavání na nafukovací matraèce. Poèasí bylo krásné. Jenda Kramoliš Kdy mi bylo nejhùø Mìl jsem jít do polepšovny. Když se maminka zlobila. Když jsem byl nemocný. Kdy jsem byl š astný Nejlepší bylo, když jsem dostal od dìdy Pomáhal jsem se zahradou. Uložím je do banky. Matouš Chudej Kdy mi bylo nejhùø Jednou jsem mìla jít na turnaj a bolelo mì bøicho. Ta ka øíkal, že je to jenom tréma. Jak jsme se vrátili, tak jsem mìla šílené køeèe a jeli jsme do Valmezu. Tam mi brali krev a pak mì dali do pokoje a tam byly 3 holky. Dali mi vánoèku a nechtìli mì pustit, ale mamka je pøemluvila. Kdy jsem byla š astná Mìla jsem velikou radost, když jsme dostali Peryka. Jeli jsme si pro nìho do Jièína. Až jsme se vrátili, tak jsme dali Peryka do bedny od piškotù. Dávali jsme mu mlíèko a Bìtka spala v kuchyni. Aòa Pavelková Z Zubatá Zuzana za zdí zakopávala zips. Zeï ze zakopávání zívala. Zuzana zebru zlíbala. Zebra zívala. Zakopávali zeï. Zuzanì se zebra zalíbila. Zuby Zuzanì zívaly. Zebøe se Zuzana zalíbila. Verèa Marèíková Rozhovor s mimozemš anem Ptáš se, jak vypadá èlovìk? Dobrá, povím ti to. Èlovìk má hlavu a ta hlava je kulatá a rostou na ní vlasy. V hlavì máme mozek a tím mozkem myslíme. Zepøedu má hlava dvì díry a v nich dvì oèi a tìma se díváme. Oèi mùžeme zavírat, otvírat nebo s nimi mrkat. Pod oèima je nos a tím pøijímáme rùzné vùnì a pachy a rozpoznáváme je a když jsme nemocní, tak nosem smrkáme. Pod nosem je pusa a tou jíme, pijeme, lížeme a hlavnì mluvíme. Pusu mùžeme též otvírat a zavírat. V horní i v dolní èásti pusy jsou zuby a uprostøed je jazyk. Boky hlavy se nazývají tváøe a nad nimi jsou uši a tìma posloucháme. Hlava sedí na krku a krk na tìle. Po bocích tìla jsou ruce a tìmi vykonáváme rùzné úkoly napø. bereme vìci, házíme atd. Tìlo je posazeno na nohách, na kterých chodíme. Vojta Polášek Dìdeèek nemá rád høiby Mám tu rád všechny kamarády a lidi. Pozor, je tu hadovec. Moje dìti jsou hodní. Pomáhají lidem a za to si vydìlávají každý 100 Kè. Krokodýl Macek. Je to dobrý hrdina a za to, že je žena, najdu ji manžela. Ondra Pekaø Kosmonaut Zaèal jsem s kosmonautickou školou. Bylo to tìžké, ale kosmonaut je lepší povolání než uklízeè na mìstì. A na vysvìdèení jsem mìl 1,1,1,1,2,2,5,1,1,4,3. A potom jsem šel na výšku. Na výšce to byla nuda, už jsem si pøipadal jako kosmonaut. A pak jsem se doèkal. Ale stejnì jsem na Mìsíc neletìl, mìl jsem spalnièky, moji kamarádi letìli sami. Tomáš Kratochvil Verèa Marèíková

15 Problém Jmenuji se Tonda a mám velký problém: nemám psa!!! Možná vám to pøijde smìšné, ale když nemáte žádné pøátele, tak ho potøebujete. Víte, já mám jednoho vyhlídnutého, ale furt ho nemùžu chytit. O prázdninách pojedu na severní pól, už tam vlastnì jsem. Jdu, jdu a najednou mì zavalí lavina a vyhrabe mì pes. Od té doby mám krásného psa. Hurá!!! Bára Petøíèková Tatínek Já jsem pøišel v pátek ze školy, zazvonil jsem na zvonek u dveøí. Dveøe se mi samy otevøely. Šel jsem dál a za dveømi byl nìjaký èlovíèek a udìlal na mì baf. A to byl mùj tatínek. Pøijel nám z lázní. Filip Hatlapatka Táta a máma doma Táta je na poli a máma je v lese. Táta jde za ní. Potkají Toma a Tom se ptá: Kde jsou borùvky? Tome, nikde nejsou borùvky, je zima. Borùvky jsou na jaøe. Tom jde domù. Máma jde domù. Táta jde domù. Filip Hatlapatka Hradec Táta zamyká dùm. A já jdu do auta. A táta startuje auto. A já už spím v autì. A já jsem se probudil. Táta jede do Hradce. V Hradci byla bouraèka. Ondra Mráz Míša Holubová Krteèkova žena Krteèkova žena má jméno Božena. Hrabe se v hlínì, koupe se v mlýnì. Suší se v sušáku, hrabe se v zobáku. Pája Procházková Harry Potter Harry Potter, to je kluk, ten má brýle jako puk. Chloupek hlídá tajné dveøe, jsou tam òáké divné keøe, je tam kámen jako hrom, chce ho ukrást Voldemort! Èím budu Já chci být hokejistou a doktorem a boháèem, ale když nebudu tím boháèem, co budu dìlat? Aha, vlastnì budu hokejistou anebo doktorem. Seba Kitzberger Brácha se poranil Brácha jel na kole domù a my máme doma štìrk. Brácha jel moc rychle a neubrzdil to. Pøepadl pøes øídítka a mìl bøicho od krve a my (jako babi, dìda, já, brácha, mamka, ta ka) jsme s ním jeli do nemocnice. Tam ho ošetøili a jeli jsme celá rodina domù. I s bráchou. Míša Holubová U ta ky Jeli jsme vlakem za ta kou. Už jsme u ta ky. Ta ka mi pustí poèítaè a já hraju, babièka vaøí obìd, dìda si ète a já hraju Diablo II Datadisk. Potom babièka zavolá: Pojïte jíst! a já obìdvám. Potom jdeme na pohár na procházku. Ta ka mi koupí Sprite. Potom jdeme za klukama a potom jdeme domù. Matouš Nohavica Kouzelné deštivé poèasí Dnes není moc pìknì, ale nudit se nebudeme. Máme pøece televizi. Je Medvídek Pú, navrhla Jana. Ne, je formule 1! V žádném pøípadì, na Primì je Sauna! Mami, Jana bulí! Jani, co se stalo? Kape mi za krk. Co, co? Je dìravá støecha, nové tašky nemáme! Mami, mùžeme se pøevléct do plavek? Blbneš? Hele, ta koèka plave. Zavolejte strýcovýmu kamarádovi! Je na komínì. Co tam dìlá? Nevím, ale na støechu vede hadice. Já ho pøetrhnu! To on nám udìlal z našeho moc hezkého domu moøe! Nikola Vašutová Pøíbìh (rod støední) Bylo jedno ptáèátko a to se šlo koupat. Mìlo s sebou nafukovací lehátko. Chodili se koupat do malého koupátka, které bylo blízko jeho obydlí. Když pøišlo ke koupátku, uvidìlo, že je tam kotì. Co tam dìláš? zeptalo se. Ále, spadlo jsem tam. Tak to já ti pomùžu ven, nabídlo se ptáèe. Budeš moc hodné. Ptáèátko vytáhlo kotì ven. Ale jak ho vytáhlo, tak ho kotì sežralo. Ptáèátko: è.j., 1.p., vzor mìsto Lehátko: è.j., 4.p., vzor mìsto Koupátka: è.j., 2.p., vzor mìsto Obydlí: è.j., 2.p., vzor stavení Koupátku: è.j., 3.p., vzor mìsto Kotì: è.j., 1.p., vzor kuøe Ptáèe: è.j., 1.p., vzor kuøe Ptáèátko: è.j., 1.p., vzor mìsto Kotì: è.j., 4.p., vzor kuøe Kotì: è.j., 1.p., vzor kuøe Vojta Polášek

16 g a l e r i e

17 h r d i n ù 1 Bára Petøíèková, Aòa Pavelková, Verèa Marèíková, Ota Vašák, Seba Kitzberger, Ondra Pekaø, Tom Kantor, Tomáš Kratochvil

18 literární pøíloha žákù druhého stupnì rychlé šípy JAROSLAV FOGLAR RYCHLÉ ŠÍPY JAKO KOMIX è Napsal: Jaroslav Foglar Nakreslili: Jan Fisher, Václav Junek, Bohumír Èermák, Marko Èermák Vydalo nakladatelství: Olympia roku 1999 ŽIVOTOPIS Jaroslav Foglar se narodil 6. èervence 1907 v Praze - Nuslích v Benátské ulici è.3. Studoval Veøejnou obchodní školu. Zamìstnán byl jako úøedník, pedagogický pracovník, odpovìdný redaktor èasopisù Mladý hlasatel, Junák a Vpøed. Roku 1920 poprvé na výzvu svého staršího bratra navštìvuje skautský oddíl 48.klub oldskautù Jestøábi, podle kterého pozdìji dostal i svoji pøezdívku Jestøáb. Jako tøináctiletému (1920) mu vychází literární pokus, báseò Mìsíèní noci. V roce 1921 se mu naskytla možnost vstoupit do 34. pražského oddílu Ohnivci. Jeho první publikovaná povídka Vítìzství vychází èasopisecky roku 1923 a je vlastnì prvním krùèkem ke spisovatelské dráze. Po ukonèení Obchodní školy pracuje jako úøedník a o prázdninách vede skautský tábor, kde poprvé zavítá do Sluneèní zátoky na øece Sázavì. Po návratu z tábora se 34. pražský oddíl sluèuje se slavnou Dvojkou. Oddíl Jestøábi tam pøechází za jeho vedení pod názvem Hoši od Bobøí øeky. Po šedesáti letech nepøetržitého vedení pøedává oddíl v roce 1987 svému nástupci a øadí se tak mezi nejstarší oddílové vedoucí na svìtì. První Foglarova kniha Pøístav volá (pùvodní název Modrý život Jiøího Dražana ). Následuje redaktorské pùsobení v èasopise Mladý hlasatel a vydání knížky Hoši od Bobøí øeky s ilustracemi Z. Buriana. Po válce rediguje Foglar èasopis Junák, brzy však odsud odchází pro názorové neshody, aby založil nový èasopis Vpøed. První foglarovské èíslo Vpøedu (è.18) vychází s Rychlými šípy na titulní stranì. Tento èasopis ukonèil svoji èinnost v roce V padesátých letech Foglar pùsobí jako vychovatel v domovì mládeže pod dohledem STB. Ani v tuto dobu nepøestává psát. Po delší odmlce se v roce 1965 na trhu objevuje Tajemná Øásnovka. V Ostravském kulturním zpravodaji zaèínají vycházet Rychlé šípy i s novými pøíbìhy, kreslenými Marko Èermákem.

19 V sedmdesátých letech se spisovatel vìnuje pøevážnì práci s oddílem, publikuje pouze èasopisecky. Z tohoto období pochází kniha Náš oddíl, podložená více než šedesátiletou autorovou zkušeností ve vedení oddílu. Ve vìku 102 let umírá 18. února 1980 Foglarova maminka. Osmdesátá léta jsou poznamenána spoluprací s výtvarníkem Karlem Saudkem na kreslených seriálech Modrá rokle a Ztracený kamarád. Po sametové revoluci roku 1989 má Foglar plnì otevøenu cestu k ètenáøské veøejnosti. V nakladatelství Olympia vydává Stínadelskou trilogii Dobrodružství v temných ulièkách (Záhada hlavolamu, Stínadla se bouøí, Tajemství Velkého Vonta). 18.listopadu 1992 je spisovatel pøepaden dvìma uèni, kteøí ho chtìjí okrást o peníze. Ubrání se a zavolá o pomoc. Od jara 1995 je J. Foglar dlouhodobì hospitalizován v nemocnici, ale podle možností dál vyjíždí na besedy se ètenáøi. K devadesátinám J. Foglara a nedožitým devadesátinám dr. Jana Fischera poøádá Muzeum hl. m. Prahy rozsáhlou výstavu s názvem Po stopách Rychlých šípù. Vychází jubilejní 15. vydání knihy Hoši od Bobøí øeky s pamìtním listem. V roce 1998 se v televizi objevuje pøi setkání s dr. Karlem Burešem po neuvìøitelných padesáti letech. A v listopadu vychází v nakladatelství Olympia kompletní knižní vydání Rychlých šípù se všemi dosud vydanými pøíbìhy. 23. ledna 1999 umírá po delší nemoci v Thomayerovì nemocnici. Jestøáb odletìl, ale vìøme, že jeho postavy z knížek budou žít dále. Tomáš Mièunek OBSAH DÍLA Je to kniha komixù, kterých je 315, a ve kterých vystupuje 5 klukù, kteøí si øíkají Rychlé šípy. Jejich pøezdívky nebo jména jsou Mirek Dušín, Jarka Metelka, Jindra Hojer, Èervenáèek a Rychlonožka. Èasto bojují s Èernými jezdci a Bratrstvem koèièí pracky. Jsou bodøí, hodní a pomùžou každému. Obsah jednoho pøíbìhu: jednou jeli Rychlé šípy tzv. elektrikou. Omdlel øidiè a bodré Rychlé šípy šli do akce. Mirek, protože jako malý jezdil na plošinì za øidièem, vìdìl co má dìlat. Podaøilo se mu tramvaj úspìšnì zastavit a dostali za to to, že mohli øídit tramvaj. Matìj Petøíèek VLASTNÍ NÁZOR Tato kniha je o partì klukù jménem Rychlé šípy. Jezdí na výpravy, kde zažívají hodnì dobrodružství. Jsou hodnì vynalézaví a hodnì jim to myslí. Na všech možných místech dìlají dobré skutky. Líbí se mi to asi i proto, že je to o klucích v mém vìku.tato knížka mne hodnì bavila. Mám rád komixy, takže asi proto. Je to dobøe namalované. Líbí se mi to asi nejvic z knížek, které jsem od nìho èetl. Je to hodnì dobrodružné a je to i o chrabrosti Rychlých šípù. Ale mám pocit, že to pán Foglar s tím tak trochu pøehání, a vnucuje to i nám. Myslím si, že kdyby se nìkdo choval tak jako Rychlé šípy, tak ho ostatní budou mít za blbce. Ale tohle byl jenom mùj názor. Ondra Blinka a Matìj Petøíèek

20 hobit aneb cesta tam a zase zpátky J.J.R.TOLKIEN ŽIVOTOPIS John Roland Revel Tolkien se narodil 3. ledna 1892 v jihoafrickém Bloemfonteinu, hlavním mìstì Oranžského svobodného státu a zemøel v Bournemouth v Anglii 2. záøí Roku 1900 zaèal Roland chodit do školy KRÁLE EDWARDA, proto bylo pro rodinu nutné se pøestìhovat blíže ke spoji do mìsta. V roce 1919 získal v OXFORDU diplom v oboru staroanglického jazyka a literatury a po pìti letech ve stejném oboru se stal profesorem. Tolkien zùstal po zbytek života katolíkem. Tolkien byl vìdec. POPIS BILBA PYTLÍKA Bilbo je malý, zakrslý a tlustý hobit. Hobiti bydlí v norách, mají velké zásoby jídla a pití (hlavnì pivo). Jezdí na ponících a rádi se starají o zahradu. Lidé jim kvùli malému vzrùstu øíkají pùlèíci. Na svoje narozeniny nedostávají dárky, ale dárky rozdávají. NÁZOR NA FILM Pán Prstenù: Spoleèenstvo prstenu je velice dobøe zpracovaný film, ale pøesto jsem trochu zklamán, protože byly vynechány nìkteré dùležité momenty (napøíklad když je Spoleèenstvo u paní Lorién, tak najednou bum a všichni mají na sobì zelené pláštì místo toho, co mìli pøed chvilièkou a ani nebyla scénka s tím, jak ty pláštì dostali). Pro toho, kdo Pána Prstenù èetl, tak bude lehce zklamán, ale 90% filmu se bude skvìle bavit. Pro ty, co Pána Prstenù neèetli, tak to bude super film. 99% filmu budou nadmíru spokojeni a film je možná naláká k pøeètení knihy. Ovšem ne všichni budou spokojeni, a tak veliká menšina bude nespokojena. Film jednoznaènì stojí za vidìní a i za ty peníze to stojí za to. Jirka Procházka VLASTNÍ NÁZOR: POCITY Z HOBITA Hobit se mi hodnì líbil. On by to byl docela obyèejný pøíbìh kdyby Tolkien nevytvoøil tak jedineèný svìt Støedozemì. Vymyslel hodnì ras, mìst a myšlenek. Tolkienùv svìt má jedineèné osobnosti s velikou charakteristikou, proto je oblíbený mnoha lidmi. Hobit je zajímavá knížka, ve které se odehrává mnoho zajímavých chvil od zábavy po temnotu. Tolkien má neskuteènou schopnost popsat dìj velice jasnì. Jirka Procházka

V tomto èísle: exklusivní rozhovory se Zdeòkem Izerem a Michalem Davidem!!! Pro fanoušky hokeje

V tomto èísle: exklusivní rozhovory se Zdeòkem Izerem a Michalem Davidem!!! Pro fanoušky hokeje ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis tøineckého gymnázia 8. èíslo/èerven 1999 cena: 2,- Kè Na tøineckém gymnáziu se maturovalo Všichni z vás, ví, že tento mìsíc probìhly maturity, kterým

Více

Starosta Hluboké Tomáš Jirsa s vnučkami Luisou (v modrých šatečkách) a Emily (ve světlé mikince). Foto: Jiří Gajdoš WWW.HLUBOKA.

Starosta Hluboké Tomáš Jirsa s vnučkami Luisou (v modrých šatečkách) a Emily (ve světlé mikince). Foto: Jiří Gajdoš WWW.HLUBOKA. číslo 01 - leden 2012 - cena 15 Kč H L U B O C K Ý Z P R A V O D A J Starosta Hluboké Tomáš Jirsa s vnučkami Luisou (v modrých šatečkách) a Emily (ve světlé mikince). Foto: Jiří Gajdoš p.f. 2012 WWW.HLUBOKA.CZ

Více

MIKROPORTY ETC. Ach, jak je to pohodlné! Nasadím si na hlavu, pøipnu na klopu èi pøilepím na tváø (na Fidlovaèce doprostøed èela) mikroport nebo strèím za paraván mikrofon a nemusím se namáhat. Co na tom,

Více

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY MALÝ PRINC

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY MALÝ PRINC ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY MALÝ PRINC 1 2 ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY Malý princ 3 4 LÉONU WERTHOVI Odpus te, dìti, že jsem vìnoval tuto knihu dospìlému! Mám závažnou omluvu: ten dospìlý je mùj nejlepší pøítel.

Více

Richard David Bach. Racek

Richard David Bach. Racek Richard David Bach Racek I. Rozednilo se a svìží slunce zlatì pableskovalo po mírnì zvlnìném moøi. Míli od bøehu èeøila vodu rybáøská loï a vzduchem se nesl køik svolávající hejno k snídani. Nakonec se

Více

Milí ètenáøi, Kvìten 2006

Milí ètenáøi, Kvìten 2006 Milí ètenáøi, všechny dopisy, pøíbìhy, nápady a postøehy, které od Vás dostávám mnì dìlají velkou radost a jsem moc potìšen z Vašeho, èím dál tím vìtšího, zájmu o Zpravodaj. Myslím, že za poslední rok

Více

OSUDY DOBRÉHO. 1. kniha V ZÁZEMÍ. Jaroslav Hašek. který Švejka pøedvedl na policejní komisaøství do Salmovy ulice. nesmí vyhodit bez obìda.

OSUDY DOBRÉHO. 1. kniha V ZÁZEMÍ. Jaroslav Hašek. který Švejka pøedvedl na policejní komisaøství do Salmovy ulice. nesmí vyhodit bez obìda. Ponìvadž nejsem vobleèenej, jsem nahej a nechci na ty pány nic ukazovat, aby si nemysleli, že jsem nezdvoøile] nebo sprostej. Od toho okamžiku, kdy ošetøovatelé dostali rozkaz, aby vrátili Švejkovi jeho

Více

Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1

Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1 číslo 5 - květen 2012 - cena 15 Kč H LU BOCKÝ ZPRAVODAJ NECHTE SE PŘEVÉZT Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1

Více

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města HLUBOCKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 9 - ZÁŘÍ 2013 - CENA 15 KČ MALÝ HLUBOCKÝ Šárka Šímová se synem Filipem Řimnáčem. Foto www.janpirgl.net PRINC Nápaditý řezbář, nenápadný herec jubilejní narozeninová inventura S

Více

Slovo P. Jaroslava. Zlatá stezka

Slovo P. Jaroslava. Zlatá stezka Køes anský obèasník FARNOST DAÈICE III ØÍJEN / 2002 náklad 150 ks Vybíráme Slovo P. Jaroslava... str. 1 Ohlédntí za prázdninami... str. 2, 4, 5 Daèické baroknìní... str. 2 Bosé karmelitky... str. 3 Víra

Více

ZPRAVODAJ NOVÉ EXPOZICE V ZOO HLUBOCKÝ. Naučná stezka hlubockým parkem. Ateliér Fantazie. Časy, kdy benzín voněl ricinovým olejem

ZPRAVODAJ NOVÉ EXPOZICE V ZOO HLUBOCKÝ. Naučná stezka hlubockým parkem. Ateliér Fantazie. Časy, kdy benzín voněl ricinovým olejem HLUBOCKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 5 - KVĚTEN 2013 - CENA 15 KČ Vydra v hlubocké ZOO. Foto www.janpirgl.net NOVÉ EXPOZICE V ZOO Naučná stezka hlubockým parkem Ateliér Fantazie Časy, kdy benzín voněl ricinovým olejem

Více

Z obsahu. elektroodpadu. Seniorské Vánoce s pøedstihem. chotovinských motokrosaøù. Otázky pro trenéry. Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA

Z obsahu. elektroodpadu. Seniorské Vánoce s pøedstihem. chotovinských motokrosaøù. Otázky pro trenéry. Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA 12/2012 LISTY CHOTOVINSKA 1 Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA Vánoèní dílna Ve ètvrtek 29. listopadu 2012 probìhla v našem kulturním domì již tradièní Vánoèní dílna poøádaná Základní školou Chotoviny

Více

ROMANTICKÁ NOC V GALERII. Zámecká jízdárna AJG, 8. června 2013 ČÍSLO 6 - ČERVEN 2013 - CENA 15 KČ

ROMANTICKÁ NOC V GALERII. Zámecká jízdárna AJG, 8. června 2013 ČÍSLO 6 - ČERVEN 2013 - CENA 15 KČ ČÍSLO 6 - ČERVEN 2013 - CENA 15 KČ Kompozitní obraz. Vyobrazené postavy lze najít na obrazech v rámci výstavy Osvobozování sentimentu v AJG. www.janpirgl.net Zámecká jízdárna AJG, 8. června 2013 ROMANTICKÁ

Více

Plz. Roè ník XIII / 2014

Plz. Roè ník XIII / 2014 Plz Plzeòský literární život Knihovn a mìst a Plzn ì / Pro libris / Ason-klub Støedisk o západoèes kých spisovatelù Kr uh pøátel knižní kultury Roè ník XIII / 2014 Èíslo 12 21 OBSAH 1 EDITORIAL POEZIE

Více

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Prázdniny jsou èasem dìtí Prázdninový èas (nejen vánoèní) by rodiny mìly v co nejvìtší míøe trávit spoleènì. Po spoleèné dovolené to mùžou být tøeba nezapomenutelná odpoledne na koupališti nebo výlety

Více

Mìsto Nové Mìsto pod Smrkem www.nmps.cz èíslo 1, roèník 15 leden únor 2009 cena 10 Kè Vážení ètenáøi, dostalo se Vám do ruky první èíslo Novomìstských novin v roce 2009. Snad je na první pohled vidìt,

Více

NAPAJEDELSKE ZÁŘÍ 2002. Podzimními Chřiby. Veřejná diskuse

NAPAJEDELSKE ZÁŘÍ 2002. Podzimními Chřiby. Veřejná diskuse NAPAJEDELSKE VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA ROČNÍK VII. ZÁŘÍ 2002 Podzimními Chřiby Klub èeských turistù TJ atra-slavia Napajedla poøádá v sobotu 12. øíjna již 31. roèník pochodu podzimními Chøiby. Pøipraveny

Více

CLIMBzin Obèasný zpravodaj HO Sokol Uh. Brod záøí 2007, èíslo 9

CLIMBzin Obèasný zpravodaj HO Sokol Uh. Brod záøí 2007, èíslo 9 CLIMBzin Obèasný zpravodaj HO Sokol Uh. Brod METEORA BEZINKOVÝ SIRUP JAK JSEM SE STAL SKALNÍM MUŽEM TA3, ÚDOLÍ DÌR, Co. - MIXXXák ADY, HOT SPORT NEWS, Co na to Nelly?, A co HNÌDÁK? KRÁTKÉ ZPRÁVY, RUBRIKA

Více

DÌTI A PSI......prý na jevištì nepatøí. Chce se tím øíci, že nejsou schopni divadelního sdìlování. K posouzení toho moudra je tøeba vìdìt, co na jevištì patøí. Patøí tam to, co vìdomì vytváøí znaky umìlých,

Více

Sborník nejlepších literárních prací

Sborník nejlepších literárních prací Tajuplná Litovel Sborník nejlepších literárních prací O CENU JOSEFA JUNGMANNA 1. ročník 2012 Eva Nováková, 9.A Tajuplná Litovel svou minulost skrývá, odvál ji čas, v jejím nitru však stále přebývá.. Ivana

Více

Ku ch a řská posi l a

Ku ch a řská posi l a číslo 2 - únor 2012 - cena 15 Kč H L U B O C K Ý Z P R A V O D A J Jan Hejna, nový kuchař v hotelu Záviš. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. rozh ovor Ku ch a řská posi l a u Zá vi še WWW.HLUBOKA.CZ 1

Více

Slovo starosty. Informace z radnice

Slovo starosty. Informace z radnice Slovo starosty O zlobì a závisti Vážení obèané, v poslední dobì se stává obvyklou skuteèností, že na svùj stùl zaèínám dostávat anonymní dopisy podepsané vizitkou Chlumeètí obèané. Poslední z nich je psán

Více

Slovo starosty. Mùj život s chemií aneb o Mezinárodní chemické olympiádì v Dánsku

Slovo starosty. Mùj život s chemií aneb o Mezinárodní chemické olympiádì v Dánsku Slovo starosty Vážení ètenáøi, místo slova starosty v tomto èísle Chlumeckých listù pøedám prostor mladému nadìjnému chlumeckému studentovi novobydžovského gymnasia Jiøímu Kysilkovi, se kterým jsem diskutoval

Více

Advent a Vánoce spolu souvisí

Advent a Vánoce spolu souvisí Advent a Vánoce spolu souvisí Mnozí naši pøedkové se snažili tuto dobu ètyø nedìl pøed Vánocemi prožít v zamyšlení nad vlastní otevøeností vùèi lidem i vùèi prostøedí, ve kterém žili. Rorátní zpìvy i dnes

Více

2013/2014 ALMANACH ŽÁKOVSKÝCH PRACÍ (6. A, 6. B, 7. B, 8. A, 8. B) Zpracovala Mgr. Jana Táborková ZŠ jazyků Karlovy Vary

2013/2014 ALMANACH ŽÁKOVSKÝCH PRACÍ (6. A, 6. B, 7. B, 8. A, 8. B) Zpracovala Mgr. Jana Táborková ZŠ jazyků Karlovy Vary 2013/2014 ALMANACH ŽÁKOVSKÝCH PRACÍ (6. A, 6. B, 7. B, 8. A, 8. B) Zpracovala Mgr. Jana Táborková ZŠ jazyků Karlovy Vary MINIPROJEKT 6. TŘÍD BÁSEŇ (6.A, 6.B) 2 MINIPROJEKT NA ZÁŘÍ/ŘÍJEN BÁSEŇ (6.A, 6.B)

Více

/ KRESBY-BILLI, S.BARTOŠ, A.ROSENBERGOVÁ / BÁSNÌ-R.KOPÁÈ, BILLI,M.KONÈITÍKOVÁ, KEVIN / POVÍDKY-J.HLOUŠEK, Z.BARTOŠ /

/ KRESBY-BILLI, S.BARTOŠ, A.ROSENBERGOVÁ / BÁSNÌ-R.KOPÁÈ, BILLI,M.KONÈITÍKOVÁ, KEVIN / POVÍDKY-J.HLOUŠEK, Z.BARTOŠ / / KRESBY-BILLI, S.BARTOŠ, A.ROSENBERGOVÁ / BÁSNÌ-R.KOPÁÈ, BILLI,M.KONÈITÍKOVÁ, KEVIN / POVÍDKY-J.HLOUŠEK, Z.BARTOŠ / / ÚVAHY-J.MATOUŠEK, V.DVOØÁK / SPISOVNÁ ØEÈ TOHOTO KONCA / / STAVÌNÍ Z HLÍNY / ASTOLOGIE-M.KONÈITÍKOVÁ

Více

www.faslavicin.cz V modlitbì není podstatné mnoho pøemýšlet, ale mnoho milovat. (svatá Terezie z Avily) P U T O V Á N Í

www.faslavicin.cz V modlitbì není podstatné mnoho pøemýšlet, ale mnoho milovat. (svatá Terezie z Avily) P U T O V Á N Í Roèník 20 Èíslo 5 24. 5. 2015 V modlitbì není podstatné mnoho pøemýšlet, ale mnoho milovat. (svatá Terezie z Avily) P U T O V Á N Í Jedním z èastých projevù køes anského (a jistì nejen køes anského) života

Více

Ostrovský mìsíèník. Pony klub je tu pro dìti i dospìlé

Ostrovský mìsíèník. Pony klub je tu pro dìti i dospìlé Ostrovští hasièi oslavili 140 let své èinnosti a pøispìli na zakoupení invalidního vozíku pro Terezku z Ostrova. 8 XIII. roèník Tip na výlet - nauèná stezka Blatenský pøíkop 3 11 14 Pony klub je tu pro

Více

FARNÍ MÌSÍÈNÍK. www.farnostbrumov.ic.cz Zpravodaj Øímskokatolické farnosti sv. Václava Brumov - Bylnice Sv. Štìpán Sidonie. sv. Øehoø Barbarigo 18.

FARNÍ MÌSÍÈNÍK. www.farnostbrumov.ic.cz Zpravodaj Øímskokatolické farnosti sv. Václava Brumov - Bylnice Sv. Štìpán Sidonie. sv. Øehoø Barbarigo 18. FARNÍ MÌSÍÈNÍK www.farnostbrumov.ic.cz Zpravodaj Øímskokatolické farnosti sv. Václava Brumov - Bylnice Sv. Štìpán Sidonie 8. 6. 2008 10. nedìle v mezidobí Èíslo: 7 Roèník: 13 Kalendáø Celý mìsíc èerven

Více

Zájmy mìsta a ochrana pøírody

Zájmy mìsta a ochrana pøírody MÌSÍÈNÍK MÌSTA ROÈNÍK IX DUBEN 2009 ZDARMA Zájmy mìsta a ochrana pøírody Juránkova chata pod vrcholem Svarohu, chata a sjezdovka na Mùstku nebo lávková cesta kolem Èertova jezera. Tato turistická lákadla

Více