Erasmus+ pro odborné vzdělávání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Erasmus+ pro odborné vzdělávání"

Transkript

1 Erasmus+ pro odborné vzdělávání Kompendium schválených projektů 2014 Česká republika

2

3 Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Dům zahraniční spolupráce, který v České republice spravuje a koordinuje programy zaměřené na mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání na všech úrovních, Vám každoročně přináší Kompendium schválených projektů. Rok 2014 byl pro rodinu mezinárodních vzdělávacích programů přelomový. Po ukončení Programu celoživotního učení, který byl realizován v letech , vyhlásila na další období Evropská komise program nový, nazvaný Erasmus+. Touto publikací Vás chceme nejenom seznámit s projekty, kterým byl ve Výzvě 2014 přidělen grant, ale také Vám představit strukturu a možnosti nového programu Erasmus+ a nabídnout Vám inspiraci a motivaci pro budoucí praktické zapojení do mezinárodních projektů. Těšíme se na budoucí projekty Vašich institucí, které rozšíří mezinárodní spolupráci a vytvoří kvalitní a inovativní produkty pro odborné vzdělávání. Tým programu Erasmus+

4 4 PROGRAM ERASMUS+ Na konci roku 2013 byl Evropskou komisí vyhlášen nový program, Erasmus+, který navazuje na obě předchozí fáze a účastní se ho i Česká republika. Erasmus+ nahrazuje sedm předcházejících programů jediným a sjednocuje pravidla pro předkládání žádostí a administraci projektů. Cílem tohoto sjednocení je větší efektivita programu, zvyšování kvality evropského vzdělávání a navázání spolupráce v rámci nejrůznějších sektorů. Program zahrnuje všechny úrovně vzdělávání od předškolního přes odborné a vysokoškolské až po vzdělávání dospělých a dále se zaměřuje i na aktivity v oblasti mládeže a sportu. Akce programu Erasmus+: Klíčová akce 1 (KA1) Vzdělávací mobilita jednotlivců Klíčová akce 2 (KA2) Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů Klíčová akce 3 (KA3) Podpora reformy politiky Program Jean Monnet Sport Program reaguje na: vysokou nezaměstnanost mladých lidí, dovednostní mezery a nízkou zaměstnatelnost absolventů, rostoucí požadavky na vysoce kvalifikované pracovní pozice, internacionalizaci vzdělávání, rozšíření nabídky vzdělávání a potenciálu informačních a komunikačních technologií, snahu o provázanost formálního a neformálního vzdělávání a informálního učení do jediného programu, potřebu užších vazeb se světem práce. Jeho cílem je: usnadnit přístup znevýhodněným a ohroženým skupinám a osobám se zdravotním postižením, které mají zvláštní potřeby v oblasti vzdělávání, rozvíjet evropský rozměr ve sportu, zejména v sportu na základní úrovni, v souladu s pracovním plánem Unie pro sport, podporovat udržitelný rozvoj partnerských zemí v oblasti vysokoškolského vzdělávání, zaměřit se na dostupnost financování a transparentnost administrativních a finančních postupů, mj. prostřednictvím využívání informačních a komunikačních technologií a digitalizace, zefektivnit a zjednodušit organizaci programu a jeho řízení. PROGRAM ERASMUS+ PRO ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Podporuje celoživotní odborné vzdělávání, přípravu a spolupráci mezi různými typy jak soukromých, tak veřejných organizací (např. podniky, vysokými školami, středními školami, výzkumnými ústavy apod.). Zkvalitňováním odborného vzdělávání a uplatňováním inovačních přístupů a metod zvyšuje konkurenceschopnost osob na trhu práce a napomáhá tak k eliminaci nezaměstnanosti. Programu Erasmus+ se mohou plně účastnit tyto programové země: 28 členských států Evropské unie země ESVO/EHP: Island, Lichtenštejnsko a Norsko kandidátské země EU: Turecko a Bývalá jugoslávská republika Makedonie. Mezi organizace, které jsou oprávněnými předkladateli projektů a příjemci grantů, patří právnické osoby, zejména: střední a vyšší odborné školy, učiliště, vysoké školy, malé, střední nebo velké podniky, profesní asociace a vzdělávací agentury, neziskové organizace, občanské a obecně prospěšné společnosti, instituce zabývající se kariérovým a profesním poradenstvím, úřady státní, veřejné nebo městské správy a samosprávy, které se podílejí na odborném vzdělávání a přípravě. Do projektů mohou být zapojeni: žáci, učni a studenti v odborném vzdělávání, odborníci a školitelé působící v rámci odborné přípravy, zaměstnanci (např. pedagogičtí pracovníci a osoby odpovědné za plánování odborného vzdělávání, personalisté apod.) organizací působících v počátečním odborném vzdělávání a přípravě, odborníci a školitelé v podnicích. V oblasti odborného vzdělávání je možné předkládat žádosti o granty ve dvou klíčových akcích.

5 5 Klíčová akce 1 (KA1) Vzdělávací mobilita jednotlivců Mobilita žáků a pracovníků v oblasti odborného vzdělávání a přípravy V rámci této akce mohou organizace činné v oblasti odborného vzdělávání předkládat jedno- nebo dvouleté projekty zaměřené na zahraniční mobilitu žáků a studentů, absolventů a pracovníků v oblasti odborného vzdělávání a přípravy. Projekt umožňuje účastníkům získat prostřednictvím zahraničního pracovního pobytu profesní zkušenosti a osvojit si praktické i teoretické poznatky ve studovaném oboru. Přispívá také ke zlepšení znalosti cizího jazyka, posílení sociálních kompetencí a osobnostnímu rozvoji. Učitelé odborných škol či odborníci z podniků mohou vyučovat na partnerské škole nebo v obdobné organizaci zabývající se odborným vzděláváním. Projektu se musí účastnit minimálně dvě organizace ze dvou programových zemí. Klíčová akce 2 (KA2) Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů Strategická partnerství v oblasti odborného vzdělávání a přípravy Strategická partnerství nabízí organizacím působícím v oblasti odborného vzdělávání a přípravy příležitost k mezinárodní projektové spolupráci velkého nebo malého rozsahu. Do projektu, jehož trvání je od dvou do tří let, se musí zapojit minimálně tři partnerské instituce ze tří programových zemí. Za určitých podmínek je možno do projektu přizvat i instituce z partnerských zemí celého světa. Projekty strategických partnerství se mohou zaměřovat na: výměnu zkušeností, vzájemnou inspiraci, příklady dobré praxe, zvýšení kvality vzdělávacích aktivit a mezinárodního rozměru odborného vzdělávání, spolupráci pro inovace, nové přístupy k odbornému vzdělávání, tvorbu společných vzdělávacích programů, pedagogických a metodických materiálů, kurzů, spolupráci napříč sektory vzdělávání, spolupráci se sektorem zaměstnavatelů, podnikání. Strategická partnerství patří mezi decentralizované akce, tzn., že se žádosti o grant předkládají on-line národní agentuře v České republice, kterou je Dům zahraniční spolupráce. Další možnosti spolupráce v rámci Klíčové akce 2 Znalostní aliance aliance mezi vysokoškolskými institucemi a podniky zaměřené na podporu inovací, podnikání, kreativity, zaměstnatelnosti, výměnu poznatků nebo víceoborovou výuku a studium, Aliance odvětvových dovedností podporují tvorbu a zavádění společných osnov odborné přípravy, programů a metodik výuky a odborné přípravy vycházejících ze zjištění o trendech v konkrétním hospodářském odvětví a o dovednostech potřebných k výkonu povolání v jednom či více profesních oborech, Budování kapacit podporují spolupráci s partnerskými zeměmi v oblasti vysokoškolského vzdělávání a mládeže. Cílem projektů budování kapacit je podporovat proces modernizace a internacionalizace organizací/institucí a systémů. Žádosti o projekty tohoto typu se předkládají on-line přímo Výkonné agentuře (EACEA) v Bruselu, jedná se o tzv. centralizované akce. Více informací naleznete na index_en.php.

6 6

7 Vzdělávácí mobilita jednotlivců 7

8 8 Vzdělávácí mobilita jednotlivců Na zkušenou do zahraničí CZ01-KA Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace V rámci projektu se uskuteční stáže v délce čtyř týdnů, které jsou určeny pro žáky 3. ročníků střední školy a pro absolventy 4. ročníků střední školy a 3. ročníků VOŠ. Stáže se uskuteční v oblasti strojírenství, elektrotechniky IT, multimédií a designu. Dvacet účastníků vycestuje do Velké Británie, Irska nebo Německa. Stáže budou probíhat v malých a středních firmách v oblasti technické administrativy, technické a technologické přípravy výroby, konstrukce, údržby a servisu, obchodnětechnických služeb, programování CNC strojů, měření, kontroly jakosti, práce s kancelářskými aplikacemi, počítačové grafiky, webdesignu, CAD systémů, výroby a distribuce elektřiny, zkušební, revizní a servisní techniky, programování průmyslových automatů, robotů a počítačů, tvorby a administrace počítačových sítí atp. Projekt má za cíl zkvalitnit odborné praxe žáků a rozšířit jejich rozsah o praxe absolventů školy. Účastníkům stáže umožní aplikovat své školní poznatky v praxi a získat nové odborné znalosti. Dojde ke zvýšení flexibility účastníků, získání pracovních návyků, seznámení se s organizací práce v zahraniční firmě, zlepšení úrovně cizího jazyka i k osobnostnímu rozvoji účastníků. Stáže zlepší postavení účastníků na trhu práce. V projektu chceme také ověřit možnost využití ECVET a ve spolupráci s partnery vytvořit jednotky učení, které bychom využili v dalších projektech. Výsledky projektu budou především nehmotné. Zahraniční praxe pomohou rozvinout odborný i osobnostní potenciál účastníků a přiblíží jejich profil požadavkům trhu práce. Mezi hmotné výstupy budou patřit získané certifikáty účastníků, fotodokumentace ze stáže a články na internetu i v tištěných médiích. Nové metody práce se naučíme v zahraničí CZ01-KA Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace V rámci projektu uskutečníme ve spolupráci s našimi partnery zahraniční stáže žáků a absolventů školy ve firmách a organizacích v Irsku a ve Velké Británii. Projekt má za cíl zajistit účastníkům kvalitní praxi v zahraničí, která jim přinese nové profesní i osobnostní kompetence. Získané zkušenosti uplatní při dalším vzdělávání a při vstupu na trh práce. K dílčím cílům projektu patří poznat nové pracovní postupy a techniky, seznámit se s organizací práce, získat pracovní návyky, poznat místní kulturu, zlepšit angličtinu, rozvinout osobnost účastníků a získat životní zkušenosti. Vysílající organizaci umožní projekt otestovat využitelnost ECVET pro účely odborných praxí žáků. Stáží se zúčastní žáci 3. ročníku a absolventi 4. ročníků ze studijních oborů aplikovaná chemie, design skla a produktový design. Účastníci se zaměřením na aplikovanou chemii budou získávat zkušenosti v laboratořích a obdobných zařízeních firem a organizací. Účastníci se zaměřením na design skla budou pracovat v dílnách a ateliérech designérských, architektonických, sklářských a obdobných firem. Účastníci se zaměřením na produktový design budou získávat zkušenosti v designérských, grafických, architektonických či reklamních studiích. Účastníci získají nové profesní kompetence, jazykové znalosti, sociální dovednosti, zkušenosti a rozvinou svoji osobnost. Ke hmotným výstupům budou patřit návrhy designu, výrobky účastníků, certifikáty (Europass Mobility, certifikáty od zprostředkujících partnerů), fotodokumentace z praxe a výstupy diseminace projektu. Realizace projektu bude mít pozitivní dopad na kvalitu praktické přípravy žáků a absolventů školy a jejich zaměstnatelnost. Škola se zapojí do evropské spolupráce, dostane se do přímého kontaktu se zaměstnavateli. Díky projektu budeme moci reagovat na potřeby zaměstnavatelů z našeho regionu, kde bez přísunu mladých kvalifikovaných zaměstnanců se znalostmi a kontakty ze zahraničí hrozí pomalý zánik sklářského a bižuterního průmyslu. Odborná stáž pro všechny CZ01-KA Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Projekt předkládáme s cílem rozšířit, inovovat a zasadit vzdělávání na naší škole do evropského kontextu. Jako odborná škola zaměřená na obchod, služby a podnikání chceme našim žákům poskytnout co nejlepší odborné vzdělání. Projekt je určen žákům ročníku učebního oboru prodavač a 1. a 2. ročníku studijního oboru podnikání. Do projektu chceme prioritně zapojit mládež ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Většina žáků (86 %) oboru prodavač patří do této kategorie. K romskému etniku se hlásí 42 % žáků. V důsledku nepříznivých sociálních podmínek je zde zvýšený výskyt předčasných odchodů ze vzdělávacího procesu. Projektem otevíráme možnosti i žákům, kterým prostředí, ve kterém vyrůstají, příležitosti dát nemůže. Mnozí pocházejí z prostředí vícegenerační nezaměstnanosti. Věříme, že odborné stáže nastartují tyto žáky správným směrem a že si uvědomí důležitost vzdělání a práce pro sebe a pro společnost. Cílem projektu je zvýšit přitažlivost zmíněných oborů a zlepšit odborné znalosti žáků přímým poznáním výkonu odborných pracovních činností v zahraničním podniku. Projekt přispěje ke zlepšení uplatnitelnosti a zaměstnatelnosti absolventů. Odborný obsah stáže na Slovensku je zaměřen na následující činnosti: práce na oddělení pokladny a recepce, způsoby prodeje zboží, základní principy prezentace zboží, privátní značky, pravidla

9 ERASMUS+ PRO ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ KOMPENDIUM SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ 2014 ČESKÁ REPUBLIKA 9 při manipulaci se zbožím, řešení poškozeného zboží, práce s dekoracemi, elektronické vzdělávání, příprava zboží k prodeji, objednávání zboží, distribuční kanály, doklady a příjem zboží. Výstupem projektu budou skupinové práce. Na praxi do zahraničí CZ01-KA Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace Projekt umožní žákům a absolventům naší školy získat pracovní zkušenosti ve firmách a organizacích v anglicky mluvících zemích. Účastníky projektu budou žáci 3. ročníků čtyřletých maturitních studijních oborů cestovní ruch, obchodní akademie, hotelnictví a strojírenství a absolventi těchto oborů. Stáže se uskuteční ve Velké Británii a v Irsku. Naši žáci a absolventi potřebují pro svůj profesní a osobní rozvoj a lepší uplatnitelnost na trhu práce vyzkoušet si své schopnosti, dovednosti a znalosti ze školy v praxi, získat praktické pracovní zkušenosti v zahraničí, získat nové profesní poznatky a zkušenosti, zlepšit se v cizím jazyce, prohloubit své sociální kompetence (chování ke kolegům, klientům, týmová práce apod.), získat větší samostatnost, poznat nové kulturní prostředí a adaptovat se do něj a zvýšit svou pracovní mobilitu. Obsah stáží bude přizpůsoben studijnímu zaměření účastníků. Stážisté budou pracovat převážně v malých a středních podnicích a organizacích. Každému účastníkovi stáže bude připraven pracovní program, který bude uzpůsoben jeho potřebám. Před odjezdem na stáž proběhne jazyková, kulturní a odborná příprava účastníků. Projekt nám umožní otestovat Evropský systém pro zvýšení kvality mobility v odborném vzdělávání (ECVET) a vyhodnotit jeho využitelnost pro potřeby školy. Účastníci díky stážím získají nové odborné, jazykové a sociální znalosti a dovednosti. Každý účastník obdrží Europass Mobility a certifikát od zprostředkujícího partnera. Dalšími výstupy bude fotodokumentace z projektu, články na školních webech a prezentace. Projektem reagujeme na požadavky zaměstnavatelů v regionu, kde mají významný podíl firmy z oblasti strojírenského a automobilového průmyslu, je zde rozvinutý sektor služeb v oblasti hotelnictví a cestovní ho ruchu a sídlí zde řada exportně zaměřených podniků. Zaměstnavatelé vyhledávají kvalifikované pracovníky, kteří mají zahraniční praxi v oboru a odpovídající jazykové vybavení. Učíme se v Evropě CZ01-KA Střední škola hotelnictví a společného stravování, Teplice nad Metují Hlavním cílem projektu je umožnit žákům získat nové odborné a kreativní kompetence z gastronomického oboru, rozšířit jejich jazykové, komunikační a profesní kompetence a motivovat účastníky stáže pro další vzdělávání. Stáže v Itálii se zúčastní žáci naší školy, často děti nezaměstnaných rodičů, ze sociálně znevýhodněného prostředí, bez vyšších osobních i profesních cílů. Stáž umožní jak žákům, tak i jejich rodičům získat přehled o požadavcích na trhu práce v EU a rozšíří jejich osobní i profesní rozvoj. Přesvědčí je o různých možnostech zaměstnání v EU a tím je bude motivovat k učení cizích jazyků a dalšímu vzdělávání ve svém oboru. Účastníci stáže budou rozvíjet své znalosti a praktické dovednosti v oblasti mezinárodní gastronomie, služeb cestovního ruchu a provozu hotelu. Stáže budou probíhat přímo pod vedením italských odborníků ve výrobních střediscích (kuchyně a restaurace). Účastníci získají zkušenost s odlišným pracovním prostředím a s prací v mezinárodním týmu. Nedílnou součástí stáže bude také odborná, kulturní a jazyková příprava. Dílčím výstupem ze stáže bude projektový den ve škole, kde účastníci stáže představí pro svoje spolužáky a pro rodiče své zkušenosti získané na stáži. Dalším výstupem projektu bude příručka pro budoucí stážisty, sestavená na základě doporučení a námětů zúčastněných žáků, dále také slovníček odborných výrazů a závěrečné zprávy pedagogického doprovodu. Účastníci obdrží Europass Mobility a Certifikát s popisem odborného programu. Autotronik v Polsku: Prakticky nejen anglicky CZ01-KA Střední škola Centrum odborné přípravy technické Kroměříž Projekt umožní žákům oboru autotronik absolvovat odbornou praxi v zahraničí, konkrétně v polském Krakowě, a sice s využitím angličtiny. Chceme se zaměřit na uznávání, transparentnost a certifikaci progresu žáků v odborné praxi na principech ECVET nebo tomu podobných. V rámci projektu uskutečníme zahraniční stáže odborné praxe v oblasti autodiagnostiky a autoopravárenství s programem odpovídajícím konkrétním tématům a kompetencím v ŠVP oboru autotronik ve 3. ročníku. Žadatel zpracovává průběžné a závěrečné zprávy předkládané NA, dílčí zprávy doprovodných osob ze stáží, zajišťuje dopravu, pojištění, subsistenci, dozor v době osobního volna a volnočasový program pro skupinu. Partner zpracovává závěrečnou hodnotící zprávu o projektu pro žadatele, certifikáty dle systému APT, zajišťuje místní dopravu, ubytování, stravování, dozor v době praxe, průběžné sledování, odbornou pomoc a vyhodnocování progresu. Obě organizace společně připravují smlouvy, dohody a Europass Mobility. Účastníci zvýší své odborné kompetence a související soft skills (např. týmová práce, řešení krizových situací, samostatnost atd.) a zdokonalí se ve schopnosti komunikace v anglickém jazyce na

10 10 Vzdělávácí mobilita jednotlivců pracovišti, kde je pracovním jazykem angličtina. Zvýší se uplatnitelnost absolventů stáže v dalším vzdělávání a na trhu práce. Vznikne česko-polsko-anglický odborný slovník. Za zkušenostmi do Bavorska CZ01-KA Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s. r. o. Do předkládaného projektu budou zapojeni žáci oborů hotelnictví, gastronomie a kuchař-číšník. Před zahájením samotné realizace stáže proběhne na naší škole jazyková, odborná a kulturní příprava. Na stáži budou žáci pracovat v úseku restaurace a kuchyně ve dvojicích. Seznámí se s organizací práce na jednotlivých úsecích, s denními pracovními řády, s ekonomickou, organizační a řídící činností firmy. Po celou tuto dobu budou zdokonalovat své pracovní dovednosti, osvojovat si nové pracovní postupy a zdokonalovat si své jazykové znalosti při práci v kuchyni a hlavně při komunikaci s hosty. Je naplánována odborná exkurze do tamní školy. Po ukončení stáží proběhnou na naší škole besedy účastníků stáže se třídami gastronomických oborů a oboru cestovní ruch. Účastníci stáže se budou podílet i na přípravě akce Den bavorské kuchyně, která je již na naší škole zavedenou tradicí. Přínosem těchto akcí bývá zvýšená pozornost ze strany studentů o účast na projektech v dalším období. Výsledky budou prezentovány v místním i krajském tisku Deník, Region a MF Dnes. Stáž žáků v procesu počátečního vzdělávání v oboru automobilní techniky v zemích EU CZ01-KA Střední škola automobilní Holice Cílem projektu je zkvalitnění a prohloubení spolupráce mezi partnerskými školami (Francie, Finsko, Slovensko, Polsko a Rakousko) a naší školou. Současně žáci získají znalosti o nejnovějších způsobech diagnostiky motorových vozidel, získají praktické zkušenosti při používání moderní diagnostické techniky a poznají nejnovější konstrukce osobních automobilů, budou mít možnost pracovat na různých typech automobilů, seznámí se s pracemi a opravami, které se těžko zajišťují pro školní potřeby. Žáci se zapojí do praktické výuky odborných předmětů a budou se zúčastňovat stáží v podnikatelských subjektech v daných hostitelských zemích. Žáci se seznámí s technickým zařízením používaným v dané škole a v autoservisech. Žáci budou využívat a porovnávat učební metody, využívané učební pomůcky a jejich aplikaci v konkrétním praktickém prostředí. Přijímající organizace zajistí odbornou praxi v autoservisech, která přispěje k většímu pokroku v jazykových znalostech, a díky tomu k rychlejšímu osamostatnění, adaptaci na odlišný styl života a integraci do prostředí. V současné době, kdy naše republika vstoupila do Evropské unie a tím se uvolnil pracovní trh, je nezbytně nutné žáky na tuto skutečnost připravovat nejen na teoretické úrovni, ale i poznáváním skutečné činnosti v oboru dané země. Žáci poznají systém práce ve vyspělých zemích EU a zdokonalí se v cizím jazyce. Praxe v EU CZ01-KA Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie, Praha 9, Lipí 1911 Projektu se budou účastnit studenti 3. ročníků naší školy, kteří studují čtyřleté maturitní vzdělávací programy provoz diplomatických služeb a právní administrativa. Zahraniční praxe proběhne ve Velké Británii a v Irsku. Cílem projektu je zvýšit kvalitu odborných praxí studentů 3. ročníku školy. Dojde ke zlepšení jazykové vybavenosti účastníků a zvýšení jejich odborné kvalifikace. Tím vzroste jejich hodnota na trhu práce. Projekt přinese účastníkům certifikovanou praxi ze zahraničí, umožní propojit teorii ze školy s praxí, dojde k získání nových odborných znalostí a dovedností v oblasti administrativy, seznámení se s trhem práce v zahraničí, s organizací a řízením zahraničních podniků a úřadů. Prohloubí se též sociální kompetence účastníků (jednání s kolegy, klienty, týmová práce). V rámci projektu také ověříme Evropský systém pro zvýšení kvality mobility v odborném vzdělávání (ECVET). Účastníci budou získávat zkušenosti v anglických a irských firmách a úřadech na administrativních pozicích. Dle konkrétního místa výkonu stáže se účastníci naučí ovládat kancelářskou techniku, seznámí se s různými softwarovými aplikacemi, administrativními postupy, budou v osobním kontaktu s klienty, s kolegy, seznámí se s místní legislativou, organizací veřejné správy apod. Hmotnými výstupy projektu budou zejména Europass Mobility, certifikáty od partnerů a fotodokumentace ze stáží. Účastníci si zvýší profesní kvalifikaci a jazykovou úroveň, získají nové sociální dovednosti, rozvinou osobnost a budou lépe připraveni na vstup na evropský trh práce.

11 ERASMUS+ PRO ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ KOMPENDIUM SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ 2014 ČESKÁ REPUBLIKA 11 Mobilita žáků hotelové školy v rámci odborné praxe CZ01-KA Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí Projekt předpokládá účast žáků 3. ročníku hotelové školy na dvouměsíční odborné stáži v hotelích rakouských jižních Korutan. Cílem projektu je spojit oblast odborného vzdělávání se světem práce v německy mluvícím prostředí, všestranné posílení klíčových kompetencí a odborné kvalifikace stážistů, jejich seznámení s kulturou, prostředím a pracovní morálkou Rakouska a také posílení jazykových dovedností v německém jazyce. V souladu s národním systémem kvalifikací České republiky a evropským systémem ECVET usilují účastníci v jednotlivých přípravách, při jejich pracovním pobytu v Rakousku i při šíření výsledků projektu o sebezdokonalení v procesu učení i mimo něj. Kvalita projektu je garantována certifikátem, ohodnocením pokroku v oblasti ECVET (posílení kvalifikace v oboru) i získáním Europassu Mobility v českém i německém jazyce. Potenciální dlouhodobý přínos lze spatřit v několika rovinách. Prezentace pracovního pobytu stážistů pro žáky školy i veřejnost v rámci Dne otevřených dveří zvyšuje kredit školy, kraje Vysočina i celé České republiky v národním i mezinárodním kontextu. Představení výsledků probíhá i mediální cestou. Další rovinu představuje motivace stážistů k účasti na dalších dlouhodobějších zahraničních praxích v německy, anglicky, italsky i francouzsky mluvících zemích. Stážisté propagují svoji zahraniční odbornou praxi i v rámci závěrečného projektu odborné písemné maturitní práce a ústní obhajobou před maturitní komisí. A v neposlední řadě účast na odborné stáži otevírá budoucím absolventům dveře k práci v kterékoli evropské i mimoevropské zemi. Zároveň je tím významně posílena motivace v oblasti celoživotního učení. Estonsko-český koktejl CZ01-KA Střední škola gastronomie a hotelnictví Mlada Boleslav, s. r. o. Hlavní náplní projektu je odborná stáž žáků studijního oboru hotelnictví a turismus v Estonsku, v hlavním městě Tallinnu. Partnerská organizace má mnoholeté zkušenosti s evropskými projekty. Garantuje odpovídající odborná pracoviště, umístění stážistů do špičkových hotelů, kde se seznámí s vyspělou technologií v gastronomii, se strukturou řízení hotelu, specifickým způsobem servírování, pracovním nasazením, s přípravou národních specialit. Dalším přínosem je zlepšení jazykových znalostí, hlavně komunikačních dovedností. Nutnost každodenní všeobecné i odborné komunikace v cizím jazyce zlepší vyjadřovací schopnosti i sebedůvěru žáků. Stážisté se seznámí s estonštinou, která je jedním z dvaceti tří úředních jazyků Evropské unie. Cílem je i rozšíření geografického obzoru, seznámení se s nejsevernější pobaltskou zemí a hlavním městem Tallinnem ležícím na severním pobřeží. Během osobního volna mohou žáci uskutečnit řadu výletů po Estonsku, ale mohou se rozhodnout i pro náročnější výlety, např. do Finska. Pro žáky je zahraniční stáž nenahraditelnou zkušeností v odvětví cestovního ruchu, hotelnictví tak i v gastronomii. Posílení odborných kompetencí žáků a pedagogů Střední průmyslové školy Chrudim CZ01-KA Střední průmyslová škola Chrudim Projekt je určen pro žáky oboru strojírenství a pedagogy vyučující předmět ekonomika. Odborná stáž na Slovensku naváže na kompetence v oblasti programování CNC strojů, které žáci získali na naší škole, a rozšíří je o dovednosti v systému Heidenhain. Stážisté se seznámí s technickými parametry tohoto systému, jeho provozními režimy, obsluhou v ručním režimu, naučí se orientovat ve struktuře programu, budou pracovat se soubory. Dále zvládnou vztažné body CNC fréz, nájezd do referenčního bodu stroje a přesunutí nulového bodu, naučí se vkládat nástrojová data do programu, spouštět CNC programy a upravovat je. Rozpoznají chybová hlášení a naučí se je řešit. Vyzkouší si simulaci v prostředí 2D i 3D. V rámci odborných exkurzí navštíví i podniky, se kterými naše partnerská škola úzce spolupracuje. Stáži žáků by měl zhruba o měsíc předcházet job shadowing tří pedagogů. Součástí školních vzdělávacích programů je i výuka ekonomiky. Naše instituce však není primárně ekonomicky zaměřená a pro její pedagogické pracovníky by proto bylo přínosem seznámit se s know-how partnerské školy v této oblasti. Cílem job shadowingu bude propojení odborného vzdělávání a klíčových kompetencí v rámci Evropského referenčního rámce podnikavosti a iniciativnosti. Součástí job shadowingu budou hospitace na hodinách, dalšími body programu budou účast na předmětové komisi ekonomických předmětů, práce s interními vzdělávacími materiály nebo realizace mezinárodního vzdělávání partnerských institucí prostřednictvím videokonference WEBEX. Pedagogové by si z hlediska odborných kompetencí měli osvojit především nové inovativní edukační metody a jejich prezentaci v oblasti ekonomických předmětů, tvorbu portfolia vzdělávacích materiálů se specifickými úlohami v oblasti ekonomických předmětů, tvorbu kritérií hodnocení výstupů inovativních edukačních metod a dále rozvinout postupy tvorby školních vzdělávacích programů s důrazem na rozvoj kompetencí v rámci Evropského referenčního rámce. Výstupem by měla být i vyšší míra kreativity a týmové spolupráce, dále schopnosti orientovat se v cizím prostředí a v konečném důsledku i větší sebevědomí, což by mělo logicky vést ke zvýšení kvality pedagogické práce účastníků.

12 12 Vzdělávácí mobilita jednotlivců Odborná praxe žáků SOŠ a SOU stavebního Kolín na Slovensku CZ01-KA Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební, Kolín II, Pražská 112 Projekt je zaměřen na podporu odborných stáží žáků naší školy v zahraničí, konkrétně ve Slovenské republice. Chceme žákům umožnit získávání odborných zkušeností a dovedností nejenom v rámci odborného výcviku na naší škole, ale i v jiné evropské zemi. Žáci budou mít možnost osvojit si nové pracovní postupy a nástroje potřebné pro kvalifikovaný výkon povolání a pro uplatnění na trhu práce. Odborné stáže na Slovensku přispějí k vytváření schopností žáků adaptovat se na nové podmínky, k jejich schopnosti tvořivě do těchto podmínek zasahovat, schopnosti vyrovnávat se s různými situacemi a problémy, umět pracovat v týmu. Projekt by měl také přispět k poznání žáků, že je nutné se celoživotně vzdělávat a možnosti celoživotního vzdělávání aktivně vyhledávat. Do projektu budou zapojeni žáci oboru mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení a žáci učebního oboru truhlář. Výstupy projektu jsou vykonání odborné praxe, získané dovednosti a zkušenosti, navázání kontaktů, uvědomění si sounáležitosti v rámci regionu střední Evropy. Dalším výstupem projektu je zpráva o odborné stáži, ve které žáci vyhodnotí průběh a přínos této stáže. Zpráva nebude zpracována pouze formálně, bude obsahovat i návrhy možného zlepšení. Žáci dále zpracují prezentaci o odborné stáži, kterou budou prezentovat před pedagogy i žáky školy. Tato prezentace bude také využita na burzách škol v regionu či dnech otevřených dveří školy. Studenti Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy Trutnov a učitel ošetřovatelství získávají zkušenosti na stáži v londýnských zdravotnických zařízeních CZ01-KA Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Trutnov, Procházkova 303 Studenti s učitelem vykonají dvoutýdenní pracovní stáž v deseti zdravotnických zařízeních v Londýně. Účastníci budou ošetřovat klienty podle svých kompetencí. Cílem projektu je zvýšení odborných znalostí, sjednocení ošetřovatelských postupů, vytvoření nových ošetřovatelských standardů, seznámení se s novými pomůckami a prohloubení vědomostí a praktických dovedností v oblasti moderního ošetřování dekubitů a chronických ran. Účastníci se zdokonalí v angličtině a získají znalosti v oblasti multikulturního ošetřovatelství. Ošetřování zahraničních pacientů s odlišnou kulturou a náboženských vyznáním zvyšuje schopnost empatie, odstraňuje předsudky, nepochopení a je výbornou lekcí v oblasti multikulturního ošetřovatelství. Zahraniční stáž bude sloužit i jako náborová akce. V současné době je nejen v České republice, ale i v jiných státech EU kritický nedostatek zdravotních sester. Touto cestou se snažíme studium zatraktivnit, zpříjemnit, ukázat možnost práce v zahraničí, přilákat nové studenty. V neposlední řadě se snažíme i zahraničním zaměstnavatelům ukázat kvalitu našich studentů a zvýšit tak možnost jejich uplatnění na evropském trhu práce. Znalosti se stávají dovednostmi /Knowledge Comes True CZ01-KA Vyšší odborná škola oděvního návrhářství a Střední průmyslová škola oděvní S realizací projektů mobilit máme více jak patnáctileté zkušenosti, proto jsme se rozhodli zrealizovat projekt současně pro aktivity A1, A2, A3. V projektu předpokládáme spolupráci se sedmi zahraničními partnery. Aktivit A1 a A2 se zúčastní studenti SOŠ a VOŠ technického oboru oděvnictví a uměleckých oborů souvisejících s oděvním návrhářstvím a jeho prezentací a dále vyučující odborných předmětů, kteří budou jeden týden sledovat výuku obdobných předmětů na partnerských školách. Výstupem budou nové učební metody a postupy, inovace stávajících, učební materiály a pomůcky, nové podněty k další pedagogické praxi. Aktivity A3 se zúčastní vyučující nově zaváděných speciálních odborných předmětů na VOŠ, kteří získají nové praktické dovednosti na speciálních krátkodobých workshopech na dvou partnerských pracovištích. Výsledkem by měla být praktická podpora a inovace odborných předmětů vyučovaných na VOŠ. Základní aktivity pro A1, které budou mít svá specifika pro každou destinaci, pak jsou kompletně zhotovený oděvní model dle zvolené inspirace nebo modelářská a praktická realizace ve skutečných podmínkách praxe, vlastní profesní návrhářský book, výtvarná prezentace s využitím mimo jiné i ICT, individuální prezentace na webovém projektu, individuální i společná prezentace modelu na společné módní přehlídce či veřejná prezentace výsledku stáže na profesní rozvoj. Pro splnění všech úkolů v projektu bude velká pozornost věnována výběru a systematické přípravě účastníků ve všech aktivitách tak, aby byl zaručen kvalitní výstup, který umožní snadné, ale hodnotné šíření výsledků projektu jak na naší škole, tak mezi partnery u nás i na nejširší mezinárodní úrovni.

13 ERASMUS+ PRO ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ KOMPENDIUM SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ 2014 ČESKÁ REPUBLIKA 13 Taste of Europe CZ01-KA Střední škola společného stravováni, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace Předkládaným projektem chceme podpořit zvyšování kvality počátečního odborného vzdělávání a přípravy na naší škole, chceme nabídnout našim žákům i mezinárodní rozměr odborného vzdělávání, a tak je motivovat k lepším studijním výsledkům, případně omezit jejich předčasné odchody ze systému vzdělávání. Stáže žáků se uskuteční v Itálii, Španělsku, Velké Británii a ve Francii. Zúčastní se žáci ročníků studijních a učebních oborů vzdělání kuchař, číšník-servírka, kuchař-číšník, cukrář, management v gastronomii a služby cestovního ruchu, kteří budou vybráni na základě stanovených kritérií. Praxe žáků zprostředkované našimi partnery budou probíhat v podnicích, restauracích a hotelích, ubytovacích zařízeních, cestovních agenturách nebo na odborných pracovištích partnerské školy. Cílem projektu je zkvalitnit odbornou přípravu žáků (například u gastronomických oborů s důrazem na mezinárodní kuchyni a na zpracování a servis netradičních surovin, ryb a mořských plodů, regionálních a sezónních surovin), seznámit žáky s novými formami organizace práce v odlišném pracovním prostředí a motivovat je k dalšímu vzdělávání. Cílem je také prohloubit kompetence žáků důležité pro orientaci na trhu práce. Účastníci budou vedeni k aktivnímu přístupu, flexibilitě, kooperaci a budou spolupracovat s kmenovými zaměstnanci provozoven v zahraničí. Při komunikaci budou kromě angličtiny používat základy jazyka země, ve které bude stáž probíhat (italština, španělština, francouzština). Mezi účastníky stáží budou i žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a ze sociálně znevýhodněných nebo neúplných rodin. Před výjezdem na stáž všichni absolvují jazykovou, odbornou, psychologickou a kulturní přípravu. Po skončení stáže obdrží osvědčení a hodnocení svého výkonu. Škola ve spolupráci se zahraničními partnery zajistí vydání dokumentu Europass Mobility. Do projektu bude kromě partnerských škol, přijímajících organizací a zprostředkujících organizací zapojen náš tradiční sociální partner (Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje) a členové profesních organizací. Poznávání moderní gastronomie na jihu Evropy CZ01-KA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička, Čs. armády 485 Projekt je zaměřen na gastronomické obory pro cílovou skupinu žáků kuchař-číšník. Projekt vznikl na základě potřeby provázání výuky žáků s národními standardy. Cílem projektu je výjezd na odbornou praktickou stáž žáků do partnerské školy v Itálii, která bude započítána do odborné praxe. Aktivity projektu jsou zaměřeny na odbornou praxi žáků v teplé a studené kuchyni, přípravy pokrmů na objednávku, obsluhy hostů, normování pokrmů s použitím Euro měny, servírování a přípravy dezertů. Metodologie projektu je rozdělena mezi vysílající a přijímací organizaci. Vysílající organizace zabezpečí zdárný chod projektu dle harmonogramu projektové žádosti, především zajistí cílovou skupinu, hospodárný průběh daný rozpočtem a závěrečné vyhodnocení. Přijímací organizace zajistí příjem žáků, ubytování, stravování a odbornou výuku dle národních standardů kvalifikací. Výsledkem projektu je odborná příprava žáků v gastronomii se zaměřením na italskou kuchyni dle NSK pro obor kuchař-číšník. Dopad projektu je v rozšíření odborného vzdělávání o nové metody a trendy v moderní gastronomii pro žáky SOŠ a učitelé jako doprovodné osoby, kteří uplatní své poznatky ve výuce i v dalších letech, což má kladný dlouhodobý přínos ve vzdělávání. Poznáváme anglickou a irskou kuchyni CZ01-KA Střední škola hotelnictví a gastronomie Hotelu International, s. r. o. Zahraniční stáže se uskuteční ve Velké Británii a v Irsku. Cílem projektu je zvýšit kvalitu praxí žáků, zlepšit jejich odborné znalosti a dovednosti, umožnit jim aplikovat teoretické poznatky v praxi, seznámit je s pracovním prostředím a pracovními postupy v zahraničí a získat pracovní návyky. Projekt přinese účastníkům pokrok v angličtině, umožní jim seznámit se s novou zemí, prostředím a vyzkoušet si život v cizině. Stáže posílí pracovní kompetence účastníků, jejich samostatnost, sebevědomí, flexibilitu, pracovní mobilitu a přinesou jim certifikovanou praxi ve svém oboru. Vysílající organizaci umožní projekt rozšířit a navázat spolupráci s partnery v zahraničí, dostat se do kontaktu se zahraničními zaměstnavateli, získat nové poznatky a přenést je do výuky. Projekt nám umožní přinést do odborné výuky evropský rozměr a zvýšit prestiž školy. Projektu se budou účastnit žáci 3. ročníku oboru gastronomie, hotelové služby a cestovní ruch a žáci 1. ročníku nástavbového studia se zaměřením na gastronomii a podnikání. Stáže budou probíhat v závislosti na zaměření účastníků v provozních a ekonomicko-administrativních pozicích v hotelích, v cestovních kancelářích, informačních centrech, kulturních institucích a v administrativních pozicích ve firmách a neziskových organizacích. Výsledky projektu budou především v nehmotné podobě. Účastníci získají nové kompetence ve svém oboru, získají kvalitní praxi, která jim zlepší jejich budoucí uplatnění na trhu práce. Dojde ke zvýšení kvality odborné výuky na škole. Hmotnými výstupy budou Europassy Mobility a certifikáty od zprostředkující organizace, fo-

14 14 Vzdělávácí mobilita jednotlivců todokumentace z pracoviště, z volného času a informace a články o projektu v médiích. Projekt bude mít kladný dopad na uplatnitelnost absolventů školy na trhu práce. Na pracovním trhu se dobře uplatní jen absolventi s kvalitní odbornou přípravou, znalostí cizích jazyků a praxí. Odborné praxe v zahraničí CZ01-KA Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 Projektu se budou účastnit žáci 3. ročníků a absolventi 4. ročníků všech oborů školy (strojírenství, dopravní prostředky, ekonomika a podnikání a informační technologie). Stáže ve Velké Británii a Irsku nám umožní posílit praktickou přípravu účastníků, pro kterou není ve škole dostatečný prostor. Účastníci získají pracovní zkušenosti, nové odborné dovednosti a zkušenost s životem v zahraničí. Dojde ke zlepšení úrovně jejich angličtiny. Zejména se zlepší schopnost plynule komunikovat, rozšíří se odborná i běžná slovní zásoba a porozumění. Projekt reaguje na potřeby zaměstnavatelů v Mladé Boleslavi a okolí. Většina firem má zahraničního vlastníka a je z oblasti automobilového průmyslu a strojírenství. Zaměstnavatelé požadují od svých zaměstnanců nejen profesní znalosti a praxi v oboru, ale i dobrou znalost cizího jazyka. Účastníci získají certifikovanou praxi v zahraničí, zvýší se jejich profesní úroveň a uplatnitelnost v praxi. Pro školu je významné, že díky projektu navážeme a upevníme spolupráci se zahraničními firmami a organizacemi a dojde k většímu propojení studia s praxí. Odborné zaměření stáží se bude lišit v závislosti na studijním zaměření účastníků. Obsah jednotlivých stáží bude přizpůsoben individuálním potřebám účastníků. Před odjezdem na stáž bude účastníkům poskytnuta jazyková, kulturní, odborná a praktická příprava. Výsledky projektu budou v nehmotné i hmotné podobě. V nehmotné podobě se odrazí v úrovni znalostí, dovedností a kompetencích účastníků. K hmotným výstupům bude patřit Europass Mobility, certifikáty od zprostředkující organizace a od zaměstnavatelů, fotodokumentace z pracoviště a z volného času a články v médiích. Nové metody odborné výuky ve zdravotnickém vzdělání CZ01-KA Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc Mobility v Irsku se zúčastní devět učitelů odborných předmětů ve zdravotnických oborech, pět učitelů anglického jazyka, kteří se zabývají výukou odborné angličtiny ve zdravotnictví, a dále výchovný a kariérový poradce. Učitelé se zúčastní týdenního pobytu v irském Dublinu, kde se zapojí do intenzivního pracovního programu zaměřeného na příklady dobré praxe v irském systému odborného vzdělání ve zdravotnictví, metody výuky odborných předmětů, propojení teorie a praxe a spolupráce se zaměstnavateli při organizování odborného výcviku a trendy v oblasti odborné angličtiny ve vztahu k požadavkům zaměstnavatelů. Program bude zaměřen na návštěvy v institucích, které jsou pro zamýšlený program relevantní, tj. školy obdobného zaměření, zaměstnavatelé, metodické centrum vysoké školy, přednáška odborníka na odborné vzdělání apod. Učitelé se formou náslechů, rozhovorů se svými zkušenými zahraničními kolegy a formou aplikace praktických ukázek seznámí s know-how v této oblasti. Dopad projektu je možno vidět v těchto oblastech: zlepšení pedagogické práce zúčastněných učitelů, převzetí zajímavých a perspektivních přístupů při organizování odborné praxe pro žáky a příprava na budoucí výjezd žáků školy na odbornou stáž do Irska. Mobility žáků ISŠA ve Francii a Velké Británii CZ01-KA Integrovaná Střední škola automobilní, Brno, Křižíkova 15 Stáže studentů na naší škole organizujeme již řadu let, dosud probíhaly pouze stáže ve Francii, na základě dlouhodobých pozitivních zkušeností jsme se rozhodli v tomto roce zorganizovat stáž i ve Velké Británii. Cílem projektu je nabídnout žákům možnost rozšířit a prohloubit jejich kompetence odborné i všeobecné během praxe v prostředí zahraničního autoservisu a poznat jeho běžný každodenní provoz. Stáže budou realizovány v servisech v Chambéry a Londýně a blízkém okolí, které s partnerskými školami běžně spolupracují. Partnerské školy v Chambéry a v Londýně zajišťují stáž v autoservisech, večeři a oběd ve škole, částečně víkendový program a program na některé večery. Stážisté se tak mohou seznámit také se systémem odborného vzdělávání v hostitelské zemi a navázat přátelské vztahy s místními studenty. Ostatní záležitosti spojené se stáží zajišťují zaměstnanci naší školy. Každý stážista bude pracovat samostatně pod vedením zkušeného pracovníka. Kromě toho bude stážistům k dispozici doprovodná osoba, která bude zajišťovat dohled a poskytovat pomoc při řešení případných problémů či nejasností a během stáže bude pravidelně vyhodnocovat její průběh. Výsledkem projektu je prohloubení odborných i jazykových znalostí našich žáků dle jejich odborného zaměření, možnost pracovat delší dobu v zahraničí a v neposlední řadě také možnost vyzkoušet si život v cizí zemi a bez podpory rodičů.

15 ERASMUS+ PRO ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ KOMPENDIUM SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ 2014 ČESKÁ REPUBLIKA 15 S počítačovou gramotností do světa CZ01-KA Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Záměrem projektu je zvýšit konkurenceschopnost žáků naší školy na trhu práce, stejně jako zvýšit jejich odborné kompetence a skloubit je s používáním anglického jazyka jako nutné podmínky perspektivního zaměstnání. Cílem projektu je posílení odborných dovedností, schopností a zkušeností žáků oborů obchodní akademie a informační technologie. S ekonomickým a IT vzděláním mají dnes daleko větší šanci na uplatnění především odborně a jazykově velmi zdatní absolventi se zahraniční zkušeností. Žáci absolvují měsíční odborné praxe v irských firmách, organizacích a institucích. Obsah stáží bude na základě vypracovaného CV a motivačního dopisu přizpůsoben individuálním schopnostem a požadavkům tak, aby měla odborná stáž v zahraničí co největší benefit pro každého účastníka. Obě partnerské organizace se dále dohodly na realizaci certifikace a validace výsledků prostřednictvím systému ECVET a Europass Mobility. Výsledkem a dlouhodobým dopadem tohoto projektu je zvýšení kvalifikace pro nalezení dobrého a adekvátního uplatnění po skončení studia, stejně jako načerpání znalostí a schopností potřebných pro další studium všech účastníků. Účastníci mobilit získají celoevropsky standardizovanou certifikaci (Europass Mobility, ECVET), která jasně kvalifikuje úkoly, v nichž se účastníci stáže osvědčili, a která přehledně definuje získané znalosti, dovednosti a schopnosti. Specifika ošetřovatelské a nutriční péče u seniorů v zahraničí CZ01-KA Střední zdravotnická škola Projektu se zúčastní studenti oboru zdravotnický asistent a ošetřovatel ze všech ročníků, ve kterých probíhá praktická výuka. Tito studenti budou vykonávat v rámci své sedmnáctidenní stáže ošetřovatelskou péči u klientů v domovech seniorů a v nemocnici, a to ve Španělsku a v Norsku, kde budou pracovat pod přímým dohledem zahraničního ošetřovatelského personálu. Hlavním cílem projektu bude zkvalitnění odborného vzdělávání našich žáků, hlavně jejich praktické výuky. Studenti se seznámí se zahraničními ošetřovatelskými postupy, budou zkoumat výživu seniorů a srovnávat s našimi zdravotnickými a sociálními zařízeními, ve kterých probíhá jejich praktická výuka. U ošetřovatelských postupů se zaměří na aktivizaci seniorů s důrazem na prevenci imobilizačního syndromu, prevenci vzniků dekubitů a zásadami podávání stravy. Při zkoumání prevence imobilizačního syndromu budou zjišťovat, jakým způsobem jsou senioři podporováni ze strany ošetřovatelského personálu, aby si zachovali co nejdéle funkční zdatnost. Rozvoj praktických dovedností bude doplněn i odbornými teoretickými vědomostmi. Studenti se seznámí s mezinárodními dokumenty, které se týkají strategie péče o seniory, a budou zkoumat, jak se realizují v obou zemích. Dále budou zjišťovat, jak dané země podporují myšlenku pozitivního stárnutí, a opět srovnávat s naší zemí. Studenti získají mezinárodní certifikát Europass Mobility, kterým se potvrdí jejich získané zkušenosti a zároveň celá stáž. Výsledky stáže budou dále prezentovány na internetových stránkách školy a v odborných časopisech (např. Sestra), i v publikaci, kterou vydá naše škola s vlastním ISBN zaregistrovaným v Národní knihově. Publikace bude veřejně dostupná v elektronické podobě a v tištěné formě v knihovně školy. Odborní učitelé vytvoří spolu se zahraničními partnery systém jednotek učení podle zásad ECVET, což přispěje ke zvýšení kvality dalších projektů těchto oborů. Za zkušeností a poznáním do zahraničí CZ01-KA Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Do projektu budou zapojeni studenti oboru hotelnictví a turismu, učebního oboru kuchař-číšník, cukrář a podnikání. V průběhu studia chce škola poskytnout studentům možnost zúčastnit se zahraniční praxe ve svém oboru ve Velké Británii, kde si mohou nejen ověřit, ale i zlepšit své jazykové kompetence, neboť právě angličtina je na škole vyučována jako povinný jazyk pro tyto obory. Druhý běh je směřován na Slovensko. Tím zapojíme do zahraničních praxí profesně schopné studenty, kteří mají problémy s cizím jazykem (angličtinou) a dosud byli ze zahraničních praxí vyloučeni. Přínosem pak bude jejich větší motivovanost v oboru. Cílem projektu je zkvalitnění odborné přípravy, posílení odborných kompetencí, napomoci v orientaci na trhu práce a zároveň posílení pozic účastníků na trhu práce. Dalším z cílů je vhodným způsobem motivovat především učňovskou mládež ke zvyšování své odborné kvalifikace, podporovat a rozvíjet výměnu odborných zkušeností a ověřit schopnost komunikace v cizích jazycích. Před stážemi absolvují účastníci přípravné kurzy, v kterých se zdokonalí v daném cizím jazyce, a absolvují kulturní přípravu zaměřenou na specifika života dané země. Průběh praxí budou studenti zaznamenávat formou pracovních deníků a po jejich absolvování projektový tým společně se studenty vyhodnotí průběh praxe a výsledky budou využity v další činnosti školy. Škola ve spolupráci s partnery projektu zajistí vydání osvědčení o absolvované praxi a vydání dokumentu Europass Mobility. Projekt bude průběžně hodnocen a prezentován na webových stránkách školy, při různých školních akcích a v místním tisku.

16 16 Vzdělávácí mobilita jednotlivců Poznáváme evropskou gastronomii CZ01-KA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205 Cílem projektu je získání nových odborných zkušeností a zlepšení praktických dovedností v oboru gastronomie, poznávání místních znalostí, zvýšení motivace žáků pro studium oboru, též zlepšení komunikace v cizím jazyce a porovnání používání nových trendů v gastronomii. Tato spolupráce přinese nové poznatky do profesního i osobního života nejen žákům, ale i odborným učitelům. Stáže se zúčastní žáci oborů kuchař a číšník, všechny běhy se uskuteční ve Slovenské republice (Tatranská Lomnice a Prešov). Role partnerských organizací jsou podrobně popsány v Deklaraci o vůli zapojit se do programu Erasmus+ (KA1), program stáže bude popsán ve Smlouvě o odborné stáži. Realizace projektu umožní cílové skupině získat nové odborné dovednosti a současně i zvýší jejich sebevědomí pro lepší uplatnění na evropském trhu práce. Cíle projektu jsou v souladu s Výzvou Pro zkušenosti do zahraničí CZ01-KA Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, příspěvková organizace Projekt mobilit je dalším naplněním koncepce školy zajistit žákům část odborného vzdělávání v zahraničí. Škola již několik let vysílá žáky na odborné stáže do zahraničí (Německo, Slovensko, Dánsko). Cílem mobilit je, aby žáci v zahraničí získali další zkušenosti a dovednosti v oboru, ve kterém se vzdělávají v kmenové škole. Žáci budou svůj pracovní program plnit na odborných pracovištích partnerských organizací. Žáci oboru kuchař-číšník gastronomie poznají nové pracovní prostředí v Německu, naučí se vařit speciality německé kuchyně, zvládnou nové technologické postupy, získají nové recepty, seznámí se se způsoby obsluhy hostů. Žáci oboru cestovní ruch budou provádět praktické činnosti ve Velké Británii v cestovních kancelářích, v recepcích hotelu a na dalších úsecích hotelu, kde získají nové odborné znalosti, zkušenosti a dovednosti. Stáže budou pro žáky příležitostí poznat novou zemi, její kulturu, procvičit si cizí jazyk, navázat nové kontakty. Na závěr stáží získají žáci certifikát o úspěšném absolvování stáže a následně Europass Mobility. Stáže budou připravovány vždy oběma partnery dle dohody a harmonogramu. Výsledky projektu stáží budou využívány v naší škole při teoretickém i praktickém vyučování a budou šířeny na další žáky a učitele, dále na spolupracující firmy, organizace, instituce a širokou veřejnost. Získávání pracovních zkušeností v zemích EU CZ01-KA Střední škola zahradnická a technická Litomyšl Projekt navazuje na úspěšnou patnáctiletou tradici těchto stáží. Pracovní program stáže byl připraven ve spolupráci všech zúčastněných škol na základě předchozích zkušeností. Projekt je důležitý zejména pro účastníky, kteří získají praktické zkušenosti v zahraničních firmách, vyzkouší a zdokonalí si své poznatky v odborné oblasti zemědělských dopravních prostředků, logistiky a zahradnictví. Součástí stáže bude zpracování protokolu z odborné praxe. Důležitým cílem je také zdokonalení se v anglickém jazyce a poznání vyspělé demokracie v Holandsku a ve Francii. Účast v projektu by měla žákům pomoci lépe zvládnout závěrečnou maturitní zkoušku, kde mohou nabyté vědomosti a zkušenosti využít v předmětech cizí jazyk a praktická zkouška z odborných předmětů. Dále by jim tato stáž měla pomoci najít si uplatnění na evropském pracovním trhu. Odborná stáž v Holandsku proběhne v malých a středně velkých opravárenských firmách zaměřených na zemědělskou techniku, motorová vozidla a logistiku. Odborná stáž ve Francii proběhne v okolí Paříže v malých a středně velkých firmách zaměřených na zahradnickou výrobu a prodej. Odborná kvalifikace žáků klíč k jejich budoucnosti CZ01-KA Hotelová škola Třebíč Na zahraniční stáže bychom chtěli vyslat žáky 2. a 3. ročníku z učebních oborů (kadeřník, cukrář, kuchař-číšník, aranžér) i studijních oborů (hotelnictví, cestovní ruch). Projekt bude otevřen i pro žáky znevýhodněné s problémovým nebo sociálně slabým rodinným zázemím a žáky s poruchami učení nebo chování. Zapojení žáků do projektu jim umožní získat především cenné zkušenosti. Budou schopni se aklimatizovat a pracovat v cizím prostředí a zapojit se do pracovně-kvalifikačního procesu. Zvyšuje se tím jejich motivace k učení a studiu, zkvalitňuje se a prohlubuje jejich odborná jazyková znalost, uvědomují si svoje sociální kompetence, získají nový pohled na reálný svět a požadavky pracovního trhu. Hlavní cíle projektu jsou rozšíření a prohloubení odborných, jazykových a sociálních dovedností účastníků, načerpání zkušeností neformálního učení se v jazykově odlišném prostředí, rozšíření praktické odborné kvalifikace žáků se zaměřím na mezinárodní gastronomii, animační programy, trendy v kadeřnickém oboru a aranžérství. Dále si klademe za cíl rozvíjení a upevňování vazeb mezi malými a středními podniky a vzdělávacím zařízením,

17 ERASMUS+ PRO ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ KOMPENDIUM SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ 2014 ČESKÁ REPUBLIKA 17 zlepšení kvality, inovativních a praktických postupů v odborném vzdělávání zejména formou nadnárodní spolupráce a podporu osobnostního rozvoje účastníků. Účastníci získají certifikáty a Europass Mobility. Hmotným výstupem projektu bude praktická prezentace Co jsme si odnesli z Evropy shrnutí trendů a novinek z gastronomie (zajímavé recepty, suroviny), cestovního ruchu (práce animátora), grafické, aranžérské tvorby a kadeřnictví (nové trendy, technologické postupy) ze všech navštívených zemí Evropy. Výměnná stáž pro studenty polygrafických oborů CZ01-KA Střední škola mediální grafiky a tisku, s. r. o. Projekt vznikl na základě potřeby ověření znalostí a dovedností našich žáků v cizojazyčném prostředí. Chceme si ověřit, že naši žáci jsou schopni pracovat na projektu, který si sami připraví, jejich znalosti a dovednosti jsou kompatibilní se znalostmi jejich vrstevníků v zahraničí, že dokáží pracovat v týmu, umí se orientovat v cizojazyčném prostředí a že prokáží dostatečnou míru zodpovědnosti za své činy. Na projektu budou pracovat žáci oboru reprodukční grafik pro média, případně žáci oboru reprodukční grafik. Cílem stáže je výroba česko-německo-slovenského kalendáře, takže se na výrobě tohoto výrobku budou postupně podílet skupiny studentů ze tří zemí. Žáci pro práci použijí počítače třídy PC i Macintosh. Pro zpracování návrhů použijí kompletní software pro zpracování textu a obrazu od firmy Adobe Photoshop, Illustrator a InDesign. Během své práce budou stážisté pracovat v týmu společně s německými a slovenskými žáky. Ke své práci využijí digitální fotoaparát, který si s sebou přivezou, popřípadě využijí kameru partnerské školy. Dokončení kalendáře bude probíhat ve dvou fázích těsně před ukončením stáže vyhotoví stážisté digitální data výrobku, která budou prezentovaná na školách, a následně každá škola vyrobí potřebný počet kalendářů. Cílem praktika je navázat bližší kontakty s německými a slovenskými sousedy, naučit se žít v Evropě, poznávat nové užitečné věci a ty pak aplikovat do života v České republice a naopak vědomosti a dovednosti předávat německým a slovenským partnerům, zdokonalit se v jazyce i ve své profesi a naučit se prodávat svou práci i mimo hranice ČR. V dlouhodobém horizontu předpokládáme úspěšné zapojení absolventů projektu do pracovního procesu po ukončení školy, a to jak v České republice, tak i v zahraničí. Studium bez hranic CZ01-KA Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno Cílovou skupinou projektu jsou studenti 2. a 3. ročníku obchodní akademie a ekonomického lycea. Mají dostatečné odborné znalosti (ekonomiky, jazyků, práce na PC) a také dovednosti komunikační a manažerské. Studenti absolvují dva týdny odborné praxe v Londýně na jednotlivých pracovištích ekonomických a obchodních oddělení různých obchodně-podnikatelských subjektů. Studenti budou po celou dobu aktivně pracovat pod vedením zástupců firem. Naučí se také svou práci vhodně prezentovat mentorovi, spolupracovníkům nebo zákazníkům firmy, což přispěje k rozvoji jejich soft skills. Studenti si rozšíří svou odbornou terminologii v anglickém jazyce. Nové pracovní postupy a zkušenosti z cizojazyčného prostředí dále uplatní a budou šířit v České republice během svého dalšího vzdělávání, praxe i po zapojení do pracovního procesu. Projekt je zaměřen na následující cíle: zvýšení znalostí a praktických dovedností studentů v uvedených oblastech studia, zdokonalení jazykových schopností, rozvoj komunikativních, sociálních a personálních kompetencí studentů, zkvalitnění dovedností v oboru, využití nových přístupů, rozvoj informačních kompetencí, lepší uplatnitelnost účastníků na trhu práce, seznámení studentů se životem a tradicemi cizí země a využití a šíření inovativních metod ze zahraničí v průběhu dalšího studia a praxe studentů. Díky projektu vznikne brožura pro studenty, kteří by chtěli v budoucnu absolvovat obdobnou stáž, uskuteční se školní konference pro studenty a jednotlivé studijní sekce a konference vyučujících, vedení školy a pracovníků podílejících se na projektech. Projekt bude prezentován při setkání vyučujících s koordinátory studentských praxí, v tiskových zprávách, na webové stránce školy a v rámci prezentace na Dni otevřených dveří či Informacích o prospěchu a Veletrhu SŠ. Bude se konat veřejný seminář pro vyučující dalších obchodních akademií a tvůrce projektů i ze škol mimo ekonomický obor. Italská gastronomie se zaměřením na produkty nápojové gastronomie CZ01-KA Czech Bartenders Association Záměrem projektu je posunout hranice znalostí a dovedností pracovníků, kteří vyučují žáky z gastronomických škol, a poskytnout jim relevantní podporu pro další vzdělávání v gastronomickém oboru. Cílem projektu je rozšíření odborných, jazykových a kulturních kompetencí členů CBA, odborníků na trhu práce, kteří

18 18 Vzdělávácí mobilita jednotlivců pracují v barech (ve většině z nich probíhá individuální odborný výcvik žáků gastronomických škol nebo učební praxe), pedagogických pracovníků gastronomických škol a lektorů, kteří vzdělávají žáky a pedagogy gastronomických škol. Někteří členové CBA získali licenci na ověřování profesních kvalifikací především v gastronomických oborech. Pořádají odborné gastronomické workshopy pro pedagogické pracovníky gastronomických škol, pro absolventy odborných gastronomických škol a pro pracovníky v gastronomických provozech. Stáž umožní účastníkům získat přehled o požadavcích na trhu práce v EU a rozšíří jejich osobní i profesní rozvoj. Přesvědčí je o různých možnostech zaměstnání v EU a tím je bude motivovat k učení cizích jazyků a dalšímu vzdělávání ve svém oboru. Cílovou skupinou projektu jsou pracovníci v odborném vzdělávání. Účastníci stáže budou rozvíjet své znalosti a praktické dovednosti v oblasti mezinárodní gastronomie, služeb cestovního ruchu a provozu hotelu. Neocenitelné jsou pro účastníky stáže převažující činnostní formy výuky. Dílčím výstupem ze stáže bude Workshop, kde účastníci stáže představí pro svoje kolegy své zkušenosti získané na stáži a zároveň nám bude sloužit jako zpětná vazba. Pozvánku na workshop obdrží všichni členové CBA a všechny spolupracující školy, které mohou vyslat své zástupce. Dalším výstupem projektu bude příručka pro budoucí stážisty, sestavená na základě doporučení a námětů zúčastněných lektorů, dále také slovníček odborných výrazů a závěrečné zprávy účastníků. Se stážisty proběhnou řízené rozhovory o spokojenosti lektorů na stáži. Výstupem projektu bude třicet podpořených lektorů nebo pedagogických pracovníků, kteří obdrží Europass Mobility a Certifikát s popisem odborného programu. Odborná stáž v obchodě Carrefour CZ01-KA Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Cílem projektového návrhu je umožnit žákům absolvování školní odborné stáže v zahraničním podniku a tím zlepšit kvalitu odborného vzdělání. Specifickým cílem stáže na Slovensku je podnítit v žácích zájem o dění na evropském trhu práce, srovnat pracovní podmínky z pracovně právních vztahů obou států, porovnat ceny zboží vzhledem k zavedení eura, využít znalosti z odborného výcviku a připojit k nim nové zkušenosti z pracovního trhu jiné země a porovnat chování a zvyky spotřebitelů, jejich poptávku, očekávání apod. Tyto nové informace by měli absolventi stáže využít pro svou budoucí praxi a měli by jim posloužit k pochopení teoretického i praktického vyučování. Stáží se zúčastní žáci oborů obchodník, ekonomika a podnikání a prodavač. Výstupem bude zhodnocení přínosu stáže formou dotazníků a besed v teoretickém a praktickém vyučování. Odborná stáž bude zajištěna ve spolupráci s partnerskou organizací. Tato pomoc bude využita i při zajištění ubytování, stravování a volnočasových aktivit. Absolventi získají certifikát o absolvování stáže Europass Mobility. Zdravotníci do Evropy CZ01-KA Střední zdravotnická škola Hranice Partnerskými organizacemi jsou vzdělávací instituce v Anglii a na Maltě. Zahraniční stáž bude vhodným doplněním odborné praxe a také teoretických znalostí z profilových předmětů ošetřování nemocných, psychologie a komunikace a první pomoc. Hlavním cílem projektu je zkvalitnit odborné vzdělávání žáků, zejména jejich odbornou praxi, prohloubit žákům dosavadní vědomosti v jejich oboru, seznámit je s konkrétním způsobem ošetřovatelské péče v zahraničí, rozšířit znalosti a dovednosti žáků o nové postupy, podpořit efektivní způsob studia cizího jazyka skrze pobyt v dané zemi, včetně osvojení si odborné terminologie a také pochopit kulturu, tradice, vzdělávání, organizaci a podmínky pracovního trhu v partnerských zemích, které jsou členskými zeměmi EU. Očekávané výstupy projektu: získání nových poznatků a dovedností zejména z hlediska odborné praxe, prohloubení znalostí studentů v jejich odborné přípravě a tím podpoření rozšíření jejich kvalifikace, uplatnění získaných informací v daném oboru u nás, podpoření uplatnění studentů na pracovním trhu nejen u nás, ale i v zahraničí prostřednictvím dokumentu Europass Mobility, zvýšení sebevědomí studentů tím, že pracují v zahraniční instituci, navázání dlouhodobé spolupráce se vzdělávacími a zdravotnickými institucemi v navštívené oblasti a zvýšení celkové motivace žáků k hlubšímu studiu odborných předmětů a rovněž i cizích jazyků. Jak to chutná u sousedů exkurze (nejen) do krajových specialit CZ01-KA Střední škola, Vítkov-Podhradí, příspěvková organizace Předmětem projektu je dvoutýdenní odborná stáž žáků oboru kuchař-číšník, kteří budou pečlivě vybráni vysílající organizací, aby se zdokonalili na pracovišti slovenského partnera v těchto odborných dovednostech: gastronomická pravidla sestavení menu, jednoduchá obsluha v provozovně, příprava studené kuchyně (aspiky, pěny, paštiky, slavnostní mísy, chlebíčky, jednoduché restaurační moučníky), příprava pokrmů ze zvěřiny a slovenská národní kuchyně. Práce bude probíhat v menších skupinách, mentoring bude provádět náš učitel odborného výcviku a na straně slovenského partnera pak pedagogové praxe. Mezi další získané kompetence patří samozřejmě i sociální a profesní kompetence (soutěživost, spolupráce, chápání interkulturních rozdílů apod.). Žáci po ukončení stáže obdrží Europass Mobility.

19 ERASMUS+ PRO ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ KOMPENDIUM SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ 2014 ČESKÁ REPUBLIKA 19 Cílem je mj. motivovat i další žáky uvedeného oboru k vlastnímu profesnímu rozvoji, napomoci netradičním formám učením a odbourat u všech strach z neznámého. Organizace uvedenou aktivitou sleduje propagaci daného oboru, podporu mezinárodní spolupráce, podporu netradičních forem učení a v rámci plánovaného dopadu by díky této aktivitě také chtěla podnítit zájem o uvedený obor u potencionálních zájemců o studium z řad žáků základních škol. Získávání odborných kompetencí v gastronomii, hotelnictví a turismu CZ01-KA Hotelová škola, s. r. o. Cílem projektu je umožnit studentům získávat praxi v cizích zemích a pochopit fakta, která řadí rakouský, francouzský a německý průmysl cestovního ruchu mezi nejlepší na světě. Hlavním cílem je bližší propojení odborného vzdělávání s praxí, podporovat úzké spojení s pracovním životem, aby odborné vzdělávání a příprava lépe reagovaly na potřeby trhu práce. Mobility budou realizovány v partnerských hotelových školách, na jejich pracovištích, v jejich kuchyních, restauracích a hotelích. Tyto získané odborné kompetence pak účastníky stáže inspirují k novým nápadům, jak přispět k rozvoji průmyslu cestovního ruchu v České republice. Měly by zlepšit jejich dovednosti v počátcích jejich praktického uplatnění i přispět k uvědomění si nutnosti celoživotního vzdělávání v tomto oboru a tím zlepšit jejich zaměstnatelnost. V neposlední řadě by měly vést ke zlepšení jejich podnikatelských, interkulturních a sociálních kompetencí. Projekt bude podporovat také studium jazyků, tvořivost, konkurenceschopnost, zaměstnatelnost a růst podnikatelského ducha. Studenti se naučí využívat nové technologie ve výrobě a obsluze. Budou se snažit postihnout regionální zvláštnosti v gastronomii ve spojitosti s kulturou, historií, folklórem atd. Budou se zabývat problematikou tzv. wellness hotelů a pobytů. Budou sledovat environmentální přístup v hotelích a restauracích. Získají nové znalosti v oblasti sommelierství vína, sýru, kávy a vody. Získají nové poznatky o informačních technologiích v hotelových restauračních systémech. Vylepší své jazykové dovednosti a znalosti kultury cizí země. Nebojme se práce v zahraničí CZ01-KA Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Znojmo, s. r. o. Projekt reaguje na potřebu vzdělávání pro konkurenceschopnost, pro potřebu stále vyšší kvalifikace, více znalostí a dovedností, které současná společnost vyžaduje. Cílem projektu je zkvalitnění a prohloubení odborných a jazykových kompetencí žáků, bližší propojení odborného vzdělávání s praxí, inovace forem a metod vzdělávání, zkvalitnění odborného vzdělávání a zvýšení jeho přitažlivosti. Účastníky projektu budou žáci studijních a učebních oborů hotelnictví a turismus, cestovní ruch, sociální činnost, podnikání, obchod a služby, kuchař-číšník, kadeřník a kosmetička. Účastníci budou pracovat na smluvně zajištěných pracovištích (dle oboru) nebo na školních pracovištích společně se žáky partnerských škol. Důraz bude kladen na zvýšení konkurenceschopnosti, na kvalitu týmové práce, posílení psychologických aspektů vzdělávání, zvýšení odborné způsobilosti a kvalitnější komunikaci všech účastníků. Projekt by měl podpořit zlepšení podnikatelských, interkulturních a sociálních kompetencí účastníků. Do projektu budou zařazeni také žáci ze sociálně znevýhodněného prostředí, kterým se tak naskytne vzhledem k jejich finančním možnostem příležitost vycestovat do zahraničí. Očekávaným výstupem projektu je zlepšení motivace účastníků ke studiu, získání nových odborných poznatků, zdokonalení jazykových dovedností žáků z hlediska odborné terminologie i běžného života, lepší orientace žáků na evropském trhu práce. Každý účastník stáže obdrží Europass Mobility, který by jim měl pomoci k lepšímu uplatnění na trhu práce v rámci celé Evropy. Během pobytu budou žáci plnit úkoly zadané vysílající školou. Po návratu ze stáže účastníci písemně zpracují své poznatky dle pokynů odborných učitelů. Výstupem projektu budou např. prezentační CD, kalendáře a brožury o navštívených zemích. Všechny výstupní materiály budou použity při prezentaci školy na dni otevřených dveřích, na vánoční výstavě, na besedách pro žáky základních škol a pro žáky škol SČMSD. Získané zkušenosti a dovednosti budou účastníci prezentovat také na školních nástěnkách, webových stránkách školy a v regionálním tisku. Za novými zkušenostmi do Evropy CZ01-KA Obchodní akademie Praha, s. r. o. Projekt zahraničních stáží se zaměřuje na zvýšení úrovně praktické odborné přípravy žáků a absolventů školy. Reaguje na situaci na trhu práce, kde zaměstnavatelé požadují od absolventů naší školy, aby měli kromě odborných znalostí i kvalitní praxi a ovládali angličtinu. Stáže v Irsku a Velké Británii jsou určeny pro studenty 2. a 3. ročníku obchodní akademie a pro čerstvé absolventy 4. ročníku se studijním zaměřením na zahraniční obchod a na multimédia. Účastníci disponují ze školy převážně teoretickými poznatky a mají nedostatek praktických dovedností a zkušeností. Před odjezdem na stáž budou účastníci navštěvovat přípravné kurzy angličtiny, projdou kulturní a odbornou přípravou a přípravou zaměřenou na praktické záležitosti stáže.

20 20 Vzdělávácí mobilita jednotlivců Cílem projektu je zvýšit kvalitu praktické odborné přípravy a její obohacení o evropský rozměr. Účastníkům se díky absolvování praxe v zahraničí zlepší jejich budoucí uplatnění na trhu práce a jejich pracovní mobilita. Dále dojde k rozvoji odborných a jazykových kompetencí, rozvoji jejich osobnosti (účastníci se na praxi osamostatní, budou se muset o sebe postarat, zorientovat se v cizím prostředí a přizpůsobit se mu, posílí si sebevědomí), získání pracovních návyků (seznámení se s reálným pracovním prostředím, stylem řízení a organizací práce, začlenění se do pracovního kolektivu), zvýšení finanční gramotnosti účastníků a poznání nového kulturního a ekonomického prostředí. Výstupy projektu se projeví především ve zvýšené odborné úrovni účastníků. Dalšími výstupy projektu budou Europass Mobility, certifikáty od zprostředkující organizace, certifikáty či doporučení od přijímajících organizací, fotodokumentace ze stáží a články v novinách či na internetu. Díky zahraničním stážím získají účastníci nové profesní kompetence, znalosti a dovednosti, které jim usnadní vstup na pracovní trh. U některých účastníků se zvýší jejich motivace ke studiu na tuzemské vysoké škole nebo budou mít zájem o studium v zahraničí. Odborným vzděláním v zahraničí ke zvýšení kvalifikace a uplatnění na trhu práce CZ01-KA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické, Tremošnice, Sportovní 322 Projekt si klade tyto cíle: zlepšit praktické dovednosti v oblasti manuálního zpracování dřevařských materiálů a v oblasti strojírenství, především při ručním a strojním obrábění kovů, které zohledňují současné požadavky moderních strojírenských podniků, zlepšit jazykové a komunikační dovednosti v angličtině a němčině, nabýt nové odborné znalosti z profilových předmětů zúčastněných oborů, rozvíjet samostatnost, odpovědnost a tvořivost žáka v nových podmínkách a umožnit tak jeho lepší přípravu na první vstup na trh práce s důrazem na možnost prosadit se v EU a navázat kontakty s institucemi a školami v cílové zemi s cílem prohloubit spolupráci v budoucnosti. Stáže se zúčastní žáci těchto oborů: mechanik seřizovač, operátor dřevařské a nábytkářské výroby, nástrojař, obráběč kovů, strojní mechanik a truhlář. Jako výsledek partnerství a realizace projektu očekáváme přípravu žáka, který bude po ukončení stáže a později studia na naší škole připraven na aplikaci nabytých vědomostí v praxi. Práce na pracovištích pod vedením mentorů prohloubí dosavadní kvalifikaci a přispěje k nabytí nových kompetencí v odborných předmětech, jazyková příprava před a během stáže a pobyt v anglicky, resp. německy mluvícím prostředí přispěje ke zlepšení jazykových a komunikačních znalostí a dovedností, pobyt v novém prostředí bude pozitivně působit na rozvoj osobnosti účastníků stáže, především po stránce rozvoje samostatnosti, cílevědomosti. Očekáváme, že žáci budou po absolvování stáže suverénnější a sebevědomější, zvýší se jejich sebedůvěra a samostatnost. Z Hranic do Evropy CZ01-KA Střední průmyslová škola Hranice Důvodem realizace tohoto projektu je skutečnost, že absolvování zahraniční praxe koresponduje se ŠVP, kdy je odborná souvislá praxe součástí výuky. Projekt bude sloužit k doplnění výuky, a to nejen po odborné stránce, ale i z hlediska zdokonalení se v komunikaci v cizím jazyce a poznáváním jiné kultury. Žáci oborů aplikovaná chemie a požární ochrana vycestují na stáž do Portugalska, další organizace jsou ve Velké Británii a na Maltě zajišťují odbornou praxi v místních firmách. Výhodou je to, že jsou schopny zajistit tuto praxi pro žáky všech oborů SPŠ Hranice. Tudíž všichni žáci mají možnost se zúčastnit, což je jeden z cílů projektu. K očekávanému dopadu projektu patří především zlepšení kvality odborného vzdělávání a praktické přípravy studentů. Přínosný bude po stránce odborné i jazykové. Absolvování zahraniční stáže posílí nejen znalosti a dovednosti studentů, ale odrazí se i na jejich sebevědomí. Výsledky celého projektu budou mít vliv na vzdělávací programy studijních oborů SPŠ Hranice, obohacené o poznatky nových technologických postupů. Na zkušenou do zahraničí CZ01-KA Gymnázium, Stříbro, Soběslavova 1426 Projektu se zúčastní dvanáct studentů, kteří na naší škole studují obor obchodní akademie se zaměřením na podnikání a služby cestovního ruchu a dochází do 2., 3. a 4. ročníku obchodní akademie. Studenti mají znalosti z odborných předmětů (aplikované ekonomie, marketingu a managementu cestovního ruchu, obchodní korespondence, účetnictví, hospodářského zeměpisu a psychologie pro jednání s lidmi), které si potřebují vyzkoušet a aplikovat v praxi. Jazykově se studenti nachází na úrovni evropského referenčního rámce v rozmezí A2-B1. Své jazykové znalosti a dovednosti studenti potřebují rozvíjet v praktické konverzaci a zároveň si také potřebují zlepšit svou interkulturní kompetenci pro komunikaci s lidmi z jiného kulturního prostředí. Cílem projektu je umožnit studentům použít své jazykové a odborné znalosti na pracovištích v rámci dvoutýdenní odborné stáže. Studenti budou aplikovat své znalosti z odborných předmětů na pracovištích, které jsou zaměřeny na cestovní ruch a administrativy. Dále budou seznámeni se zahraničními trendy v oblasti

Diseminační konference Podporujeme technické vzdělávání. Program ERASMUS+ Ostrava, 21.10.2015 Mgr. Helena Slivková

Diseminační konference Podporujeme technické vzdělávání. Program ERASMUS+ Ostrava, 21.10.2015 Mgr. Helena Slivková Diseminační konference Podporujeme technické vzdělávání Program ERASMUS+ Ostrava, 21.10.2015 Mgr. Helena Slivková Program Erasmus+ program podpoří mezinárodní mobility a spolupráci, inovační procesy a

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

VET Vocational Education and Training

VET Vocational Education and Training Seznamte se, Erasmus+ Odborné vzdělávání a příprava VET Vocational Education and Training Struktura programu Erasmus+ Členění podle sektorů: Podle klíčových akcí: školní vzdělávání odborné vzdělávání a

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

ERASMUS+ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVA = VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING (VET) OLGA PUPOVÁ PRAHA,

ERASMUS+ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVA = VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING (VET) OLGA PUPOVÁ PRAHA, ERASMUS+ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVA = VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING (VET) OLGA PUPOVÁ PRAHA, 14.1.2016 Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz organizace přímo řízená MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Program Erasmus+ 2014-2020

Program Erasmus+ 2014-2020 Erasmus+ Program Erasmus+ 2014-2020 program pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport program podporuje mezinárodní mobility a spolupráci, inovační procesy a dobrou praxi, politiku a reformy na

Více

Program Erasmus+ (2014 2020)

Program Erasmus+ (2014 2020) Program Erasmus+ (2014 2020) Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz organizace přímo řízená MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy mezivládní dohody Evropské komise

Více

Program celoživotního učení ERASMUS. Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL

Program celoživotního učení ERASMUS. Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL Program celoživotního učení ERASMUS Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL Program celoživotního učení (LLP) vzdělávací program EU zaměřený na podporu spolupráce a mobility v rámci Evropy

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Asistentský pobyt Comenius

Asistentský pobyt Comenius Comenius Mobility Program Comenius, který je součástí Programu celoživotního učení, se zaměřuje na všeobecné i odborné vzdělávání. Grantovými prostředky podporuje mezinárodní spolupráci mateřských, základních

Více

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k Výzvě č. 02 k předkládání grantových projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Tematický monitoring projektů partnerství Grundtvig. Projektové řízení mezinárodního partnerství. 6. září 2012

Tematický monitoring projektů partnerství Grundtvig. Projektové řízení mezinárodního partnerství. 6. září 2012 Tematický monitoring projektů partnerství Grundtvig Projektové řízení mezinárodního partnerství 6. září 2012 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ (2007 2013) Comenius primární a sekundární vzdělávání Leonardo da

Více

Program Erasmus+ (2014 2020)

Program Erasmus+ (2014 2020) Program Erasmus+ (2014 2020) Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz organizace přímo řízená MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy mezivládní dohody Evropské komise

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva ( AIA

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016 Poskytovatel Nazev aktivity Cil aktivity Termín podání návrhu projektu Malé granty (Small Grants): 1. června, 1. září a 1. prosince; Visegradský fond Standardní granty (Standard Grants): 15. září Visegrádský

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Evropská dimenze odborného vzdělávání

Evropská dimenze odborného vzdělávání Olomouc 3-4.2.2011 Evropská dimenze odborného vzdělávání Miroslav Procházka miroslav.prochazka@nuov.cz Konference projektu UNIV 2 KRAJE Cíl a struktura prezentace Cíl: informovat o aktuálním stavu představ

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost

Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost Mgr. Helena Slivková TTnet workshop Kostelec nad Černými Lesy 19. duben 2012 výhled do roku 2013 Program celoživotního učení (LLP) vzdělávací program,

Více

Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání

Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji v rámci oblasti podpory 1.1 Operačního programu Vzdělávání

Více

Program Erasmus+ ( )

Program Erasmus+ ( ) Program Erasmus+ (2014 2020) Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz organizace přímo řízená MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy mezivládní dohody Evropské komise

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce přímo řízená organizace MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy Evropské komise Národní agentura programu

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Přílohy: Kurzy pro pedagogické pracovníky 75 kurzů ve všech regionech ČR

Přílohy: Kurzy pro pedagogické pracovníky 75 kurzů ve všech regionech ČR Přílohy: Kurzy pro pedagogické pracovníky 75 kurzů ve všech regionech ČR a) Podpora a rozvoj mobility na středních školách - možnosti využití ECVET. Účastníci se seznámí s evropskými nástroji na podporu

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

Management hotelnictví

Management hotelnictví Specializace Management hotelnictví Studijní program Ekonomika a management Studijní obor Podniková ekonomika a management Specializace je určena zájemcům, kteří chtějí získat: jazykové a komunikační dovednosti,

Více

Případové studie: M/01 Dopravní prostředky SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov, Školní 416, Jablunkov Stav ke dni: 29.7.

Případové studie: M/01 Dopravní prostředky SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov, Školní 416, Jablunkov Stav ke dni: 29.7. 1 Případové studie: 23-45-M/01 Dopravní prostředky Škola: SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov, Školní 416, 739 91 Jablunkov Stav ke dni: 29.7.2014 Úvodní komentář k případové studii: SOŠ a SOU podnikání

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

Comenius www.naep.cz/comenius

Comenius www.naep.cz/comenius Comenius Program Comenius, který je součástí Programu celoživotního učení, se zaměřuje na předškolní a školní vzdělávání. Grantovými prostředky podporuje mezinárodní spolupráci mateřských, základních a

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011 VOŠ, SPŠ automobilní a technická Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011 Charakteristika Regionální centrum technického vzdělávání 45 let tradice výuky v automobilních a strojírenských oborech Více než

Více

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Níže uvedený text se týká podporovaných aktivit jednotlivých Oblastí podpory tak, jak vyplývá z obecného

Více

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy součást Domu zahraničních služeb MŠMT koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce

Více

Namíchejte si tu nejlepší kávu a získejte finanční podporu z programu Erasmus+!

Namíchejte si tu nejlepší kávu a získejte finanční podporu z programu Erasmus+! Na kafe s Erasmem+ Namíchejte si tu nejlepší kávu a získejte finanční podporu z programu Erasmus+! Distributor: Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz, www.naerasmusplus.cz Doba použitelnosti: 2014 2020

Více

LLP Lifelong. Learning Programme. Program celoživotního učení

LLP Lifelong. Learning Programme. Program celoživotního učení LLP Lifelong Learning Programme Program celoživotního učení 2007-2013 Program celoživotního učení probíhá od roku 2007 do roku 2013, založen na programech Socrates, Leonardo da Vinci a E-learning http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/newprog/index_en.html

Více

ERASMUS+ školní / odborné vzdělávání

ERASMUS+ školní / odborné vzdělávání ERASMUS+ školní / odborné vzdělávání Klíčová akce 1 Projekty mobility osob Klíčová akce 2 Projekty spolupráce Výzva 2017 Na kafe s ERASMEM+ KLÍČOVÁ AKCE 1 Projekty mobility osob Zapojené instituce - školní

Více

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Projekt, do kterého se škola přihlásila Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí 19. listopad 2009 Projekt UNIV (1) Výsledky projektu UNIV (1)

Více

Vzdělávání dospělých v ČR. Jan Brůha Oddělení dalšího vzdělávání MŠMT 21. 5. 2015

Vzdělávání dospělých v ČR. Jan Brůha Oddělení dalšího vzdělávání MŠMT 21. 5. 2015 Vzdělávání dospělých v ČR Jan Brůha Oddělení dalšího vzdělávání MŠMT 21. 5. 2015 1 2 12 Podíl dospělé populace na dalším vzdělávání v ČR a EU v letech 2008 2014 11,4 11 10,8 10,5 10,6 10 9,7 9 9,4 9,3

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ 1 1 2 Foto archiv OP VVV Obsah Co je Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání?... 4 Oblasti intervencí OP VVV... 5 Zaměření OP VVV... 5 Alokace ESI fondů

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ Kde získat další informace? http://opvvv.msmt.cz http://www.msmt.cz https://www.facebook.com/opvvv/ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ opvvv@msmt.cz Informace o ostatních operačních programech:

Více

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Comenius www.naep.cz 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Program celoživotního učení LLP 2007-2013 Comenius vzdělávání ve školách Erasmus vysokoškolské vzdělávání Leonardo da Vinci odborné vzdělávání a

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Partnerství znalostního transferu

Partnerství znalostního transferu Partnerství znalostního transferu podpora nového typu partnerství podnikatelské a akademické sféry založená na úspěšném britském programu Knowledge Transfer Partnership přímá aplikace výzkumných poznatků

Více

Vzdělávání studentů a učitelů gastronomických oborů prostřednictvím praktické zkušenosti ve spolupráci s Českou Asociací Hotelů a Restaurací

Vzdělávání studentů a učitelů gastronomických oborů prostřednictvím praktické zkušenosti ve spolupráci s Českou Asociací Hotelů a Restaurací Vzdělávání studentů a učitelů gastronomických oborů prostřednictvím praktické zkušenosti ve spolupráci s Českou Asociací Hotelů a Restaurací CZ.1.07/1.1.00/54.0050 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Propojování počátečního a dalšího vzdělávání

Propojování počátečního a dalšího vzdělávání Střední průmyslová škola textilní, Tyršova 1, Liberec 9. 2. 2012 Propojování počátečního a dalšího vzdělávání Projekt Podpora dalšího vzdělávání v Libereckém kraji projekt realizovaný v rámci Operačního

Více

dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech.

dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech. V Praze, dne 20.11.2013 Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech.

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 02 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 02 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Koncepce odborného vzdělávání

Koncepce odborného vzdělávání Koncepce odborného vzdělávání Jiří Nantl 1. náměstek ministra Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Národní strojírenský klastr, Ostrava, 23. 4. 2013 Hlavní problémy v oblasti odborného vzdělávání

Více

Spolupráce školy s výrobním podnikem Plastik Horšovský Týn a.s. (PeHToo a.s. Horšovský Týn)

Spolupráce školy s výrobním podnikem Plastik Horšovský Týn a.s. (PeHToo a.s. Horšovský Týn) Spolupráce školy s výrobním podnikem Plastik Horšovský Týn a.s. (PeHToo a.s. Horšovský Týn) 2009 Mgr. Lenka Švarcová 1. Úvod Cíle tohoto projektu vycházejí z klíčových dokumentů ve školství. Projektem

Více

Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků

Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků KLÍČOVÉ TÉMA ROZVOJ VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků Obecný cíl A15.1: Dosáhnout zvýšení

Více

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy SWOT analýza současného stavu odborného vzdělávání a přípravy Cíle: - uvědomit si slabé a rizikové stránky stávající praxe a přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě. - Identifikovat silné stránky a

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Vzdělávací programy V této

Více

PROGRAM LEONARDO DA VINCI

PROGRAM LEONARDO DA VINCI PROGRAM LEONARDO DA VINCI Informační den k evropským vzdělávac vacím m programům Pardubice 23. 5. 2012 Program Leonardo da Vinci zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metodologie... 4 2.1 Základní nástroje sběr dat:... 4 2.2 Základní nástroje analýza a syntéza:...

Více

Projekt LdV EPANIL a projekty UNIV

Projekt LdV EPANIL a projekty UNIV www.epanil.net Projekt LdV EPANIL a projekty UNIV Ing. Hana Čiháková hana.cihakova@nuov.cz Nebušice 3. 11. 2009 www.epanil.net EPANIL - European Common Principles for the Accreditation of Non-formal and

Více

Základní teze analýzy potřeb v území. v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje. Únor 2016

Základní teze analýzy potřeb v území. v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje. Únor 2016 Základní teze analýzy potřeb v území v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje Únor 2016 1. Které jsou rozvojové priority kraje a jak se promítají do oblasti vzdělávání? 2. Které

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Model spolupráce škol a zaměstnavatelů úroveň H. Vymezení skupiny oborů

Model spolupráce škol a zaměstnavatelů úroveň H. Vymezení skupiny oborů OBSAH Model spolupráce škol a zaměstnavatelů úroveň H Modul odborného výcviku...1 Modul využití odborníků z praxe...4 Modul stáží a jiných forem praxe učitelů odborných předmětů a učitelů vybraných všeobecně

Více

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Účelem zveřejnění toho záměru je včas informovat potencionální žadatele o možnostech a zaměření připravované výzvy

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Specifikace předmětu zakázky

Specifikace předmětu zakázky Zadavatel: Obchodní akademie, Český Těšín, Sokola Tůmy 12, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.0754 Název projektu: Za jazyky do světa Název veřejné zakázky: Výzva k podání

Více

Příklad dobré praxe VIII

Příklad dobré praxe VIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Počítačová grafika a CNC technika Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia:

Více

Erasmus pro zaměstnance VŠ/VOŠ

Erasmus pro zaměstnance VŠ/VOŠ Erasmus pro zaměstnance VŠ/VOŠ Program Erasmus Součást evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP), do kterého je zapojeno přes 30 evropských zemí: 27 členských států Evropské

Více

Mechanik seřizovač - mechatronik Studijní obor: Mechanik seřizovač

Mechanik seřizovač - mechatronik Studijní obor: Mechanik seřizovač Střední průmyslová škola, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Mechanik seřizovač - mechatronik Studijní obor: Mechanik seřizovač (čtyřletý - ukončený maturitní zkouškou) Vyučované odborné předměty:

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku Třída Třídní učitel 1. IT Mgr. Otto Hájek 2. ITA Ing. Petr Valtera 2. ITB Ing. Stanislav Hudák 3. IT Mgr. Tomáš

Více

Leonardo da Vinci (LDV) - Multilaterální projekty/přenos inovací (TOI) SK-CZ tematický seminář, Bratislava 25.11.2010

Leonardo da Vinci (LDV) - Multilaterální projekty/přenos inovací (TOI) SK-CZ tematický seminář, Bratislava 25.11.2010 Leonardo da Vinci (LDV) - Multilaterální projekty/přenos inovací (TOI) SK-CZ tematický seminář, Bratislava 25.11.2010 Základní otázka Může takový typ projektů jako jsou Multilaterální projekty/přenos inovací

Více

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2016-2020 2016 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické UJEP

Více

Název projektu: ICT ve vzdělávání

Název projektu: ICT ve vzdělávání Moderní škol Moderní škol Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IČO: 47796006 Projektový záměr Název projektu: ICT ve vzdělávání Zpracoval: realizační

Více

Evropský týden odborných dovedností 2017

Evropský týden odborných dovedností 2017 Evropský týden odborných dovedností 2017 Ing. Dana Petrova, ředitelka DZS Zahajovací akce Praha MŠMT, 20. 11. 2017 Evropský týden odborných dovedností Vyhlášen již podruhé Evropskou komisí Heslo: Objev

Více

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN PŘEDMLUVA Modul 5 V Modulu 5, který nese název VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN, popisujeme,

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Konference pracovníků DMI 2014

Konference pracovníků DMI 2014 Návrh koncepce domovů mládeže Konference pracovníků DMI 2014 Úvod Neexistuje rámcový vzdělávací program pro DM a návrh koncepce nemá ambice ho ani vytvořit Nevíme o žádném dokumentu, který by konkretizoval

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Výchovný ústav, středisko výchovné péče, střední škola a školní jídelna, Černovice, Jirákova 285 IČO: 70844348. Projektový záměr

Výchovný ústav, středisko výchovné péče, střední škola a školní jídelna, Černovice, Jirákova 285 IČO: 70844348. Projektový záměr Moderní šk ol Moder ní škol Výchovný ústav, středisko výchovné péče, střední škola a školní jídelna, Černovice, Jirákova 285 IČO: 70844348 Projektový záměr Název projektu: EU Peníze školám Zpracoval: Mgr.

Více